Goodluck- OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong

khoaûng coù chieàu daøi 2A. Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaø soùng cô hoïc 2. Con laéc loø xo 1/ Dao ñoäng ñieàu hoaø x= Asin(ωt + ϕ). - Li ñoä: x = Asin(ωt + ϕ) 2 π x k ⎛v⎞ -Vaän toác: v = x’ = ωAcos(ωt + ϕ) = ωA sin(ωt + ϕ + ). ; A = x 2 + ⎜ ⎟ ; sinϕ = o (laáy nghieäm goùc nhoïn - Vôùi: ω = 2 m A ⎝ω ⎠ π *Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät goùc . neáu vo > 0; goùc tuø neáu vo < 0) ; (vôùi xo vaø vo laø li ñoä vaø vaän toác taïi 2 thôøi ñieåm ban ñaàu t = 0). Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi vmax = ωA khi x = 0. π -Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoä Döông) thì ϕ = Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu vmin = 0 khi x = ± A 2 -Gia toác: a = v’ = x’’ = - ω2Asin(ωt + ϕ) = - ω2x. π -Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoä AÂm) thì ϕ = *Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (a luoân traùi daáu vôùi x). 2 - Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoân höôùng veà vò trí caân baèng -Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu döông vaø coù ñoä lôùn tæ leä vôùi li ñoä. thì ϕ = 0, luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu vôùi -Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi amax = ω2A khi x = ± A. chieàu döông thì ϕ = π. A -Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu amin = 0 khi x = 0. -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu döông 2π 2 = 2πf. -Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá: ω = 5π π T . thì ϕ = , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = v 6 6 ; -Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc: ω = A A2 − x 2 -Choïn goác thôøi gian luùc x = - : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu 2 -Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoaø (goïi laø löïc hoài 7π π phuïc): F = - mω2x ; Fmax = mω2A. . döông thì ϕ = - , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = 6 6 -Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi chieàu khi löïc hoài phuïc ñaït giaù trò cöïc ñaïi. 2A -Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi L = 2A. 2. Con laéc loø xo -Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

döông thì ϕ =

π
4

2

, ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ =

3π . 4

1 2 1 kx . Ñoäng naêng: Eñ = mv2. 2 2 1 1 1 1 -Cô naêng: E = Et + Eñ = kx2 + mv2 = kA2 = mω2A2 2 2 2 2

-Theá naêng: Et =

-Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(l – lo) = kΔl

http://www.ebook.edu.vn

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

x ) − v λ T λ Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 .Ñoäng naêng : Eñ = mv2. taàn soá taêng. F = k(Δlo . g l -Theá naêng : Et = = mgl(1 .vn -Neáu phöông trình soùng taïi A laø uA = asin(ωt + ϕ) thì phöông trình soùng taïi M treân phöông truyeàn soùng caùch A moät ñoaïn x laø : x π 2π .. 1 + α . .A2 | ≤ A ≤ A1 + A2 . Con laéc ñôn .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 1 1 1 -Loø xo gheùp noái tieáp: = + + .ebook. ôû ñoä cao (h > 0).Toång hôïp dao ñoäng -Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá Neáu : x1 = A1sin(ωt + ϕ1) vaø x2 = A2sin(ωt + ϕ2) thì dao ñoäng toång hôïp laø: x = x1 + x2 = Asin(ωt + ϕ) vôùi A vaø ϕ ñöôïc xaùc ñònh bôûi A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (ϕ2 . So = αo. T’ < T : Chaïy nhanh.x) = aMsin ( . T = 2π . 2 -Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng cuøng pha laø λ. 5.ω= k g .x) neáu choïn chieàu döông höôùng leân.A2| + Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A1 .) = aMsin (2. Ñoä cöùng giaûm. Δl o -Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéc trong t giaây : Δt = t 1 + α .Phöông trình dao ñoäng : s = Sosin(ωt + ϕ) hay α = αosin(ωt + ϕ). 4.ϕ1) A sin ϕ 1 + A2 sin ϕ 2 tgϕ = 1 A1 cos ϕ 1 + A2 cos ϕ 2 + Khi ϕ2 ..cosαo) = mgl α o 2 . ñoä saâu (h < 0) g= GM GM . . 3.t 2π uM = aMsin ω(t . -Chu kì Th ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: Th = T http://www.t ' .t − 2 . Vôùi s = α. gh = . 2 -Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm .t Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: lmax = lo + Δlo + A.l . Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: lmin = lo + Δlo – A.Cô naêng : E = Eñ + Et = mgl(1 . Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu: Fmin = 0 neáu A > Δlo . taàn soá giaûm. f . 2 1 .l (α vaø αo tính ra rad) -Taàn soá goùc vaø chu kyø : ω = 1 .cosα) = 1 mglα2.ϕ1 = 2kπ (hai dao ñoäng thaønh phaàn cuøng pha): A = A1 + A2 + Khi ϕ2 . 2 R ( R + h) 2 R+h . chu kyø vaø taàn soá soùng: λ = vT = v f l g . Fmin = k(Δlo – A) neáu A < Δlo.Soùng cô hoïc -Lieân heä giöõa böôùc soùng.ϕ1 = (2k + 1)π: A = |A1 . Ñoä cöùng taêng. R -Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = lo(1 +αt). k k1 k 2 -Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T T '−T T' -Loø xo gheùp song song : k = k1 + k2 + . Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ): F = k(Δlo + x) neáu choïn chieàu döông höôùng xuoáng.π .. vaän toác. khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát λ treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø 2 -Gia toác rôi töï do treân maët ñaát.Goodluck. -Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng: Δlo = mg . Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: Fmax = k(A + Δlo).edu..

-Coâng suaát: P = UIcosϕ = I2R = . coâng suaát treân bieán trôû cöïc ñaïi khi R = cöïc ñaïi ñoù laø PRmax = r 2 + ( Z L − Z C ) 2 vaø coâng suaát -Heä soá coâng suaát: cosϕ = (k +1) laø soá nuùt soùng II. 2π f .Goodluck.Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu. -Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laø nuùt. -Neáu u = Uosinωt thì i = Iosin(ωt . ( R + r ) 2 + (Z L − Z C ) 2 -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï treân ñoaïn maïch RLC coù ñieän 2 R2 + ZL dung bieán thieân ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZC = vaø hieäu ñieän theá cöïc ZL ñaïi ñoù laø UCmax = U 2ZC .ϕ) -ZL > ZC thì u nhanh pha hôn i . 1 . UR = IR.vôùi k laø soá buïng soùng(nuùt soùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng -Ñeå coù soùng döøng treân sôïi daây vôùi hai ñieåm nuùt ôû hai ñaàu daây thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây : l = k .edu. R 2 -Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø . moät ñaàu laø buïng thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây: l = (2k + 1) á .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . | Z L − Z C | -Neáu treân ñoaïn maïch RLC coù bieán trôû R vaø cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn r. BM = d2) laø: ωL − Z L − ZC π (d 2 − d1 ) π (d1 + d 2 ) ωC . vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø 2 4 Z -Ñieän naêng tieâu thuï ôû maïch ñieän : W = A = P. U 2 . -Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø -Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n – 1) λ 2 λ λ 4 2 . -Dung khaùng cuûa tuï ñieän: ZC = ωC -Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z = R 2 + (Z L .R .Z C ) 2 .x Z Z = .d2 = (2k + 1) . nhau moät goùc Δϕ = I U v λ -Caùc giaù trò hieäu duïng: I = o . U = o . 1 -ZL = ZC hay ω = thì u cuøng pha vôùi i. UL = IZL.t -Neáu i = Iosinωt thì u = Uosin(ωt + ϕ). R 2 + (Z L − Z C ) 2 http://www.dao ñoäng ñieän töø: 1/Doøng ñieän xoay chieàu -Caûm khaùng cuûa cuoän daây: ZL = ωL.d2 = kλ.x 2π . P = Pmax = R R -Coâng suaát tieâu thuï treân maïch coù bieán trôû R cuûa ñoaïn maïch RLC cöïc U2 ñaïi khi R = |ZL – ZC| vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø Pmax = . UC = IZC -Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùng keát hôïp uA = uB = 2 2 1 asinωt thì dao ñoäng toång hôïp taïi ñieåm M (AM = d1 . Io = O .ebook. ZL < ZC thì u chaäm pha hôn i . . λ Z2 Taïi M coù cöïc tieåu khi d1 . -Ñoä leäch pha giöõa u vaø i: tgϕ = = sin(ωt ) uM = 2acos R R λ λ 2 U R Taïi M coù cöïc ñaïi khi d1 .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 U U -Dao ñoäng taïi hai ñieåm A vaø B treân phöông truyeàn soùng leäch pha -Ñònh luaät OÂm: I = . coù coäng höôûng ñieän vaø khi LC U U2 ñoù: I = Imax = . 2.

taàn soá. Wt = Li2 2 2 C 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng baèng naêng löôïng töø tröôøng khi: Q I q = o hoaëc i = o 2 2 2 1 Qo 1 1 -Naêng löôïng ñieän töø: Wo = Wñ + Wt = = CUo2 = LIo2 2 C 2 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoaø 2 T .ω= T = 2π LC . vôùi chu kì T’ = = π LC coøn naêng vôùi taàn soá goùc ω’ = 2ω = 2 LC löôïng ñieän töø thì khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. k > 0: aûnh vaø vaät cuøng chieàu . i2 = nr2 . = + f −d d f d d' AB *Thaáu kính coù ñoä tuï D khi ñaët trong khoâng khí. k < 0: AÛnh vaø vaät ngöôïc chieàu -Khi nhìn vaät ñaët ôû cöïc caän maét phaûi ñieàu tieát toái ña: Dmax .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Lieân heä giöõa Qo. 2 ) d' 1 1 1 A' B' f == . f -Ñieän tích treân hai baûn tuï: q = Qosin(ωt + ϕ) -Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: ΔP = RI2 = R( -Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch: i = Iosin(ωt + ϕ + -Boä tuï maéc song song: C = C1 + C2 + III. f > 0 göông loài R < 0.Chöông V vaø VI: Söï phaûn xaï AS vaø caùc duïng cuï quang hoïc . n' (n − 1) *Qui öôùc: maët caàu loài: R > 0 . töø tröôøng: Wñ = Cu2 = . A = r1 + r2 . n v c sin i -Chieát suaát: = n 21 = 2 = 1 . Io: Qo = CUo = -Boä tuï maéc noái tieáp : Io U 2ZL . taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng 1 1 .. ñoái xöùng vôùi vaät qua göông.-Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm 2 R2 + ZC bieán thieân treân ñoaïn maïch RLC ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZL = vaø ZC hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø ULmax = -Maùy bieán theá: U2 I N = 1 = 2 U 1 I 2 N1 Goodluck. vaät aûo d < 0 . vaät thaät d > 0. C C1 C 2 ω = Io LC R P 2 ) = P2 2 . aûnh thaät: d’ > 0. AÛnh thaät: d’ > 0. U U 2 Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí ΔP giaûm ñi n laàn. maët caàu loûm:R < 0 . R 2 + (Z L − Z C ) 2 1 1 1 = + + . maët phaüng: R = ∞. fmin. D = A(n -1) n 1 1 1 -Thaáu kính: D = = ( − 1)( + ) .= f −d 2 f d d' d AB *Qui öôùc: göông loõm R > 0.vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 .ebook. f < 0 . vaät thaät d > 0.edu.k= =. khi ñöa vaøo trong moâi n − n' . k= http://www. -Thaáu kính hoäi tuï: D > 0 . k > 0: AÛnh vaø vaät cuøng chieàu . A' B' d' R 1 1 1 f = + -Göông caàu: f = . f > 0. 2/Dao ñoäng vaø soùng ñieän töø -Chu kì. AÛnh aûo d’ < 0 . aûnh aûo d’ < 0.. . A = r1 + r2 . f = 2π LC LC c -Maïch dao ñoäng thu ñöôïc soùng ñieän töø coù: λ = = 2πc LC . k < 0: aûnh vaø vaät ngöôïc chieàu. n = sin r n1 v 2 v n -Goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn: sinigh = 2 vôùi n1 > n2 n1 -Laêng kính: sini1 = nsinr1 . f n' R1 R2 π -Hieäu ñieän theá treân hai baûn tuï: u = Uosin(ωt + ϕ) 1 1 q2 1 -Naêng löôïng ñieän tröôøng. Vaät aûo d < 0. Phaân kì: D < 0 . Uo. tröôøng coù chieát suaát n’ seõ coù ñoä tuï laø D’ = D.Göông phaúng: AÛnh lôùn baèng vaät. sini2 = nsinr2 . D = i1 + i2 – A. D +A A +Khi i1 = i2 = i thì D = Dmin = 2i – A hoaëc sin min = nsin 2 2 +Khi A vaø i1 raát nhoû: i1 – nr1 . f < 0 .

OCV OC C . kmin = 2a Dλ d 2 Dλt 2 D(2k + 1) -Goïi L laø beà roäng mieàn giao thoa aùnh saùng. kmin = .λ= . xt = (2k + 1) . ñoù laø vaân toái baäc k + 1 i 2 -Giao thoa vôùi aùnh saùng traéng (0. GC = 1 2 . giôùi haïn quang ñieän.5). fmax. kmax = − . Gc = |k| = | C | . khi ñoù k = 1 vaø heä thaáu kính ñöôïc f2 goïi laø heä voâ tieâu.5) n hc -Naêng löôïng cuûa phoâtoân aùnh saùng: ε = hf = . G∞ = f1 f 2 d1 d 2 d 2 + l 2 d1 d 2 d '2 f1 f .D 1 2ax − . -Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng trong suoát khaùc thì vaän toác cuûa aùnh saùng thay ñoåi neân böôùc soùng aùnh saùng thay ñoåi coøn naêng löôïng cuûa phoâtoân khoâng ñoåi neân taàn soá cuûa phoâtoân aùnh saùng khoâng ñoåi. khoaûng vaân: λ . vaân toái.76μm) * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân saùng taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax ax λ . vôùi k ∈ Z. n -Giöõa n vaân saùng (hoaëc vaân toái) lieân tieáp laø n -1 khoaûng vaân. OC C − OC CK tgα α + Ñoä boäi giaùc cuûa quang cuï: G = ≈ . xs = k a 2a a λ http://www. thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø baèng f -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø G = G∞ = .Chöông VII vaø Chöông VIII: Tính chaát soùng cuûa aùnh saùng vaø Löôïng töû aùnh saùng -Vò trí vaân saùng. OV -Maét caän thò phaûi ñeo kính coù tieâu cöï f = . f + Kính hieån vi: G = -Thí nghieäm giao thoa thöïc hieän trong khoâng khí ño ñöôïc khoaûng vaân laø i thì khi ñöa vaøo trong moâi tröôøng trong suoát coù chieát suaát n seõ ño ñöôïc i khoaûng vaân laø i’ = . dC d d' + l f Goodluck.40μm ≤ λ ≤ 0. α0 tgα 0 d' OCC d ' OC C + Kính luùp: G = .OC C d '1 d ' 2 OC C d' d' .D x=k .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC .-Khi nhìn vaät ôû cöïc vieãn maét khoâng ñieàu tieát: Dmin . IV. G∞ = . vôùi k ∈ Z a Dλ d Dλt Dk * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân toái taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax 1 λ .D .λ= x = (2k + 1) .i= . ñoù laø vaân saùng baäc k i i x 1 Taïi M coù vaân toái khi: M = (2k + 1) .D λ .D λ . G∞ = 1 d 2 d '2 + l f2 f1 f1 = d2 O1O2 − f1 + Kính thieân vaên: G = +Ñaët maét saùt thò kính (l = 0): G = + Chieàu cao cuûa aûnh (ñoä phoùng ñaïi) qua heä thaáu kính khoâng phuï thuoäc f vaøo vò trí ñaët vaät khi: O1O2 = f1 + f2 . x OM Taïi M coù vaân saùng khi: M = = k. hieäu ñieän theá haõm: δ .ebook.edu. -Coâng thöùc Anhstanh. 1 Vôùi maét bình thöôøng (ñieåm cöïc vieãn ôû ∞) thì Dmin = . kmax = .OC CK -Maét vieãn thò phaûi ñeo kính coù f = . n +Soá vaân toái laø m N = 2k + 2( > 0. thì soá vaân saùng vaø vaân toái L m chöùa trong mieàn giao thoa ñoù ñöôïc tính nhö sau: = k + 2i n + Soá vaân saùng laø: N 0 = 2k + 1 m N = 2k ( < 0.

693 H = λN = λ No e-λt = Ho e-λt . A Naêng löôïng lieân keát rieâng caøng lôùn thì haït nhaân caøng beàn vöõng. hieäu n hc suaát löôïng töû: P = nλ . λo = . .t .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . *Trong phaûn öùng haït nhaân khoâng coù söï baûo toaøn khoái löôïng.t xaï ñaõ bò phaân raõ. hc V.Haït nhaân ZA X . m = mo 2 T = moe-λt. vôùi λ = = = T T -Goïi ΔN . e -Coâng suaát cuûa nguoàn saùng. neáu Mo < M ta coù phaûn öùng haït nhaân thu naêng löôïng. ΔH laø soá nguyeân töû. ΔN ≈ N 0 . Naêng löôïng toaû ra hoaëc thu vaøo: E = |Mo – M|. A 2 -Naêng löôïng nghæ: E = mc . Uh = .λ . cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoaø.t m -Soá haït trong m gam chaát ñôn nguyeân töû: N = N A .λ .Chöông IX: Vaät lyù haït nhaân: Coù A nuclon .λ .c2. Ibh = ne|e| . Z proâtoân .khoái löôïng chaát phoùng xaï. -Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân: Δm = Zmp + (A – Z)mn – mhn. H = e . -Caùc ñònh luaät baûo toaøn trong phaûn öùng haït nhaân: a + b → c + d Baûo toaøn soá nuclon (soá khoái): Aa + Ab = Ac + Ad. -Ñònh luaät phoùng xaï: N = No 2 − λ t T − t http://www. F = maht = -Quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ: Em – En = hf = Baûo toaøn ñoäng löôïng: m a v a + mb vb = mc v c + m d v d → → → → Baûo toaøn naêng löôïng: 2 2 2 2 ma va mb v b mc v c md v d 2 2 (ma + mb)c + + = (mc + md)c + + 2 2 2 2 -Neáu Mo = ma + mb > M = mc + md ta coù phaûn öùng haït nhaân toaû naêng löôïng. thì ta luoân coù : Δm ≈ m0 .ebook.OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 E 1 hc hf = = A + mv2 omax . löïc höôùng taâm: F = qvBsinα . ln 2 0.d max λ 2 A e hc -Ñieän theá cöïc ñaïi quaû caàu kim loaïi coâ laäp veà ñieän ñaït ñöôïc khi chieáu E chuøm saùng coù λ ≤ λo vaøo noù: Vmax = d max . = No e-λt . ñoä phoùng λ. mv 2 R . Baûo toaøn ñieän tích: Za + Zb = Zc + Zd. ΔH ≈ H 0 . ΔE -Naêng löôïng lieân keát rieâng: ε = . -Naêng löôïng lieân keát : ΔE = Δmc2.Goodluck. Δm. λ nλ -Löïc Lorrenxô.t <<< 1. N = (A – Z) nôtroân.edu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful