Câu 1.

Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p t¸ch : a) Fe2O3 ra khái hçn hîp Fe2O3, Al2O3, SiO2 d¹ng bét. b) Ag ra khái hçn hîp Ag, Cu, Fe ë d¹ng bét. Mçi trêng hîp chØ dïng duy nhÊt mét dung dÞch chøa mét ho¸ chÊt vµ lîng chÊt cÇn t¸ch vÉn gi÷ nguyªn khèi lîng ban dÇu. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ ghi râ ®iÒu kiÖn. Câu 2. Cho hỗn hợp ở dạng bột gồm : Al, Al2O3 và Fe2O3. Hãy trình bày phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp, sao cho khối lượng từng chất không thay đổi. CÂU 3. Một hỗn hợp gồm 3 kim loại : Al, Fe, Cu. Bằng phương pháp hoá học hãy tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp trên. CÂU 4. Muối ăn natri clorua (NaCl) bị lẫn các tạp chất là Na2SO4, MgCl2, MgSO4, CaCl2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Hãy trình bày phương pháp hoá học để tách riêng NaCl tinh khiết. CÂU 5. Có các muối NaCl, FeCl2, AlCl3 trong cùng một dung dịch. Làm thế nào để tách chúng riêng biệt ra khỏi nhau ? Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra khi tách ( yêu cầu các muối tách ra vẫn không thay đổi về khối lượng). CÂU 6. 1. Thế nào là nước cứng ? Hãy viết công thức hoá học của những muối có thể có trong các loại nước cứng sau : a) Nước cứng tạm thời. b) Nước cứng vĩnh cửu. 2. Hãy nêu nguyên tắc làm mất tính cứng của nước. 3. Có những chất sau : NaCl, Ca(OH)2, HCl và Na2CO3. Hãy cho biết chất nào làm mềm nước cứng tạm thời ? Giải thích và viết phương trình phản ứng. Câu 7. Trình bày phương pháp hoá học để tách từng kim loại riêng biệt ra khỏi hỗn hợp bột gồm : Al, Cu, Au, Mg. Viết các phương trình phản ứng. Câu 8. Bằng cách nào có thể tách riêng từng muối từ hỗn hợp chứa 4 muối rắn sau : BaSO4, CaCO3, Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3. Câu 9.Cho hçn hîp c¸c oxit SiO2 , Al2O3 , CuO, Fe2O3 . Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p hãa häc ®Ó thu ®îc tõng oxit tinh khiÕt. Câu 10. T¸ch c¸c chÊt ra khái hçn hîp Al, Fe, Zn , MgCl2 . Câu 11. T¸ch c¸c chÊt sau ra khái hçn hîp AlCl3 , FeCl3 , BaCl2 : Câu 12. Trong phßng thÝ nghiÖm thêng ®iÒu chÕ CO2 tõ CaCO3 vµ dung dÞch HCl, do ®ã CO2 bÞ lÉn mét Ýt khÝ hi®roclorua vµ h¬i níc. Lµm thÕ nµo ®Ó cã CO2 hoµn toµn tinh khiÕt ? Câu 13. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p tinh chÕ quÆng boxit trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Al. BiÕt r»ng trong quÆng chøa Al2O3, Fe2O3 , CaCO3 vµ SiO2 Câu 14. Khi ®iÒu chÕ C2H4 tõ C2H5OH vµ H2SO4 ®Æc ë 170OC th× khÝ sinh ra cã lÉn SO2. Hái cã thÓ dïng chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ®©y ®Ó lo¹i bá SO2: dung dịch KMnO4 , dung dịch KOH, dung dịch K2CO3 vµ dung dịch Br2. Câu 15. T¸ch c¸c chÊt sau ra khái hçn hîp bét Fe, Al, Cu, Ag, Ba. Câu 16. Đồng kim loại thường có lẫn một ít bạc. Làm thế nào để điều chế được Cu(NO3)2 tinh khiết từ loại đồng nói trên ?