NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐỐI VỚI VIỆC CHUẨN BỊ VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC CHO

VIỆC THÀNH LẬP CHÍNH ĐẢNG CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN Ở VIỆT NAM.
- Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp. Khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công, Người tham gia những hoạt động chính trị sôi nổi ngay trên đất Pháp như : tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Năm 1919, Người tham gia Đảng Xã hội Pháp. - Tháng 6 - 1919, Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt nhóm người yêu nước Việt Nam tại Pháp gửi “ Bản yêu sách 8 điểm” đến Hội nghị Vécxai, nhằm tố cáo chính sách của Pháp và đòi Chính phủ Pháp thực hiện các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Mặc dù không được chấp nhận, nhưng “ Bản yêu sách” đã gây tiếng vang lớn đối với nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa của Pháp. Tên tuổi Nguyễn Ái Quốc từ đó được nhiều người biết đến. - Tháng 7-1920 : Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ khảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Người vô cùng phấn khởi và tin tưởng, vì Luận cương đã chỉ rõ cho Người thấy con đường để giải phóng dân tộc mình. Từ đó, Người hoàn toàn tin theo Lênin, dứt khoát đi theo Quốc tế thứ III. - Tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp họp tại Tua vào cuối tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ III, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường Cộng sản. Sự kiện này mở ra cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam giai đoạn phát triển mới: giai đoạn gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường của cách mạng Nga - tức con đường cách mạng vô sản. Sau khi tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, trở thành người Cộng sản đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc vừa tiếp tục học tập, vừa tìm cách truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời một chính đảng tiên phong ở Việt Nam. * Tại Pháp: - Người tích cực hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tranh thủ sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Pháp và nhân dân Pháp đối với cách mạng Việt Nam. - Tham gia vào các hoạt động của Hội những người Việt Nam yêu nước Pháp, vận động đồng bào hướng về Tổ Quốc. - Năm 1921 Người cùng với một số nhà yêu nước của các nước thuộc địa khác như: Angiêri, Tuynidi, Marốc ... thành lập " Hội liên hiệp thuộc địa" để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc. - 1922 : Ra báo “ Le Paria” ( Người cùng khổ ) vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên tự giải phóng.Nguyễn Ái Quốc là người phụ trách chính của tờ báo. - Người tích cực tổ chức các buổi diễn thuyết, viết bài đăng trên báo " Người Cùng Khổ", " Nhân Đạo", " Đời sống nông dân" ... - Năm 1925, tác phẩm " Bản án chế độ thực dân Pháp" được xuất bản ở Pari. Những sách báo trên đây đã góp phần tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở các nước thuộc địa., truyền bá tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, làm thức tỉnh đồng bào trong nước. * Tại Liên Xô: - Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật từ Pari sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân lần thứ nhất ( 10-1923 ), và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V ( 7-1924 ) ... - Ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tích cực nghiên cứu các vấn đề về dân tộc và thuộc địa. Người đã có các tham luận quan trọng tại các đại hội quốc tế, viết nhiều bài cho các báo " Sự Thật" - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Liên Xô, tạp chí " Thư tín Quốc tế" của Quốc tế Cộng Sản ... - Nguyễn Ái Quốc tiếp tục phát triển và hoàn thiện thêm tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc, thông qua hoạt động thực tiễn và nghiên cứu sách báo mácxít. Nguyễn Ái Quốc đã nêu rõ mối quan hệ giữa cách

NAQ đã thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành 1 đảng duy nhất. thông qua Chánh cương vắn tắt. Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng. . Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác.Từ ngày 3 đến 7-2-1930. * Tại Quảng Châu: .Tháng 11-1924.Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên là bước chuẩn bị chu đáo về chính trị. bồi dưỡng cán bộ cách mạng. thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam theo xu thế cách mạng vô sản. . Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. hầm mỏ. 2/ NAQ đã chuyển bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: a) Tuyên truyền chủ nghĩa Mác. Sách lược vắn tắt. Hội nghị nhất trí thành lập đảng thống nhất. Yêu cầu của lịch sử cần phải có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước. Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng Quốc tế. Đây là bước chuẩn bị quan trọng về chính trị.Lênin được truyền bá sâu rộng trong phong trào cách mạng Việt Nam. . Nội dung sách xác định tính chất.v.Nguyễn Ái Quốc đã từ Xiêm (Thái Lan ) về Trung Quốc.Tại Quảng Châu.Đảng Cộng sản Việt Nam. về mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng vô sản thế giới.Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã xây dựng được cơ sở của mình ở khắp nơi ( thành thị. Đến tháng 6-1925. Hoạt động của Hội góp phần truyền bá tư tưởng Mác. nhiệm vụ. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên chủ trương thực hiện phong trào “ vô sản hoá”. Nhờ đó chủ nghĩa Mác .Tháng 7-1925. b) Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên truyền bá chủ nghĩa Mác.. nông thôn. Với thiên tài và uy tín. có quan hệ chặt chẽ với Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. đồn điền). đồng thời hội viên cũng ngày càng trưởng thành trong thực tiễn. Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp tại Cửu Long (Hương Cảng.Người quyết định cải tổ Tâm tâm xã. * Thời kì từ giữa năm 1927 đến 1930: . nhà máy.. 3 tổ chức cộng sản ra đời nhưng lại công kích lẫn nhau. lập ra nhóm “ Cộng Sản đoàn” ( 2-1925 ). NAQ là Người sáng lập ta ra Cộng sản Việt Nam SO SÁNH LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG (10/1930) VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ (2/1930) . Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô về Quảng Châu ( Trung Quốc ) nhằm tập hợp người yêu nước Việt Nam đang hoạt động ở đây. Đường cách mạng v.Lênin chuẩn bị thành lập Đảng. về vai trò của giai cấp nông dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng. . 5/ Tóm lại. với danh nghĩa đại diện Quốc tế Cộng sản triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. tổ chức và đội ngũ cán bộ cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.Từ năm 1928.Lênin. 1/ Sau gần 10 năm tìm đường cứu nước. lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. lập ra “ Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông”. đặt nền tảng cho đường lối cách mạng của Đảng ta.Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu sau đó đã được xuất bản thành sách “Đường Kách mệnh” ( 1927 ). tiên tiến nhất. . đặc biệt là nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng mácxít.Lênin vào nước ta thông qua các sách báo: Nhân đạo. . Bản án chế độ thực dân Pháp. lao động và tranh đấu.Lênin. 4/ Người đã vạch ra cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 3/ Đến 1929. giáo dục. Đời sống công nhân. truyền bá cho học chủ nghĩa Mác-Lênin. . tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc đồng thời đó là cơ sở lý luận của Đảng. . chọn một số người hăng hái. thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam. lực lượng của cách mạng Việt Nam. Người thành lập “ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và cho xuất bản tuần báo ‘ Thanh niên” làm cơ quan ngôn luận của Hội. tư tưởng cho sự thành lập Đảng Cộng Sản ở Việt Nam.mạng thuộc địa với cách mạng chính quốc. Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện ngắn ngày để đào tạo.

đều là chống đế quốc. Các văn kiện đó hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta-Cương lĩnh Hồ Chí Minh. Vậy giữa hai văn kiện này có những điểm gì giống và khác nhau ?. xác định rõ phương hướng chiến lược. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (3/2/1930) và Luận cương chính trị(10/1930) có những điểm giống nhau sau: 1/ Về phương hướng chiến lược của cách mạng. vào tháng 10. lực lượng cách mạng. Sự giống nhau trên là do cả hai văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917. “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình. 2/ Về nhiệm vụ cách mạng. Tiếp theo đó. chiến lược. các đại biểu đã nhất trí thông qua Chính cương vắn tắt. 1/ Một là. tìm đồng minh cho mình. cả 2 văn kiện đều xác định được tích chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng. sử dụng sức mạnh của số đông dân chúng Việt Nam cả về chính trị và vũ trang nhằm đạt mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến. đoàn kết quốc tế và vai trò lãnh đạo của Đảng. Tại hội nghị thành lập Đảng từ ngày 3/2/1930 đến ngày 7/2/1930 ở Hương Cảng – Trung Quốc. Đây là hai lực lượng nòng cốt và cơ bản đông đảo trong xã hội góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc nước ta. 4/ Về phương pháp cách mạng. Sách lược văn tắt và Chương trình tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. đây là 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này. xác định kẻ thù và nhiệm vụ. Như Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam”. nhiệm vụ cụ thể và cơ bản.1930 cũng tại Hương Cảng-Trung Quốc Ban chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo.Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử. giành chính quyền về tay công nông. nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam. chủ yếu là công nhân và nông dân. sách lược cơ bản của cách mạng Việt Nam và tôn chỉ mục đích. Phương hướng chiến lược đã phản ánh xu thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân Việt Nam. 6/ Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản. Trong mỗi khía cạnh trên đều thể hiện rõ sự giống và khác nhau giữa hai văn kiện. phương pháp cách mạng. là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. phong kiến để lấy lại ruộng đất và giành độc lập dân tộc. phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị là những văn kiện thể hiện đường lối cách mạng của Đảng ta. cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít với cách mạng thế giới đã thể hiện sự mở rộng quan hệ bên ngoài. Để xác lập đường lối. bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản. hai cương lĩnh trên có một số điểm khác sau: Cương lĩnh chính trị xây dựng đường lối của cách mạng Việt Nam còn Luận cương rộng hơn (Đông Dương). 5/ Về vị trí quốc tế. mục tiêu của cách mạng: Trong cương lĩnh chính trị xác định kẻ . Bên cạnh những điểm giống nhau. Hai văn kiện trên được xây dựng trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. cương lĩnh chính trị đã được vạch ra. 3/ Về lực lượng cách mạng.

trung nông. Như vậy. nông dân có số lượng đông đảo nhất. Luận cương đã thể hiện là một văn kiện tiếp thu được những quan điểm chủ yếu của Chính cương vắn tắt. thi hành chính sách tự do dân chủ bình đẳng phổ thông giáo dục theo hướng công nông hóa. còn quá nhấn mạnh đấu tranh giai cấp. xác định được nhiệm vụ nòng cốt của cách mạng. Tóm lại. tiểu địa chủ và tư bản Việt Nam chưa rõ mặt phản cách mạng. ngoài việc xác định lực lượng nòng cốt của cách mạng là giai cấp công nhân thì cương lĩnh cũng phát huy được sức mạnh của cả khối đoàn kết dân tộc. Còn Cương lĩnh chính trị tuy còn sơ lược vắn tắt nhưng nó đã vạch ra phương hương cơ bản của cách mạng nước ta. 2/ Hai là. Với Luận cương thì xác định giai cấp vô sản và nông dân là hai động lực chính của cách mạng mạng tư sản dân quyền. Luận cương chưa xác định được kẻ thù. Sách lược vắn tắt. => Hai cương lĩnh trên cùng với sự thống nhất về tổ chức có ý nghĩa hết sức to lớn cùng với sự ra đời của Đảng ta. tư tưởng. Trong Luận cương chính trị thì xác định phải “tranh đấu để đánh đổ các di tích phong kiến. tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc và tay sai. nhạy bén chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản. nhiệm vụ hàng đầu ở một nước thuộc địa nửa phong kiến nên không nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu đó là nêu cao vấn đề đấu tranh giai cấp. khả năng lôi kéo một bộ phận trung. còn những giai cấp và tầng lớp khác ngoài công nông như tư sản thương nghiệp thì đứng về phía đế quốc chống cách mạng. nó phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới. còn tư sản công nghiệp thì đứng về phía quốc gia cải lương và khi cách mạng phát triển cao thì họ sẽ theo đế quốc. lợi dụng hoặc trung lập phú nông. vấn đề cách mạng ruộng đất. phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận. Việc xác định nhiệm vụ như vậy của Luận cương đã đáp ứng những yêu cầu khách quan đồng thời giải quyết hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam lúc đó là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp đang ngày càng sâu sắc. về lực lượng cách mạng: Trong Cương lĩnh chính trị xác định lực lượng cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân nhưng bên cạnh đó cũng phải liên minh đoàn kết với tiểu tư sản. làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập”. bình đẳng. Tuy nhiên. Điều lệ tóm tắt. Điều đó cho thấy ta chưa phát huy được khối đoàn kết dân tộc. là giai cấp lãnh đạo cách mạng. Như vậy mục tiêu của cưong lĩnh xác định: làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập. Hai nhiệm vụ chiến lược dân chủ và dân tộc được tiến hành cùng một lúc có quan hệ khăng khít với nhau. trong đó giai cấp vô sản là đông lực chính và mạnh. Tuy nhiên. giữa tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản và thực tiễn cách mạng Việt Nam. nhiệm vụ dân chủ cũng dựa vào vấn đề dân tộc để giải quyết. . Nhiệm vụ dân tộc được coi là nhiệm vụ trọng đại của cách mạng. đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử . khả năng chống đế quốc và phong kiến ở mức độ nhất định của tư sản dân tộc. nhân dân được tự do. hướng vào nhiệm vụ hàng đầu là giải phóng dân tộc. đánh đổ các cách bóc lột theo lối tiền tư bản và để thực hành thổ địa cách mạng cho triệt để” và “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp. thành lập chính phủ công nông binh và tổ chức cho quân đội công nông.thù. Chúng là nền tảng cho những văn kiện nhằm xây dựng. là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong tiến trình lịch sử của dân tộc ta. Luận cương cũng có những mặt hạn chế nhất định: Sử dụng một cách dập khuân máy móc chủ nghĩa Mác-Lênin vào cách mạng Việt Nam. nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ giặc Pháp sau đó mới đánh đổ phong kiến và tay sai phản cách mạng( nhiệm vụ dân tộc và dân chủ). dân chủ. chưa đánh giá đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản. Cương lĩnh thể hiện sự vận dụng đúng đắn sáng tạo. phát triển từ cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. là một động lực mạnh của cách mạng. tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc Việt gian chia cho dân cày nghèo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful