P. 1
Cong Thuc Vat Ly-On Thi Dai Hoc Va Cao Dang

Cong Thuc Vat Ly-On Thi Dai Hoc Va Cao Dang

|Views: 37|Likes:
Được xuất bản bởinhokluvangel

More info:

Published by: nhokluvangel on Aug 21, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2011

pdf

text

original

Goodluck- OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong

khoaûng coù chieàu daøi 2A. Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaø soùng cô hoïc 2. Con laéc loø xo 1/ Dao ñoäng ñieàu hoaø x= Asin(ωt + ϕ). - Li ñoä: x = Asin(ωt + ϕ) 2 π x k ⎛v⎞ -Vaän toác: v = x’ = ωAcos(ωt + ϕ) = ωA sin(ωt + ϕ + ). ; A = x 2 + ⎜ ⎟ ; sinϕ = o (laáy nghieäm goùc nhoïn - Vôùi: ω = 2 m A ⎝ω ⎠ π *Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät goùc . neáu vo > 0; goùc tuø neáu vo < 0) ; (vôùi xo vaø vo laø li ñoä vaø vaän toác taïi 2 thôøi ñieåm ban ñaàu t = 0). Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi vmax = ωA khi x = 0. π -Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoä Döông) thì ϕ = Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu vmin = 0 khi x = ± A 2 -Gia toác: a = v’ = x’’ = - ω2Asin(ωt + ϕ) = - ω2x. π -Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoä AÂm) thì ϕ = *Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (a luoân traùi daáu vôùi x). 2 - Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoân höôùng veà vò trí caân baèng -Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu döông vaø coù ñoä lôùn tæ leä vôùi li ñoä. thì ϕ = 0, luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu vôùi -Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi amax = ω2A khi x = ± A. chieàu döông thì ϕ = π. A -Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu amin = 0 khi x = 0. -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu döông 2π 2 = 2πf. -Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá: ω = 5π π T . thì ϕ = , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = v 6 6 ; -Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc: ω = A A2 − x 2 -Choïn goác thôøi gian luùc x = - : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu 2 -Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoaø (goïi laø löïc hoài 7π π phuïc): F = - mω2x ; Fmax = mω2A. . döông thì ϕ = - , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = 6 6 -Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi chieàu khi löïc hoài phuïc ñaït giaù trò cöïc ñaïi. 2A -Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi L = 2A. 2. Con laéc loø xo -Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

döông thì ϕ =

π
4

2

, ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ =

3π . 4

1 2 1 kx . Ñoäng naêng: Eñ = mv2. 2 2 1 1 1 1 -Cô naêng: E = Et + Eñ = kx2 + mv2 = kA2 = mω2A2 2 2 2 2

-Theá naêng: Et =

-Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(l – lo) = kΔl

http://www.ebook.edu.vn

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

Ñoä cöùng giaûm.Ñoäng naêng : Eñ = mv2. Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu: Fmin = 0 neáu A > Δlo . chu kyø vaø taàn soá soùng: λ = vT = v f l g .Goodluck.l .vn -Neáu phöông trình soùng taïi A laø uA = asin(ωt + ϕ) thì phöông trình soùng taïi M treân phöông truyeàn soùng caùch A moät ñoaïn x laø : x π 2π .. 2 1 . taàn soá giaûm..edu. 4. Fmin = k(Δlo – A) neáu A < Δlo. f . .Phöông trình dao ñoäng : s = Sosin(ωt + ϕ) hay α = αosin(ωt + ϕ). 1 + α . 2 R ( R + h) 2 R+h . 5.) = aMsin (2. g l -Theá naêng : Et = = mgl(1 .ϕ1 = (2k + 1)π: A = |A1 . -Chu kì Th ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: Th = T http://www.ϕ1) A sin ϕ 1 + A2 sin ϕ 2 tgϕ = 1 A1 cos ϕ 1 + A2 cos ϕ 2 + Khi ϕ2 . F = k(Δlo . So = αo. Ñoä cöùng taêng. ôû ñoä cao (h > 0).A2| + Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A1 .x) neáu choïn chieàu döông höôùng leân.cosαo) = mgl α o 2 .cosα) = 1 mglα2. Con laéc ñôn . .. Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: lmin = lo + Δlo – A.. Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ): F = k(Δlo + x) neáu choïn chieàu döông höôùng xuoáng. Vôùi s = α. k k1 k 2 -Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T T '−T T' -Loø xo gheùp song song : k = k1 + k2 + .t − 2 . taàn soá taêng.Soùng cô hoïc -Lieân heä giöõa böôùc soùng. gh = . -Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng: Δlo = mg . khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát λ treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø 2 -Gia toác rôi töï do treân maët ñaát. 2 -Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng cuøng pha laø λ. T’ < T : Chaïy nhanh. vaän toác. Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: Fmax = k(A + Δlo).π . 3.Toång hôïp dao ñoäng -Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá Neáu : x1 = A1sin(ωt + ϕ1) vaø x2 = A2sin(ωt + ϕ2) thì dao ñoäng toång hôïp laø: x = x1 + x2 = Asin(ωt + ϕ) vôùi A vaø ϕ ñöôïc xaùc ñònh bôûi A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (ϕ2 .ω= k g .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 1 1 1 -Loø xo gheùp noái tieáp: = + + . T = 2π .A2 | ≤ A ≤ A1 + A2 . 2 -Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm .ebook. ñoä saâu (h < 0) g= GM GM .t ' . R -Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = lo(1 +αt).x) = aMsin ( .t 2π uM = aMsin ω(t .ϕ1 = 2kπ (hai dao ñoäng thaønh phaàn cuøng pha): A = A1 + A2 + Khi ϕ2 . Δl o -Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéc trong t giaây : Δt = t 1 + α .x ) − v λ T λ Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 .l (α vaø αo tính ra rad) -Taàn soá goùc vaø chu kyø : ω = 1 .Cô naêng : E = Eñ + Et = mgl(1 .t Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: lmax = lo + Δlo + A.

ZL < ZC thì u chaäm pha hôn i .d2 = kλ.Goodluck. ( R + r ) 2 + (Z L − Z C ) 2 -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï treân ñoaïn maïch RLC coù ñieän 2 R2 + ZL dung bieán thieân ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZC = vaø hieäu ñieän theá cöïc ZL ñaïi ñoù laø UCmax = U 2ZC .ebook. -Dung khaùng cuûa tuï ñieän: ZC = ωC -Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z = R 2 + (Z L .t -Neáu i = Iosinωt thì u = Uosin(ωt + ϕ). 2π f . R 2 + (Z L − Z C ) 2 http://www.vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . UC = IZC -Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùng keát hôïp uA = uB = 2 2 1 asinωt thì dao ñoäng toång hôïp taïi ñieåm M (AM = d1 . -Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laø nuùt.Z C ) 2 . 2. moät ñaàu laø buïng thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây: l = (2k + 1) á . -Neáu u = Uosinωt thì i = Iosin(ωt . U 2 . -Coâng suaát: P = UIcosϕ = I2R = . vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø 2 4 Z -Ñieän naêng tieâu thuï ôû maïch ñieän : W = A = P. Io = O .d2 = (2k + 1) .dao ñoäng ñieän töø: 1/Doøng ñieän xoay chieàu -Caûm khaùng cuûa cuoän daây: ZL = ωL. . UL = IZL. 1 . UR = IR.edu.R . λ Z2 Taïi M coù cöïc tieåu khi d1 . coù coäng höôûng ñieän vaø khi LC U U2 ñoù: I = Imax = . BM = d2) laø: ωL − Z L − ZC π (d 2 − d1 ) π (d1 + d 2 ) ωC . nhau moät goùc Δϕ = I U v λ -Caùc giaù trò hieäu duïng: I = o .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 U U -Dao ñoäng taïi hai ñieåm A vaø B treân phöông truyeàn soùng leäch pha -Ñònh luaät OÂm: I = .Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu.x 2π .ϕ) -ZL > ZC thì u nhanh pha hôn i . -Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø -Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n – 1) λ 2 λ λ 4 2 . R 2 -Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø . coâng suaát treân bieán trôû cöïc ñaïi khi R = cöïc ñaïi ñoù laø PRmax = r 2 + ( Z L − Z C ) 2 vaø coâng suaát -Heä soá coâng suaát: cosϕ = (k +1) laø soá nuùt soùng II. 1 -ZL = ZC hay ω = thì u cuøng pha vôùi i.vôùi k laø soá buïng soùng(nuùt soùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng -Ñeå coù soùng döøng treân sôïi daây vôùi hai ñieåm nuùt ôû hai ñaàu daây thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây : l = k . | Z L − Z C | -Neáu treân ñoaïn maïch RLC coù bieán trôû R vaø cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn r. U = o . -Ñoä leäch pha giöõa u vaø i: tgϕ = = sin(ωt ) uM = 2acos R R λ λ 2 U R Taïi M coù cöïc ñaïi khi d1 .x Z Z = . P = Pmax = R R -Coâng suaát tieâu thuï treân maïch coù bieán trôû R cuûa ñoaïn maïch RLC cöïc U2 ñaïi khi R = |ZL – ZC| vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø Pmax = .

aûnh thaät: d’ > 0. D +A A +Khi i1 = i2 = i thì D = Dmin = 2i – A hoaëc sin min = nsin 2 2 +Khi A vaø i1 raát nhoû: i1 – nr1 .. A = r1 + r2 . A' B' d' R 1 1 1 f = + -Göông caàu: f = . -Thaáu kính hoäi tuï: D > 0 . A = r1 + r2 . vaät thaät d > 0. n v c sin i -Chieát suaát: = n 21 = 2 = 1 . vaät thaät d > 0. k= http://www. töø tröôøng: Wñ = Cu2 = . f < 0 .ω= T = 2π LC . R 2 + (Z L − Z C ) 2 1 1 1 = + + . ñoái xöùng vôùi vaät qua göông. maët caàu loûm:R < 0 . Vaät aûo d < 0. 2 ) d' 1 1 1 A' B' f == .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Lieân heä giöõa Qo. tröôøng coù chieát suaát n’ seõ coù ñoä tuï laø D’ = D. D = i1 + i2 – A. = + f −d d f d d' AB *Thaáu kính coù ñoä tuï D khi ñaët trong khoâng khí. Io: Qo = CUo = -Boä tuï maéc noái tieáp : Io U 2ZL .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . f -Ñieän tích treân hai baûn tuï: q = Qosin(ωt + ϕ) -Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: ΔP = RI2 = R( -Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch: i = Iosin(ωt + ϕ + -Boä tuï maéc song song: C = C1 + C2 + III. vôùi chu kì T’ = = π LC coøn naêng vôùi taàn soá goùc ω’ = 2ω = 2 LC löôïng ñieän töø thì khoâng thay ñoåi theo thôøi gian.ebook. f n' R1 R2 π -Hieäu ñieän theá treân hai baûn tuï: u = Uosin(ωt + ϕ) 1 1 q2 1 -Naêng löôïng ñieän tröôøng.-Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm 2 R2 + ZC bieán thieân treân ñoaïn maïch RLC ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZL = vaø ZC hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø ULmax = -Maùy bieán theá: U2 I N = 1 = 2 U 1 I 2 N1 Goodluck. Wt = Li2 2 2 C 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng baèng naêng löôïng töø tröôøng khi: Q I q = o hoaëc i = o 2 2 2 1 Qo 1 1 -Naêng löôïng ñieän töø: Wo = Wñ + Wt = = CUo2 = LIo2 2 C 2 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoaø 2 T . AÛnh aûo d’ < 0 . vaät aûo d < 0 . 2/Dao ñoäng vaø soùng ñieän töø -Chu kì. f > 0 göông loài R < 0. i2 = nr2 . k > 0: aûnh vaø vaät cuøng chieàu . . U U 2 Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí ΔP giaûm ñi n laàn. f > 0. D = A(n -1) n 1 1 1 -Thaáu kính: D = = ( − 1)( + ) . C C1 C 2 ω = Io LC R P 2 ) = P2 2 . sini2 = nsinr2 . n' (n − 1) *Qui öôùc: maët caàu loài: R > 0 . f = 2π LC LC c -Maïch dao ñoäng thu ñöôïc soùng ñieän töø coù: λ = = 2πc LC . khi ñöa vaøo trong moâi n − n' . taàn soá. f < 0 . aûnh aûo d’ < 0.Chöông V vaø VI: Söï phaûn xaï AS vaø caùc duïng cuï quang hoïc .= f −d 2 f d d' d AB *Qui öôùc: göông loõm R > 0. k < 0: AÛnh vaø vaät ngöôïc chieàu -Khi nhìn vaät ñaët ôû cöïc caän maét phaûi ñieàu tieát toái ña: Dmax . k < 0: aûnh vaø vaät ngöôïc chieàu. n = sin r n1 v 2 v n -Goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn: sinigh = 2 vôùi n1 > n2 n1 -Laêng kính: sini1 = nsinr1 . taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng 1 1 .Göông phaúng: AÛnh lôùn baèng vaät.edu. k > 0: AÛnh vaø vaät cuøng chieàu . Uo. fmin.k= =. Phaân kì: D < 0 . AÛnh thaät: d’ > 0.. maët phaüng: R = ∞.

-Coâng thöùc Anhstanh. fmax. n +Soá vaân toái laø m N = 2k + 2( > 0. G∞ = f1 f 2 d1 d 2 d 2 + l 2 d1 d 2 d '2 f1 f . ñoù laø vaân toái baäc k + 1 i 2 -Giao thoa vôùi aùnh saùng traéng (0. kmin = 2a Dλ d 2 Dλt 2 D(2k + 1) -Goïi L laø beà roäng mieàn giao thoa aùnh saùng. G∞ = .edu. khoaûng vaân: λ .5) n hc -Naêng löôïng cuûa phoâtoân aùnh saùng: ε = hf = .λ= .76μm) * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân saùng taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax ax λ . Gc = |k| = | C | . kmin = .OC C d '1 d ' 2 OC C d' d' .Chöông VII vaø Chöông VIII: Tính chaát soùng cuûa aùnh saùng vaø Löôïng töû aùnh saùng -Vò trí vaân saùng. khi ñoù k = 1 vaø heä thaáu kính ñöôïc f2 goïi laø heä voâ tieâu. G∞ = 1 d 2 d '2 + l f2 f1 f1 = d2 O1O2 − f1 + Kính thieân vaên: G = +Ñaët maét saùt thò kính (l = 0): G = + Chieàu cao cuûa aûnh (ñoä phoùng ñaïi) qua heä thaáu kính khoâng phuï thuoäc f vaøo vò trí ñaët vaät khi: O1O2 = f1 + f2 . thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø baèng f -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø G = G∞ = .D λ . hieäu ñieän theá haõm: δ .OC CK -Maét vieãn thò phaûi ñeo kính coù f = . giôùi haïn quang ñieän. vaân toái. GC = 1 2 .5). thì soá vaân saùng vaø vaân toái L m chöùa trong mieàn giao thoa ñoù ñöôïc tính nhö sau: = k + 2i n + Soá vaân saùng laø: N 0 = 2k + 1 m N = 2k ( < 0. vôùi k ∈ Z. vôùi k ∈ Z a Dλ d Dλt Dk * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân toái taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax 1 λ . xs = k a 2a a λ http://www.i= . OV -Maét caän thò phaûi ñeo kính coù tieâu cöï f = . -Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng trong suoát khaùc thì vaän toác cuûa aùnh saùng thay ñoåi neân böôùc soùng aùnh saùng thay ñoåi coøn naêng löôïng cuûa phoâtoân khoâng ñoåi neân taàn soá cuûa phoâtoân aùnh saùng khoâng ñoåi. n -Giöõa n vaân saùng (hoaëc vaân toái) lieân tieáp laø n -1 khoaûng vaân. dC d d' + l f Goodluck.-Khi nhìn vaät ôû cöïc vieãn maét khoâng ñieàu tieát: Dmin . f + Kính hieån vi: G = -Thí nghieäm giao thoa thöïc hieän trong khoâng khí ño ñöôïc khoaûng vaân laø i thì khi ñöa vaøo trong moâi tröôøng trong suoát coù chieát suaát n seõ ño ñöôïc i khoaûng vaân laø i’ = .D λ .λ= x = (2k + 1) . OC C − OC CK tgα α + Ñoä boäi giaùc cuûa quang cuï: G = ≈ .D . 1 Vôùi maét bình thöôøng (ñieåm cöïc vieãn ôû ∞) thì Dmin = . xt = (2k + 1) . IV. kmax = − . ñoù laø vaân saùng baäc k i i x 1 Taïi M coù vaân toái khi: M = (2k + 1) .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC .ebook.D 1 2ax − . kmax = .D x=k .OCV OC C . x OM Taïi M coù vaân saùng khi: M = = k. α0 tgα 0 d' OCC d ' OC C + Kính luùp: G = .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 .40μm ≤ λ ≤ 0.

-Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân: Δm = Zmp + (A – Z)mn – mhn. hc V. ln 2 0. cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoaø.t m -Soá haït trong m gam chaát ñôn nguyeân töû: N = N A . Ibh = ne|e| .λ . neáu Mo < M ta coù phaûn öùng haït nhaân thu naêng löôïng. ΔH laø soá nguyeân töû.Chöông IX: Vaät lyù haït nhaân: Coù A nuclon . ΔE -Naêng löôïng lieân keát rieâng: ε = . e -Coâng suaát cuûa nguoàn saùng.c2.khoái löôïng chaát phoùng xaï. -Naêng löôïng lieân keát : ΔE = Δmc2. ñoä phoùng λ. thì ta luoân coù : Δm ≈ m0 . Baûo toaøn ñieän tích: Za + Zb = Zc + Zd.t <<< 1.693 H = λN = λ No e-λt = Ho e-λt . -Ñònh luaät phoùng xaï: N = No 2 − λ t T − t http://www.Goodluck. A Naêng löôïng lieân keát rieâng caøng lôùn thì haït nhaân caøng beàn vöõng. Δm. . hieäu n hc suaát löôïng töû: P = nλ .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . λ nλ -Löïc Lorrenxô. löïc höôùng taâm: F = qvBsinα . N = (A – Z) nôtroân.Haït nhaân ZA X . = No e-λt .t .ebook. Uh = . mv 2 R . *Trong phaûn öùng haït nhaân khoâng coù söï baûo toaøn khoái löôïng.λ . Naêng löôïng toaû ra hoaëc thu vaøo: E = |Mo – M|. λo = . m = mo 2 T = moe-λt. vôùi λ = = = T T -Goïi ΔN . -Caùc ñònh luaät baûo toaøn trong phaûn öùng haït nhaân: a + b → c + d Baûo toaøn soá nuclon (soá khoái): Aa + Ab = Ac + Ad. ΔH ≈ H 0 .t xaï ñaõ bò phaân raõ. H = e . A 2 -Naêng löôïng nghæ: E = mc .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 E 1 hc hf = = A + mv2 omax .edu. Z proâtoân . F = maht = -Quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ: Em – En = hf = Baûo toaøn ñoäng löôïng: m a v a + mb vb = mc v c + m d v d → → → → Baûo toaøn naêng löôïng: 2 2 2 2 ma va mb v b mc v c md v d 2 2 (ma + mb)c + + = (mc + md)c + + 2 2 2 2 -Neáu Mo = ma + mb > M = mc + md ta coù phaûn öùng haït nhaân toaû naêng löôïng. ΔN ≈ N 0 .d max λ 2 A e hc -Ñieän theá cöïc ñaïi quaû caàu kim loaïi coâ laäp veà ñieän ñaït ñöôïc khi chieáu E chuøm saùng coù λ ≤ λo vaøo noù: Vmax = d max .λ .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->