BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐCN TUY HÒA
KHOA:. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Tuy Hòa, ngày

tháng

năm 20

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ tên sinh viên:..................................................................................................
Khóa: ...................................................................................................................
Khoa Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa chân thành cảm
ơn Quý Công ty, Nhà máy, Cơ quan đã chấp thuận cho sinh viên Khoa chúng tôi được
thực tập tốt nghiệp tại Quý đơn vị.
Nhằm đánh giá chất lượng, kết quả thực tập của sinh viên Khoa và đưa ra phương
hướng cải tiến chương trình đào tạo trong thời gian tới. Khoa kính đề nghị Quý đơn vị
nhận xét sinh viên thực tập tốt nghiệp theo các tiêu chí như sau:
1. Thái độ chấp hành Nội quy – Qui định của cơ quan:
 Rất nghiêm túc  Nghiêm túc  Chưa nghiêm túc
2. Đánh giá năng lực chuyên môn:
 Xuất sắc
 Giỏi

 Khá

 Trung bình

 Yếu

3. Đánh giá khả năng tiếp cận với thực tiễn của cơ quan:
 Xuất sắc
 Giỏi
 Khá

 Trung bình

 Yếu

4. Đánh giá khả năng ngoại ngữ:
 Xuất sắc
 Giỏi

 Khá

 Trung bình

 Yếu

5. Đánh giá khả năng tin học:
 Xuất sắc
 Giỏi

 Khá

 Trung bình

 Yếu

6. Khả năng làm việc nhóm
 Xuất sắc
 Giỏi

 Khá

 Trung bình

 Yếu

7. Khả năng giao tiếp
 Xuất sắc
 Giỏi

 Khá

 Trung bình

 Yếu

8. Các ý kiến đóng góp cho Khoa – Trường:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

9. Đánh giá kết quả thực tập:………../10 điểm
Tên đơn vị nhận xét: .....................................................................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................................................
Email: ............................................................................ Điện thoại: ..............................................
Loại hình đơn vị:
 Nhà nước
 Tư nhân
 Liên doanh
 Nước ngoài

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu xác nhận)

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký tên và ghi họ tên)