P. 1
mach den giao thong

mach den giao thong

|Views: 9,133|Likes:
Được xuất bản bởingochiepdv07123456

More info:

Published by: ngochiepdv07123456 on Aug 05, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên

TRƯỜNG ĐAI HOC GIAO THÔNG VAN TAI THANH PHO HO CHI MINH
KHOA ĐIEN ĐIEN TU VIÉN THÔNG
NGANH ĐIEN TU VIÉN THÔNG
****************
ĐO AN MÔN HOC I
GVHD: NGUYỄN QUỲNH ANH
SV THỰC HIỆN:
TRẦN VĂN PHÁT
NGUYỄN TẤN PHÁT
Đề tài:
- Thiết kế mạch đèn giao thông tại ngã tư có ưu tiên dùng IC AT89C5 hoạt đ!ng th"o
th#i gian đã đ$nh% đi&u khi'n đèn giao thông tại ngã tư giao nhau gi(a đư#ng ưu tiên
)* đư#ng không ưu tiên có c+c chế đ! hoạt đ!ng,
- .i# /0nh thư#ng,Th#i gian đèn 1anh 2 3 đư#ng /4ng nhau5
- .i# cao đi'm67h%8h%h%3h%7h%8h )*8h9, Th#i gian đèn 1anh 2 đư#ng ưu
tiên d*i h:n th#i gian đèn 1anh 2 đư#ng không ưu tiên5
-;i'n th$ <"d 8 đoạn đếm ngư=c th#i gian 2 3 ngã đư#ng )* hi'n th$ gi# %>h?t5
-@?t nhAn đi&u khi'n th#i gian hoạt đ!ng th"o chế đ!5
Thanh phô Hồ Chi Minh, ngay 07 thang 05 nám 2010
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 1
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 2
LỜI CẢM ƠN

- B#i đCu tiên ch?ng "m 1in chDn th*nh cEm :n
cô Nguyễn Quỳnh Anh cùng FuG thCH cô /! môn khoa
IiJn-IiJn TK LiMn Thông TNư#ng Iại ;Oc .iao Thông
LPn TEi Th*nh QhR ;S ChT Uinh5
- TNong Fu+ tN0nh thVc hiJn đS +n nhóm ch?ng
"m gW> không Tt khó khXn )* thiếu Yót @hưng đư=c YV
hưZng d[n )* chT dạH nhiJt t0nh c\a FuG thCH cô đã gi?>
ch?ng "m kh]c >h^c đư=c nh(ng thiếu Yót đó )* có th'
ho*n th*nh đư=c đ& t*i đ?ng th#i hạn% gi?> ch?ng "m
hOc tRt h:n5
- _o kiến th`c c\a nhóm ch?ng "m can hạn chế
nên tNong đS +n can nhi&u Yai 1ót ch?ng "m NAt mong
đư=c YV thông cEm c\a FuG thCH cô5 Ch?ng bm 1in
chDn th*nh cEm :n5
TP HCM, thang 05 nám 2010
SV thuc hiên:
Trân Ván Phat
Nguyên Tân Phat
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
PHẦN 1: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIN
  
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIN H!"NG D#N
@;c@ deT CfA .Igh LIi@,
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điêm đanh gia
TP. HCM,ngay 07 thang 05 nám 2010
Giao viên hưong dân
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 3
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
  
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIN PH$N %IỆN
NHAN XET CUA GIAO VIÊN:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điêm đanh gia
TP. HCM,ngay 07 thang 05 nám 2010
Giao viên phan biên
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 4
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
PHẦN &: '(I N)I *ẦU
Ngay nay, khai niêm kÿ thuât sô đã tro thanh quen thuôc voi nhiêu ngưoi, boi vi
su phat triên cua nganh kÿ thuât sô nay đã co anh hưong rât lon đên nganh kinh tê toan
câu. Co ngưoi đã nêu lên y tưong gọi nên kinh tê cua thoi đại chung ta la ' nên kinh tê kÿ
thuât sô ', 'sô hoa¨ đã gân như vưot khoi ranh gioi cua môt thuât ngu kÿ thuât . Nho co
ưu điêm cua xu ly sô như đô tin cây trong truyên dân, tinh đa thich nghi va kinh tê cua
nhiêu phân mêm khac nhau, tinh tiên loi trong điêu khiên va khai thac mạng.
Sô hoa đang la xu hưong phat triên tât yêu cua nhiêu linh vuc kÿ thuât va kinh tê
khac nhau. Không chi trong linh vuc thông tin liên lạc va tin học. Ngay nay, kÿ thât sô đã
va đang thâm nhâp mạnh më vao Kÿ thuât điên tu, Điêu khiên tu đông, phat thanh truyên
hinh, y tê, nông nghiêp.va ngay ca trong cac dung cu sinh hoạt gia đinh.
Ngay tu nhung ngay đâu khai sinh, kÿ thuât sô noi riêng va nganh điên tu noi
chung đã tạo ra nhiêu bưoc đôt pha moi më cho cac ngang kinh tê khac va con đam bao
đưoc yêu câu cua ngưoi dung ca vê chât lưong va dich vu. Đồng thoi kiên thuc vê kÿ
thuât sô la không thê thiêu đôi voi môi sinh viên, nhât la sinh viên điên tu.
Va như mọi ngưoi nhân thây ráng, ngay nay trât tu giao thông nưoc ta đang rôi
ren. Vi vây viêc su dung đen giao thông tại nhung giao lô la rât cân thiêt va đê hiêu rõ
hon vê nguyên ly hoạt đông va muôn phat triên thêm vê mô hinh nay, em đã chọn đê tai
cho đồ an môn học 1 la nghiên cuu vê Đen Giao Thông .
Nôi dung chinh cua bai bao cao đưoc chia thanh cac phân chinh sau:
 B#i nói đCu5
 QhCn m!t, QhDn tTch )& Hêu cCu c\a đS +n )* c+c giEi >h+> đưa
Na đ' thVc hiJn5
 QhCn hai, .iZi thiJu c+c <inh kiJn )* c+ch YK d^ng c\a tjng <inh
kiJn% đWc /iJt )' IC <P> tN0nh 89C55
 QhCn /a, ku+ tN0nh thVc hiJn mô >hlng )* c+c giEi thuPt đưa Na
thVc hiJn5
 QhCn /Rn, Uạch c`ng thVc hiJn )* c+c h0nh Enh thVc tế c\a mạch5
 QhCn nXm, mết <uPn )* c+c hưZng >h+t tNi'n ho*n thiJn đ& t*i5
Trong qua trinh thuc hiên đê tai co thê không tranh đưoc cac thiêu sot va muc đô
hoan thanh đê tai, mong quy thây cô xem x•t va co thê đưa ra nhân x•t đê chung em co
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 5
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
thê kh€c phuc đưoc nhung thiêu sot đo va co thê hoan thiên c•ng như mo rông đê tai sau
nay..
‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 6
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
PHẦN +: QUÁ TR,NH THỰC HIỆN
CH!-NG 1: GI"I THIỆU
I. G/0/ 12/34 56 17/:
1. C89 92: 5; 2<=1 5;>? 1@<>? >?7A, 6gio cao điêm, gio thâp điêm, hiên thi thoi gian cua
cac chê đô lên led 7 đoạn.ƒ
 Gio cao điêm: đen xanh o đưong ưu tiên dai hon đưong không ưu tiên.
 Gio thâp điêm: đen xanh o 2 đưong báng nhau.
 Co „ led 7 đoạn:
 … led hiên thi đêm ngưoc thoi gian o 2 ngã đưong.
 … led hiên thi thoi gian hoạt đông †2 led hiên thi gio, 2 led hiên thi phutƒ.
 Hê thông led đon hiên thi cho cac đen xanh, đen vang, đen đo tại cac ngã tư thuc.
 Giao tiêp cua vi xu li nhân biêt thoi gian cua IC đê tu đông chuyên theo chê đô
trong ngay.
 Hê thông nut nhân: gồm ‡ nut
 1 nut mode chuyên chê đô.
 1 nut táng thoi gian.
 1 nut giam thoi gian.
&. C89 B/>2 C/3> DE FG>?:
 Vi xu li AT„ˆC51.
 Hiên thi: Cac led 7 đoạn †anode chungƒ, cac led đon xanh, vang, đo.
 Cac transistor A1015†PNPƒ, đê khuyêch đại va điêu khiên.
 Nut nhân điêu khiên.
 Điên tro thanh va cac điên tro cân dung.
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 7
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
II. HNG DING:
Môt ung dung co ban cua mạch đen giao thông ngay nay la giai quyêt vân đê nạn
k‰t xe, đang diên ra hang ngay trong cac tinh thanh co mât đô dân sô lon như thanh phô
hồ chi minh. ma cac nha chuc náng đang phai đâu đâu hiên nay.
CH!-NG &: 'INH JIỆN VK IC 'IN QUAN
I. G/0/ 12/34 989 12L>? DM IC 12N9 2/3> :
1. V/ 5/64 C2/O> ATPQCR1S
1S1. G/0/ 12/34S
AT„ˆC51 la vi điêu khiên do hãng Intel san xuât,chê tạo theo công nghê
CMOS. Co cac đŠc tinh sau:
 … K‹ ŒPROM †•lash Œrasable and Programmable Read Only
Memoryƒ, co kha náng toi 1000 chu ky ghiŽxoa
 Tân sô hoạt đông tu: 0H• đên 2… MH•
 Co ‡ muc khoa bô nho lâp trinh
 12„ ‹yte RAM nôi.
 … Port xuât Žnhâp IŽO „ bit.
 2 bô TimerŽcounter 1• ‹it.
 • nguồn ng€t.
 Giao tiêp nôi tiêp điêu khiên báng phân cung.
 •… K‹ vung nho mã ngoai
 •… K‹ vung nho du liêu ngoai.
 Cho ph•p xu ly bit.
 210 vi tri nho co thê đinh vi bit.
 … chu ky may †… ‘s đôi voi thạch anh 12MH•ƒ cho hoạt đông nhân
hoŠc chia.
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 8
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
 Co cac chê đô nghi †’o“‚po“er Idleƒ va chê đô nguồn giam †Po“er‚
do“nƒ. Ngoai ra, môt sô IC khac cua họ MCS‚51 co thêm bô đinh
thoi thu ‡ va 25• byte RAM nôi.
1S&. ST 5U C2M/ 9VW PQ9R1S
1S+. ST 5U 989 92X> PQ9R1 Y7 92Z9 >[>? 1\>? 92X>S
1S+S1. ST 5U 92X> PQ9R1S
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 9
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên

1S+S&. C2Z9 >[>? 1\>? 92X>S
 P<@1 ]: la port hai chuc
náng o cac chân ‡2 đên
‡ˆ cua AT„ˆC51:
 Chuc náng IO
†xuât Ž nhâpƒ:
dung cho cac thiêt
kê nho †không
dung bô nho
ngoai ƒ. đôi voi
cac thiêt kê lon
voi bô nho ngoai,
port 0 đưoc dồn
kênh giua bus du
liêu †D0: D7ƒ va
byte thâp cua bus
đia chi †A0:A7ƒ.
 Khi dung lam ngõ vao, Port 0 phai đưoc set muc logic 1 trưoc đo.
 Chuc náng đia chi Ž du liêu đa hop: khi dung cac thiêt kê lon, đoi
hoi phai su dung bô nho ngoai thi Port 0 vua la bus du liêu †„ bitƒ
vua la bus đia chi †„ bit thâpƒ.
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 10
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
 Ngoai ra khi lâp trinh cho AT„ˆC51, Port 0 con dung đê nhân mã
khi lâp trinh va xuât ma khi kiêm tra †qua trinh kiêm tra đoi hoi phai
co điên tro k•o lênƒ.
 P<@11 ^92X> 1 _ P`: chi co môt chuc náng la IŽO, không dung cho muc
đich khac †chi trong „0‡2Ž„052Ž„ˆ52 thi dung thêm P1.0 va P1.1 cho bô
đinh thoi thu ‡ƒ. Tại Port 1 đã co điên tro k•o lên nên không cân thêm điên
tro ngoai.
 Port 1 co kha náng k•o đưoc … ngõ TT’ va con dung lam „ bit đia
chi thâp trong qua trinh lâp trinh hay kiêm tra.
 P<@1 & ^92X> &1 _ &P` la port co 2 chuc náng:
 Chuc náng IO †xuât Ž nhâpƒ
 Chuc náng đia chi: dung lam „ bit đia chi cao khi cân bô nho ngoai
co đia chi 1• bit. Khi đo, Port 2 không đưoc dung cho muc đich IŽO.
Khi dung lam ngõ vao, Port 2 phai đưoc set muc logic 1 trưoc đo.
Khi lâp trinh, Port 2 dung lam „ bit đia chi cao hay môt sô tin hiêu
điêu khiên.
 P<@1 + ^92X> 1] _ 1a`: la port co 2 chuc náng:
 Chuc náng IŽO.
 Chuc náng khac: ta co bang chuc náng cua tung chân sau:
%/1 Tb> C2Z9 >[>?
P‡.0 RxD Ngõ vao port nôi tiêp
P‡.1 TxD Ngõ ra port nôi tiêp
P‡.2 INT0 Ng€t ngoai 0
P‡.‡ INT1 Ng€t ngoai 1
P‡.… T0 Ngõ vao cua bô đinh thoi 0
P‡.5 T1 Ngõ vao cua bô đinh thoi 1
P‡.• ”R
Tin hiêu điêu khiên ghi du liêu lên bô nho
ngoai.
P‡.7 RD Tin hiêu điêu khiên đọc tu bô nho du liêu
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 11
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
ngoai.
 N?4U>:
Chân …0: VCC • 5V – 20—
Chân 20: GND
 PScN ^P@<?@Wd S1<@e c>WfBe`:
 PSŒN †chân 2ˆƒ cho ph•p đọc bô nho chưong trinh mo rông đôi voi
cac ung dung su dung ROM ngoai, thưong đưoc nôi đên chân OC
†Output Controlƒ cua ROM đê đọc cac byte mã lênh. PSŒN së o
muc logic 0 trong thoi gian AT„ˆC51 lây lênh. Trong qua trinh nay,
PSŒN së tich cuc 2 lân trong 1 chu ky may.
 Mã lênh cua chưong trinh đưoc đọc tu ROM thông qua bus du liêu
†Port0ƒ va bus đia chi †Port0 ˜ Port2ƒ.
 Khi „ˆ51 thi hanh chưong trinh trong ROM nôi, PSŒN së o muc
logic 1.
 A'c.PROG ^AFF@eDD 'W192 c>WfBe . P@<?@Wd`:
 A’ŒŽPROG †chân ‡0ƒ cho ph•p tach cac đưong đia chi va du liêu
tại Port 0 khi truy xuât bô nho ngoai. A’Œ thưong nôi voi chân
Clock cua IC chôt †7…‡7‡, 7…57‡ƒ.
 Cac xung tin hiêu A’Œ co tôc đô báng 1Ž• lân tân sô dao đông trên
chip va co thê đưoc dung lam tin hiêu clock cho cac phân khac cua
hê thông.
 Xung nay co thê câm báng cach set bit 0 cua S•R tại đia chi „Œh lên
1. Khi đo, A’Œ chi co tac dung khi dung lênh MOVX hay MOVC.
Ngoai ra, chân nay con đưoc dung lam ngõ vao xung lâp trinh cho
ROM nôi † PROGƒ.
 cA .VPP ^cg1e@>WB A99eDD` :
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 12
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
 ŒA †chân ‡1ƒ dung đê cho ph•p thuc thi chưong trinh tu ROM
ngoai. Khi nôi chân ‡1 voi Vcc, AT„ˆC51 së thuc thi chưong trinh
tu ROM nôi †tôi đa „K‹ƒ, ngưoc lại thi thuc thi tu ROM ngoai †tôi
đa •…K‹ƒ.
 Ngoai ra, chân ŒA đưoc lây lam chân câp nguồn 12V khi lâp trinh
cho ROM.
 RST ^ReDe1`:
 RST †chân ˆƒ cho ph•p reset
AT„ˆC51 khi ngõ vao tin hiêu đưa
lên muc 1 trong it nhât la 2 chu ky
may.
 XTA'1hXTA'&:
 Ngõ vao va ngõ ra bô dao đông, khi su dung co thê chi cân kêt nôi
thêm thạch anh va cac tu như hinh vë trong so đồ. Tân sô thạch anh
thưong su dung cho AT„ˆC51 la 12Mh•.
 Chu ki may †TMƒ • 1 Ž †™OSCŽ12ƒ • 12 Ž ™OSC
 Nêu tân sô thạch anh la 12Mh• thi sô chu ki may báng 1us.
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 13
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
1Si. C89 12W>2 ?2/ 5j9 f/31 9VW PQCR1 ^SkR _ Sle9/WB k4>91/<> Re?/D1e@D`S
1SiS1. T2W>2 ?2/ 1m92 B4n ^A994d4BW1<@`:
Thanh ghi tich luÿ la thanh ghi su dung nhiêu nhât trong AT„ˆC51, đưoc ky hiêu
trong câu lênh la A. Ngoai ra, trong cac lênh xu ly bit, thanh ghi tich luÿ đưoc ky hiêu la
ACC.
1SiS&. T2W>2 ?2/ %:
Thanh ghi tich luÿ co thê truy xuât truc tiêp thông qua đia chi Œ0H †byteƒ hay truy
xuât tung bit thông qua đia chi bit tu Œ0H đên Œ7H.
1SiS+. T2W>2 ?2/ 1\ 1@=>? 128/ 92oT>? 1@p>2 ^PSq r P@<?@Wd S1W14D q<@F`
Thanh ghi tu trạng thai chưong trinh PS” nám tại đia chi D0H va co cac đia chi
bit tu D0H D7H, bao gồm 7 bit †1 bit không su dungƒ co cac chuc náng như sau:
‹it 7 • 5 … ‡ 2 1 0
Chuc
náng
Cš AC •0 RS1 RS0 OV ‚ P
CY ^CW@@A`: co nho, thưong đưoc dung cho cac lênh toan học †C • 1 khi co nho
trong ph•p công hay mưon trong ph•p truƒ.
AC ^A4g/B/W@A CW@@A`: co nho phu †thưong dung cho cac ph•p toan ‹CDƒ.
k] ^kBW? ]`: đưoc su dung tuy theo yêu câu cua ngưoi su dung.
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 14
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
RS1h RS]: dung đê chọn bank thanh ghi su dung. Khi reset hê thông, bank 0 së
đưoc su dung.
Chọn bank thanh ghi:
RS1 RS] %ANJ THANH GHI
0 0 ‹ANK 0
0 1 ‹ANK 1
1 0 ‹ANK 2
1 1 ‹ANK ‡
OV ^OYe@sB<t`: co tran. Co OV • 1 khi co hiên tưong tran sô học xay ra †dung
cho sô nguyên co dâuƒ.
P ^PW@/1A`: kiêm tra parity †ch›nƒ. Co P • 1 khi tœng sô bit 1 trong thanh ghi A la
sô l• †nghia la tœng sô bit 1 cua thanh ghi A công thêm co P la sô ch›nƒ.
Vi du như: A • 10101010b co tœng công … bit 1 nên P • 0. Co P thưong đưoc
dung đê kiêm tra lôi truyên du liêu.
1SiSi. T2W>2 ?2/ 9<> 1@u D1W9C ^SP _ S1W9C P</>1e@`
Con tro stack SP nám tại đia chi „1h va không cho ph•p đinh đia chi bit. SP dung
đê chi đên đinh cua stack. Stack la môt dạng bô nho lưu tru dạng ’I•O †’ast In •irst Outƒ
thưong dung lưu tru đia chi tra vê khi gọi môt chưong trinh con. Ngoai ra, stack con dung
như bô nho tạm đê lưu lại va khôi phuc cac gia tri cân thiêt.
Đôi voi AT„ˆC51, stack đưoc chua trong RAM nôi †12„ byte đôi voi „0‡1Ž„051
hay 25• byte đôi voi „0‡2Ž„052ƒ. MŠc đinh khi khoi đông, gia tri cua SP la 07h, nghia la
stack b€t đâu tu đia chi 0„h †do hoạt đông lưu gia tri vao stack yêu câu phai táng nôi
dung thanh ghi SP trưoc khi lưu.
1SiSR. C<> 1@u Fv B/34 DPTR ^DW1W P</>1e@`
Con tro du liêu DPTR la thanh ghi 1• bit bao gồm 2 thanh ghi „ bit: DPH †Highƒ
nám tại đia chi „‡h va DP’ †’o“ƒ nám tại đia chi „2h. Cac thanh ghi nay không cho
ph•p đinh đia chi bit. DPTR đưoc dung khi truy xuât đên bô nho co đia chi 1• bit.
1SiSw. C89 12W>2 ?2/ P<@1:
Gồm … thanh ghi tưong ung voi … port:
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 15
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
P0 Port 0 : o đia chi „0H đên dia chi „7H.
P1  Port 1 : o đia chi ˆ0H đên đia chi ˆ7H.
P2  Port 2 : o đia chi A0H đên đia chi A7H.
P‡  Port ‡ : o đia chi ‹0H đên đia chi ‹7H.
Nêu truy suât Port ta truy suât cac thanh ghi Port tưong ung. Cac thanh ghi nay
đưoc đinh đia chi tung ‹it.
1SiSa. C89 12W>2 ?2/ f; 5x>2 12y/ ^T/de@`:
„ˆc51 co hai thanh ghi bô đinh thoiŽđêm 1• bit đưoc dung cho đinh thoi hoŠc đêm
su kiên.
+ Thanh ghi chế độ đnh th!i "TM#$%:
 Không đưoc đinh đia chi bit.
 Dung đê đinh chê đô hoạt đông cho TIMŒR.
 Chuc náng tung bit.
˜ M1,M0 :Chọn chê đô hoạt đông
M1 M0 CHž ĐŸ †MODŒƒ
0 0 0
0 1 1
1 0 2
1 1 3
˜TŽC :‹it chọn chuc náng đêm hoŠc đinh thoi cho TIMŒR.
˜GATŒ: ‹it điêu khiên cœng cho bô đinh thoi.
+ Thanh ghi điều &hi'n đnh th!i "TC#N%:
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 16
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
 Chua cac bit điêu khiên va trạng thai cua Timer 0, 1 o … bit cao, … bit thâp đưoc
dung cho chuc náng ng€t †interruptƒ.
 Chuc náng tung bit:
˜Tk g: co tran cua Timer x †x la 0 hoŠc 1ƒ.
˜TR]: không cho ph•p Timer chạy.
zTR1: cho ph•p Timer chạy.
1.4.8/ C89 12W>2 ?2/ l<@1 >M/ 1/:l ^Se@/WB l<@1` :
 Thanh ghi S‹U• †Serial ‹u™™erƒ:
˜ O đia chi ˆˆH la bô đêm nhâpŽxuât nôi tiêp, khi xuât du liêu thi ghi lên
S‹U•, khi nhâp du liêu thi đọc tu S‹U•.
˜ Cac chê đô hoạt đông khac nhau cua port nôi tiêp đưoc lâp trinh thông qua
thanh ghi điêu khiên port nôi tiêp SCON †Serial Controlƒ o đia chi ˆ„H. Đây la
thanh ghi đưoc đia chi tung bit.
 Thanh ghi điêu khiên port nôi tiêp SCON:
+ Đia chi ˆˆH.
˜ Đinh đia chi bit.
˜ Chuc náng cac bit.
{S|]h S|1: chọn chê đô hoạt đông cua port nôi tiêp.
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 17
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
SM0 SM1 Chê đô †Modeƒ Mô ta
0 0 0 Thanh ghi dich.
0 1 1 UART „ bit tôc đô thay đœi
1 0 2 UART ˆ bit tôc đô cô đinh.
1 1 3 UART ˆ bit tôc đô thay đœi.
{ S|&: chọn chê đô hoạt đông cua port nôi tiêp.
SM2 • 1: cho ph•p truyên thông đa xu ly o cac chê đô 2 va ‡; bit RI së không
đưoc tich cuc nêu bit thu ˆ nhân đưoc la 0.
{RcN: bit cho ph•p thu.
RŒN • 1: cho ph•p thu.
RŒN • 0: không cho ph•p thu.
{T%P: bit phat thu ˆ †o chê đô 2 va ‡ƒ, co thê đŠt va xoa báng phân mêm.
{ R%P: bit thu thu ˆ †o chê đô 2 va ‡ƒ, co thê đŠt va xoa báng phân mêm.
1SiSQ. C89 T2W>2 G2/ N?}1 ^I>1e@@4l1`:
„0‡1Ž„051 co 5 nguồn ng€t:
˜ 2 ng€t ngoai: ng€t ngoai 0: qua chân INT0 †P‡.2ƒ
ng€t ngoai 1: qua chân INT1 †P‡.‡ƒ
˜ ‡ ng€t trrong: ng€t timer 0, ng€t timer 1, ng€t port nôi tiêp.
* Caùc thanh ghi lieân quan ñeán ngaét :
- Thanh ghi cho pheùp ngaét IE Inte!!upt Ena"le#:
+Ñöôïc !nh !a ch" #it.
+ Chö$c na%ng tö&ng #it'
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 18
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
()' ch* +h,$+ t*a&n #*-.
(T2' ch* +h,$+ nga.t ti/,r 2 0n,12 c*$3.
(S' ch* +h,$+ nga.t +*rt n*1i ti,1+.
(T1' ch* +h,$+ nga.t ti/,r 1.
(41' ch* +h,$+ nga.t ng*a&i 1.
(T0' ch* +h,$+ nga.t ti/,r 0
(40' ch* +h,$+ nga.t ng*a&i 0.
+Ñ,5 ch* +h,$+ 1 ng2*6n nga.t7 ca6n +ha8i c*$' () 9 1.
+ :it ch* +h,$+ nga.t töông ö$ng #a;ng 1.
-Thanh ghi $u tieân ngaét I% Inte!!upt %!io!it&#:
Ñöôïc !nh !a ch" #it.
+:it 9 1' /ö$c ö2 ti,<n ca*
+:it 9 0' /ö$c ö2 ti,<n tha1+
+ Ma=c nhi,<n >a2 ?hi r,>,t7 ta1t ca8 ca$c nga.t ô8 /ö$c ö2 ti,<n
tha1+.
+@,12 2 nga.t Aô$i /ö$c ö2 ti,<n ?ha$c nha2 B2a1t hi,-n *6ng
thô&i7 nga.t c*$ /ö$c ö2 ti,<n ca* >,C öôïc +h2ïc A2ï tröô$c. Ñ*6ng
thô&i7 nga.t c*$ /ö$c ö2 ti,<n ca* c2Cng c*$ th,5 taï/ dö&ng chöông
trDnh +h2ïc A2ï nga.t c28a nga.t c*$ /ö$c ö2 ti,<n tha1+.
+@,12 ca$c nga.t c*$ c2&ng /ö$c ö2 ti,<n B2a1t hi,-n *6ng
thô&i7 Ai,-c Ba$c !nh nga.t na&* öôïc +h2ïc A2ï tröô$c >,C th,* thö$
töï' ngEt ng*a&i 07 ngEt ti/,r 07 ngEt ng*a&i 17ngEt ti/,r 17ngEt +*rt
n*1i ti,1+7ngEt ti/,r 2 0*1i Aô$i 8032F80523.
- Thanh ghi TC'(:
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 19
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
Ñ!nh !a ch" #it.
Chö$c na%ng ca$c #it Gi,<n H2an ,1n nga.t 0int,rr2+t3'
+ I(B' cô& nga.t ng*a&i B 0I(B 9 1 J taï* nga.t ng*a&i B3.
+ ITB' #it Ba$c !nh G*aïi ta$c *-ng nga.t ng*a&i B '
ITB 9 0 ' ta$c *-ng /ö$c 0.
ITB 9 1 ' ta$c *-ng caïnh B2*1ng 0thöô&ng d2&ng3.
- Thanh ghi ñie)u *hie+n nguo)n %C'( %o,e! Cont!ol# :
Kh*<ng öôïc !nh !a ch" tö&ng #it.
Chö$a ca$c #it i,62 ?hi,5n nhö >a2'
SMLM N N OP1 OP0 QM IMR
+ SMOD:#it ta%ng ga1+ *<i t*1c *- #a2d c28a +*rt n*1i ti,1+
n,12 öôïc a=t 0SMLM 9 13.
+GF1, GF0' ca$c #it cô& a d2ïng.
+PD: thi,1t Ga-+ ch,1 *- ng2*6n gia8/ ?hi öôïc a=t7 ch"
th*a$t ?hi r,>,t.
+ IDL' thi,1t Ga-+ ch,1 *- ng2*6n ngh" ?hi öôïc a=t7 ch"
th*a$t n,12 c*$ nga.t h*a=c r,>,t.
* Cheá ñoä nguoàn giaûm (PD =1): caàn côõ 2V
+ Maïch da* *-ng tr,<n chi+ ngö&ng h*aït *-ng.
+ M*ïi chö$c na%ng ngö&ng h*aït *-ng.
+ @*-i d2ng ca$c S)M tr,<n chi+ öôïc d2T trD.
+ Ca$c cha<n +*rt öôïc d2T trD ô8 /ö$c G*gic c28a ch2$ng.
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 20
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
+ )R( Aa& QS(@öôïc giöC ô8 /ö$c tha1+.
* Cheá ñoä nghæ (ID = 1)
+ TUn hi,-2 cG*c? n*-i ?h*$a ?h*<ng ch* ,1n CQV nhöng ?h*<ng
?h*$a *1i Aô$i ca$c chö$c na%ng nga.t7 !nh thô&i Aa& +*rt n*1i
ti,1+.
+ @*-i d2ng c28a ta1t ca8 ca$c thanh ghi öôïc d2T trD.
+ )R( Aa& QS(@ öôïc giöC ô8 /ö$c ca*.
1SiS1]. 2<=1 5;>? @eDe1:
Đê thuc hiên reset, cân phai tac đông muc cao tại chân RST †chân ˆƒ cua
AT„ˆC51 it nhât 2 chu ky may. So đồ mạch reset co thê mô ta như sau:

Trạng thai cua tât ca cac thanh ghi trong „ˆc51 sau khi Reset hê thông đưoc tom
t€t như sau:
Thanh ghi Nôi dung
Đêm chưong trinh PC
Thanh ghi tich l•y A
Thanh ghi ‹
Thanh ghi trạng thai PS”
SP
0000H
00H
00H
00H
07H
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 21
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
DPTR
Port 0 đên Port ‡
IP

Cac thanh ghi đinh thoi
SCON
S‹U•
PCON† MHOSƒ
PCON †CMOSƒ
000H
••H
XXX0 0000 ‹
0XX0 0000‹
00H
00H
00H
0XXX XXXXH
0XXX 0000 ‹
Thanh ghi quan trọng nhât la thanh ghi bô đêm chưong trinh PC đưoc Reset tại
đia chi 0000H.Khi ngõ vao RST xuông muc thâp, chưong trinh luôn b€t đâu tại đia chi
0000H cua bô nho chưong trinh. Nôi dung cua RAM trên chip không bi thay đœi boi tac
đông cua ngõ vao Reset.
&. T@W>D/D1<@ 5/64 C2/O> Y7 C24Ab92 5=/: A1]1R:
&S1. ST 5U 92X> A1]1R:
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 22
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên

&S&. |L l2u>? %~T:
˜Transistor đưoc su dung o chê đô bão hoa.
˜Ta su dung cuc ‹ cua transistor đê điêu khiên cac linh
kiên.
˜Nêu dong Ib•0 thi Vbe bi phân cuc ngưoc dân đên
transistor bi phân cuc ngưoc  t€t.
+. 'eF a 5<=> ^ a De?de>1`: dong cân thiêt đê led sang : tôi thiêu la 10mA.
{ ST 5U 9•4 1=< 92X> 9VW BeF:
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 23
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
{ Hp>2 €>2 12N9 1::
Nguyên ly hoạt đông cua led 7 đoạn
c•ng giông như cac led đon, nghia la khi
câp dong cho chân nao thi chân đo së sang.

GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 24
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
CH!-NG +: THI•T J•
I. ST 5U C2M/ :
Khôi xu li trung
tâm AT„ˆC51
Khôi điêu
khiên †nut
nhânƒ
Khôi hiên thi Khôi nguồn
II. C2Z9 >[>? 12N9 2/3> 1\>? C2M/:
&S1. J2M/ gE Bm 1@4>? 1Xd ATPQCR1 ,
IC AT„ˆC51 co tât ca …0 chân co chuc náng như cac đưong xuât nhâp.Trong đo co
2… chân co tac dung k•p †co nghia môt chân co hai chuc nángƒ, môi đưong co thê hoạt
đông như đưong xuât nhâp hoŠc như đưong diêu khiên hoŠc la thanh phân cua cac bus du
liêu va bus dia chi.
MŠt khac khôi nay no đưoc lâp trinh đê điêu khiên cac khôi con cua mạch.
&S&. J2M/ 2/O> 12x 12y/ ?/W> 5:d >?o‚9 1@b> BeF a 5<=> Y7 2/O> 12x BeF 5T>:
mhRi hi'n th$ đếm ngư=c <"d 8 đoạn: hiên thi thoi gian cua cac chê đô thoi gian,
đưoc hiên thi trên led 7 đoạn, cac chân cua led đưoc nôi thông qua môt điên tro thanh đê
nôi voi IC vi điêu khiên. Viêc giai mã nhi phân sang led 7 đoạn điêu đưoc thuc hiên trên
vi điêu khiên.
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 25
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
’ed 7 đoạn đưoc nôi theo kiêu anode chung. Nghia la : chân Œ cua transistor đưoc
nôi lên nguồn. ’ed hoạt đông voi dong tôi thiêu la 20mA.
Su dung port †P0ƒ: P0.0, P0.1, P0.2, P0.‡, P0.…, P0.5, P0.•, P0.7.
Voi cac chân điêu khiên hoạt đông thông qua cac transistor PNP A1015 điêu khiên
hoạt đông o chê đô bão hoa cung câp dong cho led sang.
Transistor PNP A1015 đưoc nôi voi port †P2ƒ cua vi điêu khiên co chuc náng
khuyêch đại dong cho led hoạt đông binh thưong. thông thưong ta chọn hê sô khuyêch
đại µ • †…0100ƒ.
Vi vây ta cân tinh cac gia tri điên tro như sau:
Dong điên nho nhât ma môt led đon co thê sang la 10mA va dong gioi hạn la: 20mA.
Khi môt led sang thi no së mât môt điên ap la 2V trên 1led.
Tu đo , đê tât ca 7 led sang cung môt luc thi dong Ic•7*15mA•105mA.
Ta co:
5• Vd˜Ic*R2
⇒ R2• †5‚Vdƒ Ž Ic•†5‚2ƒ Ž 105•2„• Ohm
Chọn R2•220†Ohmƒ
Vi transistor A1015 co H
™e
•100
Ib•IcŽh
™e
•105 Ž 100•1mA
Ta lại co:
5• V
eb
˜Ib*R1
⇒ R1•†5‚V
eb
ƒ Ž Ib•…,7k voi V
eb

0,‡v
Chọn R1•….7k
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 26
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên


mhRi hiJn th$ /+o đèn, bao hiêu cac đen xanh, vang, đo o ngã tư.
˜ P‡.0 : Nôi voi đen đo o đưong bên 1.
˜ P‡.1 : Nôi voi đen vang o đưong bên 1.
˜ P‡.2 : Nôi voi đen xanh o đưong bên 1.
˜ P‡.‡ : Nôi voi đen đo o đưong bên 2.
˜ P‡.… : Nôi voi đen vang o đưong bên 2.
˜ P‡.5 : Nôi voi đen xanh o đưong bên 2.
Su dung cac led đon nôi anode chung. Con cac chân cathode thi đưoc nôi vao điên
tro R. Va no đưoc điêu khiên boi cac chân P‡.0, P‡.1, P‡.2, P‡.‡, P‡.…, P‡.5 cua port P‡.
Dong qua ’ed đon: Id• 10mA‚ 20mA.
Chọn R • ‡‡0ohm
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 27
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
Vi led đon co dong hoạt đông khoang 10mA tro lên nên ta co thê chọn điên tro R
sao cho phu hop.
Nguồn đưoc câp Vcc • ˜5V.
Điên ap phân cuc thuân cua cac ’ed :
˜ ’ed xanh: Vx• 2V ‚2.„V
˜ ’ed vang: Vv• 2V‚ 2.5V
˜ ’ed đo:Vd• 1.…V‚ 1.„V


&S+. J2M/ >ƒ1 >2•>:
Khôi nut nhân o đây la cac công t€c nut ân dung đê thay đœi gia tri cua gio, phut.
Như ta đã biêt gia tri mŠt đinh cua cac chân port cua vi điêu khiên la o muc 1, vi
vây su dung tinh chât nay chung ta s• nôi cac chân port voi cac công t€c va nôi công t€c
voi đât.
Ngoai ra chung ta cân phai chông rung cho nut ân. Co hai cach đê chông rung cho
nut ân:
˜ Chông rung báng phân cung
˜ Chông rung báng phân mêm
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 28
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
O đây chung ta su dung phưong phap chông rung báng phân mêm vi đon giãn va
dê hiêu.
P1.0: Nut mode dung đê chuyên sang chê đô điêu khiên báng tay.
Nhân lân 1: chuyên sang điêu khiên báng tay.
Nhân lân 2: cai đŠt gio b€t đâu vao chê đô cao điêm.
Nhân lân ‡: cai đŠt phut b€t đâu vao chê đô cao điêm.
Nhân lân …: cai đŠt gio kêt thuc chê đô cao điêm.
Nhân lân 5: cai đŠt phut kêt thuc chê đô cao điêm.
Nhân lân •: cai đŠt gio hiên tại.
Nhân lân 7: cai đŠt phut hiên tại.
Nhân lân „: quay lại chạy auto.
P1.1: Nut điêu chinh táng gio hoŠc phut.
P1.2: Nut điêu chinh giam gio hoŠc phut.
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 29
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
&Si. J2M/ >?4U> , Cung câp nguồn nuôi cho vi điêu khiên hoạt đông theo yêu câu
đê tai. o đây ta tạo ra nguồn 5v câp cho vi điêu khiên.
III. S- *„ NGUYN '…:
IV. S- *„ 'AYOUT:
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 30
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
V. HO†T *‡NG CỦA |†CH:
Khi ta câp nguồn cho vi xu li thi vi xu li së hoạt đông. No së tich cuc va câp nguồn
cho cac chân cua vi xu li. Va mạch së hoạt đông theo chê đô đã đinh s›n.Nghia la cac led
đon o 2 ngã đưong së sang lên va led 7 đoạn së đưoc khuyêch đại dong boi transistor
A1015 va thuc hiên viêc qu•t led đê lân lưot đưoc tich cuc nho vao port P0 cua vi xu li.
Đồng thoi së hiên sô giây đêm ngưoc o 2 ngã đưong ưu tiên va không ưu tiên theo chê đô
mŠc đinh †gio thâp điêmƒ, sô giây đêm ngưoc o 2 ngã đưong luc nay la báng nhau †đo
25s, vang 5s, va xanh la 20sƒ. Va ta co thê điêu chinh chê đô hiên thi gio đê vao chê đô
gio cao điêm thông qua viêc minh điêu chinh cac nut nhân. Gio cao điêm: o đưong ưu
tiên † đo 25s, vang 5s, xanh ‡5sƒ va o đưong không ưu tiên † đo …0s, vang 5s, xanh 20sƒ.
Khi ta tac đông đên nut mode thi chân P1.2 cua vi xu li đưoc tich cuc, va no së
chuyên sang chê đô dung tay. Nghia la ta co thê táng giam gio, phut hiên tại va thay đœi
đưoc thoi gian chạy chê đô gio cao điêm tuy y nho 2 nut TÃNG, GIAM nôi voi chân
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 31
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
P1.0, P1.1. sau khi điêu chinh xong ta nhân nut mode thêm 1 lân nua đê mạch chạy theo
viêc điêu chinh nay.
Vi du: theo mạch thiêt kê thi khi câp nguồn vao thi mạch së chạy theo chê đô gio thâp
điêm va led 7 đoạn hiên thi 05h‡0`. Khi ta nhân nut mode lân 1 thi së chuyên chê đô
dung tay, nhân mode lân 2 & ‡ thi chuyên qua điêu khiên gio va phut b€t đâu vao cao
điêm, nhân tiêp mode lân … & 5 thi chuyên qua điêu chinh gio va phut kêt thuc cao điêm,
nhân mode lân • & 7 thi điêu chinh gio va phut hiên tại. nhân mode lân nua thi tro lại
hoạt đông theo chê đô cai đŠt cua ta. Viêc điêu chinh nho vao 2 nut nhân TÃNG va
GIAM.
Con nut RŒSŒT đưoc thiêt kê nôi vao chân RST cua vi xu li. Khi ta tac đông vao nut
nay thi toan bô cac chân vi xu li së tro vê trạng thai ma ta đinh s›n.
VI. S- *„ GI$I THUẬT:
•.1 CHƯONG TRINH CHINH:
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 32
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
‹ŒGIN
Nạp đia chi
vung stack
†SP•5•Hƒ
Nạp vung đia chi mã 7
đoạn
†DPTRƒ•D’7DOAN
MAIN
’OOP:
CHAš CHž ĐŸ AUTO
KTRA NUT NHAN
CHž ĐŸ ĐK ‹ANG TAš
ŒND
š
N
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 33
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
•.2Ž CTC CHAš CHž ĐŸ AUTO:
CHž ĐŸ AUTO
NHAP NŸI DUNG Ô NHÓ
1ˆH
†1ˆHƒ•0•H,07H11H,12H,1•H,
17H,1„H?
MODŒ 2:CAO ĐIEM
MODŒ 1: THAP ĐIEM
•.‡Ž CHƯONG TRINH CON THAP ĐIEM:
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 34
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 35
MODŒ 1:THAP ĐIEM
Đen đo đưong ‹:‡0s,đen xanh
đưong A:25s
‹ât đen xanh A, đo ‹
Gọi ctc qu•t led 7 doạn ˜ đêm lui
thoi gian˜kiêm tra nut nhân
SCAN „’ŒD
Đen vang A: 5s
Đen đo đưong A:‡0s,đen xanh
đưong ‹:25s
‹ât đen xanh ‹, đo A
Gọi ctc qu•t led 7 doạn ˜ đêm lui
thoi gian˜kiêm tra nut nhân
SCAN „’ŒD
‹ât đen vang A,đo ‹
Gọi ctc qu•t led 7 doạn ˜ đêm lui
thoi gian˜kiêm tra nut nhân
SCAN „’ŒD
thoi gian˜kiêm tra nut nhân
SCAN 7’ŒD
Đen vang ‹: 5s
‹ât đen vang ‹,đo A
RŒT
Gọi ctc qu•t led 7 doạn ˜ đêm lui
thoi gian˜kiêm tra nut nhân
SCAN „’ŒD
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
•.‡Ž CHƯONG TRINH CON GIỜ CAO ĐIEM:
MODŒ2: Gio cao
điêm
Đen đo đưong ‹:…0s,đen
xanh đưong A:‡5s
‹ât đen xanh A, đo ‹
Gọi ctc qu•t led 7 doạn ˜ đêm lui thoi
gian˜kiêm tra nut nhân SCAN „’ŒD
Đen vang A: 5s
‹ât đen vang A,đo ‹
Gọi ctc qu•t led 7 doạn ˜ đêm lui thoi
gian˜kiêm tra nut nhân SCAN „’ŒD
Đen đo đưong A:…0s,đen xanh
đưong ‹:‡5s
‹ât đen xanh ‹, đo A
Gọi ctc qu•t led 7 doạn ˜ đêm lui thoi
gian˜kiêm tra nut nhân SCAN 7’ŒD
Đen vang ‹: 5s
‹ât đen vang ‹,đo A
Gọi ctc qu•t led 7 doạn ˜ đêm lui thoi
gian˜kiêm tra nut nhân SCAN „’ŒD
RŒT
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 36
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
•.…Ž CTC QUET ’ŒD 7 ĐOAN VA ĐžM ’UI THỜI GIAN,KIEM TRA NUT
NHAN SCAN „ ’ŒD:
Gọi ctc qu•t led 7 doạn ˜ đêm lui thoi
gian˜kiêm tra nut nhân SCAN „’ŒD
NAP MÃ QUET ĐAU TIÊN
†R1ƒ • †0•ŒHƒ
XUAT MÃ QUET RA PORT †P2ƒ
DICH MÃ QUET
GOI CTC TAO TRÉ 2.5MS
XUAT GIA TRI HIEN THI RA
PORT †P0ƒ
CTC ĐžM ’UI THỜI GIAN
’Aš ĐIA CHI CHUA GIA
TRI Kž TIžP †INC R0ƒ
NAP ĐIA CHI CHUA GIA TRI
HIEN THI ĐAU TIÊN †R0ƒ•0…H
QUET XONG CHƯA
KTRA GIš ĐIžM
’UI VE 0 CHƯA?
RŒT
š
N
Y
N
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 37
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
•.5Ž CTC ĐIEU KHIEN ‹ANG TAš:
ĐIEU KHIEN ‹ANG TAš
CHỜ NHA NUT MODŒ
GOI CTC QUET 2 ’ŒD 7 ĐOAN
†led gioƒ
AN NUT MODŒ „
’AN?
AN NUT TÃNG
AN NUT GIAM
QUAš ’AI CT CHAš
AUTO
TÃNG GIỜ
GIAM GIỜ
KTRA Ô NHÓ 1ˆH CHAš THŒO
CHž ĐŸ AUTO
RŒT
š
N
Y
Y
N
N
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 38
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
•.•Ž CTC TÃNG GIỜ:
TÃNG GIỜ
CHỜ NHA NUT:
†JNC TANGƒ
INC †1„Hƒ
†1„Hƒ • 2…H †1„Hƒ • 00H
N
Y
•.7Ž CTC GIAM GIỜ:
GIAM GIỜ
CHỜ NHA NUT:
†JNC GIAMƒ
DŒC †1„Hƒ
†1„Hƒ • 00H †1„Hƒ • 2…H
N
Y
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 39
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
VII. CH!-NG TR,NH:
()*+ ch,-ng t./nh ch0nh:
ORG 0000H
MODŒ ‹IT P1.2
TANG ‹IT P1.0
GIAM ‹IT P1.1
GIO ŒQU 0AH
PHUT ŒQU 0‹H
GIAš ŒQU 0CH
MAIN:
MOV SP,#5•H
MOV 0„H,#0
MOV DPTR,#D’7DOAN
’OOP:
CA’’ DOC
CA’’ KTRA¸GIO
;***************************************************
;CTC KTRA¸GIO
;***************************************************
;GIO CAO DIŒM:MODŒ2
KTRA¸GIO:
MOV R0,#GIO
MOV A,¸R0
CJNŒ A,#0•H,KTRA¸GIO1
JMP MODŒ2
KTRA¸GIO1:
CJNŒ A,#07H,KTRA¸GIO2
JMP MODŒ2
KTRA¸GIO2:
CJNŒ A,#11H,KTRA¸GIO‡
JMP MODŒ2
KTRA¸GIO‡:
CJNŒ A,#12H,KTRA¸GIO…
JMP MODŒ2
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 40
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
KTRA¸GIO…:
CJNŒ A,#1•H,KTRA¸GIO5
JMP MODŒ2
KTRA¸GIO5:
CJNŒ A,#17H,KTRA¸GIO•
JMP MODŒ2
KTRA¸GIO•:
CJNŒ A,#1„H,KTRA¸GIO7
JMP MODŒ2
;*************************************************
;GIO THAP DIŒM:MODŒ1
KTRA¸GIO7:
JMP MODŒ1
()1+ CTC gi! ca2 đi'3:
MODŒ2:
MOV A,0„H
JZ DO¸A2
DO¸‹2:
MOV P2,#0CH ;‹AT DŒN XANH DUONG A, DO ‹
MOV 0„H,#0
MOV R•,#…
MOV R7,#0
XANH¸A2:
MOV R…,#‡ ;THOI GIAN DŒN XANH
MOV R5,#5
’CA’’ HŒX¸‹CD
’CA’’ ‹CD¸7DOAN
’CA’’ SCAN¸„’ŒD
VANG¸A2:
MOV P2,#0AH ;‹AT DŒN VANG DUONG A, DO ‹
MOV R…,#0 ; THOI GIAN DŒN VANG 5S
MOV R5,#5
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 41
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
’CA’’ HŒX¸‹CD
’CA’’ ‹CD¸7DOAN
’CA’’ SCAN¸„’ŒD
JMP ’OOP
DO¸A2:
MOV P2,#21H ;‹AT DŒN XANH DUONG ‹, DO A
MOV 0„H,#1
MOV R…,#‡
MOV R5,#0
;XANH¸‹2:
MOV R•,#2 ;THOI GIAN DŒN XANH
MOV R7,#5
’CA’’ HŒX¸‹CD
’CA’’ ‹CD¸7DOAN
’CA’’ SCAN¸„’ŒD
;VANG¸‹2:
MOV P2,#11H ;‹AT DŒN VANG DUONG ‹, DO A
MOV R•,#0 ; THOI GIAN DŒN VANG 5S
MOV R7,#5
’CA’’ HŒX¸‹CD
’CA’’ ‹CD¸7DOAN
’CA’’ SCAN¸„’ŒD
JMP ’OOP
()4+ CTC gi! th56 đi'3:
MODŒ1:
MOV A,0„H
JZ DO¸A1
DO¸‹1:
MOV P2,#0CH ;‹AT DŒN XANH DUONG A, DO ‹
MOV 0„H,#0
MOV R•,#‡
MOV R7,#0
XANH¸A1:
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 42
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
MOV R…,#2 ;THOI GIAN DŒN XANH
MOV R5,#5
’CA’’ HŒX¸‹CD
’CA’’ ‹CD¸7DOAN
’CA’’ SCAN¸„’ŒD
VANG¸A1:
MOV P2,#0AH ;‹AT DŒN VANG DUONG A, DO ‹
MOV R…,#0 ; THOI GIAN DŒN VANG 5S
MOV R5,#5
’CA’’ HŒX¸‹CD
’CA’’ ‹CD¸7DOAN
’CA’’ SCAN¸„’ŒD
JMP ’OOP
DO¸A1:
MOV 0„H,#1
MOV P2,#21H ;‹AT DŒN XANH DUONG ‹, DO A
MOV R…,#‡
MOV R5,#0
XANH¸‹1:
MOV R•,#2 ;THOI GIAN DŒN XANH
MOV R7,#5
’CA’’ HŒX¸‹CD
’CA’’ ‹CD¸7DOAN
’CA’’ SCAN¸„’ŒD
VANG¸‹1:
MOV P2,#11H ;‹AT DŒN VANG DUONG ‹, DO A
MOV R•,#0 ; THOI GIAN DŒN VANG 5S
MOV R7,#5
’CA’’ HŒX¸‹CD
’CA’’ ‹CD¸7DOAN
’CA’’ SCAN¸„’ŒD
JMP ’OOP
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 43
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
()7+CTC 8u9t :;< ( đ2=n >à đế3 :?i th!i gian@ &i'3 t.a nAt nh5n Bcan C :;< :
SCAN¸„’ŒD:
MOV R1,#0•ŒH
MOV R0,#„
DISP:
MOV P0,#0••H
MOV A,R1
MOV P1,A
R’ A
MOV R1,A
MOV A,¸R0
MOVC A,¸A˜DPTR
MOV P0,A
CA’’ DŒ’Aš
CA’’ KTRA
INC R0
CJNŒ R0,#„,DISP
CJNŒ R5,#0,CHŒCK¸R7
CJNŒ R…,#0,CHŒCK¸R7
SJMP ŒXIT
CHŒCK¸R7:
CJNŒ R7,#0,SCAN¸„’ŒD
CJNŒ R•,#0,SCAN¸„’ŒD
ŒXIT:
RŒT
;****************************************************
;CTC DŒ’Aš 2,5MS
;****************************************************
DŒ’Aš:
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#HIGH†‚2500ƒ
MOV T’0,#’O”†‚2500ƒ
SŒT‹ TR0
’AP2:
ACA’’ KTRA
JN‹ MODŒ,PRŒSS¸MODŒ1¸0
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 44
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
JN‹ T•0,’AP2
C’R TR0
C’R T•0
RŒT
;****************************************************
PRŒSS¸MODŒ1¸0:
JMP PRŒSS¸MODŒ1
;****************************************************
;CTC DŒ’Aš 500MS DŒN VANG
;****************************************************
DŒ’Aš500MS:
MOV TMOD,#01H
MOV R‡,#10
’AP:
MOV TH0,#HIGH†‚50000ƒ
MOV T’0,#’O”†‚50000ƒ
SŒT‹ TR0
’AP1:
JN‹ MODŒ,PRŒSS¸MODŒ1¸0
JN‹ T•0,’AP1
C’R TR0
C’R T•0
DJNZ R‡,’AP
RŒT
;****************************************************
;CTC KTRA GIAš
;****************************************************
KTRA:
PUSH ACC
PUSH 00H
MOV 0DH,0CH
MOV A,0DH
CJNΠA,0CH,KHAC
JMP ŒXIT1
KHAC:
CJNΠR5,#0,GIAM1
MOV R5,#ˆ
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 45
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
DŒC R…
JMP GIAM2
GIAM1:
DŒC R5
GIAM2:
CJNŒ R7,#0,GIAM‡
MOV R7,#ˆ
DŒC R•
JMP ŒXIT1
GIAM‡:
DŒC R7
ŒXIT1:
POP 00H
POP ACC
RŒT
()D+CTC tEng giF3 th!i gian:
INC¸GIO:
CA’’ DŒ’Aš1MS
JN‹ TANG,$
CA’’ DŒ’Aš1MS
MOV A,0AH
ADD A,#1
DA A
MOV 0AH,A
CJNŒ A,#2…H,HOUR
MOV 0AH,#0
JMP HOUR
;***************************************************
DŒC¸GIO:
CA’’ DŒ’Aš1MS
JN‹ GIAM,$
CA’’ DŒ’Aš1MS
MOV A,0AH
ADD A,#ˆˆH
DA A
MOV 0AH,A
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 46
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
CJNŒ A,#ˆˆH,HOUR
MOV 0AH,#2‡H
HOUR:
MOV R0,#20
JMP MP1
;***************************************************
INC¸PHUT:
CA’’ DŒ’Aš1MS
JN‹ TANG,$
CA’’ DŒ’Aš1MS
MOV A,0‹H
ADD A,#1
DA A
MOV 0‹H,A
CJNŒ A,#•0H,MINUTŒ
MOV 0‹H,#0
JMP MINUTŒ
;***************************************************
DŒC¸PHUT:
CA’’ DŒ’Aš1MS
JN‹ GIAM,$
CA’’ DŒ’Aš1MS
MOV A,0‹H
ADD A,#ˆˆH
DA A
MOV 0‹H,A
CJNŒ A,#ˆˆH,MINUTŒ
MOV 0‹H,#5ˆH
MINUTŒ:
MOV R0,#20
JMP MP‡
()D+ CTC GH :0 nAt nh5n:
;NHAN NUT MODŒ ’AN 1
PRŒSS¸MODŒ1: ;KHONG ’UU R0,R1
C’R TR0 ;NHAš ”A KHI DANG O CTC ;QUŒT2.5MS OR 500MS NŒN
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 47
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
PHAI STOP TIMŒR0
CA’’ DŒ’Aš1MS
JN‹ MODŒ,$
CA’’ DŒ’Aš1MS
MOV R0,#20
MP1:
MOV R1,#200
MP2:
MOV 0ŒH,0AH
CA’’ DATA‹CD
CA’’ QUŒT2’ŒD
JN‹ MODŒ,PRŒSS¸MODŒ2 ;CHUšŒN QUA CHŒ DO THAš DOI PHUT
NŒU NHAN NUT
JN‹ TANG,INC¸GIO ;TANG GIO NŒU NHAN NUT
JN‹ GIAM,DŒC¸GIO
DJNZ R1,MP2
DJNZ R0,MP1
JMP XONG;
;****************************************************
;NHAN NUT MODŒ ’AN 2
PRŒSS¸MODŒ2:
CA’’ DŒ’Aš1MS ;KHONG ’UU R0,R1
JN‹ MODŒ,$
CA’’ DŒ’Aš1MS
MOV R0,#20
MP‡:
MOV R1,#200
MP…:
MOV 0ŒH,0‹H
CA’’ DATA‹CD
CA’’ QUŒT2’ŒD
JN‹ MODŒ,XONG ;TRO VŒ CT CHINH
JN‹ TANG,INC¸PHUT
JN‹ GIAM,DŒC¸PHUT
DJNZ R1,MP…
DJNZ R0,MP‡
JMP XONG
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 48
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
;***************************************************
XONG:
’CA’’ DŒ’Aš1MS
JN‹ MODŒ,$
’CA’’ DŒ’Aš1MS
MOV 0CH,#55H
CA’’ GHI
JMP ’OOP
;****************************************************
;CTC DUA DU ’IŒU
;****************************************************
DATA‹CD:
PUSH ACC
MOV A,0ŒH
AN’ A,#0•H
MOV R5,A
MOV A,0ŒH
AN’ A,#0•0H
S”AP A
MOV R…,A
POP ACC
RŒT
;****************************************************
QUŒT2’ŒD:
PUSH ACC
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV R1,#0•ŒH
MOV R0,#…
DISP1:
MOV A,R1
MOV P1,A
R’ A
MOV R1,A
MOV A,¸R0
MOVC A,¸A˜DPTR
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 49
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
MOV P0,A
CA’’ DŒ’Aš¸MODŒ
INC R0
CJNŒ R0,#•,DISP1
POP 01H
POP 00H
POP ACC
RŒT
;****************************************************
;CTC DŒ’Aš 1MS
;****************************************************
DŒ’Aš1MS:
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#HIGH†‚1000ƒ
MOV T’0,#’O”†‚1000ƒ
SŒT‹ TR0
JN‹ T•0,$
C’R TR0
C’R T•0
RŒT
;***************************************************
DŒ’Aš¸MODŒ:
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#HIGH†‚2500ƒ
MOV T’0,#’O”†‚2500ƒ
SŒT‹ TR0
JN‹ T•0,$
C’R TR0
C’R T•0
RŒT
()(+ CTC đIi BJ KLM Bang NC$ >à NC$ Bang LL$ ( Đ#ON:
HŒX¸‹CD:
MOV A,GIAš
MOV ‹,#10
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 50
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
DIV A‹
MOV 10H,‹
MOV 11H,A
MOV A,PHUT
MOV ‹,#10
DIV A‹
MOV 12H,‹
MOV 1‡H,A
MOV A,GIO
MOV ‹,#10
DIV A‹
MOV 1…H,‹
MOV 15H,A
RŒT
;*************************************************
;CHUONG TRINH CON DOI SO ‹CD SANG ’ŒD 7 DOAN
;*************************************************
‹CD¸7DOAN:
MOV DPTR,#500H
MOV R0,#10H
MOV R1,#20H
‹C1: MOV R7,#2
‹C: MOV A,¸R0
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 51
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
MOVC A,¸A˜DPTR
MOV ¸R1,A
INC R0
INC R1
DJNZ R7,‹C
MOV ¸R1,#0‹•H
INC R1
CJNŒ R0,#1•H,‹C1
RŒT
;***************************************************
D’7DOAN:
D‹ 0C0H,0•ˆH,0A…H,0‹0H,ˆˆH,ˆ2H,„2H,0•„H,„0H,ˆ0H
ŒND
CH!-NG IV: J•T QU$
I. |†CH THI CˆNG :
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 52
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
{S- đP chQn cRa 3=ch:
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 53
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
II.!U NH!‰C *IŠ|:
S,u đi'3:
˜ Ta co thê ap dung mạch nay vao thuc tê 1 cach dê dang va thay đœi đưoc cac chê
đô hoạt đông cua mạch đê phu hop voi cuôc sông hon.
˜ Mạch đưoc thiêt kê theo hoạt đông đung chê đô hoạt đông trong ngay.
˜ Cac chuc náng điêu khiên báng tay hoạt đông đưoc.
˜ Viêc thiêt kê mạch đon gian va it tôn chi phi.
S&huyết đi'3:
˜ Mạch thiêt kê chưa tôi ưu.
˜ Mạch chuyên đœi chê đô tu đông theo gio nhiêu khi chưa chinh xac.
III. H!"NG PHÁT TRIŠN:
z Mạch co thê hoạt đông tôt hon nêu như ta g€n thêm đồng hồ thoi gian thuc.
˜ Mạch nay chưa thay đœi đưoc sô giây o đưong ưu tiên khi ta điêu khiên báng tay
nên ta co thê xây dung thêm vân đê nay đê mạch hoan thiên hon.
˜ Viêc hoan thanh mạch co thê đưoc xây dung theo nhiêu chưong trinh khac nhau,
va rut gọn hon.
IV. TKI 'IỆU THA| JH$O:
1Ž ‹ai giang vi xu li ‚ Trưong đại học giao thông vân tai thanh phô HCM.
2Ž Giao trinh vi điêu khiên ‚ Tông Ván On Trưong đại học bach khoa thanh phô
HCM.
‡Ž Giao trinh thuc hanh vi xu li ‚ Trưong đại học công nghê sai gon
…Ž http:ŽŽdientuvietnam.net
5Ž http:ŽŽdientuvienthong.net
•Ž http:ŽŽ“““.ant7.comŽ™orumŽ™orum¸post.asp?TID•…ˆ•…&PN•0&TPN•2
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 54
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
DW>2 dG9 2p>2 €>2
Hinh 1: so đồ khôi at„ˆc51.
Hinh 2: hinh anh thuc tê cua at„ˆc51.
Hinh ‡: so đồ chân at„ˆc51.
Hinh …: so đồ chân RST.
Hinh 5: mạch tân sô dao đông thạch anh.
Hinh •: so đồ nut reset.
Hinh 7: hinh transistor A1015 thuc tê.
Hinh „: hinh mô phong transistor A1015.
Hinh ˆ: led 7 đoạn.
Hinh 10: hinh anh thuc tê led 7 đoạn.
Hinh 11: so đồ khôi hiên thi led 7 đoạn.
Hinh 12: so đồ khôi hiên thi led đon.
Hinh 1‡: so đồ khôi nut nhân.
Hinh 1…: so đồ khôi nguồn.
Hinh 15: mạch thi công.
Hinh 1•: so đồ chân cua mạch.
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 55
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
PHI 'IC
Đê tai:...................................................................................................................................
’oi cam on:..........................................................................................................................
Phân I: Nhân x•t cua giao viên:..........................................................................................‡
IŽ Nhân x•t cua giao viên hưong dân:.......................................................................‡
IIŽ Nhân x•t cua giao viên phan biên:.......................................................................…
Phân II: ’oi noi đâu............................................................................................................5
Phân III: Qua trinh thuc hiên..............................................................................................7
Chưong I: Gioi thiêu............................................................................................................
IŽ Gioi thiêu đê tai.....................................................................................................7
IIŽ Ung dung.............................................................................................................7
Chưong II: ’inh kiên va cac ic liên quan.............................................................................
IŽ Gioi thiêu cac ic thuc hiên....................................................................................„
1Ž Vi điêu khiên AT„ˆC51..............................................................................„
2Ž Transistor điêu khiên va khuyêch đại A1015............................................21
‡Ž ’ed 7 đoạn † anode chungƒ........................................................................22
Chưong III: Thiêt kê.............................................................................................................
IŽ So đồ khôi...........................................................................................................2‡
IIŽ Chuc náng thuc hiên tung khôi..........................................................................2‡
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 56
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
1Ž Khôi xu li trung tâm AT„ˆC51.................................................................2‡
2Ž Khôi hiên thi led 7 đoạn va led đon...........................................................2…
‡Ž Khôi nut nhân............................................................................................2•
…Ž Khôi nguồn................................................................................................2„
IIIŽ So đồ nguyên li..................................................................................................2„
IVŽ So đồ layout......................................................................................................2ˆ
VŽ Hoạt đông cua mạch.........................................................................................2ˆ
VIŽ So đồ giai thuât................................................................................................‡0
VIIŽ Chưong trinh †codeƒ........................................................................................‡7
Chưong IV: Kêt qua.............................................................................................................
IŽ Mạch thi công.....................................................................................................…ˆ
IIŽ Ưu nhưoc điêm..................................................................................................51
IIIŽ Hưong phat triên đê tai.....................................................................................51
IVŽ Tai liêu tham khao...........................................................................................51
Danh muc hinh anh..........................................................................................................5‡
PHU ’UC ......................................................................................................................5…

GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 57
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên

GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 58
Đồ an môn học 1 Mạch đen giao thông tại ngã tư co ưu tiên
GVHD: Cô Nguyên Quynh Anh Trang 59

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->