CÁC BÀI TOÁN TRONG TAM GIÁC

Trần Đức Ngọc 0985128747 Trường THPT Tân Kỳ I ,Nghệ An

Những bài toán đã thi từ 1997 đến 2008
1)Tam giác ABC có : sin2A+sin2B+sin2 C 2 Thì Tam giác ABC là Tam giác nhọn . Hd : (Đề 2.5-D98,A2000) Biến đổi T = sin2A+sin2B+sin2C = 2 + 2cosAcosBcosC.Biện luận. 2)Tam giác nhọn ,có : Hd : (Đề 2.6-A99) Tam giác ABC nhọn nên cosA,cosB,cosC
Mà cosAcosB = Suy ra: cosAsosB cos2

+

+

=

+

+

. C/m +

ABC đều

0.Theo Cosi :

(1) = cos2

= sin2
(2)

= sin2 .

Do đó,từ (1) và (2) ta có :

+ +

.Tức là +

+ + +

-Viết hai bđt tương tự, cộng 3 bđt , ta được đpcm :

3)Tam giác ABC có : sinA+sinB+sinC – 2sin sin Hd : (Đề 2.7-A2000) sinA+sinB+sinC – 2sin sin = 2sin ….. cos = …..

= 2sin

.C/minh : C = 1200 = 2cos

4cos cos cos - 2sin sin

C = 600

4)Hai góc A,B của tam giác ABC thoả mãn đk: tan + tan = 1. Chứng minh rằng: Hd : (Đề 3.11-A98) Chứng minh được tan
Suy ra: tan

tan

1

tan

+ tan tan + tan tan = 1.
1 .Mặt khác

= tan

= .Cho nên:
tan

=
Dấu bằng xẩy ra khi tan = tan =

Do đó : tan
Tức là khi

=

ABC cân tại đỉnh C.

5) C/m Tam giác ABC đều khi và chỉ khi :

+
Hd : (Đề 3.12-A99) (*)

+

- (cotA+cotB+cotC) = + +
=

(*) tan ….. tan

+ tan + tan =

. Vậy ABC đều

( Với mọi tam giác ta luôn có: tan + tan + tan
( bình phương 2 vế,thay 1 = tan …… +

+ tan tan + tan tan )
0 ,dấu bằng xẩy ra khi ABC đều )

6) Tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn có bán kính R = 1.Gọi ma , mb , mc là độ dài các trung tuyến.C/m

Tam giác ABC đều khi và chỉ khi :

+

+

= = =
sinA .

Hd : (Đề3.14-A01) Đk cần : ABC đều thì ta có ma = mb = mc =
Page 1

CÁC BÀI TOÁN TRONG TAM GIÁC
Trần Đức Ngọc 0985128747 Trường THPT Tân Kỳ I ,Nghệ An

Suy ra : Điều kiện đủ : 2ma +
2

=
2

= 2

=
a.ma

+

+

=
(1)

= b2 + c2

a2 + b2 + c2 = 2ma + (2)

Hoàn toàn tương tự có:

(3) Cộng (1) , (2) , (3) vế theo vế được :

+

+

2

+

+

.Dấu bằng xẩy ra

…..

(công thức trung tuyến )
2

a2 = b2 = c2
2

ABC đều
2 2

7) C/m rằng :Nếu Tam giác ABC có (b +c )sin(C – B) = (c – b )sin(C + B) Thì tam giác đó vuông hoặc cân

Hd : (Đề4.16-A99) (b2+c2)sin(C – B) = (c2 – b2)sin(C + B) b2
*

= c2

sin2BsinBsinC = sin2CsinBsinC

sin2B = sin2C (ptlg cơ bản)

….. Tam giác ABC vuông hoặc cân.

8 )Cho tam giác ABC có đường thẳng đi qua trọng tâm G và tâm I đường tròn nội tiếp vuông góc với đường phân giác trong của góc C,gọi a,b,c là độ dài các cạnh của tam giác ABC.Chứng minh rằng :

=

Hd : (Đề 5.18-A2000). - Gọi giao điểm của IP với các cạnh CA,CB tương ứng là P,Q.Từ giả thiets suy ra CPQ cân tại C -Gọi r,p, ha ,hb , S thứ tự là …của ABC .da , db là khoảng cách từ G đến các cạnh a,b của ABC - Tính diện tích CPQ theo hai cách:
Cách 1: Cách 2 :

dtCPQ = dtCIP + dtCIQ = dtCPQ = dtCGP + dtCGQ =

r (CP + CQ) = r.CP
db .CP + da = r= da .CQ = ha db =

(1)

(CP = CQ do CPQ cân) (CP = CQ do CPQ cân)

(da + db ) .CP

(2)

Từ (1) , (2) và chú ý G là trọng tâm r.CP =

ABC

hb nên ta có :

(da + db ) .CP =

r=

(da + db )

(ha + hb )

= (

+

)

= (

+

)

.Đây là đpcm

9)Tam giác ABC có 2b = a +c khi và chỉ khi cot cot = 3 Hd :(Đề 6.21-D98) Định lý sin trong Tam giác.Biến đổi tổng thành tích 10)Tam giác ABC có 5tan tan = 1 .Chứng minh 3c = 2(a+b) Hd :(Đề 6.22-D2000) Đlý sin trong Tam giác.Biến đổi tương đương từ cạnh về góc, bđ tổng thành tích 11)Gọi a,b,c là độ dài ba cạnh ,A,B,C là các góc ,S là diện tích và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.Chứng minh cotA+cotB+cotC = Hd :(Đề 8.28-A98).Áp dụng các công thức : cosA= 12)Tam giác ABC thoả mãn hệ thức = , sinA =
và S =

. cotA =

. Chứng minh tam giác ABC đều

Hd :(Đề 8.29-A99) Định lý sin trong tam giác. -Đẳng thức đã cho tương đương với sin2A + sin2B + sin2C = sinA + sinB + sinC (*) -Nhân 2 cả hai vế ,(*) (sin2A + sin2B-2sinC)+( sin2B + sin2C-2sinA)+( sin2C + sin2A-2sinB)=0
Page 2

CÁC BÀI TOÁN TRONG TAM GIÁC
Trần Đức Ngọc 0985128747 Trường THPT Tân Kỳ I ,Nghệ An

2sinC

+ 2sinB

+ 2sinA A=B= C

=0 ABC đều

13)Tam giác ABC thoả mãn hệ thức : Hd :(Đề 10.34-A97) Đlý sin .(*) Hd :(Đề 10.35-B97) .Ta có (*)

+

= =

.(*) Chứng minh ABC vuông. cos(A+B) = 0 1 0 2bc 2ca 2ab 2(ab+bc+ca) (*) ABC vuông

14) Trong tam giác ABC ,chứng minh luôn có cosA+cosB+cosC 2 + 4sin sin sin 2(ab+bc+ca) b2 + c2 – a2 c +a –b
2 2 2

15) Trong tam giác ABC ,chứng minh : a2+b2+c2 Hd :(Đề 10.36-D97) Ta có : a b c Cộng ba bđt cùng chiều , được đpcm : Hd :(Đề 10.37-A98) .Định lý sin
17) Chứng minh :Tam giác ABC có tanA + tanB = 2cot

a2 + b2 – c2

ABC bất kỳ ta luôn có : a2+b2+c2

16) Chứng minh :Tam giác vuông hoặc cân khi và chỉ khi : acosB – bcosA = asinA – bsinB thì ABC là tam giác cân

Hd :(Đề 10.38-B98) 18) Tính các góc của tam giác ABC nếu các góc A,B,C thoả mãn hệ thức : cos2A + Hd :(Đề 12.47-A01) (*) (cos2B +cos2C) + = 0 (*) + 3.sin2(B-C) = 0 ….. 19) Tam giác ABC thoả mãn atanA + btanB = (a+b).tan Hd :(Đề 13.54-D01) . (*) .(*)
ABC đều

Chứng minh ABC cân ….. A = B , ABC cân tại C.

.(tan A –tanB) = 0

20) Tam giác ABC thoả mãn hệ thức : cot2 + cot2 Hd :(Đề 14.57-A99) Ta có 1= tan cot2
cot2 cot2

+ cot2 = 9. Chứng minh tam giác ABC đều 3

tan

+ tan tan + tan tan
(1) .

27 + cot2 3. 3.

Theo Cosi : cot2 + cot2 cot2 + cot2 + cot2

(2) Từ (1) và (2) suy ra :

= 9 .Dấu bằng xẩy ra khi ở (1) và (2) đồng thời xẩy ra dấu bằng, tức là khi: …..
ABC đều

21) Tam giác ABC là tam giác gì nếu : Hd :(Đề 15.58-A97)
Page 3

CÁC BÀI TOÁN TRONG TAM GIÁC
Trần Đức Ngọc 0985128747 Trường THPT Tân Kỳ I ,Nghệ An

-Đẳng thức (1) -Đẳng thức (2)

- 4cos …

cos

cos B A

=0
… 90 .
0

có góc (chẳng hạn A) bằng 600 A = B .Như vậy ,suy ra ABC đều sin .sin .Ta c/minh M = sinAcossA + sinBcossB

cos (A - B) = 1

22) Cho tam giác ABC có các góc thoả mãn C Hd :(Đề 15.61-A99) Ta biến đổi M =

Tìm gtnn của biểu thức : M = cos

-Có : sinCcoss(A-B) = sin(A+B)cos(A-B) = -Suy ra : cos(A-B) = cosA + B A 900 B A cosB

cosA + cosB.Tức là cos(A-B)

cosA + cosB 1

M

( Vì theo giả thiết C

)

Thấy :với ABC đều thì điều kiện C

900 được thực hiện và M =

- Đẳng thức M =
-Suy ra : M=

xẩy ra

khi ABC là tam giác vuông tại A hoặc là tam giác đều.Vậy MinM =

23) Tam giác ABC là tam giác gì nếu : Hd :(Đề 15.62-A01) -Áp dụng Đlý sin cho (1),chia cả 2 vế cho 2sinAsinB sin(B-A) = 0 - Như vậy A = B = Chứng minh : Hd :(Đề 16.64-A98) Ta có : 0 được (1) sinAcossB+sinBcosA = 2sinBcosA cosA = sinA A=

A = B . Thay vào (2) được 2sin2A = 4sin2 A do đó C =

,

ABC vuông cân tại đỉnh C.

24) Gọi a,b,c là độ dài ba cạnh ,r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

+

+ + + + = = = .Dấu bằng xẩy ra
ABC đều

+

+
= =

+

25) Cho A,B,C là ba góc trong một tam giác . Tìm gtln của biểu thức : Hd :(Đề 17.67-A98) Ta có M = 3(1- 2sin2 ) + 4sin cos Phương trình f (t) = 0 có ’ = 4cos2 M= cos2 = 1 và ’ = 0

M = 3cosA + 2(cosB + cosC) f (t) = 6t2- 4t.cos – 6(M-3) 0 M-3

+ (M – 3) = 0 với t = sin
cos2 M

+3= .

B = C và A là góc có sin
Page 4

= . Vậy MaxM =

CÁC BÀI TOÁN TRONG TAM GIÁC
Trần Đức Ngọc 0985128747 Trường THPT Tân Kỳ I ,Nghệ An

26) Cho A,B,C là ba góc của tam giác . Chứng minh rằng : Nếu cot , cot , cot lập thành một cấp số cộng thì cot . cot + cot

=3
+ cot = cot + cot cot = 2cot (2) cot (1)

Hd :(Đề 17.68-A99) - Trước hết chứng minh : Với tam giác ABC ta luôn có : cot - Theo giả thiết ; cot ( Cộng cot , cot , cot cot cot

lập thành một cấp số cộng .Ta có cot + cot = 3cot M= + cot = 3cot cot . cot +

vào cả hai vế ) cot

- Từ (1),(2) suy ra : cot

= 3 Đây là đpcm.
+

27) Cho A,B,C là ba góc trong một tam giác . Tìm gtnn của biểu thức : Hd :(Đề 19.71-A99) Áp dụng Cosi : M=

+

+

=
M= A = B = 300 , C = 1200 .Vậy MinM = A B C A

=
đạt khi A = B = 300 , C = 1200, ABC cân 2 C 900.Đặt t = cosC , 0 t

28) Cho tam giác ABC có 00 Hd :(Đề 19.72-A2000) - Từ gt suy ra cosC đpcm (2t – 1)

900 .Chứng minh : B C 900 600

0.Từ đk 00

. Do đó

0 (*) Vì 2t t= C = 600

0 và 2t – 1

0 cho nên bđt (*) xẩy ra dấu bằng khi

và chỉ khi 2t – 1 = 0

ABC đều.

29) Tam giác ABC có các cạnh a,b,c và p là nửa chu vi . Chứng minh rằng :

+ =

+

2( +

+ ) =

Hd :(Đề 21.77-A01).Áp dụng bđt Cosi ta có :

+
Tức là :

2.

+

(1)

Tương tự: :

+
ABC đều

(2)

và :

+

(3).

Cộng ba bất đẳng thức cùng chiều (1),(2),(3) ta có đpcm.

30) Tam giác ABC có Hd :(Đề 22.79-D97) -Giả thiết : - Giả thiết:

.Chứng minh

(Nhân chéo,làm gọn) cos(B – C) – cosA=

a2(b+c) = b3+c3

a2 = b2 + c2 – bc

A = 600 (1)

cos(B – C) = 1

B - C = 0, B=C, ABC (2)

-Từ (1) và (2) ta được đpcm : ABC đều Page 5

CÁC BÀI TOÁN TRONG TAM GIÁC
Trần Đức Ngọc 0985128747 Trường THPT Tân Kỳ I ,Nghệ An

31) Cho a,b,c là ba cạnh và A,B,C là ba góc của một tam giác . Chứng minh rằng : Hd :(Đề 22.80-D98).Ta có:VP =
32) Các cạnh và các góc của tam giác thoả mãn :

= =

(*)

= + =

=…= . Chứng minh
ABC vuông

= VT

Hd :(Đề 22.82-D2000) Đlý sin.Giả thiết biến đổi tương đương cos(B+C) = 0

ABC vuông

33) Chứng minh rằng: Trong mọi tam giác ta có : 0 sinA+sinB+sinC - sinAsinB - sinBsinC - sinCsinA 1 Hd :(Đề 23.84-D97) Có: sinA+sinB+sinC - sinAsinB - sinBsinC – sinCsinA= sinA(1- sinB)+sinB(1-sinC)+sinC(1-sinA) 0 (1) Và : (1-sinA)(1-sinB)(1-sinc) 0 ,( thực hiện nhân đa thức ) sinA+sinB+sinC - sinAsinB - sinBsinC – sinCsinA 1 – sinAsinBsinC 1 Từ (1) và (2) ta được điều cần chứng minh: 0 sinA+sinB+sinC - sinAsinB - sinBsinC - sinCsinA * 34 ) Tam giác ABC có các góc Avà B nhọn , các góc thoả mãn sin2 A + sin2B = . Tính góc C Hd :(Đề 23.84-D97). -Ta có 0 sinC 1 nên sin2C do đó từ gt sin2A + sin2B (áp dụng Đlý cosin) suy ra cosC 0 -Chứng minh được : sin2A + sin2 B + sin2C = 2 + 2cossAcosBcosC . -Từ giả thiết suy ra: + sin2C = 2 + 2cossAcosBcosC .Có VT = cossAcosBcosC 0 .Theo giả thiết A , B nhọn -Từ (1) và (2) ta có cosC = 0 .Vậy C = 900. 35) Chứng minh :Trong mọi tam giác ta luôn có : cossAcosB sin2C a2 + b2 c2 (1) + sin2C 0 2 (2) (2) 1

0 do đó cosC

+

+

= (tan

+ tan

+ tan + cot

+ cot

+ cot )

Hd :(Đề 23.85-A98) Ta có tan + cot = , tan + cot = , tan + cot = Cộng 3 đẳng thức đó vế theo vế , sau đó chia hai vế cho 2 được đpcm. 36) Các góc của tam giác ABC thoả mãn :cotA +cotB +cotC = tan
Chứng minh ABC đều

+ tan + tan

.
tan
2tan

Hd :(Đề 23.86-A99) :Chứng minh được ABC bất kỳ thì: cotA +cotB +cotC
Dấu bằng xẩy ra khi

+ tan + tan
(1)

ABC là tam giác đều.Thật vậy,ta có:

cotA+cotB = … =
Hoàn toàn tương tự ,có: cotB+cotC Đpcm : cotA +cotB +cotC 2tan

= 2tan .Tức là : cotA+cotB
(2) , cotC+cotA 2tan

(3) .Cộng 3 bđt (1), (2), (3) được

tan

+ tan + tan .Dấu bằng xẩy ra khi ở các bđt (1), (2), (3) đồng thời xẩy
cos cos

ra dấu bằng ,tức là khi A = B = C , ABC là tam giác đều .

37) Các góc của tam giác ABC thoả mãn : cos
Chứng minh ABC vuông.

- sin sin sin =

(*)

Hd :(Đề 23.88-A01) Ta có (*) cos

- sin
Page 6

=1

CÁC BÀI TOÁN TRONG TAM GIÁC
Trần Đức Ngọc 0985128747 Trường THPT Tân Kỳ I ,Nghệ An

cos sin + cos cos cos -

- sin cos

+ sin

2

-1=0

=0 =0 .T/hợp (1) xẩy ra thì A = 900 ,T/hợp (2) thì B hoặc C là 900

Ta được đpcm :Nếu Các góc của tam giác ABC thoả mãn : cos thì ABC vuông.

cos

cos

- sin sin sin =

(*)

38*) Chứng minh trong mọi tam giác ta luôn có : tan

+ tan + tan

= = = =… = VP

Hd :(Đề 24.89-A01) Ta có: VT = tan

+ tan + tan

…..=
39) Cho A,B,C là ba góc của tam giác .Chứng minh: a)
b)

tan tan

tan tan

+ tan tan + tan tan = 1
tan
, Dấu đẳng thức xẩy ra khi nào ?

Hd :(Đề 25.92-A99) Câu a).Có tan tan

= tan

=

.Tức là:

=

Nhân chéo ,suy ra đpcm:

+ tan tan + tan tan = 1
tan

Câu b) Côsi : ) 1 = tan

+ tan tan + tan tan
tan tan tan tan

3

. Suy ra :

(đpcm) Dấu bằng xẩy ra khi ABC đều. tương đương với : cot

( Ra bài tập mới- Thấy : tan

tan

cot

cot

)

40) Các góc của tam giác ABC thoả mãn : cosC(sinA + sinB) = sinCcos(A – B) (*) Hãy tính : cosA + cosB

Hd :(Đề 25.93-A2000) Ta có (*) - cos(A+B).cos Đặt u = cos = cos

- cos(A+B).2sin cos(A-B)

cos

= 2sin

cos = cos …..

cos(A-B)

(1- 2cos2

) .cos

(2cos2
1= 2uv .

- 1)

và v = cos cos

(u và v dương) Ta có (1-2u2)v = (2v2- 1)u
cosA + cosB = 1 (Điều ta cần tìm)

Tức là 1 = 2 cos

******************************************************************************************
Trên đây là 40 bài toán về Tam giác ,đã thi trong 13 năm qua .Tôi đã sưu tập,ghi lại những Hướng dẫn rất ngắn gọn. Góp phần giúp cho các em Học sinh có điều kiện ôn tập mảng kiến thức này được thuận lợi. Tôi gửi lên thân tặng các đồng nghiệp có cùng sở thích ĐAM MÊ CHUYÊN MÔN .
TRẦN ĐỨC NGỌC_YÊN SƠN_ĐÔ LƯƠNG _NGHỆ AN ĐIỆN THOẠI 0985128747 _ 0383882577 GV_ THPT TÂN KỲ I

>>>>>>>>><<<<<<<>>>>>>><<<<<<>>>>>><<<<<<>>>>>>><<<<<<<>>>>>>><<<<<<<<>>>>>>>><<<<<>>>> Page 7