CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Tôi là : Chu Quang Phú – Giám đốc công ty TNHH Phúc Thăng Long.

XÁC NHẬN
Chị : Nguyễn Thị Hoài Phương - đã đến công ty chúng tôi thực tập từ ngày

24/08/2009 và đã kết thúc đợt thực tập vào ngày 24/10/2009. Trong thời gian thực tập ở công ty, chị Nguyễn Thị Hoài Phương đã rất chăm chỉ, thường xuyên học hỏi các kinh nghiệm kinh doanh cũng như kinh nghiệm tổ chức của công ty. Đợt thực tập của chị Phương kết thúc với kết quả tốt, chấp hành các quy định về thời gian và ý thức làm việc cao. Đại diện công ty TNHH Phúc Thăng Long