Bài 41: Oxi

I I . Cãu t ao
phân t ú Oxi
Viêt cãu hình e cúa oxi
Bi êu di ên su phân bö e vào
AO, nhân xét sö e döc t hân.
Viêt CTPT O2
I I I . Tính chãt
hóa hoc
HS: Dua vào cãu hình e và dö âm
diên cúa oxi so sánh vói dö âm
diên cúa các nguyên t ö khác? Rút
r a t ính chãt dác t r ung cúa O và
múc dö hoat döng.
GV : Nêu các l oai phàn
úng hoá hoc dê chúng
mi nh t ính oxi hoá cúa
oxi ?
GV huóng dân HS t i ên hành
t hí nghi êm magi e, t han,
ruou et yl i c t ác dung vói oxi.
GV goi ý cho HS xem xét bàn
chãt cúa phàn úng dua vào
dãu hi êu sö oxi hoá. Kêt luân
vê t ính chãt hóa hoc cúa oxi.
I V. Ðiêu chê
Tr ong phòng t hí nghi êm
GV: Viêt các PTHH có t hê dùng dê diêu chê oxi
t rong PTN.
GV nhan xét các PTHH do HS dua ra, dan dat HS
rút ra duoc phuong pháp diêu chê oxi t rong PTN
GV yêu cau HS quan sát hình 6.4 - Ðiêu chê oxi
bang cách phân huý H2O2, yêu cau HS giai
t hích cách t hu khí oxi.
Tr ong công nghi êp
GV: Möt t rong nhung nguyên t ac diêu chê hóa chat t rong CN
là nguön nguyên liêu döi dào và dê kiêm.
HS: liên hê t huc t ê, t ham khao SGK nêu cách diêu chê oxi t u
không khí, chi rõ dã su dung t ính chat vat lí nào cua oxi dê
diêu chê oxi, viêt so dö tách oxi t u không khí, nêu cách diêu
chê oxi t u nuóc và viêt phuong t rình diên phân H2O.
V. Cúng cö bài - bài
tâp vê nhà
Gi úp HS t óm t át lai ki ên
t húc t r ong t âm dã hoc
Huóng dân HS giài BT 1,
2, 3, 4, 5 SGk
Úng dung
HS nêu các úng dung cúa oxi .
HS chí r õ t r ong các úng dung
dó dã vân dung t ính chãt lí
hoá gì cúa oxi .
GV có t hê cung cãp t hêm các
tu l iêu vê úng dung cúa oxi
cho bài gi àng t hêm phong
phú.
I . Tính chãt vât
l ý và t r ang t hái
tu nhi ên cúa
Oxi
Tính chãt vât lý
GV : Các em dã biêt oxi chiêm
khoang 20% t hê t ích không khí,
chúng t a t huong xuyên hít t hó
không khí, vay em dã biêt gì vê
t ính chat vat lí cua oxi ?
Tai sao ó các dam nuôi t ôm
nguoi t a lai có các máy quat
nuóc? (Tai sao khi t ho lan phai
mang bình khí oxi) = > khí oxi ít
t an t rong nuóc.
Tr ang t hái t u nhi ên
GV : Cho biêt quá t rình nào
t rong t u nhiên sinh ra oxi, viêt
PTHH cua phan ung dó.
GV: Luong oxi t rong không khí
duy t rì cho su söng cua t rái dat
bi anh huóng t ruc t iêp bói
nhung yêu t ö nào ? (GDMT).
Giáo án hóa hoc có sú
dung mi ndmap
Cr eat ed by Võ Ngoc Bình
Websi t e:
ht t p: / / ngocbi nh.webdayhoc.net
Emai l : bi .hpu2@gmai l .com
hh (2).mmap - 8/22/2010 - Mindjet