Trường TH Xuyên Mộc Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : 5A . . . .

Điểm:

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: ĐỌC HIỂU – LỚP 5 Thời gian : 30 phút Chữ ký giám thị: Chữ ký giám khảo:

A/ Ñoïc thaàm : Hoïc sinh ñoïc thaàm baøi vaên sau ñaây töø 5 ñeán 10 phuùt sau ñoù laøm caùc baøi taäp beân döôùi. COÂ BEÙ LAØNG CHAÊM Ñoâng Chieâu beû cuïc ñaát seùt baèng naém tay ñaët treân maët baøn nhoû. Hai baøn tay em meàm maïi, thoaên thoaét bieán cuïc ñaát seùt voâ tri thaønh caùi noài xinh xaén, trong khi hai chaân em khoâng ngöøng di chuyeån xung quanh maët baøn. Neùt ñaëc bieät trong ngheà goám coå truyeàn cuûa laøng Chaêm laø khoâng duøng baøn xoay maø ngöôøi thôï phaûi ñi xung quanh caùi baøn. Treân maûnh saân nhoû, nhöõng chieác noài troøn vo, ñeàu ñaën nhö ñöôïc ñuùc töø moät caùi khuoân, ñöôïc taém naéng tröôùc khi ñem nung. ÔÛ queâ Ñoâng Chieâu, caùch nung ñoà goám cuõng khaùc laï, khoâng caàn cho saûn phaåm vaøo loø maø xeáp xen keõ vôùi rôm raï, cuûi khoâ thaønh nhieàu lôùp treân baõi ñaát troáng ñaàu laøng. Khi gioù noåi, ngöôøi thôï môùi chaâm löûa chaùy buøng, vaø chæ caàn möôøi laêm ñeán hai möôi phuùt ñaõ ñuû chín saûn phaåm. Ñaõ chín giôø, Ñoâng Chieâu ngöøng tay, ñi oân taäp cho buoåi hoïc chieàu. Nhö bao coâ hoïc troø Chaêm nhoû khaùc, ngoaøi vieäc hoïc em coøn phaûi giuùp ñôõ cha meï nhieàu vieäc ñeå caûi thieän cuoäc soáng voán khoâng maáy dö daû. Naêm nay Ñoâng Chieâu thi toát nghieäp tieåu hoïc neân em caøng phaûi hoïc nhieàu hôn... Hoà Vieät Khueâ B/ Döïa vaøo noäi dung baøi ñoïc, em haõy khoanh troøn chöõ caùi tröôùc nhöõng yù traû lôøi ñuùng cho töøng caâu hoûi döôùi ñaây: 1/ Döôùi baøn tay kheùo leùo cuûa Ñoâng Chieâu cuïc ñaát seùt ñaõ bieán thaønh vaät gì ? a. caùi noài. b. caùi bình. c. caùi cheùn. 2/ Neùt ñaëc bieät trong ngheà goám coå truyeàn cuûa laøng Chaêm laø: a. Ngöôøi thôï duøng moät caùi baøn xoay. b. Ngöôøi thôï phaûi ñi xung quanh caùi baøn. c. Ñoà vaät ñöôïc ñuùc baèng khuoân. 3/ Vì sao taùc giaû noùi nhöõng chieác noài do baïn Ñoâng Chieâu laøm ra nhö ñuùc töø moät caùi khuoân? a. vì nhöõng chieác noài troøn vo vaø ñeàu ñaën. b. vì nhöõng chieác noài ñeàu do moät ngöôøi laøm ra. c. vì nhöõng chieác noài ñeàu ñöôïc laøm ra töø moät chieác baøn xoay. 4/ Nhöõng ngöôøi Chaêm nung ñoà goám baèng caùch naøo ? a. Xeáp saûn phaåm treân saân vaø phôi naéng cho ñeán khi chín saûn phaåm. b. Cho saûn phaåm vaøo loø duøng cuûi ñun töø möôøi laêm ñeán hai möôi phuùt ñuû chín saûn phaåm.

c. Khoâng caàn cho saûn phaåm vaøo loø maø xeáp xen keõ vôùi rôm raï, cuûi khoâ thaønh nhieàu lôùp treân baõi ñaát troáng ñaàu laøng. Khi gioù noåi, ngöôøi thôï môùi chaâm löûa chaùy buøng. 5/ Qua baøi vaên em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì? a. Ngoaøi vieäc hoïc taäp chuùng ta caàn phaûi bieát giuùp ñôõ cha meï coâng vieäc nhaø. b. Chuùng ta phaûi bieát naën ñoà goám ñeå giuùp ñôõ cha meï. c. Chuùng ta phaûi hoïc taäp thaät gioûi, khoâng neân laøm vieäc khaùc laøm aûnh höôûng ñeán vieäc hoïc cuûa mình. 6/ Caâu: “Hai baøn tay em meàm maïi, thoaên thoaét bieán cuïc ñaát seùt voâ tri thaønh caùi noài xinh xaén, trong khi hai chaân em khoâng ngöøng di chuyeån xung quanh maët baøn.” laø : a. Laø caâu gheùp coù hai cuïm chuû - vò. b. Laø caâu ñôn coù hai traïng ngöõ. c. Laø caâu ñôn coù hai vò ngöõ. 7/ Hai caâu döôùi ñaây ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng caùch naøo: “Ñaõ chín giôø, Ñoâng Chieâu ngöøng tay, ñi oân taäp cho buoåi hoïc chieàu. Naêm nay Ñoâng Chieâu thi toát nghieäp tieåu hoïc neân em caøng phaûi hoïc nhieàu hôn...” a. Baèng caùch thay theá töø ngöõ. b. Baèng caùch duøng töø ngöõ noái. c. Baèng caùch laëp töø ngöõ. 8/ Daáu phaåy trong caâu Nhöõng chieác noài troøn vo, ñeàu ñaën nhö ñöôïc ñuùc töø moät caùi khuoân. coù taùc duïng gì? a. Ngaên caùch caùc boä phaän cuøng chöùc vuï trong caâu. b. Ngaên caùch traïng ngöõ vôùi chuû ngöõ vaø vò ngöõ. c. Ngaên caùch caùc veá caâu. 9/ Daáu hai chaám trong caâu “Trong caëp cuûa Ñoâng Chieâu coù raát nhieàu thöù : Saùch, taäp, buùt, thöôùc keû, baûng con…” coù taùc duïng gì? a. Baùo hieäu boä phaän ñöùng sau giaûi thích cho boä phaän ñöùng tröôùc. b. Baùo hieäu moät söï lieät keâ. c. Ñeå daãn lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. 10/ Trong gia ñình, neáu coù ngöôøi bò ruûi ro baát haïnh, thì moïi ngöôøi trong gia ñình ñeàu thaáy buoàn raàu, ñau xoùt. Ñoù laø yù cuûa caâu tuïc ngöõ naøo döôùi ñaây : a. Anh em nhö theå tay chaân. b. Moâi hôû raêng laïnh. c. Moät con ngöïa ñau caû taøu boû coû.