P. 1
BÀI TẬP ANCOL

BÀI TẬP ANCOL

|Views: 3,240|Likes:
Được xuất bản bởiRooney Tran

More info:

Published by: Rooney Tran on Jun 01, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

Gia sư: Trần Tiến Lập- Đại học Kinh tế quốc dân SDT:0!"#$"%!$!

BÀI TẬP ANCOL-PHENOL
&'(
Dạn) :*h+n ,n) -.i /i0 12ại /i30
4âu : Thể tích khí H
2
thoát ra (đktc) khi cho 0,46 gam Na phản ứng hết vi anco! (anco!) "t#!ic !$ (%ho H &',
Na & 2(, ) & '6, % & '2)
A. 0,*6 !ít+ B. 0,6,2 !ít+ C. 0,224 !ít+ D. 0,''2 !ít+
4âu 5: -hi cho (,2 gam anco! no, đ.n chức / tác 01ng hết vi Na 02, th3 đ24c ','2 !ít H
2
(đktc)+ %5ng thức
ph6n t7 c8a / !$ (%ho % & '2, H & ', ) & '6)
A. %
2
H
*
)H+ B. %H
(
)H+ C. %
(
H
,
)H+ D. %
4
H
9
)H+
4âu $: %ho 4,6 gam m:t anco! no đ.n chức, m;ch h< tác 01ng hết vi m:t !24ng Na v=a đ8, >a3 phản ứng th3
đ24c 6,? gam m3@i khan v$ A !ít khí H
2
(đktc)+ Biá trC c8a A !$ (%ho % & '2, H& ', ) & '6, Na & 2()
A. 2,24 !ít+ B. (,(6 !ít+ C. ','2 !ít+ D. 4,4? !ít+
4âu 6: %ho Na phản ứng ho$n to$n vi '' gam hDn h4p 2 anco! no đ.n chức kế tiếp nha3 trong 0E# đFng đGng
>inh ra (,(6 !ít khí H
2
(đktc)+ %5ng thức ph6n t7 c8a 2 anco! !$ (%ho % & '2, H& ', ) & '6)
A. %H
(
)H v$ %
2
H
*
)H+ B. %
2
H
*
)H v$ %
(
H
,
)H+
C. %
(
H
,
)H v$ %
4
H
9
)H+ D. %
4
H
9
)H v$ %
*
H
''
)H+
Câu 5: %ho Na tác 01ng v=a đ8 vi ',24g hDn h4p ( anco! đ.n chức /, H, I thJ# thoát ra 0,((6 !ít khí H2 (đkc)+ -h@i
!24ng m3@i natri anco!at th3 đ24c !$
A. ',9g + B. 2,4g + C. 2,?*g + D. Káp án khác
Dạn) 5: *h+n ,n) t7ch nư.c tạ2 an/8n9 8t8
Câu 6: -hi đ3n nLng anco! đ.n chức / vi H2M)4 đNc < '40
0
% th3 đ24c H+ TO kh@i h.i c8a H đ@i vi / !$ ',4(,*+ Pác
đCnh /
A. %(H,)H + B. %H()H + C. %2H*)H + D. %4H9)H +
Câu 7: KQ hi0rat hLa '4,?g anco! th3 đ24c '',2g ank"n+ %TRT c8a anco! !$
A. %4H9)H + B. %(H,)H + C. %nH2n S ')H + D. %2H*)H +
Câu 8: -hi đ3n nLng m:t anco! đ.n chức no T vi H2M)4 đNc < điQ3 kiUn nhiUt đ: thích h4p th3 đ24c >ản phVm W cL tO
kh@i h.i >o vi T !$ 0,,+ AX# c5ng thức c8a T !$
A. %(H,)H + B. %4H,)H + C. %(H*)H + D. %2H*)H +
Dạn)$: *h+n ,n) 2:i h;a /h<n) h2=n t2=n
Câu 9Y )Pi hLa 6g r243 đ.n chức th3 đ24c ?,4g hDn h4p gFm r243, an0"hit, n2c+ /ác đCnh hiU3 >3Jt c8a phản
ứng oPi hLaY
TY 2*Z WY *0Z %Y ,*Z [Y ?0Z
Câu 10Y )Pi hLa ho$n to$n 4,6g m:t anco! no đ.n chức \]ng %3) th^ >a3 phản ứng thJ# kh@i !24ng chJt r_n
giảm đi ',6g+ /ác đCnh c5ng thức c8a anco!Y
TY %H
(
H WY %
2
H
*
)H %Y %
(
H
,
)H [Y %
4
H
9
)H
Câu 11: )Pi hLa 6g anco! no / th3 đ24c *,?g an0"hit+ %TRT c8a anco! !$
A. %H( ` %H2 ` )H + B. %H( %H ()H) %H( + C. %H( ` %H2 ` %H2 ` )H + D. -ết a3ả khác
4âu5Y )Pi hoá m:t anco! / cL c5ng thức ph6n t7 %
4
H
'0
) \]ng %3) n3ng nLng, th3 đ24c chJt hb3 c.H kh5ng
tham gia phản ứng tráng g2.ng+ Tcn gdi c8a / !$
T+ \3tane'eo!+ W+ \3tane2eo!
%+ 2em"t#! propane'eo!+ [+ 2em"t#! propane2eo!+
4âu$Y )Pi hoá '?,4 gam %
2
H
*
)H (h & '00Z), th3 đ24c hDn h4p / gFm anđ"hit, aPit v$ n2c+ %hia / th$nh 2
phfn \]ng nha3+ Rhfn ' cho tác 01ng vi !24ng 02 TgN)
(
trong 03ng 0Cch NH
(
th^ th3 đ24c '6,2 gam Tg+
Rhfn 2 tác 01ng v=a đ8 vi A !ít 03ng 0Cch Na)H 0,*g+ Biá trC c8a A !$
Gia sư: Trần Tiến Lập- Đại học Kinh tế quốc dân SDT:0!"#$"%!$!
T+ 0,*0+ W+ 0,6*+ %+ 0,2*+ [+ 0,4*+
Dạn) 6: *h+n ,n) 2:i h;a h2=n t2=n
4âu 6: K@t chá# ho$n to$n m gam m:t anco! no đ.n chức m;ch h<, >a3 phản ứng th3 đ24c '(,2 gam %)
2
v$
?,' gam H
2
)+ c5ng thức ph6n t7 c8a anco! !$ (%ho % & '2, H & ', ) & '6)
A. %
2
H
*
)H+ B. %H
(
)H+ C. %
4
H
9
)H+ D. %
(
H
,
)H+
4âu >: %hia m gam anco! no đ.n chức th$nh 2 phfn \]ng nha3
e Rhfn 'Y cho tác 01ng hết vi Na th3 đ24c 2,24 !ít H
2
(đktc)+
e Rhfn 2Y đ"m đ@t chá# ho$n to$n th3 đ24c 4,4? !ít %)
2
(đktc)+
%5ng thức ph6n t7 c8a anco! !$ (%ho %& '2, H & ', ) & '6)
A. %H
(
)H+ B. %
(
H
,
)H+ C. %
4
H
9
)H+ D. %
2
H
*
)H+
Câu 16Y K@t chá# ho$n to$n 0,0'mo! hDn h4p / gFm 2 anco! no, đ.n chức, m;ch h<, đFng đ7ng kế tiếp+ Ma3 phản
ứng th3 đ24c 0,02*mo! khí %)
2
+
a, /ác đCnh c5ng thức 2 anco!
TY%H
(
)H,%
2
H
*
)H %Y %
2
H
*
)H, %
(
H
,
)H
Wh %
(
H
*
)H,%
4
H
9
)H [Y Káp án khác
\,[in >ản phVm chá# a3a \^nh ' đjng H
2
M)
4
đNc, >a3 đL a3a \^nh 2 đjng n2c v5i trong 02+ ThJ# \^nh ' tkng
m
'
gam, \^nh 2 tkng m
'
gam+ Tính m
'
v$ m
2
l
TY m
'
&0,2,g, m
2
&2,*g %Ym
'
&0,'?g m
2
&2,*g
WY m
'
&2,*g m
2
&0,2,g [Y Káp án khác
Dạn) >: ?=i tập -3 *h8n21
4âu ": g:t hDn h4p gFm %
6
H
*
)H v$ m:t anco! no /+ %ho '*,? gam hDn h4p tác 01ng vi 03ng 0Cch Na)H
'g th^ cfn v=a hết '00m! 03ng 0Cch+ Th$nh phfn phfn trkm th"o kh@i !24ng c8a anco! / trong hDn h4p !$ (%ho
% & '2, H & ', ) & '6)
A. 4*Z+ B. **,42Z+ C. 40,*'Z+ D. (2,?Z+
4âu #: %ho m gam ph"no! (%
6
H
*
)H) phản ứng v=a hết vi 03ng 0Cch cL chứa 4? gam Wr
2
+ Biá trC c8a m !$
(%ho % & '2, H & ', ) & '6, Wr & ?0)
A. 9,4 gam+ B. '?,? gam+ C. '4,' gam+ D. 2?,2 gam+
4âu %: %ho '?,? gam ph"no! tác 01ng hết vi 01ng 0Cch Wr
2
>a3 phản ứng th3 đ24c m gam kết t8a+ Biá trC c8a
m !$ (%ho % & '2, H & ', ) & '6, Wr & ?0)
A. ((,' gam+ B. 66,2 gam+ C. 99,( gam+ D. 49,6* gam+
KẾT QU:!!!!!!!
@@@@@@

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->