P. 1
Bai 33- Dac Diem Song Ngoi Viet Nam

Bai 33- Dac Diem Song Ngoi Viet Nam

|Views: 620|Likes:
Được xuất bản bởichianhho

More info:

Published by: chianhho on Aug 21, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2010

pdf

text

original

TR

NG THCS AN TH NH

KI M TRA BÀI C

- N c ta có m y mùa khí h u ? Nêu c tr ng khí h u t ng mùa n c ta ?

KHAI THAÙC KINH TEÁ VAØ BAÛO VEÄ SÖÏ TRONG SAÏCH CUÛA CAÙC DOØNG SOÂNG .NOÄI DUNG BAØI HOÏC 1. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG 2.

C u Long) (s. ng¾n vµ . p. 93% 93% sông nh . D a vào l c sông ngòi . dèc? . Ñaëc ñieåm chung: chung: c ta có m ng l i sông a) N ngòi dày c.Có 2.B ngang c a lãnh th h p.1. Nh n xét m ng l i .Ph nrÊttnhiÒu s«ng có ¾ di n li n n c ta tích suèi vµnúi ch y sát bi n. u. ng n và d c. phân b r ng kh p trên c n c: c: .360 con sông.Các sông l n: Sông H ng. SGK. i núi. V× sao n-íc ta cã . s«ng nhá. c.Do n ngòita a n khí ta ? m a sông c c có c h u nhi u. SGK. phÇn lín lµ n. n: Vi t Nam k t h p n i dung Sông Mê Công (s.

sông Th ng.N: Sông H ng. sông C u..1..1 mét sè Gâm.. sông N: à.Kì Cùng ( N-TB). Ñaëc ñieåm chung: chung: c ta có m ng l i sông a) N ngòi dày c.Hai h ng: Tây B c Nam và Vòng cung.1 SGK. sông H. Sông H u X¸c ®Þnh trªn + Vòng cung: Sông Lô. BNS.. ng Nai khác: ( B-TN).. ông D a vào H... s«ng ch¶y theo sông L hai h-íng trªn? c Nam. à. phân b r ng kh p trên c n c: c: b) H ng ch y: y: . Cho bi t sông ngòi n c ta ch y theo nh ng h ng nào ? + TB .. sông Ti n. S. + H ng khác: S.Xê Xan ( -T) .33.33.

Ñaëc ñieåm chung: chung: ng ch y: b) H y: c) Mùa n c: c: .Hai mùa: Mùa l c n.Do núi n × sao s«ng h ng ta V cngßicó 2 ta S«ng n-íc chính : TB ± N và Vòng cung. ngßi n-íc ta l¹i cung.1. và mùa . cã mÊy mïa ch¶y n-íc? phía Tây . ®ã? .a hình n ctheo hai ta cao h-íng chÝnh và th p phía ông .

cho 33.biÕt: biÕt: Thaûo luaän nhoùm (4 Nhãm 1: Dùa vµo b¶ng 33. phuùt) c) Mùa n c: c: . thêi gian kÕt thóc vµ th¸ng lò cao nhÊt trªn tõng l-u vùc s«ng.1: Mïa lò trªn c¸c l-u vùc s«ng.Thêi gian b¾t ®Çu.Mïa lò trªn c¸c l-u vùc s«ng cã trïng nhau kh«ng? Gi¶i thÝch v× sao cã sù kh¸c biÖt ®ã? nhãm 2: Ph©n tÝch nh÷ng ¶nh h-ëng cña mïa lò ®Õn s¶n nh÷ xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n? nhãm 3: Nh÷ng biÖn ph¸p khai th¸c c¸c nguån lîi vµ h¹n chÕ Nh÷ lò lôt? . s«ng. .

NHÓM 1 Th¸ng C¸c s«ng ë B¾c Bé C¸c s«ng ë Trung Bé C¸c s«ng ë Nam Bé + + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 + + ++ + + + + + ++ + + ++ + .Mùa l trên các sông không trùng nhau vì ch khu v c khác nhau m a trên m i .

. .. lín... më réng diÖn tÝch ®ång b»ng. cùc Tiªu cùc . TÝch . lµm tr× ®×nh trÖ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña nh©n d©n. mïa mµng. ruéng. vÖ sinh ®ång ruéng.Båi ®¾p phï sa. . g©y thiÖt h¹i vÒ ng-êi. . lÞch. . tµi s¶n.Ph¸ ho¹i nhµ cöa. b»ng. d©n.Ph¸t triÓn giao th«ng vµ du lÞch.Thau chua röa mÆn . ng-êi. v¨n ho¸.Mang l¹i l-îng thuû s¶n lín.NHÓM 2 ¶nh h-ëng cña mïa lò tíi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n .Ph¸ ho¹i c¸c c«ng tr×nh giao th«ng.

+ p ê bao. làm nhà n i.Nh ng bi n pháp khai thác các ngu n l i và h n ch tác h i c a l l t : + Khai thác các loài thu s n. cao. b i p phù sa. vùng ê bao Xóm nhà n i . sa. xây d ng làng cao.NHÓM 3 .

+ Mùa c n: ít n c. Ñaëc ñieåm chung: chung: n c: c) Mùa c: . n. và mùa Mùa l l ng n c t i 70 80 % l ng c n m.Trung bình 223g/m3 223g/m u t n/ n m .Hai mùa: Mùa l mùa: c n. n. n: c.Sông H ng 120 tri u t n / n m (chi m 60%) 60% .1. m.200 tri .Sông C u Long 70 tri u t n / n m (chi m 35%) 35% . .Hàm l ng phù sa L n. d) Phù sa: sa: + .

1. Ñaëc ñieåm chung: sa: chung: sa: d) Phù 2. Khai thaùc kinh teá vaø baûo veä söï trong saïch cuûa caùccdoøng : soâng: a) Giá tr a sông: sôngsoâng: + B iCholbiÕt ý nghÜa t màu p ng phù sa m cña phï sa ®èi víi + nh h ng n vµ ®êi t c t p thiªn nhiªn phong quán . sèng cñatác nông nghi p l ch canh nh©n d©n ë c¸c ®ång b»ng ch©u thæ ? .

Quan sát m t s nh sau và v n d ng ki n th c hi u bi t c a b n thân cho bi t sông ngòi c a n c ta có giá tr kinh t nh th nào ? Du lÞch trªn s«ng §Ëp thuû ®iªn §-a n-íc vµo ruéng VËn chuyÓn hµng Häp chî trªn s«ng §¸nh c¸ .

Khai thaùc kinh teá vaø baûo veä söï trong saïch cuûa caùccdoøng : soâng: a) Giá tr a sông: sôngsoâng: .2. t.Có giá tr to l n v nhi u m t. DÇu TiÕng vµ cho biÕt chóng n»m trªn nh÷ng dßng nh÷ s«ng nµo? H HÒA BÌNH H THÁC BÀ H Y-A-LY H D U TI NG H TR AN . b) Nguyên nhân sông ngòi n c trªn ta b ôT×m m: H33. Th¸c Bµ.1 nhi m: c¸c hå n-íc Hoµ B×nh. YYa-li. TrÞ An.

Quan sát các b c nh trên cho bi t nh ng nguyên nhân làm ô nhi m dòng sông ? .

khai pháp: sông ngòi không b ô nhi m thác h p lý các ngu n l i t sông ngòi. chúng ta c n ph i làm gì? Các em là h c sinh c n ph i làm gì b o v môi tr ng? .Bi n pháp: B o v r ng u ngu n. ánh b t cá b ng thu c n « Ngu n n c sông b ô nhi m . .b) Nguyên nhân sông ngòi n c ta b ô nhi m: m: . gi¸o dôc ý thøc cho mäi ng-êi vÒ viÖc b¶o vÖ m«i tr-êng. ngòi.Tuyªn truyÒn. ch t th i công nghi p và ch t th i sinh ho t. tr-êng. x lý ch t th i.Do ch t phá r ng u ngu n.

®Æc. rÖt.S«ng ch¶y theo hai h-íng chÝnh. B.M¹ng l-íi s«ng dµy ®Æc. chÝnh.S«ng cã hai mïa n-íc trong n¨m râ rÖt.Baøi 1: Choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát trong §Æc ®iÓm nµo cña s«ng ngßi d-íi ®©y ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm cña khÝ hËu: hËu: A. C. caâu sau: sau: .C¶ A vµ C. D.

Bµi tËp 2: §iÒn tõ thÝch hîp vµo ch chÊm: chÊm: * §Æc ®iÓm s«ng ngßi n-íc ta: ta: Dày c.Phuø sa: n sa: .H-íng ch¶y chñ yÕu:« yÕu: TBTB N và vòng cung p .Maïng l-íi s«ng ngßi: « ngßi: . mùa: L .Thu ch :Hai mùa: Mùa c n và mùa l « . phân b r ng kh .

r¸c th¶i ch-a qua xö lÝ b. §¸nh b¾t thuû s¶n b»ng ho¸ chÊt.Nguyªn nh©n lµm cho n-íc s«ng bÞ « nhiÔm a. Do n-íc th¶i. TÊt c¶ c¸c ý trªn .Bµi tËp 3 Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt 3: . ®iÖn c. VËt liÖu ch×m ®¾m c¶n trë dßng ch¶y d.

VEÀ NHAØ Hoïc baøi. traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK vaø laøm baøi taäp 3 Chuaån bò baøi 34: ³CAÙC HEÄ THOÁNG SOÂNG LÔÙN ÔÛ NÖÔÙC TA´ .

.

C¶nh lò lôt C¶nh sau lò .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->