Họ và tên: ………………………. ………………………………….

……………………………………………………………………
Lớp: 10/........ , Nhóm: ……..

Điểm:

BÁO CÁO THỰC HÀNH
Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do.
1. Trả lời câu hỏi:
+ Sự rơi tự do là gì?...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
+ Nêu đặc điểm của chuyển động rơi tự do? ..........................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
+ Viết công thức tính gia tốc rơi tự do: ...................................................................................................
...................................................................................................
+ Nêu mục đích của bài thí nghiệm?...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

2. Kết quả khảo sát chuyển động rơi tự do:
(Vị trí ban đầu của vật rơi nên chọn: s0 = 0.)

a) Bảng số liệu:
Lần đo

si (m)

Thời gian rơi
1

2

3

4

5

ti

TBình:

t i2

vi =

2si
ti

gi =

2 si
t i2

g =.....

2

b) Vẽ đồ thị: s = s(t )

c) Nhận xét:
Trang 1

∆g i = g −g i


g =...

Đồ thị s =s(t 2) có dạng một đường ..................................,quãng đường đi được của vật
rơi tự do tăng tỉ lệ lệ bậc .............. theo bình phương thời gian =>gia tốc rơi tự do là một
hằng số, không phụ thuộc………………….Như vậy chuyển động của vật rơi tự do có tính
chất là chuyển động …………………………………………….…….

d) Khi đã xác định được chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều, ta có thể
xác định giá trị vận tốc v của vật rơi tại cổng E theo công thức
theo công thức g =

v=

2s
t

và giá trị của g

2s
ứng với mỗi lần đo. Hãy tính các giá trị trên và ghi kết quả vào
t2

bảng số liệu.

e) Vẽ đồ thị: v=v(t) dựa trên bảng số liệu đã tính, để một lần nữa nghiệm lại tính chất
của chuyển động rơi tự do.

* Đồ thị:

*Nhật xét: Đồ thị v=v(t) có dạng

............................................................................., tức

là vận tốc rơi tự do tỉ lệ bậc .............. theo thời gian. Vậy chuyển động rơi tự do là chuyển
động ............ ............................................ ..................................................................................................

f) Tính

g

g =


g

..........

:
..........

.......... ..........
.......... ..

........

=..........

.......

∆g = ( ∆g i ) max = ..............................

g) Viết kết quả của phép đo gia tốc rơi tự do:
g = g ±∆g =.......... ...... ±.......... .......( m / s 2 )

h) Nhận xét chung khi tính gia tốc g như ở trên:
Theo cách tính trên, ta đã quan tâm chủ yếu đến loại sai số
bỏ qua không tính đến loại sai số………………………..……

Trang 2

……………………………..và