Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn - OÂn Thi -Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi

chieàu khi löïc hoài phuïc Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaø ñaït giaù trò cöïc ñaïi. soùng cô hoïc -Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø 1/ Dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, - Li ñoä: x = Acos(ω t + ϕ ) 1 trong chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. -Vaän toác: v = x’ = -ω Asin(ω t + ϕ ) = ω A cos(ω t + ϕ 4 π Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù + ). 2 chieàu daøi L = 2A. *Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät 2. Con laéc loø xo π goùc . -Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaät 2 dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi v =
max

ω A khi x = 0. Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu vmin = 0 khi x = ± A -Gia toác: a = v’ = x’’ = - ω 2Acos(ω t + ϕ ) = - ω 2x. *Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (a luoân traùi daáu vôùi x). - Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoân höôùng veà vò trí caân baèng vaø coù ñoä lôùn tæ leä vôùi li ñoä. -Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi amax = ω 2A khi x = ± A. -Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu amin = 0 khi x = 0. -Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá: ω = = 2π f. -Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc: ω =
v A2 − x 2

trong

Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi 2A. 2. Con laéc loø xo x= Acos(ω t + ϕ ). - Vôùi: ω =
k m

1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

; A =

v x2 +   ω 

2

; cosϕ

=

xo (laáy A

2π T

nghieäm goùc nhoïn neáu vo < 0; goùc tuø neáu vo > 0) ; (vôùi xo vaø vo laø li ñoä vaø vaän toác taïi thôøi ñieåm ban ñaàu t = 0). -Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoä Döông) thì ϕ = o -Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoä AÂm) thì ϕ = π -Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caân π baèng theo chieàu döông thì ϕ =, luùc vaät ñi qua
2

;

-Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoaø (goïi laø löïc hoài phuïc): F = - mω 2x ; Fmax = mω 2A.

vò trí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu vôùi chieàu π döông thì ϕ = .
2

-Theá naêng: Et =

1 1 kx2 . Ñoäng naêng: Eñ = mv2. 2 2

OÂân taäp

Ñoä cöùng 1 2 giaûm. F = k(∆ lo .. Vôùi s = α . . taàn soá taêng.ϕ 1 = 2kπ (hai dao ñoäng thaønh phaàn cuøng pha): A = A1 + A2 + Khi ϕ 2 . OÂân taäp .. -Loø xo gheùp song song : k = k1 + k2 + .t . T’ < T : Chaïy nhanh. taàn soá giaûm. R .Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn . R2 m g k .. 4. Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: Fmax = k(A + ∆ lo).l (α vaø α o tính ra rad) -Taàn soá goùc vaø chu kyø : ω = . Fmin = k(∆ lo – A) neáu A < ∆ lo. T = 2π l g .Cô naêng : E = Eñ + Et = mgl(1 . ñoä saâu (h < 0) g= GM GM . Con laéc ñôn . Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: lmin = lo + ∆ lo – A.Ñoäng naêng : Eñ = 1 mv2. 3.cosα ) = mω 2A2 -Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(l – lo) = k∆ l -Loø xo gheùp noái tieáp: k = k + k + . gh = ( R + h ) 2 .x) neáu choïn chieàu döông höôùng leân. 2 g l 1 +α. Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ): F = k(∆ lo + x) neáu choïn chieàu döông höôùng xuoáng. Ñoä cöùng taêng. ôû ñoä cao (h > 0).OÂn Thi -Cô naêng: E = Et + Eñ = 1 1 1 1 kx2 + mv2 = kA2 = 2 2 2 2 -Theá naêng : Et = = mgl(1 . Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu: Fmin = 0 neáu A > ∆ lo . So = α o.Toång hôïp dao ñoäng -Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá Neáu : x1 = A1cos(ω t + ϕ 1) vaø x2 = A2cos(ω t + ϕ 2) thì dao ñoäng toång hôïp laø: x = x1 + x2 = Asin(ω t + ϕ ) vôùi A vaø ϕ ñöôïc xaùc ñònh bôûi A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (ϕ 2 .l . -Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T -Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéc trong t giaây : ∆t=t T '− T T' Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: lmax = lo + ∆ lo + A.cosα o) = mgl αo . ω = -Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = lo(1 +α t). -Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm . -Chu kì Th ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: Th = T R +h . 2 1 1 1 -Gia toác rôi töï do treân maët ñaát.t ' 1 +α. 2 1 2 . -Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng: ∆ lo = g ∆l o 1 mglα 2.ϕ 1) tgϕ = A cos ϕ + A cos ϕ 1 1 2 2 + Khi ϕ 2 .Phöông trình dao ñoäng : s = Socos(ω t + ϕ ) hay α = α ocos(ω t + ϕ )..A2| A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ 2 . .ϕ 1 = (2k + 1)π : A = |A1 .

Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn .x) = aMcos v λ ñieän töø: 2π .π . R R 2 U R -Coâng suaát: P = UIcosϕ = I2R = . chu kyø vaø λ taàn soá soùng: 1) . UC = IZC 1 Z L − ZC ωL − = ωC .Z C ) . Z Z -Caùc giaù trò hieäu duïng: I = IZL.vôùi k laø soá buïng soùng(nuùt 4 khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân soùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng λ phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø -Ñeå coù soùng döøng treân sôïi daây vôùi hai ñieåm 2 nuùt ôû hai ñaàu daây thì chieàu daøi cuûa sôïi daây : l -Neáu phöông trình soùng taïi A laø uA = acos(ω t + ϕ ) λ thì phöông trình soùng taïi M treân phöông truyeàn = k . UR = IR. -Dao ñoäng taïi hai ñieåm A vaø B treân phöông 1 -Dung khaùng cuûa tuï ñieän: ZC = . Io = O .d2 = (2k + 1) cuûa soùng döøng laø λ 2 . λ v -Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z = U U -Ñònh luaät OÂm: I = . vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø 2 soùng caùch A moät ñoaïn x laø : (k +1) laø soá nuùt soùng x π II.t − 2 .x . Taïi M coù cöïc tieåu khi d1 .A2 | ≤ A ≤ A1 λ + A2 .dao ñoäng uM = aMcos ω (t .d2 = kλ .x ω C truyeàn soùng leäch pha nhau moät goùc ∆ ϕ = = 2 2 2π . 4 5.) = aMcos (2.OÂn Thi -Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûa + Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A 1 . suaát: cosϕ = R Z OÂân taäp .x ) T λ -Caûm khaùng cuûa cuoän daây: ZL = ω L. 2 v λ = vT = f -Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laø nuùt. -Heä soá coâng Z2 Io 2 R + (Z L .t 2π 1/Doøng ñieän xoay chieàu ( − . soùng döøng laø . moät ñaàu laø buïng thì chieàu daøi cuûa sôïi -Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân λ phöông truyeàn soùng dao ñoäng cuøng pha laø λ . daây: l = (2k + 1) á . vaän toác. BM = d2) laø: π ( d 2 − d1 ) π ( d1 + d 2 ) uM = 2acos sin(ω t ) λ λ Taïi M coù cöïc ñaïi khi d1 . f . -Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùng keát hôïp uA = uB = acosω t thì dao ñoäng toång hôïp taïi ñieåm M (AM = d1 .Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu. -Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keà . 2π f .Soùng cô hoïc -Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n – -Lieân heä giöõa böôùc soùng. U = Uo 2 . UL = -Ñoä leäch pha giöõa u vaø i: tgϕ = λ 2 .

R . U U Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí ∆ P giaûm ñi n2 laàn. W = 1 Li2 t 2 C 2 1 Cu2 = 2 laø PRmax = -Naêng löôïng ñieän tröôøng baèng naêng löôïng töø tröôøng khi: q= Qo 2 U 2ZC . 2/Dao ñoäng vaø soùng ñieän töø -Chu kì. (R + r) 2 + (Z L − Z C ) 2 -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï treân ñoaïn maïch RLC coù ñieän dung bieán thieân ñaït giaù trò 2 R2 + ZL cöïc ñaïi khi ZC = vaø hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù ZL -Maïch dao ñoäng thu ñöôïc soùng ñieän töø coù: λ = f = 2π c LC .t -Neáu i = Iocosω t thì u = Uocos(ω t + ϕ ). P = Pmax = R R -Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: ∆ P = RI2 = R P 2 R( ) = P2 2 .ω = 1 LC c -Coâng suaát tieâu thuï treân maïch coù bieán trôû R cuûa ñoaïn maïch RLC cöïc ñaïi khi R = |ZL – ZC| vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø Pmax = U2 . ZL < ZC thì u chaäm pha hôn i . taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng T = 2π LC höôûng ñieän vaø khi ñoù: I = Imax = . taàn soá. R 2 + (Z L − Z C ) 2 -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm bieán thieân treân ñoaïn 2 R2 + ZC maïch RLC ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZL = vaø hieäu ZC laø UCmax = ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø ULmax -Maùy bieán theá: hoaëc i = Io 2 1 Qo 2 1 = CUo2 = 2 C 2 -Naêng löôïng ñieän töø: Wo = Wñ + Wt = 1 LIo2 2 U 2ZL = 2 .Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn . -Ñieän tích treân hai baûn tuï: q = Qocos(ω t + ϕ ) -Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch: i = Iocos(ω t + ϕ + π ) 2 -Hieäu ñieän theá treân hai baûn tuï: u = Uocos(ω t + ϕ ) -Naêng löôïng ñieän tröôøng.ϕ ) -ZL > ZC thì u nhanh pha hôn i . R + (Z L − Z C ) 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoaø vôùi taàn soá goùc ω ’ = 2ω = .OÂn Thi -Ñieän naêng tieâu thuï ôû maïch ñieän : W = A = P. 2. vôùi chu kì T’ = 2 LC U2 I1 N2 = = U1 I2 N1 khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. töø tröôøng: Wñ = 1 q 2 . coâng suaát treân bieán trôû cöïc ñaïi khi R = r 2 + ( Z L − Z C ) 2 vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù U 2 . coù coäng U U2 . T = π LC coøn naêng löôïng ñieän töø thì 2 OÂân taäp . | Z L − Z C | -Neáu treân ñoaïn maïch RLC coù bieán trôû R vaø cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn r. -ZL = ZC hay ω = 1 LC thì u cuøng pha vôùi i.f= 1 2π LC . -Neáu u = Uocosω t thì i = Iocos(ω t .

λ 2 = E d max h c . kmax = .40µ m ≤ λ ≤ 0. ne . Uh = e A noù: Vmax = E d max . vôùi k ∈ Z.5) n . Io: Qo = CUo = -Boä tuï maéc noái tieáp : Io 1 1 1 = + + . vaân toái.i= . vôùi Dλd Dλt a D k k∈Z * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân toái taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax 1 ax 1 λD . e -Coâng suaát cuûa nguoàn saùng. λD . hieäu ñieän theá haõm: -Naêng löôïng cuûa phoâtoân aùnh saùng: ε = hf = h c i . kmax = − . giôùi haïn quang ñieän. löïc höôùng taâm: F = qvBsinα . n +Soá vaân toái laø m N = 2k + 2( > 0.Chöông V vaø VI: Tính chaát soùng cuûa aùnh saùng vaø Löôïng töû aùnh saùng -Vò trí vaân saùng. thì soá vaân saùng vaø vaân toái chöùa trong mieàn giao thoa ñoù L m ñöôïc tính nhö sau: = k + 2i n + Soá vaân saùng laø: N 0 = 2k + 1 m N = 2k ( < 0. ñoù laø 2 i vaân toái baäc k + 1 -Giao thoa vôùi aùnh saùng traéng (0. kmin = Dλd 2 Dλt 2 2a 2ax D ( 2k +1) -Goïi L laø beà roäng mieàn giao thoa aùnh saùng. ax x=k . ñoù laø vaân = i i λ -Ñieän theá cöïc ñaïi quaû caàu kim loaïi coâ laäp veà ñieän ñaït ñöôïc khi chieáu chuøm saùng coù λ ≤ λ o vaøo o hf = hc =A+ 1 mv2 omax . λD . khoaûng vaân: λD . C C1 C 2 ω = Io LC -Boä tuï maéc song song: C = C1 + C2 + … III.λ = x = (2k + 1) . xs = k .. F = maht = OÂân taäp . 5).. hieäu suaát löôïng töû: P = nλ Ibh = ne|e| . kmin = . n xM OM = k. a 2a a -Thí nghieäm giao thoa thöïc hieän trong khoâng khí ño ñöôïc khoaûng vaân laø i thì khi ñöa vaøo trong moâi tröôøng trong suoát coù chieát suaát n seõ ño ñöôïc khoaûng vaân laø i’ = -Giöõa n vaân saùng (hoaëc vaân toái) lieân tieáp laø n -1 khoaûng vaân. H = mv 2 R hc λ . − . Taïi M coù vaân saùng khi: saùng baäc k x 1 Taïi M coù vaân toái khi: M = (2k + 1) . -Coâng thöùc Anhstanh.Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn .76µ m) * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân saùng taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax λD . Uo.λ = . xt = (2k + 1) . cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoaø. nλ -Löïc Lorrenxô.OÂn Thi -Lieân heä giöõa Qo. λ -Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng trong suoát khaùc thì vaän toác cuûa aùnh saùng thay ñoåi neân böôùc soùng aùnh saùng thay ñoåi coøn naêng löôïng cuûa phoâtoân khoâng ñoåi neân taàn soá cuûa phoâtoân aùnh saùng khoâng ñoåi.

c2. -Caùc ñònh luaät baûo toaøn trong phaûn öùng haït nhaân: a + b → c + d Baûo toaøn soá nuclon (soá khoái): Aa + Ab = Ac + Ad. A Naêng löôïng lieân keát rieâng caøng lôùn thì haït nhaân caøng beàn vöõng. Baûo toaøn ñoäng löôïng: ma v a + mb vb = mc vc + md v d Baûo toaøn naêng löôïng: → → → → OÂân taäp . m NA . H = λ N = λ No eλ t λ = Ho e. Z proâtoân . -Naêng löôïng lieân keát : ∆ E = ∆ mc2. thì ta luoân λ .t . Coù A nuclon .t coù : ∆m ≈ m0 .λ. neáu Mo < M ta coù phaûn öùng haït nhaân thu naêng löôïng.t.OÂn Thi 2 2 2 -Quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ: Em – En = hf ma v a mb v b mc v c 2 2 (ma + mb)c + + = (mc + md)c + + h c = .t <<< 1. -Naêng löôïng lieân keát rieâng: ε = ∆ E .693 = T T -Neáu Mo = ma + mb > M = mc + md ta coù phaûn öùng haït nhaân toaû naêng löôïng. *Trong phaûn öùng haït nhaân khoâng coù söï baûo toaøn khoái löôïng.Chöông VII : Vaät lyù haït nhaân: A 2 .λ . ∆N ≈ N 0 .t . -Ñònh luaät phoùng xaï: N = No 2 t − T = No e- λ t . A ln 2 0. -Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân: ∆ m = Zmp + (A – Z)mn – mhn. ∆H laø soá nguyeân töû. Naêng löôïng toaû ra hoaëc thu vaøo: E = |Mo – M|. ∆H ≈ H0 . 2 2 2 λ 2 md v d IV.Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn . vôùi λ = = λ -Goïi ∆N .Haït nhaân Z X . ñoä phoùng xaï ñaõ bò phaân raõ. N = (A – Z) nôtroân.khoái löôïng chaát phoùng xaï. Baûo toaøn ñieän tích: Za + Zb = Zc + Zd. m = mo 2 t − T = moe.t -Soá haït trong m gam chaát ñôn nguyeân töû: N = -Naêng löôïng nghæ: E = mc2. ∆m.λ .

OÂn Thi OÂân taäp .Toùm taét coâng thöùc vaät lyù 12 –cô baûn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful