PHẦN I Chƣơng I

:

ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

A/ CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC VÀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT:

Câu1: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ học? A. Chuyển động cơ học là sự di chuyển của vật. B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí từ nơi này sang nơi khác. C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian. D. Các phát biểu A,B và C đều đúng. Câu2: Điều nào sau đây là đúng khi nói về chất điểm? A. Chất điểm là những vật có kích thước nhỏ. B. Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ. C. Chất điểm là những vật có khích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của vật. D. Các phát biểu A, B và C đều đúng. Câu3: Trong các trƣờng hợp sau đây, trƣờng hợp nào có thể xem vật nhƣ một chất điểm? A. Tàu hoả đứng trong sân ga. B. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng. C. Trái Đất đang chuyển động tự quay quanh nó. D. Trái đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời. Câu4: Điều nào sau đây đúng với vật chuyển động tịnh tiến? A. Quỹ đạo của vật luôn luôn là đường thẳng. B. Mọi điểm trên vật vạch ra những đường cá dạng giống nhau. C. Vận tốc của vật không thay đổi. D. Mọi điểm trên vật vạch ra những đường giiống nhau và đường nối hai điểm bất kì của vật luôn luôn song song với chính nó. Câu5: Trong các vật chuyển động sau đây, chuyển động của vật nào là chuyển động tịnh tiến? A.Chuyển động của ngăn kéo bàn khi ta kéo nó ra. B. Chuyển động của cánh cửa khi ta mở cửa. C. Chuyển động của ôtô trên đoạn đường vòng. D. Chuyển động Mặt Trăng quay xung quanh trái đất. Câu6: Hệ quy chiếu là hệ gồm có: A. Vật được chọn làm mốc. B. Một hệ toạ độ gắn trên vật làm mốc. C. Một thước đo chiều dài và một đồng hồ đo thời gian. D. Tất cả các yếu tố kể ở các mục A, B và C.

B. Một thời điểm khác. véctơ vận tốc là như nhau. B. B và C đều đúng. nó sẽ đi được quãng đường dài hơn. B). Vật chuyển động trong một mặt phẳng: Chọn hệ trục toạ độ Đêcác vuông góc xOy nằm trong mặt phẳng đó. D. Câu8: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mốc thời gian? A. Vận tốc luôn có giá trị dương. B. B. Các phát biểu A. Vật nào có vận tốc lớn hơn thì trong cùng một khoảng thời gian. Tại mọi thời điểm. cách chọn nào là hợp lý? A. Câu11: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về vận tốc của chuyển động thẳng đều? A. C). trong đó vật đi được những quãng dường bằng nhau trong những khoản thời gian bằng nhau bất kì. B và C đều hợp lý. Mốc thời gian là thời điểm kết thúc một hiện tượng. Các cách chọn A. C. D. C. D. Vận tốc của vật cho biết khả năng chuyển động của vật. D. D. t0 = 7 giờ. t0 = 0 giờ. . vận tốc của vật được đo bằng thương số giữa quãng đường vật đi được và khoảng thời gian để vật đi hết quãng đường đó. Vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Véctơ vận tốc có hướng không thay đổi. Câu10: Điều nào sau đây là đúng với vật chuyển động thẳng đều? A. Mốc thời gian luôn luôn được chọn là mốc 0 giờ. Mốc thời gian là một thời điểm bất kì trong quá trình khảo sát một hiện tượng. C. Quỹ đạo là đường thẳng. Vật chuyển động trên một đường thẳng: Chọn trục toạ độ Ox trùng ngay với đường thẳng đó. C. Véctơ vận tốc không đổi theo thời gian. C. Vật nào có vận tốc lớn hơn thì chuyển động nhanh hơn. vận tốc không thay đổi theo thời gian. Mốc thời gian là thời điểm dùng để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một đối tượng.Câu7: Trong các cách chọn hệ toạ độ sau đây. Vật chuyển động trong không gian: Chọn hệ toạ độ Đêcác vuông góc Oxyz. Câu9: Một xe ôtô khởi hành lúc 7 giờ (theo đồng hồ treo tƣờng). B. t0 = 14 giờ C). Nếu chọn mốc thời gian là lúc7 giờ thì thời điểm ban đầu đúng với thời điểm nào trong các trƣờng hợp sau: A). Quỹ đạo là đường thẳng. Trong chuyển động thẳng đều. Câu12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vận tốc của chuyển động? A.

Trong hệ SI. v là vận tốc và t là thời gian chuyển động).t Câu15: Điều nào sau đây là đúng khi nói về toạ độ của một vật chuyển động thẳng đều? A. s  v. Toạ độ ban đầu của vật không trùng với gốc toạ độ. B và C đều đúng. C. C. Các phát biểu A. D. Điều khẳng định nào sau đây là chính xác: A. Đơn vị của vận tốc cho biết tốc độ chuyển động của vật. Vật chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ. Các khẳng định A. 19. v t B). hai mệnh đề không tƣơng quan. Toạ độ của vật luôn thay đổi theo thời gian. Mệnh đề I đúng. Đơn vị của vận tốc luôn luôn là m/s. Vật chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ. A) s  . C. Vật chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ. đơn vị của vận tốc là cm/s. mệnh đề II đúng. s  v 2 . A.t 2 D). . phƣơng trình toạ độ của vật là: x = xo+v(t-to) với xo 0. D. s  v. Câu17: Một vật chuyển động thẳng theo trục Ox. B. Mệnh đề I sai. Trả lời các câu 18. Câu14: Công thức nào sau đây là đúng với công thức tính đƣờng đi của vật chuyển động thẳng đều? (trong đó s là quãng đƣờng. mệnh đề II đúng. Toạ độ của vật có thể dương. B và C đều đúng. Mệnh đề I đúng. D. B. B.Câu13: Điều nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị của vận tốc? A. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào cách chọn đơn vị của độ dài đường đi và đơn vị của thời gian. B. hai mệnh đề có tƣơng quan. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. Thời điểm ban đầu của chuyển động không trùng với thời điểm được chọn làm mốc thời gian. Toạ độ của vật biến thiên theo hàm số bậc nhất đối với thời gian. mệnh đề II đúng. âm hoặc bằng không. 20 và 21. Toạ độ ban đầu của vật không trùng với gốc toạ độ. v >0 và t  0.t C). Toạ độ của vật có giá trị không đổi theo thời gian. D. Mệnh đề I đúng. Câu16: Một vật chuyển động thẳng đều theo trục Ox có phƣơng trình toạ độ là: x = x0+vt (với x0 0 và v  0). D. Theo các quy ƣớc sau: ( I ) và ( II ) là các mệnh đề. C. C. mệnh đề II sai. B.

Đồ thị a và c D). Vì ( II ) Vận tốc là đại lượng vật lí đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển động Câu 21: ( I ) Trong chuyển động thẳng đều. Câu 19: ( I ) Chiếc bè nứa trôi trên sông theo một đường thẳng. B. Hãy cho biết thông tin 25 nào sau đây là sai? A. 26. Gốc thời gian được chọn là thời điểm vật ở cách O 5 t(s) gốc toạ độ 10m. 27 và 28 (II) (III) (I) O Hình 10 (t(s) . Vì ( II ) Chuyển động tụnh tiến là chuyển động mà trong đó mọi điểm trên vật đều vạch ra những đường giống nhau và đường nối hai điểm bất kì trên vật luôn song song với chính nó. x(m) Câu 22: Trên hình 8 là đồ thị tọa độ-thời gian của một vật chuyển động thẳng. Câu 20: ( I ) Vật nào có vận tốc nhỏ hơn thì sẽ chuyển động nhỏ hơn.thời gian của Ba vật chuyển động trên mmột đƣờng thẳng. nó được xem là một chất điểm. véctơ vận tốc của vật có thể thay đổi về hƣớng. 10 C. Đồ thị a B).b và c đều x(m) đúng Trên hình 10 là đồ thị toạ độ .Câu 18: (I) Khi viên đạn ra khỏi nòng súng và bay tới mục tiêu. Trong 5 giây đầu tiên vật đi được 25m. Vì ( II ) Véctơ vận tốc không những cho biết độ lớn của vận tốc mà còn xác định cả hướng của chuyển động. đồ thị (I) và (III) là các đƣờng thẳng song song. D. chuyển động của chiếc bè là chuyển động tịnh tiến. Đồ thị b và d C). Vật đi theo chiều dương của trục toạ độ.Các đồ thị a. Vì ( II ) Một vật được xem là chất điểm nếu kích thước của vật là không lớn lắm. đồ thị nào có dạng đúng với vật chuyển động thẳng đều? x x x x O t a) O t b) O t c) O t d) (Hình 9) Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau: A). 25. Toạ độ ban đầu của vật là xo = 10m. Sử dụng dự kiện trên để trả lời các câu hỏi 24. (Hình 8) Câu 23: Trong các đò thị (hình 9) sau đây.

Toạ độ ban đầu của vật (I) bằng không. Vật (II) chuyển động ngược chiều so với các vật (I) và (III).s1 = s2 = s3. D.s1  s2  s3 Câu 29: Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dƣơng của trục Ox. Câu 27: Kết quả nào sau đây là đúng khi so sánh vận tốc v1. D. Thời điểm vật đến gốc toạ độ O là t=5s. s1 > s2 = s3. Vận tốc v > 0. D. v1 = v3 < v2 B). (II) và (III) đi đƣợc trong một khoảng thời gian? A). Vận tốc của vật (I) lớn hơn vận tốc vật (II). B. C. D) . Tại các thời điểm t1=2s và t2=6s. D). C) . D. B). Câu 30: Một vật chuyển động thẳng đều theo chiều dƣơng của trục Ox.B. Các vật chuyển động thẳng đều. v1 > v2 = v3. s1 = s3 < s2. Toạ độ của vật luôn dương. Thời điểm ban đầu to=0. C. Hai vật (I) và (II) chuyển động ngược hướng. Hai vật (I) và (II) chuyển động cùng hướng. Câu 28: Thông tin nào sau đây là sai khi so sánh quãng đƣờng s1. B. s2 và s3 của các vật (I). vận tốc của vật (II) có giá trị âm. Phương trình chuyển động của các vật (I) và (III) giống hệt nhau. Câu 26: Kết luận nào sau đây là không phù hợp với đồ thị đã cho của các chuyển động? A. B. v1  v2  v3. C. B. C. v2. (II) và (III)? A). Hai vật (II) và (III) gặp nhau. Trong phương trình chuyển động. C). C. Phương trình toạ độ của vật là x = 28-4t (m). B. Vận tốc của vật có độ lớn là 4m/s. Vật chuyển động ngược chiều dương của trục Ox. Câu 25: Điều khẳng định nào sau đây là sai? A. Các thông tin A.C đều chính xác. Kết luận nào sau đây là không chính xác? A. Vận tốc của các vật (I) và (III) không bằng nhau. Hai vật (I) và (II) không gặp nhau. D. v3 của các vật (I). toạ độ tƣơng ứng của vật là x1=20m và x2=4m. . Thông tin nào sau đây là chính xác? A. Toạ độ ban đầu của các vật (II) và (III) đều dương.Câu 24: Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. v1 = v2 = v3.

D. Câu 31: Điều nào sau đây là đúng khi nói về vận tốc trung bình: A. . Trong khoảng thời gian t vật đi được quãng đường s. t C. Trong chuyển động biến đổi. vận tốc trung bình trên các quãng đường khác nhau là như nhau.. Vận tốc trung bình cho biết tốc độ của vật tại một thời điểm nhất định. vận tốc trung bình tính trên quãng đường là: vtb = s . B. Vận tốc trung bình là trung bình cộng của các vận tốc.B/ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.

thì đã có lực tác dụng lên vật gây ra gia tốc ấy. A/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT: Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự tƣơng tác giữa các vật? A. Khi một vật chuyển động có gia tốc. Các phát biểu A. Định luật I Niutơn còn gọi là định luật quán tính. Câu 5: Điều nào sau đây là sai khi nói về định luật I Niutơn? A. D. Hai lực có cùng phương. Một vật đứng yên vì các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau. Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng cưa vật này lên vật khác. C. D. B. Một vật chuyển động thẳng đều là vì các lực tác dụng lên nó cân bằng nhau. B. B và C đều đúng. Một người kéo một cái thùng gỗ trượt trên sàn nằm ngang. D. C. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi vận tốc hay làm cho vật xuất hiện gia tốc. Hai lực cân bằng nhau là hai lực cùng tác dụng vào một vật. B. C. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động. B và C đều đúng. B. Hai lực có cùng độ lớn. B và C đều đúng. Vật rơi tự do. C. Đinh luật I Niutơn là định luật cho phép giải thích về nguyên nhân của trạng thái cân bằng của vật. C. cùng giá. D. Câu 3: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự cân bằng lực? A. Các phát biểu A. hoặc nếu các lực tác dụng vào nó cân bằng nhau. Vật rơi trong không khí. D. Các phát biểu A. Các phát biểu A. B. Câu 6: Trƣờng hợp nào sau đây có liên quan đến quán tính? A. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về khái niệm lực? A. Nội dung của định luật I Niutơn là: Một vật sẽ đứng yên hay chuyển động thẳng đều nếu không chịu một lực nào tác dụng. Hai lực ngược chiều nhau. Hai lực có cùng giá. Câu 4: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của hai lực cân bằng? A. B và C đều đúng. CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỘNG.CHƢƠNG II:ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM. . Xe ô tô đang chạy. vật B cũng tác dụng ngược lạo vật A. Khi vật A tác dụng lên vật B thì ngược lại. cùng độ lớn nhưng ngược chiều. kết quả là truyền gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng. D. khi tắt máy xe vẫn chuyển động tiếp một đoạn nữa rồi mới dừng hẳn. Tác dụng giữa các vật bao giờ cũng có tính chất hai chiều (gọi là tương tác) B. C.

Cả ba trường hợp A. dương và không thay đổi đối với mỗi vật B. Câu 11: Điều nào sau đây là đúng khi nói về khái niệm khối lƣợng? A. cùng giá nhưng ngược chiều”. m C. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. Lực và phản lực không thể cân bằng nhau. nghĩa là cùng độ lớn. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho sức nặng của vật. B và C đều đúng. B. Định luật III Niutơn cho biết mối liên hệ về gia tốc khi các vật tương tác với nhau. D. nghĩa là cùng độ lớn. Nội dung định luật III Niutơn là: “Những lực tương tác giữa hai vật là hai lực cân bằng. Các phát biểu A. B. Khối lượng là đại lượng vô hướng. Lực và phản lực bao giờ cũng cùng loại. Một người kéo một vật vhuyển động bàng dây. C. . Các phát biểu A. D. Một người đẩy một vật chuyển động bằng gậy. B và C đều đúng. B. Câu 8: Trƣờng hợp nào sau đây có thể áp dụng định luật II Niutơn để tính gia tốc của vật? A. Nội dung định luật III Niutơn là: “Những lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối. Khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích trữ năng lượng của vật. B. B. C. C. Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất của khối lƣợng? A. Định luật II Niutơn khẳng đinh lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật. Khối lượng đo bằng đơn vị kilôgam (kg). Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về lực tác dụng và phản lực? A. Vật có khối lượng càng lớn thì mức quán tính của vật càng nhỏ và ngươvj lại. D. Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về định luật III Niutơn? A. gia tốc mà vật thu được và lực tác dụng lên vật. Vật rơi tự do. B. D. C.Câu 7: Điều nào sau đây là đúng khi nói về định luật II Niutơn? A. D. Lực và phản lực luôn cùng hướng với nhau. C đều áp dụng được. cùng giá nhưng ngược chiều”. D. Định luật II Niutơn cho biết mối quan hệ giữa khối lượng của vật. Lực và phản lực luôn xuất hiện và mất đi đồng thời. Định luật III Niutơn thể hiện mối quan hệ giữa lực tác dụng và phản lực. Khối lượng có tính chất cộng được. C. Đinh luật II Niutơn được mô tả bằng biểu thức a  F .

Câu 20: Khi một vật thay đổi………….1kg D. 14.. 16. Câu 14:……………của một vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của nó.)Một giá trị khác.49N B. cùng giá nhưng ngược chiều.) F = 4.) F = 0.) F = 0. Câu 4: Dưới tác dụng của một lực 20N.) Trực đối. 17.) Cân bằng. Câu 5: Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng 100N/m để nó dãn ra 10cm. Điền xào chỗ trống của các câu 13. bắt đầu chuển động nhanh dần đều và sau khi đi được quãng đường dài 10m thì đạt vận tốc 25.5N C. bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50cm thì có vận tốc là 0.) F = 24.) F = 35N B. cùng độ lớn nhưng ngược chiều.Sử dụng các cụm từ sau đây: A) Gia tốc. 20 cho đúng ý nghĩa vật lý. cùng giá.) m = 10kg C. một vật chuyển động với gia tốc 0. Câu 15:Quán tính là tính chất của mọi vật bảo toàn……………. chuyển động với gia tốc 0. m = 1kg B.) a = 4m/s2.) Một kết quả khác. nghĩa là cùng độ lớn.) F = 102N D.) F = 0. Chộ kết quả đúng trong các kết quả sau: A) .5m/s2 B. một vật có khối lượng 100kg. Câu 16: Lực và phản lực là hai lực………….) a = 0. D.) F = 49N D.5N C. Câu17: Những lực tương tác giữa hai vật là hai lực………….Lấy g = 10m/s2. Câu 2: Một vật có khối lượng 50 kg.) Vận tốc. Câu 13: Véctơ lực có hướng trùng với hướng của véctơ……………mà lực đó truyền cho vật. Hỏi vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng 50N? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: A.của mình khi không chịu lực nào tác dụng hoặc khi chịu tác dụng của những lực cân bằng nhau.4m/s2. Lực tác dụng vào vật có thể nhận giá trị nào sau đây: A.9N C. 18. B.7m/s.là hai lực cùng tác dụng vào một vật.2km/2. Câu 3: Dưới tác dụng của lực kéo F. 15.)Một giá trị khác. 19.) F = 5N D. Lực kéo tác dụng vào vật có giá trị nào sau đây: A. B/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Một vật có khối lượng 1kg. Câu 18: Hai lực…………. .Lực đã tác dụng vào vật có giá trị nào sau đây A.05N B.) a = 2m/s2 D.thì luôn có thể chỉ ra được những vật khác đã tác dụng lên nó.) m = 0.)Một giá trị khác. Câu 19: Trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều gọi chung là trạng thái…………. C.) a = 1m/s2 C.05m/s2.

Oy thẳng đứng từ trên xuống. .560.) xmax = 140m.560. Câu 10: Giá trị nào sau đây đúng với vận tốc của vật lúc chạm đất? A. Ox nằm ngang theo chiều ném.  = 26. Phương trình nào sau đây đúng với phương trình quỹ đạo của vật? x2 90 x2 C.) Một kết quả khác. Lực kéo của đầu tàu có thể nhận giá trị nào sau đây: A. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10m/s2.) xmax = 100m C.) xmax = 120m D. Câu 7: Một vật được đặt ở đỉnh mặt phẳng nghiêng. hệ số ma sát k = 0. Sử dụng dữ kiện sau: Một vật đƣợc ném theo phƣơng nàm ngang với vận tốc vo = 30m/s ở độ cao h=80m.) y x2 180 Một phương trình khác Câu 9: Tầm bay xa của vật (tính theo phương ngang) nhận giá trị nào sau đây: A.) Fk = 125000N D.560. Trả lời các câu hỏi:8.) y  120 A. = 16. Câu 8: Chọn hệ xOy sao cho O trùng với vị trí ném.Câu 6: Một đầu tàu kéo một toa xe khởi hành với gia tốc 0. và 10.) xmax = 80m B.) v = 50 m/s B. B).) D.) v = 100 m/s D. B).)  = 6.) v = 150 m/s.) Fk = 1250N B. A).5. 9. Góc nghiêng  của mặt phẳng nghiêng phải nhận giá trị nào sau đây để vật nằm yên? A.) Fk = 12500N C.1m/s2.) v = 75 m/s C.) y  B.560. = 36.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful