P. 1
Cac Chuyen de Mtbt

Cac Chuyen de Mtbt

5.0

|Views: 1,409|Likes:
Được xuất bản bởihungphan1104
fjghjghjghjgh
fjghjghjghjgh

More info:

Published by: hungphan1104 on Jul 21, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

Casio fx laicaodang70@gmail.

com
I.CÁC BÀI TOÁN VỀ : “ PHÉP NHÂN TRÀN MÀN HÌNH ”
Bài 1:
Tính chính xác tổng S = 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + ... + 16.16!.
Giải:
V n . n! = !n + 1 " 1#.n! = !n + 1#! " n! n$n%
S = 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + ... + 16.16! = !2! " 1!# + !3! " 2!# + ... + !17! " 16!#
S = 17! " 1!.
&h'ng th( tính 17 )*ng má+ tính , 17! -. m/t 01 c2 nhi34 h5n 10 ch6 01 !t7.n m.n
hnh#. 8$n ta tính th9o cách 0a4%
Ta )i(4 di:n S d;<i d=ng % a.10
n
+ ) ,<i a> ) ?h@ hA? B( Chi thDc hiEn ?hF? tính>
má+ Ch'ng )G t7.n> cho CHt I4J chính xác.
Ta c2 % 17! = 13! . 14 . 1K . 16 . 17 = 6227020L00 . K7120
-=i c2% 13! = 6227020L00 = 6227 . 10
6
+ 20L . 10
2
n$n
S = !6227 . 10
6
+ 20L . 10
2
# . K712 . 10 " 1
= 3KK6L624 . 10
7
+ 11LL0M6 . 10
3
" 1 = 3KK6L742L0M6000 " 1
= 3KK6L742L0MKMMM.
Bài 2:
Tính CHt I4J BNng cOa các tích 0a4%
a# P = 22222KKKKK . 2222266666.
)# 8 = 20032003 . 20042004.
Giải:
a# QRt S = 22222> T = KKKKK> U = 666666.
Ta c2 P = !S.10
K
+ T#!S.10
K
+ U# = S
2
.10
10
+ ST.10
K
+ SU.10
K
+ TU
Tính t7$n má+%
S
2
= 4M3L172L4 V ST = 1234K43210 V SU = 14L14K1LK2 V TU = 370362M630
Tính t7$n giW+%
S
2
.10
10
4 M 3 L 1 7 2 L 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST.10
K
1 2 3 4 K 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
SU.10
K
1 4 L 1 4 K 1 L K 2 0 0 0 0 0
TU 3 7 0 3 6 2 M 6 3 0
P 4 9 3 4 4 4 4 4 3 2 ! 9 2 9 " 3 !
)# QRt X = 2003> Y = 2004. Ta c2%
8 = !X.10
4
+ X# !Y.10
4
+ Y# = XY.10
L
+ 2XY.10
4
+ XY
Tính XY> 2XY t7$n má+> 7Zi tính 8 t7$n giW+ nh; c[4 a#
&Ht I4J%
P = 4M3L44444320ML2M630.
8 = 4014L14L42K4012.
Bài #$% #&'() #*:
Tính chính xác các ?hF? tính 0a4%
a# S = 20!.
)# T = KKKKK66666 . 6666677777
c# U = 20072007 . 200L200L
d# 1038471
3
9# 20122003
2
II. TÌM +, -. C/0 PHÉP CHI0 +, NG123N
45 67i 89 :7; <= >? 7'( 1! :7@ <=:
S1 )G chia = 01 chia . th;5ng + 01 d; !a = )I + 7# !0 \ 7 \ )#
Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() 1
Casio fx laicaodang70@gmail.com
S4+ 7a 7 = a " ) . I
Ví d] % Tm 01 d; t7ong các ?hF? chia 0a4%
1# M124K6K217 cho 1234K6
2# ML7LM6LK4 cho 6MLK21
>5 67i 89 :7; <= BC( 7'( 1! :7@ <=:
P7&'() %7D%:
Tm 01 d; cOa S Chi chia cho T ! S l. 01 c2 nhi34 h5n 10 ch6 01#
^ U_t 7a th.nh 2 nh2m > nh2m B`4 c2 chín ch6 01 !C( ta )$n t7ái#. Tm 01 d; ?h`n
B`4 Chi chia cho T.
^ ViHt li$n tiH? 0a4 01 d; ?h`n cbn l=i !t1i Ba BO M ch6 01# 7Zi tm 01 d; l`n hai.
8H4 cbn n6a tính li$n tiH? nh; ,c+.
VE FG% Tm 01 d; cOa ?hF? chia 234K67LM01234 cho 4K67.
Ta tm 01 d; cOa ?hF? chia 234K67LM0 cho 4K67% Q;Ac CHt I4J 01 d; l. % 2203
Tm tiH? 01 d; cOa ?hF? chia 22031234 cho 4K67.
&Ht I4J 01 d; c41i c@ng l. 26.
Bài #$%% Tm 01 d; cOa các ?hF? chia%
a# ML3637MKK cho M60432K
)# M03K66LM623K cho 37L6M.
c) 1234567890987654321 : 123456
:5 -H() IiJ( #7K: L9 8M() F& 8N #OP <= F&.
Q P7?% 8M() F&:
+ QGnh nghda% 8H4 hai 01 ng4+$n a ,. ) chia cho c !c Chác 0# c2 c@ng 01 d; ta n2i a
BZng d; ,<i ) th9o mod4n c Ce hiE4
!mod # a b c ≡
+ P/t 01 tính chWt% V<i mfi a> )> c th4/c g+

!mod # a a m ≡

!mod # !mod # a b m b a m ≡ ⇔ ≡

!mod #V !mod # !mod # a b m b c m a c m ≡ ≡ ⇒ ≡

!mod #V !mod # !mod # a b m c d m a c b d m ≡ ≡ ⇒ t ≡ t

!mod #V !mod # !mod # a b m c d m ac bd m ≡ ≡ ⇒⇒ ≡
!mod # !mod #
n n
a b m a b m ≡ ⇔ ≡
VE FG 1% Tm 01 d; cOa ?hF? chia 12
6
cho 1M
hiJi%

( )
2
3
6 2 3
12 144 11!mod1M#
12 12 11 1!mod1M#
· ≡
· ≡ ≡
Vc+ 01 d; cOa ?hF? chia 12
6
cho 1M l. 1
VE FG 2% Tm 01 d; cOa ?hF? chia 2004
376
cho 1M7K
hiJi%
TiHt 376 = 62 . 6 + 4
Ta c2%
2
4 2
12 3
4L 4
2004 L41!mod1M7K#
2004 L41 231!mod1M7K#
2004 231 416!mod1M7K#
2004 416 K36!mod1M7K#

≡ ≡
≡ ≡
≡ ≡
V$R
Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() 2
Casio fx laicaodang70@gmail.com
60
62
62.3 3
62.6 2
62.6 4
2004 416.K36 1776!mod1M7K#
2004 1776.L41 K16!mod1M7K#
2004 K13 1171!mod1M7K#
2004 1171 KM1!mod1M7K#
2004 KM1.231 246!mod1M7K#
+
≡ ≡
≡ ≡
≡ ≡
≡ ≡
≡ ≡
&Ht I4J% S1 d; cOa ?hF? chia 2004
376
cho 1M7K l. 246
Bài #$% #7*: 7à(7:
Tm 01 d; cOa ?hF? chia %
a# 13
L
cho 27
)# 2K
14
cho 6K
c# 1M7L
3L
cho 3L7L.
d# 200K
M
cho 2007
9# 7
15
cho 2001
III. TÌM CHS +, HÀNG TUN VVW HÀNG CHXCW HÀNG TRYM... C/0
MZT [1\ TH]0:
Bài 1% Tm ch6 01 h.ng B5n ,G cOa 01 17
2002
hiJi%
( )
2
1000
2 2000 1000
2
1000
2000
17 M!mod10#
17 17 M !mod10#
M 1!mod10#
M 1!mod10#
17 1!mod10#

· ≡Vc+
2000 2
17 .17 1.M!mod10# ≡ . Uh6 01 tcn c@ng cOa 17
2002
l. M
Bài 2% Tm ch6 01 h.ng ch]c> h.ng t7im cOa 01 23
200K
.
hiJi
+ Tìm ch s! h"ng ch#c c$a s! %&
%''(
1
2
3
4
23 23!mod100#
23 2M!mod100#
23 67!mod100#
23 41!mod100#
jo B2%
( )
K
20 4 K
2000 100
200K 1 4 2000
23 23 41 01!mod100#
23 01 01!mod100#
23 23 .23 .23 23.41.01 43!mod100#
· ≡ ≡
≡ ≡
⇒ · ≡ ≡
Vc+ ch6 01 h.ng ch]c cOa 01 23
200K
l. 4 !hai ch6 01 tcn c@ng cOa 01 23
200K
l. 43#
) Tìm ch s! h"ng t*+m c$a s! %&
%''(

1
4
K
20 4
2000 100
23 023!mod1000#
23 L41!mod1000#
23 343!mod1000#
23 343 201!mod1000#
23 201 !mod1000#≡ ≡

Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() 3
Casio fx laicaodang70@gmail.com
K
100
2000
200K 1 4 2000
201 001!mod1000#
201 001!mod1000#
23 001!mod1000#
23 23 .23 .23 023.L41.001 343!mod1000#· ≡ ≡
Vc+ ch6 01 h.ng t7im cOa 01 23
200K
l. 01 3 !)a ch6 01 tcn c@ng cOa 01 23
200K
l. 01
343#
III. TÌM BCNNW 1C[N
Pá+ tính c.i 0kn ch;5ng t7nh 7Nt gfn ?h[n 01 th.nh ?h[n 01 t1i giJn
A a
B b
·
Tá á? d]ng ch;5ng t7nh n.+ B( tm lU-8> TU88 nh; 0a4%
+ lU-8 !SV T# = S % a
+ TU88 !SV T# = S . )
VE FG 1% Tm lU-8 ,. TU88 cOa 241MKL0247 ,. 3L021M7K31
mj% hhi ,.o m.n hnh %
241MKL0247
3L021M7K31
,. Wn => m.n hnh hiEn
7
11
lU-8% 241MKL0247 % 7 = 34K6K4321
TU88% 241MKL0247 . 11 = 2.661K3L272 . 10
10
!t7.n m.n hnh#
Uách tính BNng% Q;a con t7n l$n dbng )i(4 thoc xoá 01 2 B( chp cbn 41MKL0247 . 11
&Ht I4J % TU88% 461K3L2717 + 2.10
M
. 11 = 2661K3L2717
VE FG 2% Tm lU-8 cOa 400M6M20 V M474372 ,. K113K43L
hiJi% qn M474372 ↵ 400M6M20 = ta B;Ac % 6ML7↵ 2MK70.
lU-8 cOa M474372 ,. 400M6M20 l. M474372 % 6ML7 = 13K6.
Ta Br )iHt lU-8!aV )V c# = lU-8!lU-8!a V )#V c#
jo B2 chp c`n tm lU-8!13K6 V K113K43L#.
ThDc hiEn nh; t7$n ta tm B;Ac%
lU-8 cOa 400M6M20 V M474372 ,. K113K43L l. % "^
Bài #$%:
Uho 3 01 1M3MM3LV 6L102034V K10K10.
a# mr+ tm lU-8 cOa 1M3MM3LV 6L102034.
)# mr+ tm TU88 cOa 6L102034V K10K10.
c# hfi T l. TU88 cOa 1M3MM3L ,. 6L102034. Tính giá t7G BNng cOa T
2
.
IV.PHÂN +, T1_N HOÀN.
VE FG 1% sh[n 01 n.o 0inh 7a 01 thc? ?h[n t4`n ho.n 0a4%
a# 0>!123#
)# 7>!37#
c# K>34!12#
hiJi%
hhi nh<%
1 1 1
0> !1#V 0> !01#V 0> !001#
M MM MMM
· · ·
...
a# Uách 1%
Ta c2 0>!123# = 0>!001#.123 =
1 123 41
.123
MMM MMM 333
· ·
Uách 2%
QRt a = 0>!123#
Ta c2 1000a = 123>!123# . S4+ 7a MMMa = 123. Vc+ a =
123 41
MMM 333
·
Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() 4
Casio fx laicaodang70@gmail.com
CD: :`a >W: b#* )iải5
VE FG 2% sh[n 01 n.o Br 0inh 7a 01 thc? ?h[n t4`n ho.n 3>1K!321#
hiJi% QRt 3>1K!321# = a.
ma+ 100.000 a = 31K321>!321# !1#
100 a = 31K>!321# !2#
-W+ !1# t7a !2# ,H th9o ,H> ta c2 MMM000a = 31K006
Vc+
166K0
K2K01
MMM000
31K006
· · a
Bài 3% Tính
2 2 2
0>1MML1MML... 0> 01MML1MML... 0> 001MML1MML...
A · + +
hiJi
QRt 0>001MML1MML... = a.
Ta c2%
1 1 1
2.
100 10
2.111
100
A
a a a
A
a
¸ _
· + +

¸ ,
·
T7ong Chi B2 % 100a = 0>1MML1MML... = 0>!0001# . 1MML =
1MML
MMMM
Vc+ S =
2.111.MMMM
1111
1MML
·
V. TcNH +, [d THeP PHÂN THf N +01 -g1 PHh2.
VE FG 1:
Tm ch6 01 lt thc? ?h[n tho 10K cOa ?hF? chia 17 % 13
Giải:
B&C: 1:
+ ThDc hiEn ?hF? chia 17 % 13 = 1.3076M230L !thDc chWt má+ Br thDc hiEn ?hF? tính
7Zi l.m t7bn ,. hi(n thG CHt I4J t7$n m.n hnh#
Ta lW+ 7 ch6 01 B`4 ti$n u h.ng thc? ?h[n l.% 3!^"923
+ -W+ 1>3076M23 . 13 = 16>MMMMMMM
17 ^ 16>MMMMMMM = 0>0000001
Vc+ 17 = 1>3076M23 . 13 + 0.0000001
(tại sao không ghi c s! 08)""" ,h-ng ./y ch s! th01 cu!i c2ng 3ì máy c4 th5 đ6
."m t*7n8 ,h-ng ./y s! 9h-ng 3ì
17 = 1>3076M230 . 13 + 0>0000001= 1>3076M230 . 13 + 0>0000001
B&C: 2:
+ lW+ 1 % 13 = 0>076M23076M2
11 ch6 01 u h.ng thc? ?h[n tiH? th9o l.% !^"923!^"92
Vc+ ta Br tm B;Ac 1L ch6 01 B`4 ti$n u h.ng thc? ?h[n 0a4 dW4 ?hv+ l.%
3!^"923!^"923!^"92
Vc+ 17 % 13 = 1>!3076M2# Uh4 Cw gZm 6 ch6 01.
Ta c2 10K = 6.17 + 3 !
10K 3!mod6# ≡
#
Vc+ chD 01 thc? ?h[n tho 10K 0a4 dW4 ?hv+ l. ch6 01 tho )a cOa ch4 Cw. Q2 chính
l. 01 7
VE FG 2:
Tm ch6 01 thc? ?h[n tho 13
2007
0a4 dW4 ?hv+ t7ong ?hF? chia 2K0000 cho 1M
Giải:
Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() K
Casio fx laicaodang70@gmail.com
Ta c2
2K0000 17
131K7
1M 1M
· +
. Vc+ chp c`n tm ch6 01 thc? ?h[n tho 13
2007
0a4 dW4
?hv+ t7ong ?hF? chia 17 % 1M
T;<c 1%
qn 17 % 1M = 0>LM4736L421.
Ta B;Ac M ch6 01 B`4 ti$n 0a4 dW4 ?hv+ l. 94^3"42
+ -W+ 17 " 0> LM4736L42 x 1M = 2 . 10
^M
T;<c 2%
-W+ 2 % 1M = 0>10K2631K7M.
Uhín 01 u h.ng thc? ?h[n tiH? th9o l.% 1!i2"31i^
+ -W+ 2 " 0>10K2631K7 x 1M = 1>7 . 10
^L
= 17 . 10
^M
T;<c 3%
-W+ 17 % 1M = 0>LM4736L421.
Uhín 01 u h.ng thc? ?h[n tiH? th9o l.
+ -W+ 17 " 0>0LM4736L42 x 1M = 2 . 10
^M
T;<c 4%
-W+ 2 % 1M = 0>10K2631K7M.
Uhín 01 u h.ng thc? ?h[n tiH? th9o l.% 1!i2"31i^
...
V$R 1^ : 19 j !W 94^3"421!i2"31i^94^3"421!i2"31i^ ...
j !Wb94^3"421!i2"31i^5 . Uh4 Cw gZm 1L ch6 01.
Ta c2
( )
66M
3 2007 3 66M
13 1!mod1L# 13 13 1 !mod1L# ≡ ⇒ · ≡
&Ht I4J 01 d; l. 1> 04+ 7a 01 c`n tm l. 0Z Bong u ,G t7í B`4 ti$n t7ong ch4 Cw gZm
1L ch6 01 thc? ?h[n.
&Ht I4J % <=
Bài #$%:
Tm ch6 01 thc? ?h[n tho 2007 0a4 dW4 ?hv+ Chi chia%
a# 1 chia cho 4M
)# 10 chia cho 23
VI. CÁC BÀI TOÁN VỀ T0 THfC
P/t 01 CiHn thoc c`n nh<%
1. Tk(7 Bl Bmn;a#
S1 d; t7ong ?hF? chia y!x# cho nhG thoc x " a chính l. y!a#
mE I4J% 8H4 a l. nghiEm cOa y!x# th y!x# chia hHt cho x " a
2. +' 8M H;A ('
Ta c2 th( d@ng 05 BZ mo7 n5 B( thm CHt I4J cOa ?hF? chia Ba thoc y!x# cho nhG
thoc x " a.
Ví d]%
ThDc hiEn ?hF? chia !x
3
" Kx
2
+ Lx " 4# cho x " 2 )*ng cách d@ng 05 BZ mo7 n5.
T;<c 1% QRt các hE 01 cOa Ba thoc )G chia th9o tho tD ,.o các c/t cOa dbng t7$n.
T;<c 2% T7ong 4 c/t B( t71ng u dbng d;<i> )a c/t B`4 cho ta các hE 01 cOa Ba
thoc th;5ng> c/t c41i c@ng cho ta 01 d;.
^ S1 tho nhWt cOa dbng d;<i = 01 t;5ng ong u dbng t7$n
Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() 6
a = 2
^K L ^4 1
Casio fx laicaodang70@gmail.com
^ &( ta c/t tho hai> mzi 01 u dbng d;<i B;Ac xác BGnh )*ng cách lW+ a nh[n ,<i
01 :H() Fo() Bi9( #A&C: 7Zi c/ng ,<i 01 c@ng c/t u dbng t7$n
Vc+ !x
3
" Kx
2
+ Lx " 4# = !x " 2#!x
2
" 3x + 2# + 0
x 8H4 Ba thoc )G chia l. a
0
x
3
+ a
1
x
2
+ a
2
x + a
3
> Ba thoc chia l. x " a> ta B;Ac
th;5ng l. )
0
x
2
+ )
1
x + )
2
d; l. 7. Th9o 05 BZ mo7 n5 ta c2%
Bài 1% Tm 01 d; t7ong các ?hF? chia 0a4%
a# x
3
" Mx
2
" 3Kx + 7 cho x " 12.
)# x
3
" 3>2K6 x + 7>321 cho x " 1>1617.
c# Tính a B( x
4
+ 7x
3
+ 2x
2
+ 13x + a chia hHt cho x + 6
d#
K 3 2
6> 723 1> LK7 6> 4KL 4> 31M
2> 31L
# # # #
#
− + − +
+
9# Uho s!x# = 3x
3
+ 17x " 62K
+ Tính s!2 2 #
+ Tính a B( s!x# + a
2
chia hHt cho x + 3
Bài 2 %
Uho s!x# = x
K
+ ax
4
+ )x
3
+ cx
2
+ dx + y .
TiHt s!1# = 1 > s!2# = 4 > s!3# = M > s!4# = 16 > s!K# = 1K . Tính s!6# > s!7# > s!L# >
s!M#
Giải:
Ta c2 s!1# = 1 = 1
2
V s!2# = 4 = 2
2
V s!3# = M = 3
2
V s!4# = 16 = 4
2
V s!K# = 2K = K
2
XFt Ba thoc {!x# = s!x# " x
2
.
j: thW+ {!1# = {!2# = {!3# = {!4# = {!K# = 0.
S4+ 7a 1V 2V 3V 4V K l. nghiEm cOa Ba thoc {!x#.
V hE 01 cOa x
K
)*ng 1 n$n {!x# c2 d=ng%
{!x# = !x " 1#!x " 2#!x " 3#!x " 4#!x " K#.
Vc+ ta c2 {!6# = !6 " 1#!6 " 2#!6 " 3#!6 " 4#!6 " K# = s!6# ^ 6
2
ma+ s!6# = K! + 6
2
= 1K6.
{!7# = !7 " 1#!7 " 2#!7 " 3#!7 " 4#!7 " K# = s!7# " 7
2
ma+ s!7# = 6! + 7
2
= 76M
Bài 3:
Uho {!x# = x
4
+ mx
3
+ nx
2
+ ?x + I . TiHt {!1# = K > {!2# = 7 > {!3# = M >
{!4# = 11 .
Tính các giá t7G cOa {!10# > {!11# > {!12# > {!13#
H&C() Fp(
{!1# = K = 2.1 + 3V {!2# = 7 = 2.2 + 3V {!3# = M = 2.3 + 3 V {!4# = 11 = 2.4 + 3
XFt Ba thoc {
1
!x# = {!x# " !2x + 3#
Bài 4 % Uho s!x# = x
K
+ ax
4
+ )x
3
+ cx
2
+ dx + 9 .
TiHt s!1# = 3 > s!2# = M > s!3# = 1M > s!4# = 33 > s!K# = K1 . Tính s!6# > s!7# > s!L# >
s!M# > s!10# > s!11# .
Bài i%
Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() 7
a = 2
^K L ^4 1
1
^3 2 0
a
a
1
a
2
a
3
a
0
)
0
7 )
1
)
2
a
0
a)
0
+ a
1
a)
1
+ a
2
a)
2
+ a
3
Casio fx laicaodang70@gmail.com
Uho s!x# = x
4
+ ax
3
+ )x
2
+ cx + d. U2 s!1# = 0>K V s!2# = 2 V s!3# = 4>K V
s!4# = L. Tính s!2002#> s!2003#
Bài ":
Uho s!x# = x
4
+ ax
3
+ )x
2
+ cx + d. TiHt s!1# = KV s!2# = 14V s!3# = 2MV s!4# = K0.
mr+ tính s!K# > s!6# > s!7# > s!L#
Bài ^:
Uho s!x# = x
4
+ ax
3
+ )x
2
+ cx + d. TiHt s!1# = 0V s!2# = 4 V s!3# = 1L V s!4# = 4L.
Tính s!2007#
Bài % Uho s!x# = x
K
+ 2x
4
" 3x
3
+ 4x
2
" Kx + m .
a# Tm 01 d; t7ong ?hF? chia s!x# cho x " 2>K Chi m = 2003 .
)# Tm giá t7G cOa m B( s!x# chia hHt cho x " 2>K
c# s!x# c2 nghiEm x = 2 . Tm m .
Bài 9% Uho s!x# =
4 3
2
2 K 7
3
# # # − + +
.
a# Tm )i(4 thoc th;5ng {!x# Chi chia s!x# cho x " K.
)# Tm 01 d; cOa ?hF? chia s!x# cho x " K chính xác BHn 3 ch6 01 thc? ?h[n.
Bài 1!:
Tm 01 d; t7ong ?hF? chia Ba thoc x
K
" 7>L34x
3
+ 7>KL1x
2
" 4>K6Lx + 3>1M4 cho
x " 2>6K2. Tm hE 01 cOa x
2
t7ong B thoc th;5ng cOa ?hF? chia t7$n.
Bài 11%
&hi chia Ba thoc 2x
4
+ Lx
3
" 7x
2
+ Lx " 12 cho x " 2 ta B;Ac th;5ng l. Ba thoc {!x#
c2 )cc l. 3. mr+ tm hE 01 cOa x
2
t7ong {!x#
Bài 12%
Uho Ba thoc s!x# = 6x
3
" 7x
2
" 16x + m .
a# Tm m B( s!x# chia hHt cho 2x + 3
)# V<i m tm B;Ac u c[4 a # > hr+ tm 01 d; 7 Chi chia s!x# cho 3x " 2 ,. ?h[n tích
s!x# th.nh tích cOa các thaa 01 )cc nhWt
c# Tm m ,. n B( {!x# = 2x
3
" Kx
2
" 13x + n ,. s!x# c@ng chia hHt cho x " 2 .
d# V<i n tm B;Ac u t7$n > hr+ ?h[n tích {!x# 7a tích cOa các thaa 01 )cc nhWt.
Bài 13%
Uho s!x# = x
4
+ Kx
3
" 4x
2
+ 3x + m ,. {!x# = x
4
+ 4x
3
^ 3x
2
+ 2x + n .
a# Tm các giá t7G cOa m ,. n B( s!x# ,. {!x# c@ng chia hHt cho x " 2 .
)# V<i giá t7G cOa m ,. n tm B;Ac > chong tn 7*ng |!x# = s!x# " {!x# chp c2 m/t
nghiEm d4+ nhWt
Bài 14 %
Uho y!x# = x
3
+ ax
2
+ )x + c . TiHt % y

,
_

¸
¸
3
1
=
10L
7
V y

,
_

¸
¸

2
1
=
K
3

V y

,
_

¸
¸
K
1
=
K00
LM
.
Tính giá t7G BNng ,. g`n BNng cOa y

,
_

¸
¸
3
2
.
Bài 1i:
Xác BGnh các hE 01 a> )> c cOa Ba thoc%
s!x# = ax
3
+ )x
2
+ cx " 2007 B( 0ao cho s!x# chia cho !x " 13# c2 01 d; l. 1> chia
cho !x " 3# c2 01 d; l. l. 2> ,. chia cho !x " 14# c2 01 d; l. 3
!&Ht I4J lW+ ,<i hai ch6 01 u h.ng thc? ?h[n#
Bài 1":
Xác BGnh các hE 01 a> )> c> d ,. tính giá t7G cOa Ba thoc
{!x# = x
K
+ ax
4
+ )x
3
+ cx
2
+ dx " 2007 t=i các giá t7G cOa x = 1>1KV 1>2KV 1>3KV 1>4K
Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() L
Casio fx laicaodang70@gmail.com
VII. MZT +, BÀI TOÁN VỀ -q2 +,
Bài 1:
Uho dr+ 01 a1 = 3V a
n + 1
=
3
3
1
n n
n
a a
a
+
+
.
a# -c? I4+ t7nh )Wm ?hím tính a
n + 1

)# Tính a
n
,<i n = 2> 3> 4> ...> 10
Bài 2:
Uho dr+ 01 x
1
=
1
2
V
3
1
1
3
n
n
#
#
+
+
· .
a# mr+ lc? I4+ t7nh )Wm ?hím tính x
n + 1
)# Tính x
30
V x
31
V x
32
Bài 3% Uho dr+ 01 1
4
1
n
n
n
#
#
#
+
+
·
+
!n ≥ 1#
a# -c? I4+ t7nh )Wm ?hím tính x
n + 1
,<i x
1
= 1 ,. tính x
100
.
)# -c? I4+ t7nh )Wm ?hím tính x
n + 1
,<i x
1
= ^2 ,. tính x
100
.
Bài 4% Uho dr+ 01
2
1 2
4 K
1
n
n
n
#
#
#
+
+
·
+
!n ≥ 1#
a# Uho x
1
= 0>2K. ViHt I4+ t7nh Wn ?hím li$n t]c B( tính các giá t7G cOa x
n + 1
)# Tính x
100
Bài i% Uho dr+ 01
( ) ( )
K 7 K 7
2 7
n n
n
$
+ − −
·
,<i n = 0V 1V 2V 3V ...
a# Tính K 01 h=ng B`4 ti$n l
0
> l
1
> l
2
> l
3
> l
4
)# Uhong minh 7*ng l
n + 2
= 10l
n + 1
" 1Ll
n
.
c# -c? I4+ t7nh )Wm ?hím li$n t]c tính l
n + 2
th9o l
n + 1
,. l
n
.
H- )iải:
a# Tha+ n = 0V 1V 2V 3V 4 ,.o c'ng thoc ta B;Ac
l
0
= 0> l
1
= 1> l
2
= 10> l
3
= L2> l
4
= 640
)# Uhong minh% hiJ 0} l
n + 2
= al
n + 1
+ )l
n
+ c. Tha+ n = 0V 1V 2 ,. c'ng thoc ta
B;Ac hE ?h;5ng t7nh%

2 1 0
3 2 1
4 3 2
10
10 L2
L2 10 640
$ a$ b$ c a c
$ a$ b$ c a b c
a b c $ a$ b$ c
· + + + · ¹ ¹
¹ ¹
· + + ⇔ + + ·
' '
¹ ¹
+ + · · + +
¹ ¹
hiJi hE n.+ ta B;Ac a = 10> ) = ^1L> c = 0
c# {4+ t7nh )Wm ?hím li$n t]c tính l
n + 2
t7$n má+ Ua0io K70PS > Ua0io K70~S
Q;a l
1
,.o S> tính l
2
7Zi B;a l
2
,.o T
1 Sm•€T ST• S x 10 " 1L x 0 Sm•€T ST• T>
lR? l=i dr+ ?hím 0a4 B( tính li$n tiH? l
n + 2
,<i n = 2> 3> ...
x 10 " 1L S-smS S Sm€T ST• S !B;Ac l
3
#
x 10 " 1L S-smS T Sm€T ST• T !B;Ac l
4
#
Bài ": Uho dr+ 01
3 K 3 K
2
2 2
n n
n
$
¸ _ ¸ _
+ −
· + −


¸ , ¸ ,
,<i n = 1V 2V 3V ...
a# Tính K 01 h=ng B`4 ti$n l
1
> l
2
> l
3
> l
4
> l
K
)# -c? c'ng thoc t74+ hZi tính l
n + 1
th9o l
n
,. l
n " 1
.
c# -c? I4+ t7nh )Wm ?hím li$n t]c tính l
n + 1
t7$n má+ Ua0io
Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() M
Casio fx laicaodang70@gmail.com
Bài ^:
Uho dr+ 01 ,<i 01 h=ng tổng I4át B;Ac cho )ui c'ng thoc

3 2
# 3 13 ! # 3 13 !
n n
n
$
− − +
·
,<i n = 1 > 2 > 3 > . . . C > . . .
a# Tính L 7 6 K 4 3 2 1
> > > > > > > $ $ $ $ $ $ $ $
)# -c? c'ng thoc t74+ hZi tính 1 + n
$
th9o n
$
,. 1 − n
$
c# -c? I4+ t7nh Wn ?hím li$n t]c tính 1 + n
$
th9o n
$
,. 1 − n
$
Bài :
Uho dr+ 01 { }
n
$
B;Ac t=o th.nh th9o I4+ t_c 0a4% Pzi 01 0a4 )*ng tích cOa hai 01
t7;<c c/ng ,<i 1> )_t B`4 ta l
0
= l
1
= 1.
a# -c? m/t I4+ t7nh tính 4
n
.
)# Tính các giá t7G cOa l
n
,<i n = 1V 2V 3V ...V M
c# U2 ha+ Ch'ng 01 h=ng cOa dr+ chia hHt cho 4‚ 8H4 c2 cho ,í d]. 8H4 Ch'ng
hr+ chong minh.
H&C() Fp( )iải:
a# jr+ 01 c2 d=ng% l
0
= l
1
= 1> l
n + 2
= l
n + 1
. l
n
+ 1> !n =1V 2V ...#
{4+ t7nh tính l
n
t7$n má+ tính Ua0io K00PS t7u l$n%
1 +HIrT +TO 0 s 1 t 1 +IHrT +TO B. -R? l=i dr+ ?hím
s 0[PH0 0 t 1 +HIrT +TO 0 s 0[PH0 B t 1 +HIrT +TO B
)# Ta c2 các giá t7G cOa l
n
,<i n = 1V 2V 3V ...V M t7ong )Jng 0a4%
l
0
= 1 l
1
= 1 l
2
= 2 l
3
= 3 l
4
= 7
l
K
= 22 l
6
= 1KK l
7
= 3411 l
L
= K2L706 l
M
= 1L03416167
Bài 9:
Uho dr+ 01 l
1
= 1> l
2
= 2> l
n + 1
= 3l
n
+ l
n " 1
. !n ≥ 2#
a# mr+ lc? m/t I4+ t7nh tính l
n + 1
)*ng má+ tính Ua0io
)# Tính các giá t7G cOa l
n
,<i n = 1L> 1M> 20
Bài 11:
Uho dr+ 01 l
1
= 1> l
2
= 1> l
n + 1
= l
n
+ l
n " 1
. !n ≥ 2#
c# mr+ lc? m/t I4+ t7nh tính l
n + 1
)*ng má+ tính Ua0io
d# Tính các giá t7G cOa l
n
,<i n = 12> 4L> 4M> K0
T+ c[4 )#
1
12
j 144W 1
4
j 4!^i2"9^"W 1
49
j ^^^^42!49 W 1
49
j 12i"2"9!2i
Bài 12:
Uho dr+ 01 0_? tho tD ,<i l
1
= 2> l
2
= 20 ,. ta l
3
t7u Bi B;Ac tính th9o c'ng thoc
l
n + 1
= 2l
n
+ l
n + 1
!n ≥ 2#.
a# Tính giá t7G cOa l
3
> l
4
> l
K
> l
6
> l
7
> l
L
)# ViHt I4+ t7nh )Wm ?hím li$n t]c tính l
n
c# S} d]ng I4+ t7nh t7$n tính giá t7G cOa l
n
,<i n = 22V 23> 24> 2K
III. MZT +, BÀI TOÁN VỀ [I3N PHÂN +,.
Bài 1:
Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() 10
Casio fx laicaodang70@gmail.com
Uho
12
30
K
10
2003
A · +
+
. ViHt l=i 1
1
1
1
1
...
o
n
n
A a
a
a
a

· +
+
+ +
ViHt CHt I4J th9o tho tD [ ] [ ]
0 1 1
> >...> > ...>...>...>...
n n
a a a a

·
hiJi%
Ta c2
12 12.2003 24036 4001 1
30 3 30 30 1 31
K 2003K
2003K 2003K 2003K
10
2003 4001
A · + · + · + · + + · +
+


1
31
30
K
4001
· +
+
.
TiH? t]c tính nh; t7$n> c41i c@ng ta B;Ac%

1
31
1
K
1
133
1
2
1
1
1
2
1
1
2
A · +
+
+
+
+
+
+
ViHt CHt I4J th9o Ce hiE4 li$n ?h[n 01 [ ] [ ]
0 1 1
> >...> > 31> K>133> 2>1> 2>1> 2
n n
a a a a

·
Bài 2:
Tính giá t7G cOa các )i(4 thoc 0a4 ,. )i(4 di:n CHt I4J d;<i d=ng ?h[n 01%
31
1
2
1
3
1
4
K
A ·
+
+
+
V
10
1
7
1
6
1
K
4
B ·
+
+
+
V
2003
2
3
4
K
L
7
M
% ·
+
+
+
Qá? 01% S# 210Lƒ1K7 V T# 1300ƒM31 V U# 7L3173ƒ131K
|i$ng c[4 U ta l.m nh; 0a4% &hi tính BHn 2003%
131K
3M1
. 8H4 tiH? t]c nhWn x 2003 =
th B;Ac 01 thc? ?h[n , ,;At I4á 10 ch6 01.
V ,c+ ta l.m nh; 0a4%
3M1 x 2003 = !CHt I4J 7L3173# ,c+ U = 7L3173ƒ131K.
Bài 3:
a# Tính
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
A · +
+
+
+
+
+
+
)#
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
3
B · +

+

+

Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() 11
Casio fx laicaodang70@gmail.com
c#
1
1
1
2
1
3
1
4
1
K
1
6
1
7
1
L
M
% · +
+
+
+
+
+
+
+
d#
1
M
2
L
3
7
4
6
K
K
6
4
7
3
L
2
M
& · +
+
+
+
+
+
+
+
Bài 4:
a# ViHt I4+ t7nh tính%

3 1
17
12 K
1 23
1 1
1 3
12 1
17 7
2002 2003
A · + +
+ +
+ +
+ +
)# hiá t7G tm B;Ac cOa S l. )ao nhi$4 ‚
Bài i:
TiHt
2003 1
7
1
273
2
1
1
1
a
b
c
d
· +
+
+
+
+
. Tm các 01 a> )> c> d.
Bài ":
Tm giá t7G cOa x> +. ViHt d;<i d=ng ?h[n 01 ta các ?h;5ng t7nh 0a4%
a#
4
1 1
1 4
1 1
2 3
1 1
3 2
4 2
# #
+ ·
+ +
+ +
+ +
V )#
1 1
1 2
1 1
3 4
K 6
' '
·
+ +
+ +
m;<ng d„n% QRt S =
1
1
1
1
2
1
3
4
+
+
+
> T =
1
1
4
1
3
1
2
2
+
+
+

Ta c2 4 + Sx = Tx. S4+ 7a
4
#
B A
·

.
&Ht I4J
L44 12KK6
L
14KM 14KM
# · − · −
. !T&'() #* R j
24
2M
5
Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() 12
Casio fx laicaodang70@gmail.com
Bài ^:
Tm x )iHt%
3 3L1M7L
3
3L2007
L
3
L
3
L
3
L
3
L
3
L
3
L
3
L
1
L
1 #
·
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-c? I4+ t7nh Wn li$n t]c t7$n yx " K70PS> K70~S.
3L1M7L % 3L2007 = 0.MMMM240LK
qn tiH? ?hím x
^1
x 3 " L ,. Wn M l`n dW4 =. Ta B;Ac%

1
1
Ans
#
·
+
. TiH? t]c Wn Sn0 x
^1
" 1 =
6J# uaả : s j v1W119"329 7;w:
174K760M0L3367
1KKM226047LM21
¸ _

¸ ,
Bài :
Th…i gian t7ái BWt I4a+ m/t ,bng I4anh t7ái BWt B;Ac ,iHt d;<i d=ng li$n ?h[n 01 l.%
1
36K
1
4
1
7
1
3
1
K
1
20
6
+
+
+
+
+
+
. jDa ,.o li$n ?h[n 01 n.+> ng;…i ta c2 th( tm 7a 01 nim
nh4cn. Ví d] d@ng ?h[n 01
1
36K
4
+
th co 4 nim l=i c2 m/t nim nh4cn.
Ubn nH4 d@ng li$n ?h[n 01
1 7
36K 36K
1
2M
4
7
+ ·
+
th co 2M nim !Ch'ng ?hJi l. 2L
nim# 0† c2 7 nim nh4cn.
1# mr+ tính giá t7G !d;<i d=ng ?h[n 01# cOa các li$n ?h[n 01 0a4%
a#
1
36K
1
4
1
7
3
+
+
+
V )#
1
36K
1
4
1
7
1
3
K
+
+
+
+
V c#
1
36K
1
4
1
7
1
3
1
K
20
+
+
+
+
+
2# &Ht l4cn ,3 01 nim nh4cn dDa th9o các ?h[n 01 ,aa nhcn B;Ac.
Các chuyên đề Giải toán bằng máy tính CASIO TA4() 13

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->