Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước Là ánh sáng chỉ đường con đi

NGHE KINH THÁNH
http://thanhlinh.net/audio/thanhkinh/CuuUoc/Ipod_LoiChua2.htm

NGHE CỰU ƯỚC

NGHE TÂN ƯỚC
http://thanhlinh.net/thanhkinh/Ipod_LoiChua.htm

NGHE NHỮNG CÂU HAY NHẤT TRONG TÂN ƯỚC Thánh Kinh cho người rao giảng
http://thanhlinh.net/thanhkinh/KTHayNhat/index_kthaynhat.htm

Giuse Maria Định & Maria Kim Cộng tác với ThanhLinh.net