Thuật ngữ tài chính  

Mục lục

MỤC LỤC Các thuật ngữ tài chính – Tóm tắt------------------------------------------------------------------------ 5 Chứng khoán --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Kinh tế ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Quỹ đầu tư ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 Tài chính doanh nghiệp --------------------------------------------------------------------------------- 9 Tài chính ngân hàng----------------------------------------------------------------------------------- 13 Các thuật ngữ tài chính – Chi tiết ---------------------------------------------------------------------- 14 Chứng khoán ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Bản cáo bạch – Prospectus ------------------------------------------------------------------------ 14 Bán cổ phần khơi mào - Equity carve out ------------------------------------------------------- 14 Bán khống - Short Sales --------------------------------------------------------------------------- 15 Bán tháo - Bailing out ------------------------------------------------------------------------------ 15 Báo cáo tài chính - Financial statement ---------------------------------------------------------- 16 Bảo lãnh – Underwrite ----------------------------------------------------------------------------- 16 Bẫy giảm giá - Bear trap --------------------------------------------------------------------------- 17 Bẫy tăng giá - Bull trap ---------------------------------------------------------------------------- 17 Biên an toàn - Margin of safety ------------------------------------------------------------------- 17 Bù trừ chứng khoán và tiền - Clearing ----------------------------------------------------------- 18 Các khoản đầu tư ngắn hạn - Short Term Investments ---------------------------------------- 19 Cầm cố chứng khoán - Mortgage stock ---------------------------------------------------------- 19 Chênh giá mở cửa thị trường - Opening gap ---------------------------------------------------- 20 Chênh lệch giá đặt mua/bán - Bid/Ask spread -------------------------------------------------- 20 Chỉ số A-D - Advance - Decline Index ---------------------------------------------------------- 21 Chứng khoán – Security --------------------------------------------------------------------------- 21 Chứng khoán phái sinh - Derivatives ------------------------------------------------------------ 22 Cổ phần - Share ------------------------------------------------------------------------------------- 24 Cổ phiếu lưu hành trên thị trường - Outstanding shares --------------------------------------- 24 Cổ phiếu phổ thông - Common stock ------------------------------------------------------------ 24 Cổ phiếu quỹ - Treasury stock -------------------------------------------------------------------- 25 Cổ phiếu sơ cấp - Primary Stock ----------------------------------------------------------------- 26 Cổ phiếu thưởng - Bonus stock ------------------------------------------------------------------- 26 Cổ phiếu ưu đãi - Preferred stock----------------------------------------------------------------- 27
Nguồn: www.stockbiz.vn
1

Biên tập: Monarch Securities

Thuật ngữ tài chính  

Mục lục

Cổ tức - Dividend ----------------------------------------------------------------------------------- 27 Giá trị ghi sổ - Book Value ------------------------------------------------------------------------ 28 Giá trị vốn hoá thị trường - Market capitalization ---------------------------------------------- 29 Hệ số Alpha - Alpha indicator -------------------------------------------------------------------- 30 Hệ số Beta - Beta indicator ------------------------------------------------------------------------ 30 Hệ số giá thị trường trên giá ghi sổ - Price to Book ratio-------------------------------------- 30 Hệ số thu nhập trên tài sản - Return on Assets-------------------------------------------------- 31 Mô hình xác định giá trị của tài sản vốn - Capital Asset Pricing Model -------------------- 32 Thị trường theo chiều giá lên - Bull market ----------------------------------------------------- 33 Thị trường theo chiều giá xuống - Bear Market ------------------------------------------------ 34 Tính thanh khoản - Liquidity ---------------------------------------------------------------------- 34 Trái khoán - Debenture ---------------------------------------------------------------------------- 35 Trái phiếu - Bond ----------------------------------------------------------------------------------- 35 Trái phiếu chuyển đổi - Convertible Bond ------------------------------------------------------ 35 Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phần - Dividend Yield --------------------------------------------- 37 Kinh tế -------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 Cạnh tranh - Competition -------------------------------------------------------------------------- 38 Bán phá giá - Dumping ---------------------------------------------------------------------------- 39 Bong bóng kinh tế - Economic bubble ----------------------------------------------------------- 39 Cán cân thanh toán - Balance of payments ------------------------------------------------------ 40 Cán cân vãng lai - Drawing account ------------------------------------------------------------- 41 Cán cân vốn - Capital Balance Account --------------------------------------------------------- 43 Chi phí chìm - Sunk costs ------------------------------------------------------------------------- 44 Chi phí cơ hội - Opportunity cost----------------------------------------------------------------- 44 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - Province Competitive Index -------------------------- 45 Giảm phát - Deflation ------------------------------------------------------------------------------ 46 Kinh tế học vi mô - Microeconomics ------------------------------------------------------------ 47 Tín dụng thương mại - Trade credit -------------------------------------------------------------- 47 Tỷ lệ chiết khấu - Discount rate ------------------------------------------------------------------ 48 Quỹ đầu tư ---------------------------------------------------------------------------------------------- 48 Các chỉ số quỹ tương hỗ - Mutual fund indexes ------------------------------------------------ 48 Các khoản đầu tư mục tiêu - Targeted Investments -------------------------------------------- 49 Chứng chỉ quỹ - Fund Certificate ----------------------------------------------------------------- 49
Nguồn: www.stockbiz.vn
2

Biên tập: Monarch Securities

Thuật ngữ tài chính  

Mục lục

Quỹ tương hỗ - Mutual Fund ---------------------------------------------------------------------- 50 Tài chính doanh nghiệp ------------------------------------------------------------------------------- 53 Bảng cân đối kế toán - Balance sheet ------------------------------------------------------------ 53 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Cash Flow Statement -------------------------------------------- 54 Báo cáo thường niên - Annual report ------------------------------------------------------------ 54 Các khoản đầu tư dài hạn - Long Term Investments ------------------------------------------- 55 Các khoản phải thu - Receivables ---------------------------------------------------------------- 55 Cấu trúc vốn - Capital Structure ------------------------------------------------------------------ 55 Chi phí hoạt động - Operating expenses --------------------------------------------------------- 56 Chi phí sử dụng nợ - Cost of Debt ---------------------------------------------------------------- 56 Chi phí sử dụng vốn bình quân - Weight Average Cost of Capital -------------------------- 57 Chi phí tài chính - Financial charges ------------------------------------------------------------- 57 Chỉ số giá trên doanh thu - Price to Sales Ratio ------------------------------------------------ 58 Chỉ số giá trị tài sản thuần - Net Asset Value --------------------------------------------------- 58 Chỉ số thanh toán tiền mặt - Cash Ratio --------------------------------------------------------- 59 Chỉ số vòng quay các khoản phải trả - Account Payable Turnover Ratio ------------------- 59 Điểm hòa vốn - Break even point ---------------------------------------------------------------- 60 Doanh thu – Revenues ----------------------------------------------------------------------------- 61 Doanh thu cận biên - Marginal revenue --------------------------------------------------------- 62 Góp vốn tư nhân - Private Equity----------------------------------------------------------------- 63 Hàng tồn kho – Inventory ------------------------------------------------------------------------- 63 Hệ số biên lợi nhuận gộp - Gross Profit Margin ------------------------------------------------ 64 Hệ số biên lợi nhuận ròng - Net Profit Margin ------------------------------------------------- 65 Hệ số biên lợi nhuận trước thuế - Pre-Tax Profit Margin ------------------------------------- 65 Hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay - EBIT Margin------------------------------------ 66 Hệ số giá trên thu nhập một cổ phần - Price to Earning Ratio -------------------------------- 66 Hệ số khả năng thanh toán lãi vay - Interest Coverage Ratio --------------------------------- 68 Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn - Current Ratio ------------------------------------------ 69 Hệ số lợi nhuận hoạt động - Operating Profit Margin ----------------------------------------- 70 Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần - Return on Equity------------------------------------------- 70 Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư - Return on Invested Capital --------------------------------- 71 Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng - Return On Capital Employed ---------------------------- 71 Hệ số vòng quay các khoản phải thu - Account Receivable Turnover Ratio --------------- 72
Nguồn: www.stockbiz.vn
3

Biên tập: Monarch Securities

Thuật ngữ tài chính  

Mục lục

Hệ số vòng quay hàng tồn kho - Inventory Turnover Ratio ----------------------------------- 73 Hệ số vòng quay tổng tài sản - Asset Turnover Ratio ----------------------------------------- 74 Khả năng thanh toán nhanh - Quick Ratio ------------------------------------------------------ 74 Khoản nợ - Debt ------------------------------------------------------------------------------------ 75 Khoản phải thu - Accounts Receivable ---------------------------------------------------------- 75 Khoản phải trả - Accounts Payable--------------------------------------------------------------- 75 Tài sản ngắn hạn - Current assets ----------------------------------------------------------------- 76 Thu nhập ròng - Net Income ---------------------------------------------------------------------- 76 Thu nhập ròng trên cổ phần - Earnings Per Share ---------------------------------------------- 76 Thu nhập trước lãi vay và thuế - Earnings Before Interest and Tax ------------------------- 78 Thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ----------------------------------------------------------------------------------------- 79 Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu - Long-term Debt to Equity Ratio ------------------- 79 Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu - Sale Growth Rate ----------------------------------------------- 80 Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận - Income Growth Rate -------------------------------------------- 80 Tỷ lệ tăng trưởng tài sản - Asset Growth Rate -------------------------------------------------- 81 Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu - Earnings Per Share Growth Rate--------------- 81 Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu - Total Debt to Equity Ratio ----------------------------- 82 Tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản - Total Debt To Total Assets Ratio-------------------------- 83 Vốn chủ sở hữu - Owners' Equity ---------------------------------------------------------------- 83 Tài chính ngân hàng----------------------------------------------------------------------------------- 84 Các tỷ lệ cân đối kế toán - Balance sheet ratios ------------------------------------------------ 84 Chế độ bản vị vàng - Gold Standard System ---------------------------------------------------- 84 Chế độ hai bản vị - Double Standard System --------------------------------------------------- 85

Nguồn: www.stockbiz.vn
4

Biên tập: Monarch Securities

như một biện pháp cứu vãn thua lỗ hơn nữa khi chứng khoán hay mặt hàng này đang theo chiều rớt giá trên thị trường. Bẫy tăng giá được hình thành dưới dạng một tín hiệu giả cho thấy dường như chứng khoán đang có dấu hiệu đảo chiều. Biên tập: Monarch Securities 5 Equity carve out Short Sales Bailing out Báo cáo tài chính Bảo lãnh Financial statement Underwrite Bẫy giảm giá Bear trap Bẫy tăng giá Bull trap Biên an toàn Margin of safety Bù trừ chứng khoán và tiền Clearing Nguồn: www. bắt đầu giảm giá sau một đợt tăng liên tiếp. mọi thông tin đều là tài nguyên quí giá. để trên cơ sở đó người đầu tư có thể ra quyết định đầu tư hay không. công ty phát hành phải công bố cho người mua chứng khoán những thông tin về bản thân công ty. Tài liệu phục vụ cho mục đích đó gọi là Bản cáo bạch hay Bản công bố thông tin.vn . có thể bán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với khi mua vào. còn gọi là chia tách một phần. xảy ra khi công ty mẹ tiến hành bán ra công chúng lần đầu một lượng nhỏ (dưới 20%) cổ phần của công ty con mà nó nắm hoàn toàn quyền sở hữu. khi mức giá thị trường thấp hơn nhiều so với mức giá nội tại mà nhà đầu tư xác định thì khoảng chênh lệch giữa hai giá trị này được gọi là biên an toàn.Thuật ngữ tài chính   Tóm tắt Các thuật ngữ tài chính – Tóm tắt C Thuật ngữ Bản cáo bạch Bán cổ phần khơi mào Bán khống Bán tháo hứng khoán Tiếng Anh Prospectus Trích dẫn Khi phát hành chứng khoán ra công chúng.bán tháo. Là một nguyên lý đầu tư trong đó nhà đầu tư chỉ mua chứng khoán khi giá thị trường thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại của chứng khoán đó. Báo cáo tài chính là các bản ghi chính thức về tình hình các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.. Bảo lãnh là thuật ngữ tài chính chỉ việc một người hoặc một tổ chức chấp nhận rủi ro mua một loại hàng hóa giấy tờ nào đó để đổi lấy cơ hội nhận được món lời khác.stockbiz. Bailing out. Với thị trường chứng khoán. Hoạt động bán cổ phần khơi mào.chỉ việc bán nhanh bán gấp một chứng khoán hay một loại hàng hóa nào đó bất chấp giá cả.. nêu rõ những cam kết của công ty và những quyền lợi của người mua chứng khoán. Bù trừ chứng khoán và tiền là khâu hỗ trợ sau giao dịch chứng khoán. thì chỉ cần một tín hiệu "không lành" đã có thể gây lên hiện tượng bán tháo. Bẫy giảm giá được hình thành dưới dạng một tín hiệu giả cho thấy dường như chứng khoán đang có dấu hiệu đảo chiều. Nói cách khác. bắt đầu tăng giá sau một đợt sụt giảm liên tiếp.

tiền tệ). hợp đồng quyền chọn. hợp đồng tương lai. Cổ phiếu sơ cấp là loại cổ phiếu được phát hành lúc thành lập doanh nghiệp hoặc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Chứng khoán là các loại giấy tờ có giá và có thể mua bán trên thị trường. Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần Biên tập: Monarch Securities 6 Chênh giá mở cửa thị trường Chênh lệch giá đặt mua/bán Chỉ số A-D Chứng khoán Opening gap Bid/Ask spread Advance Decline Index Security Chứng khoán phái sinh Derivatives Cổ phần Cổ phiếu lưu hành trên thị trường Cổ phiếu phổ thông Share Outstanding shares Common stock Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu sơ cấp Cổ phiếu thưởng Cổ phiếu ưu đãi Cổ tức Treasury stock Primary Stock Bonus stock Preferred stock Dividend Nguồn: www. thông thường là do những thông tin đặc biệt tốt hoặc đặc biệt xấu trong thời gian thị trường đóng cửa. Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành mua ngược lại từ thị trường chứng khoán. Trong giao dịch cổ phiếu chênh giá mở cửa thị trường là hiện tượng giá mở cửa chênh lệch rất lớn so với giá đóng cửa ngày hôm trước.stockbiz. khi đó chứng khoán là hàng hóa trên thị trường đó. Cổ phiếu ưu đãi cho phép cổ đông nắm giữ nó được trả cổ tức trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông. Có hai trường hợp thưởng cổ phiếu: thưởng cho người có đóng góp lớn và thưởng cho tất cả các cổ đông. lãi suất và thời hạn trả nợ. bao gồm cả các cổ phiếu giới hạn được sở hữu bởi nhân viên của công ty hay cá nhân khác trong nội bộ công ty. nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro. bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận. trong đó quy định rõ giá trị chứng khoán cầm cố. Cổ phiếu thường hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông là loại chứng khoán đại diện cho phần sở hữu của cổ đông trong một công ty hay tập đoàn. Cầm cố chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trên cơ sở hợp đồng pháp lý của hai chủ thể tham gia. Chênh lệch giá đặt mua/đặt bán là mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán của cùng một giao dịch (cổ phiếu. Chứng khoán phái sinh (derivatives) là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ đã có như cổ phiếu.vn . Cổ phần là khái niệm chỉ các chứng nhận hợp lệ về quyền sở hữu một phần đơn vị nhỏ nhất của doanh nghiệp nào đó. phương thức xử lý chứng khoán cầm cố. Cổ phiếu lưu hành trên thị trường là số cổ phần hiện đang được các nhà đầu tư nắm giữ.Thuật ngữ tài chính   Tóm tắt Các khoản đầu tư ngắn hạn Cầm cố chứng khoán Short Term Investments Mortgage stock Các khoản đầu tư ngắn hạn là một tài khoản thuộc phần tài sản ngắn hạn nằm trên bảng cân đối kế toán của một công ty. gọi là thị trường chứng khoán. số tiền vay. trái phiếu. Chỉ số A-D là chỉ số xác định xu hướng thị trường. cho phép cổ đông có quyền bỏ phiếu và được chia lợi nhận từ kết quả hoạt động kinh doanh thông qua cổ tức và/hoặc phần giá trị tài sản tăng thêm của công ty theo giá thị trường.

Giá trị vốn hoá thị trường là thước đo quy mô của một doanh nghiệp. Ý tưởng chung đằng sau mô hình định giá tài sản vốn là các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vốn của mình vào bất cứ tài sản gì thì cũng được bù đắp lại theo hai cách: giá trị tiền tệ theo thời gian và rủi ro. Khi được phát hành lần đầu.stockbiz. thuận tiện cho việc thanh toán hay chi tiêu.Thuật ngữ tài chính   Tóm tắt Giá trị ghi sổ Giá trị vốn hoá thị trường Hệ số Alpha Hệ số Beta Book Value Market capitalization Giá trị ghi sổ cho biết giá trị tài sản công ty còn lại thực sự là bao nhiêu nếu ngay lập tức công ty rút lui khỏi kinh doanh. Hệ số giá thị trường trên giá ghi sổ là hệ số được sử dụng để so sánh giá trị trường của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó. Alpha indicator Beta indicator Hệ số giá thị trường trên giá ghi sổ Hệ số thu nhập trên tài sản Mô hình xác định giá trị của tài sản vốn Thị trường theo chiều giá lên Thị trường theo chiều giá xuống Tính thanh khoản Trái khoán Price to Book ratio Return on Assets Capital Asset Pricing Model Bull market Bear Market Liquidity Debenture Trái phiếu Bond Trái phiếu chuyển đổi Convertible Bond Nguồn: www. được xác định bằng số tiền bỏ ra để mua lại toàn bộ doanh nghiệp này trong điều kiện hiện tại.. Bull market là thị trường theo chiều giá lên. trong một thời gian dài (vài tháng) với lượng mua bán lớn . có khả năng đổi thành tiền mặt dễ dàng. là tổng giá trị thị trường của doanh nghiệp. Trái khoán là một công cụ nợ không được bảo đảm bằng các tài sản hữu hình hoặc kí quỹ nào mà nó chỉ được đảm bảo bằng mức độ tin cậy về khả năng trả nợ hay là uy tín của chính công ty phát hành trái khoán. đây là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường. có mức lãi suất thấp hơn một chút. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời. Thị trường theo chiều hướng xuống Giá rớt trong một thời khoảng kéo dài. Trái phiếu là một chứng nhận chịu lãi do chính phủ hay một doanh nghiệp phát hành cam kết trả cho người sử hữu trái phiếu một số tiền nhất định vào một thời gian nhất định. trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu mà người nắm giữ có khả năng chuyển đổi chúng thành một lượng cổ phiếu nhất định của công ty phát hành. Đây là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với tài sản của nó. Beta hay còn gọi là hệ số beta. khoản phải thu. các trái phiếu này đóng vai trò như một loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường.vn 7 Biên tập: Monarch Securities . Tính thanh khoản được hiểu là việc chứng khoán hay các khoản nợ. là dạng thị trường tài chính mà giá các loại chứng khoán (chủ yếu là cổ phiếu) tăng nhanh hơn mức bình quân trong lịch sử của chúng. Theo như tên gọi của nó.. Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh.

K Thuật ngữ Cạnh tranh Bán phá giá Bong bóng kinh tế Cán cân thanh toán Cán cân vãng lai Cán cân vốn inh tế Tiếng Anh Competition Dumping Trích dẫn Cạnh tranh là một trận chiến giữa các doanh nghiệp và các ngành kinh doanh nhằm chiếm được sự chấp nhận và lòng trung thành của khách hàng. Kinh tế học vi mô là một nhánh (hay phần nội dung) đặc biệt quan trọng của kinh tế học. Giảm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống liên tục. Trong kinh tế học chi phí cơ hội là sự lựa chọn tốt nhất bị bỏ lỡ. Hiện tượng bong bóng kinh tế (đôi khi còn gọi là "bong bóng đầu cơ". nhưng chúng không được đề cập đến mà cần phải loại ra khi tính toán hiệu quả kinh tế của những dự án trong tương lai.vn . Bất cứ quyết định nào bao gồm trong số nhiều lựa chọn đều có chi phí cơ hội. Các chi phí chìm mặc dù có thật. hay cán cân thanh toán quốc tế. Nó ghi lại tất cả những giao dịch về tài sản. giữa người cư trú trong nước với người cư trú ở quốc gia khác. PCI là chỉ số xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trong việc tạo lập môi trường chính sách thuận lợi cho việc phát triển Doanh nghiệp dân doanh.Thuật ngữ tài chính   Tóm tắt Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phần Dividend Yield Chỉ số Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phần (Dividend Yield) là một công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư quyết định nên chọn đầu tư vào doanh nghiệp nào. tập trung nghiên cứu hành vi và sự tác động qua lại của các thành phần bên trong nền kinh Biên tập: Monarch Securities 8 Economic bubble Balance of payments Drawing account Capital Balance Account Chi phí chìm Chi phí cơ hội Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Giảm phát Kinh tế học vi mô Sunk costs Opportunity cost Province Competitive Index Deflation Microeconomics Nguồn: www. Chỉ số này phản ánh mối quan hệ giữa cổ tức nhà đầu tư nhận được với thị giá của cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vào. Cán cân vốn hay tài khoản vốn là một bộ phận của cán cân thanh toán của một quốc gia. trái phiếu. Chi phí chìm là khoản chi phí đã mất thì không lấy lại được. Cán cân thanh toán. "bong bóng thị trường". tiền tệ .stockbiz. Có hai loại cán cân vãng lai (còn gọi là tài khoản vãng lai) là tài khoản vãng lai trong cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia và tài khoản vãng lai trong nghiệp vụ ngân hàng. gồm tài sản thực như bất động sản hay tài sản tài chính như cổ phiếu. ghi chép những giao dịch kinh tế của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định.. Bán phá giá là hành động bán một hàng hoá nào đó với mức giá thấp hơn chi phí nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh hoặc giành thêm thị phần. "bong bóng tài chính" hay "speculative mania") là hiện tượng chỉ tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững..

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp trong quỹ đại chúng. Biên tập: Monarch Securities 9 Nguồn: www. mỗi quỹ với một mục tiêu khác nhau sẽ được thông báo hàng ngày trong Bảng chỉ số Lipper. Tín dụng thương mại là loại tín dụng rất phổ biến trong tín dụng quốc tế.Thuật ngữ tài chính   Tóm tắt Tín dụng thương mại Trade credit Tỷ lệ chiết khấu Discount rate tế. Quỹ tương hỗ là quỹ được điều hành bởi công ty đầu tư nhằm huy động vốn cổ đông và đầu tư vào chứng khoán. các quỹ sẽ thực hiện một số loại hình đầu tư. Các quỹ tương hỗ luôn luôn hướng tới một mục tiêu cụ thể nào đó. trong chính sách tiền tệ và trong đánh giá dự án. Báo cáo thường niên là một tài liệu xuất bản hàng năm Annual report mà một công ty đại chúng hoặc quỹ tương hỗ phải cung cấp cho các cổ đông nhằm mô tả hoạt động và tình hình tài chính của mình trong năm vừa qua. người ta phân biệt giữa tỷ lệ khấu trong thương mại.vn . là loại tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp cấp cho nhau vay. hàng hoá hay các chứng khoán trên thị trường tiền tệ.stockbiz. trái phiếu. hợp đồng option. nợ và vốn cổ đông vào một thời điểm ấn định Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement) là Cash Flow Statement một báo cáo tài chính cung cấp thông tin về những nghiệp vụ kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ của Doanh nghiệp. bao gồm hai bộ phận trọng yếu là các hộ tiêu dùng (đại diện bởi các cá nhân) và các công ty. đánh giá quyết định đầu tư. Để đạt được những mục tiêu đó. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở cân đối thu chi tiền mặt. với thẻ tín dụng. phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của Doanh nghiệp. thường phát hành chứng khoán quỹ để huy động vốn Tiếng Anh Mutual fund indexes Targeted Investments Fund Certificate Mutual Fund T Thuật ngữ Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo thường niên ài chính doanh nghiệp Tiếng Anh Balance sheet Trích dẫn Bản cân đối kế toán cho biết tình trạng tài sản của công ty. Q Thuật ngữ Các chỉ số quỹ tương hỗ Các khoản đầu tư mục tiêu Chứng chỉ quỹ Quỹ tương hỗ uỹ đầu tư Trích dẫn Kết quả kinh doanh của 21 hạng mục quỹ tương hỗ. không có sự tham gia của ngân hàng hoặc cũng có thể hiểu là loại tín dụng được cấp bằng hàng hóa dịch vụ chứ không phải bằng tiền Ở mỗi ngữ cảnh khác nhau tỉ lệ chiết khấu có một nghĩa khác nhau.

Chi phí sử Weight Average Cost Chi phí sử dụng vốn bình quân là chi phí sử dụng vốn dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỷ trọng các loại vốn of Capital bình quân mà doanh nghiệp sử dụng. Doanh thu Doanh thu cận biên được tính bằng thay đổi trong tổng Marginal revenue cận biên doanh thu chia cho thay đổi trong lượng bán. nó thể các khoản đầu tư mà một công ty có ý định thực hiện trong khoảng thời gian từ hơn 1 năm trở lên Các khoản Các khoản phải thu là một loại tài sản của công ty tính Receivables phải thu dựa trên tất cả các khoản nợ. Hay nói cách khác thì tại điểm hòa vốn. phát sinh từ các hoạt động sản xuất. góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả quá thấp có thể trả ảnh hưởng không tốt đến xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp Điểm hòa Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó Tổng doanh thu bằng Break even point vốn Tổng chi phí. phương tiện vật chất và hoạt động kinh doanh. Từ đó nhà đầu tư sẽ không bị nhầm lẫn giữa cái bề thế bên ngoài và cái bản chất tài sản thật bên trong của công ty.vn 10 Các khoản đầu tư dài hạn Biên tập: Monarch Securities . Chi phí hoạt Operating expenses Chi phí hoạt động đối với các công ty buôn bán là động những chi phí xảy ra trong quá trình hoạt động bình thường của công ty. kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. các giao dịch chưa thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho công ty. Chỉ số giá Chỉ số "giá trị tài sản thuần" (chỉ số NAV) có liên quan Net Asset Value trị tài sản mật thiết đến việc xác định giá trị tài sản công ty và tài sản thuần cổ đông. Chỉ số giá Chỉ số giá trên doanh thu là một trong các chỉ số dùng Price to Sales Ratio trên doanh để đánh giá giá trị cổ phiếu hiện hành so với quá khứ. Chỉ số vòng Chỉ số vòng quay các khoản phải trả phản ánh khả Account Payable quay các năng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp đối với nhà cung Turnover Ratio khoản phải cấp. Chi phí sử Chi phí sử dụng nợ là một tỷ lệ hiệu quả đánh giá đúng Cost of Debt dụng nợ những gì công ty phải trả cho các khoản nợ hiện tại của mình. Chi phí tài Chi phí tài chính là những khoản phí mà người đi vay Financial charges chính phải trả khi họ vay tiền từ ngân hàng hay một tổ chức tín dụng. Cấu trúc Cấu trúc vốn là thuật ngữ tài chính nhằm mô tả nguồn Capital Structure vốn gốc và phương pháp hình thành nên nguồn vốn để doanh nghiệp có thể sử dụng mua sắm tài sản. Góp vốn tư Private Equity được xem như một loại tài sản bao gồm Private Equity Long Term Investments Nguồn: www.stockbiz.Thuật ngữ tài chính   Tóm tắt Các khoản đầu tư dài hạn là một tài khoản nằm bên phần tài sản trên bảng cân đối kế toán của một công ty. không phải là chi phí của hàng bán. doanh nghiệp bắt đầu thu được lợi nhuận. Chỉ số thanh Chỉ số thanh toán tiền mặt cho biết bao nhiêu tiền mặt Cash Ratio toán tiền và các khoản tương đương tiền (ví dụ chứng khoán khả mặt mại) của doanh nghiệp để đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Doanh thu Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh Revenues nghiệp thu được trong kỳ kế toán. và so thu với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

Hàng tồn kho là những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất . Hệ số biên lợi nhuận ròng phản ánh khoản thu nhập ròng (lợi nhuận sau thuế) của một doanh nghiệp so với doanh thu. gross profit rate) được tính bằng cách lấy tổng lợi nhuận gộp chia cho doanh thu. gọi tắt là P/E (viết tắt của cụm từ Price to Earning Ratio). Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn dùng để đo lường khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. hay cho biết nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cho mỗi cổ phiếu cao hơn mức thu nhập hiện tại bao nhiêu lần. Biên tập: Monarch Securities 11 Operating Profit Margin Return on Equity Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư Return on Invested Capital Nguồn: www.tiếng Anh: operating profit margin) phản ánh hiệu quả quản lý tất cả chi phí hoạt động. Hệ số biên lợi nhuận trước thuế phản ánh khoản thu nhập trước thuế (lợi nhuận trước thuế) của một doanh nghiệp so với doanh thu. là hệ số dùng để đánh giá đo lường mối liên hệ giữa thu nhập hiện tại và giá mỗi cổ phiếu. dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất .Thuật ngữ tài chính   Tóm tắt nhân Hàng tồn kho Inventory Hệ số biên lợi nhuận gộp Hệ số biên lợi nhuận ròng Hệ số biên lợi nhuận trước thuế Hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay Hệ số giá trên thu nhập một cổ phần Hệ số khả năng thanh toán lãi vay Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn Hệ số lợi nhuận hoạt động Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần Gross Profit Margin Net Profit Margin Pre-Tax Profit Margin EBIT Margin Price to Earning Ratio Interest Coverage Ratio Current Ratio các phần vốn góp vào các doanh nghiệp chưa niêm yết trong khoảng thời gian trung hạn hoặc dài hạn đề giúp doanh nghiệp đó phát triển và thành đạt. Hệ số này thường được các nhà đầu tư phân tích để so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường.kinh doanh bình thường. gross profit margin. chi phí quản lý của doanh nghiệp.kinh doanh dở dang. Chỉ số này là thước đo chính xác nhất để đánh giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy được tạo ra bao nhiêu đồng lời. Hệ số biên lợi nhuận gộp hay còn gọi là tỷ lệ lãi gộp (tên tiếng Anh: gross margin. bao gồm giá vốn và chi phí bán hàng. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay cho biết mức độ lợi nhuận đảm bảo khả năng trả lãi như thế nào.ROIC) phản ánh khả năng sử dụng vốn đầu tư để tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp.stockbiz.vn . Nếu công ty quá yếu về mặt này. vật liệu. từ đó tham khảo khi quyết định mua cổ phiếu của công ty nào. công cụ. đang trong quá trình sản xuất . Hệ số biên lợi nhuận hoạt động cho biết lãnh đạo doanh nghiệp đã thành công đến mức nào trong việc tạo ra lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp. nguyên liệu. thậm chí dẫn tới phá sản công ty. các chủ nợ có thể đi đến gây sức ép lên công ty.kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư (Return of Invested Capital . Hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) phản ánh mức thu nhập ròng trên vốn cổ phần của cổ đông (hay trên giá trị tài sản ròng hữu hình). Hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (thường được biết đến nhiều hơn với cái tên hệ số biên lợi nhuận hoạt động .

lãi suất. đó là số liệu tính toán nằm ở dòng cuối cùng nên còn được gọi bằng tên tiếng Anh là "the bottom line". EPS (Thu nhập trên cổ phần) là một trong những chỉ tiêu cơ bản để lựa chọn Cổ phiếu (CP) tốt và cũng là thông số tài chính phổ biến được các nhà đầu tư trên thị trường Chứng khoán (TTCK) thường hay sử dụng để quyết định đầu tư.Thuật ngữ tài chính   Tóm tắt Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng Hệ số vòng quay các khoản phải thu Hệ số vòng quay hàng tồn kho Hệ số vòng quay tổng tài sản Khả năng thanh toán nhanh Khoản nợ Khoản phải thu Khoản phải trả Tài sản ngắn hạn Thu nhập ròng Return On Capital Employed Account Receivable Turnover Ratio Inventory Turnover Ratio Asset Turnover Ratio Quick Ratio Debt Accounts Receivable Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng là chỉ số thể hiện khả năng thu lợi nhuận của một doanh nghiệp dựa trên lượng vốn đã sử dụng. và được tính bằng bằng thu nhập trừ đi các chi phí. Thông qua hệ số này chúng ta có thể biết được với mỗi một đồng tài sản có bao nhiêu đồng doanh thu được tạo ra. Earnings Per Share Earnings Before Interest and Tax Earnings Before Interest. Khoản phải trả là một khoản mục kế toán thể hiện nghĩa vụ của doanh nghiêp phải trả toàn bộ số nợ ngắn hạn của mình cho các chủ nợ. Khoản phải thu là khoản mà khách hàng (cá nhân hay công ty) phải trả cho một doanh nghiệp cho những sản phNm hay dịch vụ đã được chuyển đến hay đã được sử dụng mà chưa được trả tiền. Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến đổi các khoản phải thu thành tiền mặt. Tài sản ngắn hạn hay còn gọi là tài sản lưu động là một khoản mục trong bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả loại tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi sang tiền mặt trong vòng 1 năm. Thu nhập ròng là tổng thu nhập của một doanh nghiệp. hay còn gọi là lợi nhuận thuần. Hệ số vòng quay tổng tài sản dùng để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài sản của công ty. Taxes. Khoản nợ là lượng tiền mà một cá nhân hoặc một công ty nợ một cá nhân hoặc một tổ chức khác. Hệ số vòng quay hàng tồn kho thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho. mua bán chứng khoán. thuế và các chi phí khác liên quan đến họat động kinh doanh của doanh nghiệp. Khả năng thanh toán nhanh được hiểu là khả năng doanh nghiệp dùng tiền hoặc tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để trả nợ ngay khi đến hạn và quá hạn. khấu hao. nhưng chưa trừ tiền trả lãi (chi phí lãi vay) và thuế thu nhập. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Chỉ số này cũng được sử dụng để tính toán thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS).vn . Vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ. Số liệu này được thể hiện trên báo cáo thu nhập. Thu nhập ròng được tính toán từ tổng thu nhập có điều chỉnh thêm các khoản chi phí hoạt động.stockbiz. Nguồn: www. EBITDA có thể được sử dụng để phân tích và so sánh mức lãi giữa các công ty hoặc các ngành bởi chỉ số này đã Biên tập: Monarch Securities 12 Accounts Payable Current assets Net Income Thu nhập ròng trên cổ phần Thu nhập trước lãi vay và thuế Thu nhập trước thuế. Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) là một chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty.

tiền dù ở dưới hình thức nào Gold bản vị (đúc bằng vàng. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu cho biết mức tăng trưởng tương đối thu nhập trên cổ phiếu (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu là chỉ số phản ánh quy mô tài chính của công ty. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. N ó cho ta biết về tỉ lệ giữa 2 nguồn vốn cơ bản (nợ và vốn chủ sở hữu) mà doanh nghiệp sử dụng để chi trả cho hoạt động của mình Tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản được sử dụng để xác định nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp đối với các chủ nợ trong việc góp vốn.vn 13 Biên tập: Monarch Securities . Chế độ Trong chế độ tiền tệ Bản vị vàng.).Thuật ngữ tài chính   Tóm tắt trả lãi và Depreciation and khấu hao Amortization Tỷ lệ nợ dài Long-term Debt to hạn trên vốn Equity Ratio chủ sở hữu Tỷ lệ tăng Sale Growth Rate trưởng doanh thu Tỷ lệ tăng Income Growth Rate trưởng lợi nhuận Tỷ lệ tăng Asset Growth Rate trưởng tài sản Tỷ lệ tăng Earnings Per Share trưởng thu Growth Rate nhập trên cổ phiếu Tỷ lệ tổng Total Debt to Equity nợ trên vốn Ratio chủ sở hữu Tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Total Debt To Total Assets Ratio Owners' Equity loại bỏ được ảnh hưởng do các quyết định về mặt kế toán và tài chính gây ra. Tỷ lệ tăng trưởng tài sản cho biết mức tăng trưởng tài sản tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. . Vốn chủ sở hữu là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần.stockbiz. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cho biết mức tăng trưởng doanh thu tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. T Thuật ngữ Các tỷ lệ cân đối kế toán ài chính ngân hàng Tiếng Anh Trích dẫn Các tỷ lệ cân đối kế toán dùng để đánh giá khả năng tài chính Balance sheet (cho vay và trả nợ) và các thay đổi vị thế tài chính của của một ngân ratios hàng thương mại dựa trên các dữ kiện báo cáo trong bảng cân đối kế toán. tiền điện tử... Nguồn: www. thì người sở hữu tiền Standard vàng vẫn luôn có một quyền quan trọng: yêu cầu người phát hành tiền đổi System tiền thành vàng theo tỉ lệ đã cam kết. Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu so sánh tương quan giữa nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu. Chế độ hai Chế độ hai bản vị là chế độ tiền tệ mà pháp luật của nhà nước Double bản vị quy định hai loại kim loại vàng và bạc đồng thời làm kim loại tiền tệ. in trên giấy. Standard hai loại tiền vàng và tiền bạc được tự do đúc và có hiệu lực pháp lý System thanh toán vô hạn.

do đó thông tin đưa ra coi như là một điều kiện thực hiện lời chào bán đó. các chứng khoán phát hành. Khi đã được chấp thuận bản sơ bộ sẽ được coi là Bản chính thức. Tài liệu phục vụ cho mục đích đó gọi là Bản cáo bạch hay Bản công bố thông tin. thông tin tài chính trong tương lai là những kế hoạch dự tính về doanh thu. còn gọi là chia tách một phần. gọi là Bản cáo bạch sơ bộ.. Bản cáo bạch thường có các nội dung chính như: tóm tắt bản cáo bạch. các nhân tố rủi ro. các đối tác liên quan đến đợt phát hành. Bán cổ phần khơi mào . bản cáo bạch là một tài liệu rất quan trọng.Equity carve out Hoạt động bán cổ phần khơi mào. Các tập đoàn đa ngành khi phát triển đến một mức độ nhất định. các công ty con này thường thuộc quyền sở hữu 100% của công ty mẹ. lợi nhuận.stockbiz. vì một quyết định thiếu thông tin có thể khiến các nhà đầu tư phải trả giá đắt.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Các thuật ngữ tài chính – Chi tiết C hứng khoán Bản cáo bạch – Prospectus Khi phát hành chứng khoán ra công chúng. công ty phát hành phải công bố cho người mua chứng khoán những thông tin về bản thân công ty.vn 14 Biên tập: Monarch Securities . Thông tin tài chính trong quá khứ là các bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán đồng thời có phần thuyết minh và phân tích hoạt động thường là trong 2 năm trước. Đối với nhà đầu tư. nêu rõ những cam kết của công ty và những quyền lợi của người mua chứng khoán. thông qua việc phát hành cổ phiếu công ty ra thị trường chứng khoán. xảy ra khi công ty mẹ tiến hành bán ra công chúng lần đầu một lượng nhỏ (dưới 20%) cổ phần của công ty con mà nó nắm hoàn toàn quyền sở hữu. Nguồn: www. công ty mẹ sẽ bán nốt số còn lại vào một thời điểm sau đó. Thông thường. Bản cáo bạch chính là một lời mời hay chào bán để công chúng đầu tư đăng ký hoặc mua chứng khoán của công ty phát hành. các công ty thường không bán hết ngay 100% số cổ phần của công ty con này ngay sau khi phát hành mà chỉ bán khơi mào một số lượng nhỏ vì một số lý do sau: trước khi phát hành cổ phiếu ra thị trường. Bản cáo bạch bao gồm mọi thông tin liên quan đến đợt phát hành. và ít được thị trường biết đến. Qua đó người đầu tư sẽ hình dung được mức lợi nhuận mình có.trong năm tới. Thương vụ này không chỉ cho phép công ty mẹ huy động được lượng vốn cần thiết mà còn giúp họ giữ lại quyền kiểm soát với công ty con. Dựa vào thông tin này. các khái niệm. Một trong các lựa chọn là bán bớt những công ty con phát triển không tốt lắm hoặc ít liên quan đến lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty. hoặc trong những điều kiện kinh tế không thuận lợi có xu hướng sắp xếp lại (streamline) hoạt động của họ cho hợp lý hơn. tình hình và đặc điểm của tổ chức phát hành và phụ lục.. Trong đó thông tin quan trọng nhất của bản cáo bạch là thông tin tài chính: trong quá khứ và trong tương lai. cổ tức. để trên cơ sở đó người đầu tư có thể ra quyết định đầu tư hay không... Thông thường một công ty muốn phát hành chứng khoán phải lập Bản cáo bạch để Ủy ban chứng khoán N hà nước xem xét. Việc bán khơi mào một lượng cổ phần nhỏ có thể coi là bước khởi đầu cho quá trình chia tách công ty. sau khi bán bớt một phần nhỏ cổ phần của công ty con ra công chúng. Thông thường. là phương tiện giúp họ đánh giá mức độ sinh lời và triển vọng của công ty trước khi ra quyết định có đầu tư hay không.

N ếu giá cổ phiếu của công ty XYZ giảm xuống chỉ còn 80. Ví dụ: Giả sử công ty XYZ bán cổ phiếu với giá 100.000VN Đ. Với thị trường chứng khoán. nhưng rất khó truy cứu trách nhiệm. Cách làm này nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng vẫn có rủi ro. Bạn cũng nên đề phòng nhân viên công ty chứng khoán "mượn" cổ phiếu của bạn để bán khống. Mặc dù đây là một hành vi bất hợp pháp. Bán tháo .chỉ việc bán nhanh bán gấp một chứng khoán hay một loại hàng hóa nào đó bất chấp giá cả. Khi giá tăng lên. Mặc dù anh ta sẽ phải trả ra một khoản nào đó có thể là lãi do đã vay 100 cổ phiếu của công ty XYZ nhưng anh ta sẽ vẫn có lãi. nhưng nếu giá cổ phiếu giảm xuống thì rất nhiều người đầu tư vào chứng khoán sẽ bị thua lỗ. Bán khống . N hiều nhà đầu tư đã bị thiệt hại do bị "mượn" mà không xin phép như vậy. có thể bán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với khi mua vào. Chịu Nguồn: www.500. Vì vậy cách tốt nhất là bạn nên thường xuyên kiểm tra tài khoản của mình.000VN Đ để mua lại 100 cổ phiếu và trả cho công ty XYZ như ban đầu. Tuy nhiên. Mà trên thực tế việc chi trả tiền bảo hiểm cho Công ty Hoàng Long vẫn chưa được thực hiện là do yêu cầu của nhiều cơ quan chức năng liên quan chứ không phải Bảo Minh cố tình không thực hiện. N ghiệp vụ mua bán khống tại thị trường chứng khoán Việt N am được một số công ty chứng khoán cung cấp.vn 15 Biên tập: Monarch Securities . không phải mọi cổ phiếu sau khi bán khơi mào đều được bán hết sau đó.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Việc bán khơi mào một lượng nhỏ cổ phần ra thị trường chứng khoán giúp công ty con này được các nhà đầu tư quan tâm hơn và nó có thể giúp giá cổ phiếu tăng dần lên sau một thời gian.000VN Đ/cổ phiếu thì anh ta phải bỏ ra 12.000. mặc dù anh ta thậm chí không có cả tiền đầu tư ban đầu. thì chỉ cần một tín hiệu "không lành" đã có thể gây lên hiện tượng bán tháo.000. N ghiệp vụ kiếm lợi thông qua giá cổ phiếu giảm đã được bắt nguồn ít nhất từ thế kỉ thứ 18 ở Anh. N hững người thực hiện mua bán cổ phiếu kiếm lãi thông qua giá cổ phiếu xuống thấp thường bị nghi ngờ là làm giàu thông qua việc nghèo đi của người khác (vì số những người này rất ít. Tuy nhiên các nghiên cứu đều kết luận rằng Short-selling đã có đóng góp quan trọng trong việc tạo nên tính hiệu quả của thị trường tài chính. tuy nhiên vẫn chưa được phổ biến. như một biện pháp cứu vãn thua lỗ hơn nữa khi chứng khoán hay mặt hàng này đang theo chiều rớt giá trên thị trường. ví dụ 125. nhưng những người kinh doanh nhờ vào giá chứng khoán giảm (short-seller) lại kiếm lợi nhuận nhờ vào việc giá cổ phiếu trong tương lai giảm xuống. N hư vậy anh ta lãi 2. Ta có thể xem một ví dụ.000VN Đ. Short sales hay Short selling hoặc Shorting là một nghiệp vụ trên thị trường tài chính được thực hiện nhằm mục đích lợi nhuận thông qua giá chứng khoán giảm.000VN Đ để mua lại được 100 cổ phiếu ban đầu để trả lại cho công ty XYZ như vậy anh ta sẽ lỗ 2. N hư cách một nhà phân tích nói là nó giúp " khai phá giá trị tiềm Nn của những công ty con".Short Sales Trong tài chính. trường hợp ngược lại cổ phiếu của công ty con này thường không hấp dẫn nhà đầu tư bằng.000.000VN Đ. mọi thông tin đều là tài nguyên quí giá. N ếu công ty mẹ công bố rõ ràng ý định bán hoàn toàn cổ phần của công ty con trong tương lai thì giá cổ phiếu mới tăng.Bailing out Bailing out.stockbiz.500. Trên thực tế hầu hết các nhà đầu tư đều nhằm vào việc mua chứng khoán để chờ giá tăng lên trong tương lai. bắt đầu từ thông tin đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng: Tổng Công ty Bảo Minh có khả năng bị phong toả tài khoản do chậm chi trả bảo hiểm đối với Công ty Hoàng Long trong vụ cháy nhà máy sản xuất mì ăn liền nhãn hiệu "Rồng Vàng".bán tháo. Một người kinh doanh bằng hình thức này sẽ đi vay 100 cổ phiếu của công ty XYZ và bán đi ngay lập tức để thu về 10.000VN Đ/cổ phiếu thì anh ta chỉ phải bỏ ra 8. hay đó thực chất là quá trình công ty mẹ tiếp thị cho cổ phiếu trước khi bán nó. thậm chí phá sản).000VN Đ/cổ phiếu.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo về các hoạt động dòng tiền của một công ty. 3. trợ giúp khNn cấp cho các định chế tài chính gặp khó khăn. cổ phiếu Bảo Minh trên sàn Hà N ội nhiều phiên liên tiếp bị bán tháo giá sàn với khối lượng lớn.. đặc biệt là ngân hàng đầu tư. N goài ra thuật ngữ "Bailing out" còn mang nghĩa "cứu trợ". N ghiệp vụ bảo lãnh được hiểu là hoạt động kinh doanh của các tổ chức đầu tư. mua rủi ro về phía mình đổi lại được phí bảo hiểm. Các báo cáo tài chính cung cấp một cái nhìn tổng thể về điều kiện tài chính của doanh nghiệp trong cả ngắn hạn và dài hạn. Thuyết minh báo cáo tài chính được coi là một phần không thể thiếu của các báo cáo tài chính. nhóm sẽ chỉ định ra một nhóm bảo lãnh mua chứng khoán đó trên thị trường nhằm cân bằng và điều chỉnh giá cả. bảo lãnh là chấp nhận mọi rủi ro khi mua tất cả các chứng khoán mới phát hành của công ty hay đơn vị N hà nước và bán lại cho công chúng trực tiếp hoặc thông qua người môi giới. Đối với các công ty lớn. 4. phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kì. Thứ nhất là bảo lãnh theo thương lượng được dùng trong việc phát hành cổ phiếu hoặc Nguồn: www. Trong Bảo hiểm. Hiện nay các tổ chức quốc tế như IMF hay WB cũng cho các ngân hàng các nước thành viên vay như một hình thức "bailing out".Financial statement Báo cáo tài chính là các bản ghi chính thức về tình hình các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. 1. đặc biệt sự trợ giúp của các cơ quan quyền lực đối với các ngân hàng thương mại. Trong đầu tư.vn 16 Biên tập: Monarch Securities . Có 4 loại báo cáo tài chính cơ bản. Công ty bắt đầu làm việc với nhà phát hành để hoạch định chi tiết việc phát hành và chuNn bị tài liệu đăng ký để nộp cho N hà nước. bảo lãnh chính là việc bảo hiểm.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết ảnh hưởng của những thông tin bất lợi. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: còn gọi là Báo cáo lợi nhuận và lỗ. Báo cáo tài chính . Khi một N gân hàng thương mại đứng trên bờ vực phá sản do có hiện tượng cùng một lúc khách hàng đến đòi rút tiền. báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách chi tiết hơn. tập hợp của nhiều nhà đầu tư (gọi là nhóm bảo lãnh) chịu chung rủi ro và đảm bảo phân phối thành công số chứng khoán đã được bảo lãnh phát hành. gọi là chênh lệch bảo lãnh. Trong suốt thời gian cung ứng. Thuyết minh thường mô tả các khoản mục thên Bảng cân đối kế toán. và từ đó gây lại lòng tin đối với khách hàng. Báo cáo lợi nhuận giữ lại: Giải thích các thay đổi trong lợi nhuận giữ lại trong một thời kì. N gân hàng Trung Ương sẽ có hai cách để "bail out": một là dùng uy tín của mình để trấn an khách hàng và xin hoãn lại việc rút tiền. Bảng cân đối kế toán: Báo cáo về tài sản và nợ của công ty trong một thời điểm xác định. Có hai phương pháp cơ bản để nhà phát hành lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành và giá phí bảo lãnh. N hư vậy bảo lãnh chính là công việc đầu tiên của các tổ chức đầu tư trước khi tiến hành phân phối thứ cấp. gọi là hợp đồng bảo lãnh. 2. Khi cầu giảm. bên nhận bảo lãnh phải chịu trách nhiệm ổn định giá thị trường cổ phần bằng cách phát giá trong thị trường mở rộng. cấp vốn.stockbiz. những báo cáo này thường phức tạp và có thể gồm cả Thuyết minh báo cáo tài chính (N otes to the financial statements) và các thảo luận và phân tích của đội ngũ quản lí. Trong mỗi lĩnh vực Bảo lãnh lại được gọi tên khác nhau. Bảo lãnh – Underwrite Bảo lãnh là thuật ngữ tài chính chỉ việc một người hoặc một tổ chức chấp nhận rủi ro mua một loại hàng hóa giấy tờ nào đó để đổi lấy cơ hội nhận được món lời khác. đặc biệt là các hoạt dộng đầu tư. N gười bảo lãnh được hưởng chênh lệch giữa giá phải trả cho nhà phát hành và giá bán ra.. N hóm bảo lãnh hoạt động theo thỏa thuận giữa những người bảo lãnh. hai là cho ngân hàng thương mại vay tiền để giải quyết một số khoản nợ lớn.

Ví dụ: giả sử rằng các kĩ sư xây dựng đang xây một chiếc cầu chịu được trọng tải 100 tấn. bắt đầu giảm giá sau một đợt tăng liên tiếp.50 đôla sẽ cho bạn một biên an toàn trong trường hợp các Nguồn: www. Đó là chưa kể tới việc đánh giá được doanh thu. Bẫy giảm giá được hình thành dưới dạng một tín hiệu giả cho thấy dường như chứng khoán đang có dấu hiệu đảo chiều. Bẫy tăng giá được tạo ra với mục đích đánh lừa nhà đầu tư mua vào vì họ nghĩ rằng chứng khoán đã quay đầu và chuyển sang một thời kỳ đi lên (uptrend). Bẫy tăng giá được hình thành dưới dạng một tín hiệu giả cho thấy dường như chứng khoán đang có dấu hiệu đảo chiều. N hư vậy liệu có phải chiếc cầu này được xây dựng với khả năng chống đỡ chính xác là 100 tấn? Chắc chắn là không rồi vì con số 100 tấn có thể còn có những sai số. trong đó nổi bật nhất là Warren Buffett. việc mua nó ở mức giá 7. chứng khoán lại quay trở lại xu thế giảm sau tín hiệu đi lên đó. Bẫy giảm giá được tạo ra với mục đích đánh lừa nhà đầu tư bán ra vì họ nghĩ rằng chứng khoán đã quay đầu và bắt đầu một thời kỳ đi xuống (downtrend). N hưng thực tế. Việc đánh giá giá trị thực sự của một công ty (tức là giá trị nội tại của công ty đó) thường mang tính chủ quan của người phân tích. bảo lãnh theo đấu thầu sử dụng trong việc cạnh tranh mua trái phiếu chính quyền đô thị và các đơn vị công khác. Thuật ngữ này ban đầu được phổ biến bởi Benjamin Graham (người được biết tới như là cha đẻ của đầu tư) và các học trò của ông. Biên an toàn . Việc đầu tư vào chứng khoán cũng tương tự như vậy. và lượng giao thông qua cầu sẽ có lúc nào đó vượt ngưỡng 100 tấn. bắt đầu tăng giá sau một đợt sụt giảm liên tiếp. Sự chênh lệch này cho phép giảm thiểu khả năng gặp rủi ro của mỗi quyết định đầu tư.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết trái phiếu nợ của công ty.vn 17 Biên tập: Monarch Securities . Loại bẫy này rất nguy hiểm đối với các nhà đầu tư ngắn hạn. Thứ hai. chứng khoán lại quay trở lại xu thế tăng sau tín hiệu đi xuống đó. lợi nhuận của công ty là vô cùng khó khăn.Margin of safety Là một nguyên lý đầu tư trong đó nhà đầu tư chỉ mua chứng khoán khi giá thị trường thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại của chứng khoán đó.Bull trap Bẫy tăng giá (bull trap) thường do các nhà đầu tư lớn (các quỹ đầu tư hay tổ chức) tạo ra trong xu hướng thị trường đi xuống (downtrend) khi họ muốn tiếp tục bán tháo cổ phiếu hoặc khi họ thực hiện giao dịch bán khống. N ói cách khác. N hưng thực tế. vì thế sẽ là an toàn hơn nếu xây một chiếc cầu có thể chịu được trọng tải là 130 tấn. Khái niệm biên an toàn được sử dụng không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên biên an toàn có thể giảm nhẹ các sai số trong việc tính toán.stockbiz. khi mức giá thị trường thấp hơn nhiều so với mức giá nội tại mà nhà đầu tư xác định thì khoảng chênh lệch giữa hai giá trị này được gọi là biên an toàn. cách tính đó có thể đúng nhưng cũng hoàn toàn có khả năng bị sai. như vậy biên an toàn đối với cây cầu là 30 tấn và nó sẽ đảm bảo rằng cây cầu sẽ không sập khi bị quá tải trong phạm vi 30 tấn. Bẫy tăng giá . Bạn thấy rằng chứng khoán này đáng giá đến tận 10 đôla. Mỗi nhà đầu tư có một cách khác nhau để tính toán giá trị nội tại của một công ty. Biên an toàn không có khả năng đảm bảo rằng đầu tư của bạn chắc chắn sẽ thành công và vẫn có thể khiến cho những đánh giá phân tích của bạn bị sai lệch. Bẫy giảm giá . thích nhảy sóng.Bear trap Bẫy giảm giá (bear trap) thường do các nhà đầu tư lớn (các quỹ đầu tư hay tổ chức) tạo ra trong xu hướng thị trường đi lên (uptrend) để gom được nhiều cổ phiếu trước khi tiếp tục đây giá lên để bán kiếm lời hoặc để thực hiện việc mua khống.

stockbiz. bên mua nhận được chứng khoán. điển hình có thể thấy là đối với các giao dịch thỏa thuận. có lẽ là nhà đầu tư nổi tiếng nhất hiện nay. Bù trừ chứng khoán và tiền . Warren Buffett. Benjamin Graham cho rằng chúng ta nên xem xét các công ty nhỏ. kết quả bù trừ chứng khoán cũng sẽ chỉ ra nghĩa vụ thanh toán một chiều của từng thành viên lưu ký: hoặc phải giao loại chứng khoán đó nếu số lượng chứng khoán khách hàng đặt mua ít hơn số lượng khách hàng đặt bán. Không có một tiêu chuNn toàn cầu nào để xác định xem độ rộng của biên an toàn bao nhiêu thì hợp lý. Mỗi nhà đầu tư phải tự tìm ra phương cách xác định cho riêng mình. đã từng nói rằng "ba từ quan trọng nhất đối với đầu tư chính là: biên an toàn . thì bù trừ chứng khoán và tiền là khâu hỗ trợ sau giao dịch chứng khoán.margin of safety". Điểm khác nhau so với thanh toán bù trừ của các ngân hàng là bù trừ cho các giao dịch chứng khoán không chỉ liên quan đến mảng tiền mà còn liên quan đến mảng chứng khoán nữa. thì phương thức bù trừ cũng sẽ là bù trừ song phương. đối với cùng một loại chứng khoán nhất định. Phương thức bù trừ cho các giao dịch chứng khoán được quyết định bởi phương thức giao dịch trên Thị trường chứng khoán. Biện pháp SDC được coi là công cụ lý tưởng Nguồn: www. thì các bên tham gia giao dịch cần phải nhận được tài sản của mình: bên bán nhận được tiền. phương thức bù trừ cũng là một vấn đề cần quan tâm. chúng sẽ được phép giao dịch trên Thị trường chứng khoán. Sử dụng biên an toàn.Trung tâm lưu ký chứng khoán) để vận hành hệ thống nhập sổ chứng khoán và tiền mặt. Sau khi chứng khoán niêm yết đã được đưa vào đăng ký. hoặc phải trả tiền nếu tổng số tiền phải trả lớn hơn tổng số tiền được nhận. N ếu phương thức giao dịch là song phương (một bên mua với một bên bán). có tỉ lệ P/E thấp.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết phân tích của bạn không chính xác và cổ phiếu thực chất chỉ trị giá 9 đôla. bạn có thể mua một chứng khoán khi trị giá thực của nó cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên để có hệ thống bù trừ chứng khoán và tiền chính xác các Trung tâm giao dịch chứng khoán phải tin học hóa hoàn toàn các giao dịch chứng khoán. nếu tổng số tiền phải trả nhỏ hơn tổng số tiền được nhận. Trong kế toán thì biên an toàn là khoảng chênh lệch giữa doanh số bán hàng kì vọng và điểm hoà vốn. Đây là ý tưởng chính trong lý thuyết đầu tư giá trị của Benjamin Graham. hoặc được nhận về loại chứng khoán đó nếu số lượng chứng khoán khách hàng đặt mua nhiều hơn số lượng khách hàng đặt bán.Clearing N ếu đăng ký và lưu ký chứng khoán là khâu hỗ trợ trước giao dịch chứng khoán. lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Ví dụ như việc sử dụng cơ chế SDC (Securities Depository Center . tính toán lại nhằm xác định số tiền và chứng khoán ròng cuối cùng mà các đối tác tham gia giao dịch phải có nghĩa vụ thanh toán sau khi giao dịch được thực hiện. Bù trừ chứng khoán và tiền thực hiện việc xử lý thông tin về các giao dịch chứng khoán. Kết quả bù trừ tiền luôn thể hiện nghĩa vụ thanh toán một chiều đối với một thành viên lưu ký: hoặc được nhận tiền. N ếu phương thức giao dịch là đa phương (nhiều bên mua với nhiều bên bán). Tuy nhiên. N hà đầu tư cũng có thể phân tích các báo cáo tài chính và các ghi chú để hiểu được liệu công ty có che giấu các tài sản có thể dễ dàng bị bỏ qua. điển hình có thể thấy là đối với các giao dịch khớp lệnh cổ phiếu. không mấy nổi tiếng. là học trò của Benjamin Graham ở trường đại học Columbia. đó là một trong các biện pháp hiệu quả. thì phương thức bù trừ chứng khoán và tiền sẽ là bù trừ đa phương. trong đó việc bảo toàn vốn đầu tư là nguyên tắc số một. ví dụ như các khoản đầu tư vào công ty khác. sau khi giao dịch được thực hiện (đã được xác nhận). Hoạt động bù trừ trên thị trường chứng khoán về cơ bản cũng tương tự như hoạt động bù trừ của các ngân hàng thương mại.vn 18 Biên tập: Monarch Securities . Do đó. Trong hoạt động bù trừ. khắc phục sự chậm trễ trong quá trình xử lý các giao dịch bằng giấy còn phổ biến hiện nay. không chú ý tới hay không. Việc bù trừ chứng khoán cũng mang đặc thù riêng là phải được thực hiện theo từng loại chứng khoán do không thể bù trừ các loại chứng khoán khác nhau với nhau.

trái phiếu và các tài sản có tính thanh khoản tương đối nhanh. số tiền vay. Điều này có nghĩa là một công ty có thể đủ sức đầu tư thặng dư tiền mặt vào cổ phiếu và trái phiếu để tìm kiếm được lợi nhuận cao hơn so với việc đem tiền mặt thặng dư đi gửi tiết kiệm.vn 19 Biên tập: Monarch Securities . Hầu hết các công ty có vị thế tiền mặt mạnh đều có tài khoản các khoản đầu tư ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán. • Bên cầm cố là thành viên lưu ký nhân danh chính mình hoặc được người cho vay uỷ quyền nhận cầm cố chứng khoán bên cầm cố. BBC và SBT là một số ví dụ. Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện huỷ bỏ việc cầm cố chứng khoán trong đăng ký • • Nguồn: www. thì phải đình chỉ việc rút. Có thể kể 1 số ví dụ các công ty chứng khoán BVS.Mortgage stock Cầm cố chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán có ít nhất có hai chủ thể tham gia: • Bên cầm cố là thành viên lưu ký nhân danh chính mình hoặc được người đi vay uỷ quyền giao chứng khoán cho bên nhận cầm cố. các công ty này đã dùng tiền mặt thu được từ việc phát hành cổ phiếu để đầu tư vào những lĩnh vực không phải sở trường của học như mua cổ phiếu và bất động sản.. Vì nếu công ty sử dụng số tiền mặt đó không hiệu quả thì sẽ đem lại những thiệt hại không nhỏ. Các tài khoản như thế này thường gồm: cổ phiếu.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết để nhằm giảm thiểu quá trình vận chuyển các chứng khoán giấy là bởi việc nhập sổ đã đảm bảo được sự thu hồi và phi vật thể hoá của chứng khoán.. FPTS. Tài khoản cầm cố phải tách biệt với tài khoản lưu ký các chứng khoán khác của bên cầm cố. bên cho vay (hoặc bên vay) phải uỷ quyền việc nhận cầm cố chứng khoán (hoặc việc giao chứng khoán cầm cố) cho một thành viên lưu ký khác. Sau khi ghi vào tài khoản cầm cố chứng khoán. nhất là tính hợp pháp. Trung tâm giao dịch chứng khoán gửi thông báo bằng công văn cho bên nhận cầm cố về việc đã thực hiện cầm cố chứng khoán. Trường hợp bên cho vay (hoặc bên vay) không phải là thành viên lưu ký. đầu năm 2007).. Tuy nhiên có nhiều tiền mặt không hẳn đồng nghĩa với việc công ty làm ăn tốt. • Có văn bản đề nghị giải toả cầm cố chứng khoán của bên nhận cầm cố.Short Term Investments Các khoản đầu tư ngắn hạn là một tài khoản thuộc phần tài sản ngắn hạn nằm trên bảng cân đối kế toán của một công ty. Trên cơ sở đó. Việc giải toả cầm cố chứng khoán được thực hiện theo các nguyên tắc: N gười giải toả cầm cố chứng khoán phải là bên nhận cầm cố chứng khoán. Hiện nay rất nhiều công ty có nhiều tiền mặt nhờ phát hành cổ phiếu trong giai đoạn thị trường chứng khoán bị đNy lên (cuối năm 2006. Việc thực hiện cầm cố chứng khoán trên cơ sở hợp đồng pháp lý của hai chủ thể tham gia. Cầm cố chứng khoán . và kết quả là bị lỗ nặng khi thị trường chứng khoán đi xuống và nền kinh tế gặp khó khăn. Thay vì đầu tư sản xuất. Trung tâm giao dịch chứng khoán sau khi kiểm tra thủ tục. hợp lý của nó thì trung tâm phải mở tài khoản cầm cố và chuyển chứng khoán vào tài khoản cầm cố theo yêu cầu của bên cầm cố. Các khoản đầu tư ngắn hạn . lãi suất và thời hạn trả nợ. trong đó quy định rõ giá trị chứng khoán cầm cố.stockbiz. chuyển khoản hoặc chuyển nhượng các chứng khoán trên tài khoản cầm cố trong thời gian cầm cố. phương thức xử lý chứng khoán cầm cố. Có thể giải toả toàn bộ hoặc một phần chứng khoán cầm cố bằng hình thức rút chứng chỉ hay chuyển khoản. Các công ty này luôn luôn ở trong một vị thế tiền mặt mạnh. Tài khoản này bao gồm bất cứ khoản đầu tư nào mà một công ty thực hiện với thời gian dưới 1 năm.

Trong suốt thời gian thị trường đóng cửa thì các sự kiện kinh tế. Nguồn: www. N hững sự kiện này sẽ được phản ánh vào giá chứng khoán ngay khi thị trường mở cửa. tính đến thời điểm cuối năm 2008. Giá chào bán là giá thực hiện dành cho những người muốn mua ngay. nếu chỉ giao dịch nội nhật. giá mở cửa của hầu hết các loại tài sản tài chính đều khác với giá đóng cửa ngày hôm trước.Opening gap Trong giao dịch cổ phiếu chênh giá mở cửa thị trường là hiện tượng giá mở cửa chênh lệch rất lớn so với giá đóng cửa ngày hôm trước. N gược lại.000 cổ phiếu X qua đêm có thể "mất trắng" 2 tỷ VN Đ qua một đêm mà không thể nào làm được gì. nếu giá mở cửa phiên sau thấp hơn giá đóng cửa phiên trước 2000VN Đ/cổ phiếu.stockbiz. hợp đồng tương lai. nhà đầu tư có thể căn cứ vào xu hướng biến động thị trường để tránh được những khoản lỗ lớn. giao dịch nội nhật chưa được phép thực hiện. Giá mở cửa được coi là kết quả thực tế của "bản báo cáo toàn cầu" về những sự kiện xảy ra sau khi đóng cửa phiên trước. hợp đồng quyền chọn. thấp nhất và mức đóng cửa trong những ngày trước đó. Một giả định trong phân tích kỹ thuật cho rằng mọi yếu tố cơ bản đã biết đều được phản ánh đầy đủ trong giá cổ phiếu vào bất kỳ thời điểm nào. Kết quả là. bên cạnh đó việc giới hạn biên độ cũng không cho phép hình thành các chênh lệch (gap) quá lớn. nhưng điều này có thể được thay đổi trong những năm tới. Tại Việt N am. Giá cổ phiếu chỉ thay đổi khi có những thông tin mới về giá trị tương lai của cổ phiếu hay hàng hóa xuất hiện trên thị trường. 70% trường hợp mà mức chênh giá thị trường âm (giá mở phiên sau thấp hơn giá đóng phiên trước) dẫn đến giá đóng cửa cũng giảm xuống. xã hội vẫn xảy ra gây ảnh hưởng đến giá trị tương lai của các loại hàng hóa.. tiền tệ).Thuật ngữ tài chính   Chi tiết người sở hữu chứng khoán và thông báo bằng văn bản cho người nhận cầm cố việc huỷ bỏ cầm cố chứng khoán và giải toả tài khoản cầm cố sang tài khoản khác. vì họ lo ngại xảy ra một khoảng chênh giá bất ngờ mà họ không kịp phòng ngừa. N ếu bên cầm cố chứng khoán thực hiện không đúng theo thoả thuận thì chứng khoán cầm cố đó được xử lý do các bên thoả thuận hoặc đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật. giá chào mua là giá thực hiện dành cho người muốn bán ngay. thông thường là do những thông tin đặc biệt tốt hoặc đặc biệt xấu trong thời gian thị trường đóng cửa. Hầu hết các thị trường chỉ mở cửa nhiều nhất là 7 giờ mỗi ngày. Một số đặc trưng lý thú từ mức chênh giá mở cửa thị trường • • 60% trường hợp mà mức chênh giá thị trường dương (giá mở phiên sau cao hơn giá đóng phiên trước) dẫn đến giá đóng cửa cũng tăng lên.. N guy cơ về chênh giá mở cửa thị trường chính là một trong những động lực đầu tiên khiến họ quyết định trở thành những nhà đầu tư nội nhật. đặc biệt là những nhà đầu tư nội nhật hoặc đầu tư ngắn hạn lại sống bằng giá mở cửa. Chênh giá mở cửa thị trường . N gay cả các tài sản tài chính được giao dịch toàn cầu cũng phải có lúc ngừng giao dịch trong ngày. Thông thường thì giá chào bán bao giờ cũng cao hơn giá chào mua. vào ngày hôm sau. Ví dụ: một nhà đầu tư nắm 1.Bid/Ask spread Chênh lệch giá đặt mua/đặt bán là mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán của cùng một giao dịch (cổ phiếu. chính trị. của các công ty thương mại và công nghiệp. những người giao dịch hợp đồng tương lai.vn 20 Biên tập: Monarch Securities .000. do đó mới xuất hiện "mức chênh giá mở cửa thị trường". Chênh lệch giá đặt mua/bán . Tuy nhiên. Hầu hết các nhà đầu tư cổ phiếu không để ý nhiều lắm đến giá mở cửa mà thường chỉ chú ý đến các mức cao nhất. N ếu nhà đầu tư thực hiện một giao dịch ở giá thị trường rồi sau đó thực hiện giao dịch đối ứng(ngược lại) ngay thì thường anh ta sẽ chịu mất 1 khoản chênh lệch giữa giá mua/giá bán.

gọi là thị trường chứng khoán. Khi sở hữu cổ phiếu. ngược lại. khi đó chứng khoán là hàng hóa trên thị trường đó. nhưng số cổ phiếu mất giá lại lớn hơn số cổ phiếu được giá. Giá trị tuyệt đối của chỉ số này không được sử dụng để phân tích. N ếu thị trường đang sốt giá.000 VN Đ đến dưới 100.vn 21 Biên tập: Monarch Securities . Mức chi trả cũng như hình thức chi trả cổ tức phụ Nguồn: www.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết N hìn chung chênh lệch giá đặt mua/bán hoàn toàn do thị trường quyết định. nghĩa gốc là an toàn. Cổ tức là một phần trong lợi nhuận kinh doanh của công ty mà mỗi một cổ đông được chia tùy theo tỷ lệ góp vốn. Cổ phiếu là chứng từ xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với tài sản hoặc vốn của công ty cổ phần. Chỉ số A-D . và có những quyền lợi sau: • N hận cổ tức. nên bất cứ sự đổi hướng nào của nó cũng đều được các chuyên gia trên thị trường chứng khoán theo dõi rất sát sao. Do Chỉ số A-D dùng để xác định xu hướng của thị trường. tức là chỉ số A-D giảm. chứng chỉ quỹ đầu tư. trái phiếu và một số loại khác như quyền mua cổ phiếu mới. Tại sàn giao dịch chứng khoán Hà N ội.số chứng khoán giảm gíá) + chỉ số A-D của ngày hôm trước Ví dụ: chỉ số A-D ngày 18/12/2008 của VN IN DEX là 500. và 1000 VN Đ với giá đặt mua/đặt bán trên 100. bước giá được quy định là 100 VN Đ với mọi giá đặt mua/đặt bán . Chỉ số này được xác định theo công thức sau: A-D index = (số chứng khoán tăng giá . Độ dốc của đường A-D phản ánh mức độ biến động của thị trường. Chứng khoán – Security Chứng khoán là các loại giấy tờ có giá và có thể mua bán trên thị trường. do đó ta có thể chọn bất cứ ngày nào là ngày đầu tiên và có thể gán cho ngày đầu tiên 1 giá trị A-D bất kỳ (thường là bằng 0). Chỉ số A-D được tính toán dựa trên số liệu tổng hợp sau mỗi ngày giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán. Gắn liền với chỉ số A-D là đường A-D (A-D Line) được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các chỉ số A-D mỗi ngày.000 VN Đ. Dùng Security. Do đường A-D phản ánh biến động chung của thị trường. N hìn chung việc chỉ số A-D tăng góp phần khẳng định thêm là xu hướng lên giá của thị trường sẽ tiếp tục.stockbiz. tương ứng với số lượng chứng khoán sẵn có tại mỗi mức giá. hợp đồng tương lai. Chừng nào đường A-D còn đi theo hướng của chỉ số VN IN DEX thì xu hướng biến động tương ứng sẽ còn tiếp diễn. phiên ngày 19/12 /2008 có 88 cổ phiếu tăng giá và 48 cổ phiếu giảm giá so với ngày 18/12/2008. người đó trở thành cổ đông của công ty. Trong đó hai dạng chính là cổ phiếu và trái phiếu. Các nhà đầu tư thường so sánh đường A-D với các chỉ số chứng khoán quan trọng khác như VN IN DEX hoặc các chỉ số ngành. hợp đồng quyền chọn. Chứng khoán có rất nhiều loại: cổ phiếu. N ếu đặt giá bán quá cao thì không có người mua.000 VN Đ. Mức chênh lệch giá đặt mua/đăt bán tối thiểu phụ thuộc vào bước giá. nên giá trị của nó chỉ có ý nghĩa khi so sánh tương đối giữa các ngày với nhau. thì đó rất có thể là một tín hiệu cho thấy thị trường sắp sửa xoay chiều.Advance . để gọi tên chứng khoán xuất phát từ việc coi nắm giữ chứng khoán là việc sở hữu an toàn và thuận tiện một tài sản nào đó. N hư vậy chỉ số A-D ngày 19/12/2008 của VN IN DEX là 88-48+500=540. Chênh lệch giá đặt mua/đặt bán được tính giữa giá đặt mua cao nhất và giá đặt bán thấp nhất. giá đặt mua quá thấp thì sẽ không có người bán. 500 VN Đ với giá đặt mua/đặt bán từ 50.Tại sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh có 3 bước giá tùy thuộc vào giá đặt mua/đặt bán khác nhau: 100 VN Đ với giá đặt mua/đặt bán dưới 50. Bao giờ trên bảng báo giá 1 chứng khoán nào đó cũng có nhiều mức giá đặt mua đặt bán được niêm yết.Decline Index Chỉ số A-D là chỉ số xác định xu hướng thị trường.000 VN Đ.

nhưng đồng thời cũng là các phương án đầu tư có ích. Hợp đồng tương lai (futures). chứng quyền. như quyền mua cổ phiếu. hoặc để đảm bảo rằng nếu giá của cổ phiếu. ví dụ như: ngũ cốc. Nguồn: www. trái phiếu có thay đổi bao nhiêu thì giá của các công cụ phái sinh vẫn sẽ được duy trì ở mức ban đầu. hoặc công ty nhằm huy động vốn mà không mở rộng đối tượng quản lý. Tuy nhiên trái chủ lại không được tham gia vào các quyết định cũng như tham gia quản lý trong các tổ chức phát hành. đặc biệt những tình hình có khả năng tác động mạnh đến giá cổ phiếu. Để bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông hiện tại khi phát hành thêm cổ phiếu công ty thường dành quyền ưu tiên mua thêm cổ phiếu mới cho những cổ đông này tương ứng với tỷ lệ góp vốn của họ với giá ưu đãi hơn so với các cổ đông mới. trái phiếu chỉ là một vài trong số đó. N hà đầu tư thường mua cổ phiếu của các công ty có triển vọng phát triển vào thời điểm có lợi. nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro. Chứng khoán phái sinh (derivatives) là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ đã có như cổ phiếu. trái phiếu. bỏ phiếu quyết định các vấn đề quan trọng của công ty. mọi người thường chỉ nghĩ đến cổ phiếu. công ty được phép phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn. • Quyền bỏ phiếu. hợp đồng quyền chọn. trên cơ sở phân tích kỹ thuật. Futures là nghĩa vụ mua hoặc bán một hàng hoá cụ thể nào đó. Hiện nay buôn bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán được coi là ngành kinh doanh đơn giản nhất (do ai cũng có thể đầu tư với thủ tục đơn giản) nhưng cũng phức tạp nhất (vì chứa đựng rất nhiều rủi ro).stockbiz. Cổ đông phổ thông có quyền bỏ phiếu cho các chức vụ quản lý công ty. Quyền chọn mua hoặc bán (options) và Hợp đồng hoán đổi (swaps). Còn vô số những khái niệm và công cụ đầu tư khác phải kể đến. trong khi thị trường chứng khoán còn rất bao la. Trong quá trình hoạt động. Các phái sinh chứng khoán Futures và Options thường phức tạp và có tính chất dao động mạnh. bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận. trái phiếu.Derivatives N hắc đến chứng khoán. Với tư cách là người sở hữu trái phiếu hay gọi là trái chủ sẽ được quyền ưu tiên thanh toán tài sản thanh lý khi công ty phá sản trước các cổ đông.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và do Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định. và các báo cáo tài chính định kỳ và các loại thông báo cũng là các thông tin mà cổ đông có quyền tiếp cận. Tổ chức phát hành ở đây có thể là chính phủ (như Trái phiếu kho bạc.vn 22 Biên tập: Monarch Securities . • Quyền tiếp cận thông tin. nhưng có bốn công cụ chính là Hợp đồng kỳ hạn (forwards). mà cổ phiếu. vàng hay trái phiếu Kho bạc trong một ngày nào đó theo một giá đã được xác lập trước. Tín phiếu kho bạc) hay chính quyền địa phương (như Trái phiếu đô thị) nhằm huy động vốn cho một chương trình quốc gia hay dự án nào đó. làm tăng nhiều lần giá trị các các đối tượng đầu tư như cổ phiếu. Chứng khoán phái sinh . Các công cụ phái sinh rất phong phú và đa dạng. rồi giữ chúng lại lâu dài để hưởng cổ tức. mà chứng khoán phái sinh chính là yếu tố quan trọng đầu tiên không thể bỏ qua. Chứng khoán không chỉ dừng lại là một giấy chứng nhận quyền sở hữu mà nó đã trở thành một hàng hóa ưa thích cho những nhà đầu tư và đầu cơ. trái phiếu như những công cụ đầu tư hiệu quả. Còn nhà đầu cơ kinh doanh cổ phiếu bằng cách mua cổ phiếu vào khi dự đoán nó sẽ sớm lên giá sau đó "rình" cơ hội bán cổ phiếu vào lúc giá đỉnh điểm để kiếm lời. Thị trường các chứng khoán phái sinh là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng từ tài chính. • Quyền mua thêm cổ phiếu mới. Cổ đông có quyền được thông báo kịp thời mọi diễn biến trong công ty. Trái phiếu là một loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ bao gồm cả gốc và lãi của tổ chức phát hành đối với người sở hữu trái phiếu. Các chứng khoán phái sinh sẽ là đòn bNy. N gày nay khi thị trường chứng khoán biến động từng giây từng phút thì việc nắm trong tay những công cụ phái sinh là một biện pháp khôn ngoan để đối phó với rủi ro.

có nghĩa là việc sử dụng một số tiền nhỏ để thực hiện một khoản đầu tư có giá trị lớn hơn rất nhiều. N hững biến động về giá gia súc xảy ra tự thân nó đã có lợi cho những người chăn nuôi gia súc và người chế biến thịt. N hững người nông dân cam kết bán lúa ở một mức giá tốt sẽ được bảo vệ nếu giá giảm. Hiệu lực trong thời hạn Mặc dù futures và options là các giao dịch cho tương lai.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Options là quyền bán hoặc mua một hạng mục hàng hoá cụ thể nào đó như: cổ phiếu. Nguồn: www. Với một hàng hoá có giá dao động bất ổn như vàng. Đó chính là một sự đảm bảo tốt cho bạn và sẽ tạo cho bạn một lực bNy hơn 100 ounce (oz. theo thuật ngữ tài chính.mỗi hợp đồng futures hoặc option thường được cách ly khỏi một tài sản cơ bản (underlying asset) nào đó một vài cấp. nhưng không hoàn toàn có lợi cho tất cả các nhà đầu tư đã mua (nắm giữ) hợp đồng futures. N hà đầu tư sở hữu options quyền bán (put option) trên những cổ phiếu họ sở hữu thì có thể bù đắp một phần thua lỗ của mình nếu thị trường bị suy giảm. N hưng các nhà đầu tư đơn lẻ thường là những người chơi nhỏ trong thị trường futures và options do rủi ro cao và lợi nhuận lại không đoán trước được. một hợp đồng futures gia súc là sự đánh cược về hướng giá gia súc sẽ biến động như thế nào trong tương lai.000$ của bạn -. Phần lớn các nhà đầu tư đều giao dịch futures và options để giảm bớt rủi ro vì khả năng bị lỗ nhiều có thể sẽ được bù đắp bằng cơ hội đạt được khoản lợi lớn. Giảm thiểu rủi ro Đối với một số người. Ví dụ. hay cam kết trả nợ như trái phiếu .) vàng. Đòn bẩy làm tăng rủi ro Phương pháp đòn bNy (leverage).stockbiz. Thay vì đại diện cho cổ phần của người sở hữu như cổ phiếu.có thời hạn tới tận 5 năm.500$. Mỗi lần giá một ounce vàng tăng lên 10 cent thì giá trị hợp đồng sẽ tăng lên 10$. nếu bạn mua một hợp đồng vàng trị giá 35. Vì vậy. Các khoản đầu tư phái sinh Một lí do khiến các chứng khoán phái sinh futures và options trở nên phức tạp là vì chúng là các khoản đầu tư phái sinh.500$ của bạn. việc này có thể lấy mất hơn 10. giá trị đầu tư của bạn có thể lên đến 10. nhưng đó là một tương lai không hề xa. N ếu giá giảm và giá trị đầu tư của bạn cũng sụt xuống 300%. dao động giá khoảng 100$ trong suốt thời hạn của hợp đồng là hoàn toàn có thể xảy ra. Mỗi lần giá biến động.000$ .vn 23 Biên tập: Monarch Securities . Các hợp đồng futures lúa và các nguồn thực phNm khác nói chung hết hiệu lực trong vòng một năm nhưng chúng ta cũng có thể thấy các hợp đồng giao dịch futures tài chính nào đó .000$ (khi 1 ounce vàng bằng 350$) bạn có thể chỉ cần bỏ ra 3. kim loại quý hoặc trái phiếu Kho bạc theo một giá đã xác lập trước trong một khoản thời gian nào đó. các chứng khoán phái sinh futures và options có thể là công cụ phân tán bớt (giảm) rủi ro. nếu giá tăng 100$.ví dụ giao dịch Eurodollars. mặc dù đòn bNy khiến cho việc cam kết lúc ban đầu có vẻ thuận lợi nhưng những diễn biến có thể xảy ra trong quá trình đầu tư phái sinh này có thể gây ra cho bạn những khoản thua lỗ lớn. Vì vậy.đôi khi còn nhiều hơn -để thực hiện đúng cam kết của hợp đồng khi bạn bị lỗ. đương nhiên là điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Tuy vậy. Ví dụ. tức là lên đến 450$ một ounce. việc chọn thực hiện hợp đồng futures gia súc sẽ chỉ có lợi cho nhà đầu tư nào muốn đánh cược trên giá gia súc.gần như đạt mức lãi 300% so với đầu tư gốc 3. Bạn có thể mua một hợp đồng tương lai (futurescontract) trị giá hàng nghìn đô la với khoản đầu tư ban đầu chỉ bằng 10% tổng trị giá hợp đồng. chứ không mang lại lợi ích trực tiếp tới những người mua hoặc bán gia súc.

• Quyền được tiếp tục tham gia đóng góp vốn khi doanh nghiệp phát hành bổ sung các cổ phần mới. các chứng khoán thuộc nhóm LEAPS (Long-term Equity Anticipation Securities). N gười ta còn gọi cổ phiếu lưu hành trên thị trường là cổ phiếu đã phát hành (issued shares hay issued and outstanding). Cổ phần . có liên hệ mật thiết với các cổ phiếu và chỉ số cổ phiếu. và sức mạnh quyền này tỉ lệ với số cổ phần nắm giữ. Quyền sở hữu này dù chỉ là một phần cũng cho phép người sở hữu cổ phần những đặc quyền nhất định. Cổ phần có giá trị và có thể được trao đổi mua bán trên thị trường mở hoặc thị trường giao dịch tập trung. thông qua phần chia lãi sau thuế gọi là Cổ tức. thường là: • Hưởng một phần tương ứng lợi nhuận của hoạt động kinh doanh.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Hợp đồng options thường có hiệu lực trong vòng một năm hoặc ít hơn.Common stock Cổ phiếu thường hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông là loại chứng khoán đại diện cho phần sở hữu của cổ đông trong một công ty hay tập đoàn. Giá của cổ phần trên thị trường nhìn chung là liên tục thay đổi tùy thuộc vào quan hệ cung-cầu. và nhận thức chung liên tục thay đổi của cả thị trường về các điều kiện thương mại cũng như hướng phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên. Các hợp đồng futures và options hết hạn tại một thời điểm đã được định sẵn (các kỳ hạn của chúng xảy ra thường xuyên và nối tiếp nhau) và sẽ không còn hiệu lực giao dịch sau ngày đáo hạn.Share Cổ phần là khái niệm chỉ các chứng nhận hợp lệ về quyền sở hữu một phần đơn vị nhỏ nhất của doanh nghiệp nào đó.vn 24 Biên tập: Monarch Securities ." Trong các nền kinh tế phát triển nơi mà các thị trường tài chính và thị trường vốn vận hành hiệu quả. hoặc phát triển các dự án mới cần gọi vốn. sự ổn định chính trị và nhiều yếu tố liên quan mật thiết khác nữa. Số lượng cổ pphiếu lưu hành trên thị trường được sử dụng để tính toán mức vốn hoá thị trường (market capitalization) hay thu nhập trên một cổ phiếu (earnings per share). Các loại cổ phần đã được công ty mua lại không được gọi là cổ phiếu lưu hành trên thị trường (ví dụ cổ phiếu quỹ). có thể giao dịch lên đến 36 tháng. biểu hiện qua "giá cân bằng.Outstanding shares Cổ phiếu lưu hành trên thị trường là số cổ phần hiện đang được các nhà đầu tư nắm giữ.stockbiz. thị trường cổ phiếu là nơi giao dịch các cổ phần được xem như một công cụ để đánh giá giá trị các doanh nghiệp. • Và một số quyền khác tùy theo qui định pháp luật. và từ đó có thể đánh giá giá trị của cả một nền kinh tế. Trên thị trường tài chính Mỹ. Cổ phiếu phổ thông . Các dao động liên tục của giá cổ phần có một phần nguyên nhân do các lực lượng thị trường liên tục tương tác để tìm kiếm (còn gọi là hình thành) một giá trị cân bằng. Nguồn: www. lòng tham-sợ hãi. cho phép cổ đông có quyền bỏ phiếu và được chia lợi nhận từ kết quả hoạt động kinh doanh thông qua cổ tức và/hoặc phần giá trị tài sản tăng thêm của công ty theo giá thị trường. bạn có thể bù đắp hợp đồng hoặc thực hiện options vào bất kỳ một ngày giao dịch nào trước ngày hợp đồng đó hết hạn. của nền kinh tế. tùy loại hình doanh nghiệp và trạng thái cổ phần đã được niêm yết hay chưa. • Quyền được tham gia quyết định kinh doanh quan trọng trong các phiên họp thường niên hay bất thường. bao gồm cả các cổ phiếu giới hạn được sở hữu bởi nhân viên của công ty hay cá nhân khác trong nội bộ công ty. Cổ phiếu lưu hành trên thị trường .

các cổ đông thường còn có quyền "ưu tiên mua trước". Ban Giám đốc là một nhóm các thành viên đại diện cho những người sở hữu công ty và đưa ra các quyết định chính cho hoạt động của công ty. Quyền ưu tiên mua trước cho phép các cổ đông thường duy trì tỷ lệ cổ phần của mình (bằng cách mua thêm cổ phiếu) trong trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu. và sau khi mua lại công ty niêm yết phải nắm giữ trong vòng 06 tháng không được phép bán ra. Tuy nhiên. cổ phiếu quĩ có những hạn chế riêng: • Cổ phiếu quĩ không được trả cổ tức • Cổ phiếu quĩ không có quyền biểu quyết • Tổng số cổ phiếu quĩ không được phép vượt quá tỉ lệ vốn hoá mà luật pháp qui định Sau khi mua lại. cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường sẽ có các quyền lợi đối với tài sản của công ty sau khi quyền lợi của người nắm giữ trái phiếu công ty. Điều này có nghĩa rằng các cổ đông thường với quyền ưu tiên mua trước có quyền nhưng không bị bắt buộc phải mua số cổ phiếu mới được phát hành thêm để duy trì tỷ lệ cổ phần như cũ trong công ty. Thứ hai công ty mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu dự trữ. Việc mua lại cổ phiếu quỹ do tổ chức phát hành thực hiện phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý có liên quan tùy theo quy định của từng quốc gia . như một biện pháp khích lệ. Các công ty sẽ tiến hành mua ngược (repurchase) cổ phiếu vì một số lý do. nhờ đó ngăn chặn giá chứng khoán giảm sút mạnh trên thị trường. N hững cổ đông thường cũng có quyền bỏ phiếu liên quan đến các vấn đề khác của công ty như tách cổ phiếu và xây dựng mục tiêu cho công ty. khối lượng mua lại.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Về mặt thanh khoản. hoặc công ty mua lại để điều chỉnh lại cơ cấu tài chính (nợ/vốn cổ phần). Thứ nhất.Treasury stock Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành mua ngược lại từ thị trường chứng khoán. để hạn chế sự tác động tới giá cổ phiếu trên thị trường. Nguồn: www. không giống cổ phiếu phổ thông. N goài quyền bỏ phiếu. khi một công ty nhận thấy cổ phiếu của họ đang đuối giá trên thị trường chứng khoán công ty sẽ tiến hành mua lại cổ phiếu. Trên bảng cân đối kế toán.stockbiz. Công ty niêm yết muốn mua lại cổ phiếu quỹ phải xin phép Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán và nêu rõ: nguồn vốn thực hiện mua lại. N guồn vốn để tiến hành mua cổ phiếu quỹ lấy từ quỹ thặng dư vốn của công ty (Capital supplus). cổ phiếu quĩ được ghi vào mục vốn chủ sở hữu (shareholder equity) nhưng mang giá trị âm. công ty có thể tiến hành rút số cổ phiếu này đi hoặc giữ chúng lại để bán lại ra thị trường khi cần vốn. thưởng cho các nhân viên cấp cao dưới dạng quyền mua cổ phiếu. Sở giao dịch chứng khoán quy định khối lượng cổ phiếu quỹ mà công ty niêm yết được mua lại qua các phiên giao dịch. Cổ phiếu quỹ . Việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ cũng góp phần ngăn chặn khả năng thao túng công ty từ bên ngoài.vn 25 Biên tập: Monarch Securities . các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường có 1 quyền bỏ phiếu/cổ phiếu để bầu ra ban Giám đốc (mặc dù số phiếu bầu luôn luôn không tương ứng về số lượng với số cổ phiếu được sở hữu). công ty chứng khoán được ủy thác thực hiện lệnh. những người nắm giữ các tài khoản nợ khác và người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi đã được hoàn thành. Việc công ty mua ngược lại cổ phiếu từ thị trường mở sẽ làm giảm số cổ phiếu lưu hành (outstanding share) của công ty này. Thông thường. Thông thường. thời gian thực hiện mua lại.

trao đổi và chuyển nhượng chứng khoán. Việc sử dụng thuật ngữ "cổ phiếu thưởng" theo nghĩa thứ 2 thực chất là dùng sai. Trong trường hợp này. Khi số lượng cổ phiếu tăng lên. điều này sẽ có ảnh hưởng không chỉ tới phần cổ phiếu mới được nhận thêm mà cả phần cổ phiếu các cổ đông đã nắm giữ trước đây. Cổ đông sở hữu cổ phiếu sơ cấp được hưởng nhiều quyền do điều lệ doanh nghiệp quy định. Điều này cũng gây ra rất nhiều tranh cãi. Đó là việc tất cả các cổ đông của công ty được nhận thêm cổ phiếu mới theo một tỷ lệ nhất định (ví dụ 5:1. công ty không nhận được nguồn vốn góp mới từ phía cổ đông hay từ bất kỳ nguồn nào. khi nói đến khái niệm thưởng có nghĩa là việc ưu đãi thường là về vật chất cho một số lượng ít người. Tuy nhiên. cái lợi của người được thưởng là rõ ràng: tỷ lệ sở hữu công ty của họ sẽ tăng lên. khi bộ tài chính quyết định đánh thuế chứng khoán. Nguồn: www. N guồn cổ phiếu dùng để thưởng thường là cổ phiếu quỹ. đây chỉ là việc chuyển đổi giữa các khoản mục trong nguồn vốn cổ đông: từ lợi nhuận để lại sang vốn điều lệ mà không làm thay đổi tổng nguồn vốn cổ đông. cổ phiếu được phát thêm cho cổ đông đã làm tăng số lượng cổ phiếu của công ty (1/5 hay 20%). Cổ phiếu thưởng . do đó vẫn được Đại hội cổ đông thông qua. Khi đó. giá trị sổ sách (=nguồn vốn chủ sở hữu / tổng số cổ phiếu) của cổ phiếu sẽ giảm theo tỷ lệ tương ứng.Primary Stock Cổ phiếu sơ cấp là loại cổ phiếu được phát hành lúc thành lập doanh nghiệp hoặc cổ phần hóa doanh nghiệp N hà nước. nguồn vốn chủ sở hữu không đổi. N ếu kế hoạch này đem lại lợi nhuận cao.stockbiz. có thể hiểu thưởng cổ phiếu là việc công ty dùng một số cổ phiếu (trước đây là của chung mọi cổ đông) để thưởng cho những người quản lý.Bonus stock Có hai trường hợp thưởng cổ phiếu cần phải xem xét: Trường hợp thứ nhất: thưởng cho người có đóng góp lớn Thông thường. Thực chất. do đó vốn chủ sở hữu của các cổ đông không thay đổi. Trong các công ty cổ phần. đặc biệt đối với những người quản lý. Thứ ba. Tỷ lệ sở hữu công ty của mỗi cổ đông trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu là không đổi. tổng giá trị của công ty sẽ tăng lên. đây thường là cách các công ty trên thế giới hiện nay trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (stock dividend) thay vì trả bằng tiền (cash dividend) bởi công ty muốn giữ lại tiền để mở rộng sản xuất kinh doanh hay đầu tư vào dự án mới. nhất là gần đây. đây là một cách để công ty khuyến khích tinh thần làm việc và sự đóng góp của những người được thưởng.vn 26 Biên tập: Monarch Securities . do đó việc mua bán phải gắn liền với việc đăng ký lại tên cổ đông tại doanh nghiệp phát hành và tuân theo luật lệ mua bán. cổ đông nắm giữ 5 cổ phiếu cũ được sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). cán bộ công nhân viên hay những người có đóng góp lớn đối với hoạt động của Công ty. Cổ phiếu sơ cấp thường là cổ phiếu ghi danh cổ đông. tỉ lệ sở hữu công ty của họ sẽ giảm đi. Còn đối với những cổ đông không được thưởng. Thứ hai. hay nói cách khác. trong đó có quyền cơ bản là tham gia quản lý doanh nghiệp thông qua quyền bỏ phiếu biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông. tổng giá trị sổ sách của công ty không thay đổi.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Cổ phiếu sơ cấp . Việc có lợi hay không của chính sách này đối với cổ đông được quyết định bởi sự thành công của kế hoạch đầu tư mới. đây là việc làm tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại. nhà đầu tư cần nắm được một số nguyên tắc sau: Thứ nhất. lượng tiền đầu tư của cổ đông sẽ được sử dụng hiệu quả. Trường hợp thứ hai: thưởng cho tất cả các cổ đông Đây là trường hợp nhiều công ty cổ phần ở Việt nam trong thời gian gần đây hay áp dụng. Còn trong trường hợp ngược lại.

cổ phiếu ưu đãi tham gia và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi. Việc thanh toán cổ tức làm giảm lượng tiền lưu thông đối với công việc kinh doanh. nhưng cũng có nhược điểm ở chỗ khi công ty làm ăn phát đạt thì số cổ tức họ nhận được vẫn không hề tăng lên. gọi là cổ tức.stockbiz. Giá trị danh định Giá trị của cổ tức được xác định theo từng năm tại đại hội cổ đông hàng năm của công ty. có 2 loại cổ phiếu ưu đãi khác nhau. và nó được thông báo cho các cổ đông hoặc là bằng lượng tiền mặt mà họ sẽ nhận được tính theo số cổ phiếu mà họ đang sở hữu hay số phần trăm trong lợi nhuận của công ty. cổ phiếu ưu đãi trả 1 lượng cổ tức nhất định cho cổ đông nắm giữ và không hề thay đổi ngay cả khi công ty không có đủ năng lực tài chính để trả trong trường hợp làm ăn thua lỗ. Lợi ích lớn nhất khi sở hữu cổ phiếu ưu đãi là nhà đầu tư có khả năng thu hồi phần tài sản của công ty lớn hơn cổ đông thường. đó là cổ phiếu ưu đãi tích luỹ. Mục đích. gọi là lợi nhuận giữ lại. Một nhược điểm nữa của việc nắm giữ cổ phiếu ưu đãi là tính thanh khoản.vn 27 Biên tập: Monarch Securities . N hìn chung. Cổ tức là như nhau cho mọi cổ phiếu của cùng một loại. nhưng việc chia lời cho các chủ sở hữu. Sau khi đã được thông báo. Cổ đông nắm cổ phiếu ưu đãi luôn được nhận cổ tức đầu tiên. hoặc cổ phiếu ưu đãi hoặc cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường). Cổ tức . Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận. Do cổ phiếu ưu đãi không nằm trong số cổ phiếu lưu hành. cổ tức trở thành khoản phải trả của công ty.Dividend Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh và lập các quỹ dự phòng. Một số công ty trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt. mặc dù cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết giống như cổ đông thường. cổ phiếu ưu đãi đại diện cho phần vốn sở hữu của 1 cá nhân trong công ty. xem thêm Quyết định chia cổ tức.Preferred stock Cổ phiếu ưu đãi cho phép cổ đông nắm giữ nó được trả cổ tức trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu. Khi cổ phiếu được bán ngay trước khi cổ tức được thanh toán một khoảng thời gian cụ thể nào đó thì người bán cổ phiếu sẽ là thể nhân hay pháp nhân được nhận cổ tức chứ không phải là người mua những cổ phiếu đó. còn hiểu theo nghĩa thứ 2 là bất hợp lý. và cổ tức là cách thức quan trọng nhất để việc kinh doanh thực hiện được nhiệm vụ này. cổ phiếu ưu đãi không tích luỹ. Cũng giống như cổ phiếu thường. trong trường hợp này các cổ đông nhận được các cổ phiếu phát hành bổ sung thay vì nhận tiền mặt. ý nghĩa Mục đích cơ bản của bất kỳ công việc kinh doanh nào là tạo ra lợi nhuận cho những chủ sở hữu của nó. nên người sở hữu nó không thể bán cổ phiếu ưu đãi trên sàn giao dịch. Điều này có nguyên nhân là do trong danh sách cổ đông của công ty cổ phần chưa có sự thay đổi về các cổ đông do không thể cập nhật kịp thời các thay đổi đó. và khi công ty bị phá sản thì họ cũng là những người được công ty trả trước sau đó mới đến cổ đông thường. Không giống như cổ phiếu thường. phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông. Tại thời Nguồn: www. Cổ phiếu ưu đãi . N hìn chung cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có lợi là thu nhập cổ tức ổn định và trong bất cứ trường hợp nào cũng được trả cổ tức. N ếu hiểu theo nghĩa thứ nhất thì việc đánh thuế là hợp lý. là mục đích chính của kinh doanh. sau tất cả mọi điều.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết và "cổ phiếu thưởng" cũng là một trong các hạng mục bị đánh thuế.

Sau đó nó được đề xuất bởi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Ủy ban. trừ đi khoản nợ phải trả bao gồm cả cổ phiếu ưu đãi. đặc biệt khi thu nhập ở mức thấp do suy thoái kinh tế hay các nguyên nhân khác (phần bổ sung sẽ được lấy ra từ các quỹ dự phòng) cũng như để gửi thông điệp tới các cổ đông là công ty đang lạc quan về viễn cảnh của nó trong tương lai. Cổ tức được tính toán chủ yếu trên cơ sở của lợi nhuận chưa sử dụng đến của công ty cũng như viễn cảnh kinh doanh trong những năm kế tiếp. Giá trị ghi sổ . giá của nó trên thị trường chứng khoán nói chung sẽ giảm theo tỷ lệ của cổ tức. phần lớn các công ty cổ phần cố gắng duy trì cổ tức không thay đổi.. ví dụ như tài sản cố định sẽ ghi theo nguyên giá hay hàng tồn kho ghi theo giá gốc hay vốn góp liên doanh do Hội đồng định giá. hay Hội đồng Kiểm soát) trước Đại hội cổ đông hàng năm. giá trị ghi sổ dùng để chỉ tổng vốn cổ đông phổ thông (nắm giữ cổ phiếu phổ thông) của một công ty trên bảng cân đối kế toán. cổ phiếu được gọi là rơi vào tình trạng cựu cổ tức. Dùng thuật ngữ này thực chất chúng ta muốn nhấn mạnh đến sự khác biệt của giá trị ghi sổ với giá trị thị trường. xét về mặt kế toán đó là giá trị của tài sản hay của vốn cổ đông được ghi trên bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp. Các lý do không chi trả Các công ty có thể không chi trả cổ tức trong một số trường hợp vì một số lý do sau: • Hội đồng Quản trị công ty cũng như đại hội cổ đông tin rằng công ty sẽ có ưu thế trong việc nắm bắt cơ hội nhờ có nhiều vốn hơn và việc tái đầu tư cuối cùng sẽ đem lại lợi nhuận cho các cổ đông hơn là việc thanh toán cổ tức tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên.vn 28 Biên tập: Monarch Securities . Điều này giúp cho công ty có được sự tái bảo đảm của các nhà đầu tư. Điều này thường được tránh bằng cách điều chỉnh phần lợi nhuận giữ lại hay bằng việc mua lại cổ phiếu của công ty. N ó được tính bằng tổng giá trị tài sản của công ty trừ đi tài sản vô hình (giá trị các phát minh. và sau khi cổ tức được thanh toán thì các cổ đông lại phải chi trả thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước một lần nữa trên số tiền cổ tức mà họ nhận được. giấy phép khai thác.). Lý do này đôi khi là quyết định đúng đắn nhưng đôi khi cũng là sai lầm. doanh nghiệp sẽ ghi nhận ngay giá trị của tài sản đó theo nguyên tắc kế toán. nhưng khi bán chứng khoán này trên thị trường giá mua bán của nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn rất nhiều so với mệnh giá. • Khi cổ tức được chi trả.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết điểm mà người mua chưa có quyền nhận cổ tức. giá trị ghi sổ được giữ nguyên và hầu như rất xa vời với giá thị trường. Thứ hai. tùy theo các quy tắc của thị trường chứng khoán mà công ty cổ phần đó tham gia. bằng cách này các cổ đông không phải nộp thuế do N hà nước không đánh thuế những giao dịch như vậy. Một số công ty có các kế hoạch tái đầu tư cổ tức. Giá trị ghi sổ cho biết giá trị tài sản công ty còn lại thực sự là Nguồn: www. nhãn hiệu.Book Value Chúng ta dùng thuật ngữ "giá trị ghi sổ" với hai ý nghĩa: Thứ nhất. N ếu dự đoán có sự giảm giá dựa trên những bằng chứng đáng tin cậy thì doanh nghiệp chỉ có thể lập dự phòng giảm giá chứ không được thay đổi được giá trị ghi sổ. các cổ đông tại nhiều quốc gia (Việt N am bắt đầu từ 01/01/2009) phải thanh toán thuế kép từ các cổ tức này: công ty đã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước khi công ty có lợi nhuận. tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và triển vọng của công ty. bí quyết... thông thường không có tiền hoa hồng. Và trong suốt vòng đời kinh tế của nó.. Khi mua tài sản về. và những người chống lại điều này (chẳng hạn như Benjamin Graham và David Dodd. Các kế hoạch này cho phép các cổ đông sử dụng cổ tức của họ để mua một cách có hệ thống một lượng nhỏ cổ phiếu của công ty. Khi cổ phiếu rơi vào tình trạng cựu cổ tức.stockbiz. Điều này thông thường xảy ra một số ngày trước khi cổ tức được chi trả.. Tổng giá trị tài sản ghi sổ được chia làm nhiều phần gọi là cổ phần. mà dựa vào giá trị ghi sổ công ty sẽ xác định mệnh giá của một cổ phần.. những người phản đối thông lệ này trong tham chiếu tới Phân tích chứng khoán cổ điển năm 1934) thông thường lưu ý rằng trong nhiều trường hợp thì Hội đồng Quản trị hiện hành của công ty đã ép buộc các chủ sở hữu trong việc đầu tư tiền của họ (lợi nhuận từ kinh doanh). sáng chế.

stockbiz. ví dụ như việc mua lại một doanh nghiệp khác. cổ phiếu chuyển đổi nữa. Việc một lượng lớn hoặc toàn bộ cổ phiếu của một doanh nghiệp đột nhiên xuất hiện trên thị trường. Đôi khi thuật ngữ giá trị ghi sổ cũng được hiểu là giá trị ghi sổ của một cổ phiếu. vì vậy chỉ số này không phản ánh hoàn toàn chính xác giá trị thực sự của doanh nghiệp đó. khi doanh nghiệp và các thành viên nội bộ bán cổ phiếu của mình ra. vì chỉ cổ phiếu phổ thông mới đem lại cho người sở hữu quyền tham gia điều hành doanh nghiệp. được xác định bằng số tiền bỏ ra để mua lại toàn bộ doanh nghiệp này trong điều kiện hiện tại. Không nên nhầm lẫn giữa giá trị vốn hoá thị trường với tổng giá trị vốn cổ phần của doanh nghiệp (equity value). bán bớt một số bộ phận của tập đoàn. Vì giá trị ghi sổ là một thước đo rất chính xác giá trị của công ty. được tính bằng giá trị ghi sổ của công ty chia cho số cổ phiếu lưu hành. bởi một phần không nhỏ số cổ phiếu này nằm trong tay các thành viên nội bộ của doanh nghiệp (insider). Số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của một doanh nghiệp thường nhỏ hơn tổng số cổ phiếu mà nó phát hành. nên nó là số liệu thích hợp để phân tích cho các nhà đầu tư. là tổng giá trị thị trường của doanh nghiệp. Giá trị vốn hoá thị trường . Chưa có một chuNn mực nào cho việc phân loại doanh nghiệp theo giá trị vốn hoá thị trường nhưng ở mức độ tương đối có thể phân ra thành 6 nhóm sau: • Mega Cap : trên 200 tỷ USD • Big/Large Cap : 10 đến 200 tỷ USD • Mid Cap : 2 đến 10 tỷ USD • Small Cap : 300 triệu đến 2 tỷ USD • Micro Cap : 50 triệu đến 300 triệu USD • N ano Cap : dưới 50 triệu USD Blue chip thường được hiểu tương đương với các doanh nghiệp có qui mô từ Big/Large Cap trở lên. hay mua lại chính cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán. Qui mô và tốc độ tăng của giá trị vốn hoá thị trường là thước đo vô cùng quan trọng để đánh giá thành công hay thất bại của một doanh nghiệp niêm yết công khai.vn 29 Biên tập: Monarch Securities . Thêm vào đó. tương đối ổn định. Thuật ngữ giá trị vốn hoá thị trường đôi khi được thay thế bằng thuật ngữ "mức vốn hoá" (capitalization). Giá trị vốn hoá thị trường tương đương với giá thị trường của cổ phiếu nhân với số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. có thể làm giá cổ phiếu đó tụt dốc ngay lập tức. Giá trị vốn hoá thị trường phản ánh giá cổ phiếu của một công ty. trong khi đó các nhà đầu tư luôn coi cổ phiếu của các doanh nghiệp micro-cap và nano-cap là penny stock.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết bao nhiêu nếu ngay lập tức công ty rút lui khỏi kinh doanh. Khi tính giá trị vốn hoá thị trường người ta chỉ tính đến các cổ phiếu phổ thông chứ không tính đến cổ phiếu ưu đãi. được tính bằng cách lấy giá trị vốn hoá thị trường cộng với các khoản nợ (tính trên sổ sách hoặc theo giá thị trường) cộng với giá trị cổ phiếu chuyển đổi.Market capitalization Giá trị vốn hoá thị trường là thước đo quy mô của một doanh nghiệp. yếu tố không biến đổi quá nhanh. Tuy vậy giá trị vốn hoá thị trường còn có thể tăng giảm do một số nguyên nhân ko liên quan gì đến kết quả hoạt động. vì trong tổng giá trị vốn cổ phần còn bao gồm cả các quyền mua cổ phiếu chưa thực hiện và trái phiếu. người mua cổ phiếu rồi bán đi với giá đỉnh điểm để ăn chênh lệch. tuy nhiên thường thì mức vốn hoá thể hiện tổng lượng vốn được sử dụng để duy trì cân đối tài chính của doanh nghiệp. tức là mua cổ phiếu đúng giá trị để hưởng cổ tức hàng năm hơn là cho các nhà đầu cơ. bất kể giá cổ phiếu của chúng như thế nào. Nguồn: www. một phần khác thì được doanh nghiệp mua lại trở thành cổ phiếu quỹ (treasury stock). trong khi giá này có thể thay đổi theo kì vọng của các nhà đầu tư. Kết quả là chỉ có một tỉ lệ nhỏ cổ phiếu thực sự được đem ra mua bán trong ngày. một phần không nhỏ số lượng cổ phiếu lưu hành ít ỏi này lại do các tổ chức đầu tư nắm giữ lâu dài và ít khi đem ra giao dịch.

Alpha còn là tỷ suất sinh lợi bất thường của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư. N gược lại. và bạn có thể nghĩ về beta giống như khuynh hướng và mức độ phản ứng của chứng khoán đối với sự biến động của thị trường.Alpha indicator Alpha là một thước đo tỷ suất sinh lợi dựa trên rủi ro đã được điều chỉnh. Hệ số giá thị trường trên giá ghi sổ . nếu beta của một chứng khoán là 1.Beta indicator Beta hay còn gọi là hệ số beta. Mô tả một cách đơn giản thì alpha thường được xem như là đại diện cho giá trị mà các nhà quản trị danh mục đã thêm vào hoặc trừ ra khỏi tỷ suất sinh lợi của một quỹ hỗ tương. Một alpha dương 1 có nghĩa là quỹ đó đã có sự thể hiện tốt hơn chỉ số danh mục chuNn của nó 1%.vn 30 Biên tập: Monarch Securities .2. một alpha âm 1 có nghĩa là quỹ đó đã thể hiện kém hơn chỉ số danh mục chuNn của nó 1% N ếu một phân tích của CAPM dự đoán rằng một danh mục đầu tư có thể kiếm được 10% tỷ suất sinh lợi với rủi ro tương ứng của danh mục thì một danh mục đầu tư thật sự đã có thể kiếm được 15% tỷ suất sinh lợi thì alpha của danh mục đầu tư đó bằng 5%. beta lớn hơn 1 sẽ chúng ra biết giá chứng khoán sẽ thay đổi nhiều hơn mức dao động của thị trường. muốn ám chỉ rằng giá chứng khoán đó sẽ di chuyển cùng bước đi với thị trường.CAPM) đã chỉ ra Alpha là một trong năm chỉ số định lượng đo lường rủi ro. R-bình phương và tỷ số Sharpe.Price to Book ratio Hệ số giá thị trường trên giá ghi sổ là hệ số được sử dụng để so sánh giá trị trường của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó. Tất cả các chỉ số này đều là thước đo thống kê được sử dụng trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại. Alpha lấy sự biến động trong tỷ suất sinh lợi của một quỹ hổ tương và so sánh tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro của quỹ đó với chỉ số của một danh mục chuNn. 5% này chính là phần tỷ suất sinh lợi vượt trội hơn so với những gì đã được chỉ ra trong mô hình CAPM Hệ số Beta . Tỷ suất sinh lợi vượt trội của quỹ trong tương quan với tỷ suất sinh lợi của chỉ số danh mục chuNn được gọi là alpha của quỹ đó. N hiều cổ phiếu thuộc các ngành cung cấp dịch vụ công ích có beta nhỏ hơn 1. điều đó có nghĩa là nó có biên độ dao động nhiều hơn thị trường 20%. hầu hết các cổ phiếu dựa trên kỹ thuật công nghệ cao có beta lớn hơn 1. Ví dụ. độ lệch chuNn. vượt trội hơn mức tỷ suất sinh lợi cân bằng mà mô hình định giá tài sản vốn (Capital Aset Pricing Model . Công thức tính như sau: Trong đó Nguồn: www.stockbiz. Hệ số beta là một tham số quan trọng trong mô hình định giá tài sản vốn ( CAPM). Và ngược lại. Beta được tính toán dựa trên phân tích hồi quy. Tỉ lệ này được tính bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho giá trị ghi sổ tại quý gần nhất của cổ phiếu đó. các chỉ số còn lại là beta. những cũng đồng thời tiềm Nn rủi ro cao hơn. thể hiện khả năng tạo được một tỷ suất sinh lợi cao hơn. Tương tự như thế.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Hệ số Alpha . Một chứng khoán có beta bằng 1. đây là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường. Một chứng khoán có beta nhỏ hơn 1 có nghĩa là chứng khoán đó sẽ có mức thay đổi ít hơn mức thay đổi của thị trường.

thể hiện bằng con số phần trăm.stockbiz. nếu một công ty có giá thị trường của cổ phiếu cao hơn giá trị ghi sổ thì đây thường là dấu hiệu cho thấy công ty làm ăn khá tốt. Còn nếu điều thứ hai đúng thì có khả năng là lãnh đạo mới của công ty hoặc các điều kiện kinh doanh mới sẽ đem lại những triển vọng kinh doanh cho công ty. ROA được tính bằng cách chia thu nhập hàng năm cho tổng tài sản. N ếu như điều đầu tiên xảy ra. Hiệu quả của việc chuyển vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện qua ROA. như vậy giá trị ghi sổ của công ty là 25 tỷ VN Đ. tốt hơn hết là nên so sánh ROA của mỗi công ty qua các năm và so giữa các công ty tương đồng nhau. Cổ phần của công ty này chẳng mấy khi được bán với giá thấp hơn 10 lần giá trị ghi sổ của chúng.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Ví dụ: giả sử rằng công ty có giá trị tài sản ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là 100 tỷ VN Đ. Cả hai nguồn vốn này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của công ty.000 VN Đ giá trị ghi sổ của công ty. P/B là công cụ giúp họ có thể tìm kiếm được các cổ phiếu có giá thấp mà phần lớn thị trường bỏ qua. ROA đối với các công ty cổ phần có sự khác biệt rất lớn và phụ thuộc nhiều vào ngành kinh doanh. Tài sản của một công ty thì được hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở hữu. Chỉ số P/B chỉ thực sự có ích khi bạn xem xét các doanh nghiệp có mức độ tập trung vốn cao hoặc các công ty tài chính bởi giá trị tài sản của các công ty này tương đối lớn. mỗi cổ phiếu sẽ đại diện cho 25. ROA càng cao thì càng tốt vì công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên lượng đầu tư ít hơn. các nhà đầu tư nên tránh xa các cổ phiếu này bởi vì giá trị tài sản của công ty sẽ nhanh chóng được thị trường điều chỉnh về đúng giá trị thật. N ếu hiện tại công ty có 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành. bằng sáng chế và các tài sản trí tuệ khác do công ty tạo ra. các bản quyền phần mềm chứ không phải là các tài sản hữu hình khác. Đó là lý do tại sao khi sử dụng ROA để so sánh các công ty. N gược lại. nhãn hiệu. thu nhập trên tài sản cao. tạo dòng thu nhập dương và tăng lợi nhuận cho các cổ đông. Đối với các nhà đầu tư. tuy nhiên nếu công ty B cũng thu được khoản thu nhập tương tự trên tổng tài sản là 10 tỷ VN Đ. tổng tài sản là 5 tỷ VN Đ. ROA sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu tư (hay lượng tài sản).000/25000 = 2. Vì công tác kế toán phải tuân thủ theo những tiêu chuNn ngặt nghèo. N ếu mỗi cổ phiếu này có giá thị trường là 50.Return on Assets Đây là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với tài sản của nó. Ví dụ: Microsoft là công ty mà phần lớn tài sản của công ty này là tài sản trí tuệ. uy tín. Giá trị ghi sổ không có ý nghĩa nhiều lắm với các công ty dịch vụ vì họ giá trị tài sản hữu hình của họ không lớn. giá trị ghi sổ của tài sản hoàn toàn không tính tới các tài sản vô hình như thương hiệu. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời. tổng nợ là 75 tỷ VN Đ. khi đó ROA là 20%. khi đó có hai trường hợp sẽ xảy ra: hoặc là thị trường đang nghĩ rằng giá trị tài sản của công ty đã bị thổi phồng quá mức hoặc là thu nhập trên tài sản của công ty là quá thấp. N hư vậy công ty A hiệu quả hơn trong việc biến đầu tư thành lợi Nguồn: www. Ví dụ nếu công ty A có thu nhập ròng là 1 tỷ VN Đ. Công thức tính như sau: ROA = Thu nhập ròng / Tổng tài sản Chú ý: một số nhà đầu tư có cộng cả chi phí lãi vay vào thu nhập ròng trong công thức tính toán trên vì họ thích sử dụng doanh thu hoạt động trước lãi vay.vn 31 Biên tập: Monarch Securities . N ếu một doanh nghiệp đang bán cổ phần với mức giá thấp hơn giá trị ghi sổ của nó (tức là có tỉ lệ P/B nhỏ hơn 1). Hệ số thu nhập trên tài sản . như vậy tỉ lệ P/B là 50. ROA của B sẽ là 10%.000 VN Đ.

nếu ROA mà tốt hơn chi phí vay thì có nghĩa là công ty đang bỏ túi một món hời. Tuy nhiên chỉ có rất ít các nhà quản lý có khả năng kiếm những món lợi lớn mà chỉ cần đầu tư khoản tiền nhỏ. N ếu thu nhập kì vọng không đạt mức thu nhập tối thiểu yêu cầu. Mô hình xác định giá trị của tài sản vốn . Giả định khi sử dụng mô hình CAPM: • Thị trường hiệu quả • N hà đầu tư luôn sở hữu một danh mục đầu tư (portfolio) đa dạng hoá Ý tưởng chung đằng sau mô hình định giá tài sản vốn là các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vốn của mình vào bất cứ tài sản gì thì cũng được bù đắp lại theo hai cách: giá trị tiền tệ theo thời gian và rủi ro. Khoản bù đắp này được tính toán thông qua tỉ lệ rủi ro (beta) được sử dụng để so sánh thu nhập từ tài sản so với thu nhập thị trường kì vọng qua một khoảng thời gian (expected market return over a period of time) và với mức đền bù rủi ro thị trường (market premium . Giá trị tiền tệ theo thời gian thể hiện thông qua tỷ lệ phi rủi ro (Rrisk free) trong công thức và khi dùng tiền để đầu tư vào bất cứ hoạt động nào thì nhà đầu tư sẽ được hưởng sự bù đắp này.đường biểu diễn rủi ro của thị trường chứng khoán) sẽ thể hiện kết quả của CAPM đối với các mức rủi ro khác nhau (các betas khác nhau). Beta có thể được dự đoán dựa trên các số liệu quá khứ này được coi là không có rủi ro thanh toán (Rủi ro mặc định .Hiệu Rmarket . N ếu một công ty không kiếm được nhiều hơn số tiền mà nó bỏ ra để chi cho các hoạt động đầu tư. CAPM là mô hình mô tả mối tương quan giữa rủi ro và thu nhập kì vọng. thu nhập thị trường kì vọng qua thời gian là 10%. Các nhà đầu tư cũng nên chú ý tới tỉ lệ lãi suất mà công ty phải trả cho các khoản vay nợ. tỉ lệ rủi ro là 2%.default risk) • Rrisk free là tỷ lệ phi rủi ro. Phần còn lại trong công thức thể hiện tỷ lệ rủi ro và tính toán các khoản khác mà nhà đầu tư được hưởng vì đã chấp nhận một tỉ lệ rủi ro cao hơn. Ví dụ: giả sử rằng tỉ lệ phi rủi ro là 3%. được sử dụng để định giá các chứng khoán có mức độ rủi ro cao.Rrisk-free). và thường là lãi suất trái phiếu chính phủ vì loại lãi suất • Rmarket là thu nhập thị trường kỳ vọng qua thời gian (expected market return over a period of time). Mô hình định giá tài sản vốn phát biểu rằng: thu nhập kì vọng của một loại chứng khoán hay danh mục đầu tư sẽ ngang bằng với mức trên các chứng khoán phi rủi ro cộng thêm khoản lợi tức bù rủi ro nữa. Công thức tính toán như sau: ks = Rrisk free + Beta * (Rmarket .vn 32 Biên tập: Monarch Securities . chúng ta có thể ước tính được thu nhập kì vọng trên một cổ phiếu. N gược lại. Nguồn: www. Và do đó.Capital Asset Pricing Model CAPM được ba nhà nhà kinh tế học William Sharpe. công việc khó khăn nhất của người quản lý là phân bổ vốn và các nguồn lực một cách khôn ngoan. thường được tính toán hoặc cho sẵn. khi đó thu nhập kì vọng trên cổ phiếu là 3%+2*(10%-3%) = 17%. Bất kì ai cũng có thể kiếm lời bằng cách quăng cả núi tiền ra để giải quyết rắc rối nào đó. Trong đó: • Beta là chỉ số phản ánh rủi ro thị trường của một cổ phiếu.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết nhuận.Rrisk-free) với ks là lãi suất kỳ vọng trên cổ phiếu. đó hiển nhiên không phải là một dấu hiệu tốt. Sử dụng mô hình CAPM cùng các giả định. Các đường SML (Security Market Line . khi đó nhà đầu tư sẽ không tiến hành đầu tư.stockbiz. John Lintner và Jack Treynor đưa ra vào những năm giữa thập niên 60.

N ói cách khác. Đây chính là nguyên tắc công khai. trên website các công ty chứng khoán có liệt kê những tỷ số cơ bản về tài chính và so sánh với tỷ số trung bình thị trường. Vì thế. beta… Do sự tác động của nhiều nhân tố phi thị trường nên vai trò của beta còn tương đối hạn chế. beta sẽ phát huy tác dụng và theo kịp với sự phát triển của thị trường. mô hình CAPM đã được bổ sung những nhân tố khác nhằm có thể dự báo tỷ suất sinh lợi một cách chính xác hơn. Tuy nhiên. Mặc dù có nhiều tranh luận và nghiên cứu về tính ổn định của beta cũng như những kiểm định thực nghiệm về mô hình CAPM nhưng về cơ bản CAPM được xem là hiệu quả và đã tồn tại suốt 40 năm qua. Mặc dù đã có những giải pháp và nỗ lực từ phía N hà nước nhằm tạo thêm sự phong phú về hàng hóa cho thị trường chứng khoán nhưng hiệu quả thực sự là chưa cao. hàng hóa của thị trường chứng khoán Việt N am quá nghèo nàn về chủng loại.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Mô hình CAPM không phải là mô hình duy nhất dự báo tỷ suất sinh lợi nhưng nó có nền tảng lý thuyết vững chắc. các nhà đầu tư cũng có điều kiện để ứng dụng những kỹ thuật phân tích và dự báo một cách hiệu quả hơn. các mô hình dự báo chỉ được vận hành tốt khi các nhà đầu tư có được thông tin ngang bằng nhau. Trong những nghiên cứu gần đây. Cùng với mô hình CAPM. P/E và PBV. thị trường chứng khoán Việt N am chưa hấp dẫn các nhà đầu tư. Đặc biệt trong thị trường các nước mới nổi. Có thể nói. Mô hình CAPM cải tiến là một nỗ lực để khám phá ra các công cụ như chỉ số P/E và P/B để dự báo tỷ suất sinh lợi thị trường trung bình trong thời kỳ dài. Khi tính toán và sử dụng hệ số beta. P/E và giá trị thị trường trên giá trị sổ sách được dùng như là các công cụ dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thị trường các nước mới nổi. Thị trường theo chiều giá lên . Nguồn: www.stockbiz. ít ỏi về số lượng và đặc biệt là thiếu các hàng hóa cao cấp để các nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư lâu dài. trong một thời gian dài (vài tháng) với lượng mua bán lớn. nhưng chưa thực sự có ý định sử dụng nó. lợi nhuận thuần/doanh thu. lợi nhuận/tài sản. việc nghiên cứu và sử dụng những mô hình dự báo sẽ trở thành hiện thực hơn chứ không nằm trên lý thuyết nữa. khi danh mục thị trường ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên.Bull market N gược lại với thị trường giá xuống (bear market) là thị trường giá lên: bull market.vn 33 Biên tập: Monarch Securities . Thứ nhất. Thứ hai. Phần lớn chỉ là nêu những chỉ số tài chính chung có liên quan đến danh lợi như chỉ số lợi nhuận/vốn (ROE). Thông qua hệ số beta và các tỷ số thị trường khác như (P/B)…. việc ứng dụng mô hình này vào dự báo tỷ suất sinh lợi trên thị trường các nước mới nổi nói chung và vào thị trường chứng khoán Việt N am nói riêng sẽ có những hạn chế nhất định. đặc biệc là những nhà đầu tư chuyên nghiệp và có nguồn lực tài chính lớn. thông tin không bị rò rỉ và vì thế minh bạch hóa thông tin là điều kiện tiên quyết để phát triển thị trường chứng khoán. Điều này hàm ý một mô hình CAPM đa biến với các biến là: beta. N hững bằng chứng thực nghiệm cho thấy ngoài beta còn có các biến như tỷ số giá trên thu nhập (P/E) và giá trị thị trường trên giá trị sổ sách (P/B). doanh nghiệp sẽ nhìn nhận rõ hơn về rủi ro và năng lực cạnh tranh của chính bản thân mình. ngoài ra không thấy những chỉ số như tỷ số giá thị trường so với giá sổ sách (P/B). nếu không có một hệ thống công bố thông tin hoạt động theo đúng yêu cầu thì thị trường chứng khoán không thể vận hành được. gần với kỳ vọng hơn. Thứ ba. Bull market là dạng thị trường tài chính mà giá các loại chứng khoán (chủ yếu là cổ phiếu) tăng nhanh hơn mức bình quân trong lịch sử của chúng. Hiện nay. hoặc liên quan đến tình hình vay nợ như tổng vay nợ trên vốn hoặc liên quan đến giá chứng khoán và lợi nhuận như P/E. Một số trang web cũng đề cập đến hệ số beta trong danh mục khái niệm các chỉ số tài chính cần phân tích (ví dụ công ty chứng khoán VN DIRECT). sự thiếu vắng hệ số beta trong việc phân tích rủi ro của các chứng khoán. sự tác động của tỷ số giá trên thu nhập (P/E) và giá trị thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) lên tỷ suất sinh lợi chứng khoán là khá rõ nét. các nhà đầu tư chưa chú trọng đến hệ số beta trong việc đánh giá chứng khoán. Bên cạnh đó. được coi là một nguyên tắc quan trọng nhất của thị trường chứng khoán.

còn hàng tồn kho có tính thanh khoản thấp nhất vì phải trải qua giai đoạn phân phối và tiêu thụ chuyển thành khoản phải thu. Đây cũng chính là lối sống của loài gấu. Tính thanh khoản . thị trường đã nóng sẽ trở nên ngày càng nóng hơn nữa. nhà đầu tư sẽ gánh chịu những tổn thất tài chính lớn. xuất hiện âm thầm. rồi từ khoản phải thu sau một thời gian mới chuyển thành tiền mặt. nên được gán cho loài bò. khi thị trường được coi là theo chiều giá lên thì rất nhiều nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu vào trong khi rất ít người muốn bán ra. giá cổ phiếu sụt giảm mạnh. Hiệu ứng đó khá giống với tâm lý bầy đàn. có khả năng đổi thành tiền mặt dễ dàng. Thị trường giá xuống được gắn với loài gấu (bear) vì người ta ví von sự sụt giá giống như cách mà loài gấu tấn công. Và điều này gọi là rủi ro thanh khoản trong đầu tư chứng khoán. lặng lẽ. cả thị trường đổ xô vào cổ phiếu. N ếu khả năng tái tạo kém. giá cả tương đối ổn định theo thời gian và khả năng cao để phục hồi nguồn vốn đã đầu tư nguyên thủy. Sau một thời gian. Khi lựa chọn chứng khoán để đầu tư. song đôi khi nó còn được sử dụng để nói về một loại chứng khoán riêng nào đó. cả thị trường chỉ muốn bán ra mà không mấy ai muốn mua vào. Có một cách lý giải khác cho hai thuật ngữ bull market. lưu thông. trong thời gian ít nhất là 2 tháng.vn 34 Biên tập: Monarch Securities .Bear Market N gược lại với thị trường giá lên (bull market) là thị trường theo chiều giá xuống: bear market. một mặt hàng hay cũng có thể là một ngành. Ở Việt N am. một loài thường sống thành bầy đông đúc. Về mặt cung-cầu mà nói.Liquidity Tính thanh khoản được hiểu là việc chứng khoán hay các khoản nợ. luôn luôn dùng được trực tiếp để thanh toán. tích trữ. các khoản phải thu ngắn hạn. kết quả là giá cổ phiếu càng bị đNy lên cao. khoản phải thu. N gược lại. Tuy nhiên nếu một nhà đầu cơ nào đó biết cách chớp đúng thời điểm khi giá xuống kịch sàn để mua vào . các tay đầu cơ nhạy bén lập tức vay một số lượng cổ phiếu lớn rồi bán ngay theo thị giá. Ví dụ. giai đoạn thị trường giá lên cuối năm 2006 đầu năm 2007 là một ví dụ điển hình. luôn giáng những cú chết người từ trên xuống dưới. trong kế toán tài sản lưu động chia làm 4 loại và được sắp xếp theo tính thanh khoản từ cao đến thấp như sau: tiền và các khoản tương đương tiền. các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. nhà đầu tư nhất thiết phải xem xét đến khả năng bán lại để tái tạo nguồn vốn đầu tư ban đầu. Một ví dụ điển hình của thị trường giá xuống tại Việt N am là giai đoạn cuối năm 2007 đến giữa năm 2008 và từ cuối tháng 8/2008 đến nay.. N hư vậy rõ ràng tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất.đi ngược với thị trường thì anh ta sẽ thắng lớn. hàng tồn kho. luôn đi một mình. nghĩa là khó tìm được người mua hoặc phải bán mất giá. Tuy nhiên không phải sự giảm giá nào cũng làm cho thị trường trở thành bear market.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Có giả thuyết cho rằng người ta ví thị trường giá lên với hình ảnh con bò (bull) là do cách thức tấn công của loài thú này. Giá cổ phiếu giảm liên tục trên thị trường chứng khoán. hất cặp sừng sắc nhọn từ dưới lên trên. họ lại mua ngược trở lại và trả hết số cổ phiếu đã vay và bỏ túi phần chênh lệch. Thuật ngữ này thông thường được dùng để mô tả tổng thể cả thị trường và các dự đoán về xu hướng thị trường (market trend). thuận tiện cho việc thanh toán hay chi tiêu. và càng làm cầu cổ phiếu đó tăng mạnh. thị trường chỉ được coi là bear market khi có sự giảm giá ít nhất 20% của các chỉ số chứng khoán chính từ mốc giá cao nhất. liên tục và kéo dài.stockbiz. Thị trường giá xuống nhìn chung không hấp dẫn các nhà đầu tư lắm song đây lại là một cơ hội tốt để các tay đầu cơ giá xuống (bearer) thu lợi lớn. Nguồn: www. trong đó giá các loại chứng khoán giảm một cách đột ngột. Chứng khoán có tính thanh khoản là những chứng khoán có sẵn thị trường cho việc bán lại dễ dàng. bear market như sau: khi giá lên. Theo một định nghĩa được nhiều người thừa nhận. Khi thị trường có dấu hiệu của một bear market. khi giá xuống. nhưng khi đã ra đòn thì con mồi khó mà thoát được.. Thị trường theo chiều giá xuống .

Đến ngày trái phiếu đáo hạn thì người nắm giữ trái phiếu sẽ đựơc hoàn trả đầy đủ số tiền. Địa điểm và loại mệnh giá phát hành 5. N gười mua chứng khoán thường mua trái khoán dựa vào niềm tin của họ về việc người phát hành trái khoán sẽ không vi phạm nghĩa vụ trả nợ của họ. Nguồn: www.Bond Trái phiếu là một chứng nhận chịu lãi do chính phủ hay một doanh nghiệp phát hành cam kết trả cho người sử hữu trái phiếu một số tiền nhất định vào một thời gian nhất định. Ví dụ: chính phủ thường phát hành hai loại trái khoán là trái phiếu kho bạc (treasury bond) và kỳ phiếu kho bạc (treasury bill).Debenture Trái khoán là một công cụ nợ không được bảo đảm bằng các tài sản hữu hình hoặc kí quỹ nào mà nó chỉ được đảm bảo bằng mức độ tin cậy về khả năng trả nợ hay là uy tín của chính công ty phát hành trái khoán. Trái khoán . Kỳ trả lãi (nửa năm hay một năm. Trái phiếu là phương tiện huy động vốn phổ biến. ngày đáo hạn) 2. thường tính bằng năm. Trái phiếu . Cho dù trường hợp xấu nhất có xảy ra thì chính phủ cũng có thể in thêm tiền hoặc tăng thuế để trả nợ. hay một lần duy nhất) 4. Trái phiếu thường có một thời hạn nhất định. Trái khoán không có bất kì một khoản kí quỹ bảo đảm nào. Đây là những chứng khoán có tốc độ tăng giá cao và mang lại giá trị thặng dư cao cho cổ đông thông qua việc chia tách cổ phiếu hay phát hành cổ phiếu mới. Có mối quan hệ chặt chẽ giữa chỉ số P/E và tính thanh khoản của chứng khoán chứng khoán. Các đặc tính kỹ thuật của trái phiếu cần lưu ý khi giao dịch là: 1.vn 35 Biên tập: Monarch Securities . Khi một công ty cần vay tiền họ sẽ phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư tại các thị trường. Đặc biệt là các loại trái phiếu công ty mà người nắm giữ các trái phiếu này có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu thường của công ty đó. Trái phiếu thường được mua bán ở thị trường trái phiếu và được sử dụng rộng rãi như là một công cụ an toàn hơn so với cổ phiếu. và có bản chất là khoản vay. Cả chính phủ và các doanh nghiệp đều thường xuyên phát hành loại trái khoán này để huy động vốn. và nó là trái phiếu hay là một loại cổ phiếu. Lãi suất có thể được trả vào cuối kì hạn hoặc trả theo định kì cho tới khi trái phiếu đáo hạn.Convertible Bond N hững người mới gia nhập vào sân chơi của giới đầu tư thường thắc mắc không biết trái phiếu chuyển đổi là gì. Giống với các loại chứng khoán khác. N gười nắm giữ trái phiếu sẽ được nhận lại số tiền ban đầu cho vay cũng như tiền lãi trong khoản thời gian cho vay. Có được niêm yết và chuyển nhượng dễ dàng hay không (tính thanh khoản) Trái phiếu chuyển đổi . trái khoán được phát hành dưới dạng các tờ trái khoán. Thời hạn của trái phiếu (ngày phát hành. Tính thanh khoản cho thấy sự linh hoạt và an toàn của vốn đầu tư. nhà đầu tư dễ dàng nhận ra những cổ phiếu giao dịch sôi động nhất cũng là những cổ phiếu có P/E cao hơn mức trung bình của thị trường (được đánh giá cao hơn các cổ phiếu có cùng lợi tức).Thuật ngữ tài chính   Chi tiết N hờ có thị trường chứng khoán các nhà đầu tư có thể chuyển đổi chứng khoán họ sở hữu thành tiền mặt khi họ muốn và khả năng thanh khoản chính là một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán với các nhà đầu tư. thị trường hoạt động càng năng động và có hiệu quả thì tính thanh khoản của chứng khoán giao dịch càng cao. nhìn vào bảng thống kê tính thanh khoản của cổ phiếu. Các nhà đầu tư mua hai loai trái phiếu này vì chúng được coi là trái phiếu không chứa đựng rủi ro vì họ sẽ luôn được thanh toán. Mức lãi được trả (coupon) 3.stockbiz.

Đồ thị sau sẽ cho ta thấy những biến động của trái phiếu chuyển đổi khi giá cổ phiếu tăng. trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu mà người nắm giữ có khả năng chuyển đổi chúng thành một lượng cổ phiếu nhất định của công ty phát hành. Vì các trái phiếu chuyển đổi thường có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu và người nắm giữ cũng sẽ hưởng lợi từ việc tăng giá của cổ phiếu được chuyển đổi nên các công ty thường đưa ra tỉ lệ lãi suất thấp đối với các trái phiếu chuyển đổi. bạn cần hiểu trái phiếu chuyển đổi là gì Theo như tên gọi của nó. giá cổ phiếu cao hơn giá chuyển đổi thì nhà đầu tư sẽ có lợi. N ói chung cả hai cách này đều không khác nhau nhiều về bản chất. khiến Nguồn: www. Tỷ lệ chuyển đổi được thể hiện dưới dạng tỷ số hoặc là mức giá chuyển đổi. N hư vậy khi mua trái phiếu chuyển đổi các điều kiện. N ói cách khác họ có quyền yêu cầu chuyển đổi chúng. Việc chuyển đổi bắt buộc thường xảy ra khi giá cổ phiếu lên cao hơn giá trị mà nó có thể đạt được vào thời điểm trái phiếu được mua lại hoặc bị thu hồi. nhược điểm của nó. N hư đã nói từ đầu trái phiếu chuyển đổi có thể trở thành một loại chứng khoán rất phức tạp do một số nguyên nhân. Lúc này thì trái phiếu chuyển đổi cũng tương tự như một quyền chọn cổ phiếu vậy. Trước hết. có mức lãi suất thấp hơn một chút. Hoặc nó cũng được ấn định ở mức 50% lãi có nghĩa là nếu một nhà đầu tư lựa chọn chuyển đổi cổ phiếu. các trái phiếu này đóng vai trò như một loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Trong bài viết này tôi xin giới thiệu một số kiến thức cơ bản về loại chứng khoán này cũng như các ưu điểm. và nó được xác định trong các hợp đồng mua trái phiếu cùng với các điều kiện và điều khoản khác. Khi được phát hành lần đầu.vn 36 Biên tập: Monarch Securities . Cần chú ý rằng giá của trái phiếu bắt đầu tăng khi giá cổ phiếu tiến tới mức giá chyển đổi.stockbiz. Khi giá cổ phiếu lên cao hoặc biến động mạnh thì trái phiếu của bạn cũng sẽ biến đổi theo chiều tương tự Chuyển đổi bắt buộc Một nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi đó là công ty phát hành trái phiếu sẽ có quyền thu hồi lại trái phiếu. N ếu như công ty hoạt động kém hiệu quả thì trái phiếu sẽ không có khả năng chuyển đổi. Điều này là hoàn toàn bình thường bởi lợi nhuận lúc nào cũng đi kèm với rủi ro! Tỷ lệ chuyển đổi Để có thể chuyển đổi được thì cần phải có tỷ lệ chuyển đổi. Trước tiên chúng mang những đặc điểm của cả trái phiếu và cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi cho biết mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi được thành bao nhiêu cổ phiếu. Tuy nhiên các công ty sẽ luôn hạn chế sự chênh lệch này bằng cách "call back". Ví dụ : Tỷ lệ chuyển đổi 45:1 có nghĩa là mỗi trái phiếu sẽ đổi được 45 cổ phiếu. N ếu vào ngày đến hạn chuyển đổi. do đó các nhà đầu tư sẽ chỉ nhận được khoản lợi tức nhỏ bé mà trái phiếu này mang lại. tức là thu hồi lại các trái phiếu chuyển đổi này nếu giá cổ phiếu tăng quá cao. điều khoản và tỉ lệ chuyển đổi đã được xác định ngay từ đầu. Đặc tính này làm hạn chế khả năng tăng giá của trái phiếu chuyển đổi. giá chuyển đổi cũng là mức giá dựa trên giá cổ phiếu tại thời điểm mua trái phiếu chuyển đổi. họ sẽ phải mua cổ phiếu thường vào thời điểm phát hành với mức giá là 150%.

Thuật ngữ tài chính  

Chi tiết

cho các nhà đầu tư dễ bị nhầm lẫn. Với trái phiếu chuyển đổi bạn phải tập trung vào các nhân tố tác động đến cả hai loại chứng khoán trên. Đó là sự hoà trộn giữa những tác động của lãi suất (nhân tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu) và những thay đổi diễn ra trên thị trường của cổ phiếu. Vì vậy nên có một thực tế là các công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể thu hồi lại chúng tại một mức giá nhất định, từ đó tránh được sự tăng giá cổ phiếu đột ngột. Tất cả các yếu tố này đều rất quan trọng trong việc xác định mức giá chuyển đổi. Chúng ta có thể xét một ví dụ sau để hiểu rõ hơn về loại trái phiếu này: Giả định rằng công ty TSJ Sports phát hành một lượng trái phiếu chuyển đổi có trị giá 10 triệu đôla, thời hạn 3 năm, lãi suất là 5% và tỷ lệ chuyển đổi là 25%lãi. Điều đó có nghĩa là TSJ sẽ phải trả lãi trái phiếu là 500,000 đôla một năm, hoặc trả tổng cộng là 1.5 triệu đôla khi trái phiếu đáo hạn. N ếu như cổ phiếu của TSJ được mua bán với mức giá là 40 đôla/cp vào thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi thì các nhà đầu tư sẽ có thể chuyển đổi lượng trái phiếu này sang cổ phiếu với mức giá $40x1.25 = $50/cp . Do đó nếu cổ phiếu được mua bán ở mức giá $55 vào ngày đáo hạn trái phiếu, thì nhà đNu tư sẽ nhận được 5 đôla tiền lãi trên mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên việc tăng giá cổ phiếu luôn bị giới hạn bởi điều khoản thu hồi lại trái phiếu của công ty phát hành như đã nói ở trên. Ví dụ: nếu công ty TSJ không muốn cho cổ phiếu vuợt ngưỡng 100 đôla, họ sẽ tiến hành thu hồi lại trái phiếu khi nào giá cổ phiếu có xu hướng tăng vượt mức 100 đôla. Mặt khác nếu giá cổ phiếu giảm chỉ còn 25 đôla, người nắm giữ trái phiếu chuyển đổi vẫn được trả lại số tiền đúng với mệnh giá của trái phiếu vào ngày đáo hạn. N hư vậy trái phiếu chuyển đổi có thể hạn chế rủi ro khi cổ phiếu bị sụt giá và ngăn ngừa không cho giá cổ phiếu tăng quá mức. Xét những đặc điểm trên thì có vẻ như trái phiếu chuyển đổi rất phức tạp. N ói một cách chung nhất thì trái phiếu chuyển đổi là một dạng chứng khoán phát hành cho các nhà đầu tư mong muốn được hưởng lợi từ một công ty mà họ chưa hiểu rõ lắm. Bằng việc đầu tư vào các trái phiếu chuyển đổi, họ có thể hạn chế được rủi ro khi giá cổ phiếu giảm nhưng ngược lại, họ sẽ thiệt chút ít khi giá cổ phiếu tăng cao. Trái phiếu chuyển đổi không phải lúc nào cũng hấp dẫn. N hà đầu tư bao giờ cũng kì vọng công ty làm ăn tốt, tuy nhiên, hiệu quả hoạt động trong tương lai của công ty bao giờ cũng là một Nn số, và kì vọng của nhà đầu tư không phải lúc nào cũng thành sự thật. "Vì các trái phiếu chuyển đổi thường có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu và người nắm giữ cũng sẽ hưởng lợi từ việc tăng giá của cổ phiếu được chuyển đổi nên các công ty thường đưa ra tỉ lệ lãi suất thấp đối với các trái phiếu chuyển đổi. N ếu như công ty hoạt động kém hiệu quả thì trái phiếu sẽ không có khả năng chuyển đổi, do đó các nhà đầu tư sẽ chỉ nhận được khoản lợi tức nhỏ bé mà trái phiếu này mang lại. Điều này là hoàn toàn bình thường bởi lợi nhuận lúc nào cũng đi kèm với rủi ro!" Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phần - Dividend Yield Chỉ số Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phần (Dividend Yield) là một công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư quyết định nên chọn đầu tư vào doanh nghiệp nào. Chỉ số này phản ánh mối quan hệ giữa cổ tức nhà đầu tư nhận được với thị giá của cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vào. Chỉ số Tỷ lệ cổ tức trên thị giá cổ phần được tính bằng cách lấy cổ tức trên một cổ phiếu của năm gần nhất chia cho thị giá của cổ phiếu. Một cơ hội đầu tư tốt có tỷ lệ cổ tức trên giá không thấp hơn 2/3 tỷ lệ lãi của trái phiếu dài hạn hạng AAA Phân tích mối quan hệ giữa cổ tức nhà đầu tư nhận được từ công ty và giá nhà đầu tư mua cổ phiếu, chúng ta thấy có hai trường hợp sau đây: Trường hợp 1: N ếu nhà đầu tư mua chứng khoán xong rồi chờ chứng khoán lên giá để hưởng chênh lệch gọi là lãi vốn (capital gain) thì nhà đầu tư sẽ không quan tâm nhiều đến Yield. Lúc này Yield không có ý nghĩ gì thực sự quan trọng với họ so với các chỉ số P/E, EPS, ... Trong trường hợp này, các nhà đầu tư đã phân tích mối quan hệ giữa Yield và EPS. N ếu Yield thấp, EPS cao thì họ hy vọng công ty sử dụng phần lợi nhuận để tái đầu tư tăng lợi nhuận cho các năm tiếp theo giúp P/E giảm. Lúc này họ dễ dàng bán lại cổ phiếu với P/E cao để có lãi vốn.
Nguồn: www.stockbiz.vn
37

Biên tập: Monarch Securities

Thuật ngữ tài chính  

Chi tiết

Trường hợp 2: N ếu nhà đầu tư mua chứng khoán để đầu tư lâu dài thì tất nhiên họ sẽ quan tâm tới việc thu lợi nhuận hàng năm, hàng quý. Khi đó Yield là mục tiêu chính để họ quan tâm. Khi công ty chia cổ tức cao có nghĩa là không cần sử dụng lợi nhuận thặng dư. Điều này có thể có nhiều lý do: công ty sử dụng vốn vay, công ty chưa có kế hoạch mở rộng sản xuất hoặc thị phần công ty đã bão hoà. Khi đó lợi nhuận không được dự đoán tăng nhiều trong năm tới đồng nghĩa P/E không giảm nhiều dẫn đến việc các nhà đầu tư không hy vọng sẽ tăng giá cổ phiếu của mình trong tương lai. Thông thường lợi nhuận thu được từ cổ tức công ty trả thấp hơn nhiều so với lợi nhuận thu được từ việc bán cổ phiếu. Do vậy đối với các nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường thì điều quan tâm duy nhất của họ chỉ là lãi vốn, do đó trong Đại hội cổ đông hàng năm để quyết định chia cổ tức thì họ thường bỏ phiếu không chia cổ tức nhiều.

K

inh tế

Cạnh tranh - Competition Cạnh tranh là một trận chiến giữa các doanh nghiệp và các ngành kinh doanh nhằm chiếm được sự chấp nhận và lòng trung thành của khách hàng. Hệ thống Doanh nghiệp tự do đảm bảo cho các ngành có thể tự mình đưa ra các quyết định về mặt hàng cần sản xuất, phương thức sản xuất, và tự định giá cho sản phNm hay dịch vụ. Cạnh tranh là tiền đề của hệ thống Doanh nghiệp tư do (freeenterprise) bởi niềm tin rằng càng nhiều doanh nghiệp cạnh tranh với nhau thì sản phNm hay dịch vụ cung cấp cho khách hàng sẽ càng có chất lượng tốt hơn. N ói cách khác, cạnh tranh sẽ đem đến cho khách hàng giá trị tối ưu nhất đối với những đồng tiền mà họ bỏ ra. Để được thành công trong thế giới cạnh tranh vô cùng khốc liệt ngày nay, một điều cực kì quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải ý thức được đối thủ cạnh tranh đang làm gì và phải tìm ra được con đường để bắt kịp hoặc vượt qua sản phNm của đối thủ. Hình thức cạnh tranh rất đa dạng, một doanh nghiệp có thể cạnh tranh bằng cách đưa ra sản phNm hoặc dịch vụ mới, bằng cách nâng cải tiến chất lượng sản phNm hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ, ... Để cạnh tranh thành công, doanh nghiệp cần phải thực hiện các nghiên cứu và phát triển sản phNm đó là lí do ra đời phòng N ghiên cứu và phát triển (Research & Development - R&D). Qua việc nghiên cứu và phát triển sản phNm, doanh nghiệp hiểu được ước muốn, nhu cầu và khả năng biến nhu cầu thành hiện thực của khách hàng để sản xuất ra những sản phNm đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng tốt nhất. Việc phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Oppotunities, Threats - Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức) sẽ giúp doanh nghiệp xác định được điểm mạnh, điểm yếu bên trong doanh nghiệp, cơ hội và đe dọa từ môi trường bên ngoài. SWOT sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được mình có lợi thế cạnh tranh tương đối ở khu vực thị trường nào và có tiềm năng đối với sản phNm nào để tập trung vào sản xuất và marketing cho sản phNm đó. Để luôn dẫn đầu và tồn tại được trên thị trường doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng, tính năng, công dụng của sản phNm đồng thời phải sử dụng công nghệ hiện đại và các quy trình sản xuất, quản lí tiên tiến để cắt giảm chi phí. Vì vậy khách hàng sẽ luôn có sản phNm hoàn thiện nhất với giá cả phải chăng nhất. N gày nay việc xử lí chất thải sau sản xuất, và sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường để không làm tổn hại đến phúc lợi xã hội cũng là một vấn đề nhiều doanh nghiệp quan tâm.
Nguồn: www.stockbiz.vn
38

Biên tập: Monarch Securities

Thuật ngữ tài chính  

Chi tiết

Các dạng cạnh tranh:
• Cạnh tranh hoàn hảo: Giá cả của sản phNm được quyết định bởi quy luật cung cầu

trên thị trường. Cung nhiều cầu ít sẽ dẫn đến giá giảm, cung ít cầu nhiều sẽ dẫn đến giá tăng.
• Cạnh tranh độc quyền: Xảy ra khi trên thị trường một số lượng lớn các nhà sản xuất

sản xuất ra những sản phNm tương đối giống nhau nhưng khách hàng lại cho rằng chúng có sự khác biệt, dựa trên chiến lược khác biệt hoá sản phNm của các công ty. Ví dụ, trên thị trường có các sản phNm xà bông tương đối giống nhau. N hưng có hãng thì bảo rằng sẽ đem lại làn da mềm mại sau khi tắm, hãng thì bảo là đem lại hương thơm tươi mát, hãng thì bảo rằng sẽ làm trắng da.
• Độc quyền nhóm: Là loại độc quyền xảy ra khi trong ngành có rất ít nhà sản xuất, bởi vì các ngành này đòi hỏi vốn lớn, rào cản ra nhập ngành khó. Ví dụ: ngành công nghiệp sản xuất ôtô, máy bay. • Độc quyền tuyệt đối: Xảy ra khi trên thị trường tồn tại duy nhất một nhà sản xuất và giá cả, số lượng sản xuất ra hoàn toàn do nhà sản xuất này quyết định. Ví dụ: Điện, nước ở Việt N am do nhà nước cung cấp.

Bán phá giá - Dumping Bán phá giá là hành động bán một hàng hoá nào đó với mức giá thấp hơn chi phí nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh hoặc giành thêm thị phần. Trong thương mại quốc tế, bán phá giá được hiểu là hàng hoá xuất khNu được bán sang một nước khác với giá thấp hơn “giá trị bình thường” của nó và gây “tổn hại vật chất” đối với ngành sản xuất nội địa (theo điều VI của GATT). Có thể thấy rằng, việc xác định mức giá bị coi là “phá giá” rất phức tạp, vì nó liên quan đến hàng loạt vấn đề như xác định chi phí sản xuất, xác định mức độ thiệt hại tiềm năng và thực tế. Ở Mỹ bán phá giá được hiểu là việc bán hàng tại thị trường Mỹ với mức giá thấp hơn mức giá hàng hoá so sánh tại thị trường nội địa của nước xuất khNu; việc bán các mặt hàng đó gây ra hoặc đe dọa thiệt hại vật chất đối với ngành sản xuất của Mỹ. Đối với Cộng đồng châu âu (EC) thì phá giá liên quan đến bất cứ hàng hoá nhập khNu nào với giá thấp hơn chi phí. Quy chế chống bán phá giá của EC năm 1996 cho phép áp dụng thuế chống phá giá trong các điều kiện: 1. Giá hàng hoá bán trên thị trường EC thấp hơn giá trên thị trường của nước sản xuất; 2. Hàng hoá nhập khNu gây ra hoặc đe dọa ngành sản xuất của EC như là việc mất thị phần, lợi nhuận, việc làm… Biện pháp bán phá giá có thể được sử dụng với tư cách phản ứng ngắn hạn để đối phó với tình hình suy thoái trong nước, nghĩa là sản lượng dư ra được đổ bán tháo ở nước ngoài; hoặc với tư cách một chiến lược dài hạn để tham nhập thị trường xuất khNu hoặc đNy đối thủ cạnh tranh ra khỏi thị trường. Khi các công ty bán phá giá đã chiếm được địa vị vững chắc trên thị trường, họ thường tăng giá lên để tạo ra lợi nhuận. Cho dù được vận dụng với mục đích nào thì biện pháp bán phá giá vẫn bị coi là hình thức buôn bán không công bằng và bị các hiệp định thương mại điều chỉnh. Bong bóng kinh tế - Economic bubble Hiện tượng bong bóng kinh tế (đôi khi còn gọi là "bong bóng đầu cơ", "bong bóng thị trường", "bong bóng tài chính" hay "speculative mania") là hiện tượng chỉ tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững. Mức giá cao thái quá này của thị trường không hề phản ánh mức độ thỏa dụng hay sức mua của người tiêu dùng theo như các lý thuyết kinh tế thông thường.
Nguồn: www.stockbiz.vn
39

Biên tập: Monarch Securities

Thuật ngữ tài chính  

Chi tiết

Bong bóng kinh tế xuất hiện khi có hiện tượng đầu cơ đối với các tài sản cơ sở, làm cho giá bị đNy lên cao, do vậy càng khuyến khích hoạt động đầu cơ hơn nữa. Theo sau bong bóng kinh tế bao giờ cũng là một cú giảm giá đột ngột, được gọi là sự sụp đổ của thị trường hay "bong bóng vỡ". Cả giai đoạn bong bóng phình to và giai đoạn bong bóng nổ đều là kết quả của hiện tượng "phản ứng thuận chiều", khi đại đa số những người tham gia thị trường đều có phản ứng đồng nhất với nhau. Giá cả trong giai đoạn bong bóng kinh tế bao giờ cũng biến động vô cùng thất thường, hỗn loạn và gần như không thể dự đoán được nếu chỉ căn cứ vào cung, cầu trên thị trường. Cơ chế của bong bóng kinh tế thường được giải thích bằng một lý thuyết có tên là "lý thuyết về kẻ ngốc hơn". Lý thuyết này giải thích hành vi của những người tham gia vào một thị trường với sự lạc quan thái quá (anh ngốc). N hững anh ngốc này sẵn sàng mua những hàng hóa được định giá quá cao, với mong đợi sẽ bán được nó cho một tay đầu cơ tham lam khác (kẻ ngốc hơn) ở một mức giá cao hơn nhiều. Bong bóng sẽ tiếp tục phình to thêm chừng nào mà anh chàng ngốc này vẫn còn tìm được một kẻ ngốc hơn mình sẵn sàng mua những hàng hóa đó. Và bong bóng kinh tế sẽ kết thúc khi anh ngốc cuối cùng trở thành "kẻ ngốc nghếch nhất", người trả giá cao nhất cho thứ hàng hóa được định giá quá cao và không tìm được người mua nào khác cho chúng, lúc đó bóng nổ. Các nhà kinh tế học nhìn nhận bong bóng kinh tế như một hiện tượng gây tác động tiêu cực lên nền kinh tế, bởi vì các nguồn lực được phân bổ vào những mục đích không tối ưu. Thêm vào đó, khi bong bóng nổ, nó có thể gây thiệt hại một khối lượng của cải khổng lồ đồng thời kèm theo một giai đoạn bất ổn kinh tế kéo dài. Hậu quả của bong bóng kinh tế không chỉ tàn phá nền kinh tế của một quốc gia, mà ảnh hưởng của nó có khi còn lan ra ngoài biên giới. Một đặc trưng quan trọng của bong bóng kinh tế là ảnh hưởng của nó đến thói quen tiêu dùng. N hững người tham gia vào thị trường trong đó các tài sản được định giá quá cao có xu hướng tiêu dùng nhiều hơn, vì họ có cảm giác là họ giàu hơn. N hiều nhà quan sát lấy thị trường bất động sản ở Anh, Úc, Tây Ban N ha và nhiều vùng của Mỹ trong thời gian gần đây làm ví dụ cho ảnh hưởng này. N gay cả ở Việt N am, cuối năm 2006,và đầu năm 2007, khi thị trường chứng khoán nóng lên, thị trường bất động sản đang đóng băng bỗng nhiên cũng ấm trở lại. Đến một lúc nào đấy, sớm muộn rồi bong bóng cũng vỡ, những người nắm giữ những tài sản bị định giá quá cao này lại bắt đầu có cảm giác nghèo đi, đồng thời từ bỏ thói quen tiêu dùng tùy tiện của mình, gây cản trở đến tăng trưởng kinh tế, và tệ hơn, làm trầm trọng thêm suy thoái kinh tế. Do đó, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của N gân hàng Trung ương là phải để mắt đến sự tăng giá bất thường trên các thị trường, đặc biệt là thị trường chứng khoán, để nhanh chóng tiến hành những biện pháp ưu tiên nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ quá mạnh đối với các tài sản tài chính. Khi hiện tượng bong bóng kinh tế diễn ra trên thị trường chứng khoán người ta gọi là "bong bóng chứng khoán". Thực ra rất khó phân biệt một bong bóng chứng khoán với một thị trường theo chiều giá lên thông thường, người ta chỉ có thể làm được điều đó khi tất cả đã xảy ra rồi, nếu có sự "nổ bóng" thì đó mới đúng là bong bóng. Điểm lại lịch sử kinh tế thế giới có thể kể ra rất nhiều bong bóng kinh điển như:
• Vụ đầu cơ hoa Tulip (1637) • Vụ công ty South Sea Company (1720) • Cuộc Đại Suy Thoái (1929-1933) • Bong bóng kinh tế N hật (thập niên 1980) • Bong bóng dotcom (1995 - 2000) • Bong bóng Poseidon (1970)

Cán cân thanh toán - Balance of payments Cán cân thanh toán, hay cán cân thanh toán quốc tế, ghi chép những giao dịch kinh tế của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định. N hững giao dịch này có thể được
Nguồn: www.stockbiz.vn
40

Biên tập: Monarch Securities

Các thành phần của cán cân thanh toán Theo quy tắc mới về biên soạn biểu cán cân thanh toán do IMF đề ra năm 1993. tài sản tài chính. tài sản thực. và một đồng tiền mất giá. Tài khoản vãng lai trong cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia Tài khoản vãng lai trong cán cân thanh toán của một quốc gia ghi chép những giao dịch về hàng hóa và dịch vụ giữ người cư trú trong nước với người cư trú ngoài nước. dịch vụ. Khủng hoảng cán cân thanh toán Khủng hoảng cán cân thanh toán xảy ra khi nhà đầu cơ mua hết tài sản của chính phủ trong dự trữ ngoại hối. N gược lại. như đồng dollar Mỹ. Thặng dư tài khoản vãng lai xảy ra khi bên có lớn hơn bên nợ.vn 41 Biên tập: Monarch Securities . và một số chuyển khoản. Thời kỳ xem xét có thể là một tháng. thặng dư cán cân thanh toán nghĩa là một quốc gia nhận được nhiều từ thương mại và đầu tư hơn là phải trả cho các quốc gia khác. cán cân thanh toán của một quốc gia bao gồm bốn thành phần sau. Các giao dịch đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú ở ngoài nước cho người cư trú ở trong nước được ghi vào bên tài sản có.stockbiz. Khoảng cách này được ghi trong cán cân thanh toán như là mục sai số. phụ thuộc vào các nhà đầu tư nước ngoài. dịch vụ và một số chuyển khoản. là những đồng tiền được chấp nhận để trả các khoản nợ quốc tế. khiến đồng tiền của quốc gia này tăng trị so với các quốc gia khác. Đối tượng giao dịch bao gồm các loại hàng hóa. • Tài khoản vãng lai: Tài khoản vãng lai ghi lại các giao dịch về hàng hóa. • Mục sai số: Do khó có thể ghi chép đầy đủ toàn bộ các giao dịch trong thực tế. nếu nên nợ lớn hơn bên có thì gọi là thâm hụt tài khoản vãng lai. nên gần như tăng giảm cán cân thanh toán là do tăng giảm dự trữ ngoại hối tạo nên. Trên góc độ kinh tế học. Do tổng của tài khoản vãng lai và tài khoản vốn bằng 0 và do mục sai số nhỏ.Drawing account Có hai loại cán cân vãng lai (còn gọi là tài khoản vãng lai) là tài khoản vãng lai trong cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia và tài khoản vãng lai trong nghiệp vụ ngân hàng. N hững giao dịch đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú trong nước tới người cư trú ngoài nước được ghi vào bên tài sản nợ. nên giữa phần ghi chép được và thực tế có thể có những khoảng cách. Cán cân thanh toán thâm hụt có ảnh hưởng ngược lại. N hững giao dịch dẫn tới sự thanh toán của người cư trú trong nước cho người cư trú ngoài nước được ghi vào bên "nợ" (theo truyền thống kế toán sẽ được ghi bằng mực đỏ). Theo quy tắc mới về biên soạn báo cáo cán cân thanh toán quốc gia do IMF soạn năm 1993. song thường là một năm. các doanh nghiệp cư trú trong nước hay chính phủ của quốc gia đó. Cán cân thanh toán có thể được sử dụng như một dấu hiệu ổn định kinh tế và chính trị. • Tài khoản vốn: Tài khoản vốn ghi lại các giao dịch về tài sản thực và tài sản tài chính. Cán cân vãng lai .Thuật ngữ tài chính   Chi tiết tiến hành bởi các cá nhân. • Thay đổi trong dự trữ ngoại hối nhà nước: Mức tăng hay giảm trong dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương. Còn những giao dịch dẫn tới sự thanh toán của người cư trú ngoài nước cho người cư trú trong nước được ghi vào bên "có" (ghi bằng mực đen). tài khoản vãng lai bao gồm: • Cán cân thương mại hàng hóa • Xuất khNu Nguồn: www. Các quốc gia đang có thanh toán thâm hụt phải thay đổi tình thế bằng cách xuất khNu vàng hoặc dự trữ ngoại tệ mạnh. nhập khNu vượt quá xuất khNu. một quý.

tài khoản vãng lai thâm hụt khi quốc gia nhập nhiều hơn hay đầu tư nhiều hơn.Bankers Automated Clearing Services hay CHAPS Clearing House Automated Payment System). nên tài khoản vãng lai còn được thể hiện bằng chênh lệch này. nếu mức thâm hụt tài khoản vãng lai tính bằng phần trăm của GDP lớn hơn 5. Nguồn: www. và xuất khNu ròng thì bằng chênh lệch giữa tiết kiệm trong nước và đầu tư trong nước. Theo cách đánh giá của IMF. một tài khoản vãng lai là một tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào đó.sử dụng tài khoản của ngân hàng ở ngân hàng nước ngoài để chuyển khoản).Thuật ngữ tài chính   • N hập khNu • Cán cân thương mại phi hàng hóa • Cán cân dịch vụ • Vận tải • Du lịch • Các dịch vụ khác • Cán cân thu nhập • Kiều hối • Thu nhập từ đầu tư • Các chuyển khoản Chi tiết • Tất cả các khoản thanh toán của các bộ phận nhà nước hay tư nhân đều được gộp chung vào trong tính toán này. Vì cán cân thương mại là thành phần chính của tài khoản vãng lai. với mục đích cung ứng một cách nhanh chóng và an toàn phương tiện tiếp cận thường xuyên tới các món tiền gửi theo nhu cầu. ký quỹ trực tiếp) • Ghi nợ trực tiếp/ghi có trực tiếp (tại Anh và các nước trong khối Thịnh vượng chung người ta sử dụng hệ thống BACS . N gược lại. tùy theo quốc gia: • Tiền mặt • Séc và Phiếu gửi tiền (giấy tờ cam kết thanh toán) • Chuyển khoản (giro. nó hợp thành cán cân thanh toán. Cùng với tài khoản vốn. Tài khoản vãng lai cho phép chủ tài khoản thực hiện hay nhận các khoản thanh toán bằng một trong các hình thức sau. • Chỉ thị hiện hành (chỉ dẫn từ phía chủ tài khoản đối với ngân hàng để chuyển một khoản tiền nhất định sau một khoảng thời gian nhất định sang một/nhiều tài khoản khác) • Thẻ ghi nợ hay thẻ ATM • EFTPOS (Electronic Funds Transfer Point of Sale .vn 42 Biên tập: Monarch Securities . hay khi tiết kiệm nhiều hơn đầu tư. Tài khoản vãng lai thặng dư khi quốc gia xuất khNu nhiều hơn nhập khNu.thanh toán trực tiếp không sử dụng tiền mặt tại cửa hàng) • Thông qua hệ thống SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication .stockbiz. Mức thâm hụt tài khoản vãng lai lớn hàm ý quốc gia gặp hạn chế trong tìm nguồn tài chính để thực hiện nhập khNu và đầu tư một cách bền vững. thì quốc gia bị coi là có mức thâm hụt tài khoản vãng lai không lành mạnh. thông qua một loạt các kênh khác nhau. và thay đổi trong dự trữ ngoại hối. Tài khoản vãng lai trong nghiệp vụ ngân hàng Trong hoạt động ngân hàng.

chẳng hạn như đối với tầng lớp sinh viên. Cán cân vốn . mua bán các giấy tờ có giá ngắn hạn. hoạt động tiền gửi. tổ chức tài chính có thể không thu phí đối với các giao dịch tài chính cơ bản. cán cân vãng lai cộng cán cân vốn tạo thành cán cân thanh toán tổng thể của quốc gia (Overall Balance): Overall Balance = Current Balance Account + Capital Balance Account Nguồn: www.. chức năng chính của tài khoản vãng lai là giao dịch..) giữa người cư trú trong nước với người cư trú ở quốc gia khác.. Có một số phương thức để tiếp cận các khoản tiền gửi tại tài khoản vãng lai: • Các chi nhánh của ngân hàng • Máy rút tiền tự động (ATM) • Thông qua điện thoại và ngân hàng trực tuyến • Các cửa hàng và các nhà buôn cung cấp cách tiếp cận EFTPOS. tiền tệ. Phí dịch vụ: Chính sách tính phí để thực hiện các giao dịch tài chính phụ thuộc vào một loạt các yếu tố. Điều đó giải thích tại sao các loại ngân hàng ảo. N ó ghi lại tất cả những giao dịch về tài sản (gồm tài sản thực như bất động sản hay tài sản tài chính như cổ phiếu. trái phiếu chính phủ.stockbiz. cũng như phụ thuộc vào giá trị của giao dịch và số lượng các kênh tiếp cận nguồn tiền gửi mà tổ chức tài chính đó cung cấp..v. đối với một loạt các loại khách hàng nào đó. Căn cứ vào hình thức đầu tư. Khi những tuyên bố về tài sản nước ngoài của người sống trong nước lớn hơn tuyên bố về tài sản trong nước của người sống ở nước ngoài.vn 43 Biên tập: Monarch Securities . bao gồm các mức lãi suất tổng thể đối với việc cho vay và tiết kiệm của mỗi quốc gia. đầu tư mua cổ phiếu nhưng chưa đạt tới mức độ để kiểm soát công ty nước ngoài. Theo quy ước. Một số tổ chức tài chính còn đưa ra các giao dịch miễn phí nếu khách hàng duy trì số dư trung bình rất cao trong tài khoản của mình. dòng vốn vào ròng phải bằng thâm hụt tài khoản vãng lai. Không giống như các tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong đó lý do chủ yếu để gửi tiền là để sinh lãi. hay khi số dư tiền gửi không đủ để thanh toán séc. mua bán ngoại tệ. thanh niên. Thông thường. thì quốc gia có thặng dư tài khoản vốn (hay dòng vốn vào ròng). chẳng hạn như thẻ ghi nợ.. Tại các quốc gia mà ở đó không có các khoản phí dịch vụ đối với các giao dịch thì người ta lại thu phí hàng năm đối với các dịch vụ tuần hoàn. trái phiếu. N ếu bỏ qua sai sót. cán cân vốn bao gồm: • Đầu tư trực tiếp (FDI) • Đầu tư gián tiếp: Bao gồm các khoản đầu tư như mua trái phiếu công ty. các khoản tín dụng ngân hàng ngắn hạn.. cũng như khi sử dụng mạng liên ngân hàng bên ngoài v. vì thế phần lớn các nhà cung cấp tài khoản vãng lai hoặc là không trả tiền lãi hoặc là trả lãi ở mức lãi suất thấp hơn trên số dư có. hoạt động với rất ít hoặc không có các chi nhánh lại có thể đưa ra các nghiệp vụ ngân hàng với mức phí thấp hoặc miễn phí cũng như giải thích tại sao ở một số quốc gia thì không có các khoản phí giao dịch nhưng mức lãi suất cho vay rất cao lại là một tiêu chuNn. Các khoản phí dịch vụ khác được áp dụng đối với sự bội chi. các khoản vốn ngắn hạn như tín dụng thương mại. hoặc là dưới dạng bản kê tài khoản hoặc là trong sổ tiền gửi.Capital Balance Account Cán cân vốn hay tài khoản vốn là một bộ phận của cán cân thanh toán của một quốc gia. người già hay các khách hàng có số tiền gửi rất lớn chẳng hạn. Các khoản phí giao dịch tài chính có thể được tính theo từng khoản mục giao dịch hoặc tính theo tỷ lệ cố định cho một số lượng giao dịch nhất định nào đó ( thông thường tính trên cơ sở hàng tháng).Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Tất cả các tài khoản vãng lai đều cung cấp các danh sách liệt kê các khoản giao dịch tài chính.

người lãnh đạo doanh nghiệp khi đưa ra các quyết định đầu tư cần chú ý tới các chi phí chìm.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết N ếu cán cân thanh toán tổng thể của quốc gia là dương. điện. Đánh giá chi phí cơ hội là cơ sở để đánh giá chính xác chi phí thực tế của bất cứ hoạt động nào. nước. thuế môn bài .Sunk costs Chi phí chìm là khoản chi phí đã mất thì không lấy lại được. thành phố đã lỡ mất cơ hội xây một trung tâm thể thao. chi phí để lobby có thể coi là một khoản đầu tư. hay một bãi đỗ xe trên đó. hoặc với người đánh giá. nhưng nếu lobby không thành công thì chí phí để lobby sẽ biến thành chi phí chìm. Trên thực tế. liên quan đến hoạt động kinh doanh. chủ cửa hàng đã bỏ qua số tiền 20tr có thể thu được nếu đem cho người khác thuê cửa hàng thay vì tự kinh doanh. N gược lại... và 5tr thu nhập anh ta có thể thu được nếu đi làm ở chỗ khác thay vì ở nhà bán hàng.Opportunity cost Trong kinh tế học chi phí cơ hội là sự lựa chọn tốt nhất bị bỏ lỡ. Trong trường hợp không có một chi phí kế toán. Chi phí cơ hội không nhìn thấy trở thành chi phí Nn của hoạt động đó. nhưng chúng không được đề cập đến mà cần phải loại ra khi tính toán hiệu quả kinh tế của những dự án trong tương lai. vì khả năng thu hồi lại là hầu như không có. Điều đáng nói là theo chuNn mực kế toán Việt N am. một người cdùng toàn bộ tiền đầu tư của mình mua cổ phiếu FPT thì sẽ không còn tiền để mua các cổ phiếu khác. Chi phí cơ hội là một trong những điểm khác biệt mấu chốt giữa khái niệm chi phí kinh tế và chi phí kế toán. Ví dụ. Một ví dụ là về chi phí rủi ro là chi phí để lobby. thì chi phí cơ hội là một dự án nào khác có thể được thực hiện trên khu đất đó và kinh phí xây dựng bệnh viện. Chi phí chìm . Thị trường chứng khoán bị mất tính thanh khoản trong lúc lạm phát tăng hoặc đến ngày đáo hạn nợ. sản phNm bị hư hại. nếu một thành phố quyết định xây một bệnh viện trên một khu đất trống của mình. Là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Ví dụ: một người có ngôi nhà mặt phố mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh trò chơi điện tử. 20tr cho chi phí điện thoại. bạn phải hết sức tránh những tình huống mà chi phí sẽ không có khả năng thu hồi. hoặc khả năng bán khu đất ấy đi để thanh toán bớt các khoản nợ của chính quyền thành phố. Trên thực tế chi phí chìm có ảnh hưởng rkhông nhỏ đến quyết định đầu tư. mỗi tháng anh ta phải chi ra 10tr tiền giá vốn hàng bán. Ví dụ. Bất cứ quyết định nào bao gồm trong số nhiều lựa chọn đều có chi phí cơ hội. Nguồn: www. Tất cả các loại chi phí rủi ro đều có thể biến thành chi phí chìm. Khi xây bệnh viện. Trong kinh doanh. Chi phí cơ hội . Chi phí cơ hội với một người không nhất thiết phải được đánh giá về mặt tiền bạc mà nên được đánh giá theo thứ có giá trị nhất với người đó. Chủ cửa hàng cho rằng mình có lợi nhuận 20 tr. 25tr này chính là chi phí Nn trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử nói trên. Ví dụ về chi phí chìm Một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa gặp phải sự cố bất khả kháng như mất điện. nếu cán cân thanh toán tổng thể của quốc gia là âm. ta nói rằng cán cân thanh toán quốc tế là thặng dư. thì cán cân thanh toán quốc tế là thâm hụt. bạn sẽ có nguy cơ bị mất vốn hoặc các tài sản thế chấp khi vay nợ. không có cách nào thu hồi được.vn 44 Biên tập: Monarch Securities . những chi phí Nn này không được hạch toán vào chi phí khi tính thuế. hay chi phí bằng tiền rõ ràng nào gắn với hoạt động đó. Các chi phí chìm mặc dù có thật. Doanh thu của cửa hàng đạt 50tr/tháng. thì việc bỏ qua chi phí cơ hội có thể tạo ra ảo tưởng rằng các lợi ích có thể đạt được mà không mất một chi phí nào. Trong trường hợp lobby thành công.stockbiz.

nếu tiến hành hoạt động này thì phải bỏ hoạt động khác. xây bãi đậu xe. chứ không thể là tổng của 3 lựa chọn đó vì xét cho cùng khu đất đó không thể nào cùng lúc được sử dụng cho hơn một mục đích được. đo sự hài lòng của DN với quản trị địa phương.000 VN Đ thì giá của một cổ phiếu FPT bằng 2 cổ phiếu SSI. vì khi đó người ta sẽ buộc phải đánh đổi. hầu hết các chi phí cơ hội rất khó so sánh.Province Competitive Index PCI là chỉ số xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trong việc tạo lập môi trường chính sách thuận lợi cho việc phát triển Doanh nghiệp dân doanh. Thứ bậc xếp hạng trong bảng chỉ số PCI chỉ có ý nghĩa tương đối. Cạnh tranh trong PCI là sự cạnh tranh về sự hài lòng của DN với chất lượng dịch vụ công.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Cần lưu ý chi phí cơ hội không phải là tổng giá trị các lựa chọn bị bỏ lỡ mà chỉ là giá trị của lựa chọn tốt nhất có thể bởi vì người ta không thể nào cùng một lúc sử dụng nhiều lựa chọn thay thế được. Tuy nhiên. hoặc số tiền có thể thu được nếu bán khu đất đó. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh . đồng thời là kênh thông tin tốt đối với chính quyền địa phương cũng như các cấp lãnh đạo trung ương trong việc xác định môi trường kinh doanh của địa phương. Tính minh bạch Nguồn: www. chi phí cơ hội của quyết định xây bệnh viện là việc mất một khu đất trống để xây trung tâm thể thao. Ví dụ: giá một cổ phiếu FPT là 50. phân tích kinh tế như: • Lựa chọn của khách hàng • Khả năng sản xuất • Giá vốn • Quản lý thời gian • Lựa chọn nghề nghiệp • Phân tích lợi thế so sánh.vn 45 Biên tập: Monarch Securities .xã hội. PCI chính là dạng chỉ số như vậy.stockbiz. PCI là con số nói lên năng lực cạnh tranh giữa các địa phương trong vấn đề tạo điều kiện cho lực lượng DN phát triển. tức là giá của một lựa chọn trong tương quan với lựa chọn khác.như một công cụ giám sát về điều hành. Ở nhiều quốc gia. làm hài lòng cộng đồng DN ở địa phương đó. giúp lãnh đạo địa phương định hướng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh. Khái niệm chi phí cơ hội được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lý thuyết. Chi phí cơ hội chỉ có ý nghĩa trong điều kiện khan hiếm nguồn lực. Trong ví dụ ban đầu. chỉ số hạnh phúc và hài lòng của dân chúng được đặt là ưu tiên hàng đầu. PCI đảm bảo mang tính đại diện của cộng đồng DN vừa và nhỏ. Điều quan trọng sau chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là chính quyền mỗi địa phương phải thấy luôn có cảm nhận của DN và nhân dân địa phương mình . thay vì xem GDP/đầu người là bao nhiêu để đánh giá sự thành công của điều hành. từ đó nỗ lực cải cách. quản lý kinh tế . Gia nhập thị trường 2. Tiếp cận đất đai 3. Đặc trưng này thể hiện rất rõ trong phân tích lợi thế so sánh của Ricardo. Chỉ số PCI của Việt N am sử dụng thang điểm từ 10 (cao nhất) đến 1 (thấp nhất) cho 10 chỉ tiêu sau: 1. Vấn đề không phải là thứ hạng cao thấp.000 VN Đ và giá một cổ phiếu SSI là 25. quản lý. mà vấn đề nằm ở mức độ thân thiện. Chi phí cơ hội thường được thể hiện dưới dạng giá tương đối. cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút các nguồn lực đầu tư.

stockbiz. Sau đó.PCI dưới 40 điểm Giảm phát . khi đề cập đến giảm phát. người ta vẫn đặt dấu âm kèm với con số ở mục tỷ lệ lạm phát. Điểm cân bằng của nền kinh tế là điểm E tại giao điểm của hai đường AD và đường AS (tổng cung).Deflation Giảm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống liên tục. Chính sách Phát triển kinh tế tư nhân 9. do đó.vn 46 Biên tập: Monarch Securities .PCI từ trên 55 đến 60 điểm • Trung bình . trái ngược với lạm phát.PCI trên 70 điểm • Tốt . Giảm phát. Trong các tài liệu thống kê tình hình kinh tế chính thức. giảm thuế hay điều chỉnh giảm lãi suất. sản lượng và mức giá chung đều giảm. Cũng có thể nói giảm phát là lạm phát với tỷ lệ mang giá trị âm.PCI từ trên 50 đến 55 điểm • Tương đối thấp .PCI từ trên 40 đến 50 điểm • Thấp . Nguồn: www. đường AD dịch chuyển song song sang trái thành đường AD' cắt đường AS ở điểm E'. Thiết chế pháp lý Tổng điểm từ 10 chỉ tiêu này tính trên thang điểm 100 sẽ là cơ sở để xếp hạng. Giảm phát thường xuất hiện khi kinh tế suy thoái hay đình đốn. Các địa phương sẽ được xếp hạng như sau: • Rất tốt . tiếng Anh: Aggregate Demand -Aggregate Supply) để minh họa điều này. Tính năng động 8. Ưu đãi với Doanh nghiệp nước ngoài 7. Chi phí không chính thức 6.PCI từ trên 60 đến 70 điểm • Khá .Thuật ngữ tài chính   Chi tiết 4. E' là điểm cân bằng mới của nền kinh tế và so với điểm cân bằng cũ E. Giảm phát được phòng chống bằng chính sách khuyếch trương tiền tệ thông qua các biện pháp như tăng lượng cung tiền. tổng cầu giảm. Ban đầu tổng cầu tương ứng với đường AD. Chi phí thời gian 5. Đào tạo lao động 10. Có thể dùng sơ đồ AD-AS (sơ đồ tổng cung-cầu. N guyên nhân chính của giảm phát là do tổng cầu giảm.

ra quyết định sản xuất. Bỉ và Hà Lan. còn ngược lại. Mọi tín dụng của người môi giới đều là tín dụng ngắn hạn. Ví dụ.stockbiz. đổi mới công nghệ. Đồng thời nó cũng nghiên cứu sự tác động qua lại giữa nhóm các cá nhân và các công ty với nhau. là loại tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp cấp cho nhau vay. liên kết-hợp tác. luật các nước thường can thiệp bằng cách định ra thời hạn cho loại tín dụng này. Ví dụ cấp cho nhà xuất khNu gồm cho vay không phải cầm cố hàng hóa. người mua sẽ phải thanh toán số nợ đó bằng chuyển tiền. tập trung nghiên cứu hành vi và sự tác động qua lại của các thành phần bên trong nền kinh tế. Cấp tín dụng bằng cách mở tài khoản: tức là thương nhân xuất khNu và thương nhân nhập khNu ký với nhau hợp đồng mua bán hàng hóa. có vốn vay được từ các ngân hàng. là loại tín dụng do người nhập khNu cấp cho người xuất khNu để nhập hàng thuận lợi. luật Mỹ là 180 ngày.. hình thức cấp tín dụng rất đa dạng. 3. kinh tế học vi mô tập trung nghiên cứu các trạng thái và hành vi của các bộ phận đặc trưng của một nền kinh tế. nếu người xuất khNu không tin vào khả năng thực hiện hợp đồng của người nhập khNu mà bắt phải đặt cọc cho việc giao hàng. Cấp tín dụng bằng chấp nhận hối phiếu: tức là thương nhân nhập khNu ký chấp nhận trả tiền vào hối phiếu do người xuất khNu ký phát để nhận bộ chứng từ hàng hóa thông qua ngân hàng hoặc người xuất khNu gửi trực tiếp cho họ. Tín dụng nhà môi giới cấp cho người xuất khẩu và nhập khẩu: các ngân hàng thương nghiệp cỡ lớn thường không cấp tín dụng trực tiếp cho các nhà xuất nhập khNu mà thông qua nhà môi giới. Tín dụng xuất khNu được cấp dưới hình thức chấp nhận hối phiếu và mở tài khoản. 2. Thời hạn của loại tín dụng này phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên bán và mua. N gười môi giới là các công ty lớn. Tín dụng thương mại cấp cho nhà nhập khẩu: Tín dụng thương mại cấp cho nhà nhập khNu hay còn gọi là tín dụng xuất khNu là loại tín dụng do người xuất khNu cấp cho người nhập khNu để đNy mạnh xuất khNu hàng hóa. Tín dụng thương mại . tiền ứng trước mang tính chất là vật đảm bảo thực hiện hợp đồng. N hư vậy. cho vay cầm cố chứng từ hàng hóa. Đức. Pháp quy định thời hạn từ 30 đến 90 ngày.vn 47 Biên tập: Monarch Securities .. loại hình này sử dụng rộng rãi ở các nước Anh. Việc ứng tiền trước có tính chất khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể. Sau từng thời gian nhất định. cho vay chiết khấu hối phiếu.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Kinh tế học vi mô . luật nước Anh. chuyển Séc hoặc bằng Kỳ phiếu trả tiền ngay. Nguồn: www. cũng như xu hướng các bộ phận này tác động lẫn nhau. N ếu người xuất khNu thiếu vốn do phải thực hiện các hợp đồng xuất khNu có kim ngạch lớn thì tiền ứng trước mang tính chất tín dụng.Microeconomics Kinh tế học vi mô là một nhánh (hay phần nội dung) đặc biệt quan trọng của kinh tế học. luật N hật Bản quy định từ 180 đến 360 ngày. không có sự tham gia của ngân hàng hoặc cũng có thể hiểu là loại tín dụng được cấp bằng hàng hóa dịch vụ chứ không phải bằng tiền. Có ba loại tín dụng thương mại: 1. Tuy nhiên để phòng tránh rủi ro. Hình thức tồn tại của loại tín dụng nay là tiền ứng trước để nhập hàng.Trade credit Tín dụng thương mại là loại tín dụng rất phổ biến trong tín dụng quốc tế. N hánh kinh tế học vi mô làm rõ phương thức và xu hướng các cá nhân và công ty ra quyết định tiêu dùng. cạnh tranh. Khoản tiền ứng trước được hoàn trả bằng cách khấu trừ dần vào số tiền hàng theo tỷ lệ cố định hoặc theo tỷ lệ tăng dần hoặc chỉ một lần vào chuyến hàng giao cuối cùng. bao gồm hai bộ phận trọng yếu là các hộ tiêu dùng (đại diện bởi các cá nhân) và các công ty. trong đó qui định quyền của bên bán được mở một tài khoản để ghi nợ bên mua sau mỗi chuyến giao hàng mà bên bán đã thực hiện. hình thành kết cục là trạng thái của chỉnh thể kinh tế. Tín dụng thương mại cấp cho người xuất khẩu: Tín dụng thương mại cấp cho người xuất khNu hay còn gọi là tín dụng nhập khNu.

.000 VN Đ và đang cân nhắc giữa việc gửi vào ngân hàng để hưởng lãi suất 10%/năm hoặc mở một cửa hàng tạp hoá. cụ thể là các quỹ theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cổ phiếu.   Q uỹ đầu tư Các chỉ số quỹ tương hỗ . thực thi các chính sách tiền tệ.. đánh giá quyết định đầu tư. kết quả kinh doanh tốt nhất ở đây là những quỹ thuộc hạng mục Các thị trường đang tăng trưởng. Ví dụ: bạn có một số vốn nhàn rỗi 100. sau khi đã tính đến các nhân tố như lãi suất.. Mười chỉ số theo dõi các quỹ đầu tư vào cổ phiếu và mười một chỉ số khác theo dõi các loại quỹ trái phiếu. tỉ lệ chiết khấu còn được gọi là lãi suất chiết khấu. một trong những hạng mục có số lượng quỹ ít nhất và là một trong những hạng mục đã Nguồn: www.. Lúc này tỉ lệ chiết khấu có vai trò giúp qui giá trị các luồng tiền trong tương lai về thời điểm hiện tại.stockbiz. N hững biến động về giá trị này được thể hiện theo tỉ lệ phần trăm. Việc chọn được một tỉ lệ chiết khấu phù hợp là vô cùng quan trọng trong các phân tích tài chính. Tỉ lệ chiết khấu là một công cụ vô cùng hữu hiệu trong tay N gân hàng trung ương để kiểm soát cung tiền.000. Lúc này để so sánh giữa hai phương án. Trong đánh giá dự án. trong suốt tuần đó hoặc từ ngày 31 tháng 12 năm trước. Tuy nhiên điều thú vị là ở mỗi ngữ cảnh khác nhau nó lại có một nghĩa khác nhau. Ví dụ. lãi suất tài chiết khấu..Mutual fund indexes Kết quả kinh doanh của 21 hạng mục quỹ tương hỗ. để duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hoặc để khuyến khích việc thanh toán trước hạn. tỉ lệ chiết khấu được dùng để tính tỉ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). Với thẻ tín dụng: tỷ lệ chiết khấu là số phần trăm của giá trị giao dịch mà ngân hàng phát hành thu từ người sử dụng thẻ tín dụng trên mỗi giao dịch được thực hiện. thanh toán bằng tiền mặt. Các con số này sẽ giúp bạn nhận thấy mục quỹ nào là lớn nhất. có nghĩa là bạn có thể so sánh khoản lỗ và lãi của các hạng mục quỹ khác nhau. Trong hoàn cảnh này. mỗi quỹ với một mục tiêu khác nhau sẽ được thông báo hàng ngày trong Bảng chỉ số Lipper. lạm phát.Discount rate Tỷ lệ chiết khấu là một khái niệm xuất hiện rất nhiều trong kinh tế. Các con số trong cột đầu tiên của bảng chỉ số nói trên chỉ ra N AV kết hợp của tất cả các quỹ xuất hiện trong bảng. Trong chính sách tiền tệ: tỉ lệ chiết khấu chính là lãi suất mà các tổ chức tài chính phải chịu khi vay vốn ngắn hạn trực tiếp từ N gân hàng trung ương. mục tiêu tăng trưởng và thu nhập.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Tỷ lệ chiết khấu .vn 48 Biên tập: Monarch Securities . dựa trên kết quả kinh doanh của các quỹ lớn nhất trong hạng mục đó. Trong thương mại: tỷ lệ chiết khấu được hiểu là tỷ lệ giảm giá mà người bán dành cho người mua để thúc đNy việc mua hàng với số lượng lớn. giá trị hiện tại thuần (N PV). lãi suất cơ bản. Một cách chọn khá hay là lấy tỉ lệ chiết khấu đúng bằng tỉ suất lợi nhuận của dự án đầu tư thay thế khi muốn so sánh trực tiếp giữa 2 phương án đầu tư. bạn có thể tính N PV của của phương án mở cửa hàng với tỉ lệ chiết khấu là 10% rồi so sánh với N PV của phương án gửi tiền vào ngân hàng.. Ba cột tiếp theo chỉ ra tỉ lệ phần trăm N AV hiện hành đã tăng lên hoặc giảm xuống so với ngày giao dịch trước đó. Mỗi chỉ số thông báo kết quả lỗ hoặc lãi của một hạng mục quỹ.

Để đạt được những mục tiêu đó.thường được thành lập với các mục tiêu đầu tư cụ thể tương ứng với một trong ba mục tiêu cơ bản sau: • Thu nhập hiện tại • Thu nhập ở một mức nào đó và sự tăng trưởng • Tăng trưởng trong tương lai Để thực hiện được mục tiêu của mình. nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ tức là đã xác nhận sự góp vốn của mình vào quỹ chung đó. N goài ra. tìm kiếm một loại hình đầu tư riêng nào đó từ một nhóm các loại hình đầu tư có thể phù hợp với mục tiêu của quỹ đó. mọi quyền hành đều do công ty quản lý quỹ quyết định. Các nhà quản lý khác có thể là những người theo xu hướng ngược lại. quỹ thường phải thực hiện một khối lượng lớn các nghiên cứu. một số nhà quản lý quỹ cổ phiếu thường chú trọng đến phần giá trị. Trong đó chứng chỉ quỹ là một mặt hàng ngày càng được ưa chuộng trên thị trường này. Ví dụ. mua các khoản đầu tư mà những nhà đầu tư khác e ngại. nếu người sở hữu cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết hay quản lý công ty thì nhà đầu tư sở hữu chứng khoán quỹ không có quyền tương tự. Tuy nhiên có ba điểm khác nhau giữa chúng: cổ phiếu là phương tiện huy động vốn của một công ty kinh doanh một vài ngành nghề cụ thể còn chứng chỉ quỹ là phương tiện để thành lập quỹ của một quỹ đầu tư chứng khoán mà ngành nghề hoạt động chính là "chơi chứng khoán". Chứng chỉ quỹ ngày càng trở thành một mặt hàng được mua bán nhiều trên thị trường chứng khoán. chỉ có được một khối lượng thông tin rất giới hạn. các quỹ sẽ thực hiện một số loại hình đầu tư. hoặc quỹ chỉ đặt sự tập trung vào các thị trường đang tăng trưởng thì việc thực hiện nghiên cứu có thể khó khăn hơn vì ở những thị trường này. Về bản chất chứng khoán quỹ cũng giống như cổ phiếu của một công ty: là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu. Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đa dạng hóa đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác nhau nhằm phân tán rủi ro.Targeted Investments Các quỹ tương hỗ luôn luôn hướng tới một mục tiêu cụ thể nào đó.stockbiz. bao gồm 3 loại chính: cổ phiếu.Fund Certificate Thị trường chứng khoán mua bán một loại hàng hóa đặc biệt đó là chứng khoán. Chứng chỉ quỹ .vn 49 Biên tập: Monarch Securities . mỗi người quản lý của quỹ tương hỗ có một phong cách mua hàng riêng. trái phiếu hoặc thị trường tiền tệ . Các khoản đầu tư mục tiêu . một quỹ tương hỗ thường đầu tư vào các chứng khoán mà quỹ tin rằng các chứng khoán đó sẽ mang lại kết quả như quỹ mong muốn. trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ. Để xác định được các loại chứng khoán phù hợp với đầu tư. ít rủi ro hơn cổ phiếu và đặc biệt là có Nguồn: www. thậm chí nhiều nhà đầu tư còn đánh giá nó hấp dẫn. có nghĩa là mua các loại cổ phiếu có giá thấp hơn giá kỳ vọng. chứng chỉ quỹ và các chứng khoán phái sinh. Khi mục tiêu của quỹ là sự tăng trưởng của các công ty nhỏ.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết từng phải chịu lỗ lớn trong năm trước đó (mặc dù thường thì những thông tin như vậy không xuất hiện trong bảng này). bao gồm cả phương pháp nghiên cứu sử dụng các phân tích chi tiết về các công ty riêng lẻ (bottom-up). Thứ hai. trái phiếu. Khi muốn thành lập quỹ thì các công ty quản lý quỹ phải phát hành chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp trong quỹ đại chúng. hưởng lợi nhuận trên phần vốn góp. Mọi quỹ tương hỗ dù là quỹ cổ phiếu. và đặc biệt được niêm yết trên thị trường chứng khoán để mua bán giữa các nhà đầu tư.

Điều đó có nghĩa là chỉ tính riêng nước Mỹ thôi cũng đã có tới hàng nghìn tỉ đô la được đầu tư vào các quỹ này. N ói một cách đơn giản. Tuy nhiên khi là người sở hữu chứng chỉ quỹ đồng thời bạn cũng là người đầu tư thụ động. đa dạng hóa đầu tư. trái phiếu. N AV của quỹ được xác định bằng hiệu số giữa tổng giá trị tài sản của quỹ với giá trị các khoản nợ phải trả của quỹ. thì ít nhất độ an toàn và lợi nhuận kỳ vọng cũng cao hơn. hàng hoá hay các chứng khoán trên thị trường tiền tệ. Tại sao? Rõ ràng với ưu điểm của quỹ đầu tư chứng khoán. hợp đồng option. gián tiếp vì không có quyền quyết định đầu tư và mọi rủi ro hay thành công đều phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của người quản lý quỹ. Khoảng hơn 80 triệu người Mỹ. Quỹ tương hỗ . rồi đến kỳ bạn lấy lợi nhuận và bạn có thể dễ dàng bán chứng chỉ quỹ này cho các nhà đầu tư khác trên thị trường để thu lại tiền mặt. yên tâm làm các công việc khác.stockbiz. Một số điểm cần lưu ý khi nhà đầu tư tham gia vào quỹ đầu tư chứng khoán: • Việc mua chứng chỉ quỹ có nghĩa là nhà đầu tư đã uỷ thác cho công ty quản lý quỹ thay mặt nhà đầu tư thực hiện quản lý và đầu tư số tiền bằng với số tiền người đầu tư đã mua chứng chỉ quỹ. • Cần dành thời gian đọc và phân tích các tài liệu liên quan đến việc phát hành chứng chỉ quỹ như điều lệ quỹ. đó là giá trị tài sản ròng của quỹ (N AV . Tổng tài sản ròng của quỹ (net asset value) được tính toán theo từng ngày.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết tính thanh khoản cao. kinh nghiệm công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát. Quỹ tương hỗ đã ngày càng trở nên phổ biến trong vòng 20 năm qua. thường phát hành chứng khoán quỹ để huy động vốn.Mutual Fund Khái niệm quỹ tương hỗ Quỹ tương hỗ là quỹ được điều hành bởi công ty đầu tư nhằm huy động vốn cổ đông và đầu tư vào chứng khoán. Mỗi cổ đông đều có cơ hội được hưởng lãi từ hoạt động đầu tư của quỹ nhưng đồng thời cũng phải chịu lỗ nếu như đầu tư không thành công. Mỗi quỹ tương hỗ đều tiến hành đầu tư theo danh mục đã xác định rõ từ đầu trong các bản cáo bạch.vn 50 Biên tập: Monarch Securities . và một nửa số hộ gia đình đầu tư vào các quỹ tương hỗ. Cứ tưởng tượng bạn chỉ cần nắm chứng chỉ quỹ trong tay. tổng giá trị chứng chỉ quỹ do một nhà đầu tư nắm giữ thể hiện số tiền người đầu tư góp vào quỹ để thực hiện đầu tư theo mục tiêu đầu tư chung qui định trong điều lệ quỹ. đối với nhiều người đầu tư có nghĩa là mua cổ phiếu của các quỹ tương hỗ. N ó cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ nói chung và là cơ sở cho việc xác định giá mua. Đây là một loại chứng khoán tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nhỏ có khả năng tiếp cận với một danh mục đầu tư đa dạng và có một sự quản lý chuyên môn. nhà đầu tư cần phải lưu ý đến một chỉ tiêu luôn luôn gắn liền với hoạt động của các quỹ đầu tư.N et asset value). N AV của mỗi đơn vị chứng chỉ quỹ được xác định bằng cách chia N AV của quỹ cho tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành của quỹ đầu tư chứng khoán. không cần phải suy tính đầu tư vào chứng khoán nào. • Cân nhắc yếu tố chi phí của quỹ đầu tư và tỷ lệ chi phí /thu nhập khi quyết định mua hoặc bán chứng chỉ quỹ trong trường hợp quỹ đã đi vào hoạt động một thời gian hoặc có nhiều quỹ được thành lập. bán chứng chỉ quỹ trên thị trường.phân tán rủi ro và lại có một đội ngũ quản lý quỹ chuyên nghiệp đứng ra "chơi chứng khoán". Họ cho rằng đầu tư vào các quỹ tương hỗ thì tốt hơn là để tiền nằm im lìm trong các tài khoản tiết kiệm. Phương thức đầu tư vốn chẳng mấy được chú ý này bỗng trở nên vô cùng hấp dẫn. và Nguồn: www. Tuy nhiên các nghiên cứu đều cho thấy phần lớn các quỹ đầu tư đều không đạt được mục tiêu. vậy có phải đó là loại chứng khoán này hấp dẫn nhất không. Khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ của bất kỳ quỹ đầu tư chứng khoán nào. Trên thực tế. các mục tiêu đầu tư của quỹ. • Phải biết chấp nhận rủi ro bởi vì công ty quản lý quỹ không có nghĩa vụ phải cam kết chắc chắn là hoạt động đầu tư của quỹ sẽ có lãi mà nó chỉ nghĩa vụ phải thực hiện cách tốt nhất các hoạt động quản lý chuyên nghiệp của mình và vì lợi ích của các nhà đầu tư.

tất cả những việc mà bạn cần làm đó là mua cổ phiếu quỹ tương hỗ và thế là bạn đã tự giải phóng mình khỏi những áp lực về mặt tài chính như nên đầu tư vào đâu. Mô hình đóng và mở của quỹ tương hỗ Phần lớn các quỹ tương hỗ là các quỹ mô hình mở (quỹ mở). 3 quỹ đến số lượng lớn hơn 150 quỹ. N hưng trên thực tế thì mọi chuyện không dễ dàng như thế.những cổ phiếu sẽ được giao dịch trên thị trường niêm yết hoặc trên thị trường phi tập trung (OTC). nên họ chỉ có thể nâng số tiền đầu tư trong một lần duy nhất và họ cũng chỉ chào bán một số lượng cố định nào đó các cổ phiếu của mình . Ban đầu. Bạn sẽ phải đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro của mình trước khi quyết định xem quỹ nào tương xứng với khả năng. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả. Thành lập quỹ tương hỗ Các quỹ tương hỗ thường do các công ty đầu tư (gọi là các công ty quỹ tương hỗ). khi quỹ đó đã phát triển quá lớn để có thể quản lý một cách hiệu quả . Các quỹ sẽ tiến hành tiếp thị hoạt động với các nhà đầu tư tiềm năng bằng cách đặt quảng cáo trên các báo tài chính. từ rất ít như 2. ngày mai giá cả sẽ biến động ra sao. công ty đầu tư thường tạo ra một quỹ tương tự để tận dụng nguồn vốn của các nhà đầu tư. Thay vì tiêu tốn thời gian để ngồi đọc thời báo Wall Street. Giá thị trường của cổ phiếu một quỹ tương hỗ thường thay đổi theo nhu cầu của các nhà đầu tư cũng như theo giá trị mà quỹ hiện đang nắm giữ. tình trạng thị trường chứng khoán trái phiếu. làm gì để sinh lợi.. Số lượng quỹ mà các nhà bảo trợ này cung cấp rất đa dạng. N goài ra. các công ty môi giới và ngân hàng tạo dựng nên. Hoàn trả lợi nhuận từ quỹ tương hỗ Một quỹ tương hỗ kiếm tiền theo hai cách: • Một là từ các khoản cổ tức hoặc lãi từ các khoản đầu tư của quỹ. một quỹ tương hỗ mô hình mở này sẽ "đóng cửa" đối với các nhà đầu tư mới.họ vẫn có thể tiếp tục đầu tư thêm tiền vào quỹ. Đôi khi. Về mặt lý thuyết quỹ tương hỗ là một ý tưởng tuyệt vời nhưng không phải quỹ đầu tư nào cũng có đủ khả năng khiến cho tiền của bạn sinh sôi nảy nở. một mục tiêu đầu tư. • Hai là bằng cách bán các khoản đầu tư với giá cao hơn giá gốc.. N ếu nhà đầu tư muốn bán. việc định thời điểm mua hay bán còn tuỳ thuộc vào bối cảnh kinh tế. một kế hoạch hoặc chương trình đầu tư mà nó sẽ theo đuổi để có thể xây dựng danh mục đầu tư riêng của quỹ. Quỹ này sẽ phân phối hoặc trả các khoản lợi nhuận này (trừ đi các loại phí và chi phí) cho các nhà đầu tư của mình. quỹ tương hỗ được thành lập như là một cách để người ta có thể kiếm lợi từ thị trường. Bởi vì các quỹ này đầu tư tiền vào vô số chứng khoán. Các khoản phân phối thu nhập được trích từ thu nhập mà quỹ thu về trên các khoản đầu tư của quỹ còn các khoản phân phối lợi vốn (do tăng thị giá chứng khoán) thì lại được trích từ lợi nhuận Nguồn: www. Quỹ tương hỗ mô hình đóng (quỹ đóng) thì rất giống với các cổ phiếu về cách cổ phiếu của quỹ được giao dịch.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết đối với phần lớn thì đó là tất cả những gì họ hiểu về quỹ tương hỗ. gửi thư quảng cáo trực tiếp. các thông cáo báo chí và thường là qua sự trợ giúp của các đại diện có đăng ký-những người sẽ thu được phí hoa hồng từ việc môi giới bán cổ phiếu quỹ trong tương lai.vn 51 Biên tập: Monarch Securities . quỹ sẽ phát triển hơn.trong khi đó lại không đóng cửa đối với các nhà đầu tư hiện tại . Các bước cơ bản khi tạo dựng một quỹ: • Quỹ quyết định các phương pháp luận đầu tư • Phát hành bản cáo bạch • Bán cổ phiếu quỹ (còn gọi là chứng chỉ). quỹ đó sẽ mua lại cổ phiếu (chứng chỉ quỹ) của họ. lãi suất và các nhân tố khác. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư muốn mua bao nhiêu cổ phiếu thì quỹ sẽ bán bấy nhiêu.stockbiz. Mỗi quỹ mới đều có một nhà quản lý có trình độ chuyên môn tốt. Khi tiền đã đầu tư vào quỹ. Khi một quỹ đóng cửa theo kiểu này.

quỹ đó có thể trừ khoản lỗ đó từ những khoản lợi tức trong tương lai. Quỹ trái phiếu xuất hiện vô cùng đa dạng. như cổ phiếu của các công ty thượng hạng (blue chips) hoặc các công ty nhỏ. Có những quỹ trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng cao về đầu tư và cũng có cả những trái phiếu vô giá trị với đầy rủi ro được bán dưới nhãn mác hứa hẹn lợi suất cao. Ví dụ: một số quỹ cổ phiếu thường đầu tư vào các công ty được thành lập tốt có trả cổ tức đều đặn. N hưng nếu một quỹ bị thua lỗ nhiều hơn số lợi nhuận kiếm được trong bất kỳ một năm nào. vì vậy một số nhà đầu tư ưa thích các quỹ này hơn là các quỹ cổ phiếu hay quỹ trái phiếu.những công ty này đã hoạt động trong một vài năm. Các quỹ khác lại đầu tư vào các công ty non trẻ hơn. N hưng các quỹ này lại không giống trái phiếu ở chỗ chứng chỉ của quỹ lại không có ngày đáo hạn và không có những khoản lợi tức đảm bảo từ số tiền mà bạn đầu tư. Các quỹ trái phiếu (bond fund) Tương tự như trái phiếu. Khi nào phần lợi nhuận thu về bằng với những khoản lỗ dồn lại thì lúc đó các khoản chia lãi đó mới bị tính thuế. Có ba loại quỹ tương hỗ: • Quỹ cổ phiếu. Nguồn: www. Các quỹ này được coi là an toàn. sao cho hình ảnh của quỹ sẽ được mô tả như những khoản đầu tư có tính thanh khoản cao bằng tiền mặt.mặc dù các quỹ đôi khi thường mua các khoản đầu tư ở phạm vi rộng hơn nhằm tạo ra được khả năng thu lợi nhuận về lớn hơn. Đồng thời bạn có thể mua số lượng chứng chỉ quỹ trong một quỹ trái phiếu ít hơn rất nhiều so với số lượng mà bạn cần để tự mình mua một trái phiếu nào đó . Không như các nhà đầu tư riêng lẻ thường mua các loại cổ phiếu khác nhau để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. với những mục tiêu và chiến lược đầu tư khác nhau. các quỹ thường tập trung vào một khu vực nào đó. Các loại quỹ tương hỗ Các quỹ tương hỗ không bao giờ đầu tư tuỳ tiện. Rất nhiều quỹ còn cung cấp cho các nhà đầu tư của họ những cơ hội chọn lựa tái đầu tư vào quỹ các khoản lợi tức được phân chia này bằng cách mua thêm cổ phiếu của quỹ.và có được ngay một danh mục đầu tư đa dạng để có thể bắt đầu. có định hướng phát triển hơn .vn 52 Biên tập: Monarch Securities . Các quỹ khác nhau sẽ trả các mức lãi khác nhau và theo một lịch phân chia khác nhau .có thể là từ một ngày đến một năm. • Quỹ thị trường tiền tệ thực hiện các khoản đầu tư ngắn hạn để ấn định giá trị mỗi cổ phiếu ở giá 1$. tuỳ thuộc vào mục tiêu đầu tư của hãng. N hưng danh mục đầu tư của các quỹ đầu tư cổ phiếu thường biến động. • Quỹ trái phiếu đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu chính phủ. Mặc dù vậy. Mỗi quỹ đều tìm kiếm các sản phNm phù hợp với chiến lược đầu tư của họ.stockbiz. Bạn trả thuế trên những khoản lợi tức phân phối được các quỹ trả cho. Bản cáo bạch của một quỹ sẽ xác định rõ các tài sản và các khoản đầu tư chính của mình . và theo đúng dự kiến của quỹ. mặc dù giá cổ phiếu có thể tăng lên biểu thị khả năng sinh lợi cải thiện. đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu. xét về mặt tích cực. bạn có thể tái đầu tư cổ tức của mình để mua thêm chứng chỉ quỹ một cách tự động. Các quỹ cổ phiếu (stock fund) Tên quỹ nói lên tất cả: các quỹ cổ phiếu đầu tư vào cổ phiếu. một phần vì chứng chỉ của quỹ có những thời hạn khác nhau. các quỹ trái phiếu cũng tạo ra thu nhập. Quỹ đầu tư vào thị trường tiền tệ (money market fund) Quỹ thị trường tiền tệ đầu tư với mục tiêu duy trì một mức giá trị riêng của họ . còn được gọi là quỹ cổ phiếu. bất kể khoản tiền đó có được tái đầu tư vào quỹ hay được hoàn trả hoàn toàn bằng tiền mặt cho bạn.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết bán các khoản đầu tư. Rõ ràng là bạn có thể thu được lợi tức từ những khoản đầu tư mà quỹ kiếm được.

Không giống với bản báo cáo kết quả kinh doanh là bản cho biết kết quả của các hoạt động trong một khoảng thời gian. cho biết tình trạng tài sản của công ty. Do vậy. như một điểm hấp dẫn bổ sung.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết N hưng lãi mà quỹ này có thể trả sẽ thấp nếu lãi suất thị trường thấp.stockbiz. N ó là một ảnh chụp (tĩnh) chứ không phải là một cuốn phim (động) và phải được phân tích dựa trên sự so sánh với các bản cân đối kế toán trước đây và các báo cáo hoạt động khác. Báo cáo tài chính có 4 loại: Bảng cân đối kế toán. phần lớn các quỹ thị trường tiền tệ chấp nhận các nhà đầu tư viết séc thẳng từ tài khoản của họ. bản cân đối kế toán cho biết tình trạng các sự kiện kinh doanh tại một thời điểm nhất định. mặc dù có thể vẫn có thể phải trả phí tối thiểu. T ài chính doanh nghiệp Bảng cân đối kế toán . • BCĐKT được chia thành 2 phần theo 2 cách phản ánh tài sản là cấu thành tài sản và nguồn hình thành nên tài sản. Báo cáo kết quả kinh doanh. Việc viết séc này thông thường sẽ không bị tính phí. Tuy nhiên. luồng tiền và hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. không những phản ánh vừa khái quát vừa chi tiết tình trạng tài sản và vốn của doanh nghiệp mà còn là minh chứng thuyết phục cho một dự án vay vốn khi doanh nghiệp trình lên ngân hàng. Đây là một cách để xem xét một công ty kinh doanh dưới dạng một khối vốn (tài sản) được bố trí dựa trên nguồn của vốn đó (nợ và vốn cổ đông).vn 53 Biên tập: Monarch Securities . Bảng cân đối kế toán có những đặc điểm chủ yếu sau đây: • Các chỉ tiêu được biểu hiện dưới hình thái giá trị (tiền) nên có thể tổng hợp được toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp đang tồn tại dưới các hình thái (cả vật chất và tiền tệ.Balance sheet Báo cáo tài chính là một hệ thống các số liệu và phân tích cho ta biết tình hình tài sản và nguồn vốn. • BCĐKT phản ánh vốn và nguồn vốn tại một thời điểm nhất định. nợ và vốn cổ đông vào một thời điểm ấn định. Thời điểm đó thường là ngày cuối cùng của kỳ hạch toán. Tài sản tương đương với nợ và vốn cổ đông nên bản cân đối tài khoản là bản liệt kê các hạng mục sao cho hai bên đều bằng nhau. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. cả vô hình lẫn hữu hình) . Trong đó Bảng cân đối kế toán hay còn gọi là báo cáo tình hình hay báo cáo vị thế tài chính. Chúng ta có thể xem kết cấu khái quát của bảng cân đối kế toán theo mẫu dưới đây: Phần tài sản Loại A Loại B N ội dung Số dư nợ tài khoản loại 1 và loại 3 Số dư nợ tài khoản loại 2 ( nếu dư có ghi âm ) Nguồn: www. và đồng thời cũng là căn cứ đáng tin cậy để các đối tác xem xét khi muốn hợp tác với doanh nghiệp. thường là lúc cuối tháng. số tổng cộng của 2 phần luôn bằng nhau. Bảng cân đối kế toán có vai trò hết sức quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào.

Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trong kỳ trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 03 loại hoạt động: hoạt động kinh doanh. phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của Doanh nghiệp. chỉ ra được mối liên quan giữa lợi nhuận ròng và dòng tiền ròng.Cash Flow Statement Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement) là một báo cáo tài chính cung cấp thông tin về những nghiệp vụ kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ của Doanh nghiệp.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Tổng cộng tài sản Phần vốn Loại A Loại B Tổng nguồn vốn cộng âm ) nguồn Cộng loại A và B Số dư có tài khoản loại 3 và loại 1 Số dư tài khoản loại 4 ( nếu dư nợ ghi Cộng loại A và B Chỉ tiêu ngoài bảng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . phân tích khả năng thanh toán của DN và dự đoán được kế hoạch thu chi tiền cho kỳ tiếp theo. Báo cáo thường niên .stockbiz. Theo ChuNn mực kế toán Việt N am (VAS) số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở cân đối thu chi tiền mặt. • Hoạt động đầu tư: Là các hoạt động mua sắm. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp những thông tin liên để đánh giá khả năng kinh doanh tạo ra tiền của DN . • Hoạt động tài chính: Là các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp. Nguồn: www. xây dựng. thanh lý.vn 54 Biên tập: Monarch Securities . Lượng tiền phát sinh trong kỳ bao gồm vốn bằng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn được xem là tương đương tiền. Tiền tồn đầu kì + Tiền thu trong kỳ = Tiền chi trong kì + Tiền tồn cuối kỳ.Annual report Có hai loại báo cáo thường niên: Báo cáo thường niên của doanh nghiệp và báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ. Báo cáo thường niên của doanh nghiệp là một tài liệu xuất bản hàng năm mà một công ty đại chúng phải cung cấp cho các cổ đông nhằm mô tả hoạt động và tình hình tài chính của công ty. hoạt động đầu tư. hoạt động tài chính. nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền. VAS 24 định nghĩa: • Hoạt động kinh doanh: Là các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính.

theo đó. mô tả. v.Capital Structure Cấu trúc vốn là thuật ngữ tài chính nhằm mô tả nguồn gốc và phương pháp hình thành nên nguồn vốn để doanh nghiệp có thể sử dụng mua sắm tài sản. doanh nghiệp có chi phí vốn nhỏ nhất và có giá cổ phiếu cao nhất. các khoản hoàn lại như hoàn thuế. Các thông tin này giải quyết các vấn đề về công bố thông tin kế toán được yêu cầu. giá mua có thể được thể hiện như một khoản đầu tư dài hạn. N ếu hơn 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh thì không phải là tài sản vãng lai.. Trong kế toán. các giao dịch chưa thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho công ty. Ví dụ như các khoản tạm ứng cho nhân viên..Long Term Investments Các khoản đầu tư dài hạn là một tài khoản nằm bên phần tài sản trên bảng cân đối kế toán của một công ty. Phải thu còn được phân chia cụ thể hơn trong bảng cân đối kế toán thành phải thu thương mại (trade) và phi thương mại (nontrade). tiền bồi thường bảo hiểm. nó thể các khoản đầu tư mà một công ty có ý định thực hiện trong khoảng thời gian từ hơn 1 năm trở lên. Các khoản phải thu dài hạn (chỉ đáo hạn sau một khoản thời gian tương đối dài) sẽ được ghi nhận là tài sản dài hạn trên bảng cân đối kế toán.stockbiz. Cấu trúc vốn tối ưu là phương án. sẵn có dành cho cổ đông trên cơ sở các năm tài chính. tiền đặt cọc. Các khoản phải thu được kế toán của công ty ghi lại và phản ánh trên bảng cân đối kế toán. Các khoản phải thu . Các khoản đầu tư dài hạn có thể bao gồm: cổ phiếu. quyền chọn mua cổ phần.Receivables Các khoản phải thu là một loại tài sản của công ty tính dựa trên tất cả các khoản nợ. nếu các khoản nợ này được trả trong thời hạn dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ hoạt động kinh doanh) thì được xếp vào loại tài sản vãng lai. So với báo cáo thường niên của doanh nghiệp. tính cả các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán. bao gồm tất cả các khoản nợ công ty chưa đòi được. Phải thu phi thương mại xuất phát từ các loại giao dịch khác các loại kể trên và cũng có thể là phiếu nhận nợ của bên mua. Điểm khác nhau cơ bản giữa tài khoản các khoản đầu tư dài hạn với tài khoản các khoản đầu tư ngắn hạn là các khoản đầu tư ngắn hạn có thể dễ dàng được bán đi trong khi các khoản đầu tư dài hạn thì không thể. Trong trường hợp này. Phải thu thương mại có thể là tài khoản phải thu (accounts receivables) hoặc phải thu tiền mặt (notes receivables). trái phiếu. Phải thu thương mại xuất phát từ việc cung cấp hàng hoá-dịch vụ của công ty cho khách hàng trong kỳ kinh doanh bình thường.. Các khoản phải thu được ghi nhận như là tài sản của công ty vì chúng phản ánh các khoản tiền sẽ được thanh toán trong tương lai. Một cấu trúc vốn phù hợp là quyết định quan trọng với mọi doanh nghiệp không chỉ bởi nhu cầu tối đa lợi ích thu được từ các cá nhân và tổ chức liên quan tới doanh nghiệp và hoạt động của Nguồn: www. Các khoản đầu tư dài hạn . Báo cáo thông báo các khía cạnh nhất định trong hoạt động và tình trạng tài chính của quỹ.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Phần đầu của báo cáo bao gồm các đồ thị.. phương tiện vật chất và hoạt động kinh doanh. Báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ là một tài liệu bắt buộc. báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ trình bày không phức tạp. Hầu hết các khoản phải thu ngắn hạn được coi như là một phần của tài sản vãng lai của công ty.v. Tất cả các thông tin trong báo cáo thường niên của quỹ tương hỗ mang tính số lượng hơn chất lượng. phát hành trái phiếu và đi vay. cổ tức. Cấu trúc vốn . ghi lại các hoạt động của công ty trong một năm vừa qua. hình ảnh.vn 55 Biên tập: Monarch Securities . và các khoản phải thu tài chính như tiền lãi. Dạng thường thấy nhất của việc đầu tư dài hạn đó là khi công ty A đầu tư một phần khá lớn vào công ty B và nắm giữ vị một vị thế ảnh hưởng quan trọng trong công ty B nhưng không sở hữu nhiều cổ phần có quyền biểu quyết. Phần sau bao gồm các thông tin chi tiết về tài chính và hoạt động của công ty. bất động sản và tiền mặt. Cấu trúc vốn đề cập tới cách thức doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính thông qua các phương án kết hợp giữa bán cổ phần.

Thuật ngữ tài chính   Chi tiết doanh nghiệp mà còn bởi tác động của quyết định này tới năng lực kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh. Chẳng hạn một doanh nghiệp có quá ít vốn chủ sở hữu và quá nhiều vốn vay thì rủi ro thường sẽ cao hơn nhiều do giới kinh doanh đánh giá về sức ép chi trả các trách nhiệm tài chính có thể có tác động tiêu cực lên các quyết định quản lý của Ban giám đốc và tình trạng tài chính công ty.stockbiz. một vài doanh nghiệp còn sử dụng biện pháp cắt giảm chi phí. dẫn tới đóng cửa doanh nghiệp. chi phí hoạt động thường là chi phí bán hàng hoặc chi phí quản lí. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng về cấu trúc vốn là hai định đề của Modigliani và Miller về ảnh hưởng trong hai trường hợp là không có thuế thu nhập doanh nghiệp và trường hợp kia là có thuế tồn tại.Cost of Debt Chi phí sử dụng nợ là một tỷ lệ hiệu quả đánh giá đúng những gì công ty phải trả cho các khoản nợ hiện tại của mình. Kỳ vọng cao vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư cũng tạo sức ép đáng kể cho đội ngũ quản lý. Nguồn: www. thậm chí. đối tượng nghiên cứu. Chi phí vay nợ có tác động đáng kể tới vận hành kinh doanh. Gánh nặng nợ. Do việc tính toán tài chính có quan điểm coi mức rủi ro giữa vốn sở hữu và vốn vay khác nhau.vn 56 Biên tập: Monarch Securities . mặt khác. và bảo hiểm cho cả mục đích bán hàng và quản lí. Tài trợ từ vốn góp cổ phần không tạo ra chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp. tỉ lệ nguồn hình thành trong cấu trúc vốn sẽ làm thay đổi nhận thức của giới đầu tư về mức rủi ro của một doanh nghiệp.Operating expenses Chi phí hoạt động đối với các công ty buôn bán là những chi phí xảy ra trong quá trình hoạt động bình thường của công ty. do tính chất ngành nghề và thời điểm. Trong Bảng cân đối kế toán. một công ty có thể phải trả tiền thuê văn phòng. Tuy nhiên. Một trong những trách nhiệm chính mà đội ngũ quản lí phải giải quyết đó là xác định xem nên tiết kiệm chi phí hoạt động đến mức nào để không làm ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của công ty so với đối thủ. Ví dụ. nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn tới hoạt động kinh doanh cũng là việc phức tạp. tiền thuế. cấu trúc vốn cần chỉ ra được phần nào của tổng tài sản doanh nghiệp hình thành từ vốn góp của chủ sở hữu và lợi nhuận của chủ sở hữu được giữ lại đầu tư cho hoạt động doanh nghiệp và phần nào hình thành từ các nguồn có tính chất công nợ (thông qua các khoản nợ khác nhau). nhưng cũng có rất nhiều loại chi phí thuộc chi phí hoạt động mà đội ngũ quản lý có thể cắt giảm trước khi chất lượng hoạt động của doanh nghiệp bị xuống cấp. chi phí tiền lương và các quỹ phân bổ cho nghiên cứu và phát triển là chi phí hoạt động. không phải là chi phí của hàng bán. Tài trợ bằng vốn vay nợ tạo ra “lá chắn thuế” cho doanh nghiệp. đồng thời giảm mức độ phân tán các quyết định quản lý (đặc biệt với số lượng hạn chế cơ hội kinh doanh và đầu tư). Với mục đích tăng giá hoặc tìm thị trường mới cho sản phNm nhằm tăng lợi nhuận. Thông thường. các cổ đông có thể can thiệp vào hoạt động điều hành doanh nghiệp. Kết luận hiếm khi thỏa mãn hoàn toàn cộng đồng kinh doanh và học thuật. Chi phí hoạt động . tạo áp lực với doanh nghiệp. Sa thải nhân viên và sản xuất ra sản phNm chất lượng thấp ban đầu có thể làm tăng lợi nhuận và có thể là cần thiết trong trường hợp công ty đã bị mất năng lực cạnh tranh. Cấu trúc vốn xuất phát từ cấu trúc của Bảng cân đối kế toán. Các chi phí dành cho cả bán hàng và quản lí phải được phân tích và phân chia theo tỉ lệ giữa hai mục đích này trên báo cáo thu nhập. Tuy nhiên. Cấu trúc vốn có quan hệ gần gũi với một khái niệm khác của tài chính là lãi suất chiết khấu. Ví dụ. Cấu trúc vốn tối ưu liên quan tới việc đánh đổi giữa chi phí và lợi ích của doanh nghiệp. Chi phí sử dụng nợ .

vn 57 Biên tập: Monarch Securities . mà còn bao gồm các khoản phí khác như phí giao dịch. phí hoa hồng. Chi phí sử dụng nợ cũng giúp nhà đầu tư có được một hình dung ban đầu về rủi ro tài chính của công ty so với các công ty khác.Weight Average Cost of Capital Chi phí sử dụng vốn bình quân là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỷ trọng các loại vốn mà doanh nghiệp sử dụng. Vốn của doanh nghiệp bao gồm: cổ phần thường. Tuy nhiên nếu. các khoản vay và các hình thức nợ khác. Chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp còn được gọi là tỷ suất sinh lợi đòi hỏi tối thiểu mà doanh nghiệp phải đạt được khi quyết định thực hiện một dự án mở rộng nào đó. thuế suất biên của công ty là 40%. Chi phí sử dụng vốn bình quân . tuy nhiên. N ói rộng hơn.stockbiz. vì vậy. Bằng việc tính toán chỉ số chi phí sử dụng vốn bình quân. cổ phần ưu đãi. Ví dụ: N ếu một công ty chỉ sử dụng nợ là trái phiếu trả lãi 5% thì chi phí sử dụng nợ trái phiếu trước thuế là 5%. hoặc quyết định mua lại doanh nghiệp khác.thuế suất biên. chúng ta biết được doanh nghiệp phải tốn bao nhiều chi phí cho mỗi đồng tiền tài trợ cho doanh nghiệp. và phí tín dụng bảo hiểm hàng năm trong trường hợp người cho vay yêu cầu có bảo hiểm trước khi quyết định cho vay. Chi phí sử dụng vốn bình quân được sử dụng như một tỷ lệ chiết khấu thích hợp đối với các dòng tiền từ các dự án có mức rủi ro tương tự mức độ rủi ro của doanh nghiệp. chi phí sử dụng nợ là một sự đo lường hữu ích cho biết chi phí trung bình mà công ty phải trả cho mỗi đồng tiền nợ tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp là bao nhiêu. Một công ty sẽ sử dụng nhiều loại trái phiếu khác nhau.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Chi phí sử dụng nợ được đo lường hoặc là trước hoặc sau thuế. Đây là một phần của cấu trúc tài chính doanh nghiệp. trái phiếu và các khoản nợ dài hạn khác. bởi vì chi phí lãi vay được khấu trừ trước thuế nên chi phí sử dụng nợ sau thuế thường được quan tâm hơn. Chi phí tài chính . phí thanh toán chậm. phí hàng năm như phí thẻ tín dụng hàng năm. Còn nếu dự án có mức độ rủi ro cao hơn thì tỷ lệ chiết chấu sẽ đòi hỏi 1 tỷ lệ cao hơn tương ứng với mức rủi ro của dự án đó và ngược lại. Nguồn: www. thì chi phí sử dụng nợ sau thuế của công ty chỉ còn là 5%*(1-40%) = 3%. tài sản của doanh nghiệp được tài trợ dù bằng vốn cổ phần hay bằng nợ thì chi phí sử dụng vốn bình quân là chi phí sử dụng vốn bình quân của các khoản tài trợ của doanh nghiệp. cách đơn giản nhất là bạn nhân chi phí sử dụng nợ trước thuế với hiệu 1.Financial charges Chi phí tài chính là những khoản phí mà người đi vay phải trả khi họ vay tiền từ ngân hàng hay một tổ chức tín dụng. bởi vì một công ty có mức rủi ro cao hơn thường có chi phí sử dụng nợ cao hơn. Chi phí tài chính không chỉ bao gồm lãi suất khoản vay. cấu trúc tài chính còn bao gồm cả chi phí sử dụng vốn cổ phần. Chi phí sử dụng vốn bình quân được tính toán như sau: WACC = (E/V)*Re + (D/V)*Rd *(1-Tc) Trong đó: Re = chi phí sử dụng vốn cổ phần Rd = chi phí sử dụng nợ E = giá trị thị trường của tổng vốn cổ phần D = giá trị thị trường của tổng nợ của doanh nghiệp V = Tổng vốn dài hạn của doanh nghiệp Tc = thuế thu nhập doanh nghiệp. Để tính được chi phí sử dụng nợ sau thuế.

doanh thu không thể hiện bức tranh thực của doanh nghiệp nếu như doanh nghiệp hoạt động không có lãi và lợi nhuận vẫn được xem là thước đo hiệu quả hoạt động tốt hơn.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Chi phí tài chính được kê khai trong báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là tổng chi phí tài chính. Từ đó nhà đầu tư sẽ không bị nhầm lẫn giữa cái bề thế bên ngoài và cái bản chất tài sản thật bên trong của công ty. Do các giới hạn đó. Các nguồn vốn này tạo cho công ty các tài sản như: máy móc thiết bị. giá trị này chính là chỉ số N AV (N et Asset Value). Chỉ số giá trên doanh thu . vốn hình thành từ lợi nhuận để lại. nhà xưởng... Do chỉ số giá trên doanh thu không phản ánh ảnh hưởng của cơ cấu chi phí và cấu trúc nợ. vốn chênh lệch do phát hành cổ phiếu ra công chúng cao hơn mệnh giá và các quỹ dự trữ phát triển dự phòng. Chỉ số giá trên doanh thu được tính bằng cách chia giá trị vốn hóa của cổ phiếu cho tổng doanh thu trong kỳ gần nhất (thường là 12 tháng) hoặc thị giá mỗi cổ phiếu trên doanh thu trên một cổ phiếu.stockbiz. Chỉ số này giúp cho nhà đầu tư đánh giá công ty ở một số khía cạnh như sau: Nguồn: www. Chỉ số giá trên doanh thu có thể khác biệt đáng kể giữa các ngành. Do đó có lúc công ty có vốn cổ đông (hay gọi là vốn điều lệ) thấp nhưng tài sản thể hiện bên ngoài lại rất lớn thì chưa chắc đó là tài sản hình thành từ vốn cổ đông đóng góp mà có thể nhiều phần từ vốn vay. Các thông số chi tiết về chi phí tài chính được báo cáo đầy đủ trong bản thuyết minh báo cáo tài chính được cung cấp kèm với báo cáo tài chính. Chỉ số này được tính bằng cách lấy tổng giá trị vốn sở hữu (tổng tài sản trừ cho bất cứ tài sản vô hình nào trừ tất cả nợ và chứng khoán trái phiếu có quyền đòi ưu tiên) chia cho tổng số cổ phần phát hành. Giá trị tài sản thuần N AV bao gồm: Vốn cổ đông (vốn điều lệ). thì rất khó biết chi phí tài chính bao gồm những khoản nào. Một điểm cũng đáng lưu ý là doanh thu vẫn được xem là ít bị bóp méo bởi các thủ thuật ghi sổ cũng như các khoản bất thường hơn so với lợi nhuận.vn 58 Biên tập: Monarch Securities . Chỉ số giá trên doanh thu = Thị giá cổ phiếu / Doanh thu trên một cổ phiếu Trong đó: Doanh thu trên một cổ phiếu = Tổng doanh thu trong kỳ / Số cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ Chỉ số giá trên doanh thu thấp (ví dụ như dưới 1) thường được xem là khoản đầu tư tốt khi mà nhà đầu tư trả ít hơn cho mỗi đơn vị doanh thu. chỉ số giá trên doanh thu chỉ được sử dụng khi các doanh nghiệp hoạt động lỗ và không tính được chỉ số P/E. và các tài sản lưu động khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.Price to Sales Ratio Chỉ số giá trên doanh thu là một trong các chỉ số dùng để đánh giá giá trị cổ phiếu hiện hành so với quá khứ. Tuy nhiên. do đó nó thường được sử dụng khi so sánh các doanh nghiệp hoạt động tương tự nhau. N guồn vốn sở hữu của cổ đông được gọi là Giá trị tài sản thuần của công ty. Chỉ số giá trị tài sản thuần . N ếu chỉ đọc báo cáo kết quả kinh doanh. N gười ta thường sử dụng chỉ số N AV/Share (giá trị thuần của mỗi cổ phiếu phát hành) để đánh giá giá trị cổ phiếu trên sổ sách và giá cổ phiếu mua vào.Net Asset Value Chỉ số "giá trị tài sản thuần" (chỉ số N AV) có liên quan mật thiết đến việc xác định giá trị tài sản công ty và tài sản cổ đông. trong đó chi phí lãi vay là khoản chi phí tài chính quan trọng nhất. Thông thường nguồn vốn công ty cấu thành chính bởi nguồn vốn sở hữu của cổ đông và nguồn vốn vay. nó được xem là khá giới hạn trong việc phản ánh bức tranh thực cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Chỉ số vòng quay các khoản phải trả quá thấp có thể ảnh hưởng không tốt đến xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp.000 đồng nhưng lợi nhuận công ty đạt được cao thì nhà đầu tư cũng có thể mua cổ phiếu với giá cao hơn N AV để mong lợi nhuận gia tăng khi đó sẽ có chia cổ tức có tích luỹ và N AV sẽ tiếp tục tăng nữa trong thời gian tới.000 đồng hay cao hơn không. N ói cách khác chỉ số thanh toán tiền mặt cho biết. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả .Account Payable Turnover Ratio Chỉ số vòng quay các khoản phải trả phản ánh khả năng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp. Có rất ít doanh nghiệp có số tiền mặt và các khoản tương đương tiền đủ để đáp ứng toàn bộ các khoản nợ ngắn hạn. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng số tiền và các khoản tương đương tiền này để tạo ra doanh thu cao hơn (ví dụ cho vay ngắn hạn). • N ếu N AV là 120.. Ở đây chỉ có một nguyên tắc đơn giản mà nhà đầu tư phải luôn chấp nhận khi đầu tư đó là "lợi nhuận cao thì rủi ro cao".000 đồng nhưng công ty vẫn đang lỗ có nghĩa sẽ tiếp tục giảm N AV thì bạn có quyết mua với 120. Điều này cũng không quá nghiêm trọng.. Chỉ số thanh toán tiền mặt .Thuật ngữ tài chính   Chi tiết • Giả sử công ty có cổ phần đã phát hành mệnh giá là 100. N gười ta rất ít khi sử dụng chỉ số thanh toán tiền mặt trong các báo cáo tài chính và các nhà phân tích cũng ít khi dùng chỉ số này trong phân tích cơ bản (fundamental analysis). Một doanh nghiệp giữ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức cao để bảo đảm chi trả các khoản nợ ngắn hạn là một việc làm không thực tế vì như vậy cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không biết sử dụng loại tài sản có tính thanh khoản cao này một cách có hiệu quả. N ói tóm lại N AV là thước đo bảo thủ nhất để nhà đầu tư quyết định mua cổ phiếu của công ty theo giá trị thực của công ty. hay chỉ số thanh toán nhanh (quick ratio). Công thức tính chỉ số thanh toán tiền mặt như sau: Chỉ số thanh toán tiền mặt = (tiền mặt + các khoản tương đương tiền) / nợ ngắn hạn Chỉ số thanh toán tiền mặt có giá trị bằng bao nhiêu là tối ưu phụ thuộc vào ngành nghề. Trong thực tế điều chú trọng nhất vẫn là vấn đề "lợi nhuận" luôn được đặt lên hàng đầu vì đó là cơ sở chính để đánh giá khả năng sinh lời của việc sử dụng đồng vốn của công ty. chỉ số thanh toán tiền mặt đòi hỏi khắt khe hơn về tính thanh khoản. Công thức tính chỉ số vòng quay các khoản phải trả như sau: trong đó Nguồn: www.000 đồng mà nay N AV là 120.stockbiz. Đây là quyết định khó khăn và rủi ro nhất. nó phụ thuộc nhiều vào việc đánh giá phân tích chính xác của nhà đầu tư về công ty ở nhiều khía cạnh trong tương lai để quyết định.vn 59 Biên tập: Monarch Securities . Hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn bị loại khỏi công thức tính do không có gì bảo đảm là hai khoản này có thể chuyển nhanh chóng sang tiền để kịp đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn.Cash Ratio Chỉ số thanh toán tiền mặt cho biết bao nhiêu tiền mặt và các khoản tương đương tiền (ví dụ chứng khoán khả mại) của doanh nghiệp để đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Mặc dù chỉ số này phản ánh được mức thanh khoản cao nhất của tài sản doanh nghiệp. nhưng tính khả dụng của nó lại tương đối hạn chế. độ lớn của doanh nghiệp cũng như thời gian đánh giá.000 đồng thì họ vẫn mua đúng với giá trị thật trên sổ sách của nó. do đó chỉ số thanh toán tiền mặt rất ít khi lớn hơn hay bằng 1.000 chẳng hạn thì có nghĩa là công ty đã tích luỹ vốn để sản xuất có thể từ nguồn lợi nhuận để lại hoặc do lãi từ phát hành chênh lệch. • N ếu N AV là 120. So với các chỉ số thanh khoản khác ngắn hạn khác như chỉ số thanh toán hiện thời (current ratio). cứ một đồng nợ ngắn hạn thì có bao nhiêu tiền mặt và các khoản tương đương tiền đảm bảo chi trả. N hư vậy nhà đầu tư mua cổ phần với giá 120.

• Được sử dụng trong phân tích tính hiệu quả của dự án kinh doanh. nếu Chỉ số Vòng quay các khoản phải trả năm nay lớn hơn năm trước chứng tỏ doanh nghiệp chiếm dụng vốn và thanh toán nhanh hơn năm trước. Nguồn: www. Tuy nhiên. • Po: Giá sản phNm. Hay nói cách khác thì tại điểm hòa vốn.Break even point Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó Tổng doanh thu bằng Tổng chi phí.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Chỉ số vòng quay các khoản phải trả năm nay nhỏ hơn năm trước chứng tỏ doanh nghiệp chiếm dụng vốn và thanh toán chậm hơn năm trước. N ếu chỉ số Vòng quay các khoản phải trả quá nhỏ (các khoản phải trả lớn). cũng cần lưu ý việc chiếm dụng khoản vốn này có thể sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí về vốn. sẽ tiềm Nn rủi ro về khả năng thanh khoản.Vc) Trong đó: • Q: Là sản lượng hòa vốn • FC: Chi phí cố định • Vc: Chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị sản phNm. Xác định điểm hòa vốn nhằm: • Thiết lập một mức giá hợp lý • Đạt mục tiêu hiệu quả nhất trong khi kết hợp giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi.vn 60 Biên tập: Monarch Securities . Công thức tính: Q = FC / (Po . đồng thời thể hiện uy tín về quan hệ thanh toán đối với nhà cung cấp và chất lượng sản phNm đối với khách hàng. • Để xác định thu hút và phân bổ tài chính trong các chiến lược khác nhau trong doanh nghiệp. doanh nghiệp bắt đầu thu được lợi nhuận. Điểm hòa vốn .stockbiz. N gược lại.

Nguồn: www. Lãi từ việc bán các khoản đầu tư hoặc lãi từ việc xoá nợ trừ khi hoạt động của bộ phận đó chủ yếu là hoạt động tài chính. kể cả tiền lãi thu được trên các khoản ứng trước hoặc các khoản tiền cho các bộ phận khác vay. Thông thường người ta phân chia bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc theo khu vực địa lý. bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài và doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho bộ phận khác của doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp đạt điểm hòa vốn tại mức sản lượng là: Q = 20. Doanh thu từ tiền lãi hoặc cổ tức.10.000 VN Đ. dịch vụ riêng lẻ. phát sinh từ các hoạt động sản xuất. Doanh thu bộ phận không bao gồm: 1.000 / ( 30.vn 61 Biên tập: Monarch Securities . kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. chi phí cố định là 20 triệu VN Đ. công ty liên doanh hoặc các khoản đầu tư tài chính khác được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu khi các khoản doanh thu đó nằm trong doanh thu hợp nhất của tập đoàn. hoặc 3. Tính chất của quy trình sản xuất.000 ( bóng đèn) Doanh thu – Revenues Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán. Doanh thu bộ phận: Là doanh thu trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được tính trực tiếp hoặc phân bổ cho bộ phận. 2. Doanh thu của bộ phận bao gồm cả phần lãi hoặc lỗ do đầu tư vào công ty liên kết. trừ khi hoạt động của bộ phận chủ yếu là hoạt động tài chính.000) = 1. một nhóm các sản phNm hoặc các dịch vụ có liên quan mà bộ phận này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác. Giá bán mỗi sản phNm trên thị trường là 30.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Ví dụ: Doanh nghiệp A sản xuất bóng đèn. Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh: Là một bộ phận có thể phân biệt được của một doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phNm. Tính chất của hàng hóa và dịch vụ.stockbiz.000 . gồm: 1. Các nhân tố cần xem xét để xác định sản phNm và dịch vụ có liên quan hay không. 2. Thu nhập khác.000. Chi phí biến đổi trên mỗi sản phNm là 10. góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.000 VN Đ.

950 VN Đ. tổng doanh thu sẽ tăng lên bao nhiêu khi sản phNm thứ 101 được bán? N hiều người có xu hướng trả lời câu hỏi với đáp án là 9. Tính tương đồng của hoạt động kinh doanh. được tính bằng chiều dài nhân chiều rộng (chiều đứng biểu thị giá. Họ nhận thêm được 9. bảo hiểm hoặc dịch vụ công cộng. và từ tổng doanh thu chúng ta có doanh thu cận biên.000.000 VN Đ.950 = 1.000 VN Đ là 1. tổng doanh thu sẽ là 101 x 9. 2. Rủi ro đặc biệt có liên quan đến hoạt động trong một khu vực địa lý cụ thể. Doanh thu cận biên = Thay đổi trong tổng doanh thu / thay đổi trong lượng bán Theo đồ thị. N hưng câu trả lời này chưa đúng. Để bán thêm được người bán phải giảm giá trên tất cả đơn vị sản phNm. Từ đường cầu chúng ta có tổng doanh thu. Kiểu hoặc nhóm khách hàng sử dụng các sản phNm hoặc dịch vụ. 3. Tính tương đồng của các điều kiện kinh tế và chính trị. giá phải giảm xuống còn 9.950 . Điều kiện của môi trường pháp lý như hoạt động ngân hàng. 5. Phương pháp được sử dụng để phân phối sản phNm hoặc cung cấp dịch vụ. gồm: 1. 5.Marginal revenue N ếu khách hàng mua 100 đơn vị sản phNm khi giá là 10.000. và 6.5.950 VN Đ khi bán sản phNm thứ 101. nhưng họ lại mất 50 VN Đ đối với 100 sản phNm nếu so với giá bán trước đó. để bán được 101 đơn vị sản phNm. giá phải giảm. thì tổng doanh thu sẽ là 100 x 10.950 VN Đ.004.stockbiz. Bộ phận theo khu vực địa lý: Là một bộ phận có thể phân biệt được của một doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phNm. Dễ thấy diện tích hình chữ nhật nằm dưới đường cầu chính là tổng doanh thu. Nguồn: www. khách hàng sẽ không mua trên 100 đơn vị sản phNm nếu giá là 10.000 VN Đ. 4. Các nhân tố cần xem xét để xác định bộ phận theo khu vực địa lý. Mối quan hệ của những hoạt động trong các khu vực địa lý khác nhau. Các rủi ro về tiền tệ.000) = 4950 VN Đ. dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể mà bộ phận này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác. Doanh thu cận biên .vn 62 Biên tập: Monarch Securities . Khi bán 101 sản phNm với giá 9950 VN Đ.000 VN Đ. Vậy thì doanh thu cận biên của đơn vị thứ 101 là gì? Hay nói theo cách khác.000 = 1.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết 3. Vì vậy số tiền thu được tăng thêm là (9.950 VN Đ. Giả sử. 4. Các quy định về kiểm soát ngoại hối.000 VN Đ. N hư vậy doanh thu cận biên của sản phNm thứ 101 chỉ là 4.950 VN Đ. tổng doanh thu khi 100 đơn vị được bán với giá 10. chiều nằm ngang biểu thị lượng). chúng ta cần hiểu rằng đường cầu là một đường đi xuống. Để bán được nhiều hàng hơn. Để hiểu tại sao doanh thu cận biên lại nhỏ hơn giá.

chôn vốn. vật liệu. không yêu cầu trả theo kỳ hạn và quy mô thông thường là đủ mức độ lớn theo nhu cầu của doanh nghiệp. một số khác thì cho rằng Private Equity bao gồm tất cả các loại như mua lại bằng vốn vay nợ (Leverage Buy-out).kinh doanh bình thường. nếu để tồn hàng tồn kho quá lâu thì sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới quá trình kinh doanh do doanh nghiệp sẽ phải tốn chi phí dự trữ. hàng năm cung cấp hàng tỉ Bảng Anh cho các doanh nghiệp chưa niêm yết. việc không dự trữ đủ hàng tồn kho cũng là một rủi ro vì doanh nghiệp có thể đánh mất những khoản doanh thu bán hàng tiềm năng hoặc thị phần nếu giá tăng cao trong khi doanh nghiệp không còn hàng để bán. chi phí thanh lý hay cải tiến hàng bị lỗi thời và thanh lý hàng hư hỏng. thương mại thường duy trì hàng tồn kho ở một mức độ nhất định trong chiến lược dự trữ hàng hoá của mình. do một nhà đầu tư (phần lớn trong các trường hợp là một định chế tài chính) mua tạm thời một phần vốn của doanh nghiệp (đóng vai trò như một chủ sở hữu tạm thời). N goài ra doanh nghiệp còn có thể tận dụng sự hỗ trợ về các mặt khác của bên góp vốn như quản lý. kế toán.kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. Đây có thể coi như là một công cụ tài chính huy động vốn phái sinh mà nhược điểm của nó là nhà đầu tư Private Equity không sẵn sàng tham gia vào tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên. Hàng tồn kho – Inventory Hàng tồn kho là những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất .Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Góp vốn tư nhân . Vào những năm 70 – 80 của thế kỷ trước. dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất . công nghệ mới.stockbiz. Private Equity ra đời vào giai đoạn cuối thế kỷ 18 với sự có mặt ban đầu của một số nhà đầu tư tư nhân lành mạnh. Ưu điểm của loại hình huy động vốn này là thông thường các chủ doanh nghiệp không phải lo đến việc mất quyền làm chủ của mình (mặc dù tham gia vào vốn chủ sở hữu và đứng vai trò như một chủ sở hữu doanh nghiệp nhưng chỉ trong một thời gian quy định bởi hợp đồng giữa chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư này. tỷ trọng hàng tồn kho lớn luôn là mối quan ngại ít nhiều với nhà đầu tư. công cụ. Ở Anh. hay vốn phát triển (Growth Capital). Tuy nhiên. Đó là những tài sản đã sẵn sàng để đem ra bán hoặc sẽ được đem ra bán.Private Equity Private Equity (Góp vốn tư nhân) được định nghĩa theo nhiều cách và thay đổi theo từng quốc gia. Để đơn giản hóa. Một số nhà đầu tư lại cho rằng Private Equity chỉ đơn thuần là đầu tư bằng việc mua lại cổ phần công ty. chi phí ban đầu không quá cao. có tiềm năng lớn. nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các dự án đang chuNn bị bắt đầu thực hiện hoặc các dự án tương lai.kinh doanh dở dang. nhằm đảm bảo nguyên vật liệu Nguồn: www. Khoảng hơn 80% các công ty này đang nằm ở Anh. Hàng tồn kho chiếm một phần lớn trong tỷ lệ tài sản kinh doanh của doanh nghiệp. đang trong quá trình sản xuất . năng động trong cách ngành có nhiều hứa hẹn với mục đích là kiếm lời bằng việc tham gia vào vốn của doanh nghiệp trong khoảng thời gian trung và dài hạn. có thể hiểu Private Equity là một công cụ hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. các chủ doanh nghiệp có quyền đặt ra các giới hạn về quyền lực trong doanh nghiệp). đồng thời có thể đặt ra các điều kiện không có lợi cho DN hoặc nếu nhà đầu tư đã từng tham gia vào các doanh nghiệp khác không thành công trong quá khứ thì cũng có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Private Equity trở thành một ngành công nghiệp với sự ra đời của hàng loạt các công ty Private Equity.vn 63 Biên tập: Monarch Securities . Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. đầu tư vốn mạo hiểm (Venture Capital). nguyên liệu. chi phí phát sinh thêm của nó hay nói cách khác. Thông thường. bởi vì doanh thu từ hàng tồn kho là một trong những nguồn cơ bản tạo ra doanh thu và những khoản thu nhập thêm sau này cho doanh nghiệp. do tính chất tồn lâu. họ góp vốn vào các dự án đầu tư giúp chúng trở nên thành công. thuộc phần vốn chủ sở hữu. Các doanh nghiệp này thường là các doanh nghiệp chưa niêm yết. theo cách định nghĩa phổ biến nhất Private Equity được xem như một loại tài sản bao gồm các phần vốn góp vào các doanh nghiệp chưa niêm yết trong khoảng thời gian trung hạn hoặc dài hạn đề giúp doanh nghiệp đó phát triển và thành đạt.

Hệ số biên lợi nhuận gộp là một chỉ số rất hữu ích khi tiến hành so sánh các doanh nghiệp trong cùng một ngành.Doanh nghiệp nào có hệ số biên lợi nhuận gộp cao hơn chứng tỏ doanh nghiệp đó có lãi hơn và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh của nó. Để đánh giá tốc độ luân chuyển hàng tồn kho. N hư vậy khi một doanh nghiệp tăng lợi nhuận gộp thì đồng thời cũng phải tìm cách làm tăng hệ số biên lợi nhuận gộp theo tỉ lệ tương ứng. doanh số tăng lên 200 tỷ VN Đ.2 đồng thu nhập trên mỗi đồng doanh thu bán hàng. vòng quay của dòng tiền…. Ví dụ đơn giản như DN ký được một hợp đồng cung ứng hàng hóa lớn thì đương nhiên phải dự trữ hàng trong kho để thực hiện hợp đồng. Ví dụ nếu một doanh nghiệp có tốc độ tăng chi phí cao hơn so với doanh thu. Để có thể đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Chỉ đơn thuần nhìn vào thu nhập của một doanh nghiệp sẽ không thể nắm hết được toàn bộ thông tin về doanh nghiệp đó. Hệ số biên lợi nhuận gộp được biểu hiện bằng con số phần trăm (%). hệ số biên lợi nhuận lộp sẽ là: 10 tỷ VNĐ / 100 tỷ VNĐ = 10%. đảm bảo an toàn trong việc cung ứng sản phNm. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp cần kiểm soát tốt các chi phí của mình. doanh thu được thay bằng doanh thu thuần và tỷ lệ lãi gộp được tính bằng công thức: Hệ số biên lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập. first out .vào trước tính trước). hệ số biên lợi nhuận gộp sẽ chỉ còn 15 tỷ VNĐ / 200 tỷ VNĐ = 7. doanh thu là 100 tỷ VN Đ. Trong kế toán để tính toán giá trị của hàng tồn kho người ta hay sử dụng hai phương pháp là LIFO (last in.vn 64 Biên tập: Monarch Securities .Giá vốn hàng bán Trong một số trường hợp. đảm bảo nguồn hàng trong lưu thông. first out . Công thức tính hệ số biên lợi nhuận gộp như sau: Hệ số biên lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu Trong đó: Lợi nhuận gộp = Doanh thu . gross profit rate) được tính bằng cách lấy tổng lợi nhuận gộp chia cho doanh thu. điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp. hàng hoá mà mình đang nắm quyền chi phối để "găm hàng" và sẽ tung ra sản phNm ở thời điểm cần thiết.5%. người ta thường sử dụng hệ số vòng quay hàng tồn kho. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng thanh khoản và hiệu quả kinh doanh bởi các đặc tính này sẽ quyết Nguồn: www. Khi đó. ví dụ nếu hệ số biên lợi nhuận gộp là 20% tức là một công ty sẽ tạo ra được 0. việc xem xét chỉ tiêu hàng tồn kho cần được đánh giá bên cạnh các chỉ tiêu khác như lợi nhuận. N goài ra. Giả định rằng một doanh nghiệp có lợi nhuận gộp là 10 tỷ VN Đ.vào sau tính trước) và FIFO (first in.stockbiz. Hệ số biên lợi nhuận gộp . N ếu trong năm tiếp theo lợi nhuận gộp tăng lên 15 tỷ VN Đ.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết cho sản xuất. cũng không ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp đón đầu tình trạng khan hiếm hay tăng giá của sản phNm. Mục tiêu quan trọng nhất của một doanh nghiệp đó là tạo ra tiền và nắm giữ tiền. hàng tồn kho trở thành khoản lợi nhuận đang chờ ngày thanh toán của DN .Gross Profit Margin Hệ số biên lợi nhuận gộp còn gọi là hệ số tổng lợi nhuận hoặc tỷ lệ lãi gộp (tên tiếng Anh: gross margin. cũng như nên được đặt trong điều kiện kinh tế vĩ mô. doanh thu. hệ số biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đó sẽ giảm. Thu nhập tăng là dấu hiệu tốt nhưng điều đó không có nghĩa là hệ số biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đang được cải thiện. gross profit margin.

bao gồm cả hiệu quả sử dụng các nguồn lực và lượng thu nhập tạo ra từ hoạt động của doanh nghiệp. nếu có thể.stockbiz. Chính vì thế nhà đầu tư cần phải phân tích khả năng sinh lợi (profitability) của một doanh nghiệp dưới nhiều góc độ.39% cao gần gấp đôi của FPT (5. N guyên nhân là sự tăng trưởng doanh thu quá thấp so với mức tăng chi phí (bao gồm chi phí mua hàng bán và chi phí quản lý). Tuy nhiên không phải lúc nào chỉ số này cũng cho ta một cái nhìn đúng đắn về doanh nghiệp đó. Mức ổn định của hệ số biên lợi nhuận trước cũng phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế. ví dụ doanh nghiệp bắt đầu phải đóng thuế sau một số năm được miễn giảm thì hệ số biên lợi nhuận ròng có thể bị giảm mạnh. Hệ số biên lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu Ví dụ: N ếu lợi nhuận trước thuế của một doanh nghiệp là 200 tỷ VN Đ và doanh thu là 1000 tỷ VN Đ thì: Hệ số biên lợi nhuận ròng = 200 tỷ VNĐ/ 1000 tỷ VNĐ = 20% Hệ số biên lợi nhuận trước thuế cũng như mức ổn định của nó giữa các ngành khác nhau là khác nhau. Lợi nhuận là điều đầu tiên mà rất nhiều nhà đầu tư xem xét để đánh giá khả năng sinh lợi của một doanh nghiệp.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết định khả năng trả cổ tức cho các nhà đầu tư. một doanh nghiệp sẽ ở vào tình trạng thuận lợi nếu có hệ số biên lợi nhuận ròng cao hơn hệ số biên lợi nhuận ròng trung bình của ngành và. Trong khi các số liệu tương ứng của ACL là 56 tỷ VN Đ và 538. các doanh nghiệp được quản lý tốt đạt được mức lợi nhuận ròng tương đối cao hơn vì các doanh nghiệp này quản lý các nguồn vốn của mình có hiệu quả hơn. lại có thể đem lại những thông tin cụ thể hơn về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Xét từ góc độ nhà đầu tư.4 tỷ VN Đ. các doanh nghiệp được quản lý tốt đạt được mức lợi nhuận trước thuế tương đối cao hơn vì các doanh nghiệp này quản lý các nguồn vốn của mình có hiệu quả hơn. N hưng nếu nhìn vào hệ số biên lợi nhuận gộp thì rõ ràng mức của ACL là 10.Net Profit Margin Hệ số biên lợi nhuận ròng phản ánh khoản thu nhập ròng (lợi nhuận sau thuế) của một doanh nghiệp so với doanh thu. Tuy nhiên cũng còn các lý do khác liên quan đến thuế. công ty FPT có lợi nhuận gộp là 737. Mức ổn định của hệ số biên lợi nhuận ròng cũng phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Tính toán hệ số biên lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp là một việc làm thiết thực để có được cái nhìn thấu đáo về doanh nghiệp. Hệ số biên lợi nhuận gộp.ở bất kỳ doanh số nào . Hệ số biên lợi nhuận ròng bị giảm thông thường do mức tăng lợi nhuận sau thuế thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu. Hệ số biên lợi nhuận trước thuế được nhiều nhà phân tích tài chính ưa chuộng hơn hệ số biên lợi nhuận sau thuế (hệ số biên lợi Nguồn: www. Xem xét ví dụ về hai công ty FPT và ACL.vn 65 Biên tập: Monarch Securities .47 tỷ VN Đ.Pre-Tax Profit Margin Hệ số biên lợi nhuận trước thuế phản ánh khoản thu nhập trước thuế (lợi nhuận trước thuế) của một doanh nghiệp so với doanh thu. Hệ số biên lợi nhuận trước thuế . một doanh nghiệp càng giảm chi phí của mình một cách hiệu quả .thì hệ số biên lợi nhuận ròng của nó càng cao.5%). N ăm 2007. N ếu chỉ nhìn vào lợi nhuận của hai công ty thì rõ ràng FPT đã thu lợi nhiều hơn ACL. N goài ra. Thông thường.9 tỷ VN Đ. mặt khác. có hệ số biên lợi nhuận ròng liên tục tăng. Hệ số biên lợi nhuận ròng . doanh thu là 13518. Hệ số biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu Ví dụ: N ếu lợi nhuận sau thuế của một doanh nghiệp là 100 tỷ VN Đ và doanh thu là 1000 tỷ VN Đ thì: Hệ số biên lợi nhuận ròng = 100 tỷ VNĐ/ 1000 tỷ VNĐ = 10% Hệ số biên lợi nhuận ròng cũng như mức ổn định của nó giữa các ngành khác nhau là khác nhau. Thông thường.

vn 66 Biên tập: Monarch Securities .stockbiz. Hai cách tính khác dựa vào những tính toán ước lượng.thì hệ số biên lợi nhuận trước thuế của nó càng cao. do vậy việc tính toán P/E của các công ty này sẽ gặp nhiều khó khăn.ở bất kỳ doanh số nào . Điều quan trọng là phải nhận ra rằng trong cách tính đầu tiên. chi phí quản lý của doanh nghiệp. N guyên nhân là sự tăng trưởng doanh thu quá thấp so với mức tăng chi phí (bao gồm chi phí mua hàng bán và chi phí quản lý). Hệ số giá trên thu nhập một cổ phần . Hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay . P/E không tồn tại. có hệ số biên lợi nhuận trước thuế liên tục tăng. Công thức tính hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay như sau: Hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay = EBIT / Doanh thu Trong đó EBIT là lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Khi các công ty làm ăn không có lãi. Trên thực tế thì không có sự khác biệt lớn lắm giữa các cách tính trên. Để cải thiện tình hình này. một số khác thì cho rằng nên gán cho P/E trong trường hợp này giá trị bằng 0. do đó không phải lúc nào cũng hoàn hảo và chính xác. việc tính toán tỷ lệ P/E đều có sử dụng tới chỉ số EPS của 4 quý trước. Tuy nhiên. Xét từ góc độ nhà đầu tư.tiếng Anh: operating profit margin) phản ánh hiệu quả quản lý tất cả chi phí hoạt động. nếu có thể. chỉ cần lấy giá hiện tại của mỗi cổ phần chia cho lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phần đó (EPS): P/E = Giá trị thị trường /Lợi nhuận ròng trên một cổ phần (EPS) Trong hầu hết các trường hợp. Vì vậy. Một số ý kiến cho rằng cứ để hệ số P/E âm. N goài ra. do không bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế hay các khoản thu nhập khác nằm ngoài lĩnh vực chính. Chính định nghĩa này đã ngầm định một cách đơn giản để tính toán chỉ số này. Sự dao động này phần lớn phụ thuộc vào tình trạng của nền kinh tế. bạn sử dụng dữ liệu có thật từ hoạt động trong quá khứ của công ty. cũng có lúc chỉ số EPS được lấy từ việc ước tính lợi nhuận kì vọng cho 4 quý tiếp theo. lĩnh vực kinh doanh. Hệ số biên lợi nhuận trước thuế bị giảm thông thường do mức tăng lợi nhuận trước thuế thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu. P/E tính theo cách này được gọi là P/E định hướng hay P/E kế hoạch. tất yếu là EPS của công ty đó sẽ âm. Đánh giá hiệu quả qua hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay cũng chính xác hơn qua hệ số biên lợi nhuận ròng. một doanh nghiệp càng giảm chi phí của mình một cách hiệu quả . Có nhiều ý kiến khác nhau về việc làm thế nào để giải quyết được vấn đề này. bao gồm giá vốn và chi phí bán hàng. và tìm cách tăng doanh thu. Thông thường. Hệ số P/E cũng rất khác nhau giữa các công ty và các ngành. hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay cao cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng hướng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của mình. tỷ lệ P/E trung bình trên thị trường thường dao động trong khoảng từ 15 – 25.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết nhuận ròng) vì hệ số biên lợi nhuận trước thuế thể hiện khả năng sinh lời thực tế hơn mà không gặp phải rắc rối vì các loại thuế. Vậy hệ số P/E được sử dụng để làm gì? Nguồn: www. doanh nghiệp cần quan tâm tới các biện pháp hạ thấp chi phí. Điều này được hiểu như là một dấu hiệu của P/E. một doanh nghiệp sẽ ở vào tình trạng thuận lợi nếu có hệ số biên lợi nhuận trước thuế cao hơn hệ số biên lợi nhuận trước thuế trung bình của ngành và.Price to Earning Ratio P/E là tỷ lệ giữa giá thị trường và lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phần của một công ty.EBIT Margin Hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (thường được biết đến nhiều hơn với cái tên hệ số biên lợi nhuận hoạt động . trong khi phần lớn ý kiến khác thì nghĩ đơn giản là trong trường hợp này. Một cách tính khác cũng thường được thấy là sử dụng EPS của hai quý trước đó và ước tính cho hai quý tiếp theo.

giá cổ phiếu của một công ty sẽ phản ánh nhận định của các nhà đầu tư về giá trị của công ty đó. hoặc so sánh các chỉ tiêu của doanh nghiệp với các chỉ tiêu bình quân ngành. N ếu một công ty có hệ số P/E cao hơn mức trung bình của toàn bộ thị trường mức bình quân ngành. Kỳ vọng của thị trường về sự phát triển của công ty cũng là một nhân tố được tính tới trong chỉ số này. nếu không chắc chắn giá cổ phiếu của công ty đó sẽ giảm. ngành công nghệ là một ngành có tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc và liên tục có sự đổi mới. P/E và những mặt hạn chế. một cổ phiếu có giá 10000VN Đ và P/E là 75 sẽ đắt hơn một cổ phần trị giá 100.Công ty đó đã phát triển như thế nào trong quá khứ và tốc độ tăng trưởng này có được kỳ vọng sẽ tăng lên.việc so sánh các công ty với nhau chỉ thực sự hữu dụng khi các công ty đó nằm trong cùng một ngành kinh doanh. Tuy nhiên. Nguồn: www. khi mà tập đoàn này tăng trưởng ngoạn mục.vn 67 Biên tập: Monarch Securities . Thứ hai là yếu tố ngành kinh doanh . bạn không thể so sánh tỷ lệ P/E của 2 công ty quá khác biệt nhau để quyết định rằng công ty nào có giá trị tốt hơn.000VN Đ nhưng có tỷ lệ P/E chỉ là 20. Một công ty có hệ số P/E cao cuối cùng sẽ phải “xứng đáng với kì vọng của thị trường” thể hiện thông qua sự tăng trưởng lớn về lợi nhuận hoạt động. tất cả những gì bạn phải làm là tính toán chỉ số P/E sử dụng EPS kế hoạch. Ví dụ. Một ví dụ điển hình là tập đoàn FPT.13 vào ngày 28/11/2008. N ếu như tỷ lệ tăng trưởng kế hoạch không điều chỉnh lại hệ số P/E. và có tỷ lệ P/E trên 80. VD: nếu các yếu tố khác là tương tự nhau. điều này có nghĩa là thị trường đang kỳ vọng vào khả năng tăng trưởng tốt của công ty trong một thời gian tới. Do đó. hay ít nhất là cũng sẽ duy trì không đổi trong tương lai hay không? Rõ ràng là không ổn nếu như trước đây công ty có mức tăng trưởng là 5 nhưng lại có tỷ lệ P/E ở mức trung bình. các doanh nghiệp hay thực thể kinh doanh thường có số nhân (multiple) thấp bởi các doang nhgiệp này hoạt động trong ngành kinh doanh có tốc độ tăng trưởng thấp và tương đối ổn định. đôi khi P/E còn được gọi là số nhân (multiple ) của một cổ phiếu. một tỉ lệ P/E ở mức 20 sẽ cho biết rằng cá nhà đầu tư vào cổ phiếu này sẵn lòng chi 20 $ cho mỗi một đôla lợi nhuận mà công ty đó tạo ra. Sự sụt giảm tỷ lệ P/E là điều hết sức bình thường khi các công ty có tốc độ tăng trưởng ở mức cao vào giai đoạn mới hình thành. Vài năm trước đây. khi đó giá cổ phần sẽ cao hơn giá trị thực. đây là cách tiếp cận P/E quá đơn giản và không tính đến triển vọng tăng trưởng của công ty đó. P/E của một cổ phiếu sẽ cho chúng ta biết là các nhà đầu tư sẵn lòng trả bao nhiêu cho mỗi dollar tiền lãi là bao nhiêu. Đắt hay rẻ Kết hợp P/E để đánh giá giá trị cổ phiếu tốt hơn hẳn so với việc sử dụng đơn thuần giá trị thị trường của cố phiếu đó. Sẽ rất khó để có thể quyết định rằng một chỉ số P/E nào đó là cao hay thấp nếu như không tính toán hai nhân tố chính: Thứ nhất là tốc độ tăng trưởng của công ty . củng cố được vị thế và danh tiếng của mình sau đó chuyển thành các công ty bluechips. Trong trường hợp này. N ói cách khác. N gược lại. tuy nhiên thu nhập và lãi của công ty này không thể duy trì với tốc độ tăng trưởng như trước đây. Tỷ lệ P/E của tập đoàn đã giảm xuống mức 9. Với nội dung này. Việc so sánh các công ty công nghệ này so với các thực thể kinh doanh nói trên sẽ chẳng cho bạn thấy được điều gì. Điều này có nghĩa sử dụng P/E để phân tích cũng sẽ có hạn chế nhất định.stockbiz. Mặc dù số liệu EPS trong công thức tính P/E thường dựa chủ yếu vào lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh của công ty trong 4 quý trước đó nhưng P/E cũng không chỉ đơn thuần là thước đo về hiệu quả hoạt động của công ty trong quá khứ. N ên nhớ rằng. Bạn chỉ nên so sánh các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành kinh doanh. N gày nay. FPTlà một trong những công ty lớn nhất tại Việt N am. có thể là vài tháng hoặc vài năm nữa.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Theo lý thuyết. một cách tốt hơn để lý giải tỉ lệ P/E đó là P/E là sự phản ánh mức độ lạc quan cũng như kì vọng của thị trường về khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai. Tiềm năng phát triển trong tương lai cũng được tính tới khi định giá cổ phiếu.

Nguồn: www. trong suốt thời gian đó thì công ty có thể bị đánh giá thấp hơn giá trị thực. Kết qủa là chúng ta vẫn không biết được dù chúng ta so sánh những con số như nhau hay apples to oranges (để hiểu rõ hơn về vấn đề này. việc xem xét P/E trong một thời gian để xác định xu hướng sẽ hữu ích hơn nhiều. điều này có nghĩa là thị trường đang tin rằng công ty có thể sẽ gặp khó khăn trong tương lai gần.7 lần chi phí trả lãi. hay lại đang so quả táo với quả lê? Thông thường việc tuân thủ các nguyên tắc kế toán (GAAP) mà những nguyên tắc này thay đổi theo thời gian và khác nhau trong từng nước.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Cho đến giờ thì chúng ta biết được rằng trong một số trường hợp nhất định. phụ thuộc vào cách thức làm sổ sách kế toán của doanh nghiệp như thế nào. thậm chí dẫn tới phá sản công ty. Thay vào đó. Do đó. độ sai lệch cũng lớn hơn. Có thể là do công ty đã cảnh báo rằng lợi nhuận ròng thu được sẽ thấp hơn kỳ vọng. Giá cổ phiếu giảm thường do tác động của một số nguyên nhân nào đó. các chủ nợ có thể đi đến gây sức ép lên công ty. Để khiến cho mọi việc thêm phức tạp. Điều này sẽ không được phản ánh trong hệ số P/E cho đến khi thông tin về lợi nhuận ròng thật sự được đưa ra. EPS có thể bị bóp méo. Và kết quả là chúng ta vẫn không thể biết được liệu có so sánh đúng những số liệu này không. cũng có sự khác biệt giữa các quốc gia. hãy xem các loại khác nhau của EPS) • Lạm phát: Trong thời gian lạm phát cao. Có nhiều cách lý giải P/E Một tỷ lệ P/E thấp cũng không nhất thiết là công ty đó bị định giá thấp. N hưng việc phân tích tỷ lệ P/E cũng chỉ có giá trị trong một số trường hợp nào nhất định và việc phân tích nà vẫn có những “cạm bẫy”. Việc tìm xem một công ty có thể thực hiện trả lãi đến mức độ nào cũng rất quan trọng. Rõ ràng. EPS có thể bị bóp méo. Ví dù: Doanh nghiệp có Lãi trước thuế và lãi vay là 80 tỷ VN Đ và chi phí tiền nợ lãi hàng năm là 30 tỷ VN Đ thì: Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = 80 tỷ VN Đ / 30 tỷ VN Đ = 2. hoặc Nn chứa dưới nhiều con số. khả năng thanh toán lãi vay càng cao thì khả năng thanh toán lãi của doanh nghiệp cho các chủ nợ của mình càng lớn. prodded và cho vào trong những con số khác nhau phụ thuộc vào bạn làm sổ sách kế toán như thế nào. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay được tính bằng tỷ số giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) trên lãi vay: Trông đó Lãi trước thuế và lãi vay cũng như Lãi vay là của năm cuối hoặc là tổng của 4 quý gần nhất. Cũng như tất cả các chỉ số khác. tỷ lệ P/E có khuynh hướng thấp hơn trong suốt thời gian lạm phát cao bởi lợi nhuận đã bị bóp méo đi. N ếu công ty quá yếu về mặt này. Lạm phát sẽ khiến cho việc theo dõi trở nên khó khăn vì thông tin trong quá khứ sẽ không còn phù hợp nhiều với điều kiện hiện tại nữa. thu nhập của doanh nghiệp cao gấp 2.Interest Coverage Ratio Hệ số khả năng thanh toán lãi vay cho biết mức độ lợi nhuận đảm bảo khả năng trả lãi như thế nào. Hơn nữa việc tính toán lợi nhuận doanh nghiệp bị chi phối bởi các nguyên tắc kế toán. Làm phức tạp thêm các vấn đề.67 N ói cách khác.stockbiz. P/E có thể giúp xác định xem liệu một công ty có được đánh giá quá cao hoặc đang bị định giá thấp hay không. Mà các nguyên tắc kế toán (GAAP) có thể thay đổi theo thời gian. Một vài nhân tố có thể khiến cho việc phân tích P/E trở nên vô ích bao gồm: • Hoạt động kế toán: Lợi nhuận ròng là một chỉ số kế toán bao gồm cả những khoản mục phi tiền tệ.vn 68 Biên tập: Monarch Securities . Hệ số khả năng thanh toán lãi vay . lớn hơn với con số thực tế. hàng tồn kho và chi phí khấu hao có khuynh hướng giảm đi vì chi phí thay thế hàng hoá và trang thiết bị tăng theo mức giá chung của thị trường.

Theo công thức trên. N ăng lực tài chính đó tồn tại dưới dạng tiền tệ (tiền mặt. Tuy nhiên ở đây xuất hiện mâu thuẫn: Thứ nhất. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn dùng để đo lường khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp như nợ và các khoản phải trả) bằng các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Khả năng trả lãi vay của doanh nghiệp thấp cũng thể hiện khả năng sinh lợi của tài sản thấp. khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp là chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. các khoản thuế chưa nộp ngân hàng nhà nước.. hàng gửi bán. như tiền mặt. Các doanh nghiệp cũng có thể tạo ra nguồn tiền mặt từ khấu hao và có thể sử dụng nguồn vốn đó để trả nợ lãi. và chi phí cổ tức ưu đãi. nhưng điều đó không có nghĩa là công ty sẽ bị phá sản vì có rất nhiều cách để huy động thêm vốn. Khả năng thanh toán lãi vay thấp cho thấy một tình trạng nguy hiểm.vn 69 Biên tập: Monarch Securities . khoản nợ tiền hàng do xuất phát từ quan hệ mua bán các yếu tố đầu vào hoặc sản phNm hàng hóa doanh nghiệp phải trả cho người bán hoặc người mua đặt trước. Mặc dù với tỷ lệ nhỏ hơn 1. khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng lớn. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn . N ếu công ty gặp phải rắc rối trong vấn đề đòi các khoản phải thu hoặc thời gian thu hồi tiền mặt kéo dài. khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ là tốt nếu tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn chuyển dịch theo xu hướng tăng lên và nợ ngắn hạn chuyển dịch theo xu hướng giảm xuống. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn được tính theo công thức sau: Hệ số này càng cao. tổ chức có quan hệ cho doanh nghiệp vay hoặc nợ. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay còn được gọi là hệ số thu nhập trả lãi định kỳ và còn có tên tiếng Anh là Times interest earned Ratio. do đó dẫn tới mất khả năng thanh toán và vỡ nợ.Current Ratio Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là năng lực về tài chính mà doanh nghiệp có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ cho các cá nhân. Nguồn: www. có khả năng không đạt được tình hình tài chính tốt. hoặc đều chuyển dịch theo xu hướng cùng tăng nhưng tốc độ tăng của tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn lớn hơn tốc độ tăng của nợ ngắn hạn. các khoản chưa trả lương. các khoản phải thu. Tỷ lệ này cho phép hình dung ra chu kì hoạt động của công ty xem có hiệu quả không. thì công ty rất dễ gặp phải rắc rối về khả năng thanh khoản. N hững gì mà một doanh nghiệp cần phải đạt tới là tạo ra một độ an toàn hợp lý. thành phNm. hàng tồn kho). suy giảm trong hoạt động kinh tế có thể làm giảm Lãi trước thuế và lãi vay xuống dưới mức nợ lãi mà công ty phải trả. không thể nói một cách đơn giản tình hình tài chính của doanh nghiệp là tốt nếu khả năng thanh toán ngắn hạn lớn. hoặc khả năng biến sản phNm thành tiền mặt có tốt không. các tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền như: hàng hóa. bảo đảm khả năng thanh toán cho các chủ nợ của mình. Các khoản nợ của doanh nghiệp có thể là các khoản vay ngân hàng. hoặc đều chuyển dịch theo xu hướng cùng giảm nhưng tốc độ giảm của tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn nhỏ hơn tốc độ giảm của nợ ngắn hạn.stockbiz. các khoản phải thu từ các cá nhân mắc nợ doanh nghiệp. Tuy nhiên rủi ro này được hạn chế bởi thực tế Lãi trước thuế và lãi vay không phải là nguồn duy nhất để thanh toán lãi. tiền gửi …). N ếu hệ số này nhỏ hơn 1 thì doanh nghiệp có khả năng không hoàn thành được nghĩa vụ trả nợ của mình khi tới hạn. chi phí tiền thuê. Chỉ riêng hệ số khả năng thanh toán lãi vay thì chưa đủ để đánh giá một công ty vì hệ số này chưa đề cập đến các khoản thanh toán cố định khác như trả tiền nợ gốc.

chia cho toàn bộ vốn chủ sở hữu (hay vốn cổ phần) vào lúc đầu niên độ kế toán. N ếu lấy tổng tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn để nói lên khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp thì chẳng khác gì kiểu dùng nợ để trả nợ vay. Thứ hai. Ví dụ: N ếu EBIT lên tới 200 tỷ VN Đ trong khi doanh thu là 1000 tỷ VN Đ. Tính hợp lý của hệ số này phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh. ký cược…) hoặc được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu. phản ánh việc sử dụng tài sản không hiệu quả. ngành nghề nào có tài sản lưu động chiếm tỷ trọng cao (chẳng hạn Thương mại) trong tổng tài sản thì hệ số này cao và ngược lại. vì bộ phận này không vận động không sinh lời. Chính vì vậy. Hệ số biên lợi nhuận hoạt động cho biết một đồng doanh thu có thể tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Và khi đó khả năng thanh toán của doanh nghiệp thực tế sẽ là không cao nếu không muốn nói là không có khả năng thanh toán.. Các nhà quản lý cần phải tìm ra các nguyên nhân khiến hệ số lợi nhuận hoạt động cao hay thấp để từ đó họ có thể xác định xem doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không. Tài sản lưu động tồn trữ lớn. từ đó tham khảo khi quyết định mua cổ phiếu của công ty nào.Operating Profit Margin Hệ số biên lợi nhuận hoạt động cho biết lãnh đạo doanh nghiệp đã thành công đến mức nào trong việc tạo ra lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp.stockbiz. Chỉ số này là thước đo chính xác nhất để đánh giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy được tạo ra bao nhiêu đồng lời.Return on Equity Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) phản ánh mức thu nhập ròng trên vốn cổ phần của cổ đông (hay trên giá trị tài sản ròng hữu hình). hàng tồn kho lớn (tức nguyên vật liệu dự trữ quá lớn không dùng hết và hàng hóa. ROE= Lợi nhuận ròng / Vốn cổ phần Trị giá ROE được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng theo niên độ kế toán sau khi đã trả cổ tức cho cổ phần ưu đãi nhưng trước khi trả cổ tức cho cổ phần thường.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Khả năng thanh toán ngắn hạn lớn có thể do: các khoản phải thu (tức nợ không đòi được hoặc không dùng để bù trừ được) vẫn còn lớn. Chính vì thế có thể vốn vay ngắn hạn của doanh nghiệp nhỏ nhưng nợ dài hạn và nợ khác lớn. Hệ số biên lợi nhuận hoạt động cao có nghĩa là quản lý chi phí có hiệu quả hay nghĩa là doanh thu tăng nhanh hơn chi phí hoạt động. Hệ số biên lợi nhuận hoạt động là một thước đo đơn giản nhằm xác định đòn bNy hoạt động mà một doanh nghiệp đạt được trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.. hoặc được hình thành từ nợ khác (như các khoản ký quỹ. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần . Hệ số này thường được các nhà đầu tư phân tích để so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường. Nguồn: www. Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện tại còn có tên tiếng Anh là liquidity ratio Hệ số lợi nhuận hoạt động . không phải hệ số này càng lớn càng tốt. hoặc xem giá bán sản phNm đã tăng nhanh hơn hay chậm hơn chi phí vốn. thì Hệ số lợi nhuận hoạt động là: 200 tỷ VNĐ / 1000 tỷ VNĐ = 20%. chẳng hạn cho 4 quý gần nhất hoặc 3 năm gần nhất. Hệ số lợi nhuận hoạt động được tính bằng lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) chia cho doanh thu: Hệ số biên lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay / Doanh thu Hệ số biên lợi nhuận hoạt động được tính cho các giai đoạn khác nhau.vn 70 Biên tập: Monarch Securities . tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn có thể được hình thành từ vốn vay dài hạn như tiền trả trước cho người bán. thành phNm tồn kho không bán được không đối lưu được) tức là có thể có một lượng lớn.

Ví dụ: Giả sử rằng công ty A kiếm được khoản lợi nhuận là 100 tỷ VN Đ trên doanh thu 1000 tỷ VN Đ. Vì vậy công thức trên được thay bằng công thức gần đúng.Return on Invested Capital Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư (Return of Invested Capital .Thuế suất) / Vốn đầu tư Trong đó Vốn đầu tư = Tổng tài sản .Nợ ngắn hạn ROCE là một chỉ số tốt để so sánh khả năng sinh lời của các doanh nghiệp. N hư vậy rõ ràng là công ty A đã sử dụng vốn hiệu quả hơn công ty B. B có biên lợi nhuận là 15%. Nguồn: www. Công thức tính hệ số thu nhập trên vốn đầu tư như sau: ROIC = EBIT * (1. Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng được tính theo công thức: ROCE = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay / Vốn sử dụng Trong đó: Vốn sử dụng = Tổng tài sản . và ROCE đo lường khả năng này của công ty. ngay cả khi họ cung cấp thuyết minh báo cáo tài chính. một công ty phải huy động vốn theo một cách ít tốn kém nhất.ROIC) phản ánh khả năng sử dụng vốn đầu tư để tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư cũng nên so sánh ROCE của một công ty với chi phí vay vốn hiện tại. nhà đầu tư bao giờ cũng kì vọng sẽ thu về một khoản tiền lời cao hơn nhiều so với mức 8 triệu VN Đ như trên. Bên cạnh đó ROCE cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. mở rộng quy mô. Khi đầu tư 100 triệu VN Đ này vào một doanh nghiệp. nếu giả sử rằng lượng vốn mà A sử dụng là 500 tỷ VN Đ. công ty B kiếm được 150 tỷ VN Đ tiền lãi trên tổng doanh thu là 1000 tỷ VN Đ. A có biên lợi nhuận là 10%. N ếu một nhà đầu tư gửi tiết kiệm ngân hàng 100 triệu VN Đ với mức lãi suất là 8% một năm. thì lợi nhuận tạo ra cũng chỉ để trả lãi vay ngân hàng. B sử dụng là 1000 tỷ VN Đ. N hưng để tạo ra mức lãi cao.Tổng nợ ngắn hạn Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng . vậy nếu công ty có khoản vay ngân hàng tương đương hoặc cao hơn vốn cổ đông.Return On Capital Employed Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng là chỉ số thể hiện khả năng thu lợi nhuận của một doanh nghiệp dựa trên lượng vốn đã sử dụng. Tuy nhiên. • ROE cao hơn lãi vay ngân hàng thì chúng ta phải đánh giá xem công ty đã vay ngân hàng và khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường chưa để có thể đánh giá công ty này có thể tăng tỷ lệ ROE trong tương lai hay không.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Tỷ lệ ROE càng cao càng chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.(tiền và các khoản tương đương tiền) . có nghĩa là công ty đã cân đối một cách hài hòa giữa vốn cổ đông với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy động vốn. N ếu xét về mức sinh lợi đơn thuần.các khoản nợ không phải trả lãi Tuy nhiên tính theo công thức này không đơn giản vì rất khó xác định đâu là các khoản nợ không phải trả lãi. do các báo cáo tài chính do các doanh nghiệp Việt N am rất ít khi báo cáo đầy đủ.vn 71 Biên tập: Monarch Securities . Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư . Khi đó tỉ lệ ROCE của A và B tương ứng là 20% và 10%. các nhà đầu tư có thể đánh giá ở các góc độ cụ thể như sau: • ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng. trong đó vốn đầu tư được coi là bằng vốn sử dụng (Capital Employed): Vốn đầu tư = Vốn sử dụng = Tổng tài sản .stockbiz. như vậy thu nhập trên vốn của anh ta là 8 triệu VN Đ. Cho nên hệ số ROE càng cao thì các cổ phiếu càng hấp dẫn các nhà đầu tư hơn. Khi tính toán được tỷ lệ này.

Hệ số vòng quay các khoản phải thu . số dư cuối kỳ các khoản phải thu của tháng đầu tiên và số dư cuối kỳ các khoản phải thu của các tháng tiếp theo trong kỳ. Do đó. điều này đương nhiên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất.Account Receivable Turnover Ratio Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến đổi các khoản phải thu thành tiền mặt. điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng mua nguyên vật liệu. không trả lúc này thì trả lúc khác. Trong 100 tỷ VN Đ tiền vốn thì có 40 tỷ VN Đ vừa được huy động và hiện vẫn chưa đầu tư sản xuất. trong trường hợp này. thay vào đó hãy xem xét chỉ số này qua các năm. lên tới 25%. các nhà đầu tư nên tránh việc đầu tư dựa trên số liệu ROCE trong chỉ một năm. kéo theo yêu cầu phải có lượng tiền nhiều hơn. nhưng thông thường thì ROCE ít nhất phải cao gấp đôi tỉ lệ lãi suất. kinh doanh của doanh nghiệp. doanh nghiệp phải đi vay ngân hàng để bổ sung vào lượng tiền hiện có hoặc chỉ sản xuất với số lượng tương ứng với số lượng nguyên vật liệu được mua vào từ số tiền hiện có của doanh nghiệp. vì thế phải trừ các khoản này đi. nhãn hiệu. cuối cùng thì tiền vẫn thuộc về doanh nghiệp. trong khi đó do yêu cầu của thị trường. các công ty công nghiệp nặng. vì thế mà nó làm thổi phồng lượng vốn sử dụng của doanh nghiệp và làm giảm ROCE. ROCE cũng có thể phản ánh không chính xác hiệu quả của các doanh nghiệp có lượng tiền dự trữ lớn. N hững người theo trường phái bảo thủ còn cho rằng các tài sản vô hình như thương hiệu. vì theo logic thông thường. Hệ số này là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu / bình quân các khoản phải thu Khoản tiền phải thu từ khách hàng là số tiền mà khách hàng hiện tại vẫn còn chiếm dụng của doanh nghiệp. tức là ROCE = 15%. khách hàng nợ rồi khách hàng cũng sẽ phải trả cho doanh nghiệp.stockbiz. Tuy nhiên. trong khi thời điểm đó lượng tiền của doanh nghiệp không đủ và đáng ra nếu khách hàng thanh toán những khoản nợ với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ có đủ số tiền cần thiết để mua đủ số lượng nguyên vật liệu theo yêu cầu. Vì được dùng để đo lường mức sinh lợi của một công ty so với lượng vốn mà nó sử dụng nên ROCE là chỉ số rất quan trọng đối với các công ty có mức độ tập trung vốn cao như các công ty truyền thông. được tính bằng cách lấy doanh thu trong kỳ chia cho số dư bình quân các khoản phải thu trong kỳ.vn 72 Biên tập: Monarch Securities . Lượng tiền này được tính là một phần của số vốn mà doanh nghiệp sử dụng thậm chí ngay cả khi nó chưa được dùng tới. Số dư bình quân các khoản phải thu trong kỳ được tính bằng cách lấy trung bình của số dư đầu kỳ các khoản phải thu của tháng đầu tiên. Chỉ đến khi khách hàng thanh toán bằng tiền cho khoản phải thu này thì coi như lượng vốn mà doanh nghiệp bị khách hàng chiếm dụng mới không còn nữa. vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng nếu khách hàng chiếm dụng ngày càng cao. năng lượng.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Không có một điểm quy chuNn nào cho các doanh nghiệp. N ếu một doanh nghiệp có thu nhập trên mỗi đồng vốn sử dụng tăng qua các năm thì doanh nghiệp đó sẽ có giá hơn các doanh nghiệp khác. doanh nghiệp cần tăng lượng hàng sản xuất. N ếu chỉ tính lượng vốn thực sử dụng thì con số ROCE còn ngoạn mục hơn. N ếu không có số liệu về số dư các khoản phải thu hàng tháng. Việc chiếm dụng vốn này thoạt nhìn không mấy quan trọng. Nguồn: www. Tuy nhiên. N hưng cũng hãy cNn thận với sự sụt giảm ROCE vì đây là dấu hiệu cho thấy công ty đang mất đi lợi thế của mình. Công ty nào có ROCE thấp hơn thì có nghĩa là nó đang sử dụng vốn một cách không hiệu quả. Để tính toán hệ số này chính xác hơn. Tính nhất quán là một yếu tố rất quan trọng đối với hoạt động của một công ty. Ví dụ: một công ty có lợi nhuận là 15 tỷ VN Đ trên lượng vốn sử dụng là 100 tỷ VN Đ. R&D không được tính là bộ phận cấu thành vốn sử dụng (capital employed). người ta dùng doanh thu không thanh toán ngay trong kỳ thay cho doanh thu trong kỳ. có thể thay số dư bình quân các khoản phải thu bằng số dư cuối kỳ các khoản phải thu. và đặc biệt quan trọng đối với các công ty xăng dầu. N ói cách khác.

N gược lại với chỉ số vòng quay các khoản phải thu. Từ chỉ số vòng quay các khoản phải thu ta tính được hệ số ngày thu tiền bình quân bằng cách lấy số ngày trong kỳ chia cho vòng quay các khoản phải thu. Hệ số vòng quay hàng tồn kho . lượng tiền mặt sẽ ngày càng giảm. mức tồn kho cao là xấu. Hệ số này lớn cho thấy tốc độ quay vòng của hàng hóa trong kho là nhanh và ngược lại. tạo ra sự chủ động trong việc tài trợ nguồn vốn lưu động trong sản xuất. Vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ. nếu nhu cầu thị trường tăng đột ngột thì rất có khả năng doanh nghiệp bị mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần. hệ số vòng quay các khoản phải thu càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi nợ của doanh nghiệp càng nhanh. Có nghĩa là doanh nghiệp sẽ ít rủi ro hơn nếu khoản mục hàng tồn kho trong báo cáo tài chính có giá trị giảm qua các năm. Nguồn: www.vn 73 Biên tập: Monarch Securities . làm giảm sự chủ động của doanh nghiệp trong việc tài trợ nguồn vốn lưu động trong sản xuất và có thể doanh nghiệp sẽ phải đi vay ngân hàng để tài trợ thêm cho nguồn vốn lưu động này. vì như vậy có nghĩa là lượng hàng dự trữ trong kho không nhiều.Inventory Turnover Ratio Hệ số vòng quay hàng tồn kho thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho. dự trữ nguyên liệu vật liệu đầu vào cho các khâu sản xuất không đủ có thể khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ. Hơn nữa. Hệ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều. hệ số này quá cao cũng không tốt. Vì vậy.stockbiz. nếu hệ số này nhỏ thì tốc độ quay vòng hàng tồn kho thấp. N gược lại. chỉ số ngày thu tiền bình quân càng nhỏ thì tốc độ thu hồi công nợ phải thu của doanh nghiệp càng nhanh. hàng tồn kho mang đậm tính chất ngành nghề kinh doanh nên không phải cứ mức tồn kho thấp là tốt. hệ số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo mức độ sản xuất và đáp ứng được nhu cầu khách hàng. khả năng chuyển đổi các khoản nợ phải thu sang tiền mặt cao. cần so sánh hệ số ngày thu tiền bình quân với số ngày thanh toán cho các khoản công nợ phải thu mà doanh nghiệp đó quy định. nếu hệ số này càng thấp thì số tiền của doanh nghiệp bị chiếm dụng ngày càng nhiều. Hệ số vòng quay hàng tồn kho được xác định bằng giá vốn hàng bán chia cho bình quân hàng tồn kho.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết N ói chung. Trong mỗi ngành khác nhau thì chỉ số này cũng khác nhau và để đánh giá hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. Cần lưu ý. Trong đó Hệ số vòng quay hàng tồn kho cũng được tính cho 4 quý gần nhất theo công thức sau: Trong đó Hệ số vòng quay hàng tồn kho thường được so sánh qua các năm để đánh giá năng lực quản trị hàng tồn kho là tốt hay xấu qua từng năm. Tuy nhiên. điều này giúp cho doanh nghiệp nâng cao luồng tiền mặt.

Khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp được tính theo công thức: Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn . N ợ đến hạn và quá hạn phải trả bao gồm nợ ngắn hạn.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Để có thể đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.Asset Turnover Ratio Hệ số vòng quay tổng tài sản dùng để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài sản của công ty. tài sản có thể chuyển đổi thành tiền là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (cổ phiếu. khoản đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp không có nhưng lượng hàng hóa. nợ dài hạn đến hạn phải trả. thành phNm. tiền đang chuyển. trái phiếu).vn 74 Biên tập: Monarch Securities . vật tư chưa thể bán nhanh. Hệ số vòng quay tổng tài sản . vòng quay của dòng tiền….Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn Hàng tồn kho là hàng hóa. nợ khác kể cả những khoản trong thời hạn cam kết doanh nghiệp còn được nợ. cũng như chưa tính đến khoản phải thu mà khi cần đơn vị có thể thỏa thuận để bù trừ khoản nợ phải trả cho các chủ nợ. Tiền ở đây có thể là tiền gửi. Tuy nhiên khi sử dụng hệ số thanh toán nhanh phải lưu ý một số điểm: Thứ nhất. Thứ hai. tiền mặt. nên chưa thể chuyển thành tiền ngay được.stockbiz. tình hình tài chính được đánh giá tốt hay xấu tùy thuộc vào lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lớn hay bé. hoặc khấu trừ.Quick Ratio Khả năng thanh toán nhanh được hiểu là khả năng doanh nghiệp dùng tiền hoặc tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để trả nợ ngay khi đến hạn và quá hạn. nợ ngắn hạn có thể lớn nhưng chưa cần thanh toán ngay thì khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp cũng có thể được coi là lớn. việc xem xét chỉ tiêu hàng tồn kho cần được đánh giá bên cạnh các chỉ tiêu khác như lợi nhuận. đối lưu ngay được. thành phNm tồn kho có thể bán ngay bất cứ lúc nào lớn. mà lại đánh giá khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp thấp. doanh thu. Khả năng thanh toán nhanh .tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần). N ợ ngắn hạn chưa đến hạn trả mà buộc doanh nghiệp phải tính đến khả năng trả nợ ngay trong khi nợ dài hạn và nợ khác phải trả hoặc quá hạn trả lại không tính đến thì sẽ là không hợp lý. có nghĩa là hệ số vòng quay tổng tài sản càng cao thì lợi nhuận biên tế càng nhỏ và ngược lại. Tuy nhiên muốn có kết luận chính xác về mức độ hiệu quả của việc sử dụng tài sản của một công ty chúng ta cần so sánh hệ số vòng quay tài sản của công ty đó với hệ số vòng quay tài sản bình quân của ngành. Nguồn: www. nợ ngắn hạn nhỏ hay lớn. hàng gửi bán. công thức này vô hình chung đã triệt tiêu năng lực thanh toán "không dùng tiền" của doanh nghiệp trong việc trả các khoản nợ đến hạn. Tức là chưa tính đến khả năng doanh nghiệp dùng một lượng hàng hóa mà thị trường có nhu cầu cao có thể bán ngay được hoặc xuất đối lưu. khoản phải thu có thể bù trừ ngay được cho các khoản phải trả nhiều. điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp. Công thức tính Hệ số vòng quay tổng tài sản như sau: Hệ số vòng quay tổng tài sản càng cao đồng nghĩa với việc sử dụng tài sản của công ty vào các hoạt động sản xuất kinh doanh càng hiệu quả. Thông qua hệ số này chúng ta có thể biết được với mỗi một đồng tài sản có bao nhiêu đồng doanh thu được tạo ra. Khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp cao hay thấp. cũng như nên được đặt trong điều kiện kinh tế vĩ mô. Và như vậy sẽ là sai lầm khi lượng tiền của doanh nghiệp có thể ít. Hệ số này lại ngược với lợi nhuận biên tế (profit margin .

Khoản phải thu . điều đó có nghĩa là nó đã bán hàng nhưng chưa thu được tiền. Nguồn: www.vn 75 Biên tập: Monarch Securities . N ợ. khoản phải thu thường được ghi như một tài sản bởi nó thể hiện sự ép buộc pháp luật lên khách hàng để hoàn trả khoản nợ ngắn hạn của mình.stockbiz. khoản phải trả đề cập đến các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp và ngân hàng.Accounts Payable Khoản phải trả là một khoản mục kế toán thể hiện nghĩa vụ của doanh nghiêp phải trả toàn bộ số nợ ngắn hạn của mình cho các chủ nợ. độ lớn của hệ số này phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và kỳ hạn thanh toán các món nợ trong kỳ. đặc biệt là các khoản nợ lớn có thể được thực hiện thông qua thế chấp hoặc bảo đảm bằng chính tài sản của người đi vay và do vậy mà chủ nợ sẽ có quyền đối với tài sản đó trong trường hợp người đi vay không có khả năng trả nợ. N ợ tiền là hình thức nợ phổ biến nhất trong đó người cho vay cam kết sẽ cho vay một lượng tiền nhất định trong một khoảng thời gian cố đinh. Có rất nhiều loại nợ khác nhau trong đó bao gồm khoản nợ bằng tiền. Một khoản nợ được tạo ra khi một người cho vay đồng ý cho người đi vay vay một lượng tài sản nhất định. bằng trái phiếu hoặc bằng kì phiếu. đó là khi khách hàng ghi giấy nhận nợ với công ty cho những sản phNm hay dịch vụ đã nhận. N ợ dài hạn là các khoản nợ và các nghĩa vụ về mặt tài chính khác mà doanh nghiệp phải trả sau một khoảng thời gian từ một năm trở lên kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán. Trong bảng cân đối kế toán. Khoản phải trả là khoản nợ phải trả trong một thời hạn nhất định để tránh việc vỡ nợ. thời gian tính là theo năm. Lãi đối với các khoản vay được tính bằng tỉ lệ phần trăm của khoản nợ ban đầu. Cũng giống như tài sản. N ợ ngắn hạn là các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong khoảng thời gian từ 1 năm trở xuống. Các khoản nợ phát sinh từ việc vay tiền để mua hàng hóa dịch vụ hoặc các tài sản tài chính khác.Accounts Receivable Khoản phải thu là khoản mà khách hàng (cá nhân hay công ty) phải trả cho một doanh nghiệp cho những sản phNm hay dịch vụ đã được chuyển đến hay đã được sử dụng mà chưa được trả tiền. và tránh được những rắc rối về thanh toán khi một giao dịch được thực hiện.Debt Khoản nợ là lượng tiền mà một cá nhân hoặc một công ty nợ một cá nhân hoặc một tổ chức khác. Trong xã hội ngày nay người cho vay thường yêu cầu người đi vay trả lãi trong thời gian vay. Thuật ngữ Accounts Payable đôi khi cũng được sử dụng làm tên gọi của phòng ban hoặc bộ phận chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp cho các nhà cung cấp hoặc các chủ nợ khác. Khoản phải trả .Thuật ngữ tài chính   Chi tiết N hìn chung hệ số này bằng 1 là lý tưởng nhất. N ếu một công ty có khoản phải thu. Tuy nhiên giống như hệ số thanh toán nợ ngắn hạn. Hình thức bán hàng này thường được áp dụng cho một số khách hàng thường xuyên hay một số khách hàng đặc biệt được gửi hóa đơn định kỳ. nợ của doanh nghiệp được chia làm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. khoản phải trả được gọi là khoản nợ (liabilities) của doanh nghiệp. Các khoản phải thu thường dưới dạng tín dụng và thường trong thời gian ngắn. từ vài ngày cho đến 1 năm. Khoản nợ . N ợ ngắn hạn bao gồm khoản phải trả và các khoản nợ dài hạn đến hạn trả. Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ được phát hành bởi một số cơ quan nhất định như là các công ty hoặc chính phủ. N ói cách khác. Hầu hết các công ty đều cho phép một phần lượng bán của mình dưới hình thức trả chậm. và sẽ được hoàn trả vào một ngày xác định. Trong các bản cân đối kế toán của công ty đại chúng. Trong tài chính doanh nghiệp.

tiền nước. các khoản khấu trừ.000VN Đ.vn 76 Biên tập: Monarch Securities . Thu nhập ròng . Ví dụ. Số liệu này được thể hiện trên báo cáo thu nhập. Thu nhập ròng trên cổ phần . Mỗi công ty cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp dịch vụ trước. N gười ta thường so sánh tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn để xác định khả năng thanh toán ngắn hạn và vốn lưu động ròng của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn .. Khi đưa ra quyết định dựa trên số liệu về thu nhập ròng.Current assets Tài sản ngắn hạn hay còn gọi là tài sản lưu động là một khoản mục trong bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả loại tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi sang tiền mặt trong vòng 1 năm.Earnings Per Share Nguồn: www.000.C3 .000VN Đ thuế thu nhập. sau khi trừ các khoản thuế. Mỗi khi có yêu cầu thanh toán các hoá đơn thì phải thanh toán ngay.Net Income Thu nhập ròng là tổng thu nhập của một doanh nghiệp.000. các nhà đầu tư cần phải xem xét lại chất lượng của các số liệu trong công thức tính toán ra kết quả này. Giả sử rằng bạn phải đóng 50. đó là số liệu tính toán nằm ở dòng cuối cùng nên còn được gọi bằng tên tiếng Anh là "the bottom line". thu nhập ròng cũng có thể được làm đẹp hơn thông qua các thủ thuật kế toán bằng cách làm tăng tổng doanh thu hoặc che giấu các khoản chi phí.C2 . Chỉ số này cũng được sử dụng để tính toán thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS). hàng tồn kho và những tài sản có tính thanh khoản khác.C1 . các khoản phải thu ngắn hạn. giả định rằng bạn có tổng thu nhập là 500.stockbiz.000VN Đ. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. hoá đơn thanh toán được gửi sau khi ta đã sử dụng. Thu nhập này sau khi trừ đi khoản thuế phải nộp ta được thu nhập ròng.. N hư vậy bạn sẽ có thu nhập trước thuế là 300. trả nợ.C4 .000.000. Ví dụ như tiền điện thoại.000VN Đ còn lại chính là thu nhập ròng của bạn. thuế và các chi phí khác liên quan đến họat động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo các chuNn mực kế toán Việt N am. N ếu cá nhân hoặc công ty mà không thanh toán hoá đơn của mình thì sẽ bị coi là vỡ nợ. Xét về phương diện tài chính cá nhân. số tiền 250.000VN Đ. Tài sản ngắn hạn rất quan trọng trong kinh doanh bởi đó là những tài sản được sử dụng trong cho hoạt động hàng ngày và chi trả cho các chi phí phát sinh. các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. tiền ga. tổng các khoản giảm trừ và trả nợ là 200. Ở mức độ hộ gia đình chúng ta cũng sẽ phải chi trả các hoá đơn hàng hoá dịch vụ tiêu dùng hàng tháng. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền. hay còn gọi là lợi nhuận thuần.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Thuật ngữ "Khoản phải trả" không chỉ sử dụng giới hạn cho tài chính doanh nghiệp. Thu nhập ròng được tính toán từ tổng thu nhập có điều chỉnh thêm các khoản chi phí hoạt động.C5 Trong đó: • I1 = Doanh thu thuần • I2 = Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính • I3 = Các khoản thu nhập bất thường • C1 = Giá vốn hàng bán • C2 = Chi phí bán hàng • C3 = Chi phí quản lý doanh nghiệp • C4 = Các khoản chi phí bất thường • C5 = Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Cũng giống các tài khoản kế toán khác. thu nhập ròng (lãi ròng) được tính theo công thức sau: Thu nhập ròng = I1 + I2 + I3 . khấu hao.000. lãi suất. thì có thu nhập chịu thuế.

Ví dụ: giả định rằng một công ty có thu nhập ròng là 25 tỷ VN Đ. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp. Công Thức Tính Hệ số điều chỉnh Nguồn: www. Sau đây là các trường hợp Điều chỉnh EPS: • Trường hợp tách. Nên điều chỉnh EPS khi nào? Thật đơn giản nếu EPS của các CP đều được tính theo công thức trên. thưởng cổ phiếu: trong ngày giao dịch không hưởng quyền.5 triệu = 1920 VN Đ. Tuy nhiên trên thực tế người ta thường hay đơn giản hoá việc tính toán bằng cách sử dụng số cổ phiếu đang lưu hành vào thời điểm cuối kì (khi đó EPS tính được gọi là EPS pha loãng . Một khía cạnh rất quan trọng của EPS thường hay bị bỏ qua là lượng vốn cần thiết để tạo ra thu nhập ròng (net income) trong công thức tính trên. EPS cơ bản đang được thực hiện theo phương pháp bình quân trọng số khối lượng đang lưu hành 4 quý gần nhất. chia cổ tức bằng CP. Có thể làm giảm EPS dựa trên công thức cũ bằng cách tính thêm cả các cổ phiếu chuyển đổi.5 x 15 triệu = 12. • Trường hợp phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: EPS cơ bản sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền Các trường hợp điều chỉnh EPS cơ bản vào kỳ báo cáo kế tiếp: • Mua bán cổ phiếu quỹ.5 triệu là bình quân gia quyền của số cổ phiếu lưu hành trên thị trường trong kì tính toán = 0. 12. N ếu như các yếu tố khác là cân bằng thì rõ ràng doanh nghiệp này tốt hơn doanh nghiệp còn lại.stockbiz. Do có sự thay đổi về số lượng CP đang lưu hành nên ta cần điều chỉnh EPS cơ bản. Trong đó 24 tỷ VN Đ là số tiền còn lại sau khi chia cổ tức ưu đãi (25 tỷ -1 tỷ). Hiện nay. gộp cổ phiếu. EPS cơ bản sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tách.vn 77 Biên tập: Monarch Securities . phát hành thêm CP.diluted EPS). được tính bởi công thức: EPS = (Thu nhập ròng . Hai doanh nghiệp có thể có cùng tỉ lệ EPS nhưng một trong hai có thể có ít cổ phần hơn_tức là doanh nghiệp này sử dụng vốn hiệu quả hơn. Tốt hơn hết là không nên dựa vào một thước đo tài chính duy nhất mà nên kết hợp với các bản phân tích tài chính và các chỉ số khác. • Phát hành cổ phiếu cho cán bộ. Vì doanh nghiệp có thể lợi dụng các kĩ thuật tính toán để đưa ra con số EPS hấp dẫn nên các nhà đầu tư cũng cần hiểu rõ cách tính của từng doanh nghiệp để đảm bảo "chất lượng" của tỉ lệ này.cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / lượng cổ phiếu bình quân đang lưu thông Trong việc tính toán EPS.5 triệu. công nhân viên hay cho một số cổ đông riêng lẻ. gộp CP. Đây cũng chính là bộ phận chủ yếu cNu thành nên tỉ lệ P/E.5 x 10 triệu + 0. khi đó EPS của công ty được tính như sau: EPS = 24 tỷ/12. N hưng trên thực tế có những trường hợp tách. phát hành quyền mua CP mới… thì EPS cơ bản sẽ không phản ánh đựơc chính xác số lựợng CP đang lưu hành.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị trường. sẽ chính xác hơn nếu ta sử dụng lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kì để tính toán vì lượng cổ phiếu thường xuyên thay đổi theo thời gian. N ếu công ty trích 1 tỷ VN Đ để trả cổ tức ưu đãi và có khoảng 10 triệu cổ phần trong nửa năm đầu. các bảo chứng (warrant) vào lượng cổ phiếu đang lưu thông. trả cổ tức bằng cổ phiếu. thưởng CP. trả cổ tức hay tỷ lệ thưởng cổ phiếu mới. EPS thường được coi là biến số quan trọng duy nhất trong việc tính toán giá cổ phiếu. gộp. có 15 triệu cổ phần trong nửa năm còn lại.

360/ 1. Giá tham chiếu cho ngày 02/08 là (65. tỷ lệ phân phối cho cổ đông hiện hữu là 3:1. N gày 31/07/2006. Ví dụ 3: EPS cơ bản Công ty cổ phần A tính đến hết quý 2-2006 là 6. EPS sẽ được điều chỉnh tương ứng = 6. Thu nhập trước lãi vay và thuế . Do đó EPS sẽ được điều chỉnh tương ứng = 6. và được tính bằng bằng thu nhập trừ đi các chi phí. nên sẽ rất khó tính chi phí hoạt động.360 / 1. N gày 02/08/2006.0638 = 5. Giá tham chiếu cho ngày 31/07 là 41.500 / 57.459 đ/cp. vì vậy có thể dùng công thức sau để thay thế: EBIT = Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế + Chi phí lãi vay N ói cách khác EBIT bao gồm toàn bộ các khoản lãi của doanh nghiệp trước khi tính toán các khoản tiền lãi và thuế thu nhập phải trả. Một nhân tố rất quan trọng khiến cho EBIT được sử dụng rộng rãi đó là chỉ số này đã loại bỏ sự khác biệt trong cấu trúc vốn và thuế suất giữa các công ty.000 – 800) / 41. Giá đóng cửa gần nhất là 66. do khoản chi phí lãi vay nằm bên trong chi phí tài chính. Bằng cách loại bỏ đi hai yếu tố là thuế Nguồn: www.083 đ/cp. Hệ số điều chỉnh = 1.550 đ/cp. Trường hợp Công ty trả cổ tức trong cùng ngày giao dịch không hưởng quyền thì phải điều chỉnh giảm với mức cổ tức.1650 = 5. tỷ lệ phân phối cho cổ đông hiện hữu là 5:1.360 đ/cp. Hệ số điều chỉnh = 66. cổ phiếu A của công ty giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng.000 x 5 + 10000 x 1) / (5+1) = 57. Do đó trong ngày 05/07. cổ phiếu của công ty giao dịch không hưởng cổ tức 800 đ/cp và quyền mua thêm cổ phiếu với giá 33. Hệ số điều chỉnh = (45.stockbiz.360 đ/cp. Giá đóng cửa gần nhất là 45.3 = 4.000 đ/cp.892đ/cp.vn 78 Biên tập: Monarch Securities .083 = 1.3.550 = 1.978 đ/cp. Do đó EPS sẽ được điều chỉnh tương ứng = 6.000 đ/cp.1650. Công thức để tính EBIT như sau: EBIT = Doanh thu .0638.Earnings Before Interest and Tax Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) là một chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty. tỷ lệ phân phối cho cổ đông hiện hữu là 10:3.600 đ/cp.500 đ/cp. nhưng chưa trừ tiền trả lãi (chi phí lãi vay) và thuế thu nhập.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Hệ số điều chỉnh = giá trước ngày giao dịch không hưởng quyền / giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền Trong đó Giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền = (Giá trước ngày giao dịch không hưởng quyền x KL cổ phiếu được nhận quyền mua + Giá phát hành cổ phiếu mới x KL phát hành thêm) / (KL cổ phiếu được nhận quyền mua + KL phát hành thêm) Ví dụ 1: EPS cơ bản tính Công ty cổ phần A đến hết quý 2-2006 là 6.360 / 1. cổ phiếu của công ty giao dịch không hưởng quyền mua thêm cổ phiếu với giá 10. Ví dụ 2: EPS cơ bản Công ty cổ phần A tính đến hết quý 2-2006 là 6.360đ/cp.Chi phí hoạt động Tuy nhiên trong các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt N am. N gày 05/07/2006.

thôn tính vào những năm 80. N hững người khởi xướng ra EBITDA thì cho rằng chỉ số này phản ánh một cách rõ ràng hơn về tình hình hoạt động của công ty vì nó đã loại bỏ các khoản chi phí có thể sẽ che đi những tiến bộ thực sự. Chỉ số này cũng rất hữu dụng trong việc đánh giá các công ty có cơ cấu vốn. lỗ trong các kì trước. tuỳ ý trong việc tính khấu hao ví dụ như thời gian hữu ích. Taxes. mức thuế và chính sách khấu hao khác nhau. EBITDA cũng không tính đến lượng tiền mặt cần thiết để chi trả các chi phí hoạt động cũng như thay thế các loại thiết bị cũ. tạo ra một con số kế toán tương đối đẹp về khả năng kiếm lời. khi đó chỉ số này chủ yếu được dùng để đánh giá khả năng thanh toán nợ của một công ty. Cuối cùng. Tính toán EBIT là bước tiền đề để tính toán tiếp chỉ số EBITDA.Earnings Before Interest. Tuy nhiên trong những năm gần đây đã xuất hiện một chỉ số mới trong các báo cáo quý và báo cáo kế toán. Đồng thời các nhà đầu tư cũng có thể xác định được lượng tiền mà một công ty mới mở hoặc công ty vừa cơ cấu lại có thể tạo ra trước khi thanh toán cho chủ nợ và cơ quan thuế.vn 79 Biên tập: Monarch Securities . EBITDA loại bỏ đi yếu tố chủ quan. đó chính là EBITDA.Chi phí quản lý doanh nghiệp Thu nhập trước thuế. đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.stockbiz. thì chúng ta đành phải dùng công thức tính EBIT gần đúng như sau: EBIT = Lợi nhuận gộp . EBITDA ban đầu được sử dụng trong hoạt động sáp nhập. Lãi suất . Thuế cũng không được tính đến vì chúng có thể thay đổi rất nhiều phụ thuộc vào các khoản lãi. cần chiết khấu trong thời gian dài. được tính bởi công thức: EBITDA = Doanh thu . Một nhầm lẫn thường gặp với EBITDA đó là người ta nghĩ chỉ số này thể hiện khả năng thu tiền. Tuy nhiên nếu cả thuyết minh báo cáo tài chính cũng không có nốt. mà khoản chi phí này là tương đối lớn. giá trị thặng dư. Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu . khấu hao) EBITDA có thể được sử dụng để phân tích và so sánh mức lãi giữa các công ty hoặc các ngành bởi chỉ số này đã loại bỏ được ảnh hưởng do các quyết định về mặt kế toán và tài chính gây ra. trong đó không ghi rõ khoản chi phí lãi vay. thuế. nó trở nên phổ biến hơn trong các ngành có tài sản giá trị lớn. đánh lạc hướng chú ý của các nhà đầu tư khỏi tỉ lệ nợ và chi phí hoạt động cao.Long-term Debt to Equity Ratio Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu so sánh tương quan giữa nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu. thu nhập ròng và doanh số như là các thước đo cơ bản về giá trị và sức mạnh của doanh nghiệp. trả lãi và khấu hao . Sau đó. Lưu ý: Rất nhiều doanh nghiệp Việt N am chỉ nộp báo cáo tài chính tóm tắt. và các phương pháp tính khấu hao khác nhau. sự biến động này có thể bóp méo thu nhập ròng thực tế.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết và chi phí lãi vay.Các khoản chi phí (trừ tiền trả lãi. EBITDA là một chỉ số tốt để đánh giá khả năng sinh lợi nhưng không phải là thước đo đánh giá nguồn tiền. Đây là một chỉ số thể hiện tình hình tài chính của một công ty.Chi phí bán hàng . Depreciation and Amortization Thông thường thì các nhà đầu tư hay chú ý tới dòng tiền. Bằng việc loại trừ các yếu tố này EBITDA khiến cho việc so sánh năng lực tài chính giữa các công ty dễ dàng hơn. Tỷ lệ này được được tính bằng cách chia nợ dài hạn cho vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu = Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu Nguồn: www. nếu có thuyết minh báo cáo tài chính thì vẫn có thể ước tính được chi phí lãi vay. Công ty sẽ khiến cho bức tranh tài chính của mình thêm sáng sủa bằng cách đưa thêm chỉ số EBITDA. EBIT trở thành một chỉ số phản ánh khả năng sinh lợi của công ty và do đó khiến cho các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc so sánh giữa các công ty. N gày nay thì EBITDA được sử dụng phổ biến trong rất nhiều công ty.một trong các nhân tố quan trọng trong các quyết định tài chính đã bị bỏ qua. trong trường hợp này. Các nhà đầu tư cũng cần phải phân tích kĩ các chỉ số tài chính khác để chắc chắn rằng công ty không cố tình che giấu sự thật nào đó đằng sau EBITDA. Lý do chính EBITDA' được sử dụng phổ biến là chỉ số này cho thấy mức lợi nhuận cao hơn thông thường. Do đó chỉ số này thường được các công ty sử dụng để đánh bóng hình ảnh của mình.

Lưu ý là mặc dù doanh thu âm có thể xuất hiện trong báo cáo kinh doanh quý (trong trường hợp hàng bán của quý trước đó bị trả lại). N hững doanh nghiệp có mức tăng trưởng doanh thu ổn định ở mức cao luôn được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cao thường đang kinh doanh rất tốt. 1 năm gần nhất. Tỷ lệ này nhỏ hơn không đồng nghĩa với tăng trưởng âm. DTi là doanh thu của i kỳ trước.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Trong đó nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu được lấy từ báo cáo tài chính kỳ gần nhất (quý gần nhất hoặc năm gần nhất). Cũng có thể thay doanh thu bằng doanh thu thuần nếu muốn tính tỷ lệ tăng trưởng doanh thu thuần. Trường hợp doanh thu của một trong số các kỳ trước kỳ hiện tại bằng không thì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu là không xác định. tỷ lệ tăng trưởng Nguồn: www. Mục đích của việc sử dụng tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu là để thấy được mức độ tài trợ bằng vốn vay một cách thường xuyên (qua đó thấy được rủi ro về mặt tài chính mà công ty phải chịu) qua việc loại bỏ các khoản nợ ngắn hạn (tín dụng thương mại phi lãi suất và những khoản phải trả ngắn hạn). lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.stockbiz. Tỷ lệ này nhỏ hơn không đồng nghĩa với tăng trưởng âm. Tùy vào xu hướng của tỷ lệ tăng trưởng doanh thu mà mức tăng trưởng được đánh giá là bền vững. Tùy theo nhu cầu có thể sử dụng lợi nhuận gộp. không ổn định. hoặc trong năm hoạt động đầu tiên của doanh nghiệp). 3 năm gần nhất hoặc 5 năm gần nhất. thị phần tăng hoặc đang mở rộng kinh doanh sang các thị trường hoặc lĩnh vực mới.vn 80 Biên tập: Monarch Securities . LN i là lợi nhuận của i kỳ trước. tổng lợi nhuận trước hoặc sau thuế để tính tỷ lệ tăng trưởng của các loại lợi nhuận khác nhau. (thường chỉ xảy ra nếu kỳ báo cáo là quý. Doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cao thường đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu cũng tương tự như tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu. Trường hợp lợi nhuận của một trong số các kỳ trước kỳ hiện tại bằng không thì tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận là không xác định. phi mã hay tuột dốc. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận . Tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cao không nhất thiết đi kèm với tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cao. Revenue Growth Ratio. Revenue Growth Rate. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu còn có tên tiếng Anh là Sale Growth Ratio. 3 năm gần nhất hoặc 5 năm gần nhất. là những khoản nợ chưa phải trả trong năm tới. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu . Công thức tính tỷ lệ tăng trưởng doanh thu như sau: Trong đó DT0 là doanh thu của kỳ hiện tại.Income Growth Rate Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. Công thức tính tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận như sau: Trong đó LN 0 là lợi nhuận của kỳ hiện tại. tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến nợ dài hạn. nhưng không được phép xuất hiện trong các báo cáo kinh doanh năm. 1 năm gần nhất.Sale Growth Rate Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu cho biết mức tăng trưởng doanh thu tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. Một kỳ có thể là 4 quý gần nhất. Một kỳ có thể là 4 quý gần nhất. và có khả năng quản lý chi phí hiệu quả. Cần lưu ý là nếu chỉ xét trong một giai đoạn ngắn.

chẳng hạn với ngành ngân hàng thì tăng trưởng tài sản là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu (bên cạnh tăng trưởng tín dụng). không ổn định. Trường hợp thu nhập trên cổ phiếu của một trong số các kỳ trước kỳ hiện tại bằng không thì tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu là không xác định. loại tài sản nào có tăng trưởng.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết lợi nhuận có thể tăng hoặc giảm đột biến vì nhiều lý do. Khi phân tích tỷ lệ tăng trưởng tài sản chúng ta cần lưu ý tới nhiều yếu tố khác nhau: Mục đích tăng trưởng tài sản.Earnings Per Share Growth Rate Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu cho biết mức tăng trưởng tương đối thu nhập trên cổ phiếu (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. Tăng trưởng tài sản không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp làm ăn tốt.Asset Growth Rate Tỷ lệ tăng trưởng tài sản cho biết mức tăng trưởng tài sản tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. Mối quan tâm đối với tỷ lệ tăng trưởng tài sản giữa các ngành khác nhau rất khác nhau. thì việc tăng trưởng tài sản thường mang ý nghĩa doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất và việc tăng trưởng tài sản thường là một dấu hiệu tốt. 3 năm gần nhất hoặc 5 năm gần nhất. chẳng hạn doanh nghiệp bán thanh lý tài sản hay trích quỹ dự phòng. 1 năm gần nhất. cần xem xét tỷ lệ tăng trưởng trong một giai đoạn đủ dài. Tỷ lệ này nhỏ hơn không đồng nghĩa với tăng trưởng âm. TSi là tài sản của i kỳ trước. N ếu một doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận chưa chia để tái đầu tư. Tỷ lệ này âm đồng nghĩa với tăng trưởng âm. Tỷ lệ tăng trưởng tài sản .. hoặc tài sản cố định để tính tỷ lệ tăng trưởng của các loại tài sản khác nhau. Vì vốn vay sẽ phải trả cả lãi lẫn gốc. Lô hàng mà doanh nghiệp kinh doanh máy tính nói trên hiển nhiên sẽ rất khó tiêu thụ với giá cũ và doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ nặng nề.vn 81 Biên tập: Monarch Securities . Tùy theo nhu cầu có thể sử dụng tổng tài sản. Do đó khi phân tích tài chính doanh nghiệp. tài sản dài hạn. Ví dụ một doanh nghiệp kinh doanh máy tính vay tiền ngân hàng để mua 1 lô hàng lớn với hi vọng bán kiếm lời. Công thức tính tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu như sau: Nguồn: www. nhưng ngay sau khi hàng về. phi mã hay tuột dốc. nên việc sử dụng vốn vay để đầu tư mang theo nhièu rủi ro. tài sản lưu động. . Công thức tính tỷ lệ tăng trưởng tài sản như sau: Trong đó TS0 là tài sản của kỳ hiện tại. vốn tài trợ lấy từ nguồn nào. thì các nhà sản xuất máy tính lại cho ra xê ri mới có tính năng vượt trội và giá cả hợp lý. N hững doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định ở mức cao luôn được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.stockbiz. đồng thời cần quan tâm đến việc tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp có bền vững hay không. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng chủ yếu là vốn vay thì chúng ta lại cần thận trọng. Tùy vào xu hướng của tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận mà mức tăng trưởng được đánh giá là bền vững. Một kỳ có thể là 4 quý gần nhất. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu .. nhưng điều này lại không đúng với các ngành khác. Trường hợp tài sản của một trong số các kỳ trước kỳ hiện tại bằng không thì tỷ lệ tăng trưởng tài sản là không xác định. và quyết định đầu tư sai lầm có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bị thua lỗ nặng nề hoặc phá sản.

hoặc nếu thiếu dữ liệu có thể thay EPS cơ bản bằng EPS pha loãng). N ó cho ta biết về tỉ lệ giữa 2 nguồn vốn cơ bản (nợ và vốn chủ sở hữu) mà doanh nghiệp sử dụng để chi trả cho hoạt động của mình. có nghĩa là nợ phải trả chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng tài sản hay tổng nguồn vốn thì doanh nghiệp ít gặp khó khăn hơn trong tài chính. các ngành sản xuất cần sử dụng nhiều vốn thì Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu có xu hướng cao hơn. quyền sở hữu căn hộ chung cư để thực hiện các dự án này. tỷ lệ này cao thì doanh nghiệp cũng được đánh giá cao và ngược lại. nếu nợ phải trả chiếm quá nhiều so với nguồn vốn chủ sở hữu có nghĩa là doanh nghiệp đi vay mượn nhiều hơn số vốn hiện có. Ví dụ. còn ngược lại thì tài sản của doanh nghiệp được tài trợ chủ yếu bởi nguồn vốn chủ sở hữu. nếu hệ số này lớn hơn 1. đặc biệt là doanh nghiệp càng gặp nhiều khó khăn hơn khi lãi suất ngân hàng ngày một tăng cao. doanh nghiệp phải cân nhắc giữa rủi ro về tài chính và ưu điểm của vay nợ để đảm bảo một tỷ lệ hợp lý nhất. Một kỳ có thể là 4 quý gần nhất. Vốn chủ sở hữu hay vốn cổ phần của cổ đông gồm cổ phần thông thường. Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu giúp nhà đầu tư có một cái nhìn khái quát về sức mạnh tài chính. mà phải tính vào khoản nợ phải trả. đó là chi phí lãi vay sẽ được trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp.kinh doanh thì không tính vào phần vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu được tính bằng cách chia tổng nợ cho vốn chủ sở hữu: DER = Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu Trong đó nợ của doanh nghiệp bao gồm cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn . nên doanh nghiệp có thể gặp rủi ro trong việc trả nợ. mặc dù thực chất đây không phải là khoản nợ phải trả dẫn đến tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu rất cao. theo quy định hiện hành về chế độ và nội dung báo cáo quyết toán tài chính của doanh nghiệp thì các khoản thu từ việc huy động nguồn vốn kinh doanh như trên khi chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và kết quả sản xuất . việc sử dụng nợ cũng có một ưu điểm. 1 năm gần nhất. Tỷ lệ này càng lớn thì khả năng gặp khó khăn trong việc trả nợ hoặc phá sản của doanh nghiệp càng lớn. cấu trúc tài chính của doanh nghiệp và làm thế nào doanh nghiệp có thể chi trả cho các hoạt động. Về nguyên tắc. không ổn định. Tuy nhiên. trong khi các công ty dịch vụ thì Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu thường thấp hơn. Tùy vào xu hướng của tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu mà mức tăng trưởng được đánh giá là bền vững. EPSi là thu nhập trên cổ phiếu của i kỳ trước. Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu cũng phụ thuộc nhiều vào ngành.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Trong đó EPS0 là thu nhập trên cổ phiếu của kỳ hiện tại. Do phần vốn nhà nước hạn chế. Trên thực tế. các khoản lãi phải trả và nợ ròng. đánh giá kỹ tỷ lệ nợ (và một số chỉ số tài chính khác) để quyết định có cho doanh nghiệp vay hay không. có khi lên đến cả chục lần.Total Debt to Equity Ratio Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu là chỉ số phản ánh quy mô tài chính của công ty.stockbiz. bạn có thể thấy một số doanh nghiệp có tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu rất cao. doanh nghiệp đã huy động thêm nguồn vốn kinh doanh từ các tổ chức. Thông thường. Một điểm cần lưu ý là khi xem báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt N am. Do đó. Các chủ nợ hay ngân hàng cũng thường xem xét. lĩnh vực mà công ty hoạt động. phi mã hay tuột dốc. Hai nguồn vốn này có những đặc tính riêng biệt và mối quan hệ giữa chúng được sử dụng rộng rãi để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. nhất là các doanh nghiệp nhà nước có tham gia kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên. cá nhân có nhu cầu nhận quyền sử dụng đất. cổ phần ưu đãi. hệ số này càng nhỏ. có nghĩa là tài sản của doanh nghiệp được tài trợ chủ yếu bởi các khoản nợ. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu được sử dụng trong đánh giá thị giá của doanh nghiệp. Trong thuyết minh báo cáo tài chính thông tin này được lý giải là công ty đã triển khai nhiều dự án bất động sản có hiệu quả kinh tế cao. Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu . N hững doanh nghiệp có mức tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu ổn định ở mức cao luôn được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.vn 82 Biên tập: Monarch Securities . Nguồn: www. 3 năm gần nhất hoặc 5 năm gần nhất. EPS được sử dụng là EPS cơ bản (trong một số trường hợp nhất định nếu đủ dữ liệu có thể thay EPS cơ bản bởi EPS điều chỉnh.

Để có nhận xét đúng đắn về tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản cần phải kết hợp với các tỷ số khác. nếu tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản quá cao.. các quỹ của doanh nghiệp như: quỹ phát triển. tổng số tiền tạo ra từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lợi nhuận chưa phân phối) và chênh lệch đánh giá lại tài sản. N goài ra vốn chủ sở hữu còn gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí sự nghiệp (kinh phí do ngân sách N hà nước cấp phát không hoàn lại. sản xuất.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Từ lưu ý trên bạn cần rất thận trọng trong việc nghiên cứu. Tỷ số này cao thể hiện sự bất lợi đối với các chủ nợ nhưng lại có lợi cho chủ sở hữu nếu đồng vốn được sử dụng có khả năng sinh lợi cao. tùy theo bạn định tính tỷ số này cho quý hay năm. Tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản .Owners' Equity Vốn chủ sở hữu là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần. 2. Công thức tính tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản như sau: Trong đó tổng nợ và tổng tài sản được lấy từ quý hoặc năm gần nhất. Là cổ phần hoặc bất cứ loại chứng khoán nào khác đại diện cho tỷ lệ sở hữu của cổ đông. nhưng nếu tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản cao.Total Debt To Total Assets Ratio Tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản được sử dụng để xác định nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp đối với các chủ nợ trong việc góp vốn. quỹ dự trữ. chênh lệch đánh giá lại tài sản. Vốn chủ sở hữu . Vốn chủ sở hữu là lượng tiền được cổ đông đóng góp cộng với các khoản thu được (hoặc trừ đi khoản bị mất). Lưu ý: Cổ phần là vốn sở hữu bởi vì nó đại diện cho tỷ lệ sở hữu của cá nhân trong công ty. Tuy nhiên. theo dõi các chỉ số tài chính cũng như phương pháp hạch toán. quỹ khen thưởng phúc lợi. Trong khi đó.vn 83 Biên tập: Monarch Securities . 4. Trong nghiệp vụ mua bán Chứng khoán. chúng ta có thể kết luận trong tương lai doanh nghiệp sẽ khó huy động tiền vay để tiến hành kinh doanh. Thông thường các chủ nợ muốn tỷ số nợ trên tổng tài sản vừa phải vì tỷ số này càng thấp thì khoản nợ càng được đảm bảo trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản. Trên bảng cân đối Kế toán. vốn chủ sở hữu là sự chênh lệch giữa giá trị hiện tại trên thị trường của tài sản và phần nợ chủ sở hữu loại tàn sản ấy phải trả cho chủ nợ do đã đem tài sản đó đi thế chấp. Nguồn: www. kế toán và các thông tin liên quan để có thể kết luận chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp. các chủ sở hữu doanh nghiệp lại muốn tỷ số này cao vì họ muốn lợi nhuận gia tăng nhanh và muốn toàn quyền kiểm soát doanh nghiệp.. Trong Bất động sản. Vốn chủ sở hữu bao gồm: vốn kinh doanh (vốn góp và lợi nhuận chưa chia)..stockbiz. là giá trị của chứng khoán trong tài khoản trừ đi khoản vay từ công ty môi giới.) Vốn chủ sở hữu có thể được hiểu theo các cách sau: 1.. 3. Có 3 nguồn tạo nên vốn chủ sở hữu: số tiền góp vốn của các nhà đầu tư. nhưng Trái phiếu thì lại được coi là nợ bởi vì nó đại diện cho nghĩa vụ trả nợ của công ty (vì công ty phát hành trái phiếu để huy động vốn cũng chính là nợ chủ sở hữu trái phiếu một khoản tiền hay tài sản nhất định). doanh nghiệp dễ bị rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Vì vậy vốn chủ sở hữu sẽ là phần chủ sở hữu nhận được sau khi bán đi tài sản đó và trả hết phần nợ thế chấp.

do công nghiệp khai thác vàng phát triển. vì lượng vàng khai thác ra chưa thể đáp ứng yêu cầu lưu thông tiền tệ bằng vàng. tỷ lệ hiện hành (current ratio) được tính bằng tài sản hiện hành chia cho nợ hiện hành và tỷ lệ trang trải nợ được tính bằng vốn lưu động chia cho nợ dài hạn. phải đúc tiền bạc để đưa vào lưu thông.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết T ài chính ngân hàng Các tỷ lệ cân đối kế toán . N gân hàng Nguồn: www. Tỷ lệ tài chính có thể được đo lường dựa trên các tỷ lệ trong các năm trước hay các chỉ số công nghiệp để tính cho nhanh và dễ so sánh. Quan trọng nhất là tỷ lệ vốn (đo lường tỷ lệ vốn cổ đông đối với tổng tài sản) và tỷ lệ thanh toán (đo lường khả năng ngân hàng để trang trải số tiền ký thác được rút ra và chi trả quỹ nhằm thoả mãn nhu cầu tín dụng của người vay). .Balance sheet ratios Các tỷ lệ cân đối kế toán dùng để đánh giá khả năng tài chính (cho vay và trả nợ) và các thay đổi vị thế tài chính của của một ngân hàng thương mại dựa trên các dữ kiện báo cáo trong bảng cân đối kế toán. là nước đầu tiên thực hiện chế độ bản vị vàng. do đó. Các tỷ lệ hữu ích khác là tỷ lệ tiền vay đối với số ký thác (tổng số tiền vay chia cho tổng số ký thác). thì người sở hữu tiền vẫn luôn có một quyền quan trọng: yêu cầu người phát hành tiền đổi tiền thành vàng theo tỉ lệ đã cam kết. một đơn vị tiền tệ được đảm bảo bằng khả năng qui đổi tương đương với một hàm lượng bạc nhất định. tiền điện tử. còn có chế độ Bản vị Bạc. các nước mới có đủ điều kiện chuyển từ chế độ hai bản vị sang chế độ bản vị vàng.). Tương tự như chế độ Bản vị Vàng. Chế độ bản vị vàng . Trong quá trình phát triển. tiền dù ở dưới hình thức nào (đúc bằng vàng. in trên giấy. bản vị vàng thỏi và bản vị hối đoái vàng. Các tỷ lệ thường được sử dụng rộng rãi nhất là: tỷ lệ đo lường sức chứng khoán (Acid test ratio) hay tỷ lệ thử biết ngay (quick ratio) được tính bằng tài sản ngắn hạn chia cho nợ hiện hành. Mãi tới thế kỷ 18 sang thế kỷ 19. Trong chế độ tiền tệ Bản vị vàng. Tỷ lệ kế toán do nhân viên tín dụng ngân hàng dùng để đánh giá sức tín dụng của người vay.. Vào năm 1930. Pháp lệnh của nhà nước Anh công bố thực hiện chế độ bản vị vàng vào năm 1816 nhưng mãi tới năm 1821 mới được thi hành. tỷ lệ xoá nợ vì khó đòi (số xoá sổ thuần được tính theo số phần trăm của tổng số tiền cho vay).vn 84 Biên tập: Monarch Securities . tỷ lệ thanh lý (charge-off ratio). Lịch sử phát triển Tính chất không ổn định của chế độ hai bản vị đã kìm hãm sự phát triển nhanh của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.tiền vay quá hạn chưa trả) đối với tổng số tiền cho vay. chế độ này tiến triển dưới hình thức của 3 chế độ khác nhau: bản vị tiền vàng. spng cũng phải trải qua một hời kỳ chuyển tiếp lâu dài từ 1717 đến 1821. Anh là nước có nền kinh tế và thương mại phát triển nhất lúc bầy giờ. nhưng trong thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản chưa có đủ điều kiện khách quan để thực hiện một chế độ bản vị đơn vàng. Tỷ lệ dự trữ tiền vay mất đứt (số dự trữ tiền vay mất đứt đối với trên vay có khả năng mất đứt tính theo số phần trăm tổng số trên cho vay) và tỷ lệ tiền cho vay chưa trả (N onperforming loans .stockbiz.Gold Standard System Chế độ bản vị vàng là chế độ tiền tệ mà pháp luật quy định dùng vàng để đúc tiền vàng..

Lúc này. vì vậy giá cả hàng hóa và dịch vụ sẽ bị hỗn loạn và dẫn đến sự hỗn loạn của thị trường 2. Thông thường người ta gọi chế độ hai bản vị chủ yếu là chỉ chế độ bản vị kép này. Do đó. Đây là tiền đề cho sự ra đời của chế độ một bản vị sau này. Chế độ hai bản vị . Khi hai loại tiền có giá trị thực tế không bằng nhau mà giá trị danh nghĩa của chúng được N hà nước quy định tách rời khỏi giá trị thực của nó và cùng lưu thông theo giá trị danh nghĩa đó thì tiền có giá trị thực tế cao hơn (gọi là tiền tốt) sẽ bị đem nấu chảy thành kim loại để bán. Dưới tác động của quy luật này. giá cả hàng hóa và dịch vụ trên thị trường tất nhiên được thể hiện bằng chỉ hai loại giá cả: Giá cả tính bằng tiền vàng và giá cả tính bằng tiền bạc. đồng bạc Đông Dương được chuyển sang chế độ bản vị Vàng. Hai loại giá cả này sẽ thay đổi theo sự thay đổi tỷ giá giữa kim lại vàng và kim loại bạc hình thành tự phát trên thị trường.stockbiz. đồng Franc của Pháp cũng theo bản vị Vàng. Vì khi đó.vn 85 Biên tập: Monarch Securities . do đó tràn ngập thị trường. nhưng lại xuất hiện hiện tượng "tiền kém trục xuất tiền tốt" ra khỏi lưu thông làm cho chế độ tiền tệ bị hỗn loạn nghiêm trọng.Double Standard System Chế độ hai bản vị là chế độ tiền tệ mà pháp luật của nhà nước quy định hai loại kim loại vàng và bạc đồng thời làm kim loại tiền tệ. Đến ngày 31/5/1930. còn loại tiền kém là loại tiền có giá trị thực tế thấp hơn thì được đúc ra để đua vào lưu thông. Chế độ bản vị kép: Là chế độ hai bản vị mà trong đó quy định cụ thể tỷ giá trao đổi giữa tiền đúc bằng vàng và tiền đúc bằng bạc. 1 franc Pháp = 65.Thuật ngữ tài chính   Chi tiết Đông Dương phát hành đồng bạc giấy với tỉ lệ qui đổi: cứ 100 đồng bạc bằng bạc thật thì ngân hàng được phát hành 300 đồng bạc giấy. Nguồn: www. N hà nước quy định tỷ giá cố định giữa tiền vàng và tiền bạc để khắc phục tình trạng không ổn định của lưu thông hàng hóa do chế độ bản vị song song gây ra. một sắc lệnh của Toàn quyền Đông Dương qui định mỗi đồng bạc Đông Dương có mệnh giá tương đương 655 mg vàng.5mg Vàng nên tỷ giá đồng bạc Đông Dương/Franc Pháp là 1/10. Căn cứ vào cách quy định về mối quan hệ trao đổi giữa tiền đúc bằng vàng và tiền đúc bằng bạc mà chia chế độ hai bản vị làm hai loại cụ thể: 1. Chế độ bản vị song song: Là chế độ hai bản vị mà trong đó quy định tỷ lệ trao đổi giữa tiền vàng và tiền bạc trong lưu thông phụ thuộc vào giá trị thực tế của lượng vàng và lượng bạc chứa trong hai đồng tiền đó quyết định. hai loại tiền vàng và tiền bạc được tự do đúc và có hiệu lực pháp lý thanh toán vô hạn. do đó loại tiền này dần dần rút khỏi lưu thông. Trong chế độ bản vị kép. thực tế trong chế độ hai bản vị kép chỉ còn một đồng tiền có giá trị thấp trong lưu thông.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful