P. 1
108 Cau Trac Nghiem Co Hoc Ptr Ham Cos 2723 195

108 Cau Trac Nghiem Co Hoc Ptr Ham Cos 2723 195

|Views: 76|Likes:
Được xuất bản bởitadangthanhxd

More info:

Published by: tadangthanhxd on Jun 18, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Phần 1.

Dao động và sóng cơ
Dao động cơ học
Câu 10. tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần s, cùng !i"n độ #à $ột dao động có !i"n
độ a
%th&
'a ( th) ( dao động thành phần có độ #*ch pha #à+
,.
(
π
-. (.
π
/.
0
π
D.
π
.
Câu 11. 1ai con #2c đơn có chiều dài #
1
, #
(
.h3c #
1
dao động v4i chu .) 5
1
'6.7 %s&, 5
(
'6.8%s& được cùng
.9o #*ch góc :
6
và !u;ng ta< cho dao động. =au th>i gian ng2n nh?t !ao nhi"u th) ( con #2c #@i A tB@ng
th3C nà<. % !: Dua $ọi cEn tBA&.
,. (%s&. - (.0%s&. /. (.F%s&. D.0.8%s&.
Câu 12. con #2c #G Ho dao động v4i chu .) 5' π %s&, A #i độ H' ( %c$& có vIn tc v ' 0%/$Js& th) !i"n độ
dao động #à +
,. (%c$& -. ( ( %c$&.
/. K%c$& D. .h;ng phEC c3c .Lt DuE tB"n.
Câu 13. dao động điều hoà có phương tB)nh H',cos%ω t M ϕ &.vIn tc cNc đ@i #à v
$aH
' 8π %c$Js& và gia
tc cNc đ@i a
%$aH&
' 17π
(
%c$Js
(
&, th) !i"n độ dao động #à+
,. K %c$&. -. 0 %c$&.
/. F %c$&. D. .h;ng phEC .Lt DuE tB"n.
Câu 14. con #2c #G Ho dao động thOo phương thPng đQng có nRng #ượng toàn phần S'(.16
T(
%U&#Nc đàn hVi
cNc đ@i cWa #G Ho X
%$aH&
'(%Y&.ZNc đàn hVi cWa #G Ho .hi A v[ tB\ c]n !^ng #à X ' (%Y&. -i"n độ dao động s_
#à +
,. (%c$&. -.K%c$&.
/.0%c$&. D..h;ng phEi c3c .Lt DuE tB"n.
Câu 17. con #2c #G so đang dao động tB"n phương thPng đQng th) cho gi3 tBOo con #2c đi #"n nhanh dần
đều thOo phương thPng đQng v4i gia tc a .hi đó +
,.`5/- tha< đổi. -. !i"n độ dao động tha< đổi.
/. chu .) dao động tha< đổi. D. c3c <Lu t tB"n đều .h;ng tha< dổi.
Câu 18. 5Bong dao động điều hoà .hi động nRng giE$ đi ( #ần so v4i động nRng $aH th) +
,.thL nRng đi v4i v[ tB\ c]n !^ng tRng hai #ần.
-. #i độ dao động tRng ( #ần
/. vIn tc dao động giE$ ( #ần
D. aia tc dao động tRng ( #ần.
Câu 19. vIn tc tBung !)nh $ột dao động điều hoà tBong thoi gian dàC +
,. 17c$Js -.(6 c$Js.
/. K6 c$Js D. .h;ng phEi .Lt DuE tB"n.
-iLt phương tB)nh dao động tB"n #à + H'0.cos (π t%c$&.
Câu 22. Dao động điều hoà có phương tB)nh H '8cos%16π t M π J7&%c$& th) gc th>i gian +
,. Zbc dao động A #i độ H
6
'0%c$&
-. Zà tuc chọn.
/. Zbc dao động A #i độ H
6
'0%c$& và hư4ng chu<dn động thOo chiều dương.
D. Zbc !2t đầu dao động.
Câu 32. eột vIt dao động điều hoà phEi $?t ∆ t'6.6(F %s& đd đC tf đid$ có vIn tc !^ng .h;ng t4i đid$
tiLp thOo cgng như vI<, hai đid$ c3ch nhau 16%c$& th) !iLt được +
,. /hu .) dao động #à 6.6(F %s& -. 5ần s dao động #à (6 %1h&
/. -i"n độ dao động #à 16 %c$&. D. Pha !an đầu #à π J(
Câu 33. `It có .hi #ượng 6.0 .g tBOo vào #G Ho có i'86%YJ$&. Dao động thOo phương thPng đQng v4i
!i"n độ 16 %c$&. aia tc cNc đ@i cWa vIt #à +
,. F %$Js
(
& -. 16 %$Js
(
&
/. (6 %$Js
(
& D. T(6%$Js
(
&
Câu 34. `It .hi #ượng $' 166%g& tBOo vào #G Ho i' 06%YJ$&.i9o vIt Hung dư4i `5/- 1%c$& BVi
tBu<ền cho vIt vIn tc (6 %c$Js& hư4ng thPng #"n đd vIt dao động th) !i"n độ dao động cWa vIt #à +
,. ( %c$& -. ( %c$&
/. ( ( %c$& D. ih;ng phEi c3c .Lt DuE tB"n.
Câu 38. con #2c #G Ho gV$ vIt $, g2n vào #G Ho độ cQng i'06YJ$ dao động điều hoà thOo phương
ngang, #G Ho !iLn d@ng cNc đ@i #à 0 %c$&.A #i độ H'(%c$& nó có động nRng #à +
,. 6.608 %U&. -. (.0 %U&. /. 6.6(0 %U&. D. eột .Lt DuE .h3c.
Câu 43. eột vIt dao động điều hoà có phương tB)nh H' 16cos%
(
π
T(π t&. YhIn đ[nh nào .h;ng đbng j
,. ac th>i gian #bc vIt A #i độ H'16
-. -i"n độ ,'16
/. /hu .) 5'1%s&
D. Pha !an đầu ϕ 'T
(
π
.
Câu 44. Dao động có phương tB)nh H'8cos%(π tM
(
π
& %c$&, nó phEC $?t !ao #au đd đi tf v[ tB\ !i"n về #i
độ H
1
'0%c$& hư4ng ngược chiều dương cWa tBkc to@ dộ+
,. 6,F %s& -. 1JK %s&
/. 1J7 %s& D. iLt Dua .h3c.
Câu 45. /]u nói nào .h;ng đbng về dao động điều hoà +
,. 5h>i gian dao động đi tf v[ tB\ c]n !^ng Ba !i"n !^ng th>i gian đi ngược #@i.
-. 5h>i gian đi Dua `5/- ( #ần #i"n tiLp #à 1 chu .).
/. 5@i $li #i độ có ( gi3 tB[ cWa vIn tc.
D. aia tc đổi d?u th) vIn tc cNc đ@i
Nhóm các bài tập tổng hợp và nâng c! v" #! $%ng $i"u h&
Câu 4' Phương tBmnh dao động cWa $ột vIt dao động điều hga cb d@ng H ' ,cos %
(
π
ω+
& c$. ac
th>i gian đó được chọn tf #bc nàoj
,. Zbc ch?t đid$ đi Dua v[ tB\ c]n !^ng thOo chiều dương.
-. Zbc ch?t đid$ .h;ng đi Dua v[ tB\ c]n !^ng thOo chiều ]$.
/. Zcc ch?t đid$ có #i độ H ' M ,
D. Zbc ch?t đid$ có #i độ H ' T ,
C(u 47 Pha cWa dao động được dùng đd H3c đ[nh+
,. -i"n độ giao động -. 5ần s dao động
/. 5B@ng th3i giao động /. /hu .c dao động
C(u 48 eột vIt giao động điều hga, cnu .hPng đ[nh nào sau đ]< #à đbng+
,. ihi vIt Dua v[ tB\ c]n !^ng nó có vIn tc cNc đ@i, gia tc !^ng 6
-. ihi vIt Dua v[ tB\ c]n !^ng vIn tc và gia tc đều cNc đ@i
/. ihi vIt Dua v[ tB4 !i>n vIn tc cNc đ@i gia tc !^ng 6
D. ihi vIt Dua v[ tB\ !i"n động nRng !^ng thL nRng.
C(u 49 5m$ ph:t !idu sai+
,. oộng nRng #à $ột d@ng nRng #ượng phk thuộc vào vIn tc
-. /ơ nRng cWa h* #u;n #u;n #à $ột h^ng s
/. 5hL nRng #à $ột d@ng nRng #ượng phk thuộc vào v[ tB4
D. /ơ nRng cWa h* !^ng tổng động nRng và thL nRng.
C(u 50 Dao động tN do #à dao động có+
,. /hu .c .h;ng phk thuộc vào <Lu t !"n ngoài
-. /hu .c phk thuộc vào đpc t\nh cWa h*
/. /hu .c .h;ng phk thuộc vào đpc t\nh cWa h* và .h;ng phk thuộc vào <Lu t !"n ngoài.
C(u 51 /họn cnu sai
5Bong dao động điều hga thm #i độ, vIn tc và gia tc #à nhqng đ@i #ượng !iLn đổi thOo hà$ cos hopc
cosin thOo t và+
,. /ó cùng !iLn độ -. /ó cùng tần s
/. /b cNng chu .c D. /ó cùng pha dao động
C(u 52 /họn c]u đbng
oộng nRng cWa dao động điều hga+
,. -iLn đi thOo hà$ cosin thOo t
-. -iLn đổi tuần hoàn v4i chu .c 5
/. Zu;n #u;n .h;ng đổi
D. -iLn đổi tuần hoàn v4i chu .c
(
T
C(u 53 /hu .c dao động cWa con #2c đơn phk thuộc
,. ihi #ượng cWa con #2c
-. `[ tB\ dao động cWa con #2c
/. oiều .i*n .\ch th\ch !an đầu cho con #2c dao động
D. -i"n độ dao động cWa con #2c
C(u 54 Dao động t2t dần #à $ột dao động điều hga
,. -i"n độ giE$ dần do $a s3t
-. /hu .c tRng tr #* v4i th>i gian
/. /ó $a s3t cNc đ@i
D. -i"n độ tha< đổi #i"n tkc
C(u 55 aia tc tBong dao động điều hga
,. Zu;n #u;n .h;ng đổi
-. o@t gi3 tB[ cNc đ@i .hi Dua v[ tB\ c]n !^ng
/. Zukn #ukn hư4ng về v[ tB\ c]n !^ng và ts #* v4i #i độ
D. -iLn đổi thOo hà$ cos thOo th>i gian v4i chu .c
(
T
C(u 5'
eột ch?t đid$ .hi #ượng $'6,61 .g tBOo A đầu $ột #g Ho cb độ cQng .'0%YJ$&, dao động điều hga
Duanh v[ tB4 cnn !^ng. 54nh chu .c dao động.
,. 6,7(0s -. 6,K10s /. 6,1t7s D. 6,1Fus
C(u 57
eột con #2c #g Ho cb độ dài # ' 1(6 c$. Ygư>i ta tha< đổi độ dài cWa nó sao cho chu .c dao động $4i
chs !^ng t6v chu .c dao động !an đầu. 5\nh độ dài #w $4i.
,. 108,108c$ -. 1KK,KKc$ /. 168c$ D. tu,(c$
C(u 58
eột ch?t đid$ có .hi #ượng $ ' 16g dao động điều hga tB>n đo@n thPng dài 0c$, tần s F1h. Zbc t '
6, ch?t đid$ A v[ tB\ c]n !^ng và !2t đầu đi thOo hư4ng dương cWa Dux đ@o. 5m$ !idu thQc tọa độ cWa vIt
thOo th>i gian.
,. H ' (cos16yt c$ -. H ' (cos %16yt M y& c$ /. H ' (cos %16yt M yJ(& c$ D. H ' 0cos %16yt M y&
c$
C(u 59
eột con #2c #g Ho gV$ $ột .hi cầu nh: g2n vào đầu $ột #g Ho, dao động điều hga v4i !i>n độ K c$ dọc
thOo tBkc zH, v4i chu .c 6,Fs. `ào th>i đid$ t'6, .hi cầu đi Dua v[ tB\ c]n !^ng. 1:i .hi cầu có #< độ
H'M1,Fc$ vào th>i đid$ nàoj
,. t ' 6,60(s -. t ' 6,1u7s /. t ' 6,F0(s D. , và / đều đbng
C(u '0
1ai #g Ho {
1
, {
(
, có cùng độ dài. eột vIt npng e .hi #ượng $ ' (66g .hi tBOo vào #g Ho {
1
thm dao
động v4i chu .c 5
1
' 6,Ks, .hi tBOo vào #g Ho {
(
thm dao động v4i chu .c 5
(
' 6,0s. Yi hai #g Ho đó v4i
nhau thành $ột #g Ho dài g?p đ;i BVi tBOo vIt npng e vào thm e s_ giao động v4i chu .c !ao nhi>uj
,. 5 ' 6,us -. 5 ' 6,7s /. 5 ' 6,Fs D. 5 ' 6,KFs
C(u '1
eột đầu cWa #g Ho được tBOo vào đid$ c đ[nh z, đầu .ia tBOo $ột DuE npng $
1
thm chu .c dao động #à
5
1
' 1,(s. ihi tha< DuE npng $
(
vào thm chu .c dao động !^ng 5
(
' 1,7s. 5\nh chu .c dao động .hi tBOo
đVng th>i $
1
và $
(
vào #g Ho.
,. 5 ' (,8s -. 5 ' (,0s /. 5 ' (,6s D. 5 ' 1,8s
C(u '2
eột vIt npng tBOo vào $ột đầu #g Ho #à$ cho #g Ho dón Ba 6,8c$. oầu .ia tBOo vào $ột đid$ c đ[nh z.
1* dao động điều hga %tN do& thOo phương thPng đQng. /ho !iLt g ' 16 $Js
(
.5m$ chu .c giao động cWa
h*.
,. 1,8s -. 6,86s /. 6,F6s D. 6,K7s
C(u '3
5\nh !i"n độ dao động , và pha | cWa dao động tổng hợp hai dao động điều hga cNng phương+
H
1
' cos(t và H
(
' (,0cos(t
,. , ' (,7} cos| ' 6,K8F -. , ' (,7} tg| ' 6,K8F /. , ' (,0} tg| ' (,06 D. , ' (,(} cos| '
6,K8F
C(u '4
1ai #g Ho {
1
, {
(
, có cùng độ dài. eột vIt npng e .hi #ượng $ ' (66g .hi tBOo vào #g Ho {
1
thm dao
động v4i chu .c 5
1
' 6,Ks, .hi tBOo vào #g Ho {
(
thm dao động v4i chu .c 5
(
' 6,0s. Yi hai #g Ho v4i nhau
cE hai đầu đd được $ột #g Ho cNng độ dài, BVi tBOo vIt npng e vào thm chu .c dao động cWa vIt !^ng !ao
nhi"uj
,. 5 ' 6,1(s -. 5 ' 6,(0s /. 5 ' 6,K7s D. 5 ' 6,08s
C(u '5
5Bong giao động điều hga cWa $ột vIt Duanh v[ tB4 cnn !^ng ph:t !idu nào sau đ]< o~Ya đi v4i #Nc
đàn hVi t3c dkng #"n vItj
,. /ó gi3 tB[ .h;ng đổi.
-. -^ng s đo .hoEng c3ch tf vIt t4i v[ tB\ c]n !^ng.
/. 5r #* v4i .hoEng c3ch tf vIt đLn v[ tB\ c]n !^ng và hư4ng Ba Ha v[ tB\ ?<.
D. 5r #* v4i .hoEng c3ch tf vIt đLn v[ tB\ c]n !^ng và hư4ng về ph\a v[ tB\ ?<
C(u ''
1à$ nào sau đ]< !idu th[ đư>ng !idu di•n thL nRng tBong dao động điều hga đơn giEnj
,. € ' / -. € ' H M / /. € ' ,H
(
M / D. € ' ,H
(
M -H M /
C(u '7
eột vIt e tBOo vào $ột #g Ho #à$ #g Ho dón 16 c$. YLu #Nc đàn hVi t3c dkng #"n vIt #à 1 Y, t\nh độ
cQng cWa #g Ho.
,. (66 YJ$ -. 16 YJ$ D. 1 YJ$ S. 6,1 YJ$
C(u '8
eột vIt có .hi #ượng 16 .g được tBOo vào đầu $ột #g Ho .hi #ượng .h;ng đ3ng .d, có độ cQng 06
YJ$. 5m$ tần s gbc N và tần s • cWa dao động điều hga cWa vIt.
,. N ' ( BadJs} • ' 6,K( 1h. -. N ' ( BadJs} • ' ( 1h. /. N ' 6,K( BadJs} • ' ( 1h. D. N'( BadJs} • ' 1(,7
1h.
C(u '9
-idu thQc nào sau đ]< i1‚Ya phEi #à d@ng tổng Du3t cWa tọa độ $ột vIt dao động điều hga đơn giEn j
,. H ' ,cos%Nt M |& %$& -. H ' ,cos%Nt M |& %$& /. H ' ,cos%Nt& %$& D. H ' ,cos%Nt& M -cos%Nt&
%$&
C(u 70
eột vIt dao động điều hga Duanh đid$ < ' 6 v4i tần s 11h. vào #bc t ' 6, vIt được .9o .h:i v[ tB\ c]n
!^ng đLn v[ tB\ < ' T($, và thE Ba .h;ng vIn tc !an đầu. 5m$ !idu thQc to@ độ cWa vIt thOo th>i gian.
,. < ' (cos%t M y& %$& -. < ' (cos %(yt& %$& D. < ' (cos%t T yJ(& %$& S. < ' (cos%(yt T yJ(& %$&
C(u 71
/ho $ột vIt npng e, .hi #ượng $ ' 1 .g tBOo vào $ột #g Ho thPng đQng có độ cQng . ' 066 YJ$. aọi
zH #à tBkc tọa độ có phương tBùng v4i phương giao động cWa e, và có chiều hư4ng #"n tB"n, đid$ gc z
tBùng v4i v[ tB\ c]n !^ng. ihi e dao động tN do v4i !i"n độ F c$, t\nh động nRng S
d1
và S
d(
cWa DuE cầu
.hi nó đi ngang Dua v[ tB\ H
1
' K c$ và H
(
' TK c$.
,. S
d1
' 6,18U và S
d(
' T 6,18 U. -. S
d1
' 6,18U và S
d(
' 6,18 U.
/. S
d1
' 6,K(U và S
d(
' T 6,K( U. D. S
d1
' 6,K(U và S
d(
' 6,K( U.
C(u 72
/ho $ột vIt hmnh tBk, .hi #ượng $ ' 066g, di*n t\ch đ3< = ' F6 $
(
, nổi tBong nư4c, tBkc hmnh tBk cb
phương thPng đQng. ƒn hmnh tBk chm$ vào nư4c sao cho vIt ![ #*ch .h:i v[ tB\ c]n !^ng $ột đo@n H thOo
phương thPng đQng BVi thE Ba. 5\nh chu .c dao động điều hga cWa .hi gl.
,. 5 ' 1,7 s -. 5 ' 1,( s /. 5 ' 6,86 s D. 5 ' 6,F7 s
C(u 73
eột vIt e dao động điều hga dọc thOo tBkc zH. /hu<dn động cWa vIt được !idu th[ !^ng phương tBmnh H
' F cos%(yt M (&$. 5m$ độ dài cNc đ@i cWa e so v4i v[ tB4 cnn !^ng.
,. ($ -. F$ /. 16$ D. 1($
C(u 74
eột vIt e dao động điều hga cb phương tBmnh tọa độ thOo th>i gian #à H ' F cos %16t M (& $. 5m$ vIn
tc vào th>i đid$ t.
,. Fcos %16t M (& $Js -. Fcos%16t M (& $Js /. T16cos%16t M (& $Js D. TF6cos%16t M (& $Js
C(u 75
eột vIt có .hi #ượng $ ' 1.g được tBOo vào đầu $ột #g Ho cb độ cQng . ' 16 YJ$, dao động v4i độ
d>i ti đa so v4i v[ tB\ c]n !^ng #à ($. 5m$ vIn tc cNc đ@i cWa vIt.
,. 1 $Js -. 0,F $Js /. 7,K $Js D. 16 $Js
C(u 7'
ihi $ột vIt dao động điều hga doc thOo tBkc H thOo phương tBmnh H ' F cos %(t&$, hó< H:c đ[nh vào th>i
đid$ nào thm „
d
cWa vIt cNc đ@i.
,. t ' 6 -. t ' yJ0 /. t ' yJ( D. t ' y
C(u 77
eột #g Ho .hi chưa tBOo vIt gm vào thm cb chhiều dài !^ng 16 c$} =au .hi tBOo $ột vIt có .hi #ượng $
' 1 .g, #g Ho dài (6 c$. ihi #ượng #g Ho HO$ như .h;ng đ3ng .d, g ' t,8 $Js
(
. 5m$ độ cQng . cWa #g
Ho.
,. t,8 YJ$ -. 16 YJ$ /. 0t YJ$ D. t8 YJ$
C(u 78
5BOo $ột vIt có .hi #ượng 1 .g vào $ột #g Ho cb độ cQng . ' t8 YJ$. .9o vIt Ba .h:i v[ tB\ c]n !^ng,
về ph\a dư4i, đLn v[ tB\ H ' F c$ BVi thE Ba. 5m$ gia tc cNc đ@i cWa dao động điều hga cWa vIt.
,. 0,t6 $Js
(
-. (,0F $Js
(
/. 6,0t $Js
(
D. 6,16 $Js
(
C(u 79
/hu<dn động tBgn đều có thd HO$ như tổng hợp cWa hai giao động điều hga+ $ột thOo phương H, và $ột
thOo phương <. YLu !3n .\nh Dux đ@o cWa chu<dn động tBgn đều !^ng 1$, và thành phần thOo < cWa
chu<dn động được cho !Ai < ' cos %Ft&, tm$ d@ng chu<dn động cWa thành phần thOo H.
,. H ' Fcos%Ft& -. H ' Fcos%Ft M yJ(& /. H ' cos%Ft& D. H ' cos%Ft&
C(u 80
eột vIt có .hi #ượng F.g, chu<dn động tBgn đều v4i !3n .\nh Dux đ@o !^ng ($, và chu .c !^ng 16s.
Phương tBmnh nào sau đ]< $; tE đbng chu<dn động cWa vItj
,. H ' (cos%ytJF&} < ' cos%ytJF&
-. H ' (cos%16t&} < ' (cos%16t&
/. H ' (cos%ytJF&} < ' (cos%ytJF M yJ(&
D. H ' (cos%ytJF& } < ' (cos%ytJF&
C(u 81
`It npng tBọng #ượng P tBOo dư4i ( #… Ho như h†nh v_. -: Dua $a s3t và .hi #ượng c3c #…
Ho. /ho !iLt P ' t,8Y, h* s đàn hVi cWa c3c #… Ho #à .
1
' 066YJ$, .
(
' F66YJn và g' t,8$Js
(
.
5@i th>i đid$ đầu t ' 6, có H
6
' 6 và v
6
' 6,t$Js hư4ng Hung dư4i. 1R< t\nh h* s đàn hVi
chung cWa h* #… Hoj.
,. (66,(6YJ$. -. (16,16YJ$
/. (((,((YJ$. D. (KK,76YJ$.
C(u 82
`It e có .hi #ượng $ ' (.g được ni Dua ( #… Ho Z
1
và Z
(
vào ( đid$ c đ[nh. `It có
thd tBượt tB"n $ột $pt phPng ngang. `It e đang A v[ tB\ c]n !^ng, t3ch vIt Ba .h:i v[ tB\ đó 16c$ BVi thE
%.h;ng vIn tc đầu& cho dao động, chu .c dao động đo được 5 ' (,6t0s ' (π JKs.
1R< viLt !idu thQc độ d>i H cWa e thOo t, chọn gc th>i gian #à #bc e A v[ tB\ c3ch v[ tB\ c]n !^ng 16c$.

,. 16 cos%Kt M π (&. c$
-. 16 cos%t M π (&. c$
/. F cos%(t M π (&. c$
D. F cos%t M π (&. /$
C(u 83
/ho ( vIt .hi #ượng $
1
và $
(
%$
(
' 1.g, $
1
‡ $
(
& g2n vào nhau và $óc vào
$ột #… Ho .h;ng .hi #ượng tBOo thPng đQng . Z?< g ' ˆ
(
%$Js
(
& và !: Dua c3c sQc $a
s3t. oộ dRn #… Ho .hi h* c]n !^ng #à t.16
T(
$. 1R< t\nh chu .c dao động tN doj.
,. 1 s} -. (s. / 6,7s } D. (,Fs.
C(u 84
eột #… Ho độ cQng .. /2t #… Ho #à$ ( n|a đều nhau. 5†$ độ cQng cWa hai #… Ho $4ij
,. 1. } -. 1,F.. /. (. } D. K..
C(u 85
1ai #… Ho cùng chiều dài, độ cQng .h3c nhau .1,.( gh9p song song như h†nh v_. ihi #ượng được
tBOo A v[ tB\ th\ch hợp đd c3c sưc cRng #u;n thPng đQng.
5†$ độ cQng cWa #… Ho tương đươngj.
,& (.1 M .( } -& .1J.(. /& .1 M .( } D& .1..(
C(u 8'
1ai #… Ho .h;ng .hi#ượng} độ cQng .
1
, .
(
n^$ ngang g2n vào hai !"n $ột .hi
#ượng $. 1ai đầu .ia cWa ( #… Ho c đ[nh. ihi #ượng $ có thd tBượt .h;ng $a s3t
tB"n$pt ngang. 1R< t†$ độ cQng . cWa #… Ho tương đương.
,& .
1
M .
(
-& .
1
J .
(
/& .
1
‰ .
(
D& .
1
..
(
C(u 87 )* +,
/ho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu .m 5 ' (s. Dao động thQ
nh?t có #i độ A th>i đid$ !an đầu %t'6& !^ng !i"n độ dao động và !^ng 1c$. Dao động
thQ hai có !i"n độ !^ng K c$, A th>i đid$ !an đầu #i độ !^ng 6 và vIn tc có gi3 tB[
]$.
1& `iLt phương tBmnh dao động cWa hai dao động đó cho.
,&H
1
' (cos π t %c$&, H
(
' K cos π t %c$&
-& H
1
' cos π t %c$&, H
(
' T K cos π t %c$&
/& H
1
' T(cos π t %c$&, H
(
' K cos π t %c$&
D& H
1
' (cos π t %c$&, H
(
' ( K cos π t %c$&
C(u 88 )* -n .ing
eột con #2c #g Ho gV$ $ột #g Ho .hi #ượng .h;ng đ3ng .d, độ cQng ., $ột đầu
được giq chpt t@i - tB"n $ột gi3 đm %e&, đầu cgn #@i $bc vào $ột vIt npng .hi #ượng $
'6,8.g sao cho vIt có thd dao động dọc thOo tBkc #g Ho. /họn gc cWa h* Du< chiLu tia v[
tB\ c]n !^ng z, chiều dương hư4ng #"n %như hmnh v_ 1&. ihi vIt $ cnn !^ng, #g Ho đó ![
!iLn d@ng so v4i chiều dài tN nhi>n $ột đo@n D# '0c$. 5f v[ tB\ z ngư>i ta .\ch th\ch cho
vIt dao động điều hoà !^ng c3ch tBu<ền cho vIt $ột vIn tc t0,(c$Js hư4ng Hung dọc
thOo tBkc #g Ho. /ho gia tc tBọng tBư>ng g '16$Js
(
} π
(
' 16.
1. 1ó< H:c đ[nh độ #4n nh: nh?t và #4n nh?t cWa #Nc $à #g Ho t:c dkng #>n gi: đm t@i !.
,& độ #4n nh: nh?t #à X
6
' 8 và #4n nh?t #à X
1
' (t,t(Y.
-& độ #4n nh: nh?t #à X
6
' F và #4n nh?t #à X
1
' 18,t(Y.
/& độ #4n nh: nh?t #à X
6
' ( và #4n nh?t #à X
1
' t,t(Y.
D& độ #4n nh: nh?t #à X
6
' 6 và #4n nh?t #à X
1
' 1t,t(Y.
2. /hQng $inh B^ng vOctơ tổng cWa hai vOctơ nà< #à $ột vOctơ !idu th[ $ột dao động điều hoà và #à tổng
hợp cWa hai dao động đó cho. 1ó< tm$ tổng hợp cWa dao động.
,& H ' 

+
7
sin (
π
πt
%c$& -& H ' 


7
F
sin (
π
πt
%c$&
/& H ' 

+
7
F
sin K
π
πt
%c$& D& H ' 

+
7
F
sin (
π
πt
%c$&
C(u 89 )* -n Ninh
ihi tBOo vIt $ #ần #ượt vào #g Ho Z
1
và Z
(
thm tần s dao động cWa c3c con #2c #g Ho tương Qng #à

1
' K1h và •
(
'01h. 5BOo vIt $ đó vào ( #g Ho nbi tB>n như hmnh 1. oưa vIt $ về v[ tB\ $à ( #g Ho
.hkng !iLn d@ng BVi thE Ba .hkng vIn tc !an đầu %v
o
'6& thm h* dao động thOo phương thPng đQng. -:
Dua #Nc cEn cWa .hkng .h4.
`iLt phương tBmnh dao động %chọn gc to@ độ A v[ tB\ c]n !^ng, chiều dương hư4ng thPng đQng tf
tB"n Hung, gc th>i gian #à #bc thE vIt Ba&. /ho g ' 16$Js
(
, p
(
'16
,& H'(,K0cos 


(
8 , 0
π
πt
c$. -& H' (,K0cos 


0
8 , 0
π
πt
c$.
/& H' 0,K0cos 


(
8 , 0
π
πt
c$. D& H' 0,K0cos 


0
8 , 0
π
πt
c$.
C(u 90 )* /CC/
/b $ột con #2c #g Ho dao động điều hoà v4i !i"n độ ,, tần s góc ω , pha !an đầu #à ϕ . Zg Ho
cb h* s đàn hVi .. ZNc $a s3t #à B?t nh:.
Cõu 1 5hành #Ip !idu thQc động nRng cWa con #2c phk thuộc th>i gian. 5f đó Bbt Ba !idu thQc cơ nRng cWa
con #2c.
,& S
đ$aH
' %u.,
(
&J( -& S
đ$aH
'
(
(
K
kA .
/& S
đ$aH
' . %F.,
(
&J( D& S
đ$aH
' %.,
(
&J(
Cõu 2 5f !idu thQc động nRng vfa thành #Ip, chQng t: B^ng thL nRng cWa con #2c được viLt dư4i d@ng
sau, H #à #i độ cWa dao động.
,& S
t
'
(
K
.H
(
-& S
t
'
(
1
.H
(
/& S
t
'
K
1
.H
(
D& S
t
'
0
1
.H
(
Cõu 3 5Bong !a đ@i #ượng sau+
a& 5hL nRng cWa con #2c}
!& /ơ nRng cWa con #2c}
c& ZNc $à #g Ho t:c dkng vào DuE cầu cWa con #2c}
5hm đ@i #ượng nào !iLn thi"n điều hoà, đ@i #ượng nào !iLn thi"n tuần hoàn thOo th>i gianj aiEi th\chj
,& /hs cb a& và c& -& /hs cb !& và c&
/& /hs có c& o D& /hs có ! &
C(u 91 )* 0/ 1
eột c3i đŠa n^$ ngang, có .hi #ượng e, được g2n vào đầu tB"n cWa $ột #g Ho thPng đQng có độ
cQng .. oầu dư4i cWa #g Ho được giq c đ[nh. oŠa có thd chu<dn động thOo phương thPng đQng. -: Dua
$ọi $a s3t và #Nc cEn cWa .h;ng .h\.
1. -an đầu đŠa A v[ tB\ c]n !^ng. ?n đŠa Hung $ột đo@n ,, BVi thE cho đŠa tN do. 1ó< viLt phương tBmnh
dao động cWa đŠa. Z>< tBkc to@ độ hư4ng #"n tB"n, gc to@ độ #à v[ tB\ c]n !^ng cWa đŠa, gc th>i gian
#à #bc thE đŠa.
,& H %c$& ' (cos %16π t ‰ π J(& -& H %c$& ' 0cos %16π t ‰ π J(&
/& H %c$& ' 0cos %16π t M π J(& D& H %c$& ' 0cos %16π t ‰ π J0&
2. oŠa đang n^$ A v[ tB\ c]n !^ng, ngư>i ta thE $ột vIt có .hi #ượng $ Bơi tN do tf độ cao h so v4i
$pt đŠa. `a ch@$ giqa vIt và $pt đŠa #à hoàn toàn đàn hVi. =au va ch@$ đầu ti"n, vIt nE< #"n và được
giq #@i .h;ng Bơi Hung đŠa nqa.
a& 5\nh tần s góc ‹w cWa dao động cWa đŠa.
!& `iLt phương tBmnh dao động cWa đŠa. Z?< gc th>i gian #à #bc vIt ch@$ vào đŠa, gc to@ độ #à v[ tB\
c]n !^ng cWa đŠa #bc !an đầu, chiều cWa tBkc to@ độ hư4ng #"n tB"n.
:p dkng !^ng s cho cE !ài+ e ' (66g, $ ' 166g, . ' (6YJ$, , ' 0c$, h ' u,Fc$, g ' 16$Js
(
.
,& a& ‹w ' (6 BadJs. !& H %c$& ' 8 cos%16t Mp&
-& a& ‹w ' (6 BadJs. !& H %c$& ' 0 cos%16t Mp&
/& a& ‹w ' K6 BadJs. !& H %c$& ' 16 cos%16t Mp&
D& a& ‹w ' 16 BadJs. !& H %c$& ' 8,17 cos%16t Mp&
C(u 92 )* 1hái Ngu23n
eột #g Ho có .hi #ượng .h;ng đ3ng .d, độ dài tN nhi"n (6c$, độ cQng . '166YJ$. /ho
g '16$Js
(
. -: Dua $a s:t.
1. 5BOo $ột vIt có .hi #ượng $ '1.g vào $otọ đầu #g Ho, đầu .ia giq c đ[nh t@i z đd nó thNc hi*n dao
động điều hoà thOo phương thPng đQng %hmnh 1a&. 54nh chu .m dao động cWa vIt.
,. 5 ' 6,F(8 s. -. 5 ' 6,7(8 s. /. 5 ' 6,u(8 s. D. 5 ' 6,8(8 s.
2. YRng vIt nói tB"n .h:i v[ tB\ c]n !^ng $ột .hoEng (c$, BVi tBu<ền cho nó $ột vIn tc !an đầu (6c$Js
hư4ng Hung ph\a dư4i. `iLt phương tBmnh dao động cWa vIt.
,&
cm t x &
0
16 sin% (
π
− =
-&
cm t x &
0
16 sin% ( F , 1
π
− =
/&
cm t x &
0
16 sin% ( (
π
− =
D&
cm t x &
0
16 sin% ( F , (
π
− =
3. Œua< con #2c Hung Duanh tBkc zzw thOo phương thPng đQng %hmnh !& v4i vIn tc gbc .hkng đổi „.
ihi đó tBkc cWa con #2c hợp v4i tBkc zzw $ột góc a 'K6
o
. •3c đ[nh vIn tc góc „ .hi Dua<.
o3p 3n
,&
s rad J 6F , 7 = Ω
-&
s rad J 6F , F = Ω
/&
s rad J 6F , 0 = Ω
D&
s rad J 6F , ( = Ω
C(u 93 )* C0 N4
A #i độ góc nào thm động nRng và thL nRng cWa con #2c đơn !^ng nhau %#?< gc thL nRng A v[ tB\
cnn !^ng&.
,& a '
(
6
α
-& a ' (
(
6
α
/& a ' K
(
6
α
D& a ' 0
(
6
α
C(u 94 )* C0 N4
eột #g Ho đVng ch?t có .hi #ượng .h;ng đ3ng .d và độ
cQng .
o
' 76YJ$. /2t #g Ho đó thành hai đo@n cb ts #* chiều dài
#
1
+ #
(
' (+ K.
1. 5\nh độ cQng .
1
, .
(
cWa hai đo@n nà<.
,& .
1
' 166YJ$. và .
(
' 86 YJ$
-& .
1
' 1(6YJ$. và .
(
' 86 YJ$
/& .
1
' 1F6YJ$. và .
(
' 166 YJ$
D& .
1
' 1u6YJ$. và .
(
' 1u6 YJ$
2. Yi hai đo@n #g Ho nbi tB>n v4i vIt npng .hi #ượng $ ' 066g BVi $2c vào hai đid$ -/ c đ[nh
như hmnh v_ 1 tB>n $pt phPng nghi>ng gbc a ' K6
o
. -: Dua $a s3t giqa vIt $ và $pt phPng nghi"ng. 5@i
th>i đid$ !an đầu giq vIt $ A v[ tB\ sao cho #g Ho độ cQng .
1
gión D#
1
' (c$, #g Ho độ cQng .
(
nộn D#
(
' 1c$ so v4i độ dài tN nhi"n cWa chbng. 5hE nhŽ vIt $ cho nó dao động. -iLt gia tc tBọng tBư>ng g '
16$Js
(
+
a& •3c đ[nh v[ tB\ c]n !^ng z cWa $ so v4i v[ tB\ !an đầu.
!& /hQng t: B^ng vIt $ dao động điều hoà. 5\nh chu .m 5.
,& H
6
' 1,0c$. và 5 ' 6,6F1s. -& H
6
' (,0c$. và 5 ' 6,(F1s.
/& H
6
' K,0c$. và 5 ' 1,(F1s. D& H
6
' 0,0c$. và 5 ' 1,(F1s.
C(u 95 )* )à N5ng
eột #g Ho cb dodọ dài #
o
' 16c$, i '(66YJ$, .hi tBOo thPng đQng #g Ho và $bc vào đầu dư4i #g Ho
$ột vIt npng .hi #ượng $ thm #g Ho dài #
i
'1(c$. /ho g
'16$Js
(
.
1. opt h*t tB"n $pt phPng nghi"ng t@o góc a 'K6
o
so v4i
phương ngang. 5\nh độ dài #
(
cWa #g Ho .hi h* A tB@ng th:i cnn
!^ng % !: Dua $ọi $a s:t&.
,&
cm l 16
(
=
-&
cm l 11
(
=

/&
cm l 10
(
=
D&
cm l 18
(
=
2. i9o vIt Hung thOo tBkc zH song song v4i $pt phPng nghi"ng, .h:i v[ tB\ c]n !^ng $ột đo@n
Kc$, BVi thE cho vIt dao động. `iLt phương tBmnh dao động và t\nh chu .m, chọn gc th>i gian #cc thE vIt.
,& H%c$&
t F 16 cos K =
,
s T (81 , 6 =
.
-& H%c$&
t F 16 cos K =
,
s T 881 , 6 =
.
/& H%c$&
t F 16 cos 0 =
,
s T F81 , 6 =
.
D& H%c$&
t F 16 cos 7 =
,
s T 181 , 6 =
.
C(u 9' eột #g Ho cb .hi #ượng .h;ng đ3ng .d, chiều dài tN nhi>n #
o
'06c$, đầu tB"n được g2n vào gi3
c đ[nh. oầu dư4i g2n v4i $ột DuE cầu nh: có .hi #ượng $ thm .hi cnn !^ng #g Ho gión Ba $ột đo@n
16c$. /ho gia tc tBọng tBư>ng g ^16$Js
(
} π
(
' 16
1. /họn tBkc zH thPng đQng hư4ng Hung,gc z t@i v[ tB\ c]n !^ng cWa DuE cầu. Y]ng DuE cầu #"n tB"n
thPng đQng c3ch z $ột đo@n (
K
c$. `ào th>i đid$ t '6, tBu<ền cho DuE cầu $ột vIn tc v '(6c$Js có
phương thPng đQng hư4ng #"n tB"n. `iLt phương tBmnh dao động cWa DuE cầu.
,& H ' K cos%16π t ‰ (π JK& %c$& -& H ' 0 cos%16π t ‰ (π JK&%c$&
/& H ' F cos%16π t ‰ (π JK&%c$& D& H ' 7 cos%16π t ‰ (π JK&%c$&
2. 54nh chiều dài cWa #g Ho sau .hi DuE cầu dao động được $ột n|a chu .c .d tf #bc !2t đầu dao động.
,& #
1
' 0K.07 c$ -& #
1
' KK.07 c$
/& #
1
' FK.07 c$ D& #
1
' 7K.07 c$
C(u 97 )* 6uật
eột #g Ho cb .hi #ượng .h;ng đ3ng .d, được c2t Ba #à$
hai phần có chiều dài #
1
, #
(
$à (#
(
' K#
1
, được $2c như hmnh v_
%hmnh 1&. `It e cb .hi #ượng $ 'F66g có thd tBượt .h;ng $a
s3t tB"n$pt phPng ngang.Zbc đầu hai #g Ho .h;ng ![ !iLn d@ng.
aiq chpt e,$óc đầu Œ
1
vào Œ BVi !u;ng nhŽ cho vIt dao động điều hoà.
17 5m$ độ !iLn d@ng cWa $li #g Ho .hi vIt e A v[ tB4 cnn !^ng. /ho !iLt Œ
1
Π' Fc$.
,&

#
61
' 1 c$ và

#
6(
' 0c$
-&

#
61
' ( c$ và

#
6(
' Kc$
/&

#
61
' 1.K c$ và

#
6(
' 0 c$
D&

#
61
' 1.F c$ và

#
6(
' 0.u c$
27 `iLt phương tBmnh dao động chọn gc th>i gian .hi !u;ng vIt e. /ho !iLt th>i gian .hi !u;ng vIt e
đLn .hi vIt e Dua v[ tB\ c]n !^ng #ần đầu #à pJ(6s.
,& H '0.7 cos % 16 π t ‰ π J(&%c$&. -& H '0 cos % 16 π t ‰ π J(&%c$&.
/& H ' Kcos % 16 π t ‰ π J(&%c$&. D& H ' (cos % 16 π t ‰ π J(&%c$&.
37 5\nh độ cQng .
1
và .
(
cWa $li #g Ho, cho !iLt độc Qng tương đương cWa h* #g Ho #à . '.
1
M .
(
.
,& .
1
' 16YJ$ và .
(
' 06Y J$ -& .
1
' 06YJ$ và .
(
' 16Y J$
/& .
1
' K6YJ$ và .
(
' (6Y J$ D& .
1
' 16YJ$ và .
(
' 16Y J$
C(u 98 )* 8u9c gi
/ho vIt $ ' 1,7.g và hai #g Ho Z
1
, Z
(
có .hi #ượng .h;ng đ3ng .d được $2c như hmnh v_ 1,
tBong đó ,, - #à hai v[ tB\ c đ[nh. Zg Hg Z
1
cb chiều dài #
1
'16c$, #g Ho Z
(
cb chiều dài
#
(
' K6c$. oộ cQng cWa hai #g Ho #ần #ượt #à .
1
và .
(
. i\ch th\ch cho vIt $ dao động điều hoà dọc thOo
tBkc #g Ho v4i phương tBmnh H '0cos‹t %c$&. /họn gc to@ độ
z t@i v[ tB\ c]n !^ng. 5Bong .hoEng th>i gian π JK6%s& đầu ti"n
%.d tf th>i đid$ t'6& vIt di chu<dn được $ột đo@n (c$. -iLt
độ cQng cWa $li #g Ho ts #* ngh[ch v4i chiều dài cWa nb và độ
cQng . cWa h* hai #g Ho #à .' .
1
M .
(
. 54nh .
1
và .
(
.

,& .
1
'(6 YJ$ ,.
(
'(6 YJ$
-& .
1
'K6YJ$, .
(
' 16 YJ$
/& .
1
'06YJ$, .
(
'1F YJ$
D& .
1
' 06YJ$, .
(
' (6 YJ$
C(u 99 )* 1h:;ng <=i
1ai #g Ho cb .hi #ượng .h;ng đ3ng .d, có độ cQng #ần #ượt #à .
1
'
uFYJ$, .
(
'F6YJ$, được $óc vào $ột DuE cầu có .hi #ượng $
'K66g như hmnh v_ 1. oầu e được giq c đ[nh. aóc cWa $pt phPng
nghi>ng a ' K6
o.
-: Dua $ọi $a s:t.
1. /hQng $inh Bpng h* #g Ho tB>n tương đương v4i $ột #g Ho cb độ cQng #à .
,& .'K
( 1
( 1
k k
k k
+
-& .'(
( 1
( 1
k k
k k
+
/& .'1
( 1
( 1
k k
k k
+
. D& .'6,F
( 1
( 1
k k
k k
+
.
2. aiq DuE cầu sao cho c:c #g Ho cb độ dài tN nhi"n BVi !u;ng Ba. -^ng phương ph3p dộng ưNc học chQng
$inh B^ng DuE cầu dao động điều hoà. `iLt phương tBmnh dao động cWa DuE cầu. /họn tBkc to@ độ zH
hư4ng dọc thOo $pt phPng nghi"ng tf tB"n Hung. ac to@ độ z #à v[ tB\ c]n !^ng. 5h>i đid$ !an đầu #à
#bc DuE cầu !2t đầu dao động. Z?< g ' 16$Js
(
,& H' T7cos16t %c$& -& H' TFcos16t %c$&
/& H' T0cos16t %c$& D& H' TKcos16t %c$&
3. 5\nh #Nc cNc đ@i và cNc tidu t3c dkng #"n đi•$ e.
,& X
$aH
'7 Y , X
$in
'0 -& X
$aH
'K Y , X
$in
'(
/& X
$aH
'0 Y , X
$in
'1 D& X
$aH
'K Y , X
$in
'6
C(u 100 )* 1hu> 6ợi
1. Phương tBmnh chu<dn động có d@ng+ H 'Kcos%Fπ tTπ J7&M1 %c$&. 5Bong gi]< đầu ti"n vIt Dua v[ tB\ H
'1c$ $?< #ầnj
,& K #ần -& 0 #ần /& F #ần D& 7 #ần
2. /on #2c #g Ho gV$ vIt .hi #ượng $ $2c v4i #g Ho, dao động điều hoà v4i tần s F1h. -4t .hi #ượng
cWa vIt đi 1F6ga$ thm chu .c dao động cWa nó #à 6,1gi]<.Z?< π
(
'16, g ' 16$Js
(
.
`iLt phương tBmnh dao động cWa con #2c .hi chưa !iLt .hi #ượng cWa nó. -iLt B^ng .hi !2t đầu dao động
vIn tc cWa vIt cNc đ@i và !^ng K10c$Js.
,& H ' Fcos%16π t& c$. -& H ' 16cos%16π t& c$.
/& H ' 1Kcos%16π t& c$. D& H ' 17cos%16π t& c$.
C(u 101 )* .i! th?ng
/ho h* dao động như hmnh v_ 1. 1ai #g Ho Z
1
, Z
(
có độ cQng i
1
'76YJ$,
i
(
'06YJ$. `It có .hi #ượng $'(F6g. -: Dua .hi #ượng Bgng Bọc và #g Ho, dn<
ni .hkng dón và #ukn cRng .hi vIt dao động. A v[ tB\ c]n !^ng %z& cWa vIt, tổng độ dón cWa Z
1
và Z
(

Fc$. Z?< g '16$Js
(
!: Dua $a s3t giqa vIt và $pt !àn, thiLt #Ip phương tBmnh dao động, chọn gc A z, chọn t ' 6 .hi đưa vIt
đLn v[ tB\ sao cho Z
1
.hkng co dón BVi tBu<ền cho nb vIn tc !an đầu v
6
'06c$Js thOo chiều dương. 5m$
điều .i*n cWa v
6
đd vIt dao động điều hoà.
,&
& J u , (0 %
$aH 6 6
s cm v v = ≤

-&
& J u , K0 %
$aH 6 6
s cm v v = ≤
/&
& J u , 00 %
$aH 6 6
s cm v v = ≤

D&
& J u , F0 %
$aH 6 6
s cm v v = ≤
C(u 102 *@ CAng nghB +C@1
eột vIt nh: .hi #ượng $ ' (66g tBOo vào sợi d]< ,- .h;ng gión và tBOo vào $ột #g
Ho cb độ cQng . '(6YJ$ như hmnh v_. iộo vIt $ Hung dư4i v[ tB\ c]n !^ng (c$ BVi thE Ba
.h;ng vIn tc đầu. /họn gc to@ độ #à v[ tB\ c]n !^ng cWa $, chiều dương hư4ng thPng đQng
tf tB"n Hung, gc th>i gian #à #bc thE vIt. /ho g ' 16$.s
(
.
1. /hQng $inh vIt $ dao động điều hoà và viLt phương tBmnh dao động cWa nó. -: Dua #Nc
cEn cWa .h;ng .h\ và $a s3t A đid$ tBOo !: Dua .hi #ượng cWa d]< ,- và #g Ho.
,& &
(
16 sin%
π
+ = t x
-& &
(
16 sin% (
π
+ = t x
/& H ' K cos%16t M π J(&
D& &
(
16 sin% 0
π
+ = t x
2. 5m$ !idu thQc sN phk thuộc cWa #Nc cRng d]< vào th>i gian. `_ đV th[ sN phk thuộc nà<. -i"n độ dao
động cWa vIt $ phEi thoE $ón điều .i*n nào đd d]< ,- #u;n cRng $à .h;ng đQt, !iLt B^ng d]< chs ch[u
được #Nc .9o ti đa #à 5
$aH
'KY.
,& 5%Y& ' 1 M 6,0cos%16t M
(
π
&, . Fcm A ≤
-& 5%Y& ' ( M 6,0cos%16t M
(
π
&, . Fcm A ≤
/& 5%Y& ' K M 6,0cos%16t M
(
π
&, . 0cm A ≤
D& 5%Y& ' 0 M 6,0cos%16t M
(
π
&, . 0cm A ≤
C(u 103 *Cc viBn *ành chDnh
eột #G Ho được tBOo thPng đQng, đầu tB"n cWa #G Ho được giq c đ[nh, đầu dư4i tBOo vIt có .hi
#ượng $ '166g, #G Ho có độ cQng .'(FYJ$. i9o vIt B>i .h:i v[ tB\ c]n !^ng thOo phương thPng đQng
hư4ng Hung dư4i $ột đo@n !^ng (c$ BVi tBu<ền cho vIt $ột vIn tc 16π c$Js thOo phương thPng
đQng, chiều hư4ng #"n. /họn gc th>i gian #à #bc tBu<ền vIn tc cho vIt, gc to@ độ #à v[ tB\ c]n !^ng,
chiều dương hư4ng Hung. /ho g ' 16$Js
(
} π
(

1. •3c đ[nh th>i đid$ #Qc vIt đi Dua v[ tB\ $à #G Ho ![ gi•n (c$ #ần đầu ti"n.
,&t'16,K $s
-& t'KK,7 $s
/& t ' 77,u $s
D& t 'u7,8 $s
2. 5\nh độ #4n cWa #Nc hVi phkc A th>i đid$ cWa c]u !.
,& 0,F Y
-& K,F Y
/& (,F Y
D& 6,F Y
C(u 104 *@ ,180
eột toa HO tBượt .h;ng $a s3t tB"n $ột đư>ng dc, Hung dư4i, góc nghi"ng cWa dc so v4i $pt
phPng n^$ ngang a 'K6
6
. 5BOo #"n tBần toa HO $ột con #2c đơn gV$ d]< tBOo chiều dài # '1$ ni v4i $ột
DuE cầu nh:. 5Bong th>i gian HO tBượt Hung, .\ch th\ch cho con #2c dao động điều hoà v4i !i"n độ góc
nh:. -: Dua $a s3t #?< g ' 16$Js
(
. 54nh chu .m dao động cWa con #2c.
,& F,1KF s -& 1,1KF s
/& 6,1KF s D& (,1KF s
C(u 105 @* 8un *B 8u9c 1E
/on #2c đơn gV$ DuE cầu nh: có .hi #ượng $} d]< tBOo dài #, .hi #ượng .h;ng đ3ng .d, dao
động v4i !i"n dodọ góc a
o
%a
o


t6
o
& A nơi có gia tc tBọng tBư>ng g. -: Dua $ọi #Nc $a s:t.
1. `In tc dài ` cWa DuE cầu và cư>ng độ #Nc cRng Œ cWa d]< tBOo phk thuộc góc #*ch a cWa d]< tBOo
dư4i d@ng+
,& `%a& ' 0 o gl α α cos %cos ( − &, Œ%H& ' K$g %Kcosa T(cosa
o
.
-& `%a& ' ( o gl α α cos %cos ( − &, Œ%H& '( $g %Kcosa T(cosa
o
.
/& `%a& ' o gl α α cos %cos ( − &, Œ%H& ' $g %Kcosa T(cosa
o
.
D& `%a& ' o gl α α cos %cos ( − &, Œ%H& ' 6,1$g %Kcosa T(cosa
o
.
2. /ho $ '166%g&} # '1%$&} g'16 %$Js
(
&} a
o
'0F
6
. 5\nh #Nc cRng cNc tidu Œ
$in
.hi con #2c dao động.
-i"n độ góc a
o
!^ng !ao nhi>u thm #Nc cRng cNc đ@i Œ
$aH
!^ng hai #ần tBọng #ượng cWa DuE cầu.
,& Œ
$in
'6,t6u Y ,a
6
' u6
6
. -& Œ
$in
'6,u6u Y ,a
6
' 76
6
.
/& Œ
$in
'6,F6u Y ,a
6
' 06
6
. D& Œ
$in
'6,(6u Y ,a
6
' 16
6
.
C(u 10' )* ,iEn 1FGc
/ho h* gV$ vIt $ ' 166g và hai #g Ho ging nhau có .hi
#ượng .h;ng đ3ng .d, i
1
' i
(
' i ' F6YJ$ $2c như hmnh v_. -:
Dua $a s:t và sQc cEn. %Z?< π
(
' 16&. aiq vIt $ A v[ tB4 #g Ho 1 ![ dón uc$, #g Ho ( ![ nộn Kc$ BVi thE
.hkng vIn tc !an đầu, vIt dao động điều hoà.
DNa vào phương tBmnh dao động cWa vIt. Z?< t ' 6 #Qc thE, #?< gc to@ độ z A v[ tB\ c]n !^ng và
chiều dương hư4ng về đid$ -.
a&5\nh #Nc cưc đ@i t3c dkng vào đid$ ,.
!&•3c đ[nh th>i đid$ đd h* có „
đ
' K„
t
cb $?< nghi*$
,& 1,F Y và F nghi*$ -& (,F Y và K nghi*$
/& K,F Y và 1 nghi*$ D& K,F Y và 0 nghi*$
C(u 107 )* ,iEn 1FGc *C<
eột #g Ho được tBOo thPng đQng, đầu tB"n cWa #g Ho được giq c đ[nh, đầu dư4i tBOo vIt có .hi
#ượng $ '166g, #g Ho cb độ cQng .'(FYJ$. i9o vIt B>i .h:i v[ tB\ c]n !^ng thOo phương thPng đQng
hư4ng Hung dư4i $ột đo@n !^ng (c$ BVi tBu<ền cho vIt $ột vIn tc 16p K c$Js thOo phương thPng
đQng, chiều hư4ng #"n. /họn gc th>i gian #à #bc tBu<ền vIn tc cho vIt, gc to@ độ #à v[ tB\ c]n !^ng,
chiều dương hư4ng Hung. /ho g ' 16$Js
(
} π
(


16.
1. •3c đ[nh th>i đid$ #Qc vIt đi Dua v[ tB\ $à #g Ho ![ gión (c$ #ần đầu ti"n.
,&t'16,K $s -& t'KK,7 $s /& t ' 77,u $s D& t 'u7,8 $s
2. 5\nh độ #4n cWa #Nc hVi phkc A th>i đid$ cWa c]u !.
,& 0,F Y -& K,F Y /& (,F Y D& 6,F Y
C(u 108
/on #2c #g Ho gV$ vIt npng e ' K66g, #g Ho cb độ cQng . '(66YJ$ #Vng vào $ột
tBkc thPng đQng như hmnh v_ 1. ihi e đang A v[ tB\ c]n !^ng, thE vIt $ ' (66g tf độ cao h
' K,uFc$ so v4i e. /oi $a s3t .h;ng đ3ng .d, #?< g ' 16$Js
(
, va ch@$ #à hoàn toàn $ề$.
1. 54nh vIn tc cWa hai vIt nga< sau va ch@$.
,& v
o
'6,K0F $Js -& v
o
'6,0tF $Js
/& v
o
'6,1(F $Js D& v
o
'6,8KF $Js
2. =au va ch@$ hai vIt cùng dao động điều hoà. Z?< t ' 6 #à #cc va ch@$. `iLt phương
tBmnh dao động cWa hai vIt tBong h* to@ độ như hmnh v_, gbc z #à v[ tB4 cnn !^ng cWa
e tBư4c va ch@$.
,& • %c$& ' 1cos % 16 t M Fπ J16& ‰ 1
-& • %c$& ' 1.Fcos % 16 t M Fπ J16& ‰ 1
/& • %c$& ' (cos % 16 t M Fπ J16& ‰ 1
D& • %c$& ' (.Fcos % 16 t M Fπ J16& ‰ 1
3. 5\nh !i"n dao động cNc đ@i cWa hai vIt đd tBong Du3 tBmnh dao động $ .h;ng B>i .h:i e.
,& , %eaH& ' u,F -& , %eaH& ' F,F
/& , %eaH& ' K,F D& , %eaH& ' (,F

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->