PHẦN I Chƣơng I

:

ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

A/ CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC VÀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT:

Câu1: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ học? A. Chuyển động cơ học là sự di chuyển của vật. B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí từ nơi này sang nơi khác. C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian. D. Các phát biểu A,B và C đều đúng. Câu2: Điều nào sau đây là đúng khi nói về chất điểm? A. Chất điểm là những vật có kích thước nhỏ. B. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ. C. Chất điểm là những vật có khích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của vật. D. Các phát biểu A, B và C đều đúng. Câu3: Trong các trƣờng hợp sau đây, trƣờng hợp nào có thể xem vật nhƣ một chất điểm? A. Tàu hoả đứng trong sân ga. B. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng. C. Trái Đất đang chuyển động tự quay quanh nó. D. Trái đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời. Câu4: Điều nào sau đây đúng với vật chuyển động tịnh tiến? A. Quỹ đạo của vật luôn luôn là đường thẳng. B. Mọi điểm trên vật vạch ra những đường cá dạng giống nhau. C. Vận tốc của vật không thay đổi. D. Mọi điểm trên vật vạch ra những đường giiống nhau và đường nối hai điểm bất kì của vật luôn luôn song song với chính nó. Câu5: Trong các vật chuyển động sau đây, chuyển động của vật nào là chuyển động tịnh tiến? A.Chuyển động của ngăn kéo bàn khi ta kéo nó ra. B. Chuyển động của cánh cửa khi ta mở cửa. C. Chuyển động của ôtô trên đoạn đường vòng. D. Chuyển động Mặt Trăng quay xung quanh trái đất. Câu6: Hệ quy chiếu là hệ gồm có: A. Vật được chọn làm mốc. B. Một hệ toạ độ gắn trên vật làm mốc. C. Một thước đo chiều dài và một đồng hồ đo thời gian. D. Tất cả các yếu tố kể ở các mục A, B và C.

Câu10: Điều nào sau đây là đúng với vật chuyển động thẳng đều? A. t0 = 7 giờ. t0 = 0 giờ. Vật nào có vận tốc lớn hơn thì chuyển động nhanh hơn. B). Véctơ vận tốc có hướng không thay đổi. C). Mốc thời gian là thời điểm dùng để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một đối tượng. B. Câu11: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về vận tốc của chuyển động thẳng đều? A. D. Nếu chọn mốc thời gian là lúc7 giờ thì thời điểm ban đầu đúng với thời điểm nào trong các trƣờng hợp sau: A). Vật chuyển động trong không gian: Chọn hệ toạ độ Đêcác vuông góc Oxyz. Mốc thời gian là một thời điểm bất kì trong quá trình khảo sát một hiện tượng. B. D. Mốc thời gian là thời điểm kết thúc một hiện tượng. Các phát biểu A. Trong chuyển động thẳng đều. Câu8: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mốc thời gian? A. Quỹ đạo là đường thẳng. B và C đều hợp lý. Vật nào có vận tốc lớn hơn thì trong cùng một khoảng thời gian. nó sẽ đi được quãng đường dài hơn. B.Câu7: Trong các cách chọn hệ toạ độ sau đây. Vật chuyển động trong một mặt phẳng: Chọn hệ trục toạ độ Đêcác vuông góc xOy nằm trong mặt phẳng đó. B. vận tốc của vật được đo bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và khoảng thời gian để vật đi hết quãng đường đó. B. vận tốc không thay đổi theo thời gian. B và C đều đúng. Vật chuyển động trên một đường thẳng: Chọn trục toạ độ Ox trùng ngay với đường thẳng đó. Vận tốc của vật cho biết khả năng chuyển động của vật. trong đó vật đi được những quãng dường bằng nhau trong những khoản thời gian bằng nhau bất kì. Câu12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vận tốc của chuyển động? A. D. C. Câu9: Một xe ôtô khởi hành lúc 7 giờ (theo đồng hồ treo tƣờng). cách chọn nào là hợp lý? A. C. Tại mọi thời điểm. Véctơ vận tốc không đổi theo thời gian. Vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. C. véctơ vận tốc là như nhau. Quỹ đạo là đường thẳng. C. D. Vận tốc luôn có giá trị dương. . Các cách chọn A. D. C. Mốc thời gian luôn luôn được chọn là mốc 0 giờ. t0 = 14 giờ C). Một thời điểm khác.

âm hoặc bằng không. Trong hệ SI. B. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào cách chọn đơn vị của độ dài đường đi và đơn vị của thời gian. s  v. C. B và C đều đúng. C. đơn vị của vận tốc là cm/s. 20 và 21. v là vận tốc và t là thời gian chuyển động). s  v. mệnh đề II đúng. D. Câu16: Một vật chuyển động thẳng đều theo trục Ox có phƣơng trình toạ độ là: x = x0+vt (với x0 0 và v  0). mệnh đề II đúng. Câu17: Một vật chuyển động thẳng theo trục Ox. Vật chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ. B và C đều đúng. Đơn vị của vận tốc luôn luôn là m/s. hai mệnh đề không tƣơng quan. Vật chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ.t 2 D). Mệnh đề I đúng. . mệnh đề II sai. Câu14: Công thức nào sau đây là đúng với công thức tính đƣờng đi của vật chuyển động thẳng đều? (trong đó s là quãng đƣờng. Trả lời các câu 18. Toạ độ của vật luôn thay đổi theo thời gian. A) s  . Mệnh đề I đúng. D. Toạ độ của vật có thể dương. D.t Câu15: Điều nào sau đây là đúng khi nói về toạ độ của một vật chuyển động thẳng đều? A. Toạ độ của vật biến thiên theo hàm số bậc nhất đối với thời gian. Toạ độ ban đầu của vật không trùng với gốc toạ độ. Các phát biểu A. Toạ độ của vật có giá trị không đổi theo thời gian. B. phƣơng trình toạ độ của vật là: x = xo+v(t-to) với xo 0. Đơn vị của vận tốc cho biết tốc độ chuyển động của vật. B. mệnh đề II đúng. Điều khẳng định nào sau đây là chính xác: A. s  v 2 . 19. Mệnh đề I đúng. D. Thời điểm ban đầu của chuyển động không trùng với thời điểm được chọn làm mốc thời gian. Theo các quy ƣớc sau: ( I ) và ( II ) là các mệnh đề. Các khẳng định A. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A.t C). C. hai mệnh đề có tƣơng quan. C. Toạ độ ban đầu của vật không trùng với gốc toạ độ. v t B).Câu13: Điều nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị của vận tốc? A. Mệnh đề I sai. C. D. A. Vật chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ. B. v >0 và t  0. B.

Câu 19: ( I ) Chiếc bè nứa trôi trên sông theo một đường thẳng. Đồ thị a và c D). đồ thị nào có dạng đúng với vật chuyển động thẳng đều? x x x x O t a) O t b) O t c) O t d) (Hình 9) Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau: A). D.Các đồ thị a.thời gian của Ba vật chuyển động trên mmột đƣờng thẳng. Sử dụng dự kiện trên để trả lời các câu hỏi 24. véctơ vận tốc của vật có thể thay đổi về hƣớng. Câu 20: ( I ) Vật nào có vận tốc nhỏ hơn thì sẽ chuyển động nhỏ hơn. Vì ( II ) Vận tốc là đại lượng vật lí đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển động Câu 21: ( I ) Trong chuyển động thẳng đều. (Hình 8) Câu 23: Trong các đò thị (hình 9) sau đây. Vật đi theo chiều dương của trục toạ độ. Gốc thời gian được chọn là thời điểm vật ở cách O 5 t(s) gốc toạ độ 10m.Câu 18: (I) Khi viên đạn ra khỏi nòng súng và bay tới mục tiêu. đồ thị (I) và (III) là các đƣờng thẳng song song. 27 và 28 (II) (III) (I) O Hình 10 (t(s) . x(m) Câu 22: Trên hình 8 là đồ thị tọa độ-thời gian của một vật chuyển động thẳng. 26. Vì ( II ) Một vật được xem là chất điểm nếu kích thước của vật là không lớn lắm. Hãy cho biết thông tin 25 nào sau đây là sai? A. Vì ( II ) Véctơ vận tốc không những cho biết độ lớn của vận tốc mà còn xác định cả hướng của chuyển động.b và c đều x(m) đúng Trên hình 10 là đồ thị toạ độ . 25. Đồ thị a B). Trong 5 giây đầu tiên vật đi được 25m. Toạ độ ban đầu của vật là xo = 10m. 10 C. chuyển động của chiếc bè là chuyển động tịnh tiến. B. nó được xem là một chất điểm. Đồ thị b và d C). Vì ( II ) Chuyển động tụnh tiến là chuyển động mà trong đó mọi điểm trên vật đều vạch ra những đường giống nhau và đường nối hai điểm bất kì trên vật luôn song song với chính nó.

C đều chính xác. D. Vật (II) chuyển động ngược chiều so với các vật (I) và (III). Câu 30: Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dƣơng của trục Ox. v1  v2  v3. s2 và s3 của các vật (I). D. toạ độ tƣơng ứng của vật là x1=20m và x2=4m. C. C. Toạ độ của vật luôn dương.B.s1  s2  s3 Câu 29: Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dƣơng của trục Ox. Thời điểm ban đầu to=0. Các vật chuyển động thẳng đều. v1 = v3 < v2 B). v1 = v2 = v3. Vận tốc của vật có độ lớn là 4m/s. Hai vật (I) và (II) không gặp nhau. Toạ độ ban đầu của vật (I) bằng không.Câu 24: Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. Thông tin nào sau đây là chính xác? A. B. Trong phương trình chuyển động. Toạ độ ban đầu của các vật (II) và (III) đều dương. . B.s1 = s2 = s3. (II) và (III)? A). C). s1 > s2 = s3. s1 = s3 < s2. Phương trình chuyển động của các vật (I) và (III) giống hệt nhau. Thời điểm vật đến gốc toạ độ O là t=5s. Câu 27: Kết quả nào sau đây là đúng khi so sánh vận tốc v1. Kết luận nào sau đây là không chính xác? A. Câu 28: Thông tin nào sau đây là sai khi so sánh quãng đƣờng s1. v1 > v2 = v3. Các thông tin A. C. D). B). D. Phương trình toạ độ của vật là x = 28-4t (m). Hai vật (I) và (II) chuyển động ngược hướng. Vận tốc v > 0. Tại các thời điểm t1=2s và t2=6s. C. B. Vận tốc của vật (I) lớn hơn vận tốc vật (II). Câu 25: Điều khẳng định nào sau đây là sai? A. Vận tốc của các vật (I) và (III) không bằng nhau. D. Vật chuyển động ngược chiều dương của trục Ox. D) . v3 của các vật (I). Câu 26: Kết luận nào sau đây là không phù hợp với đồ thị đã cho của các chuyển động? A. Hai vật (I) và (II) chuyển động cùng hướng. C. vận tốc của vật (II) có giá trị âm. B. C) . D. Hai vật (II) và (III) gặp nhau. B. (II) và (III) đi đƣợc trong một khoảng thời gian? A). v2.

B. Trong chuyển động biến đổi. Vận tốc trung bình là trung bình cộng của các vận tốc. vận tốc trung bình trên các quãng đường khác nhau là như nhau. Câu 31: Điều nào sau đây là đúng khi nói về vận tốc trung bình: A.B/ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. . D. vận tốc trung bình tính trên quãng đường là: vtb = s . Trong khoảng thời gian t vật đi được quãng đường s. Vận tốc trung bình cho biết tốc độ của vật tại một thời điểm nhất định. t C..

C. thì đã có lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc ấy. vật B cũng tác dụng ngược lạo vật A. B và C đều đúng. B và C đều đúng.CHƢƠNG II:ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM. D. Một người kéo một cái thùng gỗ trượt trên sàn nằm ngang. D. CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỘNG. C. Hai lực có cùng độ lớn. C. Một vật đứng yên vì các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau. Các phát biểu A. Định luật I Niutơn còn gọi là định luật quán tính. Các phát biểu A. D. Hai lực có cùng phương. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động. Hai lực cân bằng nhau là hai lực cùng tác dụng vào một vật. D. hoặc nếu các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau. B và C đều đúng. D. Nội dung của định luật I Niutơn là: Một vật sẽ đứng yên hay chuyển động thẳng đều nếu không chịu một lực nào tác dụng. Vật rơi tự do. Câu 3: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự cân bằng lực? A. khi tắt máy xe vẫn chuyển động tiếp một đoạn nữa rồi mới dừng hẳn. Tác dụng giữa các vật bao giờ cũng có tính chất hai chiều (gọi là tương tác) B. cùng giá. Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng cưa vật này lên vật khác. cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về khái niệm lực? A. C. Câu 6: Trƣờng hợp nào sau đây có liên quan đến quán tính? A. Đinh luật I Niutơn là định luật cho phép giải thích về nguyên nhân của trạng thái cân bằng của vật. Câu 5: Điều nào sau đây là sai khi nói về định luật I Niutơn? A. Khi một vật chuyển động có gia tốc. B. A/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT: Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự tƣơng tác giữa các vật? A. Một vật chuyển động thẳng đều là vì các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau. B. . D. Hai lực có cùng giá. C. Các phát biểu A. Khi vật A tác dụng lên vật B thì ngược lại. B. C. Hai lực ngược chiều nhau. B và C đều đúng. B. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi vận tốc hay làm cho vật xuất hiện gia tốc. Câu 4: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của hai lực cân bằng? A. Vật rơi trong không khí. kết quả là truyền gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng. Xe ô tô đang chạy. Các phát biểu A. B.

Các phát biểu A. B. cùng giá nhưng ngược chiều”. Cả ba trường hợp A. Câu 8: Trƣờng hợp nào sau đây có thể áp dụng định luật II Niutơn để tính gia tốc của vật? A. Lực và phản lực luôn xuất hiện và mất đi đồng thời. Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất của khối lƣợng? A. . dương và không thay đổi đối với mỗi vật B. m C. Vật có khối lượng càng lớn thì mức quán tính của vật càng nhỏ và ngươvj lại. C. nghĩa là cùng độ lớn. Định luật III Niutơn thể hiện mối quan hệ giữa lực tác dụng và phản lực. Khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích trữ năng lượng của vật. Nội dung định luật III Niutơn là: “Những lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối. C. gia tốc mà vật thu được và lực tác dụng lên vật. Câu 11: Điều nào sau đây là đúng khi nói về khái niệm khối lƣợng? A. D. Lực và phản lực luôn cùng hướng với nhau. Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về định luật III Niutơn? A. Một người đẩy một vật chuyển động bằng gậy. B. Khối lượng có tính chất cộng được. Định luật III Niutơn cho biết mối liên hệ về gia tốc khi các vật tương tác với nhau. Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về lực tác dụng và phản lực? A. Khối lượng là đại lượng vô hướng. Các phát biểu A. Định luật II Niutơn cho biết mối quan hệ giữa khối lượng của vật. C. B. Khối lượng đo bằng đơn vị kilôgam (kg). Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho sức nặng của vật. Nội dung định luật III Niutơn là: “Những lực tương tác giữa hai vật là hai lực cân bằng. D. B. Đinh luật II Niutơn được mô tả bằng biểu thức a  F .Câu 7: Điều nào sau đây là đúng khi nói về định luật II Niutơn? A. B và C đều đúng. D. C. nghĩa là cùng độ lớn. C. cùng giá nhưng ngược chiều”. D. Lực và phản lực không thể cân bằng nhau. Định luật II Niutơn khẳng đinh lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật. B và C đều đúng. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. Một người kéo một vật vhuyển động bàng dây. B. Vật rơi tự do. B. D. C đều áp dụng được. Lực và phản lực bao giờ cũng cùng loại. D.

Chộ kết quả đúng trong các kết quả sau: A) .) Trực đối.) m = 0. Điền xào chỗ trống của các câu 13.)Một giá trị khác.) a = 1m/s2 C. Câu 14:……………của một vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của nó. chuyển động với gia tốc 0. cùng giá nhưng ngược chiều.9N C.) F = 49N D.) F = 102N D.) a = 2m/s2 D. 14.2km/2. Câu 19: Trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều gọi chung là trạng thái…………. B. Câu 5: Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng 100N/m để nó dãn ra 10cm.)Một giá trị khác.Lực đã tác dụng vào vật có giá trị nào sau đây A. bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50cm thì có vận tốc là 0.) F = 0.) a = 0.) a = 4m/s2.. một vật có khối lượng 100kg.Lấy g = 10m/s2. m = 1kg B. Lực tác dụng vào vật có thể nhận giá trị nào sau đây: A. nghĩa là cùng độ lớn.5N C.1kg D. D. .) Một kết quả khác. Câu 20: Khi một vật thay đổi………….49N B.5N C. C. Câu 18: Hai lực………….thì luôn có thể chỉ ra được những vật khác đã tác dụng lên nó.) F = 4.là hai lực cùng tác dụng vào một vật.Sử dụng các cụm từ sau đây: A) Gia tốc. một vật chuyển động với gia tốc 0. Câu 15:Quán tính là tính chất của mọi vật bảo toàn……………. cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Hỏi vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng 50N? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: A. 18.05m/s2.4m/s2.)Một giá trị khác. 17.5m/s2 B. bắt đầu chuển động nhanh dần đều và sau khi đi được quãng đường dài 10m thì đạt vận tốc 25. Câu17: Những lực tương tác giữa hai vật là hai lực………….) F = 0.) F = 35N B. Câu 16: Lực và phản lực là hai lực………….) F = 5N D. 19.) m = 10kg C.) F = 24.) Cân bằng. Lực kéo tác dụng vào vật có giá trị nào sau đây: A. 20 cho đúng ý nghĩa vật lý. B/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Một vật có khối lượng 1kg.của mình khi không chịu lực nào tác dụng hoặc khi chịu tác dụng của những lực cân bằng nhau. Câu 2: Một vật có khối lượng 50 kg. Câu 4: Dưới tác dụng của một lực 20N. 15.) F = 0. Câu 3: Dưới tác dụng của lực kéo F. cùng giá.) Vận tốc.05N B. 16. Câu 13: Véctơ lực có hướng trùng với hướng của véctơ……………mà lực đó truyền cho vật.7m/s.

Oy thẳng đứng từ trên xuống.) v = 75 m/s C.) Fk = 1250N B. Lực kéo của đầu tàu có thể nhận giá trị nào sau đây: A. hệ số ma sát k = 0. Góc nghiêng  của mặt phẳng nghiêng phải nhận giá trị nào sau đây để vật nằm yên? A.) y  120 A. Câu 8: Chọn hệ xOy sao cho O trùng với vị trí ném.Câu 6: Một đầu tàu kéo một toa xe khởi hành với gia tốc 0.) v = 150 m/s.) y x2 180 Một phương trình khác Câu 9: Tầm bay xa của vật (tính theo phương ngang) nhận giá trị nào sau đây: A.) xmax = 80m B.560. B).560.5.) xmax = 140m.) Một kết quả khác. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10m/s2. Ox nằm ngang theo chiều ném. .1m/s2. A). Phương trình nào sau đây đúng với phương trình quỹ đạo của vật? x2 90 x2 C.) Fk = 12500N C. Câu 10: Giá trị nào sau đây đúng với vận tốc của vật lúc chạm đất? A.) y  B. = 16.  = 26.560.560. Câu 7: Một vật được đặt ở đỉnh mặt phẳng nghiêng. = 36.) xmax = 100m C.)  = 6. 9.) Fk = 125000N D. Sử dụng dữ kiện sau: Một vật đƣợc ném theo phƣơng nàm ngang với vận tốc vo = 30m/s ở độ cao h=80m.) v = 50 m/s B.) v = 100 m/s D. và 10. Trả lời các câu hỏi:8.) D.) xmax = 120m D. B).