Chuyên đề 10: Bài học “Lấy dân làm gốc” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng Bài học “Lấy

dân làm gốc” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ CNXH đã ghi: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chính người dân là người làm nên thắng lợị lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay phần mở đầu đã nhấn mạnh: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng”. Trang Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta và nhân dân ta, Người đặc biệt nhấn mạnh, tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân: "Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quan niệm sâu sắc về vai trò của nhân dân trong lịch sử và mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Người không chỉ khẳng định dân là gốc của nước, mà còn tôn vinh nhân dân: ''Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đòan kết của nhân dân''. Người còn nói, nhân dân là người xây dựng, là người đổi mới, làm nên sự nghiệp lớn, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nhân dân. Quán triệt Điều lệ Đảng và thấm nhuần sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về ''Lấy dân làm gốc'', chúng ta càng thấm thía rằng: Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, nếu Đảng xa dân, tách khỏi dân thì Đảng không thể tồn tại được. Không có sự tham gia giám sát của nhân dân thì cán bộ, đảng viên dễ trở thành "ông quan'', ''bà quan" cách mạng chứ khó trở lên ''Người lãnh đạo, Người đầy tớ trung thành của nhân dân". Không có sự giám sát chặt chẽ của quần chúng nhân dân thì tổ chức Đảng khó tránh khỏi tệ quan liêu - một trong những nguy cơ lớn của Đảng cầm quyền, biến sứ mệnh cầm quyền cao cả của Đảng thành ''Đảng lạm quyền", thậm chí còn dẫn đến thoái hóa, biến chất. Do vậy, sự giám sát cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng của nhân dân trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay đang trở nên bức bách và có ý nghĩa sống còn của Đảng ta. Đó là bài học ''Lấy dân làm gốc" để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lịch sử đã từng chứng minh, một chế độ chính trị - xã hội chỉ tồn tại được khi nào có khả năng tập hợp, đoàn kết được quảng đại quần chúng nhân dân. Trong những giai đoạn cách mạng trước, sở dĩ Đảng ta luôn luôn giữ vững được vai trò lãnh đạo của mình, bởi nhờ có sự ủng hộ, che chở, bảo vệ của nhân dân. Ngày nay, đứng trước cuộc đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, trước hết là làm trong sạch các tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng và sự tha hóa đạo đức, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên chỉ có thể thực hiện đạt hiệu quả khi nào các tổ chức đảng, các cấp ủy đảng thực sự

đảng viên có tiên phong gương mẫu thì mới bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước. dân chủ XHCN được củng cố. toàn bộ cuộc sống từ vật chất đến tinh thần. Đối với một Đảng cầm quyền. quay lưng lại với dân. Tổ chức đảng có trong sạch. hợp pháp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. dựa vào sự tham gia kiểm tra. được nhân dân đồng tình ủng hộ. tệ quan liêu. cho nên Đảng và nhân dân ta đã kết thành một khối vững chắc. dân chủ trong xã hội. giám sát của nhân dân để xây dựng. nâng cao được sức chiến đấu. quan liêu. thất bại mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. tình cảm. với việc phát triển kinh tế . dẫn đến mắc sai lầm. tham nhũng. tư tưởng các tầng lớp nhân dân. ra sức góp phần xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng. cán bộ. bảo vệ chế độ XHCN của chúng ta. cải thiện đời sống. thì sẽ được lòng dân. Nhân dân giám sát cán bộ. mọi việc làm đều vì lợi ích của dân. quan hệ máu thịt với nhân dân là cội nguồn sức mạnh to lớn của Đảng ta. ức hiếp dân thì ở đó sẽ bị dân oán ghét.. do dân. tổ chức đảng không trong sạch. và cũng nhờ đó mà cuộc sống của nhân dân được đảm bảo. tâm lý. để cùng tác động đến đời sống.xã hội. Đảng vững mạnh. Dân chủ là bản chất của chế độ và của Đảng ta. cán bộ. Đảng vì dân. trách nhiệm vẻ vang của nhân dân đối với Đảng. ở đâu và lúc nào tổ chức đảng. thật sự của dân.. đảng viên được dân tin. bộ máy nhà nước trong sạch. bất hợp tác. sống đồng cam cộng khổ với dân. tâm lý. mở mang dân trí. Tham gia giám sát cán bộ. tổ chức đảng. vững mạnh thì không chỉ làm cho tổ chức đảng bị rệu rã. vững mạnh. mở rộng. Đảng ta ngày càng củng cố được niềm tin của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm lấy dân làm gốc . cán bộ. cán bộ. Trái lại. tổ chức đảng vừa là một quyền cơ bản không thể thiếu của công dân. bảo vệ Nhà nước. tạo ra được những nguồn sinh lực của cách mạng.. Ý Đảng. đảng viên thường xuyên chăm lo lợi ích của nhân dân. Làm cho mọi công dân Việt Nam thực sự tham gia quản lý Nhà nước". đảng viên và tổ chức dảng còn là quyền và nghĩa vụ của nhân dân đối với Đảng. dân theo. Do vậy mà việc giám sát cán bộ. chỉnh đốn Đảng. cuộc sống của nhân dân. Bác Hồ đã khẳng định: ''Nhà nước ta phải phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của toàn dân. 76 năm qua. vừa là nghĩa vụ. văn hóa của mỗi người dân trong xã hội đều gắn với sự lãnh đạo của Đảng. tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thái độ. ý thức của từng người dân. đảng viên xa dân. vững mạnh và từ đó cũng nhằm bảo vệ lợi ích thiết thân. Đảng có sứ mệnh lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN. chê trách. đảng viên tiêu cực. Qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới. thậm chí trù dập. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. chính trị. cải thiện và nâng cao.. dân phục. nâng cao được hiệu lực quản lý. đảng viên và tổ chức đảng là một nội dung về quyền làm chủ của nhân dân nhằm xây dựng Đảng. lòng dân là sức mạnh vô tận. xây dựng Nhà nước trong sạch. tha hóa. vì dân. tiêu cực bị ngăn chặn và đẩy lùi. đảng viên. khơi dậy được những tiềm năng. Do đó. Bài học "Lấy dân làm gốc" để xây dựng. đường lối chính trị được lòng dân. Ở đâu và lúc nào. cán bộ. tư tưởng. chính đáng. Trái lại.tin ở dân. dân tin ở Đảng. chính nhờ bắt rễ sâu rộng trong quần chúng. thì ở đó Đảng và dân có mối quan hệ tốt đẹp. chỉnh đốn Đảng phải được tiến hành đồng bộ trên nhiều mặt cả về kinh tế.

Một sự kiện được nhiều người nhắc tới là tháng 10/1949 khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn quyết liệt. cái nào sai” để vận dụng. Đảng và Chính phủ có lỗi. Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm lo đời sống của dân: “Nếu dân đói. nhưng “không phải dân chúng nói gì. Phải học hỏi dân chúng. biểu hiện trước hết của dân là gốc là phải tin ở dân. Theo Hồ Chí Minh phải thực hiện dân chủ với dân để phát huy tinh thần làm chủ của dân là cốt lõi của vấn đề dân là gốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nước lấy dân làm gốc. nghĩa vụ của người làm chủ phải thế nào? Câu trả lời của Người là: “Nếu Chính phủ sai thì phải phê bình.Sinh thời. không phải làm chủ là muốn ăn bao nhiêu thì ăn. nộp thuế đúng kỳ. rất hăng hái. học hỏi dân thì ắt phải có nhiệt thành. xem cái nào đúng. cây mới bền. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. xa rời dân chúng là cô độc. là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người diễn đạt rất khái quát: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Người thường nói: “Chế độ ta là chế độ dân chủ. “Phải chăm lo việc nước như việc nhà”. Người nhắc nhở cán bộ. Vậy quyền hạn. quan điểm dân là gốc là quan điểm khoa học. hạng vừa vừa và hạng kém… Người lãnh đạo phải dùng hạng hăng hái làm trung kiên cho sự lãnh đạo. thành sức mạnh cách mạng thì Đảng phải có đường lối đúng đắn. “dân dĩ thực vi thiên”. Phải có ý thức rõ “dân chúng rất khôn khéo. Cô độc thì nhất định thất bại”. ta cũng cứ nhắm mắt theo”. tức là phải tuân theo pháp luật Nhà nước. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. rất anh hùng”. Nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi. gần gũi dân. Nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Muốn hoàn thành nhiệm vụ. Từ thực tiễn cuộc sống. . do hạng hăng hái đó mà nâng cao hạng vừa vừa và kéo hạng kém lên. muốn biến đường lối chủ trương của Đảng thành phong trào quần chúng. toàn diện. Cán bộ đảng viên còn phải học hỏi dân. chăm lo lợi ích chính đáng của dân. Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. phải “tìm ra mâu thuẫn trong những ý kiến khác nhau. Đó là sự kế thừa những tinh hoa dân tộc. mà “muốn hiểu biết. làm bao nhiêu thì làm”. thiết thực nhất của việc bồi dưỡng “cái gốc” là phải thường xuyên chăm lo đời sống cho dân. Theo Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận. đảng viên: “Đối với nhân dân không thể lý luận suông”. không ỷ lại. Gốc có vững. Người rất tâm đắc với câu nói dân gian: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. có quyết tâm”. “nếu không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân”. tuân theo kỷ luật lao động. bảo vệ Tổ Quốc. bảo vệ tài sản công cộng. Hồ Chí Minh lưu ý: “Bất kỳ nơi nào có quần chúng. cán bộ đảng viên “phải liên lạc mật thiết với dân chúng. phê bình nhưng không phải là chửi”. tức là nhân dân làm chủ”. “làm chủ sao cho ra làm chủ. “phải biết tự mình lo toan gánh vác. Và người yêu cầu: người làm chủ trước hết phải làm tròn bổn phận công dân. Người thường nhắc tới những câu của người xưa “có thực với vực được đạo”. giữ gìn trật tự chung. và biết dựa vào dân. thì nhất định có ba hạng người: hạng hăng hái. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. không ngồi chờ”.

Công việc đổi mới. xây dựng là trách nhiệm của dân. Ngày 6/1/1946. nhà nước của dân còn bao hàm việc dân có quyền bãi miễn Chính phủ và nhân viên chính quyền Nhà nước các cấp. Đó là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn. làm thế nào để nhân dân “biết dùng quyền dân chủ” và “hưởng quyền dân chủ”.85% diện tích gieo cấy giống lúa cấp 1 vào đồng ruộng.. Nhà nước dân chủ.. Lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh Là một xã thuần nông của huyện Hương Thuỷ. Phú Sơn đã đưa 92.5 ha vườn trồng xoài. Nhân dân đã và sẽ mãi mãi là người làm nên lịch sử. rõ ràng: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài. do dân. Người nói rõ: “… nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. “Không có lực lượng nhân dân thì việc nhỏ mấy.5 ha lạc. nếu họ có tư tưởng hoặc việc làm có hại đến nhà nước. Sức mạnh và sự trường tồn của nhà nước bắt nguồn từ lực lượng toàn dân đoàn kết. Chính phủ lâm thời do Người đứng đầu đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử phổ thông. cải tạo. [Nhà nước của dân./. hại đến dân. Năm 2003.. vì dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. chắc chắn bộ máy Nhà nước ta sẽ “chạy” đều. với tinh thần làm chủ . Tháng 11/1946. trực tiếp. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. “Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối”. kỳ họp thứ 2 đã thông qua bản Hiến pháp do Người chỉ đạo soạn thảo.. “Hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử. hiệu quả quản lý điều hành chắc chắn có hiệu lực cao. . hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử”. có đức để gánh vác công việc nước nhà”. Nói tóm lại.5 ha sắn kết hợp với 6. Quan điểm của Người trong những sự kiện lịch sử này rất mẫu mực. Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là Nhà nước kiểu mới: Nhà nước của dân. chính sách của nhà nước trong mọi mặt đời sống xã hội là vì dân. Thực hiện tốt Di huấn của Bác về lấy dân làm gốc. do vậy vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng. quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.tự chủ.. Ngay sau khi nước nhà dành được độc lập. để phát triển kinh tế luôn được lãnh đạo nơi đây trăn trở. chỉ bốn tháng sau khi khai sinh nền Dân chủ Cộng hòa. Quốc hội khóa I. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. dễ mấy làm cũng không xong”. do dân phải được thể hiện ở các chủ trương. Quan điểm của Người thật rõ ràng: Nhà nước ta là Nhà nước của dân. lập 20. vật nuôi. pháp quyền từ ý tưởng của Người đã dần dần trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam. quy hoạch vườn tạp. Điều mà cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh nung nấu trăn trở là vấn đề thực hiện dân chủ với dân. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. tỉnh Thừa Thiên Huế. Bác viết: “Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. trồng 34.Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. nhãn. bình đẳng lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Bởi thế nhà nước ta còn là nhà nước do dân.

toàn xã đã không còn hộ đói. Để hiểu được những tâm tư.. ổn định. Tình hình trật tự trị an trên địa bàn xã cũng được giữ vững. chi bộ phải thông qua ý kiến ủng hộ quần chúng ưu tú của đa số nhân dân sở tại. để vừa phổ biến nội dung những chủ trương. toàn dân. với kế hoạch chuyển diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đào ao thả cá. chính sách của Đảng đến bà con. củng cố nền quốc phòng toàn dân hiện nay . làm tốt công tác tư tưởng. 80% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố. quỹ đền đáp. tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân đều được chi bộ công khai trước dân.. Công tác giáo dục được quan tâm và đang từng bước được nâng lên ở cả chất lượng đào tạo và điều kiện trường lớp. Đời sống của nhân dân Phú Sơn đang ngày được cải thiện rõ rệt. năm qua. tiến lên lớn mạnh mọi mặt. nguyện vọng của bà con. Ngay cả trong quá trình phát triển đảng viên. hộ nghèo giảm từ 41% (2002) còn 31. Phát huy truyền thống “Lấy dân làm gốc” trong xây dựng. toàn xã hiện có 15 hồ nuôi với diện tích 1.Bí thư chi bộ xã Phú Sơn. Phú Sơn sẽ thoát khỏi sự nghèo khó. Thực hiện đúng nội dung Quy chế dân chủ tại cơ sở. trang thiết bị dạy học.. tạo niềm tin trong lòng dân. Hiện tại. Chi bộ Phú Sơn một mặt đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các đảng viên không ngừng học tập. chi bộ xã Phú Sơn đã thành lập Ban Dân vận với thành viên là những đảng viên ưu tú. Trong một tương lai không xa. từ mức đóng góp cho cácnguồn quỹ AN-QP. Từ một xã nghèo.. kế toán (hệ đại học).Bên cạnh đó. Ban Dân vận có những buổi tham gia sinh hoạt trực tiếp với dân. lãnh đạo xã Phú Sơn đã biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của người dân để cùng xây dựng quê hương ngày một vững mạnh. chi bộ Đảng Phú Sơn đã rất chú trọng và nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng.. có 9 quần chúng ưu tú được xã gởi đi bồi dưỡng chính trị và trong số đó đã kết nạp được 3 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng..2 ha. ''Chúng tôi lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh" là khẳng định của đồng chí Phan Viết Giáo . coi công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là động lực quan trọng nhất để phát triển xã nhà trên mọi lĩnh vực. kịp thời sửa đổi những bất cập trong chỉ đạo. Định kỳ.Nhờ vậy. Trong những năm qua. xóa được tình trạng thôn ''trắng''về đảng viên. chấn chỉnh tư cách những đảng viên chưa gương mẫu. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. gia đình có thêm nguồn thu. những chương trình hành động của Phú Sơn trong mọi lĩnh vực đều thống nhất với tinh thần tự nguyện của bà con rất cao. Tính đến đầu năm 2004. trong chi bộ có 5 đồng chí đang theo học lớp quản lý nông nghiệp.5 %. giúp bà con cải thiện bữa ăn. góp công của cho các công trình xây dựng cơ bản.đến việc phân cấp đất đai cho các hộ gia đình. bồi dưỡng thêm trình độ lý luận chính trị.. vừa lắng nghe sự phản ánh từ phía nhân dân. Trong công tác phát triển đảng viên. trên nền tảng đoàn kết của toàn Đảng. 95.55% hộ có điện thắp sáng. mặt khác yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở..

Nó thể hiện nhất quán tư tưởng : dân là nước. tự do. "Chúng chí thành thành" và nổi tiếng với Hội nghị Diên Hồng. còn dân thì còn nước. chùa quán thì xã quan ở đó phải dựng lều lên mà chăm sóc họ cơm cháo."Lấy dân làm gốc" được nêu trong điều này của Bộ luật Hồng Đức chỉ xuất hiện ở châu Âu mấy thế kỷ sau đó. lấy nhân để cố kết. bè cánh. truyền thống "Lấy dân làm gốc" được xác định là cơ sở của tư tưởng cách mạng và là nền tảng tư tưởng quân sự. nên vai trò. tham nhũng. Nếu không may mà họ chết thì phải trình quan trên và tổ chức chôn cất. cho đến ngày nay. khi nổ ra cách mạng tư sản . vị trí người dân được luật hoá trong Bộ luật Hồng Đức. Đất nước có tạm thời bị giặc ngoại xâm chiếm đóng. thuốc men. từ kinh tế. Trong tập "Nước Việt Nam từ cội nguồn xa xưa đến ngày nay" của Giáo sư. không mất làng) thì nhân dân sẽ đứng lên đấu tranh.. Có đặt dân lên chốn chiếu êm mới làm cho thế nước vững như núi Thái Sơn. giặc dốt. 1428 -1527) do một chủ đất bình thường là Lê Lợi sáng lập. đất nước nhất định sẽ được khôi phục trong độc lập. quốc phòng. triều Trần có "Khoan. xã hội. giặc ngoại xâm đến chống các tệ nạn "làm quan cách mạng". bệnh quan liêu. lạc". giữ nước. thư sức dân" . bàn thạch. nhưng làng không mất. triều Lý có chính sách "Ngụ binh ư nông". Bộ luật Hồng Đức đã thể hiện sâu sắc tư tưởng "Lấy dân làm gốc" của dân tộc ta. tư túi. quốc phòng của Hồ Chí Minh và Đảng ta. vì nước. Triều Khúc Thừa Dụ có chính sách "Khoan. các triều đại đó đã "Lấy nghĩa mà duy trì. văn hoá. trong "Điều 294: Trong kinh thành và phường ngõ. dân đến chỗ giàu thịnh là mưu hay trị dân. không được để lộ thi hài. an. lấy tín để ngăn phòng.Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. xa rời quần chúng. được một nhà nho.. chăn dân". lấy trí để trông coi. "Lấy dân làm gốc" là truyền thống văn hoá chính trị của các nhà lãnh đạo. Từ chống giặc đói. cầu điếm. trong chương I nhan đề " Nước Việt Nam cổ xưa hay sự chinh phục của tính cách Việt Nam" có một đoạn viết khá hấp dẫn về nhà Lê và nhà văn hoá Nguyễn Trãi:" Triều đại nhà Lê (Lê sơ. triều đại ông lập nên vẫn còn là một trong những triều đại được hâm mộ và có tiếng tăm lừng lẫy nhất.. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp tính nhân văn của chủ nghĩa cộng sản với tinh hoa truyền thống "Lấy dân làm gốc" của dân tộc. là kế xa sửa nước. Cụ thể. Các triều đại phong kiến Việt Nam độc lập trong lịch sử đều "Lấy dân làm gốc" trong việc ban hành các chủ trương. triều Lê quan niệm "Dân như nước có thể đẩy thuyền. nằm ở đường xá.. giản. quân phiệt. chính sách. Tiến sĩ Pi-e Ri-sa Fe-ray. Ông trở thành Hoàng đế dưới danh hiệu Lê Thái Tổ (1428-1433). nhà chiến lược. Nhưng các vua Lê còn làm được những việc hơn thế nữa. nhà sử học Ngô Sĩ Liên (thời Lê) tổng luận. đưa nhân dân lên vị trí làm chủ trong tiến trình cách mạng. lật thuyền".1497) soạn thảo. làng xóm có kẻ ốm đau mà không ai nuôi. Nếu phạm tội này thì quan làng xã bị tội biếm hay bãi chức". bằng Bộ luật Hồng Đức do vua Lê Thánh Tông (1470 . dân không mất (mất nước. cầm quyền một lòng vì dân. Chăm lo cho nước trở nên văn minh. nhà văn. các vua Lê đã thể nghiệm và xác định được vị trí "con người Việt" trong tổng thể các mối quan hệ xã hội". cốt sao cứu sống họ. Căn cứ vào thực tiễn lịch sử. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sưu tầm về Á Đông ngày nay (CERAC) của nước Pháp. luật pháp đến an ninh. Trong những bài giảng để đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam ( xuất bản năm . ngoại giao. Đặc biệt. Lê Lợi đã điều hành một cuộc chiến tranh giải phóng quốc gia thật mẫu mực. nhà chính khách tài ba là Nguyễn Trãi giúp đỡ. Tính chất nhân đạo .

cách mạng Việt Nam tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng CNXH trên miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Dân như nước. dân chủ. vẻ vang bằng phục vụ nhân dân". vẻ vang nhất: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. không ngừng động viên. thời cơ mới. góp phần xây dựng. Muốn vậy. Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết.. Thực tế cho thấy.. Bạn bè tăng lên. tinh thần. Quốc phòng ngày nay không chỉ là hoạt động chuẩn bị đối phó với chiến tranh mà trước hết là hoạt động đẩy lùi và ngăn chặn chiến tranh. Ngày nay. "Lấy dân làm gốc" ngày nay được kế thừa và phát huy trong điều kiện. nơi nào để cho nhân dân bất bình. Tin tưởng vô bờ vào sức mạnh của nhân dân. hai người. giáo dục. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu "Làm cách mệnh đến nơi". phải tạo dựng được "Thế trận lòng dân" vững chắc. Trong cuộc kháng chiến kiến quốc. văn minh". thực sự chăm lo. dân tộc mình. củng cố sức mạnh quốc phòng toàn dân. trờn co s? bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trong cuộc trường chinh chống đói nghèo và lạc hậu. toàn quân ý thức làm chủ đất nước. Gốc có vững cây mới bền. thành phần giai cấp. nước mạnh. tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bảo vệ chính quyền cách mạng. phát huy được sức mạnh Việt Nam. cho dân tộc những thành qủa chưa từng có trong lịch sử. so sánh với những cuộc cách mạng đã nổ ra trên thế giới. đưa dân tộc lên vị thế chưa từng có. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân". củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. tức là dân chúng được hưởng cái tự do. hơn lúc nào hết. xã hội công bằng. Do đó.. nơi nào nhân dân phấn khởi. trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước.. thống nhất đất nước. Sau kháng chiến chống Pháp thành công. lực lượng chính là ở dân. đói nghèo lạc hậu từng bước được đẩy lùi. vì mục tiêu "Dân giàu. Người khẳng định "Phải theo chủ nghĩa Mác . tạo môi trường thuận lợi cho việc đẩy mạnh CNH. thực lực và sức mạnh mới. chẳng những đã kế thừa được truyền thống "Lấy dân làm gốc" của dân tộc mà còn tạo mọi điều kiện để thực sự đưa nhân dân lao động lên vị trí làm chủ đất nước: "Anh em phải làm sao cho dân yêu. cần được kế thừa và phát triển một cách sáng tạo trong xây dựng. tự do cho đất nước. Khi đã giành được chính quyền. phải có Đảng vững bền và phải lấy dân chúng (công nông) làm gốc" và "Cách mệnh là việc chung của dân chúng chứ không phải việc của một. sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của toàn dân ta đã cú những thuận lợi mới. Trong xã hội không có gì tốt đẹp. "Cách mệnh rồi thì giao cho quần chúng số nhiều. phải phát huy được hiệu quả của mọi thành phần kinh tế. tin tưởng ở lãnh đạo thì mọi việc ở nơi đó thành công. xã hội đã có nhiều đổi mới. vẫn đất nước mình. đời sống vật chất. nhưng kết cấu dân cư. Phải nhớ rằng dân là chủ. mình như cá.." và "Nước lấy dân làm gốc. Truyền thống "Lấy dân làm gốc". súng ống nào cũng không chống nổi". làm chủ xã hội và coi phục vụ nhân dân là tốt đẹp. toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục cho toàn Đảng. chớ để trong tay một bọn ít người.. cần làm cho mỗi người dân nâng cao ý thức quốc phòng. Trong những vấn đề then chốt nhất của cách mạng. mất lòng tin ở lãnh đạo thì nơi ấy tình hình . thù giảm bớt. hạnh phúc cho toàn dân là sự nghiệp cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời theo đuổi.. mến. HĐH đất nước. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân.1927 thành tập "Đường cách mệnh"). bình đẳng thật". Hơn lúc nào hết. đã đem lại cho đất nước.Lê-nin. tổ chức nhân dân làm cách mạng để đem lại độc lập. văn hoá không ngừng được cải thiện.. Dân khí mạnh thì quân lính nào.

vùng căn cứ cách mạng. an ninh với đối ngoại hoặc kinh tế . với tình hình thế giới. được thể hiện trong mối quan hệ cụ thể song phương và đa phương. Đó là bài học sâu sắc của nhiều nước XHCN vừa qua. có thể dẫn đến bất ngờ về chiến lược. dân quân. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. kích động. nâng cao lòng yêu nước. với chế độ. số lượng hợp lý. trong đó có tiềm lực cơ bản là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. bộ đội địa phương.an ninh với đối ngoại. Cần làm cho mỗi người thấy. Trong bất kể tình huống nào. chia rẽ nhân dân. Mặt khác. ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc XHCN cho toàn dân. kết hợp thế trận chung trên phạm vi toàn quốc với thế trận ở từng địa phương. giảm nghèo. thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận chiến tranh nhân dân. Đi đôi với phát triển kinh tế -xã hội. chính quy. kéo dài. Nhân dân là chủ thể của đất . Không thế trận nào vững mạnh bằng "Thế trận lòng dân". đồng thời bảo đảm xử lý kịp thời. nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. khu vực và trong nước hiện nay.. chăm lo cải thiện. không nắm được quần chúng. tinh nhuệ. tạo nên những vụ.nhân tố quyết định của mọi thắng lợi và trực tiếp tạo ra sức mạnh quốc phòng. ta phải chủ động phòng ngừa. cần phải xây dựng toàn diện. luôn luôn có diễn biến phức tạp. Xét trên góc độ an ninh quốc phòng.an ninh và quốc phòng . Thế trận quốc phòng toàn dân là thể hiện sự liên kết toàn diện trong mọi ngành nghề. tập trung đẩy mạnh xoá đói. cả bộ đội chủ lực.không ổn định. tạo dựng được "Thế trận lòng dân" vững chắc là nhân tố quyết định sức mạnh quốc phòng hiện nay. tự vệ. xây dựng lòng trung thành vô hạn đối với Đảng. tạo cơ sở vật chất kỹ thuật để không ngừng tăng tích luỹ tiềm lực quốc phòng. việc phức tạp gây mất ổn định chính trị.xã hội với quốc phòng . Cùng với đó.. vùng sâu. Tạo lập được "Thế trận lòng dân" chính là xây móng. Để có thế trận đó. mọi tầng lớp nhân dân. vùng xa. thường xuyên coi trọng công tác giáo dục quốc phòng. Đó là sự liên kết chặt chẽ thế trận của các lĩnh vực. cả trong thời bình và thời chiến. củng cố quốc phòng và cho toàn dân chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. như kết hợp quốc phòng với an ninh. chỉnh đốn Đảng . trong nước. trong nội bộ chế độ thì các thế lực thù địch bên trong cũng không dễ gì gây ra đảo lộn lớn. lòng dân không yên.. biên giới. bao gồm các thứ quân. dựng nền để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. với Tổ quốc. sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. tạo cớ cho bên ngoài can thiệp. các ngành. trong đó hết sức coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị. thì các thế lực thù địch sẽ tranh thủ lôi kéo. kiên quyết. nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. có lực lượng dự bị hùng hậu. thì dù nó đã xảy ra cũng không thể lan rộng. với quan điểm "Dân thực sự là người làm chủ". từng bước hiện đại". hải đảo. đáp ứng kịp thời mọi tình huống.xã hội. kế thừa và phát huy truyền thống "Lấy dân làm gốc". khẩn trương. Trước mắt. Để lực lượng vũ trang nhân dân có sức mạnh tổng hợp. quốc phòng với kinh tế. nhằm phát huy mọi khả năng tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất. Trong đó phải tập trung xây dựng quân đội nhân dân "cách mạng. nếu ta giữ được sự ổn định từ trong Đảng.. vai trò lãnh đạo bị buông lỏng. phải đẩy nhanh phát triển kinh tế . những nơi có cơ sở chính trị yếu kém. trước hết phải đẩy mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng. kết hợp thế trận tại chỗ với thế trận cơ động. kết hợp thế trận trong nước với thế trận ngoài nước. thực sự là nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng. từng cơ sở. khôn khéo. thế trận thời bình với thế trận thời chiến. nhanh gọn các tình huống phức tạp. với nhân dân. lực lượng thường trực với chất lượng tinh. mất niềm tin. Sự chủ quan đối với các nguy cơ và tệ nạn nội sinh dễ tạo ra những hậu quả xấu.

như tham gia thực hiện chính sách. để phát triển kinh tế luôn được lãnh đạo nơi đây trăn trở. toàn xã đã không còn hộ đói. nền quốc phòng toàn dân chỉ thực vững chắc khi được kết hợp từ nhiều nguồn lực. cải tạo.. tỉnh Thừa Thiên Huế.Là một xã thuần nông của huyện Hương Thuỷ. chi bộ Đảng Phú Sơn đã rất chú trọng và nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng. kết hợp kinh tế và quốc phòng. 95.55% hộ có điện thắp sáng... phát huy nguồn lực to lớn từ nhân dân. lãnh đạo xã Phú Sơn đã biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của người dân để cùng xây dựng quê hương ngày một vững mạnh. đóng góp kinh phí xây dựng đường. Trong điều kiện hiện nay. chính vì thế việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ d?ng. khi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN có những phát triển mới. trang thiết bị dạy học. Mô hình điển hình lấ dân làm gốc ở Thừa Thiên Huế Lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh . mương. trong đó nguồn lực từ nhân dân là vô tận.. "Lấy dân làm gốc" là một truyền thống văn hóa chính trị. củng cố nền quốc phòng toàn dân nói riêng.2 ha. cần rút kinh nghiệm để đẩy mạnh hơn nữa theo hướng này.. giúp bà con cải thiện bữa ăn. Chỉ có như vậy. Chi bộ Phú Sơn một mặt đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các đảng viên không ngừng . Từ một xã nghèo. quy hoạch vườn tạp. Đời sống của nhân dân Phú Sơn đang ngày được cải thiện rõ rệt. chế độ đối với dân quân.nước. 80% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố.. nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó. toàn xã hiện có 15 hồ nuôi với diện tích 1. ổn định. Tình hình trật tự trị an trên địa bàn xã cũng được giữ vững. vật nuôi... nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. coi công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là động lực quan trọng nhất để phát triển xã nhà trên mọi lĩnh vực. nhãn. Năm 2003.5 ha sắn kết hợp với 6... lập 20. yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày một cao thì càng phải biết dựa vào dân. cân nhắc xã hội hoá một số nội dung của xây dựng nền quốc phòng. sự nghiệp quốc phòng mới thực sự là sự nghiệp của dân. Trong những năm qua. hộ nghèo giảm từ 41% (2002) còn 31. một số địa phương đã thực hiện xã hội hoá công tác quốc phòng khá hiệu quả. kết hợp kinh tế với quốc phòng. trồng 34.5 %.. do vậy vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng.85% diện tích gieo cấy giống lúa cấp 1 vào đồng ruộng. Công tác giáo dục được quan tâm và đang từng bước được nâng lên ở cả chất lượng đào tạo và điều kiện trường lớp. công chức. Tính đến đầu năm 2004. Trong thời gian tới. Phú Sơn đã đưa 92. trạm điện. Vừa qua. là điều kiện tiên quyết trong việc kế thừa và phát huy truyền thống này một cách có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Phải nghiên cứu. vào nhiệm vụ xây dựng. với kế hoạch chuyển diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đào ao thả cá.5 ha vườn trồng xoài. xây dựng thế trận quốc phòng. từ Trung ương đến cơ sở.. gia đình có thêm nguồn thu.5 ha lạc.

vừa lắng nghe sự phản ánh từ phía nhân dân.. Để hiểu được những tâm tư. Hiện tại.. nguyện vọng của bà con. Phú Sơn sẽ thoát khỏi sự nghèo khó. những chương trình hành động của Phú Sơn trong mọi lĩnh vực đều thống nhất với tinh thần tự nguyện của bà con rất cao. ''Chúng tôi lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh" là khẳng định của đồng chí Phan Viết Giáo . chính sách của Đảng đến bà con.. kế toán (hệ đại học). phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân đều được chi bộ công khai trước dân. năm qua. bồi dưỡng thêm trình độ lý luận chính trị. góp công của cho các công trình xây dựng cơ bản. trong chi bộ có 5 đồng chí đang theo học lớp quản lý nông nghiệp.Bí thư chi bộ xã Phú Sơn. chi bộ xã Phú Sơn đã thành lập Ban Dân vận với thành viên là những đảng viên ưu tú. mặt khác yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong công tác phát triển đảng viên. để vừa phổ biến nội dung những chủ trương. Định kỳ. chấn chỉnh tư cách những đảng viên chưa gương mẫu.. kịp thời sửa đổi những bất cập trong chỉ đạo. làm tốt công tác tư tưởng.học tập. Thực hiện đúng nội dung Quy chế dân chủ tại cơ sở. . tiến lên lớn mạnh mọi mặt.Nhờ vậy. tạo niềm tin trong lòng dân. trên nền tảng đoàn kết của toàn Đảng. từ mức đóng góp cho cácnguồn quỹ AN-QP.. có 9 quần chúng ưu tú được xã gởi đi bồi dưỡng chính trị và trong số đó đã kết nạp được 3 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng. quỹ đền đáp. Ban Dân vận có những buổi tham gia sinh hoạt trực tiếp với dân.đến việc phân cấp đất đai cho các hộ gia đình. Trong một tương lai không xa.. xóa được tình trạng thôn ''trắng''về đảng viên. chi bộ phải thông qua ý kiến ủng hộ quần chúng ưu tú của đa số nhân dân sở tại. toàn dân. Ngay cả trong quá trình phát triển đảng viên.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful