P. 1
Bang Diem Tong Ket Hoc Ky 07SPT

Bang Diem Tong Ket Hoc Ky 07SPT

|Views: 46|Likes:
Được xuất bản bởisang07spt1961

More info:

Published by: sang07spt1961 on Jul 14, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

T

C
T
L
Đ
I
ӆ
M

4

T
L
T
B
C

4

T
L
1 Hoàng Thӏ Lan Anh 4.9 1 6.0 2 5.0 1 6.6 2 14 5.60 1.50 14 21 1.50
2 Lê Văn Ba 5.8 2 5.8 2 3.6 0 5.5 2 14 5.26 1.57 11 22 2.00
3 NguyӉn Văn Bình 3.1 0 0.0 0 2.8 0 6.4 2 14 2.86 0.43 3 6 2.00
4 NguyӉn Hӳu Chương 6.4 2 6.0 2 7.0 3 9.1 4 14 6.99 2.64 14 37 2.64
5 Hoàng Thái ĐiӋp 5.8 2 7.0 3 4.0 1 6.4 2 14 5.89 2.07 14 29 2.07
6 Trҫn Thӏ Giang 5.2 1 6.6 2 6.0 2 4.8 1 14 5.69 1.50 14 21 1.50
7 Võ Lê Hà Giang 5.5 2 6.6 2 6.8 2 6.4 2 14 6.29 2.00 14 28 2.00
8 Trӏnh Thӏ Hà 5.3 1 5.0 1 6.0 2 6.1 2 14 5.54 1.43 14 20 1.43
9 Võ Duy Hҧi 8.8 4 6.9 2 7.0 3 4.8 1 5.5 2 17 6.75 2.53 17 43 2.53
10 Tҥ Thӏ Hҧi 5.9 2 5.4 1 6.0 2 6.6 2 14 5.93 1.71 14 24 1.71
11 Phҥm Thӏ HiӅn 5.8 2 6.0 2 5.4 1 6.1 2 14 5.84 1.79 14 25 1.79
12 Cao Xuân Hoài 5.6 2 5.4 1 3.2 0 5.2 1 14 4.94 1.07 11 15 1.36
13 Lê Thӏ HuӋ 5.5 2 5.8 2 8.4 3 7.0 3 14 6.53 2.43 14 34 2.43
14 Lê Huy Hùng 4.7 1 8.1 3 7.4 3 4.2 1 7.0 3 17 6.25 2.18 17 37 2.18
15 NguyӉn Văn Hùng 4.7 1 7.2 3 10.0 4 7.2 3 14 7.09 2.64 14 37 2.64
16 Trҫn Văn Hưng 6.1 2 6.4 2 7.4 3 8.6 4 14 7.00 2.64 14 37 2.64
17 Bùi Thӏ Hương 7.9 3 5.1 1 6.0 2 6.0 2 7.6 3 17 6.57 2.24 17 38 2.24
18 NguyӉn Thӏ QuǤnh Lan 5.5 2 9.1 4 5.8 2 7.4 3 5.8 2 17 6.59 2.53 17 43 2.53
19 Trӏnh Thӏ Lan 8.2 3 7.5 3 5.8 2 7.2 3 6.7 2 17 7.07 2.59 17 44 2.59
20 Đһng Thӏ Lұp 5.5 2 7.0 3 5.6 2 6.4 2 14 6.14 2.29 14 32 2.29
21 Ngô Thӏ Nhұt LӋ 5.6 2 4.8 1 3.6 0 3.7 0 14 4.54 0.86 8 12 1.50
22 Phҥm Thӏ Mӻ Linh 6.6 2 8.4 3 6.0 2 8.0 3 7.6 3 17 7.20 2.53 17 43 2.53
23 NguyӉn Thӏ ThuǤ Linh 4.9 1 6.8 2 5.6 2 5.7 2 14 5.76 1.71 14 24 1.71
24 Dương Thành Long 5.5 2 6.6 2 4.2 1 5.1 1 14 5.45 1.57 14 22 1.57
25 NguyӉn ThӃ Lưu 6.4 2 5.8 2 7.4 3 5.1 1 14 6.16 2.00 14 28 2.00
26 NguyӉn Duy LuyӋn 3.8 0 3.4 0 3.4 0 4.1 1 14 3.66 0.21 3 3 1.00
27 Trӏnh Thӏ Hӗng Lý 7.0 3 7.0 3 7.0 3 7.9 3 14 7.19 3.00 14 42 3.00
28 NguyӉn Thӏ Mai 5.8 2 7.2 3 9.2 4 6.7 2 14 7.12 2.71 14 38 2.71
29 NguyӉn Thӏ My 6.4 2 6.3 2 4.8 1 5.0 1 6.7 2 17 5.81 1.59 17 27 1.59
30 Phan Thӏ Nam 5.2 1 6.6 2 6.0 2 7.3 3 14 6.22 1.93 14 27 1.93
31 Trӏnh Thӏ Nga 6.1 2 6.6 2 3.4 0 6.4 2 14 5.73 1.57 11 22 2.00
32 BiӋn Thӏ Nghĩa 5.8 2 6.0 2 7.2 3 7.6 3 14 6.54 2.43 14 34 2.43
33 Lương Thӏ Nhâm 4.9 1 7.8 3 6.0 2 6.8 2 6.4 2 17 6.27 1.94 17 33 1.94
34 Đoàn Hà Hҥ Quyên 5.8 2 7.8 3 5.2 1 4.2 1 5.8 2 17 5.73 1.76 17 30 1.76
35 Lê Văn Sang 3.9 0 5.2 1 3.6 0 6.7 2 14 4.81 0.71 7 10 1.43
36 Võ Thӏ Thu Sương 7.9 3 8.7 4 5.4 1 7.2 3 10.0 4 17 7.70 2.88 17 49 2.88
37 NguyӉn Thӏ DiӋu Thҧo 7.9 3 6.8 2 6.2 2 7.6 3 14 7.16 2.50 14 35 2.50
38 NguyӉn Huy Thӭc 5.2 1 5.6 2 6.4 2 6.3 2 14 5.81 1.71 14 24 1.71
39 NguyӉn Thӏ Thanh Thuӹ 5.2 1 6.4 2 3.8 0 6.1 2 14 5.44 1.29 11 18 1.64
40 NguyӉn Thӏ Thuӹ 8.2 3 5.4 1 6.6 2 8.5 4 14 7.12 2.43 14 34 2.43
41 Phҥm Hӗng Tính 6.4 2 6.6 2 4.4 1 5.1 1 14 5.75 1.57 14 22 1.57
42 Ngô Thӏ Như Trang 7.0 3 9.1 4 7.4 3 7.0 3 7.9 3 17 7.62 3.18 17 54 3.18
43 Lê Thӏ Mai Trang 5.2 1 7.2 3 4.2 1 3.6 0 4.9 1 17 4.98 1.18 14 20 1.43
44 Võ Minh Trang 6.7 2 6.0 2 6.6 2 7.0 3 14 6.54 2.21 14 31 2.21
45 Trҫn Xuân Trưӡng 6.1 2 5.8 2 5.0 1 6.1 2 14 5.78 1.79 14 25 1.79
46 Hӗ Ngӑc Tú 6.2 2 7.4 3 7.2 3 7.0 3 14 6.93 2.71 14 38 2.71
47 Phan Thӏ Thu Tӵ 5.5 2 4.9 1 6.6 2 3.8 0 5.8 2 17 5.41 1.47 14 25 1.79
48 Lê Thanh Tùng 4.7 1 7.6 3 6.2 2 6.6 2 14 6.26 2.00 14 28 2.00
49 Bùi Thӏ TuyӃt 5.5 2 6.4 2 7.4 3 5.8 2 14 6.23 2.21 14 31 2.21
50 Phan Thӏ Xuân 6.7 2 5.4 1 6.6 2 6.1 2 14 6.18 1.71 14 24 1.71
1 KǤ
Tәng kӃt
3 3
Đ
Ҥ
I

S
Ô

T
T
T
H
Đ
C
Hӑ và tên sinh viên
4
T
R
I
E
T
3
Trưӡng Đҥi hӑc Sư phҥm
Khoa Tin hӑc
*****
A
N
H

1
KӂT QUҦ HӐC TҰP LӞP 07SPT (2007-2011)
T
B
C

1
0
T
B
C

4
T
C

h
ӑ
c
G
I
Ҧ
I

T
Í
C
H

1
4
TT
HӐC Kǣ 1
T
C
T
L
Đ
I
ӆ
M

4

T
L
T
B
C
4

T
L
1 Hoàng Thӏ Lan Anh 5.0 1 3.6 0 4.9 1 6.4 2 5.5 2 4.9 1 15 5.08 1.40 15 21
2 Lê Văn Ba 6.2 2 6.7 2 3.1 0 5.4 1 6.1 2 3.7 0 18 4.58 1.17 12 21
3 NguyӉn Văn Bình 7.4 3 5.2 1 5.5 2 7.4 3 5.2 1 3.2 0 17 5.79 1.76 15 30
4 NguyӉn Hӳu Chương 5.8 2 7.8 3 5.8 2 8.0 3 7.3 3 4.3 1 18 5.78 2.33 18 42
5 Hoàng Thái ĐiӋp 4.0 1 6.7 2 5.2 1 8.0 3 6.7 2 6.4 2 18 5.10 1.83 18 33
6 Trҫn Thӏ Giang 6.4 2 6.8 2 4.3 1 6.4 2 6.4 2 5.8 2 18 5.05 1.83 18 33
7 Võ Lê Hà Giang 5.6 2 6.2 2 6.4 2 7.0 3 5.6 2 6.1 2 18 5.13 2.17 18 39
8 Trӏnh Thӏ Hà 5.0 1 6.4 2 4.6 1 4.2 1 7.3 3 5.5 2 18 4.58 1.67 18 30
9 Võ Duy Hҧi 9.6 4 6.9 2 8.8 4 8.0 3 7.9 3 5.3 1 17 7.89 2.94 17 50
10 Tҥ Thӏ Hҧi 5.4 1 6.4 2 4.9 1 7.0 3 6.2 2 5.4 1 18 4.98 1.67 18 30
11 Phҥm Thӏ HiӅn 5.8 2 6.4 2 3.4 0 6.4 2 6.4 2 3.3 0 18 4.73 1.33 12 24
12 Cao Xuân Hoài 3.6 0 4.4 1 4.2 1 6.4 2 5.8 2 3.8 0 18 4.07 1.00 12 18
13 Lê Thӏ HuӋ 4.6 1 5.8 2 4.6 1 7.4 3 5.8 2 0.0 0 18 4.70 1.50 15 27
14 Lê Huy Hùng 8.0 3 5.6 2 4.9 1 10.0 4 4.9 1 6.2 2 17 6.62 2.18 17 37
15 NguyӉn Văn Hùng 4.1 1 7.3 3 4.6 1 4.2 1 4.8 1 0.0 0 18 4.17 1.17 15 21
16 Trҫn Văn Hưng 5.7 2 8.5 4 4.3 1 6.2 2 4.1 1 6.4 2 18 4.80 2.00 18 36
17 Bùi Thӏ Hương 7.2 3 7.5 3 8.2 3 8.0 3 7.6 3 3.4 0 17 7.19 2.65 15 45
18 NguyӉn Thӏ QuǤnh Lan 8.0 3 5.2 1 4.8 1 7.0 3 4.9 1 7.4 3 17 6.15 1.94 17 33
19 Trӏnh Thӏ Lan 5.7 2 8.2 3 5.2 1 6.8 2 7.3 3 6.8 2 17 6.66 2.18 17 37
20 Đһng Thӏ Lұp 4.8 1 6.2 2 4.3 1 7.0 3 7.0 3 7.9 3 18 4.88 2.17 18 39
21 Ngô Thӏ Nhұt LӋ 4.2 1 6.7 2 5.5 2 6.0 2 4.7 1 4.2 1 18 4.52 1.50 18 27
22 Phҥm Thӏ Mӻ Linh 5.7 2 7.0 3 4.8 1 6.8 2 5.8 2 6.7 2 17 6.10 2.00 17 34
23 NguyӉn Thӏ ThuǤ Linh 5.4 1 5.6 2 4.8 1 3.6 0 5.2 1 7.2 3 18 4.10 1.33 15 24
24 Dương Thành Long 8.7 4 6.5 2 4.0 1 9.6 4 5.5 2 6.3 2 18 5.72 2.50 18 45
25 NguyӉn ThӃ Lưu 4.6 1 7.8 3 4.3 1 7.4 3 6.1 2 0.0 0 18 5.03 1.67 15 30
26 NguyӉn Duy LuyӋn 9.0 4 6.4 2 0.0 0 9 5.13 2.00 6 18
27 Trӏnh Thӏ Hӗng Lý 7.1 3 8.5 4 5.7 2 8.6 4 5.8 2 5.5 2 18 5.95 2.83 18 51
28 NguyӉn Thӏ Mai 5.7 2 7.4 3 4.3 1 6.4 2 5.8 2 7.3 3 18 4.93 2.17 18 39
29 NguyӉn Thӏ My 6.2 2 7.6 3 5.5 2 7.0 3 6.1 2 6.8 2 17 6.52 2.35 17 40
30 Phan Thӏ Nam 5.7 2 6.5 2 7.3 3 8.6 4 6.1 2 0.0 0 18 5.70 2.17 15 39
31 Trӏnh Thӏ Nga 6.6 2 6.2 2 6.1 2 7.0 3 7.3 3 4.0 1 18 5.53 2.17 18 39
32 BiӋn Thӏ Nghĩa 6.4 2 8.0 3 4.2 1 5.8 2 6.7 2 6.7 2 18 5.18 2.00 18 36
33 Lương Thӏ Nhâm 7.0 3 4.9 1 4.0 1 4.2 1 5.5 2 5.3 1 17 5.14 1.53 17 26
34 Đoàn Hà Hҥ Quyên 5.0 1 5.8 2 5.2 1 6.4 2 4.0 1 5.8 2 17 5.34 1.47 17 25
35 Lê Văn Sang 7.0 3 7.3 3 7.0 3 4.6 1 12 6.48 2.50 12 30
36 Võ Thӏ Thu Sương 7.6 3 7.6 3 7.6 3 6.4 2 5.8 2 6.7 2 17 6.96 2.53 17 43
37 NguyӉn Thӏ DiӋu Thҧo 7.2 3 5.7 2 7.5 3 8.6 4 7.9 3 8.3 3 17 7.49 3.00 17 51
38 NguyӉn Huy Thӭc 7.1 3 5.0 1 5.8 2 4.2 1 6.1 2 5.7 2 18 4.70 1.83 18 33
39 NguyӉn Thӏ Thanh Thuӹ 5.0 1 5.6 2 3.7 0 4.2 1 4.9 1 5.7 2 18 3.90 1.17 15 21
40 NguyӉn Thӏ Thuӹ 6.6 2 6.9 2 5.5 2 4.2 1 6.1 2 5.8 2 18 4.88 1.83 18 33
41 Phҥm Hӗng Tính 5.0 1 7.9 3 4.3 1 7.0 3 5.5 2 7.3 3 18 4.95 2.17 18 39
42 Ngô Thӏ Như Trang 5.8 2 7.6 3 6.4 2 8.0 3 6.4 2 6.7 2 17 6.82 2.35 17 40
43 Lê Thӏ Mai Trang 7.6 3 6.5 2 5.8 2 6.4 2 6.1 2 4.0 1 17 6.19 2.06 17 35
44 Võ Minh Trang 6.6 2 6.7 2 6.0 2 7.0 3 7.0 3 6.1 2 18 5.55 2.33 18 42
45 Trҫn Xuân Trưӡng 7.2 3 6.1 2 6.3 2 7.6 3 5.2 1 4.5 1 18 5.40 2.00 18 36
46 Hӗ Ngӑc Tú 7.4 3 5.3 1 6.1 2 10.0 4 6.1 2 7.0 3 18 5.82 2.50 18 45
47 Phan Thӏ Thu Tӵ 6.2 2 7.0 3 3.9 0 6.4 2 4.9 1 5.8 2 17 5.69 1.65 14 28
48 Lê Thanh Tùng 6.0 2 6.8 2 3.4 0 5.8 2 5.5 2 3.8 0 18 4.58 1.33 12 24
49 Bùi Thӏ TuyӃt 7.8 3 8.2 3 4.3 1 7.0 3 4.9 1 5.4 1 18 5.37 2.00 18 36
50 Phan Thӏ Xuân 5.8 2 6.2 2 5.8 2 5.4 1 6.1 2 3.3 0 18 4.88 1.50 15 27
Tәng kӃt
3 3 3
K
T
C
T
3 2 kǤ
D
B
M
S

C
B
A
N
H

V
Ă
N

2
HӐC Kǣ 2
Trưӡng Đҥi hӑc Sư phҥm
Khoa Tin hӑc
*****
KӂT QUҦ HӐC TҰP LӞP 07SPT (2007-2011)
TT Hӑ và tên sinh viên
L
.
T
R
I
N
H

N
C
T
B
C

4
T
C
T
L
3
Đ
I
ӆ
M

4

T
L
G
T
2
T
A
M

L
Y
T
B
C

1
0
2
T
C

h
ӑ
c
A
N
H

V
Ă
N

1
3
T
C
T
L
Đ
I
ӆ
M

4

T
L
T
B
C
4

T
L
1 Hoàng Thӏ Lan Anh 5.8 7.4 8.5 7.4 7.6 7 0 11 7.26 3.00 11 33 60 134 2.23
2 Lê Văn Ba 7 7.4 5.8 6.4 6.4 6 3.7 11 6.58 2.45 11 27 54 124 2.30
3 NguyӉn Văn Bình 5.8 4.4 7.7 3.2 6.6 4.8 4 13 5.46 1.54 10 20 45 94 2.09
4 NguyӉn Hӳu Chương 8.2 5.9 8.3 9 7 8 7 13 7.77 3.08 13 40 67 186 2.78
5 Hoàng Thái ĐiӋp 7.3 8.3 8.5 6.4 6.4 7 7.4 11 7.56 3.00 11 33 63 158 2.51
6 Trҫn Thӏ Giang 8.8 8 7 6.6 5.4 8 11 7.56 3.00 11 33 63 144 2.29
7 Võ Lê Hà Giang 7.6 9.1 8 6.4 6.4 6.6 7 13 7.34 2.69 13 35 67 165 2.46
8 Trӏnh Thӏ Hà 8.2 6.6 6.23 7 6 5.4 4 13 6.87 2.46 13 32 64 122 1.91
9 Võ Duy Hҧi 8.8 8 9.4 8.4 8 7 11 8.71 3.55 11 39 67 207 3.09
10 Tҥ Thӏ Hҧi 8.2 7.73 5 7 6.6 9 5.2 11 6.91 2.45 11 27 63 138 2.19
11 Phҥm Thӏ HiӅn 8.5 8.1 5.8 7.8 6.4 5 3.2 11 7.50 3.00 11 33 57 136 2.39
12 Cao Xuân Hoài 5.5 6.8 6 6.6 7.4 9 5 3.9 11 6.17 2.00 11 22 57 115 2.02
13 Lê Thӏ HuӋ 7.6 6.8 4.2 7.8 5.4 9 7.4 5.1 11 6.58 2.27 11 25 63 142 2.25
14 Lê Huy Hùng 5.2 6.8 9 6.4 6 6 11 6.85 2.27 11 25 67 157 2.34
15 NguyӉn Văn Hùng 6.1 6.6 8 6.8 6.2 6 8 13 6.65 2.15 13 28 62 135 2.18
16 Trҫn Văn Hưng 6.2 4.3 7.1 4.6 6.2 6.6 7.6 8.6 8.6 13 5.68 1.77 13 23 71 172 2.42
17 Bùi Thӏ Hương 8.2 8.3 7.4 5.8 7 7 11 7.35 2.73 11 30 65 177 2.72
18 NguyӉn Thӏ QuǤnh Lan 7.6 9.4 6.2 6 5.8 7.6 9 9.1 13 6.88 2.54 13 33 67 181 2.70
19 Trӏnh Thӏ Lan 8.2 8 6.4 6 8 8 7.48 2.63 8 21 62 155 2.50
20 Đһng Thӏ Lұp 6.7 5.8 7.4 7.4 6.6 6 5 5.6 13 6.81 2.38 13 31 67 162 2.42
21 Ngô Thӏ Nhұt LӋ 7.9 7.7 7 5.8 5.8 5 6.1 11 7.05 2.73 11 30 57 121 2.12
22 Phҥm Thӏ Mӻ Linh 7.3 8.3 7.8 6.4 5.8 8 11 7.37 2.73 11 30 65 164 2.52
23 NguyӉn Thӏ ThuǤ Linh 7.9 8.3 4.2 8.6 6.4 9 9.6 11 7.15 2.73 11 30 63 145 2.30
24 Dương Thành Long 6.3 7 8 9 7.8 8 7 13 7.64 3.00 13 39 67 167 2.49
25 NguyӉn ThӃ Lưu 5.5 4.4 8 5.8 7.6 6.4 3 4 1.9 13 6.27 2.23 13 29 61 137 2.25
26 NguyӉn Duy LuyӋn 5.6 5.5 4.6 6.4 5.8 0 7 11 5.53 1.73 11 19 41 83 2.02
27 Trӏnh Thӏ Hӗng Lý 8.2 5.7 8.7 8.5 7.4 6.6 9 13 7.78 3.23 13 42 67 202 3.01
28 NguyӉn Thӏ Mai 7.3 7.6 8 8 6.4 6.6 9 13 7.41 2.77 13 36 67 179 2.67
29 NguyӉn Thӏ My 8.8 8.3 8.5 6.6 5.4 9 11 8.03 3.27 11 36 67 174 2.60
30 Phan Thӏ Nam 7.3 5.1 8 9.1 7 6 9 13 7.42 2.92 13 38 64 168 2.63
31 Trӏnh Thӏ Nga 7.9 4.8 8.3 7.6 7.8 7 3 13 7.39 2.69 13 35 64 146 2.28
32 BiӋn Thӏ Nghĩa 8.2 6.6 8.7 7.2 5.2 6.6 9 13 7.11 2.54 13 33 67 170 2.54
33 Lương Thӏ Nhâm 7.3 7.5 6.2 7.4 7.6 6.4 9 13 7.25 2.85 13 37 67 145 2.16
34 Đoàn Hà Hҥ Quyên 7.6 7.9 7.7 4.8 6.8 7.4 8 7.4 13 6.83 2.31 13 30 67 153 2.28
35 Lê Văn Sang 7.6 7 6.4 6.4 5.3 9 7.00 2.67 9 24 52 112 2.15
36 Võ Thӏ Thu Sương 8.5 7.7 8.6 6.4 5.8 8 11 7.81 3.27 11 36 67 204 3.04
37 NguyӉn Thӏ DiӋu Thҧo 7.6 7.4 8.6 7.2 7 7 11 7.73 3.27 11 36 64 190 2.97
38 NguyӉn Huy Thӭc 7.6 8 7.8 6.4 8 7 9.6 11 7.40 2.73 11 30 63 154 2.44
39 NguyӉn Thӏ Thanh Thuӹ 6.4 5.1 7.7 7 7.4 5.4 6 5.2 8 13 6.77 2.46 13 32 61 127 2.08
40 NguyӉn Thӏ Thuӹ 8.8 8.7 7 7 6 7 9 11 7.80 3.45 11 38 63 171 2.71
41 Phҥm Hӗng Tính 7.6 6.1 8.3 7.8 7.4 7 7 6 13 7.48 2.85 13 37 67 167 2.49
42 Ngô Thӏ Như Trang 8.5 8.3 7.8 6.4 5.8 6 11 7.70 3.00 11 33 67 196 2.93
43 Lê Thӏ Mai Trang 7.6 7.7 4.8 6.8 5.4 4 11 6.64 2.18 11 24 67 128 1.91
44 Võ Minh Trang 7.6 7.9 8.1 7.8 5.8 6.6 7 13 7.35 2.77 13 36 67 176 2.63
45 Trҫn Xuân Trưӡng 6.6 6.5 7.7 7.8 6 6 8 13 6.89 2.38 13 31 67 146 2.18
46 Hӗ Ngӑc Tú 7.9 8.8 8.3 9 6 8 8 13 7.92 3.15 13 41 67 189 2.82
47 Phan Thӏ Thu Tӵ 5.8 6.4 6.2 8.5 7.2 7.4 5 7.3 13 6.90 2.69 13 35 61 147 2.41
48 Lê Thanh Tùng 6.4 6.3 5.7 6 5.8 11 6.08 2.00 11 22 54 118 2.19
49 Bùi Thӏ TuyӃt 7.3 6.7 8 8 5.8 6 9 5.8 13 7.13 2.62 13 34 67 172 2.57
50 Phan Thӏ Xuân 7.6 8 7.2 7 7 5 5.8 9.6 11 7.40 3.00 11 33 63 148 2.35
P
P
N
C
K
H
D
B
M
S

c
b
L
T

N
Â
N
G

C
A
O
L
T

T
I
N
H

T
O
A
N
Trưӡng Đҥi hӑc Sư phҥm
Khoa Tin hӑc
*****
KӂT QUҦ HӐC TҰP LӞP 07SPT (2007-2011)
TT Hӑ và tên sinh viên
HӐC Kǣ 4
E
L
E
A
R
N
I
N
G
N
M

C
S
D
L
3
Tәng kӃt
L
ӎ
C
H

S
Ӱ

Đ
Ҧ
N
G
A
N
H

3

G
I
Á
O

D
U
C

2
C
T
D
L

&

G
T
L
T

C
H
U
Y
Ê
N

N
C
L
T

Đ
Ӗ

T
H
ӎ
Q
H
T
T
3 3 3
T
C

h
ӑ
c
T
B
C

1
0
T
B
C

4
2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 kǤ
Đ
I
ӆ
M

4

T
L
T
C
T
L
G
T
2
3
A
N
H

V
A
N

1
3
T
R
I
ӂ
T
4
K
T
C
T
T
C
T
L
Đ
I
ӆ
M

4

T
L
T
B
C
4

T
L
1 Hoàng Thӏ Lan Anh 7.5 9.6 8.4 6.4 8.5 7.6 5.1 14 8.05 3.14 14 44 79 189 2.39
2 Lê Văn Ba 7.6 8.0 8.2 5.0 7.4 5.7 14 7.23 2.57 14 36 71 166 2.34
3 NguyӉn Văn Bình 5.8 7.4 8.6 5.0 7.7 14 6.84 2.57 14 36 59 130 2.20
4 NguyӉn Hӳu Chương 7.0 9.6 8.4 6.4 7.6 7.8 14 7.81 3.00 14 42 84 237 2.82
5 Hoàng Thái ĐiӋp 7.8 8.0 9.0 5.0 7.0 7.2 14 7.39 2.79 14 39 79 203 2.57
6 Trҫn Thӏ Giang 6.7 8.0 8.0 6.0 7.9 5.7 14 7.28 2.57 14 36 79 184 2.33
7 Võ Lê Hà Giang 5.5 8.0 8.6 6.0 7.6 14 7.11 2.79 14 39 81 204 2.52
8 Trӏnh Thӏ Hà 9.4 9.0 8.4 7.6 7.9 7.8 7.6 14 8.50 3.43 14 48 81 187 2.31
9 Võ Duy Hҧi 9.4 9.6 8.4 7.0 8.8 8.4 14 8.63 3.57 14 50 84 266 3.17
10 Tҥ Thӏ Hҧi 7.8 9.0 8.6 6.0 7.9 7.2 5.4 14 7.86 3.21 14 45 79 193 2.44
11 Phҥm Thӏ HiӅn 7.2 7.6 7.8 7.0 9.1 9.0 4.8 14 7.64 3.14 14 44 73 191 2.62
12 Cao Xuân Hoài 7.2 9.0 8.0 7.0 7.4 6.3 4.4 14 7.74 3.21 14 45 76 168 2.21
13 Lê Thӏ HuӋ 9.4 7.6 9.0 5.6 7.6 7.4 4.0 14 7.86 3.21 14 45 82 198 2.41
14 Lê Huy Hùng 9.1 7.0 8.2 6.4 6.7 2.4 14 7.54 2.86 14 40 81 197 2.43
15 NguyӉn Văn Hùng 6.4 8.0 8.0 7.0 7.4 2.4 8.0 14 7.36 2.79 14 39 76 174 2.29
16 Trҫn Văn Hưng 7.2 7.6 8.0 8.0 9.0 7.8 9 7.60 3.00 9 27 88 225 2.56
17 Bùi Thӏ Hương 8.6 8.0 8.6 5.0 7.9 7.8 7.1 14 7.60 3.00 14 42 84 234 2.79
18 NguyӉn Thӏ QuǤnh Lan 7.8 8.0 7.8 7.0 7.9 14 7.69 3.00 14 42 81 223 2.75
19 Trӏnh Thӏ Lan 6.6 7.6 7.8 7.0 8.8 14 7.47 2.93 14 41 76 196 2.58
20 Đһng Thӏ Lұp 7.2 7.6 7.8 6.4 7.6 8.0 14 7.30 2.79 14 39 81 207 2.56
21 Ngô Thӏ Nhұt LӋ 7.0 8.0 9.0 5.0 7.6 6.8 7.2 14 7.30 2.79 14 39 74 174 2.35
22 Phҥm Thӏ Mӻ Linh 6.4 7.6 9.0 5.0 7.3 14 7.04 2.57 14 36 79 200 2.53
23 NguyӉn Thӏ ThuǤ Linh 7.8 7.4 8.6 5.6 8.2 8.0 8.3 14 7.47 3.00 14 42 82 202 2.46
24 Dương Thành Long 9.4 9.6 8.4 7.0 7.0 6.5 14 8.37 3.43 14 48 84 221 2.63
25 NguyӉn ThӃ Lưu 8.2 7.6 8.6 6.0 7.0 6.4 14 7.51 3.00 14 42 78 185 2.37
26 NguyӉn Duy LuyӋn 6.4 8.0 7.0 7.1 6.3 11 7.13 2.73 11 30 55 119 2.16
27 Trӏnh Thӏ Hӗng Lý 7.0 9.6 8.6 6.0 8.5 9.0 14 7.90 3.36 14 47 84 261 3.11
28 NguyӉn Thӏ Mai 8.7 9.6 7.6 7.6 8.5 14 8.39 3.57 14 50 81 229 2.83
29 NguyӉn Thӏ My 7.6 7.6 9.0 5.0 8.2 14 7.43 2.79 14 39 81 213 2.63
30 Phan Thӏ Nam 9.1 9.0 8.2 7.0 8.8 14 8.39 3.57 14 50 78 218 2.79
31 Trӏnh Thӏ Nga 7.2 8.6 7.8 7.0 7.6 8.5 6.4 14 7.64 3.21 14 45 81 206 2.54
32 BiӋn Thӏ Nghĩa 7.8 9.0 8.6 6.0 8.5 7.4 14 7.94 3.36 14 47 84 226 2.69
33 Lương Thӏ Nhâm 6.6 8.0 7.8 7.0 8.8 14 7.56 2.93 14 41 81 186 2.30
34 Đoàn Hà Hҥ Quyên 7.3 8.6 7.6 7.0 6.4 6.8 8.6 14 7.45 3.07 14 43 84 214 2.55
35 Lê Văn Sang 8.7 8.0 8.2 5.0 6.5 8.0 4.2 14 7.34 2.64 14 37 68 159 2.34
36 Võ Thӏ Thu Sương 7.5 9.6 7.6 7.6 7.3 14 7.96 3.21 14 45 81 249 3.07
37 NguyӉn Thӏ DiӋu Thҧo 7.8 9.2 8.4 7.0 7.3 7.2 14 7.99 3.21 14 45 81 244 3.01
38 NguyӉn Huy Thӭc 8.0 9.0 8.6 5.0 7.0 6.6 5.7 14 7.56 3.00 14 42 82 206 2.51
39 NguyӉn Thӏ Thanh Thuӹ 8.8 9.0 8.2 7.0 8.2 6.6 14 8.24 3.43 14 48 78 181 2.32
40 NguyӉn Thӏ Thuӹ 7.6 8.6 8.6 6.0 7.6 6.4 7.6 6.4 14 7.69 3.21 14 45 82 234 2.85
41 Phҥm Hӗng Tính 5.6 7.4 8.6 5.0 7.9 6.2 14 6.83 2.57 14 36 84 209 2.49
42 Ngô Thӏ Như Trang 7.0 8.0 9.0 5.6 7.6 14 7.43 3.00 14 42 81 238 2.94
43 Lê Thӏ Mai Trang 7.0 8.0 8.0 6.0 9.1 7.0 14 7.51 2.93 14 41 81 177 2.19
44 Võ Minh Trang 7.0 6.4 8.0 6.0 8.8 14 7.13 2.71 14 38 81 214 2.64
45 Trҫn Xuân Trưӡng 8.6 8.0 8.0 6.0 8.2 4.8 14 7.73 3.00 14 42 84 191 2.27
46 Hӗ Ngӑc Tú 9.1 9.6 7.6 7.6 8.0 14 8.41 3.43 14 48 81 237 2.93
47 Phan Thӏ Thu Tӵ 8.5 9.6 7.6 7.6 8.2 7.6 8.6 14 8.31 3.43 14 48 78 212 2.72
48 Lê Thanh Tùng 7.0 8.0 7.6 6.4 7.1 6.4 7.5 14 7.23 2.79 14 39 73 169 2.32
49 Bùi Thӏ TuyӃt 8.8 9.0 8.2 7.0 8.2 9.6 14 8.24 3.43 14 48 81 228 2.81
50 Phan Thӏ Xuân 8.8 8.0 8.6 5.6 7.6 6.4 6.4 6.7 14 7.73 3.21 14 45 82 206 2.51
Trưӡng Đҥi hӑc Sư phҥm
Khoa Tin hӑc
*****
KӂT QUҦ HӐC TҰP LӞP 07SPT (2007-2011)
TT Hӑ và tên sinh viên
HӐC Kǣ 5
G
T
1
G
T
2
T
O
Á
N

R
R
Tәng kӃt
P
T
&
T
K

G
.
T
H
U
Ұ
T
K
T

M
Á
Y

T
Í
N
H
P
P
G
D

T
I
N

H
Ӑ
C
N
H
Ұ
P

M
Ô
N

C
S
D
L
T
Ư

T
Ư
Ӣ
N
G

H
C
M
C
S
D
L

N
Â
N
G

C
A
O
N
H
A
P

M
Ô
N

C
N
P
M
W
E
B
Đ
Ҥ
I

S
Ӕ

T
T
2 3
G
D
2
T
I
N

Đ
C

C
H
U
Y
Ê
N
Q
H
T
T
A
N
H

2
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 kǤ 2 4 3 2
T
C
T
L
Đ
I
ӆ
M

4

T
L
T
C

h
ӑ
c
T
B
C

1
0
T
B
C

4
1 Hoàng Thӏ Lan Anh 4.8 8.0 8.0 9.0 8.4 5.8 8.6 7.4
2 Lê Văn Ba 3.4 8.0 7.6 9.0 8.4 5.8 7.4 7.4
3 NguyӉn Văn Bình 3.8 7.4 8.6 7.0 9 5.2 6.8 7.0
4 NguyӉn Hӳu Chương 7.2 8.0 8.0 9.0 8.4 5.8 8 7.4
5 Hoàng Thái ĐiӋp 7.4 8.4 10.0 8.6 8.4 7.6 6.8 8.0
6 Trҫn Thӏ Giang 7.4 8.0 7.6 8.5 8 6.4 9 7.0
7 Võ Lê Hà Giang 4.8 8.0 8.6 8.4 8.2 6.0 7.4 7.0
8 Trӏnh Thӏ Hà 8.6 8.0 9.6 7.4 8 8.0 8 7.4 8.0
9 Võ Duy Hҧi 4.8 9.0 8.0 9.0 7.8 7.4 8 8.0
10 Tҥ Thӏ Hҧi 6.6 8.6 8.0 9.0 8.4 7.4 8 8.0 8.0
11 Phҥm Thӏ HiӅn 6 7.4 7.0 9.0 7.8 6.4 8 8.0
12 Cao Xuân Hoài 6.8 8.0 7.6 7.0 7.8 5.8 7.8 7.6
13 Lê Thӏ HuӋ 7.7 8.0 9.6 8.6 8.6 5.8 6.2 7.4 7.4
14 Lê Huy Hùng 6 9.0 8.6 8.0 8.2 7.2 6.8 7.6
15 NguyӉn Văn Hùng 6.6 8.0 8.6 3.0 8.2 6.0 5.2 7.0
16 Trҫn Văn Hưng 6.2 8.6 10.0 5.2 8.4
17 Bùi Thӏ Hương 8.6 7.4 7.6 8.5 8.8 8.6 7.4 8.0 7.0
18 NguyӉn Thӏ QuǤnh Lan 7.6 7.4 8.0 8.0 10 8.0 6.8 7.0
19 Trӏnh Thӏ Lan 6 7.4 7.0 7.0 8.4 8.0 8 7.0 6.0 6.0
20 Đһng Thӏ Lұp 8.3 7.4 7.0 8.0 9 6.2 7.4 7.4
21 Ngô Thӏ Nhұt LӋ 7.8 8.0 10.0 8.6 9 6.0 5.6 7.4 7.0
22 Phҥm Thӏ Mӻ Linh 8.6 8.0 10.0 8.6 9 5.8 6.8 7.4 7.0
23 NguyӉn Thӏ ThuǤ Linh 8.6 7.4 7.6 8.6 8.8 8.2 7.4 7.4 7.6
24 Dương Thành Long 6.8 8.0 8.0 10.0 7.8 8.8 6.8 7.0
25 NguyӉn ThӃ Lưu 4.8 8.0 7.0 8.6 7.8 5.8 8 7.4 6.4 8.0
26 NguyӉn Duy LuyӋn 3.4 8.0 7.0 9.0 8.4 6.6 8.6 5.4
27 Trӏnh Thӏ Hӗng Lý 7.4 9.0 8.0 8.6 7.8 9.0 7.4 8.6
28 NguyӉn Thӏ Mai 6.8 8.0 8.6 7.4 7.8 6.6 7.8 8.6
29 NguyӉn Thӏ My 8 8.0 9.6 7.0 8.4 8.6 6.2 7.4
30 Phan Thӏ Nam 7.3 8.0 8.0 8.6 8.8 8.2 7.4 7.4
31 Trӏnh Thӏ Nga 6.8 8.0 8.0 9.0 9.4 8.6 7.4 7.4
32 BiӋn Thӏ Nghĩa 8.2 8.6 8.0 10.0 8.4 7.4 8 7.6 8.6
33 Lương Thӏ Nhâm 5.6 7.4 7.0 8.6 9 7.0 7.4 7.0 7.6
34 Đoàn Hà Hҥ Quyên 6.4 8.0 8.6 3.0 8.2 5.6 7.8 6.6 8.2
35 Lê Văn Sang 5.8 8.0 9.6 9.0 7.4 7.2 6.8 8.2 7.0
36 Võ Thӏ Thu Sương 7 8.0 8.6 9.0 8.4 7.8 7.8 8.6
37 NguyӉn Thӏ DiӋu Thҧo 6 8.0 8.0 7.0 7.8 8.6 6.8 7.4
38 NguyӉn Huy Thӭc 6 7.4 7.6 6.4 9.4 8.6 7.4 7.4
39 NguyӉn Thӏ Thanh Thuӹ 8 8.4 8.0 8.6 9.4 7.6 7.4 7.0 7.6
40 NguyӉn Thӏ Thuӹ 8 8.6 8.0 7.0 8.4 9.0 8 8.0
41 Phҥm Hӗng Tính 4 8.4 9.6 10.0 7.4 7.6 8 7.0 5.8 9.0
42 Ngô Thӏ Như Trang 8.6 8.0 10.0 8.0 9 8.6 6.8 7.4
43 Lê Thӏ Mai Trang 7.4 8.0 7.6 8.4 5.8 8.4 7.4
44 Võ Minh Trang 8.6 8.6 8.0 8.6 8.4 7.8 8.4 8.0
45 Trҫn Xuân Trưӡng 5.4 8.0 9.6 10.0 8.8 7.4 8.4 7.6
46 Hӗ Ngӑc Tú 7 8.4 8.6 9.0 8.4 7.2 8.4 9.2
47 Phan Thӏ Thu Tӵ 8 8.0 8.6 8.6 9 9.0 7.8 8.6
48 Lê Thanh Tùng 4.5 8.0 8.6 6.4 8.2 6.0 7.8 7.0
49 Bùi Thӏ TuyӃt 7.1 8.0 8.0 9.0 8.8 6.2 7.4 7.4
50 Phan Thӏ Xuân 8.6 7.4 7.6 8.6 8.8 6.2 7.4 7.4 7.2
D
B
M
S

(
C
T
)
Đ

S

T
T

(
C
T
)
E
L
E
A
R
N
I
N
G
N
h
ұ
p

m
ô
n

C
S
D
L

(
C
T
)
Trưӡng Đҥi hӑc Sư phҥm
Khoa Tin hӑc
*****
KӂT QUҦ HӐC TҰP LӞP 07SPT (2007-2011)
TT Hӑ và tên sinh viên
HӐC Kǣ 6
C
T
D
L

v
à

G
T

(
c
t
)
3 3
X
S
T
K
P
P
N
C
K
H
H
Đ
H
Đ
ӗ

Á
n
L
T
T
T
T
R
U
Y
ӄ
N

&

B
Ҧ
O

M
Ұ
T
T
Ә

C
H
Ӭ
C

D
H
B
M
2 2 3
L
Ұ
P

T
R
Ì
N
H

N
C

(
C
T
)
T
I
N

Đ
C
C

(
C
T
)
L
T

C
H
U
Y
Ê
N

N
C

(
C
T
)
3 1 3 3 2 3 2 3 3 4 3
Bình
thưòng YӃu
1 06SPT 48 0 7 36 4 1 47 1
2 06CNTT01 49 0 2 27 13 7 42 4 3 xét cho thôi
3 06CNTT02 48 3 10 25 8 2 46 2
Tͭng 145 3 19 88 25 10 135 7
T΍ l͟ 2.07 13.10 60.69 17.24 6.90 93.10 4.83
4 07SPT 50 0 10 29 11 0 50 0
5 07CNTT01 41 1 2 15 12 11 30 10 1 xét cho thôi (LQVũ)
6 07CNTT02 52 1 14 23 11 3 49 3
Tͭng 143 2 26 67 34 14 129 13
T΍ l͟ 1.40 18.18 46.85 23.78 9.79 90.21 9.09
7 08SPT 43 0 6 29 8 0 43 0
8 08CNTT01 51 0 2 25 11 13 38 11 2 xét cho thôi
9 08CNTT02 65 0 1 28 13 23 42 19 3 xét cho thôi+1 dӯng
Tͭng 159 0 9 82 32 36 123 30
T΍ l͟ 0.00 5.66 51.57 20.13 22.64 77.36 18.87
10 09SPT 43 3 12 15 11 2 41 2
11 09CNTT01 56 1 5 10 22 18 38 18
12 09CNTT02 49 1 3 13 20 12 37 11 1 xét cho thôi
13 09CNTT93 51 1 3 11 23 13 38 11 2 xét cho thôi
Tͭng 199 6 23 49 76 45 154 42
T΍ l͟ 3.02 11.56 24.62 38.19 22.61 77.39 21.11
Toàn khoa 646 11 77 286 167 105 541 92
T΍ l͟ 1.70 11.92 44.27 25.85 16.25 83.75 14.24
THONG KE HK1 09-10
TT Lӟp TS
Xuҩt sҳc
XӃp hҥng hӑc lӵc
Giӓi Khá T.Bình YӃu

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->