P. 1
Mau Ho So Mua Nha Xa Hoi (Thu Nhap Thap)

Mau Ho So Mua Nha Xa Hoi (Thu Nhap Thap)

|Views: 2,998|Likes:
Được xuất bản bởivvthuong

More info:

Published by: vvthuong on Aug 26, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

MẪU HỒ SƠ MUA NHÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ
MUA NHÀ Ở CHUNG CƯ BC !ƠN
Kớnh gửi : C"n# $% c& ph'n ()% dựn# *+ ,h-$ $./0n 1'2 $3 H4/ ,h5n#
Tên tôi là :
CMN! "# : $%& ngà'
N(i $%& :
Ngh) nghi*& : +,ng là- .i*$   +/ ngh0 $h1 23
 
N(i $ông t4$ :
N(i 5 hi*n t6i :
H3 7h89 th:;ng t<= :
># thành .iên t<?ng h3 :
Th9 nh@& ABnh C9Dn là : t<i*9 2EngFng:;iFth4ng
TBnh t<6ng nhà 5 $G, h3 gi, 2Bnh hi*n n,' nh: ",9:
H Ch:, $/ nhà 5 th93$ "5 hI9 <iêng  
H C/ nhà 5 nh:ng Ji*n tK$h ABnh C9Dn J:ới L -
M
"ử JNngFng:;i  
Tôi là- 2(n nà' 2) nghO -9, PQ $Rn h3 t6i Ch9ng $: ST$ >(n th93$ Kh9 2ô thO CU9
Viên H Vh:;ng ST$ >(n W C9@n Ki1n An H thành &h# HXi VhYng
Tôi Zin $h%& hành 2[' 2G $4$ C9' 2Onh $G, Nhà n:ớ$ .à $,- 2?,n nhIng l;i 7h,i t<?ng
2(n là 2=ng "U thU$ .à h?àn t?àn $hO9 t<4$h nhi*- t<:ớ$ &h4& l9@t .) $4$ n3i J9ng 2\
7ê 7h,i
HXi VhYngW ngà' th4ng nR- MPQP
Ng:;i .i1t 2(n

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
G678 (9C NH:N
H; KH<U= TH>C T?@NG NHÀ Ở CAA H; G6A ĐBNH= C9 NHCN
]!^ng 2_ -9, nhà 5 Jành $h? ng:;i $/ th9 nh@& th%&`
KKnh gửi: aSN! &h:;ng
b9@n
HXi VhYng
Hc .à tên $hG h3:
N(i 5 hi*n t6i:
H3 7h89 th:;ng t<= t6i:
># "d h3 7h89
># thành .iên t<?ng h3 gi, 2Bnh ng:;i
Hc .à tên $4$ thành .iên t<?ng h3:
Q Hc .à tên: T9di:
M Hc .à tên: T9di:
e Hc .à tên: T9di:
f Hc .à tên: T9di:
L Hc .à tên: T9di:
TBnh t<6ng nhà 5 $G, h3 gi, 2Bnh hi*n n,':
H Ch:, $/ nhà 5 th93$ "5 hI9 $G, h3  
H C/ nhà 5 nh:ng Ji*n tK$h ABnh C9Dn J:ới L -
M
"ử JNngFng:;i  
Tôi Zin $,- 2?,n nhIng l;i 7h,i t<?ng 2(n là 2=ng "U thU$ .à h?àn t?àn $hO9
t<4$h nhi*- t<:ớ$ &h4& l9@t .) $4$ n3i J9ng 2\ 7ê 7h,iF
HXi VhYngW ngà' th4ng nR- MPQP
Ng:;i .i1t 2(n


(-c nhận *D hộ EhF2= nh)n EhF2 *+ $Gnh $.ạn# nh+ H h/In $ạ/ cJK hộ #/K 1GnhL

TMFaSN! &h:;ng
ChG tO$h
Td JDn &h#
Td t<:5ng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
G678 (9C NH:N
MN ĐO6 TƯPNG MÀ THU NH:, C9 NHCN
QRSn# 10 TU$ $/V2 ch2Fn W2K nh+ H d+nh cho n#3X/ cY $h2 nhập $hZp[
Tên 2(n .O :
+O, $h0 :
+6i Ji*n :
Chg$ .N :
(9C NH:N
hng ]Aà` :
CMN! "# : $%& ngà'
N(i $%& :
Ngh) nghi*&:
N(i $ông t4$:
Th9 nh@& :t<i*9 2EngFth4ng
HXi VhYngW ngà' th4ng nR- MPQP
ThG t<:5ng 2(n .O

Gh/ chú :
Gi%' Z4$ nh@n nà' J? $( C9,n W 2(n .O n(i
ting thành .iên t<?ng h3 gi, 2Bnh 2,ng là-
.i*$ Z4$ nh@n +#i .ới ng:;i l,? 23ng tU J?
.à 7inh J?,nh $4 th_ J? aSN! $%& &h:;ng
Z4$ nh@n .) 2#i t:jng .à ngh) nghi*& W 7hông
$[n Z4$ nh@n .) -g$ th9 nh@&
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẢI
PHÒNG
>#:kkFH+MSNHC!I
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
+3$ l@& H TU J? H H6nh &h=$
------------- --------------
Hải Phòng, ngày…… tháng…… năm 2010
HP, Đ\NG
MUA B9N NHÀ Ở CHUNG CƯ BC !ƠN
H CRn $g l9@t nhà 5 nR- MPPL
H CRn $g b9'1t 2Onh mnFb+HTTg ngà' MfFfFMPPo $G, ThG t:ớng ChKnh &hG .)
$( $h1 $hKnh "4$h &h4t t<i_n nhà 5 $h? ng:;i th9 nh@& th%& t6i 7h9 .U$ 2ô thO
H CRn $g b9'1t 2Onh "# MmLeFb+HaSN! ngà' MnFQPFMPPe $G, aSN! thành
&h# HXi VhYng .) .i*$ gi,? 2%t $h? Công t' XD' JUng .à VT+T thU$ hi*n JU 4n 2[9
t: Kh9 2ô thO CU9 Viên
H CRn $g b9'1t 2Onh "# QnLQFb+HaSN! ngà' PeFPoFMPPo $G, aSN! Thành
&h# HXi VhYng .) .i*$ 2i)9 $h0nh $N$ A3 C9' h?6$h $hi ti1t Kh9 2ô thO .à nhà 5 CU9
Viên .à Vhê J9'*t C9' h?6$h $hi ti1t Kh9 $h9ng $: ST$ >(n
H CRn $g Thông t: "# emFMPPoFTTHSX! ngà' QmFQQFMPPo $G, S3 XD' JUng .)
H:ớng Jpn .i*$ A4n nhà $h? ng:;i $/ th9 nh@& th%&
- CRn $g b9'1t 2Onh "# …… ngà' ……$G, H+bT Công t' $d &h[n XD' JUng .à
Vh4t t<i_n 2[9 t: HXi VhYng .) Vhê J9'*t JU 4n 2[9 t: Kh9 $h9ng $: ST$ >(n
H CRn $g Thông A4? "# ngà' $G, >5 XD' JUng HXi VhYng .)
.i*$ Vhê J9'*t J,nh "4$h 2#i t:jng 2:j$ -9, nhà 5 Jành $h? ng:;i $/ th9 nh@& th%&
t6i Kh9 $h9ng $: ST$ >(n
H CRn $g +(n 2Rng 7q -9, nhà 5 $h9ng $: ST$ >(n $G, ………………
Hô- n,'W ngà'th4ngnR- MPQPW t6i CNng t' $d &h[n XD' JUng .à Vh4t
t<i_n 2[9 t: HXi VhYng gE- $/ 26i Ji*n $4$ Aên -9, A4n nh: ",9 :
B]N B9N
+(n .O L C"n# $% c& ph'n ()% dựn#
*+ ,h-$ $./0n 1'2 $3 H4/ ,h5n#^
+O, $h0 : !_ ` aạch T.K%
+i*n th?6i : bcd^cefgbcf
r,Z : bcd^cefhich
+6i Ji*n : N#2%jn N#kc Th+nh^
Chg$ .N : T&n# G/-W 1_c
B]N MUA
Hc .à tên :
CMN! "# :
H3 7h89 th:;ng t<= :
+O, $h0 hi*n t6i :
+i*n th?6i :
Tài 7h?Xn :
H,i Aên th?X th9@n gi,? 71t hj& 2Eng .ới nhIng 2i)9 7h?Xn .à 2i)9 7i*n ",9:
Đ/D2 dL Nộ/ d2n# W2K l-n
Sên A4n 2Eng q A4n .à Sên -9, 2Eng q -9, PQ $Rn h3 th93$ $h9ng $: ST$ >(n
.ới nhIng 2s$ 2i_- J:ới 2D':
CRn h3 "#: ……………… T[ng :………………Nhà:……………………………
!i*n tK$h "àn $Rn h3: …………………………-
M
!i*n tK$h "àn $Rn h3 A,? gE- $X A,n $ôngW lôgi, .à 2:j$ tKnh ti ti- t:;ng ngRn
$hi, giI, h,i $Rn h3 .à ti- t:;ng giI, $Rn h3 .à hành l,ngW l#i 2iW -st ng?ài $G, $Rn
h3
C4$ 2s$ 2i_- 7h4$ nê9 t6i Vh[n -ô tX $Rn h3 2Knh 7t- thu? hj& 2Eng
Đ/D2 m^ G/- l-n cnn hộ *+ ph3on# $hpc $hKnh $o-n
Q Gi4 A4n $Rn h3 :
Svng $hI :
Gi4 A4n $Rn h3 n/i t<ên 7hông A,? gE- &h[n "ử JNng $h9ng .à 7inh &hK J^ng
$h? .i*$ AX? t<B &h[n "ử JNng $h9ng $G, ngôi nhà .à $4$ $ông t<Bnh ti*n K$h $G, 7h9
$h9ng $:
M HBnh thg$ th,nh t?4n:
Th,nh t?4n Avng ti)n 2Eng Vi*t N,- T%t $X $4$ 7h?Xn th,nh t?4n thu? hj&
2Eng nà' $/ th_ t<X Avng ti)n -st h?s$ $h9'_n 7h?Xn .à? tài 7h?Xn $G, Sên A4n thu?
2O, $h0 ",9:
+(n .O : Công t' CV XD' JUng .à Vh4t t<i_n 2[9 t: HXi VhYng

Tài 7h?Xn "# : eMQQPPPPPPPMof
NgDn hàng +[9 t: .à Vh4t t<i_n Vi*t N,- $hi nh4nh HXi VhYng
e Vh:(ng thg$ th,nh t?4n:
Sên -9, th,nh t?4n $h? Sên A4n thu? e 2jtW gi4 t<O th,nh t?4n ting 2jt thu? tw
l* x t<ên tdng gi4 A4n $Rn h3 2:j$ C9' 2Onh nh: ",9:
,` +jt Q th,nh t?4n ePx là ………………2Eng ",9 7hi h,i Aên 7q 71t hj& 2Eng
A` +jt M th,nh t?4n LPx là ………………2Eng t<:ớ$ 7hi h?àn thi*n $Rn h3
$` +jt e th,nh t?4n MPx là ………………2Eng t<:ớ$ 7hi gi,? nh@n nhà
Đ/D2 c^ ChZ$ l3qn# c"n# $.Gnh
Sên A4n $,- 71t AX? 2X- $h%t l:jng thu? 2=ng C9' 2Onh $G, &h4& l9@t .) b9Xn
lq $h%t l:jng $ông t<Bnh ZD' JUng t6i NghO 2Onh "# MPoFMPPfFN+HCV ngà' Qm th4ng
QM nR- MPPf $G, ChKnh &hG .) C9Xn l: $h%t l:jng $ông t<Bnh ZD' JUng .à NghO 2Onh
"# foFMPPyFN+HCV ngà' Qy th4ng f nR- MPPy $G, ChKnh &hG "ử, 2diW Ad "9ng -3t "#
2i)9 $G, NghO 2Onh "# MPoFMPPfFN+HCV ngà' Qm th4ng QM nR- MPPf $G, ChKnh &hG
.) C9Xn lq $h%t l:jng $ông t<Bnh ZD' JUng .à $4$ .Rn AXn h:ớng Jpn J? S3 XD'
JUng A,n hành
Đ/D2 f^ r2%Dn *+ n#hsK *t cJK BVn l-n
Q b9')n $G, Sên A4n
,` zê9 $[9 Sên -9, t<X ti)n -9, nhà 2=ng th;i h6n ghi t<?ng hj& 2Eng{
A` zê9 $[9 Sên -9, nh@n nhà 2=ng th;i h6n ghi t<?ng hj& 2Eng{
$` C/ C9')n nging h?s$ 'ê9 $[9 $4$ nhà $9ng $%& nging $9ng $%& 2i*nW n:ớ$
.à $4$ JO$h .N ti*n K$h 7h4$ n19 Sên -9, .i &h6- nghiê- t<cng AXn N3i C9' C9Xn lq
"ử JNng nhà $h9ng $: ST$ >(n 2Knh 7t- thu? Hj& 2Eng nà'{
M Ngh|, .N $G, Sên A4n
,` XD' JUng h?àn $h0nh $( "5 h6 t[ng thu? C9' h?6$h tdng th_ 2\ 2:j$ $( C9,n
Nhà n:ớ$ $/ th8- C9')n &hê J9'*tW 2X- AX? 7hi Aàn gi,?W Sên -9, $/ th_ "ử JNng
.à "inh h?6t ABnh th:;ng {
A` Thi1t 71 $Rn h3 .à thi1t 71 $ông t<Bnh t9Dn thu? $4$ C9' 2Onh .) &h4& l9@t ZD'
JUng{
$` Ki_- t<,W gi4- "4t .i*$ ZD' JUng $Rn h3 2_ 2X- AX? $h%t l:jng ZD' JUngW
7i1n t<=$ 7} th9@t .à -} th9@t thu? 2=ng thi1t 71W tiê9 $h98n 7} th9@t thu? C9' 2i~nh
t,~i +iê•9 e h(~& 2ô•ng n,•'{
J` SX? C9Xn nhà 5 2\ A4n t<?ng th;i gi,n $h:, gi,? nhà 5 $h? Sên -9, ThU$
hi*n AX? hành 2#i .ới $Rn h3 .à nhà $h9ng $: ST$ >(n thu? C9' 2Onh nê9 t6i +i)9 o
$G, hj& 2Eng nà'{
2` Ch9'_n gi,? $Rn h3 $h? Sên -9, 2=ng th;i h6n 7t- thu? AXn .€ thi1t 71
t[ng nhà $/ $Rn h3 .à thi1t 71 7} th9@t liên C9,n 21n $Rn h3{
u` Th9ê td $hg$ t: .%n 7i_- 2Onh $h%t l:jng 2ô~$ lD~& 2,•nh gi,• ":~ &h9• h(~& .ê•
$hD•t l:(~ng $ông t<i•nh ZD' J:~ng t<:(•$ 7hi 2:, .,•? ":‚ J9~ng
g` C/ t<4$h nhi*- là- thG tN$ 2_ $( C9,n nhà n:ớ$ $/ th8- C9')n $%& gi%'
$hgng nh@n quyÒn së h÷u nhµ $h? Sên -9, $Rn h3 .à Aàn gi,? $4$ gi%' t; $/
liên C9,n 21n $Rn h3 $h? Sên -9, ",9 7hi Sên -9, 2,ƒ th,nh t?,•n hê•t tiê•n -9, nh,•
thu? th?‚, th9D~n{
Đ/D2 `^ r2%Dn *+ n#hsK *t cJK BVn W2K
Q b9')n $G, Sên -9,:
,` Nh@n $Rn h3 $/ $h%t l:jng .ới $4$ thi1t AOW .@t li*9 nê9 t6i Vh[n -ô tX $Rn h3
2Knh 7t- hj& 2Eng nà' .à AXn .€ hE "( thi1t 71 thu? 2=ng th;i h6n nê9 t6i +i)9 y $G,
hj& 2Eng nà'
A` zê9 $[9 Sên A4n là- thG tN$ n3& hE "( $h? $( C9,n nhà n:ớ$ $/ th8- C9')n
2) nghO $%& gi%' $hgng nh@n C9')n "5 hI9 nhà 5 2#i .ới $Rn h3 thu? th;i h6n C9'
2Onh $G, &h4& l9@t hi*n hành{
$` >ử JNng $4$ JO$h .N h6 t[ng J? ®¬n vÞ JO$h .N $9ng $%& t<U$ ti1& h?s$
thông C9, Sên A4n ",9 7hi nh@n Aàn gi,? $Rn h3
M Ngh|, .N $G, Sên -9,
,` Không 2:j$ t:~ '• $h9'_n 2di -N$ 2K$h "ử JNng $Rn h3 ]$ông nRng $Rn h3`
thu? C9' 2Onh $9‚, &h,•& l9D~t .ê• nh,• (‚{
A` Th,nh t?4n $h? Sên A4n ti)n -9, $Rn h3 thu? nhIng 2i)9 7h?Xn .à 2i)9 7i*n
C9' 2Onh t6i +i)9 M $G, hj& 2Eng nà'{
$` Th,nh t?4n $4$ 7h?Xn th91 .à l* &hK thu? C9' 2Onh $G, &h4& l9@t nh: n3i
J9ng nê9 t6i +i)9 m $G, hj& 2Eng nà'{
J` Th,nh t?4n $4$ 7h?Xn $hi &hK JO$h .N nh:: 2i*nW n:ớ$W t<9')n hBnh $4&W thông
tin liên l6$ W .Ö sinh m«i trêng , tr«ng gi÷ xe .
2` Th,nh t?4n 7inh &hK C9Xn lq .@n hành vµ phÝ b¶ tr! hµng n"m thu?
C9' 2Onh t6i 2i_- f vµ ®i#m $ +i)u QQ $G, Hj& 2Eng nà'{
u` ThU$ hi*n 2=ng $4$ C9' 2Onh t6i AXn N3i C9' C9Xn lq "ử JNng nhà $h9ng $:
ST$ >(n 2Knh 7t- thu? Hj& 2Eng nà'{
g` T6? 2i)9 7i*n th9@n lji $h? %&n qu¶n '( )hu *hung * %+* ,¬n t<?ng
.i*$ AX? t<BW C9Xn lq .@n hành nhà $h9ng $: ST$ >(n{
h` Chi‚ 2:(~$ thU$ hi*n $4$ gi,? JO$h nhà 5 $h9ng $: ST$ >(n thu? C9' 2i~nh t,~i
b9'ê•t 2i~nh "ô• mnFMPPoFb+HTTg ng,•' MfFfFMPPo $9‚, Th9‚ t:(•ng Chi•nh &h9‚ .,• Thông
t: h:(•ng JDƒn .iê~$ A,•nW $h? th9êW $h? th9ê -9, .,• C9,‚n l'• ":‚ J9~ng nh,• (‚ $h? ng:(•i
$?• th9 nhD~& thD•& t,~i 7h9 .:~$ 2ô thi~ $9‚, Sô~ XD' J:~ng{
Đ/D2 h^ Th2u *+ c-c Eho4n phv= lI phv ph4/ nộp
Sên -9, $/ t<4$h nhi*- n3& l* &hK *«ng *h-ng .n/u *01, 'Ö phÝ $%&
gi%' $hgng nh@n quyÒn së h÷u nhµ W l* &hK t<:ớ$ A6 thu? $2* quy ®Þnh *3&
4hµ n5*
Đ/D2 g - ChậW $.j $.on# */Ic $hKnh $o-n *+ chậW $.j $.on# */Ic #/Ko nh+
Sên b2n AEi th:;ng $h? Sên -9, )h¶n tiÒn tÝnh b6ng '7i su8t tiÒn
g9i t:i ng;n hµng th¬ng m:i *3& s< tiÒn %=n mu& ®7 th&nh t2n gi2
t<O -9, $Rn h3 t<?ng th;i gi,n *h>m gi& nhµ.
Sên -9, AEi th:;ng $h? Sên A4n )h¶n tiÒn tÝnh b6ng '7i su8t tiÒn
v&y *3& ng;n hµng th¬ng m:i *3& s< tiÒn %=n mu& ph¶i th&nh t2n
t<?ng th;i gi,n *h>m th&nh t2n.
Đ/D2 e - G/Ko nhận cnn hộ
Q Sên A4n $/ t<4$h nhi*- Aàn gi,? $Rn h3 $h? Sên -9, .à? th;i gi,n:kkk
M CRn h3 2:j$ "ử JNng $4$ thi1t AOW .@t li*9 nê9 t6i Vh[n -ô tX $Rn h3 2Knh
7t- Hj& 2Eng nà'
Đ/D2 i - B4o h+nh
Q Sên A4n AX? hành $ông t<Bnh t<?ng em th4ngW 7_ ti ngà' *«ng tr!nh ®7
®?* x;y @Ang xng ®# nghiÖm thu Aàn gi,? ®& vµ s9 @Bng .
M Vi*$ AX? hành 2:j$ thU$ hi*n Avng &h:(ng thg$ th,' th1 h?s$ "ử, $hI, $4$
h6ng -N$ AO h: h„ng t<5 l6i tBnh t<6ng t6i th;i 2i_- Aàn gi,? $Rn h3 T<:;ng hj& th,'
th1 thB &hXi 2X- AX? $4$ thi1t AOW .@t li*9 $^ng l?6iW $/ $h%t l:jng t:(ng 2:(ng
e Không thU$ hi*n .i*$ AX? hành t<?ng $4$ t<:;ng hj& $Rn h3W &h[n "5 hI9
$h9ng nhà 5 $h9ng $: ST$ >(n AO h: h„ng J? thiên t,iW 2O$h hc, h?s$ J? "U A%t $8n
$G, ng:;i "ử JNngW "ử JNng ",i h?s$ tU q "ử, $hI, th,' 2di
f Sên -9, $/ t<4$h nhi*- 7O& th;i thông A4? $h? Sên A4n 7hi $/ h: h„ng
th93$ Ji*n 2:j$ AX? hành
L >,9 th;i h6n AX? hành 2:j$ C9' 2Onh 5 t<ênW .i*$ "ử, $hI, nhIng h: h„ng
th93$ t<4$h nhi*- $G, Sên -9,
Đ/D2 db - Ch2%0n #/Ko w2%Dn *+ n#hsK *t
Q T<?ng th(•i h,~n QP nR- 7ê‚ t:• 7hi 7'• 7ê•t h(~& 2ô•ngW Sên -9, $h0 2:j$ $h9'_n
nh:jng $h? Nhà n:ớ$ h?s$ $h? $hG 2[9 t: h?s$ $h? 2#i t:jng 2:j$ -9, nhà 5
$h9ng $: ST$ >(n thu? C9' 2Onh $G, &h4& l9@t
M Ng:;i nh@n $h9'_n nh:jng l6i nhà 5 $h9ng $: ST$ >(n thu? C9' 2Onh t6i
Kh?Xn Q $G, +i)9 nà' 2:j$ h:5ng C9')n lji .à &hXi thU$ hi*n $4$ ngh|, .N $G, Sên
-9, C9' 2Onh t<?ng hj& 2Eng nà' .à t<?ng AXn N3i C9' C9Xn lq "ử JNng nhà 5 $h9ng
$: ST$ >(n 2Knh 7t- thu? hj& 2Eng nà'
Đ/D2 dd - CKW Eu$ 1_/ *x/ ph'n yH hz2 ./Vn#= ph'n yH hz2 ch2n# *+ c-c
c"n# $.Gnh d{ch *t cJK $o+ nh+ ch2n# c3 B|c !on
Q Sên -9, 2:j$ C9')n "5 hI9 <iêng 2#i .ới Ji*n tK$h "àn $Rn h3 là ……-
M

2:j$ "ử JNng 2#i .ới $4$ &h[n th93$ "5 hI9 $h9ng *3& ng«i nhµ gE-: hành l,ngW
l#i 2i $h9ngW m2i nhµ , hÖ th<ng *«ng tr!nh ngCm , th,ng -4'W th,ng AD W
thi1t AO $h#ng $h4' ndW th9 lôi $3& ng«i nhµ vµ hÖ th<ng têng rµ , s;n vE
ên *3& )hu *hung * .
M C4$ Ji*n tK$h .à h6ng -N$ $ông t<Bnh th93$ C9')n "5 hI9 <iêng $G, Sên A4n
gFm : nhà A,n C9Xn lqW nhà AX? .*W nhà 2_ ZuW $4$ 7h9 nhµ JO$h .N *3& )hu
*hung * .
e C4$ Ji*n tK$h vµ h:ng mB* *«ng tr!nh thu3* quyÒn qu¶n '( *3&
*2* *¬ qu&n nhµ n5* nh : t<6- A(- n:ớ$W t<6- 2i*nW 2:;ng gi& th«ng W .0,
ht W hÖ th<ng ®iÖn n5* *3& )hu *hung * .
f VhÝ qu¶n '( @ %&n qu¶n '( )hu *hung * trA* ti/p thu the
®Þnh )G hµng th2ng, phÝ qu¶n '( J^ng ®# *hi phÝ *h *«ng t2* C9Xn
lq .@n hành nhà $h9ng $: ST$ >(n vµ ®?* quy ®Þnh *B th# trng 4Di quy
qu¶n '( s9 @Bng nhµ *hung * )Hm the I?p ®Fng nµy .
M-* phÝ nµy )h«ng b& gFm *2* *hi phÝ s9 @Bng ®iÖn , ®iÖn
th:i , truyÒn h!nh , n5* , vÖ sinh *3& ngêi s9 @Bng vµ *2* *hi phÝ
s9& *h÷& , b¶ tr! *«ng tr!nh *3& phCn së h÷u *hung the ®Þnh
)G s9 @Bng .
$. JhÝ b¶ tr! phCn së h÷u *hung ®?* tÝnh the tK 'Ö L gi2
trÞ *"n hD )hi mu& , @ %&n qu¶n '( )hu *hung * thu trA* ti/p the
®Þnh )G hµng n"m . JhÝ b¶ tr! @Mng ®# *hi phÝ *h *«ng t2* @uy
tu , b¶ @Nng , s9& *h÷& *2* h:ng mB* *«ng tr!nh thuD* së h÷u
*hung *3& )hu *hung * vµ ®?* quy ®Þnh *B th# t:i 4Di quy qu¶n '(
s9 @Bng nhµ *hung * )Hm the I?p ®Fng nµy .
Đ/D2 dm^ ChZW dp$ Hqp 1}n#
Hj& 2Eng "€ $h%- Jgt Avng .Rn AXnW t<?ng $4$ t<:;ng hj& ",9:
,` Sên -9, $h@- t<… th,nh t?4n ti)n -9, nhà C94 Pe th4ng
A` Sên A4n gi,? nhà $h@- thu? hj& 2Eng C94 Pe th4ng
Đ/D2 dc^ Tho4 $h2ận ch2n#
Q C4$ Aên "€ t<j gi=& .à hj& t4$ .ới nh,9 t<?ng C94 t<Bnh thU$ hi*n Hj& 2Eng
nà'
M Mci "ử, 2diW Ad "9ng 2#i .ới hj& 2Eng nà' 2)9 &hXi 2:j$ Sên A4n .à Sên
-9, th?X th9@n Avng .Rn AXn
Đ/D2 df^ CKW Eu$ $hực h/In *+ #/4/ w2%u$ $.Knh chZp
Q C4$ Sên $,- 71t thU$ hi*n 2[' 2G $4$ n3i J9ng 2\ ghi t<?ng hj& 2Eng nà'
M C4$ Vh[n -ô tX $Rn h3 .à AXn N3i C9' C9Xn lq "ử JNng nhà $h9ng * ST$ >(n
2Knh 7t- là -3t &h[n 7hông th_ t4$h <;i $G, hj& 2Eng nà' C4$ Sên 2\ 2c$ 7} .à
th#ng nh%t $4$ n3i J9ng ghi t<?ng Vh[n -ô tX $Rn h3 .à AXn N3i C9' qu¶n '( s9
@Bng nhµ *hung * %+* ,¬n .
e Mci t<,nh $h%& liên C9,n h?s$ &h4t "inh ti hj& 2Eng nà' "€ 2:j$ Aàn A6$ giXi
C9'1t t<ên tinh th[n th:(ng l:jngW h?à giXi giI, h,i Aên T<?ng t<:;ng hj& 7hông th_
giXi C9'1t thông C9, th:(ng l:jng h?à giXiW $4$ Aên $/ th_ 2:, t<,nh $h%& <, T?à 4n
2_ giXi C9'1t thu? C9' 2Onh $G, &h4& l9@t
Đ/D2 d`^ N#+% cY h/I2 lực *+ y_ l4n cJK hqp 1}n#
Q Hj& 2Eng nà' $/ hi*9 lU$ 7_ ti ngà'
M Hj& 2Eng nà' "€ 2:j$ l@& thành Pm AXn g#$W Sên A4n giI Pf AXnW Sên -9,
giI PQ AXnW gửi ngDn hàng là- thG tN$ .,' .#n PQ AXnW $4$ AXn hj& 2Eng nà' $/ n3i
J9ng .à gi4 t<O &h4& lq ng,ng nh,9F
B]N MUA B]N B9N
NỘI QUY
QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ BẮC SƠN
Đ/D2 d^ ,hạW */ *+ 1_/ $3qn# -p dtn#
SXn N3i C9' nà' C9' 2Onh $4$ n3i J9ng .) C9Xn lq "ử JNng nhà $h9ng $:
ST$ >(n 2:j$ 4& JNng 2#i .ới $4$ $hG "5 hI9W ng:;i "ử JNng nhà $h9ng $:W $hG
2[9 t: h?s$ $4$ $4 nhDnW td $hg$ 7h4$ liên C9,n 21n C9Xn lq "ử JNng nhà $h9ng
$: ST$ >(n
Đ/D2 m^ T.-ch nh/IW cJK ChJ 1'2 $3
Q Công t' CV XD' JUng .à Vh4t t<i_n 2[9 t: HXi VhYng là $hG 2[9 t: $G,
JU 4n $/ t<4$h nhi*- thành l@& S,n C9Xn lq 7h9 $h9ng $: ST$ >(n $/ $hg$ nRng
.à $h9'ên -ôn 2_ th,' -st $hG 2[9 t: thU$ hi*n nhi*- .N C9Xn lq .@n hành 7h9
$h9ng $: ST$ >(n thu? $4$ C9' 2Onh $G, Nhà n:ớ$
M Th9 7inh &hK AX? t<B &h[n "5 hI9 $h9ng t<?ng nhà $G, 7h9 $h9ng $: ST$
>(n thu? C9' 2Onh t6i 7h?Xn Q +i)9 Lf $G, NghO 2Onh "# oPFMPPmFN+HCV ngà'
Pm th4ng o nR- MPPm $G, ChKnh &hG{ thU$ hi*n C9Xn lq 7inh &hK AX? t<B nhà
$h9ng $: thu? C9' 2Onh $G, &h4& l9@t hi*n hành
e Sàn gi,? h* th#ng h6 t[ng Aên ng?ài nhà $h9ng $: nh: 2:;ng W ht W h*
th#ng $%& th?4t n:ớ$ W h* th#ng 2i*n $hi19 "4ng $h? $( C9,n C9Xn lq $h9'ên
ngành $G, thành &h# thu? C9' 2Onh
f H:ớng Jpn .i*$ "ử JNng h* th#ng h6 t[ng 7} th9@t .à t<,ng thi1t AO t<?ng
nhà $h9ng $: $h? ng:;i "ử JNng nhà $h9ng $:{
L Sàn gi,? PQ A3 AXn .€ h?àn $ông .à hE "( $/ liên C9,n 21n C9Xn lq "ử
JNng nhà $h9ng $: 2#i .ới &h[n "5 hI9 $h9ng $h? S,n C9Xn lq nhà $h9ng $:
l:9 giI{
mChG t<B td $hg$ H3i nghO nhà $h9ng $: .à $ử ng:;i th,- gi, S,n C9Xn t<O
nhà $h9ng $: ST$ >(n T<U$ ti1& C9Xn lq 2i)9 hành h?6t 23ng $G, S,n C9Xn lq
$h9ng $: nhv- thU$ hi*n nhi*- .N C9Xn lq .@n hành 7h9 $h9ng $: ST$ >(n
thu? $4$ C9' 2Onh nê9 t6i AXn N3i C9' nà'
n +:j$ C9')n nging $9ng $%& h?s$ 'ê9 $[9 $4$ nhà $9ng $%& nging $9ng
$%& 2i*nW n:ớ$ .à $4$ $ông t<Bnh ti*n K$h 7h4$ n19 $hG "5 hI9 $Rn h3 h?s$ $4$
thành .iên $G, $Rn h3 .i &h6- nghiê- t<cng $4$ C9' 2Onh t6i AXn N3i C9' nà'
Đ/D2 c^ BKn w24n l~ ch2n# c3 B|c !on
Q S,n C9Xn lq $h9ng $: ST$ >(n là 2(n .O 2:j$ ChG 2[9 t: C9'1t 2Onh
thành l@& nhv- thU$ hi*n nhi*- .N C9Xn lq .@n hành nhà $h9ng $: nà' 2X- AX?
,n t?ànW tiê9 $h98nW C9' &h6- C9' 2Onh
M S,n C9Xn lq $h9ng $: ST$ >(n 2:j$ 7q 71t hj& 2Eng &hN .ới $4$ J?,nh
nghi*& 7h4$ $9ng $%& JO$h .N $h? nhà $h9ng $: ]n19 $/`{ gi4- "4t .i*$ $9ng
$%& $4$ JO$h .N C9Xn lq .@n hành nhà $h9ng $: 2#i .ới $4$ J?,nh nghi*& nê9
t<ên 2_ 2X- AX? thU$ hi*n thu? hj& 2Eng 2\ 7q{
e T<4$h nhi*- $G, S,n C9Xn lq $h9ng $: ST$ >(n :
,` ThU$ hi*n C9Xn lq .i*$ 2i)9 7hi_nW J9' t<B h?6t 23ng $G, h* th#ng t<,ng
thi1t AO ]A,? gE- th,ng -4'W -4' A(- n:ớ$W -4' &h4t 2i*n JU &hYngW h* th#ng
h6 t[ng 7} th9@t .à $4$ t<,ng thi1t AO 7h4$` th93$ &h[n "5 hI9 $h9ng h?s$ &h[n
"ử JNng $h9ng $G, nhà $h9ng $: C9ng $%& $4$ JO$h .N ]AX? .*W .* "inhW th9
g?- <4$ thXiW Ji*t $ôn t<^ng .à $4$ JO$h .N 7h4$` 2X- AX? $h? nhà $h9ng $:
h?6t 23ng ABnh th:;ng{
A` Thông A4? Avng .Rn AXn .) nhIng 'ê9 $[9W nhIng 2i)9 $[n $h= q $h?
ng:;i "ử JNng 7hi ATt 2[9 "ử JNng nhà $h9ng $:{ h:ớng Jpn .i*$ lT& 2st $4$
t<,ng thi1t AO th93$ &h[n "5 hI9 <iêng .à? h* th#ng t<,ng thi1t AO J^ng $h9ng
t<?ng nhà $h9ng $:{
$` +Onh 7† 7i_- t<, $N th_W $hi ti1tW A3 &h@n $G, nhà $h9ng $: 2_ thU$ hi*n
.i*$ C9Xn lq .@n hành nhà $h9ng $:{
J` ThU$ hi*n ng,' .i*$ ngRn ngi, ng9' $( gD' thi*t h6i $h? ng:;i "ử JNng
nhà $h9ng $: .à td $hg$ "ử, $hI, A%t 7† $hi ti1t nà? $G, &h[n "5 hI9 $h9ng
h?s$ t<,ng thi1t AO J^ng $h9ng t<?ng nhà $h9ng $: AO h: h„ng 2X- AX? $h? nhà
$h9ng $: h?6t 23ng 2:j$ ABnh th:;ng{
2` Th9 &hK JO$h .N C9Xn lq .@n hành nhà $h9ng $: hàng th4ng thu? C9'
2Onh 7hi 2:j$ ChG 2[9 t: 9w C9')n
u` +) nghO $4$ $( C9,n $%& 2i*nW n:ớ$ nging $9ng $%&W n19 ng:;i "ử JNng
nhà $h9ng $: 7hông thU$ hi*n 2/ng g/& 2[' 2GW 2=ng h6n $hi &hK C9Xn lq .@n
hành nhà $h9ng $: .à .i &h6- $4$ C9' 2Onh $G, AXn N3i C9' nà' -à 7hông
7hT$ &hN${
g` +Onh 7† QM th4ng -3t l[nW A4? $4? $ông 7h,i .) $ông t4$ C9Xn lq .@n
hành nhà $h9ng $: W l%' q 7i1n $G, ng:;i "ử JNng nhà $h9ng $: .) .i*$ $9ng
$%& JO$h .N $h? nhà $h9ng $:
h` Vh#i hj& .ới S,n C9Xn t<O nhà $h9ng $: W $hKnh C9')n 2O, &h:(ng .à td
JDn &h# t<?ng .i*$ AX? .* ,n ninhW t<@t tU .à $4$ .%n 2) $/ liên C9,n 7h4$ t<?ng
C94 t<Bnh C9Xn lq .@n hành nhà $h9ng $:
Đ/D2 f^ BKn w24n $.{ nh+ ch2n# c3
Q S,n C9Xn t<O nhà $h9ng $: ST$ >(n J? H3i nghO nhà $h9ng $: A[9 <,W
A,? gE- 26i Ji*n $4$ $hG "5 hI9W ng:;i "ử JNng nhà $h9ng $: .à 26i Ji*n S,n
C9Xn lq $h9ng $: ST$ >(n
M T<4$h nhi*- .à C9')n h6n $G, S,n C9Xn t<O nhà $h9ng $: ST$ >(n
,` ChG t<B H3i nghO nhà $h9ng $:{ A4? $4? 71t C9X $ông t4$ C9Xn lq "ử JNng
nhà $h9ng $: t<?ng th;i gi,n giI, h,i 7† H3i nghO{
A` SX? .* C9')n lji hj& &h4& $G, nhIng ng:;i "ử JNng nhà $h9ng $: t<?ng
.i*$ "ử JNng nhà $h9ng $:{ 7i_- t<, 2ôn 2#$ ng:;i "ử JNng nhà $h9ng $: thU$
hi*n 2=ng AXn N3i C9' nà' .à $4$ C9' 2Onh $G, &h4& l9@t .) C9Xn lq "ử JNng
nhà $h9ng $:{ t6? 2i)9 7i*n 2_ S,n C9Xn lq $h9ng $: ST$ >(n h?àn thành t#t
nhi*- .N
$` Th9 th@&W tdng hj& q 7i1nW 7i1n nghO $G, ng:;i "ử JNng liên C9,n tới
.i*$ C9Xn lq "ử JNng 2_ &hXn 4nh .ới S,n C9Xn lq $h9ng $: ST$ >(n W $4$ $(
C9,n $hg$ nRngW td $hg$W $4 nhDn $/ liên C9,n Zu- Z‡t giXi C9'1t{
J` Thu? JˆiW gi4- "4t .i*$ C9Xn lq .@n hành .à AX? t<B nhà $h9ng $: $G,
S,n C9Xn lq $h9ng $: ST$ >(n Th,- gi, nghi*- th9W gi4- "4t .i*$ th,nh t?4n
.à th,nh lq hj& 2Eng .ới 2(n .O $9ng $%& $4$ JO$h .N AX? t<B nhà $h9ng $:{
2` Vh#i hj& .à h‰ t<j S,n C9Xn lq $h9ng $: ST$ >(n t<?ng .i*$ th9 7inh
&hK C9Xn lq .@n hành nhà $h9ng $:{
u` Ki_- t<, $4$ A4? $4? th9W $hi tài $hKnh .) C9Xn lq .@n hành .à AX? t<B
nhà $h9ng $: J? S,n C9Xn lq $h9ng $: ST$ >(n thU$ hi*n thu? hj& 2Eng 2\ 7q
71t .à A4? $4? .ới H3i nghO nhà $h9ng $: thu? C9' 2Onh t6i 2i_- , 7h?Xn nà'{
g` Vh#i hj& .ới $hKnh C9')n 2O, &h:(ngW td JDn &h# .à S,n C9Xn lq $h9ng
$: ST$ >(n t<?ng .i*$ ZD' JUng n1& "#ng .Rn -inhW giI gBn t<@t tU ,n t?àn Z\
h3i t<?ng 7h9 $h9ng $: ST$ >(n
h` +Onh 7† QM th4ng -3t l[nW S,n C9Xn t<O l%' q 7i1n $G, ng:;i "ử JNng nhà
$h9ng $: là- $( "5 2_ 24nh gi4 $h%t l:jng JO$h .N C9Xn lq .@n hành $G, S,n
C9Xn lq $h9ng $: ST$ >(n
i` ThU$ hi*n $4$ $ông .i*$ 7h4$ J? H3i nghO nhà $h9ng $: gi,?{
e S,n C9Xn t<O $h9ng $: ST$ >(n h?6t 23ng thu? ng9'ên tT$ t@& th_W C9'1t
2Onh thu? 2, "#
f Nhi*- 7† h?6t 23ng $G, S,n C9Xn t<O t#i 2, là Pe nR- 7_ ti ngà' aw A,n
nhDn JDn $%& C9@n 7q C9'1t 2Onh $ông nh@n
Đ/D2 `^ r2%Dn *+ n#hsK *t cJK chJ yH hz2 *+ n#3X/ y• dtn# cnn hộ
Q b9')n .à ngh|, .N $G, $hG "5 hI9 $Rn h3
,` b9')n "5 hI9 2#i .ới &h[n Ji*n tK$h "àn $Rn h3 2\ -9, thu? hj& 2Eng{
A` +:j$ C9')n "ử JNng Ji*n tK$h th93$ &h[n "5 hI9 $h9ng $G, nhà $h9ng
$: nà'W A,? gE- $4$ Ji*n tK$h C9' 2Onh t6i +i)9 y $G, AXn N3i C9' nà'{
$` zê9 $[9 S,n C9Xn lq $h9ng $: $9ng $%& thông tinW $ông 7h,i $4$ n3i
J9ng liên C9,n 21n C9Xn lq "ử JNng nhà $h9ng $:{
J` Ch%& hành 2[' 2G nhIng C9' 2Onh $G, S,n C9Xn lq $h9ng $: .à C9'1t
2Onh $G, H3i nghO nhà $h9ng $:{
2` C/ t<4$h nhi*- AX? t<B 2#i .ới &h[n "5 hI9 <iêng{ 7hi AX? t<B h?s$ "ử,
$hI, &h[n "5 hI9 <iêng &hXi thU$ hi*n thu? h:ớng Jpn .à C9' 2Onh $G, S,n
C9Xn lq 7h9 $h9ng $:
u` +/ng g/& 2[' 2GW 2=ng th;i h6n 7inh &hK C9Xn lqW .@n hànhW AX? t<B
&h[n "5 hI9 $h9ng .à $4$ 7h?Xn 7inh &hK 7h4$ &hXi n3& thu? C9' 2Onh $G, nhà
$h9ng $:{
g` T6? 2i)9 7i*n th9@n lji 2_ S,n C9Xn lq $h9ng $: thU$ hi*n .i*$ .@n
hành .à AX? t<B &h[n "5 hI9 $h9ng nhà $h9ng $:{
h` Ch%& hành n3i C9'W C9' 2Onh .) C9Xn lq .i*$ "ử JNng nhà $h9ng $:{
thU$ hi*n 2=ng $4$ C9' 2Onh .) &hYng $h#ng $h4'W ndW $hI, $h4'W .* "inh $ông
$3ngW ,n ninh t<@t tU{ &h4t hi*n .à thông A4? 7O& th;i $4$ hành .i .i &h6- t<?ng
nhà $h9ng $:{
i` ThU$ hi*n .i*$ 2Rng 7q t6- .TngW t6- t<= thu? 2=ng C9' 2Onh $G, &h4&
l9@t{
7` Thông A4? $4$ C9' 2Onh nê9 t6i AXn N3i C9' nà' $h? ng:;i 2:j$ 9w
C9')n hj& &h4& "ử JNng $Rn h3 .à $4$ td $hg$W $4 nhDn 7h4$ $/ liên C9,n 21n
"ử JNng $Rn h3 $G, -Bnh{
l` Khôi &hN$ l6i ng9'ên t<6ng h?s$ AEi th:;ng thi*t h6i 2#i .ới &h[n "5 hI9
$h9ng h?s$ &h[n "5 hI9 <iêng $G, ng:;i "ử JNng nhà $h9ng $: 7h4$ AO h: h„ng
J? -Bnh gD' <,
M b9')n .à ngh|, .N $G, ng:;i "ử JNng hj& &h4& $Rn h3
,` +:j$ "ử JNng hj& &h4& &h[n "5 hI9 <iêng $Rn h3 7hi 2:j$ "U 2Eng q
$G, $hG "5 hI9 $Rn h3 .à 2:j$ "ử JNng $4$ &h[n Ji*n tK$h th93$ "5 hI9 $h9ng
$G, nhà $h9ng $:{
A` zê9 $[9 $hG "5 hI9 $9ng $%& AXn N3i C9' C9Xn lq "ử JNng nhà $h9ng $:
.à $4$ thông tin liên C9,n 21n .i*$ C9Xn lq "ử JNng nhà $h9ng $:{
$` Th,- gi, H3i nghO nhà $h9ng $:W 2/ng g/& $hi &hK .@n hành nhà $h9ng
$: t<?ng t<:;ng hj& $/ th?X th9@n .ới $hG "5 hI9{
J` Ch%& hành 2[' 2G nhIng C9' 2Onh $G, S,n C9Xn lq $h9ng $: .à C9'1t
2Onh $G, H3i nghO nhà $h9ng $:{
2` ThU$ hi*n $4$ ngh|, .N C9' 2Onh t6i $4$ 2i_- gW hW iW 7W l $G, 7h?Xn Q
+i)9 nà'
Đ/D2 h^ C-c h+nh */ n#h/VW cZW $.on# w24n l~ y• dtn# nh+ ch2n# c3
Q C(i nớiW $hi1- JNng Ji*n tK$hW 7hông gi,n h?s$ là- h: h„ng tài "Xn
th93$ &h[n "5 hI9 $h9ng h?s$ &h[n "ử JNng $h9ng J:ới -ci hBnh thg${ 2N$ &h4W
$Xi t6?W th4? JŠ h?s$ là- th,' 2di &h[n 71t $%9 $hO9 lU$W h* th#ng h6 t[ng 7}
th9@tW t<,ng thi1t AO "ử JNng $h9ngW 7i1n t<=$ Aên ng?ài $G, nhà $h9ng $:{
M VhDn $hi,W $h9'_n 2di &h[n "5 hI9 $h9ng h?s$ &h[n "ử JNng $h9ng t<4i
C9' 2Onh{
e GD' ti1ng En C94 -g$ C9' 2Onh{ là- Xnh h:5ng 21n t<@t tUW t<O ,n nhà
$h9ng $:{
f XX <4$ thXiW n:ớ$ thXiW 7hK thXiW $h%t 23$ h6i Ai, A\i{ gD' th%-W J3tW ô
nhi…- -ôi t<:;ng{ $hRn n9ôi gi, "=$W gi, $[- t<?ng 7h9 .U$ th93$ &h[n "5 hI9
$h9ng h?s$ &h[n "ử JNng $h9ng{
L b9Xng $4?W .i1tW .€ t<4i C9' 2Onh h?s$ $/ nhIng hành .i 7h4$ -à &h4&
l9@t 7hông $h? &h‡&{ "ử JNng .@t li*9 h?s$ -à9 "T$ t<ên -st ng?ài $Rn h3W nhà
$h9ng $: t<4i .ới C9' 2Onh{ th,' 2di 71t $%9W thi1t 71 $G, &h[n "5 hI9 <iêng h?s$
&h[n "ử JNng <iêng ]ZD' t:;ng ngRn lên -st "ànW Ji $h9'_n $4$ t<,ng thi1t AO .à
h* th#ng 7} th9@t gTn .ới &h[n "5 hI9 $h9ngW 2N$ &h4 $Rn h3W $(i nới Ji*n tK$h
J:ới -ci hBnh thg$`{
m >ử JNng h?s$ $h? ng:;i 7h4$ "ử JNng &h[n "5 hI9 <iêng h?s$ &h[n "ử
JNng <iêng t<4i .ới -N$ 2K$h C9' 2Onh{
n N9ôi gi, "=$W gi, $[- t<?ng 7h9 .U$ th93$ "5 hI9 <iêng h?s$ &h[n "ử
JNng <iêng là- Xnh h:5ng tới t<@t tUW -} C9,n .à -ôi t<:;ng "#ng $G, $4$ h3
7h4$ .à 7h9 .U$ $ông $3ng ]n19 n9ôi .@t $Xnh thB &hXi 2X- AX? t9Dn thG 2=ng
C9' 2Onh $G, &h4& l9@t`{
y Kinh J?,nh $4$ ngành ngh) .à $4$ l?6i hàng h?4 J… gD' $h4'W nd ]7inh
J?,nh hànW g,W .@t li*9 nd .à $4$ ngành ngh) gD' ng9' hi_- 7h4$`{
o Kinh J?,nh JO$h .N -à gD' ti1ng EnW ô nhi…- -ôi t<:;ng ]nhà hàng
7,<,?7W .‹ t<:;ngW "ử, $hI, Zu -4'W ô tô{ lY -d gi, "=$ .à $4$ h?6t 23ng JO$h
.N gD' ô nhi…- 7h4$`{
QP >ử JNng 7hông 2=ng -N$ 2K$h 7inh &hK C9Xn lq .@n hành .à 7inh &hK
AX? t<B nhà $h9ng $: ]4& JNng 2#i .ới ChG 2[9 t:W S,n C9Xn lq $h9ng $: `
Đ/D2 g^ C-c Eho4n phv= Wpc phv ph4/ 1Yn# #Yp
Q VhK AX? t<B &h[n "5 hI9 $h9ng:
Kinh &hK AX? t<B &h[n "5 hI9 $h9ng th9 hàng nR- .à 2:j$ tKnh thu? tw l*
2Onh -g$ $G, gi4 t<O $Rn h3 7hi -9, T<?ng C94 t<Bnh "ử JNng W -g$ &hK AX? t<B
"€ 2:j$ H3i nghO nhà $h9ng $: C9'1t 2Onh -g$ th9 $N th_ 2X- AX? ng9'ên tT$
-g$ 2/ng g/& nà' t:(ng gng .ới &h[n Ji*n tK$h "5 hI9 <iêng $G, ting $hG "5
hI9 t<?ng nhà $h9ng $: .à nh9 $[9 AX? t<B thU$ t1 Mg$ &hK AX? t<B $h? nhIng
nR- 2[9 nh: ",9 :
H +#i .ới nhà L t[ng : QWLx -3t nR-
H +#i .ới nhà QP t[ng : MWPx -3t nR-
M VhK C9Xn lq .@n hành nhà $h9ng $:
H +#i .ới nhà L t[ng : MPPPPP 2EngFth4ng
H +#i .ới nhà QP t[ng : ePPPPP 2EngFth4ng
e VhK t<ông giI Zu 26& W Zu -4' .à ôtô
H Xu 26& : ePPPP 2EngFth4ng
H Xu -4' : LPPPP 2EngFth4ng
H Ch‰ 2@9 Zu ôtô 7hông $/ -4i $hu
Œ Xu n $h‰ t<5 Z9#ng : ePPPPP 2EngFth4ng
Œ Xu J:ới Qm $h‰ : eLPPPP 2EngFth4ng
Œ Xu ti Qm $h‰ t<5 lên : fPPPPP 2EngFth4ng
H Ch‰ 2@9 Zu ôtô $/ -4i $hu $/ -g$ &hK g%& M l[n $h‰ 2@9 Zu 7hông $/ -4i
$hu
Đ/D2 e^ ,h'n d/In $vch $h2ộc yH hz2= y• dtn# ch2n# $.on# *+ n#o+/ nh+
ch2n# c3€ ph'n d/In $vch $h2ộc yH hz2 ./Vn# cJK chJ 1'2 $3= cJK c-c chJ yH
hz2 Eh-c ^
Q Vh[n "5 hI9 $h9ng $G, nhà $h9ng $: A,? gE- :
,` Hành l,ngW $[9 th,ng A3W $[9 th,ng -4'W l#i 2i $h9ng W -4i nhà .à h*
th#ng $ông t<Bnh ng[- $G, nhà $h9ng $:
A` Thi1t AO &hYng $h#ng $h4' W th9 lôi { h* th#ng thi1t AO 2i*n n:ớ$ $h9ng
t<?ng nhà $h9ng $:
$` H* th#ng h6 t[ng 7} th9@t Aên ng?ài nh:ng 2:j$ 71t n#i .ới nhà $h9ng
$: .à h* th#ng t:;ng <à? W "Dn .:;n $G, 7h9 $h9ng $:
M Vh[n tài "Xn th93$ "5 hI9 <iêng $G, $hG 2[9 t: 7h9 $h9ng $: ST$ >(n
A,? gE-: nhà JO$h .NW nhà A,n C9Xn lqW nhà AX? .*W nhà 2_ Zu .à $4$ $ông t<Bnh
ti*n K$h 7h4$
e C4$ &h[n th93$ "5 hI9 <iêng $G, $4$ $hG "5 hI9 7h4$ : t<6- 2i*n W t<6-
A(- W 2:;ng W ht W h* th#ng $%& th?4t n:ớ$ Aên ng?ài nhà $h9ng $: W h* th#ng
2i*n $G, 7h9 $h9ng $:
Đ/D2 i^ r2% 1{nh *D */Ic y•K 1&/= l& y2n# l4n nộ/ w2% w24n l~ y• dtn#
nh+ ch2n# c3 *+ Wộ$ y_ w2% 1{nh Eh-c
SXn N3i C9' nà' J? Công t' CV XD' JUng .à Vh4t t<i_n 2[9 t: HXi VhYng
A,n hành thu? b9' $h1 C9Xn lq "ử JNng nhà $h9ng $: J? S3 XD' JUng A,n hành
t6i b9'1t 2Onh "# PyFMPPyFb+HSX! ngà' MyFLFMPPy
SXn N3i C9' nà' 2:j$ gửi tới $4$ 2#i t:jng -9, nhà t<:ớ$ 7hi 7q 71t hj&
2Eng -9, nhà 2_ là- $( "5 thU$ hi*n $4$ C9' 2Onh $G, 7h9 $h9ng $: ST$ >(n
T<?ng C94 t<Bnh thU$ hi*n W Công t' CV XD' JUng .à Vh4t t<i_n 2[9 t: HXi
VhYng $Rn $g .à? tBnh hBnh thU$ t1 .à thông C9, H3i nghO nhà $h9ng $: 2_ 2_
2i)9 $h0nh W Ad Z9ng $4$ C9' 2Onh t<?ng N3i C9' C9Xn lq "ử JNng nhà $h9ng $:
ST$ >(n nà' $h? &h^ hj&
CÔNG TY CP XÂY DNG !À PH"T T#I$N %&U TƯ HẢI PH'NG

....... TM/UBND phường.................Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN HỘ KHẨU......................... 2.........Tuổi:........................................................................................................................... Quận ....... Chủ tịch Tổ dân phố.................................... tháng .......................................................................................... Hộ khẩu thường trú tại:...................... Tổ trưởng .... ......Tuổi:............ Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay: .......................................................................................................... Nơi ở hiện tại:............................ 5..........Tuổi:........................... ................................................................Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ ........................................................... THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA HỘ GIA Đ̀NH..................................................... nhân khẩu và tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình: ............................................................................ Số sổ hộ khẩu............................................................./...............................................................Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5 m2 sử dụng/người Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai............................................Tự do .. Hải Phòng Họ và tên chủ hộ:..Tuổi:........... người Họ và tên các thành viên trong hộ: 1............. Họ và tên: . 4...... Họ và tên: .......................................................... ngày .............. Số thành viên trong hộ gia đình...................................Tuổi:.... 3.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ............................ Họ và tên: ............................... Họ và tên: ................................................ CÁ NHÂN (Dùng để mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp) Kính gửi: UBND phường ........................................... Hải Phòng....................... Họ và tên: .....năm 2010 Người viết đơn Xác nhận về hộ khẩu........................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->