DANH SÁCH HỆ THỐNG EMAIL VỚI TÊN MIỀN BacKan.Edu.

Vn
TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TT Email nhóm PhongBanSGD@backan.edu.vn SGD@backan.edu.vn Khoiphong@backan.edu.vn KhoiTruong@backan.edu.vn KhoiTrungTam@backan.edu.vn KhoiNoiTru@backan.edu.vn KhoiMamNon@backan.edu.vn MamNon.PGDBaBe@BacKan.Edu.Vn MamNon.PGDBachThong@BacKan.Edu.Vn MamNon.PGDChoMoi@BacKan.Edu.Vn MamNon.PGDChoDon@BacKan.Edu.Vn MamNon.PGDNaRi@BacKan.Edu.Vn MamNon.PGDNganSon@BacKan.Edu.Vn MamNon.PGDPacNam@BacKan.Edu.Vn MamNon.PGDTXBacKan@BacKan.Edu.Vn KhoiTieuHoc@backan.edu.vn TieuHoc.PGDBaBe@BacKan.Edu.Vn TieuHoc.PGDBachThong@BacKan.Edu.Vn TieuHoc.PGDChoMoi@BacKan.Edu.Vn TieuHoc.PGDChoDon@BacKan.Edu.Vn TieuHoc.PGDNaRi@BacKan.Edu.Vn TieuHoc.PGDNganSon@BacKan.Edu.Vn TieuHoc.PGDPacNam@BacKan.Edu.Vn TieuHoc.PGDTXBacKan@BacKan.Edu.Vn KhoiTHCS@backan.edu.vn THCS.PGDBaBe@BacKan.Edu.Vn THCS.PGDBachThong@BacKan.Edu.Vn THCS.PGDChoMoi@BacKan.Edu.Vn THCS.PGDChoDon@BacKan.Edu.Vn THCS.PGDNaRi@BacKan.Edu.Vn THCS.PGDNganSon@BacKan.Edu.Vn Email nhóm Mô tả Gửi thư điện tử tới các phòng ban chức năng của Sở GD&ĐT Bắc Kạn (Hộp thư của các phòng ban) Gửi thư điện tử tới cán bộ, chuyên viên của cơ quan Sở GD&ĐT Bắc Kạn (Hộp thư cá nhân của cán bộ, chuyên viên) Gửi thư điện tử tới 8 phòng GD&ĐT các huyện, thị xã (Hộp thư của các phòng giáo dục) Gửi thư điện tử tới 15 Trường THPT (Hộp thư của các Trường THPT) Gửi thư điện tử tới 3 Trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT Bắc Kạn (Hộp thư của các Trung tâm) Gửi thư điện tử tới các trường dân tộc nội trú trong tỉnh Bắc Kạn (Hộp thư của 05 trường dân tộc nội trú: Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Bắc Kạn, Chợ Đồn) Gửi thư điện tử tới các trường Mầm non trong tỉnh Bắc Kạn (Hộp thư của các trường Mầm non) Gửi thư điện tử tới các trường Mầm non của Phòng GD&ĐT Ba Bể (Hộp thư của các trường Mầm non thuộc Phòng GD&ĐT Ba Bể) Gửi thư điện tử tới các trường Mầm non của Phòng GD&ĐT Bạch Thông (Hộp thư của các trường Mầm non thuộc Phòng GD&ĐT Bạch Thông) Gửi thư điện tử tới các trường Mầm non của Phòng GD&ĐT Chợ Mới (Hộp thư của các trường Mầm non thuộc Phòng GD&ĐT Chợ Mới ) Gửi thư điện tử tới các trường Mầm non của Phòng GD&ĐT Chợ Đồn (Hộp thư của các trường Mầm non thuộc Phòng GD&ĐT Chợ Đồn) Gửi thư điện tử tới các trường Mầm non của Phòng GD&ĐT Na Rì (Hộp thư của các trường Mầm non thuộc Phòng GD&ĐT Na Rì) Gửi thư điện tử tới các trường Mầm non của Phòng GD&ĐT Ngân Sơn (Hộp thư của các trường Mầm non thuộc Phòng GD&ĐT Ngân Sơn) Gửi thư điện tử tới các trường Mầm non của Phòng GD&ĐT Pác Nặm (Hộp thư của các trường Mầm non thuộc Phòng GD&ĐT Pác Nặm) Gửi thư điện tử tới các trường Mầm non của Phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn (Hộp thư của các trường Mầm non thuộc Phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn) Gửi thư điện tử tới các trường Tiểu học trong tỉnh Bắc Kạn (Hộp thư của các trường Tiểu học) Gửi thư điện tử tới các trường Tiểu học của Phòng GD&ĐT Ba Bể (Hộp thư của các trường Tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT Ba Bể) Gửi thư điện tử tới các trường Tiểu học của Phòng GD&ĐT Bạch Thông (Hộp thư của các trường Tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT Bạch Thông) Gửi thư điện tử tới các trường Tiểu học của Phòng GD&ĐT Chợ Mới (Hộp thư của các trường Tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT Chợ Mới ) Gửi thư điện tử tới các trường Tiểu học của Phòng GD&ĐT Chợ Đồn (Hộp thư của các trường Tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT Chợ Đồn) Gửi thư điện tử tới các trường Tiểu học của Phòng GD&ĐT Na Rì (Hộp thư của các trường Tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT Na Rì) Gửi thư điện tử tới các trường Tiểu học của Phòng GD&ĐT Ngân Sơn (Hộp thư của các trường Tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT Ngân Sơn) Gửi thư điện tử tới các trường Tiểu học của Phòng GD&ĐT Pác Nặm (Hộp thư của các trường Tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT Pác Nặm) Gửi thư điện tử tới các trường Tiểu học của Phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn (Hộp thư của các trường Tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn) Gửi thư điện tử tới các trường THCS và PTCS trong tỉnh Bắc Kạn (Hộp thư của các trường THCS và PTCS) Gửi thư điện tử tới các trường THCS và PTCS của Phòng GD&ĐT Ba Bể (Hộp thư của các trường THCS và PTCS thuộc Phòng GD&ĐT Ba Bể) Gửi thư điện tử tới các trường THCS và PTCS của Phòng GD&ĐT Bạch Thông (Hộp thư của các trường THCS và PTCS thuộc Phòng GD&ĐT Bạch Thông) Gửi thư điện tử tới các trường THCS và PTCS của Phòng GD&ĐT Chợ Mới (Hộp thư của các trường THCS và PTCS thuộc Phòng GD&ĐT Chợ Mới ) Gửi thư điện tử tới các trường THCS và PTCS của Phòng GD&ĐT Chợ Đồn (Hộp thư của các trường THCS và PTCS thuộc Phòng GD&ĐT Chợ Đồn) Gửi thư điện tử tới các trường THCS và PTCS của Phòng GD&ĐT Na Rì (Hộp thư của các trường THCS và PTCS thuộc Phòng GD&ĐT Na Rì) Gửi thư điện tử tới các trường THCS và PTCS của Phòng GD&ĐT Ngân Sơn (Hộp thư của các trường THCS và PTCS thuộc Phòng GD&ĐT Ngân Sơn) Mô tả

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

THCS.PGDPacNam@BacKan.Edu.Vn THCS.PGDTXBacKan@BacKan.Edu.Vn CB.PGDBaBe@BacKan.Edu.Vn CB.PGDBachThong@BacKan.Edu.Vn CB.PGDChoDon@BacKan.Edu.Vn CB.PGDNaRi@BacKan.Edu.Vn CB.PGDNganSon@BacKan.Edu.Vn CB.PGDPacNam@BacKan.Edu.Vn CB.PGDTXBacKan@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C2Tin@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3BacKan@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3BaBe@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3BinhTrung@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3BocBo@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3ChoDon@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3ChoMoi@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3Chuyen@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3DLHungVuong@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3NaPhac@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3NaRi@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3NganSon@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3DTNoiTru@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3PhuThong@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3QuangKhe@BacKan.Edu.Vn GiaoVien.C3YenHan@BacKan.Edu.Vn MamnonCNTT@BacKan.Edu.Vn LopMamNon1@BacKan.Edu.Vn

Gửi thư điện tử tới các trường THCS và PTCS của Phòng GD&ĐT Pác Nặm (Hộp thư của các trường THCS và PTCS thuộc Phòng GD&ĐT Pác Nặm) Gửi thư điện tử tới các trường THCS và PTCS của Phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn (Hộp thư của các trường THCS và PTCS thuộc Phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn) Gửi thư điện tử (Email) tới tất cả cán bộ, chuyên viên của Phòng GD&ĐT Ba Bể (Hộp thư cá nhân) Gửi thư điện tử (Email) tới tất cả cán bộ, chuyên viên của Phòng GD&ĐT Bạch Thông (Hộp thư cá nhân) Gửi thư điện tử (Email) tới tất cả cán bộ, chuyên viên của Phòng GD&ĐT Chợ Đồn (Hộp thư cá nhân) Gửi thư điện tử (Email) tới tất cả cán bộ, chuyên viên của Phòng GD&ĐT Na Rì (Hộp thư cá nhân) Gửi thư điện tử (Email) tới tất cả cán bộ, chuyên viên của Phòng GD&ĐT Ngân Sơn (Hộp thư cá nhân) Gửi thư điện tử (Email) tới tất cả cán bộ, chuyên viên của Phòng GD&ĐT Pác Nặm (Hộp thư cá nhân) Gửi thư điện tử (Email) tới tất cả cán bộ, chuyên viên của Phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn (Hộp thư cá nhân) Gửi thư điện tử (Email) tới tất cả giáo viên dạy Tin học cấp THCS tập huấn tại Bắc Kạn. Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Bắc Kạn (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Bắc Kạn) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Ba Bể (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Ba Bể) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Bình Trung (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Binh Trung) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Bộc Bố (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Bộc Bố) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Chợ Đồn (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Chợ Đồn) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Chợ Mới (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Chợ Mới) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Chuyên Bắc Kạn (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Kạn) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Dân lập Hùng Vương (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Dân lập Hùng Vương) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Nà Phặc (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Nà Phặc) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Na Rì (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Na Rì) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Ngân Sơn (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Ngân Sơn) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Phủ Thông (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Phủ Thông) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Quảng Khê (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Quảng Khê) Gửi thư điện tử tới tất cả giáo viên của trường THPT Yên Hân (Hộp thư cá nhân của giáo viên Trường THPT Yên Hân) Gửi thư điện tử tới các thầy cô giáo cốt cán về CNTT của bậc học Mầm non các huyện, thị xã (Hộp thư của các giáo viên tham gia tập huấn tại 04 lớp CNTT tại tỉnh Bắc Kạn) Gửi thư điện tử tới các thầy cô giáo cốt cán về CNTT của bậc học Mầm non tại Phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn và Phòng GD&ĐT Ba Bể (Hộp thư của các giáo viên tham gia tập huấn tại tỉnh lớp 1) Gửi thư điện tử tới các thầy cô giáo cốt cán về CNTT của bậc học Mầm non tại Phòng GD&ĐT Bạch Thông và Phòng GD&ĐT Chợ Đồn (Hộp thư của các giáo viên tham gia tập huấn tại tỉnh lớp 2) Gửi thư điện tử tới các thầy cô giáo cốt cán về CNTT của bậc học Mầm non tại Phòng GD&ĐT Chợ Mới và Phòng GD&ĐT Pác Nặm (Hộp thư của các giáo viên tham gia tập huấn tại tỉnh lớp 3) Gửi thư điện tử tới các thầy cô giáo cốt cán về CNTT của bậc học Mầm non tại Phòng GD&ĐT Na Rì và Phòng GD&ĐT Ngân Sơn (Hộp thư của các giáo viên tham gia tập huấn tại tỉnh lớp 4)

59

LopMamNon2@BacKan.Edu.Vn

60 61

LopMamNon3@BacKan.Edu.Vn LopMamNon4@BacKan.Edu.Vn