Y BAN NHÂN DÂN HUY N VĂN BÀN

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM

Đ c l p - T do - H nh phúc Văn Bàn, ngày 16 tháng 6 năm 2008

S : 132/BC - UBND

BÁO CÁO K t qu th c hi n nhi m v phát tri n KT-XH, ANQP 6 tháng đ u năm phương hư ng nhi m v 6 tháng cu i năm 2008

I. K t qu th c hi n nhi m v phát tri n KT - XH 6 tháng đ u năm
2008: 1. S n xu t Nông nghi p - Lâm nghi p: a. Tr ng tr t: * V Xuân: - Cây lúa: Di n tích gieo tr ng 2.223 ha đ t 104,8% KH t nh giao, đ t 100,2 % KH huy n giao, đ t 104,8% so v i cùng kỳ. Năng su t ư c đ t 52,3 t /ha đ t 99,6% so KH, đ t 100,5 % so cùng kỳ. S n lư ng ư c đ t 11.635 t n đ t 99,9% so KH, đ t 105,5% so cùng kỳ. - Cây Ngô: Di n tích gieo tr ng 1.489 ha đ t 111 % KH giao, đ t 122,4% so v i cùng kỳ (Trong đó có 14 ha tăng v ). Năng su t ư c đ t 34,3 t /ha đ t 96,3% so v i KH, đ t 96,6% so cùng kỳ. S n lư ng ư c đ t 5.100 t n đ t 106,8% so v i KH, đ t 118,1% so cùng kỳ. - Cây đ u tương: Di n tích gieo tr ng 47 ha đ t 20% KH giao, đ t 20,6% so v i cùng kỳ. Năng su t ư c đ t 10 t /ha, s n lư ng ư c đ t 47 t n. - Cây L c: Di n tích gieo tr ng: 45 ha đ t 33,1 % KH giao. - Cây s n: Th c hi n 1.624 ha đ t 127,6 % KH giao, so v i cùng kỳ đ t 113,8 %. - Cây rau đ u các lo i th c hi n 372 ha so cùng kỳ đ t 92,3 % gi m 31 ha. * K t qu s n xu t tăng v đông xuân: T ng di n tích th c hi n 345,74/374 ha đ t 92,3 % KH giao trong đó (Lúa xuân 284,43 ha/245 ha đ t 116,1 % KH giao, cây ngô 12,1 ha, cây đ u tương 25,14 ha đ t 24,17 % KH c năm trong đó có 14 ha MH khuy n nông, cây l c th c hi n 24,07 ha đ t 96,3 % KH giao). * V hè thu: Đã t ch c gieo m , làm đ t xong và chu n b gieo c y 654 ha ru ng 1 v t i các xã vùng cao c a huy n. * Gi ng và v t tư phân bón: Cơ b n cung ng đ , k p th i v , đáp ng nhu c u s n xu t c a nhân dân. b. Chăn nuôi - Thú y: - Trong 6 tháng đ u năm 2008 d ch b nh không x y ra trên đ a bàn, tuy nhiên do rét đ m, rét h i kéo dài trong tháng 2 năm 2008 nên toàn huy n thi t h i 3.529 con gia súc trâu, bò, ng a b ch t rét. Đ u tháng 3 năm 2008 t i xã Khánh 1

Yên Trung có 3 con trâu ch t, t i xã N m Xây có 3 con l n ch t do b nh t huy t trùng. - Công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia c m cho các xã, th tr n trong kỳ I năm 2008 k t qu như sau: THT trâu, bò 18.470 li u đ t 88 % KH, đ t 113,5 % so v i cùng kỳ; THT l n 14.000 li u đ t 90 % KH, đ t 99% so v i cùng kỳ; D ch t l n 14.000 li u đ t 90% KH, đ t 99% so v i cùng kỳ; LMLM trâu, bò 7.500 li u đ t 89% KH, đ t 99 % so v i cùng kỳ; Cúm gia c m 3.000 li u đ t 100% KH, đ t 300 % so v i cùng kỳ; D i chó 250 li u đ t 100 % KH, đ t 100 % so v i cùng kỳ. - Công tác ki m soát gi t m : Ki m soát trâu, bò 50 con, L n th t 2.056. X lý 6 con l n th t không đ m b o tiêu chu n v sinh thú y, thu n p 12.800.000 đ ng. - Công tác ki m d ch: Ki m d ch v n chuy n 310 con trâu t i Dương Quỳ và 197 con l n th t t Khánh Yên H chuy n ra ngoài t nh. Phúc ki m v n chuy n l n th t 519 con, l n gi ng 249 con qua ch t ki m d ch Tân An đi Lai Châu và Lào Cai. - Ch đ o tri n khai th c hi n h tr h u qu cho các xa, th tr n trong đ t rét đ m, rét h i theo quy t đ nh c a UBND t nh. c. Công tác khuy n nông và B o v th c v t: * Công tác Khuy n nông: H th ng Khuy n nông cơ s đã phát huy t t trong công tác tuyên truy n v n đ ng, t p hu n, hư ng d n chuy n giao khoa h c k thu t v công tác nuôi tr ng, chăm sóc và b o v cây tr ng, v t nuôi cho nhân dân. Trong 6 tháng đ u năm 2008 đã t ch c đư c 29 l p t p hu n cho 986 lư t ngư i đ t 100% KH. T ch c th c hi n 4 mô hình khuy n nông trên toàn huy n: Mô hình đ u tương xuân 14 ha đ t 100% KH d ki n t ng k t vào cu i tháng 6; Mô hình tr ng keo tai tư ng 60 ha đã hoàn thành khâu ch n đi m và ch n h ; Mô hình lúa xuân 0,7 ha; Mô hình ngô xuân gi ng NK66, NK4300 th c hi n 03 xã m i xã 0,5 ha. * Công tác b o v th c v t: Thư ng xuyên ki m tra tình hình sâu, b nh h i trên cây tr ng, d báo sâu b nh, ra thông báo đ nh kỳ và hư ng d n s d ng thu c b o v th c v t. Di n tích lúa b nhi m sâu b nh h i r y là 857 ha có nguy cơ phát tri n thành d ch xong đã đư c phun thu c phòng tr sâu h i k p th i, h u qu có 4 ha b m t tr ng. Hi n nay đã ti n hành ki m tra, thanh tra thu c b o v th c v t 1 cu c, m 01 l p hư ng d n cách nh n bi t và phòng tr các lo i sâu b nh h i lúa v i 50 ngư i tham ra. d. Ho t đ ng kinh t trang tr i: Toàn huy n tính đ n nay có 33 trang tr i trong đó 1 trang tr i t i xã Văn Sơn đ t tiêu chí trang tr i theo qui đ nh còn 32 trang tr i đang làm th t c h sơ công nh n. Trong đó: Kinh doanh t ng h p 27 trang tr i, lâm nghi p 2 trang tr i, chăn nuôi 4 trang tr i. Trong th c t s trang tr i tr c ti p s n xu t các lĩnh v c tr ng tr t, chăn nuôi, th y s n, ch bi n còn ít chưa tương x ng v i ti m năng c a huy n có nhi u ưu th v ngu n l c đ phát tri n kinh t trang tr i. 2

e. Lâm nghi p: - Giao khoán B o v r ng 17.814,5 ha đ t 100% KH (Trong đó Ban qu n lý r ng phòng h 10.414,5 ha, Công ty TNHH lâm nghi p 7.400 ha). - Tr ng r ng s n xu t 265 ha đ t 63 % KH t nh giao (Trong đó Ban qu n lý r ng phòng h th c hi n 160 ha, d án h tr PTSX chương trình 135 giai đo n 2 th c hi n 105 ha), khoanh nuôi xúc ti n tái sinh 733 ha. - Chăm sóc r ng tr ng các năm 136,86 ha đ t 100 % KH giao - Thư ng xuyên ki m tra công tác qu n lý b o v r ng và PCCR trên đ a bàn huy n, c ng c ki n toàn 27 Ban ch đ o v PCCCR c p huy n, c p xã, t ch c ki n toàn đư c 298 t đ i PCCCR v i 3.034 thành viên. - S v vi ph m trong công tác qu n lý và b o v r ng đư c ki m tra phát hi n và x lý k p th i. Trong 6 tháng đã ki m tra, phát hi n và x lý 24 v vi ph m lu t b o v và phát tri n r ng gi m 8 v so v i cùng kỳ. - K t qu đã x lý xong 24/24 v t ch thu 38,257 m3 g tròn, 17,826 m3 g x , 2 xe mô tô, thu n p ngân sách nhà nư c 67.691.000 đ ng ti n ph t. d. Công tác Th y l i - PCLB - TKCN: - Ban ch đ o thư ng xuyên theo dõi, ki m soát n m b t tình hình đ ng th i ch đ o các xã, th tr n chu n b l c lư ng phòng ch ng và ng phó k p th i tình hình x u x y ra, nh m n đ nh s n xu t và đ i s ng nhân dân. - Thư ng xuyên ki m tra kh c ph c các công trình hư h ng, n o vét kênh mương đi u ti t nư c ph c v s n xu t v xuân và chu n b cho s n xu t v hè thu năm 2008. Ch đ o công tác phòng ch ng và kh c ph c k p th i h u qu các đ t tình hình thiên tai. 2. V s n xu t CN - TTCN, thương m i và d ch v : Th c hi n t t công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c công nghi p, ti u th công nghi p. Các Doanh nghi p và HTX cơ b n duy trì ho t đ ng t t, ch p hành t t các quy đ nh trong s n xu t kinh doanh, ch p hành nghĩa v đ i v i nhà nư c. - T ng giá tr s n xu t công nghi p ư c đ t 8.247 tri u đ ng (Công ty TNHH lâm nghi p 7.075 tri u đ ng, Công ty TNHH Tân An 1.172 tri u đ ng). - T ng giá tr s n xu t kinh doanh ti u th công nghi p 6 tháng đ u năm ư c đ t 8.145, 8 tri u đ ng đ t 77,5 % KH t nh giao, 28,5 % KH huy n giao. 3. Công tác tài nguyên và môi trư ng: a. Công tác qu n lý đ t đai: - Thư ng xuyên ki m tra, rà soát và qu n lý đ t trên đ a bàn huy n. Tri n khai h i ngh t p hu n ki m kê đo d c đ a chính cho các xã, th tr n và các t ch c kinh t đóng trên đ a bàn huy n. Hi n nay đã ti n hành đo đ c xong 5 xã (Văn Sơn, Võ Lao, Khánh Yên Thư ng, Khánh Yên Trung, Th tr n Khánh Yên) - Hoàn ch nh quy ho ch s giai, k ho ch s d ng đ t đo n 2006 - 2010 c p huy n, c p xã. Bàn giao và c p gi y CNQSDĐ cho các h trúng đ u giá, đ nh giá 3

đ t, chuy n như ng QSDĐ, chuy n m c đích s d ng đ t đư c 134 h v i di n tích 103,7802 ha, làm th t c th ch p vay v n ngân hàng cho 177 h sơ. b. Công tác qu n lý tài nguyên khoáng s n: - Trong 6 tháng đ u năm 2008 thành l p t công tác liên ngành đã t ch c nhi u đ t ki m tra đ t xu t, thư ng xuyên đ i v i các t ch c cá nhân tham gia khai thác, ch bi n khoáng s n, khai thác v t li u xây d ng trên đ a bàn huy n. Ki m tra tình hình khai thác trái phép qu ng s t t i xã Sơn Thu , Võ Lao, Văn Sơn quy t đ nh t ch thu 245 m3 qu ng s t vi ph m. Ch đ o các xã Văn Sơn, Võ lao x lý các đ i tư ng có hành vi vi ph m v n chuy n, t p k t, thu gom qu ng s t trái phép. - Thư ng xuyên ki m tra, quy t đ nh x lý hành chính các vi ph m v khai thác vàng sa khoáng trên sông su i k t qu đã t ch thu 4 đ u n , 6 đ u bơm con sên, 4 ng hút vi ph m khai thác vàng sa khoáng.Tr c xu t 6 máy xúc khai thác vàng sa khoáng t i Văn Sơn, Sơn Thu và Mimh Lương, tuy nhiên m t s xã như Dương Quỳ, Võ Lao, N m D ng v n còn m t s đ i tư ng khai thác trái phép vàng sa khoáng trên sông su i chưa đư c x lý tri t đ . c. Công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư: Làm t t công tác đ n bù GPMB và th m đ nh thu h i đ t đ xây d ng các công trình trên đ a bàn huy n đ m b o chính xác, khách quan, đúng ch đ chính sách nhà nư c quy đ nh. K t h p v i tuyên truy n v n đ ng gi i quy t k p th i nh ng vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n. Trong 6 tháng đ u năm đã ch đ o các ngành ch c năng, H i đ ng GPMB t p trung tri n khai th ng kê đ n bù d t đi m 13 công trình XDCB, s h b thu h i là 170 h v i di n tích thu h i là 6,9785 ha. Tích c c GPMB đư ng cao t c Hà N i - Lào Cai. d. Công tác v sinh môi trư ng: - Ki m tra x lý ô nhi m ngu n nư c do khai thác vàng t i xã Minh Lương, ph i h p các ngành ch c năng c a t nh ki m tra và đ ngh x lý tình tr ng ô nhi m môi trư ng t i nhà máy s n Tân An. - Làm t t công tác thu gom rác th i đ n đ a đi m quy đ nh, tu s a, n o vét c ng rãnh thoát nư c, v sinh khuôn viên xanh s ch đ p, công tác t t m đèn đư ng thư ng xuyên đ m b o đúng quy đ nh. - T ch c tri n khai th c hi n t t tu n l Qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng, ngày môi trư ng th gi i năm 2008. Trong 6 tháng đ u năm 2008 đã tri n khai th c hi n thu gom đư c 2.307 m3 rác th i, quét d n v sinh s ch s đư c 133.943 m2, khơi thông 21.899 m c ng rãnh, tu s a v sinh 933 gi ng nư c sinh ho t. - T ch c tr ng m i 33.761 cây và chăm sóc 417,87 ha cây xanh. 4. Công tác dân t c: - Chương trình đ án 134 (do c p xã làm ch đ u tư): 4

+ C p nư c sinh ho t t p trung: G m 3 công trình kh i công m i CNSH hi n nay chu n b đ u th u kh o sát, l p báo cáo KTKT, TKKT thi công & l p d toán công trình CNSH Nà khoen. Còn 2 công trình CNSH N m Mòng và N m Mư i do thay đ i v quy mô nên ch ý ki n ch đ o c a t nh. + H tr nư c ăn phân tán: K ho ch giao 115 h /46 tri u, hi n đã th m tra đư c 56 h /115h đúng đ i tư ng cho 6 xã. Đ ngh UBND T nh đi u chuy n 59 h còn l i cho ba xã: Văn Sơn 28 h ; Làng Giàng 14 h ; Võ Lao 17 h . - Ti p chi v n 7 công trình c p NSH t p trung năm 2007 là 1.010 tri u đ ng. Hi n có 5 công trình đã hoàn thành đư c nghi m thu bàn giao đưa vào s d ng, 2 công trình do k ho ch giao mu n nên s hoàn thành trong tháng 6 năm 2008. - Ti p chi h tr nhà năm 2007: KH giao năm 2008 ti p chi 882 tri u đ ng/441h , đang hoàn thi n h sơ quy t toán ch kinh phí t nh c p đ thanh toán. - S p x p dân cư: K ho ch giao 152,3 tri u đ ng, s p x p dân cư 30 h . Đã ti n hành th m tra xong các h đư c đ u tư, hi n đã hoàn thi n h sơ báo cáo UBND t nh đ t ch c th c hi n. - Th c hi n Quy t đ nh s : 32/QĐ - TTg: Ch đ o các xã, th tr n h p bình xét xong các đ i tư ng đư c vay v n theo Quy t đ nh 32. - Th c hi n Quy t đ nh s : 112/QĐ-TTg: T ng h p danh sách h nghèo và s lư ng h c sinh là con h nghèo đư c hư ng chính sách h tr theo đúng quy đ nh. - Chính sách h tr cho ngư i dân và tr cư c v n chuy n các m t hàng chính sách do xăng d u tăng giá: Đ ngh T nh h tr cho 2.167 h c a 52 thôn/17xã. 5. GTVT, xây d ng cơ b n, Bưu chính vi n thông, đi n l c: a. Giao thông v n t i: - Rà soát, l p k ho ch công tác giao thông trong năm 2008 và ch đ o phát tri n m ng lư i giao thông c a huy n đúng quy ho ch. Đư ng giao thông cơ b n đ m b o thông su t đáp ng nhu c u v n t i hành khách, hàng hóa c a nhân dân. Ch đ o các xã tăng cư ng công tác qu n lý, phát tri n cơ s h t ng đ m b o đúng quy ho ch c p phép xây d ng cho 29 h gia đình. - Tăng cư ng ch đ o th c hi n t t công tác đ m b o giao thông trên đ a bàn toàn huy n. Xây d ng k ho ch tu s a, nâng c p các tuy n đư ng giao thông liên thôn cho các xã, th tr n năm 2008. Ti n hành công tác ki m tra c u, ng m, bi n báo trên các tuy n giao thông đư ng b , đ đ m b o an toàn cho các lo i phương ti n tham gia giao thông. Ch đ o các cơ s xã tri n khai tu s a b o dư ng và m m i 1 s tuy n đư ng giao thông liên thôn năm 2008. - T ch c H i ngh tri n khai quy t đ nh s : 55/2007/QĐ - UB ngày 9/8/2007 c a UBND t nh Lào cai và m t s văn b n hư ng d n v công tác qu n 5

lý, khai thác, b o dư ng, s a ch a các công trình h t ng nông thôn trên đ a bàn huy n. b. Công tác xây d ng cơ b n: - T ng s có 142 công trình XDCB trên đ a bàn huy n trong đó: + Công quy t toán có: 83 công trình (đã quy t toán xong 15 công trình, quy t toán còn thi u v n 12 công trình, ch quy t toán 56 công trình) + Công trình chuy n ti p có: 31 công trình (đã hoàn thành 11 công trình, đang thi công 18 công trình. + Công trình kh i công m i năm 2008 có: 28 công trình (đang thi công 10 công trình, đang hoàn thi n h sơ 18 công trình). - T ng giá tr kh i lư ng th c hi n ư c đ n 30/6/2008 là 78.393 tri u đ ng đ t 73,1% t ng d toán duy t, đã thanh toán đư c 49.059 tri u đ ng đ t 56,63% v n đã giao, 6 tháng đ u năm 2008 th c hi n đư c 11.799 tri u đ ng đã gi i ngân đư c 4.937 tri u đ ng đ t 45,76% v n giao năm 2008. c. Đi n l c: H th ng lư i đi n trên đ a bàn huy n duy trì ho t đ ng t t, v n hành an toàn, đ m b o cung c p đi n ph c v đ i s ng sinh ho t và s n xu t c a đ a phương. Công tác phát tri n lư i đi n đ đưa đi n v các xã kh i lư ng công vi c hoàn thành: N m Xây đ t 15%; N m Chày đ t 25%; N m Xé đ t 25%. Đi n thương ph m đ t 4.665.574 KWh, tăng 1,25% so v i cùng kỳ. doanh thu bán đi n 3.453.644.756 đ ng, tăng 19,3% so v i cùng kỳ.Toàn huy n có 20/23 xã s d ng đi n lư i qu c gia, còn 3 xã chưa đư c s d ng đi n lư i qu c gia (N m Xây, N m Xé, N m Chày). d. Bưu chính vi n thông: Đ m b o gi v ng công tác thông tin liên l c, công văn báo chí đư c chuy n phát k p th i, chính xác, an toàn đáp ng nhi m v lãnh đ o, ch đ o và nhu c u thông tin liên l c c a nhân dân. T ng s xã có máy đi n tho i là 23/23 xã, th tr n. S xã đư c ph sóng di đ ng là 22/23 xã, th tr n. Phát tri n thêm 500 máy các lo i đ t 50% KH trong đó: Máy đi n tho i c đ nh là 362 máy; Di đ ng 30 máy; Intenet 108 máy. Doanh thu 984 tri u đ ng đ t 30% KH. 6. Tài chính - Ti n t : a. Tài chính: Cơ b n đáp ng k p th i kinh phí ho t đ ng c a các cơ quan, đơn v theo k ho ch đ ra. Đ m b o đúng quy đ nh c a lu t ngân sách, các kho n thu đ u đư c h ch toán, đi u ti t k p th i cho các c p ngân sách theo đúng quy đ nh. Ch đ o hoàn thành d t đi m t ng quy t toán thu, chi ngân sách năm 2007. 6

- T ng thu ngân sách trên đ a bàn huy n 6 tháng đ u năm 2008 ư c đ t 6.272 tri u đ ng, đ t 39,3% so v i KH t nh giao, đ t 37,3% KH huy n giao, đ t 145,6% so cùng kỳ. - Thu ngân sách huy n ư c đ t: 56.417 tri u đ ng, đ t 60% KH t nh giao, đ t 59,5% KH huy n giao, đ t 116 % so cùng kỳ. - Chi ngân sách huy n ư c đ t: 55.561 tri u đ ng, đ t 59% KH t nh giao, đ t 58,5% KH huy n giao, đ t 144,5 % so v i cùng kỳ. b. Ngân hàng: Đáp ng nhu c u v n vay ph c v nhi m v chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p và nông thôn, xóa đói gi m nghèo, thúc đ y phát tri n KT - XH c a huy n. T ng ngu n v n huy đ ng trên đ a bàn ư c đ t: 143.699 tri u đ ng. + Ngu n v n Trung ương: 101.871 tri u đ ng. + Ngu n v n huy đ ng t i đ a phương: 41.828 tri u đ ng. - T ng dư n c th như sau: * Ngân hàng NN & PTNT: T ng dư n tín d ng 103.000 tri u đ ng trong đó: Dư n ng n h n 23.000 tri u đ ng, dư n dài h n là 80.000 tri u đ ng. * Ngân hàng chính sách xã h i: Cho vay v n h nghèo 48.599 tri u đ ng đ t 95,7% KH giao, cho vay v n 120 là 2.361 tri u đ ng v i 39 d án, 198 h , cho vay HSSV có HCKK là 5.126 tri u đ ng v i 601 HSSV vay đ t 70% KH giao, cho vay NSVSMT khu v c nông thôn là 3.691 tri u đ ng v i 617 h đ t t l 79% KH giao, cho vay SXKD vùng khó khăn là 19.929 tri u đ ng v i 1.372 h đ t 52% KH giao, cho vay h đ ng bào dân t c thi u s có hoàn c nh đ c bi t khó khăn là 565 tri u đ ng v i 113 h đ t 81% KH giao, cho vay XKLĐ có th i h n nư c ngoài là 143 tri u đ ng v i 11 h đ t 21% KH giao. c. Kho b c: Làm t t công tác ki m soát và qu n lý thu, c p phát ngân sách nhà nư c qua Kho B c, đ m b o đúng quy đ nh c a lu t ngân sách. Các ngu n thu đ u đư c t p trung k p th i vào cho NSNN. Trong 6 tháng đ u năm 2008 ư c t ng thu NSNN qua Kho b c 70.164 tri u đ ng, t ng chi NSNN qua Kho b c 116.579 tri u đ ng, chi NS huy n ư c đ t 57.565 tri u đ ng đ t 60% so v i d toán, đ t 127 % so v i cùng kỳ. 2. Lĩnh v c Văn hóa - Xã h i: a. Giáo d c và Đào t o: * Công tác Giáo d c:

7

- Hoàn thành t t k ho ch năm h c 2007 - 2008, quy mô m ng lư i trư ng, l p, h c sinh n đ nh và phát tri n nh t là GDMN, TH. Toàn huy n có 91 trư ng h c (MN: 25 trư ng; TH: 37 trư ng; THCS 23; 01 trư ng PTDT N i trú; THPT: 04, TTGDT : 01), tăng 8 trư ng so năm 2007 (MN: 04; TH: 03; THPT 01 trư ng). Hi n có 23/23 xã, th tr n duy trì ph c p GDTH - CMC và duy trì ph c p THCS (tăng 01 xã so v i cùng kỳ). Đ n nay đã có 8 trư ng đ t chu n Qu c gia tăng 02 trư ng so v i năm 2007. Huy đ ng 98 nhóm tr , 435 cháu đ t 99,1% KH, cu i năm tăng lên thành 108 nhóm, 480 cháu đ t 110% KH; M u giáo: huy đ ng 154 l p, 2971 h c sinh đ t 102% KH, cu i năm 162 l p, 3121 h c sinh tăng 5% so v i đ u năm, t l tr 5 tu i h c m u giáo đ t 99,9%; Ti u h c: T l tr 6 đ n 11 tu i đi h c đ t 99,7%, huy đ ng tr vào l p 1 đ t 99,9%, huy đ ng 429 l p, 8592 HS đ t 100% KH, duy trì cu i năm 428 l p, 8510 HS b ng 90,1% so v i đ u năm; Trung h c cơ s : Đ u năm 238 l p, 7890 HS đ t 100% KH, cu i năm 238 l p, 7689 HS b ng 97,5 % so v i đ u năm; Trung h c ph thông: Đ u năm 61 l p, 2598 HS, cu i năm còn 2431 HS gi m 6,4% so v i đ u năm; Giáo d c thư ng xuyên: Đ u năm 12 l p, 471 h c viên cu i năm còn 442 gi m 6,2%. Ch t lư ng cu i năm đ t yêu c u tr lên: TH 96,9%, THCS 94,4%, THPT đ t 74,5%, TTGDTX 92,4%. T ch c t t các kỳ thi HSG các c p, k t qu c th như sau: H c sinh gi i c p trư ng có 55 thí sinh d thi, 27 thí sinh đ t gi i; C p huy n: Kh i ti u h c có 237 em d thi, 157 em đ t gi i; kh i THCS có 148 em d thi, 21 em đ t gi i; C p t nh: Kh i THCS, d thi 43 em có 18 em đ t gi i; kh i THPT, d thi 31 đ t gi i 9 em. - T ch c t t kỳ thi t t nghi p THPT và BT THPT, có 1.008 HS đăng ký d thi, th c t d thi là 1.003 HS, k t qu t t nghi p THPT, b túc THPT đ t 1: Trư ng PTTH s 1 đ t 82,8%; THPT s 2 đ t 50%; THPT s 3 đ t 52%; trung tâm GDTX đ t 38,2%. Xét t t nghi p THCS cho 2.055 em, đư c công nh n t t nghi p 2037 em đ t 99,1%. H c sinh hoàn thành chương trình ti u h c là1837/1917 đ t 95,8%. - T ch c t t l tuyên dương khen thư ng h c sinh tiêu bi u xu t s c năm h c 2007 - 2008, c p huy n khen thư ng 225 HS, c p t nh khen thư ng 45 HS. - Cơ s v t ch t cơ b n đ m b o đáp ng yêu c u nâng cao ch t lư ng d y và h c. T ng s phòng h c hi n có 1.256 phòng trong đó: phòng h c c p 3 là 676 phòng, Phòng h c xây c p 4 là 170, phòng h c t m 410 phòng. - Phong trào XHH giáo d c không ng ng phát tri n luôn đư c các c p, các ngành và toàn xã h i quan tâm ng h trong năm đã huy đ ng ngu n l c c a nhân dân và s giúp đ c a h tr c a các doanh nghi p, các s , ban ngành huy n và t nh đư c trên 1,2 t đ ng đ xây d ng cơ s v t ch t ph c v công tác giáo d c. * Công tác đào t o, b i dư ng : 8

- Công tác đào t o b i dư ng chu n hóa giáo viên ti p t c đư c quan tâm ch đ o, t l giáo viên đ t chu n c a t t c các b c h c đ u tăng. - B i dư ng đ i tư ng Đ ng: 02 l p, 174 h c viên đ t 96,6% KH; B i dư ng Đ ng viên m i: 01 l p, 110 h c viên đ t 68,7% KH; B i dư ng c p u : 02 l p, 124 đ ng chí đ t 103,3% KH; B i dư ng chuyên đ : 01 l p, 70 h c viên đ t 35% KH; B i dư ng báo cáo viên cơ s : 02 l p, 125 h c viên đ t 104,1% KH; B i dư ng nghi p v công tác Đ ng: 01 l p, 68 h c viên đ t 113,3% KH; B i dư ng cán b đoàn th : 03 l p, 221 h c viên đ t 55,2% KH; B i dư ng cán b ch ch t: 01 l p, 60 ngư i đ t 40% KH; B i dư ng ki n th c QLNN theo chuyên đ : 02 l p, 175 h c viên đ t 116,6% KH; B i dư ng giáo d c qu c phòng: 02 l p, 200 h c viên đ t 100% KH; B i dư ng trư ng thôn, b n: 02 l p, 120 h c viên đ t 100% KH. b. Công tác VH - TT, th d c th thao và phát thanh truy n hình: T ch c nhi u ho t đ ng văn hóa văn ngh phát huy truy n th ng b n s c văn hóa dân t c, góp ph n thúc đ y nhi m v phát tri n kinh t xã h i c a huy n. Th c hi n t t công tác tuyên truy n ph c v các nhi m v chính tr c a đ a phương t p trung vào các ngày l l n, tuyên truy n đ y m nh phát tri n KT - XH, đ m b o n i dung phong phú h p d n, hư ng theo n p s ng m i b d n các phong t c l c h u đ ng th i phát huy b n s c văn hóa các dân t c huy n Văn Bàn, làm cho đ i s ng văn hóa tinh th n c a nhân dân đang t ng ngày thay đ i. Trong 6 tháng đ u năm 2008 đã ti n hành rà soát ki m tra các h kinh doanh Sách báo, văn hóa ph m, karaoke, cà phê, ca nh c, truy c p Internet. Qua ki m tra nhìn chung các h kinh doanh đ u th c hi n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. T ch c 39 bu i bi u di n văn ngh ph c v 11.800 lư t ngư i xem, chi u bóng di đ ng 32 bu i v i 8.960 lư t ngư i xem, luân chuy n 21 băng hình, thư ng xuyên làm m i Panô, băng zôn...vv Phong trào th d c th thao trên đ a bàn đư c duy trì thư ng xuyên và đ y m nh. T ch c giao h u bóng chuy n đư c 02 tr n, Giao h u c u lông trong d p t t nguyên đán v i 15 c p tham ra. T ch c thành công gi i Vi t dã ti n phong năm 2008 v i 15 đoàn, 180 VĐV tham ra. T ch c gi i C u lông thanh thi u niên toàn huy n năm 2008 v i 25 đoàn 102 VĐV tham ra. T ch c đoàn VĐV tham ra gi i Vi t dã truy n th ng báo Lào Cai năm 2008. Tham gia gi i đ y g y t nh Lào Cai đ t gi i nhì toàn đoàn. Tham ra h i kho phù đ ng t nh Lào Cai l n th 4 đ t gi i ba toàn đoàn. Trong 6 tháng đã t p trung đưa tin ph n ánh các ho t đ ng văn hóa, văn ngh chào m ng các ngày l l n, các s ki n chính tr . Chương trình phát thanh ti ng vi t: 102 CT, 410 tin, 69 bài, s bu i phát thanh 204 bu i đ t 100% KH. Chương trình ti ng tày 49 CT v i 98 bu i phát, 245 tin. Ti p sóng đài truy n hình Vi t Nam11.869 gi . Ti p nh n phát chương trình th i s Lào Cai đ m b o k ho ch. c. Công tác y t và chăm sóc s c kh e cho nhân dân: 9

M ng lư i y t t huy n đ n cơ s đư c quan tâm đ u tư, t ng bư c đáp ng đư c nhu c u chăm sóc s c kh e và khám ch a b nh cho nhân dân, trong 6 tháng đ u năm không đ x y ra d ch b nh nguy hi m trên đ a bàn. Các chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, d ch b nh nguy hi m và HIV/AIDS đư c quan tâm ch đ o sát sao. Trên đ a bàn huy n đã có 4/23 xã đư c công nh n đ t chu n Qu c gia Y t (Văn Sơn, Tân Thư ng, Liêm Phú, Khánh Yên Thư ng). Công tác v sinh an toàn th c ph m đư c các ban, ngành, xã tham gia hư ng ng tích c c (tháng v sinh an toàn th c ph m, tháng hành đ ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m). Trong 6 tháng đ u năn: T i b nh vi n Đa khoa đã khám b nh cho 13.801 lư t ngư i đ t 97,2% KH và b ng 101,9% so v i cùng kỳ; Đi u tr n i trú cho 2.727 lư t ngư i đ t 70,6% KH và b ng 107,7% so v i cùng kỳ. T vong t i b nh vi n 14 ngư i b ng 127% so v i cùng kỳ. T i các phòng khám đa khoa khu v c đã khám b nh cho 17.141 lư t ngư i đ t 186,3% KH và b ng 199,6% so v i cùng kỳ; Đi u tr n i trú cho 753 lư t ngư i đ t 55,8% KH và b ng 100,7% so v i cùng kỳ. Công tác dân s - KHHGĐ: Làm tôt công tác tuyên truy n v n đông k ho ch hoá gia đình. T ng s sinh 421 ngư i trong đó n là 201 ngư i, nam 220 ngư i. T ng s ch t là 128 ngư i. Th c hi n k ho ch hoá gia đình: Đình s n 38/40 ngư i đ t 95% KH và b ng 70% cùng kỳ; đ t d ng c t cung 752/1580 đ t 47,6% KH và b ng 65% cùng kỳ; Tiêm thu c tránh thai 1184/550 đ t 215% KH; u ng thu c tránh thai 1367/1250 đ t 109% KH; dùng bao cao su 822/500 đ t 164% KH. d. Công tác chính sách XH, gi i quy t vi c làm và xóa đói gi m nghèo: Th c hi n t t công tác chính sách xã h i, xoá đói gi m nghèo, công tác lao đ ng vi c làm, chăm sóc và b o v tr em. Quan tâm và theo dõi thư ng xuyên nh ng bi n đ ng trong nhân dân đ có bi n pháp h tr k p th i giúp nhân dân n đ nh đ i s ng. Thư ng xuyên quan tâm và làm t t công tác chính sách xã h i, trong năm đã t ch c các đ t thăm và t ng quà các đ i tư ng chính sách xã h i vào d p t t M u tý v i 743 xu t quà, giá tr là 87.550.000 đ ng. C u đói 72.080.000 đ ng cho 192 h , 901 kh u. Tr c p khó khăn đ t xu t cho 04 h , giá tr là 9.500.000 đ ng. Ph i h p v i các cơ quan đơn vi b i dư ng 02 l p thú y 02 xã (N m Dang, Tân An) v i 71 h c viên tham ra. C 17 cán b đi t p hu n nghi p v qu n lý d án xây d ng. L p k ho ch d y ngh , b i dư ng cán b thu c chương trình 135. Ph i h p v i UBMTTQ huy n t ch c ti p nh n 4 t n g o do H i ph t giáo Vi t Nam h tr , đã phân b cho 197 h c a 10 xã trong đ t rét đ m rét h i quý I năm 2008.

10

Thư ng xuyên đôn đ c các xã, th tr n th c hi n công tác chăm sóc và b o v tr em. Xây d ng k ho ch vân đ ng ng hô qu vì tr thơ 55.430.000 đ ng. t ch c t t công tác c p phát th ch a b nh mi n phí cho tr em. Công tác H i ch th p đ : Tích c c xây d ng t ch c H i đ n nay 23/23 xã, th tr n, 91 đơn v trư ng h c đã có t ch c H i s h i viên tham ra ngày càng đông (156 chi H i v i 2124 h i viên. Ho t đ ng c a H i đã đư c c p u , chính quy n ngày càng quan tâm. H i đã ph i h p t t v i các cơ quan ch c năng, các t ch c xã h i th c hi n t t công tác tuyên truy n v n đ ng, công tác c u tr nhân đ o, xây d ng qu h i...vv T ch c th c hi n t t công tác thu, chi tr ch đ b o hi m theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. Thu BHXH b t bu c đ t 43,1% KH, d ư c đ n 30/6 thu đ t 50% KH. Thu BHYT t nguy n đ t 48,2% KH. Chi BHYT 1.541.378.477 đ ng, chi cho các lo i hình b o hi m khác 5.934.259.349 đ ng. e. Công tác n i v - Thi đua khen thư ng: Th c hi n t t vi c ban hành các quy t đ nh, văn b n ch đ o công tác xây d ng chính quy n cơ s , công tác qu n lý cán b ti n lương, rà soát s p x p n đ nh đ i ngũ cán b các đơn v đáp ng yêu c u nhi m v m i. B nhi m 23 cán b k toán cơ quan, xã, th tr n, 11 cán b lãnh đ o qu n lý. T ch c t t công tác t ng k t phong trào thi đua năm 2007, làm t t công tác khen thư ng đ t xu t và khen thư ng theo lĩnh v c: Khen thư ng đ t xu t 02 t p th và 01 cá nhân. Khen thư ng toàn di n phong trào thi đua năm 2007: 59 t p th đ t danh hi u LĐTT; 465 cá nhân đ t danh hi u LĐTT; 35 cá nhân đ t danh hi u CSTĐCS. T ch c t t công tác tuyên truy n đ n nhân dân v các gương ngư i t t, vi c t t và các đi n hình tiên ti n. T ch c xây d ng các đi n hình tiên ti n (07 đơn v ). T ch c l k ni m 60 năm ngày Bác H ra l i kêu g i thi đua ái qu c, phát đ ng phong trào thi đua năm 2008 và giai đo n 2008 - 2010 3. Lĩnh v c N i chính: a. Công tác An ninh: Tình hình An ninh chính tr trên đ a bàn n đ nh, công tác đ u tranh ch ng t i ph m, gi gìn tr t t xã h i đư c tăng cư ng, t o môi trư ng xã h i an toàn cho nhân dân. Trong 6 tháng đ u năm có 16 h , 80 kh u di cư đi nơi khác (tăng 9 h , 64 kh u so v i cùng kỳ), di cư t nơi khác v Văn Bàn có 01 h , 03 kh u. V truy n đ o Tin Lành trái pháp lu t 6 tháng đ u năm cơ b n n đ nh, xong v n còn hi n tư ng phát tán các băng đĩa hình có n i dung sinh ho t đ o Tin Lành và lén lút t t p đ c kinh thánh T i gia. Toàn huy n có 99 h 572 kh u theo đ o tin lành. Tình hình ph m pháp hình s x y ra 28 v (tăng 6 v so v i cùng kỳ) ch y u là t i ph m trôm c p tài s n và t i ph m ma tuý. Đã đi u tra làm rõ 25/28 v đ t 89,3%, kh i t 20 v 26 b can. 11

Tai t n n xã h i x y ra 25 v (gi m 7 v so v i cùng kỳ) ch t 13 ngư i, m t tích 01 ngư i, b thương 18 ngư i, hư h ng 02 xe ô tô, 11 xe mô tô, t ng giá tr thi t h i kho ng 400 tri u đ ng. Vi ph m hành chính x y ra 55 v , gi m 42 v so v i cùng kỳ. Làm t t công tác qu n lý h kh u, phòng cháy ch a cháy, qu n lý vũ khí, v t li u n . Thư ng xuyên tu n tra phát hi n và x lý vi ph m tr t t ATGT, xây d ng k ho ch truy quét b o v m vàng Minh Lương và N m Xây. b. Công tác quân s - qu c phòng: Thư ng xuyên duy trì nghiêm túc ch đ tr c SSCĐ như tr c ch huy, tr c ban, tr c chi n, tr c phòng không. Đ ng th i ch đ o cho các cơ s DQTV tăng cư ng các ho t đ ng tác chi n tr an, t ch c tu n tra canh gác, duy trì ANCT TTATXH trên đ a bàn toàn huy n b o đ m an toàn các m c tiêu đư c giao. Rà soát b xung, đi u ch nh phương án A2. T ch c di n t p tác chi n tr an, Phòng ch ng l t bão các xã, th tr n theo k ho ch. Thư ng xuyên c ng c , hu n luy n l c lư ng dân quân t v . C cán b đi d các l p t p hu n t i trư ng quân s t nh đúng đ i tư ng, đ s lư ng. T ch c khám tuy n NVQS cho 480/503 công dân. T ch c t p hu n cho cán b thôn đ i trư ng đư c 03 l p, th i gian 07 ngày v i 261 đ ng chí đ t k t qu khá.Ph i h p v i các đơn v th c hi n t t chính sách h u phương quân đ i. Chu n b t t các bư c cho tuy n ch n công dân nh p ngũ năm 2008. T ch c h i ngh t ng th c hi n pháp l nh DQTV, pháp l nh DBDV, lu t nghĩa v quân s theo đúng k ho ch c a UBND t nh. c. Công tác thanh tra, gi i quy t đơn thư khi u n i t cáo: T ch c t t công tác ti p dân gi i quy t đơn thư khi u n i - t cáo c a nhân dân. Trong 6 tháng đ u năm ti n hành 5 cu c thanh tra đã hoàn thành 4/5 cu c cu c, 01 cu c đang xây d ng báo cáo k t lu n. Trong 6 tháng đ u năm đã ti p 04 lư t công dân b ng 100% so v i cùng kỳ. Ti p nh n 31 đơn tăng 18 đơn so v i cùng kỳ trong đó khi u n i 04 đơn, t cáo 08 đơn, đ ngh 19 đơn. N i dung đơn ch y u liên quan đ n đ t đai, đ n bù. Công tác x lý đơn đã th c hi n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t (05 đơn thu c th m quy n đã gi i quy t xong; Chuy n cơ quan có th m quy n 21 đơn; tr l i và hư ng d n công dân 02 đơn; đơn không đ xét 02 đơn; đơn có n i dung trùng l p 01 đơn). d . Công tác Tư pháp, thi hành án dân s : Đã làm t t công tác ki m tra, th m đ nh, rà soát văn b n, công tác tuyên truy n ph bi n, giáo d c pháp lu t, công tác ch ng th c và công tác tr giúp pháp lý theo đúng th m quy n quy đ nh c a Pháp lu t, gi i quy t k p th i các đ ngh c a công dân. Trong 6 tháng đ u năm đã t ch c tuyên truy n pháp lu t đ t 01 v i 48.478 ngư i tham ra b ng 130,4% so v i cùng kỳ; ki m tra 04 văn b n QPPL do UBND huy n ban hành; rà soát 187 văn b n do HĐND, UBND ban hành và 257 12

văn b n do c p xã ban hành. Nhìn chung các văn b n đư c ban hành đ u đúng th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. Th m đ nh 01 văn b n QPPL. Công tác thi hành án dân s : T ng s vi c ph i thi hành 118 trong đó: s vi c m i th lý 40, t n năm trư c chuy n sang 78 vi c. S vi c có đi u ki n thi hành là 83, chưa có đi u ki n thi hành là 35. S vi c đã thi hành xong hoàn toàn 24, thi hành d dang là 48, đình ch 01 vi c, tr đơn 02 vi c, u thác 02 vi c, hoãn thi hành 01 vi c, thi hành đ u 05 vi c. T ng s ti n ph i thi hành 1.083.297.670 đ ng, có đi u ki n thi hành 454.580.030 đ ng. Đã thu đư c 115.517.300 đ ng trong đó: n p NSNN 48.399.800 đ ng, tr công dân 59.117.500 đ ng. 4. Công tác CCHC, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí: - Ti p t c quán tri t và ch đ o các cơ quan, đơn v tăng cư ng các bi n pháp th c hi n công tác CCHC cơ s đ c bi t là ch th 32/2006/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v m t s nhi m v c n làm ngay đ ch n ch nh k lu t, k cương hành chính trong gi i quy t công vi c c a ngư i dân và doanh nghi p, ch th s 10/2006/CTT-TTg ngày 23/3/2006 c a Chính ph v gi m văn b n gi y t hành chính. - Ki n toàn và c ng c n n n p, ch t lư ng hi u qu ho t đ ng c a b ph n m t c a c a huy n và các xã, th tr n. Ch đ o ti p t c đ i m i và c i ti n nâng cao ch t lư ng các phiên h p, h i ngh . Tăng cư ng công tác lãnh đ o, đi u hành c a ngư i đ ng đ u. Rà soát ch nh s a, b sung và ban hành quy ch ho t đ ng c a các t ch c, các ban ch đ o, các h i đ ng. T ch c tri n khai th c hi n Ngh đ nh s 14/2008/NĐ - CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph v Quy đ nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, rà soát, s p x p đ i ngũ cán b , công ch c t t c các cơ quan, đơn v đ m b o cân đ i, h p lý. Thư ng xuyên quan tâm công tác quy ho ch, b nhi m, mi n nhi m CBQL. - Quán tri t tri n khai th c hi n Lu t phòng ch ng lãng phí, Quy t đ nh c a Chính ph , các văn b n c a t nh v ch đ o th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí đ ng b t t c các c p, các ngành. Ch đ o xây d ng k ho ch phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m ch ng lãng phí năm 2008. Th c hi n thu, chi, qu n lý ngân sách đúng lu t ngân sách, đ m b o công khai ngu n tài chính. Các đơn v ch c năng luôn tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n c a cơ quan chuyên môn. 5. Công tác ch đ o đi u hành c a UBND huy n: - T p th UBND huy n đ m b o th c hi n đúng các quy đ nh c a lu t t ch c HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003. Các thành viên UBND huy n luôn nêu cao tinh th n trách nhi m, đoàn k t, năng đ ng, sáng t o, phát huy t t vai trò lãnh đ o, th c hi n có hi u qu công tác đư c giao theo đúng ch c năng nhi m v và đ m b o đúng pháp lu t. N m ch c ch c năng nhi m v các phòng ban chuyên môn thu c UBND huy n. Căn c vào Quy t đ nh s 77/2007/QĐ - UBND ngày14/12/2007 cu UBND t nh Lào Cai v vi c giao ch tiêu k ho ch phát tri n 13

kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2008, đã ti n hành giao k ho ch và ban hành quy đ nh v gi i pháp đi u hành tri n khai th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2008. - Công tác ch đ o, đi u hành c a UBND huy n luôn bám sát vào ngh quy t c a Huy n u , luôn đ t dư i s giám sát c a HĐND, thư ng xuyên ph i h p v i thư ng tr c HĐND và các ban c a HĐND huy n trong vi c th o lu n, quy t đ nh, ho ch đ nh các v n đ quan tr ng trên các lĩnh v c phát tri n KT - XH, ANQP c a huy n. - M i ho t đ ng UBND huy n th c hi n đ m b o nguyên t c t p trung dân ch , t p th lãnh đ o, cá nhân ph trách, đ m b o đúng lu t đ nh và quy ch ho t đ ng c a UBND Huy n khoá 18. Duy trì đ u các phiên h p thư ng kỳ đư c chu n b k v n i dung, sát h p v i yêu c u nhi m v , nh ng v n đ n i c m, ph c t p đư c t p th UBND bàn b c, đưa ra các gi i pháp trong công tác lãnh đ o, ch đ o đi u hành th c hi n nhi m v . Các phiên h p thư ng kỳ m i TT Huy n u , HĐND, UBMTTQ huy n d h p, tri u t p m t s ngành có liên quan đ n n i dung phiên h p, đ ng th i th c hi n t t quy ch ph i h p gi a UBND huy n v i UBMTTQ và các t ch c thành viên, t o đi u ki n phát huy vai trò c a UBMTTQ và các t ch c đoàn th qu n chúng tham gia vào qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c KT - XH, ANQP t o kh i đ i đoàn k t toàn dân. - Vi c ban hành các quy t đ nh và các văn b n QPPL, các văn b n hành chính đ m b o đúng th m quy n, đúng lu t ban hành văn b n QPPL ph c v cho công tác qu n lý đi u hành c a UBND huy n. Ki n toàn k p th i các ban ch đ o, các h i đ ng và các t công tác trên m t s lĩnh v c công tác. - Th c hi n t t ch đ thông tin, báo cáo (Báo cáo tu n, tháng, quý và năm) đ m b o đúng quy đ nh c a UBND t nh (K c báo cáo đ nh kỳ theo quy đ nh và báo cáo đ t xu t). N i dung báo cáo đ m b o tính trung th c, khách quan, chính xác, có tác d ng t o m i quan h thông tin hai chi u giúp cho s lãnh đ o c a huy n và t nh đư c sát h p, k p th i. II. Đánh giá chung: 1. Ưu đi m: Sáu tháng đ u năm 2008 m c dù còn g p nhi u khó khăn song do nh hư ng c a đ t rét đ m, rét h i và giá c càng m t hàng tăng đ t bi n nhưng dư i s lãnh đ o, ch đ o sát sao và k p th i c a Huy n y, HĐND, UBND huy n và s linh ho t trong vi c t ch c tri n khai th c hi n c a các c p, các ngành nên tình hình phát tri n kinh t xã h i ti p t c n đ nh phát tri n, các ch tiêu phát tri n kinh t xã h i v s n xu t nông lâm nghi p đ m b o ti n đ , thương m i d ch v trên đ a bàn huy n ti p t c đư c duy trì và phát tri n, XDCB có nhi u chuy n bi n, các công trình chuy n ti p, công trình kh i công m i đang đư c thi công đ m b o ti n đ . Thu ngân sách nhà nư c cơ b n đ m b o ti n đ , An ninh qu c phòng n đ nh và

14

gi v ng, tr t t xã h i đ m b o, t n n xã h i t ng bư c đư c đ y lùi. Ho t đ ng văn hóa, TTTD, giáo d c, y t phát tri n. 2. T n t i, h n ch : - Ti n đ tri n khai s n xu t v xuân năm 2008 cơ b n đ t k ho ch giao tuy nhiên s n xu t tăng v m t s xã, th tr n còn chưa đ t yêu c u. Di n tích cây tr ng có giá tr kinh t cao còn ít, các mô hình trình di n k thu t có năng su t và ch t lư ng cao chưa đư c nhân ra di n r ng, kinh t h gia đình ch m phát tri n, ti n đ tri n khai phương án h tr thi t h i rét đ m, rét h i còn ch m. Giá c các m t hàng tiêu dùng, v t li u xây d ng có s gia tăng m nh, buôn bán lâm s n trái phép v n còn x y ra trên đ a bàn, nh hư ng c a thiên tai đã gây thi t h i cho cây tr ng, v t nuôi, đ c bi t là đ u đàn gia súc đã nh hư ng đ n đ i s ng c a nhân dân, nguy cơ phát sinh nghèo tăng. - Các tuy n đư ng giao thông T nh l 151, Qu c l 279 trên đ a bàn xu ng c p nghiêm tr ng nên đã nh hư ng đ n s đi l i và giao thương hàng hoá trên đ a bàn. Công tác GPMB đ thi công xây d ng các công trình trên đ a bàn còn ch m. - Công tác qu n lý tài nguyên khoáng s n c a các c p, các ngành và c p u , chính quy n cơ s còn nhi u h n ch , tình hình thu gom, mua bán qu ng s t trái phép, tình hình khai thác khoáng s n trái phép trên đ a bàn m t s xã chưa gi i quy t d t đi m, di cư t do v n x y ra, ph m pháp hình s , tai n n giao thông, tai t n n xã h i. III. Phương hư ng nhi m v 6 tháng cu i năm 2008: 1. Lĩnh v c kinh t : - Ti p t c ch đ o thu ho ch v đông xuân, đ ng th i chu n b t t các đi u ki n cho s n xu t v hè thu và v đông năm 2008, gieo c y h t di n tích, thâm canh nâng cao năng su t cây tr ng và b o qu n t t các s n ph m sau thu ho ch v xuân năm 2008. - Đ y m nh công tác phòng các lo i d ch b nh cho đàn gia súc, gia c m, ti p t c tri n khai phương án h tr thi t h i cho nhân dân theo tinh th n ch đ o c a UBND t nh. Đ y nhanh ti n đ th c hi n các d án chương trình phát tri n nông lâm nghi p, t o bư c chuy n bi n m i trong chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng s n xu t hàng hóa. - Làm t t công tác gi i phóng m t b ng, thu h i đ t, giao đ t cho các t ch c, các doanh nghi p vào đ u tư s n xu t kinh doanh và xây d ng cơ s h t ng trên đ a bàn. Đ y nhanh k ho ch, quy ho ch qu đ t dùng cho d ch v , đ t tái đ nh cư và đ t dùng đ u giá QSDĐ đ có ngu n ngân sách đ u tư cho xây d ng k t c u h t ng. Tăng cư ng công tác qu n lý tài nguyên và môi trư ng, ngăn ng a và kiên quy t x lý nh ng vi ph m v đ t đai như: l n chi m làm nhà , s d ng đ t trái m c đích, khai thác khoáng s n trái phép. 15

- T p trung ch đ o hoàn thành vi c thu, chi ngân sách trên đ a bàn, hoàn thành các ch tiêu thu n p thu và các kho n đóng góp cho ngân sách nhà nư c. Tăng cư ng công tác qu n lý qu đ t các xã, th tr n đ th c hi n đ u giá quy n s d ng đ t, t o v n xây d ng k t c u h t ng, phát huy n i l c trong nhân dân. Đ y m nh công tác qu n lý thu, chi ngân sách th c hi n ti t ki m trong chi thư ng xuyên, nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b tài chính xã, th tr n. Đ y m nh công tác huy đ ng và cho vay v n, cung ng đ ngu n v n cho nhu c u phát tri n kinh t . Hư ng d n và t o đi u ki n thu n l i trong vi c vay v n phát tri n s n xu t và v n xóa đói gi m nghèo. Tăng cư ng công tác qu n lý v n ng n h n, nh m h n ch t i m c th p nh t dư n quá h n. 2. Công tác văn hóa - xã h i: - Tri n khai th c hi n t t k ho ch tuy n sinh, b i dư ng hè cho Giáo viên và ho t đ ng hè c a h c sinh, chu n b các đi u ki n cơ s v t ch t và trang thi t b c n thi t ph c v cho năm h c m i 2008 - 2009. T ch c khai gi ng năm h c m i đúng k ho ch. Duy trì b n v ng công tác ph c p giáo d c. Đ y nhanh ti n đ xây d ng, ph n đ u xây d ng trư ng h c đ t chu n qu c gia theo k ho ch đ ra. - Nâng cao ch t lư ng chăm sóc và b o v s c kh e ban đ u cho nhân dân, duy trì t t l ch tr c c p c u, khám ch a b nh cho nhân dân, đ c bi t là vi c khám ch a b nh cho ngư i nghèo đ m b o đúng ch đ chính sách. Hoàn thành k ho ch xây d ng các xã đ t chu n qu c gia v yt . - Tăng cư ng hi u l c qu n lý Nhà nư c đ i v i các cơ s khám ch a b nh ngoài trên đ a bàn, t ch c ki m tra ki m soát và th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh mùa hè. Th c hi n t t k ho ch tiêm ch ng m r ng và các bi n pháp KHHGĐ. Thư ng xuyên ki m tra ho t đ ng kinh doanh thu c ch a b nh, đ m b o đ thu c đ đi u tr b nh cho nhân dân. - Tăng cư ng các hình th c tuyên truy n và t ch c các ho t đ ng Văn hóa Văn ngh TDTT ph c v các nhi m v chính tr c a đ a phương, tr ng tâm là chào m ng các ngày l trong năm. T ch c các ho t đ ng vui chơi trong d p hè cho h c sinh. - Th c hi n t t các ch đ chính sách xã h i theo quy đ nh, đ y m nh công tác xóa đói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm nâng cao đ i s ng nhân dân. Ph i h p ch t ch v i các doanh nghi p đ u tư trên đ a bàn trong vi c tuy n d ng, b trí lao đ ng. - Ti p t c th c hi n Quy t đ nh s : 134/QĐ-CP c a Chính ph v h tr đ t , nhà , đ t s n xu t và nư c s ch cho các h đ ng bào dân t c thi u s . H tr đ ng bào dân t c thi u s đ c bi t khó khăn, tri n khai th c hi n các chính sách đ i v i đ ng bào dân t c thi u s và mi n núi. Tuyên truy n th c hi n Pháp l nh tín ngư ng tôn giáo, th c hi n t t công tác qu n lý Nhà nư c v tôn giáo theo qui đ nh c a pháp lu t. 3. Lĩnh v c n i chính: 16

- Đ m b o t t công tác an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên đ a bàn, chú ý các vùng tr ng đi m, tăng cư ng các bi n pháp gi m thi u các v vi ph m x y ra. Ngăn ch n k p th i dân di d ch cư t do và truy n đ o trái pháp lu t. X lý nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t nh t là trong lĩnh v c giao thông, buôn bán v n chuy n lâm s n trái phép. Tăng cư ng các bi n pháp gi i quy t tình hình ph c t p liên quan đ n m vàng Minh Lương. - Duy trì nghiêm l ch tr c ch huy SSCĐ, đ m b o an toàn trong khu v c phòng th . Ch đ o tri n khai k ho ch luy n t p, di n t p khu v c phòng th đ t hi u qu , chu n b t t các đi u ki n cho công tác tuy n quân năm 2008. - Làm t t công tác thanh tra, ti p dân, ti p nh n và gi i quy t đơn thư công dân k p th i, đ y m nh ho t đ ng c a ban Thanh tra nhân dân cơ s và gi i quy t k p th i vư ng m c ngay t cơ s , h n ch đơn thư vư t c p. - T ch c ki m soát và rà soát các văn b n pháp qui đ m b o đúng quy đ nh, đa d ng hóa các hình th c tuyên truy n giáo d c ý th c ch p hành pháp lu t đ n các cơ s . Th c hi n thi hành án dân s đ t hi u qu , đúng pháp lu t. Trên đây là báo cáo k t qu th c hi n nhi m v phát tri n KT - XH, ANQP 6 tháng đ u năm, phương hư ng nhi m v 6 tháng cu i năm 2008 huy n Văn Bàn.
Nơi nh n: - UBND t nh;
- S KH & ĐT; - TT: HU, HĐND, UBND huy n; - TV UBND huy n; - Các cơ quan, đơn v ; - UBND các xã, th tr n; - LĐ, CV văn phòng; - Lưu: VP.

KT. CH T CH PHÓ CH T CH

(Đã ký)

Lê Th Khánh Hà

17