P. 1
300 de Thi Trac Nghiem Toan 5

300 de Thi Trac Nghiem Toan 5

|Views: 8,948|Likes:
Được xuất bản bởiminhtringuyen

More info:

Published by: minhtringuyen on Jul 30, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

MÔN TOÁN LỚP 5

CHƯƠNG I
Câu 1: Sắp xếp các phân số sau:
7
5
;
3
4
;
8
7
; 1, theo thứ tự gi! "#n $%:
&'
3
4
; 1;
7
5
;
8
7
('
3
4
; 1;
8
7
;
7
5

)' 1;
3
4
;
7
5
;
8
7
*' 1;
3
4
;
8
7
;
7
5
Câu 2: +hân số
,-
45
./ng phân số n%o sau 0â1:
&'
4-
2-
('
4-
85
)'
4-
8-
*'
4-
75
Câu 3: 34t $5p h6c c7 35 h6c sinh, t8ong 07 c7
7
5
$% h6c sinh na!' 9:i $5p 07 c7 .ao
nhi;u h6c sinh n<=
&' 11 (' ,4 )' 1- *' ,5
Câu 4: >8ong các phân số
8
5
;
2
7
;
5
8
;
7
15
; phân số n%o c7 th? @iết th%nh phân số thAp phân
c7 !Bu $% 1-- =
&'
8
5
('
2
7
)'
7
15
*'
5
8

Câu 5: Cối .i?u thức 0? 0DEc Fết Gu 0Hng=
&'
,
3
4
7
+ 1'
5
13

(' 1
2
17
− 2'
1,
,3

)' ,
5
3
+ 3'
4
13
*'
1,
,5
4 − 4'
2
8
- 1 -
Câu 6: Iết Gu phJp tKnh:
3
4
×
3
5
L
5
2
+ − M=
&'
5
,1
('
15
,1
)'
5
31
*'
15
31
Câu 7: Iết Gu cNa phJp tKnh: =
7
3
: 4 :
3
5
=
&'
,1
35
('
3L
35
)'
3L
15
*'
,1
15
Câu 8: >O! x .iết: x P
,
3
5
7
=
&' x M
5
4
(' x M
1-
,1
)' x M
1-
1
*' x M
15
14
Câu 9: +hân số thAp phân
1--
45
./ng phân số n%o sau 0â1:
&'
4-
,5
('
1-
2
)'
3-
15
*'
,-
2
Câu 10: QiRn số thKch hEp @%o S t8ống:
1-- 4-
,4
=
&' L- (' 58 )' 48 *' 3-
Câu 11: Iết Gu cNa phJp tKnh:
5
3
, :
4
3
1 $%:
&'
,-
7
('
1-4
7-
)'
1-
3
*'
5
,4
Câu 12: 9T1 nối .i?u thức 0? 0DEc Fết Gu 0Hng:
&'
3
4
,
,
1
5 − 1'
L
5
5
(' 4
L
5
1 + 2'
1-
1,8
)' 4
5
1
3 × 3'
7
1,
- 2 -
*'
3
1
, : 4 4'
1,
,L
Câu 13: >8ung .Onh c4ng cNa
,
3
@%
4
1
$%:
&'
8
3
('
4
7
)'
8
7
*'
4
3
Câu 14: >8ung .Onh c4ng cNa số x @%
3
5
$% số
3
7
' >O! x=
&' x M 4 (' x M , )' x M 1 *' x M 3
Câu 15: 34t !nh 0Ut hOnh ch< nhAt c7 chiRu 84ng ./ng 3-! @% chiRu "%i ./ng
3
4
chiRu 84ng' >Knh "iVn tKch !nh 0Ut 07'
&' 1,--!
,
(' 4-!
,
)' 1,-!
,
*' 14-!
,
Câu 16: Iết Gu cNa phJp tKnh: 5 : W1 :
7
3
X $%:
&'
7
5
('
7
1
, )'
7
L
*'
7
1
3
Câu 17: QYi phân số
15
37
th%nh hZn số '
&'
15
7
4 ('
15
7
3 )' ,
15
7
*' 1
15
7
Câu 18: [iết số 0o 04 "%i 7 "! 5-!! theo !Bu: 4"! L!! M 4"!P
1--
L
"! M 4
5-
3
"!'
&' 7
5
1
(' 7
4
1
)' 7
3
1
*' 7
,
1
Câu 19: [iết số 0o 4
5
3
! "D5i "\ng số 0o 0]n @^ cen_ti_!Jt'
&' 4L-c! (' 47-c! )' 48-c! *' 42-c!
Câu 20: [iết số 0o 2- --- !
,
"D5i "\ng số 0o 0]n @i ha:
&' 2-ha (' 2ha )'
1-
2
ha *'
1--
2
ha
Câu 21: 34t Fhu @D`n hOnh ch< nhAt c7 chiRu "%i 3- !Jt, chiRu 84ng ,- !Jt' 9:i "iVn
tKch Fhu @D`n ./ng !U1 ha=
&'
1----
8
ha ('
1---
8
ha )'
1--
8
ha *'
1-
8
ha
- 3 -
Câu 22:
4
1
5 "!
,
aaaa!!
,
:
&' 51--!!
,
(' 5,--!!
,
)' 5,---!!
,
*' 5,5--!!
,
Câu 23: 75---!
,
M aaaah!
,
=
&' 7
,
1
h!
,
(' 7
4
1
h!
,
)' 7
1---
5
h!
,
*' 7
1--
5
h!
,
Câu 24: [iết Fết Gu phJp tKnh : 1
1--
1
4
1
+ th%nh phân số c7 !Bu ./ng 1--:
&'
1--
11L
('
1--
1,L
)'
1--
14L
*'
1--
15L
Câu 25: *iVn tKch hOnh ch< nhAt ./ng
L
7L
!
,
,.iết chiRu "%i ./ng
3
1L
! '>Knh chiRu 84ng=
&'
7
3
, ! ('
8
2
1 ! )'
8
3
, ! *'
8
3
1 !
Câu 26: 34t hOnh @uSng c7 chu @i 8---!! thO c\nh cNa hOnh @uSng $%:
&' 3,! (' ,-! )' 3,-! *' ,!
Câu 27: So sánh 5ha 35"a!
,
@% 535--!
,
:
A. 5ha 35"a!
,
M 535--!
,
B. 5ha 35"a!
,
b 535--!
,
C. 5ha 35"a!
,
c 535--!
,
Câu 28: 34t h4p .Ht c7
1--
7-
số .Ht !%u 0:,
1--
,5
số .Ht !%u @%ng, cdn $\i $% .Ht !%u
xanh' 9:i .Ht !%u xanh chứa .ao nhi;u ph#n t8e! số .Ht cNa h4p =
&'
1--
15
('
1--
5
)'
1--
,5
*'
1--
35
Câu 29: >O! số 0? 0iRn @%o S t8ống: L--"a!
,
,--!
,
M L
1
ha
&' 3- (' 4- )' 5- *' L-
Câu 30: 34t hOnh @uSng c7 c\nh ./ng 1
,
1
! thO "iVn tKch $%:
&' 1
4
1
!
,
(' 3
4
1
!
,
)' 5
4
1
!
,
*' ,
4
1
!
,
- 4 -
Câu 31: >O! số 0? 0iRn @%o S t8ống:
3
1
:
3
,
1
5
3
, = .
&' 4 (' , )' 3 *' 1
Câu 32:
5
4
số sách t8;n .%n $% 1L Gu1?n' 9:i t8;n .%n c7 !U1 Gu1?n sách =
&' 15 (' ,- )' ,5 *' 3-
Câu 33: [iết Fết Gu phJp tKnh
,-
2
4
1
+ th%nh số thAp phân !Bu ./ng 1-:
&'
1-
3
('
1-
1
)'
1-
7
*'
1-
2

Câu 34:
5
4
cNa L
3
,
! $%:
&' 15
3
1
! (' ,5
3
1
! )' 1-
3
1
! *' 5
3
1
!
Câu 35: [iết ,7
,
1
! "D5i "\ng số 0o "a!:
&' ,
4
3
"a! (' 1
4
3
"a! )' 3
4
3
"a! *' 5
4
3
"a!
Câu 36: >O! x .iết: 5
3
1
,
7
3
= − x '
&'
,1
L3
= x ('
,1
,
3 = x )'
,1
L,
= x *'
,1
,
, = x
Câu 37: >O! hai số tự nhi;n a @% . .iết: aP. M 8 @% phân số
3
1
=
b
a
&' a M 3 @% . M 5 )' a M , @% . M L
(' a M 1 @% . M 7 *' a M 14 @% . M L
Câu 38: So sánh .a phân số:
L
5
;
,3
11
@%
7
4
ta c7'
&'
,3
11
c
L
5
c
7
4
)'
L
5
b
,3
11
b
7
4
('
7
4
c
L
5
c
,3
11
*'
L
5
b
7
4
b
,3
11
Câu 39: Iết Gu cNa phJp tKnh 5
7
4
3
1
× :
8
3
$%:
&' 8
L3
8
(' 2
L3
2
)' 7
L3
7
*' L
L3
L
- 5 -
Câu 40: >O! số thKch hEp 0iRn @%o S t8ống: :
L
5
M 1, .
&' 1, (' 1- )' L *' 5
Câu 41: 7 F!
,
3----!
,
M aaaha=
&' 73- ha (' 7
1-
,
ha )' 7-3ha *' 73ha
Câu 42: 2c!
,
5!!
,
M aaa !!
,
=
&' 25!!
,
(' 25-!!
,
)' 2-5-!!
,
*' 2-5!!
,
Câu 43: 34t Fhu gii t8K hOnh ch< nhAt c7 chiRu "%i
3
4
F! @% chiRu 84ng
5
3
F! thO "iVn
tKch Fhu gii t8K n%1 ./ng .ao nhi;u hec_tS_!Jt_@uSng=
&' 8-h!
,
(' 75h!
,
)' 45h!
,
*' 35h!
,
Câu 44: (a !D]i $e! ph#n t8e! cNa 5--'---!
,
./ng .ao nhi;u ha=
&' 15ha (' 17
,
1
ha )' 5 ha *' 18
,
1
ha
Câu 45: Iết Gu cNa phJp tKnh 

3 :
4
1
: L
$%:
&' 8 ('
4
3
)' 7, *'
4
7
Câu 46: 34t Fhu nghf !át c7 "iVn tKch 8 ha t8ong 07 c7
1-
7
"iVn tKch $% hg nD5c' 9:i "iVn
tKch hg nD5c ./ng .ao nhi;u !Jt @uSng=
&' 5L !
,
(' 5L- !
,
)' 5L-- !
,
*' 5L--- !
,
Câu 47: QiRn hZn số thKch hEp @%o S t8ống: 3
3
1
P 3 M 1 _ ,
L
1
&' 7
,
1
(' L
,
1
)' 5
,
1
*' 4
,
1
Câu 48: 3Zi .ao g\o nhng L5 Fg' 9:i 1L .ao g\o nhng .ao nhi;u t\ W[iết Fết Gu "D5i
"\ng hZn sốX'
&' 11
5
,
t\ (' 1-
5
,
t\ )' 1,
5
,
t\ *' 14
5
,
t\
Câu 49: )hiếc xe ti cân nhng .ao nhi;u tUn .iết 8/ng Fhi chi L--Fg g\o thO c xe @% g\o
nhng , tUn W[iết Fết Gu "D5i "\ng hZn số X'
- 6 -
&' 3
5
3
tUn (' 4
5
3
tUn )' 1
5
,
tUn *' ,
5
,
tUn
Câu 50:
5
,
cNa 1-"a!
,
,-!
,
./ng .ao nhi;u "a!
,
=
&' 4
,
1
"a!
,
(' 5"a!
,
)' 4
1-
8
"a!
,
*' 4
1--
8
"a!
,
Câu 51: QiRn số thKch hEp @%o chZ chU!: L!
,
4-c!
,
P ,222-c!
,
M aaa !
,
3-c!
,
&' 2 (' 1- )' 11 *' 1,
Câu 52: Iết Gu cNa phJp tKnh: 151ến 2Fg P L 1ến 15 Fg $%:
&' ,1
5
,
1ến (' ,3
5
,
1ến )' ,3
4
1
1ến *' ,1
4
1
1ến
Câu 53: Iết Gu cNa phJp tKnh: 


3
,
4 5 :
5
4
$%:
&'
5
2
('
5
8
)'
5
1,
*'
5
11
Câu 54: Iết Gu cNa phJp tKnh:
7
,
L
7
3
7
× 


$%:
&' 1
3
1
(' ,
3
1
)' 1
3
,
*'
3
1
Câu 55: >O! x .iết W3
5
3
_ , X : x M
5
,
'
&' x M 4 (' x M 5 )' x M L *' x M 7
Câu 56: 9T1 nối .i?u thức 0? 0DEc Fết Gu 0Hng:
A. W4 _
3
1
X :
5
4
1.
1,
7
3
B. 4 _
3
1

×
5
4
2.
14
1
L
C. 4 _ 

5
4
:
3
1
3.
1,
7
4
D. 5 P 

5
,
:
7
3
4.
15
11
3
Câu 57: >uYi hai cha con theo s] 0g sau:
)ha:
,5
)on: L5
- 7 -
>O! tuYi con=
&' 45 tuYi (' ,- tuYi )' 4- tuYi *' 35 tuYi
Câu 58: L ngD`i thE $%! xong !4t 0o\n 0D`ng !Ut 4 ng%1'[A1 8 ngD`i thE $%! xong
0o\n 0D`ng !Ut !U1 ng%1= W gi sj neng suUt cNa các thE giống nhauX '
&' 4 ng%1 (' , ng%1 )' 3 ng%1 *' ,
,
1
ng%1
Câu 59: kii .%i toán theo s] 0g sau:
=
Số .i cNa e!:
Số .i cNa anh: L-
>Knh số .i cNa e!'
&' ,, (' 3, )' 5, *' 4,
Câu 60: >O! hai số tự nhi;n a @% ., .iết: a l . M 5- @% phân số
3
5
=
b
a
&' a M 1,5 @% . M 75 )' a M 1,- @% . M 8-
(' a M 175 @% . M 1,5 *' a M 17- @% . M 1,-
Câu 61: Q6c số thAp phân sau: 3,-,5!'
&' (a phm1 hai !D]i $e! !Jt'
(' (a phm1 FhSng t8e! hai !D]i $e! !Jt'
)' (a !Jt hai !D]i $e! cen_ti_!Jt'
*' (a !Jt hai !D]i $e!'
Câu 62: [iết hZn số : L
1--
7
Fg th%nh số thAp phân @% 06c=
&' L,-7Fg, 06c $%: Sáu phm1 .1 Fi_$S_ga!'
B. L,7Fg, 06c $%: Sáu phm1 .1 Fi_$S_ga!'
)' L,-7Fg, 06c $%: Sáu phm1 FhSng t8e! $inh .1 Fi_$S_ga!'
*' L,7-Fg, 06c $%: Sáu phm1 .1 !D]i Fi_$S ga!'
Câu 63: [iết số thAp phân: 5,,5- th%nh hZn số'
&' 5
,
1
(' 5
L
1
)' 5
8
1
*' 5
4
1
Câu 64: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tn .J 0ến $5n'
L,-85; 7,83; 5,24L; 8,41
&' 5,24L c L,-85 c 7,83 c 8,41
(' 8,41 c 7,83 c L,-85 c 5,24L
)' 5,24L c L,-85 c 8,41 c 7,83
*' L,-85 c 5,24L c 8,41 c 7, 83
Câu 65: [iết số thAp phân thKch hEp @%o chZ chU!:
- 8 -
7F! 5-4! M aaaaa h!
&' 75-,4 (' 75,-4 )' 7,5-4 *' -,75-4
Câu 66: [iết số thAp phân thKch hEp @%o chZ chU!:
5-"a!
,
4-!
,
aaaaa ha'
&' 5,4 (' 5-,4 )' -,5-4 *' 54
Câu 67: Iết Gu cNa phJp tKnh: 15
4
1
_ 2
5
,
"D5i "\ng số thAp phân $%:
&' 5,75 (' 5,L5 )' 5,25 *' 5,85
Câu 68: [iết số thAp phân: 2,1,5 th%nh hZn số :
&' 2
8
1
(' 2
L
1
)' 2
4
1
*' 2
,
1
Câu 69: [iết số 0o: -,5 tUn 8-Fg "D5i "\ng số thAp phân c7 c7 0]n @^ 0o $% t\:
&' 5,-8 t\ (' 5,8 t\ )' 58 t\ *' -,58 t\
Câu 70: Iết Gu cNa phJp tKnh: 17 ha 75-!
,
x 8 M = F!
,
'
&' 13,LLF!
,
(' -,13LLF!
,
)' 1,3LLF!
,
*' 13L,LF!
,
Câu 71: 9T1 nối .i?u thức 0? 0DEc Fết Gu 0Hng:
A. 8F! L5-! 1. 5-4,7"a!
B. 5,-47F! 2. L1,5"!
C. L15c! 3. 4,3,2h!
D. 4,,32F! 4. 8L5-!
Câu 72: >hực hiVn phJp tKnh: 5,31L P ,
5
4
@% @iết Fết Gu "D5i "\ng số thAp phân'
&' 7,11L (' 5,334 )' 5,52L *' 8,11L
Câu 73: Iết Gu cNa phJp tKnh: 15,-L1ến _ 7-
8
5
Fg M = Fg'
&' 72,275 Fg (' 72,285Fg )' 8-,-75 Fg *' 8-,-L5 Fg
Câu 74: >8ung .Onh c4ng cNa hai số 4,5L @% 8,23 $%:
&' L,574 (' L,745 )' 7,-15 *' L,475
Câu 75: >O! x .iết: 13,-15 l x M 4
8
4
&' x M 2,515 (' x M 2,-15 )' x M 8,515 *' x M 1,,27
Câu 76: >O! x .iết: 4,85L : x M -,L-7
&' x M 2 (' x M 7 )' x M 1- *' x M 8
- 9 -
Câu 77: >hực hiVn phJp tKnh: ,,3L4! P 3,415! P 4,1,1! @% @iết Fết Gu "D5i "\ng phân
số thAp phân c7 !Bu ./ng 1-'
&'
1-
22
('
1-
82
)'
1-
72
*'
1-
L2
Câu 78: >O! số thKch hEp 0? 0iRn @%o S @uSng:
5
1
: 3 M 5,4
&' 18 (' 1L )' 14 *' 1,
Câu 79: >O! hai số tự nhi;n a @% . FhSng @DEt Guá 1- .iết
b
a
M -,375'
&' a M , @% . M 7 )' a M 3 @% . M 8
(' a M 1 @% . M L *' a M 4 @% . M 2
Câu 80: 3,5 $Kt "#u nhng ,,485 Fg' 9:i c7 .ao nhi;u $Kt "#u ho nếu Fhối $DEng cNa chHng
$% 5,L8 Fg=
&' 8,5 $Kt (' 7 $Kt )' 7,5 $Kt *' 8 $Kt
Câu 81: >O! x .iết: 3,2 : x M 1,,5L l 3,1L
&' x M 35 (' x M 34 )' x M 3L *' x M 37
Câu 82: 34t $5p h6c c7 4- h6c sinh, t8ong 07 c7 1, h6c sinh n<' 9:i số h6c sinh na!
chiế! tf số .ao nhi;u ph#n t8e! so @5i số h6c sinh t8ong $5p =
&' 75o (' 7-o )' L-o *' L5o
Câu 83: 3p c7 5- t8iVu 0gng gji @%o ngân h%ng @5i $Ti suUt -,Lo' 9:i sau 2 tháng !p
nhAn .ao nhi;u tiRn $Ti =
&' 1 7-- --- 0gng )' , 7-- --- 0gng
(' 1 L-- --- 0gng *' , 5-- --- 0gng
Câu 84: 34t 04i cSng nhân $%! 0D`ng 0T $%! 0DEc 5,1 F! 0D`ng @% 0\t 85o Fế ho\ch'
9:i 0o\n 0D`ng !% 04i cSng nhân phi ho%n th%nh "%i .ao nhi;u Fi_$S_!Jt=
&' 8F! (' 4F! )' 7F! *' LF!
Câu 85: Iết Gu cNa phJp tKnh: 5
×
,5o P 1,
×
3-o _ 2
×
5-o
&' 35o (' 4-o )' 45o *' 48o
Câu 86: >8ong Fho c7 18 tUn 0D`ng' q#n thứ nhUt ngD`i ta $U1 8a !4t nja số 0D`ng @% $#n
thứ hai ngD`i ta $U1 8a 3-o số 0D`ng cdn $\i' 9:i $#n thứ hai ngD`i ta $U1 8a .ao
nhi;u tUn 0D`ng= W[iết "D5i "\ng thAp phânX
&' 5,4 tUn (' ,,7 tUn )' ,,5 tUn *' 4,5 tUn
Câu 87: >O! x .iết: 4
×
35o : x M 14o
&' x M 15 (' x M 1, )' x M 1- *' x M ,-
- 10 -
Câu 88: >Yng số h6c sinh Fhối 5 cNa t8D`ng ti?u h6c !iRn nHi $% ,8- @% số h6c sinh n<
./ng 75o số h6c sinh na!' 9:i Fhối 5 cNa t8D`ng ti?u h6c !iRn nHi c7 .ao nhi;u
h6c sinh na!=
&' 14- (' 1,- )' 15- *' 1L-
Câu 89: 34t !nh 0Ut hOnh ch< nhAt c7 chiRu "%i $% 1L !Jt @% chiRu 84ng 14 !Jt' CgD`i
ta "%nh ,5o "iVn tKch !nh 0Ut 0? $%! nh%' >Knh "iVn tKch ph#n $%! nh%=
&' 3L!
,
(' 3!
,
)' 38!
,
*' 83!
,
Câu 90: Số ngD`i t8ong !4t 8\p chiếu .7ng gi! 1L- ngD`i ./ng ,-o tYng số ngD`i 0T
0ến 8\p' 9:i t8D5c Fhi gi! 8\p chiếu .7ng c7 .ao nhi;u ngD`i=
&' 75- ngD`i (' 8-- ngD`i )' 7-- ngD`i *' 85- ngD`i
Câu 91: 34t $5p h6c c7 35 h6c sinh, t8ong số 07 h6c sinh 1- tuYi chiế! 8-o, số cdn $\i $%
h6c sinh 11 tuYi' >Knh số h6c sinh 11 tuYi cNa $5p h6c 07=
&' 5 (' 2 )' 7 *' 11
Câu 92: 34t số h6c sinh Fhá gi:i cNa t8D`ng Ii! Qgng $% 4L8c!, chiế! 75o h6c sinh
to%n t8D`ng' 9:i t8D`ng Ii! Qgng c7 .ao nhi;u h6c sinh=
&' 52- (' 57- )' L3- *' L--
Câu 93: >Knh 


5
4
5
5
1
L
: 5-o W[iết Fết Gu "D5i "\ng tf số ph#n t8e!X'
&' 8-o (' 78o )' L8o *' 7-o
Câu 94: 34t xDing !a1 0T "rng hết 1-,-! @i 0? !a1 Gu#n áo, t8ong 07 số @i !a1
Gu#n chiế! 7-o' 9:i số @i !a1 áo $% .ao nhi;u !Jt=
&' 3L-! (' 3-L! )' 3-5! *' 35-!
Câu 95: >O! !4t số .iết 3-o cNa n7 $% 135
&' 4-5 (' 5-4 )' 45- *' 54-
Câu 96: [iết hZn số 1
35
,1
th%nh số thAp phân'
&' 1,52 (' ,,L )' ,,52 *' 1,L
Câu 97: +hân số n%o t8ong .ốn phân số sau 0â1 ./ng 4,,5o
&'
4--
17
('
4--
18
)'
4--
1L
*'
4--
12
Câu 98: >hực hiVn phJp tKnh: L3o : W1,
×
5X
&' 1,5 (' 1,-5 )' 1,--5 *' -,15
Câu 99: QiRn số thKch hEp @%o chZ chU!: 41L!
,
M aaaa =ha
&' 4,1L (' 41,L )' -,-41L *' -,41L
- 11 -
Câu 100: >O! x .iết: -,3, : x M 4 l -,8
&' x M -,, (' x M -,-, )' x M -,-1 *' x M -,1
Câu 101: )uối ne! ,--5 số "ân cNa Fhu phố & $% 1L7,5 ngD`i' Ce! ,--L số "ân cNa Fhu
phố 07 $% ,14-8 ngD`i' 9:i tn ne! ,--5 0ến ,--L số "ân cNa Fhu phố & teng
th;! .ao nhi;u ph#n t8e!=
&' ,8o (' ,Lo )' ,,8o *' ,,Lo
Câu 102: >O! x .iết: xo : 3 P 45o M -,7
&' x M 8- (' x M 75 )' x M 2- *' x M 85
Câu 103: ,5o số .i cNa >rng thO ./ng 5-o số .i cNa 9i, .iết tYng số .i cNa >rng @% 9i
./ng 48 @i;n' >Knh số .i cNa trng'
&' 1L @i;n (' 18 @i;n )' 3, @i;n *' 3- @i;n
Câu 104: >O! x .iết: Wx P L-oX : 1L M 5o
&' x M 35o (' x M ,5o )' x M 15o *' x M ,-o
Câu 105: >O! x .iết: x
×
1,3L M 4,7L
×
4,-8 .
&' x M 14,,8 (' x M 1,4,8 )' x M 14,,8 *' -,14,8
Câu 106: 34t cja h%ng .: 8a 8 t8iVu 0gng tRn @ốn' >8ong th`i gian Finh "oanh cja h%ng
$Ti 1-o so @5i tiRn @ốn' 9:i cja h%ng 07 $Ti .ao nhi;u nghOn 0gng=
&' L-- nghOn (' 8-- nghOn )' 7-- nghOn *' 2-- nghOn
Câu 107: )h< số 4 t8ong số thAp phân L8,435 c7 giá t8^ $%:
&'
1--
4
(' 4 )'
1-
4
*'
1---
4
Câu 108: QiRn số thAp phân thKch hEp @%o chZ chU!:
L!
,
5"!
,
M aaaa !
,'
&' L5 (' L-,5 )' -,L5 *' L,-5
Câu 109: QHng ghi Q, sai ghi S @%o S t8ống:
a) 8! Lc! M 8,-L! c) 15"!
,
,1c!
,
M 15,,1"!
,
b) 4tUn 13Fg M 4,13 tUn d) 3,L7F!
,
M -,3L7 ha
Câu 110: >8ong các số 0o "D5i 0â1, số 0o n%o ./ng ,5,-8F!=
&' ,5-8- ! (' ,5-8-- "! )' ,5-8 h! *' ,5- h!
Câu 111: Iết Gu cNa phJp tKnh:
3
4
×
15ha 3--!
,
W@iết Fết Gu "D5i "\ng thAp phân @%
0]n @^ 0o $% haX'
&' ,,-4 ha (' ,-,-4 ha )' ,--,4 ha *' ,--4 ha
- 12 -
Câu 112: >8;n .n 0g tf $V 1:1---, !4t Fhu @D`n hOnh ch< nhAt c7 chiRu "%i $% L c! @%
chiRu 84ng $% 3 c!' >Knh "iVn tKch Fhu @D`n @5i số 0o $% $% !
,
=
&' 18 ---!
,
(' 18- ---!
,
)' 1 8--!
,
*' 18-!
,
Câu 113: )ho a M 3
4
1
_ 1
3
4
; $U1 3-o số a thO 0DEc số =
&' -,53 (' -,4,5 )' -,4, *' -,5,5
Câu 114: 34t thrng chứa "#u, 0e! 0Y 0#1 @%o 18 chai !Zi chai -,85 $Kt @% "D -,7 $Kt' 9:i
thrng 07 chứa .ao nhi;u $Kt "#u=
&' 1L $Kt (' 15,5 $Kt )' 18 $Kt *' 18,5 $Kt
CHƯƠNG II
Câu 115: 34t ngD`i 0i .4 tn & 0ến ( !Ut , gi`' ki` 0#u 0i 0DEc L-o GuTng 0D`ng &(
@% gi` thứ hai 0i 0DEc 7,L F!' 9:i GuTng 0D`ng &( "%i .ao nhi;u F!=
&' 15F! (' 12F! )' 1LF! *' 1L,5F!
Câu 116: >Knh: -,8tUn
×
L5o _ 2 1ến 7Fg W @iết Fết Gu "D5i "\ng số thAp phân @% 0]n @^
0o $% t\X
&' 4,,1 t\ (' 4,, t\ )' 4,,3 t\ *' 4,,5 t\
Câu 117: >O! x .iết: 14,L5 _ L
4
1
M 35o _ x
&' x M ,,4 (' x M -,,4 )' x M ,4- *' x M ,4
Câu 118: Qe! số tiRn L- t8iVu 0gng gji @%o ngân h%ng' Sau !4t tháng ngD`i gji nhAn
0DEc c @ốn $Bn $`i $% L- 1L, --- 0gng' >Knh $Ti suUt h%ng tháng cNa ngân h%ng=
&' -,,7o (' -,,8o )' -,,2o *' -,3o
Câu 119: )hiRu "%i thAt cNa !4t con 0D`ng $% 13-,4F! @% chiRu "%i cNa con 0D`ng n%1
t8;n .n 0g $% L5,,c!' >Knh tf $V cNa .n 0g =
&'
,----
1
('
,-----
1
)'
1-----
1
*'
1----
1
Câu 120: >uYi cNa hai .ố con c4ng $\i $% L3 tuYi @% tuYi cha ./ng ,5-o tuYi con' 9:i con
.ao nhi;u tuYi=
&' 12 tuYi (' ,, tuYi )' 18 tuYi *' ,1 tuYi
Câu 121: QHng ghi Q, sai ghi S @%o S t8ống:s
a) ,5phHt 43giâ1 l 1,phHt ,L giâ1 M 13phHt 17giâ1
b) 45 gi` ,- phHt l 12 gi` 4- phHt M ,L gi` 4- phHt'
c) ,- ng%1 3 gi` P 14 ng%1 ,, gi` M 35 ng%1 1 gi`'
d) 1, ne! L tháng P 8 ne! 7 tháng M ,- ne! 1 tháng'
- 13 -
Câu 122: 34t S tS 0i tn Q% Csng $Hc 7 gi` ,- phHt @% 0ến tu1 Ch]n $Hc 1, gi` 1-
phHt' 9:i S tS 0i tn Q% Csng 0ến tu1 Ch]n hết .ao nhi;u th`i gian'=
A. 4 gi` 3-phHt )' 5 gi` 3-phHt
(' 5 gi` 5- phHt *' 4 gi` 5- phHt
Câu 123: &n 0i tn nh% 0ến .ến xe hết 45phHt, sau 07 0i S tS 0ến Cha >8ang hết 3 gi` 3-
phHt' 9:i &n 0i tn nh% 0ến Cha>8ang hết .ao nhi;u th`i gian=
&' ,55 phHt (' 125 phHt )' ,,5 phHt *' 135 phHt
Câu 124: qan thi 0Uu 5 @án c` hết 4- phHt 45 giâ1' 9:i t8ung .Onh qan thi 0Uu !Zi @án c`
hết .ao nhi;u $âu=
&' ,-- phHt ,,5 giâ1 )' 2 phHt 8 giâ1
(' 8 phHt 2 giâ1 *' ,,5 phHt ,-- giâ1
Câu 125: >8ung .Onh ngD`i thE cắt @% !a1 xong !4t .4 0g hết 1 gi` ,5 phHt' q#n thứ nhUt
ngD`i 07 !a1 .4 0g, $#n thứ hai ngD`i 07 !a1 0DEc 2 .4 0g' 9:i c hai $#n
!a1, ngD`i 07 phi !a1 t8ong .ao nhi;u th`i gian=
&' ,1 gi` 5 phHt )' ,1 gi` 15 phHt
(' 15 gi` ,-phHt *' 15 gi` 15 phHt
Câu 126: QHng ghi Q, sai ghi S @%o S t8ống:
a) W4 gi` 35 phHt P 5 gi` 15 phHtX
×
3 M 11 gi` 3- phHt'
b) W3 ng%1 15 gi` l 1 ng%1 ,1 gi`X
×
, M 4 ng%1'
c) W,5 phHt 4L giâ1 P 12 phHt ,4 giâ1X : 5 M 2 phHt , giâ1'
d) 18 phHt L giâ1
×
3 P 3L phHt ,4 giâ1 : 4 M 1 gi` ,4 giâ1'
Câu 127: 9/ng @% qan hpn ghp nhau $Hc 1, gi` 5- phHt' 9/ng 0ến chZ hpn $Hc 1, gi` ,5
phHt, cdn qan 0ến !u4n !Ut !D`i $e! phHt' 9:i 9/ng phi 0Ei qan !Ut .ao
nhi;u phHt=
&' 1 gi` ,5 phHt )' ,5 phHt
B. 15 phHt *' 4- phHt
Câu 128: 34t ngD`i 0i tn & $Hc 5 gi` 35 phHt @% 0ến ( $Hc 8 gi` ,- phHt' ki<a 0D`ng
ngD`i 07 nghf 15 phHt' 9:i nếu FhSng F? th`i gian nghf ngD`i 07 0i GuTng
0D`ng &( hết .ao nhi;u th`i gian=
&' , gi` 3- phHt )' , gi` 45 phHt
B. 3 gi` 3- phHt *' 3 gi` ,5 phHt
Câu 129: 3Zi ng%1 &n tAp th? "uc hai $#n, !Zi $#n 1- phHt @% , tiết h6c th;!, !Zi tiết 45
phHt' 9:i !Zi ng%1 &n h6c th;! @% tAp th? "uc .ao nhi;u th`i gian=
&' , gi` 5- phHt )' , gi`
(' 1 gi` 5- phHt *' 1 gi` 45 phHt
- 14 -
Câu 130: QiRn số thKch hEp @%o chZ chU!:
7
5
tu#n 3L gi` :, M aaaa gi`'
&' 1, gi` 5- phHt )' 13 gi`
(' 13 gi` 5- phHt *' 1, gi`
Câu 131: 34t xe 0i tn & 0ến ( @5i @An tốc 48 F!vgi` @% !Ut 3 gi` 3- phHt' >Knh GuTng
0D`ng &('
&' 158F! (' 178F! )' 148F! *' 1L8F!
Câu 132: 34t ngD`i ch\1 15-- !Jt t8ong 4 phHt 1- giâ1' >Knh @An tốc ngD`i 07 ch\1
./ng !vgiâ1=
&' L!v giâ1 (' 3!vgiâ1 )' 4!vgiâ1 *' 5!vgiâ1
Câu 133: 34t con hY 0i sen !gi c7 th? ch\1 0DEc 8L7-! t8ong L phHt' >Knh @An tốc con
hY ./ng F!vgi` =
&' -,8L7 F!vgi` )' 8,L7 F!vgi`
(' 8L,7 F!vgi` *' 8L7 F!vgi`
Câu 134: Cối .i?u thức 0? 0DEc Fết Gu 0Hng'
A. 55 gi` ,- phHt : 7 1. 18 gi` 3- phHt
B.
7
L
tu#n 4 gi` : 8 2. 1- gi`
C. 1 gi` 15 phHt
×
8 3. 7,5 gi`
D. 1, gi` 15 phHt l 4 gi` 45phHt 4. 8 gi` ,- phHt
Câu 135: QiRn số thKch hEp @%o S @uSng'
[An tốc [ M 3-,LF!vgi` M !vgiâ1'
&' 7,5 (' 7,, )' 8,5 *' 8,,
Câu 136: 34t con ngựa @/n c7 th? "i chu1?n @5i @An tốc 1,!vgiâ1' >Knh GuTng 0D`ng "i
chu1?n cNa ngựa @/n t8ong 1 phHt ,5 giâ1'
&' 1,--! (' 1,-,,F! )' 1-,! *' 1,-,F!
Câu 137: QiRn số thKch hEp @%o chZ chU!:
1L gi` 35 phHt : 5 M aa gi` aaa phHt'
&' 3 gi` 12 phHt )' 3 gi` 17 phHt
(' 3 gi` 7 phHt *' 3 gi` 2 phHt
Câu 138: >Knh th`i gian tn ,5 tháng 5 0ến 14 tháng L Fế tiếp=
&' ,- ng%1 (' ,1 ng%1 )' ,, ng%1 *' 12 ng%1
Câu 139: 34t ngD`i 0i xe 0\p @5i @An tốc 13,, F!vgi`' 9:i t8ong L5 phHt ngD`i 07 0i
0DEc .ao nhi;u !Jt=
&' 1-43-! (' 1-34-! )' 143--! *' 134--!
- 15 -
Câu 140: 34t xe !á1 0i @5i @An tốc 3L F!vgi`' >Knh th`i gian 0? xe !á1 0i 0DEc GuTng
0D`ng "%i 4, F!=
&' 1 gi` ,- phHt )' 1 gi` 15 phHt
(' 1 gi` ,5 phHt *' 1gi` 1-phHt
Câu 141: tuTng 0D`ng &( "%i 1,- F!' 34t StS 0i tn & 0ến ( @5i @An tốc L8 F!vgi`,
crng $Hc 07 !4t xe 0\p 0i tn ( 0ến & @5i @An tốc 1, F!vgi`' 9:i tn $Hc .ắt 0#u
0i sau !U1 gi` S tS ghp xe 0\p=
&' 1 gi` 3- phHt )' 1gi` 1-phHt
B. 1 gi` 15 phHt *' 1 gi` ,- phHt
Câu 142: 34t ngD`i 0i xe 0\p tn ( 0ến ) @5i @An tốc 1,,5 F!vgi` crng $Hc 07 !4t ngD`i
0i xe !á1 tn & cách ( $% 4- F! @5i @An tốc 3L,5F!vgi` @% 0uYi theo xe 0\p' 9:i
F? tn $Hc .ắt 0#u 0i, sau !U1 gi` xe !á1 0uYi F^p xe 0\p=
A. 1 gi` 35 phHt )' 1 gi` 53 phHt
(' 1 gi` 4- phHt *' 1 gi` 45 phHt
Câu 143: QiRn số thKch hEp @%o S @uSng:
gi` 38 phHt : 7 M 5 gi` 14 phHt'
&' 34 (' 35 )' 3L *' 37
Câu 144: 34t S tS ti Fhii h%nh tn & $Hc L gi` 45 phHt @% 0ến ( $Hc 11 gi` 3- phHt @5i
@An tốc 5L F!vgi`' >Knh GuTng 0D`ng &(=
&' ,5LF! (' ,L5F! )' ,,5F! *' ,LLF!
Câu 145: tuTng 0D`ng &( "%i 14- F!' 34t StS 0i tn & 0ến ( @5i @An tốc L7,5 F!vgi`,
crng $Hc 07 !4t xe 0\p 0i tn ( 0ến & @% sau 1 gi` 45 phHt thO hai xe ghp nhau'
>Knh @An tốc xe 0\p=
&' 1,,5 F!vgi` (' 1,F!vgi` )' 13F!vgi` *' 13,5F!vgi`
Câu 146: QiRn số thKch hEp @%o chZ chU!:
1-8- gi` M aaa tu#n aaa ng%1'
&' 5 tu#n 3 ng%1 )' L tu#n 5 ng%1
(' L tu#n 3 ng%1 *' 5 tu#n 5 ng%1
Câu 147: 34t ca nS 0i ngDEc "dng tn ( 0ến & sau !4t gi` 5- phHt thO ca nS 0ến &' >Knh
@An tốc ca nS t8;n !ht nD5c 1;n $hng' (iết 8/ng GuTng 0D`ng sSng tn & 0ến (
"%i L- F!, @An tốc "dng ch1 $% 4F!vgi`'
&' L8 F!vgi` (' 8LF!vgi` )' 7LF!vgi` *' 7,F!vgi`
Câu 148: >O! x .iết: 42phHt 4 giâ1 : x M 3 phHt 4 giâ1'
&' x M 17 (' x M 15 )' x M 18 *' x M 1L
Câu 149: 34t S tS 0i tn & 0ến ( @5i @An tốc L-F!vgi` thO !Ut , gi`' Cếu !4t xe !á1 0i
tn ( 0ến & @5i @ân tốc 5- F!vgi] thO !Ut .ao nhi;u th`i gian=
&' , gi` ,4 phHt )' , gi` 3- phHt
- 16 -
(' 1 gi` ,4 phHt *' , gi` ,5 phHt
Câu 50: Iết Gu cNa phJp tKnh=
L5 tu#n 2 ng%1 :8 P , gi`
×
1L M aaa tu#n aaa ng%1'
&' 8 tu#n 4 ng%1 )' 7 tu#n 5 ng%1
(' 8 tu#n 5 ng%1 *' 2 tu#n , ng%1
Câu 151: tuTng 0D`ng &( "%i ,5F!' 34t ngD`i 0i .4 tn & 0ến (' Sau 07 !4t ngD`i 0i
xe 0\p @5i @An tốc 14,5 F!vgi` @% 0uYi F^p ngD`i 0i .4 sau , gi` 3- phHt' >Knh
@An tốc ngD`i 0i .4=
&' 1-F!vgi` (' 5F!vgi` )' 4,5F!vgi` *' 1-,5F!vgi`
Câu 152: QHng ghi Q, sai ghi S @%o S t8ống:
aX 1 ng%1 15 gi` l ,3 gi` M 1L gi`'
.X ,5 phHt 13 giâ1 P L phHt 47 giâ1 M 3, phHt'
cX ,1 tu#n 4 ng%1 l L ng%1 M ,- tu#n 8 ng%1'
d) L8 gi` 4 phHt :, l 15 gi` 58 phHt
×
, M 3 gi` L phHt'
Câu 153: >Knh th`i gian tn 1- gi` ng%1 thứ .a 0ến 7 gi` ng%1 thứ .1 t8ong crng tu#n'
&' 3 ng%1 18 gi` )' 3 ng%1 ,- gi`
(' 3 ng%1 ,3 gi` *' 3 ng%1 ,1 gi`
Câu 154: >O! số x @% 1 0? x gi` 1 phHt : 5 M 4 gi` 18 phHt'
A. x M ,1 @% 1 M 3- )' x M ,- @% 1 M 4-
(' x M ,- @% 1 M 3- *' x M ,1 @% 1 M 4-
Câu 155: 34t ngD`i 0i xe 0\p tn & $Hc L gi` 3- phHt @% 0ến ( $Hc 11 gi`' *6c 0D`ng
ngD`i 0i xe 0\p nghf 45 phHt @% @An tốc xe 0\p $% 1, F! vgi`' >Knh GuTng
0D`ng &('
&' 44F! (' 45F! )' 35F! *' 34F!
Câu 156: >n th%nh phố Cha >8ang, !4t S tS Fhii h%nh $Hc L gi` @5i @An tốc L- F!v gi`
@% "6c 0D`ng c7 "nng $\i nghf 15 phHt' 9:i S tS 0ến th%nh phố >u1 9o% $Hc
!U1 gi`, .iết GuTng 0D`ng tn th%nh phố Cha >8ang 0ến th%nh phố >u1 9o% "%i
1-- F!'
&' 7 gi` 5- phHt )' 7 gi` 55 phHt
(' 7gi` 4- phHt *' 7 gi` 45 phHt
Câu 157: >hực hiVn phJp tKnh: W7phHt 41 giâ1 P 8 phHt 13 giâ1X : L
&' , phHt 2 giâ1 )' 3 phHt 2 giâ1
(' , phHt 12 giâ1 *' , phHt 32 giâ1
- 17 -
Câu 158: 34t @An 04ng @i;n ch\1 L--! t8ong 1 phHt ,- giâ1' >Knh @An tốc ch\1 cNa @An
04ng @i;n 07 ./ng !vgiâ1=
&' 7,5!vgiâ1 (' L,5!vgiâ1 )' 7!vgiâ1 *' L!vgiâ1
Câu 159: >O! số a 0? W 8 gi` 5- phHt P 4 gi` 1- phHt X : a M 3 gi` 15 phHt
&' 3 (' 4 )' 3,5 *' 4,5
Câu 160: 34t ngD`i 0i xe !á1 tn & 0ến ( @5i @An tốc 58,5F!vgi`, crng $Hc 07 !4t
ngD`i 0i xe 0\p tn ( 0ến & @5i @An tốc 1-,5F!vgi`' Sau !4t gi` 3-phHt thO hai
xe ghp nhau' Cếu hai xe Fhii h%nh crng !4t $Hc 0i @R ) thO sau .ao $âu xe !á1
ghp xe 0\p=
&' 3 gi` )' , gi` 7 phHt 3- giâ1
(' , gi` 8 phHt *' , gi` 7 phHt ,5 giâ1
Câu 161: >O! x 0?: x gi` 12 phHt l 2 gi` 1, phHt : 8 M 4 gi` 1- phHt
&' 41 (' L )' 4, *' 5
Câu 162: 34t ca nS 0i tn & 0ến ( @5i @An tốc $% 34F!vgi` @% @An tốc "dng nD5c $%
, F!vgi`' Sau , gi` thO ca nS 0ến (' >Knh th`i gian ca nS tn ( t8i @R &=
&' , gi`15 phHt )' , gi` ,5 phHt
(' , gi` ,- phHt *' , gi` 35 phHt
Câu 163: 34t ngD`i 0i xe !á1 tn & 0ến ( @5i @An tốc 5-F!vgi`' Qến ( ngD`i 07 $Ap tức
Gua1 @R & @5i @An tốc L- F!vgi`' >Knh th`i gian ngD`i 07 0i @% @R t8;n GuTng
0D`ng &(, .iết 8/ng GuTng 0D`ng &( "%i 2- F!'
&' 3 gi` 3- phHt )' 3 gi` ,- phHt
(' 3 gi` 18 phHt *' 3 gi` 4, phHt
Câu 164: Iết Gu cNa phJp tKnh: 7 ng%1 15 gi`
×
4 P ,1 gi`
&' ,2 ng%1 ,1 gi` )' 31 ng%1 2 gi`
(' 3- ng%1 2 gi` *' ,8 ng%1 12 gi`'
Câu 165: 9ai xe crng Fhii h%nh tn & @R (' we !á1 c7 @An tốc 48 F!vgi` @% !Ut 3 gi`
0ến (, S tS c7 @An tốc L- F!vgi`' 9:i S tS phi 0i !Ut .ao $âu thO 0ến ('
&' , gi` 4 phHt )' , gi` 4- phHt
(' , gi` ,- phHt *' , gi` ,4 phHt
Câu 166: >h%nh phố Cha >8ang cách th%nh phố >u1 9o% 118 F!' 34t S tS 0i tn Cha
>8ang 0ến >u1 9o% @5i @An tốc L5F!vgi`' Sau Fhi Fhii h%nh 0DEc 1 gi` 3L
phHt thO S tS cdn cách th%nh phố >u1 9o% .ao nhi;u Fi_$S_!Jt=
&' 14 F! (' 1L F! )' 18 F! *' 15 F!
Câu 167: 34t ngD`i 0i xe 0\p Fhii h%nh tn & 0ến ) @5i @An tốc 1,F!vgi`' Sau 1 gi` ,4
phHt thO StS 0uYi theo xe 0\p @5i @An tốc L,F!vgi`' 9:i sau .ao $âu F? tn $Hc
Fhii h%nh, S tS 0uYi F^p xe 0\p=
&' ,- phHt 44 giâ1 )' ,- phHt 15 giâ1
(' ,- phHt 1L giâ1 *' ,- phHt ,Lgiâ1
- 18 -
Câu 168: Iết Gu cNa phJp tKnh:
5 gi` 8 phHt : 4 P , gi` ,5 phHt
×
3 M aaa
&' 8 gi` 3- phHt )' 8 gi` 3, phHt
(' 7 gi` 3- phHt *' 7 gi` 3, phHt
Câu 169: tuTng 0D`ng &( "%i 1-8 F!, !4t ngD`i 0i xe !á1 tn & 0ến ( @5i @An tốc 4L,8
F!vgi`, crng $Hc 07 !4t ngD`i 0i xe 0\p tn ( 0ến & @5i @An tốc 13,, F!vgi`'
9:i hai xe ghp nhau $Hc !U1 gi`= (iết 8/ng hai xe crng Fhii h%nh $Hc 7 gi` 45
phHt'
&' L gi` )' 5 gi` 57 phHt
(' 2 gi` 3- phHt *' 2 gi` 33 phHt
Câu 170: 34t @An 04ng @i;n ch\1 .4 0T ch\1 0DEc 1,,35F! t8ong th`i gian 1 gi` 35 phHt'
>Knh @An tốc cNa @An 04ng @i;n ./ng !Jtv phHt
&' 13-!vphHt )' 14-!vphHt
B. 135!vphHt *' 145!vphHt
Câu 171: tuTng 0D`ng &( "%i 2- F!' nếu S tS @% xe 0\p 0i ngDEc chiRu nhau thO sau 1
gi` 48 phHt hai xe ghp nhau' )dn S tS @% xe 0\p 0i crng chiRu thO sau 3 gi` hai
xe ghp nhau' (iết 8/ng hai xe Fhii h%nh crng !4t $Hc' >Knh @An tốc S tS=
&' 1-F !vgi` (' 4-F!vgi` )' 5-F!vgi` *' 3- F!vgi`
Câu 172: 34t ngD`i 0i .4 0i 0DEc 3,5 F! t8ong th`i gian 35 phHt' 9:i ngD`i 07 phi 0i
t8ong .ao $âu !5i hết GuTng 0D`ng LF!=
&' 1 gi` 1- phHt )' 1 gi`
B. 1 gi` ,- phHt *' 1 gi` 15 phHt
Câu 173: tuTng 0D`ng sSng &( "%i 81 F!' )a nS 1 0i xuSi "dng tn & 0ến ( @5i @An tốc
,LF!v gi`, crng $Hc 07 ca nS , 0i ngDEc "dng tn ( 0ến & @5i @An tốc 12
F!vgi`' Cếu hai ca nS crng Fhii h%nh $Hc L gi` 35 phHt thO sau .ao $âu hai ca
nS g\p nhau=
&' 1 gi` 48 phHt )' 7 gi` ,3 phHt
(' 8 gi` 13 phHt *' 8 gi` ,3 phHt
Câu 174: Iết Gu cNa phJp tKnh: W7 gi` 15 phHt :3 l 1 gi` 4- phHtX
×
,
&' 1 gi` 3- phHt )' , gi` 3- phHt
(' 1 gi` 15 phHt *' 3 gi` 3- phHt
Câu 175: qo%i cá heo c7 th? .]i @5i @An tốc 2L F!vgi`' 9:i @5i @An tốc 07 cá heo .]i
48--! !Ut .ao nhi;u phHt=
&' , phHt (' 3 phHt )' 4 phHt *' 5 phHt
Câu 176: qo%i .áo gU! c7 th? ch\1 @5i @An tốc 24 F!vgi`' 9:i @5i @An tốc 07 thO $o%i .áo
gU! ch\1 t8ong
14
5
gi` 0DEc .ao nhi;u !Jt=
- 19 -
&' 3---! (' ,5--! )' ,5 ---! *' 3- ---!
Câu 177: 34t ngD`i 0i xe !á1 tn & 0ến ( @5i @An tốc 45 F!vgi` crng $Hc 07 !4t S tS 0i
tn & 0ến ( @5i @An tốc 7, F!vgi`' 9:i sau th`i gian .ao $âu thO hai xe cách
nhau L3 F!=
&' 1 gi` ,5 phHt )' 1 gi` ,- phHt
(' , gi` ,5 phHt *' , gi` ,- phHt
Câu 178: 34t StS "ự 0^nh 0i tn & 0ến ( !Ut 3 gi` 1, phHt nhDng thực tế @An tốc cNa StS
chf ./ng 8-o @An tốc "ự tKnh' 9:i thực tế StS 0i tn & 0ến ( !Ut .ao nhi;u $âu=
&' 4 gi` )' 3 gi` 55 phHt
(' 4 gi` 3- phHt *' IhSng tKnh 0DEc @O FhSng c7 GuTng 0D`ng
Câu 179: 34t StS 0i tn Cha >8ang 0ến th%nh phố Q% Csng !Ut 8 gi` @% tn Q% Csng t8i @R
Cha >8ang !Ut 1- gi`' 9:i @An tốc $Hc 0i ./ng .ao nhi;u ph#n t8e! $Hc @R=
&' 1,-o (' 1,5o )' 115o *' 1-5o
Câu 180: >Knh : 4 gi` 35 phHt P 1L gi` 4- phHt : 5
&' 5 gi` 15 phHt )' 7 gi` 55 phHt
(' L gi` 45 phHt *' 8 gi` 5 phHt
Câu 181: Cối .i?u thức 0? 0DEc Fết Gu 0Hng:
A. W4 gi` 35 phHt P L gi` 1- phHtX
×
, 1. 5 gi` 35 phHt
B. 4 gi` 35 phHt P L gi` 1- phHt
×
, 2' 1- g` 35 phHt
C. W7 gi` 3- phHt P 2 gi` 15 phHtX : 3 3' ,1 g` 3- phHt
D. 7 gi` 3- phHt P 2 gi` 15 phHt : 3 4. 1L gi` 55 phHt
Câu 182: 34t con thu1Rn c7 @An tốc 2,L F!v gi` Fhi nD5c 1;n $hng, @An tốc cNa "dng sSng
$% ,,4 F!vgi`' Cếu thu1Rn 0i xuSi "dng thO sau 3 gi` 15 phHt sx 0i 0DEc .ao
nhi;u Fi_$S_!Jt=
&' 38 F! (' 37F! )' 4- F! *' 32F!
Câu 183: 34t t%u thuy Fhi xuSi "dng c7 @An tốc 35,L F!vgi`, Fhi ngDEc "dng c7 @An tốc
17,4 F!vgi`'>Knh @An cNa t%u thuy Fhi nD5c 1;n $hng=
&' ,L,5F!vgi` (' 53F!vgi` )' ,LF!vgi` *' 5,F!vgi`
Câu 184: >O! x .iết: 1 gi` 3- phHt
x ×
P 7 gi` M 12gi`
&' x M , (' x M 8 )' x M L *' x M 3
Câu 185: [An tốc !4t t%u thuy t8;n !ht nD5c 1;n $hng $% ,-,4F!vgi` @% @An tốc "dng
nD5c $% 1,2 F!vgi`' Cếu t%u thuy 0i ngDEc "dng thO sau .ao $âu t%u thuy 0i
0DEc 4L,,5F!=
&' , gi` 1- phHt )' , gi` 3- phHt
(' , gi` ,- phHt *' , gi` 5- phHt
Câu 186: Iết Gu cNa phJp tKnh: 1 gi` 3- phHt : 15 P 4 gi` 54 phHt
&' 5 gi` 5L phHt )' L gi` 15 phHt
- 20 -
(' 5 gi` 4L phHt *' 5 gi`
Câu 187: tuTng 0D`ng &( "%i 3L F!' 34t ngD`i 0i xe 0\p tn ( 0ến ), crng $Hc 07 !4t S
tS 0i tn & @R ) @5i @An tốc L1,5 F!vgi` sau 45 phHt thO S tS 0uYi F^p xe 0\p'
>Knh @An tốc xe 0\p=
&' 13,5 F!vgi` )' 14 F!vgi`
(' 13F!vgi` *' 14,5 F!vgi`
Câu 188: >O! số a .iết: L gi` 1- phHt P 8 gi` ,- phHt : a M 7 gi`
&' a M 2 (' a M 1- )' a M 7 *' a M 11
CHƯƠNG III
Câu 189: 9Onh ta! giác c7 04 "%i 0á1 $% ,,L"! @% chiRu cao $% 1,5"! thO "iVn tKch $%:
&' ,'-5"!
,
(' 8,, "!
,
)' 1,25 "!
,
*' 7,8 "!
,
Câu 190: 9Onh ta! giác c7 c\nh 0á1 4,,5 ! @% "iVn tKch $% 11-5- "!
,
' >Knh chiRu cao cNa
hOnh ta! giác W 0]n @^ 0o $% 0R_xi_!JtX'
&' 51 "! (' 5- "! )' 53 "! *' 5, "!
Câu 191: )ho hOnh ch< nhAt &()* c7 "iVn tKch 25,3Lc!
,
' qU1 0i?! 3 t8;n c\nh &('
>Knh tYng "iVn tKch cNa hai hOnh ta! giác &3* @% (3)= Wxem hình vẽX'
& 3 (
A. 47,L8 c!
,
)' 47,8L c!
,
B. 45,L8 c!
,
*' 45,L8 c!
,
* )
Câu 192: )ho hOnh ta! giác &() c7 "iVn tKch 55,77 c!
,
' CgD`i ta cắt .5t !4t ph#n Wxem
hình vẽ). &
(iết 3) M
3
1
()' >Knh "iVn tKch ph#n cdn $\i'
A. 18,52c!
,
)' 34,17c!
,
B. 37,18c!
,
*' ,4,84c!
,
( 9 3 )
Câu 193: )ho hOnh ta! giác &() c7 "iVn tKch 44,45!
,
' CgD`i ta cắt .5t !4t ph#n ' Wxem
hình vẽ). (iết 0D`ng cao &IM
4
3
&9 @% c\nh 0á1 3C M
4
3
()'
>Knh "iVn tKch ta! giác &3C' &
&' 5-,35!
,
)' 57,15!
,

(' 5,,47!
,
*' 5L,7L!
,
3 C
( )
- 21 -
Câu 194: >Knh "iVn tKch hOnh ta! giác &3C .iết 3C M
3
1
() ; &( M 18,1c!; () M
11,4c! & (
A. 14,,5 c!
,
)' 1-3,17 c!
,
3

B. 3L,4L c!
,
*' 34,32 c!
,
C
* )
Câu 195: )ho hOnh @uSng &()* c7 c\nh $% 3- "!, .^ cắt 4 !iếng i 4 g7c Wxem hình vẽ X'
>Knh "iVn tKch hOnh @uSng' &
4"!

4"!
(
A. 8,L8!
,
)' 7,7,!
,
B. 8,78!
,
*' 3,88!
,
*
4"!

4"!
)
Câu 196: )ho .iết "iVn tKch hOnh ch< nhAt &()* $% 18-- c! Wxem hình vẽ X' >Knh "iVn
tKch hOnh ta! giác 3*)' & (
A. 3--c!
,
)' 4--c!
, 3

B. L--c!
,
*' 5--c!
,
* )
Câu 197: 34t hOnh thang c7 "iVn tKch ./ng 48,L5!
,
@% chiRu cao ./ng L,3 !' >Knh t8ung
.Onh c4ng 04 "%i hai c\nh 0á1=
&' 3,75 ! )' 7,5!
(' 1-,15 ! *' 15!
Câu 198: 34t hOnh thang c7 0á1 $5n ./ng 4- !, 0á1 .J ./ng 35o 0á1 $5n @% chiRu cao
./ng L5o 0á1 .J'>Knh "iVn tKch hOnh thang=
&' 3L3,7 !
,
(' 7-8,4 !
,
)' 7-7,4 !
,
*' 353,7 !
,
Câu 199: 34t ta! giác hOnh @uSng c7 "iVn tKch ./ng
4-
1
c!
,
@% !4t c\nh g7c @uSng
./ng
8
1
c!' >Knh c\nh g7c @uSng cdn $\i=
&'
5
,
c! ('
5
1
c! )'
5
3
c! *'
5
4
c!
Câu 200: 34t !nh @D`n hOnh thang Wxem hình vẽX ngD`i ta sj "ung 45o "iVn tKch 0?
t8gng ngS' >Knh "iVn tKch ph#n cdn $\i= &
4-c!
(
&' 45 "!
,
)' 4,5 "!
,
(' 5,5 "!
,
*' 55 "!
, 20c
*
60c
)
- 22 -
10cm
20cm
Câu 201: 34t hOnh thang c7 "iVn tKch 37,7 "!
,
@% t8ung .Onh c4ng hai 0á1 $% L5 c!' >Knh
chiRu cao cNa hOnh thang=
&' 11,L "! (' 5,-8 "! )' 5,8 "! *' 11,-L "!
Câu 202: >Knh "iVn tKch hOnh thang &()* (như hình vẽ). &(3C $% hOnh @uSng c\nh ./ng
4!,*C M ,!@% 3) M L! &
4!
(
A. 34!
,
)' 3L!
,

B. 3-!
,
*' 3,!
,
* ,! C 3 L! )

Câu 203: [iết số 0o 3L- "!
3
5----c!
3
"D5i "\ng số thAp phân c7 0]n @^ $% !Jt Fhối'
&' -,41 !
3
(' -'-41!
3
)' 41 !
3
*' 4,1 !
3
Câu 204: >hực hiVn phJp tKnh: 15 x 4L,3, c!
3
M aaa "!
3
&' L24,8 "!
3
(' -,L248 "!
3
)' L,248 "!
3
*' L2,48 "!
3
Câu 205: QiRn số thKch hEp @%o chZ chU!: -,-5 "a!
3
4-- "!
3
M aaa !
3
'
&' 5-,-4 !
3
(' 5-4 !
3
)' 5-,4 !
3
*' ,- !
3
Câu 206: >hực hiVn phJp tKnh: 3,4 "!
3
,L c!
3
l 872 c!
3
W @iết Fết Gu "D5i "\ng c7 số
0o cen_ti_!Jt FhốiX'
&' ,5,47 c!
3
(' ,54,7 c!
3
)' ,457 c!
3
*' ,547 c!
3
Câu 207: QiRn số thKch hEp @%o S t8ống: 7,5-"!
3
M !
3
&' 7
4
1
(' 7
4
3
)' 7
,
1
*' 7
4
5
Câu 208: 34t hOnh $Ap phD]ng c\nh Lc! c7 th? chứa tối 0a .ao nhi;u h4p nh: hOnh $Ap
phD]ng c\nh , c!=
&' 3 (' ,7 )' 54 *' 1,
Câu 209: 34t chAu nD5c c7 "\ng hOnh h4p ch< nhAt cao 5- c!, "%i 1- c! @% 84ng 3- c!'
9:i chAu nD5c chứa tối 0a .ao nhi;u $Kt nD5cW !4t $Kt M 1 "!
3
X'
&' 15- $Kt (' 1,5 $Kt )' 15 $Kt *' 15-- $Kt
Câu 210: Q? tKnh th? tKch !4t @i;n 0á ngD`i ta th @i;n 0á n%1 @%o chAu 0ựng nD5c hOnh
$Ap phD]ng c\nh 15c! chứa 0#1 nD5c, ta thU1 nD5c "âng cao th;! 4 c! W@i;n
0á ho%n to%n chO! t8ong nD5cX' >Knh th? tKch @i;n 0á=
&' 31,,5 !
3
(' 3,75 !
3
)' 5-- !
3
*' 2-- !
3

Câu 211: 34t .gn hoa hOnh t8dn c7 "iVn tKch 153,8L "!' >Knh .án FKnh cNa .gn hoa'
&' 8 M 7 "! (' 8 M 7,5 "! )' 8 M 42 "! *' 1-8 "!
- 23 -
Câu 212: 34t sEi "â1 Fi! $o\i "%i 314 c! 0DEc cắt th%nh 5 ph#n ./ng nhau @% !Zi ph#n
uốn th%nh hOnh t8dn' >Knh .án FKnh cNa hOnh t8dn n%1=
&' 8 M ,- c! (' 8 M 1- c! )' 8 M 5 c! *' 15 c!
Câu 213: >Knh x .iết: 48o
×
-,75 ! M x $Kt W 1 $Kt M 1 "!X
&' x M ,4 (' x M 34 )' x M 3L *' x M 1,
Câu 214: 34t thrng chứa xeng c7 "\ng hOnh h4p ch< nhAt "%i 7- c!, 84ng 5- c!, cao 14-
c!' >hrng n%1 chứa xeng @% !ực xeng 0ến L5o so @5i chiRu cao' >Knh số xeng
t8ong thrng W 1"!
3
M 1 $KtX'
&' 31,85 $Kt (' 38,15 $Kt )' 381,5 $Kt *' 318,5 $Kt
Câu 215: 34t .ánh xe 0\p $en t8;n !ht 0D`ng 0DEc 1- @dng @% $en 0DEc !4t GuTng
0D`ng 43,2L !' >Knh .án FKnh cNa .ánh xe W0]n @^ 0o cen_ti_!JtX'
&' 8 M 7- c! (' 8 M L2 c! )' 8 M L8 c! *' 14- c!
Câu 216: 34t thrng c7 "\ng hOnh $Ap phD]ng c\nh 7-c! @% chứa 0#1 "#u' CgD`i ta 87t
0#1 "#u @%o nh<ng can nhựa, !Zi can chứa L,45 $Kt' 9:i ngD`i ta 87t 0#1 0DEc
!U1 can nhD @A1 @% cdn "D .ao nhi;u $Kt "#u=
&' 53 can @% "D -,85 $Kt )' 54 can @% "D 1,,5 $Kt
(' 53 can @% "D 1,15 $Kt *' 54 can @% "D -,15 $Kt
Câu 217: 34t 0á! 8u4ng hOnh thang .^ cắt !4t ph#n @% t\o th%nh !4t hOnh ta! giác &*9
Wxe!hOnh @xX, .iết "iVn tKch ph#n .^ cắt $% 2L! @% &
3-!
(
c\nh $% 1, !' >Knh "iVn tKch hOnh thang &()*, .iết 0á1
.J 3-!, 0á1 $5n L- !'
&' L,4 !
,
)' 7,- !
,
*
9
)
(' L4, !
,
*' 7-, !
,

12

48

Câu 218: 34t .ánh xe 0\p c7 .án FKnh 5- c! $en 0DEc !4t GuTng 0D`ng "%i ,13,5, !'
9:i .ánh xe $en 0DEc .ao nhi;u @dng =
&' 7, @dng (' 74 @dng )' 7- @dng *' L8 @dng
Câu 219: Cối .i?u thức 0? 0DEc Fết Gu 0Hng'
A. 5L2,4 !
3
M 1. 5L,24 $Kt
B. 5,L24 !
3
M 2. 5L2,4 $Kt
C. 5L24----!!
3
M 3. -,5L24 $Kt
D. -,5L24 !
3
M 4. 5,L24 $Kt
Câu 220: 34t hg chứa 0#1 nD5c c7 "\ng hOnh h4p ch< nhAt cao 3!, "%i L,4 ! @% 84ng ,,5
!' CgD`i ta "rng !á1 .]! 0? hHt nD5c 8a Fh:i hg, !Zi gi` !á1 hHt 0DEc 1L--
$Kt' 9:i sau .ao $âu thO hg hết nD5c=
&' 3 gi` (' 5 gi` )' 7 gi` *' 2 gi`
- 24 -
Câu 221: [iết số 0o: 4,L "!
3
75-c!
3
"D5i "\ng hZn số @% "]n @^ 0o $% $Kt'
&' 5
,-
3
(' 5
,-
7
)' 4
,-
3
*'
,-
7
Câu 222: 34t chAu nD5c hOnh $Ap phD]ng c\nh 3-c!, !ực nD5c t8ong chAu chf 0ến
3
,

chiRu cao chAu' CgD`i ta th @%o chAu !4t @i;n 0á thO nD5c "âng $;n 0#1 chAu
@% FhSng t8%n 8a ngo%i W @i;n 0á n/! ho%n to%n t8ong chAu nD5c X' >Knh th? tKch
@i;n 0á=
&' -,18 "!
3
(' L "!
3
)' 18 "!
3
*' -,L "!
3
Câu 223: 34t thrng chứa nD5c chứa @na 0N 24,5 $Kt nD5c c7 "\ng hOnh h4p ch< nhAt "%i
7- c!, 84ng 3-c!' >Knh chiRu cao cNa thrng nD5c=
&' 5-c! (' 35 c! )' 3- c! *' 45 c!
Câu 224: 34t hOnh thang c7 chiRu cao 3-c!, 0á1 .J ./ng 7-o chiRu cao @% 0á1 $5n ./ng
3
4
0á1 .J'>Knh "iVn tKch hOnh thang=
&' 735 c!
,
(' 73,5"!
,
)' 7,35 c!
,
*' 735"!
,
Câu 225: >hực hiVn phJp tKnh: -,3
×
4
,
1
!
,
P 5
×
4-c!
,
W@iết Fết Gu "D5i "\ng số thAp
phân c7 0]n @^ $% "!
3
X'
&' 135,, "!
3
(' 135-,, "!
3
)' 135-,-, "!
3
*' 135, "!
3
Câu 226: CgD`i ta th !4t Fhối sắt W0hcX hOnh $Ap phD]ng @%o !4t chAu 0ựng 0#1 nD5c @%
$DEng nD5c t8%n 8a ngo%i ,7 $Kt' >Knh c\nh cNa Fhối sắt hOnh $Ap phD]ng=
&' 2 "! (' L"! )' 3"! *' ,7 "!
Câu 227: QiRn số thKch hEp @%o S t8ống:
4
5
!
3
_ $Kt M
5
3
!
3
&' L-5 (' 5L- )' 185- *' L5-
Câu 228: 34t Fhối Fi! $o\i W0hcX c7 "\ng hOnh $Ap phD]ng c\nh 5c!' >Knh Fhối $DEng
Fhối Fi! $o\i n%1 .iết 1"!
3
Fi! $o\i crng $o\i nhng ,,4 Fg=
&' -,3Fg (' 3 Fg )' 3- Fg *' -,-3Fg
Câu 229: 34t thrng chứa 0#1 xeng c7 "\ng hOnh h4p ch< nhAt chiRu "%i 8- c!, chiRu
84ng 7- c! @% cao -,5 c!' CgD`i ta $U1 8a 35o số xeng' 9:i ngD`i ta $U1 8a
0DEc .ao nhi;u $Kt xeng=
&' 2,8 $Kt (' 28 $Kt )' 28- $Kt *' -,28 $Kt
- 25 -
Câu 230: >Knh "iVn tKch hOnh .;n W()*z $% hOnh @uSngX' &
&' 24 c!
,
)' 72 c!
, 5c 6c
( z
(' 42 c!
,
*' L4 c!
, 8c 8c!
) *

8c!
Câu 231: 34t hOnh ta! giác I3C c7 "iVn tKch ./ng "uVn tKch !4t hOnh @uSng c\nh 14
"! @% c7 chiRu cao I9 M 14- c!' >Knh 0á1 3CW xe! hOnh @xXI
&' 5L "! )' 14 "!
(' 4, "! *' ,8 "!
3 9 C
Câu 232: >Knh x .iết: 4
×
W x P 3-- $KtX M , !
3
&' x M ,-- $Kt (' x M 8-- $Kt )' x M 5-- $Kt *' x M 77-- $Kt
Câu 233: 34t hOnh @uSng c7 chu @i 18- c!' >Knh chu @i cNa hOnh t8ong n/! t8ong hOnh
@uSng 07= Wxe! hOnhX & (
&' 14'13 c! )' 1,413 c!
(' 141,3 c! *' -,1413 c! * )
Câu 234: >O! a .iết: a
×
W 4"!
3
l 5LL c!
3
X M ,4,-38'
&' a M 8 (' a M L )' a M 7 *' a M 5
Câu 235: [iết Fết Gu phJp tKnh sau "D5i "\ng số thAp phân c7 0]n @^ 0o $% !i$i!Jt Fhối:
W -,--35 $Kt _-,4L c!
3
X x -,-5o'
&' 15, !
3
(' -,15, !
3
)' 15,, !!
3
*' 1,5, !!
3
CHƯƠNG I! : CÁC "#I ÔN T$P
Câu 236: >hực hiVn phJp tKnh:
7
4
:
L
7
,
5& ,
3
1
(' 1
3
,
)' 3
,
1
*' 1
L
5
Câu 237: >O! hai số theo s] 0g sau:
Số $5n:
Số .J: 45
&' 7, @% 37 ( 7, @% ,7 )' 112 @% 7, *' 112 @% ,7
Câu 238: >hực hiVn phJp tKnh:
7
4
:
L
7
,
5
− '
- 26 -
o.
&' 1
3
,
(' 3
,
1
)' 1
L
5
*' ,
3
1
Câu 239: CgD`i ta $U1 8a 45o số g\o t8ong Fho thO 0DEc ,
5
8
tUn' 9:i t8ong Fho cdn .ao
nhi;u tUn g\o=
& 8 tUn (' L tUn )' 7 tUn *' 4,4 tUn
Câu 240: Cếu !ua 8! @i phi t8 345--- 0gng' 9:i !ua 14 ! @i thO phi t8 .ao nhi;u
tiRn=
& 'L-2--- 0gng (' 5-2 --- 0gng )' L2- --- 0gng *' 52- --- 0gng
Câu 241: QiRn số thKch hEp @%o S t8ống:
,
5
tUn l ,35 1ến M t\ 5 1ến'
&' , (' 1 )' 3 *' 4
Câu 242: >Knh "iVn tKch tU! .Oa hOnh ch< nhAt c7 chiRu 84ng ./ng
7
4
chiRu "%i @% chiRu
84ng FJ! chiRu "%i 3- !'
&' 1,--!
,
(' L--!
,
)' 4-- !
,
*' 8-- !
,
Câu 243: >O! x .iết t8ung .Onh c4ng cNa x @% 45o $% 4-,8o'
&' x M 77,1o (' x M 8L,1o )' x M 1,L,Lo *' x M 3L,Lo
Câu 244: )ha @% con crng .D5c $;n .%n cân thO Fi! cNa cân chf 2- Fg' Sau 07 cha 8`i Fh:i
.%n cân thO Fi! chf 3- Fg' 9:i Fhối $DEng cNa con ./ng .ao nhi;u ph#n t8e!
Fhối $DEng cNa cha=
&' 5-o (' 45o )' 4-o *' 35o
Câu 245: >hực hiVn phJp tKnh: LF! ,15!
×
4 l ,-45!
×
7 W@iết Fết Gu "D5i "\ng số 0o
0]n @^ $% $i_$S !JtX'
&' 1-,455 F! (' 1-
1---
545
F! )' 11,545F! *' 11
1---
455
F!
Câu 246: Ce! na1 tuYi .ố gUp 3 $#n tuYi con @% .ố h]n con 4- tuYi'>Knh tuYi cNa .ố=
&' 8- tuYi (' ,- tuYi )' L- tuYi *' 5- tuYi
Câu 247: >O! số x .iết: 3
,
1
: ,
3
1
M x P 1
5
,
&' x M
2
1
(' x M
1-
3
)' x M
1-
7
*' x M
1-
1
Câu 248: Sân cNa !4t t8D`ng >i?u h6c c7 "\ng hOnh ch< nhAt c7 nja chu @i -,75 F! @%
chiRu 84ng ./ng
8
7
chiRu "%i'>Knh chiRu "%i cNa sân t8D`ng= W0]n @^ $% !JtX'
- 27 -
&' 4--! (' 35- ! )' 45- ! *' 3-- !
Câu 249: >hực hiVn phJp tKnh: 


4
1
,
3
1
5
: 37-o M =
&'
5
4
('
L
5
)'
4
3
*'
3
,
Câu 250: [iết số 0o 4L-"!
,
35 c!
,
"D5i "\ng số 0o c7 0]n @^ $% !Jt @uSng=
&' 4L-,35 !
,
(' 4,L35 !
,
)' 4,L-35 !
,
*' 4L,-35 !
,
Câu 251: 34t Fhu 0Ut c7 "iVn tKch -,,ha 5!
,
' CgD`i ta "rng 4-o "iVn tKch 0Ut 0? t8gng
hoa' 9:i "iVn tKch 0Ut 0? t8gng hoa ./ng .ao nhi;u !Jt @uSng=
&' 8,- !
,
(' 8-,, !
,
)' 8,, !
,
*' 8-, !
,
Câu 252: QiRn số thKch hEp @%o S @uSng: -,5 tUn x 37o M 1ến 5Fg'
&' 18 (' 1L )' 17 *' 12

Câu 253: 34t h4p c7 7, @i;n .i t8ong 07 c7 15o $% số .i !%u xanh @% 3L @i;n .i !%u 0:
@% cdn $\i $% .i !%u @%ng' >Knh tf số ph#n t8e! cNa .i !%u @%ng so @5i số .i
t8ong h4p=
&' L5o (' 35o )' ,-o *' 8-o
Câu 254: >O! x .iết: Wx : 17X
×
14o M 5,L
&' x M 784 (' x M 748 )' x M L8- *' x M L-8
Câu 255: 34t ngD`i 0i xe !á1, t8ong 3 gi` 0#u !Zi gi` 0i 0DEc 48,L F!, t8ong 5 gi` Fế
tiếp !Zi gi` 0i 0DEc 43,4 F!' 9:i ngD`i 07 0i 0DEc tUt c .ao nhi;u Fi_$S_!Jt=
&' 1L7,5 F! (' 3L,,8 F! )' 1L,75 F! *' 3L,,8 F!
Câu 256: QiRn số thKch hEp @%o S t8ống:
,5o
×
3 ha 14!
,
M "a!
,
&' 75-3,5 (' 75-,35 )' 753,-5 *' 753-,5
Câu 257: Số $5n nhiRu h]n số .J ,5 0]n @^ @% số $5n ./ng 35-o số .J' >O! số $5n=
&' 1- (' 35 )' 3L *' 11
Câu 258: >8ung .Onh c4ng cNa .asố: 5Lo ; 1L-o @%
,-
2
$%:
&' 78o (' 7Lo )' 87o *' L7o
Câu 259: 34t tU! .Oa hOnh @uSng c7 "iVn tKch ./ng 3-o cNa ,7---!!' >Knh c\nh cNa
tU! .Oa W 0]n @^ 0o $% cen_ti_!JtX'
&' 81 c! (' 2-c! )' 2---c! *' 2c!
Câu 260: Cối .i?uthức 0? 0DEc Fết Gu 0Hng'
- 28 -
A. 35o cNa 1,4 M 1. 4,8
B. W45- : 15X
×
1Lo M 2.
4
45
C. ,
,
1
_
L
12
P 3
3
1
M 3. -,42
D. 1L,32 P 5,,5 _1-,32 M 4. ,
3
,
Câu 261: >8D`ng ti?u h6c Ii! Qgng t8ong 0Et t8gng câ1 "o tfnh phát 04ng 0T t8gng 0DEc
3--- câ1, t8ong 07 8i;ng $5p 5& t8gng 0DEc 15- câ1'9:i $5p 5& t8gng 0DEc .ao
nhi;u ph#n t8e! câ1 cNa t8D`ng=
&' ,-o (' ,--o ) -,,o *' -,-,o
Câu 262: >hực hiVn phJp tKnh: W1L1,4 l L8,2X : 3,7 l 15,,4
&' 2,8L (' 2,7L )' 2,L7 *' 27,L
Câu 263: >8ung .Onh c4ng cNa số x @% 45o $% 4-o' >Knh số x W@iết "D5i "\ng tf số ph#n
t8e!X
&' x M 4,,5o (' x M 85o )' x M 35o *' x M 5o
Câu 264: q5p 5( c7 55o h6c sinh xếp $o\i h\nh Fi?! tốt @% ,5o số h6c sinh xếp $o\i
h\nh Fi?! Fhá' (iết số h6c sinh xếp $o\i h\nh Fi?! Fhá Kt h]n số h6c sinh xếp
$o\i h\nh Fi?! tốt $%1, e!'>Knh số h6c sinh cNa $5p 5(=
&' L- h6c sinh (' 3- h6c sinh )' 15 h6c sinh *' 4- h6c sinh
Câu 265: QHng ghi Q, sai ghi S @%o S t8ống
a) 14ha 1--!
,
: 3- M 4L "!
,
7- !
,
b) 5,74 : -,L8
×
3,4 l ,,L M L,8
c) L!
,
8- c!
,
×
37o M ,51L-
d) 4
3
,
P ,
,
1
_ 3
1,
5
M ,
4
3
Câu 266: Sắp xếp các phân số:
17
L
;
13
15
;
31
1,
;
4
1
theo thứ tự tn .J 0ến $5n'
&'
4
1
;
17
L
;
31
1,
;
13
15
)'
4
1
;
31
1,
;
17
L
;
13
15
('
13
15
;
31
1,
;
17
L
;
4
1
*'
17
L
;
4
1
;
31
1,
;
13
15
- 29 -
Câu 267: 34t .? nD5c hOnh h4p ch< nhAt c7 FKch thD5c 0o i t8ong $dng .? $%: "%i 5!,
84ng 3!, cao 1,5"!' 7-o th? tKch cNa .? 0ang 0ựng nD5c' 9:i phi 0Y th;!
.ao nhi;u $Kt nD5c thO .? chứa 0#1 nD5c=
&' 2-$Kt (' 2--$Kt )' L3- $Kt *' L3-- $Kt
Câu 268: [iết phân số
3,
,4
th%nh phân số thAp phân c7 !Bu số 1--'
&'
1--
L5
('
1--
L-
)'
1--
75
*'
1--
8-
Câu 269: >n ng%1 ,1 tháng 8 ne! ,--L 0ến hết ng%1 ,- tháng 2 ne! ,--L $% .ao nhi;u
ng%1=
&' ,2 ng%1 (' 3- ng%1 )' ,8 ng%1 *' 31 ng%1
Câu 270: [di thứ nhUt !Zi gi` ch1 0DEc
8
1
th? tKch cNa .?, @di thứ hai !Zi gi` ch1
0DEc
4
1
th? tKch cNa .?' Cếu c hai @di crng ch1 @%o .? t8ong !4t gi` thO
0DEc .ao nhi;u ph#n t8e! cNa .?=
&' 37,5o (' 375o )' -,375o *' 3,75o
Câu 271: qD]ng h%ng tháng cNa .ác 9i $% ,,3 t8iVu 0gng @% .ác 9i chi ti;u tUt c !6i
@iVc hết , --- --- 0gng' 9:i .ác 9i 0? "%nh 0DEc .ao nhi;u ph#n t8e! so @5i
số tiRn !% .ác 9i phi chi ti;u=
&' 3-o (' 15o )' 43o *' 45o
Câu 272: >O! x .iết:
× x
4 tUn 7 t\ 5 1ến M ,8 tUn 5 t\
&' x M 4 (' x M 8 )' x M L *' x M ,
Câu 273: 34t StS 0i tn & 0ến ( @5i @An t7c 5L,3F!vgi`' )rng $Hc 07 !4t xe !á1 0i tn (
0ến & @5i @An tốc 35,7 F!vgi`' Sau , gi` 3- phHt thO hai xe ghp nhau' >Knh
GuTng 0D`ng &(=
&' 1,5 F! (' 1,-F! )' 135 F! *' 13-F!
Câu 274: [iết số 0o: 75,---! "D5i "\ng hZn số c7 0]n @^ $% hJc_ta'
&' 75
5
1
(' 75
5
,
)' 75
1-
3
*' 75
,
1
Câu 275: 34t tU! .Oa hOnh ch< nhAt c7 chu @i 45 c! @% chiRu "%i ./ng
4
5
chiRu 84ng'
>Knh chiRu 84ng cNa tU! .Oa=
&' 1,,5 c! (' 1- c! )' 1-,5 c! *' 11,5 c!
Câu 276: QiRn số thKch hEp @%o chZ chU!: ,L-4- ! M aaaa F!
- 30 -
&' ,L
4
1
(' ,L
,5
1-
)' ,L
,5
1
*' ,L
4-
1
Câu 277: 34t !iếng 0Ut hOnh ch< nhAt c7 "iVn tKch 8--!
,
@% chiRu "%i 4- !, ngD`i ta 0%o
!4t cái hg hOnh .án ngu1Vt ( xem hình vẽ)' >Knh "iVn tKch !ht hg=
& (
&' L,,8 !
,
)' 175 !
,
(' L,8 !
,
*' 157 !
,
* )
Câu 278: >O! x .iết: x l 7,84 M L4o
×
W,,8 P 3,7X
&' x M 1, (' x M 11,8 )' x M 1,,, *' x M 11,2
Câu 279: 34t hOnh thang c7 0á1 $5n 14 c!, 0á1 .J 11 c! @% "iVn tKch ./ng "iVn tKch hOnh
@uSng c\nh 15 c!' >Knh chiRu cao hOnh thang=
&' 1-c! (' 18 c! )' 2 c! *' 1L c!
Câu 280: >hực hiVn phJp tKnh: W 4,8-5 l ,,824 : ,X
×
5
&' 12,L7 (' 1L,27 )' 1L,72 *' 17,L2
Câu 281: 34t .? c7 "\ng hOnh h4p ch< nhAt chứa L75- $Kt nD5c' Qá1 .? c7 chiRu "%i 1,8 !
chiRu 84ng 1,5 !' >Knh chiRu cao cNa Fhối nD5c chứa t8ong .?=
&' ,5 ! (' -,,5 ! )' ,,8 ! *' ,,5 !
Câu 282: 34t StS cứ ch\1 15- F! thO ti;u thu 1, $Kt xeng' 9:i StS 0i Gua GuTng 0D`ng 25
F! thO ti;u thu hết .ao nhi;u $Kt xeng=
&' 7,L $Kt (' 11,, $Kt )' L,7 $Kt *' 1,,1 $Kt
Câu 283: 34t nRn nh% hOnh ch< nhAt c7 chiRu "%i 7 !, chiRu 84ng 5!' CgD`i ta "rng .ao
nhi;u @i;n g\ch hOnh @uSng c\nh 5 "! 0? $át nRn nh% 07'
&' 14-- @i;n (' 14- @i;n )' 7-- @i;n *' 7- @i;n
Câu 284: Cối .i?u thức 0? 0DEc Fết Gu 0Hng'
A. -,18
×
x M 2 1. x M ,,3
B. x : 3,L M 5 2. x M 1
C. 18,4 : x M 8 3. x M 18
D. -,L
×
x M
5
3
4. x M 5-
Câu 285: 34t !iếng 0Ut hOnh thang c7 0á1 .J ./ng ,7- !, 0á1 $5n ./ng
7
3
0á1 .J, chiRu
cao ./ng 3-o 0á1 $5n'>Knh chiRu cao cNa !iếng 0Ut hOnh thang=
&' 18,2 ! (' 12,8 ! )' 182 ! *' 128 !
Câu 286: >O! số x 0?: 7 gi` 5- phHt P 15 gi` 5, phHt : M 2gi` 42 phHt
- 31 -
Hồ
x
&' x M 7 (' x M 5 )' x M L *' x M 8
Câu 287: 34t .? cá hOnh h4p ch< nhAt c7 chiRu "%i 5- c!, chiRu 84ng 4- c!, chiRu cao 3-
c!' 9:i phi 0Y @%o .? .ao nhi;u $Kt nD5c 0? .? chứa 0#1 nD5c=
&' 3- $Kt (' L- $Kt )' 4- $Kt *' 5- $Kt
Câu 288: 34t ngD`i 0i xe "\p @5i @An tốc 1,,5 F!v gi`' QHng $Hc 07 !4t ngD`i 0i .4 @5i
@An tốc L,5 F!vgi` @% 0i crng chiRu @5i ngD`i 0i xe 0\p' (iết 8/ng Fhi .ắt 0#u 0i, ngD`i 0i
xe 0\p cách ngD`i 0i .4 !4t GuTng 0D`ng "%i 2 F!' 9:i sau .ao $âu thO ngD`i 0i xe 0\p
0uYi F^p ngD`i 0i .4= (xem hình vẽ).
%& '() *+ ,-
&' 1 gi` ,- phHt )' 7- phHt

2 F!

(' 1 gi` 3- phHt *' 8- phHt
12.5/01+2 6.5 /01+2
Câu 289: >O! x .iết: L,35
×
x P x
×
3,L5 M 3-'
&' x M 4 (' x M 4,5 )' x M 3 *' x M 3,5
Câu 290: >uYi cNa con gái ./ng
3
1
tuYi !p, tuYi cNa con t8ai ./ng
4
1
tuYi !p' >uYi cNa
hai con c4ng $\i $% ,8 tuYi' >Knh tuYi cNa !p=
&' 7L tuYi (' L7 tuYi )' 38 tuYi *' 48 tuYi
Câu 291: ){ng 0R .%i ,2-' >Knh tuYi con gái @% con t8ai=
&' 1L tuYi @% 1, tuYi )' 15 tuYi @% 13 tuYi
(' 1, tuYi @% 8 tuYi *' 11 tuYi @% 2 tuYi
Câu 292: >O! hai số tự nhi;n a @% . .iết: a l . M 45 @%
,
7
=
b
a
.
&' a M L4 @% . M 17 )' a M L- @% . M 15
(' a M L3 @% . M 18 *' a M L4 @% . M 12
Câu 293: )hia 0Ru 35 $Kt "#u @%o các chai, !Zi chai chứa -,75 $Kt' 9:i 0DEc .ao nhi;u chai
chứa 0#1 "#u @% cdn thna !U1 $Kt=
&' 4L chai @% thna 5- $Kt )' 4L chai @% thna -,5 $Kt
(' 4L chai @% thna 5 $Kt *' 45 chai @% thna -,5 $Kt
Câu 294: )7 ,4 @i;n .i, t8ong 07 c7 4 @i;n .i !%u t8ắng, 5 @i;n .i !%u xanh, L @i;n .i
!%u 0: @% 8 @i;n .i !%u @%ng' ChD @A1
L
1
số .i c7 !%u=
&' [%ng (' Q: )' wanh *' >8ắng
Câu 295: Q6c số 0o sau: 5,31L !
3
' QHng ghi Q, sai ghi S @%o S @uSng'
- 32 -
a) Ce! phm1 .a t8e! !D`i sáu !Jt Fhối'
b) Ce! phm1 .a nghOn !4t t8e! sáu !D]i !Jt Fhối'
c) Ce! nghOn .a t8e! !D`i sáu ph#n t8e! !Jt Fhối'
d) Ce! nghOn .a t8e! !D`i sáu ph#n nghOn !Jt Fhối'
Câu 296: 34t StS 0i 0DEc 2- F! @5i @An tốc 75 F!vgi`, tiếp 07 StS 0i 0DEc 45 F! @5i @An
tốc 2-F!vgi`' ChD @A1 th`i gian StS 0i 0DEc c hai 0o\n 0D`ng $%:
&' 1 gi` 4, phHt )' 1 gi` 1, phHt
(' 1 gi` 7 phHt *' , gi` 1- phHt
Câu 297: >O! x .iết: 5 gi` 3L phHt : x P , gi` 3, phHt M 3 gi`
&' x M 1- (' x M 1, )' x M 11 *' x M 13
Câu 298: 34t ngD`i 0i xe 0\p tn & 0ến ( @5i @An tốc 1,,5 F!vgi`, crng $Hc 07 !4t StS 0i
tn ( 0ến & @5i @An tốc gUp 0Si 5,8 $#n @An tốc xe 0\p @% sau 1 gi` 1, phHt thO
hai xe ghp nhau' >Knh GuTng 0D`ng &('
&' 1-- F! (' 1-3 F! )' 1-, F! *' 1-5 F!
Câu 299: (iết 8Lo cNa !4t số $% L-,, @A1
5
1
cNa số 07 $%:
&' 7-- (' 1,-,4 )' 17,, *' 14-
Câu 300: >O! hai số tự nhi;n a,. .iết: aP. M L8 @%
,
1
1 =
b
a
&' a M 4-,8 @% . M ,7,, )' a M 4- @% . M ,8
(' a M 41 @% . M ,7 *' a M 4-,, @% . M ,7,8
*ÁP ÁN T34C NGHI5M
T67 89
câu
*:)
:;
T67 89
câu
*:)
:;
T67 89
câu
*:)
:;
T67 89
câu
*:)
:;
T67 89
câu
*:)
:;
)âu 1 ( )âu 34 * )âu L2 ( )âu 1-4 * )âu 134
&_b4 )_b,
(_b1 *_b3
)âu , & )âu 35 ) )âu 7- ) )âu 1-5 &
)âu 3 ) )âu 3L ( )âu 71 )âu 1-L (
- 33 -
&_b4 )_b,
(_b1 *_b3
)âu 4 * )âu 37 ) )âu 1-7 ) )âu 135 )
)âu 5
&_b3 )_b1
(_b4 *_b,
)âu 38 * )âu 1-8 * )âu 137 &
)âu 32 & )âu 7, * )âu 1-2
aX Q cX Q
.X S "X S
)âu 138 (
)âu 4- ( )âu 73 & )âu 132 )
)âu L & )âu 41 ) )âu 74 ( )âu 14- *
)âu 7 ( )âu 4, * )âu 75 ) )âu 11- & )âu 141 &
)âu 8 ) )âu 43 & )âu 7L * )âu 111 ( )âu 14, (
)âu 2 * )âu 44 ( )âu 77 & )âu 11, ) )âu 143 )
)âu 1- & )âu 45 ) )âu 78 ( )âu 113 * )âu 144 *
)âu 11 ( )âu 4L * )âu 72 ) )âu 114 & )âu 145 &
)âu 1,
&_b4 )_b,
(_b1 *_b3
)âu 47 & )âu 8- * )âu 115 ( )âu 14L (
)âu 48 ( )âu 81 & )âu 11L ) )âu 147 )
)âu 42 ) )âu 8, ( )âu 117 * )âu 148 *
)âu 13 ) )âu 5- * )âu 83 ) )âu 118 & )âu 142 &
)âu 14 * )âu 51 & )âu 84 * )âu 112 ( )âu 15- (
)âu 15 & )âu 5, ( )âu 85 & )âu 1,- ) )âu 151 )
)âu 1L ( )âu 53 ) )âu 8L ( )âu 1,1
aX Q cX Q
.X S "X S
)âu 15,
aX Q cX S
.X Q "X S
)âu 17 ) )âu 54 * )âu 87 )
)âu 18 * )âu 55 & )âu 88 *
)âu 12 & )âu 5L
&_b3 )_b1
(_b4 *_b,
)âu 82 & )âu 1,, * )âu 153 *
)âu ,- ( )âu 2- ( )âu 1,3 & )âu 154 &
)âu ,1 ) )âu 21 ) )âu 1,4 ( )âu 155 (
)âu ,, * )âu 57 ( )âu 2, * )âu 1,5 ) )âu 15L )
)âu ,3 & )âu 58 ) )âu 23 & )âu 1,L
aX Q cX Q
.X S "X S
)âu 157 *
)âu ,4 ( )âu 52 * )âu 24 ( )âu 158 &
)âu ,5 ) )âu L- & )âu 25 ) )âu 152 (
)âu ,L * )âu L1 ( )âu 2L * )âu 1,7 * )âu 1L- )
)âu ,7 & )âu L, ) )âu 27 & )âu 1,8 & )âu 1L1 *
)âu ,8 ( )âu L3 * )âu 28 ( )âu 1,2 ( )âu 1L, &
)âu ,2 ) )âu L4 & )âu 22 ) )âu 13- ) )âu 1L3 (
)âu 3- * )âu L5 ( )âu 1-- * )âu 131 * )âu 1L4 )
)âu 31 & )âu LL ) )âu 1-1 & )âu 13, & )âu 1L5 *
)âu 3, ( )âu L7 * )âu 1-, ( )âu 133 ( )âu 1LL &
)âu 33 ) )âu L8 & )âu 1-3 ) )âu 1L7 (
T67 89
câu
*:)
:;
T67 89
câu
*:)
:;
T67 89
câu
*:)
:;
T67 89
câu
*:)
:;
T67 89
câu
*:)
:;
)âu 1L8 ) )âu ,-- ( )âu ,3, & )âu ,L4 * )âu ,24 *
)âu 1L2 * )âu ,-1 ) )âu ,33 ( )âu ,L5
aX Q cX Q
.X S "X S
)âu ,25
aX Q cX S
.X S "X Q
)âu 17- & )âu ,-, * )âu ,34 )
)âu 171 ( )âu ,-3 & )âu ,35 *
)âu 17, ) )âu ,-4 ( )âu ,3L & )âu ,LL & )âu ,2L &
)âu 173 * )âu ,-5 ) )âu ,37 ( )âu ,L7 ( )âu ,27 (
)âu 174 & )âu ,-L * )âu ,38 ) )âu ,L8 ) )âu ,28 )
)âu 175 ( )âu ,-7 & )âu ,32 * )âu ,L2 * )âu ,22 *
- 34 -
)âu 17L ) )âu ,-8 ( )âu ,4- & )âu ,7- & )âu 3-- &
)âu 177 * )âu ,-2 ) )âu ,41 ( )âu ,71 ( )âu 13L *
)âu 178 & )âu ,1- * )âu ,4, ) )âu ,7, )
)âu 172 ( )âu ,11 & )âu ,43 * )âu ,73 *
)âu 18- ) )âu ,1, ( )âu ,44 & )âu ,74 &
)âu 181
&_b1 )_b1
(_b4 *_b,
)âu ,13 ) )âu ,45 ( )âu ,75 (
)âu ,14 * )âu ,4L ) )âu ,7L )
)âu ,15 & )âu ,47 * )âu ,77 *
)âu 18, * )âu ,1L ( )âu ,48 & )âu ,78 &
)âu 183 & )âu ,17 ) )âu ,42 ( )âu ,72 (
)âu 184 ( )âu ,18 * )âu ,5- ) )âu ,8- )
)âu 185 ) )âu ,12
&_b3 )_b1
(_b4 *_b,
)âu ,51 * )âu ,81 *
)âu 18L * )âu ,5, & )âu ,8, &
)âu 187 & )âu ,53 ( )âu ,83 (
)âu 188 ( )âu ,,- & )âu ,54 ) )âu ,84
&_b4 )_b1
(_b3 *_b,
)âu 182 ) )âu ,,1 ( )âu ,55 *
)âu 12- * )âu ,,, ) )âu ,5L &
)âu 121 & )âu ,,3 * )âu ,57 ( )âu ,85 )
)âu 12, ( )âu ,,4 & )âu ,58 ) )âu ,8L *
)âu 123 ) )âu ,,5 ( )âu ,52 * )âu ,87 &
)âu 124 * )âu ,,L ) )âu ,L-
&_b3 )_b4
(_b1 *_b,
)âu ,88 (
)âu 125 & )âu ,,7 * )âu ,82 )
)âu 12L ( )âu ,,8 & )âu ,2- *
)âu 127 ) )âu ,,2 ( )âu ,L1 & )âu ,21 &
)âu 128 * )âu ,3- ) )âu ,L, ( )âu ,2, (
)âu 122 & )âu ,31 * )âu ,L3 ) )âu ,23 )
- 35 -

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->