Goodluck- OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong

khoaûng coù chieàu daøi 2A. Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaø soùng cô hoïc 2. Con laéc loø xo 1/ Dao ñoäng ñieàu hoaø x= Asin(ωt + ϕ). - Li ñoä: x = Asin(ωt + ϕ) 2 π x k ⎛v⎞ -Vaän toác: v = x’ = ωAcos(ωt + ϕ) = ωA sin(ωt + ϕ + ). ; A = x 2 + ⎜ ⎟ ; sinϕ = o (laáy nghieäm goùc nhoïn - Vôùi: ω = 2 m A ⎝ω ⎠ π *Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät goùc . neáu vo > 0; goùc tuø neáu vo < 0) ; (vôùi xo vaø vo laø li ñoä vaø vaän toác taïi 2 thôøi ñieåm ban ñaàu t = 0). Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi vmax = ωA khi x = 0. π -Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoä Döông) thì ϕ = Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu vmin = 0 khi x = ± A 2 -Gia toác: a = v’ = x’’ = - ω2Asin(ωt + ϕ) = - ω2x. π -Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoä AÂm) thì ϕ = *Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (a luoân traùi daáu vôùi x). 2 - Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoân höôùng veà vò trí caân baèng -Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu döông vaø coù ñoä lôùn tæ leä vôùi li ñoä. thì ϕ = 0, luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu vôùi -Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi amax = ω2A khi x = ± A. chieàu döông thì ϕ = π. A -Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu amin = 0 khi x = 0. -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu döông 2π 2 = 2πf. -Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá: ω = 5π π T . thì ϕ = , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = v 6 6 ; -Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc: ω = A A2 − x 2 -Choïn goác thôøi gian luùc x = - : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu 2 -Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoaø (goïi laø löïc hoài 7π π phuïc): F = - mω2x ; Fmax = mω2A. . döông thì ϕ = - , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = 6 6 -Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi chieàu khi löïc hoài phuïc ñaït giaù trò cöïc ñaïi. 2A -Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi L = 2A. 2. Con laéc loø xo -Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

döông thì ϕ =

π
4

2

, ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ =

3π . 4

1 2 1 kx . Ñoäng naêng: Eñ = mv2. 2 2 1 1 1 1 -Cô naêng: E = Et + Eñ = kx2 + mv2 = kA2 = mω2A2 2 2 2 2

-Theá naêng: Et =

-Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(l – lo) = kΔl

http://www.ebook.edu.vn

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

A2 | ≤ A ≤ A1 + A2 .ϕ1 = 2kπ (hai dao ñoäng thaønh phaàn cuøng pha): A = A1 + A2 + Khi ϕ2 .. -Chu kì Th ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: Th = T http://www. Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: lmin = lo + Δlo – A. .Goodluck.ω= k g .Ñoäng naêng : Eñ = mv2. Δl o -Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéc trong t giaây : Δt = t 1 + α .Phöông trình dao ñoäng : s = Sosin(ωt + ϕ) hay α = αosin(ωt + ϕ).Toång hôïp dao ñoäng -Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá Neáu : x1 = A1sin(ωt + ϕ1) vaø x2 = A2sin(ωt + ϕ2) thì dao ñoäng toång hôïp laø: x = x1 + x2 = Asin(ωt + ϕ) vôùi A vaø ϕ ñöôïc xaùc ñònh bôûi A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (ϕ2 . 2 -Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng cuøng pha laø λ. R -Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = lo(1 +αt). Fmin = k(Δlo – A) neáu A < Δlo. Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu: Fmin = 0 neáu A > Δlo .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 1 1 1 -Loø xo gheùp noái tieáp: = + + .l (α vaø αo tính ra rad) -Taàn soá goùc vaø chu kyø : ω = 1 . vaän toác.Cô naêng : E = Eñ + Et = mgl(1 . T’ < T : Chaïy nhanh. chu kyø vaø taàn soá soùng: λ = vT = v f l g .ϕ1 = (2k + 1)π: A = |A1 .A2| + Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A1 . 2 1 . Vôùi s = α. ñoä saâu (h < 0) g= GM GM . Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: Fmax = k(A + Δlo).t ' . 4. 5.x) neáu choïn chieàu döông höôùng leân. F = k(Δlo . ôû ñoä cao (h > 0).l . Ñoä cöùng taêng.. Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ): F = k(Δlo + x) neáu choïn chieàu döông höôùng xuoáng. 3. So = αo.x) = aMsin ( ..t − 2 .edu. taàn soá giaûm. k k1 k 2 -Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T T '−T T' -Loø xo gheùp song song : k = k1 + k2 + .. . 1 + α . Con laéc ñôn . gh = .ebook.t Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: lmax = lo + Δlo + A. T = 2π .) = aMsin (2.x ) − v λ T λ Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . -Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng: Δlo = mg .ϕ1) A sin ϕ 1 + A2 sin ϕ 2 tgϕ = 1 A1 cos ϕ 1 + A2 cos ϕ 2 + Khi ϕ2 . khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát λ treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø 2 -Gia toác rôi töï do treân maët ñaát.cosα) = 1 mglα2. 2 -Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm .cosαo) = mgl α o 2 . 2 R ( R + h) 2 R+h .π . f . taàn soá taêng.t 2π uM = aMsin ω(t .vn -Neáu phöông trình soùng taïi A laø uA = asin(ωt + ϕ) thì phöông trình soùng taïi M treân phöông truyeàn soùng caùch A moät ñoaïn x laø : x π 2π . g l -Theá naêng : Et = = mgl(1 .Soùng cô hoïc -Lieân heä giöõa böôùc soùng. Ñoä cöùng giaûm.

d2 = kλ. U 2 .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 U U -Dao ñoäng taïi hai ñieåm A vaø B treân phöông truyeàn soùng leäch pha -Ñònh luaät OÂm: I = . UL = IZL. 2. U = o . -Ñoä leäch pha giöõa u vaø i: tgϕ = = sin(ωt ) uM = 2acos R R λ λ 2 U R Taïi M coù cöïc ñaïi khi d1 .R .edu. -Dung khaùng cuûa tuï ñieän: ZC = ωC -Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z = R 2 + (Z L . BM = d2) laø: ωL − Z L − ZC π (d 2 − d1 ) π (d1 + d 2 ) ωC . 1 .ϕ) -ZL > ZC thì u nhanh pha hôn i . ( R + r ) 2 + (Z L − Z C ) 2 -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï treân ñoaïn maïch RLC coù ñieän 2 R2 + ZL dung bieán thieân ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZC = vaø hieäu ñieän theá cöïc ZL ñaïi ñoù laø UCmax = U 2ZC . 1 -ZL = ZC hay ω = thì u cuøng pha vôùi i.vôùi k laø soá buïng soùng(nuùt soùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng -Ñeå coù soùng döøng treân sôïi daây vôùi hai ñieåm nuùt ôû hai ñaàu daây thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây : l = k .x 2π .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 .x Z Z = . -Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø -Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n – 1) λ 2 λ λ 4 2 . -Neáu u = Uosinωt thì i = Iosin(ωt . λ Z2 Taïi M coù cöïc tieåu khi d1 . moät ñaàu laø buïng thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây: l = (2k + 1) á .t -Neáu i = Iosinωt thì u = Uosin(ωt + ϕ). R 2 -Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø . ZL < ZC thì u chaäm pha hôn i . coù coäng höôûng ñieän vaø khi LC U U2 ñoù: I = Imax = .Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu. 2π f .d2 = (2k + 1) .Z C ) 2 . UC = IZC -Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùng keát hôïp uA = uB = 2 2 1 asinωt thì dao ñoäng toång hôïp taïi ñieåm M (AM = d1 . nhau moät goùc Δϕ = I U v λ -Caùc giaù trò hieäu duïng: I = o . coâng suaát treân bieán trôû cöïc ñaïi khi R = cöïc ñaïi ñoù laø PRmax = r 2 + ( Z L − Z C ) 2 vaø coâng suaát -Heä soá coâng suaát: cosϕ = (k +1) laø soá nuùt soùng II. | Z L − Z C | -Neáu treân ñoaïn maïch RLC coù bieán trôû R vaø cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn r.ebook. UR = IR. Io = O .dao ñoäng ñieän töø: 1/Doøng ñieän xoay chieàu -Caûm khaùng cuûa cuoän daây: ZL = ωL. -Coâng suaát: P = UIcosϕ = I2R = . -Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laø nuùt. vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø 2 4 Z -Ñieän naêng tieâu thuï ôû maïch ñieän : W = A = P. R 2 + (Z L − Z C ) 2 http://www. P = Pmax = R R -Coâng suaát tieâu thuï treân maïch coù bieán trôû R cuûa ñoaïn maïch RLC cöïc U2 ñaïi khi R = |ZL – ZC| vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø Pmax = .Goodluck. .

Io: Qo = CUo = -Boä tuï maéc noái tieáp : Io U 2ZL . 2 ) d' 1 1 1 A' B' f == . Uo. vaät thaät d > 0. k < 0: AÛnh vaø vaät ngöôïc chieàu -Khi nhìn vaät ñaët ôû cöïc caän maét phaûi ñieàu tieát toái ña: Dmax . tröôøng coù chieát suaát n’ seõ coù ñoä tuï laø D’ = D. Vaät aûo d < 0. k= http://www. vaät thaät d > 0. vaät aûo d < 0 . f > 0 göông loài R < 0. f n' R1 R2 π -Hieäu ñieän theá treân hai baûn tuï: u = Uosin(ωt + ϕ) 1 1 q2 1 -Naêng löôïng ñieän tröôøng. n v c sin i -Chieát suaát: = n 21 = 2 = 1 . k < 0: aûnh vaø vaät ngöôïc chieàu.. . taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng 1 1 . -Thaáu kính hoäi tuï: D > 0 .ω= T = 2π LC .= f −d 2 f d d' d AB *Qui öôùc: göông loõm R > 0.OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Lieân heä giöõa Qo. D = A(n -1) n 1 1 1 -Thaáu kính: D = = ( − 1)( + ) . töø tröôøng: Wñ = Cu2 = . maët phaüng: R = ∞. ñoái xöùng vôùi vaät qua göông. aûnh thaät: d’ > 0. U U 2 Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí ΔP giaûm ñi n laàn. k > 0: AÛnh vaø vaät cuøng chieàu . f = 2π LC LC c -Maïch dao ñoäng thu ñöôïc soùng ñieän töø coù: λ = = 2πc LC . khi ñöa vaøo trong moâi n − n' .-Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm 2 R2 + ZC bieán thieân treân ñoaïn maïch RLC ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZL = vaø ZC hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø ULmax = -Maùy bieán theá: U2 I N = 1 = 2 U 1 I 2 N1 Goodluck.ebook. taàn soá. f > 0. D +A A +Khi i1 = i2 = i thì D = Dmin = 2i – A hoaëc sin min = nsin 2 2 +Khi A vaø i1 raát nhoû: i1 – nr1 . aûnh aûo d’ < 0. AÛnh thaät: d’ > 0. A = r1 + r2 .Göông phaúng: AÛnh lôùn baèng vaät. n' (n − 1) *Qui öôùc: maët caàu loài: R > 0 . Wt = Li2 2 2 C 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng baèng naêng löôïng töø tröôøng khi: Q I q = o hoaëc i = o 2 2 2 1 Qo 1 1 -Naêng löôïng ñieän töø: Wo = Wñ + Wt = = CUo2 = LIo2 2 C 2 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoaø 2 T . sini2 = nsinr2 . f < 0 . n = sin r n1 v 2 v n -Goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn: sinigh = 2 vôùi n1 > n2 n1 -Laêng kính: sini1 = nsinr1 . f -Ñieän tích treân hai baûn tuï: q = Qosin(ωt + ϕ) -Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: ΔP = RI2 = R( -Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch: i = Iosin(ωt + ϕ + -Boä tuï maéc song song: C = C1 + C2 + III. vôùi chu kì T’ = = π LC coøn naêng vôùi taàn soá goùc ω’ = 2ω = 2 LC löôïng ñieän töø thì khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. i2 = nr2 .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . k > 0: aûnh vaø vaät cuøng chieàu .edu.Chöông V vaø VI: Söï phaûn xaï AS vaø caùc duïng cuï quang hoïc . C C1 C 2 ω = Io LC R P 2 ) = P2 2 . 2/Dao ñoäng vaø soùng ñieän töø -Chu kì. = + f −d d f d d' AB *Thaáu kính coù ñoä tuï D khi ñaët trong khoâng khí.k= =. Phaân kì: D < 0 . AÛnh aûo d’ < 0 . fmin. R 2 + (Z L − Z C ) 2 1 1 1 = + + .. A = r1 + r2 . D = i1 + i2 – A. A' B' d' R 1 1 1 f = + -Göông caàu: f = . maët caàu loûm:R < 0 . f < 0 .

D x=k . khoaûng vaân: λ .D .-Khi nhìn vaät ôû cöïc vieãn maét khoâng ñieàu tieát: Dmin . dC d d' + l f Goodluck. OV -Maét caän thò phaûi ñeo kính coù tieâu cöï f = .OC CK -Maét vieãn thò phaûi ñeo kính coù f = . -Coâng thöùc Anhstanh. Gc = |k| = | C | .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC . ñoù laø vaân toái baäc k + 1 i 2 -Giao thoa vôùi aùnh saùng traéng (0.D 1 2ax − .40μm ≤ λ ≤ 0. -Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng trong suoát khaùc thì vaän toác cuûa aùnh saùng thay ñoåi neân böôùc soùng aùnh saùng thay ñoåi coøn naêng löôïng cuûa phoâtoân khoâng ñoåi neân taàn soá cuûa phoâtoân aùnh saùng khoâng ñoåi.76μm) * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân saùng taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax ax λ . OC C − OC CK tgα α + Ñoä boäi giaùc cuûa quang cuï: G = ≈ . fmax.i= . x OM Taïi M coù vaân saùng khi: M = = k. kmin = . n +Soá vaân toái laø m N = 2k + 2( > 0. G∞ = 1 d 2 d '2 + l f2 f1 f1 = d2 O1O2 − f1 + Kính thieân vaên: G = +Ñaët maét saùt thò kính (l = 0): G = + Chieàu cao cuûa aûnh (ñoä phoùng ñaïi) qua heä thaáu kính khoâng phuï thuoäc f vaøo vò trí ñaët vaät khi: O1O2 = f1 + f2 . giôùi haïn quang ñieän. 1 Vôùi maét bình thöôøng (ñieåm cöïc vieãn ôû ∞) thì Dmin = .λ= x = (2k + 1) . khi ñoù k = 1 vaø heä thaáu kính ñöôïc f2 goïi laø heä voâ tieâu. kmax = .Chöông VII vaø Chöông VIII: Tính chaát soùng cuûa aùnh saùng vaø Löôïng töû aùnh saùng -Vò trí vaân saùng. GC = 1 2 . G∞ = .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . xt = (2k + 1) .OCV OC C . f + Kính hieån vi: G = -Thí nghieäm giao thoa thöïc hieän trong khoâng khí ño ñöôïc khoaûng vaân laø i thì khi ñöa vaøo trong moâi tröôøng trong suoát coù chieát suaát n seõ ño ñöôïc i khoaûng vaân laø i’ = .λ= .5).D λ . thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø baèng f -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø G = G∞ = .D λ . IV. vôùi k ∈ Z a Dλ d Dλt Dk * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân toái taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax 1 λ . n -Giöõa n vaân saùng (hoaëc vaân toái) lieân tieáp laø n -1 khoaûng vaân. G∞ = f1 f 2 d1 d 2 d 2 + l 2 d1 d 2 d '2 f1 f . vaân toái. kmax = − . thì soá vaân saùng vaø vaân toái L m chöùa trong mieàn giao thoa ñoù ñöôïc tính nhö sau: = k + 2i n + Soá vaân saùng laø: N 0 = 2k + 1 m N = 2k ( < 0.edu. hieäu ñieän theá haõm: δ .ebook. α0 tgα 0 d' OCC d ' OC C + Kính luùp: G = . kmin = 2a Dλ d 2 Dλt 2 D(2k + 1) -Goïi L laø beà roäng mieàn giao thoa aùnh saùng.OC C d '1 d ' 2 OC C d' d' . ñoù laø vaân saùng baäc k i i x 1 Taïi M coù vaân toái khi: M = (2k + 1) . vôùi k ∈ Z. xs = k a 2a a λ http://www.5) n hc -Naêng löôïng cuûa phoâtoân aùnh saùng: ε = hf = .

λ .λ . *Trong phaûn öùng haït nhaân khoâng coù söï baûo toaøn khoái löôïng. ΔN ≈ N 0 . löïc höôùng taâm: F = qvBsinα . hieäu n hc suaát löôïng töû: P = nλ . A Naêng löôïng lieân keát rieâng caøng lôùn thì haït nhaân caøng beàn vöõng. = No e-λt .t <<< 1.Haït nhaân ZA X . Naêng löôïng toaû ra hoaëc thu vaøo: E = |Mo – M|. ΔH laø soá nguyeân töû. N = (A – Z) nôtroân. thì ta luoân coù : Δm ≈ m0 . . hc V.λ .ebook. Baûo toaøn ñieän tích: Za + Zb = Zc + Zd. cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoaø. λ nλ -Löïc Lorrenxô. λo = . ñoä phoùng λ. Z proâtoân . H = e .khoái löôïng chaát phoùng xaï.Chöông IX: Vaät lyù haït nhaân: Coù A nuclon . A 2 -Naêng löôïng nghæ: E = mc . -Naêng löôïng lieân keát : ΔE = Δmc2.t .c2.d max λ 2 A e hc -Ñieän theá cöïc ñaïi quaû caàu kim loaïi coâ laäp veà ñieän ñaït ñöôïc khi chieáu E chuøm saùng coù λ ≤ λo vaøo noù: Vmax = d max .693 H = λN = λ No e-λt = Ho e-λt . -Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân: Δm = Zmp + (A – Z)mn – mhn. Ibh = ne|e| . -Caùc ñònh luaät baûo toaøn trong phaûn öùng haït nhaân: a + b → c + d Baûo toaøn soá nuclon (soá khoái): Aa + Ab = Ac + Ad. F = maht = -Quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ: Em – En = hf = Baûo toaøn ñoäng löôïng: m a v a + mb vb = mc v c + m d v d → → → → Baûo toaøn naêng löôïng: 2 2 2 2 ma va mb v b mc v c md v d 2 2 (ma + mb)c + + = (mc + md)c + + 2 2 2 2 -Neáu Mo = ma + mb > M = mc + md ta coù phaûn öùng haït nhaân toaû naêng löôïng. ΔH ≈ H 0 . Δm. ΔE -Naêng löôïng lieân keát rieâng: ε = .edu. Uh = .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . m = mo 2 T = moe-λt.t xaï ñaõ bò phaân raõ.OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 E 1 hc hf = = A + mv2 omax . ln 2 0.Goodluck. -Ñònh luaät phoùng xaï: N = No 2 − λ t T − t http://www. mv 2 R . vôùi λ = = = T T -Goïi ΔN .t m -Soá haït trong m gam chaát ñôn nguyeân töû: N = N A . e -Coâng suaát cuûa nguoàn saùng. neáu Mo < M ta coù phaûn öùng haït nhaân thu naêng löôïng.