P. 1
Cong Thuc Vat Ly-On Thi Dai Hoc Va Cao Dang

Cong Thuc Vat Ly-On Thi Dai Hoc Va Cao Dang

|Views: 37|Likes:
Được xuất bản bởinhokluvangel

More info:

Published by: nhokluvangel on Aug 21, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2011

pdf

text

original

Goodluck- OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong

khoaûng coù chieàu daøi 2A. Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaø soùng cô hoïc 2. Con laéc loø xo 1/ Dao ñoäng ñieàu hoaø x= Asin(ωt + ϕ). - Li ñoä: x = Asin(ωt + ϕ) 2 π x k ⎛v⎞ -Vaän toác: v = x’ = ωAcos(ωt + ϕ) = ωA sin(ωt + ϕ + ). ; A = x 2 + ⎜ ⎟ ; sinϕ = o (laáy nghieäm goùc nhoïn - Vôùi: ω = 2 m A ⎝ω ⎠ π *Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät goùc . neáu vo > 0; goùc tuø neáu vo < 0) ; (vôùi xo vaø vo laø li ñoä vaø vaän toác taïi 2 thôøi ñieåm ban ñaàu t = 0). Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi vmax = ωA khi x = 0. π -Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoä Döông) thì ϕ = Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu vmin = 0 khi x = ± A 2 -Gia toác: a = v’ = x’’ = - ω2Asin(ωt + ϕ) = - ω2x. π -Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoä AÂm) thì ϕ = *Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (a luoân traùi daáu vôùi x). 2 - Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoân höôùng veà vò trí caân baèng -Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu döông vaø coù ñoä lôùn tæ leä vôùi li ñoä. thì ϕ = 0, luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu vôùi -Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi amax = ω2A khi x = ± A. chieàu döông thì ϕ = π. A -Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu amin = 0 khi x = 0. -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu döông 2π 2 = 2πf. -Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá: ω = 5π π T . thì ϕ = , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = v 6 6 ; -Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc: ω = A A2 − x 2 -Choïn goác thôøi gian luùc x = - : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu 2 -Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoaø (goïi laø löïc hoài 7π π phuïc): F = - mω2x ; Fmax = mω2A. . döông thì ϕ = - , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = 6 6 -Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi chieàu khi löïc hoài phuïc ñaït giaù trò cöïc ñaïi. 2A -Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi L = 2A. 2. Con laéc loø xo -Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

döông thì ϕ =

π
4

2

, ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ =

3π . 4

1 2 1 kx . Ñoäng naêng: Eñ = mv2. 2 2 1 1 1 1 -Cô naêng: E = Et + Eñ = kx2 + mv2 = kA2 = mω2A2 2 2 2 2

-Theá naêng: Et =

-Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(l – lo) = kΔl

http://www.ebook.edu.vn

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

ñoä saâu (h < 0) g= GM GM . Fmin = k(Δlo – A) neáu A < Δlo. F = k(Δlo .A2 | ≤ A ≤ A1 + A2 . Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: Fmax = k(A + Δlo). taàn soá giaûm. 2 -Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng cuøng pha laø λ..OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 1 1 1 -Loø xo gheùp noái tieáp: = + + . 5. So = αo. T’ < T : Chaïy nhanh.Goodluck. Con laéc ñôn . Ñoä cöùng taêng. 2 1 . -Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng: Δlo = mg . gh = .x) = aMsin ( .A2| + Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A1 . T = 2π .t ' .edu. 4. R -Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = lo(1 +αt). -Chu kì Th ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: Th = T http://www. taàn soá taêng. 1 + α .ϕ1 = 2kπ (hai dao ñoäng thaønh phaàn cuøng pha): A = A1 + A2 + Khi ϕ2 . Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ): F = k(Δlo + x) neáu choïn chieàu döông höôùng xuoáng.x) neáu choïn chieàu döông höôùng leân.vn -Neáu phöông trình soùng taïi A laø uA = asin(ωt + ϕ) thì phöông trình soùng taïi M treân phöông truyeàn soùng caùch A moät ñoaïn x laø : x π 2π .t 2π uM = aMsin ω(t . 2 -Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm .ω= k g .cosαo) = mgl α o 2 . Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu: Fmin = 0 neáu A > Δlo . g l -Theá naêng : Et = = mgl(1 .Phöông trình dao ñoäng : s = Sosin(ωt + ϕ) hay α = αosin(ωt + ϕ).l .) = aMsin (2. 3. vaän toác.cosα) = 1 mglα2.. Δl o -Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéc trong t giaây : Δt = t 1 + α ..ebook.Soùng cô hoïc -Lieân heä giöõa böôùc soùng. Vôùi s = α. 2 R ( R + h) 2 R+h .l (α vaø αo tính ra rad) -Taàn soá goùc vaø chu kyø : ω = 1 .. ôû ñoä cao (h > 0).t − 2 . Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: lmin = lo + Δlo – A.ϕ1 = (2k + 1)π: A = |A1 . . .t Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: lmax = lo + Δlo + A. f .Cô naêng : E = Eñ + Et = mgl(1 .π .ϕ1) A sin ϕ 1 + A2 sin ϕ 2 tgϕ = 1 A1 cos ϕ 1 + A2 cos ϕ 2 + Khi ϕ2 . k k1 k 2 -Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T T '−T T' -Loø xo gheùp song song : k = k1 + k2 + . chu kyø vaø taàn soá soùng: λ = vT = v f l g .Ñoäng naêng : Eñ = mv2.x ) − v λ T λ Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 .Toång hôïp dao ñoäng -Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá Neáu : x1 = A1sin(ωt + ϕ1) vaø x2 = A2sin(ωt + ϕ2) thì dao ñoäng toång hôïp laø: x = x1 + x2 = Asin(ωt + ϕ) vôùi A vaø ϕ ñöôïc xaùc ñònh bôûi A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (ϕ2 . khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát λ treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø 2 -Gia toác rôi töï do treân maët ñaát. Ñoä cöùng giaûm.

OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 U U -Dao ñoäng taïi hai ñieåm A vaø B treân phöông truyeàn soùng leäch pha -Ñònh luaät OÂm: I = . -Ñoä leäch pha giöõa u vaø i: tgϕ = = sin(ωt ) uM = 2acos R R λ λ 2 U R Taïi M coù cöïc ñaïi khi d1 .t -Neáu i = Iosinωt thì u = Uosin(ωt + ϕ). UC = IZC -Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùng keát hôïp uA = uB = 2 2 1 asinωt thì dao ñoäng toång hôïp taïi ñieåm M (AM = d1 . -Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laø nuùt. P = Pmax = R R -Coâng suaát tieâu thuï treân maïch coù bieán trôû R cuûa ñoaïn maïch RLC cöïc U2 ñaïi khi R = |ZL – ZC| vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø Pmax = .R .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . -Neáu u = Uosinωt thì i = Iosin(ωt . U = o .Z C ) 2 . R 2 + (Z L − Z C ) 2 http://www.x Z Z = .Goodluck. ZL < ZC thì u chaäm pha hôn i .edu. 2. 1 .Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu. ( R + r ) 2 + (Z L − Z C ) 2 -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï treân ñoaïn maïch RLC coù ñieän 2 R2 + ZL dung bieán thieân ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZC = vaø hieäu ñieän theá cöïc ZL ñaïi ñoù laø UCmax = U 2ZC . vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø 2 4 Z -Ñieän naêng tieâu thuï ôû maïch ñieän : W = A = P.ebook. UL = IZL.d2 = (2k + 1) . coù coäng höôûng ñieän vaø khi LC U U2 ñoù: I = Imax = . coâng suaát treân bieán trôû cöïc ñaïi khi R = cöïc ñaïi ñoù laø PRmax = r 2 + ( Z L − Z C ) 2 vaø coâng suaát -Heä soá coâng suaát: cosϕ = (k +1) laø soá nuùt soùng II. . moät ñaàu laø buïng thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây: l = (2k + 1) á . 1 -ZL = ZC hay ω = thì u cuøng pha vôùi i. λ Z2 Taïi M coù cöïc tieåu khi d1 .ϕ) -ZL > ZC thì u nhanh pha hôn i . -Dung khaùng cuûa tuï ñieän: ZC = ωC -Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z = R 2 + (Z L . -Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø -Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n – 1) λ 2 λ λ 4 2 . 2π f . U 2 . BM = d2) laø: ωL − Z L − ZC π (d 2 − d1 ) π (d1 + d 2 ) ωC . UR = IR. | Z L − Z C | -Neáu treân ñoaïn maïch RLC coù bieán trôû R vaø cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn r. Io = O . -Coâng suaát: P = UIcosϕ = I2R = . nhau moät goùc Δϕ = I U v λ -Caùc giaù trò hieäu duïng: I = o .vôùi k laø soá buïng soùng(nuùt soùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng -Ñeå coù soùng döøng treân sôïi daây vôùi hai ñieåm nuùt ôû hai ñaàu daây thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây : l = k .d2 = kλ. R 2 -Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø .dao ñoäng ñieän töø: 1/Doøng ñieän xoay chieàu -Caûm khaùng cuûa cuoän daây: ZL = ωL.x 2π .

i2 = nr2 . f < 0 . n = sin r n1 v 2 v n -Goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn: sinigh = 2 vôùi n1 > n2 n1 -Laêng kính: sini1 = nsinr1 .-Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm 2 R2 + ZC bieán thieân treân ñoaïn maïch RLC ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZL = vaø ZC hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø ULmax = -Maùy bieán theá: U2 I N = 1 = 2 U 1 I 2 N1 Goodluck. vôùi chu kì T’ = = π LC coøn naêng vôùi taàn soá goùc ω’ = 2ω = 2 LC löôïng ñieän töø thì khoâng thay ñoåi theo thôøi gian.edu. töø tröôøng: Wñ = Cu2 = .. Io: Qo = CUo = -Boä tuï maéc noái tieáp : Io U 2ZL . aûnh aûo d’ < 0. k > 0: AÛnh vaø vaät cuøng chieàu . 2/Dao ñoäng vaø soùng ñieän töø -Chu kì. khi ñöa vaøo trong moâi n − n' . k= http://www. -Thaáu kính hoäi tuï: D > 0 . A = r1 + r2 . n' (n − 1) *Qui öôùc: maët caàu loài: R > 0 .Chöông V vaø VI: Söï phaûn xaï AS vaø caùc duïng cuï quang hoïc . D = i1 + i2 – A. k > 0: aûnh vaø vaät cuøng chieàu . = + f −d d f d d' AB *Thaáu kính coù ñoä tuï D khi ñaët trong khoâng khí. R 2 + (Z L − Z C ) 2 1 1 1 = + + . 2 ) d' 1 1 1 A' B' f == . Wt = Li2 2 2 C 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng baèng naêng löôïng töø tröôøng khi: Q I q = o hoaëc i = o 2 2 2 1 Qo 1 1 -Naêng löôïng ñieän töø: Wo = Wñ + Wt = = CUo2 = LIo2 2 C 2 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoaø 2 T . f n' R1 R2 π -Hieäu ñieän theá treân hai baûn tuï: u = Uosin(ωt + ϕ) 1 1 q2 1 -Naêng löôïng ñieän tröôøng. tröôøng coù chieát suaát n’ seõ coù ñoä tuï laø D’ = D.Göông phaúng: AÛnh lôùn baèng vaät.. k < 0: AÛnh vaø vaät ngöôïc chieàu -Khi nhìn vaät ñaët ôû cöïc caän maét phaûi ñieàu tieát toái ña: Dmax . aûnh thaät: d’ > 0. f > 0. . vaät thaät d > 0. Phaân kì: D < 0 .k= =. AÛnh thaät: d’ > 0. Vaät aûo d < 0.ebook. sini2 = nsinr2 . C C1 C 2 ω = Io LC R P 2 ) = P2 2 . ñoái xöùng vôùi vaät qua göông. fmin. AÛnh aûo d’ < 0 . n v c sin i -Chieát suaát: = n 21 = 2 = 1 . Uo. maët caàu loûm:R < 0 . A' B' d' R 1 1 1 f = + -Göông caàu: f = . f > 0 göông loài R < 0. maët phaüng: R = ∞. D = A(n -1) n 1 1 1 -Thaáu kính: D = = ( − 1)( + ) .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Lieân heä giöõa Qo.ω= T = 2π LC . A = r1 + r2 . vaät aûo d < 0 .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . vaät thaät d > 0. f < 0 . f -Ñieän tích treân hai baûn tuï: q = Qosin(ωt + ϕ) -Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: ΔP = RI2 = R( -Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch: i = Iosin(ωt + ϕ + -Boä tuï maéc song song: C = C1 + C2 + III. D +A A +Khi i1 = i2 = i thì D = Dmin = 2i – A hoaëc sin min = nsin 2 2 +Khi A vaø i1 raát nhoû: i1 – nr1 .= f −d 2 f d d' d AB *Qui öôùc: göông loõm R > 0. f = 2π LC LC c -Maïch dao ñoäng thu ñöôïc soùng ñieän töø coù: λ = = 2πc LC . U U 2 Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí ΔP giaûm ñi n laàn. taàn soá. taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng 1 1 . k < 0: aûnh vaø vaät ngöôïc chieàu.

OC C − OC CK tgα α + Ñoä boäi giaùc cuûa quang cuï: G = ≈ . giôùi haïn quang ñieän. 1 Vôùi maét bình thöôøng (ñieåm cöïc vieãn ôû ∞) thì Dmin = . -Coâng thöùc Anhstanh. vaân toái. fmax.76μm) * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân saùng taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax ax λ .5). dC d d' + l f Goodluck. xs = k a 2a a λ http://www. kmax = . thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø baèng f -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø G = G∞ = . kmax = − . ñoù laø vaân saùng baäc k i i x 1 Taïi M coù vaân toái khi: M = (2k + 1) . hieäu ñieän theá haõm: δ . kmin = . x OM Taïi M coù vaân saùng khi: M = = k. n -Giöõa n vaân saùng (hoaëc vaân toái) lieân tieáp laø n -1 khoaûng vaân. n +Soá vaân toái laø m N = 2k + 2( > 0.D λ . f + Kính hieån vi: G = -Thí nghieäm giao thoa thöïc hieän trong khoâng khí ño ñöôïc khoaûng vaân laø i thì khi ñöa vaøo trong moâi tröôøng trong suoát coù chieát suaát n seõ ño ñöôïc i khoaûng vaân laø i’ = . vôùi k ∈ Z a Dλ d Dλt Dk * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân toái taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax 1 λ .edu. vôùi k ∈ Z.OC C d '1 d ' 2 OC C d' d' . -Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng trong suoát khaùc thì vaän toác cuûa aùnh saùng thay ñoåi neân böôùc soùng aùnh saùng thay ñoåi coøn naêng löôïng cuûa phoâtoân khoâng ñoåi neân taàn soá cuûa phoâtoân aùnh saùng khoâng ñoåi.i= . thì soá vaân saùng vaø vaân toái L m chöùa trong mieàn giao thoa ñoù ñöôïc tính nhö sau: = k + 2i n + Soá vaân saùng laø: N 0 = 2k + 1 m N = 2k ( < 0. kmin = 2a Dλ d 2 Dλt 2 D(2k + 1) -Goïi L laø beà roäng mieàn giao thoa aùnh saùng.λ= x = (2k + 1) .-Khi nhìn vaät ôû cöïc vieãn maét khoâng ñieàu tieát: Dmin .OCV OC C . G∞ = .ebook.vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . G∞ = 1 d 2 d '2 + l f2 f1 f1 = d2 O1O2 − f1 + Kính thieân vaên: G = +Ñaët maét saùt thò kính (l = 0): G = + Chieàu cao cuûa aûnh (ñoä phoùng ñaïi) qua heä thaáu kính khoâng phuï thuoäc f vaøo vò trí ñaët vaät khi: O1O2 = f1 + f2 .OC CK -Maét vieãn thò phaûi ñeo kính coù f = .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC .D x=k . xt = (2k + 1) . G∞ = f1 f 2 d1 d 2 d 2 + l 2 d1 d 2 d '2 f1 f .D 1 2ax − . khi ñoù k = 1 vaø heä thaáu kính ñöôïc f2 goïi laø heä voâ tieâu. α0 tgα 0 d' OCC d ' OC C + Kính luùp: G = . OV -Maét caän thò phaûi ñeo kính coù tieâu cöï f = . khoaûng vaân: λ .D . IV. Gc = |k| = | C | .Chöông VII vaø Chöông VIII: Tính chaát soùng cuûa aùnh saùng vaø Löôïng töû aùnh saùng -Vò trí vaân saùng. GC = 1 2 .λ= .D λ .5) n hc -Naêng löôïng cuûa phoâtoân aùnh saùng: ε = hf = .40μm ≤ λ ≤ 0. ñoù laø vaân toái baäc k + 1 i 2 -Giao thoa vôùi aùnh saùng traéng (0.

vôùi λ = = = T T -Goïi ΔN .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 E 1 hc hf = = A + mv2 omax .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . Baûo toaøn ñieän tích: Za + Zb = Zc + Zd.λ . . F = maht = -Quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ: Em – En = hf = Baûo toaøn ñoäng löôïng: m a v a + mb vb = mc v c + m d v d → → → → Baûo toaøn naêng löôïng: 2 2 2 2 ma va mb v b mc v c md v d 2 2 (ma + mb)c + + = (mc + md)c + + 2 2 2 2 -Neáu Mo = ma + mb > M = mc + md ta coù phaûn öùng haït nhaân toaû naêng löôïng.λ . Ibh = ne|e| .ebook. A Naêng löôïng lieân keát rieâng caøng lôùn thì haït nhaân caøng beàn vöõng.c2. mv 2 R . N = (A – Z) nôtroân.t <<< 1. λ nλ -Löïc Lorrenxô. ΔH ≈ H 0 .t m -Soá haït trong m gam chaát ñôn nguyeân töû: N = N A .khoái löôïng chaát phoùng xaï.Goodluck. löïc höôùng taâm: F = qvBsinα . Naêng löôïng toaû ra hoaëc thu vaøo: E = |Mo – M|. ΔH laø soá nguyeân töû. -Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân: Δm = Zmp + (A – Z)mn – mhn. e -Coâng suaát cuûa nguoàn saùng.t . -Caùc ñònh luaät baûo toaøn trong phaûn öùng haït nhaân: a + b → c + d Baûo toaøn soá nuclon (soá khoái): Aa + Ab = Ac + Ad. Uh = .t xaï ñaõ bò phaân raõ. = No e-λt . ln 2 0. A 2 -Naêng löôïng nghæ: E = mc .Chöông IX: Vaät lyù haït nhaân: Coù A nuclon . -Ñònh luaät phoùng xaï: N = No 2 − λ t T − t http://www. ñoä phoùng λ.Haït nhaân ZA X . ΔN ≈ N 0 . ΔE -Naêng löôïng lieân keát rieâng: ε = . thì ta luoân coù : Δm ≈ m0 . λo = .693 H = λN = λ No e-λt = Ho e-λt . hc V. Δm. hieäu n hc suaát löôïng töû: P = nλ . m = mo 2 T = moe-λt.λ . H = e . cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoaø. *Trong phaûn öùng haït nhaân khoâng coù söï baûo toaøn khoái löôïng.edu. Z proâtoân .d max λ 2 A e hc -Ñieän theá cöïc ñaïi quaû caàu kim loaïi coâ laäp veà ñieän ñaït ñöôïc khi chieáu E chuøm saùng coù λ ≤ λo vaøo noù: Vmax = d max . neáu Mo < M ta coù phaûn öùng haït nhaân thu naêng löôïng. -Naêng löôïng lieân keát : ΔE = Δmc2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->