B

GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ D B I

Đ D

B Đ I H C NĂM 2009 Môn: TOÁN

Th i gian làm bài: 180 phút không k phát ñ

PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (7.0 ñi m) Câu I (2.0 ñi m) Cho hàm s

y =

3x + 6 (1). x +1

1. Kh o sát s bi n thiên và v ñ th hàm s (1). 2. Vi t phương trình ti p tuy n c a ñ th hàm s (1), bi t ti p tuy n song song v i ñư ng th ng d : 3 x + 4 y − 21 = 0 . Câu II (2.0 ñi m) 2 sin 2 x .c osx+ 3sin2x.cosx-sin4x = 0. 1. Gi i phương trình 2 sin x + 3 2. Gi i phương trình Câu III (1.0 ñi m) Tính gi i h n

3 log2 ( x + 5) + log2 2 | x − 1|= 1 + log16 ( x2 − 3x + 2)4 . 2
e3 x − 1 + 2 x 2 I = lim . x →0 2 cos x − 2
2

Câu IV (1.0 ñi m) Cho lăng tr ñ ng ABC. A1 B1C1 , có ñáy A1B1C1 là tam giác vuông t i B1 . G i K là hình chi u vuông góc c a A1 lên AC1 . Bi t góc gi a ñư ng th ng

A1 K v i m t ph ng (C1 AB1 ) b ng 300 và

A1 B1 = a, A1C1 = 5a . Tính th tích lăng tr ABC. A1B1C1 theo a . CâuV (1.0 ñi m) Cho x, y, z là các s th c không âm th a mãn x + y + z = 1 . 1 1 Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c . P= + ( x + y )( y + z ) ( x + z )( y + z ) PH N RIÊNG (3.0 ñi m) Thí sinh ch ñư c ch n m t trong hai ph n (ph n A ho c B) A. Theo chương trình Chu n Câu VI.a (2.0 ñi m) 1. Trong m t ph ng v i h t a ñ Oxy, cho tam giác ABC có tr ng tâm G (3; 2) và ñư ng cao CH : 2 x − y − 6 = 0 . Tìm t a ñ ñi m C . Bi t các ñi m A, B l n lư t n m trên tr c Ox và Oy. 2. Trong m t ph ng v i h t a ñ Oxy, cho ñư ng tròn (C ) : x 2 + y 2 + 2 x − 4 y − 3 = 0 và ñi m M (1; −2) . Hãy vi t phương trình ñư ng th ng ñi qua M và c t (C ) t i hai ñi m P , Q sao cho ti p tuy n c a ñư ng tròn (C ) t i P và Q vuông góc v i nhau. Câu VII.a (1.0 ñi m) 2 n 1 Tìm h s c a x 4 trong khai tri n thành ña th c c a (1+ x − 3x ) . Bi t An + A 2 +A 3 = 156 . n n B. Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b (2.0 ñi m) 1. Trong m t ph ng v i h t a ñ Oxy, cho hình vuông ABCD , có ñ nh A(1; 4) và các ñ nh B, D thu c ñư ng th ng d : x − 2 y + 2 = 0 . Tìm t a ñ ñ nh B . 2. Trong m t ph ng v i h t a ñ Oxy, cho Elip(E) có tiêu ñi m F1 (−3; 0), F2 (3;0) . Đư ng th ng (d) ñi qua F1 c t (E) t i hai ñi m M và N . Tính chu vi tam giác F2 MN . Bi t di n tích t giác A1B1 A2 B2 b ng 40 (trong ñó A1 A2 , B1 B2 l n lư t là tr c l n và tr c nh c a Elip(E)). Câu VII.b (1.0 ñi m) x2 − 6x + 9 Cho hàm s y = . Tìm các giá tr tham s m ñ hàm s ngh ch bi n trên kho ng (3;5) . x+m ---------------------H t--------------------Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.

H và tên thí sinh:……………………………………..

S báo danh:……………………