P. 1
Giao an Sinh Hoat Lop

Giao an Sinh Hoat Lop

|Views: 1,651|Likes:
Được xuất bản bởiHoàng Kim Long

More info:

Published by: Hoàng Kim Long on Aug 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. æ ®Þnh tæ chøc
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 14
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 15
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 16
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 17
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 19
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 20
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 21
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 22
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 23
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 24
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 25
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 26
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 27
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 28
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 29
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 30
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 31
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 32
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 33
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 34

Ngµy so¹n:21/11/2008 Ngµy gi¶ng:22/11/2008 TuÇn 14 NhËn xÐt tuÇn 14 – kÕ ho¹ch tuÇn 15 I - Môc tiªu : - BiÕt

®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 14 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 15 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 15. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 14 . - KÕ ho¹ch tuÇn 15. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 14, kÕ ho¹ch tuÇn 15. - Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15. III, ChuÈn bÞ : 1. Ph¬ng tiÖn : - B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn - KÕ ho¹ch tuÇn 15 - V¨n nghÖ : 2. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 14, thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15. - C¸c tæ trëng, líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV, TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian

I. æ ®Þnh tæ chøc - æn ®Þnh t/c : - H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi tr- - TËp thÓ êng” líp : II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 14. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c - Ban c¸n sù

3’ 20’

tæ trëng: Tæ 1, tæ 2, tæ 3. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. - B¸o c¸o, nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n ngoan ngo·n, lÔ phÐp víi thÇy c«, thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng líp. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Loan, Phóc ); mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (ThÈm, , Tu©n, N¨m, Thô). Ngµy 20/11 mét sè b¹n ý thøc cßn cha tèt ( N¨m, Ng÷, K×, Tu©n, Tµi, ThÈm, Phóc ) 2. KÕ ho¹ch tuÇn 15. - Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. - Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 14. - §i häc ®óng giê, tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. - Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ, nghiªm tóc. - Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) 3. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. - Tuyªn d¬ng: Th¸p, Thuú. - Phª b×nh: Kh«ng 4. GVCN nhËn xÐt: - Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng líp, cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 vµ ®Èy m¹nh häc tËp tuÇn 15. - CÇn cã ý thøc h¬n trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. III. Ho¹t ®éng tËp thÓ. - C¸n bé líp, c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em”

líp - Cê ®á - Líp phã HT. - Líp trëng.

- C¶ líp

- GVCN : 20’

- C¶ líp

V. Cñng cè.

- N/xÐt néi dung h/ ® c¸ch tæ chøc cña ban c¸n sù líp. - DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra

Ngµy so¹n:28/11/2008 Ngµy gi¶ng:29/11/2008 TuÇn 15 NhËn xÐt tuÇn 15 – kÕ ho¹ch tuÇn 16 I - Môc tiªu : - BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 15 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 16 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 15 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 16. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 15 . - KÕ ho¹ch tuÇn 16. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 15, kÕ ho¹ch tuÇn 16. - Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16. III, ChuÈn bÞ : 1. Ph¬ng tiÖn : - B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn - KÕ ho¹ch tuÇn 16 - V¨n nghÖ : 2. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 15, thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16. - C¸c tæ trëng, líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV, TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc Thêi

+ u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Lëng ). nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. 2.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) 3. ThÈm. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Líp trëng.B¸o c¸o.Ban c¸n sù líp . nghiªm tóc.æn ®Þnh t/c : .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . æ ®Þnh tæ chøc .§i häc ®óng giê. Thô).B¸o c¸o.C¶ líp .hiÖn I.B¸o c¸o. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.C¶ líp .B¸o c¸o. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. . Néi dung 1.Líp phã HT. .H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. . Lëng.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.TËp líp : thÓ gian 3’ 20’ . . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò . NhËn xÐt tuÇn 15.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. KÕ ho¹ch tuÇn 16. nghiªm tóc. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. .Phª b×nh: Kh«ng 4. .GVCN : 20’ . . Tu©n. N¨m. .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 15. mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Phóc. .Cê ®á . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. tæ 2. + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Ch÷. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. . tæ 3. GVCN nhËn xÐt: .

®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 17 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. Ph¬ng tiÖn : . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. Ho¹t ®éng tËp thÓ. cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 16. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 16. .KÕ ho¹ch tuÇn 17.Môc tiªu : . Cñng cè. Ngµy so¹n:01/12/2008 Ngµy gi¶ng:06/12/2008 TuÇn 16 NhËn xÐt tuÇn 16 – kÕ ho¹ch tuÇn 17 I . .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. III. ChuÈn bÞ : 1.CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 16 .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 16 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 17. . kÕ ho¹ch tuÇn 17. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em” V.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 16. II. Néi dung : . H×nh thøc : . b. .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 16 .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 16 .ra. III. .C¸n bé líp. . Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. . .

IV. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . .V¨n nghÖ : 2.§i häc ®óng giê.KÕ ho¹ch tuÇn 17 . Ch÷. Cêng. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. KÕ ho¹ch tuÇn 17. .Líp phã HT. + Tån t¹i: Mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Ch÷. . . ThiÕu ®å dïng häc tËp: Hoµng.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 16. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. .B¸o c¸o. . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. NhËn xÐt tuÇn 16. . §Þnh.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. Néi dung 1. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. tæ 3.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 16.B¸o c¸o.æn ®Þnh t/c : .Líp trëng. .. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. nghiªm tóc.Cê ®á . ). 2.C¸c tæ trëng. tæ 2. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Huynh. Hoµng. æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o.Ban c¸n sù líp . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . Ngêi thùc hiÖn . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.B¸o c¸o.

GVCN nhËn xÐt: . . Cñng cè.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 18 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò .CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ. . . . . nghiªm tóc. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 17 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 18. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng . cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 17.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Nép cñi g©y quü ®éi 3.C¶ líp ra. Ho¹t ®éng tËp thÓ. ..Tuyªn d¬ng: Kh«ng.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. III. . Ngµy so¹n:12/12/2008 Ngµy gi¶ng:13/12/2008 TuÇn 17 NhËn xÐt tuÇn 17 – kÕ ho¹ch tuÇn 18 I . .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) . Ch÷ 4.Môc tiªu : . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 17.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 17 .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. .C¶ líp . II. . Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’.Phª b×nh: Hoµng.C¸n bé líp.GVCN : * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V.

tæ 2. . . . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . III.æn ®Þnh t/c : . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . Néi dung : . NhËn xÐt tuÇn 17. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. tæ 3. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.B¸o c¸o. b.KÕ ho¹ch tuÇn 18.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18.V¨n nghÖ : 2. ChuÈn bÞ : 1.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 17.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 17 . Néi dung 1. Ph¬ng tiÖn : .KÕ ho¹ch tuÇn 18 .Líp phã HT. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. .Ban c¸n sù líp . . Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ.B¸o c¸o. nghiªm tóc. .Líp trëng. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 17. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi trêng” II.B¸o c¸o. H×nh thøc : .a. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Cê ®á . IV. æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o. .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 17 . kÕ ho¹ch tuÇn 18. Ngêi thùc hiÖn .C¸c tæ trëng.

.C¶ líp . Tu©n.C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 18.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. . Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. cha ®óng quy ®Þnh vÒ kÝch thø¬c. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V. . . . Loan. .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . Nép cñi cßn chËm.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. Hoµng.C¸n bé líp.Phª b×nh: Tu©n 4. «n tËp c¸c néi dung ®· häc chuÈn bÞ tèt cho kiÓm tra häc k× I.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Nép cñi g©y quü ®éi. Cêng. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.§i häc ®óng giê. GVCN nhËn xÐt: . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. Loan. Tµi. Huynh di häc muén. .GVCN : . 2. Thô. N¨m). 3.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) . nghiªm tóc. Ch÷. §Þnh. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . . KÕ ho¹ch tuÇn 18. III. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. Cñng cè.+ Tån t¹i: T×nh tr¹ng c¸c b¹n kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ t¨ng h¬n so víi tuÇn 16 (Ch÷. Ho¹t ®éng tËp thÓ.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . . cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 18. .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 17.

C¸c tæ trëng.TËp thÓ êng” líp : II.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 19 . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20.. Néi dung 1. kÕ ho¹ch tuÇn 20. .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 19.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. b. . æ ®Þnh tæ chøc . .KÕ ho¹ch tuÇn 20.æn ®Þnh t/c : . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian 3’ I.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 19 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 20.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 19 . Néi dung : .Ngµy so¹n:18/12/2008 Ngµy gi¶ng:20/12/2008 TuÇn 19 NhËn xÐt tuÇn 19 – kÕ ho¹ch tuÇn 20 I .Ban c¸n sù 20’ . H×nh thøc : . III. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.Môc tiªu : . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . II. .B¸o c¸o. IV. NhËn xÐt tuÇn 19.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 20 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 19 . ChuÈn bÞ : 1.KÕ ho¹ch tuÇn 20 . Ph¬ng tiÖn : . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c .H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa thu tíi tr. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 19.V¨n nghÖ : 2.

TÝch cùc «n tËp kiÓm tra häc k× I. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. . . . KÕ ho¹ch tuÇn 20.C¶ líp . .B¸o c¸o. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic líp .Tuyªn d¬ng: Kh«ng.Cê ®á . Phóc kh«ng nép cñi 2. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. Phóc 4. . .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. . . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.B¸o c¸o. nghiªm tóc. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. . tæ 3. . tæ 2. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. + Tån t¹i: Phóc. Ho¹t ®éng tËp thÓ. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Tu©n. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. .Líp trëng. .Phª b×nh: PhiÒn. PhiÒn.C¸n bé líp.S¬ kÕt líp 27/12 3. . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. nghiªm tóc. GVCN nhËn xÐt: . Tu©n.§i häc ®óng giê.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . .Tich cùc «n tËp kiÓm tra hÕt häc k× I.B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. S¬ kÕt líp ngµy 27/12.GVCN : 20’ . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 20. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.C¶ líp .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.tæ trëng: Tæ 1. III. hoµng di häc muén.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 19.Líp phã HT.

b. . . III. . .KÕ ho¹ch tuÇn 21. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 20 . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21. IV.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 20 . .TÝch cùc «n tËp vµ kiÓm tra häc k× I.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Môc tiªu : . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian . Cñng cè.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. H×nh thøc : .C¸c tæ trëng.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 20 . . . ChuÈn bÞ : 1. Néi dung : .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 20. Ph¬ng tiÖn : . kÕ ho¹ch tuÇn 21. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 20 NhËn xÐt tuÇn 20 – kÕ ho¹ch tuÇn 21 I .V.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 21 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. II.Trß ch¬i: "BÞt m¾t b¾t dª" 2.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 20.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 20 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 21.KÕ ho¹ch tuÇn 21 .

æn ®Þnh t/c : . .§i häc ®óng giê. 3.Phª b×nh: Kh«ng 4. .B¸o c¸o. nghiªm tóc. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t . . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .Ban c¸n sù líp .GVCN : 20’ . NhËn xÐt tuÇn 20. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.B¸o c¸o. Néi dung 1.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. .Líp phã HT.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. tæ 3.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.C¶ líp . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. .Tich cùc häc tËp. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.T¸i gi¶ng häc k× II.B¸o c¸o.B¸o c¸o. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 21. .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. nghiªm tóc.Cê ®á .TËp líp : thÓ 3’ 20’ . . tæ 2. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. æ ®Þnh tæ chøc .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 20.Líp trëng.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.I. GVCN nhËn xÐt: .C¶ líp . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. . 2. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. KÕ ho¹ch tuÇn 21. .

. H×nh thøc : . mõng xu©n" .KÕ ho¹ch tuÇn 22.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 21 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 22. Ho¹t ®éng tËp thÓ. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 21 NhËn xÐt tuÇn 21 – kÕ ho¹ch tuÇn 22 I . ChuÈn bÞ : 1.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. cña líp ®Ò ra.C¸n bé líp.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 21 . . Néi dung : .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 21 ..®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 22 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. c¸n bé chi ®éi tæ chøc cho líp ch¬i trß ch¬i. .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 21. Ph¬ng tiÖn : . . b. kÕ ho¹ch tuÇn 22. V. Cñng cè.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.KÕ ho¹ch tuÇn 22 . III.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 21 .Môc tiªu : . . II.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22. III. .®éng cña trêng. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.

TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . nghiªm tóc. .B¸o c¸o.Ban c¸n sù líp .H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. Ngêi thùc hiÖn . bá giê. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 21.H¹n chÕ t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. æ ®Þnh tæ chøc . 2. KÕ ho¹ch tuÇn 22. .B¸o c¸o. Ch÷. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . . . T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc. . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .C¸c tæ trëng. . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22. IV. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. PhiÒn. ThÈm…) PhiÒn. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.Líp phã HT. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. Néi dung 1.Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng.B¸o c¸o. NhËn xÐt tuÇn 21. .C¶ líp .2. tæ 3.§i häc ®óng giê. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. Ch÷ bá giê. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. tæ 2.Cê ®á .B¸o c¸o.æn ®Þnh t/c : .Líp trëng.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 21. . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.. nghiªm tóc.

BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 22 . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 22. .NghØ tÕt nguyªn ®¸n tõ ngµy 20/1 ®Õn ngµy 2/2 .Kh«ng nghØ häc tù do. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . Néi dung : . .Môc tiªu : . .KÕ ho¹ch tuÇn 23. H×nh thøc : . 4. II.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.. . . b. bá giê. cña líp ®Ò ra. 20’ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 22 NhËn xÐt tuÇn 22 – kÕ ho¹ch tuÇn 23 I . Ho¹t ®éng tËp thÓ. mõng xu©n" V..Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.C¶ líp .Phª b×nh: Ch÷.Tich cùc häc tËp.Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 23 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. III.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 22 .GVCN : 3. . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.NghØ tÕt nguyªn ®¸n theo lÞch. Cñng cè. PhiÒn. GVCN nhËn xÐt: .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 22 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 23. . . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.

kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. Ph¬ng tiÖn : .B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. H. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. ThÈm…) PhiÒn. .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ ..C¸c tæ trëng. cha thùc sù chó ý ®Õn häc tËp. æ ®Þnh tæ chøc .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 22. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.Cê ®á .æn ®Þnh t/c : .Thô. ChuÈn bÞ : 1.Líp trëng.B¸o c¸o. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23. Néi dung 1. Ch÷. + Tån t¹i: Sau nghØ tÕt c¸c b¹n cßn ham ch¬i.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. NhËn xÐt tuÇn 22. tæ 3. .Líp phã HT. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Ban c¸n sù líp .H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa xu©n t×nh b¹n” II. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. . mõng xu©n" 2. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 22. . III. .KÕ ho¹ch tuÇn 23 . tæ 2.. PhiÒn. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. Ngêi thùc hiÖn . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 22 . Ch÷. IV. kÕ ho¹ch tuÇn 23. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23.B¸o c¸o. .B¸o c¸o. nghiªm tóc.

.Môc tiªu : .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. H. . . Tu©n.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. . Ho¹t ®éng tËp thÓ. mõng xu©n" V.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 22.Kh«ng nghØ häc tù do.C¶ líp . . . .Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng.Phª b×nh: Ch÷. KÕ ho¹ch tuÇn 23. . III. . .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ..Thô. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. 2. Cñng cè.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. cña líp ®Ò ra. GVCN nhËn xÐt: .GVCN : . .§i häc ®óng giê.Tich cùc häc tËp. PhiÒn. 3. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . . . nghiªm tóc.C¶ líp 4.Tu©n bá giê. bá giê.Kh«ng nghØ häc tù do. bá giê. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 23.Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. 20’ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 23 NhËn xÐt tuÇn 23 – kÕ ho¹ch tuÇn 24 I . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.

C¸c tæ trëng. . tæ 2.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24. H×nh thøc : . . b.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 23 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 24. . Néi dung : .Cê ®á .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.B¸o c¸o. IV. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.æn ®Þnh t/c : .B¸o c¸o.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 23 .Ban c¸n sù líp . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . tæ 3.H¸t tËp thÓ bµi: “ Bµi ca ®i häc” II. NhËn xÐt tuÇn 23.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 24 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.B¸o c¸o.Líp trëng. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 23.Trß ch¬i: "BÞt m¾t vÏ tranh" 2. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . . . .KÕ ho¹ch tuÇn 24. æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 23 .KÕ ho¹ch tuÇn 24 . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. III.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 23.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 23 . . Ngêi thùc hiÖn . Néi dung 1. .Líp phã HT. Ph¬ng tiÖn : .. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. kÕ ho¹ch tuÇn 24. II. ChuÈn bÞ : 1. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.B¸o c¸o. .

. . . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.C¶ líp . nghiªm tóc. III. KÕ ho¹ch tuÇn 24. ..§i häc ®óng giê. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. cña líp ®Ò ra. . . .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . .Tich cùc häc tËp.+ u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Kh«ng nghØ häc tù do. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. bá giê.Kh«ng nghØ häc tù do. VÉn cßn t×nh tr¹ng nghØ häc tù do.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. .C¶ líp ra. nghiªm tóc. GVCN nhËn xÐt: . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 24. Cñng cè. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Phª b×nh: Kh«ng 4. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò .GVCN : 3. Ho¹t ®éng tËp thÓ. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. 2. Kh«ng cßn t×nh tr¹ng bá giê. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.Trß ch¬i: " BÞt m¾t vÏ tranh" V.NghØ ®ãn b»ng trêng ®¹t chuÈn quèc gia trêng mÇm non Lµng Giµng. . bá giê.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 20’ . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. VÖ sinh líp cßn chËm.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 23. bÈn.

æn ®Þnh t/c : . b. Néi dung : . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 24 .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 25 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 24 .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 24. ChuÈn bÞ : 1. .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 24.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. NhËn xÐt tuÇn 24.C¸c tæ trëng. .Ban c¸n sù 20’ .Mîn truyÖn nhµ trêng 2. .Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 24 NhËn xÐt tuÇn 24 – kÕ ho¹ch tuÇn 25 I . Ph¬ng tiÖn : . . IV. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c . kÕ ho¹ch tuÇn 25.TËp thÓ yªu” líp : II. æ ®Þnh tæ chøc .Môc tiªu : .KÕ ho¹ch tuÇn 25.B¸o c¸o. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . Néi dung 1.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 24 . II.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 24 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 25. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. H×nh thøc : . III.KÕ ho¹ch tuÇn 25 .H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian 3’ I. . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25.

+ u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. 3.Líp trëng. . Ho¹t ®éng tËp thÓ.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.Thô. nghiªm tóc.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 24. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. Tu©n. PhiÒn.§äc chuyÖn V. . cña líp ®Ò ra. .B¸o c¸o.Kh«ng nghØ häc tù do. bá giê. nghiªm tóc. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. GVCN nhËn xÐt: . VÖ sinh cßn muén. KÕ ho¹ch tuÇn 25. 4.Tich cùc häc tËp.§i häc ®óng giê..B¸o c¸o. ThÈm…) Thêng xuyªn bá giê ë 1 sè b¹n : PhiÒn. tæ 2. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . PhiÒn. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. bá giê. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 25. . líp .C¶ líp . .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. III. H. Ch÷.Líp phã HT.. 2. .Kh«ng nghØ häc tù do. .Phª b×nh: Ch÷. .Thô. H.GVCN : 20’ . .tæ trëng: Tæ 1. tæ 3. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc. Tu©n. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. Cñng cè. bÈn. . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. .B¸o c¸o. Ch÷.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.C¶ líp . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.Cê ®á .

III.Mîn truyÖn nhµ trêng 2.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 25 . kÕ ho¹ch tuÇn 26. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 25. .KÕ ho¹ch tuÇn 26 . . IV.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.KÕ ho¹ch tuÇn 26.C¸c tæ trëng. b. H×nh thøc : .Môc tiªu : . . Ph¬ng tiÖn : .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 25 . ChuÈn bÞ : 1. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26. .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 26 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc Thêi .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 25 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 26.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26. II. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 25 NhËn xÐt tuÇn 25 – kÕ ho¹ch tuÇn 26 I ..B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 25 .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 25. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. Néi dung : . .

nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. nghiªm tóc. ThÈm…) Thêng xuyªn bá giê ë 1 sè b¹n : PhiÒn. nghiªm tóc. NhËn xÐt tuÇn 25. .Thô. .Thô. . . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy . H.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. æ ®Þnh tæ chøc . . . Tu©n. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.B¸o c¸o. . Ch÷.Phª b×nh: Ch÷. . Tu©n. . bÈn.H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn yªu” II. GVCN nhËn xÐt: . PhiÒn.B¸o c¸o. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.C¶ líp . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.æn ®Þnh t/c : . H. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.GVCN : 20’ .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 25. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Cê ®á .. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. .TËp líp : thÓ gian 3’ 20’ . bá giê. KÕ ho¹ch tuÇn 26. Néi dung 1.Kh«ng nghØ häc tù do.§i häc ®óng giê.B¸o c¸o. PhiÒn.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. tæ 2. 2. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.C¶ líp . tæ 3. 4.Líp phã HT.Ban c¸n sù líp . . .hiÖn I. 3. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.B¸o c¸o. VÖ sinh cßn muén. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Líp trëng. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. Ch÷.

. b. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 14 . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.Tich cùc häc tËp.m¹nh häc tËp trong tuÇn 26. . Ph¬ng tiÖn : .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 15. . . Ngµy so¹n:21/11/2008 Ngµy gi¶ng:22/11/2008 TuÇn 14 NhËn xÐt tuÇn 14 – kÕ ho¹ch tuÇn 15 I . III. Ho¹t ®éng tËp thÓ.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 15 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.§äc chuyÖn V. H×nh thøc : . .KÕ ho¹ch tuÇn 15 . . III.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Néi dung : . Cñng cè..Kh«ng nghØ häc tù do.V¨n nghÖ : .KÕ ho¹ch tuÇn 15.Môc tiªu : .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 14 . bá giê. kÕ ho¹ch tuÇn 15. II. . ChuÈn bÞ : 1.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 14. . cña líp ®Ò ra.

Néi dung 1. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. K×. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n ngoan ngo·n. Phóc ). tæ 3. Phóc ) 2. . .Líp phã HT.B¸o c¸o.§i häc ®óng giê. KÕ ho¹ch tuÇn 15.B¸o c¸o. Tµi. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. Tu©n. lÔ phÐp víi thÇy c«.Ban c¸n sù líp . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15.2.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.æn ®Þnh t/c : . thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng líp. mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (ThÈm.B¸o c¸o.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 14. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. Tu©n. Ngµy 20/11 mét sè b¹n ý thøc cßn cha tèt ( N¨m. . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . tæ 2. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. NhËn xÐt tuÇn 14. . . . ThÈm. . . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. Thêi gian . æ ®Þnh tæ chøc . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. N¨m.Líp trëng.C¶ líp . nghiªm tóc.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.TËp líp : thÓ 3’ 20’ .Cê ®á . Ng÷. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi trêng” II.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) Ngêi thùc hiÖn . + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Loan. IV.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 14.B¸o c¸o. .C¸c tæ trëng. Thô). .

3. .C¸n bé líp. . II. . III.KÕ ho¹ch tuÇn 16.Phª b×nh: Kh«ng 4. Néi dung : .GVCN : . b. . GVCN nhËn xÐt: .Môc tiªu : .C¶ líp líp. Thuú. Ho¹t ®éng tËp thÓ. . . H×nh thøc : . .N/xÐt néi dung h/ ® c¸ch tæ chøc cña ban c¸n sù líp. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em” 20’ V. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. kÕ ho¹ch tuÇn 16. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 15 .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 15 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 16.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 16 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. Cñng cè. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.CÇn cã ý thøc h¬n trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 vµ ®Èy m¹nh häc tËp tuÇn 15.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 15. .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 15 .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng . .Tuyªn d¬ng: Th¸p.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra Ngµy so¹n:28/11/2008 Ngµy gi¶ng:29/11/2008 TuÇn 15 NhËn xÐt tuÇn 15 – kÕ ho¹ch tuÇn 16 I .

. 2.C¸c tæ trëng. . KÕ ho¹ch tuÇn 16.Cê ®á .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16. ChuÈn bÞ : 1. ThÈm.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 15. . Ph¬ng tiÖn : . . tæ 2. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Líp trëng. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Ch÷. Tu©n.B¸o c¸o. Ngêi thùc hiÖn . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.V¨n nghÖ : 2. nghiªm tóc. Thô). nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. . Néi dung 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. Lëng. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. æ ®Þnh tæ chøc .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .KÕ ho¹ch tuÇn 16 ..B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn .B¸o c¸o.æn ®Þnh t/c : . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.B¸o c¸o.B¸o c¸o. tæ 3.Líp phã HT. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Lëng ). mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Phóc. IV. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. . . III. N¨m.Ban c¸n sù líp . NhËn xÐt tuÇn 15. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.

Ngµy so¹n:01/12/2008 Ngµy gi¶ng:06/12/2008 TuÇn 16 NhËn xÐt tuÇn 16 – kÕ ho¹ch tuÇn 17 I .C¸n bé líp.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . III. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 16.§i häc ®óng giê.Môc tiªu : . .Phª b×nh: Kh«ng . .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 16 . .C¶ líp 4. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. . . .CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ. .C¶ líp .. Ho¹t ®éng tËp thÓ. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 16. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em” 20’ V.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. Cñng cè.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 17 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. nghiªm tóc. GVCN nhËn xÐt: . . .GVCN : 3.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 15.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.

.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 16 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 17.Cê ®á .Líp trëng. tæ 3.B¸o c¸o.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. . H×nh thøc : . ChuÈn bÞ : 1. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .æn ®Þnh t/c : .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17. vÖ sinh trêng líp s¹ch Ngêi thùc hiÖn . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . . b. . .Ban c¸n sù líp . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . NhËn xÐt tuÇn 16. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. IV.B¸o c¸o. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II. Ph¬ng tiÖn : .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .B¸o c¸o.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 16.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 16.Líp phã HT. III.B¸o c¸o. tæ 2. Néi dung : . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 16 . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.C¸c tæ trëng. æ ®Þnh tæ chøc . kÕ ho¹ch tuÇn 17.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 16 . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.V¨n nghÖ : 2. .. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.KÕ ho¹ch tuÇn 17 .KÕ ho¹ch tuÇn 17. Néi dung 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.

Nép cñi g©y quü ®éi 3. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 16.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . .Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) .GVCN : * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.§i häc ®óng giê. Cñng cè. §Þnh. GVCN nhËn xÐt: .C¸n bé líp. ).CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. Cêng. . .sÏ. . nghiªm tóc.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. . .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . ThiÕu ®å dïng häc tËp: Hoµng. Hoµng. Ch÷. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . KÕ ho¹ch tuÇn 17.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Phª b×nh: Hoµng. cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 17.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. Ho¹t ®éng tËp thÓ.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. Ch÷ 4. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. . + Tån t¹i: Mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Ch÷. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. . III.C¶ líp . . nghiªm tóc. Huynh.C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 17. 2. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V.

TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn thÓ Thêi gian 3’ I. . Ph¬ng tiÖn : ..Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18. . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. IV.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 18 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. Néi dung 1. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Môc tiªu : .H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi tr.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 17 . II. kÕ ho¹ch tuÇn 18. æ ®Þnh tæ chøc .C¸c tæ trëng. b. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. III.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 17. H×nh thøc : . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 17 .æn ®Þnh t/c : .TËp êng” líp : II. NhËn xÐt tuÇn 17. ChuÈn bÞ : 1.KÕ ho¹ch tuÇn 18 .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp 20’ . .Ngµy so¹n:12/12/2008 Ngµy gi¶ng:13/12/2008 TuÇn 17 NhËn xÐt tuÇn 17 – kÕ ho¹ch tuÇn 18 I .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 17 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 18.V¨n nghÖ : 2.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 17 . Néi dung : . .KÕ ho¹ch tuÇn 18.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 17. .

. .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. Nép cñi cßn chËm. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . nghiªm tóc.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. . GVCN nhËn xÐt: . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.C¶ líp . . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 18. Hoµng.§i häc ®óng giê. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.B¸o c¸o. «n tËp c¸c néi dung ®· häc chuÈn bÞ tèt cho kiÓm tra häc k× I.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) . nghiªm tóc.GVCN : 20’ . KÕ ho¹ch tuÇn 18.Phª b×nh: Tu©n 4. .C¶ líp . cha ®óng quy ®Þnh vÒ kÝch thø¬c.Ban c¸n sù líp . . Loan.. . tæ 3. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. . + Tån t¹i: T×nh tr¹ng c¸c b¹n kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ t¨ng h¬n so víi tuÇn 16 (Ch÷. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. N¨m). §Þnh. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. Tu©n. Cêng.Nép cñi g©y quü ®éi.B¸o c¸o.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Loan. . Thô. Huynh di häc muén. tæ 2. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. 3.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 17.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. Ch÷.Líp trëng. .B¸o c¸o.Líp phã HT. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.Cê ®á . 2. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . . Tµi. .

H×nh thøc : .CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 19 .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 19 .. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic V. Cñng cè.Môc tiªu : . Ph¬ng tiÖn : . b. Ho¹t ®éng tËp thÓ.KÕ ho¹ch tuÇn 20 . III.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Ngµy so¹n:18/12/2008 Ngµy gi¶ng:20/12/2008 TuÇn 19 NhËn xÐt tuÇn 19 – kÕ ho¹ch tuÇn 20 I . . .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 19 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 20.C¸n bé líp. Néi dung : . . . . ChuÈn bÞ : 1.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 19. kÕ ho¹ch tuÇn 20.V¨n nghÖ : 2. III. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 18. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 20 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. II.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 19 .KÕ ho¹ch tuÇn 20. .

Sinh ho¹t ®éi s«i næi. PhiÒn. .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Ban c¸n sù líp . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. Ngêi thùc hiÖn .Líp phã HT. . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. NhËn xÐt tuÇn 19.B¸o c¸o.B¸o c¸o. Tu©n.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . . .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 19. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . . .B¸o c¸o.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .Líp trëng. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. . nghiªm tóc.Cê ®á .C¸c tæ trëng.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.C¶ líp . æ ®Þnh tæ chøc . . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20. .æn ®Þnh t/c : . Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ.GVCN : . Phóc kh«ng nép cñi 2. KÕ ho¹ch tuÇn 20. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . hoµng di häc muén. tæ 3.B¸o c¸o. Néi dung 1. tæ 2.. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.§i häc ®óng giê. + Tån t¹i: Phóc. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. IV.S¬ kÕt líp 27/12 3.TÝch cùc «n tËp kiÓm tra häc k× I. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 19. nghiªm tóc.H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa thu tíi trêng” II.

®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 21 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy . .C¸n bé líp. Phóc 4. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21.KÕ ho¹ch tuÇn 21. II.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Cñng cè. . c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V. . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 20 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 21.Tich cùc «n tËp kiÓm tra hÕt häc k× I. . . Néi dung : . .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 20. III.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 20 . ChuÈn bÞ : .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 20 .Phª b×nh: PhiÒn. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 20 NhËn xÐt tuÇn 20 – kÕ ho¹ch tuÇn 21 I .C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 20. S¬ kÕt líp ngµy 27/12.. III. . Ho¹t ®éng tËp thÓ. . GVCN nhËn xÐt: .TÝch cùc «n tËp vµ kiÓm tra häc k× I. kÕ ho¹ch tuÇn 21. Tu©n. b.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.Môc tiªu : . H×nh thøc : .

Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . tæ 3. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. . Ph¬ng tiÖn : .Líp phã HT.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 20 . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21. KÕ ho¹ch tuÇn 21. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.§i häc ®óng giê. .B¸o c¸o.B¸o c¸o. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp.KÕ ho¹ch tuÇn 21 . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. 2.C¸c tæ trëng. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. NhËn xÐt tuÇn 20. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. . . tæ 2.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng Ngêi thùc hiÖn .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 20.B¸o c¸o. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 20.Cê ®á . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. nghiªm tóc.Ban c¸n sù líp .Líp trëng.B¸o c¸o. æ ®Þnh tæ chøc .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. Néi dung 1.1. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.Trß ch¬i: "BÞt m¾t b¾t dª" 2. IV.æn ®Þnh t/c : .

cña líp ®Ò ra.T¸i gi¶ng häc k× II.Tich cùc häc tËp. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . .®Çy ®ñ.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 21 . III. .GVCN : . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 21.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 22 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.C¸n bé líp.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. Ho¹t ®éng tËp thÓ.C¶ líp . c¸n bé chi ®éi tæ chøc cho líp ch¬i trß ch¬i. . . 3. 20’ V. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Phª b×nh: Kh«ng 4. .C¶ líp . Néi dung : . GVCN nhËn xÐt: . Ngµy so¹n:15/01/2009 Ngµy gi¶ng:17/01/2009 TuÇn 21 NhËn xÐt tuÇn 21 – kÕ ho¹ch tuÇn 22 I . nghiªm tóc..ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. Cñng cè. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 21 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 22. II. .Môc tiªu : .

B¸o c¸o. . tæ 3..Líp trëng. kÕ ho¹ch tuÇn 22. kh«ng lµm Ngêi thùc hiÖn .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 21.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 21. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.. tæ 2.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22. III. mõng xu©n" 2. nghiªm tóc. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.B¸o c¸o.KÕ ho¹ch tuÇn 22. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Ban c¸n sù líp .æn ®Þnh t/c : .B¸o c¸o.Cê ®á . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . NhËn xÐt tuÇn 21. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. b.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. ChuÈn bÞ : 1.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 21 . .Líp phã HT. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 21 . æ ®Þnh tæ chøc . .B¸o c¸o. IV. Ph¬ng tiÖn : . . . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Néi dung 1.C¸c tæ trëng. H×nh thøc : . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.KÕ ho¹ch tuÇn 22 .

GVCN : 3. .Phª b×nh: Ch÷. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. PhiÒn. . mõng xu©n" V. .Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng.H¹n chÕ t×nh tr¹ng nghØ häc tù do.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . PhiÒn. .NghØ tÕt nguyªn ®¸n tõ ngµy 20/1 ®Õn ngµy 2/2 . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.bµi tríc khi ®Õn líp. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. ThÈm…) PhiÒn. bá giê.Kh«ng nghØ häc tù do. . III.§i häc ®óng giê. . T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc. 4.. cña líp ®Ò ra.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. nghiªm tóc.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. .Tich cùc häc tËp. . KÕ ho¹ch tuÇn 22. .C¶ líp .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 21. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. bá giê. GVCN nhËn xÐt: .Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng. 2.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. Ch÷.NghØ tÕt nguyªn ®¸n theo lÞch.C¶ líp . 20’ Ngµy so¹n:05/02/2009 Ngµy gi¶ng:07/02/2009 TuÇn 22 . Ho¹t ®éng tËp thÓ. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. Ch÷ bá giê. Cñng cè. . . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 22. .

líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.KÕ ho¹ch tuÇn 23. Néi dung : .B¸o c¸o. .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 22 .Cê ®á . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . . tæ 3. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa xu©n t×nh b¹n” II. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. III. II.æn ®Þnh t/c : .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 22 . NhËn xÐt tuÇn 22. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23. H×nh thøc : . mõng xu©n" 2.KÕ ho¹ch tuÇn 23 . .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 22 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 23.Ban c¸n sù líp .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 22. ChuÈn bÞ : 1.C¸c tæ trëng.B¸o c¸o. Ph¬ng tiÖn : . IV.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . æ ®Þnh tæ chøc . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. b. Ngêi thùc hiÖn . Néi dung 1. tæ 2.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 22 .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 22.Môc tiªu : . kÕ ho¹ch tuÇn 23. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 23 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. . .NhËn xÐt tuÇn 22 – kÕ ho¹ch tuÇn 23 I .

GVCN : 20’ . . + Tån t¹i: Sau nghØ tÕt c¸c b¹n cßn ham ch¬i.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 4. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. PhiÒn. Ch÷.B¸o c¸o.B¸o c¸o. Cñng cè. ThÈm…) PhiÒn. . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. Ho¹t ®éng tËp thÓ. Tu©n.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. Ch÷. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. bá giê. GVCN nhËn xÐt: ..Kh«ng nghØ häc tù do. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra..§i häc ®óng giê. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 23. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Thô. . nghiªm tóc. bá giê.. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Thô.Phª b×nh: Ch÷. nghiªm tóc. .Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng. Tu©n bá giê.Kh«ng nghØ häc tù do.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 22. III.C¶ líp V. . .Líp phã HT. 2. . . cha thùc sù chó ý ®Õn häc tËp.Líp trëng. cña líp ®Ò ra. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. KÕ ho¹ch tuÇn 23. mõng xu©n" . 3.C¶ líp . PhiÒn. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc. . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . H. . . . H.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Tich cùc häc tËp.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.

.KÕ ho¹ch tuÇn 24 . .Trß ch¬i: "BÞt m¾t vÏ tranh" 2. æ ®Þnh tæ chøc . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24. H×nh thøc : .C¸c tæ trëng. III.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 23 . b. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.KÕ ho¹ch tuÇn 24.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 24 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 23. Ph¬ng tiÖn : .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 23. Néi dung : . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Môc tiªu : . IV. kÕ ho¹ch tuÇn 24.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 23 .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 23 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 24. ChuÈn bÞ : 1. .H¸t tËp thÓ bµi: “ Bµi ca ®i häc” Ngêi thùc hiÖn TËp thÓ Thêi gian 3’ . . II.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 23 .æn ®Þnh t/c : .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.Ngµy so¹n:12/02/2009 Ngµy gi¶ng:14/02/2009 TuÇn 23 NhËn xÐt tuÇn 23 – kÕ ho¹ch tuÇn 24 I .

. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.Ban c¸n sù líp .Líp trëng. cña líp ®Ò ra. . tæ 2. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. líp : 20’ .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. Kh«ng cßn t×nh tr¹ng bá giê. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp.B¸o c¸o.C¶ líp . 3. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. bá giê.B¸o c¸o. . 2. GVCN nhËn xÐt: .Phª b×nh: Kh«ng 4. .B¸o c¸o. nghiªm tóc. tæ 3. KÕ ho¹ch tuÇn 24. NhËn xÐt tuÇn 23. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. bÈn.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 23. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. Néi dung 1.II. . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.§i häc ®óng giê. .B¸o c¸o.NghØ ®ãn b»ng trêng ®¹t chuÈn quèc gia trêng mÇm non Lµng Giµng. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. ..Tich cùc häc tËp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.C¶ líp .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.GVCN : 20’ . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 24.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . VÉn cßn t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. nghiªm tóc..Líp phã HT. .Kh«ng nghØ häc tù do.Cê ®á . . VÖ sinh líp cßn chËm. .

III. b. bá giê. H×nh thøc : . III.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 25 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.C¸c tæ trëng. Ph¬ng tiÖn : . . kÕ ho¹ch tuÇn 25.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 24.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.Mîn truyÖn nhµ trêng 2.Trß ch¬i: " BÞt m¾t vÏ tranh" V. Cñng cè.KÕ ho¹ch tuÇn 25 .. . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25. . Ngµy so¹n:19/02/2009 Ngµy gi¶ng:21/02/2009 TuÇn 24 NhËn xÐt tuÇn 24 – kÕ ho¹ch tuÇn 25 I . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . .Môc tiªu : .KÕ ho¹ch tuÇn 25. Néi dung : . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 24 . II. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 24 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 25.Kh«ng nghØ häc tù do.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 24 . . .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 24 .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 24. ChuÈn bÞ : 1. Ho¹t ®éng tËp thÓ.

bá giê.Kh«ng nghØ häc tù do. PhiÒn.H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn yªu” II. Tu©n. . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 4. .B¸o c¸o. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.B¸o c¸o. . 3. nghiªm tóc. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. tæ 3. . NhËn xÐt tuÇn 24. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. Tu©n. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.Thô.Thô.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. H.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . . PhiÒn. .Ban c¸n sù líp . ThÈm…) Thêng xuyªn bá giê ë 1 sè b¹n : PhiÒn. æ ®Þnh tæ chøc . Ch÷. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. nghiªm tóc. bÈn. . 2.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.C¶ líp . tæ 2..B¸o c¸o.æn ®Þnh t/c : .B¸o c¸o.IV. GVCN nhËn xÐt: Ngêi thùc hiÖn .Líp phã HT. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.§i häc ®óng giê. .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. Ch÷.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 24. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.GVCN : 20’ . . H. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. VÖ sinh cßn muén.Cê ®á .Phª b×nh: Ch÷.Líp trëng. Néi dung 1. KÕ ho¹ch tuÇn 25.

tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. .§äc chuyÖn V. III. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 25 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 26. ChuÈn bÞ : 1.Môc tiªu : . Néi dung : . . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 25.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Kh«ng nghØ häc tù do.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 25.. Ph¬ng tiÖn : . H×nh thøc : .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 25 .KÕ ho¹ch tuÇn 26. III. . . . II.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò . .. b. cña líp ®Ò ra. Ho¹t ®éng tËp thÓ. Ngµy so¹n:26/02/2009 Ngµy gi¶ng:28/02/2009 TuÇn 25 NhËn xÐt tuÇn 25 – kÕ ho¹ch tuÇn 26 I .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 25 . .Tich cùc häc tËp. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26. bá giê. . kÕ ho¹ch tuÇn 26.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 26 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. Cñng cè.C¶ líp ra.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 25 .

Thô. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.. N. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.Cê ®á .æn ®Þnh t/c : .Ban c¸n sù líp . nghiªm tóc.B¸o c¸o.B¸o c¸o.Líp trëng. Kh«ng tham gia lao ®éng ( PhiÒn. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp..B¸o c¸o. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26. .thô. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. NhËn xÐt tuÇn 25..C¶ líp . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. H. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.) 2. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.§i häc ®óng giê. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc dÕn trêng” II.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 25. nghiªm tóc. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. . IV. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.KÕ ho¹ch tuÇn 26 . . Néi dung 1. Ngêi thùc hiÖn .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. tæ 2. . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Mîn truyÖn nhµ trêng 2.Líp phã HT. KÕ ho¹ch tuÇn 26.C¸c tæ trëng. .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 25. æ ®Þnh tæ chøc . tæ 3. .B¸o c¸o. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp.

DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Phª b×nh: PhiÒn.Thô. . . Ho¹t ®éng tËp thÓ. GVCN nhËn xÐt: . Néi dung : . .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 27 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Kh«ng nghØ häc tù do.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 26 .KÕ ho¹ch tuÇn 27. cña líp ®Ò ra. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. . III. . 3.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 26 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 27. bá giê. 4. . Cñng cè. H.§äc chuyÖn V.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 26 . II.. bá giê. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 26.. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Môc tiªu : . 20’ Ngµy so¹n:05/03/2009 Ngµy gi¶ng:07/03/2009 TuÇn 26 NhËn xÐt tuÇn 26 – kÕ ho¹ch tuÇn 27 I . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. .Kh«ng nghØ häc tù do.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.C¶ líp . .GVCN : .TÝch cùc häc tËp. .

Ban c¸n sù líp . Phóc. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.B¸o c¸o. kÕ ho¹ch tuÇn 27. Néi dung 1. thiÕu ®å dïng häc tËp ( Thô.B¸o c¸o. . ChuÈn bÞ : 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 26 . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. . .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 26. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. 2.) VÖ sinh cßn muén.Mîn b¸o th viÖn 2.. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. NhËn xÐt tuÇn 26. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. tæ 2. KÕ ho¹ch tuÇn 27. nghiªm tóc. tæ 3.. IV.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 27.æn ®Þnh t/c : . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.b.Líp trëng. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . . .Líp phã HT. H×nh thøc : .KÕ ho¹ch tuÇn 27 . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 26.C¸c tæ trëng. Ph¬ng tiÖn : . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. III.B¸o c¸o. Ngêi thùc hiÖn .Cê ®á . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. bÈn.B¸o c¸o. æ ®Þnh tæ chøc . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 27.

Kh«ng nghØ häc tù do.Phª b×nh: Kh«ng 4.§äc b¸o. Cñng cè. cña líp ®Ò ra. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Môc tiªu : .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. .Tham gia gi¶i bãng ®¸ thiÕu niªn cña §TN nhµ trêng. . .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 26. . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. V. .Trang trÝ líp häc th©n thiÖn. . .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.GVCN : 3. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 27. GVCN nhËn xÐt: . nghiªm tóc.C¶ líp .§i häc ®óng giê.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò . 20’ Ngµy so¹n:12/03/2009 Ngµy gi¶ng:14/03/2009 TuÇn 27 NhËn xÐt tuÇn 27 – kÕ ho¹ch tuÇn 28 I . Ho¹t ®éng tËp thÓ. . .Tich cùc häc tËp. bá giê. .C¶ líp ra.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. III.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. ..Trang trÝ líp häc th©n thiÖn.

2.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 27. Néi dung 1. . .æn ®Þnh t/c : . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.Cê ®á .B¸o c¸o. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. tæ 2.H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn yªu” II.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 27 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 28. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . .C¸c tæ trëng.KÕ ho¹ch tuÇn 28.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 27 .Líp phã HT. ChuÈn bÞ : 1. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 28. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trNgêi thùc hiÖn . II. b. .Ban c¸n sù líp . .B¸o c¸o.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 28. æ ®Þnh tæ chøc .. III. kÕ ho¹ch tuÇn 28. IV. Ph¬ng tiÖn : .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 28 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.B¸o c¸o.Líp trëng.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 27.KÕ ho¹ch tuÇn 28 . .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 27 . . tæ 3. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.TËp bãng ®¸.B¸o c¸o. H×nh thøc : . . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 27 . .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . Néi dung : . NhËn xÐt tuÇn 27.

. . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng . bá giê. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.GVCN : . KÕ ho¹ch tuÇn 28.Trang trÝ líp häc th©n thiÖn. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.C¶ líp 4. . cña líp ®Ò ra.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.§i häc ®óng giê.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Phª b×nh: Kh«ng .. . .. .Tich cùc häc tËp. Mét sè b¹n cha tÝch cùc trong ho¹t ®éng cña líp.C¶ líp ®Çy ®ñ. nghiªm tóc.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 27. . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 28. .Kh«ng nghØ häc tù do. GVCN nhËn xÐt: . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Trang trÝ líp häc th©n thiÖn. .Tham gia gi¶i bãng ®¸ thiÕu niªn cña §TN nhµ trêng.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. . ( trang trÝ líp häc. Tham gia gi¶i bãng ®¸ mét nhiÖt t×nh. nghiªm tóc. tham gia cæ vò bãng ®¸) 2. 20’ . Cñng cè. III. Ho¹t ®éng tËp thÓ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. V. .ëng. 3.TËp bãng ®¸. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.

BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 28 . . III. Néi dung 1.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 28. . 2. NhËn xÐt tuÇn 28. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .KÕ ho¹ch tuÇn 29.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 28 . æ ®Þnh tæ chøc . . Néi dung : .Môc tiªu : . kÕ ho¹ch tuÇn 29.Ngµy so¹n:19/03/2009 Ngµy gi¶ng:21/03/2009 TuÇn 28 NhËn xÐt tuÇn 28 – kÕ ho¹ch tuÇn 29 I . ChuÈn bÞ : 1. II.C¸c tæ trëng. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 29. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.æn ®Þnh t/c : Ch¬i trß ch¬i " Lµm theo t«i nãi" II. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 28.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 29 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 29.TËp bãng ®¸. Ph¬ng tiÖn : .KÕ ho¹ch tuÇn 29 . H×nh thøc : . Ngêi thùc hiÖn .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 28 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 29. . b.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 28 .

. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. ( trang trÝ líp häc. tham gia cæ vò bãng ®¸) 2. GVCN nhËn xÐt: . tæ 2. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 28. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.Líp phã HT.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.B¸o c¸o.B¸o c¸o.Tham gia gi¶i bãng ®¸ thiÕu niªn cña §TN nhµ trêng. tæ 3. cña líp ®Ò ra. .Líp trëng.B¸o c¸o. . Ng÷). VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 29. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp.*B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .GVCN : 20’ . .C¶ líp . nghiªm tóc.Tich cùc häc tËp. 20’ . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. .B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp tËp trung nghØ nhiÒu ë 2 b¹n ( Loan.C¶ líp . . . 3. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . Tham gia gi¶i bãng ®¸ mét nhiÖt t×nh.§i häc ®óng giê. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. Trang trÝ líp s¹ch ®Ñp. KÕ ho¹ch tuÇn 29.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. .Phª b×nh: Kh«ng 4. Mét sè b¹n cha tÝch cùc trong ho¹t ®éng cña líp. .Ban c¸n sù líp .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Trang trÝ líp häc th©n thiÖn. nghiªm tóc. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. .Cê ®á . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.

Ngµy so¹n:26/03/2009 Ngµy gi¶ng:28/03/2009 TuÇn 29 NhËn xÐt tuÇn 29 – kÕ ho¹ch tuÇn 30 I . II.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 30 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 29 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 30. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 30.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 30.Môc tiªu : .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 29. H×nh thøc : . bá giê. Ho¹t ®éng tËp thÓ. . .C¸c tæ trëng. Néi dung : . .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. . . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 29 . .Trang trÝ líp häc th©n thiÖn.. . Ph¬ng tiÖn : .Kh«ng nghØ häc tù do. III.KÕ ho¹ch tuÇn 30 . b. 2.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 29 . ChuÈn bÞ : 1. . kÕ ho¹ch tuÇn 30.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 29 .C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ vÒ thanh niªn. Cñng cè. .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 29.§äc chuyÖn V. III.KÕ ho¹ch tuÇn 30. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.

C¶ líp . KÕ ho¹ch tuÇn 30. . . Ch÷ ) 2. . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. GVCN nhËn xÐt: . tæ 3. NhËn xÐt tuÇn 29.Phª b×nh: Kh«ng 4. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 30. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. thiÕu ®å dïng häc tËp ( Loan.IV. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.B¸o c¸o.Tuyªn d¬ng: C¸c thµnh viªn ®éi bãng.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. 3. Lëng. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . Ngêi thùc hiÖn .§i häc ®óng giê. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp.Líp phã HT. .B¸o c¸o. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. . nghiªm tóc. . . C¬ b¶n hoµn thµnh trang trÝ líp häc than thiÖn. æ ®Þnh tæ chøc . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.Ban c¸n sù líp .B¸o c¸o. tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp. Néi dung 1.Líp trëng. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Cê ®á . . §¹t kÕt qu¶ cao trong gi¶i bãng ®¸ (Gi¶i nh×).Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "TiÕn lªn ®oµn viªn" II. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. .GVCN : 20’ . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.B¸o c¸o. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. tæ 2.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 29.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .

- ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. - C¶ líp - Tich cùc häc tËp, tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng, cña líp ®Ò ra.. - Kh«ng nghØ häc tù do, bá giê. - Tham giai gi¶ bãng ®¸ ®¹t kÕt qu¶ cao. III. Ho¹t ®éng tËp thÓ. - Thi v¨n nghÖ chñ ®Ò " Thanh niªn " V. Cñng cè. - DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.

Ngµy so¹n: 02/04/2009 Ngµy gi¶ng: 04/04/2009 TuÇn 30 NhËn xÐt tuÇn 30 – kÕ ho¹ch tuÇn 31 I - Môc tiªu : - BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 30 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 31 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 30 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 31. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 30 . - KÕ ho¹ch tuÇn 31. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 30, kÕ ho¹ch tuÇn 31. - Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 31. III, ChuÈn bÞ : 1. Ph¬ng tiÖn : - B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 30 - KÕ ho¹ch tuÇn 31 - C¸c bµi h¸t, móa quy ®Þnh cña ®éi.

2. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 30, thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 31. - C¸c tæ trëng, líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV, TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. æ ®Þnh tæ chøc - æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "TiÕn lªn ®oµn viªn" II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 30. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1, tæ 2, tæ 3. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. - B¸o c¸o, nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi, kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp, tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp, thiÕu ®å dïng häc tËp ( Phóc, Tµi, Tu©n ), kh«ng quµng kh¨n ®á ( Tu©n, C¬ng) 2. KÕ ho¹ch tuÇn 31. - Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. - Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 30. - §i häc ®óng giê, tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. - Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ, nghiªm tóc. 3. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. - Tuyªn d¬ng: kh«ng Ngêi thùc hiÖn - TËp líp : thÓ Thêi gian 3’

20’ - Ban c¸n sù líp - Cê ®á - Líp phã HT. - Líp trëng.

- C¶ líp

- Phª b×nh: Kh«ng 4. GVCN nhËn xÐt: - GVCN : - Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra, cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 31. - ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. - Tich cùc häc tËp, tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t - C¶ líp ®éng cña trêng, cña líp ®Ò ra.. - Kh«ng nghØ häc tù do, bá giê. - Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp. III. Ho¹t ®éng tËp thÓ. - H¸t, móa c¸c bµi h¸t quy ®Þnh. V. Cñng cè. - DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.

20’

Ngµy so¹n: 09/04/2009 Ngµy gi¶ng: 11/04/2009 TuÇn 31 NhËn xÐt tuÇn 31 – kÕ ho¹ch tuÇn 32 I - Môc tiªu : - BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 31 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 32 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 31 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 32. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 31 . - KÕ ho¹ch tuÇn 32. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 31, kÕ ho¹ch tuÇn 32.

ChuÈn bÞ : 1. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 32. 2.B¸o c¸o. .C¸c tæ trëng. Ph¬ng tiÖn : .S¬n thêng xuyªn kh«ng mang vë bµi tËp to¸n. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.. .KÕ ho¹ch tuÇn 32 . . . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. KÕ ho¹ch tuÇn 32. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . tæ 2. tæ 3.B¸o c¸o.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . .Ban c¸n sù líp . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 32.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 31. IV.æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "Vµo h¹" II. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. 2.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 31. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Líp phã HT. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp ( Thø 5 7 b¹n nghØ kh«ng phÐp ) .B¸o c¸o. NhËn xÐt tuÇn 31. .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 31 . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.Cê ®á . æ ®Þnh tæ chøc . Ngêi thùc hiÖn .Líp trëng. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.Trß ch¬i: BÞt m¾t vÔ h×nh. Néi dung 1.B¸o c¸o. III.

nghiªm tóc.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 32 . cã giÊy .Tich cùc häc tËp.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Cñng cè. . . 3. 20’ Ngµy so¹n: 16/04/2009 Ngµy gi¶ng: 17/04/2009 TuÇn 32 NhËn xÐt tuÇn 32 – kÕ ho¹ch tuÇn 33 I . .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 33 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Kh«ng nghØ häc tù do.NghØ häc ph¶i cã lý do chÝnh ®¸ng.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.C¶ líp phÐp nghØ häc cña gia ®×nh. . Ho¹t ®éng tËp thÓ. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . . III.GVCN : . ..Phª b×nh: S¬n thêng xuyªn kh«ng mang vë bµi tËp to¸n. . .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy . GVCN nhËn xÐt: .§i häc ®óng giê. .C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 32. 4. .Môc tiªu : . V. bá giê.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 32 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 33.Trß ch¬i tËp thÓ: BÞt m¾t vÏ h×nh. cña líp ®Ò ra.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp..Tuyªn d¬ng: kh«ng .

. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . IV.B¸o c¸o. Néi dung 1. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .Cê ®á . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Ban c¸n sù líp . tæ 2.KÕ ho¹ch tuÇn 33 . . Néi dung : .æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "Vµo h¹" II.B¸o c¸o.KÕ ho¹ch tuÇn 33.B¸o c¸o. . . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. . tæ 3.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 32 . ChuÈn bÞ : 1. 2. b. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.Líp phã HT. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 33. . Ngêi thùc hiÖn .B¸o c¸o. H×nh thøc : .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 32.C¸c tæ trëng. æ ®Þnh tæ chøc . NhËn xÐt tuÇn 32. . §Æc biÖt ®· kh«ng cßn t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 32 .C¸c bµi h¸t vÒ mïa hÌ.Líp trëng. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 33. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. kÕ ho¹ch tuÇn 33. III.II. Ph¬ng tiÖn : .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 32.

Toµn. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.GVCN : tËp s«i næi. .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. kh«ng lµm viÖc riªng. . Ch÷). . .Thi h¸t gi÷a c¸c tæ: Chñ ®Ò mïa hÌ V.Nghiªm tóc trong giê. . . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 32. . ThÈm. Mét sè b¹n bá lao ®éng. lÊy ®iÓm thêng xuyªn ë c¸c m«n häc.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Tich cùc häc tËp. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. Ho¹t ®éng tËp thÓ. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.C¶ líp .Phª b×nh: Tu©n thêng xuyªn lµm viÖc riªng trong giê. tÝch cùc häc tËp.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò . 4. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. III. 3. .+ Tån t¹i: Trong líp häc cßn cha nghiªm tóc. cêi ®ïa trong giê (S¬n. Tu©n). cña líp ®Ò ra.Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp. . KÕ ho¹ch tuÇn 33. bá giê. GVCN nhËn xÐt: .Kh«ng nghØ häc tù do..Tuyªn d¬ng: B¹n Th¸p lao ®éng tÝch cùc. 2.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. nghiªm tóc. lµm viÖc riªng trong giê (ThuËt.§i häc ®óng giê. . . 20’ Ngµy so¹n: 23/04/2009 . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 33. häc .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . Cñng cè.C¶ líp ra.

III.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 33 .C¸c tæ trëng. ChuÈn bÞ : 1.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. 2.Môc tiªu : .Ngµy gi¶ng: 26/04/2009 TuÇn 33 NhËn xÐt tuÇn 33 – kÕ ho¹ch tuÇn 34 I .B¸o c¸o. Néi dung : . b. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 33. NhËn xÐt tuÇn 33. kÕ ho¹ch tuÇn 34.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 34 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 34. Néi dung 1. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian 3’ I. Ph¬ng tiÖn : .B¸o c¸o.KÕ ho¹ch tuÇn 34 . IV.æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "Vµo h¹" .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 33 . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. tæ 3.TËp thÓ líp : II. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê 20’ . .Thi t×m hiÓu vÒ ngµy 30/4 vµ 1/5. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 33 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 34. H×nh thøc : .KÕ ho¹ch tuÇn 34. æ ®Þnh tæ chøc . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c .Ban c¸n sù tæ trëng: Tæ 1. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 33 . . líp . II. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 34. tæ 2.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 33.

4. Tµi). . .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. . 2.Thi t×m hiÓu vÒ ngµy 30/4 vµ 1/5. .. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 34. . . .C¶ líp .B¸o c¸o.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. . bá giê. .C¶ líp V. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. .Líp phã HT.Tich cùc häc tËp. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . .NghØ 30/4 vµ 1/5.Kh«ng nghØ häc tù do. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. Phóc. cña líp ®Ò ra. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . + Tån t¹i: T×nh tr¹ng kh«ng häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ tríc khi ®Õn líp vÉn diÔn ra thêng xuyªn mét sè b¹n ( Tu©n.®á. . . . KÕ ho¹ch tuÇn 34.B¸o c¸o. Tµi. . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. 3. nghiªm tóc.Phª b×nh: Phóc thêng xuyªn kh«ng häc bµi vµ lµm bµi tËp.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Cê ®á . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.GVCN : 20’ . Cñng cè.Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp.§i häc ®óng giê. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. GVCN nhËn xÐt: .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 33. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. Ho¹t ®éng tËp thÓ. t×nh tr¹ng nghØ häc tù do vÉn diªn ra: Tu©n. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng .Líp trëng. III.

§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 34. æ ®Þnh tæ chøc . .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 34 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 35.TËp thÓ líp : Thêi gian 3’ .C¸c tæ trëng. .æn ®Þnh t/c : Trß ch¬i: “ Ai nhanh h¬n” Ngêi thùc hiÖn . . b. Néi dung : . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. II.Môc tiªu : . .KÕ ho¹ch tuÇn 35 2.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 35. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. kÕ ho¹ch tuÇn 35. Ph¬ng tiÖn : .Ngµy so¹n: 23/04/2009 Ngµy gi¶ng: 26/04/2009 TuÇn 34 NhËn xÐt tuÇn 34 – kÕ ho¹ch tuÇn 35 I .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 34.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 34 .KÕ ho¹ch tuÇn 35. ChuÈn bÞ : 1. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. III.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 34 . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 35 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. H×nh thøc : .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 34 . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 35.

nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 35. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. 3.C¶ líp 20’ .§i häc ®óng giê. .B¸o c¸o. + Tån t¹i: Trong tuÇn chØ häc 3 ngµy nªn kh«ng cã nh÷ng vi ph¹m vÒ néi quy cña trêng còng nh cña líp. tæ 3.C¶ líp .B¸o c¸o.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.GVCN : .Líp phã HT. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . tæ 2. 2. III.B¸o c¸o.Cê ®á . . kiÓm tra lÊy ®iÓm ë c¸c m«n. GVCN nhËn xÐt: .Tich cùc häc tËp. .Ban c¸n sù líp . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. .Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp.Phª b×nh: Kh«ng 4. 20’ .B¸o c¸o. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Líp trëng. . bá giê. NhËn xÐt tuÇn 34. . . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . . KÕ ho¹ch tuÇn 35.Tuyªn d¬ng: Kh«ng . .Kh«ng nghØ häc tù do.II. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . . nghiªm tóc. häc tËp tÝch cùc. .. . cña líp ®Ò ra.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. Néi dung 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.T¨ng cêng kiÓm tra lÊy ®iÓm ë c¸c m«n häc. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. Ho¹t ®éng tËp thÓ.

DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . .§äc b¸o ThiÕu nhi d©n téc V.. Cñng cè.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->