D án: NH T KÝ CÔNG TR NG

BLOCK B2-VINH TRUNG PLAZA
ngày : 29/06/2010 S : DR.B2-MVAC-42

Nhà th u: Công ty TNHH XD & XL
Th i ti t: Nhi t Tóm l c công vi c bao g m v trí

i n Th Minh

H ng m c công trình: i u Hòa Không Khí và Thông Gió

Sáng : M a««..gi ; N ng««4«...gi ; T=33 oC Chi u : M a««..gi ; N ng««4«.gi ; T=39. oC Nguyên nhân ch m: H s : Nhân l c: Thi t b : V tt : C T: Th i ti t: Lý do khác:

- V sinh ng công ngh t i t ng 2,3,4 - Gia công ng gió t i t ng 2 - Chu n b l p FCU m u

Ý ki n lý do trì hoãn:

Ch a có b n v thi t k Cúp i n

Thi t b :

Tóm l

c công vi c ngày ti p theo:

- Nghi m thu v sinh ng chiller - Gia công ng gió Nhân l c Qu n lý Ch thi mi ng nh n t Giám Sát DMC Giám sát K thu t i tr ng SL 21 4 2 1 2 12

Công nhân Lao Nh n xét c a Nhà Th u: V ch t l ng: T Tên Máy d p tole V An toàn lao ng: T Máy hàn i n Máy c t c m tay Máy khoan bê tông Ng i báo cáo ký tên: Giám sát DMC KL 1 1 2 1 ng Các v t t và thi t b chính n công tr ng

Tên: L u VP công tr ng:

Tên: