Tri u ch ng c a b nh nhi m m trong máu là au u, hoa m t, chóng m t, chân tay tê, au ng c, th g p, tim p m nh. th i k cu i c a b nh, ng i b nh có th b au tim, x c ng ng m ch, huy t áp cao, y u th n...

M trong máu t ng lên là do h u qu chuy n hóa ch t m trong máu b r i lo n. xác nh chính xác b nh, các bác s ph i d a vào k t lu n khi o hàm l ng colesterin và glyxerin-este trong huy t t ng. Các y u t nh di truy n, môi tr ng và ch n u ng th t th ng là nh ng nguyên nhân ch y u sinh ra b nh. phòng và i u tr b nh, m i ng i nên tích c c tham gia rèn luy n th thao nh m t ng c ng t c chuy n hóa trong c th ; n nhi u các lo i th c ph m có l i cho vi c gi m m nh rau xanh, s a bò, n m h ng, cá, m c nh , hành tây, l c, u, táo... H n ch nh ng th c n có nhi u colesterin nh óc l n, ph t ng ng v t, lòng tr ng gà và c bi t không c u ng r u. Ch n kiêng là r t c n thi t i v i nh ng b nh nhân b nhi m m trong máu, tuy nhiên, ng i b nh c ng không nên n kiêng quá m c, n u không s d n n suy dinh d ng, th m chí b h th p công n ng não, th n kinh, không có l i i v i b nh. Theo Hà N i M i Phòng và tr b nh B nh Serum cholesterol ( m trong máu cao) có th b t u t r t s m, kho ng 20 tu i tr lên, di n bi n kéo dài và không có bi u hi n gì rõ ràng. Tr béo phì có nhi u nguy c m c b nh này trong t ng lai. s m phát hi n ra c n b nh này, m i n m b n nên n b nh vi n hai l n o m c cholesterol. Khi ã m c c n b nh này, vi c ch a kh i h n là r t khó kh n n u không nói là không th . Nh ng ph ng pháp c p d i ây s giúp ích cho b n trong vi c t làm gi m m c cholesterol có h i trong c th : Trong ch n, nên cung c p m t l ng cholesterol v a ph i, cho c th phát tri n cân b ng mà không gây th a m . Vi c i u tr ch làm gi m m c ti n tri n c a b nh ch không th làm hàm l ng máu tr l i bình th ng. B nh nhân ph i c theo dõi và i u tr su t i. Tu theo m c n ng nh , bác s s có ch nh theo dõi 1-2-3 tháng/l n tránh nh ng bi n ch ng nguy hi m có th x y ra. Vì v y, ngay sau khi phát hi n b nh, b nh nhân nên n bác s chuyên khoa tim m ch khám và i u tr k p th i nh m ng n ch n tình tr ng b nh ti n tri n n ng.

1

T i c ng là m t trong nh ng v thu c t t trong vi c gi m cholesterol Bác s John Larosa, Ch t ch u ban dinh d ng c a Hi p h i B o v tim M ã tìm th y trong th c ph m có ba y u t nh h ng r t l n n m c cholesterol trong c th , ó là: Saturated fat (m khó tan), Polyunsaturated fat (m d tan) và Dietary cholesterol (cholesterol trong th c ph m). M t s chyên gia khác c ng cho r ng, Saturated fat là ch t nguy hi m nh t cho m c cholesterol c a b n, nó th ng nâng m c cholesterol lên cao g p ba l n so v i Dietary cholesterol trong th c ph m. Saturated fat th ng có trong m , th t và s a c a ng v t, n c c t d a, trái b (avocado). Polyunsaturated fat có nhi u trong các lo i d u b p, d u u nành« K t qu trên a ra m t k t lu n r t rõ ràng: Tr ng gà tuy có nhi u cholesterol nh ng s không nâng m c cholesterol trong c th b n lên cao h n ch t m . Hãy ý tr ng l ng c a b n! a s àn ông ngh r ng, gi m cân là l m c m c a quý bà, àn ông thì c n gì gi cho thân hình p! H ã sai l m l n khi ngh nh v y. K t qu c a nhi u cu c nghiên c u cho th y, khi m t ng i l n t ng thêm 1kg, m c cholesterol c a h t ng lên 2 s . i u này có ngh a là n u m t ng i àn ông có s c kho bình th ng v i s o cholesterol 180, ch c n lên cân ch ng 10kg thôi, m c cholesterol ã v t lên trên 200. Và ng i ó b t u ph i phòng nh ng b nh au tim, cao huy t áp, xu t huy t não« Các th c ph m, thu c men có tác d ng h cholesterol M t trong nh ng y u t khi n a s ng i châu Á ít ch t vì b nh tim và có m c cholesterol th p h n ng i châu Âu chính là g o, th c ph m h n hàng ngày. Thí nghi m trên loài chu t c n cám g o trong th i gian dài cho th y, chúng có s o cholesterol th p h n 25% so v i nh ng con chu t không n cám g o. Ng i Mexico c ng v y, th c n chính c a h là khoa Kentucky cho th y, ch c n n h n m t bát
2

u. Thí nghi m t i ih cY u m i ngày, sau kho ng 20

ngày, m c cholesterol ã gi m c 20%. S , món gia v thông th ng, c ng góp ph n vào vi c gi m m c cholesterol áng k , kho ng 12%. Than ho t tính (activated charoal) có tác d ng r t h u hi u trên cholesterol. Thí nghi m cho th y, có ng i ã gi m c g n 50% l ng cholesterol có h i LDL sau khi u ng m i ngày 2 l n, m i l n 7g nghi n nh , liên t c trong m t tháng. T i c ng là m t trong nh ng v thu c t t trong vi c gi m cholesterol. N u b n n t i s ng u n m i ngày ch ng vài tép (kho ng 1,2g), sau n a n m s th y m c cholesterol h i r t áng k (t 20% n 30%). Ngoài ra, các th c ph m khác nh b p, cà r t, trà«c ng giúp gi m m c cholesterol r t nhi u. Các rau c i có màu xanh m và các trái cây ch a nhi u vitamin C nh cam, chanh, quýt, b i, cà chua, dâu«có kh n ng làm t ng l ng HDL (cholesterol t t) lên. Ngoài ra, m t i u áng ng c nhiên là s a g y c ng có công d ng làm h cholesterol 10% - 20% sau vài tháng. Cà phê, thu c lá có h i! M i nghiên c u v y h c u khuyên chúng ta nên b thói quen hút thu c lá, b i nó có tác d ng x u trên h u h t m i ch c a c th . Hút thu c lá khi n m c cholesterol cao h n? Chuy n h i khó tin, nh ng k t qu nghiên c u t i Thu i n ã kh ng nh i u này là úng. Ng i hút thu c th ng có m c HDL th p và m c LDL cao. T i New Orleans, Louisiana, các thí nghi m cho th y ch c n hút 3-4 i u thu c m i ngày là có th a m c cholesterol lên cao v t. Cà phê c ng không là ngo i l . M c cholesterol s cao h n nh ng ng i th ng xuyên dùng nó, nh t là v i ng i m i ngày u ng h n 2 ly cà phê. T p th d c V khí cu i cùng này có th làm b n k t thúc tr n chi n mau l h n r t nhi u. Ng i ta ã ti n hành thí nghi m trên hai ng i, cùng n nh ng th c ph m gi ng nhau làm gi m m c cholesterol, nh ng m t ng i t p th d c b ng cách ch y b hàng ngày. K t qu ng i không ch y b ph i m t g p 3 l n th i gian a m c cholesterol th p b ng ng i ch y b . T p th d c và n u ng i u v n là bí quy t d ng sinh t t nh t, dù b n s ng trong b t c th i i nào, b t c n i âu« TTOL ây là c m t ng i dân th ng dùng ch r i lo n lipid máu. Trong máu lúc nào ch có m , nh ng khi chúng v t quá gi i h n bình th ng thì các nhà chuyên môn g i là t ng lipid huy t. Còn g i là r i lo n lipid máu b i c th không i u ch nh c, cân b ng b phá v .
3

M trong máu g m cholesterol, triglycerid, phospholipid và acid béo t do. 6070% lipid máu là cholesterol nên c chú ý h n c , có ng i còn cho r ng cholesterol là i di n, gi ng nh "t tr ng dân ph " trong t lipid máu. Th ng xét nghi m ng i ta quan tâm n cholesterol, triglycerid và hai ch t gi ng nh xe t i v n chuy n cholesterol t n i này n n i khác là HDL (high density lipoprotein) và LDL (low density lipoprotein). Cholesterol tham gia c u t o màng c a t bào th n kinh, kích thích s n sinh nh ng t bào m i khi chúng ta b t n th ng n i nào ó. Cholesterol là y u t u tiên và quan tr ng trong quá trình sinh t ng h p hormon steroid (hormon sinh d c, th ng th n). Nó có hai ngu n: n i sinh do c th t s n xu t chi m 75%, ngo i sinh do chúng ta n th c ph m ch a cholesterol (tr ng, h i s n, m ng v t, s a...). N u k t qu xét nghi m báo cholesterol toàn ph n c a b n 180mg/dl là bình th ng, n u > 200mg/dl g i là cao. HDL c g i là cholesterol t t vì nó v n chuy n cholesterol t các mô, lòng m ch ào th i ra ngoài. Còn LDL g i là cholesterol x u vì v n chuy n theo chi u ng c l i, gây ng m trong lòng m ch máu t o hi n t ng x m ng m ch, r t nguy hi m vì nó c ch n m ch máu tim, m ch não mà n m ó, dòng ch y b ng n l i và c c máu ông xu t hi n gây nh i máu, t qu . n d u có m "V khí h m n u ng h p lý, kiêng m ng v t và s d ng d u th c v t, ch t ng t có m c . N u l béo, h n ch c tinh b t. n nhi u rau ( c bi t là giá u, c i các lo i) và trái cây nh b i, cam, cà chua, dâu u làm gi m m x u và t ng HDL. m t t nh t là cá, nên n ít nh t hai l n m t tu n (cá ba sa, cá c m, cá trích, cá n c, cá h i). Gia v t t nh t là t i có kh n ng làm gi m m (hai tép m t ngày). "V khí h m t t th hai là t p luy n. T p luy n v a gi m m v a t ng d o dai cho c x ng. Sau n là u ng. B sung Omega 3 t ngu n cá ho c d ng viên kèm v i vitamine E m i ngày. Omega 3 c g i là "ki n trúc s c a trí thông minh"và có tác d ng b o v tim m ch nh giúp bình n cholesterol máu. Sinh ho t lành m nh, tránh stress c ng góp ph n phòng ch ng m trong máu cao.
4

Triglycerid: B n hình dung d hi u ó là kh i m n m d i da, bám vào n i t ng. Bình th ng "h n" là nhà kho d tr n ng l ng, làm y c p nh hoa c a các cô gái, p vào m t cho "khuôn tr ng y n". L p triglycerid d i da m c v a ph i s làm da trông m t h n, c ng h n và m n màng h n. Thi u "h n" chúng ta ch còn khung x ng, m t ít c , ch khác gì con khô m c. Khi nào b n th y xét nghi m báo r ng "nó >150mg/dl thì g i là cao. Nhi u ng i nghe th cáu ti t mà nói: em toàn n d u, "ly hôn" v i m t lâu r i, vì sao bác c b o m trong máu cao? Th c m c này có lý. Béo phì và ch ng béo mà m c cao: chuy n hóa c a ba ch t chính có m i quan h nh gia ình. Bà con n nhi u ch t ng t, nhi u tinh b t thì ng gì vào trong c th c ng bi n thành glucose nh các men ru t. Glucose có "kho"d tr d i d ng glycogen, nh ng nhà kho này ho t ng theo ki u ng n h n ch có n a ngày, s d c a ng c tr l i d i d ng triglycerid. 1g d u hay m u cho n ng l ng 9kcal, d u không gây x m n u ch ch a các acid béo ch a no. N u b n c n nhi u d u thì n ng l ng d ra c ng ph i bi n thành "các chú m " c ng tròn. Hút thu c thêm m Có m t y u t thu n l i c ng xin th a v i các anh: hút thu c lá c nh n b nh ph i t c ngh n mãn tính, trông m o nh "cây s y có linh h n" mà m c ng cao. 142 "v anh hùng", trong ó ch x là nicotine gi ng nh nh ng k gây r i làm m t cân b ng chuy n hóa, y m cao lên và ít nh t có thêm gan nhi m m , n ng h n thì nhi m tùm lum h t các t ng. Nghiên c u t i New Orleans cho th y ch c n 3-4 i u thu c lá m i ngày là cholesterol cao và HDL gi m. n t i nhi u, c bi t là các tín c a bia r u th ng phát t ng khá nhanh v i cái b ng hình trái táo. Các bà n i tr th ng cho c nhà i ti c vào b a t i, ch ng con không n h t thì ti c c a cho h t vào b ng mình theo nguyên lý "h b ng còn h n h n". Không ph i ch lâu, các ch c to i nguy n v i ba vòng t o ra m t ng th ng. Lúc này m trong máu cao l i h t h n, s ch t. M là m t t ch c c bi t nên khi b n g p stress, m t ng chúng c ng chia s n i bu n theo ki u "r i" tinh lên g i là r i lo n lipid máu.
5

Theo Tu i Tr

Ch a tr t ng huy t áp nh th nào?
Hai bi n pháp: không dùng thu c và dùng thu c.

1. Bi n pháp không dùng thu c, g i là thay
§ B ho c không hút thu c lá: § n thanh t nh: n l t, n nhi u rau, n l

i l i s ng.

ng kali, n nhi u cá, n ít m

ng v t.

Hình 8. § U ng r

phòng ch ng t ng huy t áp và kho m nh, nên n nhi u rau, cá. .

u bia ít và i u

§ Gi a cân n ng chu n. § Rèn luy n th l c m c trung bình: m i ngày 30-45 phút, tu n 180 phút nh km/gi ), i xe p nhanh, ch y, ch i bóng bàn. i b nhanh (7

Hình 9. i b nhanh, m t cách phòng ch ng t ng huy t áp § Gi bình th n. Bi n pháp thay i l i s ng do ng i b nh th c hi n.

n gi n và hi u qu .

2. Bi n pháp dùng thu c.
6

Hi n nay có kho ng 300 lo i thu c ch a t ng huy t áp khác nhau và th y thu c s c n c b nh tr ng c th mà l a ch n thu c phù h p nh t cho t ng ng i. M i viên thu c có m t s ph n! Ng i b nh không nên l i vào thu c mà xem nh hi u qu thay i l i s ng. Bi n pháp dùng thu c do th y thu c ch nh! m nh n, ng i b nh tuy t i không tu ti n i u

Bi n pháp không dùng thu c là cách th c ch a tr b ng thu c.

u tiên, b tr và song hành v i cách ch a

N i ch a tr .
Do tính ch t m n tính, t t nh t ng i b nh nên ch a tr t i n i mình c trú. t c p th i, ng i b nh ch a tr n i trú t i các c s y t chuyên khoa; sau ó ti p t c ch a tr ngo i trú.

L i ích và th i gian ch a tr ?
Ch a tr làm gi m t i a các bi n ch ng do t ng huy t áp, gi m chi phí và kéo dài tu i th . Ch a tr càng s m càng t t!

Ch a tr t ng huy t áp là lâu dài.
Không có khái ni m kh i b nh t ng huy t áp tr phi nh ng t ng huy t áp th phát nh t ng huy t áp do h p ng m ch th n, nong c ng m ch h p thì h t t ng huy t áp.

Li u ch a kh i t ng huy t áp không?
Ch có khái ni m ã kh ng ch m c ph i thì ch a kh i. c t ng huy t áp vì ây là b nh kéo dài tr phi t ng huy t áp

Khi nào huy t áp xu ng t i m c an toàn?
Khi con s t ng huy t áp < ( c là nh h n) 140/90 mm Hg thì g i là i u tr nguy hi m ã gi m nhi u. Ng ng này cao th p tu b nh kèm theo c th , ví d và b nh th n giai o n cu i thì ng ng an toàn là <130/80 mm Hg. n, lúc này m i ái tháo ng

Làm sao Kiên trì thay

ch a tr t ng huy t áp

t m c t i u.

i l i s ng và tuân th th y thu c!

Hãy h i th y thu c khi có b t c th c m c và khó ch u nào v b nh t t. Liên t c tìm hi u v t ng huy t áp vi c ch a tr t t h n (qua th y thu c, ph ng ti n truy n thông: sách báo, tivi, ài). Ng i b nh và th y thu c thân tình v i nhau thì vi c kh ng ch t ng huy t áp t t h n.

7

CHOLESTEROL MÁU CAO - LIPIT HUY T CAO MÁU NHI M M - GAN NHI M M
(Cao Ch Huy t Ch Hypercholesterolmia)

iC

ng

Ch ng Cholesterol Máu cao, M Trong Máu (Lipit huy t cao), Gan Nhi m M « tuy tên g i khác nhau, v c ch gây b nh theo YHH có khác nhau nh ng i v i YHCT thì nguyên nhân và cách i u tr gi ng nhau. Ch ng tr ng c a b nh này n m r i rác trong các b nh m m, Huy n V ng, u Th ng, Hung Tý, Ma M c . . c a ông y. ông Y x p vào lo i Tr c Tr , m Th p, Th p Nhi t, Huy t , can u t. . nay mang ra bàn lu n.

Nguyên Nhân
Theo ông y nguyên nhân gây nên Cholesterol cao có th do: + n nhi u nh ng th c n béo, ng t, u ng r u« T t ng không s c v n hóa h t, ng l i mà thành b nh. + n nhi u s ng l nh h i T , t không s c v n hóa th y th p, và các ch t dinh d ng. Th y th p và d ng ch p ng l i gây béo phì, máu nhi m m , gan nhi m m . .. + Tình Chí B Th ng T n: làm can khí b u t tr , huy t b . Can khí u t k t l n sang làm t n th ng T V , T m t ch c n ng v n hóa, l ng m không chuy n hóa ct l i gây nên b nh + Th n Khí H Suy: Ng i l n tu i c th b suy y u, th n khí h suy, không s c v n hóa. d ng ch p ng l i mà thành b nh + m ng ng huy t k t: Bình th ng, l ng m hóa sinh vào v i th y c c, d ng tr p, m cùng v i tân d ch u là lo i ch t d ch, tân d ch và huy t cùng h sinh cho nhau, m và máu cùng quy vào ph n dinh. Tân d ch t l i sinh ra m, huy t d ch tr gây nên huy t . m ng ng, huy t tr u làm cho l ng m chuy n hóa th t th ng, t l i thành tr c tà, gây nên Cholesterol cao.

i u tr
Cholesterol trong máu t ng cao, u váng, u n ng, c th béo phì, ng c b ng y tr ng, khó ch u, ng i n ng n , không mu n ho t ng, rêu l i vàng b u, m ch Ho t, Th c. Táo th p, kh m, hóa tr c, giáng ch (h Cholesterol Dùng bài Ôn m Thang gia gi m
1. m Tr c Ng n Tr :

máu nhi m m th p

m

Tr n bì Ch th c

8 10

Bán h H ot o

8 12

B ch linh

12

Qua lâu

10

Hoàng c m 8

8

2. T H Th p Kh n: Cholesterol

h t h i, s c m t không t m ch Hoãn, Nh c. Ích khí, ki n T , th m th p, giáng ch (h Cholesterol). Dùng bài Sâm Linh B ch Tru t Tán gia gi m:
Sâm linh b ch tru t tán B ch linh ýd 8 12 ng sâm Cam th o Tr n bì 16 4 6 B ch tru t Hoài s n Th n khúc

trong máu t ng cao, ho t ng thì m t, n ít, b ng y, i, chân h i s ng phù, phân l ng nát, l i nh t, rêu l i tr ng,

12 12 12

Xa nhân Cát cánh S n tra

6 8 10

3. Can U t Khí Tr : Cholesterol

phi n táo, d t c gi n, h i vàng, m ch Huy n. Pháp: S Can, lý khí, hòa V , giáng ch (h Cholesterol). Dùng bài Sài H S Can Tán gia gi m:
máu nhi m m can u t Trích th o Huy n h 4 10 SàI h Xuyên khung 8 8 B ch th S n tra c

máu t ng, hai bên hông s n tr ng au, n c, h i, u váng, u au, mi ng ng, h ng khô, l i h i , rêu l

i

12 10

Ch sác H khô th o

8 10

4. Can Th n H T n: Cholesterol

trong máu cao, u váng, hoa m t, c ng thì h t h i, l ng au, chân y u, m t m , tai ù, tai kêu, m t ng , hay m , trí nh gi m, l i h i , m ch Huy n, T . Pháp: D ng huy t, nhu Can, ích Th n, giáng ch (h m ). Dùng bài K Cúc a Hoàng Hoàn gia gi m:
12 Cúc hoa 12 Tr ch t 12

Máu nhi m m can th n an bì h Th c a N trinh t 32 10 S n thù Tang kí sinh

16 20

Hà th ô Hoàng tinh

12 10

K t an sâm

12 16

máu cao, ng c au lan ra sau l ng, phi n mu n, u váng, u au, au không di chuy n, chân tay và c th tê d i, l i tím ho c có v t huy t, m ch T Sáp. i u tr : Ho t huy t, hóa , thông k t, giáng ch (h m ). Dùng bài Huy t Ph Tr c Thang gia gi m:
5. Huy t

Ng n Tr : Cholesterol

Máu nhi m m huy t ào nhân 16

Qui xuyên Xuyên khung

12 6

Xích th Cát cánh

c

15 6

B hoàng Cam th o

8 4

9

H ng hoa

12

Sinh a

12

S n tra

10

Ch sác

8

Tham kh o thêm v b nh cholesterol cao, các bài thu c, v thu c ch a cholesterol cao
Ch n u ng, kiêng k cho ng i cao tu i

Ch dinh d ng h p lý i v i ng i cao tu i là m t v khí tích c c và hi u qu ch ng l i s lão hóa. D i ây là 8 l i khuyên v ch n i v i s c kh e c ng nh tu i th c a ng i cao tu i. 1. n th c n càng a d ng càng t t Th c n hàng ngày c a ng i cao tu i càng a d ng càng t t, kho ng trên 20 lo i th c ph m. M t ch dinh d ng t t là m i b a n ph i cung c p y các ch t dinh d ng c n thi t cho c th . Ch n y , a d ng ch y u d a vào các th c n có ngu n g c th c v t. Tính a d ng c a kh u ph n n là l i khuyên c ch p nh n r ng rãi kh p th gi i. Các n c u khuy n ngh ng i cao tu i m i tu n nên s d ng trên 30 lo i và m i ngày trên 12 lo i th c ph m khác nhau. 2. n nhi u các lo i rau t i G n ây, m t nghiên c u c a Anh trên 257.000 ng i châu Âu cho th y, n u m i ngày n 5 a rau qu t i ho c nhi u h n n a (m i a có 77g rau xanh hay 80g qu t i), có th làm gi m nguy c tai bi n m ch máu não ng i cao tu i n 25%. n rau t i s b sung các vitamin, mu i khoáng c n thi t mà c th ng i cao tu i không th t t ng h p c. 3. n nhi u cá N u n cá th ng xuyên, ít nh t 2 l n trong tu n, giúp ng i cao tu i có kh n ng ch ng l i nhi u nguy c gây b nh t hen ph qu n n ung th ti n li t tuy n. Cá giàu ch t m, ít acid béo không t t, nhi u acid béo t t có tác d ng ch ng b nh tim m ch và ung th . 4. n nhi u ch t x

10

Ch t x tuy không cung c p n ng l ng cho ng i cao tu i nh ng l i có vai trò không th thi u trong vi c ch ng táo bón, gi m cholesterol máu làm tránh x v a ng m ch, ái tháo ng, béo phì Vi c tiêu th nh ng th c n giàu ch t x ã làm gi m nguy c ung th ru t. Rau xanh là ngu n cung c p ch t x quan tr ng. L ng ch t x trong rau kho ng 0,3-3,5% tùy lo i. Th c ph m này c bi t c n thi t cho ng i cao tu i. Trong rau, ch t xenlulô liên k t v i các ch t pectin t o thành m t ph c h p kích thích m nh nhu ng ru t và s ti t d ch ru t. Khuy n cáo chung c a các chuyên gia dinh d ng là nên n kho ng 20-35g ch t x /ngày, t c tiêu th t i thi u 300g rau/ngày và n ít nh t 100g qu chín/ngày. 5. Gi m ch t ng, ch t b t ng i cao tu i, s dung n p các ch t ng, b t gi m nhi u. Nhu c u v n ng l ng gi m 30% so v i tu i 20. Vì v y, ng i cao tu i nên n các th c n ch a tinh b t giàu ch t x nh bánh mì en, ng c c nguyên h t, khoai c ch a ít n ng l ng (khoai lang), không t ti n, luôn s n có và là ngu n vitamin, khoáng ch t và protein quý. Ng c l i, ng i cao tu i nên h n ch và g n nh không nên n các lo i ng mía, m t, bánh k o, n c ng t, n c t ng l c. 6. Nên n ít ch t béo Ch t béo (lipid) c h p thu vào ch y u là hai ch t, acid béo và cholesterol. Th a cholesterol d gây x v a ng m ch và t c m ch máu, nguy hi m nh t là m ch máu não và m ch vành. Nh ng n u thi u cholesterol c ng làm màng t bào y u, d gây xu t huy t. L ng cholesterol c khuyên dùng là d i 300mg/ngày. 7. Tránh n nhi u th t Th t bò, th t l n có khá nhi u c t làm cho c th ng i cao tu i m t m i vì b t gan, th n làm vi c nhi u. N u n các món có l n ch t b t và th t, nh t là món rán, h m là s k t h p khó tiêu nh t cho b máy tiêu hóa c a ng i cao tu i. n nhi u th t không t t cho s c kh e ng i cao tu i.M ng l i tu n hoàn h th ng gan ng i cao tu i gi m 40-45% so v i lúc 25 tu i, kh n ng tiêu hóa c a t bào gan c ng b gi m. n nhi u th t trong ngày là m t s c ng th ng, m t gánh n ng quá t i, nh t là i v i ng i cao tu i b b nh tim m ch. 8. Càng n ít mu i càng t t ng i bình th ng, c th t i u hòa l ng mu i n trong máu b ng cách gi l i ho c th i ra ngoài b ng ng m hôi ho c n c ti u. Nh ng n u n nhi u

11

mu i trong m t th i gian nh t nh, s d th a mu i s có h i cho tim, th n c ng nh làm t ng huy t áp. Mu i n không ph i làn nguyên nhân tr c ti p gây b nh nh ng nó l i là tác nhân làm xu t hi n b nh, làm tr m tr ng thêm quá trình b nh lý, làm t ng các bi n ch ng n ng n c a b nh. L ng mu i n hàng ngày c th ng nh t toàn c u là d i 6g/ngày. ng i cao tu i, c máy chuy n hóa và dinh d ng ã có nhi u hao mòn trong quá trình s d ng. Khái ni m già th ng g n li n v i s suy y u. Vì v y, ch dinh d ng ng i cao tu i th c s là quan tr ng. Ch n h p lý s giúp h i ph c và cung c p y ch t dinh d ng c n thi t ng i cao tu i v n s ng m nh kh e nh ngày nào.

Ch
L

n u ng, kiêng k cho ng nhi m m

***********************************

i b m c b nh Máu
n u ng c a chính n giúp gi m

ng m trong máu t ng cao liên quan ch t ch v i ch

b n. Cách i u tr và ng n ng a l Nh ng ng

n gi n và hi u qu nh t là i u ch nh ngay trong b a n hàng a ra m t s g i ý v nh ng th c ng m nhi m trong máu.

ngày c a gia ình. Bài này xin

i b m trong máu cao c n bi t ki m soát n u ng m t cách nghiêm ng cholesterol th p nh rau c bi t là nên n nh ng lo i c s h p th c làm t u, th t n c th n«

kh c. Nên n nh ng lo i th c ph m có ch a hàm l xanh, các s n ph m c a ng ru t

rau xanh có ch a nhi u ch t x . Ch có nh v y thì m i làm gi m i v i cholesterol.

- Không nên n t i quá mu n v i th c n nhi u l ng cholesterol ng trên thành ng m ch d n

m vì r t khó tiêu hoá và s làm nx v a ng m ch.

- Nên n nh t vì th c n này có l i cho s c kho và b nh tim. Kiêng th c n có n ng ch t béo cao, nên n nh ng th c n ít ch t béo nh cá, u ph , t ng.

12

- Nên n th c ph m có nhi u tác d ng gi m m trong máu nh : G ng, ch ph m u s a, n m h ng, m c nh , hành tây, ba ba, trà, d u ngô. kh c ph c tình tr ng cholesterol máu cao, ch n ít ch t béo gi m cholesterol trong máu, ch n ch c cung c p d i 30% calo t ch t béo - Tránh n m ng v t (m l n, b , m bò...) và kem s a bò: Nh ng th c ph m này ch a nhi u ch t béo no, nh ng ch t r t d làm t c ng m ch. Cách t t nh t là ch n toàn th t n c, n u n th t gia c m thì nên b da. N u dùng các th c n t s a thì nên ch n lo i ã tách kem (còn g i là s a g y). Ngay c s a chua hay pho mát c ng nên ch n lo i làm t s a g y ho c s a có hàm l ng ch t béo ch 12%. - Tránh dùng d u c hay d u d a. Không ch t n t i riêng l , các lo i d u này có m t trong kem th c v t u ng v i cà phê (coffee creamers, coffee mate), bánh kem, k o chocolate« - Tránh các th c n nh b th c v t d ng th i và bánh, bánh n ng lò, s n ph m d ng rán nh khoai tây rán, mì n li n và nhi u th c n công nghi p ch bi n s n khác. Trong nh ng th c n này có axit béo d ng trans, có th làm t ng l ng cholesterol máu. tránh axit này, n u mu n ph t b lên bánh mì hãy ch n lo i b th c v t m m. - Nên dùng d u ô liu, d u c i, d u ngô, d u h t rum, d u u nành và d u h ng d ng. ây là nh ng lo i d u có tác d ng làm h m c cholesterol. i u c n l u ý là t ng t t c các lo i ch t béo nói trên u không c v t quá 30% l ng calo cho phép. Ít n th t - Gi i h n l , n nhi u cá, rau qu ng th t (bò, ng a, trâu, c u) tiêu th d i 255 g/tu n. n là u tiên s m t.

- n nhi u cá (m i tu n vài ba l n) thu nh n axit béo h Omega-3, có tác d ng b o v tim m ch. Cá h i, cá ng , cá mòi, cá trích và cá thu có nhi u axit béo lo i này. - T ng l ng ch t x trong b a n, c bi t là d i d ng hòa tan. Nh ng th c n có nhi u ch t x hòa tan là g o l c, các h t h u, u l ng, lúa m ch, rau, trái

13

cây (táo, lê, i, m n, cam, b i). Các th c n này làm gi m l ng ch t béo và cholesterol c h p th vào c th , giúp "tr c xu t" các mu i m t ra ngoài. - N p axit folic: N u hàm l ng axit này trong máu quá th p thì hàm l ng homocystein s t ng, d n n nguy c b b nh tim. Các nhà nghiên c u khuy n cáo nên n p m i ngày 400 microgram axit folic qua các th c ph m nh rau chân v t, n c ép trái cam, bánh mì, l c, u tr ng và m m lúa mì
**************************************

14