P. 1
Chuyende10Quán triệt bài học lấy dân làm gốc trong CMVN

Chuyende10Quán triệt bài học lấy dân làm gốc trong CMVN

4.76

|Views: 17,842|Likes:
Được xuất bản bởinmcovn
Quán triệt bài học lấy dân làm gốc trong CMVN
Quán triệt bài học lấy dân làm gốc trong CMVN

More info:

Published by: nmcovn on Apr 18, 2007
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

Chuyên đề 10: Bài học “Lấy dân làm gốc” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng Bài học “Lấy

dân làm gốc” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ CNXH đã ghi: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chính người dân là người làm nên thắng lợị lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay phần mở đầu đã nhấn mạnh: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng”. Trang Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta và nhân dân ta, Người đặc biệt nhấn mạnh, tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân: "Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quan niệm sâu sắc về vai trò của nhân dân trong lịch sử và mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Người không chỉ khẳng định dân là gốc của nước, mà còn tôn vinh nhân dân: ''Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đòan kết của nhân dân''. Người còn nói, nhân dân là người xây dựng, là người đổi mới, làm nên sự nghiệp lớn, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nhân dân. Quán triệt Điều lệ Đảng và thấm nhuần sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về ''Lấy dân làm gốc'', chúng ta càng thấm thía rằng: Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, nếu Đảng xa dân, tách khỏi dân thì Đảng không thể tồn tại được. Không có sự tham gia giám sát của nhân dân thì cán bộ, đảng viên dễ trở thành "ông quan'', ''bà quan" cách mạng chứ khó trở lên ''Người lãnh đạo, Người đầy tớ trung thành của nhân dân". Không có sự giám sát chặt chẽ của quần chúng nhân dân thì tổ chức Đảng khó tránh khỏi tệ quan liêu - một trong những nguy cơ lớn của Đảng cầm quyền, biến sứ mệnh cầm quyền cao cả của Đảng thành ''Đảng lạm quyền", thậm chí còn dẫn đến thoái hóa, biến chất. Do vậy, sự giám sát cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng của nhân dân trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay đang trở nên bức bách và có ý nghĩa sống còn của Đảng ta. Đó là bài học ''Lấy dân làm gốc" để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lịch sử đã từng chứng minh, một chế độ chính trị - xã hội chỉ tồn tại được khi nào có khả năng tập hợp, đoàn kết được quảng đại quần chúng nhân dân. Trong những giai đoạn cách mạng trước, sở dĩ Đảng ta luôn luôn giữ vững được vai trò lãnh đạo của mình, bởi nhờ có sự ủng hộ, che chở, bảo vệ của nhân dân. Ngày nay, đứng trước cuộc đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, trước hết là làm trong sạch các tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng và sự tha hóa đạo đức, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên chỉ có thể thực hiện đạt hiệu quả khi nào các tổ chức đảng, các cấp ủy đảng thực sự

tổ chức đảng vừa là một quyền cơ bản không thể thiếu của công dân. để cùng tác động đến đời sống. mọi việc làm đều vì lợi ích của dân. chính trị. mở mang dân trí. dân theo. vừa là nghĩa vụ. thì ở đó Đảng và dân có mối quan hệ tốt đẹp. chính nhờ bắt rễ sâu rộng trong quần chúng. tâm lý. quay lưng lại với dân. tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thái độ. sống đồng cam cộng khổ với dân. với việc phát triển kinh tế . Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm lấy dân làm gốc . tha hóa.. ra sức góp phần xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng. văn hóa của mỗi người dân trong xã hội đều gắn với sự lãnh đạo của Đảng. quan liêu. Làm cho mọi công dân Việt Nam thực sự tham gia quản lý Nhà nước". bộ máy nhà nước trong sạch.. do dân. vững mạnh và từ đó cũng nhằm bảo vệ lợi ích thiết thân.xã hội. tiêu cực bị ngăn chặn và đẩy lùi. đảng viên. tạo ra được những nguồn sinh lực của cách mạng. Đảng có sứ mệnh lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN. Dân chủ là bản chất của chế độ và của Đảng ta.. toàn bộ cuộc sống từ vật chất đến tinh thần. ý thức của từng người dân. tình cảm. trách nhiệm vẻ vang của nhân dân đối với Đảng. chính đáng. Đảng vì dân. thậm chí trù dập. Ý Đảng. và cũng nhờ đó mà cuộc sống của nhân dân được đảm bảo. cán bộ. Do đó. cải thiện đời sống. đảng viên có tiên phong gương mẫu thì mới bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước. Nhân dân giám sát cán bộ. Bài học "Lấy dân làm gốc" để xây dựng. tư tưởng. tổ chức đảng. đường lối chính trị được lòng dân. Tham gia giám sát cán bộ. thì sẽ được lòng dân. nâng cao được hiệu lực quản lý. Ở đâu và lúc nào. cán bộ. vì dân. vững mạnh. đảng viên tiêu cực. tham nhũng. đảng viên được dân tin.tin ở dân. dân tin ở Đảng. 76 năm qua. đảng viên và tổ chức dảng còn là quyền và nghĩa vụ của nhân dân đối với Đảng. Đối với một Đảng cầm quyền. được nhân dân đồng tình ủng hộ. lòng dân là sức mạnh vô tận. nâng cao được sức chiến đấu. Trái lại. bảo vệ Nhà nước. giám sát của nhân dân để xây dựng. đảng viên xa dân. cho nên Đảng và nhân dân ta đã kết thành một khối vững chắc. ở đâu và lúc nào tổ chức đảng. dân chủ trong xã hội. Tổ chức đảng có trong sạch. tệ quan liêu. cán bộ. chỉnh đốn Đảng phải được tiến hành đồng bộ trên nhiều mặt cả về kinh tế. cuộc sống của nhân dân. chỉnh đốn Đảng. cải thiện và nâng cao. Trái lại. dẫn đến mắc sai lầm. Đảng ta ngày càng củng cố được niềm tin của nhân dân. mở rộng. đảng viên thường xuyên chăm lo lợi ích của nhân dân. tư tưởng các tầng lớp nhân dân. cán bộ. thất bại mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. bất hợp tác. bảo vệ chế độ XHCN của chúng ta. tâm lý. tổ chức đảng không trong sạch. thật sự của dân. dựa vào sự tham gia kiểm tra. hợp pháp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. vững mạnh thì không chỉ làm cho tổ chức đảng bị rệu rã. Đảng vững mạnh. xây dựng Nhà nước trong sạch. dân phục. Bác Hồ đã khẳng định: ''Nhà nước ta phải phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của toàn dân. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.. quan hệ máu thịt với nhân dân là cội nguồn sức mạnh to lớn của Đảng ta. Do vậy mà việc giám sát cán bộ. Qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới. cán bộ. chê trách. khơi dậy được những tiềm năng. ức hiếp dân thì ở đó sẽ bị dân oán ghét. dân chủ XHCN được củng cố. đảng viên và tổ chức đảng là một nội dung về quyền làm chủ của nhân dân nhằm xây dựng Đảng.

Vậy quyền hạn. Người nhắc nhở cán bộ. Từ thực tiễn cuộc sống. biểu hiện trước hết của dân là gốc là phải tin ở dân. nộp thuế đúng kỳ. Người diễn đạt rất khái quát: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. cán bộ đảng viên “phải liên lạc mật thiết với dân chúng.Sinh thời. . không ỷ lại. tức là phải tuân theo pháp luật Nhà nước. không ngồi chờ”. có quyết tâm”. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Người rất tâm đắc với câu nói dân gian: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Theo Hồ Chí Minh. Muốn hoàn thành nhiệm vụ. “phải biết tự mình lo toan gánh vác. Hồ Chí Minh lưu ý: “Bất kỳ nơi nào có quần chúng. làm bao nhiêu thì làm”. Một sự kiện được nhiều người nhắc tới là tháng 10/1949 khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn quyết liệt. cái nào sai” để vận dụng. ta cũng cứ nhắm mắt theo”. thiết thực nhất của việc bồi dưỡng “cái gốc” là phải thường xuyên chăm lo đời sống cho dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nước lấy dân làm gốc. Người thường nói: “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Người thường nhắc tới những câu của người xưa “có thực với vực được đạo”. hạng vừa vừa và hạng kém… Người lãnh đạo phải dùng hạng hăng hái làm trung kiên cho sự lãnh đạo. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. và biết dựa vào dân. phê bình nhưng không phải là chửi”. toàn diện. mà “muốn hiểu biết. rất anh hùng”. đảng viên: “Đối với nhân dân không thể lý luận suông”. xem cái nào đúng. Phải có ý thức rõ “dân chúng rất khôn khéo. là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. “làm chủ sao cho ra làm chủ. bảo vệ tài sản công cộng. muốn biến đường lối chủ trương của Đảng thành phong trào quần chúng. Phải học hỏi dân chúng. học hỏi dân thì ắt phải có nhiệt thành. Nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. chăm lo lợi ích chính đáng của dân. tuân theo kỷ luật lao động. “nếu không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân”. Cán bộ đảng viên còn phải học hỏi dân. không phải làm chủ là muốn ăn bao nhiêu thì ăn. rất hăng hái. Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm lo đời sống của dân: “Nếu dân đói. Theo Hồ Chí Minh phải thực hiện dân chủ với dân để phát huy tinh thần làm chủ của dân là cốt lõi của vấn đề dân là gốc. phải “tìm ra mâu thuẫn trong những ý kiến khác nhau. bảo vệ Tổ Quốc. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh. quan điểm dân là gốc là quan điểm khoa học. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận. nhưng “không phải dân chúng nói gì. do hạng hăng hái đó mà nâng cao hạng vừa vừa và kéo hạng kém lên. Cô độc thì nhất định thất bại”. thành sức mạnh cách mạng thì Đảng phải có đường lối đúng đắn. “Phải chăm lo việc nước như việc nhà”. Đó là sự kế thừa những tinh hoa dân tộc. Đảng và Chính phủ có lỗi. Và người yêu cầu: người làm chủ trước hết phải làm tròn bổn phận công dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gốc có vững. cây mới bền. thì nhất định có ba hạng người: hạng hăng hái. tức là nhân dân làm chủ”. “dân dĩ thực vi thiên”. xa rời dân chúng là cô độc. gần gũi dân. giữ gìn trật tự chung. Nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi. nghĩa vụ của người làm chủ phải thế nào? Câu trả lời của Người là: “Nếu Chính phủ sai thì phải phê bình.

quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. để phát triển kinh tế luôn được lãnh đạo nơi đây trăn trở.Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Chính phủ lâm thời do Người đứng đầu đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử phổ thông. tỉnh Thừa Thiên Huế. Công việc đổi mới. do vậy vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng. hại đến dân.. do dân phải được thể hiện ở các chủ trương. nhãn.5 ha lạc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là Nhà nước kiểu mới: Nhà nước của dân. Bởi thế nhà nước ta còn là nhà nước do dân...tự chủ. Tháng 11/1946. [Nhà nước của dân. Quốc hội khóa I. chỉ bốn tháng sau khi khai sinh nền Dân chủ Cộng hòa. chắc chắn bộ máy Nhà nước ta sẽ “chạy” đều.5 ha sắn kết hợp với 6. lập 20. Quan điểm của Người thật rõ ràng: Nhà nước ta là Nhà nước của dân. Sức mạnh và sự trường tồn của nhà nước bắt nguồn từ lực lượng toàn dân đoàn kết. hiệu quả quản lý điều hành chắc chắn có hiệu lực cao. dễ mấy làm cũng không xong”. Ngay sau khi nước nhà dành được độc lập.5 ha vườn trồng xoài. vì dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói tóm lại. Năm 2003. trồng 34. Đó là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn. Quan điểm của Người trong những sự kiện lịch sử này rất mẫu mực. . “Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối”. với tinh thần làm chủ . rõ ràng: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài. trực tiếp.85% diện tích gieo cấy giống lúa cấp 1 vào đồng ruộng. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. chính sách của nhà nước trong mọi mặt đời sống xã hội là vì dân. có đức để gánh vác công việc nước nhà”. Người nói rõ: “… nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. nếu họ có tư tưởng hoặc việc làm có hại đến nhà nước. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. xây dựng là trách nhiệm của dân. cải tạo. Lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh Là một xã thuần nông của huyện Hương Thuỷ. hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử”.. Nhà nước dân chủ./. Điều mà cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh nung nấu trăn trở là vấn đề thực hiện dân chủ với dân. “Không có lực lượng nhân dân thì việc nhỏ mấy. Ngày 6/1/1946. “Hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử. pháp quyền từ ý tưởng của Người đã dần dần trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam. làm thế nào để nhân dân “biết dùng quyền dân chủ” và “hưởng quyền dân chủ”. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Phú Sơn đã đưa 92. do dân. vật nuôi. Bác viết: “Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Nhân dân đã và sẽ mãi mãi là người làm nên lịch sử. Thực hiện tốt Di huấn của Bác về lấy dân làm gốc. quy hoạch vườn tạp. kỳ họp thứ 2 đã thông qua bản Hiến pháp do Người chỉ đạo soạn thảo.. bình đẳng lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. nhà nước của dân còn bao hàm việc dân có quyền bãi miễn Chính phủ và nhân viên chính quyền Nhà nước các cấp.

Tình hình trật tự trị an trên địa bàn xã cũng được giữ vững. xóa được tình trạng thôn ''trắng''về đảng viên. tiến lên lớn mạnh mọi mặt. Ban Dân vận có những buổi tham gia sinh hoạt trực tiếp với dân. ổn định.2 ha. chi bộ xã Phú Sơn đã thành lập Ban Dân vận với thành viên là những đảng viên ưu tú. toàn xã đã không còn hộ đói.. Đời sống của nhân dân Phú Sơn đang ngày được cải thiện rõ rệt. Phú Sơn sẽ thoát khỏi sự nghèo khó. từ mức đóng góp cho cácnguồn quỹ AN-QP.. trong chi bộ có 5 đồng chí đang theo học lớp quản lý nông nghiệp... trang thiết bị dạy học. để vừa phổ biến nội dung những chủ trương.Bên cạnh đó. gia đình có thêm nguồn thu.. 95. 80% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố. hộ nghèo giảm từ 41% (2002) còn 31.Bí thư chi bộ xã Phú Sơn. góp công của cho các công trình xây dựng cơ bản. coi công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là động lực quan trọng nhất để phát triển xã nhà trên mọi lĩnh vực. Từ một xã nghèo. vừa lắng nghe sự phản ánh từ phía nhân dân. những chương trình hành động của Phú Sơn trong mọi lĩnh vực đều thống nhất với tinh thần tự nguyện của bà con rất cao. ''Chúng tôi lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh" là khẳng định của đồng chí Phan Viết Giáo . nguyện vọng của bà con. tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân đều được chi bộ công khai trước dân. Định kỳ. Trong những năm qua. lãnh đạo xã Phú Sơn đã biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của người dân để cùng xây dựng quê hương ngày một vững mạnh. Thực hiện đúng nội dung Quy chế dân chủ tại cơ sở. chấn chỉnh tư cách những đảng viên chưa gương mẫu. kịp thời sửa đổi những bất cập trong chỉ đạo. mặt khác yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.. giúp bà con cải thiện bữa ăn. chi bộ phải thông qua ý kiến ủng hộ quần chúng ưu tú của đa số nhân dân sở tại. làm tốt công tác tư tưởng. Chi bộ Phú Sơn một mặt đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các đảng viên không ngừng học tập. Trong một tương lai không xa.đến việc phân cấp đất đai cho các hộ gia đình. toàn dân.Nhờ vậy. Công tác giáo dục được quan tâm và đang từng bước được nâng lên ở cả chất lượng đào tạo và điều kiện trường lớp. Hiện tại. bồi dưỡng thêm trình độ lý luận chính trị.. toàn xã hiện có 15 hồ nuôi với diện tích 1.. chính sách của Đảng đến bà con. kế toán (hệ đại học). trên nền tảng đoàn kết của toàn Đảng. Tính đến đầu năm 2004. Trong công tác phát triển đảng viên. Để hiểu được những tâm tư.55% hộ có điện thắp sáng. củng cố nền quốc phòng toàn dân hiện nay .5 %. chi bộ Đảng Phú Sơn đã rất chú trọng và nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng. có 9 quần chúng ưu tú được xã gởi đi bồi dưỡng chính trị và trong số đó đã kết nạp được 3 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng. Ngay cả trong quá trình phát triển đảng viên. tạo niềm tin trong lòng dân. năm qua. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. quỹ đền đáp. với kế hoạch chuyển diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đào ao thả cá. Phát huy truyền thống “Lấy dân làm gốc” trong xây dựng.

Trong tập "Nước Việt Nam từ cội nguồn xa xưa đến ngày nay" của Giáo sư. triều đại ông lập nên vẫn còn là một trong những triều đại được hâm mộ và có tiếng tăm lừng lẫy nhất. Nếu không may mà họ chết thì phải trình quan trên và tổ chức chôn cất. tư túi. quân phiệt. truyền thống "Lấy dân làm gốc" được xác định là cơ sở của tư tưởng cách mạng và là nền tảng tư tưởng quân sự. văn hoá. an. nằm ở đường xá. trong chương I nhan đề " Nước Việt Nam cổ xưa hay sự chinh phục của tính cách Việt Nam" có một đoạn viết khá hấp dẫn về nhà Lê và nhà văn hoá Nguyễn Trãi:" Triều đại nhà Lê (Lê sơ. nhà chính khách tài ba là Nguyễn Trãi giúp đỡ. cầu điếm. triều Lý có chính sách "Ngụ binh ư nông". triều Lê quan niệm "Dân như nước có thể đẩy thuyền. chùa quán thì xã quan ở đó phải dựng lều lên mà chăm sóc họ cơm cháo. giặc ngoại xâm đến chống các tệ nạn "làm quan cách mạng". nhưng làng không mất.Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. lấy tín để ngăn phòng.. Chăm lo cho nước trở nên văn minh. Nếu phạm tội này thì quan làng xã bị tội biếm hay bãi chức". là kế xa sửa nước. quốc phòng của Hồ Chí Minh và Đảng ta. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp tính nhân văn của chủ nghĩa cộng sản với tinh hoa truyền thống "Lấy dân làm gốc" của dân tộc. đưa nhân dân lên vị trí làm chủ trong tiến trình cách mạng. ngoại giao. nhà văn. giữ nước. bè cánh. còn dân thì còn nước. không được để lộ thi hài. cốt sao cứu sống họ. lấy nhân để cố kết. Đất nước có tạm thời bị giặc ngoại xâm chiếm đóng. vị trí người dân được luật hoá trong Bộ luật Hồng Đức. bệnh quan liêu. các vua Lê đã thể nghiệm và xác định được vị trí "con người Việt" trong tổng thể các mối quan hệ xã hội". Tiến sĩ Pi-e Ri-sa Fe-ray. thư sức dân" . Các triều đại phong kiến Việt Nam độc lập trong lịch sử đều "Lấy dân làm gốc" trong việc ban hành các chủ trương. nhà chiến lược. tham nhũng. khi nổ ra cách mạng tư sản . xa rời quần chúng. cầm quyền một lòng vì dân. Nhưng các vua Lê còn làm được những việc hơn thế nữa. triều Trần có "Khoan. Từ chống giặc đói.. "Chúng chí thành thành" và nổi tiếng với Hội nghị Diên Hồng. từ kinh tế. quốc phòng. Có đặt dân lên chốn chiếu êm mới làm cho thế nước vững như núi Thái Sơn. lạc"."Lấy dân làm gốc" được nêu trong điều này của Bộ luật Hồng Đức chỉ xuất hiện ở châu Âu mấy thế kỷ sau đó. Nó thể hiện nhất quán tư tưởng : dân là nước. luật pháp đến an ninh. xã hội. giặc dốt. 1428 -1527) do một chủ đất bình thường là Lê Lợi sáng lập. cho đến ngày nay. giản. Đặc biệt. Bộ luật Hồng Đức đã thể hiện sâu sắc tư tưởng "Lấy dân làm gốc" của dân tộc ta.1497) soạn thảo. chính sách. Căn cứ vào thực tiễn lịch sử. bàn thạch. thuốc men. chăn dân". dân không mất (mất nước. làng xóm có kẻ ốm đau mà không ai nuôi. Tính chất nhân đạo . Triều Khúc Thừa Dụ có chính sách "Khoan.. lấy trí để trông coi. Lê Lợi đã điều hành một cuộc chiến tranh giải phóng quốc gia thật mẫu mực. Trong những bài giảng để đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam ( xuất bản năm . vì nước. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sưu tầm về Á Đông ngày nay (CERAC) của nước Pháp. Ông trở thành Hoàng đế dưới danh hiệu Lê Thái Tổ (1428-1433). nên vai trò. đất nước nhất định sẽ được khôi phục trong độc lập.. các triều đại đó đã "Lấy nghĩa mà duy trì. "Lấy dân làm gốc" là truyền thống văn hoá chính trị của các nhà lãnh đạo. lật thuyền". trong "Điều 294: Trong kinh thành và phường ngõ. được một nhà nho. nhà sử học Ngô Sĩ Liên (thời Lê) tổng luận. không mất làng) thì nhân dân sẽ đứng lên đấu tranh. bằng Bộ luật Hồng Đức do vua Lê Thánh Tông (1470 . dân đến chỗ giàu thịnh là mưu hay trị dân. Cụ thể. tự do.

Gốc có vững cây mới bền." và "Nước lấy dân làm gốc. Ngày nay. hạnh phúc cho toàn dân là sự nghiệp cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời theo đuổi. văn hoá không ngừng được cải thiện. góp phần xây dựng. tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bảo vệ chính quyền cách mạng. tổ chức nhân dân làm cách mạng để đem lại độc lập. hơn lúc nào hết. phải có Đảng vững bền và phải lấy dân chúng (công nông) làm gốc" và "Cách mệnh là việc chung của dân chúng chứ không phải việc của một. súng ống nào cũng không chống nổi". đã đem lại cho đất nước. phải tạo dựng được "Thế trận lòng dân" vững chắc. lực lượng chính là ở dân. chớ để trong tay một bọn ít người. giáo dục. trờn co s? bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trong cuộc trường chinh chống đói nghèo và lạc hậu... nhưng kết cấu dân cư. thành phần giai cấp. Thực tế cho thấy. cho dân tộc những thành qủa chưa từng có trong lịch sử. toàn dân. không ngừng động viên. đưa dân tộc lên vị thế chưa từng có. chẳng những đã kế thừa được truyền thống "Lấy dân làm gốc" của dân tộc mà còn tạo mọi điều kiện để thực sự đưa nhân dân lao động lên vị trí làm chủ đất nước: "Anh em phải làm sao cho dân yêu. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân.. cần làm cho mỗi người dân nâng cao ý thức quốc phòng.. văn minh". Dân khí mạnh thì quân lính nào. thực lực và sức mạnh mới. Muốn vậy. đói nghèo lạc hậu từng bước được đẩy lùi.. "Lấy dân làm gốc" ngày nay được kế thừa và phát huy trong điều kiện. Dân như nước. củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.. trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước. cần được kế thừa và phát triển một cách sáng tạo trong xây dựng. thống nhất đất nước. Khi đã giành được chính quyền. mình như cá.1927 thành tập "Đường cách mệnh"). sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của toàn dân ta đã cú những thuận lợi mới. hai người.. tạo môi trường thuận lợi cho việc đẩy mạnh CNH. Trong những vấn đề then chốt nhất của cách mạng. tin tưởng ở lãnh đạo thì mọi việc ở nơi đó thành công. toàn quân ý thức làm chủ đất nước. mến. vẻ vang nhất: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. tự do cho đất nước. củng cố sức mạnh quốc phòng toàn dân.. Truyền thống "Lấy dân làm gốc". vì mục tiêu "Dân giàu. bình đẳng thật". làm chủ xã hội và coi phục vụ nhân dân là tốt đẹp. nước mạnh. "Cách mệnh rồi thì giao cho quần chúng số nhiều. Hơn lúc nào hết. tức là dân chúng được hưởng cái tự do. đời sống vật chất. mất lòng tin ở lãnh đạo thì nơi ấy tình hình . Tin tưởng vô bờ vào sức mạnh của nhân dân. Bạn bè tăng lên. thù giảm bớt. tinh thần.Lê-nin. dân chủ. nơi nào nhân dân phấn khởi. so sánh với những cuộc cách mạng đã nổ ra trên thế giới. xã hội đã có nhiều đổi mới. vẻ vang bằng phục vụ nhân dân". phải phát huy được hiệu quả của mọi thành phần kinh tế. phát huy được sức mạnh Việt Nam. thời cơ mới. Quốc phòng ngày nay không chỉ là hoạt động chuẩn bị đối phó với chiến tranh mà trước hết là hoạt động đẩy lùi và ngăn chặn chiến tranh. Do đó. vẫn đất nước mình. xã hội công bằng. dân tộc mình. thực sự chăm lo. cách mạng Việt Nam tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng CNXH trên miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân". Sau kháng chiến chống Pháp thành công. Trong xã hội không có gì tốt đẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục cho toàn Đảng. HĐH đất nước. Phải nhớ rằng dân là chủ. Trong cuộc kháng chiến kiến quốc. Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu "Làm cách mệnh đến nơi". Người khẳng định "Phải theo chủ nghĩa Mác . nơi nào để cho nhân dân bất bình.

số lượng hợp lý. từng cơ sở. Không thế trận nào vững mạnh bằng "Thế trận lòng dân". trong đó có tiềm lực cơ bản là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.an ninh và quốc phòng . cả bộ đội chủ lực. lòng dân không yên. dân quân. trong đó hết sức coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị. trước hết phải đẩy mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng. nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. biên giới. vùng căn cứ cách mạng. việc phức tạp gây mất ổn định chính trị. Để có thế trận đó. bộ đội địa phương. nâng cao lòng yêu nước.an ninh với đối ngoại. Mặt khác. kết hợp thế trận chung trên phạm vi toàn quốc với thế trận ở từng địa phương. xây dựng lòng trung thành vô hạn đối với Đảng. Trong bất kể tình huống nào. tạo nên những vụ. Thế trận quốc phòng toàn dân là thể hiện sự liên kết toàn diện trong mọi ngành nghề. được thể hiện trong mối quan hệ cụ thể song phương và đa phương. nhanh gọn các tình huống phức tạp. không nắm được quần chúng. kích động. vùng sâu. tinh nhuệ. giảm nghèo. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. mọi tầng lớp nhân dân. tạo cơ sở vật chất kỹ thuật để không ngừng tăng tích luỹ tiềm lực quốc phòng. lực lượng thường trực với chất lượng tinh. chính quy. tạo dựng được "Thế trận lòng dân" vững chắc là nhân tố quyết định sức mạnh quốc phòng hiện nay. với Tổ quốc. chỉnh đốn Đảng . trong nội bộ chế độ thì các thế lực thù địch bên trong cũng không dễ gì gây ra đảo lộn lớn. dựng nền để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Cần làm cho mỗi người thấy. ta phải chủ động phòng ngừa. chăm lo cải thiện. Tạo lập được "Thế trận lòng dân" chính là xây móng. từng bước hiện đại". Đó là sự liên kết chặt chẽ thế trận của các lĩnh vực. kết hợp thế trận trong nước với thế trận ngoài nước. nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. khu vực và trong nước hiện nay.. có lực lượng dự bị hùng hậu. có thể dẫn đến bất ngờ về chiến lược. kế thừa và phát huy truyền thống "Lấy dân làm gốc". phải đẩy nhanh phát triển kinh tế . tạo cớ cho bên ngoài can thiệp.nhân tố quyết định của mọi thắng lợi và trực tiếp tạo ra sức mạnh quốc phòng.. kéo dài. hải đảo. đáp ứng kịp thời mọi tình huống. vai trò lãnh đạo bị buông lỏng.. luôn luôn có diễn biến phức tạp. với quan điểm "Dân thực sự là người làm chủ". các ngành. những nơi có cơ sở chính trị yếu kém. Trước mắt. cần phải xây dựng toàn diện. nếu ta giữ được sự ổn định từ trong Đảng. thực sự là nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng. sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sự chủ quan đối với các nguy cơ và tệ nạn nội sinh dễ tạo ra những hậu quả xấu. Xét trên góc độ an ninh quốc phòng. trong nước. thường xuyên coi trọng công tác giáo dục quốc phòng. Trong đó phải tập trung xây dựng quân đội nhân dân "cách mạng. Để lực lượng vũ trang nhân dân có sức mạnh tổng hợp. Nhân dân là chủ thể của đất .xã hội. ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc XHCN cho toàn dân.xã hội với quốc phòng . mất niềm tin. với chế độ. với tình hình thế giới. khẩn trương. tự vệ. kết hợp thế trận tại chỗ với thế trận cơ động. thế trận thời bình với thế trận thời chiến. với nhân dân. Cùng với đó. Đó là bài học sâu sắc của nhiều nước XHCN vừa qua. thì các thế lực thù địch sẽ tranh thủ lôi kéo. như kết hợp quốc phòng với an ninh. quốc phòng với kinh tế.không ổn định. thì dù nó đã xảy ra cũng không thể lan rộng. vùng xa. tập trung đẩy mạnh xoá đói. khôn khéo. bao gồm các thứ quân. thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận chiến tranh nhân dân. đồng thời bảo đảm xử lý kịp thời. nhằm phát huy mọi khả năng tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất. Đi đôi với phát triển kinh tế -xã hội. an ninh với đối ngoại hoặc kinh tế . kiên quyết. cả trong thời bình và thời chiến. củng cố quốc phòng và cho toàn dân chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.. chia rẽ nhân dân.

lập 20. xây dựng thế trận quốc phòng. sự nghiệp quốc phòng mới thực sự là sự nghiệp của dân. quy hoạch vườn tạp.. tỉnh Thừa Thiên Huế.5 ha vườn trồng xoài. 95.nước. củng cố nền quốc phòng toàn dân nói riêng. nền quốc phòng toàn dân chỉ thực vững chắc khi được kết hợp từ nhiều nguồn lực. Phú Sơn đã đưa 92. từ Trung ương đến cơ sở.. nhãn. phát huy nguồn lực to lớn từ nhân dân.5 ha lạc. mương. chính vì thế việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ d?ng. yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày một cao thì càng phải biết dựa vào dân. "Lấy dân làm gốc" là một truyền thống văn hóa chính trị. Bên cạnh đó. toàn xã đã không còn hộ đói.Là một xã thuần nông của huyện Hương Thuỷ.. lãnh đạo xã Phú Sơn đã biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của người dân để cùng xây dựng quê hương ngày một vững mạnh. giúp bà con cải thiện bữa ăn.. chế độ đối với dân quân. là điều kiện tiên quyết trong việc kế thừa và phát huy truyền thống này một cách có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Chỉ có như vậy. Tình hình trật tự trị an trên địa bàn xã cũng được giữ vững. Năm 2003.2 ha. trong đó nguồn lực từ nhân dân là vô tận. cân nhắc xã hội hoá một số nội dung của xây dựng nền quốc phòng... như tham gia thực hiện chính sách.5 ha sắn kết hợp với 6.. Chi bộ Phú Sơn một mặt đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các đảng viên không ngừng . đóng góp kinh phí xây dựng đường. toàn xã hiện có 15 hồ nuôi với diện tích 1. gia đình có thêm nguồn thu. trồng 34. 80% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố. Tính đến đầu năm 2004.. để phát triển kinh tế luôn được lãnh đạo nơi đây trăn trở. ổn định. nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ. vật nuôi. Mô hình điển hình lấ dân làm gốc ở Thừa Thiên Huế Lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh . kết hợp kinh tế với quốc phòng. một số địa phương đã thực hiện xã hội hoá công tác quốc phòng khá hiệu quả. nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Trong điều kiện hiện nay. khi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN có những phát triển mới. kết hợp kinh tế và quốc phòng. Trong thời gian tới. với kế hoạch chuyển diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đào ao thả cá. chi bộ Đảng Phú Sơn đã rất chú trọng và nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng. hộ nghèo giảm từ 41% (2002) còn 31. cải tạo.5 %. Trong những năm qua. cần rút kinh nghiệm để đẩy mạnh hơn nữa theo hướng này.. coi công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là động lực quan trọng nhất để phát triển xã nhà trên mọi lĩnh vực.. Từ một xã nghèo..55% hộ có điện thắp sáng. Đời sống của nhân dân Phú Sơn đang ngày được cải thiện rõ rệt. do vậy vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng. vào nhiệm vụ xây dựng. Vừa qua.85% diện tích gieo cấy giống lúa cấp 1 vào đồng ruộng.. trạm điện. trang thiết bị dạy học. Công tác giáo dục được quan tâm và đang từng bước được nâng lên ở cả chất lượng đào tạo và điều kiện trường lớp. công chức. Phải nghiên cứu.

học tập. Trong một tương lai không xa. ''Chúng tôi lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh" là khẳng định của đồng chí Phan Viết Giáo . Phú Sơn sẽ thoát khỏi sự nghèo khó.. từ mức đóng góp cho cácnguồn quỹ AN-QP. tiến lên lớn mạnh mọi mặt... tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân đều được chi bộ công khai trước dân. . Ban Dân vận có những buổi tham gia sinh hoạt trực tiếp với dân.đến việc phân cấp đất đai cho các hộ gia đình. chính sách của Đảng đến bà con. quỹ đền đáp. Thực hiện đúng nội dung Quy chế dân chủ tại cơ sở. Để hiểu được những tâm tư. mặt khác yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. chi bộ xã Phú Sơn đã thành lập Ban Dân vận với thành viên là những đảng viên ưu tú.Nhờ vậy. Ngay cả trong quá trình phát triển đảng viên.Bí thư chi bộ xã Phú Sơn. toàn dân. Hiện tại. kế toán (hệ đại học). trong chi bộ có 5 đồng chí đang theo học lớp quản lý nông nghiệp. vừa lắng nghe sự phản ánh từ phía nhân dân. những chương trình hành động của Phú Sơn trong mọi lĩnh vực đều thống nhất với tinh thần tự nguyện của bà con rất cao. trên nền tảng đoàn kết của toàn Đảng. làm tốt công tác tư tưởng. kịp thời sửa đổi những bất cập trong chỉ đạo. góp công của cho các công trình xây dựng cơ bản. bồi dưỡng thêm trình độ lý luận chính trị. tạo niềm tin trong lòng dân. Định kỳ. nguyện vọng của bà con. chi bộ phải thông qua ý kiến ủng hộ quần chúng ưu tú của đa số nhân dân sở tại. có 9 quần chúng ưu tú được xã gởi đi bồi dưỡng chính trị và trong số đó đã kết nạp được 3 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng.. xóa được tình trạng thôn ''trắng''về đảng viên.. để vừa phổ biến nội dung những chủ trương. chấn chỉnh tư cách những đảng viên chưa gương mẫu. năm qua. Trong công tác phát triển đảng viên..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->