http://tim1s.vn/tiachopled - http://tim1s.

vn/quangcaoledtiachop - tiachopled
Tiachopled@gmail.com
Huong Dân Su dung bô diêu khiên led 16 công
Tiachop LED

So dô khôi: (hình anh)
Các công giao tiêp:
- DC in put: domino 2 chân, phân biêt cuc âm duong, nguôn dáp ung tu
9v – 24v DC, có diode chông nguoc dòng
- 16 công diêu khiên LED: diêu khiên o muc thâp, kêt nôi led duong
chung. Công suât môi ngõ tu 3 dên 4 ampe tuc là voi diên áp dc12v có
thê diêu khiên max 450 led don
- 3 công diêu khiên viên: diêu khiên o muc thâp, công suât môi ngõ ra 3
dên 4 ampe, max 450 led o dc 12v.
- 8 công tác diêu chinh:
o 4 công tác dâu tu 1 dên 4 dùng dê cài dát sô ngõ ra, lua chon
theo kiêu nhi phân 4 bít, cho 16 su lua chon dê diêu khiên 16
ngõ ra LED.
o 4 công tác tu 5 dên 8 dùng dê lua chon chuong trình chop, có 16 chuong trình , lua chon tuong tu
nhu lua chon sô ngõ ra ( phu luc giá tri dãy sw cuôi
trang)
Cách Kêt Nôi:
Kêt nôi nhu trong hình, dâu vào input theo dúng chiêu âm duong cua
nguôn diên vào

Các ngõ ra diêu khiên led siêt chát báng Domino, thu tu 1 dên 16
nhu trong hình vë.

Các ngõ ra viên thu tu 1 dên 3 nhu hình vë.
Cài Dàt :
Sau khi kêt nôi xong phân cung chúng ta tiên hành cài dát sô công su
dung và lua chon chuong trình chop cho phù hop.
Sô công su dung và chuong trình chop có giá tri theo cách gat công
tác nhu bang sau,
- luu ý so cong ra cài dàt tai các switch tu 1 dên 4 còn chuong trình chop
dc lua chon o các switch 5 dên 8
Công tác
Sô ngõ ra /
chuong trình sô
Công
tác
Sô ngõ ra /
chuong trình sô
Công
tác
Sô ngõ ra /
chuong trình sô

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Diêu kiên bao hành: truong hop nhãn mác chua có dâu hiêu bong tróc, không có hiên tuong cháy nô tu,
chip, transistor trên bo thì duoc dôi moi ngay tai dai lý, thoi han bao hành 3 tháng.
http://tim1s.vn/tiachopled - http://tim1s.vn/quangcaoledtiachop - tiachopled
Tiachopled@gmail.com
Huong Dân Su dung bô diêu khiên led 16 công Tiachop LED

Bô diêu khiên led lâp trình sàn cua tiachop Led có nhiêu uu diêm nôi bât nhu:
- kích thuoc nho gon ( 100x70mm) su dung các domino dê kêt nôi bên ngoài nên rât thuân tiên su
dung
- công suât cao, voi diên áp DC12v có thê diêu khiên 450 led các màu tráng , xanh lá, xanh duong và
750 led dôi voi màu do, vàng..
- có thê diêu chinh duoc sô ngõ ra cho phù hop voi thiêt kê cua ban, gôm 19 ngõ ra diêu khiên led,
trong dó 3 ngõ ra diêu khiên viên chay cô dinh còn 16 công diêu khiên ký tu sign có thê diêu chinh
duoc,
- thay dôi duoc toi 16 chuong trình chop dã duoc biên soan voi 10 hiêu ung dep mát
- thay dôi duoc tôc dô chay
- an toàn và ôn dinh, voi thoi gian phát triên tu 3 nám nay, chúng tôi tin tuong cung câp cho khách
hàng san phâm tôt nhât, dô ôn dinh cao, giúp khách hàng yên tâm trong công viêc cua mình
- bao hành chu dáo, phân phôi trên toàn quôc, hô tro lâp trình theo yêu câu khách hàng

các dia diêm mua hàng :

1) 390 Lê Hông phong - TDM - Bình Duong : 0986336387
2) 144/25/6 Phan Ván Hân - BT - HCM - 0974595285
3) Cua hàng LKDT Yên Quyên ,505/19 Nhât Tao – HCM
4) cua hàng LKDT Hiêp thành 505 Nhât Tao - HCM
Chính sách dai lý: call 0986336387