TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CÖÛU LONG NGHÓA VIEÄT NAM COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ do – Haïnh phuùc naêm 2010

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ Ñoäc laäp – Töï Vónh Long, ngaøy 5 thaùng 6

HỢP ĐỒNG
V/v tổ chức tiệc ngày Đại Hội Công Đoàn nhiệm kỳ II
-

Kính gửi: - Ban Giám Hiệu. - Phòng Kế Hoạch - Tài Chính.

A- BÊN HỢP ĐỒNG: - Đại diện Công Đoàn: Chủ tịch Công Đoàn Công Đoàn trường tổ chức Đại Hội Công Đoàn nhiệm kỳ II vào ngày 5-62010 có hợp đồng nấu ăn bửa cơm thân mật cho toàn thể CB – GV và đại biểu của Liên Đoàn Lao Động TP. Vĩnh Long, tổng cộng 240 phần ăn. B- BÊN NẤU ĂN: - Lê Văn Việt: Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long Hai bên thống nhất hợp đồng nấu ăn như sau: 240 phần x 30.000 đ/ phần = 7.200.000 đ ( bảy triệu hai trăm ngàn đồng ) Hợp đồng lập thành 2 bản mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị như nhau. TM. BCH CÔNG ĐOÀN Chủ tịch BÊN B

Hà Thị Kiều Nga

Lê Văn Việt