MẪU HỒ SƠ MUA NHÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
MUA NHÀ Ở CHUNG CƯ BẮC SƠN

Kớnh gửi : Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng
Tên tôi là
CMND số
Nơi cấp
Nghề nghiệp

: ..............................................................................................
: .......... ..........................cấp ngày...........................................
: ..............................................................................................
: ...................................Đang làm việc
Đó nghỉ chế độ

Nơi công tác
Nơi ở hiện tại
Hộ khẩu thường trú
Số thành viên trong hộ
Thu nhập bình quân là

: ..........................................................................................
: ..............................................................................................
: ..............................................................................................
: ..............................................................................................
: .......................................triệu đồng/người/tháng.

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau:
- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu riêng
- Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5 m2 sử dụng/người
Tôi làm đơn này đề nghị mua 01 căn hộ tại Chung cư Bắc Sơn thuộc Khu đô thị Cựu
Viên - Phường Bắc Sơn , quận Kiến An - thành phố Hải Phòng.
Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước và cam đoan những lời khai trong
đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã
kê khai .
Hải Phòng, ngày ....... tháng ......năm 2010
Người viết đơn

...............Tuổi:.................................................................................../........................................................................................................... Họ và tên: .................................................... Tổ trưởng .........................................................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ......Tự do ................................ Số sổ hộ khẩu................. Họ và tên: ........ Họ và tên: ............................................................................................. ........................... Họ và tên: ...................... Họ và tên: ..................................................................................... 5..........................................Có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5 m2 sử dụng/người Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai................................................................. người Họ và tên các thành viên trong hộ: 1....... Quận ................năm 2010 Người viết đơn Xác nhận về hộ khẩu........... Hộ khẩu thường trú tại:......................................Tuổi:....Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN HỘ KHẨU......................... Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay: ............ Hải Phòng... 3................................................. CÁ NHÂN (Dùng để mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp) Kính gửi: UBND phường ...........Tuổi:........................ 2................Tuổi:.................... 4............... Nơi ở hiện tại:..............................................................Tuổi:........................................................................... ngày .............................................................. THỰC TRẠNG NHÀ Ở CỦA HỘ GIA Đ̀NH..Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ .............................................. nhân khẩu và tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình: .................. Chủ tịch Tổ dân phố.................................................... tháng ...................... Số thành viên trong hộ gia đình... TM/UBND phường............................................ .......................................... Hải Phòng Họ và tên chủ hộ:....

............................ Nơi công tác:.........................................................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ....................... Thu nhập :........ Đối với người lao động tự do và kinh doanh cá thể do UBND cấp phường .............triệu đồng/tháng Hải Phòng........................................................................................................Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dùng để xét tiêu chuẩn mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp) Tên đơn vị Địa chỉ Đại diện Chức vụ : ............................................................ ...................... cấp ngày............Tự do .................................. ngày ................năm 2010 Thủ trưởng đơn vị Ghi chú : Giấy xác nhận này do cơ quan .................. XÁC NHẬN Ông (bà) : ............................................................................................................................................................... ............................................ ...................................................................... Nơi cấp : ... ............................ : .................................................... ................................. tháng ....................... đơn vị nơi từng thành viên trong hộ gia đình đang làm việc xác nhận ............... : ..................................................................................... : .. Nghề nghiệp:................. ........................................... CMND số : ..................... ...................

.....Hạnh phúc ------------- -------------- Hải Phòng..Căn cứ Quyết định 67/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị . CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .. .....Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 27/10/2003 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao đất cho Công ty Xây dựng và PTĐT thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị Cựu Viên . của Sở Xây dựng Hải Phòng về việc Phê duyệt danh sách đối tượng được mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu chung cư Bắc Sơn .Căn cứ Thông báo số ...Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 03/09/2009 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị và nhà ở Cựu Viên và Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu chung cư Bắc Sơn ..Căn cứ Quyết định số …… ngày ……của HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng về Phê duyệt dự án đầu tư Khu chung cư Bắc Sơn.xác nhận về đối tượng và nghề nghiệp . không cần xác nhận về mức thu nhập . ... ........Tự do ...... ngày…… tháng…… năm 2010 Số:……/HĐMBN-CDI HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CHUNG CƯ BẮC SƠN - Căn cứ Luật nhà ở năm 2005 .. ... ngày ..Căn cứ Đơn đăng ký mua nhà ở chung cư Bắc Sơn của ………………. .Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn việc bán nhà cho người có thu nhập thấp . ..

lôgia và được tính từ tim tường ngăn chia giữa hai căn hộ và tim tường giữa căn hộ và hành lang. Địa chỉ : Số 5 Lạch Tray Điện thoại : 031.Hôm nay...3847034 Fax : 031. lối đi. ngày.3846936 Đại diện : Nguyễn Ngọc Thành. Điều 2. Các đặc điểm khác nêu tại Phần mô tả căn hộ đính kèm theo hợp đồng . mặt ngoài của căn hộ.. Chức vụ : Tổng Giám đốc BÊN MUA Họ và tên : CMND số : Hộ khẩu thường trú : Địa chỉ hiện tại : Điện thoại : Tài khoản : Hai bên thoả thuận giao kết hợp đồng với những điều khoản và điều kiện sau: Điều 1: Nội dung mua bán Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua 01 căn hộ thuộc chung cư Bắc Sơn với những đặc điểm dưới đây: Căn hộ số: ……………… Tầng :………………Nhà:…………………………… Diện tích sàn căn hộ: …………………………m2 Diện tích sàn căn hộ bao gồm cả ban công. Giá bán căn hộ và phương thức thanh toán ...năm 2010.tháng. tại Cụng ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng gồm có đại diện các bên mua bán như sau : BÊN BÁN Đơn vị : Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng.

c) Có quyền ngừng hoặc yêu cầu các nhà cung cấp ngừng cung cấp điện. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 1.00. Chất lượng công trình Bên bán cam kết bảo đảm chất lượng theo đúng quy định của pháp luật về Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lư chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi.đồng trước khi giao nhận nhà . giá trị thanh toán từng đợt theo tỷ lệ % trên tổng giá bán căn hộ được quy định như sau: a) Đợt 1 thanh toán 30% là ………………đồng sau khi hai bên ký kết hợp đồng b) Đợt 2 thanh toán 50% là ………………đồng trước khi hoàn thiện căn hộ c) Đợt 3 thanh toán 20% là ………………. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam . Điều 3.0000294 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng 3.1. . 2. Phương thức thanh toán: Bên mua thanh toán cho Bên bán theo 3 đợt. nước và các dịch vụ tiện ích khác nếu Bên mua vi phạm nghiêm trọng bản Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư Bắc Sơn đính kèm theo Hợp đồng này. b) Yêu cầu Bên mua nhận nhà đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.10. bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành. Quyền của Bên bán a) Yêu cầu Bên mua trả tiền mua nhà đúng thời hạn ghi trong hợp đồng. Giá bán căn hộ : Bằng chữ : Giá bán căn hộ nói trên không bao gồm phần sử dụng chung và kinh phí dùng cho việc bảo trì phần sử dụng chung của ngôi nhà và các công trình tiện ích của khu chung cư . Tất cả các khoản thanh toán theo hợp đồng này có thể trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên bán theo địa chỉ sau: Đơn vị : Công ty CP Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng Tài khoản số : 321. Điều 4.

b) Thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân theo các quy định về pháp luật xây dựng. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua 1. Điều 5. Quyền của Bên mua: a) Nhận căn hộ có chất lượng với các thiết bị. Bên mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường .2. tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Điều 3 hợp đồng này. Nghĩa vụ của Bên mua a) Không được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng căn hộ (công năng căn hộ) theo quy định của pháp luật về nhà ở. c) Thanh toán các khoản thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật như nội dung nêu tại Điều 6 của hợp đồng này. . g) Có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyÒn së h÷u nhµ cho Bên mua căn hộ và bàn giao các giấy tờ có liên quan đến căn hộ cho Bên mua sau khi Bên mua đã thanh toán hết tiền mua nhà theo thỏa thuận. 2. đ) Chuyển giao căn hộ cho Bên mua đúng thời hạn kèm theo bản vẽ thiết kế tầng nhà có căn hộ và thiết kế kỹ thuật liên quan đến căn hộ. b) Thanh toán cho Bên bán tiền mua căn hộ theo những điều khoản và điều kiện quy định tại Điều 2 của hợp đồng này. Thực hiện bảo hành đối với căn hộ và nhà chung cư Bắc Sơn theo quy định nêu tại Điều 9 của hợp đồng này. vật liệu nêu tại Phần mô tả căn hộ đính kèm hợp đồng này và bản vẽ hồ sơ thiết kế theo đúng thời hạn nêu tại Điều 8 của hợp đồng này. c) Sử dụng các dịch vụ hạ tầng do ®¬n vÞ dịch vụ cung cấp trực tiếp hoặc thông qua Bên bán sau khi nhận bàn giao căn hộ. kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật theo đúng thiết kế. e) Thuê tổ chức tư vấn kiểm định chất lượng độc lập đánh giá sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng. d) Bảo quản nhà ở đã bán trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên mua. b) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ theo thời hạn quy định của pháp luật hiện hành. c) Kiểm tra. Nghĩa vụ của Bên bán a) Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch tổng thể đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. đảm bảo khi bàn giao. giám sát việc xây dựng căn hộ để đảm bảo chất lượng xây dựng.

e) Thực hiện đúng các quy định tại bản Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư Bắc Sơn đính kèm theo Hợp đồng này. tr«ng gi÷ xe .Bảo hành 1.Chậm trễ trong việc thanh toán và chậm trễ trong việc giao nhà Bên b¸n bồi thường cho Bên mua kho¶n tiÒn tÝnh b»ng l·i suÊt tiÒn göi t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i cña sè tiÒn Bªn mua ®· thanh to¸n gi¸ trị mua căn hộ trong thời gian chËm giao nhµ. h) Chỉ được thực hiện các giao dịch nhà ở chung cư Bắc Sơn theo quy định tại Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn việc bán. lÖ phÝ cấp giấy chứng nhận quyÒn së h÷u nhµ . g) Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban qu¶n lý khu chung c B¾c S¬n trong việc bảo trì. Trường hợp thay thế thì phải đảm bảo các thiết bị. 2. lệ phí phải nộp Bên mua có trách nhiệm nộp lệ phí c«ng chøng (nÕu cã). vÖ sinh m«i trêng .Giao nhận căn hộ 1. lệ phí trước bạ theo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc . Thuế và các khoản phí. . thông tin liên lạc . quản lý vận hành nhà chung cư Bắc Sơn. Bên bán có trách nhiệm bàn giao căn hộ cho Bên mua vào thời gian:……… 2. truyền hình cáp. vật liệu nêu tại Phần mô tả căn hộ đính kèm Hợp đồng này. Bên bán bảo hành công trình trong 36 tháng. Điều 7 .d) Thanh toán các khoản chi phí dịch vụ như: điện. kể từ ngày c«ng tr×nh ®· ®îc x©y dùng xong ®Ó nghiÖm thu bàn giao ®a vµo sö dông . vật liệu cùng loại. Điều 6. đ) Thanh toán kinh phí quản lý vận hành vµ phÝ b¶o tr× hµng n¨m theo quy định tại điểm 4 vµ ®iÓm 5 Điều 11 của Hợp đồng này. Căn hộ được sử dụng các thiết bị. có chất lượng tương đương. cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị của Bộ Xây dựng. Bên mua bồi thường cho Bên bán kho¶n tiÒn tÝnh b»ng l·i suÊt tiÒn vay cña ng©n hµng th¬ng m¹i cña sè tiÒn Bªn mua ph¶i thanh to¸n trong thời gian chËm thanh to¸n. nước. Điều 8 . Việc bảo hành được thực hiện bằng phương thức thay thế hoặc sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng trở lại tình trạng tại thời điểm bàn giao căn hộ. cho thuê. Điều 9 .

trạm điện. sử dụng sai hoặc tự ý sửa chữa thay đổi. Người nhận chuyển nhượng lại nhà ở chung cư Bắc Sơn theo quy định tại Khoản 1 của Điều này được hưởng quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên mua quy định trong hợp đồng này và trong bản Nội quy quản lý sử dụng nhà ở chung cư Bắc Sơn đính kèm theo hợp đồng này. Bên mua có trách nhiệm kịp thời thông báo cho Bên bán khi có hư hỏng thuộc diện được bảo hành. ®iÖn tho¹i . thang máy. việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiệm của Bên mua. Bên mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích sàn căn hộ là ……m2 và được sử dụng đối với các phần thuộc sở hữu chung cña ng«i nhµ gồm: hành lang. söa ch÷a c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc së h÷u . phần sở hữu chung nhà ở chung cư Bắc Sơn bị hư hỏng do thiên tai. Bên mua chỉ được chuyển nhượng cho Nhà nước hoặc cho chủ đầu tư hoặc cho đối tượng được mua nhà ở chung cư Bắc Sơn theo quy định của pháp luật. vÖ sinh cña ngêi sö dông vµ c¸c chi phÝ söa ch÷a . truyÒn h×nh .3. nhà bảo vệ. 4. 2.Chuyển giao quyền và nghĩa vụ 1. níc . nhà để xe. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp căn hộ. địch họa hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng. PhÝ b¶o tr× phÇn së h÷u chung ®îc tÝnh theo tû lÖ % gi¸ trÞ c¨n hé khi mua . 3. Trong thời hạn 10 năm kể từ khi ký kết hợp đồng. 5. các khu nhµ dịch vụ cña khu chung c . Møc phÝ nµy kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ sö dông ®iÖn . vỉa hè . b¶o tr× c«ng tr×nh cña phÇn së h÷u chung theo ®Þnh kú sö dông . hÖ thèng c«ng tr×nh ngÇm . 4. Các diện tích và hạng mục công trình thuộc quyền sở hữu riêng của Bên bán gåm : nhà ban quản lý. phần sở hữu chung và các công trình dịch vụ của toà nhà chung cư Bắc Sơn 1. phÝ qu¶n lý dùng ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c quản lý vận hành nhà chung cư Bắc Sơn vµ ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong Néi quy qu¶n lý sö dông nhµ chung c kÌm theo Hîp ®ång nµy . 5. Điều 10 . hÖ thèng ®iÖn níc cña khu chung c . PhÝ b¶o tr× dïng ®Ó chi phÝ cho c«ng t¸c duy tu . PhÝ qu¶n lý do Ban qu¶n lý khu chung c trùc tiÕp thu theo ®Þnh kú hµng th¸ng. thiết bị chống cháy nổ. do Ban qu¶n lý khu chung c thu trùc tiÕp theo ®Þnh kú hµng n¨m .Cam kết đối với phần sở hữu riêng. Điều 11 . s©n vên cña khu chung c . thu lôi cña ng«i nhµ vµ hÖ thèng têng rµo . Sau thời hạn bảo hành được quy định ở trên. đường giao th«ng . Các diện tích vµ h¹ng môc c«ng tr×nh thuộc quyÒn qu¶n lý cña c¸c c¬ quan nhµ níc nh : trạm bơm nước. 2. lối đi chung. thang bé . b¶o dìng . m¸i nhµ .

....... 2.. Ngày có hiệu lực và số bản của hợp đồng 1. Hợp đồng này sẽ được lập thành 06 bản gốc. Các Bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong hợp đồng này... Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp 1.. Mọi sửa đổi... Các bên sẽ trợ giúp và hợp tác với nhau trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.... BÊN MUA BÊN BÁN ...... bổ sung đối với hợp đồng này đều phải được Bên bán và Bên mua thoả thuận bằng văn bản Điều 14.. Điều 15. Mọi tranh chấp liên quan hoặc phát sinh từ hợp đồng này sẽ được bàn bạc giải quyết trên tinh thần thương lượng. các bản hợp đồng này có nội dung và giá trị pháp lý ngang nhau.. Trong trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng hoà giải.chung cña khu chung c vµ ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i Néi quy qu¶n lý sö dông nhµ chung c kÌm theo Hîp ®ång nµy .. 2.... Các Phần mô tả căn hộ và bản Nội quy quản lý sử dụng nhà chung c Bắc Sơn đính kèm là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.. gửi ngân hàng làm thủ tục vay vốn 01 bản... 2...... Chấm dứt Hợp đồng Hợp đồng sẽ chấm dứt bằng văn bản.. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ../.. Điều 12..... Bên bán giữ 04 bản. các bên có thể đưa tranh chấp ra Toà án để giải quyết theo quy định của pháp luật.... Các Bên đã đọc kỹ và thống nhất các nội dung ghi trong Phần mô tả căn hộ và bản Nội quy qu¶n lý sö dông nhµ chung c B¾c S¬n ... trong các trường hợp sau: a) Bên mua chậm trễ thanh toán tiền mua nhà quá 03 tháng. hoà giải giữa hai bên... Điều 13... Bên mua giữ 01 bản... b) Bên bán giao nhà chậm theo hợp đồng quá 03 tháng... Thoả thuận chung 1.. 3........

6. tổ chức khác liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư Bắc Sơn. cho cơ quan quản lý chuyên ngành của thành phố theo quy định . Công ty CP Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng là chủ đầu tư của dự án có trách nhiệm thành lập Ban quản lý khu chung cư Bắc Sơn có chức năng và chuyên môn để thay mặt chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành khu chung cư Bắc Sơn theo các quy định của Nhà nước . 2. Bàn giao hệ thống hạ tầng bên ngoài nhà chung cư như đường . người sử dụng nhà chung cư. Điều 2. hệ thống điện chiếu sáng . Trách nhiệm của Chủ đầu tư 1. 3. 5.. . Phạm vi và đối tượng áp dụng Bản Nội quy này quy định các nội dung về quản lý sử dụng nhà chung cư Bắc Sơn được áp dụng đối với các chủ sở hữu. hệ thống cấp thoát nước ... 4. Bàn giao 01 bộ bản vẽ hoàn công và hồ sơ có liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư đối với phần sở hữu chung cho Ban quản lý nhà chung cư lưu giữ. hè .NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ BẮC SƠN Điều 1.Trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Ban quản lý chung cư nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành khu chung cư Bắc Sơn theo các quy định nêu tại bản Nội quy này . thực hiện quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy định của pháp luật hiện hành .Chủ trì tổ chức Hội nghị nhà chung cư và cử người tham gia Ban quản trị nhà chung cư Bắc Sơn . Hướng dẫn việc sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị trong nhà chung cư cho người sử dụng nhà chung cư. chủ đầu tư hoặc các cá nhân. Thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong nhà của khu chung cư Bắc Sơn theo quy định tại khoản 1 Điều 54 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

h) Phối hợp với Ban quản trị nhà chung cư . Ban quản lý chung cư Bắc Sơn 1.7. e) Đề nghị các cơ quan cấp điện. nước và các công trình tiện ích khác nếu chủ sở hữu căn hộ hoặc các thành viên của căn hộ vi phạm nghiêm trọng các quy định tại bản Nội quy này. lấy ý kiến của người sử dụng nhà chung cư về việc cung cấp dịch vụ cho nhà chung cư . c) Định kỳ kiểm tra cụ thể. d) Thực hiện ngay việc ngăn ngừa nguy cơ gây thiệt hại cho người sử dụng nhà chung cư và tổ chức sửa chữa bất kỳ chi tiết nào của phần sở hữu chung hoặc trang thiết bị dùng chung trong nhà chung cư bị hư hỏng đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động được bình thường. g) Định kỳ 12 tháng một lần. đúng hạn chi phí quản lý vận hành nhà chung cư và vi phạm các quy định của bản Nội quy này mà không khắc phục. quy phạm quy định . Điều 3. trật tự và các vấn đề có liên quan khác trong quá trình quản lý vận hành nhà chung cư. vệ sinh. Ban quản lý chung cư Bắc Sơn là đơn vị được Chủ đầu tư quyết định thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành nhà chung cư này đảm bảo an toàn. hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung của nhà chung cư . những điều cần chú ý cho người sử dụng khi bắt đầu sử dụng nhà chung cư. bộ phận của nhà chung cư để thực hiện việc quản lý vận hành nhà chung cư. 3. tiêu chuẩn. hướng dẫn việc lắp đặt các trang thiết bị thuộc phần sở hữu riêng vào hệ thống trang thiết bị dùng chung trong nhà chung cư. giám sát việc cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với các doanh nghiệp nêu trên để đảm bảo thực hiện theo hợp đồng đã ký. Được quyền ngừng cung cấp hoặc yêu cầu các nhà cung cấp ngừng cung cấp điện. máy bơm nước. Cung cấp các dịch vụ (bảo vệ. chính quyền địa phương và tổ dân phố trong việc bảo vệ an ninh. báo cáo công khai về công tác quản lý vận hành nhà chung cư . chi tiết. . Ban quản lý chung cư Bắc Sơn được ký kết hợp đồng phụ với các doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ cho nhà chung cư (nếu có). 2. đ) Thu phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư hàng tháng theo quy định khi được Chủ đầu tư uỷ quyền. nước ngừng cung cấp. nếu người sử dụng nhà chung cư không thực hiện đóng góp đầy đủ. b) Thông báo bằng văn bản về những yêu cầu. Trách nhiệm của Ban quản lý chung cư Bắc Sơn : a) Thực hiện quản lý việc điều khiển. duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị (bao gồm thang máy. thu gom rác thải. máy phát điện dự phòng. diệt côn trùng và các dịch vụ khác) đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường.

Ban quản trị nhà chung cư Bắc Sơn do Hội nghị nhà chung cư bầu ra. chi tài chính về quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư do Ban quản lý chung cư Bắc Sơn thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và báo cáo với Hội nghị nhà chung cư theo quy định tại điểm a khoản này. c) Thu thập. 4. Ban quản trị nhà chung cư 1. h) Định kỳ 12 tháng một lần. kiến nghị của người sử dụng liên quan tới việc quản lý sử dụng để phản ánh với Ban quản lý chung cư Bắc Sơn . tạo điều kiện để Ban quản lý chung cư Bắc Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ . giám sát việc thanh toán và thanh lý hợp đồng với đơn vị cung cấp các dịch vụ bảo trì nhà chung cư. . tổ chức. báo cáo kết quả công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trong thời gian giữa hai kỳ Hội nghị. Ban quản trị lấy ý kiến của người sử dụng nhà chung cư làm cơ sở để đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của Ban quản lý chung cư Bắc Sơn . cá nhân có liên quan xem xét giải quyết. i) Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao. giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong khu chung cư Bắc Sơn . e) Kiểm tra các báo cáo thu. tổ dân phố và Ban quản lý chung cư Bắc Sơn trong việc xây dựng nếp sống văn minh. 3. quyết định theo đa số. tổng hợp ý kiến. người sử dụng nhà chung cư và đại diện Ban quản lý chung cư Bắc Sơn . giám sát việc quản lý vận hành và bảo trì nhà chung cư của Ban quản lý chung cư Bắc Sơn . bao gồm đại diện các chủ sở hữu. g) Phối hợp với chính quyền địa phương.Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản trị nhà chung cư Bắc Sơn a) Chủ trì Hội nghị nhà chung cư. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban quản trị tối đa là 03 năm kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp quận ký quyết định công nhận. b) Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người sử dụng nhà chung cư trong việc sử dụng nhà chung cư. Tham gia nghiệm thu. đ) Phối hợp và hỗ trợ Ban quản lý chung cư Bắc Sơn trong việc thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư. kiểm tra đôn đốc người sử dụng nhà chung cư thực hiện đúng bản Nội quy này và các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư. Ban quản trị chung cư Bắc Sơn hoạt động theo nguyên tắc tập thể. các cơ quan chức năng. Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu căn hộ a) Quyền sở hữu đối với phần diện tích sàn căn hộ đã mua theo hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và người sử dụng căn hộ 1. 2. d) Theo dõi.

đúng thời hạn kinh phí quản lý. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà chung cư . l) Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại đối với phần sở hữu chung hoặc phần sở hữu riêng của người sử dụng nhà chung cư khác bị hư hỏng do mình gây ra. phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong nhà chung cư. vận hành. l của khoản 1 Điều này. h) Chấp hành nội quy. vệ sinh công cộng. thực hiện đúng các quy định về phòng chống cháy. nổ. đ) Có trách nhiệm bảo trì đối với phần sở hữu riêng. b) Yêu cầu chủ sở hữu cung cấp bản Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư và các thông tin liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà chung cư. g) Tạo điều kiện thuận lợi để Ban quản lý chung cư thực hiện việc vận hành và bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. chữa cháy. khi bảo trì hoặc sửa chữa phần sở hữu riêng phải thực hiện theo hướng dẫn và quy định của Ban quản lý khu chung cư .b) Được quyền sử dụng diện tích thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư này. bảo trì phần sở hữu chung và các khoản kinh phí khác phải nộp theo quy định của nhà chung cư. k. quy định về quản lý việc sử dụng nhà chung cư. Điều 6. i. c) Tham gia Hội nghị nhà chung cư. công khai các nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư. tạm trú theo đúng quy định của pháp luật. c) Yêu cầu Ban quản lý chung cư cung cấp thông tin. 2. e) Đóng góp đầy đủ. k) Thông báo các quy định nêu tại bản Nội quy này cho người được uỷ quyền hợp pháp sử dụng căn hộ và các tổ chức. h. cá nhân khác có liên quan đến sử dụng căn hộ của mình. đ) Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các điểm g. bao gồm các diện tích quy định tại Điều 8 của bản Nội quy này. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng hợp pháp căn hộ a) Được sử dụng hợp pháp phần sở hữu riêng căn hộ khi được sự đồng ý của chủ sở hữu căn hộ và được sử dụng các phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư. đóng góp chi phí vận hành nhà chung cư trong trường hợp có thoả thuận với chủ sở hữu. d) Chấp hành đầy đủ những quy định của Ban quản lý chung cư và quyết định của Hội nghị nhà chung cư. an ninh trật tự. i) Thực hiện việc đăng ký tạm vắng. d) Chấp hành đầy đủ những quy định của Ban quản lý chung cư và quyết định của Hội nghị nhà chung cư.

hệ thống hạ tầng kỹ thuật. nhà chung cư trái với quy định. Các khoản phí.1. ô tô. đục phá căn hộ. vũ trường. gia cầm trong khu vực thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung. tháo dỡ hoặc làm thay đổi phần kết cấu chịu lực. 6. 8. gia cầm trong khu vực thuộc sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng làm ảnh hưởng tới trật tự. 2. mỹ quan và môi trường sống của các hộ khác và khu vực công cộng (nếu nuôi vật cảnh thì phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật). Trong quá trình sử dụng . Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng trái với mục đích quy định.0% một năm . trị an nhà chung cư. Kinh doanh các ngành nghề và các loại hàng hoá dễ gây cháy. 9. vẽ trái quy định hoặc có những hành vi khác mà pháp luật không cho phép. Ban quản lý chung cư ) Điều 7. sửa chữa xe máy. 5. Gây tiếng ồn quá mức quy định. ô nhiễm môi trường. chăn nuôi gia súc. làm ảnh hưởng đến trật tự. Quảng cáo. nổ (kinh doanh hàn. kiến trúc bên ngoài của nhà chung cư. 10. dột. gây thấm. sử dụng vật liệu hoặc màu sắc trên mặt ngoài căn hộ.Đối với nhà 10 tầng : 2. Xả rác thải. 4. thiết kế của phần sở hữu riêng hoặc phần sử dụng riêng (xây tường ngăn lên mặt sàn. Phí bảo trì phần sở hữu chung: Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung thu hàng năm và được tính theo tỷ lệ định mức của giá trị căn hộ khi mua . vật liệu nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm khác). ga.5% một năm . nước thải. Sử dụng không đúng mục đích kinh phí quản lý vận hành và kinh phí bảo trì nhà chung cư (áp dụng đối với Chủ đầu tư. chiếm dụng diện tích. Mức phí bảo trì cho những năm đầu như sau : . thay đổi kết cấu. cơi nới diện tích dưới mọi hình thức). Nuôi gia súc. Phân chia. khí thải. di chuyển các trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật gắn với phần sở hữu chung. Kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn. lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm khác). Cơi nới. mức phí bảo trì sẽ được Hội nghị nhà chung cư quyết định mức thu cụ thể đảm bảo nguyên tắc mức đóng góp này tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của từng chủ sở hữu trong nhà chung cư và nhu cầu bảo trì thực tế . 3. viết. không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung dưới mọi hình thức.Đối với nhà 5 tầng : 1. cải tạo. chuyển đổi phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung trái quy định. ô nhiễm môi trường (nhà hàng karaok. mức phí phải đóng góp 1. 7. chất độc hại bừa bãi. đục phá. trang thiết bị sử dụng chung.

trạm bơm . hệ thống điện của khu chung cư . sử dụng chung trong và ngoài nhà chung cư.Đối với nhà 5 tầng .2.Chỗ đậu xe ôtô không có mái che * Xe 7 chỗ trở xuống : 300.000 đồng/tháng .Chỗ đậu xe ôtô có mái che có mức phí gấp 2 lần chỗ đậu xe không có mái che . hè . Điều 8. của các chủ sở hữu khác . Các phần thuộc sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác : trạm điện . Trong quá trình thực hiện . Công ty CP Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng căn cứ vào tình hình thực tế và thông qua Hội nghị nhà chung cư để để . lối đi chung . Phần sở hữu chung của nhà chung cư bao gồm : a) Hành lang. hệ thống cấp thoát nước bên ngoài nhà chung cư . cầu thang máy.000 đồng/tháng : 300. phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. xe máy và ôtô . nhà ban quản lý. nhà bảo vệ. 3. cầu thang bộ. 1. Bản Nội quy này được gửi tới các đối tượng mua nhà trước khi ký kết hợp đồng mua nhà để làm cơ sở thực hiện các quy định của khu chung cư Bắc Sơn . sân vườn của khu chung cư 2. Phí trông giữ xe đạp . nhà để xe và các công trình tiện ích khác .000 đồng/tháng 3.Đối với nhà 10 tầng : 200. hệ thống thiết bị điện nước chung trong nhà chung cư . bổ sung bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư và một số quy định khác Bản Nội quy này do Công ty CP Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng ban hành theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 . Quy định về việc sửa đổi. mái nhà và hệ thống công trình ngầm của nhà chung cư b) Thiết bị phòng chống cháy . Phần tài sản thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư khu chung cư Bắc Sơn bao gồm: nhà dịch vụ. c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư và hệ thống tường rào .000 đồng/tháng * Xe dưới 16 chỗ : 350.Xe đạp : 30.000 đồng/tháng . đường .000 đồng/tháng * Xe từ 16 chỗ trở lên : 400.000 đồng/tháng . Phí quản lý vận hành nhà chung cư . Điều 9. Phần diện tích thuộc sở hữu. thu lôi .Xe máy : 50.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG . bổ xung các quy định trong Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư Bắc Sơn này cho phù hợp .điều chỉnh .