Bµi tË : ThÓ tÝch k è p hi

®a diÖn

Bµi 1 : Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’có đáy ABC là một tam giác vuông tại A , AC = b Cˆ  60 0 . Đường 0
chéo BC’ của mặt bên (BB’C’) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) một góc 30 a. Tính độ dài đoạn AC’ b. Tính thể tích của khối lăng trụ

Bµi 2 Cho h× n hl¨ng trô ABC .A’B’C’ cã ®¸y lµ mét tam gi¸c ® Ò uc¹nh a vµ ® iÓ mA’ c¸ch ® Ò uc¸c ® Óm i

A , B , C . C¹nh AA’ t¹o víi mÆ p h ¼ n g mét gãc 600 . T Ý n hth Ó tÝ c hcña khèi l¨ng trô t ®¸y Bµi 3 Cho h × n h hép ABCD.A,’B’C’D’ cã tÊ t c¶ c¸c c¹nh ® Ò ulµ b»ng a ba gãc ë ® Ø n A ® Ò ub»ng 600 . T Ý n hth Ó h tÝ c hkhèi hép theo a Bµi 4 Cho h × n hchãp tam gi¸c S.ABC cã ®¸y ABC lµ tam gi¸c ® Ò uc¹nh a , SA = 2a vµ SA vu«ng gãc víi m Æ t ph¼ ng (ABC) . Gäi M , N lµ h× n hch iÕ uvu«ng gãc cña A trªn S B , S C . T Ý n hth Ó tÝ c hcña khèi chãp A.BCNM ( D2006 ) Bµi 5 Cho hình chóp S.ABC. Đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh SA vuông góc với đáy, góc ACB = , BC = a , SA = . Gọi M là trung điểm cạnh SB. Chứng minh mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (SBC). Tính thể tích khối tứ diện MABC.

Bµi 6.. Cho h × n hchãp S.ABCcã ®¸y ABC lµ tam gi¸c c © n, c¹nh ®¸y BC = a , gãc BAC =  . C¸c c¹nh bªn t¹o

víi ®¸y mét gãc  . T Ý n hth Ó tÝ c hh × n hchãp Bµi 7 Cho h × n hchãp SABCD cã ®¸y lµ h × n hb ×nh hµnh d iÖ ntÝ c hb»ng 3 vµ gãc gi÷a hai ®êng c hÐo cña ®¸y b»ng 600 , gãc gi÷a c¸c c¹nh bªn vµ m Æ ®¸y b»ng 450 . T Ý n hth Ó tÝ c hh×nh chãp t 1 Bµi 8: cho h × n hchãp SABCD cã ®¸y ABCD lµ h × n hthang víi c¸c c¹nh AB = BC = CD = AD , tam gi¸c SBD lµ 2 tam gi¸c vu«ng n»m trªn m Æ p h ¼ n g t vu«ng gãc víi ®¸y cã c¸c c¹nh gãc vu«ng S B = 8a , SD = 15 a . T Ý n hth Ó tÝ c h h × n hchãp Bµi 9 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, SA vuông góc với hình chóp. Cho AB = a, SA = a 2 . Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD. Chứng minh SC  (AHK) và tính thể tích hình chóp OAHK

Bµi 10 Cho h × n hchãp SABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh vu«ng c¹nh a , m Æ bªn SAD lµ tam gi¸c ® Ò uvµ n»m trong t

m Æ ph¼ ng t vu«ng gãc víi ®¸y . Gäi M , N , P lÇ n lît lµ trung ® iÓ mc¸c c¹nh S B , BC , CD . Chøng minh r»ng AM vu«ng gãc víi B P vµ th Ó tÝch khèi tø d iÖ nCMNP ( A2007 ) Bµi 11 : Cho h × n hchãp S.ABCDcã ®¸y ABCD lµ h × n hvu«ng c¹nh 2a , SA = a , S B = a 3 m Æ p h ¼ n g(SAB ) t vu«ng gãc víi m Æ tp h ¼ n g®¸y . Gäi M , N lÇ n lît lµ trung ® iÓ mc¸c c¹nh AB , BC . T Ý n hth Ó tÝch khèi chãp S.BMDN vµ tÝ n hcosin cña gãc gi÷a hai ®êng th ¼ng SM , DN ( B2008)

Bµi 12 : Cho h × n hl¨ng trô ABC .A’B’C’cã ® é dµi c¹nh bªn b»ng 2a , ®¸y lµ tam gi¸c vu«ng t¹i A , AB = a , AC
= a 3 vµ h × n hch iÕ uvu«ng gãc cña ® Ø n A’ trªn mÆt p h ¼ n g h (ABC) lµ trung ® iÓ mc¹nh BC . T Ý n htheo a th Ó tÝch khèi chãp A’ABC vµ tÝ n hcosin gãc gi÷a hai ®êng th ¼ n gAA’ , B’C’ ( A2008 ) Bµi 13 Cho h × n hchãp SABCD cã ®¸y ABCD lµ h × n hch÷ nhË tvíi AB = a , AD = a 2 , SA = a vµ SA vu«ng gãc víi (ABCD) . Gäi M , N lÇ n lît lµ tung ®iÓ m cña AD vµ S C , I lµ giao ® iÓ mcña BM vµ AC a , Chøngminh r»ng m Æ p h ¼ n g t (SAC) vu«ng gãc víi mÆ p h ¼ n g SMB) t ( b, T Ý n hth Ó tÝ c hkhèi tø d iÖ nANIB ( B2006 )

h ttp ://in h h o a .v io le t.v n -1

Thank you for trying Solid Converter PDF Professional. The trial version of this product only converts 10% of your document, with a 10 page maximum. For this conversion, Solid Converter PDF Professional converted 1 of 2 pages. Please purchase Solid Converter PDF Professional at http://www.solidpdf.com/buy.htm to remove this restriction.