P. 1
167_Phieu Nhan Xet Sinh Vien Thuc Tap

167_Phieu Nhan Xet Sinh Vien Thuc Tap

|Views: 772|Likes:
Được xuất bản bởiducthe1987

More info:

Published by: ducthe1987 on Jun 19, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2010

pdf

text

original

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐCN TUY HÒA
KHOA:. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – H!" p"#c
TP.Tuy Hòa, ngày tháng năm 20
$HI%& NH'N X(T )INH VI*N
TH+C T'$ T,T NGHIỆ$
H- ./! 01!" 21/!:..................................................................................................
K"34: ...................................................................................................................
Khoa Công nghệ thông tin Trưng Cao !"ng Công nghiệ# T$% H&a 'h(n th)nh '*+
,n -$. Công t%/ Nh) +0%/ C, 1$an !2 'h3# th$4n 'ho 5inh 6i7n Khoa 'h8ng tôi !ư9'
th:' t4# t;t nghiệ# t<i -$. !,n 6=.
Nh>+ !0nh gi0 'h3t ?ư9ng/ @At 1$* th:' t4# 'Ba 5inh 6i7n Khoa 6) !ưa ra #hư,ng
hưCng '*i tiAn 'hư,ng trDnh !)o t<o trong thi gian tCi. Khoa @Enh !F ngh= -$. !,n 6=
nh4n GHt 5inh 6i7n th:' t4# t;t nghiệ# thIo '0' ti7$ 'hE như 5a$J
K. Th0i !L 'h3# h)nh NLi 1$% M -$i !=nh 'Ba ', 1$anJ
 R3t nghi7+ t8'  Nghi7+ t8'  Chưa nghi7+ t8'
N. Đ0nh gi0 nOng ?:' 'h$%7n +ônJ
 P$3t 5Q'  GiRi  Kh0  Tr$ng SDnh  YA$
T. Đ0nh gi0 @h* nOng tiA# '4n 6Ci th:' tiUn 'Ba ', 1$anJ
 P$3t 5Q'  GiRi  Kh0  Tr$ng SDnh  YA$
V. Đ0nh gi0 @h* nOng ngo<i ngWJ
 P$3t 5Q'  GiRi  Kh0  Tr$ng SDnh  YA$
X. Đ0nh gi0 @h* nOng tin hY'J
 P$3t 5Q'  GiRi  Kh0  Tr$ng SDnh  YA$
Z. Kh* nOng ?)+ 6iệ' nh[+
 P$3t 5Q'  GiRi  Kh0  Tr$ng SDnh  YA$
\. Kh* nOng giao tiA#
 P$3t 5Q'  GiRi  Kh0  Tr$ng SDnh  YA$
]. C0' . @iAn ![ng g[# 'ho Khoa M TrưngJ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
^. Đ0nh gi0 @At 1$* th:' t4#J___..`Ka !ib+
T/! 56! 27 !"ậ! 89.: .....................................................................................................................
Đ=a 'hcJ ...........................................................................................................................................
d+ai?J ............................................................................ Điện tho<iJ ..............................................
:o1 ";!" 56! 27:  Nh) nưC'  Tư nh(n  ei7n foanh  NưC' ngo)i
X<C NH'N CỦA Đ=N V>
(Ký tên và đóng dấu xác nhn!
C<N ?Ộ H@ANG BCN
(Ký tên và gh" h# tên!

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->