Goodluck- OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong

khoaûng coù chieàu daøi 2A. Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaø soùng cô hoïc 2. Con laéc loø xo 1/ Dao ñoäng ñieàu hoaø x= Asin(ωt + ϕ). - Li ñoä: x = Asin(ωt + ϕ) 2 π x k ⎛v⎞ -Vaän toác: v = x’ = ωAcos(ωt + ϕ) = ωA sin(ωt + ϕ + ). ; A = x 2 + ⎜ ⎟ ; sinϕ = o (laáy nghieäm goùc nhoïn - Vôùi: ω = 2 m A ⎝ω ⎠ π *Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät goùc . neáu vo > 0; goùc tuø neáu vo < 0) ; (vôùi xo vaø vo laø li ñoä vaø vaän toác taïi 2 thôøi ñieåm ban ñaàu t = 0). Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi vmax = ωA khi x = 0. π -Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoä Döông) thì ϕ = Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu vmin = 0 khi x = ± A 2 -Gia toác: a = v’ = x’’ = - ω2Asin(ωt + ϕ) = - ω2x. π -Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoä AÂm) thì ϕ = *Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (a luoân traùi daáu vôùi x). 2 - Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoân höôùng veà vò trí caân baèng -Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu döông vaø coù ñoä lôùn tæ leä vôùi li ñoä. thì ϕ = 0, luùc vaät ñi qua vò trí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu vôùi -Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi amax = ω2A khi x = ± A. chieàu döông thì ϕ = π. A -Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu amin = 0 khi x = 0. -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu döông 2π 2 = 2πf. -Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá: ω = 5π π T . thì ϕ = , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = v 6 6 ; -Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc: ω = A A2 − x 2 -Choïn goác thôøi gian luùc x = - : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu 2 -Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoaø (goïi laø löïc hoài 7π π phuïc): F = - mω2x ; Fmax = mω2A. . döông thì ϕ = - , ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ = 6 6 -Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi chieàu khi löïc hoài phuïc ñaït giaù trò cöïc ñaïi. 2A -Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, -Choïn goác thôøi gian luùc x = : ñang chuyeån ñoäng theo chieàu trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàu daøi L = 2A. 2. Con laéc loø xo -Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A, trong
1 chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A. 4

döông thì ϕ =

π
4

2

, ñang chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu döông thì ϕ =

3π . 4

1 2 1 kx . Ñoäng naêng: Eñ = mv2. 2 2 1 1 1 1 -Cô naêng: E = Et + Eñ = kx2 + mv2 = kA2 = mω2A2 2 2 2 2

-Theá naêng: Et =

-Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(l – lo) = kΔl

http://www.ebook.edu.vn

Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu: Fmin = 0 neáu A > Δlo .Soùng cô hoïc -Lieân heä giöõa böôùc soùng. T’ < T : Chaïy nhanh.. Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: lmin = lo + Δlo – A.A2 | ≤ A ≤ A1 + A2 .t Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: lmax = lo + Δlo + A.. 1 + α . R -Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = lo(1 +αt). 2 -Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng cuøng pha laø λ. Δl o -Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéc trong t giaây : Δt = t 1 + α . Ñoä cöùng taêng. gh = . Con laéc ñôn . F = k(Δlo . 4.t ' . So = αo. 3. taàn soá giaûm. Ñoä cöùng giaûm.ebook.vn -Neáu phöông trình soùng taïi A laø uA = asin(ωt + ϕ) thì phöông trình soùng taïi M treân phöông truyeàn soùng caùch A moät ñoaïn x laø : x π 2π . ôû ñoä cao (h > 0). T = 2π .ω= k g .Ñoäng naêng : Eñ = mv2. Vôùi s = α.l . g l -Theá naêng : Et = = mgl(1 . khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát λ treân phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø 2 -Gia toác rôi töï do treân maët ñaát. .ϕ1) A sin ϕ 1 + A2 sin ϕ 2 tgϕ = 1 A1 cos ϕ 1 + A2 cos ϕ 2 + Khi ϕ2 .cosα) = 1 mglα2.ϕ1 = (2k + 1)π: A = |A1 . chu kyø vaø taàn soá soùng: λ = vT = v f l g . Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: Fmax = k(A + Δlo). -Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng: Δlo = mg .Phöông trình dao ñoäng : s = Sosin(ωt + ϕ) hay α = αosin(ωt + ϕ).A2| + Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A1 .) = aMsin (2. Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ): F = k(Δlo + x) neáu choïn chieàu döông höôùng xuoáng. taàn soá taêng. 5.t − 2 .cosαo) = mgl α o 2 .x) neáu choïn chieàu döông höôùng leân.Goodluck.t 2π uM = aMsin ω(t . 2 R ( R + h) 2 R+h . f .Toång hôïp dao ñoäng -Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá Neáu : x1 = A1sin(ωt + ϕ1) vaø x2 = A2sin(ωt + ϕ2) thì dao ñoäng toång hôïp laø: x = x1 + x2 = Asin(ωt + ϕ) vôùi A vaø ϕ ñöôïc xaùc ñònh bôûi A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (ϕ2 . .. -Chu kì Th ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: Th = T http://www.OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 1 1 1 -Loø xo gheùp noái tieáp: = + + . vaän toác.x ) − v λ T λ Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 .x) = aMsin ( . ñoä saâu (h < 0) g= GM GM .l (α vaø αo tính ra rad) -Taàn soá goùc vaø chu kyø : ω = 1 . k k1 k 2 -Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T T '−T T' -Loø xo gheùp song song : k = k1 + k2 + . Fmin = k(Δlo – A) neáu A < Δlo..ϕ1 = 2kπ (hai dao ñoäng thaønh phaàn cuøng pha): A = A1 + A2 + Khi ϕ2 . 2 -Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm . 2 1 .Cô naêng : E = Eñ + Et = mgl(1 .edu.π .

2. U 2 . BM = d2) laø: ωL − Z L − ZC π (d 2 − d1 ) π (d1 + d 2 ) ωC . -Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laø nuùt. Io = O .Goodluck. -Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø -Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n – 1) λ 2 λ λ 4 2 . 1 -ZL = ZC hay ω = thì u cuøng pha vôùi i. λ Z2 Taïi M coù cöïc tieåu khi d1 .Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu. coù coäng höôûng ñieän vaø khi LC U U2 ñoù: I = Imax = . nhau moät goùc Δϕ = I U v λ -Caùc giaù trò hieäu duïng: I = o . R 2 + (Z L − Z C ) 2 http://www. moät ñaàu laø buïng thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây: l = (2k + 1) á . -Ñoä leäch pha giöõa u vaø i: tgϕ = = sin(ωt ) uM = 2acos R R λ λ 2 U R Taïi M coù cöïc ñaïi khi d1 .OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 U U -Dao ñoäng taïi hai ñieåm A vaø B treân phöông truyeàn soùng leäch pha -Ñònh luaät OÂm: I = .vôùi k laø soá buïng soùng(nuùt soùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng -Ñeå coù soùng döøng treân sôïi daây vôùi hai ñieåm nuùt ôû hai ñaàu daây thì λ chieàu daøi cuûa sôïi daây : l = k .dao ñoäng ñieän töø: 1/Doøng ñieän xoay chieàu -Caûm khaùng cuûa cuoän daây: ZL = ωL. UC = IZC -Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùng keát hôïp uA = uB = 2 2 1 asinωt thì dao ñoäng toång hôïp taïi ñieåm M (AM = d1 .Z C ) 2 . ( R + r ) 2 + (Z L − Z C ) 2 -Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï treân ñoaïn maïch RLC coù ñieän 2 R2 + ZL dung bieán thieân ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZC = vaø hieäu ñieän theá cöïc ZL ñaïi ñoù laø UCmax = U 2ZC .edu. -Neáu u = Uosinωt thì i = Iosin(ωt . UR = IR. coâng suaát treân bieán trôû cöïc ñaïi khi R = cöïc ñaïi ñoù laø PRmax = r 2 + ( Z L − Z C ) 2 vaø coâng suaát -Heä soá coâng suaát: cosϕ = (k +1) laø soá nuùt soùng II. -Coâng suaát: P = UIcosϕ = I2R = . ZL < ZC thì u chaäm pha hôn i .ϕ) -ZL > ZC thì u nhanh pha hôn i . 1 .x Z Z = .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . UL = IZL.x 2π .t -Neáu i = Iosinωt thì u = Uosin(ωt + ϕ). P = Pmax = R R -Coâng suaát tieâu thuï treân maïch coù bieán trôû R cuûa ñoaïn maïch RLC cöïc U2 ñaïi khi R = |ZL – ZC| vaø coâng suaát cöïc ñaïi ñoù laø Pmax = . | Z L − Z C | -Neáu treân ñoaïn maïch RLC coù bieán trôû R vaø cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn r.d2 = kλ.ebook. 2π f . vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø 2 4 Z -Ñieän naêng tieâu thuï ôû maïch ñieän : W = A = P. R 2 -Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keà cuûa soùng döøng laø . U = o . -Dung khaùng cuûa tuï ñieän: ZC = ωC -Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z = R 2 + (Z L .d2 = (2k + 1) . .R .

fmin. maët phaüng: R = ∞. vaät thaät d > 0. AÛnh thaät: d’ > 0. = + f −d d f d d' AB *Thaáu kính coù ñoä tuï D khi ñaët trong khoâng khí. tröôøng coù chieát suaát n’ seõ coù ñoä tuï laø D’ = D. i2 = nr2 . f > 0 göông loài R < 0. aûnh aûo d’ < 0. f > 0.Göông phaúng: AÛnh lôùn baèng vaät. 2 ) d' 1 1 1 A' B' f == . 2/Dao ñoäng vaø soùng ñieän töø -Chu kì.. f n' R1 R2 π -Hieäu ñieän theá treân hai baûn tuï: u = Uosin(ωt + ϕ) 1 1 q2 1 -Naêng löôïng ñieän tröôøng.ebook. vôùi chu kì T’ = = π LC coøn naêng vôùi taàn soá goùc ω’ = 2ω = 2 LC löôïng ñieän töø thì khoâng thay ñoåi theo thôøi gian.edu. D = A(n -1) n 1 1 1 -Thaáu kính: D = = ( − 1)( + ) . Io: Qo = CUo = -Boä tuï maéc noái tieáp : Io U 2ZL . töø tröôøng: Wñ = Cu2 = . maët caàu loûm:R < 0 . khi ñöa vaøo trong moâi n − n' . R 2 + (Z L − Z C ) 2 1 1 1 = + + . vaät thaät d > 0. n = sin r n1 v 2 v n -Goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn: sinigh = 2 vôùi n1 > n2 n1 -Laêng kính: sini1 = nsinr1 .k= =. n' (n − 1) *Qui öôùc: maët caàu loài: R > 0 . n v c sin i -Chieát suaát: = n 21 = 2 = 1 . k < 0: AÛnh vaø vaät ngöôïc chieàu -Khi nhìn vaät ñaët ôû cöïc caän maét phaûi ñieàu tieát toái ña: Dmax . sini2 = nsinr2 . Phaân kì: D < 0 . A = r1 + r2 . f = 2π LC LC c -Maïch dao ñoäng thu ñöôïc soùng ñieän töø coù: λ = = 2πc LC . Uo. k > 0: AÛnh vaø vaät cuøng chieàu . k= http://www. -Thaáu kính hoäi tuï: D > 0 . taàn soá. aûnh thaät: d’ > 0. k < 0: aûnh vaø vaät ngöôïc chieàu. f < 0 . f < 0 .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 .ω= T = 2π LC . Wt = Li2 2 2 C 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng baèng naêng löôïng töø tröôøng khi: Q I q = o hoaëc i = o 2 2 2 1 Qo 1 1 -Naêng löôïng ñieän töø: Wo = Wñ + Wt = = CUo2 = LIo2 2 C 2 2 -Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoaø 2 T . k > 0: aûnh vaø vaät cuøng chieàu . taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng 1 1 .-Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm 2 R2 + ZC bieán thieân treân ñoaïn maïch RLC ñaït giaù trò cöïc ñaïi khi ZL = vaø ZC hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ñoù laø ULmax = -Maùy bieán theá: U2 I N = 1 = 2 U 1 I 2 N1 Goodluck.OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Lieân heä giöõa Qo.= f −d 2 f d d' d AB *Qui öôùc: göông loõm R > 0. f -Ñieän tích treân hai baûn tuï: q = Qosin(ωt + ϕ) -Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: ΔP = RI2 = R( -Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch: i = Iosin(ωt + ϕ + -Boä tuï maéc song song: C = C1 + C2 + III. D = i1 + i2 – A. C C1 C 2 ω = Io LC R P 2 ) = P2 2 . vaät aûo d < 0 . Vaät aûo d < 0. A = r1 + r2 . . AÛnh aûo d’ < 0 . U U 2 Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí ΔP giaûm ñi n laàn..Chöông V vaø VI: Söï phaûn xaï AS vaø caùc duïng cuï quang hoïc . ñoái xöùng vôùi vaät qua göông. D +A A +Khi i1 = i2 = i thì D = Dmin = 2i – A hoaëc sin min = nsin 2 2 +Khi A vaø i1 raát nhoû: i1 – nr1 . A' B' d' R 1 1 1 f = + -Göông caàu: f = .

xt = (2k + 1) . kmin = . vaân toái.5) n hc -Naêng löôïng cuûa phoâtoân aùnh saùng: ε = hf = . kmin = 2a Dλ d 2 Dλt 2 D(2k + 1) -Goïi L laø beà roäng mieàn giao thoa aùnh saùng. x OM Taïi M coù vaân saùng khi: M = = k.edu. fmax.Chöông VII vaø Chöông VIII: Tính chaát soùng cuûa aùnh saùng vaø Löôïng töû aùnh saùng -Vò trí vaân saùng. Gc = |k| = | C | . n +Soá vaân toái laø m N = 2k + 2( > 0. xs = k a 2a a λ http://www.i= .D . GC = 1 2 .40μm ≤ λ ≤ 0. vôùi k ∈ Z a Dλ d Dλt Dk * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân toái taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax 1 λ . -Coâng thöùc Anhstanh.λ= x = (2k + 1) . dC d d' + l f Goodluck.vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 . ñoù laø vaân saùng baäc k i i x 1 Taïi M coù vaân toái khi: M = (2k + 1) . f + Kính hieån vi: G = -Thí nghieäm giao thoa thöïc hieän trong khoâng khí ño ñöôïc khoaûng vaân laø i thì khi ñöa vaøo trong moâi tröôøng trong suoát coù chieát suaát n seõ ño ñöôïc i khoaûng vaân laø i’ = . IV. ñoù laø vaân toái baäc k + 1 i 2 -Giao thoa vôùi aùnh saùng traéng (0. OV -Maét caän thò phaûi ñeo kính coù tieâu cöï f = .D 1 2ax − .D λ . khi ñoù k = 1 vaø heä thaáu kính ñöôïc f2 goïi laø heä voâ tieâu. kmax = .OC CK -Maét vieãn thò phaûi ñeo kính coù f = .5). G∞ = 1 d 2 d '2 + l f2 f1 f1 = d2 O1O2 − f1 + Kính thieân vaên: G = +Ñaët maét saùt thò kính (l = 0): G = + Chieàu cao cuûa aûnh (ñoä phoùng ñaïi) qua heä thaáu kính khoâng phuï thuoäc f vaøo vò trí ñaët vaät khi: O1O2 = f1 + f2 . kmax = − . thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø baèng f -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC thuoäc vaøo caùch ngaém chöøng vaø G = G∞ = . α0 tgα 0 d' OCC d ' OC C + Kính luùp: G = . 1 Vôùi maét bình thöôøng (ñieåm cöïc vieãn ôû ∞) thì Dmin = . giôùi haïn quang ñieän.D λ . khoaûng vaân: λ .λ= .D x=k .-Khi nhìn vaät ôû cöïc vieãn maét khoâng ñieàu tieát: Dmin .76μm) * AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân saùng taïi vò trí ñang xeùt neáu: ax ax ax λ . -Khi aùnh saùng truyeàn töø moâi tröôøng trong suoát naøy sang moâi tröôøng trong suoát khaùc thì vaän toác cuûa aùnh saùng thay ñoåi neân böôùc soùng aùnh saùng thay ñoåi coøn naêng löôïng cuûa phoâtoân khoâng ñoåi neân taàn soá cuûa phoâtoân aùnh saùng khoâng ñoåi. G∞ = f1 f 2 d1 d 2 d 2 + l 2 d1 d 2 d '2 f1 f .OCV OC C .OC C d '1 d ' 2 OC C d' d' . hieäu ñieän theá haõm: δ . OC C − OC CK tgα α + Ñoä boäi giaùc cuûa quang cuï: G = ≈ . G∞ = . thì soá vaân saùng vaø vaân toái L m chöùa trong mieàn giao thoa ñoù ñöôïc tính nhö sau: = k + 2i n + Soá vaân saùng laø: N 0 = 2k + 1 m N = 2k ( < 0. n -Giöõa n vaân saùng (hoaëc vaân toái) lieân tieáp laø n -1 khoaûng vaân.OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 -Khi ñaët maét caùch kính luùp moät khoaûng l = f thì ñoä boäi giaùc khoâng phuï OCC . vôùi k ∈ Z.ebook.

khoái löôïng chaát phoùng xaï.Goodluck. ln 2 0.OÂn Thi Toát Nghieäp -Naêm hoïc :2007-2008 E 1 hc hf = = A + mv2 omax . ΔH ≈ H 0 . Baûo toaøn ñieän tích: Za + Zb = Zc + Zd.t xaï ñaõ bò phaân raõ.λ .λ . H = e . = No e-λt .t <<< 1. F = maht = -Quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ: Em – En = hf = Baûo toaøn ñoäng löôïng: m a v a + mb vb = mc v c + m d v d → → → → Baûo toaøn naêng löôïng: 2 2 2 2 ma va mb v b mc v c md v d 2 2 (ma + mb)c + + = (mc + md)c + + 2 2 2 2 -Neáu Mo = ma + mb > M = mc + md ta coù phaûn öùng haït nhaân toaû naêng löôïng. cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoaø. löïc höôùng taâm: F = qvBsinα . -Ñònh luaät phoùng xaï: N = No 2 − λ t T − t http://www.edu. *Trong phaûn öùng haït nhaân khoâng coù söï baûo toaøn khoái löôïng.t .ebook. neáu Mo < M ta coù phaûn öùng haït nhaân thu naêng löôïng. ΔN ≈ N 0 . λo = . Ibh = ne|e| .vn Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008 .Chöông IX: Vaät lyù haït nhaân: Coù A nuclon . mv 2 R . A Naêng löôïng lieân keát rieâng caøng lôùn thì haït nhaân caøng beàn vöõng.693 H = λN = λ No e-λt = Ho e-λt . e -Coâng suaát cuûa nguoàn saùng.t m -Soá haït trong m gam chaát ñôn nguyeân töû: N = N A . ΔE -Naêng löôïng lieân keát rieâng: ε = . ΔH laø soá nguyeân töû.d max λ 2 A e hc -Ñieän theá cöïc ñaïi quaû caàu kim loaïi coâ laäp veà ñieän ñaït ñöôïc khi chieáu E chuøm saùng coù λ ≤ λo vaøo noù: Vmax = d max . hc V.c2. A 2 -Naêng löôïng nghæ: E = mc . Naêng löôïng toaû ra hoaëc thu vaøo: E = |Mo – M|.λ . thì ta luoân coù : Δm ≈ m0 . hieäu n hc suaát löôïng töû: P = nλ . vôùi λ = = = T T -Goïi ΔN . ñoä phoùng λ. . Z proâtoân . Δm. N = (A – Z) nôtroân. -Caùc ñònh luaät baûo toaøn trong phaûn öùng haït nhaân: a + b → c + d Baûo toaøn soá nuclon (soá khoái): Aa + Ab = Ac + Ad. -Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân: Δm = Zmp + (A – Z)mn – mhn. Uh = . -Naêng löôïng lieân keát : ΔE = Δmc2. λ nλ -Löïc Lorrenxô. m = mo 2 T = moe-λt.Haït nhaân ZA X .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful