Goodluck- OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong

khoaûng coù chieàu daøi 2A. Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaø soùng cô hoïc 2. Con laéc loø xo 1/ Dao ñoäng ñieàu hoaø x= Asin(ωt + ϕ). - Li ñoä: x = Asin(ωt + ϕ) 2 π x k ⎛v⎞ -Vaän toác: v = x’ = ωAcos(ωt + ϕ) = ωA sin(ωt + ϕ + ). ; A = x 2 + ⎜ ⎟ ; sinϕ = o (laáy nghieäm goùc nhoïn - Vôùi: ω = 2 m A ⎝ω ⎠ π *Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät goùc . neáu vo > 0; goùc tuø neáu vo < 0) ; (vôùi xo vaø vo laø li ñoä vaø vaän toác taïi 2 thôøi ñieåm ban ñaàu t = 0). Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi vmax = ωA khi x = 0. π -Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoä Döông) thì ϕ = Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu vmin = 0 khi x = ± A 2 -Gia toác: a = v’ = x’’ = - ω2Asin(ωt + ϕ) = - ω2x. π -Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoä AÂm) thì ϕ = *Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (a luoân traùi daáu vôùi x). 2 - Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoân höôùng veà vò trí caân baèng -Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu döông vaø coù ñoä lôùn tæ leä vôùi li ñoä. thì ϕ = 0, luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu vôùi -Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi amax = ω2A khi x = ± A. chieàu döông thì ϕ = π. A -Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu amin = 0 khi x = 0. -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu döông 2π 2 = 2πf. -Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá: ω = 5π π T . thì ϕ = , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = v 6 6 ; -Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc: ω = A A2 − x 2 -Choïn goác thôøi gian luùc x = - : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu 2 -Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoaø (goïi laø löïc hoài 7π π phuïc): F = - mω2x ; Fmax = mω2A. . döông thì ϕ = - , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = 6 6 -Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi chieàu khi löïc hoài phuïc ñaït giaù trò cöïc ñaïi. 2A -Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi L = 2A. 2. Con laéc loø xo -Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

döông thì ϕ =

π
4

2

, ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ =

3π . 4

1 2 1 kx . Ñoäng naêng: Eñ = mv2. 2 2 1 1 1 1 -Cô naêng: E = Et + Eñ = kx2 + mv2 = kA2 = mω2A2 2 2 2 2

-Theá naêng: Et =

-Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(l – lo) = kΔl

http://www.ebook.edu.vn

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

T = 2π . -Chu kì Th ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: Th = T http://www.OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 1 1 1 -Loø xo gheùp noái tieáp: = + + .Toång hôïp dao ñoäng -Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá Neáu : x1 = A1sin(ωt + ϕ1) vaø x2 = A2sin(ωt + ϕ2) thì dao ñoäng toång hôïp laø: x = x1 + x2 = Asin(ωt + ϕ) vôùi A vaø ϕ ñöôïc xaùc ñònh bôûi A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (ϕ2 . 2 -Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm .ϕ1 = 2kπ (hai dao ñoäng thaønh phaàn cuøng pha): A = A1 + A2 + Khi ϕ2 . taàn soá taêng.x) neáu choïn chieàu döông höôùng leân. ôû ñoä cao (h > 0).t − 2 . vaän toác. 3.. k k1 k 2 -Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T T '−T T' -Loø xo gheùp song song : k = k1 + k2 + . gh = . g l -Theá naêng : Et = = mgl(1 . Ñoä cöùng giaûm. Vôùi s = α.Ñoäng naêng : Eñ = mv2. ñoä saâu (h < 0) g= GM GM . F = k(Δlo .t Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: lmax = lo + Δlo + A.vn -Neáu phöông trình soùng taïi A laø uA = asin(ωt + ϕ) thì phöông trình soùng taïi M treân phöông truyeàn soùng caùch A moät ñoaïn x laø : x π 2π .ϕ1 = (2k + 1)π: A = |A1 .edu. Δl o -Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéc trong t giaây : Δt = t 1 + α .Goodluck.π . Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: Fmax = k(A + Δlo)..ebook. . khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát λ treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø 2 -Gia toác rôi töï do treân maët ñaát. -Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng: Δlo = mg ..Phöông trình dao ñoäng : s = Sosin(ωt + ϕ) hay α = αosin(ωt + ϕ).A2 | ≤ A ≤ A1 + A2 . . 4.. f .l (α vaø αo tính ra rad) -Taàn soá goùc vaø chu kyø : ω = 1 .x) = aMsin ( .Cô naêng : E = Eñ + Et = mgl(1 .cosα) = 1 mglα2.ω= k g . Fmin = k(Δlo – A) neáu A < Δlo.t ' . 5.A2| + Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A1 . taàn soá giaûm. 2 R ( R + h) 2 R+h . 2 1 . Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ): F = k(Δlo + x) neáu choïn chieàu döông höôùng xuoáng. So = αo. Ñoä cöùng taêng.ϕ1) A sin ϕ 1 + A2 sin ϕ 2 tgϕ = 1 A1 cos ϕ 1 + A2 cos ϕ 2 + Khi ϕ2 .Soùng cô hoïc -Lieân heä giöõa böôùc soùng.t 2π uM = aMsin ω(t . 1 + α . Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: lmin = lo + Δlo – A. Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu: Fmin = 0 neáu A > Δlo . T’ < T : Chaïy nhanh. chu kyø vaø taàn soá soùng: λ = vT = v f l g . R -Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = lo(1 +αt).cosαo) = mgl α o 2 .) = aMsin (2. Con laéc ñôn .x ) − v λ T λ Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 .l . 2 -Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng cuøng pha laø λ.

UL = IZL. -Dung khaùng cuûa tuï ñieän: ZC = ωC -Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z = R 2 + (Z L .x Z Z = . 1 . UC = IZC -Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùng keát hôïp uA = uB = 2 2 1 asinωt thì dao ñoäng toång hôïp taïi ñieåm M (AM = d1 . 1 -ZL = ZC hay ω = thì u cuøng pha vôùi i.vôùi k laø soá buïng soùng(nuùt soùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng -Ñeå coù soùng döøng treân sôïi daây vôùi hai ñieåm nuùt ôû hai ñaàu daây thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây : l = k . R 2 + (Z L − Z C ) 2 http://www. -Neáu u = Uosinωt thì i = Iosin(ωt . -Ñoä leäch pha giöõa u vaø i: tgϕ = = sin(ωt ) uM = 2acos R R λ λ 2 U R Taïi M coù cöïc ñaïi khi d1 .ϕ) -ZL > ZC thì u nhanh pha hôn i . Io = O .d2 = (2k + 1) . -Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø -Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n – 1) λ 2 λ λ 4 2 . BM = d2) laø: ωL − Z L − ZC π (d 2 − d1 ) π (d1 + d 2 ) ωC .Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu.Z C ) 2 . coâng suaát treân bieán trôû cöïc ñaïi khi R = cöïc ñaïi ñoù laø PRmax = r 2 + ( Z L − Z C ) 2 vaø coâng suaát -Heä soá coâng suaát: cosϕ = (k +1) laø soá nuùt soùng II. coù coäng höôûng ñieän vaø khi LC U U2 ñoù: I = Imax = . . nhau moät goùc Δϕ = I U v λ -Caùc giaù trò hieäu duïng: I = o .R . 2. U = o .ebook.Goodluck.d2 = kλ. -Coâng suaát: P = UIcosϕ = I2R = . ZL < ZC thì u chaäm pha hôn i .dao ñoäng ñieän töø: 1/Doøng ñieän xoay chieàu -Caûm khaùng cuûa cuoän daây: ZL = ωL. UR = IR. moät ñaàu laø buïng thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây: l = (2k + 1) á .x 2π .edu. ( R + r ) 2 + (Z L − Z C ) 2 -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï treân ñoaïn maïch RLC coù ñieän 2 R2 + ZL dung bieán thieân ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZC = vaø hieäu ñieän theá cöïc ZL ñaïi ñoù laø UCmax = U 2ZC .t -Neáu i = Iosinωt thì u = Uosin(ωt + ϕ). | Z L − Z C | -Neáu treân ñoaïn maïch RLC coù bieán trôû R vaø cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn r. P = Pmax = R R -Coâng suaát tieâu thuï treân maïch coù bieán trôû R cuûa ñoaïn maïch RLC cöïc U2 ñaïi khi R = |ZL – ZC| vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø Pmax = . R 2 -Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø . vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø 2 4 Z -Ñieän naêng tieâu thuï ôû maïch ñieän : W = A = P. U 2 .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . λ Z2 Taïi M coù cöïc tieåu khi d1 .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 U U -Dao ñoäng taïi hai ñieåm A vaø B treân phöông truyeàn soùng leäch pha -Ñònh luaät OÂm: I = . 2π f . -Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laø nuùt.

n v c sin i -Chieát suaát: = n 21 = 2 = 1 . 2 ) d' 1 1 1 A' B' f == . vôùi chu kì T’ = = π LC coøn naêng vôùi taàn soá goùc ω’ = 2ω = 2 LC löôïng ñieän töø thì khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. aûnh aûo d’ < 0. Io: Qo = CUo = -Boä tuï maéc noái tieáp : Io U 2ZL . f > 0.vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . f n' R1 R2 π -Hieäu ñieän theá treân hai baûn tuï: u = Uosin(ωt + ϕ) 1 1 q2 1 -Naêng löôïng ñieän tröôøng. -Thaáu kính hoäi tuï: D > 0 . taàn soá. f < 0 . maët phaüng: R = ∞. R 2 + (Z L − Z C ) 2 1 1 1 = + + . k= http://www. C C1 C 2 ω = Io LC R P 2 ) = P2 2 . n' (n − 1) *Qui öôùc: maët caàu loài: R > 0 .Göông phaúng: AÛnh lôùn baèng vaät. D +A A +Khi i1 = i2 = i thì D = Dmin = 2i – A hoaëc sin min = nsin 2 2 +Khi A vaø i1 raát nhoû: i1 – nr1 .. i2 = nr2 . aûnh thaät: d’ > 0.. 2/Dao ñoäng vaø soùng ñieän töø -Chu kì.ω= T = 2π LC . k > 0: AÛnh vaø vaät cuøng chieàu . D = i1 + i2 – A. Wt = Li2 2 2 C 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng baèng naêng löôïng töø tröôøng khi: Q I q = o hoaëc i = o 2 2 2 1 Qo 1 1 -Naêng löôïng ñieän töø: Wo = Wñ + Wt = = CUo2 = LIo2 2 C 2 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoaø 2 T . f > 0 göông loài R < 0. Phaân kì: D < 0 .= f −d 2 f d d' d AB *Qui öôùc: göông loõm R > 0. khi ñöa vaøo trong moâi n − n' . ñoái xöùng vôùi vaät qua göông.ebook. = + f −d d f d d' AB *Thaáu kính coù ñoä tuï D khi ñaët trong khoâng khí.OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Lieân heä giöõa Qo. f < 0 . AÛnh thaät: d’ > 0. k > 0: aûnh vaø vaät cuøng chieàu . A = r1 + r2 . D = A(n -1) n 1 1 1 -Thaáu kính: D = = ( − 1)( + ) . f = 2π LC LC c -Maïch dao ñoäng thu ñöôïc soùng ñieän töø coù: λ = = 2πc LC . taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng 1 1 . A' B' d' R 1 1 1 f = + -Göông caàu: f = . fmin. n = sin r n1 v 2 v n -Goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn: sinigh = 2 vôùi n1 > n2 n1 -Laêng kính: sini1 = nsinr1 . Uo. töø tröôøng: Wñ = Cu2 = . Vaät aûo d < 0. k < 0: AÛnh vaø vaät ngöôïc chieàu -Khi nhìn vaät ñaët ôû cöïc caän maét phaûi ñieàu tieát toái ña: Dmax . tröôøng coù chieát suaát n’ seõ coù ñoä tuï laø D’ = D. . AÛnh aûo d’ < 0 .k= =. sini2 = nsinr2 . vaät thaät d > 0.edu. vaät thaät d > 0. k < 0: aûnh vaø vaät ngöôïc chieàu. U U 2 Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí ΔP giaûm ñi n laàn. vaät aûo d < 0 . A = r1 + r2 . f -Ñieän tích treân hai baûn tuï: q = Qosin(ωt + ϕ) -Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: ΔP = RI2 = R( -Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch: i = Iosin(ωt + ϕ + -Boä tuï maéc song song: C = C1 + C2 + III.-Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm 2 R2 + ZC bieán thieân treân ñoaïn maïch RLC ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZL = vaø ZC hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø ULmax = -Maùy bieán theá: U2 I N = 1 = 2 U 1 I 2 N1 Goodluck.Chöông V vaø VI: Söï phaûn xaï AS vaø caùc duïng cuï quang hoïc . maët caàu loûm:R < 0 .

-Khi nhìn vaät ôû cöïc vieãn maét khoâng ñieàu tieát: Dmin .5). vôùi k ∈ Z. xs = k a 2a a λ http://www. x OM Taïi M coù vaân saùng khi: M = = k. ñoù laø vaân toái baäc k + 1 i 2 -Giao thoa vôùi aùnh saùng traéng (0. OC C − OC CK tgα α + Ñoä boäi giaùc cuûa quang cuï: G = ≈ .ebook. kmax = − .40μm ≤ λ ≤ 0. vôùi k ∈ Z a Dλ d Dλt Dk * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân toái taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax 1 λ . thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø baèng f -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø G = G∞ = . vaân toái.i= . thì soá vaân saùng vaø vaân toái L m chöùa trong mieàn giao thoa ñoù ñöôïc tính nhö sau: = k + 2i n + Soá vaân saùng laø: N 0 = 2k + 1 m N = 2k ( < 0. fmax. IV. kmin = 2a Dλ d 2 Dλt 2 D(2k + 1) -Goïi L laø beà roäng mieàn giao thoa aùnh saùng.D λ . khi ñoù k = 1 vaø heä thaáu kính ñöôïc f2 goïi laø heä voâ tieâu.D x=k . ñoù laø vaân saùng baäc k i i x 1 Taïi M coù vaân toái khi: M = (2k + 1) .λ= . G∞ = f1 f 2 d1 d 2 d 2 + l 2 d1 d 2 d '2 f1 f . kmin = . G∞ = 1 d 2 d '2 + l f2 f1 f1 = d2 O1O2 − f1 + Kính thieân vaên: G = +Ñaët maét saùt thò kính (l = 0): G = + Chieàu cao cuûa aûnh (ñoä phoùng ñaïi) qua heä thaáu kính khoâng phuï thuoäc f vaøo vò trí ñaët vaät khi: O1O2 = f1 + f2 .Chöông VII vaø Chöông VIII: Tính chaát soùng cuûa aùnh saùng vaø Löôïng töû aùnh saùng -Vò trí vaân saùng. f + Kính hieån vi: G = -Thí nghieäm giao thoa thöïc hieän trong khoâng khí ño ñöôïc khoaûng vaân laø i thì khi ñöa vaøo trong moâi tröôøng trong suoát coù chieát suaát n seõ ño ñöôïc i khoaûng vaân laø i’ = . GC = 1 2 .λ= x = (2k + 1) .5) n hc -Naêng löôïng cuûa phoâtoân aùnh saùng: ε = hf = .D λ .OCV OC C . xt = (2k + 1) .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . -Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng trong suoát khaùc thì vaän toác cuûa aùnh saùng thay ñoåi neân böôùc soùng aùnh saùng thay ñoåi coøn naêng löôïng cuûa phoâtoân khoâng ñoåi neân taàn soá cuûa phoâtoân aùnh saùng khoâng ñoåi.OC CK -Maét vieãn thò phaûi ñeo kính coù f = . OV -Maét caän thò phaûi ñeo kính coù tieâu cöï f = .D 1 2ax − . n +Soá vaân toái laø m N = 2k + 2( > 0. G∞ = . hieäu ñieän theá haõm: δ . dC d d' + l f Goodluck.OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC .edu. -Coâng thöùc Anhstanh. 1 Vôùi maét bình thöôøng (ñieåm cöïc vieãn ôû ∞) thì Dmin = . khoaûng vaân: λ .76μm) * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân saùng taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax ax λ .OC C d '1 d ' 2 OC C d' d' . α0 tgα 0 d' OCC d ' OC C + Kính luùp: G = . kmax = . giôùi haïn quang ñieän. n -Giöõa n vaân saùng (hoaëc vaân toái) lieân tieáp laø n -1 khoaûng vaân.D . Gc = |k| = | C | .

ñoä phoùng λ. neáu Mo < M ta coù phaûn öùng haït nhaân thu naêng löôïng. λo = .ebook. A 2 -Naêng löôïng nghæ: E = mc . *Trong phaûn öùng haït nhaân khoâng coù söï baûo toaøn khoái löôïng. = No e-λt . m = mo 2 T = moe-λt. e -Coâng suaát cuûa nguoàn saùng.t .λ . Z proâtoân .λ .Chöông IX: Vaät lyù haït nhaân: Coù A nuclon . hieäu n hc suaát löôïng töû: P = nλ .t <<< 1. vôùi λ = = = T T -Goïi ΔN . F = maht = -Quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ: Em – En = hf = Baûo toaøn ñoäng löôïng: m a v a + mb vb = mc v c + m d v d → → → → Baûo toaøn naêng löôïng: 2 2 2 2 ma va mb v b mc v c md v d 2 2 (ma + mb)c + + = (mc + md)c + + 2 2 2 2 -Neáu Mo = ma + mb > M = mc + md ta coù phaûn öùng haït nhaân toaû naêng löôïng. Ibh = ne|e| . ΔN ≈ N 0 . löïc höôùng taâm: F = qvBsinα . ln 2 0. -Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân: Δm = Zmp + (A – Z)mn – mhn.t m -Soá haït trong m gam chaát ñôn nguyeân töû: N = N A . -Caùc ñònh luaät baûo toaøn trong phaûn öùng haït nhaân: a + b → c + d Baûo toaøn soá nuclon (soá khoái): Aa + Ab = Ac + Ad. -Naêng löôïng lieân keát : ΔE = Δmc2. H = e .c2. hc V. N = (A – Z) nôtroân.Goodluck.OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 E 1 hc hf = = A + mv2 omax . -Ñònh luaät phoùng xaï: N = No 2 − λ t T − t http://www. A Naêng löôïng lieân keát rieâng caøng lôùn thì haït nhaân caøng beàn vöõng.693 H = λN = λ No e-λt = Ho e-λt . mv 2 R . Baûo toaøn ñieän tích: Za + Zb = Zc + Zd.vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . λ nλ -Löïc Lorrenxô. ΔE -Naêng löôïng lieân keát rieâng: ε = . ΔH laø soá nguyeân töû. Δm.λ . .Haït nhaân ZA X . ΔH ≈ H 0 .t xaï ñaõ bò phaân raõ.d max λ 2 A e hc -Ñieän theá cöïc ñaïi quaû caàu kim loaïi coâ laäp veà ñieän ñaït ñöôïc khi chieáu E chuøm saùng coù λ ≤ λo vaøo noù: Vmax = d max . thì ta luoân coù : Δm ≈ m0 . Naêng löôïng toaû ra hoaëc thu vaøo: E = |Mo – M|. cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoaø.edu.khoái löôïng chaát phoùng xaï. Uh = .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful