· Môi dôi së trá lòi câu hói trãc nghiêm

trong thòi gian 5 giây. Khi hêt thòi
gian, dôi nào có dáp án truóc thì gio
tay xin trá lòi.
· Phân này có 12 câu.
âu 1: Hai phuong trình tuong duong là hai
phuong trình có:
A. ng tâp hop nghiêm
B. Môt nghiêm
. Hai nghiêm
D. Vô sô nghiêm


âu 2: Môt phuong trình bâc nhât môt ân có mây nghiêm:
A. Vô nghiêm
B. Môt nghiêm duy nhât
. Vô sô nghiêm
D. ó thê có 1 nghiêm, nhiêu
nghiêm, vô sô nghiêm hoãc không
có nghiêm nào


âu 3: Trong các phuong trình
sau,phuong trình nào là phuong trình
bâc nhât môt ân sô:
A. x ÷ 1 = x + 2
B. ( x ÷ 1 ) ( x ÷ 2) = 0
. ax + b = 0
D. 2x + 1 = 3x + 5


âu 4: Phuong trình ÷ 0,5x ÷ 2 = -3 có nghiêm là:
A. 1
B. 2
. -1
D. -2


3 4 x 5x 3
2 x 3 x 2
x 9


âu 6: Nêu diêu kiên xác dinh cúa phuong trình
A.
x 3 x 3

B.
x 3
x 2 x 3

. x 2 x 3

x 3
D. x 2


âu 5: Ðiêu kiên xác dinh cúa phuong trình
5 2
3 2 ( 2)(3 )
3
2
A.
B.
.
D.
3
3
2
2

hoãcA. Ðúng
B. Sai
âu 7: Hai phuong trình sau
là hai phuong trình tuong duong
A. Ðúng B. Sai
âu 9: Hai phuong trình sau
là hai phuong trình tuong duong
3x

và x 2


âu 8: Hai phuong trình sau
là hai phuong trình tuong duong
x ÷ 4 = 2x + 4 và x = - 8
A. Ðúng
B. Sai


âu 10: Phuong trình x
2
= -4
A. ó môt nghiêm x = -2
B. ó môt nghiêm x = 2
. Vô nghiêm
D. ó hai nghiêm x = 2 và x = -2


âu 11: Ðiêu kiên xác dinh cúa phuong trình
4


A. x 4
D.
B.
x
. x
x


D.
âu 12: Trong các khãng dinh sau, khãng
dinh nào dúng, khãng dinh nào sai:
B. Trong môt phuong trình, ta có thê nhân hai vê cng môt sô.
. Trong môt phuong trình, ta có thê chuyên môt hang tú vê này sang vê kia
A.Trong môt phuong trình, ta có thê nhân cá hai vê vói cng môt sô duong.
D. Trong môt phuong trình, ta có thê chuyên môt hang tú tù vê này sang
vê kia nhung phái dôi dâu cúa nó.


· ó 12 ô màu xanh, dó, vàng, tím, den, .. Vói câp
dô dâm ÷ nhat. Ô màu dâm dành cho HS khá
giói, ô màu nhat dành cho HS còn lai.
· Môi ô màu che khuât môt phân cúa hình nên.
Nêu giái dúng, ô màu së mât di và hình nên së
hiên ra. Môi ô giái dúng së duoc 20 diêm. Nêu
giái sai së không duoc diêm nào.
· ác dôi choi có thê doán hình nên bât cú lúc nào.
· Ðê nghi cá lóp cng giái dê ôn lai kiên thúc.
7 + 2x = 22 ÷ 3x
Giái phuong trình:
( 2x ÷ 3 ) ( x + 1 ) = 0
Giái phuong trình:
Giái phuong trình:
5x 2 5 3x

3 2


Giái phuong trình:
( x ÷ 3) ( 5x + 10 ) = 0
Giái phuong trình:
4 8
x x

3 2
2 4 ( 2)( 4)

Giái phuong trình:
2 4 4
3 2


Giái phuong trình:
2 3 4
77 79 78 7


Giái phuong trình:
Giái phuong trình:
2x 5 3x 4

x x 3 2
x 2x 3
Giái phuong trình:
5x 2 7 3x
x
4


Trên quãng duòng AB dài 30
km, môt xe máy di tù A dên
vói vân tôc 30 km/ h, rôi di tù
dên B vói vân tôc 20 km/ h hêt
tât cá 1 giò 10 phút. Tính quãng
duòng AB.
Giái bài toán bŝng cách lřp phĭong
trình.
Môt nguòi di tù A dên B vói vân
tôc 40 km/ h. Lúc vê nguòi ây di
vói vân tôc 50 km/h nên thòi gian
vê ít hon thòi gian di 45 phút.
Tính quãng duòng AB ?
Giái bài toán bŝng cách lřp phĭong
trình.