P. 1
Chuyende10Quán triệt bài học lấy dân làm gốc trong CMVN

Chuyende10Quán triệt bài học lấy dân làm gốc trong CMVN

4.76

|Views: 17,820|Likes:
Được xuất bản bởinmcovn
Quán triệt bài học lấy dân làm gốc trong CMVN
Quán triệt bài học lấy dân làm gốc trong CMVN

More info:

Published by: nmcovn on Apr 18, 2007
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

Chuyên đề 10: Bài học “Lấy dân làm gốc” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng Bài học “Lấy

dân làm gốc” để xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ CNXH đã ghi: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chính người dân là người làm nên thắng lợị lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay phần mở đầu đã nhấn mạnh: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng”. Trang Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta và nhân dân ta, Người đặc biệt nhấn mạnh, tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân: "Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quan niệm sâu sắc về vai trò của nhân dân trong lịch sử và mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Người không chỉ khẳng định dân là gốc của nước, mà còn tôn vinh nhân dân: ''Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đòan kết của nhân dân''. Người còn nói, nhân dân là người xây dựng, là người đổi mới, làm nên sự nghiệp lớn, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nhân dân. Quán triệt Điều lệ Đảng và thấm nhuần sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh về ''Lấy dân làm gốc'', chúng ta càng thấm thía rằng: Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, nếu Đảng xa dân, tách khỏi dân thì Đảng không thể tồn tại được. Không có sự tham gia giám sát của nhân dân thì cán bộ, đảng viên dễ trở thành "ông quan'', ''bà quan" cách mạng chứ khó trở lên ''Người lãnh đạo, Người đầy tớ trung thành của nhân dân". Không có sự giám sát chặt chẽ của quần chúng nhân dân thì tổ chức Đảng khó tránh khỏi tệ quan liêu - một trong những nguy cơ lớn của Đảng cầm quyền, biến sứ mệnh cầm quyền cao cả của Đảng thành ''Đảng lạm quyền", thậm chí còn dẫn đến thoái hóa, biến chất. Do vậy, sự giám sát cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng của nhân dân trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay đang trở nên bức bách và có ý nghĩa sống còn của Đảng ta. Đó là bài học ''Lấy dân làm gốc" để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lịch sử đã từng chứng minh, một chế độ chính trị - xã hội chỉ tồn tại được khi nào có khả năng tập hợp, đoàn kết được quảng đại quần chúng nhân dân. Trong những giai đoạn cách mạng trước, sở dĩ Đảng ta luôn luôn giữ vững được vai trò lãnh đạo của mình, bởi nhờ có sự ủng hộ, che chở, bảo vệ của nhân dân. Ngày nay, đứng trước cuộc đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, trước hết là làm trong sạch các tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng và sự tha hóa đạo đức, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên chỉ có thể thực hiện đạt hiệu quả khi nào các tổ chức đảng, các cấp ủy đảng thực sự

tư tưởng. cải thiện và nâng cao. được nhân dân đồng tình ủng hộ. tổ chức đảng. dân chủ trong xã hội. Nhân dân giám sát cán bộ. đảng viên xa dân. văn hóa của mỗi người dân trong xã hội đều gắn với sự lãnh đạo của Đảng. toàn bộ cuộc sống từ vật chất đến tinh thần. tổ chức đảng không trong sạch. Làm cho mọi công dân Việt Nam thực sự tham gia quản lý Nhà nước". thậm chí trù dập. Ở đâu và lúc nào. vững mạnh thì không chỉ làm cho tổ chức đảng bị rệu rã. dân chủ XHCN được củng cố. với việc phát triển kinh tế . Bài học "Lấy dân làm gốc" để xây dựng. vì dân. ở đâu và lúc nào tổ chức đảng. lòng dân là sức mạnh vô tận. ức hiếp dân thì ở đó sẽ bị dân oán ghét. cán bộ. cán bộ. giám sát của nhân dân để xây dựng. trách nhiệm vẻ vang của nhân dân đối với Đảng. chính trị. khơi dậy được những tiềm năng. vừa là nghĩa vụ. dân theo. thật sự của dân. ý thức của từng người dân. vững mạnh và từ đó cũng nhằm bảo vệ lợi ích thiết thân. Đảng có sứ mệnh lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. do dân. xây dựng Nhà nước trong sạch. cán bộ. thất bại mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. thì ở đó Đảng và dân có mối quan hệ tốt đẹp.tin ở dân.. sống đồng cam cộng khổ với dân. dựa vào sự tham gia kiểm tra. vững mạnh.. dân tin ở Đảng. quan liêu. cán bộ. thì sẽ được lòng dân. Bác Hồ đã khẳng định: ''Nhà nước ta phải phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của toàn dân. đường lối chính trị được lòng dân. Do đó. ra sức góp phần xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng. quay lưng lại với dân. tư tưởng các tầng lớp nhân dân. đảng viên có tiên phong gương mẫu thì mới bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước. tâm lý. để cùng tác động đến đời sống.. hợp pháp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. tạo ra được những nguồn sinh lực của cách mạng. Tham gia giám sát cán bộ. tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thái độ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm lấy dân làm gốc . tham nhũng. đảng viên thường xuyên chăm lo lợi ích của nhân dân. cán bộ. chính nhờ bắt rễ sâu rộng trong quần chúng. tình cảm. bảo vệ Nhà nước. Trái lại. cuộc sống của nhân dân. tệ quan liêu. cho nên Đảng và nhân dân ta đã kết thành một khối vững chắc. Qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới. dân phục. Đảng vì dân. quan hệ máu thịt với nhân dân là cội nguồn sức mạnh to lớn của Đảng ta. Trái lại. Đối với một Đảng cầm quyền. Do vậy mà việc giám sát cán bộ. bảo vệ chế độ XHCN của chúng ta. Dân chủ là bản chất của chế độ và của Đảng ta. chỉnh đốn Đảng.xã hội. chính đáng. bất hợp tác. đảng viên và tổ chức đảng là một nội dung về quyền làm chủ của nhân dân nhằm xây dựng Đảng. Ý Đảng. mở rộng. cải thiện đời sống. dẫn đến mắc sai lầm. chê trách. tiêu cực bị ngăn chặn và đẩy lùi. Đảng vững mạnh. bộ máy nhà nước trong sạch. Tổ chức đảng có trong sạch. nâng cao được hiệu lực quản lý. tổ chức đảng vừa là một quyền cơ bản không thể thiếu của công dân. và cũng nhờ đó mà cuộc sống của nhân dân được đảm bảo. tha hóa. đảng viên và tổ chức dảng còn là quyền và nghĩa vụ của nhân dân đối với Đảng.. nâng cao được sức chiến đấu. chỉnh đốn Đảng phải được tiến hành đồng bộ trên nhiều mặt cả về kinh tế. Đảng ta ngày càng củng cố được niềm tin của nhân dân. mọi việc làm đều vì lợi ích của dân. 76 năm qua. đảng viên được dân tin. đảng viên tiêu cực. mở mang dân trí. tâm lý. đảng viên.

ta cũng cứ nhắm mắt theo”. không phải làm chủ là muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi. do hạng hăng hái đó mà nâng cao hạng vừa vừa và kéo hạng kém lên. phải “tìm ra mâu thuẫn trong những ý kiến khác nhau. Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm lo đời sống của dân: “Nếu dân đói. Phải học hỏi dân chúng. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. thì nhất định có ba hạng người: hạng hăng hái. Phải có ý thức rõ “dân chúng rất khôn khéo. Người nhắc nhở cán bộ.Sinh thời. hạng vừa vừa và hạng kém… Người lãnh đạo phải dùng hạng hăng hái làm trung kiên cho sự lãnh đạo. học hỏi dân thì ắt phải có nhiệt thành. Đảng và Chính phủ có lỗi. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. “làm chủ sao cho ra làm chủ. Người diễn đạt rất khái quát: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. chăm lo lợi ích chính đáng của dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. biểu hiện trước hết của dân là gốc là phải tin ở dân. thành sức mạnh cách mạng thì Đảng phải có đường lối đúng đắn. Người thường nhắc tới những câu của người xưa “có thực với vực được đạo”. Gốc có vững. Theo Hồ Chí Minh phải thực hiện dân chủ với dân để phát huy tinh thần làm chủ của dân là cốt lõi của vấn đề dân là gốc. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Theo Hồ Chí Minh. Vậy quyền hạn. tức là phải tuân theo pháp luật Nhà nước. Người thường nói: “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Hồ Chí Minh lưu ý: “Bất kỳ nơi nào có quần chúng. làm bao nhiêu thì làm”. cán bộ đảng viên “phải liên lạc mật thiết với dân chúng. rất anh hùng”. bảo vệ tài sản công cộng. nhưng “không phải dân chúng nói gì. Muốn hoàn thành nhiệm vụ. có quyết tâm”. cây mới bền. “dân dĩ thực vi thiên”. nộp thuế đúng kỳ. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh. . gần gũi dân. quan điểm dân là gốc là quan điểm khoa học. nghĩa vụ của người làm chủ phải thế nào? Câu trả lời của Người là: “Nếu Chính phủ sai thì phải phê bình. là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. tuân theo kỷ luật lao động. Từ thực tiễn cuộc sống. Đó là sự kế thừa những tinh hoa dân tộc. Cô độc thì nhất định thất bại”. Một sự kiện được nhiều người nhắc tới là tháng 10/1949 khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn quyết liệt. “Phải chăm lo việc nước như việc nhà”. bảo vệ Tổ Quốc. mà “muốn hiểu biết. và biết dựa vào dân. Người rất tâm đắc với câu nói dân gian: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận. cái nào sai” để vận dụng. Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi. rất hăng hái. “phải biết tự mình lo toan gánh vác. Và người yêu cầu: người làm chủ trước hết phải làm tròn bổn phận công dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nước lấy dân làm gốc. giữ gìn trật tự chung. thiết thực nhất của việc bồi dưỡng “cái gốc” là phải thường xuyên chăm lo đời sống cho dân. không ỷ lại. tức là nhân dân làm chủ”. đảng viên: “Đối với nhân dân không thể lý luận suông”. Cán bộ đảng viên còn phải học hỏi dân. xa rời dân chúng là cô độc. toàn diện. phê bình nhưng không phải là chửi”. “nếu không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân”. muốn biến đường lối chủ trương của Đảng thành phong trào quần chúng. không ngồi chờ”. xem cái nào đúng.

.. Nhà nước dân chủ. Năm 2003. chính sách của nhà nước trong mọi mặt đời sống xã hội là vì dân. do dân. pháp quyền từ ý tưởng của Người đã dần dần trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam. quy hoạch vườn tạp. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. chắc chắn bộ máy Nhà nước ta sẽ “chạy” đều. Điều mà cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh nung nấu trăn trở là vấn đề thực hiện dân chủ với dân. xây dựng là trách nhiệm của dân. bình đẳng lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam./. [Nhà nước của dân.85% diện tích gieo cấy giống lúa cấp 1 vào đồng ruộng. Công việc đổi mới. có đức để gánh vác công việc nước nhà”. trực tiếp.5 ha sắn kết hợp với 6. chỉ bốn tháng sau khi khai sinh nền Dân chủ Cộng hòa. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. vật nuôi. Bởi thế nhà nước ta còn là nhà nước do dân.. tỉnh Thừa Thiên Huế.. cải tạo.Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. nhà nước của dân còn bao hàm việc dân có quyền bãi miễn Chính phủ và nhân viên chính quyền Nhà nước các cấp. với tinh thần làm chủ .. Lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh Là một xã thuần nông của huyện Hương Thuỷ. Phú Sơn đã đưa 92. “Hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử. lập 20. để phát triển kinh tế luôn được lãnh đạo nơi đây trăn trở. Thực hiện tốt Di huấn của Bác về lấy dân làm gốc. “Không có lực lượng nhân dân thì việc nhỏ mấy. nếu họ có tư tưởng hoặc việc làm có hại đến nhà nước. Tháng 11/1946. hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử”. Quốc hội khóa I. Người nói rõ: “… nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Nói tóm lại. do vậy vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng.. Quan điểm của Người thật rõ ràng: Nhà nước ta là Nhà nước của dân. làm thế nào để nhân dân “biết dùng quyền dân chủ” và “hưởng quyền dân chủ”. quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Đó là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn. “Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối”.5 ha vườn trồng xoài. hại đến dân. trồng 34. Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là Nhà nước kiểu mới: Nhà nước của dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau khi nước nhà dành được độc lập. dễ mấy làm cũng không xong”. vì dân. Nhân dân đã và sẽ mãi mãi là người làm nên lịch sử. nhãn. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Quan điểm của Người trong những sự kiện lịch sử này rất mẫu mực. Chính phủ lâm thời do Người đứng đầu đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử phổ thông. Sức mạnh và sự trường tồn của nhà nước bắt nguồn từ lực lượng toàn dân đoàn kết.5 ha lạc. Bác viết: “Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. hiệu quả quản lý điều hành chắc chắn có hiệu lực cao. do dân phải được thể hiện ở các chủ trương. kỳ họp thứ 2 đã thông qua bản Hiến pháp do Người chỉ đạo soạn thảo.tự chủ. Ngày 6/1/1946. rõ ràng: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài.

hộ nghèo giảm từ 41% (2002) còn 31. nguyện vọng của bà con.đến việc phân cấp đất đai cho các hộ gia đình.. từ mức đóng góp cho cácnguồn quỹ AN-QP. Ngay cả trong quá trình phát triển đảng viên. chi bộ xã Phú Sơn đã thành lập Ban Dân vận với thành viên là những đảng viên ưu tú. kế toán (hệ đại học). toàn dân. Trong công tác phát triển đảng viên. năm qua. mặt khác yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. toàn xã hiện có 15 hồ nuôi với diện tích 1. 80% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố. để vừa phổ biến nội dung những chủ trương. trên nền tảng đoàn kết của toàn Đảng. củng cố nền quốc phòng toàn dân hiện nay ..2 ha.. kịp thời sửa đổi những bất cập trong chỉ đạo.. ổn định. Tình hình trật tự trị an trên địa bàn xã cũng được giữ vững. góp công của cho các công trình xây dựng cơ bản. Định kỳ. Phát huy truyền thống “Lấy dân làm gốc” trong xây dựng. xóa được tình trạng thôn ''trắng''về đảng viên. Tính đến đầu năm 2004.Bên cạnh đó. tạo niềm tin trong lòng dân. chấn chỉnh tư cách những đảng viên chưa gương mẫu. Công tác giáo dục được quan tâm và đang từng bước được nâng lên ở cả chất lượng đào tạo và điều kiện trường lớp. Phú Sơn sẽ thoát khỏi sự nghèo khó. ''Chúng tôi lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh" là khẳng định của đồng chí Phan Viết Giáo . Trong một tương lai không xa. với kế hoạch chuyển diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đào ao thả cá. gia đình có thêm nguồn thu.5 %. bồi dưỡng thêm trình độ lý luận chính trị. 95. Ban Dân vận có những buổi tham gia sinh hoạt trực tiếp với dân. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. toàn xã đã không còn hộ đói. Từ một xã nghèo.Bí thư chi bộ xã Phú Sơn. Hiện tại. chi bộ phải thông qua ý kiến ủng hộ quần chúng ưu tú của đa số nhân dân sở tại. tiến lên lớn mạnh mọi mặt.. quỹ đền đáp. Trong những năm qua. làm tốt công tác tư tưởng. tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân đều được chi bộ công khai trước dân.. Chi bộ Phú Sơn một mặt đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các đảng viên không ngừng học tập. coi công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là động lực quan trọng nhất để phát triển xã nhà trên mọi lĩnh vực.. chi bộ Đảng Phú Sơn đã rất chú trọng và nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện đúng nội dung Quy chế dân chủ tại cơ sở.55% hộ có điện thắp sáng. giúp bà con cải thiện bữa ăn. Để hiểu được những tâm tư. trong chi bộ có 5 đồng chí đang theo học lớp quản lý nông nghiệp.. Đời sống của nhân dân Phú Sơn đang ngày được cải thiện rõ rệt.Nhờ vậy. những chương trình hành động của Phú Sơn trong mọi lĩnh vực đều thống nhất với tinh thần tự nguyện của bà con rất cao. lãnh đạo xã Phú Sơn đã biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của người dân để cùng xây dựng quê hương ngày một vững mạnh. vừa lắng nghe sự phản ánh từ phía nhân dân. chính sách của Đảng đến bà con. trang thiết bị dạy học. có 9 quần chúng ưu tú được xã gởi đi bồi dưỡng chính trị và trong số đó đã kết nạp được 3 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng.

Trong tập "Nước Việt Nam từ cội nguồn xa xưa đến ngày nay" của Giáo sư. văn hoá. dân không mất (mất nước. "Lấy dân làm gốc" là truyền thống văn hoá chính trị của các nhà lãnh đạo. lấy trí để trông coi. "Chúng chí thành thành" và nổi tiếng với Hội nghị Diên Hồng. nhà chiến lược. truyền thống "Lấy dân làm gốc" được xác định là cơ sở của tư tưởng cách mạng và là nền tảng tư tưởng quân sự."Lấy dân làm gốc" được nêu trong điều này của Bộ luật Hồng Đức chỉ xuất hiện ở châu Âu mấy thế kỷ sau đó. bệnh quan liêu. Nó thể hiện nhất quán tư tưởng : dân là nước. thư sức dân" . lấy tín để ngăn phòng. dân đến chỗ giàu thịnh là mưu hay trị dân. cầm quyền một lòng vì dân. được một nhà nho. chăn dân".1497) soạn thảo. chùa quán thì xã quan ở đó phải dựng lều lên mà chăm sóc họ cơm cháo. lấy nhân để cố kết. an. tham nhũng. quân phiệt. bàn thạch. nhà chính khách tài ba là Nguyễn Trãi giúp đỡ. không mất làng) thì nhân dân sẽ đứng lên đấu tranh. Cụ thể.Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. nên vai trò. ngoại giao. bằng Bộ luật Hồng Đức do vua Lê Thánh Tông (1470 . đưa nhân dân lên vị trí làm chủ trong tiến trình cách mạng. giặc ngoại xâm đến chống các tệ nạn "làm quan cách mạng". nhà sử học Ngô Sĩ Liên (thời Lê) tổng luận. Bộ luật Hồng Đức đã thể hiện sâu sắc tư tưởng "Lấy dân làm gốc" của dân tộc ta. trong "Điều 294: Trong kinh thành và phường ngõ. Tiến sĩ Pi-e Ri-sa Fe-ray. quốc phòng. Nhưng các vua Lê còn làm được những việc hơn thế nữa. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp tính nhân văn của chủ nghĩa cộng sản với tinh hoa truyền thống "Lấy dân làm gốc" của dân tộc. giặc dốt. không được để lộ thi hài. cho đến ngày nay. Đặc biệt. luật pháp đến an ninh. lật thuyền". là kế xa sửa nước. còn dân thì còn nước. triều đại ông lập nên vẫn còn là một trong những triều đại được hâm mộ và có tiếng tăm lừng lẫy nhất. trong chương I nhan đề " Nước Việt Nam cổ xưa hay sự chinh phục của tính cách Việt Nam" có một đoạn viết khá hấp dẫn về nhà Lê và nhà văn hoá Nguyễn Trãi:" Triều đại nhà Lê (Lê sơ.. triều Lý có chính sách "Ngụ binh ư nông".. Triều Khúc Thừa Dụ có chính sách "Khoan. cốt sao cứu sống họ. tư túi. bè cánh. quốc phòng của Hồ Chí Minh và Đảng ta. cầu điếm. đất nước nhất định sẽ được khôi phục trong độc lập. vị trí người dân được luật hoá trong Bộ luật Hồng Đức. khi nổ ra cách mạng tư sản . Từ chống giặc đói. nhà văn. Các triều đại phong kiến Việt Nam độc lập trong lịch sử đều "Lấy dân làm gốc" trong việc ban hành các chủ trương. nằm ở đường xá. xã hội. triều Lê quan niệm "Dân như nước có thể đẩy thuyền. nhưng làng không mất.. 1428 -1527) do một chủ đất bình thường là Lê Lợi sáng lập. xa rời quần chúng. các triều đại đó đã "Lấy nghĩa mà duy trì. Có đặt dân lên chốn chiếu êm mới làm cho thế nước vững như núi Thái Sơn. Chăm lo cho nước trở nên văn minh. Nếu phạm tội này thì quan làng xã bị tội biếm hay bãi chức". lạc". Tính chất nhân đạo . Đất nước có tạm thời bị giặc ngoại xâm chiếm đóng. thuốc men. Lê Lợi đã điều hành một cuộc chiến tranh giải phóng quốc gia thật mẫu mực. tự do. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sưu tầm về Á Đông ngày nay (CERAC) của nước Pháp. Căn cứ vào thực tiễn lịch sử. vì nước. Ông trở thành Hoàng đế dưới danh hiệu Lê Thái Tổ (1428-1433). chính sách. giữ nước. Trong những bài giảng để đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam ( xuất bản năm .. triều Trần có "Khoan. các vua Lê đã thể nghiệm và xác định được vị trí "con người Việt" trong tổng thể các mối quan hệ xã hội". Nếu không may mà họ chết thì phải trình quan trên và tổ chức chôn cất. giản. làng xóm có kẻ ốm đau mà không ai nuôi. từ kinh tế.

mến. đưa dân tộc lên vị thế chưa từng có. Dân như nước. toàn quân ý thức làm chủ đất nước. tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bảo vệ chính quyền cách mạng. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu "Làm cách mệnh đến nơi". Gốc có vững cây mới bền. trờn co s? bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trong cuộc trường chinh chống đói nghèo và lạc hậu.. nhưng kết cấu dân cư. đời sống vật chất. bình đẳng thật". Lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Trong cuộc kháng chiến kiến quốc. vì mục tiêu "Dân giàu. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân". tạo môi trường thuận lợi cho việc đẩy mạnh CNH. phải có Đảng vững bền và phải lấy dân chúng (công nông) làm gốc" và "Cách mệnh là việc chung của dân chúng chứ không phải việc của một. văn minh". "Lấy dân làm gốc" ngày nay được kế thừa và phát huy trong điều kiện. Do đó. Hơn lúc nào hết.. hạnh phúc cho toàn dân là sự nghiệp cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời theo đuổi. hai người. Sau kháng chiến chống Pháp thành công. tinh thần. làm chủ xã hội và coi phục vụ nhân dân là tốt đẹp.Lê-nin. góp phần xây dựng. lực lượng chính là ở dân. dân chủ. Thực tế cho thấy. Bạn bè tăng lên. vẻ vang nhất: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. HĐH đất nước. văn hoá không ngừng được cải thiện. thực lực và sức mạnh mới. Tin tưởng vô bờ vào sức mạnh của nhân dân. không ngừng động viên. phải tạo dựng được "Thế trận lòng dân" vững chắc. củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. vẫn đất nước mình. cho dân tộc những thành qủa chưa từng có trong lịch sử. cần làm cho mỗi người dân nâng cao ý thức quốc phòng.1927 thành tập "Đường cách mệnh"). thù giảm bớt. dân tộc mình. chớ để trong tay một bọn ít người." và "Nước lấy dân làm gốc. thống nhất đất nước. tự do cho đất nước. Khi đã giành được chính quyền. nơi nào nhân dân phấn khởi. xã hội công bằng. Dân khí mạnh thì quân lính nào. mình như cá. mất lòng tin ở lãnh đạo thì nơi ấy tình hình . so sánh với những cuộc cách mạng đã nổ ra trên thế giới. Người khẳng định "Phải theo chủ nghĩa Mác . "Cách mệnh rồi thì giao cho quần chúng số nhiều. nơi nào để cho nhân dân bất bình. phải phát huy được hiệu quả của mọi thành phần kinh tế. thời cơ mới.. cần được kế thừa và phát triển một cách sáng tạo trong xây dựng. vẻ vang bằng phục vụ nhân dân". sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của toàn dân ta đã cú những thuận lợi mới. tin tưởng ở lãnh đạo thì mọi việc ở nơi đó thành công. chẳng những đã kế thừa được truyền thống "Lấy dân làm gốc" của dân tộc mà còn tạo mọi điều kiện để thực sự đưa nhân dân lao động lên vị trí làm chủ đất nước: "Anh em phải làm sao cho dân yêu. Truyền thống "Lấy dân làm gốc". Muốn vậy. củng cố sức mạnh quốc phòng toàn dân.. tức là dân chúng được hưởng cái tự do.. tổ chức nhân dân làm cách mạng để đem lại độc lập. đói nghèo lạc hậu từng bước được đẩy lùi. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo giáo dục cho toàn Đảng. trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước. phát huy được sức mạnh Việt Nam. toàn dân. xã hội đã có nhiều đổi mới. hơn lúc nào hết... Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Ngày nay. giáo dục. Phải nhớ rằng dân là chủ. thành phần giai cấp.. nước mạnh. súng ống nào cũng không chống nổi". Trong những vấn đề then chốt nhất của cách mạng. Quốc phòng ngày nay không chỉ là hoạt động chuẩn bị đối phó với chiến tranh mà trước hết là hoạt động đẩy lùi và ngăn chặn chiến tranh. đã đem lại cho đất nước. thực sự chăm lo. cách mạng Việt Nam tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng CNXH trên miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Trong xã hội không có gì tốt đẹp.

Đó là bài học sâu sắc của nhiều nước XHCN vừa qua..không ổn định. tự vệ. đáp ứng kịp thời mọi tình huống. tinh nhuệ. chăm lo cải thiện. kết hợp thế trận tại chỗ với thế trận cơ động. sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.xã hội với quốc phòng .an ninh và quốc phòng . trong nước. khu vực và trong nước hiện nay. số lượng hợp lý. biên giới. lực lượng thường trực với chất lượng tinh. Cùng với đó. tạo cơ sở vật chất kỹ thuật để không ngừng tăng tích luỹ tiềm lực quốc phòng. kích động. Tạo lập được "Thế trận lòng dân" chính là xây móng. bao gồm các thứ quân. vùng sâu. kiên quyết.an ninh với đối ngoại. Đi đôi với phát triển kinh tế -xã hội. nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Trong đó phải tập trung xây dựng quân đội nhân dân "cách mạng. các ngành. Sự chủ quan đối với các nguy cơ và tệ nạn nội sinh dễ tạo ra những hậu quả xấu.. thì dù nó đã xảy ra cũng không thể lan rộng. khẩn trương. mất niềm tin. từng cơ sở. kết hợp thế trận chung trên phạm vi toàn quốc với thế trận ở từng địa phương. Xét trên góc độ an ninh quốc phòng. củng cố quốc phòng và cho toàn dân chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. mọi tầng lớp nhân dân.xã hội. thực sự là nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng. với chế độ. đồng thời bảo đảm xử lý kịp thời. phải đẩy nhanh phát triển kinh tế . cả trong thời bình và thời chiến. chỉnh đốn Đảng . từng bước hiện đại". với Tổ quốc. Thế trận quốc phòng toàn dân là thể hiện sự liên kết toàn diện trong mọi ngành nghề. nhanh gọn các tình huống phức tạp. tạo nên những vụ. có thể dẫn đến bất ngờ về chiến lược. kéo dài. những nơi có cơ sở chính trị yếu kém. vai trò lãnh đạo bị buông lỏng. với nhân dân. nâng cao lòng yêu nước. Đó là sự liên kết chặt chẽ thế trận của các lĩnh vực. quốc phòng với kinh tế. chia rẽ nhân dân. trong nội bộ chế độ thì các thế lực thù địch bên trong cũng không dễ gì gây ra đảo lộn lớn. có lực lượng dự bị hùng hậu. kết hợp thế trận trong nước với thế trận ngoài nước. trước hết phải đẩy mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng. với tình hình thế giới. chính quy. việc phức tạp gây mất ổn định chính trị. như kết hợp quốc phòng với an ninh. Để lực lượng vũ trang nhân dân có sức mạnh tổng hợp. tạo cớ cho bên ngoài can thiệp.nhân tố quyết định của mọi thắng lợi và trực tiếp tạo ra sức mạnh quốc phòng. thì các thế lực thù địch sẽ tranh thủ lôi kéo. tạo dựng được "Thế trận lòng dân" vững chắc là nhân tố quyết định sức mạnh quốc phòng hiện nay.. Trước mắt. khôn khéo. tập trung đẩy mạnh xoá đói. trong đó có tiềm lực cơ bản là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. dân quân. Mặt khác. Cần làm cho mỗi người thấy. bộ đội địa phương. kế thừa và phát huy truyền thống "Lấy dân làm gốc". an ninh với đối ngoại hoặc kinh tế . với quan điểm "Dân thực sự là người làm chủ". thường xuyên coi trọng công tác giáo dục quốc phòng.. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Để có thế trận đó. trong đó hết sức coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị. vùng căn cứ cách mạng. hải đảo. Nhân dân là chủ thể của đất . thế trận thời bình với thế trận thời chiến. Không thế trận nào vững mạnh bằng "Thế trận lòng dân". lòng dân không yên. ta phải chủ động phòng ngừa. Trong bất kể tình huống nào. xây dựng lòng trung thành vô hạn đối với Đảng. được thể hiện trong mối quan hệ cụ thể song phương và đa phương. cả bộ đội chủ lực. giảm nghèo. nếu ta giữ được sự ổn định từ trong Đảng. luôn luôn có diễn biến phức tạp. không nắm được quần chúng. cần phải xây dựng toàn diện. nhằm phát huy mọi khả năng tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất. vùng xa. thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận chiến tranh nhân dân. ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc XHCN cho toàn dân. dựng nền để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh.

xây dựng thế trận quốc phòng...5 ha sắn kết hợp với 6. hộ nghèo giảm từ 41% (2002) còn 31. chế độ đối với dân quân. 95.5 ha vườn trồng xoài. Tình hình trật tự trị an trên địa bàn xã cũng được giữ vững. Chi bộ Phú Sơn một mặt đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các đảng viên không ngừng . Tính đến đầu năm 2004. khi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN có những phát triển mới. Trong những năm qua.2 ha. Chỉ có như vậy.. Phải nghiên cứu. củng cố nền quốc phòng toàn dân nói riêng.Là một xã thuần nông của huyện Hương Thuỷ. tỉnh Thừa Thiên Huế. toàn xã hiện có 15 hồ nuôi với diện tích 1.. gia đình có thêm nguồn thu. mương.5 %. Từ một xã nghèo. Trong điều kiện hiện nay. vật nuôi. như tham gia thực hiện chính sách. sự nghiệp quốc phòng mới thực sự là sự nghiệp của dân.5 ha lạc. đóng góp kinh phí xây dựng đường. trang thiết bị dạy học. kết hợp kinh tế và quốc phòng. chi bộ Đảng Phú Sơn đã rất chú trọng và nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng. 80% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố. cân nhắc xã hội hoá một số nội dung của xây dựng nền quốc phòng. Đời sống của nhân dân Phú Sơn đang ngày được cải thiện rõ rệt. lãnh đạo xã Phú Sơn đã biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết của người dân để cùng xây dựng quê hương ngày một vững mạnh. vào nhiệm vụ xây dựng.. Mô hình điển hình lấ dân làm gốc ở Thừa Thiên Huế Lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh . công chức. cải tạo. toàn xã đã không còn hộ đói.. coi công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là động lực quan trọng nhất để phát triển xã nhà trên mọi lĩnh vực. kết hợp kinh tế với quốc phòng. trồng 34. lập 20. chính vì thế việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ d?ng. Vừa qua... Trong thời gian tới.. Công tác giáo dục được quan tâm và đang từng bước được nâng lên ở cả chất lượng đào tạo và điều kiện trường lớp. nhãn. từ Trung ương đến cơ sở. nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ. trạm điện.85% diện tích gieo cấy giống lúa cấp 1 vào đồng ruộng. một số địa phương đã thực hiện xã hội hoá công tác quốc phòng khá hiệu quả.. cần rút kinh nghiệm để đẩy mạnh hơn nữa theo hướng này.. Phú Sơn đã đưa 92. phát huy nguồn lực to lớn từ nhân dân. với kế hoạch chuyển diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đào ao thả cá. giúp bà con cải thiện bữa ăn. nền quốc phòng toàn dân chỉ thực vững chắc khi được kết hợp từ nhiều nguồn lực. quy hoạch vườn tạp. Bên cạnh đó. Năm 2003. là điều kiện tiên quyết trong việc kế thừa và phát huy truyền thống này một cách có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.. ổn định. trong đó nguồn lực từ nhân dân là vô tận. nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày một cao thì càng phải biết dựa vào dân. do vậy vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng.55% hộ có điện thắp sáng. để phát triển kinh tế luôn được lãnh đạo nơi đây trăn trở. "Lấy dân làm gốc" là một truyền thống văn hóa chính trị.nước.

chính sách của Đảng đến bà con. Định kỳ.Bí thư chi bộ xã Phú Sơn. kế toán (hệ đại học). chi bộ xã Phú Sơn đã thành lập Ban Dân vận với thành viên là những đảng viên ưu tú. tạo niềm tin trong lòng dân. trên nền tảng đoàn kết của toàn Đảng. .. nguyện vọng của bà con. mặt khác yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. năm qua. bồi dưỡng thêm trình độ lý luận chính trị.. ''Chúng tôi lấy dân làm gốc để xây dựng Đảng vững mạnh" là khẳng định của đồng chí Phan Viết Giáo . kịp thời sửa đổi những bất cập trong chỉ đạo. vừa lắng nghe sự phản ánh từ phía nhân dân. quỹ đền đáp. để vừa phổ biến nội dung những chủ trương. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. chấn chỉnh tư cách những đảng viên chưa gương mẫu. Để hiểu được những tâm tư. làm tốt công tác tư tưởng. Thực hiện đúng nội dung Quy chế dân chủ tại cơ sở. tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân đều được chi bộ công khai trước dân. tiến lên lớn mạnh mọi mặt.Nhờ vậy... xóa được tình trạng thôn ''trắng''về đảng viên.. có 9 quần chúng ưu tú được xã gởi đi bồi dưỡng chính trị và trong số đó đã kết nạp được 3 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng. trong chi bộ có 5 đồng chí đang theo học lớp quản lý nông nghiệp.đến việc phân cấp đất đai cho các hộ gia đình. chi bộ phải thông qua ý kiến ủng hộ quần chúng ưu tú của đa số nhân dân sở tại. Hiện tại.. Ban Dân vận có những buổi tham gia sinh hoạt trực tiếp với dân. toàn dân. từ mức đóng góp cho cácnguồn quỹ AN-QP. Trong công tác phát triển đảng viên. góp công của cho các công trình xây dựng cơ bản. Phú Sơn sẽ thoát khỏi sự nghèo khó. Ngay cả trong quá trình phát triển đảng viên. Trong một tương lai không xa.học tập. những chương trình hành động của Phú Sơn trong mọi lĩnh vực đều thống nhất với tinh thần tự nguyện của bà con rất cao.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->