P. 1
Ke Hoach Su Dung Do Dung DH Hoa 12[1]

Ke Hoach Su Dung Do Dung DH Hoa 12[1]

|Views: 5,419|Likes:
Được xuất bản bởibi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Aug 03, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

SỞ GD – ĐT…. …………, ngày…. thỏng …. năm 20..

TRƯỜNG THPT …….
KẾ HO!H S" D#NG TH$ẾT %& TH' NGH$() *+ Đ, D-NG
D. H/!
Năm h012 200342050
6789 52 1h:;n<
G*2 ………………..
Năm h012 20…. – 20…
- 1 -
KẾ HO!H S" D#NG TH$ẾT %& TH' NGH$() *+ Đ, D-NG D. H/!
NĂ) HỌ!2 200342050
6=ớ9 52 1h:ẩn<
$4 )#! Đ'!H
Việc sử dụng thiết bị thí nghiệm và đồ dùng thí nghiệm trong chương trình hoá học trung học h! th"ng #à
m$t việc #àm c%n thiết& nh'm hục vụ cho việc d() và học t* m"n hoá học đư+c t,t hơn- Việc sử dụng đồ dùng d()
học #à ).u c%u b/t bu$c đ,i v0i ).u c%u c12 việc đ!i m0i hương há d() học-
Việc sử dụng đồ dùng d() học cu,n h3t học sinh s2) m. học t*& h2m thích học t* m"n hoá- 4rong các gi5
học& học sinh s6 #à trung t7m& v0i việc #àm việc v0i dụng cụ hoá ch8t dư0i s9 hư0ng d:n c12 giáo vi.n& học sinh t9
#;nh h$i <iến th=c c12 mình đồng th5i c>n c? đư+c ni@m vui c12 s9 <hám há& Au2 đ? mà <iến th=c đến v0i học sinh
m$t cách ch1 đ$ng và n? in s7u trong tr0 nBo c12 học sinh-
$$4 %$(N PH>P TH?! H$(N
- 4h9c hiện m$t cách thư5ng Cu).n c? <ế ho(ch
- D3t <inh nghiệm v@ việc sử dụng Au2 mEi gi5 học
- 4h2m <hFo học t* <inh nghiệm sử dụng thiết bị và đồ dùng thí nghiệm tG đồng nghiệ-
- 2 -
$$$4 KẾ HO!H !# TH@
KẾ HO!H S" D#NG TH$ẾT %& *+ Đ, D-NG D. H/!

)AN HO>2 7BP 52.

T:Cn TDEt TFn GàD ThDEt GH Ià JK LMng LNy h01
H (10-15/8) I JstK Jt)# 2CKt2t& LIMNO& P2NL-
2 (17-22/8) Q Riit S$t s, m:u ch8t bTo& d%u Un& nư0c& ,ng nghiệm-
O Vhái niệm v@ Cà h>ng và ch8t giWt rử2 t!ng h+- X S$t s, m:u Cà h>ng& b$t giWt--
3(24-29/8) Y Z#uco[ơ Z#uco[ơ& \gPNQ& PLQ& ]u^NL_I
O^QH`aXbc`d_ a M2cc2ro[ơ- 4inh b$t& eKn#u#o[ơ M2cc2ro[ơ& 4inh b$t& eKn#u#o[ơ& nư0c c8t
c(07-12/9) d M2cc2ro[ơ- 4inh b$t& eKn#u#o[ơ
fd hồ tinh b$t& dd iot& nư0c c8t& M2cc2ro[ơ& 4inh b$t&
eKn#u#o[ơ& LPNQ-
g(14-19/9) HH
4h9c hànhh ii@u chế& tính ch8t hoá học c12 KstK
và c2cbohiđr2t
ddP2NLHbj& dd]uMNOcjk ddg#uco[oHj
LIMNOHbj& P2LMNOk 4inh boọtk
dd lI b&bcj
Y(21-26/9)
HQ \min
fuùng cuùh omng nghiKọm& 1uG2 thu)n tinh& omng nhon gioùt-
Lo29 ch2mth c29c ddh ]LQPLI& L]#& 2ni#in& nửụ9c broom-
HO \min
Soo hpnh h2on tửn 2ni#in& c29c tr2nh vKG& hpnh 2nnh co9
#iKon Au2n 1Kmn b2=i hoùc-
a(28/9-03/10)
Hc \mino2Cit
fuùng cuùh omng nghiKọm& omng nhon gioùt-
Lo29 ch2mth dd g#iCin Hbj& dd P2NL Hbj& ]LQ]NNL tinh <hiKmt-
Hg qKtit và rotKin
fuùng cuùh omng nghiKọm & omng hu9t ho29 ch2mt-
Lo29 ch2mth dd ]uMNO Ij& dd P2NL Qbj& #o=ng tr2$ng trử9ng
d(05-10/10) HY qKtit và rotKin
fuùng cuùh omng nghiKọm & omng hu9t ho29 ch2mt-
Lo29 ch2mth dd ]uMNO Ij& dd P2NL Qbj& #o=ng tr2$ng trử9ng
HH(19-24/10)
IH V*t #iệu o#imK
]hu2ồn br c29c v2ọt #iKọu o#imKh ch2mt dKno& c2o su& tụ& sụùi
v2= <Ko d29n-
II V*t #iệu o#imK
]hu2ồn br c29c v2ọt #iKọu o#imKh ch2mt dKno& c2o su& tụ& sụùi
v2= <Ko d29n-
HI(26-31/10) IO
4h9c hành h S$t s, tính ch8t c12 rotKin và v*t
#iệu o#imK
R>ng tr/ng tr=ng& LPNQ
13 (02-07/11) Ig Vị trí và c8u t(o cuF <im #o(i s4L các P4LL& bFng hụ-
- 3 -
HO(09-14/11)
IY 4ính ch8t c12 <im #o(i- fB) điện hoá c12 VR S$t s, <im #o(i th"ng dụng
Ia 4ính ch8t c12 <im #o(i- fB) điện hoá c12 VR tK& \#& ]#I& NI& ]u& dd LIMNO-
Ib(21-26/12)
Ob
4h9c hànhh 4ính ch8t& đi@u chế <im #o(i& s9 Un
m>n <im #o(i
4 Loá ch8t và dụng cụ thí nghiệm
IH(28/12-02/01)
OH Vim #o(i <i@m và h+ ch8t
P2& nư0c c8t& NI& sơ đồ thùng điện h7n P2]# n?ng chF)
đi@u chế n2tri-
OI Vim #o(i <i@m và h+ ch8t P2NL& ]NI& P2L]NQ& L]#& VPNQ& ,ng nghiệm& u
II(04-09/01)
OQ Vim #o(i <i@m th! và h+ ch8t Sg& L]#& NI& LPNQ& LIMNO
OO Vim #o(i <i@m th! và h+ ch8t ]2NL& ]NI& ]2MNO-
IQ(11-16/01) Og Ph"mvà h+ ch8t c12 nh"m \#& NI& L]#& LPNQ& LIMNO& tKINQ& P2NL
IO(18-23/01) OY Ph"mvà h+ ch8t c12 nh"m \#]#Q& PLQ& P2NL& L]#& \#INQ-
Ic(25-3001) cb
4h9c hànhh 4ính ch8t c12 P2& Sg& \# và các h+
ch8t c12 ch3ng-
P2& Sg& \#& P2NL& \#]#Q& nư0c c8t-
Ig(01-06/02) cI M/t tK& M& NI& ]#I& LIMNO& LPNQ& ]uMNO& nư0c c8t-
IY(22-27/02)
cQ L+ ch8t c12 s/t tKN& tKINQ& tK]#I& tK]#Q& LIMNO& L]#& LPNQ& ]u
cO L+ <im c12 s/t Lình Y-Ik Y-Qk Y-Ok Y-c-
Ia(01-06/03) cc ]rom và h+ ch8t c12 crom s4L
Qb(15-20/03) gb 4h9c hànhh M/t và họ ch8t c12 s/t X Loá ch8t và dụng cụ thí nghiệm
QH(22-27/03) gI Ph*n biết m$t s, ion trong dung dịch P2NL& mu,i 2moni& s2]#I& ]uMNO& \#]#Q&tK^NL_Iu
QI(29/03-03/04) gQ Ph*n biết m$t s, ch8t <hí X Loá ch7t và dụng cụ thí nghiệm
….& ngà) u tháng u- nUm Ibbd
%ON G$>) H$(P NGƯỜ$ 7QN KẾ HO!H
HOR! TS TRƯỞNG !HP.QN )AN DP.(T
- 4 -

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->