P. 1
bao-cao-thuc-hanh-do-gia-toc-roi-tu-do

bao-cao-thuc-hanh-do-gia-toc-roi-tu-do

|Views: 8,110|Likes:
Được xuất bản bởikieumy_xm
bao-cao-thuc-hanh-do-gia-toc-roi-tu-do
bao-cao-thuc-hanh-do-gia-toc-roi-tu-do

More info:

Published by: kieumy_xm on Jun 30, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Khảo sát chuyển động rơi tự do. ác đ!nh gi" t#c rơi tự do.
$. Trả %&i c'u h(i)
* Sự rơi tự do là gì?...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
* Nêu đặc điểm của chuyển động rơi tự do? ..........................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
* Viết cng th!c t"nh gia t#c rơi tự do$ ...................................................................................................
...................................................................................................
* Nêu m%c đ"ch của &ài th" nghi'm?...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
+. K,t -uả .hảo sát chuyển động rơi tự do)
(V) tr" &an đ*u của +,t rơi nên ch-n$ .
/
0 /.1
"/ Bảng s# %i0u)
Lần đo

s
i
(m)
Thời gian rơi
i
t
2
i
t
i
i
i
t
.
+
2
=
2
2
i
i
i
t
.
g =
i i
g g g − = ∆
$ + 1 2 3
TBình:
..... = g ... = ∆g
4/ 56 đ7 th!) s 8 s9t
+
/


c/ Nh:n ;<t)
Tr"ng $
Họ và tên: =========. ………………………………….
……………………………………………………………………
Lớp: 10/........ , Nhóm: ……..
>iể?)
23 th) . 0.(t
4
1 c5 d6ng một đ78ng ..................................9:u;ng đ78ng đi đ7<c của +,t
rơi tự do t=ng t> l' l' &,c .............. th?o &ình @h7ơng th8i gian 0Agia t#c rơi tự do là một
hBng .#9 Chng @h% thuộc………………….Nh7 +,y chuyển động của +,t rơi tự do c5 t"nh
chDt là chuyển động …………………………………………….…….
d/ Ehi đ; FGc đ)nh đ7<c chuyển động rơi tự do là chuyển động nhanh d*n đHu9 ta c5 thể
FGc đ)nh giG tr) +,n t#c + của +,t rơi t6i cIng J th?o cng th!c
t
.
+
2
=
+à giG tr) của g
th?o cng th!c
2
2
t
.
g =
!ng +Ki mLi l*n đo. M;y t"nh cGc giG tr) trên +à ghi Cết :uN +ào
&Nng .# li'u.
@/ 56 đ7 th!) A8A9t/ dựa trên &Nng .# li'u đ; t"nh9 để một l*n nOa nghi'm l6i t"nh chDt
của chuyển động rơi tự do.
B >7 th!)

BNh:t ;<t) 23 th) +0+(t1 c5 d6ng .............................................................................9 t!c
là +,n t#c rơi tự do t> l' &,c .............. th?o th8i gian. V,y chuyển động rơi tự do là chuyển
động ............ ............................................ ..................................................................................................
C/ TDnh
g
AE
g ∆
)

....... ..........
.. ..........
........ .......... .......... .......... ..........
= = g

= ∆ = ∆
max
) (
i
g g
..............................
g/ 5i,t .,t -uả cF" Gh<G đo gi" t#c rơi tự do)

) / .......( .......... ...... ..........
2
. m g g g ± = ∆ ± =
h/ Nh:n ;<t chung .hi tDnh gi" t#c g nhH I trJn)
Ph?o cGch t"nh trên9 ta đ; :uan tQm chủ yếu đến lo6i .ai .# ……………………………..+à
&R :ua Chng t"nh đến lo6i .ai .#………………………..……
Tr"ng +

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->