19.11.

2011 1
BÀI GIANG MÔN
CÔNG NGHE CHE TAO MÁY
Chuong 2: Thiêt kê Dô gá
Biên soan: HÒ VÌÉT BÌNH
NGUYÉN HOÀÌ NAM
Tp HCM, 5-2010
19.11.2011 2
MUC ÐICH MUC ÐICH
Thiêt kê hoàn chinh các loai dô gá, trong dó
chú trong dên dô gá chuyên dùng trong
sán xuât hàng loat lón.
19.11.2011 3
& CÀ& & CÀ&
· Nãm vüng phuong pháp thiêt kê dô gá
· Biêt cách lua chon và sú dung các bô
phân tiêu chuân cúa dô gá
· Tính toán thành thao các sai sô, luc kep
· Biêt cách Sú dung các loai sô tay vê dô gá
· Nãm vüng xu huóng phát triên cúa dô gá
19.11.2011 4
AŨI DUAC AŨI DUAC
Bai 1: Khai niêm chung vê dô ga
Bai 2: Phuong phap thiêt kê dô ga
Bai 3: Chuân va sai sô chuân
Bai 4: Cac chi tiêt va co câu dinh vi
Bai 5: Kep chát va nhung tinh toan vê kep chát
19.11.2011 5
Bai 6: Cac co câu kep chát kiêu co khi
Bai 7: Cac co câu kep chát kiêu thuy, khi, diên
tu, diên co
Bai 8: Cac co câu khac cua dô ga
Bai 9: Khai quat vê dô ga tô hop thao láp nhanh
% LiE& %HAM KHAO % LiE& %HAM KHAO
1. Hô Viêt Bình. Công nghê chê tao máy.
ÐH SPKT
2. Sô tay CNCTM, T2 ÷ KHKT
3. Sô tay thiêt kê co khí (1,2,3)- KHKT
4. Hà Vãn Vui. Ðô gá trên máy cãt kim loai
(1,2). KHKT
5. Hô Viêt Bình. Ðô gá gia công co. ÐN
6. Trân Vãn Ðich. Ðô Gá. KHKT
7. Ðãng Vü Giao. Tính và thiêt kê dô gá.
ÐHKB HN
19.11.2011 6
19.11.2011 7
Bai 1: I AIEM CUAC JŜ DO C I AIEM CUAC JŜ DO C
Cac vân dê o bai 1:
1- Nhiêm vu cua dô ga
2- Câu tao cua dô ga
3- Tac dung cua dô ga
4- Cac yêu câu dôi voi dô ga
5- Phân loai dô ga
Chuong II
19.11.2011 8
HE %HŰNG CÔNG NGHE HE %HŰNG CÔNG NGHE
MÁY
DAO
CHI TIET
DO GÁ
19.11.2011 9
Ahiêm vu cua dô gá Ahiêm vu cua dô gá
- Xac dinh vi tri cua chi tiêt gia công so voi
may va dung cu cát (dinh vi)
- Cô dinh vi tri chi tiêt dã dinh vi, không cho
ngoai luc lam xê dich hay rung dông (kep chát)
- Xac dinh vi tri va dân huong dung cu cát
- Tao thêm môt sô chuyên dông dê gia công
cac bê mát phuc tap
19.11.2011 10
Câu tʼno tông quát cua dô gá Câu tʼno tông quát cua dô gá ??
- Bô phân dinh vi
- Bô phân kep chát
- Cac co câu truyên luc
- Cac co câu dân huong, so dao
- Cac co câu quay va phân dô
- Thân va dê dô ga
- Co câu dinh vi va kep chát dô ga vao may
19.11.2011 11
%ác dung cua dô gá %ác dung cua dô gá ??
1- Nâng cao náng suât va dô chinh xac
2- Mo rông kha náng công nghê cua thiêt bi
3- Giup gia công duoc cac nguyên công kho
4- Giam nhe su cáng tháng va cai thiên diêu
kiên lam viêc cua công nhân
5- Không cân su dung tho bâc cao
19.11.2011 12
Hu câu dŧi vūi dô gá Hu câu dŧi vūi dô gá ??
- Kêt câu dô ga phai phu hop voi công dung
(do ga chuvên dung nên co kśt cau don gian)
- Dô ga phai dam bao dô chinh xac cua chi tiêt
- Su dung dô ga phai thuân tiên (ga dát dê dang,
nhanh chong...) va an toan
19.11.2011 13
!3 loœi dô gá !3 loœi dô gá
- Phân loai theo nhóm máy
- Phân loai theo múc dô chuyên môn hóa
19.11.2011 14
!hân loʼni dô gá theo nhóm máv !hân loʼni dô gá theo nhóm máv
- Dô ga trên may tiên, may tiên rovonve
- Dô ga trên may phay
- Dô ga trên may bao
- Dô ga trên may mai
- Dô ga trên may khoan
- Dô ga trên may doa
- Dô ga trên may chuôt
- Dô ga trên may gia công banh ráng
.
19.11.2011 15
'i du 1
19.11.2011 16
'i du 2
19.11.2011 17
'i du 3
19.11.2011 18
'i du 4
19.11.2011 19
!hân loʼni theo mųc dũ chuvHn môn hoá !hân loʼni theo mųc dũ chuvHn môn hoá
- Dô ga van náng thông dung
- Dô ga van náng diêu chinh
- Dô ga chuyên môn hoa diêu chinh
- Dô ga chuyên dung
- Dô ga tô hop
19.11.2011 20
i 2: i 2: !huong pháp thiśt kś dô gá !huong pháp thiśt kś dô gá
Cac vân dê o bai 2:
- Phuong huong chung khi thiêt kê
- Cac tai liêu ban dâu khi thiêt dô ga
- Trinh tu thiêt kê dô ga
- Cac tinh toan khi thiêt kê dô ga
Chuong II
19.11.2011 21
!huong huūng chung khi thiśt kś !huong huūng chung khi thiśt kś
- Tiêu chuân hoa kêt câu cua dô ga hay tung
bô phân
- Dung cac phuong tiên tac dung nhanh
- Tu dông hoa
- Huong toi su dung dô ga thao tô hop thao láp
Trong sán xuât hàng loat lón và hàng khôi
yêu câu chính là co khí hóa và tu dông hóa
nhãm nâng cao ÐCX, nãng suât và giám
súc lao dông.
Dùng nhiêu các dô gá nhiêu vi trí, bán tu dông
và tu dông, gia công liên tuc, phân dô và
kep chãt tu dông .
19.11.2011 22
19.11.2011 23
%i liêu ban dâu dê thiśt kś dô gá %i liêu ban dâu dê thiśt kś dô gá
- Ban vë chi tiêt gia công
- So dô ga dát cua nguyên công dang thiêt kê
- San luong
- cac buoc gia công, may, dao, chê dô cát
- Cac loai tai liêu tra cuu: sô tay công nghê
chê tao may, sô tay thiêt kê co khi.
19.11.2011 24
%7Knh tŻ thiśt kś dô gá %7Knh tŻ thiśt kś dô gá
Buoc 1: Thiêt kê nguyên ly
Buoc 2: Thiêt kê kêt câu cu thê (ban vë láp) theo
dung ti lê
Buoc 3: 'ë tach chi tiêt tu ban vë láp, diêu chinh chi
tiêt
Buoc 4: Hiêu chinh ban vë láp
19.11.2011 25
%Jnh toán khi thiśt kś dô gá %Jnh toán khi thiśt kś dô gá
Tính sai sô gá dàt :
Trong do :
s
c
- sai sô chuân
s
k
- sai sô kep chát
s
dg
-sai sô dô ga (báng 1/3 1/5 dung sai kich
thuoc)
Nêu s
gd
÷ ½ dung sai kich thuoc la dat yêu câu
2 2 2
gd c k dg
s s s s = + +
19.11.2011 26
Tinh toan khi thiêt kê dô ga
2 Tính toán luc kep cân thiêt W
ct
dê chon co
câu kep phu hop.
3 . Tính luc kep do co câu kep tao ra W
4 . Kiêm tra bên cua cac co câu chiu luc
19.11.2011 27
Bai 3: Chuŋn v sai sŧ chuŋn Chuŋn v sai sŧ chuŋn
Cac vân dê o bai 3:
- Dinh nghia va phân loai chuân
- Khai niêm sai sô chuân
- Muc dich tinh sai sô chuân
- Cac cach tinh sai sô chuân
Chuong II
19.11.2011 28
Dšnh nghîa:
Chuân la tâp hop cac diêm, duong hoác
bê mát ma nguoi ta cán cu vao do dê xac dinh vi
tri cac diêm, duong hoác bê mát khac cua ban
thân chi tiêt do hoác cua cac chi tiêt khac trong
qua trinh thiêt kê, gia công, láp rap .
19.11.2011 29
!hân loʼni chuŋn !hân loʼni chuŋn
Chuŋn thiśt kś. la chuân dung trong thiêt kê
- Chuân thiêt kê co thê la chuân thuc hoác
chuân ao
Chuŋn cong nghê. co bôn loai va la chuân thât
- Chuân dinh vi
- Chuân diêu chinh
- Chuân do luong
- Chuân láp rap
19.11.2011 30
NGUYÊN TAC 6 DIEM
KHI DINH VI CHI
TIET
19.11.2011 31
Các vJ du vŝ chuŋn Các vJ du vŝ chuŋn
Trong truong hop nay ta nhân thây: chuân dinh vi, gôc kich
thuoc va chuân diêu chinh la trung nhau
H
Gôc kich thuoc (trên chi tiêt)
Mát gia công
Chuân diêu chinh
(trên dô ga)
Chuân dinh vi (trên chi tiêt)
Chi tiêt ga trên mát pháng
Ví du
19.11.2011 32
Chuân dinh vi va chuân diêu chinh trung nhau, khac gôc
kich thuoc
Ví du 2
Chi tiêt ga trên truc ga ( chôt )
Chuân diêu chinh
(mát chôt)
Chuân dinh vi
(mát lô)
H
Gôc kich thuoc
19.11.2011 33
Chuân dinh vi, chuân diêu chinh va gôc kich thuoc dêu
nám o cac vi tri khac nhau trong hê thông ga dát
Ví du 3
Chuân diêu chinh (mát dâu mâm cáp)
Gôc kich thuoc cua l
1
( mát dâu )
Chuân dinh vi (mát côn lô tâm)
Gôc kich thuoc cua l
2
( mát dâu )
l
1
l
2
L
I 0
Chi tiêt ga trên 2 mùi tâm .
19.11.2011 34
Chuân dinh vi, chuân diêu chinh va gôc kich thuoc dêu
nám o cac vi tri khac nhau trong hê thông ga dát
Ví du 4
Chuân diêu chinh ( trên dô ga )
B Gôc kich thuoc ( duong sinh thâp nhât cua tru
C Mát gia công .
K , K` - Chuân dinh vi ( 2 duong sinh tiêp
xuc voi khôi ' )
C
O
B

K K`
H
Chi tiêt ga trên khôi '
19.11.2011 35
$ai sŧ chuŋn $ai sŧ chuŋn
Khai niêm .
- Sai sô chuân la luong biên dông lon nhât
cua gôc kich thuoc chiêu lên phuong kich
thuoc cân thuc hiên.
- Sai sô nay phat sinh khi chuân dinh vi
không trung gôc kich thuoc.
- Ky hiêu : s
c
19.11.2011 36
Muc dJch tJnh sai sŧ chuŋn Muc dJch tJnh sai sŧ chuŋn
- Sai sô khi gia công cua kich thuoc L la:
L ÷ %(
dh
+
dc
+
m
+
n
+ s
gd
) + %
hh
- Hê thông công nghê phai bao dam :
L·0L
- Kinh nghiêm cho thây ráng, nêu:
s
c
· |s
c
| ÷ (1/3 1/2)0L
thi kich thuoc hinh thanh khi gia công co thê së
nám trong pham vi dung sai, nghia la :
L · 0L
19.11.2011 37
CC !AC !! %A $I $Ŧ CUŊA CC !AC !! %A $I $Ŧ CUŊA
Co 3 phuong phap tinh sai sô chuân:
1.Tinh truc tiêp
2.Dung chuôi kich thuoc hinh hoc
3.Dung chuôi kich thuoc công nghê
19.11.2011 38
%A $I $Ŧ CUŊA %A $I $Ŧ CUŊA
ŒAC CUOI C %ŪC CÔAC ACE ŒAC CUOI C %ŪC CÔAC ACE
Chuôi kich thuoc công nghê gôm 4 khâu co ban:
- Khâu 1: tu dung cu cát dên chuân diêu
chinh (kich thuoc diêu chinh): a
- Khâu 2: tu chuân diêu chinh toi chuân
dinh vi: x
1
- Khâu 3: tu chuân dinh vi dên gôc kich
thuoc: x
2
- Khâu 4: tu gôc kich thuoc dên bê mát gia
công: L (kich thuoc gia công)
19.11.2011 39
- Do su dao dông cua khâu 2 (x
1
) va khâu 3
(x
2
) ma gây ra sai sô chuân
Tuc la: s
c
(L) ÷ x

+ x
2
19.11.2011 40
%7Knh tŻ tJnh sai sŧ chuŋn %7Knh tŻ tJnh sai sŧ chuŋn
- 'ë so dô ga dát khi gia công
- Xac dinh rõ cac chuân va gôc kich thuoc
- 'ë chuôi kich thuoc công nghê
- xac dinh cac luong biên dông cua khâu x
1
va khâu x
2
- Sai sô chuân cua kich thuoc gia công:
s
c
(L) ÷ x
1
¹ x
2
19.11.2011 41
Cac vi du
Ví du
( )
2
c
D
h
0
s =
19.11.2011 42
Cac vi du
Ví du 2
( ) 2
2
c
D d
h e
0 0
s
+
= +
19.11.2011 43
Cac vi du
Ví du 3:


1
(1 )
2
sin
2
2sin
2
c
c
D
H
D
h
0
s
¬
0
s
¬
=
=
19.11.2011 44
Cac vi du
Ví du 4:


2
2
2
c
c
D d
H e
d
h
0 0
s
0
s
+
= +
=
19.11.2011 45
Ví du 5:


1
2
cot
2 2
cot
2 2
c
c
d
l g
d
l L g
0 ¬
s
0 ¬
s 0
=
=
19.11.2011 46
Cac vi du
Ví du 6:


2
2
2
c
c
D
H
d
h e
0
s
0
s
=
= +
19.11.2011 47
Cac vi du
Ví du 7:


2
2
2
c
c
D
H e
h
h
0
s
0
s
= +
=
19.11.2011 48
Cac vi du
Ví du 8:

2
2 2sin
c
d D
H e
0 0
s
¬
= +
19.11.2011 49
Cac vi du
Ví du 9:

2
2 2sin
c
D d
H e
0 0
s
¬
= +
19.11.2011 50
Bai 4: Các chi tiśt v co câu dšnh vš Các chi tiśt v co câu dšnh vš
Cac vân dê o bai 4:
- Cac chi tiêt dinh vi vao pháng
- Cac chi tiêt dinh vi vao mát tru ngoai
- Cac chi tiêt dinh vi vao mát tru trong
- Cac loai chi tiêt dinh vi phu
Chuong II
19.11.2011 51
Các chi tiśt v co câu dšnh vš Các chi tiśt v co câu dšnh vš
Khai niêm:
Cac chi tiêt dinh vi la cac chi tiêt:
- Tiêp xuc voi chuân dinh vi cua chi tiêt
- Thay thê cho cac diêm dinh vi
- Không chê cac bâc tu do theo nguyên tác
6 diêm
19.11.2011 52
Các ci tiťt dū3 vū vào màt p"3g Các ci tiťt dū3 vū vào màt p"3g
Chôt tì cô dinh
19.11.2011 53
Các ci tiťt dū3 vū vào màt p"3g Các ci tiťt dū3 vū vào màt p"3g
Chôt tì cô dinh
19.11.2011 54
19.11.2011 55
19.11.2011 56
19.11.2011 57
2Chôt tì diêu chinh
19.11.2011 58
2Chôt tì diêu chinh
19.11.2011 59
2Chôt tì diêu chinh
19.11.2011 60
2Chôt tì diêu chinh
19.11.2011 61
19.11.2011 62
Phiên ty
c)
b)
a) C C
1
L
d
h H
B
B
b
h
1
h
2
45
0
19.11.2011 63
!hiên tì loai kiêu
!hiên tì loai kiêu 2
19.11.2011 64
Phiên ty cô dinh co khia rãnh
19.11.2011 65
Chi tiśt dšnh vš vo mát t7u ngoi Chi tiśt dšnh vš vo mát t7u ngoi
- Khôi ' cô dinh
- Khôi ' di dông
- Ong kep dan hôi
19.11.2011 66
Khôi V
C
D
H
h
¬
0
2-5mm
e) d)
c) b) a)
19.11.2011 67
Khôi ' cô dinh
19.11.2011 68
Khôi ' di dông
19.11.2011 69
Khôi ' láp trên mát dung
Ðinh vi mãt dâu và có lô lãp chôt dinh vi
19.11.2011 70
Ðinh vi mãt dâu và có lô lãp chôt dinh vi
19.11.2011 71
Côn Ðinh vi
19.11.2011 72
19.11.2011 73
19.11.2011 74
Các chi tiśt dšnh vš mát t7u t7ong Các chi tiśt dšnh vš mát t7u t7ong
- Chôt dinh vi
- Truc ga
- Mùi tâm
19.11.2011
75
Chôt dinh vi
19.11.2011
76
Chôt dinh vi co ren D ~ 20
19.11.2011
77
Chôt dinh vi co ren
D·÷ 10
D ~ 10
19.11.2011
78
Chôt dinh vi không co ren
D ~ 10
19.11.2011
79
Chôt dinh vi
Chôt trám D>10, không ren
19.11.2011 80
19.11.2011 81
Truc gá bung
19.11.2011 82
Truc gá bung
19.11.2011 83
Truc

bung
dùng
chât
déo
19.11.2011 84
Truc gá bung
19.11.2011 85
19.11.2011 86
Müi tâm
a) b) c) d)
e) I)
19.11.2011 87
19.11.2011 88
Cac chi tiêt dinh vi phu
19.11.2011 89
Cac chi tiêt dinh vi phu
19.11.2011 90
Cac chi tiêt dinh vi phu
19.11.2011 91
Bai 5: ŕp chát v nhŹng tJnh toán ŕp chát v nhŹng tJnh toán
khi kŕp chát khi kŕp chát
Cac vân dê o bai 5:
- Khai niêm vê kep chát
- Y nghia kep chát
- Yêu câu cua co câu kep chát
- Phuong, chiêu va diêm dát cua luc kep
- Phân loai co câu kep chát theo náng luong
- Cach tinh luc kep cân thiêt qua cac vi du
- Sai sô do luc kep gây ra
Chuong II
19.11.2011 92
hái niêm vŝ kŕp chát hái niêm vŝ kŕp chát
Kep chát la cô dinh chi tiêt dã duoc dinh vi dê:
- Chi tiêt không bi rung dông, xê dich
- Không bi biên dang
do luc cát, luc ly tâm.. hoác do trong luong cua chi
tiêt trong qua trinh gia công gây ra
19.11.2011 93
nghîa cua vân dŝ kŕp chát nghîa cua vân dŝ kŕp chát
- Giam duoc suc lao dông
- Giam thoi gian gia công
- Nâng cao dô chinh xac khi gia công
- Nâng cao dô bong gia công
19.11.2011 94
AhŹng vHu câu dŧi vūi co câu kŕp AhŹng vHu câu dŧi vūi co câu kŕp
- Không duoc pha võ vi tri dã dinh vi
- Luc kep phai vua du
- Biên dang do luc kep gây ra không duoc
vuot qua gioi han cho phep
- Dam bao dông tac phai nhanh, an toan
- Co câu kep chát phai nho gon, don gian
19.11.2011 95
!huong, chiŝu v diêm dát cua lŻc kŕp !huong, chiŝu v diêm dát cua lŻc kŕp
Phuong.
- Phuong luc kep nên vuông goc voi mát dinh vi
nhiêu bâc tu do (3 bâc)
Chiŝu.
- Chiêu huong vao mát dinh vi
Ðiêm dàt.
- Diêm dát phai duoc dát trong diên tich mát
dinh vi hoác o cac diêm dõ va phai gân mát gia
công
19.11.2011 96
!HĬONG CHŦ& LƄC KŞ! !HĬONG CHŦ& LƄC KŞ!
Kep theo phuong nghiêng
19.11.2011 97
!HĬONG CHŦ& LƄC KŞ! !HĬONG CHŦ& LƄC KŞ!
Co thêm dinh vi va kep phu
19.11.2011 98
!HĬONG CHŦ& LƄC KŞ! !HĬONG CHŦ& LƄC KŞ!
Kep song song mát dinh vi 3 bâc
Kep trên xuông
19.11.2011 99
Diêm dát luc tôt Diêm dát luc không tôt
d)
i)
W
ct
W
ct
W
ct
P
0
P
0
W
ct
W
ct
G
W
ct
P
o
P
o
c)
a)
W
ct
W
ct
e)
h)
b)
W
ct
W
ct
f)
g)
j)
m)
W
ct
k)
l)
W
ct
19.11.2011 100
Có thê không cân kep chãt
19.11.2011 101
CÁC %INH %OÁN KH KŞ! CHA% CÁC %INH %OÁN KH KŞ! CHA%
· Tính luc kep cân thiêt (W
ct
)
· Chon co câu kep
· Tính luc do co câu kep tao ra (W)
· Xác dinh các kích thuóc, thông sô cúa co
câu kep
· Kiêm nghiêm và Kiêm tra bên co câu kep
19.11.2011 102
%Jnh lŻc kŕp cân thiśt %Jnh lŻc kŕp cân thiśt
· Luc kep cân thiêt là luc kep vùa dú dê
chông lai luc cãt và các loai luc khác trong
quá trình gia công.
· Chon và tính toán co câu kep theo luc kep
cân thiêt së cho ta co câu nhó gon, tiêt
kiêm vât liêu.
19.11.2011 103
Nhüng yêu tô dê tính luc kep cân thiêt
- Phuong an dinh vi va dô dinh vi
- Phuong chiêu, diêm dát luc kep (Wct )
- Phuong chiêu, diêm dát va gia tri cua luc cát,
mô men cát.
- Trong luc, luc ly tâm, luc quan tinh (nêu co)
- Cac kich thuoc liên quan vê vi tri giua cac luc
noi trên voi nhau va voi dô dinh vi
19.11.2011 104
'iťt các pĭ3g tri3 c3 bŝ3g 'iťt các pĭ3g tri3 c3 bŝ3g
· Duói tác dung cúa luc cãt nêu chi tiêt bi tinh
tiên thì luc kep phái chông lai su tinh tiên dó,
viêt phuong trình cân bãng luc
· Duói tác dung cúa mô men cãt hay luc cãt, nêu
chi tiêt bi quay hoãc lât, viêt phuong trình cân
bãng mô men
· Tù các phuong trình trên tính duoc luc kep
cân thiêt, lây giá tri lón nhât dê chon co câu
kep.
Chú ý: trong nhiêu truòng hop phái sú dung luc
ma sát.
19.11.2011 105
Cac vi du tinh luc kep cân thiêt
0
2
ct
K P l
W
D
L L L
=
'i du 1:
W
ct
M
c
P
0
O
D
l
19.11.2011 106
Cac vi du tinh luc kep cân thiêt
'i du 2:
ct
ct
P
zn
P
zd
2
z
ct
K P
W
f
L
=
L
19.11.2011 107
Cac vi du tinh luc kep cân thiêt
'i du 3:
2 2
1
z
ct
K P l b
W
a f l
L L +
=
+ L
W
ct
a
l
/
n
d
P
z

19.11.2011 108
Cac vi du tinh luc kep cân thiêt
'i du 4:
3
z
ct
K P
W
f
L
=
L
W
ct
W
ct
W
ct
P
z
P
X
19.11.2011 109
Cac vi du tinh luc kep cân thiêt
'i du 5:
1 c z
ct
K M K P R
W
f R f R
L L L
= =
L L
W
ct
R1
¬
R
19.11.2011 110
Cac vi du tinh luc kep cân thiêt
'i du 6:
M
c
W
ct
I
1
R
1
I
2
R
2 1
1 2 1
-
c x
ct
K M f P R
W
f R f R
L L L
=
L + L
19.11.2011 111
Cac vi du tinh luc kep cân thiêt
'i du 7:
M
c
W
ct
a
c
ct
K M
W
f a
L
=
L
19.11.2011 112
Cac vi du tinh luc kep cân thiêt
'i du 8:
W
ct
¬
D
W
ct
I
¬/2
N
W/2
u
sin
2
c
ct
K M
W
f D
L L
=
L
19.11.2011 113
Cac vi du tinh luc kep cân thiêt
'i du 9:
P
M
c
W
ct
I
1
I
2
P
z
e
1 2
u
| ( )| sin
2
u
( sin )
2
z
ct
K P e R
W
f f
L L + L
=
+ L
19.11.2011 114
Cac vi du tinh luc kep cân thiêt
'i du 10:
W
ct
D
2 2
3 3
3 ( - )
( - )
c
ct
K M n D d
W
f D d
L L L L
=
L
19.11.2011 115
Cac vi du tinh luc kep cân thiêt
'i du 11:
M
c
a
D
d
W
ct
P
2
P
1
2 2
1 2
3 3
2 2
1 -
3 -
ct
K a P P
W
D d
f
D d
L L +
=
L L
19.11.2011 116
Sai sô do luc kep gây ra
y
q
Y
m
i
ny
m
a
x
q
min
q
max
H
max
H
min
W
y
min
y
max
So dô xac dinh sai sô do kep chát
0
max min
c ( - y )cosu
K
v =
19.11.2011 117
Bai 6: Cac co câu kep chát kiêu co khi
Cac vân dê o bai 6:
- Luc kep cua cac dang chêm thông dung
- Luc kep báng ren
- Luc kep báng cam
- Kep báng dia mong dan hôi
Chuong II
19.11.2011 118
Co câu kep bãng chêm
W W
P
"
19.11.2011 119
Luc kep cua cac dang chêm thông dung
Chêm vat môt mát:

1
"
W
tg tg ¬ ¬ o
=
+ +
": luc dóng chêm
19.11.2011 120
Chêm vat hai mát

1 2
"
W
tg tg ¬ o ¬ o
=
+ + +
19.11.2011 121
Chêm truyên luc báng tru truot
)
1 3 '
1 2
. 1 ( )
( )
" tg tg
W
tg tg
¬ o o
¬ o o
+ +
=
+ +
19.11.2011 122
Luc thao chêm

1
.
7
" W tg tg o ¬ o = + ¦
¦
19.11.2011 123
Luc kep chát báng ren

/
1
.
. .
tb
" L
W
7 tg R tg ¬ o o
=
+ +
19.11.2011 124
CÁC KIEU KE! BANG REN
19.11.2011 125
CÁC KIEU KE! BANG REN
19.11.2011 126
CÁC KIEU KE! BANG REN
19.11.2011 127
CÁC KIEU KE! BANG REN
19.11.2011 128
KEP 2 CHI TIET
19.11.2011 129
19.11.2011 130
Tinh suc bên va chon bulông
Tinh theo ung suât tuong duong:
Tinh theo hê sô an toan:
Chon duong kinh bulông:
)
2
5, 2.
.
P
d
9
K
a
)
th
tt
P
n n
P
= K
.
W
d C
9
=
19.11.2011 131
Bang luc kep do bulông tao ra
So

kep
Cac
thông
sô va
loai
vit
Luc kep voi cac loai vit
M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M42
Buóc ren
1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 4 4,5
W
Chiêu dai l
Luc ván "
Luc kep W
'it dâu câu
80
1,5
250
100
2,0
320
120
2,5
390
140
3,5
530
160
5,0
750
190
6,5
1050
220
8,5
1400
240
10,0
1600
280
12,0
2150
310
13,0
2300
360
15,0
2800
410
15,0
2900
460
15,0
3000
520
15,0
3100
600
15,0
3200
W
Chiêu dai l
Luc ván "
Luc kep W
Dâu pháng
80
1,5
190
100
2,0
240
120
2,5
290
140
3,5
390
160
5,0
560
190
6,5
7600
220
8,5
1030
240
10,0
1200
280
12,0
1560
310
13,0
1700
360
15,0
2050
410
15,0
2150
460
15,0
2200
520
15,0
2350
600
15,0
3200
W
Chiêu dai l
Luc ván "
Luc kep W
'it dâu
vanh khán
80
2,5
220
100
3,5
290
120
4,5
370
140
7,0
550
160
5,0
460
190
6,5
650
220
8,5
860
240
10,0
1000
280
12,0
1300
310
15,0
1350
360
15,0
1400
410
15,0
1400
460
15,0
1500
520
15,0
1550
600
15,0
1600
W
Chiêu dai l
Luc ván "
Luc kep W
'it dâu co
miêng dêm
80
1,5
160
100
2,0
200
120
2,5
250
140
3,5
330
160
5,0
460
190
6,5
650
220
8,5
860
240
10,0
1000
280
12,0
1300
310
13,0
1400
360
15,0
1700
410
15,0
1750
460
15,0
1800
520
15,0
1850
600
15,0
1900
¬
19.11.2011 132
Luc kep chát báng cam
Cam tron lêch tâm

1
.
.
" L
W
tg tg 8 o ¬ ¬
=
+ + ¦
¦
19.11.2011 133
S
L
"
"

k
n
"
2
F
W
e
.
¬
8
O
O

A
B
a)
m
¬
max
k
n
m
b)
Hinh 2. 36
xD/2
"
2

1
.
.
" L
W
tg tg 8 o ¬ ¬
=
+ + ¦
¦
19.11.2011 134
CÁC KIEU KE! BANG CAM
19.11.2011 135
CÁC KIEU KE! BANG CAM
19.11.2011 136
CÁC KIEU KE! BANG CAM
19.11.2011 137
Kep nhanh
19.11.2011 138
Bang tinh goc nâng va ban kinh lam viêc cua cam
So dô kep Goc lêch
tâm
Gia tri goc
nâng
Ban kinh
lam viêc
Hanh trinh
kep
.
e
.
¬
¸ e
¸
e
¬
¬
¸
e
.
¸
e
¬=0
Ø = 9g =
0, 5.D e 8 =
$=

Ø < <
0
.cosþ
u
0, 5. .sinþ
90
e
tg
D e
. ¸
=

=
0, 5. .sin
cos
D e .
8
¬

= .(1 sin ) $ e . =

Ø =
D
e
tg
. 2
max
= ¬
¬
8
cos
. 5 , 0 D
= e $=

Ø < <
.
.
¬
sin . . 5 , 0
cos .
e D
e
tg
+
=
¬
.
8
cos
sin . 5 , 0 e D+
=
) sin 1 .( . + = e $

Ø =
9g = e D + = . 5 , 0 8
e $ . 2 =
19.11.2011 139
19.11.2011 140
Luc kep chát báng dia mong dan hôi
1
0, 75P
W
tg¬
=
19.11.2011 141
Kep chát báng chât deo
19.11.2011 142
19.11.2011 143
- Biên dang cua ông mong:
- Monment xoán kep chát:
2
.
.
.
7
Max
R p
R R R
E h E
9
= · =
5 2
.5.10 . . . .
c
M i m m D 0 =
Luc kep chàt bàng chât deo
19.11.2011 144
Bai 7: Cac co câu kep chát kiêu thuy khi,
diên tu, diên co
Cac vân dê o bai 7:
- Luc kep báng khi nen
- Kep chát báng thuy luc
- Luc kep báng khi nen thuy luc
- Luc kep báng co khi thuy luc
- Luc kep chát báng diên co
- Luc kep chát báng diên tu
- Luc kep chát báng chân không
Chuong II
19.11.2011 145
Luc kep báng khi nen
2 2 2
.
. .( )
12
p
" l D Dd d q
a
= +
Luc kep báng xi lanh tac dung môt chiêu
19.11.2011 146
Luc kep báng khi nen
2 2
.
.( )
12
p
" D Dd d
a
= +
Luc kep báng xi lanh tac dung hai chiêu
19.11.2011 147
ÐÒ GÁ KHÍ NÉN
19.11.2011 148
19.11.2011 149
Kep chát báng thuy luc
19.11.2011 150
19.11.2011 151
Kep chát báng khi nen thuy luc
Dung biên
ap truc tiêp
2 2
1
0
2
.
. . . .
4.
kn ct
D D
" p
d

a
=
19.11.2011 152
Dung biên ap tac dông tuân tu
19.11.2011 153
Kep chát báng co khi thuy luc

2
1
2
. .
.
. .
tb
P L D
" P
7 tg d

¬ o
=
+
19.11.2011 154
Kep chát báng diên co
. ( )
M
P tg
7
¬ o =
19.11.2011 155
Kep chát báng diên tu
.
x
T f P K
Diêu kiên:
19.11.2011 156
19.11.2011 157
Kep chát báng chân không

0
.
a v
W p p F P =
19.11.2011 158
Bai 8: Cac co câu khac cua dô ga
Cac vân dê o bai 8:
- Co câu dân huong
- Yêu câu vê kich thuoc cua bac dân huong
- Cu so dao
- Co câu quay va phân dô
- Thân dô ga
Chuong II
19.11.2011 159
Co câu dân huong
Nhiêm vu
Co câu dân huong dung dê dân huongdung cu
cát va nâng cao dô cung vung cua no.
Phân loai:
- Bac dân huong cô dinh
- Bac dân huong thay thê
- Bac dân huong co kêt câu dác biêt
19.11.2011 160
Bac dân huong thay thê
19.11.2011 161
19.11.2011 162
ÐÒ GÁ
CÓ TÁM
DÄN
HUÓNG
TREO
19.11.2011 163
Yêu câu vê kich thuoc cua bac dân huong
Chiêu dai bac dân:
Khoan gang:

0, 3 0, 5 a d =

0, 5 1 a d =
0, 3. a d ·

1, 5 2 b d =
Khoan thep, vât liêu deo:
Khi khoet:
19.11.2011 164
19.11.2011 165
Cu so dao
Dinh nghia:
Cu so dao la dung cu dung dê diêu chinh vi
tri cua dao so voi may hoác dô ga
Phân loai:
- Cu so dao chiêu cao
- Cu so dao chiêu cao mát mut
- Cu so dao goc
- Cu so dao goc mát mut
19.11.2011 166
Cu so dao chiêu cao
19.11.2011 167
Cu so dao chiêu cao mát mut
19.11.2011 168
Cu so dao goc
19.11.2011 169
Cu so dao goc mát mut
19.11.2011 170
Cü so dao phay
19.11.2011 171
19.11.2011 172
19.11.2011 173
Chôt phân dô
19.11.2011 174
%hân dô gá %hân dô gá
Khai niêm:
Thân dô ga la chi tiêt dung dê láp cac chi
tiêt cua dô ga
Yêu câu:
- Kêt câu phai cung vung
- Don gian, nhe, dê chê tao
- Dam bao dô an toan cao
19.11.2011 175
Thân dô ga
19.11.2011 176
Bai 9: Khai quat vê dô ga tô hop thao
láp nhanh
Cac vân dê o bai 9:
- Khai niêm vê dô ga tô hop thao láp nhanh
- Uu diêm cua dô ga tô hop thao láp nhanh
- Thanh phân cua dô ga tô hop thao láp nhanh
- Láp rap dô ga tu cac chi tiêt tiêu chuân
Chuong II
19.11.2011 177
Khai niêm vê dô ga tô hop thao láp nhanh
Dô ga tô hop duoc tô hop lai tu:
- Cac chi tiêt va bô phân tiêu chuân
- Duoc chê tao sán
- Duoc dung lai nhiêu lân
dê ga dát thanh nhiêu bô dô ga khac nhau
19.11.2011 178
Uu diêm cua dô ga tô hop thao láp nhanh
- Rut ngán thoi gian chuân bi san xuât
- Sau khi su dung co thê thao roi dê bao quan
- Su dung dê láp lai thanh dô ga khac
- Dam bao kha náng kinh tê doanh nghiêp
19.11.2011 179
Thanh phân cua dô ga tô hop thao láp nhanh
- Cac chi tiêt dê
- Cac chi tiêt thân
- Cac chi tiêt dinh vi
- Cac chi tiêt dân huong
- Cac chi tiêt kep chát
- Cac chi tiêt nôi ghep

%l 
%9 43 .3 .E. 4 E 9743 O . 973 3 E .:H3 /3 9743 83 :9 3 49 3   

 &!&
W 2;35..35E599 E W 9.E.,.3;8/3.E.- 539H:.:3., E W %J394E39394.E.8,8 .5 W 9.E.$/3.E.489,; E W 2;3:.35E9973., E  


8.:3 E. E !.9   ...339J394E3.5.99...8.:3.: 3..9. & E32. 5.35E599 E :3.

9:... E.. E...J E....:E..3   ..:5.:5. E E6:E9.9:9 J 3 9 3.. E959E453...

924  % '9K3 lE.99 E   l .942E l$!% $9.% #&%! '9K3 33.4 %J3.3.. lE % l3'..J  % 'g3': lE97H32E.% % % $9. l %73'g3l.99..

 E %E..: .3 - 2.. E   !34 E .3 .. E E... "&' l# E. E :94.H:./3..

#% #  %% l   .

..9 3.  3.. 3.384.97J.E.99./3.97J.95 .9 E. 3.2H/. 3. #E E.3   ..97J.$.99 3.9 %49H2298.$."2./3.3/3. 2E...7:3 3 5.-295..4 3.:3 3 ..

9 E..5.. E.:97:3.. 535... E .42E   .9 E....4 E.3 84/..53 %3.: 3..$..:/3. #E 53 3.. :9 49#36:E9.:6:.

3:H3. 733g3..333 3.4   .99- 5..38/39-...E.3O 238.3 .43g38:9... .93 : 32.g393... #E  3.$....%E.J3E../$3.33.

.99 $/3 E59:393 E 9//3 3.H:. : .3. #E 9.:H3/33H3.O 9..O3 ..3943   .3/3 #E.J3E.. : 3 3 lE5 2-4 ..: E555.

:H323O.   .!34 $E !349043O22E !349042. .

0 lE97H32E5.43.. lE97H32E..3-E37g3   .3 lE97H32E/4. lE97H32E-4 lE97H32E2 lE97H32E4.:9 lE97H32E.!34 #E9043O22E lE97H32E93 2E937.

'J/   .

'J/   .

'J/   .

'J/   .

:H3/3 lE95   .33g393/3 lE. :.:H3234E lE.:H323O.3 lE.33g3 :. .3 lE.!34 9042 .

9:-.. !35E59 9 #E E.3 :99 E %7K3999 E E.3 - !.3.9J394E399 E   .3 ..3.:399 E..

E.3 % 3O. .:.:39 9 %H:. E./33..93 -53 3.398/3 E9E4959E45   .3939E.5.9..:3O.!3 3.

9 3O.4l 3g38:9...JO.E.. 3233...:.%74383:93493. 5. 53 .4 3 33:.2 8.97J -E39 3 . E3:.3H39.J3.3 H:.9 3 .99 3   .

3 $...:89.99.J   ...3 : "9 9 #E 3.%":-.3:H3.3 ..-.942E 89.9 E. E 9.99.399 $3.49:97.E.4 . .3 2E /..3 ....33 .

.:...%7K39 9 9 #E . %99. %93:H3 .5 904 39 .3. '9E. :.. 99 .9 -3..5   .3-3.5 :.999-3.

8E 9 1 / 1 .8 E -3.%J394E39 9 #E %J38.:3 1 8.8.85.9 1 8. 1  1 / %743 O 1. 8.

 .

/:38,J. 9.. :1 /:38,J.9.. 9H:.:  


%J394E399 E 

%J394E3.5.399.9 .3.. .:555 %J3.5/4...:5947, 297,-3.,.E....:.:.   

 : 3;8,8 .: 3 
E.;3 -
l33,;534.:3
E328,8.:3
. J.9J38,8.:3
E..E.9J38,8.:3 
..3  


. 2 ..-3 93.-29E... 3.34. 97J. 2 . :3955.9.E.l 33..3 57E5   .99E.99 O4. -2923.4 O E..34.E....g3.9743 6:E97K399 .E.

O9.3 :3 4.O-34.4.:3/3974399 :399.:34 : 3.. :3 :.: 3 : 39 9 .!34 .3 :357E5   .:39.:399 :3 3.33" . .

& %l l' %%   .

 97H3.:3 3.J.99 .99 99E97H32953 %74397...39733.3539.:   . 97H3. .E.3 :3 :.339..:3 :.J.9.: 3 'J / 9. 9.. .3 97H3 E :3 3..J/$..

99E97H397..   .9. 9. J.9 :3 3.3 29..9 :3 3.E .: E..'J / :3 :.39733.:3 :.. 29 .. J.

. 29 : 99E97H3292 :3 3. 29 : I 0 .97JE...:3 :.:974393E 9   .3.5 'J / :3 3.:3 :... .392 .. : 32.J.J..3.9...9.9. 29.E.J.3 29 :22.

3.:3 :.' 99E97H3' :3 3.9. ..J. .97 9..3.3  :3 3.E.J.3 97H3 E .3839539.97JE. . : 32....'J /     :3 :..:974393E 9   .38395 ..9.

.3 $.835E983.39.3J.9.3-3 3339 .   .J.$. 9. 3973.:H35.8..:3 3.9... :1...8 ..J..: 3 E3"2 $.:3.

8..: 3 $.9J38.. %  .335-4 2 0 332. 2 3 1 % 93.J.8 .$. A 1. ( .9..4973 3: 1. J.3.

 .

 0 9KJ.9..K393,.3.O98 32974352;/:38, 3, 0  


 !! !% $$ & O5..35E59J38,8.:3 %J397.95 3.:J.9..K3. 3.:J.9...33   

% $$ &  &# % " 
:J.9...332:..-3
:9/3..9 3.:3 : .3 J.9.. :.3 ,
:9.:3 :.39.:3 3;
:9.:3 3; 3.J. 9..
:9.J.9.. 3-29, .3 J.9..,.3  


1. 48/.: 27.8.4 3.:3 %.: .8.     ..

3 E.. E 9. 3.....J.     .:3. 37.8 .9.3-3 3.:3..33 E.: 3 '8..E.%7K39 9J38.9.8.E...3 1...J.9.: $.:J. '.: ..

J/ 'J / 0 1..E.     .

.J/ 0 0/ 1.    0 .'J / E.

E..J/ 'J / 1.   0   83 0  83  . 1.

E.  0/ 1.  0 ..J/ 'J /   0 0/ 1.

'J /   0/ 1 .  .49 1 .  0   .49  0/ .

E..J/ 'J /   0 1.  0/ 1.  0  .

E.J/ 'J /   0 1..   .  0 0 1.

.  83 - 0 .E.J/ 'J /   0/ 0 1.

.J/ 'J / 0 0/ 1.  83   0 .E.

 E.3 - E...453 E.99 3... : 3...9 9.429979743 E.4299734 E..5 ..99 3..4. E.99 3.3   ..99 3..

..... 2   ..99 %.9/49043:H39.. : 3..4.9.E.:3 3.E. 3.9 9.-.E..E. 2 3. E32 E..99 3.99 %5...

E.9 9 3. .42"95"3 99K.. 3   .

42"95"3 99K.9 9 3. ..E. 3   .

   .

   .

   .

 99K :.3   .

3   . 99K :.

3   . 99K :.

3   . 99K :.

   .

!39  /   . -   .  .

!39K4:   !39K4: .

!39. 3.73   .OJ.

9 9 3. 3 '/ 3 35 3   . .42!997$34 '.

-  '  . 22 / 0   . - .

'. 3   .

'/ 3   .

'597H329 3   .

l3.9 3.   .29 :.O5..

29 :.9 3..   .O5.l3.

   .3l3.

   .

E 92   .E.. 2!997$9743 9 3.9 9 3. %7.

9 3.   .

.O703    .9 3.

9 3..O703    .

3.O703    .9 3.

   .9 3.

997E2 3703   .

   .

%7.E-:3   .

E-:3   .%7.

9 /4   .%7. E -:3 /3 .

%7.E-:3   .

/ 0 1   . - .92 .

   .

5   ..E.99 3.

5   .E..99 3.

99 3.E..5   .

.:5.9 !.. ..57.9 H:.3996:.5..8/4.!9 E...!9.9 3.5. 5...5 !34.E.. 2 9.3 39J394E3 5..:.:.3   .9J3.99043g3...J/ $.3 - E32.:5.5.3 E..3 .

.E3"2.3./4973.92 4.. 9997436:E97K3.9.37.99 ..9 .. 3--3/3 /4. 5.   . 3.!9 5. 3. 993-7:3 3 H/..

J3E.3..!9 2 . 3 5..$..4 -O3...3 3.3   .3 3.3....4 3 29..8.4 ..

 . 3H:...53.97J 3.33   . : 5 3 ..45F5 l2-4 39E. : .3943 .:5.96:E3..9533 ..55.5E. .57.3 ..3 . 3/3/4. ..

3 . ...$.E. . 5 !3 !. :. .4 29 3 . l"2 !9 l2 9 5 . 2 .3 .:3 O. 4. 5 3H3 . . 29 3 .3   . 5 3 29 . 3: -. 29 3 . : : .!3 . 9 9743 /3 9J. 9 /4 -. "2 !9.

.! & ! 59045.33H3   .

.! & !   O9H2 3.55 .

! & ! 597H3:3   584384329 3.-. .

9 ! 2 . 3 99 . 1 l2 9 . /    .9 .9 .l2 9 . 99 .9 .9 0 .9 .9 .9 .9 .9 !4 !4 .9 .9 ! .

O93.35.9   .

 % % W W W W !"% %J3..5.E.:5947.... 938.297.:5 %J3.. 3./4.9. E.:5    . ..J..9 3.399 ...:5 W 232.-3..

.%J3 .399.3. 5.  ..E.E...9:    ..5. 39 9 W .:33 99 2.3998..5.3 W 3..:5904.4.9.49.9J394E3..5 .9743 6:E97K3..

97J...5.3...H36:.  .O E..E.92 .3E3 3.: 2 9. !..3..3:9 9J3.:.3..9 %73.6:E39J3 3:..: 2 9.5 . .9 2203.9 !...399 !.J.   3O97H3. 3..3.E97. 3.9.

2203..E.399 E97339 .9E.9E.55...9 .99-93 93 9K.../3.99-6:.3558/3.9 3: . W .93:...389393 O . 2.3 -32203 W %..5.397K397H39J3 .5 397K3.3.95.5 .3.: 5  97433:97. 4.397K3.' 9..397K3.8E9    ..95.9.3-3.3 W ..E.../3.

9 L L ! L .E.J/9J3..9     . ! .5.399 'J / .

399 'J / ! !3 .E.9 .9 L 1    .5.J/9J3.9 L ! ..

5.J/9J3.E.399 'J /  ..

9 L ! L . 1 L     .9 . ! 3/ . .

399 'J / .9 L 1    .9 .9 ! ! ..5.E.9 L ! .J/9J3.

E.J/9J3..5. L ! L # .9 # # L .9  1 L# 1 L#    .399 'J / .

9 # .E.399 'J / 1 1 ..9 1 L # 1 L #   . 1 L ! L # . # L .J/9J3.5.

E.   ..J/9J3.5. .399 'J / . L .9 1 L. .9 .

.5.399 'J /  .J/9J3.E.

 1 -.

 

.9 

.9
-

 L . L 83 .9 1 L  


E.;J/9J3.5.399 
.

'J / 

! 

.9 

 L ! L 0 1

# ( L 83

1 L 83 .

 0 ! .9 1   1 .

9  L L .5.J/9J3.E..399 'J /  . L 3 L / .9  1 L /   .

9 .. L ! ! . / . L .5.399 'J / .9  /  L1L  / ! !   .E.J/9J3.

 E.8/4. 6 $. 232.48. 23 . 623 62.9 ‚  2. 23 23 2.$. 2.57.8/45. 38.

   .

..5-3. E..J E.5-3703 .3   .5./3.2 5-3 .3 - .9:.:5..E....H293/3 ...23 3 .

.H2  " !   ..:5-3.

..H293/3 H2. O3.H2   ./3..E92929 9- " 9 .5.E. ".

H2.    .29 " 9 - 9 .E9.

-39797. 9  . 9 )  9 .H297:3.9   " 9 .

H2 "7  9 - 9   ..9E4.

.5.9-3703 "  .

9 . # 9   . 79.

 &!#   .

 &!#   .

 &!#   .

 &!#   .

!%%   .

   .

3 ! / K  a 9 ) %J39048.%J38.3943 !9 3 K 3 ) !99 3 .-3..3 ...3J3-:3 /  9   .3-:3 %J390438:99.

5. 4 ..J9        . $.3g3 :/ .3..703                                                                                                      -   .3" . 93 8.5/4-:3947. 5 E.: :/ .5 'J9 : .3" .O 23 2 .E.5 'J9 :.4...5 l:53 :/ ..5 'J9 :.J9 :/ .3" ..3" .

.92 "  8 9   9- ..2973.2 .5.9-3.

8 3 " " 2 . 6. $ " 0 " .

 - 3 K3 2   "  8 9 - 9- . -2.

 &!   .

 &!   .

 &!   .

53.3   .

-E3J32.2 $..39J3O.... E97O. 5 O.... E3J3 397K3 92 33 2. 5 . 0 Ø  Ø  9.33.

 9.

48 - $ 0 $ 0 83 . 0 . Ø  9.48 - $ $ 0 83 .  0 83 .48 . 0 .48  0 83 . 0  8 . 0  Ø  9. - . 8 .48×  0 83 × 8  0 8  0 83 .2. .  0 - Ø  9. 0 - 0 . .

 8  0 $  0   .

   .

.9-3 .5.23 3 ! 9-   .

5.9-3.9/4   

  

.5.9-3.9/4

3/3.,323
# 5 97 # A #, #  

432039435.9 

  2 2 0 .    

....5-3J3F3 5.9-3..J 9. .33   .9:9J 39 3.3 .9-39.3 - ..5. E.. .5-3.9-3 39 .5-3J3F3 9.. .:5.9-3 3. .5.5. E.

: a 5   " / / 6   ../329.5-3J3F3 .39E.5-3.

5-3J3F3 ./3..5-3.39E.: a 5 "  / /    ..

l A   .

   .

9-39.5.   .

   .

9-3J3F3 9.95 a  " 53  .5. 3-3 E597.9  /   .

3-3E59E. 39:39   .

 /    .J 9.. 9 .5.9-3. !  ! "  79.

.5. ! 9 .9-3 3. 7   .

9-3 39 l:3 % 1 K !   .5.

   .

9-3.5.33  5. 5 !   .

.-.:6:.3 H:./3.:/3..4 ....J.:...9...53 %3 E .:E..3   .3 84/.3 - . E E. E....

 3 ./3./3.:/3.3/3.33.3.3O !34 ..9 .: . .-9   .3..39.3 2.O9..3/3 /3.. .3.9.:/3.3./3.4 ..

/3.9   ..39.

   .

l  % . %#   .

H:./3 .9. A /   .J.3 .3 :/-..39F5 .3.9:/4 .  / 4./3.  / 4F9 .-...  / 4.:.

   .

 2929   .3.4 l33.2E4.:.484.4 84/.4.4 2929 84/..4O..4. 84/./.84/..:. 84/. 97J.4/3.4O. E !34 84/./3 :.

:.84/.4..4   .

:.4 2929   ..84/.4.

84/.   .4O.

84/. 2929   .4O.

45.   .84/.

   .

   .

953    .

.4   .E.: 9.3 l.:5.3943. 99..%3 #E E32 %3 E.33 3 /.94 l2-4 . E H:..3.99/3 5.

  %3 E .

.999H:.:3 .3 57E5 E9. E959E453. E6:E9.3 - E32.3   .3 %353.3 E.E.. E959E453.. E959E4 53.3 .. E959E453..: 2.

959 E..:   .-539H:./33:3 E 9933:- EE.3.99.E32.:3 l. E959E453.9483 l.....3 lE95 .

. l2-43g339/4.O99E47 -46:3 $/3 593 EE. E959E453.335   .: 2.3.3 #9339.:8/3.:3-83:9 $..

99 E.. E959E453..9993 E..9 E.995.%353..3 E.99/3.993F5   ..99 3.3 E... E.