P. 1
De Cuong Mon Hoc Luat Dan Su (Module 1) - K34

De Cuong Mon Hoc Luat Dan Su (Module 1) - K34

|Views: 1,182|Likes:
Được xuất bản bởiSói Béo

More info:

Published by: Sói Béo on Aug 25, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2011

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

KHOA LUẬT DÂN SỰ
BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ

MODULE 1
HÀ NỘI - 2010
BẢNG T !I"T T#T
BLDS Bộ luật dân sự
CAND Công an nhân dân
CTQG CTQG
ĐĐ Địa điểm
ĐQG Đ!i h"# $u%# gia
GDDS Gia& dị#h dân sự
G' Gi(ng )i*n
G'C Gi(ng )i*n #h+nh
,TĐG ,iểm t-a đ.nh gi.
/T /0# ti*u
L'N L1m )i2# nh3m
N45 Nh1 4u6t 5(n
TC T+n #h7
TG Th8i gian
'Đ '6n đ9
:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA LUẬT DÂN SỰ
BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ
2 đ1& t!&; C< nhân luật =#h+nh $u>?
T*n môn h"#; Luật dân sự =m&dul@ A?
S% t+n #h7; BC
L&!i môn h"#; BDt 5uộ#
1$ TH%NG TIN !& GIẢNG !I'N
1$1$ GIẢNG !I'N BỘ (%N LUẬT DÂN SỰ
1. TS. Phùng Trung Tập E G'CF T-GHng Bộ môn
Đi2n th&!i; BIA:CJKL:B
2. TS. Nguyễn Minh Tuấn E G'CF Mh3 ChN nhi2m Oh&a
Đi2n th&!i; BJPCQQCLLCQ
REmail; tuanhanhICS>ah&&P#&m
3. TS. Trần Thị Huệ E G'C
Đi2n th&!i; BJPCQQCLLCQ
REmail; t-anthiminhhu@:BBJS>ah&&P#&m
4. ThS. Vũ Thị Hồng Yn E G'
Đi2n th&!i; BIQCKTLJII
REmail; )uthih&ng>@nS>ah&&P#&m
!. TS. "# $%nh Nghị E G'F Mh3 t-GHng Bộ môn
Đi2n th&!i; BIBCJJQ:Q:
&. ThS. Nguyễn Minh '(nh U G' =hi2n đang l1m nghi*n #Vu sinh
t!i nGW# ng&1i?
REmail; ngu>@nminh&anhQLS>ah&&P#&m
). ThS. V*+ng Th(nh Thu, E G'
Đi2n th&!i; BJPCQQCLLCQ
Rmail; thu>)u&ngQIS>ah&&P#&m
-. ThS. .i/u Thùy "inh E G'
Đi2n th&!i; BJPCQQCLLCQ
REmail; Oi@ulinhXhluS>ah&&P#&m
C
0. Nguyễn V1n H2i E G'
Đi2n th&!i; BJPCQQCLLCQ
REmail; h&iluatdansuS>ah&&P#&m
13. 4hu Thị "(5 6i(ng E G'
Đi2n th&!i; BITCTKBLB:
REmail; lamgiangL:S>ah&&P#&m
11. H78ng Thị "7(n E G'
Đi2n th&!i; BJPCQQCLLCQ
1$2$ GIẢNG !I'N NGOÀI BỘ (%N LUẬT DÂN SỰ
1. TS. 9ùi $1ng Hiu E G'F Gi.m đ%# T-ung tâm đ(m 5(& #h6t lGYng
đ1& t!&F T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 Nội
Đi2n th&!i; BIACKJBICJ
REmail; 5uidanghi@uS>ah&&P#&m
2. ThS. .i/u Thị Th(nh : G'F T-ung tâm luật sH hZu t-+ tu2F T-G8ng
Đ!i h"# Luật 1 NộiP
Đi2n th&!i; BJPCQQCLLCQ
3. TS. Vũ Thị H;i Yn E G'F Mh3 [h0 t-.#h T-ung tâm luật sH hZu t-+
tu2F T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiP
Đi2n th&!i; BIACK:CBBQ
4. ThS. Nguyễn Hồng H;i E G'F '0 [h.[ luật dân sựEOinh t\F Bộ tG [h.[
Đi2n th&!i; BIACCBQQKK
REmail; ngu>@nh&nghaiAIQ:S]usti#@P#&m
"*u ,< Sinh viên có thể xin GV tư vấn thông qua e-mail
!)* +,-*. B/ 01* 2345 67* 89
Mh^ng JBL nh1 ,C E T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 Nội
S% TQF đG8ng Ngu>_n Ch+ ThanhF Đ%ng ĐaF 1 Nội
Đi2n th&!i; BJPCQQCLLCQ
Gi8 l1m )i2#; S.ng ThBB E AAhBBF #hi9u AChCB` E AQhBB h1ng ng1>
=t-a thV 5(>F #hN nhật )1 ng1> l_?P
J
2$ C:C (%N HỌC TI'N ;U<"T= ,hông #3
>$ T?( T#T NỘI DUNG (%N HỌC
E Luật dân sự l1 5ộ [hận $uan t-"ng #Na h2 th%ng [h.[ luật 'i2t NamP
Luật dân sự $u> định địa )ị [h.[ l+F #hubn mự# [h.[ l+ #h& #.#h Vng
4< #Na #. nhânF [h.[ nhânF #hN thể Oh.#c $u>9n )1 nghda )0 #Na #.#
#hN thể )9 nhân thân )1 t1i s(n t-&ng #.# $uan h2 dân sựF hôn nhân )1
gia đenhF Oinh d&anhF thGfng m!iF la& động =sau đâ> g"i #hung l1
$uan h2 dân sự?P
E /ôn h"# luật dân sự l1 môn h"# 5Dt 5uộ# t!i t6t #( #.# #f sH đ1& t!&
luật t-*n th\ giWi #gng nhG H 'i2t NamP T!i T-G8ng Đ!i h"# Luật 1
NộiF môn luật dân sự đGY# #f #6u ghm BL t+n #h7F #hia l1m B: m&dul@F
mii m&dul@ ghm BC t+n #h7P
E /&dul@ A giWi thi2u #h& sinh )i*n #.# )6n đ9 #hung #Na luật dân sự
ghm h2 th%ng #.# Oh.i ni2m )9 đ%i tGYng )1 [hGfng [h.[ đi9u #h7nh
#Na luật dân sựF )9 đj# điểmF ngu>*n tD# #Na $uan h2 [h.[ luật dân sực
)9 #hN thểF Oh.#h thểF )9 #.# #kn #V [h.t sinhF )9 nội dung #Na #.#
$uan h2 t1i s(n )1 nhân thânc )9 tha> đliF #h6m dVt #.# $uan h2 [h.[
luật dân sự #0 thể thuộ# đ%i tGYng đi9u #h7nh #Na luật dân sựP Nghi*n
#Vu #.# #h\ định )9 gia& dị#h dân sựF th8i h!nF th8i hi2uF đ!i di2nc #h\
định )9 $u>9n sH hZuF #h\ định )9 $u>9n thaa O\ di s(nm
@$ NỘI DUNG CHI TI"T CAA (%N HỌC
/&dul@ A #3 C t+n #h7F 5a& ghm A: )6n đ9 sau;
'6n đ9 A; ,h.i ni2m #hung luật dân sự 'i2t Nam
'6n đ9 :; C. nhân E #hN thể $uan h2 [h.[ luật dân sự
'6n đ9 C; Mh.[ nhân )1 #.# #hN thể Oh.# #Na $uan h2 [h.[ luật dân sự
'6n đ9 J; Gia& dị#h dân sựF đ!i di2nF th8i h!n )1 th8i hi2u
'6n đ9 K; T1i s(n
'6n đ9 L; Qu>9n sH hZu
'6n đ9 Q; enh thV# sH hZu
'6n đ9 T; Ckn #V 4.# lậ[ )1 #h6m dVt $u>9n sH hZu
K
'6n đ9 I; C.# [hGfng thV# 5(& )2 $u>9n sH hZu )1 #.# $u> định Oh.#
)9 $u>9n sH hZu
'6n đ9 AB; NhZng $u> định #hung )9 thaa O\
'6n đ9 AA; Thaa O\ th@& di #hn#
'6n đ9 A:; Thaa O\ th@& [h.[ luậtF thanh t&.n )1 [hân #hia di s(n thaa O\
B$ (CC TI'U CHUNG CAA (%N HỌC
B$1$ !D EFG* 5,HI
E iểu đGY# $uan h2 4o hội thuộ# đ%i tGYng đi9u #h7nh #Na luật dân
sựF 4.# định đGY# t+nh đj# thp #Na [hGfng [h.[ đi9u #h7nh #Na luật
dân sực hiểu )1 4.# định đGY# #.# )kn 5(n đGY# #&i l1 nguhn #Na
luật dân sựP
E iểu đGY# nhZng >\u t% #f 5(n #Na $uan h2 [h.[ luật dân sựF #kn
#V [h.t sinhF tha> đliF #h6m dVt $uan h2 [h.[ luật dân sực 4.# định
đGY# #.# #hN thể #Na $uan h2 [h.[ luật dân sực
E iểu đGY# Oh.i ni2mF đi9u Oi2n #3 hi2u lự# #Na gia& dị#h dân sựF
gia& dị#h dân sự )ô hi2u )1 hậu $u( [h.[ l+ #Na gia& dị#h dân sự )ô
hi2uc hiểu )1 4.# định đGY# th8i h!nF th8i hi2uc hiểu đGY# nhZng
)6n đ9 [h.[ l+ li*n $uan đ\n đ!i di2nc
E iểu đGY# Oh.i ni2mF [hân l&!i t1i s(nc nội dung $u>9n sH hZuc #.#
henh thV# sH hZuc #kn #V 4.# lậ[F #h6m dVt $u>9n sH hZuc 5(& )2
$u>9n sH hZu )1 #.# $u> định Oh.# )9 $u>9n sH hZuc
E iểu đGY# #.# $u> định #hung )9 thaa O\F thaa O\ th@& di #hn#F thaa
O\ th@& [h.[ luậtF thanh t&.n )1 [hân #hia di s(nP
B$2$ !D EJ *)*.
E 'ận d0ng đGY# #.# $u> định #Na [h.[ luật để gi(i $u>\t #.# tenh
hu%ng [h.t sinh t-*n thự# t\ li*n $uan đ\n gia& dị#h dân sựF sH hZuF
thaa O\PPP
E Mhân t+#hF 5enh luậnF đ.nh gi. đGY# #.# $u> định #Na [h.[ luật li*n
$uan đ\n #hN thể $uan h2 [h.[ luật dân sựF gia& dị#h dân sựF đ!i
di2nF th8i h!n )1 th8i hi2uF t1i s(nF sH hZuF thaa O\P
L
B$>$ !D 5,KF L/
Tôn t-"ng [h.[ luậtF tôn t-"ng t+nh 5enh đqng )1 tự d& r #h+ #Na #.#
#hN thể t-&ng #.# $uan h2 [h.[ luật dân sựP
B$@$ CKI 0MI 5FN3 E,KI
E G3[ [hsn [h.t t-iển Od nkng L'N #gng nhG Od nkng #ộng t.#c
E G3[ [hsn [h.t t-iển Od nkng độ# lậ[ nghi*n #VuF Od nkng tG du> s.ng
t!&F Oh.m [h. tem t^ic
E G3[ [hsn t-au dhi nkng lự# đ.nh gi. )1 tự đ.nh gi.c
E C3 r thV# tu>*n t-u>9n [h.[ luậtF [hl 5i\n Oi\n thV# [h.[ luật dân
sự #h& #ộng đhngP
O$ (CC TI'U NHẬN THPC CHI TI"T
(T

B4I 1 B4I 2 B4I >
1$
,h.i
ni2m
#hung
luật
dân sự
'i2t
Nam
1A1$ T-enh 51> đGY#
Oh.i ni2m )1 đj#
điểm #.# $uan h2
nhân thân )1 $uan h2
t1i s(n thuộ# đ%i
tGYng đi9u #h7nh #Na
luật dân sựP
1A2$ N*u đGY# J đj#
điểm [hGfng [h.[
đi9u #h7nh #Na luật
dân sựP
1A>$ ,h.i $u.t đGY#
sự [h.t t-iển #Na luật
dân sự 'i2t NamP
1A@$ Nhận 5i\t đGY#
Oh.i ni2m nguhn #Na
luật dân sựP
1B1$ t.# định
đGY# #.# $uan h2
t1i s(nF $uan h2
nhân thân m1 luật
dân sự đi9u #h7nh
=#h& )+ d0 minh
h&!?P
1B2$ N*u đGY# )+
d0 #h& mii đj#
điểm #Na [hGfng
[h.[ đi9u #h7nhP
1B>$ t.# định
đGY# t+nh hi2u lự#
#Na #.# )kn 5(n
[h.[ luật dân sự
=th8i gianF Ohông
gianF mV# độ #a&
1C1$ Mhân 5i2t
đGY# #.# $uan h2
nhân thânF $uan h2
t1i s(n thuộ# đ%i
tGYng đi9u #h7nh
#Na luật dân sự )Wi
#.# ng1nh luật Oh.#P
1C2$ S& s.nh
đGY# [hGfng
[h.[ đi9u #h7nh
#Na luật dân sự )Wi
[hGfng [h.[ đi9u
#h7nh #Na #.#
ng1nh luật Oh.#P
1C>$ t.# định
đGY# BLDS đo
đGY# [h.[ điển
Q
1AB$ N*u đGY# Oh.i
ni2m .[ d0ng luậtF .[
d0ng tGfng tự luật
dân sựF .[ d0ng
[h&ng t0#F tậ[ $u.nP
1AO$ N*u đGY# I
ngu>*n tD# #Na luật
dân sựP
th6[ )9 hi2u lự#
giZa #.# )kn 5(n?P
1B@$ ĐGa -a đGY#
J l&!i nguhn #Na
luật dân sựP
1BB$ - L6> đGY#
)+ d0 minh h"a )9
.[ d0ng tGfng tực
E Mhân t+#h đGY#
#.# đi9u Oi2n .[
d0ng tậ[ $u.nF .[
d0ng tGfng tự luật
dân sự =#h& )+ d0
minh h&!?P
h&. ta nhZng )kn
5(n [h.[ luật n1&P
1C@$ Nhận 4ut
đGY# )9 m%i li*n
$uan giZa BLDS
)Wi #.# )kn 5(n
[h.[ luật l1 nguhn
#Na luật dân sựP
1CB$ Gi(i th+#h
đGY# t!i sa& l!i
.[ d0ng tGfng tự
[h.[ luậtF .[
d0ng tậ[ $u.n )1
t-enh tự .[ d0ngP
1CO$ Benh luận
đGY# )ai t-^ #Na
#.# ngu>*n tD# #f
5(n #Na luật dân sựP
2$
C.
nhân E
#hN
thể
$uan
h2
[h.[
luật
dân
sự
2A1$ N*u đGY# Oh.i
ni2m )9 #. nhân l1 #hN
thể $uan h2 [h.[ luật
dân sựP
2A2$ N*u đGY# #.#
>\u t% để #. 5i2t h&. #.
nhân =h" t*nF nfi #G
t-nF ng1> th.ng nkm
sinh )1 #.# >\u t%
Oh.#?P
2A>$ N*u đGY# Oh.i
ni2mF C nh3m nội dung
nkng lự# [h.[ luật #Na
#. nhân =t1i s(nF nhân
2B1$ t.# định
đGY# nfi #G t-n
#Na #. nhân t-&ng
tang t-G8ng hY[
#0 thểP
2B2$ t.# định
đGY# th8i h!n
tu>*n 5% #. nhân
m6t t+#hF tu>*n 5%
#. nhân l1 đo #h\tc
4.# định đGY# hậu
$u( [h.[ l+ #Na
)i2# tu>*n 5% #.
nhân m6t t+#hF
>C1$ Mhân t+#h
đGY# sự Oh.#
nhau )9 >\u t%
độ tuli t-&ng luật
dân sựF luật la&
độngF luật hôn
nhân )1 gia đenhF
luật henh sựF luật
hi\n [h.[P
>C2$ t.# định
đGY# )ai t-^ )1
)ị t-+ #Na #. nhân
t-&ng $uan h2
[h.[ luật dân sựP
T
thânF tham gia $uan
h2? )1 J đj# điểm =ghi
nhậnF 5enh đqngF Ohông
h!n #h\F th8i điểm
[h.t sinh )1 #h6m dVt?
)9 nkng lự# [h.[ luật
dân sự #Na #. nhânP
2A@$ N*u đGY# C
đi9u Oi2n =th8i h!nF
thN t0# thông 5.& tem
Oi\mF đfn >*u #su?
)1 C hậu $u( [h.[ l+
=)9 t1i s(nF nhân thân
)1 $uan h2 hôn nhân?
#Na )i2# tu>*n 5% m6t
t+#h )1 tu>*n 5% #h\tP
2AB$ N*u đGY# Oh.i
ni2m nkng lự# h1nh )i
dân sự #Na #. nhânF K
mV# độ nkng lự# h1nh
)i dân sự =Ohông #3F A
[hsnF đs> đNF m6tF h!n
#h\?c n*u đGY# Oh.i
ni2mF #.# đj# điểm
#Na gi.m hộ =ngG8i
đGY# gi.m hộF ngG8i
gi.m hộ? )1 n*u đGY#
đj# điểm #Na : l&!i
gi.m hộ =đGfng
nhi*nF #<?P
tu>*n 5% #. nhân
l1 đo #h\tc 4.#
định đGY# #.#h
gi(i $u>\t )9 nhân
thân )1 t1i s(n sau
Ohi #. nhân 5ị
tu>*n 5% l1 đo #h\t
l!i t-H )9P
2B>$ t.# định
đGY# mV# độ tham
gia gia& dị#h #Na
tang l&!i nkng lự#
h1nh )i dân sựP
2B@$ t.# định
đGY# đi9u Oi2n
#Na ngG8i gi.m
hộ t-&ng tang )0
)i2# #0 thểP
>C>$ N*u )1
[hân t+#h đGY# r
nghda )9 hộ tị#h
)1 nfi #G t-n #Na
#. nhânP
>C@$ Benh luận
đGY# )9 #.#h
[hân 5i2t mV# độ
nkng lự# h1nh )i
dân sự #Na #.
nhânP
>CB$ Mhân t+#h
đGY# sự Oh.#
nhau giZa tu>*n
5% m6t t+#h )1
tu>*n 5% l1 đo
#h\tP
>CO$ Mhân 5i2t
đGY# sự Oh.#
5i2t giZa gi.m hộ
)Wi đ!i di2n #h&
ngG8i 5ị h!n #h\
nkng lự# h1nh )i
dân sựP
>CQ$ Mhân t+#h
đGY# nhZng Oh.#
5i2t giZa gi.m hộ
đGfng nhi*n )1
gi.m hộ #<P
>$
Mh.[
>A1$ N*u đGY# J l&!i
#hN thể #^n l!i #Na
>B1$ t.# định
đGY# #.#h thV#
>C1$ Mhân t+#h
đGY# #.# Oh.#
I
nhân
)1 #.#
#hN
thể
Oh.#
#Na
$uan
h2
[h.[
luật
dân sự
$uan h2 [h.[ luật dân
sựP
>A2$ N*u đGY# Oh.i
ni2m )1 J đi9u Oi2n
#Na [h.[ nhân =th1nh
lậ[ hY[ [h.[F #f #6u
tl #hV#F t1i s(nF nhân
danh menh?P
>A>$ N*u đGY# : đj#
điểm )9 nkng lự# #hN
thể #Na [h.[ nhân
=nkng lự# #hu>*n 5i2tF
O\t hY[ nkng lự# [h.[
luật dân sự )1 nkng
lự# h1nh )i dân sự?P
>A@$ N*u đGY# K >\u
t% #. 5i2t h&. [h.[
nhân =t*n g"iF đi9u l2F
#f $uan đ!i di2nF #f
$uan đi9u h1nhF t-0 sH?P
>AB$ N*u đGY# C
t-enh tự th1nh lậ[
=m2nh l2nhF #h& [hu[F
#ông nhận?F L [hGfng
thV# #(i tl )1 #h6m dVt
[h.[ nhân =hY[ nh6tF
s.[ nhậ[F #hiaF t.#hF
gi(i thểF [h. s(n?P
>AO$ N*u đGY# K l&!i
[h.[ nhân =#f $uan
nh1 nGW#F tl #hV#
#h+nh t-ịF tl #hV#
th1nh lậ[ [h.[
nhân =thN t0#F #f
$uan #3 t-.#h
nhi2m? th@& C
t-enh tự th1nh
lậ[PPP
>B2$ t.# định
đGY# thbm $u>9n
đ!i di2n )1 #f #h\
đi9u h1nh #Na tang
l&!i [h.[ nhânP
>B>$ Tem đGY#
#.# )+ d0 thự# t\
)9 hY[ nh6tF s.[
nhậ[F #hiaF t.#h
[h.[ nhânP
>B@$ t.# định
đGY# t-enh tự #0
thể #Na tang
t-G8ng hY[ #h6m
dVt [h.[ nhânP
>BB$ t.# định
đGY# t-G8ng hY[
gia đenh n1& đGY#
#&i l1 hộ gia đenhF
th1nh )i*n #Na hộ
gia đenh đ3P
>BO$ t.# định
đGY# t-.#h nhi2m
#Na tang th1nh
)i*n hộ gia đenh
t-&ng t-G8ng hY[
5i2t giZa [h.[
nhân )1 #. nhânP
>C2$ Mhân t+#h
đGY# m%i li*n h2
giZa J đi9u Oi2n
#Na [h.[ nhânP
>C>$ Mhân t+#h
đGY# nhZng Oh.#
5i2t giZa C t-enh
tự th1nh lậ[ [h.[
nhânP
>C@P Tem đGY#
nhZng [hGfng
thV# [hân l&!i
[h.[ nhân )1
m0# đ+#h [h.[ l+
#Na tang #.#h
[hân l&!i đ3P
>CB$ Mhân t+#h
đGY# sự Oh.#
nhau giZa #f #h\
đ!i di2n #Na hộ
gia đenh )Wi #f
#h\ đ!i di2n #Na
[h.[ nhânP
>CO$ Mhân t+#h
đGY# sự Oh.#
nhau )9 $u>9n )1
nghda )0 giZa
th1nh )i*n th1nh
ni*n )1 th1nh
)i*n #hGa th1nh
AB
Oinh t\F tl #hV# #h+nh
t-ịE4o hộiF tl #hV# 4o
hộiEngh9 nghi2[F $uv
4o hội?P
>AQ$ N*u đGY# Oh.i
ni2mF m0# đ+#h =s(n
4u6t nôngF lâmF ngG
nghi2[?F đj# điểm
=th1nh )i*nF Ohông
đkng O+? #f #h\ đ!i
di2n =#hN hộ?F #f #h\
t1i s(n =nguhn t1i s(nF
#.#h thV# #hi\m hZuF
s< d0ngF định đ&!t?F
#f #h\ t-.#h nhi2m
=t&1n 5ộF thV tự ta t1i
s(n #hung đ\n t1i s(n
-i*ng? #Na hộ gia đenhP
>AR$ N*u đGY# Oh.i
ni2mF #.#h thV# đkng
O+ th1nh lậ[ tl hY[
t.#F tl )i*n tl hY[ t.#
=đi9u Oi2n t-H th1nhF
gia nhậ[ )1 -a OhwiF
$u>9n )1 nghda )0?F
#f #h\ đ!i di2n =tl
t-GHng?F #f #h\ [h.[
l+ đ%i )Wi t1i s(n #Na
tl hY[ t.# =nguhn t1i
s(nF #.#h thV# #hi\m
hZuF s< d0ngF định
đ&!t?F t-.#h nhi2m
dân sự #Na tl hY[ t.#
thự# ti_nP
>BQ$ t.# định
đGY# t-G8ng hY[
4.# lậ[ gia& dị#h
#h& hộ gia đenhP
>BR$ t.# định
đGY# t-enh tự đkng
O+ th1nh lậ[ tl hY[
t.# =s&!n hY[ đhng
hY[ t.#F đkng O+
hY[ đhng hY[ t.#?P
>BS$ t.# định
đGY# #f #h\ [hân
#hia lYi nhuận
th@& đ3ng g3[ )%n
)1 đ3ng g3[ #ông
sV# #Na #.# tl )i*n
tl hY[ t.#P
>B10$ t.# định
đGY# #f #h\ [hân
#hia t-.#h nhi2m
giZa #.# th1nh
)i*n t-&ng t-G8ng
hY[ t1i s(n #hung
#Na tl hY[ t.#
Ohông đNP
>B11$ t.# định
đGY# #.# l&!i #hN
thể t-&ng tang tenh
hu%ng #0 thểP
ni*n #Na hộ gia
đenhP
>CQP Mhân t+#h
đGY# sự Oh.#
5i2t giZa tl hY[
t.# )Wi hY[ t.#
4o )1 li*n hi2[
hY[ t.# 4oP
>CR$ Mhân t+#h
đGY# sự Oh.#
5i2t giZa tl hY[
t.# )Wi hộ gia
đenhP
>CS$ Mhân t+#h
đGY# sự Oh.#
5i2t giZa tl hY[
t.# )Wi [h.[
nhânP
>C10$ Mhân t+#h
đGY# sự Oh.#
5i2t giZa th1nh
)i*n tl hY[ t.#
)Wi ngG8i l1m
#ông #h& tl hY[
t.#P
AA
=t-.#h nhi2m )ô h!n?P
@$
Gia&
dị#h
dân
sựF đ!i
di2nF
th8i
h!n )1
th8i
hi2u
@A1P N*u đGY# Oh.i
ni2m GDDSF đj# điểm
#f 5(n #Na GDDSP
@A2P N*u đGY# #.#
l&!i GDDSP
@A>P N*u đGY# Oh.i
ni2m GDDS #3 đi9u
Oi2nP
@A@P T-enh 51> đGY#
J đi9u Oi2n #3 hi2u
lự# #Na GDDS =C
đi9u Oi2n 5Dt 5uộ#F A
đi9u Oi2n .[ d0ng #h&
nh3m gia& dị#h nh6t
định?P
@ABP N*u đGY# Oh.i
ni2m GDDS )ô hi2u
)1 hậu $u( [h.[ l+
#Na GDDS )ô hi2uP
@AOP T-enh 51> đGY# J
ti*u #h+ [hân l&!i )1
Oể t*n #.# GDDS )ô
hi2u #0 thểP
@AQP N*u đGY# Oh.i
ni2m )9 th8i h!nF
nhZng đj# điểm [h.[
l+ #Na th8i h!nP
@ARP N*u đGY# #.#h
t+nh th8i điểm 5Dt đsu
)1 th8i điểm O\t thn#
#Na th8i h!nP C.#h t+nh
@B1P Mhân 5i2t
đGY# Oh.i ni2m
GDDS )Wi Oh.i
ni2m gia& lGu dân
sựF $uan h2 [h.[
luật dân sựP
@B2P Mhân 5i2t
đGY# GDDS l1
h1nh )i [h.[ l+
đfn [hGfng )Wi
GDDS l1 hY[
đhng dân sựP
@B>P L6> đGY# )+
d0 minh h&! #h&
mii l&!i GDDSP
@B@P 'ận d0ng
đGY# [h.[ luật để
gi(i $u>\t hậu $u(
#Na gia& dị#h )ô
hi2u t-&ng tenh
hu%ng #0 thểP
@BB$ Mhân 5i2t
đGY# GDDS )ô
hi2u tu>2t đ%i )Wi
GDDS )ô hi2u
tGfng đ%ic GDDS
)ô hi2u t&1n 5ộ
)Wi GDDS )ô hi2u
một [hsnP
@BO$ L6> đGY# )+
d0 #h& tang l&!i
@C1$ Đ.nh gi. )1
đGa -a đGY# $uan
điểm -i*ng )9
Oh.i ni2m
GDDSP
@C2P t.# định
đGY# r nghda #Na
)i2# [hân l&!i
GDDSP
@C>P Mhân t+#h
)1 đ.nh gi. đGY#
t+nh [hp hY[ #Na
mii đi9u Oi2n #(
)9 l+ luận )1 thự#
ti_nP
@C@P Benh luậnF
đ.nh gi. đGY#
Oh.i ni2m GDDS
)ô hi2uP
@CBP Mhân t+#h
đGY# r nghda #Na
)i2# [hân l&!i
GDDS )ô hi2uP
@CO$ Gi(i th+#h
đGY# sự Oh.#
nhau giZa #.#
hậu $u( [h.[ l+
#Na GDDS )ô
hi2uP
@CQ$ Benh luận
)1 đGa -a đGY#
A:
th8i h!n t-&ng nhZng
t-G8ng hY[ đj# 5i2tP
@ASP T-enh 51> đGY#
Oh.i ni2m )9 th8i
hi2uF nhZng đj# điểm
[h.[ l+ #Na th8i hi2uP
@A10$ Nhận 5i\t
đGY# 5(n #h6t #Na
th8i hi2u hGHng
$u>9n dân sựF th8i
hi2u mi_n t-a nghda
)0 dân sựF th8i hi2u
OhHi Oi2n )1 th8i hi2u
>*u #su gi(i $u>\t
)i2# dân sựP
@A11$ N*u đGY# #.#h
t+nh th8i hi2uP
@A12P T-enh 51>
đGY# Oh.i ni2m )9
đ!i di2nP
@A1>P T-enh 51> đGY#
Oh.i ni2m đ!i di2n th@&
[h.[ luậtF ngG8i đ!i
di2n th@& [h.[ luậtF
[h!m )i thbm $u>9n
đ!i di2nP
@A1@P T-enh 51>
đGY# Oh.i ni2m đ!i
di2n th@& N> $u>9nF
ngG8i đ!i di2n th@& ux
$u>9nF [h!m )i thbm
$u>9n đ!i di2nP
GDDS )ô hi2u #0
thểP
@BQ$ L6> đGY# )+
d0 th8i h!n d& #.#
5*n th&( thuận )1
th8i h!n d& [h.[
luật $u> địnhF th8i
h!n d& #f $uan
nh1 nGW# 6n địnhP
@BR$ T+nh t&.n
đGY# th8i h!n
t-&ng nhZng tenh
hu%ng #0 thểP
@BS$ t.# định
đGY# m%i li*n h2
giZa th8i h!n )1
th8i hi2uP
@B10$ L6> đGY# )+
d0 minh h&! #h&
mii l&!i th8i hi2uP
@B11$ 'ận d0ng
đGY# #.#h t+nh
th8i hi2u để 4.#
định th8i hi2u
t-&ng nhZng tenh
hu%ng #0 thểP
@B12P t.# định
đGY# ngG8i đ!i
di2nF ngG8i đGY#
đ!i di2n )1 [h!m
)i thbm $u>9n đ!i
di2n t-&ng tang
$uan điểm #.
nhân )9 )i2#
[hân l&!i DGDS
t-&ng BLDSP
@CRP t.# định
đGY# r nghda #Na
th8i h!nF th8i hi2uP
@CS$ ĐGa -a
đGY# nhận 4ut
#Na #. nhân )9
#.# $u> định
#.#h t+nh th8i
h!n t-&ng BLDSP
@C10$ Đ.nh gi.
đGY# GuF nhGY#
điểm #Na #.#
$u> định )9 tang
l&!i th8i hi2u
t-&ng BLDSP
@C11$ Ch7 -a
đGY# điểm Oh.#
nhau giZa #.#h
t+nh th8i h!n )1
th8i hi2uc gi(i
th+#h l+ d& )9 sự
Oh.# nhau đ3P
@C12P Mhân t+#h
đGY# #.# m%i
$uan h2 [h.[ l+
#Na đ!i di2nP
@C1>P S& s.nh
đGY# đ!i di2n
AC
@A1BP N*u đGY# L
t-G8ng hY[ #h6m dVt
đ!i di2n #Na #. nhân )1
J t-G8ng hY[ #h6m dVt
đ!i di2n #Na [h.[ nhânP
tenh hu%ng #0 thểP
@B1>$ L6> đGY# )+
d0 )9 t-G8ng hY[
Ohông đGY# ux
$u>9nP
@B1@P t.# định
đGY# #.# t-G8ng
hY[ #h6m dVt đ!i
di2n t-&ng tenh
hu%ng #0 thểP
th@& [h.[ luật
)Wi đ!i di2n th@&
ux $u>9nP
@C1@$ Mhân t+#h
đGY# hậu $u(
[h.[ l+ #Na )i2#
#h6m dVt đ!i di2nP
@C1BP Nhận 4ut
)1 đGa -a đGY# r
nghda #Na #h\
định đ!i di2nP
B$
T1i
s(n
BA1$ N*u đGY# J
l&!i t1i s(n =)ậtF ti9nF
gi6> t8 #3 gi.F $u>9n
t1i s(n? )1 nhZng đj#
điểm #Na tang l&!iP
BA2$ Li2t O* đGY# +t
nh6t K ti*u #h+ [hân
l&!i t1i s(nP
BA>$ Li2t O* đGY# +t
nh6t L #.#h [hân l&!i
)ậtP
BA@$ T-enh 51> đGY#
C #h\ độ [h.[ l+ đ%i
)Wi t1i s(nP
BB1P Ckn #V )1&
đj# điểm để nhận
di2n đGY# tang
l&!i t1i s(nP
BB2P 'ận d0ng
ti*u #h+ #Na tang
Oiểu [hân l&!i để
4.# định đGY# l&!i
t1i s(n t-&ng #.#
tenh hu%ng #0 thểP
BB>$ t.# định
đGY# ti*u #h+ [hân
l&!i )ật )9 mjt
[h.[ l+P
BB@$ L6> đGY# )+
d0 tGfng Vng )Wi
tang l&!i )ậtP
BC1$ t.# định
đGY# r nghda
[h.[ l+ #Na Oh.i
ni2m t1i s(n t-&ng
m%i li*n h2 )Wi
#.# #h\ định Oh.#
#Na ng1nh luật
dân sự )1 )Wi #.#
ng1nh luật Oh.#P
L6> đGY# +t nh6t :
)+ d0 minh h&!c
E tâ> dựng đGY#
Oh.i ni2m mang
t+nh Oh.i $u.t )9
t1i s(nc
E tâ> dựng đGY#
Oh.i ni2m yCh\
độ [h.[ l+ đ%i
)Wi t1i s(nzP
BC2$ N*u đGY#
r nghda [h.[ l+
AJ
#Na )i2# [hân
l&!i t1i s(nP
BC>$ - N*u đGY#
r nghda [h.[ l+
#Na )i2# [hân
l&!i )ậtc
E Đ.nh gi. đGY#
#.# ti*u #h+ [hân
l&!i )ậtP
BC@$ N*u đGY# r
nghda #Na )i2# 4.#
định #.# #h\ độ
[h.[ l+ đ%i )Wi t1i
s(nP
O$
Qu>9n
sH hZu
OA1P T-enh 51> )1
hiểu đGY# Oh.i ni2m
$u>9n sH hZu th@&
luật dân sự 'i2t NamP
OA2P E N*u đGY# Oh.i
ni2m $u>9n #hi\m
hZuP
E T-enh 51> đGY# K
t-G8ng hY[ #hi\m
hZu #3 #kn #V [h.[
luậtP
E N*u đGY# )+ d0
#hi\m hZu Ohông #3
#kn #V [h.[ luậtP
OA>$ E T-enh 51>
đGY# Oh.i ni2m
$u>9n s< d0ng )1 l6>
)+ d0 minh h&!c
OB1P Mhân 5i2t
đGY# Oh.i ni2m sH
hZuF $uan h2 sH
hZuF $u>9n sH
hZuP
OB2P E Gi(i th+#h
đGY# tang t-G8ng
hY[ #hi\m hZu #3
#kn #V [h.[ luật
)1 l6> )+ d0 minh
h&!c
E Mhân t+#h đGY#
Oh.i ni2m #hi\m
hZu nga> tenh )1
#hi\m hZu Ohông
nga> tenhF #h& )+
d0 minh h"aP
OB>P t.# định
OC1P Benh luận
đGY# Oh.i ni2m
$u>9n sH hZu
t-&ng luật dân sự
'i2t NamP
OC2$ t.# định
đGY# r nghda
[h.[ l+ #Na )i2#
[hân l&!i #hi\m
hZu th1nh #hi\m
hZu #3 #kn #V
[h.[ luật )1
#hi\m hZu Ohông
#3 #kn #V [h.[
luậtF #hi\m hZu
nga> tenh )1
Ohông nga> tenhP
OC>$ Li2t O*
AK
E N*u đGY# sự Oh.#
nhau giZa s< d0ng
t-ự# ti\[ )1 s< d0ng
gi.n ti\[P
OA@$ E N*u đGY# Oh.i
ni2m $u>9n định
đ&!tc
E T-enh 51> đGY# nội
dung $u>9n định đ&!t
)9 thự# t\ )1 định
đ&!t )9 mjt [h.[ l+
đ%i )Wi t1i s(nP
đGY# nhZng ngG8i
#3 $u>9n s< d0ng
t1i s(n t-&ng tenh
hu%ng #0 thểP
OB@$ Mhân t+#h
đGY# nkng lự# #hN
thể #Na ngG8i định
đ&!t t1i s(n th@&
[h.[ luật dân sựP
đGY# #.# t-G8ng
hY[ h!n #h\
$u>9n s< d0ngP
OC@$ E Đ.nh gi.
đGY# $u> định
)9 $u>9n định
đ&!t th@& [h.[
luật hi2n na>c
E enh th1nh đGY#
$uan điểm #. nhân
)9 Oh.i ni2m
$u>9n sH hZuP
Q$
enh
thV#
sH hZu
QA1P N*u đGY# Oh.i
ni2m sH hZu nh1
nGW#P
QA2P Nhận di2n đGY#
#.# đj# điểm )9 #hN
thểF Oh.#h thểF nội
dung $u>9n sH hZu
nh1 nGW#P
QA>P Nhận di2n đGY#
[hGfng thV# #hi\m
hZuF s< d0ng )1 định
đ&!t t1i s(n #Na Nh1
nGW#P
QA@P N*u -a đGY# #.#
l&!i t1i s(n thuộ# sH
hZu nh1 nGW#P
QAB$ N*u đGY# #.#
#kn #V [h.t sinhF
#h6m dVt $u>9n sH
hZu nh1 nGW#P
QB1$ t.# định
đGY# #.# $uan h2
sH hZu nh1 nGW#
thuộ# [h!m )i
đi9u #h7nh #Na luật
dân sựP
QB2$ t.# định
đGY# t1i s(n thuộ#
sH hZu nh1 nGW#
t-&ng tang tenh
hu%ng #0 thểP
QB>$ t.# định
đGY# #.# #kn #V
đj# thp l1m [h.t
sinh sH hZu nh1
nGW#P
QB@$ t.# định
đGY# thbm $u>9n
định đ&!t t1i s(n
nh1 nGW# #Na #.#
QC1$ Đ.nh gi.
đGY# )ai t-^ )1
sự [h.t t-iển #Na
sH hZu nh1 nGW#
t-&ng n9n Oinh t\
thị t-G8ng )1 hội
nhậ[ $u%# t\P
QC2$ Benh luậnF
đ.nh gi. đGY# )9
#.# l&!i t1i s(n
thuộ# sH hZu nh1
nGW#P
QC>$ ĐGa -a
đGY# r Oi\n #.
nhân )9 #hN sH
hZu [h.[ l+F thự#
t\F #h+nh t-ị đ%i
)Wi t1i s(n thuộ#
sH hZu nh1 nGW#P
QC@$ Nhận thV#
AL
QAO$ - N*u đGY# Oh.i
ni2m sH hZu tậ[ thểF
sH hZu #. nhânF sH hZu
#Na #.# tl #hV# )1 #.#
henh thV# sH hZu
Oh.#P
QAQ$ Nhận di2n đGY#
#.# đj# điểm #Na sH
hZu tậ[ thể;
E Tự ngu>2nc
E Nhi9u ngG8i =đa
#hN thể tham gia?c
E T+nh #h6t #ông hZuc
E /0# đ+#h Oinh
d&anhP
QAR$ t.# định đGY#
#hN thể #Na sH hZu
tậ[ thểP
QAS$ N*u đGY# #kn #V
l1m [h.t sinhF #h6m
dVt $u>9n sH hZu tậ[
thểP
QA10$ Nhận di2n đGY#
[hGfng thV# #hi\m hZuF
s< d0ng )1 định đ&!t t1i
s(n thuộ# sH hZu tậ[ thểP
QA11$ Nhận di2n
đGY# Oh.i ni2m sH
hZu tG nhânP
QA12$ N*u đGY# #.#
#kn #V [h.t sinhF
#h6m dVt sH hZu tG
#f $uanF tl #hV#P
QBB$ Mhân 5i2t
đGY# sH hZu tậ[
thể )Wi sH hZu nh1
nGW# )1 sH hZu
#hungP
QBO$ Nhận di2n
đGY# #.# l&!i t1i
s(n #Na hY[ t.# 4o
t-&ng tang t-G8ng
hY[ #0 thểP
QBQ$ t.# định
đGY# #hN thể #3
$u>9n Oiểm s&.t
t1i s(n #Na hY[ t.#
4oF #hN thể t-ự#
ti\[ s< d0ng t1i
s(n #Na hY[ t.# 4oF
#hN thể #3 $u>9n
định đ&!t t1i s(n
#Na hY[ t.# 4oP
QBR$ N*u đGY#
#.# )+ d0 sH hZu
#. thểF tiểu #hNF tG
5(nF tG nhânP
QBS$ N*u đGY# C
)+ d0 minh h&! )9
#h6m dVt sH hZu
#Na hộ gia đenh #.
thểF #hN d&anh
nghi2[ tG nhânP
QB10$ N*u đGY# C
đGY# tsm $uan
t-"ng )1 hậu $u(
[h.[ l+ #Na )i2#
định đ&!t t1i s(n
nh1 nGW#P
QCB$ Mh.t 5iểu
đGY# r Oi\n )9
4.# lậ[ $u>9n sH
hZu #Na Nh1 nGW#
đ%i )Wi t1i s(n )ô
#hNF di t+#h lị#h
s< )kn h&.F di
s(n Ohông #3
ngG8i thaa O\P
QCO$ Mhân t+#h
đGY# r nghda #Na
sH hZu tậ[ thểP
QCQ$ Đ.nh gi.
đGY# Oh( nkng
[h.t t-iển )9 t1i
s(n #Na hY[ t.#
4o t-&ng #f #h\
thị t-G8ng =hGWng
đsu tG )%n?P
QCR$ Nhận 4ut
đGY# )9 )i2# Oiểm
s&.t t1i s(n #Na
hY[ t.# 4o =#kn #V
)1& #f #6u tl #hV#
#Na hY[ t.# 4o?P
E Tem -a đGY# Gu
nhGY# điểm t-&ng
AQ
nhânP
QA1>P E T-enh 51>
đGY# Oh.i ni2m )9 sH
hZu #hung =th@&
[hsnF hY[ nh6tF hin
hY[?c
E Đj# điểm #Na tang
l&!i sH hZu #hungP
QA1@P N*u đGY#
[hGfng thV# #hi\m
hZuF s< d0ngF định đ&!t
t1i s(n t-&ng;
E SH hZu #hung th@&
[hsnc
E SH hZu #hung hin
hY[c
E SH hZu #hung hY[
nh6t Ohông [hân
#hiac
E SH #hung hY[ nh6t
[hân #hiaP
QA1B$ t.# định đGY#
#.# #kn #V l1m [h.t
sinhF #h6m dVt #Na
#.# henh thV# sH hZu
#hungP
QA1O$ Mhân 5i2t đGY#
#.# l&!i t1i s(n m1
#.# tl #hV# sH hZu;
E Nguhn g%# henh
th1nh #.# l&!i t1i s(n
đ3c
)+ d0 thự# t\ )9
)i2# định đ&!t t1i
s(n #Na #hN hộ gia
đenh #. thểF #hN
d&anh nghi2[ tG
nhânP
QB11$ E N*u đGY#
#.# )+ d0 )9 sH
hZu #hungc
E Mhân 5i2t đGY#
sH hZu #hung hY[
nh6t )1 #hung th@&
[hsnc
E T-enh 51> đGY#
m%i $uan h2 giZa
sH hZu #hung hY[
nh6t )1 sH hZu
#hung th@& [hsn
t-&ng gia đenhP
QB12$ N*u đGY# )+
d0 thự# ti_n )9;
- C.# #kn #V [h.t
sinh )1 #h6m dVt
sH hZu #hungc
E Định đ&!t t1i s(n
t-&ng #.# $uan h2
sH hZu #hungc
E C.# t-G8ng hY[
[hân #hia t1i s(n
thuộ# sH hZu
#hungc
E N*u nhZng h!n
)i2# Oiểm s&.t t1i
s(n #Na hY[ t.# 4oP
E S& s.nh đGY#
)i2# Oiểm s&.t t1i
s(n #Na hY[ t.#
4o )1 #ông tiP
QCS$ Nhận 4ut
đGY# [hGfng thV#
định đ&!t t1i s(n
#Na hY[ t.# 4o =Oh3
OhknF thuận lYi?P
QC10$ Nhận 4ut
đGY# )ai t-^ )1
$u. t-enh [h.t
t-iển sH hZu tG
nhân H 'i2t Nam
)1 t-&ng 4u hGWng
t&1n #su h&.P
QC11$ ĐGa -a
đGY# nhận 4ut
-i*ng )9 #.#h
thV# [hân l&!i sH
hZu tG nhânP
QC12$ Nhận 4ut
đGY# sự Oh.# 5i2t
giZa sH hZu tG
nhân H 'i2t Nam
)1 #.# nGW#P
QC1>$ Benh luận
đGY# )9 sự [h.t
t-iển #Na sH
#hung t-&ng #f
AT
E NhZng l&!i t1i s(n
n1& đGY# [hu[ tham
gia gia& dị#hP
QA1Q$ - Nhận 5i\t
đGY# J #kn #V henh
th1nh t1i s(n #Na tl
#hV#c
E N\u tl #hV# gi(i thể
the 4< l+ t1i s(n th\
n1&P
QA1R$ N*u đGY#
[hGfng thV# #hi\m
hZuF s< d0ngF định
đ&!t t1i s(n #Na tl
#hV#P
#h\ định đ&!t t1i
s(n thuộ# sH hZu
#hungP
QB1>$ N*u đGY#
nhZng tl #hV# m1
Nh1 nGW# hi t-Y
)9 t1i s(n =t-0 sHF
[hGfng ti*n gia&
thôngm?P t.#
định đGY# nhZng
l&!i t1i s(n n1&
t-&ng thự# ti_n tl
#hV# đGY# s< d0ng
)1 t1i s(n n1&
đGY# định đ&!tP
QB1@$ L6> đGY#
)+ d0 )9 s< d0ngF
định đ&!t t1i s(n
#Na #ông ti t-.#h
nhi2m hZu h!n
một th1nh )i*n #Na
tl #hV# #h+nh t-ịE
4o hộiF 4o hộiE
ngh9 nghi2[m
#h\ thị t-G8ngP
QC1@$ E t.# định
đGY# $u. t-enh
tha> đli #hu>ển
h&. ta sH hZu
#hung hY[ nh6t
#Na )Y #hhng
th1nh sH hZu -i*ng
)1 ngGY# l!ic
E Nhận 4ut )9
$u>9n #Na #hN sH
hZu t-&ng sH hZu
#hung hin hY[P
QC1B$ E Nhận 4ut
đGY# )9 )i2# thự#
hi2n $u>9n định
đ&!t #Na #.# #hN
thể t-&ng sH hZu
#hungc
E S& s.nh đGY#
)i2# định đ&!t sH
hZu #hung th@&
[hsn )1 sH hZu
#hung hin hY[P
QC1OP Tem -a
đGY# nhZng điểm
#hung )1 -i*ng )9
#kn #V #h6m dVt
sH #hung th@&
[hsn )1 sH hZu
#hung hin hY[P
QC1Q$ Nhận 4ut
AI
đGY# )9 m%i $uan
h2 giZa sH hZu
#Na Nh1 nGW# )1
sH hZu #Na #.# tl
#hV# H 'i2t NamP
R$
Ckn
#V
4.#
lậ[F
#h6m
dVt
$u>9n
sH
hZu
RA1P N*u đGY# Oh.i
ni2m #kn #V 4.# lậ[
$u>9n sH hZuP
RA2P E N*u đGY# :
ti*u #h+ #f 5(n để
[hân l&!i #.# #kn #V
4.# lậ[ $u>9n sH hZu
=dựa )1& nguhn g%#
#Na #.# sự Oi2n [h.[
l+ )1 dựa )1& sự henh
th1nhF tha> đli #Na
$uan h2 sH hZu?c
E N*u đGY# #.# nh3m
#kn #V 4.# lậ[ $u>9n
sH hZu dựa t-*n #.#
ti*u #h+ [hân l&!i
t-*nP
RA>P N*u đGY# Oh.i
ni2m #kn #V #h6m
dVt $u>9n sH hZuP
RA@P E N*u đGY# ti*u
#h+ #f 5(n để [hân
l&!i #.# #kn #V #h6m
dVt $u>9n sH hZuc
E N*u đGY# #.# #kn
#V #h6m dVt $u>9n sH
hZu dựa t-*n #.# ti*u
RB1$ t.# định
đGY# #kn #V 4.#
lậ[ $u>9n sH hZu
t-&ng #.# tenh
hu%ng thự# t\P
RB2$ L6> đGY# )+
d0 #0 thể #h& tang
#kn #V 4.# lậ[F
#h6m dVt $u>9n sH
hZuP
RC1$ Mhân t+#h
đGY# r nghda #Na
)i2# 4.# định #.#
#kn #V l1m [h.t
sinh $u>9n sH hZuP
RC2P Mhân t+#h
đGY# nhZng điểm
Oh.# #f 5(n #Na
#kn #V 4.# lậ[
$u>9n sH hZu
=th@& nh3m )1
th@& tang #kn #V?P
RC>P Mhân t+#h
đGY# r nghda #Na
)i2# 4.# định #.#
#kn #V l1m #h6m
dVt $u>9n sH hZuP
RC@P Đ%i #hi\uF
s& s.nh đGY# )Wi
#.# #kn #V l1m
[h.t sinh $u>9n
sH hZuc 4.# định
đGY# nhZng #kn
#V n1& #h7 l1 #kn
#V l1m [h.t sinh
$u>9n sH hZuc
#kn #V n1& #h7 l1
:B
#h+ [hân l&!i t-*nP #kn #V l1m #h6m
dVt $u>9n sH hZuP
RCB$ Mhân 5i2t
đGY# sự Oh.# nhau
giZa #.# nh3m
#kn #V #h6m dVt
$u>9n sH hZuP
S$
C.#
[hGfn
g thV#
5(&
)2
$u>9n
sH
hZu )1
#.#
$u>
định
Oh.#
)9
$u>9n
sH
hZu
SA1P E N*u đGY# Oh.i
ni2m 5(& )2 $u>9n sH
hZuc
E ,ể đGY# #.# ng1nh
luật Oh.# #gng #3
nhZng $u> định 5(&
)2 $u>9n sH hZuc
E N*u đGY# Oh.i ni2m
5(& )2 $u>9n sH hZu
5{ng 5i2n [h.[ dân
sựP
SA2P N*u đGY# #hN
thể )1 #.# đi9u Oi2n
để .[ d0ng [hGfng
thV# 5(& )2 n1>P
SA>P T-enh 51> đGY#
nội dung #Na C
[hGfng thV# >*u #su
5(& )2 =đ^i l!iF #h6m
dVt h1nh )iF 5hi
thG8ng?P
SA@$ T-enh 51> đGY#
AB nghda )0 #Na #hN
sH hZuP
SAB$ T-enh 51> đGY#
SB1$ T-*n #f sH s&
s.nh )Wi #.# 5i2n
[h.[ 5(& )2 $u>9n
sH hZu #Na #.#
ng1nh luật Oh.#F
#h7 -a đGY# #.#
đj# t-Gng #f 5(n
#Na 5i2n [h.[ dân
sự t-&ng )i2# 5(&
)2P
SB2$ t.# định
đGY# [hGfng thV#
5(& )2 $u>9n sH
hZu t-&ng tenh
hu%ng #0 thểP
SB>$ t.# định
đGY# [hGfng thV#
Oi2n dân sự t-&ng
tenh hu%ng #0 thểP
SB@$ N*u đGY# +t
nh6t C )+ d0 )9
nghda )0 #Na #hN
sH hZu t1i s(nP
SBB$ Tem đGY# )+
d0 #h& tang
SC1$ Đ.nh gi.
đGY# nhZng Gu
điểmF h!n #h\ #Na
#.# 5i2n [h.[ dân
sự t-&ng )i2# 5(&
)2 $u>9n sH hZuP
SC2$ ĐGa -a đGY#
đ.nh gi.F nhận 4ut
#. nhân )9 nhZng
Gu điểm )1 h!n
#h\ #Na [hGfng
thV# 5(& )2 n1>P
SC>$ S& s.nh đGY#
#.# đi9u Oi2n #Na
#.# [hGfng thV#
>*u #su 5(& )2P
SC@$ Benh luận
đGY# r nghda #Na
)i2# .[ d0ng #.#
[hGfng thV# Oi2n
dân sự t-&ng )i2#
5(& )2 $u>9n #Na
#hN sH hZuF ngG8i
#hi\m hZu hY[
[h.[F ngG8i #hi\m
:A
Oh.i ni2m 56t động
s(n li9n O9P
SAO$ N*u đGY# Oh.i
ni2m $u>9n s< d0ng
h!n #h\ 56t động s(n
li9n O9P
SAQ$ T-enh 51> đGY#
nhZng t-G8ng hY[ #0
thể t-&ng )i2# s<
d0ng h!n #h\ 56t
động s(n li9n O9P
t-G8ng hY[ #0 thể
)9 $u>9n s< d0ng
h!n #h\ 56t động
s(n li9n O9P
hZu Ohông #3 #kn
#V [h.[ luật
nhGng nga> tenhP
SCB$ Mhân t+#h
đGY# r nghda #Na
#.# $u> định [h.[
luật )9 nghda )0
#Na #hN sH hZuP
SCO$ Mhân t+#h
đGY# r nghda #Na
#.# $u> định [h.[
luật )9 $u>9n s<
d0ng h!n #h\ 56t
động s(n li9n O9P
SCQ$ Mhân 5i2t
đGY# địa dị#h #ông
)1 địa dị#h tGP
10$
NhZng
$u>
định
#hung
)9
thaa
O\
10A1$ E N*u đGY#
Oh.i ni2m thaa O\ )1
$u>9n thaa O\c
E Nội dung $u>9n
thaa O\ #Na #. nhânP
10A2P T-enh 51>
đGY# J ngu>*n tD#
#Na [h.[ luật thaa O\P
10A>$ N*u đGY# Oh.i
ni2m )9 th8i điểmF
địa điểm mH thaa O\P
10A@$ N*u đGY# Oh.i
ni2m )9 di s(n;
E Li2t O* #.# l&!i t1i
s(n l1 di s(nc
10B1$ ĐGa -a
đGY# +t nh6t hai
tenh hu%ng )9 #.
nhân đGY# thaa O\
th@& [h.[ luật )1
th@& di #hn#P
10B2$ Ch& đGY#
#.# )+ d0 )9 tang
ngu>*n tD#P
10B>P E t.# định
đGY# th8i điểm
mH thaa O\ t-&ng
nhZng tenh hu%ng
#0 thểc
E T-( l8i đGY# #âu
10C1$ Mh.t 5iểu
đGY# r Oi\n )9
$u>9n thaa O\
#Na #. nhânP
10C2$ S& s.nh
đGY# ngu>*n tD#
5enh đqng t-&ng
thaa O\ )1 $u>9n
5enh đqng t-&ng
#.# $uan h2 dân
sự Oh.#P
10C>$ S& s.nh
đGY# ngu>*n tD#
tự định đ&!t t-&ng
thaa O\ )1 ngu>*n
::
E Li2t O* đGY# #.#
l&!i t1i s(n [h.t sinh
ta di s(nP
10AB$ E N*u đGY#
Oh.i ni2m )9 ngG8i
thaa O\c
E Đi9u Oi2n để đGY#
thaa O\ =#. nhânF
[h.[ nhân?P
10AO$ E Li2t O* đGY#
#.# $u>9n )1 nghda
)0 #Na ngG8i thaa O\c
E ,h.i ni2m th8i
điểm [h.t sinh $u>9nF
nghda )0 #Na ngG8i
thaa O\P
10AQ$ t.# định đGY#
th8i điểm [h(i thự#
hi2n nghda )0;
E C.# l&!i nghda )0
[h(i thự# hi2nc
E C.# l&!i nghda )0
Ohông [h(i thự# hi2nP
10AR$ NDm đGY#
Oh.i ni2m )9 #h\t
#png th8i điểmP
10AS$ Li2t O* đGY# J
t-G8ng hY[ Ohông
đGY# $u>9n hGHng di
s(nP
10A10$ NDm đGY#
Oh.i ni2mF l+ d&F #kn
hwi; Địa điểm mH
thaa O\ #sn 4.#
định đ\n #6[ h1nh
#h+nh n1& =hu>2nF
4oF thônF 43m?F )e
sa&|
10B@$ Nhận 5i\t
đGY# #.# l&!i di
s(n;
E Ch& đGY# )+ d0
)9 tang l&!i di
s(nc
E N*u đGY# #.#h
4.# định di s(nP
10BB$ t.# định
đGY# địa )ị [h.[ l+
#Na ngG8i thaa O\
t-&ng #.# tenh
hu%ng #0 thểP
10BO$ E t.# định
đGY# $u>9n )1
nghda )0 #Na
nhZng ngG8i thaa
O\ t-&ng C tenh
hu%ng thự# t\c
E Tem -a đGY# sự
Oh.# nhau giZa
$u>9n #Na ngG8i
thaa O\ th@& di
#hn# )1 ngG8i
thaa O\ th@& [h.[
luậtP
tD# định đ&!t
t-&ng #.# $uan
h2 dân sự Oh.#P
10C@$ Mh.t 5iểu
đGY# r nghda #Na
)i2# 4.# định
th8i điểmF địa
điểm mH thaa O\P
10CB$ N*u đGY#
r Oi\n #Na #.
nhân )9 #.#h t+nh
th8i gian mH
thaa O\ =[hntF
gi8F ng1>?P
10CO$ S& s.nh
đGY# #.# $u>
định )9 di s(n
t-&ng BLDS )1
#.# )kn 5(n [h.[
luật t-GW# đ3P
10CQ$ Mhân t+#h
đGY# )6n đ9 )9
ngG8i thaa O\ l1
tl #hV# =tG #.#h
#hN thểF 4< l+ t1i
s(n l1 di s(n Ohi
[h.[ nhân gi(i
thể h&j# #(i tl
nhGng #hGa nhận
đGY# di s(n?P
10CR$ E S& s.nh
đGY# th8i điểm
:C
#VF [hGfng thV# $u(n
l+ di s(nc ngG8i $u(n
l+ di s(nP
10A11$ NDm đGY#
$u>9n )1 nghda )0
#Na ngG8i $u(n l+ di
s(nP
10A12$ N*u đGY#
hậu $u( [h.[ l+ t-&ng
#.# t-G8ng hY[;
E T1i s(n Ohông #3
ngG8i thaa O\c
E C3 ngG8i thaa O\
mWic
E NgG8i thaa O\ 5ị
5.# 5w $u>9n thaa O\P
10A1>$ N*u đGY#
Oh.i ni2m th8i hi2u
OhHi Oi2n )9 thaa O\P
10BQ$ Li2t O*
đGY# nhZng ngG8i
#3 $u>9n thaa O\
di s(n #Na nhauP
10BRP t.# định
đGY# nhZng ngG8i
Ohông đGY# hGHng
thaa O\ th@& $u>
định #Na [h.[ luật
t-&ng tenh hu%ng
#0 thểP
10BS$ t.# định
đGY# t-.#h nhi2mF
#.#h $u(n l+ di s(n
#Na ngG8i $u(n l+
di s(nP
10B10$ N*u đGY#
#.# #kn #V để 4.#
định ngG8i $u(n l+
di s(nP
10B11$ N*u đGY#
thN t0# 4.# lậ[
$u>9n sH hZu nh1
nGW# đ%i )Wi t1i
s(n Ohông #3
ngG8i thaa O\P
10B12$ t.# định
đGY# #hN thể #3
$u>9n >*u #su
t-&ng th8i hi2u
thaa O\P
[h.t sinh $u>9n
)1 nghda )0 )1
th8i điểm [h.t
sinh $u>9n sH
hZu di s(nc
E N*u đGY# r
nghda 4.# định
th8i điểm [h.t
sinh $u>9nF
nghda )0 #Na
ngG8i thaa O\P
10CS$ Mhân 5i2t
đGY# )i2# thự#
hi2n nghda )0 #Na
ngG8i #h\t )1
t-.#h nhi2m 5hi
thG8ng thi2t h!i
d& di s(n gâ> -aP
10C10$ N*u đGY#
sự #sn thi\t #Na
)i2# $u> định )9
)6n đ9 #h\t #png
th8i điểmP
10C11$ Mhân t+#h
đGY# r nghda #Na
)i2# $u(n l+ di s(nP
10C12$ Mh.t 5iểu
đGY# r Oi\n #Na
#. nhân )9 4< l+
t1i s(n Ohông #3
ngG8i thaa O\P
Li*n h2 đGY# )Wi
:J
#.# $u> định )9
4< l+ t1i s(n )ô
#hNP
10C1>$ Nhận 4ut
đGY# )9 m%i li*n
h2 giZa th8i hi2u
OhHi Oi2n )9 thaa
O\ )Wi #kn #V 4.#
lậ[ $u>9n sH hZu
th@& th8i hi2uP
10C1@$ E Mhân
5i2t đGY# th8i
hi2u thaa O\ )1
th8i hi2u >*u #su
thự# hi2n nghda
)0c
E T-enh 51> đGY#
m%i $uan h2 giZa
th8i hi2u thaa O\
)1 #.# l&!i th8i
hi2u Oh.#P
11$
Thaa
O\
th@&
di
#hn#
11A1$ N*u đGY# Oh.i
ni2m thaa O\ th@& di
#hn#P
11A2P iểu đGY# Oh.i
ni2m )9 di #hn# )1 #.#
đj# điểm #Na di #hn#P
11A>$ N*u đGY# J đi9u
Oi2n #3 hi2u lự# #Na
di #hn# =#hN thểF r #h+F
nội dungF henh thV#?P
11A@$ t.# định đGY#
11B1$ N*u đGY#
thN t0# lậ[ di #hn#
t!i ux 5an nhân dân
#6[ #f sH )1 t!i
[h^ng #ông #hVngP
11B2$ t.# định
đGY# di #hn# )ô
hi2u =một [hsnF
t&1n 5ộ? t-&ng tenh
hu%ng #0 thểP
11B>$ ĐGa -a
11C1$ S& s.nh
đGY# ngG8i thaa
O\ th@& di #hn#
)Wi ngG8i thaa
O\ th@& [h.[
luậtP
11C2$ S& s.nh
đGY# di #hn#
[hân #hia di s(n
)1 di #hn# n3i
#hungP
:K
th8i điểmF mV# độ #3
hi2u lự# #Na di #hn#
=di #hn# #Na một
ngG8iF di #hn# #hung
#Na )Y #hhng?P
11AB$ t.# định
đGY# #.# $u>9n #Na
ngG8i lậ[ di #hn#P
11AO$ t.# định
đGY# nhZng ngG8i
đGY# hGHng di s(n
Ohông [h0 thuộ# )1&
nội dung #Na di #hn#P
11AQ$ t.# định đGY#
di s(n dpng )1& )i2#
th8 #nngF di tjngP
11AR$ t.# định đGY#
ngu>*n tD# gi(i th+#h
di #hn#P
11AS$ N*u đGY#
ngu>*n tD# [hân #hia
di s(n th@& di #hn#P
đGY# #.# )+ d0
thự# ti_n )9 #.#
$u>9n #Na ngG8i
lậ[ di #hn#P
11B@P t.# định
đGY# #.#h t+nh :}C
#Na một su6t thaa
O\ th@& [h.[ luậtP
11BB$ t.# định
đGY# di s(n dpng
)1& )i2# th8 #nngF
di tjng t-&ng tenh
hu%ng #0 thểP
11BO$ 'ận d0ng
đGY# ngu>*n tD# gi(i
th+#h di #hn# t-&ng
tenh hu%ng #0 thểP
11BQP 'ận d0ng
đGY# ngu>*n tD#
[hân #hia di s(n
th@& di #hn# t-&ng
tenh hu%ng #0 thểP
11C>$ S& s.nh
đGY# đi9u Oi2n #3
hi2u lự# #Na di
#hn# )1 đi9u Oi2n
#3 hi2u lự# #Na
gia& dị#h Oh.#P
11C@$ S& s.nh
đGY# di #hn# )ô
hi2u )Wi di #hn#
Ohông #3 hi2u lự#
[h.[ luậtP
11CB$ Benh luận
đGY# )9 #f sH để
BLDS $u> định
#.# $u>9n #Na
ngG8i lậ[ di #hn#P
11CO$ Benh luận
đGY# [h!m )i
nhZng ngG8i
đGY# hGHng )1
mV# độ O7 [hsn
5Dt 5uộ#P
12$
Thaa
O\
th@&
[h.[
luậtF
thanh
t&.n
)1
[hân
12A1P N*u đGY# Oh.i
ni2m thaa O\ th@&
[h.[ luậtP
12A2$ Li2t O* đGY#
#.# t-G8ng hY[ thaa
O\ th@& [h.[ luậtP
12A>$ E N*u đGY# #.#
Oh.i ni2m; di2n )1
h1ng thaa O\c
E N*u đGY# C h1ng
12B1$ L6> đGY# )+
d0 tGfng Vng )Wi
tang t-G8ng hY[
thaa O\ đGY# .[
d0ng th@& $u>
định #Na [h.[ luậtP
12B2P t.# định
đGY# di2n )1 h1ng
thaa O\ t-&ng
nhZng t-G8ng hY[
12C1$ N*u đGY#
r nghda #Na thaa
O\ th@& [h.[
luậtP
12C2$ Mhân 5i2t
đGY# thaa O\
th@& [h.[ luật )1
thaa O\ th@& di
#hn#P
12C>$ Đ.nh gi.
:L
#hia di
s(n
thaa
O\
thaa O\P
12A@$ E Nhận 5i\t
đGY# thaa O\ th\ )ị
=sự tha> th\ )ị t-+?c
E Nhận 5i\t đGY# #.#
t-G8ng hY[ thaa O\
th\ )ịc
E Mhân t+#h đGY# #.#
đi9u Oi2n để
#h.u}#hDt thaa O\ th\
)ịP
12AB$ N*u đGY#
ngu>*n tD# [hân #hia
di s(n th@& [h.[ luậtP
#0 thểP
12B>$ L6> đGY# )+
d0 )9 #.# t-G8ng
hY[ đGY# thaa O\
th\ )ịP
12B@$ 'ận d0ng
đGY# ngu>*n tD#
[hân #hia di s(n
th@& [h.[ luật
t-&ng tenh hu%ng
#0 thểP
đGY# thự# t-!ng
[hân #hia di s(n
th@& [h.[ luậtP
12C@P Mhân t+#h
đGY# r nghda $u>
định #Na [h.[
luật )9 di2n thaa
O\ )1 h1ng thaa O\P
Đ.nh gi. đGY#
$u> định #Na
[h.[ luật )9 sD[
4\[ t-enh tự #Na
#.# h1ng thaa O\
t-&ng BLDSP
12CBP Mhân t+#h
đGY# r nghda #Na
$u> định )9 thaa
O\ th\ )ị;
E Nhận 4ut đGY#
)9 #.# $uan h2
nuôi dG~ng t-&ng
thaa O\ th\ )ịc
E Mh.t 5iểu đGY#
r Oi\n #. nhân )9
#.# t-G8ng hY[
thaa O\ th\ )ịP
Q$ TTNG HUV (CC TI'U NHẬN THPC
(MI 5FN3
!W* LD
B4I 1 B4I 2 B4I > TX*.
'6n đ9 A L K L 1Q
:Q
'6n đ9 : K J Q 1O
'6n đ9 C T AA AB 2S
'6n đ9 J AK AJ AK @@
'6n đ9 K J J J 12
'6n đ9 L J J J 12
'6n đ9 Q AT AJ AQ @S
'6n đ9 T J : K 11
'6n đ9 I Q K Q 1S
'6n đ9 AB AC A: AJ >S
'6n đ9 AA I Q L 22
'6n đ9 A: K J K 1@
TX*. SR RO 100 2R@
R$ HỌC LIYU
AP G•€• T‚ƒN
AP T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF Giáo trình luật dn !" Vi#t $amF Tậ[
• )1 ••F N45P CANDF 1 NộiF :BBIP
:P L* Đenh Nghị =#hN 5i*n?F Giáo trình luật dn !" Vi#t $amF Tậ[ AF N45P
Gi.& d0#F 1 NộiF :BBIP
BP T„• L•…† TA/ ,‡• BˆT B†‰C
Z SKI,
AP Ngu>_n Ng"# Đi2nF %ình luận &hoa h'c v( t)i !*n trong luật dn
!" Vi#t $amF N45P T-ŠF TMP h Ch+ /inhF :BBAP
:P Mh!m Công L!#F +u,(n !- d.ng h/n ch0 1ất 23ng !*n li(n &(4
ChGfng • )1 ••F N45P TG [h.[F 1 NộiF :BBLP
:T
CP TGHng Du> LGYngF %ình luận m3t !5 án dn !" v( hôn nhn v) gia
2ình4 N45P CTQGF 1 NộiF :BBAP
JP Mhpng T-ung Tậ[F 6uật th7a &0 Vi#t $amF N45P 1 NộiF :BBTP
KP Mh!m 'kn Tu>\tF 8h7a &0 - +u, 29nh c:a ;há; luật v) th"c ti<n
á; d.ng =Mhsn • )1 ••?F N45P CTQGF 1 NộiF :BBQP
LP Ngu>_n /inh Tu6nF =há; luật th7a &0 c:a Vi#t $am - $h>ng vấn
2( l? luận v) th"c ti<n4 N45P La& độngE4o hộiF 1 NộiF :BBIP
Z !)* [\* ]3^ +,_0 +,K+ 2345
AP Bộ luật dân sự nkm :BBK )1 #.# )kn 5(n hGWng d‹nP
:P Luật #G t-n nkm :BBL )1 #.# )kn 5(n hGWng d‹nP
CP Luật hi\nF l6>F ghu[ môF 5ộ [hận #f thể ngG8i )1 hi\nF l6> 4.#
nkm :BBL )1 #.# )kn 5(n hGWng d‹nP
JP Luật hôn nhân )1 gia đenh nkm :BBB )1 #.# )kn 5(n hGWng
d‹nP
KP Luật d&anh nghi2[ nkm :BBK )1 #.# )kn 5(n hGWng d‹nP
LP Luật hY[ t.# 4o nkm :BBC )1 #.# )kn 5(n hGWng d‹nP
QP Luật đ6t đai nkm :BBC )1 #.# )kn 5(n hGWng d‹nP
TP Luật #ông #hVng nkm :BBL )1 #.# )kn 5(n hGWng d‹nP
IP Luật gia& dị#h đi2n t< nkm :BBK )1 #.# )kn 5(n hGWng d‹nP
ABP Luật t-Gng muaF t-Gng d0ng t1i s(n nkm :BBTP
AAP Luật s<a đliF 5l sung Đi9u A:L Luật nh1 H )1 Đi9u A: Luật đ6t
đai nkm :BBIP
A:P Nghị định #Na Ch+nh [hN s% AJA}:BBC}NĐECM ng1> :B}AA}:BBC
$u> định )9 )i2# [h.t h1nh t-.i [hi\u #h+nh [hNF t-.i [hi\u đGY#
Ch+nh [hN 5(& lonh )1 t-.i [hi\u #h+nh $u>9n địa [hGfngP
ACP Nghị định #Na Ch+nh [hN s% AT}:BBL}NĐECM ng1> AB}:}:BBL
$u> định )9 4< l+ t1i s(n #hem đDm H 5iểnP
AJP Nghị định #Na Ch+nh [hN s% KQ}:BBL}NĐECM ng1> I}L}:BBL )9
thGfng m!i đi2n t<P
AKP Nghị định #Na Ch+nh [hN s% TT}:BBT}NĐECM ng1> K}T}:BBT )9
:I
4.# định l!i giWi t+nhP
ALP Qu> định hGWng d‹n tG )6nF Oiểm t-a sV# Ohw@ #h& ngG8i hi\n
môF 5ộ [hận #f thể H ngG8i s%ngc hi\n môF 5ộ [hận #f thể H ngG8i
sau Ohi #h\t )1 ngG8i hi\n 4.# 5an h1nh OŒm th@& Qu>\t định s%
AC}:BBT}QĐEB•T ng1> A:}C}:BBT #Na Bộ t-GHng Bộ > t\P
Ž `a[8F5a
AP htt[;}}•••P#hinh[huP)n
:P htt[;}})5$[[lPm&]Pg&)P)n
CP htt[;}}•••Pn#l[P&-gP)n
CP T„• L•…† TA/ ,‡• L•A C‘N
Ž SKI,
AP Ngu>_n /!nh B.#hF 6uật dn !" Vi#t $am lư@c &h*oF N45P
CTQGF 1 NộiF :BBJP
:P Ngu>_n Ng"# Đi2nF A3t !5 !u, nghB v( th7a &0 trong luật dn
!" Vi#t $am4 N45P T-ŠF TMP h Ch+ /inhF :BBAP
CP Ngu>_n Ng"# Đi2nF %ình luận v( tCng4 cho v) di chDc trong luật
dn !" Vi#t $am4 N45P T-Š TMP h Ch+ /inhF :BBAP
JP &1ng Th\ Li*nF A3t !5 vấn 2( v( ;há; luật dn !" Vi#t $am t7
th0 &E FV 20n thGi =há; thu3c4 N45P CTQGF 1 NộiF AIITP
KP Mhpng T-ung Tậ[F 8h7a &0 theo ;há; luật c:a công dn Vi#t $am
t7 nHm IJKL 20n na, =Mhsn • )1 ••?c N45P TG [h.[F 1 NộiF :BBJP
LP Mh!m 'kn Tu>\tF 8h7a &0 - +u, 29nh c:a ;há; luật v) th"c ti<n
á; d.ngF N45P CTQGF 1 NộiF :BBQP
Z ĐD 5bF *.,FN* IH3 E,cd ,eI
AP Bộ môn luật dân sự E T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF Đ9 t1i nghi*n
#Vu Oh&a h"# #6[ t-G8ngF Mác 1i#n ;há; 1*o v# qu,(n !N h>u
trong ;há; luật dn !" Vi#t $am4 th.ng A: nkm :BBQP
:P Bộ môn luật dân sự E T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF Đ9 t1i nghi*n
CB
#Vu Oh&a h"# #6[ t-G8ngF Qu>9n nhân thân )1 5(& )2 $u>9n nhân
thân th@& [h.[ luật dân sựF th.ng A:}:BBTP
CP Bộ môn luật dân sự E T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF Đ9 t1i nghi*n
#Vu Oh&a h"# #6[ t-G8ngF Nghi*n #Vu s<a đliF 5l sung #h\ định
[h.[ luật )9 henh thV# sH hZu t-&ng BLDS nkm :BBKF th.ng L}:BABP
Z BbF fFG5 L)*. 5gN* 5_+ I,h
AP Mh!m ,im AnhF yLuật dân sự )1 Luật hôn nhân )1 gia đenhzF 8/;
ch? &hoa h'c ;há; l?4 s% :}:BBBF t-P CTP
:P T-sn ,im ChiF yNhZng $u> định mWi )9 thaa O\ t-&ng BLDS nkm
:BBKzF 8/; ch? &iểm !át4 s% B:}:BBLF t-P JT E KBP
CP Đi 'kn Ch7nhF yDi s(n Ohông #3 ngG8i thaa O\ h&j# ta #h%i nhận
di s(n E )6n đ9 #sn #3 hGWng d‹nzF 8/; ch? to) án nhn dn4 s%
:B}:BBLF t-P CK E CQP
JP Ngu>_n 'kn CaF yTh8i Oe hôn nhân E #kn #V 4.# lậ[ t1i s(n #hung
#Na )Y #hhngzF 8/; ch? to) án nhn dn4 s% :C}:BBLF t-P Q E ACP
KP Ch\ /v MhGfng Đ1iF yB1n th*m )9 thaa O\ th\ )ịzF 8/; ch? &hoa
h'c ;há; l?4 s% :}:BBBF t-P JBP
LP Đi Ng"# Đ!iF yB1n )9 hY[ đhng )ô hi2u d& đGY# gia& O\t 5Hi
ngG8i m6t nkng lự# h1nh )i dân sự $ua một )0 .nzF 8/; ch? &hoa
h'c ;há; l?4 s% J}:BBQP
QP Đi Ng"# Đ!iF Đi 'kn ZuF yMh(i 4.# định #kn #V [h.[ l+ Ohi Oi2n
đ^i t1i s(nzF =htt[;}})i@tnam@s@Ela•E#&nsultan#>P#&m?P
TP Ngu>_n 'kn ĐjngF y/6> )6n đ9 )9 #h\ độ sH hZu )1 th1nh [hsn
Oinh t\ H nGW# tazF 8/; ch? c3ng !*n4 s% IQ}:BBKP
IP Ngu>_n Ng"# Đi2nF yCsn 4â> dựng l!i Oh.i ni2m ’$u>9n t1i s(n’
t-&ng luật dân sự 'i2t NamzF 8/; ch? nh) nưOc v) ;há; luật4 s%
J}:BBKF t-P AL E :AP
ABP Ngu>_n Ng"# Đi2nF yQu>9n #hN thểF đj# $u>9n )1 $u>9n Gu ti*nzF
8/; ch? nghiên cPu lậ; ;há;F s% J}:BBKP
AAP 'ân 1F yQu>9n )9 t1i s(n )1 $u>9n thaa O\ #Na ngG8i #hGa th1nh
ni*nzF 8/; ch? to) án nhn dn4 s% J}AIIIF t-P A: E AJP
A:P L* hng (iF yt.# định th8i điểm #h\t t-&ng t-G8ng hY[ tu>*n 5%
CA
một ngG8i đo #h\t th@& $u> định #Na [h.[ luật dân sựzF 8/; ch?
dn ch: v) ;há; luật4 s% I}:BBJF t-P :A E :CP
ACP Bpi ĐV# iểnF y&1n thi2n hfn nZa Luật hi\nF l6> ghu[ môF 5ộ
[hận #f thể ngG8i )1 hi\nF l6> 4.#zF 8/; ch? nghiên cPu lậ; ;há;4
s% J =A:A? th.ng J}:BBTP
AJP Bpi Đkng i\uF yGDDS )ô hi2u tGfng đ%i )1 )ô hi2u tu>2t đ%izF
8/; ch? luật h'c4 s% K}:BBAF t-P CQ E JKP
AKP Bpi Đkng i\uF yQu. t-enh [h.t t-iển #Na Oh.i ni2m $u>9n sH hZuzF
8/; ch? luật h'cF s% K}:BBCF t-P CB E CLP
ALP Bpi Đkng i\uF yTi9n E một l&!i t1i s(n t-&ng $uan h2 [h.[ luật
dân sựzF 8/; ch? luật h'cF s% A}:BBKF t-P CQ E JAP
AQP Mh!m 'kn iểuF yNhZng 56t #ậ[ )9 th8i hi2u OhHi Oi2n )9 $u>9n
thaa O\ t-&ng [h.[ luật dân sự hi2n h1nhF 8/; ch? luật h'cF s%
T}:BBQF t-P AI E ::P
ATP Ngu>_n MhGfng &aF yN*n #ông #hVng #.# )i2# thaa O\ nhG th\
n1&zF 8/; ch? dn ch: v) ;há; luậtF s% AB}AIIIF t-P C E KP
AIP tuân &aF y'9 $u>9n 4.# định l!i giWi t+nh t-&ng Bộ luật dân sự
nkm :BBK )1 Nghị định s% TT}:BBT}NĐECMzF Clng thông tin đi2n
t< Bộ tG [h.[ =htt[;}}•••Pm&]Pg&)P)n?P
:BP T-sn L* hngF yT1i s(n (& E ta nhận thV# đ\n 5(& hộzF 8/; ch?
luật h'cF s% Q}:BBQF t-P :I E CQP
:AP DGfng Đkng u2F y/ột s% )6n đ9 )9 sH hZu H nGW# ta hi2n na>zF
8/; ch? nghiên cPu lậ; ;há;4 s% J}:BBKF t-P J: E JIP
::P T-sn Thị u2F yB1n )9 )i2# 4.# định ’hai [hsn 5a su6t #Na một ngG8i
thaa O\ th@& [h.[ luật’F 8/; ch? luật h'c4 s% :}AIITF t-P :A E :JP
:CP T-sn Thị u2F yDi s(n thaa O\ t-&ng [h.[ luật dân sự một s% nGW# t-*n
th\ giWizF 8/; ch? nh) nưOc v) ;há; luật4 s% AB}:BBLF t-P QT E TCP
:JP T-sn Thị u2F y/ột s% )6n đ9 4.# định di s(n thaa O\zF 8/; ch?
to) án nhn dn s% AL}:BBLF t-P : E QP
:KP T-sn Thị u2F yNhZng ngu>*n tD# #kn 5(n )9 thanh t&.n di s(n
t-&ng BLDSzF 8/; ch? luật h'c4 s% B:}:BBKF t-P A: E AJP
:LP T-sn Thị u2F yT-.#h nhi2m li*n đWi #Na )YF #hhng th@& Đi9u :K
C:
Luật hôn nhân gia đenhzF 8/; ch? luật h'c4 s% L}:BBBF t-P :: E :JP
:QP L* /inh pngF yĐịa )ị [h.[ l+ #Na hộ gia đenh t-&ng [h.[ luật dân
sựzF 8/; ch? nghiên cPu lậ; ;há;4 s% J}:BBKF t-P KB E KKP
:TP Ngu>_n Thị /inh u>9nF yL1m -“ Oh.i ni2m s.[ nhậ[ d&anh
nghi2[zF 8/; ch? &inh t0 v) d" 1áo4 s% L th.ng C}:BBIP
:IP Ngu>_n Thị NhG GfngF yThaa O\ th\ )ịzF 8/; ch? to) án nhn
dn4 s% A}:BBBF t-P :BP
CBP L* /inh pngF y/ột s% 56t #ậ[ t-&ng )i2# thaa nhận $u>9n lậ[ di
#hn# #Na )Y E #hhngzF 8/; ch? &hoa h'c ;há; l?F s% J}:BBLP
CAP Đi 'kn ZuF yB1n )9 )i2# 5.n di s(n l1 hi2n )ật t-&ng t-G8ng hY[
thaa O\ th@& [h.[ luậtzF 8/; ch? &iểm !át4 s% K}:BBLF t-P CQ E CI
C:P h Quang u>F yB1n )9 [h.[ luật đkng O+ 56t động s(n #Na 'i2t
NamzF 8/; ch? dn ch: v) ;há; luật4 s% #hu>*n đ9 )9 thị t-G8ng
56t động s(n nkm :BBKF t-P : E LP
CCP Th.i Công ,hanhF yGi(i $u>\t m%i $uan h2 [h.[ luật )9 thaa O\ #3
>\u t% nGW# ng&1izF 8/; ch? to) án nhn dn4 s% :}AIIIF t-P A: E AKP
CJP Th.i Công ,hanhF yNhZng Oh3 OhknF )GWng mD# t-&ng )i2# thự#
hi2n Đi9u LQI BLDS )9 $uan h2 thaa O\ giZa #&n -i*ng )1 5%
dGYngF m” O\zF 8/; ch? to) án nhn dn4 s% AL}:BBLF t-P AQ E AIP
CKP Th.i Công ,hanhF y'9 gi(i th+#h nội dung di #hn#zF 8/; ch? to) án
nhn dn4 s% :A}:BBKF t-P AQ E AIP
CLP Mh!m Công L!#F yLB nkm henh th1nh )1 [h.t t-iển luật dân sự 'i2t
NamzF 8/; ch? nh) nưOc v) ;há; luật4 s% I}:BBKF t-P QJ E TCP
CQP Mh!m Công L!#F yQu> #h\ [h.[ l+ )9 -anh giWi giZa #.# 56t động s(n
li9n O9zF 8/; ch? nh) nưOc v) ;há; luật4 s% AA}:BBAF t-P AL E :CP
CTP Mh!m Công L!#F y• #h+ gia& dị#h dân sựzF 8/; ch? luật h'c4 s%
K}AIITF t-P L E IP
CIP Ngu>_n MhGfng LinhF y/ột s% )6n đ9 [h.[ l+ )9 gi(i $u>\t di s(n
thaa O\ E ti9n g<i #Na ngG8i nGW# ng&1izF 8/; ch? ngn h)ngF s%
AA}:BBLP
JBP TGHng B{ng LGYngF yCf sH [h.[ l+ )1 thự# ti_n gi(i $u>\t )i2# t-(
thp la& #h& ngG8i $u(n l+ di s(nzF 8/; ch? &hoa h'c ;há; l?F s%
CC
J}:BBAP
JAP Ngô Quang Li_nF yNhZng $u> định mWiF nhZng điểm mWi đGY# 5l
sung )9 $u>9n nhân thân t-&ng BLDS nkm :BBKzF 8/; ch? &iểm
!át4 s% B:}:BBLF t-P CI E JAP
J:P TGHng Du> LYiF y/ột )1i )6n đ9 gi.m hộzF 8/; ch? to) án nhn
dn4 s% :B}:BBLF t-P CT E JAP
JCP TGHng B{ng LGYngF y/ột s% r Oi\n )9 #hGfng thaa O\ $u>9n s<
d0ng đ6tzF 8/; ch? to) án4 s% A:}AIIIF t-P L E QP
JJP TGHng B{ng LGYngF ySH hZu #hung th@& [hsn ha> sH hZu #hung
hY[ nh6tzF 8/; ch? to) án nhn dn4 s% J}AIIIF t-P :BP
JKP Ngu>_n ĐV# /aiF yCh\ độ gi.m hộ đ%i )Wi ngG8i #hGa th1nh
ni*nzF 8/; ch? to) án nhn dn4 s% AB}AIIIF t-P AJP
JLP Ngu>_n hng NamF yDi #hn# mi2ng th@& $u> định #Na BLDSzF
8/; ch? to) án s% ::}:BBKF t-P CB E CC P
JQP Ngu>_n hng NamF yi2u lự# #Na di #hn# 5{ng )kn 5(n #3 )i\t tDt h&j#
)i\t 5{ng O+ hi2uzF 8/; ch? to) án nhn dn4 s% BA}:BBLF t-P :C E :JP
JTP Đ&1n NkngF yQuan h2 giZa BLDS )Wi #.# luật #hu>*n ng1nh )1
giZa luật #hu>*n ng1nh )Wi nhauzF 8/; ch? nghiên cPu lậ; ;há;4 s%
J}:BBKF t-P CT E JAP
JIP Ngu>_n hng NgaF ySH hZu nh1 nGW# t-&ng h2 th%ng ngân h1ng
'i2t Nam hi2n na>zF 8/; ch? ngn h)ngF s% AA}:BBQP
KBP Ngu>_n /inh •anhF yC.# l&!i t1i s(n t-&ng luật dân sự 'i2t NamzF
8/; ch? luật h'c4 s% A}:BBIP
KAP Ngu>_n NhG Qu–nhF yt< l+ hậu $u( #Na GDDS )ô hi2uzF 8/; ch?
nghiên cPu lậ; ;há;4 s% BC}:BBKF t-P :: E :LP
K:P Đinh T-"ng T1iF yThaa O\F mua 5.n ha> #h& H nh8zF 8/; ch? to)
án nhn dn s% L}:BBBF t-P :B E::P
KCP Mhpng T-ung Tậ[F y,hi n1& một h1nh )i [h.[ l+ đfn [hGfng l1
GDDSzF 8/; ch? luật h'c4 s% :}:BBJF t-P KA E KJP
KJP Mhpng T-ung Tậ[F yQu> định )9 ngG8i lậ[ di #hn#zF 8/; ch? to) án
nhn dn4 s% BC}:BBKF t-P T E IP
CJ
KKP Mhpng T-ung Tậ[F yTi\n t-enh [h.t t-iển [h.[ luật thaa O\ 'i2t
Nam t-&ng LB nkm $uazF 8/; ch? nh) nưOc v) ;há; luật4 s%
B:}:BBLF t-P CC E CTP
KLP Mhpng T-ung Tậ[F y'9 )i2# #h.uF #hDt nộiF ng&!i thaa O\ th\ )ị )1
hGHng di s(n thaa O\ th@& h1ng #Na ôngF 51 nội ng&!iF #.# #0 nộiF
ng&!i zF 8/; ch? to) án nhn dn4 s% :J}:BBKF t-P AC E ALP
KQP Mhpng T-ung Tậ[F yB+ mật đ8i tG 56t Oh( 4âm [h!mzF 8/; ch? luật
h'cF s% L}AIILP
KTP Mhpng T-ung Tậ[F yDi s(n dpng )1& )i2# th8 #nng t-&ng m%i li*n
h2 )Wi di s(n thaa O\zF 8/; ch? luật h'c4 s% A}:BBAP
KIP Mhpng T-ung Tậ[F yDi tjng t-&ng m%i li*n h2 )Wi di s(n thaa O\zF
8/; ch? to) án nhn dn4 s% L}:BBCP
LBP Mhpng T-ung Tậ[F y'ật Ohi n1& đGY# #&i l1 t1i s(nzF 8/; ch? dn
ch: v) ;há; luật4 s% BA}:BBQP
LAP Mhpng T-ung Tậ[F y'9 $u>9n hi\n 5ộ [hận #f thể )1 hi\n 4.# sau
Ohi #h\tzF 8/; ch? to) án nhn dn4 s% A}:BBLP
L:P Mhpng T-ung Tậ[F yMh.[ luật thaa O\ 'i2t Nam hi2n đ!i E /ột s%
)6n đ9 #sn đGY# 51n luậnzF 8/; ch? nh) nưOc v) ;há; luật4 s%
Q}:BBTF t-P :L E C:P
LCP ,i9u Thị ThanhF y/ột s% r Oi\n )9 di tjng th@& $u> định #Na
BLDSzF 8/; ch? to) án nhn dn s% J}:BBJF t-P AA E AJP
LJP Đinh 'kn ThanhF y'9 th8i h!n )1 th8i hi2u t-&ng BLDSzF 8/; ch?
luật h'c4 s% Đj# san th.ng AA}:BBCF t-P KC E LBP
LKP &1ng Ng"# Th7nhF yMhGfng thV# 5(& )2 $u>9n sH hZu #. nhânzF
8/; ch? luật h'c4 s% C}:BBBF t-P J: E JQP
LLP Ngu>_n T-ung T+nF yQu>9n )1 nghda )0 #Na ngG8i #3 t1i s(n 5ị
t-Gng muaF t-Gng d0ngzF 8/; ch? nghiên cPu lậ; ;há;F s% A:BF
th.ng J}:BBTP
LQP Ngu>_n /inh Tu6nF yBộ luật ammu-a5i E Bộ luật #l 4Ga nh6t
nhân l&!izF 8/; ch? luật h'c4 s% L}:BBKF t-P LK E LTP
LTP Ngu>_n /inh Tu6nF yDi s(n thaa O\ )1 th8i điểm 4.# lậ[ $u>9n sH
hZu đ%i )Wi di s(n thaa O\zF 8/; ch? luật h'cF s% AA}:BBQF t-P LL E LIP
CK
LIP Ngu>_n Quang Tu>\nF y'6n đ9 thaa O\F đ6t đai t-&ng luật t0# Ba NazF
8/; ch? luật h'c4 s% :}:BBTF t-P KJ E KQP
QBP Ngu>_n 'kn Tu>\nF y'9 )6n đ9 đ!i di2n hY[ [h.[ #Na ngân h1ng
thGfng m!izF 8/; ch? luật h'c4 s% K}:BBCP
QAP Mh!m 'kn Tu>\tF yB1n )9 đi9u Oi2n #Na ngG8i thaa O\zF 8/; ch?
dn ch: v) ;há; luật4 s% A}:BBCP
Q:P Mh!m 'kn Tu>\tF yCsn 4.# định nội dung #0m ta ’nhZng ngG8i #3
$u>9n thaa O\ di s(n #Na nhau’ t-&ng Đi9u LJJ BLDSzF 8/; ch?
luật h'c4 s% B:}:BBKF t-P J: E JKP
QCP Mh!m 'kn Tu>\tF yDi #hn# )1 )6n đ9 hi2u lự# #Na di #hn#zF 8/;
ch? luật h'c4 s% L}AIIKP
QJP Mh!m 'kn Tu>\tF yTG #.#h #hN thể #Na #. nhân Ohi tham gia
GDDSzF 8/; ch? luật h'c4 s% B:}:BBJF t-P KK E KTP
QKP Mh!m 'kn Tu>\tF yt.# định th8i điểm #3 hi2u lự# #Na di #hn#zF
8/; ch? luật h'c4 s% C}AIIQF t-P CC E CLP
QLP Mh!m 'kn Tu>\tF ytung $uanh )i2# 4.# định :}C #Na một su6t thaa
O\ th@& [h.[ luậtzF 8/; ch? luật h'c4 s% :}AIILP
QQP Mh!m 'kn Tu>\tF yB1n )9 Oh.i ni2m thaa O\zF 8/; ch? luật h'c4 s%
L}:BB:F t-P JK E JQP
Z L34* K*i 234* f)*
AP T-sn Thị u2F QRi !*n th7a &0SF Luận .n ti\n sd luật h"#F
T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiP
:P L* Đenh NghịF Q+u,(n 1? mật 2Gi tư theo qu, 29nh c:a ;há;
luật dn !" Vi#t $amT4 Luận .n ti\n sd luật h"#F T-G8ng Đ!i h"#
Luật 1 NộiP
S$ HjNH THPC TT CHPC DẠ<-HỌC
S$1$ LkI, 5gl*, I,3*.
T3m* !Đ Hl*, 5,HI 5X I,HI 6_^-,eI
CL
Lh
5,3^G5
Sa0F*dg L!N C,3n*
[k o
*,b
T9
,eI
KTĐG
B
GiWi thi2u
tlng $uan
môn h"#
: Nhận BT lWn}h"# Oe
A A : U =K?
: : : : =K?
C C : : =K?
J J : : : =L?
Nhận BT #. nhân}tusn A
— BT nh3m}th.ng A
K K : : =K? Nộ[ BT#. nhân}tusn A
L L : : =K?
Q Q : : =K?
T T : : =K? Nộ[ BT nh3m}th.ng A
I I : : : =L? Nhận BT nh3m}th.ng :
AB B : =A?
Thu>\t t-enh
BT nh3m}th.ng A
AA AB : : =K? Nhận BT #. nhân}tusn :
A: AA : : =K?
AC A: : : =K? Nộ[ BT nh3m}th.ng :
AJ B : =A? Nộ[ BT #. nhân}tusn :
AK : =A?
Thu>\t t-enh
BT nh3m}th.ng : —
Nộ[ BT lWn}h"# Oe
TX*.
2@
ti\t
22
ti\t
12
ti\t
12
ti\t
˜ 2@
gi8
TC
˜ 11
gi8
TC
˜ O
gi8
TC
˜ @
gi8
TC
@B gi8 TC
S$2$ LkI, 5gl*, I,F 5FG5
Tuần 3< 6i=i >hiệu >?ng @u(n 5An hBC
CQ
Hl*, 5,HI
5X I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*. I,h*, <N3 Im3 8F*,
fFN* I,3n* [k
L+
thu>\t
:
ti\t
GiWi thi2u đ9 #Gfng môn h"#P
GiWi thi2u tlng $uan môn h"#P
Th1nh tựu đ!t đGY#P
E '6n đ9 #^n thn t!iF )6n đ9 #^n ti\[
t0# nghi*n #VuP
E Chia nh3m sinh )i*nP
- GiWi thi2u danh m0# BT lWn}h"# Oe
#h& sinh )i*n đkng O+P
Đ"# đ9 #Gfng
môn h"# luật
dân sự
=m&dul@ A?
TG )6n - $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng
;há; h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
- 8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
- _9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
,TĐG Nhận BT lWn}h"# Oe )1& gi8 giWi thi2u tlng $uan môn h"#
Tuần 1< Vấn D/ 1
Hl*,
5,HI 5X
I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*.
I,h*,
<N3 Im3 8F*, fFN* I,3n* [k
L+
thu>\t
:
gi8
TC
E Đ%i tGYng
đi9u #h7nhF
[hGfng
[h.[ đi9u
#h7nhP
E Nguhn #Na
luật dân sựP
E €[ d0ng
tGfng tự
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF :BBIP
:P Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF Tậ[
AF L* Đenh Nghị =#hN 5i*n?F N45P Gi.&
d0#F 1 NộiF :BBIP
CP BLDS nkm :BBKP
JP Mh!m ,im AnhF yLuật dân sự )1 luật
hôn nhân )1 gia đenhzF T![ #h+ Oh&a
CT
luật dân sựP
E /%i tGfng
$uan giZa
luật dân sự
)Wi luật
NGĐF
thGfng m!iF
la& độngF
đ6t đaiP
E /ôn h"#
luật dân sựF
Oh&a h"#
luật dân sựF
ng1nh luật
dân sựP
h"# [h.[ l+F s% :}:BBBF t-P CTP
KP Ngô Quang Li_nF yNhZng $u> định
mWiF nhZng điểm mWi đGY# 5l sung )9
$u>9n nhân thân t-&ng BLDS nkm
:BBKzF T![ #h+ Oiểm s.tF s% B:}:BBLF
t-P CI E JAP
LP Đ&1n NkngF yQuan h2 giZa BLDS )Wi
#.# luật #hu>*n ng1nh )1 giZa luật #hu>*n
ng1nh )Wi nhauzF T![ #h+ nghi*n #Vu
lậ[ [h.[F s% J}:BBKF t-P CT E JAP
QP Mhpng T-ung Tậ[F yB(& đ(m sự nh6t
thể h&. )9 henh thV#F #f #6u )1 nội
dung một s% đi9u luật t!i Mhsn $uan h2
dân sự #3 >\u t% nGW# ng&1i t-&ng BLDSzF
T![ #h+ luật h"#F s% Đj# san )9 s<a
đliF 5l sung BLDS}:BBCF t-P JI E K:P
TP Mhpng T-ung Tậ[F y'9 $u>9n hi\n 5ộ
[hận #f thể )1 hi\n 4.# sau Ohi #h\tzF
T![ #h+ t&1 .n nhân dânF s% A}:BBLc
IP Ngu>_n /inh Tu6nF yBộ luật ammu-a5i
E Bộ luật #l 4Ga nh6t nhân l&!izF T![ #h+
luật h"#F s% L}:BBKF t-P LK E LTP
ABP Mhpng T-ung Tậ[F yB+ mật đ8i tG 56t
Oh( 4âm [h!mzF T![ #h+ luật h"# s%
L}AIILP
AAP Mh!m Công L!#F yLB nkm henh th1nh
)1 [h.t t-iển luật dân sự 'i2t NamzF
T![ #h+ nh1 nGW# )1 [h.[ luậtF s%
I}:BBKF t-P QJ E TCP
A:P &1ng Th\ Li*nF y/ột s% )6n đ9 )9
[h.[ luật dân sự 'i2t Nam ta th\ O7
t' đ\n th8i Mh.[ thuộ#zF N45P
CTQGF 1 NộiF AIITP
L'N A
gi8
TC
T-a& đliF 51n
luận 4ung
$uanh #.#
nội dung;
E Qu>9n nhân
thân gDn )Wi
t1i s(nF
$u>9n t1i s(n
gDn )Wi nhân
thânP
E MhGfng
[h.[ đi9u
#h7nhP
E Nguhn #Na
luật dân sựP
/%i $uan h2
giZa #.# l&!i
CI
nguhn #Na
luật dân sựP
TG )6n - $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
- 8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
- _9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
Tuần 2< Vấn D/ 2
Hl*,
5,HI 5X
I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*.
I,h*,
<N3 Im3 8F*, fFN* I,3n* [k
L+
thu>\t
:
gi8
TC
E G' h2 th%ng
h&. #.# Oi\n
thV# )1 gi(i
đ.[ thD# mD#
)9 #.# )6n đ9
li*n $uan đ\n
#. nhânP
E GWng d‹n
sinh )i*n l1m
#âu hwi tenh
hu%ng li*n
$uan đ\n tang
nội dung l+
thu>\tP
E C.# nh3m
đkng O+ đ9 t1i
L'NP
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF :BBIP
:P Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
tậ[ AF L* Đenh Nghị =#hN 5i*n?F
N45P Gi.& d0#F 1 NộiF :BBIP
CP Luật #G t-n nkm :BBLP
JP Luật $u%# tị#h 'i2t Nam nkm :BBTP
KP Qu> định hGWng d‹n tG )6nF Oiểm
t-a sV# Ohw@ #h& ngG8i hi\n môF 5ộ
[hận #f thể H ngG8i s%ngc hi\n môF
5ộ [hận #f thể H ngG8i sau Ohi #h\t
)1 ngG8i hi\n 4.# 5an h1nh OŒm
th@& Qu>\t định #Na Bộ t-GHng Bộ
> t\ s% AC}:BBT}QĐEB•T ng1>
A:}C}:BBTP
LP L* hng (iF yt.# định th8i điểm
#h\t t-&ng t-G8ng hY[ tu>*n 5% một
ngG8i đo #h\t th@& $u> định #Na
[h.[ luật dân sựzF T![ #h+ dân #hN
S@mina- A
gi8
TC
Z Th(& luận
#hung h&j#
th@& nh3m )9
JB
#.# )6n đ9
sau;
E NhZng Oh.#
5i2t giZa #.#
$u>9n nhân
thân #Na #.
nhânP
E Sự Oh.#
nhau giZa
tu>*n 5% m6t
t+#h )1 tu>*n
5% #h\tP
E Sự Oh.# 5i2t
giZa gi.m hộ
)Wi đ!i di2n
#h& ngG8i 5ị
h!n #h\ nkng
lự# h1nh )i
dân sựP
E NhZng Oh.#
5i2t giZa gi.m
hộ đGfng
nhi*n )1 gi.m
hộ #<P
)1 [h.[ luậtF s% I}:BBJF t-P :A E :CP
QP Ngu>_n Đenh Lộ#F yMhân t+#h
nhZng $u> định #hung #Na BLDS ta
Đi9u A đ\n Đi9u AQAzF N45P CTQGF
1 NộiF :BBAP
TP TGHng Du> LYiF y/ột )1i )6n đ9
gi.m hộzF T![ #h+ t&1 .n nhân dânF
s% :B}:BBLF t-P CT E JAP
IP Ngu>_n ĐV# /aiF yCh\ độ gi.m hộ
đ%i )Wi ngG8i #hGa th1nh ni*nzF T![
#h+ t&1 .n nhân dânF s% AB}AIIIF t-P
AJP
ABP Đinh Dgng SvF yB1n )9 #hN thể
#Na luật dân sự $ua $u> định )9 5(&
hiểm ti9n g<i #Na #. nhân H #.# tl
#hV# t+n d0ngzF T![ #h+ nh1 nGW# )1
[h.[ luậtF s% B:}:BBKF t-P KB E KLP
AAP Đi Ng"# Đ!iF yB1n )9 hY[ đhng
)ô hi2u d& đGY# gia& O\t 5Hi ngG8i
m6t nkng lự# h1nh )i dân sự $ua
một )0 .nzF T![ #h+ Oh&a h"# [h.[
l+F s% J}:BBQP
A:P tuân &aF y'9 $u>9n 4.# định l!i
giWi t+nh t-&ng Bộ luật dân sự nkm
:BBK )1 Nghị định s% TT}:BBT}NĐECMzF
Clng thông tin đi2n t< Bộ tG [h.[
=htt[;}}•••Pm&]Pg&)P)n?P
ACP Bpi ĐV# iểnF y&1n thi2n hfn
nZa Luật hi\nF l6> ghu[ môF 5ộ
[hận #f thể ngG8i )1 hi\nF l6> 4.#zF
T![ #h+ nghi*n #Vu lậ[ [h.[F s% J
=A:A? th.ng J nkm :BBTP
AJP Ngu>_n 'kn Tu>\nF y'9 )6n đ9
JA
đ!i di2n hY[ [h.[ #Na ngân h1ng
ThGfng m!izF T![ #h+ luật h"#F s%
K}:BBCP
TG )6n E $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
E 8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
E _9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
Tuần 3< Vấn D/ 3
Hl*,
5,HI 5X
I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*. I,h*, <N3 Im3 8F*, fFN* I,3n* [k
L+
thu>\t
:
gi8
TC
G' h2 th%ng h&. #.#
Oi\n thV# )1 gi(i đ.[
thD# mD# )9 [h.[
nhân )1 #.# #hN thể
Oh.# #Na $uan h2
[h.[ luật dân sự
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t
NamF T-G8ng Đ!i h"# Luật
1 NộiF :BBIP
:P Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t
NamF tậ[ AF L* Đenh Nghị
=#hN 5i*n?F N45P Gi.& d0#F 1
NộiF :BBIP
CP Luật d&anh nghi2[ nkm :BBKP
JP Luật hY[ t.# 4o nkm :BBCP
KP Nghị $u>\t #Na ội đhng
thbm [h.n T&1 .n nhân dân
t%i #a& s% BC}:BBK}NQEĐTM
ng1> :T}J}:BBK hGWng d‹n thi
h1nh một s% $u> định #Na
Luật [h. s(nP
LP Luật t-Gng muaF t-Gng d0ng
t1i s(n nkm :BBTP
QP Ngu>_n Đenh Lộ#F yMhân t+#h
S@mina- A
gi8
TC
Th(& luận )9 #.# )6n
đ9 sau;
E C.# Oh.# 5i2t giZa
[h.[ nhân )1 #. nhânP
E /%i li*n h2 giZa J
đi9u Oi2n #Na [h.[
nhânP
E Sự Oh.# nhau )9
$u>9n )1 nghda )0
giZa th1nh )i*n
th1nh ni*n )1 th1nh
)i*n #hGa th1nh ni*n
#Na hộ gia đenhP
J:
E NhZng Oh.# 5i2t
giZa tl hY[ t.# )Wi
[h.[ nhânP
E NhZng Oh.# 5i2t
giZa th1nh )i*n tl hY[
t.# )Wi ngG8i l1m
#ông #h& tl hY[ t.#P
Ž C.# nh3m lsn lGYt
t-enh 51> )9 )6n đ9
đo đkng O+P C.# nh3m
Oh.# ngh@F [h(n 5i2n
)1 đ.nh gi.P
nhZng $u> định #hung #Na
BLDS ta Đi9u A đ\n Đi9u AQAzF
N45P CTQGF 1 NộiF :BBAP
TP Ngu>_n Thị /inh u>9nF
yL1m -“ Oh.i ni2m s.[ nhậ[
d&anh nghi2[zF T![ #h+ Oinh
t\ )1 dự 5.&F s% LF th.ng C}:BBIP
IP Ngu>_n 'kn Tu>\nF y'9 )6n
đ9 đ!i di2n hY[ [h.[ #Na
ngân h1ng thGfng m!izF T![
#h+ luật h"#F s% K}:BBCP
TG )6n $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
_9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
Tuần 4< Vấn D/ 4
Hl*,
5,HI 5X
I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*.
I,h*,
<N3 Im3 8F*, fFN* I,3n* [k
L+
thu>\t
:
gi8
TC
E ,h.i ni2m
GDDSF #.#
l&!i GDDSF
đi9u Oi2n #3
hi2u lự# #Na
gia& dị#hF
GDDS )ô
hi2uP
E Đ!i di2nF
#.# l&!i đ!i
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF :BBIP
:P Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF tậ[
AF L* Đenh Nghị =#hN 5i*n?F N45P
Gi.& d0#F 1 NộiF :BBIP
CP BLDS nkm :BBK =Đi9u A:AEAL:c
Đi9u CTTF JABF JAA?P
JP Luật #ông #hVng nkm :BBLP
KP Luật gia& dị#h đi2n t< nkm :BBKP
JC
di2nF nội
dung đ!i
di2nF [h.t
sinh )1 #h6m
dVt đ!i di2nP
E ,h.i ni2m
th8i h!nF
Oh.i ni2m
th8i hi2uF
#.# l&!i th8i
hi2uF r nghda
#Na #h\ định
n1>P
E GiWi thi2u
nội dung
th(& luận )1
đ9 t1i để sinh
)i*n lựa
#h"nP
LP Nghị định #Na Ch+nh [hN s%
KQ}:BBL}NĐECM ng1> I}L}:BBL )9
thGfng m!i đi2n t<P
QP Nghị định #Na Ch+nh [hN s%
ATA}:BBJ}NĐECM ng1> :I}AB}:BBJ
$u> định )9 thi h1nh Luật đ6t đaiP
TP LGu Benh DGfngF yB1n )9 hậu $u(
[h.[ l+ #Na GDDS )ô hi2u t-&ng luật
dân sự 'i2t NamzF T![ #h+ Oiểm s.tF
s% K}:BBCF t-P ACP
IP Bpi Đkng i\uF yGDDS )ô hi2u
tGfng đ%i )1 )ô hi2u tu>2t đ%izF T![
#h+ luật h"#F s% K}:BBAF t-P CQ E JJP
ABP Mh!m Công L!#F y• #h+ GDDSzF
T![ #h+ luật h"#F s% K}AIITF t-P L E IP
AAP Ngu>_n NhG Qu–nhF yt< l+ hậu
$u( #Na GDDS )ô hi2uzF T![ #h+
nghi*n #Vu lậ[ [h.[zF s% BC}:BBKF t-P
:: E :LP
A:P Mhpng T-ung Tậ[F y,hi n1& một
h1nh )i [h.[ l+ đfn [hGfng l1
GDDSzF T![ #h+ luật h"#F s% :}:BBJF
t-P KA E KJP
ACP Đinh 'kn ThanhF y'9 th8i h!n )1
th8i hi2u t-&ng BLDSzF T![ #h+ luật
h"#F s% Đj# san )9 s<a đliF 5l sung
BLDSF th.ng AA}:BBCF t-P KC E LBP
AJP Mh!m 'kn Tu>\tF yTG #.#h #hN thể
#Na #. nhân Ohi tham gia GDDSzF
T![ #h+ luật h"#F s% B:}:BBJF t-P KK E KTP
AKP Đi Ng"# Đ!iF yB1n )9 hY[ đhng
)ô hi2u d& đGY# gia& O\t 5Hi ngG8i
m6t nkng lự# h1nh )i dân sự $ua
JJ
một )0 .nzF T![ #h+ Oh&a h"# [h.[
l+F s% J}:BBQP
ALP Ngu>_n 'kn Tu>\nF y'9 )6n đ9 đ!i
di2n hY[ [h.[ #Na ngân h1ng thGfng
m!izF T![ #h+ luật h"#F s% K}:BBCP
S@mina- A
gi8
TC
E •*u #su
sinh )i*n t3m
tDt l!i nội
dung l+ thu>\t
#f 5(n nh6tP
E Gia& BT )9
nh1 #h&
nh3mP
E Nhận 4utF
đ.nh gi.P
L'N A
gi8
TC
E Nh3m lậ[ d1n r #.# )6n đ9 th(& luậnF
t1i li2u hi t-Y =)kn 5(nF 5kngF đda
henhF 5(ng 5iểuPPP?P
E Nh3m tậ[ đi9u h1nh s@mina- th@&
#hN đ9 đo đkng O+P
E tâ> dựng đ9 #Gfng gi(i $u>\t t-anh
#h6[P Mhân #ông #ông )i2# #h& #.#
th1nh )i*nP
E Thu thậ[ t1i li2u li*n $uan đ\n )0 )i2#P
E Tậ[ hY[ #.# [hsn #ông )i2# đo [hân
#ôngF h&1n thi2n 5.& #.& #hung #Na
nh3mP
E &1n thi2n 5i*n 5(n L'N )1 [hân
l&!i O\t $u( #ông )i2# #Na tang th1nh
)i*n t-&ng nh3mP
TG )6n - $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
JK
- 8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
- _9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
,TĐG Nhận BT #. nhân}tusn A — BT nh3m}th.ngA )1& gi8 l+ thu>\t
Tuần !< Vấn D/ !
Hl*,
5,HI 5X
I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*. I,h*, <N3 Im3 8F*, fFN*
I,3n* [k
L+
thu>\t
:
gi8
TC
,h.i ni2m t1i
s(nF #.# l&!i t1i
s(nF #.# l&!i )ậtF
#h\ độ [h.[ l+
đ%i )Wi t1i s(nP
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF :BBIP
:P Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
tậ[ AF L* Đenh Nghị =#hN 5i*n?F
N45P Gi.& d0#F 1 NộiF :BBIP
CP BLDS nkm :BBK =Đi9u ALC E ATA?P
JP Luật #hVng Oh&.n nkm :BBKP
KP Luật sH hZu t-+ tu2 nkm :BBKP
LP Nghị định #Na Ch+nh [hN s%
AJA}:BBC}NĐECM ng1> :B}AA}:BBC
$u> định )9 )i2# [h.t h1nh t-.i
[hi\u #h+nh [hNF t-.i [hi\u đGY#
Ch+nh [hN 5(& lonh )1 t-.i [hi\u
#h+nh $u>9n địa [hGfngP
QP Mh!m Công L!#F yQu>9n s< d0ng
h!n #h\ 56t động s(n li9n O9zF
N45P TG [h.[F 1 NộiF :BBQF ChGfng
• )1 ••P
TP Ngu>_n Ng"# Đi2nF yBenh luận
Oh&a h"# )9 t1i s(n t-&ng luật dân
sự 'i2t Nam’F N45P T-ŠF TMP h
S@mina- A
gi8
TC
Th(& luận )9 #.#
)6n đ9 sau;
E Mhân 5i2t )ật
)1 ti9nP
E Mhân 5i2t ti9n
)1 gi6> t8 #3 gi.P
E Mhân l&!i $u>9n
t1i s(nP
E Mhân t+#h #.#
l&!i 56t động s(nP
E &a lYi )1 lYi
tV#P
E Mhân l&!i )ậtP
E • nghda [h.[
l+F Oinh t\ #Na
)i2# 4.# định t1i
s(n t-&ng dân sựP
JL
E • nghda #Na
)i2# [hân l&!i
t1i s(n th1nh
động s(n )1 56t
động s(nP
E Benh luận Đi9u
ALC BLDS )1
đGa -a Oh.i
ni2m )9 t1i s(nP
E C.# l&!i $u>9n
t1i s(nP
GWng d‹n sinh
)i*n th(& luận
nh3mP
Ch+ /inhP
IP Ngu>_n Ng"# Đi2nF yCsn 4â>
dựng l!i Oh.i ni2m $u>9n t1i s(n
t-&ng Bộ luật dân sự 'i2t NamzF
T![ #h+ nh1 nGW# )1 [h.[ luậtF s%
J}:BBKF t-P AL E :AP
ABP Bpi Đkng i\uF yTi9n E /ột
l&!i t1i s(n t-&ng $uan h2 [h.[
luật dân sựzF T![ #h+ luật h"# s%
A}:BBKF t-P CQ E JAP
AAP Mhpng T-ung Tậ[F y'ật Ohi n1&
đGY# #&i l1 t1i s(n|zF T![ #h+ dân
#hN )1 [h.[ luậtF s% BA}:BBQP
A:P Mh!m Công L!#F yQu> #h\ [h.[
l+ )9 -anh giWi giZa #.# 56t động
s(n li9n O9zF T![ #h+ nh1 nGW# )1
[h.[ luật s% AA}:BBAF t-P AL E :CP
ACP Ngu>_n /inh •anhF yC.# l&!i
t1i s(n t-&ng luật dân sự 'i2t NamzF
T![ #h+ luật h"#F s% A}:BBIP
TG )6n E $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
E 8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
E _9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
,T ĐG Nộ[ BT #. nhân}tusn A =LW[ t-GHng thu BT #Na t6t #( #.#
5!n t-&ng lW[ )1 nộ[ ta Th đ\n AAh ng1> thV K t-&ng tusn
t!i 'kn [h^ng Bộ môn luật dân sự; Mh^ng JBL E ,C?P
Tuần &< Vấn D/ &
JQ
Hl*,
5,HI 5X
I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*.
I,h*,
<N3 Im3 8F*, fFN* I,3n* [k
L+
thu>\t
:
gi8
TC
,h.i ni2m
$u>9n sH
hZuc nội
dung
$u>9n sH
hZuP
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF :BBIP
:P Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF tậ[ AF
L* Đenh Nghị =#hN 5i*n?F N45P Gi.&
d0#F 1 NộiF :BBIP
CP BLDS nkm :BBK =Đi9u ATA E AII?P
JP Luật sH hZu t-+ tu2 nkm :BBKP
KP Luật đ6t đai nkm :BBCP
LP Luật hôn nhân )1 gia đenh nkm :BBBP
QP Luật d&anh nghi2[ nkm :BBKP
TP Nghị định #Na Ch+nh [hN s%
ATA}:BBJ}NĐECM ng1> :I}AB}:BBJ
$u> định #hi ti\t )1 hGWng d‹n thi
h1nh Luật đ6t đaiP
IP Nghị định #Na Ch+nh [hN s% AJA}:BBC}NĐECM
ng1> :B}AA}:BBC $u> định )9 )i2#
[h.t h1nh t-.i [hi\u #h+nh [hNF t-.i
[hi\u đGY# Ch+nh [hN 5(& lonh )1 t-.i
[hi\u #h+nh $u>9n địa [hGfngP
ABP Nghị $u>\t #Na †x 5an thG8ng )0 Qu%#
hội Oh&. A: s% AI}:BBT}NQE†BT'QA:
ng1> C}L}:BBT )9 )i2# th+ điểm #h& tl
#hV#F #. nhân nGW# ng&1i mua )1 sH
hZu nh1 H 'i2t Nam )1 #.# )kn 5(n
hGWng d‹nP
AAP Luật t-Gng muaF t-Gng d0ng t1i s(n
nkm :BBTP
L'N A
gi8
TC
Nh3m l1m
)i2# )9
#.# )6n đ9
sau;
E Mhân 5i2t
$uan h2 sH
hZu )1
$u>9n sH
hZuP
E Nội
dung
$u>9n
#hi\m
hZuc s<
d0ng )1
định đ&!t
E Mhân 5i2t
#hi\m hZu
)1 #hi\m
giZP
E Mhân 5i2t
s< d0ng
JT
)1 hGHng
d0ngP
GWng
d‹n sinh
)i*n th(&
luận
nh3mP
A:P Luật s<a đliF 5l sung Đi9u A:L Luật
nh1 H )1 Đi9u A: Luật đ6t đai nkm :BBIP
ACP Ngu>_n Ng"# Đi2nF ’Csn 4â> dựng
l!i Oh.i ni2m ’$u>9n t1i s(n’ t-&ng luật
dân sự 'i2t NamzF T![ #h+ nh1 nGW#
)1 [h.[ luậtF s% J}:BBKF t-P AL E :AP
AJP Bpi Đkng i\uF “Ti9n E một l&!i t1i
s(n t-&ng $uan h2 [h.[ luật dân sựzF
T![ #h+ luật h"#F s% A}:BBKP
AKP Mhpng T-ung Tậ[F y'ật Ohi n1& đGY#
#&i l1 t1i s(n|zF T![ #h+ dân #hN )1
[h.[ luậtF s% BA}:BBQP
ALP Mh!m Công L!#F “Qu> #h\ [h.[ l+ )9
-anh giWi giZa #.# 56t động s(n li9n
O9zF T![ #h+ nh1 nGW# )1 [h.[ luậtF s%
AA}:BBAF t-P AL E :CP
AQP Ngu>_n Ng"# Đi2nF yBenh luận Oh&a
h"# )9 t1i s(n t-&ng luật dân sự 'i2t
NamzF N45P T-ŠF TMP h Ch+ /inhF
nkm :BBAP
ATP Ngu>_n 'kn ĐjngF y/6> )6n đ9 )9
#h\ độ sH hZu )1 th1nh [hsn Oinh t\ H
nGW# tazF T![ #h+ #ộng s(nF s% IQ}:BBKP
AIP Đi Ng"# Đ!iF Đi 'kn ZuF yMh(i 4.#
định #kn #V [h.[ l+ Ohi Oi2n đ^i t1i s(nzF
nguhn; htt[;}})i@tnam@s@Ela•E#&nsultan#>P
#&m
TG )6n $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
_9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
Tuần ). Vấn D/ )
JI
Hl*, 5,HI
5X I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*.
I,h*,
<N3 Im3 8F*, fFN*
I,3n* [k
L+ thu>\t :
gi8
TC
E GiWi thi2u
#.# $uan
ni2m )9 #h\
độ sH hZu )1
henh thV# sH
hZuP
E Sf lGY#
lị#h s< [h.t
t-iển #Na #.#
henh thV# sH
hZu #Na 'i2t
NamP
E GiWi thi2u
nội dung
#h+nh #Na
#.# henh
thV# sH hZuP
E GWng
d‹nF [hân
#ông nhi2m
)0 #h& #.#
nh3mP
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF :BBIP
:P Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
tậ[ AF L* Đenh Nghị =#hN 5i*n?F
N45P Gi.& d0#F 1 NộiF :BBIP
CP Luật hY[ t.# 4o nkm AIILF :BBCP
JP Luật d&anh nghi2[ nkm :BBKP
KP Thông tG #Na Bộ t1i ngu>*n )1 môi
t-G8ng s% BI}:BBL}TTEBTN/T
ng1> :K}BI}:BBL hGWng d‹n )i2#
#hu>ển hY[ đhng thu* đ6t )1 #6[
gi6> #hVng nhận $u>9n s< d0ng đ6t
Ohi #hu>ển #ông ti nh1 nGW# th1nh
#ông ti #l [hsnP
LP TGHng B{ng LGYngF ySH hZu
#hung th@& [hsn ha> sH hZu #hung
hY[ nh6tzF T![ #h+ t&1 .n nhân dânF
s% J}AIIIF t-P :BP
QP Mhpng T-ung Tậ[F y'9 sH hZu hin
hY[ t-&ng BLDS nkm AIIKzF T![
#h+ t&1 .n nhân dânF s% BA}:BBJF t-P
T E AAP
TP Mhpng T-ung Tậ[F ySH hZu tG nhân
)1 #.# henh thV# 5iểu hi2n #Na n3zF
T![ #h+ luật h"#F s% #hu>*n đ9 )9
BLDSF AIILP
IP T-sn Qu%# T&(nF y/ột s% )6n đ9
)9 đli mWi $uan h2 sH hZu đ6t đaizF
KB
N45P Thông tin l+ luậnF 1 Nội AIICP
ABP Ngu>_n 'kn ĐjngF y/6> )6n đ9
)9 #h\ độ sH hZu )1 th1nh [hsn
Oinh t\ H nGW# tazF T![ #h+ #ộng s(nF
s% IQ}:BBKP
AAP Đi Ng"# Đ!iF Đi 'kn ZuF yMh(i
4.# định #kn #V [h.[ l+ Ohi Oi2n đ^i
t1i s(nzF nguhn; htt[;}})i@tnam@s@E
la•E#&nsultan#>P#&m
S@mina- A
gi8
TC
- Th(& luận nhZng )6n đ9 gi(ng )i*n đGa -a t-&ng
gi8 l+ thu>\tP
- Benh luận )9 #.# henh thV# sH hZuP
TG )6n - $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng
;há; h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
- 8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
- _9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
Tuần -< Vấn D/ -
Hl*, 5,HI
5X I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*. I,h*, <N3 Im3 8F*, fFN*
I,3n* [k
L+ thu>\t :
gi8
TC
E C.# #kn #V l1m
[h.t sinhF #h6m
dVt $u>9n sH hZuP
E GWng d‹n
sinh )i*n l1m
#âu hwi tenh
hu%ng li*n $uan
đ\n tang nội
dung l+ thu>\tP
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t
NamF T-G8ng Đ!i h"# Luật 1
NộiF :BBIP
:P BLDS nkm :BBKP
CP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
Tậ[ AF L* Đenh Nghị =#hN 5i*n?F
N45P Gi.& d0#F 1 NộiF :BBIP
JP Luật nh1 H nkm :BBKP
KP Luật d&anh nghi2[ nkm :BBKP
KA
LP Luật sH hZu t-+ tu2 nkm :BBKP
QP Luật hôn nhân )1 gia đenh nkm
:BBBP
TP Luật d&anh nghi2[ nkm :BBKP
IP Nghị định #Na Ch+nh [hN s%
AT}:BBL}NĐECM ng1> AB}:}:BBL
$u> định )9 4< l+ t1i s(n #hem
đDm H 5iểnP
ABP Nghị định #Na Ch+nh [hN s%
BK}:BBK}NĐECM ng1> AT}A}:BBK
$u> định )9 5.n đ6u gi. t1i s(nP
AAP Nghị định #Na Ch+nh [hN s%
ATA}:BBJ}NĐECM ng1> :I}AB}:BBJ
$u> định #hi ti\t )1 hGWng d‹n
thi h1nh Luật đ6t đaiP
A:P Ngu>_n 'kn CaF yTh8i Oe hôn
nhân E #kn #V 4.# lậ[ t1i s(n
#hung #Na )Y #hhngzF T![ #h+
t&1 .n nhân dânF s% :C}:BBLF t-P
Q E ACP
L'N A
gi8
TC
T-a& đli )9
nhZng nội dung
sau;
E Ckn #V th@&
GDDSP
E Ckn #V th@& $u>
định #Na [h.[
luậtP
E C.# #kn #V -i*ng
5i2t Oh.#P
E C.# nh3m th(&
luận 4&ng O\t
luận )6n đ9
- Nh3m lậ[ d1n r #.# )6n đ9
th(& luậnF t1i li2u hi t-YP
- Đ"# #.# t1i li2uP
- Đ"# #.# )kn 5(n [h.[ luật dân
sự; BLDSF #.# nghị địnhP
K:
t-GW# #( lW[P
TG )6n $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
_9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
,TĐG Nộ[ BT nh3m}th.ng A =LW[ t-GHng thu BT #Na t6t #( #.#
nh3m )1 nộ[ ta Th đ\n AAh ng1> thV K t-&ng tusn t!i 'kn
[h^ng Bộ môn luật dân sự; Mh^ng JBL E ,C?P
Tuần 0< Vấn D/ 0
Hl*,
5,HI 5X
I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*.
I,h*,
<N3 Im3 8F*, fFN*
I,3n* [k
L+
thu>\t
:
gi8
TC
E C.# [hGfng
thV# 5(& )2
$u>9n sH
hZuP
E C.# [hGfng
thV# Oi2n dân
sự 5(& )2
$u>9n sH
hZuP
E Qu>9n )1
nghda )0 li*n
$uan đ\n 56t
động s(n li9n
O9P
E C.# nghda
)0 Oh.# #Na
#hN sH hZuP
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF :BBIP
:P Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF Tậ[
AF L* Đenh Nghị =#hN 5i*n?F N45P
Gi.& d0#F 1 NộiF :BBIP
CP BLDS nkm :BBKP
JP Nghị định #Na Ch+nh [hN s%
ATA}:BBJ}NĐECM ng1> :I}AB}:BBJ
$u> định #hi ti\t )1 hGWng d‹n thi
h1nh Luật đ6t đaiP
KP &1ng Ng"# Th7nhF yMhGfng thV#
5(& )2 $u>9n sH hZu #. nhânzF T![
#h+ luật h"#F s% C}:BBBF t-P J: E JQP
LP Đi Ng"# Đ!iF Đi 'kn ZuF yMh(i
4.# định #kn #V [h.[ l+ Ohi Oi2n đ^i
t1i s(nzF nguhn; htt[;}})i@tnam@s@E
KC
la•E#&nsultan#>P #&m
L'N A
gi8
TC
- Nh3m lậ[ d1n r #.# )6n đ9 th(& luậnF t1i li2u hi t-Y
=)kn 5(nF 5kngF đda henhF 5(ng 5iểuPPP?P
- Nh3m tậ[ đi9u h1nh s@mina- th@& #hN đ9 đo đkng O+P
- tâ> dựng đ9 #Gfng gi(i $u>\t t-anh #h6[P Mhân
#ông #ông )i2# #h& #.# th1nh )i*nP
- Thu thậ[ t1i li2u li*n $uan đ\n )0 )i2#P
- Tậ[ hY[ #.# [hsn #ông )i2# đo [hân #ôngF h&1n thi2n
5.& #.& #hung #Na nh3mP
- &1n thi2n 5i*n 5(n L'N )1 [hân l&!i O\t $u( #ông
)i2# #Na tang th1nh )i*n t-&ng nh3mP
S@mina- A
gi8
TC
Th(& luận nh3m )9 #.# )6n đ9 sau;
- Đi9u Oi2n đ^i l!i t1i s(n t-&ng #.# t-G8ng hY[ #0 thểP
- Thự# t-!ng 5(& )2 $u>9n sH hZu 5{ng 5i2n [h.[
dân sựP
- 'ai t-^ #Na #hN sH hZuF ngG8i #hi\m hZu hY[ [h.[F
#.# #hN thể Oh.# =#f $uan nh1 nGW# #3 thbm $u>9nc
t&1 .nPPP? t-&ng )i2# 5(& )2 $u>9n sH hZuF $u>9n
#hi\m hZu hY[ [h.[P
- NhZng Gu điểm )1 nhZng h!n #h\ #Na 5i2n [h.[ tự
5(& )2 s& )Wi #.# 5i2n [h.[ 5(& )2 Oh.#P
- B(& )2 $u>9n sH hZu 5{ng 5i2n [h.[ dân sự E nhZng
Gu điểm )1 nhZng h!n #h\ s& )Wi 5i2n [h.[ h1nh
#h+nhF henh sựP
- Thu thậ[ nhZng )0 )i2# #0 thể t-&ng )i2# 5(& )2
$u>9n sH hZu đGY# gi(i $u>\t H t&1 .n )1 #.# #f
$uan nh1 nGW# Oh.# =ux 5an nhân dânF #ông anPPP?P
Ta đ3 -nt -a nhận 4ut )9 t-enh tựF thN t0# >*u #su 5(&
)2 $u>9n sH hZu đGY# .[ d0ngP
KJ
- • nghda #Na #.# $u> định )9 5(& )2 $u>9n sH hZuP
- Benh luận )9 #.# $u> định )9 5(& )2 $u>9n sH hZu
#Na BLDSP N*u r Oi\n #. nhân để h&1n thi2n #.#
$u> định n1>P
- S& s.nh #.# $u> định #Na BLDS )Wi $u> định t-&ng
[h.[ luật một s% nGW# )9 $u>9n đ^i l!i t1i s(nP
- Đi9u Oi2n >*u #su 5hi thG8ng thi2t h!i d& 4âm [h!m
$u>9n sH hZuF $u>9n #hi\m hZu t-&ng #.# t-G8ng
hY[ #0 thểP
- ậu $u( [h.[ l+ Ohi #hN sH hZu Oi2n đ^i l!i t1i s(n
t-&ng t-G8ng hY[ $u> định t!i Đi9u :KQ BLDSP
- B(& )2 $u>9n lYi #h& #hN sH hZu )1 ngG8i thV C
nga> tenh t-&ng t-G8ng hY[ ngG8i n1> nhận đGY#
t1i s(n thông $ua 5.n đ6u gi. h&j# gia& dị#h )Wi
ngG8i l1 #hN sH hZu th@& 5(n .nF $u>\t định #Na
t&1 .n nhGng 5(n .nF $u>\t định 5ị huxF s<a =Đi9u
:KT BLDS?P
- B(& )2 $u>9n lYi #Na ngG8i thV C nga> tenh Ohi #hN
sH hZu Oi2n đ^i l!i t1i s(nP
- t.# định [hGfng thV# Oi2n đGY# .[ d0ng t-&ng
nhZng tenh hu%ng #0 thểP
Ž C.# nh3m lsn lGYt t-enh 51> )9 #.# )6n đ9 đo đkng
O+P C.# nh3m Oh.# ngh@ )1 [h(n 5i2nF đ.nh gi.P
TG )6n - $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
- 8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
- _9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
,TĐG Nhận BT nh3m}th.ng : )1& gi8 l+ thu>\t
KK
Tuần 13< Thuy> >r%nh 9T nhE5F>hGng 1
Hl*, 5,HI
5X I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F
63*.
I,h*,
<N3 Im3 8F*, fFN* I,3n* [k
S@mina- A
gi8
TC
Thu>\t
t-enh
BT
nh3m}
th.ng A
- C.# nh3m [hân #ông #.# th1nh )i*n
#hubn 5ị nội dung thu>\t t-enh O\t $u(
BT nh3mP
- t.# định mV# độ tham gia t+#h #ự# #Na
#.# th1nh )i*n t-&ng L'NP
- Đ!i di2n nh3m 5.& #.& $u. t-enh L'N )1
O\t $u( L'NP C.# th1nh )i*n #Na nh3m
hi t-Y th1nh )i*n đ!i di2n t-&ng thu>\t
t-enhP
TG )6n $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
_9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
,TĐG Thu>\t t-enh BT nh3m}th.ng A
Tuần 11< Vấn D/ 13
Hl*,
5,HI 5X
I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*.
I,h*,
<N3 Im3 8F*, fFN* I,3n* [k
L+
thu>\t
:
gi8
TC
E GiWi thi2u
Oh.i ni2m )9
thaa O\ th@&
#.# h2 th%ng
[h.[ luật )1 H
'i2t NamP
E GWng d‹n
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF :BBIP
:P Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
Tậ[ AF L* Đenh Nghị =#hN 5i*n?F
N45P Gi.& d0#F 1 NộiF :BBIP
KL
ngG8i h"# [hân
5i2t $uan h2
thaa O\ )1
GDDS để 4.#
định thbm
$u>9n #Na
ngG8i lậ[ di
#hn#P
E Qu>9n #Na
ngG8i thaa O\P
E N*u #.# $uan
điểm )9 di s(nF
4u th\ [h.t
t-iển Oh.i ni2m
di s(nP
E Quan điểm
)9 thaa O\ th\
)ịF hGWng d‹n
ngG8i h"# [hân
t+#h đ.nh gi.
#.# $uan điểm
)9 di s(nF )9
th\ )ịP
E Mhân t+#h #.#
th8i điểm mH
thaa O\F th8i
điểm [h.t sinh
$u>9n #Na
ngG8i thaa O\F
$u>9n sH hZu
di s(nP
E GiWi thi2u sự
tGfng đhng
CP Luật #ông #hVng nkm :BBLP
JP Luật #G t-n nkm :BBLP
KP Luật đ6t đai nkm :BBCP
LP Luật hôn nhân )1 gia đenh nkm :BBBP
QP Luật d&anh nghi2[ nkm :BBKP
TP Nghị định #Na Ch+nh [hN s%
ATA}:BBJ}NĐECM ng1> :I}AB}:BBJ
$u> định #hi ti\t )1 hGWng d‹n thi
h1nh Luật đ6t đaiP
IP T-sn ,im ChiF yNhZng $u> định
mWi )9 thaa O\ t-&ng BLDS nkm
:BBKzF T![ #h+ Oiểm s.tF s%
B:}:BBLF t-P JT E KBP
ABP Đi 'kn Ch7nhF yDi s(n Ohông #3
ngG8i thaa O\ h&j# ta #h%i nhận
di s(n E )6n đ9 #sn #3 hGWng
d‹nzF T![ #h+ t&1 .n nhân dânF s%
:B}:BBLF t-P CK E CQP
AAP 'ân 1 yQu>9n ) 9 t1i s(n )1
$u>9n thaa O\ #Na ngG8i #hGa
th1nh ni*nzF T![ #h+ t&1 .n nhân
dânF s% J}AIIIF t-P A: E AJP
A:P Ngu>_n MhGfng &aF yN*n #ông
#hVng #.# )i2# thaa O\ nhG th\
n1&zF T![ #h+ dân #hN )1 [h.[
luậtF s% AB}AIIIF t-P C E KP
ACP T-sn Thị u2F yDi s(n thaa O\
t-&ng [h.[ luật dân sự một s%
nGW# t-*n th\ giWizF T![ #h+ nh1
nGW# )1 [h.[ luậtF s% AB}:BBLF t-P
QT E TCP
AJP T-sn Thị u2F yDi s(n thaa O\zF
Luận .n ti\n sd luật h"#F #hGfng •F ••P
KQ
giZa #.# l&!i
th8i hi2u Oh.#
)Wi th8i hi2u
thaa O\P
AKP Th.i Công ,hanhF yGi(i $u>\t
m%i $uan h2 [h.[ luật )9 thaa O\ #3
>\u t% nGW# ng&1izF T![ #h+ t&1 .n
nhân dânF s% :}AIIIF t-P A: E AKP
ALP Mh!m 'kn Tu>\tF yB1n )9 Oh.i
ni2m thaa O\zF T![ #h+ luật h"#F
s% L}:BB:F t-P JK E JQP
AQP TGHng B{ng LGYngF y/ột s% r
Oi\n )9 #hGfng thaa O\ $u>9n s<
d0ng đ6tzF T![ #h+ t&1 .n nhân
dânF s% A:}AIIIF t-P L E QP
ATP Mhpng T-ung Tậ[F yTi\n t-enh
[h.t t-iển [h.[ luật thaa O\ 'i2t
Nam t-&ng LB nkm $uazF T![ #h+
nh1 nGW# )1 [h.[ luậtF s%
B:}:BBLF t-P CC E CTP
AIP Mh!m 'kn Tu>\tF yB1n )9 đi9u
Oi2n #Na ngG8i thaa O\zF T![ #h+
dân #hN )1 [h.[ luậtF s% A}:BBCP
:BP Mh!m 'kn Tu>\tF y&1n thi2n
$u> định )9 thaa O\ t-&ng BLDSzF
T![ #h+ luật h"#F s% Đj# san )9
s<a đliF 5l sung BLDSF th.ng
AA}:BBCF t-P QL E T:P
:AP Mh!m 'kn Tu>\tF yThaa O\ E Qu>
định #Na [h.[ luật )1 thự# ti_n .[
d0ngzF N45P CTQGF 1 NộiF :BBQP
::P T-sn Thị u2F y/ột s% )6n đ9 4.#
định di s(n thaa O\zF T![ #h+ t&1
.n nhân dânF s% AL}:BBLF t-P : E QP
:CP Mhan ThN>F yThN t0# #ông
#hVng )kn 5(n thwa thuận [hân
#hia di s(n th@& $u> định #Na
S@mina- A
gi8
TC
E Gi(i $u>\t
một s% tenh
hu%ng thaa O\P
E T-a& đli Oinh
nghi2m thự#
ti_n gi(i $u>\t
t-anh #h6[ )9
thaa O\ th@& di
#hn#PPP
E T-a& đli Oinh
nghi2m thự# ti_n
gi(i $u>\t t-anh
#h6[ thaa O\
th@& [h.[ luậtP
E Gi(i $u>\t
tenh hu%ng
t-anh #h6[ )9
thaa O\P
KT
Luật #ông #hVngzF Clng thông
tin đi2n t< Bộ tG [h.[
=htt[;}}•••Pm&]Pg&)P)n?P
TG )6n $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
_9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
,TĐG Nhận BT #. nhân}tusn : )1& gi8 l+ thu>\t
Tuần 12< Vấn D/ 11
Hl*,
5,HI 5X
I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*.
I,h*,
<N3 Im3 8F*, fFN* I,3n* [k
L+
thu>\t
:
gi8
TC
E ,h.i ni2m )9
thaa O\ th@& di
#hn#P
E C.# [hGfng
thV# dị#h
#hu>ển di s(n ta
ngG8i #h\t sang
nhZng ngG8i
#^n s%ng Oh.#P
E C.# $uan
ni2m )9 di
#hn#P
E Đi9u Oi2n #Na
di #hn# hY[
[h.[P
E i2u lự# #Na
di #hn#P
E i2u lự# #Na
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
T-G8ng Đ!i h"# Luật 1 NộiF :BBIP
:P Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t NamF
Tậ[ AF L* Đenh Nghị =#hN 5i*n?F
N45P Gi.& d0#F 1 NộiF :BBIP
CP BLDS nkm :BBKP
JP Luật #ông #hVng nkm :BBLP
KP Luật #G t-n nkm :BBLP
LP Mh!m 'kn Tu>\tF yThaa O\ E $u>
định #Na [h.[ luật )1 thự# ti_n .[
d0ngzF N45P CTQGF 1 Nội :BBQF
Mhsn • )1 ••P
QP T-sn Thị u2F “B1n )9 )i2# 4.#
định hai [hsn 5a su6t #Na một
ngG8i thaa O\ th@& [h.[ luật’F T![
#h+ luật h"#F s% :}AIITF t-P :A E :JP
TP Th.i Công ,hanhF “'9 gi(i th+#h
KI
di #hn# #hung
d& )Y #hhng
#png lậ[P
E C.# $u>9n #Na
ngG8i lậ[ di
#hn#P
E C.# l&!i di
#hn#P
E NgG8i đGY#
hGHng di s(n
Ohông [h0
thuộ# )1& nội
dung #Na di
#hn#P
E GWng d‹nF
[hân #ông
nhi2m )0 #h&
#.# nh3mP
nội dung di #hn#zF T![ #h+ t&1 .n
nhân dânF s% :A}:BBKF t-P AQ E AIP
IP Ngu>_n hng NamF “Di #hn#
mi2ng th@& $u> định #Na BLDSzF
T![ #h+ t&1 .n nhân dânF s% ::}:BBKF
t-P CB E CCP
ABP Ngu>_n hng NamF “i2u lự# #Na
di #hn# 5{ng )kn 5(n #3 )i\t tDt h&j#
)i\t 5{ng O+ hi2uzF T![ #h+ t&1 .n
nhân dânF s% BA}:BBLF t-P :C E :JP
AAP Mhpng T-ung Tậ[F yDi s(n dpng
)1& )i2# th8 #nng t-&ng m%i li*n h2
)Wi di s(n thaa O\zF T![ #h+ luật
h"#F s% A}:BBAP
A:P Mhpng T-ung Tậ[F yDi tjng t-&ng
m%i li*n h2 )Wi di s(n thaa O\zF
T![ #h+ t&1 .n nhân dânF s% L}:BBCP
ACP ,i9u Thị ThanhF y/ột s% r Oi\n
)9 di tjng th@& $u> định #Na
BLDSzF T![ #h+ t&1 .n nhân dânF
s% J}:BBJF t-P AA E AJP
AJP Mh!m 'kn Tu>\tF yDi #hn# )1
)6n đ9 hi2u lự# #Na di #hn#zF T![
#h+ luật h"#F s% C}AIIKP
AKP Mh!m 'kn Tu>\tF yt.# định th8i
điểm #3 hi2u lự# #Na di #hn#zF T![
#h+ luật h"# s% C}AIIQP
ALP Mh!m 'kn Tu>\tF ytung $uanh
)i2# 4.# định :}C #Na một su6t thaa
O\ th@& [h.[ luậtzF T![ #h+ luật h"#
s% :}AIILP
AQP Mhpng T-ung Tậ[F yQu> định )9
ngG8i lậ[ di #hn#zF T![ #h+ t&1 .n
nhân dânF s% BC}:BBKF t-P T E IP
LB
L'N A
gi8
TC
E T-a& đli )9 #.#
m0# ti*u đo đjt
-aP
E Benh luận )9
#.# henh thV#
#Na di #hn# th@&
BLDSP
E T-a& đli Oinh
nghi2m thự# ti_n
gi(i $u>\t t-anh
#h6[ )9 hi2u lự#
#Na di #hn#P
E Gi(i $u>\t BT
nh3m}th.ng :P
- Đ"# gi.& t-enhF t1i li2u #3 li*n $uanP
- Tậ[ hY[ #.# [hsn #ông )i2# đo
[hân #ôngF h&1n thi2n 5.& #.&
#hung #Na nh3mP
- &1n thi2n 5i*n 5(n L'N )1 [hân
l&!i O\t $u( #ông )i2# #Na tang
th1nh )i*n t-&ng nh3mP
TG )6n $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
_9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
Tuần 13< Vấn D/ 12
Hl*,
5,HI 5X
I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*. I,h*, <N3 Im3 8F*, fFN*
I,3n* [k
L+
thu>\t
:
gi8
TC
- ,h.i ni2m thaa O\
th@& [h.[ luậtP
- Di2n )1 h1ng thaa O\P
- C.# t-G8ng hY[ thaa
O\ th@& [h.[ luậtP
- Thaa O\ th\ )ịP
a _'cV
AP Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t
NamF T-G8ng Đ!i h"# Luật
1 NộiF :BBIP
:P Gi.& t-enh luật dân sự 'i2t
NamF Tậ[ AF L* Đenh Nghị
=#hN 5i*n?F N45P Gi.& d0#F
LA
1 NộiF :BBIP
CP C.# )kn 5(n [h.[ luật #3
li*n $uanP
JP Mhpng T-ung Tậ[F yThaa O\
th@& [h.[ luật #Na #ông dân
'i2t Nam ta nkm AIJK đ\n
na>zF N45P TG [h.[F 1
NộiF :BBJF Mhsn • )1 ••P
KP Mh!m 'kn Tu>\tF yThaa O\
E $u> định #Na [h.[ luật )1
thự# ti_n .[ d0ngzF N45P
CTQGF 1 NộiF :BBQF Mhsn
• )1 ••P
LP Ch\ /v MhGfng Đ1iF “B1n
th*m )9 thaa O\ th\ )ịzF T![
#h+ Oh&a h"# [h.[ l+F s%
:}:BBBF t-P JBP
QP Th.i Công ,hanhF “NhZng
Oh3 OhknF )GWng mD# t-&ng
)i2# thự# hi2n Đi9u LQI
BLDS )9 $uan h2 thaa O\
giZa #&n -i*ng )1 5% dGYngF
m” O\zF T![ #h+ t&1 .n nhân
dânF s% AL}:BBLF t-P AQ E AIP
TP Mhpng T-ung Tậ[F “ '9 )i2#
#h.uF #hDt nộiF ng&!i thaa
O\ th\ )ị )1 hGHng di s(n
thaa O\ th@& h1ng #Na ôngF
51 nội ng&!iF #.# #0 nộiF
ng&!izF T![ #h+ t&1 .n nhân
dânF s% :J}:BBKF t-P AC E ALP
IP Mhpng T-ung Tậ[F y'9 #.#
$u> định thaa O\ th@& [h.[
L:
luậtzF T![ #h+ nh1 nGW# )1
[h.[ luậtF s% L}:BBCP
ABP Mh!m 'kn Tu>\tF yCsn
4.# định nội dung #0m ta
’nhZng ngG8i #3 $u>9n thaa
O\ di s(n #Na nhau’ t-&ng
Đi9u LJJ BLDSzF T![ #h+
luật h"#F s% B:}:BBKF t-P J: E JKP
AAP Ngu>_n Thị NhG GfngF
yThaa O\ th\ )ịzF T![ #h+
t&1 .n nhân dânF s% A}:BBBF
t-P :BP
S@mina- A
gi8
TC
- T-a& đli )9 #.# m0#
ti*u đo đjt -aP
- Benh luận )9 #.# henh
thV# #Na di #hn# th@&
BLDSP
- T-a& đli Oinh nghi2m
thự# ti_n gi(i $u>\t
t-anh #h6[ )9 hi2u
lự# #Na di #hn#P
- ChN thể #Na $uan h2
thaa O\ th@& [h.[ luậtP
- NhZng t-G8ng hY[
thaa O\ th@& [h.[ luậtP
- Qu>9n )1 nghda )0
#Na #.# #hN thểP
- Cf sH để 4.# định
di2nF h1ng thaa O\P
- /%i $uan h2 giZa thaa
O\ th@& [h.[ luật )1
thaa O\ th@& di #hn#P
- C.# nh3m lựa #h"n đ9 t1i
th(& luậnP
- Nh3m lậ[ d1n r #.# )6n đ9
th(& luậnF t1i li2u hi t-Y P
- Nh3m tậ[ đi9u h1nh s@mina-
th@& #hN đ9P
- Gi(i $u>\t một s% tenh hu%ng
#0 thể đGY# đjt -aP
- Mhân t+#h sự henh th1nh )1
[h.t t-iển $u> định #Na [h.[
luật )9 thaa O\ th@& luậtP
- Thự# hi2n 5enh đqng giWi
t-&ng gi(i $u>\t thaa O\ t-*n
thự# t\P
LC
- NhZng t-G8ng hY[
#sn lGu r t-&ng thaa
O\ th@& [h.[ luậtP
- S& s.nh $u>9n )1 nghda
)0 #Na ngG8i thaa O\
th@& h1ng thaa O\ )1
thaa O\ th\ )ịP
- Gi(i $u>\t tenh hu%ng
)9 thaa O\P
TG )6n $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
_9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
,TĐG Nộ[ BT nh3m}th.ng : =LW[ t-GHng thu BT #Na t6t #( #.#
nh3m )1 nộ[ ta Th đ\n AAh ng1> thV K t-&ng tusn t!i 'kn
[h^ng Bộ môn luật dân sự; Mh^ng JBL E ,C?P
Tuần 14< SH5in(r
Hl*, 5,HI
5X I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F 63*. I,h*, <N3 Im3 8F*, fFN*
I,3n* [k
S@mina- A
gi8
TC
Sinh )i*n th(& luận dGWi sự
hGWng d‹n #Na gi.& )i*n )9
#.# )6n đ9 thuộ# m&dul@ AP
Đ"# t1i li2u li*n $uan
đ\n nội dung th(& luậnP
TG )6n $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
_9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
,TĐG Nộ[ BT #. nhân tusn : =LW[ t-GHng thu BT #Na t6t #( #.#
5!n t-&ng lW[ )1 nộ[ ta Th đ\n AAh ng1> thV K t-&ng tusn
t!i 'kn [h^ng Bộ môn luật dân sự; Mh^ng JBL E ,C?P
LJ
Tuần 1!< Thuy> >r%nh 9T nhE5F>hGng2
Hl*,
5,HI 5X
I,HI
6_^-,eI
TGi
ĐĐ
N/F
63*.
I,h*,
<N3 Im3 8F*, fFN*
I,3n* [k
S@mina- A
gi8
TC
Thu>\t
t-enh BT
nh3m}
th.ng :
- C.# nh3m [hân #ông #.# th1nh )i*n #hubn
5ị nội dung thu>\t t-enh O\t $u( BT nh3mP
- t.# định mV# độ tham gia t+#h #ự# #Na
#.# th1nh )i*n t-&ng L'NP
- Đ!i di2n nh3m 5.& #.& $u. t-enh L'N )1
O\t $u( L'NP C.# th1nh )i*n #Na nh3m hi
t-Y th1nh )i*n đ!i di2n thu>\t t-enhP
TG )6n - $3i dungV Gi*i 2á;4 tư vấn v( n3i dung v) ;hưWng ;há;
h'c tậ;X chE dYn &hai thác nguZn t)i li#u[[[
- 8hGi gianV 87 \h]]^ 20n IIh]]^ thP nHm
- _9a 2iểmV VHn ;h`ng %3 môn luật dn !"
,TĐG Nộ[ BT lWn}h"# Oe =LW[ t-GHng thu BT #Na t6t #( #.# 5!n
t-&ng lW[ )1 nộ[ ta Th đ\n AAh ng1> thV K t-&ng tusn t!i
'kn [h^ng Bộ môn luật dân sự; Mh^ng JBL E ,C?P
10$ CHpNH S:CH ĐqI !rI (%N HỌC
Th@& $u> định #hungP
11$ VHƯsNG VH:Vi HjNH THPC KIt( TRA Đ:NH GI:
11$1$ ĐK*, .FK 5,uv*. w3^N*
- ,iểm di2nP
- /inh #hVng tham gia s@mina-F L'NF t-D# nghi2mF BTP
LK
11$2$ ĐK*, .FK Lk*, El
Hl*, 5,HI Tx 2y
BT #. nhân}tusn AK™
BT nh3m}th.ng AK™
BT lWn}h"# Oe :B™
Thi O\t thn# h"# [hsn KB™
11$>$ TFN3 I,h LK*, .FK
 Y#u Cầu Chung DIi J=i CGC 9T
- BT đGY# t-enh 51> t-*n Ohl gi6> AJc #~ #hZ AJc š&nt; Tim@s N@•
‚&man h&j# 'nPTim@c O+#h thGW# #.# l9 t-*nF dGWiF t-.iF [h(i th@&
thV tự :PK #mF :PK #mF CPK #mF : #mc don d^ng APK lin@sP
- Sinh )i*n [h(i ghi đs> đN #.# thông tin li*n $uan đ\n #. nhân menh
=mo sinh )i*nF nh3mF lW[PPP? H t-ang 5ea #Na #.# l&!i BTP
 9T CG nhKnF>uần
- enh thV#; B1i )i\t t%i đa C t-ang đ.nh m.> =n\u )i\t ta> t%i đa J
t-ang t-*n Ohl gi6> AJ?P S% t-ang t-*n Ohông 5a& ghm #.# 5(n [h0
l0# OŒm th@& =n\u #3?P
- Nội dung; ,iểm t-a th.i độ tự h"#F tự nghi*n #Vu một m0# ti*u #0
thể t-&ng nội dung #Na tang tusnP
- Ti*u #h+ đ.nh gi.;
— t.# định đnng )6n đ9 #sn [hân t+#hF 5enh luậnF nghi*n #Vuc
— B1i )i\t đ(m 5(& t+nh t-ung thự#F #3 li*n h2 thự# ti_nc
— Ngôn ngZ t-&ng s.ngF #hubn th@& ti\ng 'i2tc
— T1i li2u tham Oh(& hY[ l2P
a 6ưu bV
BT sa& #hu[ một [hsn h&j# t&1n 5ộ nội dung #Na nhau h&j# sa&
#hu[ ta #.# t1i li2u Oh.# Ohông #3 t-+#h d‹n 5ị t+nh B điểmc
BT #3 s% t-ang )GYt $u. >*u #su 5ị t-a :K™ điểm =Ohông [h0 thuộ#
s% t-ang )GYt?c
BT nộ[ Ohông đnng h!n =4@m lị#h t-enh #hi ti\t? 5ị t+nh B điểmP
LL
 9T nhE5F>hGng
- enh thV#; Nh3m t-enh 51> 5.& #.& dGWi d!ng tiểu luậnF 51i )i\t t%i đa
AK t-ang đ.nh m.> =n\u )i\t ta> s% t-ang t%i đa l1 AT t-ang AJ?P S%
t-ang t-*n Ohông 5a& ghm #.# 5(n [h0 l0# OŒm th@& =n\u #3?P
- Nội dung; Gi(i $u>\t một t-&ng #.# BT nh3m}th.ng =t-&ng 5ộ BT?c
th.i độ #Na #.# th1nh )i*n #Na nh3m #gng nhG Oh( nkng [h%i hY[
L'N Ohi gi(i $u>\t BT đGY# gia&P
- Ti*u #h+ đ.nh gi.;
— t.# định đnng )6n đ9 #sn [hân t+#hF 5enh luậnF nghi*n #Vuc
— B1i )i\t đ(m 5(& t+nh t-ung thự#F #3 li*n h2 thự# ti_nc
— Ngôn ngZ t-&ng s.ngF #hubn th@& ti\ng 'i2tc
— T1i li2u tham Oh(& hY[ l2P
— B.& #.& đGY# O\t $u( L'NP
a 6ưu bV
BT sa& #hu[ một [hsn h&j# t&1n 5ộ nội dung #Na nhauF h&j# sa&
#hu[ ta #.# t1i li2u Oh.# Ohông #3 t-+#h d‹n 5ị t+nh B điểmc
BT #3 s% t-ang )GYt $u. >*u #su 5ị t-a :K™ điểm =Ohông [h0 thuộ#
s% t-ang )GYt?c
BT nộ[ Ohông đnng h!n =4@m lị#h t-enh #hi ti\t? 5ị t+nh B điểmP
 9T L=nFhBC M%
- enh thV#; B1i luận t%i đa :B t-ang đ.nh m.> =n\u )i\t ta> s% t-ang
t%i đa :K t-ang AJ?F đ3ng th1nh $u>ểnP S% t-ang t-*n Ohông 5a& ghm
#.# 5(n [h0 l0# OŒm th@& =n\u #3?P
- Nội dung; Gi(i $u>\t một BT lWn}h"# Oe =t-&ng 5ộ BT h&j# sinh
)i*n tự #h"n?P
- Ti*u #h+ đ.nh gi.;
— t.# định )6n đ9 -“ -1ngF hY[ l+F Oh( thic
— Mhân t+#h lậ[ luận l&gi# sâu sD#F #3 li*n h2 thự# ti_n h&j# nh{m
gi(i $u>\t )6n đ9 m1 thự# t\ đjt -ac
— Ngôn ngZ t-&ng s.ngF #hubn th@& ti\ng 'i2tc
— T1i li2u tham Oh(& hY[ l2P
LQ
a 6ưu bV
BT sa& #hu[ một [hsn h&j# t&1n 5ộ nội dung #Na nhauF h&j# sa&
#hu[ ta #.# t1i li2u Oh.# Ohông #3 t-+#h d‹n 5ị t+nh B điểmc
BT #3 s% t-ang )GYt $u. >*u #su 5ị t-a :K™ điểm =Ohông [h0 thuộ#
s% t-ang )GYt?c
BT nộ[ Ohông đnng h!n =4@m lị#h t-enh #hi ti\t? 5ị t+nh B điểmP
 Thi M> >hNC hBC phần
- enh thV#; Thi )6n đ.[P
- Nội dung; A: )6n đ9 đo đGY# nghi*n #Vu )1 nhZng )6n đ9 tự nghi*n
#VuF ghm t6t #( m0# ti*u nhận thV# đGY# thể hi2n t-&ng m0# Q #Na
Đ9 #Gfng n1>P
- Ti*u #h+ đ.nh gi.;
— T-( l8i #h+nh 4.#F -“ -1ngF Ohn# #hi\t #âu hwi #h+nh; Q điểm
— T-( l8i -“ -1ngF #h+nh 4.# #âu hwi th*m; C điểmP
— Sinh )i*n đGY# s< d0ng BLDS t-&ng gi8 thi O\t thn# h"# [hsnP
— Th8i gian #hubn 5ị t-( l8i #âu hwi #h+nh AK [hntP
LT
(CC LCC
8rang
AP Thông tin )9 gi(ng )i*n C
:P C.# môn h"# ti*n $u>\t K
CP T3m tDt nội dung môn h"# K
JP Nội dung #hi ti\t #Na môn h"# K
KP /0# ti*u #hung #Na môn h"# L
LP /0# ti*u nhận thV# #hi ti\t Q
QP Tlng hY[ m0# ti*u nhận thV# :T
TP "# li2u :T
IP enh thV# tl #hV# d!>Eh"# CQ
ABP Ch+nh s.#h đ%i )Wi môn h"# LK
AAP MhGfng [h.[F henh thV# Oiểm t-a đ.nh gi. LK
LI

BẢNG TỪ VIẾT TẮT BLDS CAND CTQG ĐĐ ĐHQG GDDS GV GVC KTĐG MT LVN Nxb TC TG VĐ Bộ luật dân sự Công an nhân dân CTQG Địa điểm Đại học quốc gia Giao dịch dân sự Giảng viên Giảng viên chính Kiểm tra đánh giá Mục tiêu Làm việc nhóm Nhà xuất bản Tín chỉ Thời gian Vấn đề

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->