1.

Cai song song Win 7 va Win XP trên 1 may
Khi bln da cai dlt Windows 7 nhlng muln sl dlng thêm Windows XP do khöng muln tl
bl hl dilu hanh vln qua quen thulc vli bln thi bln có thl thlc hiln cach lam sau dl
sl dlng song song 2 hl dilu hanh nay trên cùng mlt hl thlng.Tlo mlt phan vùng mli

vilc dlu tiên chúng ta cln lam la tlo mlt phan vùng mli trên Windows 7, bln có thl thlc
hiln dl dang ma khöng cln sl dlng dln phln mlm cla hang thl 3. Ðl thlc hiln,
bln vao menu Start, go vao nli dung partition holc disk management trong hlp tholi tim
kilm. Lúc nay, bln sl thly 2 lla chln hiln ra, hay chln lla chln dlu tiên có tên Create
and format hard disk partitions.Cla sl Disk Nanagement hiln ra, bln hay blm chult phli vao phan vùng l dia C (l dia
cai dlt cla Windows 7, có thl khac tùy theo bln) va chln Shrink volume.
Lúc nay, bln chl mlt lúc cho cla sl Ouerying Shrink Space chly chl dl kilm tra khöng
gian phan vùng lla chln xong sl thly xult hiln cla sl dilu chlnh dung lllng cho
phan vùng C hiln ra. Bln sl thly thöng sl phan vùng l dia C cla bln xult hiln ra trong
ö cla mlc Total size before shrink in NB, bln hay dilu chlnh dung lllng phan vùng muln
gili phóng dl lam phan vùng cai dlt cho Windows 7 trong mlc Enter the amount of space to
shrink in NB. Khi da chlp nhln dung lllng muln phan vùng xong, bln nhlp vao nút Shrink
dl blt dlu thlc hiln phan vùng.
Khi qua trinh hoan tlt, bln sl thly trong cla sl Disk Nanagement xult hiln mlt phan
vùng mli có dung lllng blng dung lllng bln nhlp khi khai bao vli tên Unallocated. Bln
hay nhlp chult phli vao dó va chln New Simple volume.
Cla sl New Simple volume Wizard hiln ra, bln hay danh dlu chln trllc mlc Format this
volume with the following settings va lla chln dlnh dlng (có thl la NTFS holc FAT32) cho
phan vùng mli trong trllng File System. Tilp tlc, bln có thl dlt tên phan vùng mli nay
la Windows XP trong trllng volume label va danh dlu chln trllc Perform a Ouick Format
nlu muln qua trinh phan vùng diln ra dllc nhanh chóng hln. Xong xuöi, nhlp Next dl
tilp tlc qua trinh.

Sau khi qua trinh phan vùng thlc hiln xong, bln sl thly trong danh sach phan vùng cla Disk
Nanagement xult hiln phan vùng tên bln da dlt lúc nay l trlng thai Healthy nghia la thanh
cöng bllc dlu.

Bay gil, bln quay vao cla sl Ny Computer sl thly phan vùng vla tlo xult hiln vli
dung lllng blng dung lllng da lly ra tl phan vùng C ma bln da khai bao lúc nay.

i dlt Windows XP trên phan vùng mli
Oua trinh cai dlt Windows XP trên phan vùng mli tlo diln ra hoan toan tllng tl vli cach
cai dlt Windows XP binh thllng, bln chl cln bl dia cai dlt Windows XP va thilt llp cho
hl thlng khli dlng tl l CD/DvD la dllc. Tuy nhiên, trong qua trinh cai dlt bln sl
chln phan vùng mli thay vi phan vùng l C (vln da dllc cai dlt Windows 7). Bên clnh dó,
bln cng có thl lla chln chl dl dlnh dlng Ouick trong qua trinh cai dlt nhlm thlc
hiln vilc dlnh dlng dia dllc nhanh chóng hln.


Tlo bl nlp khli dlng

Sau khi cai dlt xong Windows XP, bln khli dlng lli hl thlng sl chl thly mlt lla
chln duy nhlt la vao Windows 7 ma thöi. Hay yên tam, gil bln sl thlc hiln cöng vilc tilp
theo.

Ðlu tiên, bln cln tli cöng cl EasyBCD 2.0 Beta cla hang NeoSmart vl sl dlng miln phi
tli day:
http://neosmart.net/forums/showthread.php?t=642 (yêu clu tlo tai kholn diln dan dl tli).
Ðay la phln mlm cho phép bln nlp bl khli dlng cla Windows XP vao tùy chln khli
dlng trong Windows 7


EasyBCD 2.0 Beta cho phép bln thilt llp 2 khli dlng song song 2 hl dilu hanh

Ðl thlc hiln nlp bl khli dlng cla XP vao Windows 7, bln khli dlng EasyBCD 2.0 Beta
va nhlp dlu chln trllc lla chln Reinstall the Windows vista/7 Bootloader (khöng cln lo
vl qua trinh nlp cla Windows XP) dlli mlc Bootlader !nstallation Options va nhlp vao nút
Write NBR dl blt dlu thlc hiln vilc nlp tlp tin khli dlng.

Cil bln da có thl thêm lla chln khli dlng vao Windows XP trong menu khli dlng cla
Windows 7 rli dó.
Cul dåt hul hê dlêu hunh Vlstu vu Xp (Vlstu cul truóc) Murch 20, 2008
Flled under: Wlndows ȴ Ngò Vlêt Yèn @ 10:29 um
Wlndow Vlstu xét vê gluo dlên cùng nhu tinh nùng lu môt buóc tlên dáng kê. Dlêu khlên Vlstu chuu duoc long nguòl
chinh lu hlêu nùng cúu nó, dep thât nhu i ach. Vi môt ly do nuo dó khòng nõ xóu thãng Vlstu bán quyên dã duoc cul sãn
trèn máy xách tuy, hoãc chi it lu khòng muôn xóu nó dl dê chò co hôl nâng câp máy. Ban tlên hunh cul dãt XP.
(Luu y: Trong trung hp bn dã có Xp vu mun cul Vlstu thi khòng cn quu tâm tól bul vlêt nuy vi bán thân Vlstu së
nhin thây Xp khl cul dåt xong së cho phép luu chon 2 hê dlêu hunh)
dlêu khòng ôn ó dây chinh lu Xp khòng hê blêt có su tôn tal cúu Vlstu vi nó ru dòl truóc Vlstu. Khl cul Wlndow Xp lèn
môt ô khác PC chi có thê khól dông vuo XP mãc ô chuu Wlndow Vlstu vân con nguyèn
Lum th nuo d s dùng hul dlêu hunh Vlstu vu XP trong khl Vlstu dã cul truóc
ȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼȼ
1/Hlên trng, Mc dich:
- Ban dung có Wlndow Vlstu duoc cul trèn ô C
- Ban muôn cul Wlndow XP trèn ô D
- Cho phép luu chon hê dlêu hunh hoãc Vlstu hoãc XP khl khól dông PC
2/ Tlên hunh:
- Boot bãng diu Hlren Boot (Cách Burn môt diu Hlren boot). Sú dung Purtlon muglc(Purtltlon Tools/ Purtltlon Muglc Pro
8.05) dê chlu cho Wlndow Xp môt ô trông glá sú lu ô D dê cul dãt dung luong tuy theo dung luong HDD cúu ban tôt nhát
lu >5G
- Cul dãt XP trèn ô mól chlu.
Các buóc cul dãt nhu binh thuong luu y môt vlêc lu khl chon ô cul dãt lu ô D dã chlu dunh cho XP ó trèn

Các buóc con lal khòng có gi quun trong. Suu khl khól dông lal chi duy nhât Wlndow XP duoc khól dông.
Lây ll Wlndow Vlstu nhu thê nuo?
sú dung diu cul Wlndow Vlstu (luu y: có thê dùng diu khòng bán quyên, hoãc diu trlul. Chi dùng dê Repulr nèn khòng ánh
huóng tól Wlndows bán quyên dã có trong máy) dê boot rôl chon Repulr your compute

Diu së tu dông tim phân vùng dã cul Vlstu. Nhu hinh duól lu ô C

Next

Chon Sturtup Repulr

súu chüu Boot munuger cho Vlstu thunh còng. Lân nuy khól dông lal máy ban së vuo duoc Vlstu có dlêu Wlndow xp dã
blên mât. Dùng vôl lo lãng sú dung EusyBCD cul trèn Vlstu dê có thê boot cá Wlndow Vlstu vu Wlndow Xp
Downloud EusyBCD

Tub Conflgure
Phân Verslon chon WlndowNT/2K/Xp/2k3
Phân Drlve kéo chon ô D ô dã cul Wlndow Xp
Nhân Add Entry
Chon Suve dê kêt thuc
Khol dông lal PC së có 2 luu chon hê dlêu hunh nhu hinh suu:

H.óng dân cách càI WIn 7 và WIn XP trên cùng môt PC

Chun b: 0ê hê thông chay ôn dnh, tôt nhât càI môI H0H trën 1 phân vung, ô C chIa tôI thIêu 20Cb, ô
tôI thIêu JCb, dnh dang NTFS, cá 2 ó chê dô PrI, act ô

1 Truòng hop Nêu càI trën ô cúng móI hoãc dang sú dung WIndows XP và càI dãt thëm WIndows 7, hê
thông së tu dông duoc thIêt lâp chê dô ual·boot, cho phép nguòI dung chon phIën bán WIndows dê
sú dung trong quá trInh khóI dông |oI chuyên don gIán rôI, chi cân vào bootInI gIám thòI gIan lua
chon tù J0s xuông Js dê dõ mât thòI gIan chò doI

2 Trong truòng hop nguoc laI, nghIa là máy dang chay WIndows 7 nhung laI muôn càI dãt thëm
WIndows XP dê dáp úng muc dich sú dung nào do, thI dê tao duoc dual·boot, gIup chon phIën bán
WIndows dê sú dung thI hoI rãc rôI
a Tao phân vung móI dê càI dãt WIndows XP
· Kich chuôt pháI vào bIêu tuong |y Computer, chon |anager
· TaI hôp thoaI Computer |anagement hIên ra, chon muc Isk |anagement anh sách các phân vung ô
cúng së duoc lIêt kë ó khung bën pháI ClIck chuôt pháI vào phân vung ô cúng nào co nhIêu dung
luong trông nhât, chon ShrInk 7olume


· TaI hôp thoaI tIêp theo, ban dIên dung luong muôn sú dung dê khóI tao cho phân vung móI Nhân
vào nut ShrInk dê tIêp tuc


Sau khI quá trInh phân chIa ô dIa kêt thuc, taI danh sách các phân vung ó bën duóI, ban së thây môt
phân vung móI, duoc dánh dâu Unallocated Kich chuôt pháI vào phân vung này và chon New SImple
7olume
0uá trInh thIêt lâp phân vung móI së duoc bãt dâu TaI hôp thoaI móI hIên ra, quá trInh së yëu câu
ban chon dnh dang, dãt tën và tIên hành format cho phân vung móI Nhân Next dê qua buóc tIêp
theo

Sau khI quá trInh format phân vung móI hoàn thành, trën hôp thoaI Isk |angagement, ban së thây
xuât hIên môt phân vung vóI dây dú tën, dnh dang và dung luong nhu dã thIêt lâp ó trën
b CàI dãt WIndows XP vào phân vung móI
Sau khI dã khóI tao môt phân vung móI, vIêc tIêp theo là càI dãt WIndows XP vào phân vung vùa duoc
khóI tao này Luu ý, trong quá trInh càI dãt, taI buóc yëu câu chon phân vung, ban pháI chon dung
phân vung móI tao ra dê càI dãt WIndows XP lën do TIên hành các buóc càI dãt nhu thong thuòng
c Tao menu ual·boot
Sau khI quá trInh càI dãt WIndows XP kêt thuc, máy tinh së tu dông khóI dông và sú dung WIndows XP
làm hê dIêu hành chinh, khong khóI dông vào WIndows 7 sãn co truóc do 7I thê chung ta cân pháI tao
menu dual·boot ung phân mêm Easy8Cco thê dung ual8oot pro nhung hoI kho kIêm mIên phi)

· Sau khI càI dãt và kich hoat Easy8C, taI gIao dIên chinh cúa chuong trInh, kich vào muc Add/Femove
EntrIes TaI phân bën duóI, dIên WIndows XP vào muc Name dây là phân tën së hIên th taI menu dual·
boot, ban co thê dIên tën gI tuy thich, tuy nhIën, nën dãt tën cu thê dê tránh nhâm lân), phân Type
chon WIndows NT/2k/XP/2kJ, phân rIve chon phân vung ô dIa mà WIndows 7 càI dãt trën do thong
thuòng là C:), nhân nut Add Entry và cuôI cung nhân Save dê luu laI

· TIêp theo, nhân nut |anager 8ootloader trën menu chuong trInh, chon tuy chon FeInstall the 7Ista
8ootloader và kich vào nut WrIte |8F

CuôI cung, khóI dông laI máy tinh, ban së thây quá trInh khóI dông xuât hIên theo menu dual·boot, cho
phép ban chon 1 trong 2 phIën bán duoc càI dãt trën máy tinh dê sú dung
J Khãc phuc lôI mât phân vung WIndows XP trën WIndows 7:

Sau khI khóI dông và sú dung WIndows 7, ban co thê gãp truòng hop phân vung sú dung dê càI dãt
WIndows XP së khong duoc hIên th và nhIn thây trën WIndows 7 Nêu gãp pháI lôI này, thuc hIên theo
các buóc duóI dây dê khãc phuc:
· Truóc tIën, thuc hIên nhu các buóc ó dâu bàI dê mó cúa sô Isk |anagement
· Trong danh sách các phân vung cúa ô dIa duoc lIêt kë, ban së thây co môt phân vung chua co ký tu
daI dIên, do chinh là phân vung càI dãt WIndows XP ClIck chuôt pháI lën phân vung này và chon
Change rIve Letter and Paths
Nhân vào nut Add ó hôp thoaI tIêp theo Chon tuy chon AssIgn the followIng drIver letter, chon ký tu
daI dIên cho phân vung rôI nhân DK dê xác nhân
8ây gIò, phân vung càI dãt WIndows XP dã xuât hIên bInh thuòng trën WIndows7
4 Truòng hop xuât hIên menu dualboot nhung khI vào XP thI báo thIêu fIle ntldr, ban khóI dông vào
wIndow 7, vào phân vung XP copy 2 fIle ntldr và NTETEC, dán vào ô C chúa wIndow7 là DK
5 Truòng hop sau khI Chost laI máy, khong xuât hIên menu dualboot, các ban dua dIa càI dãt
WIn7tuong úng vóI WIn7 móI Chost) vào rôI chon FepaIr your computer··· chon Startup repaIrLý do
là Chost khong tuong thich vóI WIn7; XP và WIn7 quán lý |8F khác nhau Sau khI Chost xong thI |8F b
súa laI, chi dnh H0H càI trën ô C khóI dông
Chuc các ban thành cong
·············
CúI ban trInhtanco@gmaIlcom
Chào ban

1 LôI 1 là do ban càI trën WIn,càI H0H thI nën boot tù C càI dãt
2 |áy ban dã co sãn XP thI càI don gIán hon:
· o máy ban khong co C FD|, nën ban tao 1 cáI US8 co thê boot duoc,tao boot tù HIrens
· ung P0magIc hoãc AcronIs Isk dê format cáI WIn7 dã càI, rôI dnh dang laI 2 phân vung rIëng cho 2
H0H, nhó chon PrI 2 và actIve 1 phân vung |áy HP nën dung AcronIs Isk)
· recovery laI XP, sau khI càI xong nën ghost laI dê sau này bung ra dõ mât thòI gIan
· o khong co C FD|, nën ban càI WIn7 hoãc tù C FD| ngoàI hoãc US8 nhung rât lâu Tôt nhât nën
download 1 fIle ghost WIn7, hoãc mua, hIên taI th truòng bán nhIêu, nën càI bán WIn7UltImate là tôt
nhât chép fIle ghost wIn7 vào ô cúng··· boot tù US8 HIrens roI bung fIle ghost WIn7 vào phân vung
dnh càI, khác phân vung dang càI XP

Chuc ban thành cong Cách tao US8 boot trën mang co nhIêu, hoãc vàI büa co thòI gIan toI up lën
recovery HP, Ì8|·lenovo: F11 Hoãc phim Access Ì8|)

 2 0.0 565: .&952 / .6 :9525  0 75 5153 54 57 5 565 / 55 7 65 ..3 0060 .516: 0 . 59./ 5 .57 5 53 .:  0 5153 506 7 5 5 59.2 5 .465.0 . .9654 05. 5: .5. / 5 / 40 .0 .965 0 .9.7 67 5 5 .  .4 0'6. 5: 7 5 5 .6:7. .9.3:/69:9525 / 5  0 5153 57 5 54 5 7 5 3 47 5 50 . 50 .: :2 .. .6/ 5 0 5&952634  05 / 50 4 .0. 0 57 5 5  . .00 0 2 4. 59.06516:.45. 0 .: $95&952&7. ..

..45.63365:.9 57 5 54 $ . 7. 8 . 3 0 '5 5 .0 5 51 5 0 .9 57 5 5.:2 .516: 50 5 / 50.1 5 5 70 .0 .. 5. .7 5 54 0 153 5/ 5153 5/ 55 722.: 634.3. 5 0 5/ 0   / 58. / 5: . .3 05 .7 6 0 5!&473634  . 5/ 5 .3360.9 5  &. 57 5 5.5: 07 5 50 . .5.3 . 60 . 0 0 0 ... 52 5. 54 .5: 3 .: !&473634.9650 .9651.516:# .$02694. 0 565 / 5: .516:#/ 5.9 57 5 54 .965.5.9 56343./ 6 . 6 .3 706 . / 5 51 0 5.9: . 57 5 54 5 3 516:#. 55.5 . 5 4 58 ./3 51 0 5. . . .965.9 50 .9658 . .91 59.9 56 5. 7 5 54 / 5 2..45.9 53&:.9 57 5 51 59.6 5.516:#./ 63 05   .9 5. 5 / 50 0 5/ . 5 153 5/ 5153 5 3 9.: :2 ...9 04 0694.28 .516:#. 61 59. 7 5 5  5 00 . 3 !'&6 0' 06 7 5 54 . . 08 .6 5..9 0#9694.. 05.4 ' 7. 0 / 50 .: 647. . 7 5 5 .50 5 5 65 5 7!.9 50 ./ 5: 0 57 5 54 .

 3 . 5: 0 .0 50  51 5$02. 05. 4 . 0 5 0 51 5 .50 5 5  ' 6/ 5 72 5 &.20 .5 4.9 50 . .3 .50 .9658 .65516:# / 52 53 .

0 5%5:.067 7/ 5.965516: 50 5 0.0 52 5 6516:#. 516:9  .19 2 50 536 8 . 5 71 0 5. 7.965452 50 . 0 5 05 7. 5. 26 51 3 7 54 4067 7/ 55 7/ 2 50 .3 72 5:65:65  5 .195:. 0 55 7/ 2 50 .9 03 . 7 1 54 57 5 5 ..9.36. 0 .# 6516: / 52 5.: .3 6516:4 .  5.6  ..516::..65: 5 7 65 .65"7.756:4.9. ..33. 0 50 .  . 4 / 5: . 43 . 5. .0 515 .1 77. 5!6&4.. % / .33.. 9. .66. : .3.  0 52  .: .516:# 1 4 066.: . 5 / 50 5.9 55 70 .0 .516:# 6.694::6. 0 .9. 6..52 5  / 5 0 ..

0/:3/073/48 '9 3 . 5 '89.7..2 .  3/4'89. 97. 9.. 9.. : 3'89.4/3.

2:3. 3 :3 3..9 3. 9 3.52 393 3.45 5. . 5. 9 32:3 ....š3 3.93'89. 3 7.3 5993 . 9! : %7439735-3 ..3..93 3 :3'89. 3/45 3 29 . : 3'89. 8939. 97.. 33 . . 4.-36:3 . 97.. 3 5 3-9.9 29.'89.... 33: 3 293 4 8/ 3.!.3  .. 83 97 32 . 4!2.36:. .8 3 395. ' 29 /43 4 33 . -39 3'89. !9743'89.9. 9438.339 33 3 29-.3/4'89. '89..3 : 3 : 33 ..'89.93 . ..

! 3! .3 : 34.. 3/4!97 3 45 5.3973 . . .4. 3/4'89. 3 .'89.. 97 3 32:3.3.

%3 3 449-3 ..:7329 .703449 . !.703-449 $/3!.79943%448.79432.

... 9/:339:904/:33..-3993 9   9!97 32. .43/45299738 ..!.!74  ... 93..4!97 3 .79943.3.39š3: 29.  .-./ 3. 9 .

393 4 . 3 3/4'89./:393/4! .: 3. . 3 3.3973 $..-. 6:.

74:7. 97432  -4497.97.3#05. 3/4'89.8/3 . : . . 3 . 3/  .. 3-36:3 4.425:90 . / 3 #05. '89.89 39 25 3. 9/ 3 .73 3 33 393/48-36:3 .

8. .79:5#05.7 8.438/3.07.4'89.8 ..3/4'89. 3/45 434.3.9 3. 9-449. 3 33 32 -38. :3/45 -329 3. 97 3'89. 4 ../..4492..'89.09 3$9.

-431:70 !3'07843.33/4%. %.

.

5.

329! :3-o93.. !37.3 .0 99 ...2o97H353.3 3//397 3$.3 : 33 38. .3!97H3.3.3k3 9939.E.99: .3/3.: .. š 3!8.0 4. 3/45   . .

:95.k!7 . .k  %74397.8. -449 5.k99H23/48 9389k3k.35:.39 8:38kk299.324..45F53.O3:/:3 .3.3.334.439$73k959.4-:9.k3/3%$ .k:.2Ek..32./3.7.53.32:3.3./:.4-449 329. .k99H2 3/48!kkE532.8/334kO 9Kk94k.453.3425:907 .35H3-3 3/48k8/39K.3.07 %594425:907.3$73'4:20  %59495904 -3k3/:3.E..9H:3-H35 .397339 .38k..:95..3/483.97H3..9  %7.7 .0203937..32k.3.3. 3.k.3. .02039 .995. -449 . %453..3.:3k.453.353...38E.3.32 3 .k93/48! J.99:.38/33/48!.35H3-33/48k 8/397436:E97K3k3 .337 .3 .kJ.32:38/3k94..

3-H3/.kE3/:&3...-9k: %594237..99. -38929 53.-. 9/.k.328k.453..53. $..38E.9331472.32 k.95 904 ...90/ J.32 309k6:.:95.33..9.E.: -3.3k3/3 k99H3. 6:E97K38H:.453.30$250 '4:20 ":E97K399553.4.:6:E97K353.

:.3.4495743.32 $.8 .//.939../:3.k9.k93/48!H3kO %33.4/3..33.3.95904..8 9.3 .453.39..32 .397K3 J... -449 35322.J3.O97. $.42..k93/48!99.:6:E97K3.-.k. -449 $.49.3.: 97436:E97K3.O9/3:.8/33/48! 2k:3.453.E.3 -35...J3 3k3.324393 97H35948..:6:E97K31472.J.353.k93.k9 9-.43/4883.kO 'K9.3.3594 203:/:..02039 -389 :932953.3k3 53.H:.k93/48!.32947.O2235J  $.kk9H3 k3/3.:. %4203::.k..953. 2E9J389k3k3.. 943 .:k942953.k99597H3 - k93/48!.

33/48%.0 39708 %53-H3/.O9k39H3K99J.42..9k97E3323 53%50 .#024.20 k539H38399203:/:. k33/48!. 9:3H3 3H3k99H3. -449 -3.

.

!.

23/48.k997H3kO 93 9.333$..: .0. 537.0k.:.3k.3 3339//397..353.

/0797H3203:.439//59495904 39.307.O 9 k/3 kO.J.3553./.. 4494.2953.009907...k.439790#  :.k93/48! .98 3.5.88...k997H32E9J3k8/3  .3.38E.33 .3 ....E.53.5.3..453.3K3997H33/48 :553 9.8/33/48 -3.-.3883901443/7..39.3904 .3/!.90'89.39. %7.kk.33/48!97H33/48 $.. -449 .4 5F5-3.3.02039 %743/. %5904 3339..k.O9597..E.397K3 .E.9H3 9.3 9 k/3.-..:95H353.397435H3-3k..38/3k.k:-k2.3./07...O2953..3#0389.3.0709907 .33.3733 kE.k9 3/48!83k.3 k32E9J3 -3896:E97K3k3:93904203:/:.074494.33..:k3.J353.9H -389.

4 3/4 .3 42E-33.94&$-44997H323.&$3.O9-449k.33.%% /E3. 7k3/353..k93/48!k:93-K39.39J. E.3.9.4!9K-E49:1039/7 -3k3.36:3 #E.E.74388k1472.3 E!3H3/:3.3.k9  E-3k..37H3.053.4..3$9.4.-393.3!.O# 3H3-394.-3k.3 -4499&$703874-:3104893.3.E.3k.3 43.9099 39 .O9.k3o.-33&92.34.: $.425:907 .74388 70.451039/7.3-E33: 3H3.3 E.453.4.9..O83!9K.3.:.3!../104893 4.k9 3 9.O# 3H3-3.:489439K#- 8.47.o9K3H3-4499.-.-449 .32489 .3 k3.53.42 4-3  /4-3.3!7.-393.!  .358.F5104893.3... .42...3#05.97H3k3 .07! 8.E&$...07! 034.4.79:5705.453.9# 344.44.:3-:37.33. .k. 53.088  .4.O3: 4.35:93203:/:.k..5J2.379: %9393H3 /434. 39997.4 o 3.3/4  %7.74:7.3  -39739.E3k.97H33 .7 /4 48939.397H33/48  %7. 94-44997038 3!"2..-4493.39:5H3 70.433H3489k8..k299..2:.:4892E 3:93203:/:.