CONG HoA xX H(n CHU NGHIA V-mT NAM D(lc h)p - TlJ' do - Hanh phuc

."

",' '"

BIEULE

" -" ? "."

DOAN LU~T SUTINH TH.AI BINH

NHIEM KY 2009 - 2014 \

Thai Bi'nh, nam2010

UY BA NHA DAN TINH THAI BINH

CO G HoA xA HOI CH? NGHIA VIlf,T NAM DQc I~p - T~I' do - H~nh phuc

s6:J02d IQD-UBND

Thai Binh, ngayOg thong 02 nam 2010

QUYETD!NH

Phe duy~t Di~u l~ Doan lu~t SU' tinh Thai Binh.

UYB

NHAN DAl' TIl' H THAI BINH

Can CLI' Luat T6 ChlTC lIDND va UEND ngay 26/11/2003; Luat Luat su ngay 26/612006;

Can cir ghi dinh s6 131/200S/NB-CP ngay 31112/2008 cua Chinh phu huong din thi hanh Luat Luat sir;

Xet as nghi cua Giam d6c Sa Tu phap tai To trinh s6 lS/TTr-STP ngay 14/01/2010,

QUYET D! H:

Di~u 1. Phe duyet Dieu l~ Doan luat su tinh Thai Binh, nhiem ley 2009-2014; g6m 10 chuong, 41 di@u ali duoc Dai hoi Dean luat su thong qua ngay 30/9/2009.

f)i~u 2. Quyet dinh co hieu IV·c tir ngay kyo

/

Chanh Van phong UBND tinh, cac Giam d6c so: Tu phap, NQl vu va Dean luat

su tinh Thai Blnh chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.iA£f;

No! nhiin:

- Nlur Di~Ll 2;

- Chu tich, cac PCT UBND tinh;

- Luu: VT, NC, TI-l.v..4

~

TM. UY BAN NHA DAN TI H CHi) TICH

> "

UBND TINE THAI BINH

EoAN LU~T SUTRAI BINH

CQNG HoA xA HOI cm) NGHiA VI$T NAM DQc l~p - TI;I' do - H~nh phiic

~, .......

DIEULE

DoAN LU!T SVTiNH THAI BINH Nhiern ky 2009 - 2014

- Doan luat SIT tinh Thai Binh diroc UBND tinh Thai Binh quyet dinh thanh lap ngay 09/6/1990 theo Phap lenh 1987 cua Uy ban Thirong vu Quae hoi v~ t8 chirc Iuat str dti gitip eho t6 chiic va ca nhan bao v¢ quyen, lei Ich hop phap cua minh.

- Ngay 29/6/2006 Quae hoi mroc Cong hoa xii hoi chu nghia Viet Nam thong qua Luat Luat SU, tiep tuc khang dinh vai tro, tarn quan trong cua t6 chirc Iuat sir trong giai doan moi cua each mang Vie; Narn.

- Dean luat sir, dtroi su lanhdao cua Tlnh uy, UBND tinh Thai Blnh trong 20 narn qua dl'l vuot qua moi kh6 khan, xay dung va phat trien dQi ngf luat sir Thai Blnh ngay cang 100 manh. G6p phan nch cue va e6 hieu qua trong viec bao v¢ quyen, lei feb hop phap cua ca nhan va t6 chirc, bao v¢ phap luat, xay dung xii hoi giau manh, cong bang, dan chu, van minh.

- Dieu l¢ DOaD lust sir Thai Blnh guy dinh cu th~, dieu chinh trong noi bo ve thirc bien quyen, nghia vu thea Luat Luat su - Dieu l¢ Lien doan luat SU, tang cuong trach nhiem tu quan ket hop v6i Nha nuoc quan I;'.

CHUONG.

MI)C DicH HO'-'T DONG

vA NHI~M VI) ellA DoAN tu~r SU THAI BiNH

Dieu L Muc dich hoat dong

Dean luat str Thai Blnh HI. t6 chtrc Xii hoi - Nghe nghiep, heat dong nharn rnuc dich: Dap ling yeu cau baa v¢ quyen va lei ich hop phap cua cong dan. Baa v¢ phap Iuat, tang ctrong phap che xii hoi chu nghia, g6p phan xay dung Xa hoi Giau dep, Cong bang, Dan chu, Van minh.

Dieu 2. Nhiern vu ella D03n luat SU' tinh Thai Binh

1. Boi duong cac luat su thanh vien ve pham chat dao due, trinh dQ chuyen rnon, xay dung t6 chtrc vtrng manh vt moi mat,

1

guy d: 7. Giai quyet dan thu khieu nai, t6 cao va cac tranh chap khac lien guan den

Iuat SU, t6 chirc hanh nghe luat sir.

2 .. Giarn sat, kiern tra cac t6 chirc hanh ngh~ luat sir va luat sir v~ chap hanh

phap Iuat, guy tac Q?O due nghe nghiep luat suo

3. Dai dien bao v~ quyen va 19i ieh hop phap cua luat str trong hanh nghe Iuat suo

4. T6 chirc dang ky va giam sat ngiroi t~p sir hanh nghe luat sir.

5. Xem xet viec dang ky gia nhap Dean luat SU, nhan ho so de nghi B¢ Tu phap cap clnrng chi banh nghe luat suo

6. Phoi hop voi CCi guan, dean th~ t6 chirc tuyen truyen, phe> bien, giao due phap Iuat, nr van phap ly mien phi.

Di

1. gui den

-B

2.

luat su d 8. Th\!C hien day du cac guy dinh tai Dieu 14 Dieu 1¢ Lien Dean Iuat su Viet

_Narn ve quyen, nghia Y\1 cua Doan luat suo Die

Dit~u 3. Tleu chuan vadieu kien trO' thanh thanh vien Dean Iuat 811

1. Ngiroi dtroc tra thanh thanh vien Dean luat sir phai c6 du dieu kien va tieu 17 Luat

chudn guy dinh tai Dieu 10 va Dieu 11 Luat Luat suo

..

1. Nguoi trong tinh va ngoai tinh c6 nguyen vong xin gia nhap Doan Iuat su trir quyen

CHlJONG II

THANH VIEN CUA DoAN lU~T SU

2. Tuan thu Dieu 1¢ Doan Iuat sir tlnh Thai Blnh, Dietl 4. Thii tIJC gia nhap Doan luat 811

tinh Thai Binh phai c6 dan kern thea h6 So', tr<?ng do eo day du nhirng gi2ty to' hop phap thea guy dinh t(;11 Dieu 20 Luat Luat sir.

T~p hoac do mot Ian

Dit~u

, 1. Lu 2. Nap ho so tai vim phong Dean luat str d~ diroc huang dan nhirng giay to h' h h'

.. .. an ng e

con thieu (Neu thieu),

2. Ca

Dieu S. Trang thai han 20 ngay, k~ til ngay nhan duoc h6 sa: xin gia nhap

ngf luat s

. --"~._!J0~n l_:IJ!_~~:_~~~5=hu-nhi~m ra Quyet .dinh.chap nhan nguoi d6 Hi thanh vien Dean

luat SUo

SUo Luat s

Neu khong chap Man nguoi xin gia nhap Dean Iuat sir la thanh vien, Ban Chu h~' .... ~

. .... t an va vat

nhiern phai co VEtil ban neu r51y do. Ngtroi khong diroc chap nhan eo quyen khieu nai. .

2

: B¢ Tv

uan den

str Vi¢t

l va tieu

luat sir f to' hop

gHIY to'

[ia nhap en Doan

Ban Chi'I

rieu nai,

Dieu 6. Tap sir hanh nghe luat su

1. Dieu kien ngiroi xin tap str hanh nghe luat sir phai c6 don va h6 sa. H6 sa

glri den Doan luat sir g6m c6:

- Ban sao bang t6t nghiep cir nhan Iuat.

- Giay chirng nhan t6t nghiep khoa dao tao nghe luat str.

- Ly lich ca. nhan.

- Thoi gian t~p SY' 18 thang, trir tnrong hop duoc giarn thci gian tap su thea

quy dinh tai Dieu 16 Luat Luat sir,

2. Viec t~p sir hanh nghe luat sir diroc thirc hien thee quy che tap su hanh nghe Iuat sir do B¢ Tv phap, Lien doan luat sir ban hanh.

Dieu 7. Trach nhiem.trong thoi gian tap su hanh nghe luat su

Tap su. hanh nghe luat sir tai mot t6 chtrc hanh nghe luat sir thea thea thuan hoac do Dean luat BU chi d.nh, Khong diroc 111 dong chuyen ddi noi t~p sir, 6 thang mot lAn bao cao Ban Chu nhiem tmh hinh ket qua tap su.

Khi het thai gian tap sir, ngiroi tap sir hanh nghe luat sir phai lam dan xin kiem tra het t~p su, co xac nhan va de nghi cua Iuat sir huang dan thea quy dinh tai Dieu 17 Luat Luat suo

i ,

Dieu 8. Quyen va nghia VI;l ella ngum tap SI! hanh nghe luat sir

Ngiroi tap str hanh nghe luat sir co quyen va nghia vu quy dinh tai Dieu 14 Luat Luat sir va thirc hien diy du Dieu l¢ Lien dean luat sir, Dieu Ie Doan luat str, trir quyen bi~u quyet, bau cir, ling cu.

DiI~ll 9. Luat sir danh du

1. Luat su co cong xay dung Dean luat su Thai Binh, khi khong con di6u kien hanh nghe luat su duoc xern xet la Iuat Sl1 danh dir cua Dean luat sir Thai Binh,

2. Ca nhan khong phai lfi. luat str d§. co cong giup do xay dung, phat trien doi ngu luat sir duoc xem xet cong nhan Ia luat str danh du cua Doan Iuat su Thai Binh.

.-.--~-- -

.- - --_-- - - --~

-- -~-~ ~ - -- -- - -~- ~ .. ~- - --~- ~--

3. Luat str danh du dircc moi tham du cac HQi nghi quan trong cua Dean luat

suo Luat sir danh du khong tham gia bau cir, img cu. Diroc tham gia d6ng g6p tinh than va vat chat xay dung Dean Iuat sir va td chirc hanh nghe luat sir.

3

• ,

Dieil 10. Luat str chuyen den, chuyen di

1. Dean luat sir Thai Binh tiep nhan don va ho so xin gia nhap Dean luat s v Thai Binh cua luat sir, tap 8V hanh nghe luat sir a ngoai tinh mu6n gia nhap Dos c luat sir tinh Thai Blnh,

2. Luat str thanh vien Dean luat sir Thai Binh co nguyen vong xin diroc chuye den Doan luat sir khac hoac vi ly do ca nhan khac xin thoi Ia thanh vien Doan lu\ sir Thai Binh diroc xem xet, giai quyet rut ten trang danh sach Doan Iuat sir Th. Blnh, trir tnrong hop luat sir bi khieu nai, t6 cao chua co ket luan cua Hoi d6n khen tlnrong ky luat va quyet dinh xu 19 cua Ban Chu nhiern Dean luat suo

CHUONG III

QUYEN vA NGHIA VI) ellA luAr su

Dieu 11. Quyen ella Iuat sir

1. Diroc Dean luat sir dai dien bao ve quyen va lei Ich hop phap trong hanl nghe luat suo

2. Diroc ling cir, bau cir va bidu quyet nhimg cong viec quan trong cua DOEll Iuat sir khi e6 yell cziu.

j 3. Thuc hien cac quyen quy dinh tai Di~u 21 Luat Luat sir, khoan 1 Dieu ' Dieu l~ Lien Doan luat sir va cac quyen khac quy dinh trong Dieu l~ nay,

Dietl 12. Nghia vu ella luat SI1

1. Chap hanh nghiem chinh dirong 16i chu tnrong cua Dang, phap luat cua Nhi

mroc, Nghi quyet, Dieu l~ Lien doan luat sir, Dieu l~ Dean luat suo

Di

2. Tham dir day du cac cuoc hoi hQP, hoc tg.p, sinh hoat do Lien doan luat su Dean luat sir trieu t?p.

3. Thtrc hien dziy du, dung thai gian dong phi thanh vi en va cac dong g6p ta nhi chinh khac quy dinh tai Dieu l~ nay.

--.----------- 4.-Nh?il va thirc hien nhtmg V\1 vice-do Ban Chu nhiern phan congo

nhi S. 111Ve hien cac nghia vu quy dinh tai Dieu 9, Dieu 21 Luat Luat SIT, Dieu 7 Di~l

I~ Lien doan luat sir va cac nghia vu khac quy dinh trong Dieu l~ Dean luat str,

4

6. Chap hanh cac quy tac dao dire hanh nghe luat SU, gift gill nr each irng xu

n luat S van minh, lich sir, gop phan xay dung doan ket, nang cao uy tin cua Doan va t6

~p Doai chirc hanh nghe luat suo

7. Bao cao dinh ky 03 thang mot Hin voi Dean luat sir ve tinh hinh hoat dong c chuye: luat SU, yeu cau, kien nghi, nguyen vong (Neu co). Thong bao chinh xac khi co

cua Nha

4. Cac quyen, nhiem vu khac quy dinh tai dieu 62 Luat Luat sir va dieu 15

Dieu l~ Lien doan Iuat sir Viet N am.

luat sir, Dieu 15. Dai hQi Doan luat su hang nam

1. Dai hoi hang narn it nhat mot Ian, khong k€ Dai hoi bat tlnrong. Dai hoi co g gop tai nhiern vu:

a) Thong qua bao cao tong ket va quyet dinh nhiem vu nam sau. -h)-Quyefa:iiIhlnien·iihi~m~-bru. .nhiem, bgu cir bel sung thanh vien Ban Chu

, ,nhi~m (Neu c6).

~u 7 Dieu

c) Thong qua quyet toan tai chinh.

)oan Iua sir Tha [¢i doni

mg hanh

, D '" :ua o all

[ Dieu 7

thay d6i ch8 cr, noi Hun viec, so dien thoai.

CHUaNG IV

".f ..2 4' ., ..... ....

co CAU TO CHUC CUA DOAN LUAT SU

Dieu 13. Cac co quan ella Doan Iuat su Cac co quan Doan luat sir gam co:

- Dai hoi roan th~ Iuat su

- Ban 01U nhiern

- Hoi dong khen thuong, ky luat,

- Van phong va cac Ban, be phan chuyen trach la co quan giup viec Ban Chu nhiem,

Dieu 14. Dai hQi nhiern ky Doan luat sir

D~ hoi Doan lu~lt sir la co quan lanh dao cao nhnt cua Dean luat sir c6 nhiem vu:

1. Quyet dinh phuong huang, nhiem vu cua Dean luat SlI.

2. Bau Ban Chu nhiem, Hoi dong khen thuong, ky luat Doan luat suo

3. Thong qua quyet toan tai chinh.

5

; .

d) Bi~u dirong khen thuong.

e) Cac quyen va nhiern vu khac quy dinh tai Dieu 15 Dieu l~ Lien Doan luat suo Dieu 16.

Dai hoi nhiern ky, Dai hoi hang nam diroc coi 1a hop l~ neu co 2/3 so luat SI thanh vien tham dir, Nghi quyet cua Dai hoi co gia tri khi diroc tren 1/2 s6 Iuat SI dir Dai hoi tan thanh,

Dieu 17. Ban Chu nhiem

1. Ban DIu nhiern la co quan chap hanh cua DOaD luat sir do Dai hoi bau n bang phieu kin. Ban Chu nhiern cc Chu nhiem, Ph6 Chu nhiern, cac thanh vier khac. Nhiem ky Ban Chu nhiern trung voi nhiern ky Dai hoi. 56 hrong thanh vier Ban Chu nhiern do Dai hoi quyet dinh.

2. Ngiroi tning cir thanh vien Ban Chu nhiern phai c6 qua nira so phieu bal trong t6ng s6 phieu b~u cfr. Dai hoi quyet dinh hinh tlnrc bo phieu hoac bieu quye nhirng tnrong hop phai bau lai, bau b6 sung.

3. Ban Chu nhiern t_;O nhiem vu quyen han:

a) Giarn sat hoat dong cua cac t6 chirc hanh nghe luat su va luat suo

b) Giam sat viec tuan thea quy tac dao due va irng xir nghe nghiep cua luat SUo

c) Quyet dinh khen thuong ky luat luat suo

d) T6 chirc so ket, t6ng ket hoat dong luat SU, phan cong luat su tham gi: tuyen truyen phap luat, tro giup phap 19' mien phi, cir luat str tham gia t6 tung thee yeu cau cua co quan t6 tung.

d) Quyet dinh chap nhan hoac til choi don xin gia nhap Dean luat SU, don xi» tap sir hanh nghe luat suo

e) Thirc hien cac quyen va nhiern vu khac thea quy dinh tai khoan 2 Dieu 16 2.

Dieu l¢ Doan luat SlT.

f) Ban Chu nhiem hop it nhat 01 thang mot Uin, tnrong hop dot xuat thai gian hop dinh ky c6 th~ thay d6i can cu van cong viec va hoan canh khach quan. Thanh vien Ban Chu nhiern c6 trach nhiern tham gia day dll cac ky hop Ban Chu nhiem

Neu vang phai co 19 do nhung khong d119C vang qua 2 ky h9P trong mot nam, luan cua

g) Ban Chu nhiern quyet dinh thea da s6. Thanh vien Ban Chu nhiern c6 th6 bi 4. G

Ban Chu nhiern dua ra Dai hoi hang nam xern xet bai mien neu khong con du tin nhiern t6 nhiern hoac khong e6 dieu kien d6 hoan thanh chirc trach,

h

Doanl

D

1.

c6 nhie

Chu n

nhiem,

b)

chi c6

luat sa

c)

Dean lu

2.

3.

nhiem

l.

3.

a) Nhiern vu cua tirng thanh vien do Ban Chu nhiem pharr cong thea quy che' hoa xac minh

dong cua Ban Chu nhiem Chi nhi

. - . u Ie

6

i luat sir.

h) Ban Chu nhiern se bi bill mien neu vi pharn khoan 4 Di€u 16 Di€u l~ Lien DOEm luat suo Dai hoi quyet dinh viec bfii mien Ban Chu nhiern,

Dietl 18. Chi] nhiem Doan Iuat sir

" .

86 Iuat S11 1. Chu nhiern Dean luat str do Dai hoi bau trong s6 thanh vien Ban Chu nhiern

86 luat s11 c6 nhiem vu va quyen han:

a) D<;Li dien Dean Iuat sir trong cac giao dich, dieu hanh cong viec cua Ban Chi] nhiern, t6 chrrc thirc hien nhiern vu quyen han cua DOEm luat sir va Ban Chu

loi bciu ra ianh vien tanh vien

)hieu ball i~u quyet '

11u¥ su,

tham gia .ung theo

nhiem.

b) Dai dien Dean Iuat sir quan he v6i. cap tren va cac co quan, t6 chirc khac, chi c6 Chu nhiern rnoi diroc thong bolo tin nrc, so lieu, sir viec heat dong cua Doan luat sLT va Ban Chu nhiern ..

c) Thuc hien nhiern vu quyen han khac quy dinh tai khoan 1 Dicu 17 Dieu I¢ Dean luat sir.

2 .. Ph6 O1u nhiern Eoan luat sir do Ban Chu nhiern cir ra trong s6 thanh vien Ban Chu nhiern. Ph6 Chu nhiem thuc hien nhiern vu quyen han do Ban Chu nhiern phan cong.

3. Thanh vien Ban Chu nhiern diroc Chu nhiern uy quyen khi vang mat, c6 nhiern vu va quyen han guy dinh tai khoan 1 - Dicu 18 Dieu 1¢ Doan luat sir.

Dietl 19. Hoi dong khen thuong ky Iuat

1. H9i dong khen thuong ky luat do Dai hoi Doan luat sir bau ra. S6 luong , dan xin thanh vien do Dai h91 quyet dinh, Khi xet khen tlnrong thi danh nghia la HOi dong khen thirong, khi xet ky luat thl danh nghia la HQi dong ky luat,

Dieu 16 2. Chu tich, Ph6 Chu tich HOi dang khen thuong ky luat do H9i dong khen

thirong ky Iuat phan cong, HOi dong khen thtrong ky luat quyet dinh thea da s6.

thai gian n. Thanh J nhiern.

m.

3. Hoi dong khen thirong ky Iuat c6 nhiern vu:

Xem xet vice khen thtrong, ky Iuat lust sir va bao cao Ban Chu nhiern ve ket luan cua Hoi dong d~ Ban Chu nhiem quyet dinh,

c6 th~ bi 4. Giai quyet dan thu khieu nai, t6 colo, tham du cac cuoc hoa giai da Ban Chu

in du tin nhiern t6 chirc.

a) Moi dan thu khieu nai, to cao deu phai do Hoi dong khen thubng ky luat che hoat xac minh, dieu tra, ket luan, tra lei ngiroi khieu nai to cao bang van ban, van ban do Chu nhiern Dean luat s11 xem xct ky ten.

7

b) Ho sa khieu nai, t6 cao sau giai quyet phai chuyen den Van phong Dean luat sirhru gilr trong thoi gian 05 nam,

c) Vice cir ngiroi xac minh, dieu tra, giai quyet dan thu to cao, khieu nai, do thtro Hoi d6ng ky luat de nghi. Chu nhiern Dean luat sir quyet dinh va ky giay gi6i thieu, thu

- Dan thu khieu to Iuat su (K~ ca thanh vien Ban Chu nhiern) do Hoi dong ky

Iuat xac rninh va ket luan tnroc khi chuyen den Ban Chu nhiern quyet dinh xu 19. lhu'

5. Mien nhiern, bai nhiern HOi dong KTKL.

a) Dai hoi hang Dam hoac Dai hoi bat thtrong co quyen mien nhiern thanh vien

Hoi dong KTKL cac tnrong hop sau:

- Xin rut khoi Hoi dong KTKL

- Khong heat dong thanh vien tren 7 thang

- Bi thi hanh ky Iuat tukhi€n trach tro len

b) Dai hoi hang nam hoac Dai hoi bat thuong c6 quyen bai nhiern Hoi dong KTKL d€ ball lai Hoi dong cac tnrong hop sau:

toan

- Vi pham nghiern trong Dieu l~ Doan luat sir trong viec ket luan xu 1:9 ky luat

401u luat sir

- Qua mra so thanh vien bi xu 19 ky luat tir khien trach trd len

l?p, s c) Quyet dinh mien nhiern, bal nhiern eo hieu lire khi co qua mra so Dai bi€u

trong

du Dai hoi bi€u quyet tan thanh,

luat S

Dieu 20 .. Van phong Doan luat SIT

1. Van phong Dean Iuat sir co nhiern vu:

a) Phu trach van thu, thong tin, ttl lieu hru trfr cua Dean Iuat su.

b) Phu trach s6 sach, cong tac tai ehinh ella Dean Iuat sir. e) Xay dung, quan 1y thir vien ella Doan Iuat sir,

d) Quan 1:9 h6 sa nhan su ella Doan Iuat suo

Ban

VI.} va 2. Van phong Dean luat sir do mot Uy vien Ban Chu nhiem phu trach hoac dung

mot luat sir chuyen trach hoac diroc tuy~n thea hop dong lao dong,

-.----~-~- .-----~----.-----~ --~--~ .. ,---- --- - .-.~------ ... --.-- -

e) Quan 1:9 con dau va till san ella Doan Iuat suo

Dieu 21. Cac Ban cua Doan luat su

su,ye Khi can thiet, Ban Chu nhiern co thE thanh I?p cac Ban hoac t6 cong tac de d6ng

giiip Ban Chu nhiern thirc hien mot cong vice nhat dinh, pharn

8

Quan he gitra Ban Chu nhiern DO~LD luat sir voi Tel chirc hanh nghe luat su Ul trach nhiern tu quan quy dinh tai Dicu 84 Luat Luat suo Quyen va trach nhiem cua Ban Chu nhiern voi T6 clnrc hanh nghe luat su trong do co trach nhiem:

a) B6i duong luat sir trong cac T6 chirc hanh nghe Iuat SIT ve ehfnh tri, nghiep vu va dao due luat sir, hoac phoi hop ven T6 chirc hanh nghe luat str thirc hien noi ieh hoac dung tren,

ng Dean

U 09-i, do iOi thieu,

d6ng ky xU ly.

tanh vien

19i dong

y ky lU1?-t

Dietl 22 .. Chea!) phu cap cho Ban Chii nhiem, HQi dong khen thl1Ong, ky luat 1. Chu nhiem va ngiroi thuong tnrc Van phong diroc huong mot khoan phu cap thirong xuyen hang thang Ia 500.000d/lnguai/ thang. Ban Chu nhiern can cu ngu6n thu c6 the quyet dinh tang, giarn rung narn,

2. Cac thanh vien khac trong Ban Chu nhiern, thanh vien Hoi d6ng khen thirong, ky Iuat va cac Ban diroc b6i duang trong nhlrng ngay lam viec.

3. Luat 511 di cong tac cho Dean luat sir diroc thanh toan cac khoan chi phi.

CHUONGV

QUYEN, TRAcH NHI~M ClIA BAN CHU NHI~M VOl esc TO CHUC HANH NGHE LUAT SU

Dieu 23. Trach nhiem cua T6 clurc hanh nghe Iuat sir v6i Doan luat sir

1. T6 chtrc hanh nghe luat SIT nam trong co cau t6 chtrc, xay d1!I1g, phat trien toan dien cua Doan luat SIT 'Thai Binh. C6 quyen va nghia vu quy dinh tai Dieu 39, 40 luat lu~t sir,

2. To chtrc hanh nghe luat sir phai baa CaD v6i Ban Chu nhiern v6 viec thanh lap, sap nhap, cham diit heat dong cua T6 chirc hanh nghe Iuat sir, rnb chi nhanh trong nurrc va rurec ngoai. Bao cao v~ t6 clnic va heat dong cua To cbirc hanh nghe Iuat SLY dinh ky 06 thang va mot narn. Chin SlJ giarn sat kiern tra ella Ban Chu nhiem Dean Iua; SIT va co quan Nha ruroc co th~m quyen theo quy dinh cua phap Iuat.

Dieu 24 .. Quyen, trach nhiem cua Ban Clni nhiem v6i T6 chtrc hanh nghe luat SH

~~-~-._~~- -~ ... _- --- --:"""~ - -,

-- b) Giai quyeCtac khl€u 09-i, t6 cao d6i voi luat sir hoac T6 chirc hanh nghe Iuat

su, yeu cau T6 chrrc hanh nghe luat sir cham drrt viec lam trai phap luat, dira fa Hoi g tac d€ dong ky luat xem xet nhirng tnrong hop Iuat sir cua T6 clurc hanh nghe luat sir vi pharn phap luat, ky luat,

.1

9

c) Hoa giai nhirng tranh chap giita luat sir vci khach hang, gitra cac luat su hoac giiIa cac T6 chirc hanh nghe luat sir.

d) Pharr anh, bao cao voi cac co quan c6 tharn quyen giai quyet cac kh6 khan cua T6 chtrc hanh nghe luat sir; bao ve quyen lei va loi Ich hop phap cua, T6 ehuc hanh nghe Iuat suo

Dieu 25. T6 chuc hanh nghe rna Chi nhanh a dia plnrong khac, a mror ngoai hoac cit luat sir lam dich vu phap If a nuoc ngoai

1 ... Viec rna Chi nhanh a dia phtrong khac phai thong bao cho Ban Chu nhiem

1.

ca nhar che dau va lust ~

2. '

chfnh d

3 ..

nghia vu d6i voi Dean luat str nhu cac Iuat sir a co sa chinh.

Dean luat sir noi rna Chi nhanh. Cac luat sir cua Chi nhanh va.n c6 nhirng quyen va

phap ly

2. Ban Chi] nhi¢m.Do~n luat su Thai Binh phai thong baa eho Ban Chu nhiern

tien cua

4. J

Doan luat sir noi c6 T6 chrrc hanh nghe luat su rna Chi nhanh tai Thai Blnh bi€I' . .'

. .. tal dieu

nhfmg truong hop Iuat SlY cua Chi nhanh da vi pharn quy tac dao dire nghe nghie] .

Iuat SUo

3. Viec lap co sa hanh ngh6 a mroc ngoai hoac cir luat su lam dich V\1 phap ly a nurrc ngoai phai thuc hien thea dieu 43, 44 Luat Luat sir ..

CHUONG VI

i

QUYEN, IRAcH NHI~M CUATO CHOC HANH NGHE LU~T su

v); LU~T SU HANH NGHE VOl TU CACH cA NHAN

Dieu 26. Ky ket hop dong

5. ]

xuat (ne

Di£

Ngi tra doi ,

dinh lua bat cii k1

DiE

1.)

1. T6 chirc hanh nghe luat SIT va luat str hanh nghe voi tir each ca nhan c6 trac] cau khae nhiern thirc hien day dli quy dinh tai cac Di6u tir 22 den 48 Luat Luat Sl1.

2. ~

2. Moi dich vu phap ly phai c6 hop dong trir ur van true tiep, HQ"p ddng phru

ngoai du

ghi r6 tung viec khach hang yeu c<1u va trach nhiem cam ket thuc hien den dau eua

tinh ther

T6 clnrc hanh ngh~ Iuat SIT va Iuat suo HQ'P dong khong diroc ghi nhan nhtrng vi¢c

3. Khong diroc xin, yay tien bac hoac bat cu vat chat khac ngoai hop dong di lao thi it ky ket voi khach hang.

----.--. --ngoaiquy6n.h<;lngi8.i.q~yet __ c_:_u..g, . .I6 e_h.q~.hanh nghe luat su va luat suo

10

DiE

D6:

lao hoac

a cac Iua: 5

Dieu 27. Trach nhiern ella T6chuc hanh nghe luat SI1

1. Khi xay ra tranh chap hop dong c6 lien quan den tai chinh thi 16 chirc va

;ac kh6 kha

? ~ , ca nhan hanh nghe luat sir phai bao cao su viec voi Dean luat SIT, khong duoc

.ua, To ehu

che dau, de doa tra thu nguoi khieu nai to cao gay mat long tin doi voi Tel chtrc

ac, 0 rnro

va luat str. Neu tv hoa giai thanh phai c6 bien ban thea thuan hoa giai,

2. Viec thu tien cira khach hang phai e6 bien lai tai chinh va vao s6 k€ toan tai chinb ella T6 clurc hanh nghe Iuat s11.

Onl nhier

, 3. Tel chirc hanh nghe luat sir phai giao nhiem VI,! eho Iuat sir nghia vu tro giup

19 quyen VI ha I' .:;:: hi h dinh . D' ., 21 L L T d~" kh d th

p ap y rruen p t eo quy oi tai i ieu ? ,u~t, u~t SUo luyet 01 khong uoc au

tien cua cac doi urong Day duoi bat leY hinh thirc nao.

Chli nhier,

4. Ngiroi hanh nghe Iuat str v6i iU each cil nhdn phai thirc hien dung guy dinh

i Binh bi6~ - ~ .. . .. .

... . tai dieu 49,50,52 ve quyen va nghia V11 ella luat su hanh nghevoi tu each ca nhan,

he nghie,

5. Baa cao tinh hinh, leet qua hoat dong Iuat su dinh ky 6 thang, 1 narn va dQt

xuat (neuco} voi Ban Chu nhiern DOaD luat SUo V\1 phap I}

nco trach

long phai 1 dan cua lUng viec

d6ng da

Dieu 28. Tien thu lao Vl:I viec

Ngoai tien thu lao va chi phi do khach hang thoa thuan tra hoac do Nha ruroc tra d6i voi nhimg vice do co quan tien hanh t6 tung yeu can Ban Chu nhiem chi dinh luat SUo T6 chiic Hanh nghe Iuat sir va luat sir kh6ng diroc doi hoi khach hang bat cu khoan chi nao khac ..

Dieu 29. Tinh them tien thu lao va tien chi phi khac

1. D6i v6i cong viec keo dai, Ttl clnrc hanh nghe luat St1 va luat sir c6 th~ yeu cau khach hang ling tnroc mot s6 tien thu lao va chi phi khac,

2. Trong tnrirng hop tinh tien thu lao tron g6i can phai lam them nhifng viec ngoai du kien ban dau, T6 chirc hanh nghe Iuat str diroc thea thuan v6i khach hang tinh them tien thu lao va chi phi.

Dit~u 30. Mien, giam tien thu lao va chi phi

-~- -~- ~--- ~--~

D6i voi nhfrllg ngu&i thu9C ·di~richfuh-sach co th~ diroc mien, giam tien thu

lao thi lust str va Ttl chirc hanh nghe Iuat su phai bao cho ho biet d€ khong thu thir lao hoac giam nhfrng khoan thu do.

11

, . ,

Dietl 31. Nhac nha hoac thi hanh ky luat

b)

3. hlnh th

a)

CHUONG VII

" ,_.. "-

THI HANH KY lU~T VA KHEN THUdNG LU~T SU

Luat SU, ngiroi tap S\I hanh nghe Iuat str vi pham Dieu l¢ DOElD luat SU, Quy ti dao due nghe nghiep Iuat sir thl my thea rmrc do nang, nhe se bi Chu nhiern Doz, c)

1 A nhs nhf h - h :! d ~~ H A' d A' k' 1 - "". . nh k -' 1 - tac dao

u'?-t sir . ac . , Cf . 0;;tC c uyen en 91 . iong y uat xem xet xac nu , et uan. .

hoac ca

Dietl 32. Dietl tra, xac minh viec vi pham ky luat .

d) Chu nhiern DOEm luat sir xem xet viec khieu nai, t6 cao va cac ng uon tin kha1 at ir

. . ... ua s

ve vi pharn ky luat cua luat sir, giao cho Hoi dong khen thuong ky luat dieu tra, xac6' hanh

minh. Luat su bi khieu nai, to cao c6 trach nhiern trinh bay vu viec va co quyen t cao tra I. baa chua khi vu viec diroc dieu tra xac minh. Phai boi thircng chi phf cho vice X3: .minh, dieu tra khi bi ke~ Iu~n la c6 vi pham,

e)

Dietl 33 .. Thu tuc xern xet tai HQi dong ky luat

4. 1. Ngay h9P Hoi dong ky Iuat phai baa cho luat sir bi xem xet ky Iuat bjede nghi

tnroc OS ngay. Dai dien cira T6 chirc hanh nghe luat SlY noi luat sir bi xem xet kxuat cua luat c6 quyen diroc tham gia cuoc hop cua HQi dong ky luat.

2. Ngay Hoi dong ky luat hop rna Iuat sir bi khieu nai, t6 cao yang mat thi tll;

Lu~ tnrong hop, HQi dong ky Iuat quyet dinh Cll" tien hanh cuoc h9P hoac hoan cuoc hQ], .

d~ trieu tap lai, Neu Ian thir hai rna ng11ai bi trieu tap va.n vang mat khong c6 19 dcde nghi chinh dang thi Hoi d6ng ky luat e6 quyen ket Iuan yang mat nguoi d6. s11 hoac

xet khen

Bh~tl 34. Kj luat d6i voi luat su 1:9, thea

1. Luat 511 co hanh vi vi pham Luat Luat su, Di~u I¢ Lien doan luat su, Di~u lidinh khel Dean Iuat SU, Quy tac dao dire nghe nghiep Iuat su va cac quy dinh khac cua tt

chirc Xii hoi - Nghe nghiep luat sir th] tuy thea tinh chat, mire de vi pharn se bi xu

19 ky luat bang mot trong cac hinh thirc quy dinh tai Dieu 37 - Dieu I~ Lien doan

luat S11 Viet Nam nhu sau:

a) Khien trach,

b) Canh cao.

c) Tarn dinh chi tIT each thanh vien Dean luat sir tU 06 thang den 24 thang, ---·---·-dy"xo~ tenkh6i-darili·sach·Iu~CslY cua Doan luat suo

2 .. Ban Chu nhiem Doan luat str co tharn quyen xu 1:9 ky luat bang hinh thuc quy dinh tai khoan I dieu nay theo de ngh] cua Hoi dong khen tmrong, ky lU~l

I)i~

thu phi

l.P

Doan luat su,

12

13

3. Luat sir thuoc mot trong cac twang hop sau day thi bi xu ly ky Iuat bang hlnh thirc Xod ten khoi danh sach lw}t S1.1 cua Doan luat s1.1:

a) Bi uroc quyen sir dung Chung chi hanh nghe Iuat suo

b) Bi ket an va ban an da co hieu hrc phap luat,

c) Vi pharn nghiern trong Dieu l¢ Lien doan luat su, Dieu 1¢ Doan luat SU, Quy tac dao dire va irng xu nghe nghiep ella Iuat SU, c6 y lam mat uy tin cua t6 chirc hoac ca nhan luat SUo

d) D8: bi xu Iy ky luat bang hinh thirc tarn dinh chi t1.1 each thanh vien Dean in khac Iuat su rna trong thai han 01 narn k~ tir ngay chap hanh xong quyet dinh ky luat, lai tra, xac co hanh vi vi pham den rmrc c6 th~ bi xern xet xu Iy ky luat bang hinh thirc canh hyen t~ cao tro len.

Quy tac ln Doa!

ran,

iec xac

e) 06 thang lien tue kh6ng dong phf thanh vien Lien doan ludt SU, phf

l~t bier xet ky

. thimh vien Doan iudtfszt rna kh6ng co N doehinh dimg.

4. H¢l d6ng khen tlnrong, KY luat xem xet, ket Iuan, de xuat hinh thirc ky luat de nghi Ban Chi'! nhiern Doan luat str ra quyet dinh xu 1:9, neu khong chap nhan de xuat cua HOi dong ky luat phai co ly do thong bao eho Hoi d6ng biet.

Di(~u 35. Khen thUOng

thl tuy

.oc hoi Luat sir, T6 chtrc hanh nghe luat sir co thanh tich ducc Hoi dong khen thirong

6 1 ~ d~ d~ nghi Ban Chu nhiern khen thuong hoac de nghi VBND tinh hoac Lien Do~m luat

y str hoac Chinh phil khen thufmg thea quy dinh cua phap luat v~ khen thuong. Viec

xct khen thirong do de nghi til T6 chtic hanh nghe Iuat SiT hoac do tir cong tac quan ly, thee dbi cua Hoi d6ng khen thuong va Ban Chii nhiern true tiep xern xet, quyet ieu l~ dinh khen thu6ng.

ella t6

: bi xu n doan

CHUONG VIII

TAl CHiNH CUA DOAN LU~T su

Dit~u 36. Nguon thu tai chinh

Hoat dong cua Dean luat su thea nguyen tac tu trang trai till ehinh bang nguon thu phi thanh vien, cac khoan dong gop, ling ho cua Iuat sir, t~p str hanh nghe luat SLI y_a. su h6 trg __ ~~i c~. c~~_.YBND tinh cling cac nguon thu hop phap khac.

~-~--- ---- ~.---- - ~,.~-. - "

1. Phi thanh vien Dean luat str: 70.000d/thaog.

g.

h thrrc y luat

2. Phi thanh vien Lien doan luat sir: 30.000d/thang (moi thang m6i thanh vii dong phi 100.000d, trong d6 co 30.000d phi thanh vien cua Lien dean dS Doan n\ len Lien dean).

3. Van phong luat SU, Cong ty luat, moi thang dong gop h6 tro cho Doi 100.OOOd.

DOEm thu phi vao dau thang, eMu quy. Neu thanh vien thieu phi 05 thang li~ 1.

da duoc nhac nho rna va.n thieu phi den thang thii' 6 khong co 1y do chinh dang tlkhcn thin'

se bi xern xet xoa ten luat su thea quy dinh. dinh do.

2. K

4. Phi gia nhap Doan luat s11: 3.000.000d.

khen thu S. Phi t~p su hanh ngh€ luat sir: 3.S00.000d. (Diroc mien phi khi tr6 thanh luthuong,

. SIT xin gia nhap Dean luat S11 Thai Blnh).

6. Phi thu tuc khi chuyen vung tir I.OOO.OOOd - 2.000.000d.

tir khi n khieu nai

Thanh vien gap kh6 khan dot xnat dtroc xem xet hoan hoac giarn, hoac mi~ phi thanh vien c6 thai han do Ban Chu nhiern xern xet giai quyet.

Thanh vien nhieu nam c6 cong v6i Doan luat sir, neu khong hanh nghe luat diroc mien nhfrng narn khong hanh nghe luat suo

Nhirng ca nhan hoac t6 clnrc giup dB, ling he tai chinh cho Doan luat su TIll 1)',It

. . i . leu

Binh til 10 trieu d6ng trong nam cong lai, duoc Vinh'Danh, ghi VaG S6 Yang cUUBND ti

Do'

Doan luat suo

Dieu 37. NQi dung chi quy Doan luat str

1. Chi HQi nghi, hoc tap, tap huan,

2. Chi phi van phong, tai lieu nghiep vu.

3. Chi khen thuong.

4. Chi phu cap.

S. Chi tiep khach, 6. Chi khac,

_______ ---- .. -.-.- Ban Chu nhiern quyet dinh .. viec.sir.dung quy cua Dean luat sir va ki6m tra sloi tren,

sach ke toan, tai chinh, tai san ella UDall luat SUo 2. G

Ban Chu nhiem co trach nhiem bao cao v6i Dai hoi toan th6 ve thu, chi cua Doaiuan t6 t1} lua; sir thoi gian thea nam va bet nhiern kYo D~ hoi quyet dinh phe chusn.

7iup phap Dieu tanh t6 t

14

ii thanh vie 1e Doan n~f

CHU'ONGIX

., J _, .J tI' 01' -t __ ..

GIAI QUYET KHIEU N~I £>01 VOl CAe QUYET f)!NH

CllA BAN CHU NHI~M. HOI DONG KHEN THUONG. KY LU~T

7 cho Doar

Dieu 38 .. Ghii quye] khieu nai d6i v6i cac Quyet djnh cua Ban Chu nhiern, Hoi dong khen thuong, ky luat

i thang lien 1. Thai han khieu nai d6i v6i cac Quyet dinh cua Ban Chu nhiem, Hoi dong nh dang th khcn thuong ky luat Ia IS ngay k~ tir ngay dtrong sir nhan dtrcc thong baa Quyet dinh d6.

2. Khi c6 khieu nai d6i voi cac Quyet dinh cua Ban Chu nhiem, Hoi dong khen thuong, ky luat thl Chu nhiern Doan luat str, Chu tich Hoi dong khen )' thanh lua thircng, ky luat xem xet tra lui cho nguoi khieu nai trong thoi han 15 ngay k~ til khi nhan ducc don khieu nai. Neu ngiroi khieu nai khong nhat tri, c6 th~ . khieu nai len cap tren c6 t?~~,;:quy&n.

, 't' .. '.

{";'1 .,

..... r..geI! "11

hoac mien '1 \J . .],

"~~~'> CHJ!.ONG X

, .. " ..• ~. c"" ,

QUAN·H~.GiOA DoAN LU~T SU

VOl LIEN DOAN LU~T SU,BQ TU PHAp, UBND TINH, so TU PH.AP vA ci«: CO QUAN TlEN HANH TO TI)NG.

.gh& luat su

llat su Thai ,

.. , ., Dieu ~9. Quan he gifra Doan luat SIT v6i Lien doan luat sir, B¢ Tir phap,

I Vang cua VEND tinh

Doan luat str c6 trach nhiern cha"p hanh nghiern ch€ de) bao cao thea luat va Di~u l¢ Lien doan luat sir, voi Lien doan luat sir, Be) Tu phap, UBND tinh, dong kfnh gui Sa Tu phap tai Dieu 61 Luat Luat SUo Ph6i hop voi So' Tu phap trong viec ki€m tra dinh ky T6 chirc hanh nghe luat SU, tuyen truyen giao due phap luat, tro giup phap 19, xay dung giup dB t6 chirc luat suo

Dietl 40. Quan he gitra Doan luat sir v6i Sa Tu phap va cac CO' quan tien hanh to tung

1. Phoi hop voi S6 Tir phap va cac co quan t6 tung d~ thao gO' vuong mac, kh6 khan trang m6i quan h¢ lam viec gifra t6 chirc hanh ngh& luat su voi cac co quan

Dim tra s6 n6i tren,

--------- -----~-~~---.~- -----

2. Ghi nhan va giai quyet nhanh ch6ng y kien, yen cau cua S6 Tu phap va co ~ cua Dean quan t6 tung nhirng viec thuoc pham vi hanh ngh~ cua luat SUo

15

3. T6ng hop tinh hinh heat dong luat sir neu co yeu cau can trao d6i voi quan t6 tung dong gop y kien trong viec hanh nghe cua Iuat SU, d~ luat sir phuc khuyet diem, phat huy Uti di~m gop phan tich eire bao v~ phap luat va q lei hop phap cua cong dan, xay dung doi ngii luat str ngay cang nang cao trinh chuyen rnon, dao due hanh nghe luat suo

Dieu 41.

Viec thay d6i, b6 sung quy dinh trong Dieu l~ nay do Dai hoi Doan luat quyet dinh.

Toan van Dieu l~ da diroc Dai hoi Dean Iuat su Thai Blnh bieu quyet qua ngay 30/9/2009.

TM. BeN DoAN LU! T str THAI BINH

..... _...:..--~ ...... -~---=-----~._:----~, ...... ~.

. ,

'. "

16