P. 1
Giao an Sinh Hoat Lop

Giao an Sinh Hoat Lop

|Views: 1,649|Likes:
Được xuất bản bởiHoàng Kim Long

More info:

Published by: Hoàng Kim Long on Aug 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. æ ®Þnh tæ chøc
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 14
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 15
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 16
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 17
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 19
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 20
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 21
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 22
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 23
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 24
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 25
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 26
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 27
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 28
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 29
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 30
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 31
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 32
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 33
 • II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 34

Ngµy so¹n:21/11/2008 Ngµy gi¶ng:22/11/2008 TuÇn 14 NhËn xÐt tuÇn 14 – kÕ ho¹ch tuÇn 15 I - Môc tiªu : - BiÕt

®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 14 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 15 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 15. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 14 . - KÕ ho¹ch tuÇn 15. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 14, kÕ ho¹ch tuÇn 15. - Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15. III, ChuÈn bÞ : 1. Ph¬ng tiÖn : - B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn - KÕ ho¹ch tuÇn 15 - V¨n nghÖ : 2. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 14, thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15. - C¸c tæ trëng, líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV, TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian

I. æ ®Þnh tæ chøc - æn ®Þnh t/c : - H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi tr- - TËp thÓ êng” líp : II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 14. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c - Ban c¸n sù

3’ 20’

tæ trëng: Tæ 1, tæ 2, tæ 3. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. - B¸o c¸o, nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n ngoan ngo·n, lÔ phÐp víi thÇy c«, thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng líp. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Loan, Phóc ); mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (ThÈm, , Tu©n, N¨m, Thô). Ngµy 20/11 mét sè b¹n ý thøc cßn cha tèt ( N¨m, Ng÷, K×, Tu©n, Tµi, ThÈm, Phóc ) 2. KÕ ho¹ch tuÇn 15. - Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. - Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 14. - §i häc ®óng giê, tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. - Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ, nghiªm tóc. - Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) 3. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. - Tuyªn d¬ng: Th¸p, Thuú. - Phª b×nh: Kh«ng 4. GVCN nhËn xÐt: - Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng líp, cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 vµ ®Èy m¹nh häc tËp tuÇn 15. - CÇn cã ý thøc h¬n trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. III. Ho¹t ®éng tËp thÓ. - C¸n bé líp, c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em”

líp - Cê ®á - Líp phã HT. - Líp trëng.

- C¶ líp

- GVCN : 20’

- C¶ líp

V. Cñng cè.

- N/xÐt néi dung h/ ® c¸ch tæ chøc cña ban c¸n sù líp. - DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra

Ngµy so¹n:28/11/2008 Ngµy gi¶ng:29/11/2008 TuÇn 15 NhËn xÐt tuÇn 15 – kÕ ho¹ch tuÇn 16 I - Môc tiªu : - BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 15 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 16 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 15 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 16. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 15 . - KÕ ho¹ch tuÇn 16. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 15, kÕ ho¹ch tuÇn 16. - Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16. III, ChuÈn bÞ : 1. Ph¬ng tiÖn : - B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn - KÕ ho¹ch tuÇn 16 - V¨n nghÖ : 2. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 15, thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16. - C¸c tæ trëng, líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV, TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc Thêi

H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. N¨m. KÕ ho¹ch tuÇn 16.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. . . . tæ 3. Thô).C¶ líp . . . æ ®Þnh tæ chøc . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. Tu©n. Lëng. nghiªm tóc. .§i häc ®óng giê.Líp phã HT.Cê ®á . GVCN nhËn xÐt: .TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. Néi dung 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) 3.Ban c¸n sù líp . nghiªm tóc.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . tæ 2.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 15. . 2. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Phóc. .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. . . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. .Líp trëng. . + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Ch÷. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. NhËn xÐt tuÇn 15.C¶ líp . Lëng ).Phª b×nh: Kh«ng 4. ThÈm.hiÖn I.B¸o c¸o.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.æn ®Þnh t/c : .B¸o c¸o.B¸o c¸o.B¸o c¸o.GVCN : 20’ . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.TËp líp : thÓ gian 3’ 20’ .

Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 16. Cñng cè.CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. III. . Néi dung : .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 16 . cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 16. . H×nh thøc : . III.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. b. II. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 16 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 17. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em” V.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.C¸n bé líp. . . Ho¹t ®éng tËp thÓ.ra. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 16 . . .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 16 . Ph¬ng tiÖn : .KÕ ho¹ch tuÇn 17.Môc tiªu : . Ngµy so¹n:01/12/2008 Ngµy gi¶ng:06/12/2008 TuÇn 16 NhËn xÐt tuÇn 16 – kÕ ho¹ch tuÇn 17 I .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 17 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. ChuÈn bÞ : 1. kÕ ho¹ch tuÇn 17.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 16.

§Þnh.KÕ ho¹ch tuÇn 17 . æ ®Þnh tæ chøc . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. .Cê ®á .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. 2. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . IV..§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 16. .æn ®Þnh t/c : . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. NhËn xÐt tuÇn 16. tæ 2. Cêng. ThiÕu ®å dïng häc tËp: Hoµng. Néi dung 1. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. + Tån t¹i: Mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Ch÷. Ngêi thùc hiÖn . .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 16. Ch÷. Hoµng. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. KÕ ho¹ch tuÇn 17. tæ 3. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.C¸c tæ trëng. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.§i häc ®óng giê. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Líp trëng. . . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .B¸o c¸o. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. . Huynh. .B¸o c¸o.V¨n nghÖ : 2. nghiªm tóc.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .B¸o c¸o.B¸o c¸o.Ban c¸n sù líp . .Líp phã HT. ).

Ch÷ 4. . c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V. . . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 17.C¶ líp ra.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 18 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 17.Môc tiªu : . . II.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.C¶ líp .TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’.CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 17 . Ho¹t ®éng tËp thÓ. . Ngµy so¹n:12/12/2008 Ngµy gi¶ng:13/12/2008 TuÇn 17 NhËn xÐt tuÇn 17 – kÕ ho¹ch tuÇn 18 I .Phª b×nh: Hoµng.C¸n bé líp. .GVCN : * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) .DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò . . .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 17 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 18. GVCN nhËn xÐt: . Cñng cè.. .Nép cñi g©y quü ®éi 3. . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng .Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. III. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. nghiªm tóc.

Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. IV.B¸o c¸o.Ban c¸n sù líp . nghiªm tóc.V¨n nghÖ : 2. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. . Néi dung : . .H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi trêng” II. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.Líp phã HT. æ ®Þnh tæ chøc . Ngêi thùc hiÖn .C¸c tæ trëng. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.Líp trëng. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . .B¸o c¸o. Néi dung 1. .KÕ ho¹ch tuÇn 18. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18. .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 17 . . . III.B¸o c¸o.KÕ ho¹ch tuÇn 18 .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 17 . Ph¬ng tiÖn : .B¸o c¸o. b. kÕ ho¹ch tuÇn 18.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 17.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.Cê ®á . Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. ChuÈn bÞ : 1.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 17. H×nh thøc : .a. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. tæ 2.æn ®Þnh t/c : . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. . NhËn xÐt tuÇn 17. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. tæ 3.

c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. . §Þnh.CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ.+ Tån t¹i: T×nh tr¹ng c¸c b¹n kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ t¨ng h¬n so víi tuÇn 16 (Ch÷.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.C¶ líp . 3. . . Nép cñi cßn chËm.GVCN : . Tµi. «n tËp c¸c néi dung ®· häc chuÈn bÞ tèt cho kiÓm tra häc k× I. Ch÷. Thô. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. Cêng. . Cñng cè. nghiªm tóc. .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 17.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. GVCN nhËn xÐt: . 2. .Nép cñi g©y quü ®éi. . N¨m).Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) . cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 18.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. .§i häc ®óng giê.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Loan.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. . . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. Loan.C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 18. III. . Tu©n. cha ®óng quy ®Þnh vÒ kÝch thø¬c.Phª b×nh: Tu©n 4.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. Ho¹t ®éng tËp thÓ. . .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . KÕ ho¹ch tuÇn 18.C¸n bé líp. Huynh di häc muén. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. Hoµng.

nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c .Ngµy so¹n:18/12/2008 Ngµy gi¶ng:20/12/2008 TuÇn 19 NhËn xÐt tuÇn 19 – kÕ ho¹ch tuÇn 20 I .H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa thu tíi tr.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 20 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 19 . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .KÕ ho¹ch tuÇn 20 . æ ®Þnh tæ chøc . III.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 19 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 20. NhËn xÐt tuÇn 19.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 19 . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian 3’ I.C¸c tæ trëng.. H×nh thøc : . II. ChuÈn bÞ : 1. . .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 19. kÕ ho¹ch tuÇn 20.V¨n nghÖ : 2.TËp thÓ êng” líp : II. Néi dung : .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 19. Néi dung 1. IV. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20.B¸o c¸o.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 19 .æn ®Þnh t/c : . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . b.Môc tiªu : .KÕ ho¹ch tuÇn 20. . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Ban c¸n sù 20’ . . Ph¬ng tiÖn : .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.

+ u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . .Tuyªn d¬ng: Kh«ng.GVCN : 20’ . .tæ trëng: Tæ 1.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Líp trëng. . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. S¬ kÕt líp ngµy 27/12. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. . + Tån t¹i: Phóc. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.B¸o c¸o. . . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 20. . . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. .Tich cùc «n tËp kiÓm tra hÕt häc k× I. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic líp .C¸n bé líp. Phóc kh«ng nép cñi 2. .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. Tu©n. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Phª b×nh: PhiÒn. nghiªm tóc. KÕ ho¹ch tuÇn 20. hoµng di häc muén. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.S¬ kÕt líp 27/12 3.§i häc ®óng giê. Tu©n. III. .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.C¶ líp . tæ 2. GVCN nhËn xÐt: . .B¸o c¸o.C¶ líp . Phóc 4.Cê ®á . PhiÒn. Ho¹t ®éng tËp thÓ. nghiªm tóc. tæ 3.Líp phã HT. .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 19.B¸o c¸o.TÝch cùc «n tËp kiÓm tra häc k× I.

Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21.V. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Trß ch¬i: "BÞt m¾t b¾t dª" 2. III. Cñng cè. Néi dung : .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 20 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 21.TÝch cùc «n tËp vµ kiÓm tra häc k× I. II.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 20 .C¸c tæ trëng. .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 21 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 20.KÕ ho¹ch tuÇn 21. .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 20. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21.KÕ ho¹ch tuÇn 21 . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian . . ChuÈn bÞ : 1. b.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 20 . Ph¬ng tiÖn : .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 20 . IV. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 20 NhËn xÐt tuÇn 20 – kÕ ho¹ch tuÇn 21 I . kÕ ho¹ch tuÇn 21. .Môc tiªu : . . H×nh thøc : . .

tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. GVCN nhËn xÐt: . NhËn xÐt tuÇn 20.TËp líp : thÓ 3’ 20’ . . æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. .I. nghiªm tóc.Ban c¸n sù líp . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.C¶ líp . 3. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 21. .§i häc ®óng giê. Néi dung 1. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. . . tæ 2.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.T¸i gi¶ng häc k× II.B¸o c¸o. KÕ ho¹ch tuÇn 21. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. tæ 3. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Cê ®á .Tuyªn d¬ng: Kh«ng.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.GVCN : 20’ .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 20. 2.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . .B¸o c¸o.C¶ líp . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. . nghiªm tóc.B¸o c¸o. .Líp trëng.Tich cùc häc tËp. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II.Phª b×nh: Kh«ng 4.æn ®Þnh t/c : . .Líp phã HT.

BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 21 . Ph¬ng tiÖn : .C¸n bé líp. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a..Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22. c¸n bé chi ®éi tæ chøc cho líp ch¬i trß ch¬i. Néi dung : .KÕ ho¹ch tuÇn 22 . .®éng cña trêng.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 21 .ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. ChuÈn bÞ : 1.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 21 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 22.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 21 .KÕ ho¹ch tuÇn 22. mõng xu©n" . Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 21 NhËn xÐt tuÇn 21 – kÕ ho¹ch tuÇn 22 I . b. kÕ ho¹ch tuÇn 22. III. V. . . H×nh thøc : .Môc tiªu : .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 22 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. Ho¹t ®éng tËp thÓ. III. .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . II.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 21. Cñng cè. cña líp ®Ò ra.

TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.C¸c tæ trëng.æn ®Þnh t/c : . .§i häc ®óng giê.Ban c¸n sù líp . IV.Líp trëng.. .B¸o c¸o. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Líp phã HT. KÕ ho¹ch tuÇn 22.2. tæ 2.Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. Ch÷ bá giê.Cê ®á . . æ ®Þnh tæ chøc . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. ThÈm…) PhiÒn. nghiªm tóc. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. bá giê.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 21. . .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 21.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . nghiªm tóc. tæ 3. . PhiÒn.H¹n chÕ t×nh tr¹ng nghØ häc tù do.B¸o c¸o. Ngêi thùc hiÖn . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. Ch÷. . Néi dung 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.B¸o c¸o. . . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . 2. NhËn xÐt tuÇn 21.C¶ líp . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc.B¸o c¸o. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. .

Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 22 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 23.NghØ tÕt nguyªn ®¸n tõ ngµy 20/1 ®Õn ngµy 2/2 . . Ho¹t ®éng tËp thÓ. . bá giê. . H×nh thøc : . .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 22 .Tich cùc häc tËp. mõng xu©n" V.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.KÕ ho¹ch tuÇn 23. 4. b. cña líp ®Ò ra. . .Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. PhiÒn. . . Néi dung : . III.Phª b×nh: Ch÷. GVCN nhËn xÐt: .GVCN : 3. .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 22 . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 22. II.C¶ líp ..Tuyªn d¬ng: Kh«ng. Cñng cè.NghØ tÕt nguyªn ®¸n theo lÞch.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 20’ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 22 NhËn xÐt tuÇn 22 – kÕ ho¹ch tuÇn 23 I . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 23 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Môc tiªu : .Kh«ng nghØ häc tù do.. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.

æn ®Þnh t/c : . cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. + Tån t¹i: Sau nghØ tÕt c¸c b¹n cßn ham ch¬i.B¸o c¸o. Ch÷. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 22 .. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. ThÈm…) PhiÒn.Ban c¸n sù líp .Thô.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 22. Néi dung 1. mõng xu©n" 2. Ch÷. tæ 2.Líp phã HT.Cê ®á . Sinh ho¹t ®éi s«i næi..B¸o c¸o. .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 22. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. nghiªm tóc. Ph¬ng tiÖn : . PhiÒn. . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . . tæ 3. III.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23. .Líp trëng.KÕ ho¹ch tuÇn 23 . cha thùc sù chó ý ®Õn häc tËp.B¸o c¸o. IV. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.B¸o c¸o. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Ngêi thùc hiÖn . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. H. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc.C¸c tæ trëng. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. ChuÈn bÞ : 1. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. æ ®Þnh tæ chøc . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. . NhËn xÐt tuÇn 22.H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa xu©n t×nh b¹n” II. kÕ ho¹ch tuÇn 23. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.

Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Phª b×nh: Ch÷.Kh«ng nghØ häc tù do.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. 3. .Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. bá giê.GVCN : . .Môc tiªu : . . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Thô. . . .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. .§i häc ®óng giê. PhiÒn. KÕ ho¹ch tuÇn 23. 2. Tu©n. bá giê. III.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 22.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. Cñng cè. cña líp ®Ò ra.C¶ líp 4. . mõng xu©n" V. H. . GVCN nhËn xÐt: . . . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 23.. . . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. 20’ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 23 NhËn xÐt tuÇn 23 – kÕ ho¹ch tuÇn 24 I .Tich cùc häc tËp. nghiªm tóc.Kh«ng nghØ häc tù do.Tu©n bá giê. Ho¹t ®éng tËp thÓ. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.C¶ líp . .

Trß ch¬i: "BÞt m¾t vÏ tranh" 2. Néi dung : . tæ 2. ChuÈn bÞ : 1. . . æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. b.H¸t tËp thÓ bµi: “ Bµi ca ®i häc” II. Ph¬ng tiÖn : .Ban c¸n sù líp . .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24. tæ 3.Cê ®á .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . kÕ ho¹ch tuÇn 24. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.KÕ ho¹ch tuÇn 24 . .Líp phã HT.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 23. .æn ®Þnh t/c : . .KÕ ho¹ch tuÇn 24. . III.B¸o c¸o. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.B¸o c¸o. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. IV.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 23 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 24.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 23 . NhËn xÐt tuÇn 23.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 23 . .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 23 . . Ngêi thùc hiÖn .Líp trëng. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. II.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 23. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.C¸c tæ trëng. Néi dung 1.B¸o c¸o. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 24 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. H×nh thøc : .. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .

Cñng cè. Ho¹t ®éng tËp thÓ. . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.+ u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Trß ch¬i: " BÞt m¾t vÏ tranh" V. GVCN nhËn xÐt: .NghØ ®ãn b»ng trêng ®¹t chuÈn quèc gia trêng mÇm non Lµng Giµng. . bá giê.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. .Tich cùc häc tËp. Kh«ng cßn t×nh tr¹ng bá giê. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.§i häc ®óng giê. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 24. . nghiªm tóc. 2.C¶ líp .Tuyªn d¬ng: Kh«ng.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 23.Phª b×nh: Kh«ng 4.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . nghiªm tóc. III.. bÈn. KÕ ho¹ch tuÇn 24. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.. VÖ sinh líp cßn chËm. .Kh«ng nghØ häc tù do. VÉn cßn t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. 20’ . . . . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. . . bá giê. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. cña líp ®Ò ra.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.GVCN : 3. . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò .C¶ líp ra.Kh«ng nghØ häc tù do. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.

*B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .C¸c tæ trëng.H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn .KÕ ho¹ch tuÇn 25. H×nh thøc : .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 24. kÕ ho¹ch tuÇn 25. ChuÈn bÞ : 1.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 24 . III.TËp thÓ yªu” líp : II.Ban c¸n sù 20’ . NhËn xÐt tuÇn 24. .Mîn truyÖn nhµ trêng 2.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 24 .B¸o c¸o.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 25 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 24 NhËn xÐt tuÇn 24 – kÕ ho¹ch tuÇn 25 I . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 24 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 25. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian 3’ I.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II.Môc tiªu : . .æn ®Þnh t/c : . .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 24. IV. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c . æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 24 . Néi dung : . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . b. Néi dung 1.KÕ ho¹ch tuÇn 25 . Ph¬ng tiÖn : . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.

Phª b×nh: Ch÷.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. bÈn. 4. . .C¶ líp . cña líp ®Ò ra. GVCN nhËn xÐt: .Cê ®á . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Líp phã HT. PhiÒn. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. . Ch÷.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . Cñng cè. . líp . 2.§i häc ®óng giê. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc.. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. nghiªm tóc.Thô.Kh«ng nghØ häc tù do.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. Tu©n.§äc chuyÖn V. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. . 3.Kh«ng nghØ häc tù do. nghiªm tóc. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 24. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. . .B¸o c¸o. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. H. III. H. tæ 2. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 25. Tu©n.GVCN : 20’ . bá giê. Ho¹t ®éng tËp thÓ. . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.B¸o c¸o.C¶ líp . Ch÷. . VÖ sinh cßn muén. . . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. . PhiÒn. .. bá giê.Thô.B¸o c¸o.tæ trëng: Tæ 1. KÕ ho¹ch tuÇn 25. tæ 3.Líp trëng. ThÈm…) Thêng xuyªn bá giê ë 1 sè b¹n : PhiÒn.Tich cùc häc tËp.

. Ph¬ng tiÖn : .KÕ ho¹ch tuÇn 26 .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 25. III. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Mîn truyÖn nhµ trêng 2. H×nh thøc : . IV. . kÕ ho¹ch tuÇn 26. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 25 NhËn xÐt tuÇn 25 – kÕ ho¹ch tuÇn 26 I .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 26 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 25 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 26.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 25 .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 25.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 25 . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. b.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .. Néi dung : . ChuÈn bÞ : 1.Môc tiªu : .KÕ ho¹ch tuÇn 26. II. . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc Thêi . . .C¸c tæ trëng. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 25 .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.

GVCN : 20’ . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.TËp líp : thÓ gian 3’ 20’ . PhiÒn.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Líp phã HT.Thô. æ ®Þnh tæ chøc . H. .B¸o c¸o. nghiªm tóc.Thô. . tæ 2.Líp trëng. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. KÕ ho¹ch tuÇn 26.Phª b×nh: Ch÷. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.§i häc ®óng giê.Ban c¸n sù líp . 2. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.B¸o c¸o. bá giê.C¶ líp . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. Néi dung 1. Tu©n. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. ThÈm…) Thêng xuyªn bá giê ë 1 sè b¹n : PhiÒn. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. bÈn.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 25. . .Cê ®á . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.C¶ líp . nghiªm tóc. NhËn xÐt tuÇn 25. 4. Ch÷. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. . T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc. . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . .B¸o c¸o. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.B¸o c¸o. . Tu©n.. GVCN nhËn xÐt: . PhiÒn. Ch÷.æn ®Þnh t/c : .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. .H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn yªu” II. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.Kh«ng nghØ häc tù do. 3. VÖ sinh cßn muén. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. H. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. . tæ 3.hiÖn I. .

m¹nh häc tËp trong tuÇn 26. bá giê. Cñng cè. H×nh thøc : . ..B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 14 . . . III. Ngµy so¹n:21/11/2008 Ngµy gi¶ng:22/11/2008 TuÇn 14 NhËn xÐt tuÇn 14 – kÕ ho¹ch tuÇn 15 I . ChuÈn bÞ : 1. cña líp ®Ò ra.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 15. .Môc tiªu : . .KÕ ho¹ch tuÇn 15.Kh«ng nghØ häc tù do. kÕ ho¹ch tuÇn 15.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 14. Ph¬ng tiÖn : .§äc chuyÖn V. .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 14 . .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .KÕ ho¹ch tuÇn 15 . III.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. Néi dung : .V¨n nghÖ : . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. Ho¹t ®éng tËp thÓ. . b. II.Tich cùc häc tËp.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 15 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.

VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Líp trëng. .§i häc ®óng giê.Ban c¸n sù líp . Néi dung 1.C¸c tæ trëng. thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng líp. .2.æn ®Þnh t/c : . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) Ngêi thùc hiÖn .B¸o c¸o. Ngµy 20/11 mét sè b¹n ý thøc cßn cha tèt ( N¨m.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 14.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (ThÈm. . ThÈm.Líp phã HT.B¸o c¸o. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n ngoan ngo·n. Thô). IV.B¸o c¸o.B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. Thêi gian . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi trêng” II. . Tu©n.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15. . NhËn xÐt tuÇn 14. .C¶ líp . lÔ phÐp víi thÇy c«. Tµi. Phóc ) 2. K×. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Loan. tæ 3. .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 14.TËp líp : thÓ 3’ 20’ . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. Ng÷. Phóc ). Tu©n. KÕ ho¹ch tuÇn 15. tæ 2.Cê ®á . . nghiªm tóc. N¨m. æ ®Þnh tæ chøc .

BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 15 . . GVCN nhËn xÐt: . b. . Ho¹t ®éng tËp thÓ.N/xÐt néi dung h/ ® c¸ch tæ chøc cña ban c¸n sù líp.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 15 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 16. kÕ ho¹ch tuÇn 16. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.Phª b×nh: Kh«ng 4.3. . III.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 16 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. .GVCN : . . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 vµ ®Èy m¹nh häc tËp tuÇn 15. .DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra Ngµy so¹n:28/11/2008 Ngµy gi¶ng:29/11/2008 TuÇn 15 NhËn xÐt tuÇn 15 – kÕ ho¹ch tuÇn 16 I . .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 15. Cñng cè. .CÇn cã ý thøc h¬n trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ.C¸n bé líp.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 15 . Thuú. II. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.KÕ ho¹ch tuÇn 16. .Môc tiªu : . Néi dung : .Tuyªn d¬ng: Th¸p. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em” 20’ V. . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. H×nh thøc : .C¶ líp líp.

Ph¬ng tiÖn : . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. . N¨m. . mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Phóc.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. IV. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . tæ 3. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. ThÈm. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ.Cê ®á . Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 15. KÕ ho¹ch tuÇn 16. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.B¸o c¸o. III.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Ch÷.. 2. Thô).Ban c¸n sù líp . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn . Lëng. ChuÈn bÞ : 1. Tu©n. Ngêi thùc hiÖn .B¸o c¸o.Líp trëng. æ ®Þnh tæ chøc . tæ 2. . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. . .æn ®Þnh t/c : . nghiªm tóc.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16.V¨n nghÖ : 2. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .B¸o c¸o.KÕ ho¹ch tuÇn 16 .Líp phã HT. NhËn xÐt tuÇn 15.C¸c tæ trëng. . Lëng ).B¸o c¸o. Néi dung 1. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16.

Ngµy so¹n:01/12/2008 Ngµy gi¶ng:06/12/2008 TuÇn 16 NhËn xÐt tuÇn 16 – kÕ ho¹ch tuÇn 17 I .§i häc ®óng giê. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . .TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. . c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em” 20’ V. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. III.C¸n bé líp.C¶ líp . Ho¹t ®éng tËp thÓ.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Môc tiªu : . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 16.C¶ líp 4. . Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. .GVCN : 3.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 16 . nghiªm tóc..Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 15. .Phª b×nh: Kh«ng . Cñng cè.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) . . cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 16. .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 17 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. .DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. . GVCN nhËn xÐt: .CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ.

§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 16.B¸o c¸o. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17.Líp phã HT. ..Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 16 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 17.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .B¸o c¸o. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .C¸c tæ trëng. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.KÕ ho¹ch tuÇn 17. ChuÈn bÞ : 1.Cê ®á . kÕ ho¹ch tuÇn 17. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. vÖ sinh trêng líp s¹ch Ngêi thùc hiÖn . . II. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. H×nh thøc : . . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. IV.B¸o c¸o.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. . Néi dung : . Ph¬ng tiÖn : . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. . tæ 3. . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 16 .H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. III. tæ 2. b.Líp trëng.KÕ ho¹ch tuÇn 17 . NhËn xÐt tuÇn 16. æ ®Þnh tæ chøc .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 16. Néi dung 1. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 16 .V¨n nghÖ : 2.æn ®Þnh t/c : .Ban c¸n sù líp . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17.B¸o c¸o.

Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. ThiÕu ®å dïng häc tËp: Hoµng.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. GVCN nhËn xÐt: .Phª b×nh: Hoµng. Ho¹t ®éng tËp thÓ. Ch÷. 2. . Cñng cè. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 16. . .C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 17. nghiªm tóc. ). . KÕ ho¹ch tuÇn 17.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. Ch÷ 4. cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 17. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V. . . . . .§i häc ®óng giê. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. Hoµng.C¸n bé líp.GVCN : * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. . .TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. . Huynh. . .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Nép cñi g©y quü ®éi 3.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. Cêng. .C¶ líp .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. nghiªm tóc. §Þnh. + Tån t¹i: Mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Ch÷. III. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.sÏ.

II.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 17 . ChuÈn bÞ : 1. Néi dung : .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 17 . H×nh thøc : . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV. .Môc tiªu : . kÕ ho¹ch tuÇn 18. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 17. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 17 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 18. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn thÓ Thêi gian 3’ I.H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi tr. . NhËn xÐt tuÇn 17.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 18 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18.æn ®Þnh t/c : .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18. æ ®Þnh tæ chøc .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 17. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp 20’ . b. III. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .KÕ ho¹ch tuÇn 18. .Ngµy so¹n:12/12/2008 Ngµy gi¶ng:13/12/2008 TuÇn 17 NhËn xÐt tuÇn 17 – kÕ ho¹ch tuÇn 18 I . Ph¬ng tiÖn : .C¸c tæ trëng. Néi dung 1. .TËp êng” líp : II..KÕ ho¹ch tuÇn 18 .V¨n nghÖ : 2.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 17 .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.

tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 17.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. «n tËp c¸c néi dung ®· häc chuÈn bÞ tèt cho kiÓm tra häc k× I.Phª b×nh: Tu©n 4.GVCN : 20’ . GVCN nhËn xÐt: . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . . . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 18. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.Cê ®á . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. Nép cñi cßn chËm.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Nép cñi g©y quü ®éi. 2. . cha ®óng quy ®Þnh vÒ kÝch thø¬c.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. Hoµng. . Loan. . Tu©n.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Líp phã HT.B¸o c¸o. Ch÷. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. nghiªm tóc. + Tån t¹i: T×nh tr¹ng c¸c b¹n kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ t¨ng h¬n so víi tuÇn 16 (Ch÷. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) . Tµi.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Thô.§i häc ®óng giê. .Ban c¸n sù líp .B¸o c¸o. 3. Huynh di häc muén. N¨m).C¶ líp . nghiªm tóc. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. §Þnh. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. . . .C¶ líp . tæ 2. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.Líp trëng. tæ 3. KÕ ho¹ch tuÇn 18. Cêng..B¸o c¸o.B¸o c¸o. Loan. . .

KÕ ho¹ch tuÇn 20. II. kÕ ho¹ch tuÇn 20.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 19.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. b. . Ho¹t ®éng tËp thÓ. III.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 19 . Néi dung : . Ph¬ng tiÖn : . c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic V.KÕ ho¹ch tuÇn 20 .V¨n nghÖ : 2. . Ngµy so¹n:18/12/2008 Ngµy gi¶ng:20/12/2008 TuÇn 19 NhËn xÐt tuÇn 19 – kÕ ho¹ch tuÇn 20 I . III. . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 20 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. . Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’..C¸n bé líp.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 19 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 20. H×nh thøc : . cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 18.Môc tiªu : . . . ChuÈn bÞ : 1.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 19 . .DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. Cñng cè.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 19 .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.

æ ®Þnh tæ chøc . ..GVCN : .Ban c¸n sù líp . . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.B¸o c¸o. . hoµng di häc muén.B¸o c¸o.C¶ líp . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. KÕ ho¹ch tuÇn 20. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 19. NhËn xÐt tuÇn 19. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. .Cê ®á . . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. PhiÒn. tæ 3.C¸c tæ trëng.B¸o c¸o. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. .Líp trëng. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20. Phóc kh«ng nép cñi 2.H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa thu tíi trêng” II. .Líp phã HT. Tu©n. tæ 2. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .TÝch cùc «n tËp kiÓm tra häc k× I. . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.§i häc ®óng giê.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . . Ngêi thùc hiÖn . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.æn ®Þnh t/c : . Néi dung 1.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. nghiªm tóc. nghiªm tóc.S¬ kÕt líp 27/12 3. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. IV. .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 19. + Tån t¹i: Phóc.B¸o c¸o.

Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 20 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 21. . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. b. Tu©n. . Ho¹t ®éng tËp thÓ. . ChuÈn bÞ : .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21.Tich cùc «n tËp kiÓm tra hÕt häc k× I. kÕ ho¹ch tuÇn 21.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 20 .C¸n bé líp.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 20. GVCN nhËn xÐt: .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 21 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 20 NhËn xÐt tuÇn 20 – kÕ ho¹ch tuÇn 21 I . S¬ kÕt líp ngµy 27/12. III.Môc tiªu : .TÝch cùc «n tËp vµ kiÓm tra häc k× I. H×nh thøc : . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy . .KÕ ho¹ch tuÇn 21.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.. .Phª b×nh: PhiÒn.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 20. II.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 20 . . Cñng cè. Phóc 4. . . c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. Néi dung : . III.

nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.Líp trëng. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. NhËn xÐt tuÇn 20.Ban c¸n sù líp . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.Trß ch¬i: "BÞt m¾t b¾t dª" 2.KÕ ho¹ch tuÇn 21 . Néi dung 1. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 20.§i häc ®óng giê. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.B¸o c¸o. tæ 3. IV. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. Ph¬ng tiÖn : .B¸o c¸o. æ ®Þnh tæ chøc . .æn ®Þnh t/c : . KÕ ho¹ch tuÇn 21. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. nghiªm tóc. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng Ngêi thùc hiÖn . . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Líp phã HT.1. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 20.C¸c tæ trëng. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.Cê ®á . . 2.B¸o c¸o.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 20 . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . tæ 2.B¸o c¸o. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. .

DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.GVCN : . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 21. . nghiªm tóc.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.T¸i gi¶ng häc k× II. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Môc tiªu : .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Tich cùc häc tËp.. cña líp ®Ò ra.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 22 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. II. Cñng cè. Néi dung : . 3. Ho¹t ®éng tËp thÓ. Ngµy so¹n:15/01/2009 Ngµy gi¶ng:17/01/2009 TuÇn 21 NhËn xÐt tuÇn 21 – kÕ ho¹ch tuÇn 22 I .®Çy ®ñ. . 20’ V. GVCN nhËn xÐt: . .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 21 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 22. . .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 21 . .C¸n bé líp.C¶ líp . . .C¶ líp . . III.Phª b×nh: Kh«ng 4. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. c¸n bé chi ®éi tæ chøc cho líp ch¬i trß ch¬i. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.

B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 21 .ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.Líp phã HT.æn ®Þnh t/c : . ChuÈn bÞ : 1.KÕ ho¹ch tuÇn 22. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. Ph¬ng tiÖn : . .C¸c tæ trëng.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 21.B¸o c¸o. æ ®Þnh tæ chøc . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . kÕ ho¹ch tuÇn 22.B¸o c¸o.Cê ®á . tæ 3.KÕ ho¹ch tuÇn 22 . NhËn xÐt tuÇn 21. . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22.B¸o c¸o. . ..Líp trëng. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 21.B¸o c¸o. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. .H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. b. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. tæ 2. . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. Néi dung 1. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. H×nh thøc : .Ban c¸n sù líp .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 21 .. nghiªm tóc. . kh«ng lµm Ngêi thùc hiÖn . IV. III. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. mõng xu©n" 2.

Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. Ho¹t ®éng tËp thÓ. mõng xu©n" V.Kh«ng nghØ häc tù do. 4. bá giê. Ch÷ bá giê. 2. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . . III.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 21. nghiªm tóc. . GVCN nhËn xÐt: .bµi tríc khi ®Õn líp. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . Ch÷. . 20’ Ngµy so¹n:05/02/2009 Ngµy gi¶ng:07/02/2009 TuÇn 22 . .C¶ líp . PhiÒn. bá giê.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.Phª b×nh: Ch÷.NghØ tÕt nguyªn ®¸n tõ ngµy 20/1 ®Õn ngµy 2/2 . T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc.C¶ líp . . cña líp ®Ò ra. .GVCN : 3. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 22.Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng.§i häc ®óng giê.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. KÕ ho¹ch tuÇn 22. . PhiÒn.Tich cùc häc tËp. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. . ThÈm…) PhiÒn. Cñng cè. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.H¹n chÕ t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng. .NghØ tÕt nguyªn ®¸n theo lÞch.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . ..

B¸o c¸o. Ph¬ng tiÖn : . II.B¸o c¸o. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 23 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 22 .NhËn xÐt tuÇn 22 – kÕ ho¹ch tuÇn 23 I . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . . tæ 3. III.H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa xu©n t×nh b¹n” II. NhËn xÐt tuÇn 22.æn ®Þnh t/c : .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . IV. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. mõng xu©n" 2. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . Néi dung 1. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 22 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 23. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.Môc tiªu : .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 22 . Ngêi thùc hiÖn .KÕ ho¹ch tuÇn 23. æ ®Þnh tæ chøc . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 22 .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 22.Ban c¸n sù líp .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 22.Cê ®á . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . kÕ ho¹ch tuÇn 23. .C¸c tæ trëng. H×nh thøc : . tæ 2. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. b. ChuÈn bÞ : 1.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. Néi dung : . .KÕ ho¹ch tuÇn 23 .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23.

Kh«ng nghØ häc tù do.B¸o c¸o. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. mõng xu©n" . T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc. . . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 23.Thô. Ho¹t ®éng tËp thÓ.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Tich cùc häc tËp. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.. cña líp ®Ò ra.Phª b×nh: Ch÷. KÕ ho¹ch tuÇn 23. PhiÒn. . nghiªm tóc. H. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Líp phã HT. . 4. ThÈm…) PhiÒn.B¸o c¸o. Tu©n bá giê. . . . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. PhiÒn. 2.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. H. . . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. Ch÷. 3.. cha thùc sù chó ý ®Õn häc tËp. .Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. . bá giê.Kh«ng nghØ häc tù do. . GVCN nhËn xÐt: . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi..§i häc ®óng giê. Tu©n.Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng. . Ch÷. bá giê. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 22.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Cñng cè. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. nghiªm tóc.C¶ líp V.GVCN : 20’ . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. III.Thô. + Tån t¹i: Sau nghØ tÕt c¸c b¹n cßn ham ch¬i.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.C¶ líp . .Líp trëng.

Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 23.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 23. Ph¬ng tiÖn : .H¸t tËp thÓ bµi: “ Bµi ca ®i häc” Ngêi thùc hiÖn TËp thÓ Thêi gian 3’ .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 23 . III.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 23 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 24. . Néi dung : .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 23 . ChuÈn bÞ : 1.Ngµy so¹n:12/02/2009 Ngµy gi¶ng:14/02/2009 TuÇn 23 NhËn xÐt tuÇn 23 – kÕ ho¹ch tuÇn 24 I . b. kÕ ho¹ch tuÇn 24. .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 23 .KÕ ho¹ch tuÇn 24. . . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24. . æ ®Þnh tæ chøc . IV.æn ®Þnh t/c : .KÕ ho¹ch tuÇn 24 . II.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Môc tiªu : .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 24 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.C¸c tæ trëng. H×nh thøc : .Trß ch¬i: "BÞt m¾t vÏ tranh" 2.

.Ban c¸n sù líp . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .Líp trëng. . tæ 2.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. . 3.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 23. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Líp phã HT. Kh«ng cßn t×nh tr¹ng bá giê. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 24.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.C¶ líp .§i häc ®óng giê. 2. NhËn xÐt tuÇn 23. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. VÉn cßn t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.GVCN : 20’ . . bá giê.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Kh«ng nghØ häc tù do.. KÕ ho¹ch tuÇn 24. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.C¶ líp . . Sinh ho¹t ®éi s«i næi.Phª b×nh: Kh«ng 4. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.Tich cùc häc tËp. VÖ sinh líp cßn chËm.B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . .B¸o c¸o. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. nghiªm tóc. . . GVCN nhËn xÐt: . . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . cña líp ®Ò ra.B¸o c¸o. Néi dung 1.II. nghiªm tóc.NghØ ®ãn b»ng trêng ®¹t chuÈn quèc gia trêng mÇm non Lµng Giµng.Cê ®á . líp : 20’ . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. bÈn. . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.B¸o c¸o. . . tæ 3.

. Cñng cè. Ho¹t ®éng tËp thÓ. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. bá giê. .Kh«ng nghØ häc tù do. III. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. H×nh thøc : .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 24.KÕ ho¹ch tuÇn 25.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 24 .KÕ ho¹ch tuÇn 25 . kÕ ho¹ch tuÇn 25. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .Môc tiªu : . III. . b.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25..Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 24 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 25. .Mîn truyÖn nhµ trêng 2. II. ChuÈn bÞ : 1.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 24 . Ph¬ng tiÖn : . Néi dung : . . Ngµy so¹n:19/02/2009 Ngµy gi¶ng:21/02/2009 TuÇn 24 NhËn xÐt tuÇn 24 – kÕ ho¹ch tuÇn 25 I .C¸c tæ trëng.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25. .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 24. .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 24 .Trß ch¬i: " BÞt m¾t vÏ tranh" V.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 25 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.

. Ch÷. KÕ ho¹ch tuÇn 25. nghiªm tóc.B¸o c¸o. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. Tu©n. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . H. . VÖ sinh cßn muén.B¸o c¸o. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp.Thô. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.. tæ 2.C¶ líp .H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn yªu” II. .B¸o c¸o. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.Phª b×nh: Ch÷. 3. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.GVCN : 20’ . NhËn xÐt tuÇn 24.B¸o c¸o. H.IV. nghiªm tóc. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Líp trëng. 4.Ban c¸n sù líp . PhiÒn. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . Néi dung 1. .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. tæ 3. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Líp phã HT. . . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. . Tu©n.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 24. GVCN nhËn xÐt: Ngêi thùc hiÖn . . bá giê. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc.Thô. bÈn. Ch÷.Kh«ng nghØ häc tù do. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.Cê ®á . .æn ®Þnh t/c : . 2.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . æ ®Þnh tæ chøc .Tuyªn d¬ng: Kh«ng.§i häc ®óng giê. . PhiÒn. ThÈm…) Thêng xuyªn bá giê ë 1 sè b¹n : PhiÒn.

Ho¹t ®éng tËp thÓ. . . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. III.Tich cùc häc tËp.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 25 . cña líp ®Ò ra. ..B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 25 . II. Cñng cè.KÕ ho¹ch tuÇn 26. H×nh thøc : . kÕ ho¹ch tuÇn 26. . Ngµy so¹n:26/02/2009 Ngµy gi¶ng:28/02/2009 TuÇn 25 NhËn xÐt tuÇn 25 – kÕ ho¹ch tuÇn 26 I .Môc tiªu : .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 26 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. . .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 25 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 26. Néi dung : .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. ChuÈn bÞ : 1.C¶ líp ra.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 25. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 25.Kh«ng nghØ häc tù do. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò . bá giê.§äc chuyÖn V. III. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. b.. Ph¬ng tiÖn : .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 25 .

§i häc ®óng giê.Líp trëng. N. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. . . .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.) 2. . . tæ 3.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . .Ban c¸n sù líp . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.B¸o c¸o. Ngêi thùc hiÖn .B¸o c¸o. H.B¸o c¸o. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 25. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. Kh«ng tham gia lao ®éng ( PhiÒn. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . . tæ 2.Mîn truyÖn nhµ trêng 2. NhËn xÐt tuÇn 25.Thô. nghiªm tóc. IV. .C¸c tæ trëng. . nghiªm tóc.. KÕ ho¹ch tuÇn 26.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 25. Néi dung 1.C¶ líp . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc dÕn trêng” II. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Cê ®á . æ ®Þnh tæ chøc .KÕ ho¹ch tuÇn 26 . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp..B¸o c¸o. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. .æn ®Þnh t/c : .Líp phã HT.thô..

Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 26 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 27. III. Cñng cè.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 27 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Tuyªn d¬ng: Kh«ng..ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. .C¶ líp . bá giê. . . cña líp ®Ò ra. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 26.TÝch cùc häc tËp. . . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a..GVCN : .Kh«ng nghØ häc tù do. .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Phª b×nh: PhiÒn. GVCN nhËn xÐt: . . .Kh«ng nghØ häc tù do. . bá giê.Môc tiªu : . II.§äc chuyÖn V. Néi dung : .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 26 .KÕ ho¹ch tuÇn 27.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. H.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 26 . 4. 3. . 20’ Ngµy so¹n:05/03/2009 Ngµy gi¶ng:07/03/2009 TuÇn 26 NhËn xÐt tuÇn 26 – kÕ ho¹ch tuÇn 27 I .Thô. Ho¹t ®éng tËp thÓ.

æn ®Þnh t/c : . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. ChuÈn bÞ : 1.Ban c¸n sù líp .) VÖ sinh cßn muén.B¸o c¸o.b. KÕ ho¹ch tuÇn 27.. æ ®Þnh tæ chøc . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .KÕ ho¹ch tuÇn 27 . NhËn xÐt tuÇn 26.B¸o c¸o. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. . tæ 2. .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 26. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 27. Ngêi thùc hiÖn . . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.Cê ®á . tæ 3. IV. Phóc. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. bÈn.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . Ph¬ng tiÖn : . III. thiÕu ®å dïng häc tËp ( Thô.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 27. H×nh thøc : ..B¸o c¸o. kÕ ho¹ch tuÇn 27. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 2. . .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 26.Líp phã HT. .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 26 .Líp trëng. nghiªm tóc.C¸c tæ trëng.B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.Mîn b¸o th viÖn 2. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. Néi dung 1. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.

. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.C¶ líp ra.Phª b×nh: Kh«ng 4.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò .§i häc ®óng giê.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.C¶ líp . III. Ho¹t ®éng tËp thÓ.Trang trÝ líp häc th©n thiÖn. . V.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. .Tich cùc häc tËp. Cñng cè. .Tham gia gi¶i bãng ®¸ thiÕu niªn cña §TN nhµ trêng. . 20’ Ngµy so¹n:12/03/2009 Ngµy gi¶ng:14/03/2009 TuÇn 27 NhËn xÐt tuÇn 27 – kÕ ho¹ch tuÇn 28 I .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 26.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Môc tiªu : .Kh«ng nghØ häc tù do. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. cña líp ®Ò ra.§äc b¸o. . bá giê. GVCN nhËn xÐt: . . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 27. . . ..ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Trang trÝ líp häc th©n thiÖn. . nghiªm tóc.GVCN : 3. . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.. .

. .H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn yªu” II. kÕ ho¹ch tuÇn 28. ChuÈn bÞ : 1.. III. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 28.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 27 .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 27 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 28.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 28.Líp phã HT. tæ 2. . NhËn xÐt tuÇn 27. tæ 3. .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 27.KÕ ho¹ch tuÇn 28 .B¸o c¸o. Néi dung 1.TËp bãng ®¸. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trNgêi thùc hiÖn .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 27 . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.B¸o c¸o. . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .Líp trëng. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.æn ®Þnh t/c : . . II. Ph¬ng tiÖn : . Néi dung : . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. H×nh thøc : .B¸o c¸o.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 27 . æ ®Þnh tæ chøc .C¸c tæ trëng. .Ban c¸n sù líp . 2.Cê ®á . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.B¸o c¸o. b.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.KÕ ho¹ch tuÇn 28. IV. . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 27.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 28 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.

Mét sè b¹n cha tÝch cùc trong ho¹t ®éng cña líp. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. . .TËp bãng ®¸. .Phª b×nh: Kh«ng .GVCN : .§i häc ®óng giê.Kh«ng nghØ häc tù do.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. nghiªm tóc.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. .Trang trÝ líp häc th©n thiÖn. Cñng cè.ëng. . V. . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 28. Tham gia gi¶i bãng ®¸ mét nhiÖt t×nh.C¶ líp 4.Tich cùc häc tËp. KÕ ho¹ch tuÇn 28.. tham gia cæ vò bãng ®¸) 2. . bá giê.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. nghiªm tóc. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . III.Trang trÝ líp häc th©n thiÖn.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. GVCN nhËn xÐt: . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. . Ho¹t ®éng tËp thÓ.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. cña líp ®Ò ra. 3. . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Tham gia gi¶i bãng ®¸ thiÕu niªn cña §TN nhµ trêng.C¶ líp ®Çy ®ñ. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. . ( trang trÝ líp häc. 20’ .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 27. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.

2.TËp bãng ®¸. æ ®Þnh tæ chøc . . H×nh thøc : .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 28 . NhËn xÐt tuÇn 28.KÕ ho¹ch tuÇn 29.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.Ngµy so¹n:19/03/2009 Ngµy gi¶ng:21/03/2009 TuÇn 28 NhËn xÐt tuÇn 28 – kÕ ho¹ch tuÇn 29 I .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 28 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 29. . ChuÈn bÞ : 1. IV. . Ngêi thùc hiÖn .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 28 .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 29 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.C¸c tæ trëng.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ . . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 29.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 28. kÕ ho¹ch tuÇn 29.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 28 . . Ph¬ng tiÖn : .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 29.KÕ ho¹ch tuÇn 29 . II. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.æn ®Þnh t/c : Ch¬i trß ch¬i " Lµm theo t«i nãi" II. b. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. Néi dung : . Néi dung 1.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 28.Môc tiªu : . III.

3. tæ 3. Ng÷). . . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Líp phã HT.Tham gia gi¶i bãng ®¸ thiÕu niªn cña §TN nhµ trêng. .Tich cùc häc tËp.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. nghiªm tóc. . Tham gia gi¶i bãng ®¸ mét nhiÖt t×nh. .Líp trëng. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. KÕ ho¹ch tuÇn 29. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 29. .C¶ líp . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. ..B¸o c¸o.GVCN : 20’ .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 28.Ban c¸n sù líp . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. tæ 2.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. .Trang trÝ líp häc th©n thiÖn. . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. 20’ . ( trang trÝ líp häc. Trang trÝ líp s¹ch ®Ñp.Phª b×nh: Kh«ng 4.*B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. GVCN nhËn xÐt: .B¸o c¸o.C¶ líp . .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.§i häc ®óng giê.B¸o c¸o. Mét sè b¹n cha tÝch cùc trong ho¹t ®éng cña líp.Cê ®á . .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. . . tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp tËp trung nghØ nhiÒu ë 2 b¹n ( Loan. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. tham gia cæ vò bãng ®¸) 2. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. cña líp ®Ò ra. nghiªm tóc.

líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp..B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 29 .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 30. . .C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ vÒ thanh niªn.C¸c tæ trëng.Kh«ng nghØ häc tù do. II. . Ho¹t ®éng tËp thÓ.KÕ ho¹ch tuÇn 30. . . Néi dung : .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 29 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 30. H×nh thøc : . . Ngµy so¹n:26/03/2009 Ngµy gi¶ng:28/03/2009 TuÇn 29 NhËn xÐt tuÇn 29 – kÕ ho¹ch tuÇn 30 I .KÕ ho¹ch tuÇn 30 .Môc tiªu : . Ph¬ng tiÖn : .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 30 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 30. . 2.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 29.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 29. . kÕ ho¹ch tuÇn 30. Cñng cè.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. III.Trang trÝ líp häc th©n thiÖn.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 29 . ChuÈn bÞ : 1. bá giê. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. III. b.§äc chuyÖn V.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 29 .

. KÕ ho¹ch tuÇn 30.Phª b×nh: Kh«ng 4. tæ 2. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . GVCN nhËn xÐt: . Néi dung 1. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Ch÷ ) 2.æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "TiÕn lªn ®oµn viªn" II.Ban c¸n sù líp . . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.GVCN : 20’ .Líp trëng. . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.B¸o c¸o.IV. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Tuyªn d¬ng: C¸c thµnh viªn ®éi bãng. tæ 3. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 29. . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp.Líp phã HT. thiÕu ®å dïng häc tËp ( Loan.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. NhËn xÐt tuÇn 29.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. . §¹t kÕt qu¶ cao trong gi¶i bãng ®¸ (Gi¶i nh×).C¶ líp . æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o.Cê ®á . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.§i häc ®óng giê.B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp. Lëng. Ngêi thùc hiÖn . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 30. 3. nghiªm tóc. . . C¬ b¶n hoµn thµnh trang trÝ líp häc than thiÖn.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .B¸o c¸o.

- ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. - C¶ líp - Tich cùc häc tËp, tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng, cña líp ®Ò ra.. - Kh«ng nghØ häc tù do, bá giê. - Tham giai gi¶ bãng ®¸ ®¹t kÕt qu¶ cao. III. Ho¹t ®éng tËp thÓ. - Thi v¨n nghÖ chñ ®Ò " Thanh niªn " V. Cñng cè. - DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.

Ngµy so¹n: 02/04/2009 Ngµy gi¶ng: 04/04/2009 TuÇn 30 NhËn xÐt tuÇn 30 – kÕ ho¹ch tuÇn 31 I - Môc tiªu : - BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 30 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 31 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 30 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 31. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 30 . - KÕ ho¹ch tuÇn 31. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 30, kÕ ho¹ch tuÇn 31. - Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 31. III, ChuÈn bÞ : 1. Ph¬ng tiÖn : - B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 30 - KÕ ho¹ch tuÇn 31 - C¸c bµi h¸t, móa quy ®Þnh cña ®éi.

2. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 30, thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 31. - C¸c tæ trëng, líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV, TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. æ ®Þnh tæ chøc - æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "TiÕn lªn ®oµn viªn" II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 30. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1, tæ 2, tæ 3. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. - B¸o c¸o, nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi, kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp, tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp, thiÕu ®å dïng häc tËp ( Phóc, Tµi, Tu©n ), kh«ng quµng kh¨n ®á ( Tu©n, C¬ng) 2. KÕ ho¹ch tuÇn 31. - Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. - Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 30. - §i häc ®óng giê, tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. - Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ, nghiªm tóc. 3. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. - Tuyªn d¬ng: kh«ng Ngêi thùc hiÖn - TËp líp : thÓ Thêi gian 3’

20’ - Ban c¸n sù líp - Cê ®á - Líp phã HT. - Líp trëng.

- C¶ líp

- Phª b×nh: Kh«ng 4. GVCN nhËn xÐt: - GVCN : - Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra, cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 31. - ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. - Tich cùc häc tËp, tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t - C¶ líp ®éng cña trêng, cña líp ®Ò ra.. - Kh«ng nghØ häc tù do, bá giê. - Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp. III. Ho¹t ®éng tËp thÓ. - H¸t, móa c¸c bµi h¸t quy ®Þnh. V. Cñng cè. - DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.

20’

Ngµy so¹n: 09/04/2009 Ngµy gi¶ng: 11/04/2009 TuÇn 31 NhËn xÐt tuÇn 31 – kÕ ho¹ch tuÇn 32 I - Môc tiªu : - BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 31 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 32 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 31 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 32. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 31 . - KÕ ho¹ch tuÇn 32. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 31, kÕ ho¹ch tuÇn 32.

B¸o c¸o.Líp phã HT. .B¸o c¸o.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 31 . . NhËn xÐt tuÇn 31. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 32. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. æ ®Þnh tæ chøc . . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.B¸o c¸o.æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "Vµo h¹" II. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Líp trëng. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. Ph¬ng tiÖn : . 2. tæ 3. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .S¬n thêng xuyªn kh«ng mang vë bµi tËp to¸n. III. tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp ( Thø 5 7 b¹n nghØ kh«ng phÐp ) .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 31. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. . KÕ ho¹ch tuÇn 32. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .KÕ ho¹ch tuÇn 32 . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. tæ 2. Néi dung 1.B¸o c¸o. ChuÈn bÞ : 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. . .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Trß ch¬i: BÞt m¾t vÔ h×nh. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . ..§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 31. 2. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp.Cê ®á . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 32. Ngêi thùc hiÖn .C¸c tæ trëng. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. IV.Ban c¸n sù líp .

.Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp. . . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. V.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 32 .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.NghØ häc ph¶i cã lý do chÝnh ®¸ng. . 20’ Ngµy so¹n: 16/04/2009 Ngµy gi¶ng: 17/04/2009 TuÇn 32 NhËn xÐt tuÇn 32 – kÕ ho¹ch tuÇn 33 I .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Phª b×nh: S¬n thêng xuyªn kh«ng mang vë bµi tËp to¸n.. nghiªm tóc. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Kh«ng nghØ häc tù do.C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 32.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Tuyªn d¬ng: kh«ng . . 3. GVCN nhËn xÐt: .Môc tiªu : . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.. . . bá giê.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 33 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 32 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 33.Trß ch¬i tËp thÓ: BÞt m¾t vÏ h×nh. III.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. . cña líp ®Ò ra.GVCN : . cã giÊy .C¶ líp phÐp nghØ häc cña gia ®×nh. Cñng cè. 4. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy . . .§i häc ®óng giê. . Ho¹t ®éng tËp thÓ.Tich cùc häc tËp.

b. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. . III. .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 32.B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.B¸o c¸o. . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.II. æ ®Þnh tæ chøc . . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. kÕ ho¹ch tuÇn 33. . ChuÈn bÞ : 1.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 33. Néi dung 1. Ph¬ng tiÖn : . Ngêi thùc hiÖn .æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "Vµo h¹" II.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 32. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.C¸c bµi h¸t vÒ mïa hÌ.B¸o c¸o.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 32 .B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Líp trëng.C¸c tæ trëng.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 32 . NhËn xÐt tuÇn 32. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. 2. IV.Cê ®á . . Néi dung : .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 33.KÕ ho¹ch tuÇn 33.KÕ ho¹ch tuÇn 33 . tæ 2. . §Æc biÖt ®· kh«ng cßn t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .Ban c¸n sù líp .Líp phã HT. H×nh thøc : . tæ 3. .

.Tuyªn d¬ng: B¹n Th¸p lao ®éng tÝch cùc. .Kh«ng nghØ häc tù do. Ch÷). kh«ng lµm viÖc riªng. cêi ®ïa trong giê (S¬n. tÝch cùc häc tËp. bá giê. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. 3. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. GVCN nhËn xÐt: . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. KÕ ho¹ch tuÇn 33.Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp. cña líp ®Ò ra. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.§i häc ®óng giê. Cñng cè. .Nghiªm tóc trong giê. Tu©n). häc .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 32. . 2. . 20’ Ngµy so¹n: 23/04/2009 . . .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò .Thi h¸t gi÷a c¸c tæ: Chñ ®Ò mïa hÌ V. . III. . .. ThÈm. Toµn.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Phª b×nh: Tu©n thêng xuyªn lµm viÖc riªng trong giê. .C¶ líp . Mét sè b¹n bá lao ®éng.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. Ho¹t ®éng tËp thÓ. nghiªm tóc. 4. lÊy ®iÓm thêng xuyªn ë c¸c m«n häc.+ Tån t¹i: Trong líp häc cßn cha nghiªm tóc.GVCN : tËp s«i næi.Tich cùc häc tËp. lµm viÖc riªng trong giê (ThuËt. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 33. .C¶ líp ra. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.

TËp thÓ líp : II. .B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c . IV. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Ban c¸n sù tæ trëng: Tæ 1.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. . 2. II. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian 3’ I. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê 20’ . . Néi dung 1. Ph¬ng tiÖn : . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.C¸c tæ trëng. kÕ ho¹ch tuÇn 34.Thi t×m hiÓu vÒ ngµy 30/4 vµ 1/5. NhËn xÐt tuÇn 33.æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "Vµo h¹" . líp .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 33 . H×nh thøc : . tæ 2. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 34 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 33.KÕ ho¹ch tuÇn 34. tæ 3. b.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 33 .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 34.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 33 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 34. ChuÈn bÞ : 1.B¸o c¸o.Ngµy gi¶ng: 26/04/2009 TuÇn 33 NhËn xÐt tuÇn 33 – kÕ ho¹ch tuÇn 34 I . . æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 33 . . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 34. III.KÕ ho¹ch tuÇn 34 .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 33.Môc tiªu : . Néi dung : .

B¸o c¸o. 2.Líp trëng. GVCN nhËn xÐt: .Phª b×nh: Phóc thêng xuyªn kh«ng häc bµi vµ lµm bµi tËp. .§i häc ®óng giê. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Tich cùc häc tËp. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.C¶ líp V. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. Phóc. t×nh tr¹ng nghØ häc tù do vÉn diªn ra: Tu©n. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng . . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. III. + Tån t¹i: T×nh tr¹ng kh«ng häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ tríc khi ®Õn líp vÉn diÔn ra thêng xuyªn mét sè b¹n ( Tu©n.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Kh«ng nghØ häc tù do. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. 4.®á. . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. . . . .C¶ líp .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. Tµi.B¸o c¸o. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . cña líp ®Ò ra. Tµi). Cñng cè.Cê ®á . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 34. 3. . bá giê.NghØ 30/4 vµ 1/5.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Ho¹t ®éng tËp thÓ. ..Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 33. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.Thi t×m hiÓu vÒ ngµy 30/4 vµ 1/5. . . nghiªm tóc.Líp phã HT.GVCN : 20’ . .Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp. KÕ ho¹ch tuÇn 34. .

thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 35.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 35 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.KÕ ho¹ch tuÇn 35 2.C¸c tæ trëng. ChuÈn bÞ : 1. .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 34 .TËp thÓ líp : Thêi gian 3’ .æn ®Þnh t/c : Trß ch¬i: “ Ai nhanh h¬n” Ngêi thùc hiÖn . æ ®Þnh tæ chøc .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. Ph¬ng tiÖn : . II. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.KÕ ho¹ch tuÇn 35.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 34 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 35. Néi dung : . H×nh thøc : .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 34. III.Môc tiªu : . . . kÕ ho¹ch tuÇn 35. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 34 . .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 34.Ngµy so¹n: 23/04/2009 Ngµy gi¶ng: 26/04/2009 TuÇn 34 NhËn xÐt tuÇn 34 – kÕ ho¹ch tuÇn 35 I . IV.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 35. . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . b.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 34 .

B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. 2. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . .B¸o c¸o. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.B¸o c¸o.Líp phã HT. häc tËp tÝch cùc. Ho¹t ®éng tËp thÓ. .Tich cùc häc tËp.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. KÕ ho¹ch tuÇn 35. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. III.Cê ®á . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 20’ . .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. + Tån t¹i: Trong tuÇn chØ häc 3 ngµy nªn kh«ng cã nh÷ng vi ph¹m vÒ néi quy cña trêng còng nh cña líp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.Tuyªn d¬ng: Kh«ng . Néi dung 1.B¸o c¸o.C¶ líp .T¨ng cêng kiÓm tra lÊy ®iÓm ë c¸c m«n häc. kiÓm tra lÊy ®iÓm ë c¸c m«n. tæ 2. . NhËn xÐt tuÇn 34.Líp trëng. . 3.Ban c¸n sù líp . . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 35.C¶ líp 20’ .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. GVCN nhËn xÐt: . tæ 3.Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp.Phª b×nh: Kh«ng 4. .. .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. . .GVCN : . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.§i häc ®óng giê. nghiªm tóc. cña líp ®Ò ra.Kh«ng nghØ häc tù do.II. bá giê. .

.§äc b¸o ThiÕu nhi d©n téc V. Cñng cè.. .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->