B

GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ D B II

Đ D B Đ I H C NĂM 2009 Môn thi : TOÁN, kh i A (Th i gian làm bài 180 phút)

PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (7,0 ñi m)
Câu I. (2,0 ñi m) Cho hàm s y = − x3 − 3x2 + mx + 4, trong ñó m là tham s th c. 1. Kh o sát s bi n thiên và v ñ th c a hàm s ñã cho, v i m = 0. 2. Tìm t t c các giá tr c a tham s m ñ hàm s ñã cho ngh ch bi n trên kho ng (0 ; + ∞). Câu II. (2,0 ñi m) 1. Gi i phương trình:
3 (2cos2x + cosx – 2) + (3 – 2cosx)sinx = 0
2

2. Gi i phương trình: log 2 (x + 2) + log 4 (x − 5)2 + log 1 8 = 0

Câu III. (1,0 ñi m)
Tính di n tích hình ph ng gi i h n b i ñ th hàm s y =
e x + 1 , tr c hoành và hai ñư ng th ng x = ln3, x = ln8.

Câu VI. (1,0 ñi m) Cho hình chóp S.ABCD có ñáy ABCD là hình vuông c nh a, SA = SB = a, m t ph ng (SAB) vuông góc v i m t ph ng (ABCD). Tính bán kính m t c u ngo i ti p hình chóp S.ABCD. Câu V. (1,0 ñi m)
Xét các s th c dương x, y, z th a mãn ñi u ki n x + y + z = 1. Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c: P =

x 2 (y + z) y 2 (z + x) z 2 (x + y) + + yz zx xz

I.

PH N RIÊNG (3,0 ñi m)

Thí sinh ch ñư c ch n làm m t trong hai ph n (ph n 1 ho c ph n 2) 1. Theo chương trình Chu n: Câu VIa. (2,0 ñi m) 1. Trong m t ph ng v i h t a ñ Oxy, cho ñư ng tròn (C) có phương trình: x2 + y2 – 6x + 5 = 0. Tìm ñi m M thu c tr c tung sao cho qua M k ñư c hai ti p tuy n v i (C) mà góc gi a hai ti p tuy n ñó b ng 600.  x = 1 + 2t  2. Trong không gian v i h t a ñ Oxyz, cho ñi m M(2 ; 1 ; 0) và ñư ng th ng d có phương trình:  y = −1 + t z = − t 
Vi t phương trình tham s c a ñư ng th ng ñi qua ñi m M, c t và vuông góc v i ñư ng th ng d.

Câu VIIa. (1,0 ñi m)
Tìm h s c a x2 trong khai tri n thành ña th c c a bi u th c P = (x2 + x – 1) 6

2. Theo chương trình Nâng cao Câu VIb. (2,0 ñi m) 1. Trong m t ph ng v i h t a ñ Oxy, cho ñư ng tròn (C) có phương trình: x2 + y2 – 6x + 5 = 0. Tìm ñi m M thu c tr c tung sao cho qua M k ñư c hai ti p tuy n v i (C) mà góc gi a hai ti p tuy n ñó b ng 600. 2. Trong không gian v i h t a ñ Oxyz, cho ñi m M(2 ; 1 ; 0) và ñư ng th ng d có phương trình: x −1 y +1 z . = = 2 1 −1 Vi t phương trình chính t c c a ñư ng th ng ñi qua ñi m M, c t và vuông góc v i ñư ng th ng d. Câu VIIb. (1,0 ñi m) Tìm h s c a x3 trong khai tri n thành ña th c c a bi u th c P = (x2 + x – 1)5

……………………H t……………………
Thí sinh không ñư c s d ng tài li u, cán b coi thi không gi i thích gì thêm.