P. 1
TIÊU CHUẨN THAN VIỆT NAM TCVN 1790

TIÊU CHUẨN THAN VIỆT NAM TCVN 1790

|Views: 6,590|Likes:
Được xuất bản bởidiepnb85

More info:

Published by: diepnb85 on Aug 12, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1790 : 1999

(Than Hòn Gai - Cẩm Phả - Y! "#! $% &h!'&(
< áp vi Phạm>
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các loại than cục và than cám thương phẩm của vng !"n #ai $ %ẩm Ph&
Tiêu chuẩn trích dẫn
• TCVN 172:1997 (ISO 589:1981) Than đ ! "c đ#nh đ$ ẩ% t&'n (h)n
• TCVN 17*:1995 (ISO 1171:1981) Nhiên +i,u -h&n. r/n ! "c đ#nh h'% +01n. tr&
• TCVN 172:1995 (ISO 352:1981) Than 4' c5c ! "c đ#nh h'% +01n. ch6t 75c
• TCVN 175:1997 (ISO **2:1992) Nhiên +i,u -h&n. r/n ! "c đ#nh h'% +01n. +0u hu8nh
chun. (h09n. (h( :;ch-a
• TCVN 2<<:1995 (ISO 1928:1973) Nhiên +i,u -h&n. r/n ! "c đ#nh tr# ;5 t&= nhi,t t&'n
(h)n 7>n. (h09n. (h( 79% đ& nhi,t +01n. 4' tính tr# ;5 t&= nhi,t th?c
• TCVN *18:1997 (ISO 117<:1977) Than 4' C5c ! Tính -@t Au= (hBn tích trên nhCn. c9
;D -hc nhau
• TCVN 139*:1995 (ISO 1988:1975) Than đ ! E6F %ẫu
• TCVN 2*<7:83 Than ! Gh09n. (h( Hc đ#nh tI +, d0Ji cK 4' trên cK
GhBn +&Li
1M GhBn cK hLtN than OPn Qai ! Cẩ% Gh= đ01c (hBn +'% than cRc 4' than c%
2M Than CRc OPn .ai ! Cẩ% Gh= .S% 7=F +&Li +'
CRc 2a OQT CRc 27 OQT CRc * OQT CRc 2a OQT CRc 27 OQT CRc 5a OQT CRc 57 OQT
*M Than c% OPn Qai ! Cẩ% (h= .S% 1< +&Li +':
C% 1 OQT C% 2 OQT C% *a OQT C% *7 OQT C% *c OQU C% 2a OQT C% 27 OQT C% 5
OQT C% 3a OQT C% 37 OQU
Gh09n. (h( thV
E6F %ẫu 4' chuẩn 7# %ẫu thW& TCVN 139*:1995 (ISO 1988!1975)
Tính chuFXn -@t Au= (hBn tích trên nhCn. c9 ;D -hc nhau thW& TCVN *18:1997 (ISO 117<!
1977)
• "c đ#nh tI +, d0Ji cK -hi .ia& nhYn 7an đ)u thW& TCVN 2*<7!83
• "c đ#nh đ$ tr& -hZ [- thW& TCVN 17*:1995 (ISO 1171!1981)
• "c đ#nh đ$ ẩ% t&'n (h)n \t( ThW& TCVN 172:1997 (ISO 589!1981)
• "c đ#nh h'% +01n. ch6t 75c -hZ V- thW& TCVN 172:1995 (ISO 352!1981)
• "c đ#nh h'% +01n. +0u hu8nh chun. -hZ Sc- thW& TCVN 175:1995 (ISO **2!1992)
• "c đ#nh h, ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ ].r- thW& TCVN 2<<:1995 (ISO 11928!1937)
CHẤT LƯỢNG THAN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY THAN NÚI BÉO
]ua Th0c hi,n cc -@t Au= (hBn tích ch& th6F Than c^a CZn. tF than N_i 7`& thu$c +&Li than ca
nhi,t +01n. ca&N +' +&Li than antraHitU CZn. tF đbN đan. 4' ;cn ;'n. đ( dn. %ei nhu c)u "u6t
-hẩuN tiêu thR than tr&n. 4' n.&'i n0JcU
Than cRc 2a:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr): OQ <2[
CK hLt %% (SigW): 15!*5
• TI +, d0Ji cK -hi .ia& nhYn 7an đ)uN -hZn. +Jn h9n (hndWr ;igW rat at thW initia+
dW+i4WrF): 15i
• j$ tr& -hZ (a;hN &n drF 7a;ic)N [- : Trun. 7knh (fWdiu%): 5i
QiJi hLn (Ei%it): 2N<1 ! 3N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N \t( : Trun. 7knh (fWdiu%): *N5i lhZn.
+Jn h9n (%aH): 2N5i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N5i
lhZn. +Jn h9n (%aH): <N7i
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r: lhZn. nhn h9n
(%in) 8<<< ca+M.
Than cRc 27:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr) : OQ <2o
CK hLt %% (SigW) : 15!*5
• TI +, d0Ji cK -hi .ia& nhYn 7an đ)uN -hZn. +Jn h9n (hndWr ;igW rat at thW initia+
dW+i4WrF): 15i
• j$ tr& -hZ (a;hN &n drF 7a;ic)N [- : Trun. 7knh (fWdiu%): 9i
• QiJi hLn (Ei%it): 3N<1 ! 12N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N\t( : Trun. 7knh (fWdiu%): *N5i lhZn.
+Jn h9n (%aH):5N5i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N5i
lhZn. +Jn h9n (%aH): <N7i
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r: lhZn. nhn h9n
(%in) 725< ca+M.
Than cRc 5a:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr) : OQ <5[
CK hLt %% : 3!18
• TI +, d0Ji cK -hi .ia& nhYn 7an đ)uN -hZn. +Jn h9n (hndWr ;igW rat at thW initia+
dW+i4WrF): 15i
• j$ tr& -hZN [- : Trun. 7knh (fWdiu%): 3i
QiJi hLn (Ei%it): 5N<< p 7N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N\t( : Trun. 7knh (fWdiu%): *N5i lhZn.
+Jn h9n (%aH):5N<i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N5i
lhZn. +Jn h9n (%aH):<N7i
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r: lhZn. nhn h9n
(%in) 79<< ca+M.
Than cRc 57:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr) : OQ <5o
• CK hLt %% (SigW) : 3!18
• TI +, d0Ji cK -hi .ia& nhYn 7an đ)uN -hZn. +Jn h9n (hndWr ;igW rat at thW initia+
dW+i4WrF): 15i j$ tr& -hZ (a;hN &n drF 7a;ic)N [- : Trun. 7knh (fWdiu%): 1<i
• QiJi hLn (Ei%it): 7N<1 ! 12N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N\t( : Trun. 7knh (fWdiu%): 2N<i lhZn.
+Jn h9n (%aH):3N<i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N5i
lhZn. +Jn h9n (%aH):<N7i
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r: lhZn. nhn h9n
(%in) 725< ca+M.
Than c% 2:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr) : OQ <7<
• CK hLt %% (SigW) : < ! 15
• j$ tr& -hZ (a;hN &n drF 7a;ic)N [- : Trun. 7knh (fWdiu%): 9i
QiJi hLn (Ei%it): 8N<1 ! 1<N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N\t( : Trun. 7knh (fWdiu%): 8N<i lhZn.
+Jn h9n (%aH):12N<i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3N5i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N3i
lhZn. +Jn h9n (%aH):<N8i
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r: lhZn. nhn h9n
(%in) 73<< ca+M.
Than c% *a:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr) : OQ <8[
CK hLt %% (SigW) : < ! 15
j$ tr& -hZ (a;hN &n drF 7a;ic)N [- : Trun. 7knh (fWdiu%): 11N5i
QiJi hLn (Ei%it): 1<N<1 ! 1*N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N\t( : Trun. 7knh (fWdiu%): 8N<i lhZn.
+Jn h9n (%aH):12N<i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3N5i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N5i
lhZn. +Jn h9n (%aH):<N7i
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r: lhZn. nhn h9n
(%in) 7*5< ca+M.
Than c% *7:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr) : OQ <8o CK hLt %% (SigW) : < ! 15
• j$ tr& -hZ (a;hN &n drF 7a;ic)N [- : Trun. 7knh (fWdiu%): 12i
• QiJi hLn (Ei%it): 1*N<1 ! 15N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N\t( : Trun. 7knh (fWdiu%): 8N<i lhZn.
+Jn h9n (%aH):12N<i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3N5i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N5i
lhZn. +Jn h9n (%aH):<N7i
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r: lhZn. nhn h9n
(%in) 7<5< ca+M.
Than c% 2a:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr) : OQ <9[
• CK hLt %% (SigW) : < ! 15
• j$ tr& -hZ (a;hN &n drF 7a;ic)N [- : Trun. 7knh (fWdiu%): 2<i
• QiJi hLn (Ei%it): 18N<1 ! 22N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N\t( : Trun. 7knh (fWdiu%): 8N<i lhZn.
+Jn h9n (%aH):12N<i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3N5i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N5i
lhZn. +Jn h9n (%aH):<N7i
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r: lhZn. nhn h9n
(%in) 35<< ca+M.
Than c% 27:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr) : OQ <9o
• CK hLt %% (SigW) : < ! 15
• j$ tr& -hZ (a;hN &n drF 7a;ic)N [- : Trun. 7knh (fWdiu%): 22i
• QiJi hLn (Ei%it): 22N<1 ! 23N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N\t( : Trun. 7knh (fWdiu%): 8N<i lhZn.
+Jn h9n (%aH):12N<i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3N5i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N5i
lhZn. +Jn h9n (%aH):<N7i (nha %aF ;u dun. -h&an. 15<<tanMn.aF)
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r: lhZn. nhn h9n
(%in) 3<5< ca+M.
Than c% 5:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr) : OQ 1<<
• CK hLt %% (SigW) : < ! 15
• j$ tr& -hZ (a;hN &n drF 7a;ic)N [- : Trun. 7knh (fWdiu%): *<i
• QiJi hLn (Ei%it): 23N<1 ! **N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N\t( : Trun. 7knh (fWdiu%): 8N<i lhZn.
+Jn h9n (%aH):12N<i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3N5i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N5i
lhZn. +Jn h9n (%aH):<N7i
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r:
lhZn. nhn h9n (%in) 55<< ca+M.
Than c% 3a:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr) : OQ 11[
• CK hLt %% (SigW) : < ! 15
• j$ tr& -hZ (a;hN &n drF 7a;ic)N [- : Trun. 7knh (fWdiu%): *3i
• QiJi hLn (Ei%it): **N<1 ! 2<N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N\t( : Trun. 7knh (fWdiu%): 8N<i lhZn.
+Jn h9n (%aH):12N<i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3N5i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N5i
lhZn. +Jn h9n (%aH):<N7i
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r: lhZn. nhn h9n
(%in) 285< ca+M.
Than c% 37:
• fb ;=n (hẩ% (Gr&duct nu%7Wr) : OQ 11o
• CK hLt %% (SigW) : < ! 15
• j$ tr& -hZ (a;hN &n drF 7a;ic)N [- : Trun. 7knh (fWdiu%): 22i
• QiJi hLn (Ei%it): 2<N<1 ! 25N<<
• j$ ẩ% t&'n (h)n (T&ta+ %&i;turWN a; rWcWi4Wd)N\t( : Trun. 7knh (fWdiu%): 8N<i lhZn.
+Jn h9n (%aH):12N<i
• Ch6t 75c -hZ (V&+ati+W %attWrN &n drF 7a;ic)N V- : Trun. 7knh (fWdiu%) 3N5i
• E0u hu8nh chun. -hZ (T&ta+ ;u+murN &n drF 7a;ic)N S-ch: Trun. 7knh (fWdiu%): <N5i
lhZn. +Jn h9n (%aH):<N7i
• Tr# ;5 t&= nhi,t t&'n (h)n -hZ (Qr&;; ca+&rimiW 4a+uWN &n drF 7a;ic)N ]-.r: lhZn. nhn h9n
(%in) 22<< ca+M.


Loại than
Mã sản
phẩm
Cỡ hạt
mm
Tỷ lệ
dưới
cỡ khi
giao
nhận
ban
đ!
kh"ng
lớn
h#n $
%& t'o kh" (k
$
%& ẩm to)n
phn *tp
$
Ch+t b,c
kh" -k
$
Lư! h!.nh
ch!ng kh" /kch
$
T'0 s,
toả
nhiệt
to)n
phn
kh"
1kg'
Cal2g
T'!n
g
b3nh
4iới hạn
t'!ng
b3nh
kh"ng
lớn h#n
t'!ng
b3nh
t'!ng
b3nh
kh"ng
lớn h#n
kh"ng
nh5
h#n
67 Than c8c
Cục 2A HG HG 02A 35-50 20 7.00 6.00-8.00 3.0 4.0 6.0 0.60 0.80 7800
Cục 2B HG HG 02B 35-50 20 9.00 8.01-10.00 3.5 5.5
6.0 0.60
0.80 7650
cục 3 HG HG 03C 35-50 15 4.00 3.01-5.00 3.0 4.0
6.0 0.60
0.80 8100
Cục 4a HG HG 04A 15-35 15 5.00 4.01-6.00 3.5 4.5
6.0 0.60
0.80 8000
cục 4b HG HG 04B 15-35 15 9.00 6.01-12.00 3.5 5.5
6.0 0.60
0.80 7450
cục 5a HG HG 05A 6-18 15 6.00 5.00-7.00 3.5 5.0
6.0 0.60
0.80 7900
Cục 5b HG HG 05B 6-18 15 10.00 7.01-12.00 4.0 6.0
6.0 0.60
0.80 7450
97 Than c:m
Cám 1 HG HG 060 0-15
-
7.00 6.00-8.00 8.0 6.5
6.5 0.60
0.80 7800
Cám 2 HG HG 070 0-15
-
9.00 8.01-10.00
8.0 6.5 6.5 0.60
0.80 7600
Cám 3a HG HG 08A 0-15
-
11.50 10.01-13.00
8.0 6.5 6.5 0.60
0.80 7350
Cám 3b HG HG 08B 0-20
-
14.00 13.01-15.00
8.0 6.5 6.5 0.60
0.80 7050
Cám 3c HG HG 08C 0-20
-
16.50 15.01-18.00
8.0 6.5 6.5 0.60
0.80 6850
Cám 4a HG HG 09A 0-15
-
20.00 18.01-22.00
8.0 6.5 6.5 0.60
0.80 6500
Cám 4b HG HG 09B
0-15 -
24.00 22.01-26.00
8.0 6.5 6.5 0.60 0.80
6050
Cám 5 HG HG 100
0-15 -
30.00 26.01-33.00
8.0 6.5 6.5 0.60 0.80
5500
Cám 6a HG HG 11A
0-15 -
36.00 33.01-40.00
8.0 6.5 6.5 0.60 0.80
4850
Cám 6b HG HG 11B
0-15 -
42.00 40.01-45.00
8.0 6.5 6.5 0.60 0.80
4400

Công ty đã. on dry basic). on dry basic). Ak : Trung bình (Medium): 9% Giới hạn (Limit): 6. Vk : Trung bình (Medium) 6% Lưu huỳnh chung khô (Total sulfur. là loại than antraxit. on dry basic). đang và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu Xuất khẩu. as received). Wtp : Trung bình (Medium): 3.12.7% Trị số toả nhiệt toàn phần khô (Gross calorifie value.Qua Thưc hiện các kết quả phân tích cho thấy Than của Công ty than Núi béo thuộc loại than có nhiệt lượng cao.5% Chất bốc khô (Volatile matter.5% Không lớn hơn (max): 4.Wtp : Trung bình (Medium): 3.5% Chất bốc khô (Volatile matter. as received). tiêu thụ than trong và ngoài nước. không lớn hơn (Under size rat at the initial delivery): 15% Độ tro khô (ash. không lớn hơn (Under size rat at the initial delivery): 15% Độ tro khô. Vk : Trung bình (Medium) 6% Lưu huỳnh chung khô (Total sulfur.00 Độ ẩm toàn phần (Total moisture. on dry basic).01 . Ak : Trung bình (Medium): 5% Giới hạn (Limit): 4. Qkgr: Không nhỏ hơn (min) 7900 cal/g Than cục 5b: . on dry basic).00 Độ ẩm toàn phần (Total moisture.7% Trị số toả nhiệt toàn phần khô (Gross calorifie value. Skch: Trung bình (Medium): 0. as received).01 . on dry basic). on dry basic).7% Trị số toả nhiệt toàn phần khô (Gross calorifie value.00 – 7. Ak : Trung bình (Medium): 6% Giới hạn (Limit): 5. on dry basic).5% Không lớn hơn (max):0.5% Không lớn hơn (max): 0. on dry basic). Skch: Trung bình (Medium): 0.5% Không lớn hơn (max):5.5% Không lớn hơn (max): 0. Skch: Trung bình (Medium): 0. Qkgr: Không nhỏ hơn (min) 7450 cal/g Than cục 5a: • • • • • • • Mã sản phẩm (Product number) : HG 05A Cỡ hạt mm : 6-18 Tỷ lệ dưới cỡ khi giao nhận ban đầu. không lớn hơn (Under size rat at the initial delivery): 15% Độ tro khô (ash. Qkgr: Không nhỏ hơn (min) 8000 cal/g Than cục 4b: • • • • • • • • Mã sản phẩm (Product number) : HG 04B Cỡ hạt mm (Size) : 15-35 Tỷ lệ dưới cỡ khi giao nhận ban đầu.5% Không lớn hơn (max):5. Than cục 4a: • • • • • • • Mã sản phẩm (Product number): HG 04A Cỡ hạt mm (Size): 15-35 Tỷ lệ dưới cỡ khi giao nhận ban đầu.Wtp : Trung bình (Medium): 3. Vk : Trung bình (Medium) 6% Lưu huỳnh chung khô (Total sulfur.0% Chất bốc khô (Volatile matter. on dry basic). on dry basic).00 Độ ẩm toàn phần (Total moisture.6.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->