Hướng dẫn thay đổi IP

Tại cửa màn hình Outlook, click vào menu như hình dưới

Cửa sổ bên dưới sẽ hiện ra, click tiếp vào Next

Page 1 of 3

Cửa sổ bên dưới sẽ hiện ra, click vào button Change… như hình

Cửa sổ tiếp theo sẽ xuất hiện như bên dưới, tại đây ta tiến hành thay đổi các địa chỉ IP như trong các thông báo trước đây, làm như hướng dẫn trong hình dưới

Page 2 of 3

Cửa sổ tiếp theo sẽ hiện ra, click vào finish để kết thúc.

Page 3 of 3