Hư ng D n S D ng Yahoo!

Messenger T A->Z

S d ng Yahoo! Messenger, b n có th nói chuy n v i b n bè, g i và nh n file qua Internet, nh n b n tin c phi u, th i ti t, th thao… hoàn toàn mi n phí. Khi ã có ID và password Yahoo, b n s d dàng kh i ng và s d ng các ti n ích tuy t di u c a nó. A.T i Yahoo! Messenger: Bư c u tiên là t i và cài t chương trình Yahoo! Messenger (Các phiên b n trư c ây c a Yahoo! Messenger g i là Yahoo! Pager). N u ch có m t máy tính, b n có th cài t chương trình trong khi b n online mà không c n t i và lưu file trên ĩa. Tuy nhiên, b n có th mu n t i và lưu phòng trư ng h p ph i cài l i ho c cài trên nhi u máy. Th c hi n nh ng bư c này cài t Yahoo! Messenger: 1. K t n i Internet và vào trang ch Yahoo! 2. Nh p Messenger trên trang ch Yahoo! hi n th thông tin t i xu ng.

3. Trong ph n Quick Download, nh p Windows ho c ch n m t n n khác. Cách khác, b n có th nh p Get It Now và sau ó ch n n n. 4. Nh p Start Download. H p tho i File Download xu t hi n. Nó cung c p hai tuỳ ch n: Save This Program To Disk và Run This Program From Its Current Location. N u b n ch n Run This Program From Its Current Location và nh p OK, chương trình s folder t m th i trên máy tính c a b n và b t u cài t. ư c t i vào m t

N u b n ch n Save This Program To Disk thì h p tho i Save As xu t hi n. Ch n folder b n mu n lưu file vào và nh p OK. File s ư c t i xu ng v i uôi exe. N u b n lưu file trên desktop, hãy nh p vào bi u tư ng c a file b t u cài t. N u không, hãy tìm nơi lưu chương trình và ch y nó. B.Cài t Yahoo! Messenger: 1. Nh p Yes n u m t h p tho i thông báo yêu c u b n có mu n cài thông báo Yahoo! Messenger Welcome xu t hi n. 2. Nh p Next xem i u ki n s d ng chương trình.

t và ch y Yahoo! Messenger không. H p

3. Nh p I Accept. H p tho i Select Destination Directory xu t hi n. B n có th thay i nơi chương trình ư c cài t, nhưng Yahoo gi i thi u cho b n s d ng v trí m c nh trong thư m c Program Files. 4. Nh p Next ch p nh n v trí m c nh ó.

Thông báo Ready to Install xu t hi n có tuỳ ch n Run Automatically When I Start My Computer. N u b n tuỳ ch n này ư c ch n và b n có tài kho n Internet d ng quay s , Yahoo! Messenger s ch y khi b n kh i ng máy và t ng quay s vào Internet. N u b n không mu n k t n i vào Internet t ng hãy hu tuỳ ch n này. N u có tài kho n DSL, b n có th tuỳ ch n này m Yahoo! Messenger b t kỳ lúc nào. B n cũng có th thay i tuỳ ch n b ng cách s d ng Yahoo! Messenger Preferences. 5. Nh p Next và i cho t i khi chương trình ư c cài t xong.

6. Nh p nút Finish. N u b n không xoá h p ki m Show This Dialog In The Future thì h p này xu t hi n m i l n b n kh i ng Yahoo! Messenger. Nh p OK óng h p này và truy c p chương trình Messenger. Nh p ID và password Yahoo! c a b n, sau ó nh p nút Login ăng ký Messenger. ánh d u vào h p ki m Remember My ID & Password n u b n không mu n nh p l i password và ID m i khi b n kh i ng Yahoo! Messenger. N i k t vào Internet như b n thư ng th c hi n và sau ó nh p nút Try Again. Các tuỳ ch n LAN/Firewall dành cho nh ng ngư i s d ng k t n i vào Internet qua m ng c c b . N u b n cài t b t kỳ alert nào Yahoo! Messenger nh n, chúng s t ng xu t hi n khi b n m máy. C.G i thông báo: Bây gi b n vào Yahoo! Messenger và s n sàng g i m t thông báo cho ngư i s d ng Yahoo! khác. N u ngư i ó online và ch y Messenger, thông báo c a b n s hi n trên màn hình c a h . N u không thì Yahoo! s lưu thông báo cho t i khi ngư i nh n l n sau m vào Messenger. Theo nh ng bư c này g i m t thông báo:

1. Nh p nút Messsages và ch n Send Instant Messsage. 2. Trong h p To, gõ nh p ID Yahoo! c a ngư i b n mu n vi t thư cho ngư i ó. 3. N u b n có nhi u ID trong Yahoo!, hãy kéo danh sách From xu ng và ch n ID mà b n mu n g i thông báo. 4. Gõ nh p m t thông báo và nh p nút Send. Ngư i nh n có th nh p vào Reply m r ng h p thông báo, gõ nh p câu tr l i và nh p Send. Bây gi m t h p tho i g i vào xu t hi n trong h p trên c hai màn hình. N u ngư i nh n chưa n i máy vào Yahoo! Messenger khi b n g i thông báo, nó s n như là m t thông báo offline khi ngư i nh n n i máy vào. Trong khi nói chuy n trên Yahoo! Messenger, b n có th s d ng các nút thanh công c phía dư i c a s cu c àm tho i lưu, in và nh d ng các thông báo. Ch ng h n, nh p Save lưu toàn b cu c h i tho i dư i d ng m t file text. S d ng các nút gi ng như khi b n th c hi n trong Word. nh d ng text

D.B sung tên vào danh sách Friends: B ng cách b sung ID Yahoo! c a ngư i mu n liên l c vào danh sách Friends, b n s ư c báo t h online. Tương t , m t ngư i có th b sung ID c a b n vào danh sách Friends c a h .

ng m i khi

Nh p nút Add phía trên Messenger m h p tho i. Nh p ID Yahoo! c a ngư i mu n liên l c, nh p m t thông báo mô t t i sao b n mu n tên ngư i ó trong danh sách Friends và nh p OK. Ngư i nh n có th tr l i b ng cách nh p vào m t trong nh ng nút sau: - Ignore: không g i câu tr l i. - Profile: hi n th profile c a ngư i g i. - Accept: cho phép ư c b sung vào danh sách Friends c a ngư i g i. - Accept và Add: cho phép và cũng b sung tên ngư i g i vào danh sách Fiends c a ngư i nh n. - Deny: không cho phép. Khi m t ngư i online thì ID c a h xu t hi n dư i d ng ch in cư i xu t hi n bên trái tên. m trên danh sách Fiends và bi u tư ng m t

g i thông báo cho ngư i có tên trong danh sách Fiends, b n nh p úp vào ID c a h ho c nh p nó và sau ó ch n Send Instant Messsages trên danh sách Messsages. Trong khi nói chuy n, b n có th s d ng Menu Options phía cu i h p xem profile c a m t ngư i và b

sung h vào danh sách Friends c a b n, t o m t cu c nói chuy n th o lu n ho c b t ti ng nói.

u m t cu c nói chuy n có

E.Tham gia th o lu n ông ngư i: B n có th th c hi n conference chat khi m i nhi u ngư i tham gia vào cu c àm tho i Yahoo! Messenger dù b n có ang trò chuy n v i m t ngư i khác hay không. N u b n ang trò chuy n, hãy ch n Conference trên danh sách Options phía cu i c a s h p tho i. N u không hãy ch n Start A Conference trên menu Messenger. N u b n ang trò chuy n v i ai ó thì ID c a h xu t hi n trong Chat Invitation List. Tuy nhiên, b n có th xoá tên c a h kh i Chat Invitation List b ng cách ch n nó và nh p Remove. Ch n tên nh ng ngư i b n mu n m i t Friend List phía bên trái và sau ó nh p nút Add. m i m t ngư i chưa có tên trong danh sách, hãy gõ nh p ID c a h trong h p phía dư i h p Chat Invitation List và nh p vào nút Add. Cu i cùng, nh p nút invite yêu c u m i ngư i tham gia cu c th o lu n. Tham gia voice chat N u có micro và loa, b n có th nói và nghe nh ng ngư i cũng có micro và loa trên máy tính c a h . Cách nói và nghe theo như th này g i là voice chat (trò chuy n có ti ng nói). b t u voice chat, hãy s d ng m t trong 2 k thu t sau: - Kéo menu Options phía cu i c a s àm tho i và ch n Voice Chat.

- Ch n Start A Voice Chat trên menu Messenger. H p tho i Invite Friends To Voice Chat xu t hi n. Nó r t gi ng h p tho i Invite Friends To A Conference như trình bày ph n trư c. Ch nh ID Yahoo! c a ngư i b n mu n nói chuy n và sau ó nh p Invite m c a s Voice Chat. B n v n có th vi t và c nh ng thông báo như khi àm tho i Messenger chuNn cũng như có th nói và nghe nh ng ngư i tham gia khác. B n hãy nh p và gi nút Talk khi b n nói vào micro. Khi b n nói xong, hãy th con chu t tr l i. Khi ngư i khác tr l i thì ID c a h xu t hi n cùng v i c p volume thu ti ng. ngư i khác có th

N u không mu n gi nút Talk trong khi nói, b n hãy nh p nút Free Hands. Hãy nh r ng nh ng ngư i khác s nghe m i i u b n nói g n micro sau khi nút ó ư c nh p vào. B n có th s d ng b i u khi n trư t k bên nút Free Hands i u khi n volume c a micro. S d ng nút Mute t t loa và i u khi n volume c a loa. Th m chí trong Voice Chat, b n có th gõ nh p các thông báo n u b n không hài lòng v i ch t lư ng âm thanh. F.Nh n thông báo offline: Khi ai ó g i cho b n m t thông báo khi b n không online ho c không n i máy vào Yahoo! Messenger, Yahoo! s lưu các thông báo cho b n. Khi b n online, h p thông báo Offline xu t hi n. Ch n m t thông báo b n mu n tr l i và nh p nút Reply. N u không, b n có th nh n Delete. G.Dò tìm nh ng ngư i b n: B n ph i có ID Yahoo! c a m t ngư i g i cho h m t Toolbar ho c m i h tham gia cu c th o lu n. N u b n không bi t ID c a m t ngư i, b n có th tìm ki m nó b ng cách s d ng c tính Search For Friends. Dư i ây là cách s d ng: 1. Nh p Add m h p tho i Add. m h p tho i.

2. Nh p Search For Friends

3. Ch n h ng m c b n mu n s d ng trong ph n dò tìm c a b n: Name, Keyword, ho c Yahoo! ID. 4. Gõ nh p Text dò tìm trong h p Contains.

5. Ch n m t tuỳ thu c t danh sách phù h p Gender: Female, Male, ho c No Preference 6. Gõ nh p tu i tuỳ ý, v i các giá tr th p và cao theo yêu c u.

7. Ch n n u b n mu n dò tìm ch nh ng profile có hình nh.

8. Nh p nút Search. Danh sách nh ng ngư i phù h p v i tiêu chuNn dò tìm c a b n xu t hi n. B n có th b sung b t kỳ ai vào danh sách Friends c a b n. H.T o nhóm: Theo m c nh, danh sách Friends c a b n bao g m m t nhóm g i là Friends. Thay vì t p h p m i ngư i l i v i nh ng ngư i b n mu n liên l c thông tin trong m t thư m c, b n có th s p x p nh ng ngư i ti p xúc Yahoo! Messenger c a b n thành nhóm. B n có th mu n m t nhóm cho b n bè và m t nhóm khác cho nh ng ngư i làm ăn kinh doanh. t o m t nhóm, hãy th c hi n theo nh ng bư c sau: 1. Ch n Edit t c a s Messenger và sau ó nh p Group. 2. Trong h p v a xu t hi n, hãy gõ nh p tên nhóm m i. 3. Nh p Create A New Group m m t h p tho i.

4. Gõ nh p ID Yahoo! c a ngư i b n mu n b sung vào nhóm. 5. Gõ nh p thông báo m i ngư i ó tham gia vào nhóm.

6. Ch n ID c a b n t danh sách kéo xu ng. 7. Nh p Add A Friends m i ngư i ó tham gia vào danh sách, và sau ó ho c xoá tr ng các h p th m i m t ngư i khác ho c nh p Finish khi b n ã hoàn thành vi c m i nh ng thành viên khác. b n có

I.Thay i tr ng thái c a b n: M t ngư i online không có nghĩa là h ã tham gia vào cu c nói chuy n Yahoo! Messenger. Ch ng h n, h có th b n r n vi t e-mail ho c dò qua Internet và không mu n b qu y r y b i các thông báo g p. B n có th thay i tr ng thái online c a b n b ng cách kéo danh sách Status xu ng và ch n t nh ng tuỳ ch n hi n ra. Ngoài ra, m t thông báo Idle c bi t xu t hi n khi b n không s d ng máy tính kho ng vài phút. B n có th ch nh th i gian không s d ng trong h p Preferences. N u b n cho r ng không có thông báo tình tr ng nào phù h p, b n có th t o thông báo tình tr ng riêng c a b n. Hãy ch n New Status Messenger t danh sách Status m h p tho i. Gõ nh p thông báo b n mu n xu t hi n, ch n xem b n có mu n hi n th bi u tư ng Busy và sau ó nh p OK. Nh n tr giúp v i Yahoo! Messenger N u b n c n câu tr l i cho nh ng câu h i v cách s d ng Yahoo! Messenger, hãy kéo menu Help và ch n m t trong nh ng tuỳ ch n sau: - Messenger Help. - Messenger Instructions. - About Yahoo! Messenger. Hai tuỳ ch n u tiên n i k t b n v i Yahoo! và truy c p các trang h th ng Help trên Yahoo! Messenger.

S d ng Yahoo! Help nh n các th thu t v s d ng chương trình. Yahoo! Help ư c li t kê trong c a s Messenger (n u nó không ư c li t kê, b n có th m trên h p tho i Preferenes). Sau ây là cách s d ng Yahoo! Helper: 1. Nh p úp Yahoo! Helper m c a s thông báo. ng t h

2. Gõ nh p b t kỳ thông báo nào mà b n mu n và sau ó nh p Send. B n s nh n ư c câu tr l i t

th ng tr giúp Yahoo! 3. Gõ nh p m t thông báo khác và nh p Send. M t l i khuyên ho c ch d n 4. Ti p t c g i các thông báo nh n nh ng l i khuyên s d ng Messenger xu t hi n.

K.B qua các thông báo t c th i: N u c m th y b c b i v nh ng l i m i và các thông báo, b n có th ngăn ch n vi c ngư i ta g i chúng n cho b n sau này b ng cách b sung ID Yahoo! c a ngư i g i vào m t danh sách b qua ho c ch n khoá các thông báo kh i nh ng ngư i không trong danh sách Friends c a b n. Ch n Ignore List t Menu Edit và sau ó nh p Yahoo! Messenger Ignore List m h p tho i. Ch n tuỳ ch n phía trên h p. N u b n ch n b qua nh ng ngư i nào ó, hãy nh p Add. Trong h p tho i xu t hi n, hãy gõ nh p ID Yahoo! c a nh ng ngư i b n mu n b qua và sau ó nh p Ignore. L.M i b n bè ăng ký Yahoo!: Yahoo! Messenger là m t cách tuy t v i liên l c v i b n bè. Th c ra, cu c nói chuy n có ti ng nói gi ng như cu c g i i n tho i ư ng dài mi n phí. N u mu n nói chuy n v i nh ng ngư i không ph i là thành viên c a Yahoo!, b n có th g i cho h m t thư m i tham gia Yahoo! h có th b t u v i Yahoo! Messenger. Th c hi n theo nh ng bư c sau: 1. Nh p nút Messenger trên Yahoo! Messenger và ch n Invite A Friends To Sign Up 2. Gõ nh p a ch e-mail b n c a b n. vi t gi y m i. m m t trang.

3. Ch n ID Yahoo! b n mu n s d ng 4. Gõ nh p tên th c c a b n (tuỳ ý)

5. Gõ nh p thông báo m i b n c a b n tham gia (tuỳ ý). 6. Nh p Invite Friend. M.G i file: Trong khi online v i Yahoo! Messenger, b n có th g i và nh n file t b n bè c a b n. File mà b n g i ư c lưu trên máy tính Yahoo! cho t i khi ngư i nh n t i nó vào máy tính c a h . tránh vi c t i file b nhi m virus, ch m các file ư c g i n cho b n t ngu n tin c y. g i file qua Yahoo! Messenger, hãy th c hi n nh ng bư c sau: 1. N u ngư i ó ư c li t kê trong danh sách Friends c a b n, hãy nh p tên c a b n. 2. Ch n Send A File/Attachment t menu Messenger m h p tho i. ã có trong h p To. N u không, hãy gõ nh p ID c a

3. N u b n ch n m t tên t danh sách Friends thì ID c a h ngư i b n mu n g i file.

4. Hãy gõ nh p ư ng d n và tên file trong h p File To Send, ho c nh p Browse và xác 5.Gõ nh p m t thông báo ng n g n i kèm theo file ó. 6. Nh p Send.

nh trên ĩa c a b n.

H p Sending File xu t hi n. Sau khi file ư c chuy n xong, b n s nhìn th y m t thông báo xác nh n. Nh p OK óng h p thông báo. N u ngư i nh n online thì h s nh n ư c thông báo. H có th t i file ngay ho c lưu thông báo v file ính kèm như là thông báo offline truy c p sau. N u ngư i nh n offline thì thông báo s xu t hi n khi ngư i nh n vào Yahoo! Messenger. N.Tuỳ bi n Yahoo! Messenger:

B n có th tuỳ bi n Yahoo! Messenger b ng cách m h p tho i Preferences t Messenger Edit. H p tho i này cung c p 8 nhãn. 1. Nhãn General: S d ng tuỳ ch n trên nhãn General c a h p tho i Yahoo! Messenger ho t ng. t o nh ng thay i cơ b n theo cách

Tuỳ ch n Automatically Launch Yahoo! Messenger ch ra chương trình nào ch y m i khi b n kh i tính. T t tuỳ ch n này n u b n có account quay s và b n không mu n k t n i t ng.

ng máy

Các tuỳ ch n trong ph n When I Use Yahoo! Messenger ch nh cách chương trình ho t ng. Tuỳ ch n Stand By and Wait I Connect To The Internet thu nh c a s Messenger khi b n không k t n i. Tuy nhiên, ngay khi b n n i k t, c a s Messenger m ra. Ch n Keep Yahoo! Messenger On Top Of All Other Application n u b n mu n c a s v n trong foreground. N u b n không ch n tùy ch n này, c a s s i vào background và b n không th nhìn th y khi ngư i khác online. Thông thư ng, t t c thông báo ư c chuy n tr c ti p gi a b n và b n bè b ng cách s d ng a ch IP trong máy tính. Theo cách này, ngư i khác có th bi t a ch IP c a b n. N u b n n i k t vào Internet qua DSL ho c modem cáp, b n có th có a ch IP gi ng nhau m i khi online và hacker có kh năng truy c p ĩa c a b n. Ch n tuỳ ch n Do Not Reveal My IP Address Other Messeger Users chuy n t t c thông báo qua máy tính Yahoo!. B ng cách này, a ch IP c a b n s không b l . Ch n tuỳ ch n Always Open Browser In A New Window n u b n mu n hi n th các trang web trong m t c a s trình duy t m i. B ng cách ó, website mà b n ang xem v n m . Khi b n thu nh Yahoo! Messenger, bi u tư ng xu t hi n trên Windows Taskbar theo m c nh. Ngoài bi u tư ng Y!, bi u tư ng này còn xu t hi n t i khay h th ng phía bên ph i c a Taskbar. Ch n tuỳ ch n Remove The Yahoo! Messenger Taskbar Button n u b n không mu n nút Taskbar xu t hi n khi b n thu nh Messenger. Ph n Idle Status xác nh th i gian bao lâu thì thông báo Idle xu t hi n sau tên c a b n trên danh sách Friends. 2. Nhãn Appearance: Các tuỳ ch n trên nhãn Appearance c a h p tho i Preferences ch nh Yahoo! Messenger s xu t hi n như th nào. Ch ng h n, b n có th trình bày nh ng nhãn nào ư c hi n th phía cu i c a s Messenger, ch n màu text, x p nh n n… Ch Messenger (skin) ch nh màu n n, các nút thanh công c và bi u tư ng tình tr ng. Nhi u ch ư c cung c p s n nhưng b n cũng có th t o ch riêng và t i nh ng ch mà ngư i s d ng Messenger khác thi t k . Ch n ch b n mu n s d ng t danh sách Current Theme trên nhãn Appearance. B n cũng có th nh p vào nút Instructions For New Theme h c cách t o và t i các ch . 3. Nhãn Friends: S d ng nhãn Friends c a h p tho i Preferences t o tuỳ bi n cách b n ư c lưu ý khi m t ngư i trên danh sách Friends c a b n online ho c offline. i v i m i s ki n, b n có th ch nh m t ho c nhi u thao tác sau: - Hi n th m t thông báo - Hi n th m t h p tho i. - M âm thanh. Theo m c nh, âm thanh m t ngư i nghe ư c khi online là ti ng gõ c a. Âm thanh khi m t ngư i nghe ofline là ti ng óng c a. ch n âm thanh riêng c a b n, hãy dò qua máy tính hi u ng âm thanh xen k . 4. Nhãn Messages: Các tuỳ ch n trên nhãn Messages ch nh cách b n ư c lưu ý nh n thông báo. Khi m t thông báo n, b n có th t o Flash cho c a s thông báo ho c m âm thanh. Các thông báo có th xu t hi n theo phông ch và màu mà ngư i g i ã ch n ho c theo phông ch và màu m c nh riêng c a b n. Nh p nút Fonts And Colors trong h p tho i ch n phông ch và màu mà b n ưa thích. 5. Nhãn Stock: Các tuỳ ch n trên nhãn Stocks c a h p tho i Preferences ch nh nh ng gì x y ra khi b n nh n góc bên ph i phía dư i màn hình.

thông báo v c phi u. Ch ng h n, b n có th ch n d u nhãn Stock và không hi n th các ph n thông báo c ph n khi chúng n. N u ch n hi n th nhãn và ph n thông báo, sau ó b n có th ch n 2 h ng m c tuỳ ch n Send Me Alert When và When An Alert Arrives. Trong ph n Send Me Alert When c a nhãn ó, hãy ch n các alert ư c g i - My Stocks Strip An Upper Or Lower Limit. - Volume For Any Stock Is _ % Over Average Daily Volume. - Price Change For The Day Is Greater Than _ %. Ph n When An Alert Arrives c a nhãn cung c p 3 tuỳ ch n sau: - Flash The Taskbar “Tray” Icon. - Display A Dialog Box. - Play A Sound. 6. Nhãn Calendar: Nhãn Calendar c a h p Preferences cho phép b n ch n cách ư c báo có các cu c h i h p n t Yahoo! Calendar. B n có th ch n làm sáng bi u tư ng “tray” Taskbar, hi n th m t h p tho i ho c m âm thanh. 7. Nhãn Connection: Các tuỳ ch n trên nhãn Connection Preferences c a h p tho i Preferences giúp b n n i k t Yahoo! Messenger n u k t n i qua proxy server. Các tuỳ ch n là: - No Proxies - Use Proxies - Firewall With No Proxies - No Network Det ection Ch n ph n No Proxies n u b n s d ng k t n i quay s . ho c c tài li u kèm v i ph n m m proxy. i v i các tuỳ ch n khác, hãy h i ngư i qu n lý m ng n cho b n. Các tùy ch n là:

O.S d ng Messenger Lite : N u b n online nhưng Messenger không ư c cài t trên máy tính ho c b n không th ch y Messenger, b n có th g i và nh n các thông báo b ng cách s d ng phiên b n Lite c a Messenger. Messenger Lite là phiên b n d a trên Java g n v i các trình duy t web. b t 1. u cu c trò chuy n Messenger v i Messenger Lite, hãy th c hi n theo nh ng bư c sau:

nh v profile Yahoo! c a ngư i b n mu n nói chuy n.

2. N u ngư i ó online, hãy nh p vào nút Send Me A Message trong c a s profile c a h . 3. Gõ nh p m t thông báo và nh p nút Send. Khi ngư i nh n tr l i thông báo, phiên b n Lite c a Messenger xu t hi n. 4. Nh p tên ngư i ó và sau ó nh p nút Send.