P. 1
Qua Cua Chuyen Tiep

Qua Cua Chuyen Tiep

|Views: 35|Likes:
Được xuất bản bởitomkhai

More info:

Published by: tomkhai on Aug 27, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2010

pdf

text

original

QUA C A CHUY N TI P

ÐOÀN V N THÔNG

M CL C L im u M i ng i nên chu n b cho chính mình Khi ch t, không mang theo c b t c gì C n bi t tr c cái ch t s n Tâm t nguy n v ng c a ng i s p lìa i N i au v th xác c a ng i s p lìa i Tâm t tình c m c a ng i s p lìa i C n tôn tr ng c nguy n c a ng i s p m t Nh n th c c a ta s thay i khi k c n ng i s p qua

i

Trang 1

i u nên tránh khi c nh bên ng i s p m t S b v n c c a ng i s p qua i Ng i s p lìa i v i c tin c a h C u siêu cho h ng linh là i u c n thi t Nh ng giai o n và di n bi n c a s ch t S tan rã c a t i Ng i ch t th ng th y l i b n bè ng i thân ã qua i tr c ó nh th nào? Ng i m i qua i có bi t là h ã ch t r i không Sáu cõi (l c o) Ng i v a m i qua i có th t là ã ch t h n ch a? Ánh sáng màu s c th y giai o n trung m Nh ng hình nh xu t hi n giai o n trung m ³cái gì i tìm³ m t thân ki p m i ng v i nghi p ã t o ra khi s ng u thai khó kh n hay d dàng? Lâu hay mau? Khi ch t, sinh m nh ki p i tr c s chuy n qua sinh m nh ki p i k ti p Sau khi ch t, s chuy n ki p ra sao? S liên h gi a linh h n và th xác qua s i dây liên k t Ng i M và ni m tin vào cõi gi i mà linh h n n sau khi ch t nh th nào? Nh ng i u c n bi t sau cõi ch t Làm sao tránh c qu báo x u xa v sau? Ng i trong gia ình nên làm gì khi ng i thân s p m t Thân xác ng i m i m t nên gi bao lâu Khi m t, thân xác nên chôn hay thiêu? Khi ch t không mang theo c gì ± khi ch t, ta ra i v i 2 bàn tay tr ng Ng i giàu và ng i nghèo khi ch t gi ng nhau Tài li u tham kh o

L IM

Ð U

Kính th a quý v

c gi

Khi S ng, Con Ng i lo vi c và nh t là h t lòng chu n b m i th : - Nào chu n b thi c , chu n b ra tr ng, chu n b c i h i, chu n b sinh con, chu n b nh n vi c làm, chu n b mua nhà, chu n b i du l ch, chu n b i n m b nh vi n vân.. vân... Trang 2

Nh ng có m t vi c r t g n g i, thi t th c và h tr ng cho m i ng chu n b c « ó là chu n b lúc Lâm chung!.

i thì l i không th y ai

T i sao l i ph i chu n b lúc qua i? M i ng i ai c ng Ch t c , ó là chuy n t nhiên, có gì mà ph i chu n b ? Nhi u ng i s nói nh th khi nh c t i ch Ch t. Nh ng chính vì m i ng i ai c ng ph i Ch t nên c ng ph i chu n b - mà nên chu n b k h n - Vì th t s Ch t không ph i là n gi n nh nh ng i u ta chu n b trên i Lý do: - Khi Ch t, ta ra i ch m t mình n c. c nên ta s b v , ng ngác, lo s , m

- ng ng c a T Sinh, vì không Chu n bi tr h không bi t làm gì và t i âu

- R i kh i th gian r i, ta s i vào nh ng Cõi gi i khác mà ta không bi t x u t t ra sao? Tâm th c ta lúc y vô cùng b n lo n, s s t kinh hãi, hoang mang. Vì th khi s ng ta c n bi t rõ khi Ch t s ra sao và chu n b tr c lúc lâm chung, tâm th c ta sáng su t nh n nh âu là C a t i Cõi An lành h u chuy n i m t ki p i m i khác« t t p h n« ng T p sách nh này c biên so n qua các tài li u Kinh sách giá tr - Hy v ng s giúp m i i có c m t s chu n b h u ích cho lúc ph i già t th gian này.
So n gi oàn v n Thông

M I NG

I NÊN CHU N B CHO CHÍNH MÌNH

Khi gi i thích v S Ch t, c t Lai L t Ma ã nói r ng: "Ch t là m t ph n t nhiên c a S S ng - Ch t không có gì b t công và áng s vì ai r i c ng ph i Ch t và Ch t không ph i là ³M t h n´. Tuy nhiên không ai bi t tr c là mình s Ch t vào lúc nàoVà Ch t ra sao? - Vì th , t t nh t là ta nên chu n b - Hãy xem s ch t nh là m t s i xa. . .". T i sao m i ng i u bi t rõ là ng i i du l ch th ng chu n b tr c nhi u th tr c khi i mà l i không bi t chu n b tr c cho mình nhi u vi c tr c khi cái ch t s ph i n?
Tìm hi u s Ch t r t quan tr ng và c n thi t cho t t c m i ng i - Vì s th t hi n nhiên là m i ng i ai c ng ph i t i lúc Ch t - V y thì tìm hi u s ch t s giúp k p th i chu n b cho mình c an bình, thu n l i khi phút lâm chung n. ng i t i khi s p qua i m i lo thì không còn k p n a...

i c Sogyal Ripoche khi vi t v S Ch t ã ghi nh n r ng: Trên th gi i, nh t là n i nh ng xã h i tân _ti n - qu th t là r t ít ng i hi u bi t v cái ch t - tr c khi Ch t, trong khi Ch t và sau khi Ch t nh th nào..? Trang 3

. ta còn nên giúp ng i khác bi t chu n b cho h c an lành khi cái ch t n v i h . vì không mu n nghe ch ch t mà thôi ± Nh ng khi s ch t n g n v i h thì s lo â u kh ng khi p không còn làm h th n nhiên n a và khi ó vì không có chu n b tr c nên s ra i c a h v th gi i bên kia l i ch t ch a nhi u au kh và sai l m . chính ta c ng không còn ph i phân vân khi ra i. S ch t qu th t là r t quan tr ng... ngh ng i làm chi cho m t! C cho nó t i´. n ng v v t ch t mà coi nh hay không ngh n ph n tâm linh . Có ng i còn cho r ng Ch t là H t là không còn gì n a .. hai tay buông xuôi. S ng trên th gian này m i ng i u b mê mu i làm và ngh bi t bao i u mê mu i trong khi cái ch t là cái th c t ang ch i thì l i không bao gi tâm t i... trao t ng rõ ràng ± nh th là hoàn toàn buông x . KHÔNG MANG THEO Ð CB TC GÌ Th t v y. ti n b c v t d ng ta nên chia. coi th ng s ch t b ng cách bi u l qua l i nói: ³Ôi! Ai r i c ng ch t c v y thì lo s . Con_ng i h u nh g n c cu c i mình ã hao phí g n h t th i gian kh công cho vi c làm ra ti n. Mà cái ch t thì l i không mang theo c b t c gì. Trang 4 . ng i giàu sang hay k nghèo hèn. Nh ng c ng có ng i l i làm ra v th n nhiên b t c n.Nhi u ng i nh c quên v cái ch t.Nh v y h s ng ch là h ng th . Ngay c s th ng hay s ghét c ng ph i buông x .. i t suy ngh v cái gi phút cu i y thì Khi bi t c v n trên m t cách sâu xa t nh và quan tr ng thì ngoài s chu n b cái ch t cho riêng mình. Khi ch t không ai em theo c b t c cái gì.. thi t tha. xài ti n hay cóp nh t dành ti n. Ðó chính là cái sai l m ghê g m mà m i con ng i ã và ang ph m ph i mà không bi t. trút b . . qu th t ng i ch t không mang theo cb tc gì nh t là tài s n. không dám nh c t i.Vì th h s ng v i v .. Th t s thì l i nói ó ch là kh a l p v s ch t. n u m i ng th t s là không n gi n. Có th ng i s p m t ra i v i ³cái tâm bình th n´ ± không b ray r T b n r n hay ràng bu c b i b t c v n gì.h ch s ng v i m c ích thu n v t ch t ch không vì m c ích tâm linh. cho cái Ch t là áng s . c h ng c nh ng gì h có trong cu c i hi n t i mà h ang s ng ch không c n ngh n t ng lai. Vì th trong cu n T th Tây T ng th ng nh c nh m i ng i r ng: tr c khi ch t ta nên r i b không luy n ti c nh ng gì mà ta có ± Nh ng tài s n. ti n b c. KHI CH T.Ch ng n y thôi c ng ã khi n tiêu tán h t n ng l c. khi ch t. ch i b s ch t.. r i cái ch t t i b t ng trong khi ta ch a chu n b gì c .. quy n luy n ti c nu i. không còn khao khát. m t khi ã c h t thì không em theo c a c i v t ch t nào c . h u qu c a i sau ra sao . . Dù Vua chúa..

nên làm vì con ng i ta ai c ng quen d n v i tình tr ng hoàn c nh hi n t i c a h c . Ch có cái ta có th mang theo là cái Tâm linh tu t p. nguy n v ng.i u quan tr ng lúc ó h thích th l nh ng i u liên quan t i cái ch t và nh ng i u mà h mong m i c ao. Khi ang còn s ng t nhiên. Cùng lúc n u thân nhân bè b n c ng nói và cùng ch p nh n i u ó v i i c a h thì ng i b nh s c m th y ph n an i r t l n lao và t nhiên h không còn au kh . khi mà cái s ch t ch a di chuy n d n n v i h thì h ch a c m nh n c s ch t ra sao c . TÂM T NGUY N V NG C A NG I S P LÌA Ð I Soyal Rinpoehe là m t i c l ng anh c a x Tây T ng.khi ó h c ng t nh là con ng i tr c sau r i ai c ng ph i ch t ± mà s th t x a nay u th .Ngay khi m i ra i là ta ã ti n d n t i Cõ i ch t. b t an.. l i t t c nh ng gì mà ta ã kh công eo u i b y lâu. Xét cho cùng thì là i u hay. lo s v cái ch t s p t i n a. chu n b tinh th n cho m t tình hu ng ph i n . y v y mà ta thì lo gom góp m i th cho mình r i khi Ch t ta l i i có m t mình v i hai bàn tay tr ng. bác s th ng nói th ng cho ng i b nh bi t lo li u tr c. Ð i s Soyal Rinpoche ã khuyên m i ng i là nên nói m t cách t nh . tinh th n h s an bình k c n v i cái ch t . v i gia ình. Nh ng R i t t . nh ng gì c n gi i quy t vân vân cho t t p.. là ng i am hi u sâu xa v S ch t ã cho bi t r ng: Nh ng ng i s p ch t th ng gi ng nhau v tâm t . n n n. Theo i c Rinpoche thì n u ng i s p qua i ã nói c nh ng tâm t nguy n v ng c a h m t cách t nhiên tho i mái thì i u y s giúp h thay i c quan ni m s ng. thay i v cu c i mà h ã t ng tr i qua i vào th gi i khác m t cách bình Trang 5 . v i nh ng ân oán.Nh th mà d n d n h s c m th y yên tâm và c ng t ó h b t u s a i thái . h c m th y dè t. s s t ± nh ng r i d n dà h s an ph n vì không còn con ng nào khác ± và nh ng giây phút còn l i c a h s s ng theo v i hoàn c nh c a h .Ði u y có l i vì giúp h ³k p d n mình. khéo léo s th t v cái ch t cho thân nhân s p qua i bi t khi c n b nh h ã t i h i nguy k ch . Nh ng khi s ch t n g n h r i. h ã c m nh n c r i thì lúc u. (Ð c Ð t Lai Ð t Ma i th 14) C N BI T TR C CÁI CH T S Ð N Ph n l n ng i Ðông ph ng l y làm l và có khi ph n n khi th y bác s Tây ph ng hay nói th ng v s s ng ch t cho b nh nhân bi t ± Khi bi t c n b nh ã n h i vô ph ng c u ch a.. Lúc m i nghe bác s nói i u không may thì h r t kinh hãi. tâm linh v i m i ng i..

Christopher (Anh qu c) thì ng i s p qua i có nhi u n i lo l ng b i h i mà m t t rong nh ng lo s y là s au n trong khi s p qua i. m t c v ng ho c ch mong vi c gì ó. th n trí h n lo n vì nh ng c n au n thì s d b t i t m l m l c mà i vào nh ng ng x u xa b t l i (L c o) .mà t.Có l vì th mà ông bà ta th ng có câu an i r ng: K Ch t tr c cm c M .. b nh. ôi khi h còn phi n mu n lo âu v nh ng i u h ã ph m ph i t i l i. ng c n l i h vào lúc ó. Do ó. ang k c n v i cái ch t thì lúc ó tình c m b n i v i h s chân th t. nh y bén nh t. c v ng hay s lo l ng c a h h n . th t ph c lành cho ai khi s p lìa i mà không au n. Nói tóm l i b n ph i t ra t nhiên không h t ho ng. sâu m h n và lúc ó b n s hi u th u tâm can. N u lúc y. Hãy cho h th l nh ng gì mà h mu n nói. hòa ng vào v i h m t cách ân c n y tình c m . ng i s p qua i còn mang n ng m t n i ni m luy n ti c. Các lo i thu c gi m au có th dùng nh ng tránh ng dùng nhi u ch t á phi n. Ng i i tr c v y mà c may m n. Ngoài V n au n thân xác. tình c nh h . t t nh i vào gi c ng bình th ng. b n r n vì ch a hoàn t t m t công vi c..còn h thì l i c m th y an bình thanh th n nh trút c gánh: n ng và có ng i vào lúc ó c m th y nh có c ng i c m thông hòa i u v i mình khi n h an bình can m h n. n u h nói ra nh ng gì v cá nhân h . óe .không minh m n. vì ng i s p qua i ang vào giai o n d c m xúc nh t. không i tr c r i c ng s i sau . ng i s p qua i au n thân xác thì c n ph i có s ch m sóc t n tình nh ng ng h t ho ng. thì ó là nh ng c m ngh riêng t c a h .. nh ng m i c m thù.Ph i ngh r ng m i ng i ai r i c ng ph i ch t.. N I ÐAU V TH XÁC C A NG I S P LÌA Ð I heo kinh nghi m c a i c Rinpoche và nh ng chuyên viên ã t ng kh o sát theo dõi t Trung tâm ti n a ng i ch t (g i là Ti p d n ng) t i St. áng ng i nh t và sai l m nh t là vào giây phút ó ng i thân l i hay kêu gào than khóc níu kéo nh s ng i mình th ng ra i .an t t p . b n nên t t mình vào v i hoàn c nh c a ng i s p m t. không sáng su t.Khi b n n th m ng i s p ch t. giúp h gi c ý th c và t ch vì tr c giây phút Th n th c thoát ra kh i c th . c m thông v i h .. v con. Khi ti p xúc v i ng i s p qua i. S làm gi m au n cho ng i s p qua i n u h b au n s giúp cho th n trí c a h c sáng su t bình t nh h n. giây phút quan tr ng trong s chuy n ti p .( s trình bày rõ v L c o là 6 con ng trong sách này ). Ngoài ra v m t tình c m. cha m .tình h . ngoài b n r n gia ình. lo s và tin t ng là giây phút s p t i là giây phút mà ng i s p m t s g p ng t i cao. khi h nói ra: Có v y h s có c c m giác là khi ra i h không cô n. nh ng món n vân vân mà h Trang 6   TÂM T TÌNH C M C A NG I S P LÌA Ð I . cu c i h . k Ch t sau m m ng nghiêng. Lúc này r t quan tr ng. h s c Chúa hay Ph t d n t h vào cõi t t lành an l c. Không nh ng là không c n tr mà còn khuy n khích.

" Nh ng i u v a trình bày trên cho th y phút lâm ch ung. thu c truy n vào c th vân vân thân th ng i s p qua i c t nhiên. c m vào c th ng i b nh nh các dây nh .Có th s ra i c a h m i mong c an bình. tr c khi th hình c ng th ng t ra n n n h i c i nh ng l i l m mà mình ã ph m ph i. . Do ó khi bi t c ng i b nh không th nào qua kh i thì t t nh t là g b nh ng gì gài. thánh thi n h n. ây là vi c nên làm nh t: "(M t th i i m khác c ng r t quan tr ng là hai tu n sau khi m t t c là kho ng n a tháng. t ng kinh c u nguy n cho h ng linh c vãng sanh c c l c hay thiên ng tùy theo tôn giáo h . máy o."' Vì giây phút lâm chung s p n tâm linh h c n c m ra. h th ng t ra thánh thi n? Ph n l n ng i s p qua ã th ng tha th nh ng gì mà ng i khác ã gây h i cho h .. Anh Tr n H Loan là m t quân nhân ã k r ng: trong m t cu c ng x y ra vào n m 1966. chuy n ki p.. ng i b n thân c a anh là Nguy n V L b n tr ng th ng lúc h p h i ã nh anh nh n g i v i gia ình nh ng l i tr n tr i và còn b o:" 'tôi còn n th ng Sáu trong i i 350 ng nh tr giùm. Ngày th 49 sau khi m t r t quan tr ng . Cho vong linh ng i quá vãng.ph i ch ng lúc lâm chung con ng i s p ra i. Ngay c n n n h c ng nh và mu n gi i quy t d t khoát. kim tiêm.. tâm trí thanh th n. t t c nh buông x nên h d dàng tha th . Trang 7 .Anh qu c. ng th i ng i thân túc tr c bên th ng nói l i t t p hay c u nguy n cho ng i s p m t và s n sóc tâm linh cho h ..ch a gi i quy t xong. khi thuy t gi ng v nh ng giây phút tr c lúc lâm chung cho b nh nhân. con ng i t nhiên t t lành h n.. c i m h n. khuôn h i t i c kinh. Trong hai th i i m y n u thân nhân làm vi c nhân c thi n nguy n b thí v i ý h ng làm thay ng i m i qua i c ng ph n nào giúp l i l c cho h v m t tâm linh. ây là s th t và c ng là i u áng ng c nhiên ..ó là cách tr n.vì ó là th i h n lâu nh t mà Thân Trung m chuy n i vào m t ki p i khác ( u thai) Giai o n này nên có S hay Linh m c ho c b n bè b n o. . t lòng th ng m n và h tr ng i ã m t hay nh t ch không ph i c r than khóc ti c nu i s u th ng c ng ch ng ích gì.. . Ngay c t t i. i c Soyal Rinpoche ã l u ý r ng: "Các b nh vi n c n tôn tr ng c nguy n c a ng i s p qua i c ng nh c n cho h c n m yên và gi im l ng càng nhi u càng t t -. k c k thù mà lúc còn s ng h r t c m gi n. C N TÔN TR NG C NGUY N C A NG IS PM T T i m t s b nh vi n Luân ôn . i v i ng i Tây T ng thì vi c làm ph c thi n nhân danh ng i ch t là m t vi c làm có ý ngh a nh t ... th i gian y nên c kinh. t ng ít kinh giúp h ng linh si êu .

h c n ph i c an n tâm h n. ph n hành c a cô là ch m sóc an i nh ng ng i s p qua i -. ch u l ng nghe. Trang 8 .Hãy m nh d n n m l y tay h và nh t là ng nói l i chia bu n kh au mà trái l i nói l i an vui giúp h ph n ch n tinh th n. " Albert Einstein ÐI U NÊN TRÁNH KHI C NH BÊN NG IS PM T i u quan tr ng c n nói là b n bè.H s nhìn i khác h n và nh n chân rõ i ng i h n. h s có thì gi chu n b d n mình cho s ch t n v i s can m chính ch n và sáng su t h n. C m t ng c a cô sau g n 6 n m làm vi c b nh vi n v i c nh t công vi c y bu n b này là: T nhiên tôi nh n th c cu c i có ph n khác v i nh n th c c a b n bè tôi c ng nh anh ch em tôi . ng h ra i khi không bi t tr c là h s p m t.thanh th n. thi n tâm trong l i nói. T i sao ta không bao dung.và ngay c Khoa h c c ng ang ti n d n vào vi c xác nh n s ki n n a. m i vi c s n tho sau khi h m t . níu k o ng i s p m t. Theo Christine Longaker thì t t nh t là ng i thân ph i cho h ra i m t cách an bình .Ph làm vi c t i m t b n h vi n l n t i Colorado Hoa K .NH N TH C C A TA S THAY Ð I KHI K C N NG I S P QUA Ð I Ng i nào ã t ng c nh ng i s p ch t h s h c c th nào là n i lo s . Ng i s p m t luôn luôn mong c có ng i hi u rõ tâm t nguy n v ng c a h . Nh v y mà nh ng ng i ã t ng c nh k ng i s p m t nh th s có c nhi u thi n tâm h n vì chính h c ng nh ã t ng tr i qua giai o n c a lúc lâm chung ó .Hình nh h u h t nh ng ng i s p ra i u bao dung v tha. không có gì ph i lo c . Càng ngày con ng i càng tin vào lu t Nhân Qu .N u ng i c nh y c m th y lo s thì m i lo s ó c ng gi ng m i lo s c a ng i ang n m trên gi ng. Cô M. khóc lóc. xem giá tr c a tâm linh cao h n v t ch t. C n nh k r ng khi g n t i ph út lâm chung. cô n c a ng i s p qua i . ph i làm cho h an tâm.mu n th .ó chính là i u vô cùng tai h i.tuy còn r t tr . C n tránh s s hã i mà không dám g n h .Vì m t khi cho h bi t s th t.. . nói v i h là mình l i không sao c . vi c làm ngay khi ta ang còn s ng trên i. không còn gì v ng b n vào giai o n quan tr ng ó. c i m .nh ng ng i s p ra i. t nhiên . hành ng.Tôi ngh là không nên ganh ghét. N u ta c t o ra làm m i c m th ng day d t thì ng i s p qua i s au bu n th m kh c vô cùng khi n h khó nh m m t .Theo i c Rinpoche thì ho c yên l ng h o c h bi t là h s p lìa i . g n g i h an i ân c n ch m sóc. c m thù ganh t b t c ai vì chung cu c t t c có l c ng gi ng nhau v hình nh th ng di n ra sát bên c nh tôi. buông x t t c . lúc nào tôi c ng th y nh ng con ng i chân th t y lòng t h ng và y quy n luy n . riêng tôi. ng i thân khi k c n bê n ng i s p qua i thì ng b n r n. tôi tin vào Lu t Nhân Qu . L i an i ây không ph i là nói v i h r ng h s không ch t .

Ngoài ra c hãy Trang 9 .Làm nh v y không ph i là có l i cho ng i s p m t mà là gây s b t l i n u không nói là tai h i cho ng i s p qua i. Nh ng không bi t h tr giúp ng i s p m t trong giây phút y nh th nào c .Vì nh ng hình nh ó s khi n cho ng i s p qua i lo s b t an. làm cho giây phút lâm chung c a h tr nên n ng n . Còn tâm trí c c thanh th n.. Th y cô ông già th u thào nói : "Khi tôi ch t.ông này không có bà con b n bè nào t i th m c . Khi nghe ng i n bác s k l i chuy n ó. c ch và nh t là g ng m t không t ra au kh .m t ông già s p ch t . cô n Có l t p t c c a ng i Âu M quá khác xa v i ng i ông ph ng nên ng i ta. B n ph i c g ng t o cho mình có c thái ..Trái l i ng i thân ph i khích l .mà mình ã gây ra lúc còn s ng. nh ng x u xa. C ng nh c nh ng v bác s t t nghi p ra tr ng c ng ch a h c trang b nh ng gì thu c lãnh v c tâm linh Do ó nhi u v ã g p nh ng tr ng h p b nh nhân h p h i ngay tr c m t mình v i nh ng l i mong c c u xin liên quan t i tâm linh. Các v o s Tây T ng khuyên thân nhân vào lúc ó nên t o s an bình cho ng qua i nh sau: is p N u h b nh ng c n au n hành h thì ng i g n bên h nói v i h là: hãy c g ng c u nguy n r ng h ang b au n nh ng h c ng c u nguy n thay cho nh ng ai ang b nh ng au n hành h nh h .Cô t i tr c m t b nh nhân . b i r i. nh ng au n.Có m t i u mà i c Rinpoche nh n nh m i ng i thêm v v n này là ng bao gi thuy t gi ng giáo lý c a riêng b n cho ng i s p lìa i nh t là khi ng i y không cùng tín ng ng v i b n . i c Sogyal Rinpoche ã nói r ng: "N u g p tr ng h p ó. ph n l n các ng i qua i th ng c m th y l c loài b v . hãy thành tâm sám h i.. hãy tha th cho chính mình v nh ng t i l i . lo âu ho c kinh hoàng khi ang bên c nh h . ngay c thân nhân c ng ít quan tâm t i s ti p c n ch m sóc v m t tâm linh lúc ng i thân s p qua i và ngay c trong th i gian thân xác thân nhân còn n m nhà quàn. ân c n ph giúp h v ng tin vào nh ng gì mà tinh th n và ni m tin c a h ã t ng g n li n. Khi còn s ng ta c ng th ng nên t p nh v y ch o quen d n. M t n bác s ng i Anh v a m i t t nghi p vào làm m t b nh vi n ã ch m trán ngay m t tr ng h p khó x . s hãi. N u h t nh táo thì khuyên h hãy th vào v i ý ngh là thu vào nh ng kh au c a nh ng ai t ng b au n nh mình.m t ông già cô c . S B V Ð N Ð C C A NG I S P QUA Ð I các n c Âu M . R i th ra v i ý ngh t ng xu t nh ng vi trùng. kh n kh u bu n . ta hãy nói v i c già y r ng: Th ng luôn luôn nhân t nên ngài ã tha th cho c r i. t i l i c th c thanh thoát.n u có . cô có ngh là Th ng s tha t i cho tôi không?´ Ng i n Bác s lúc ó c m th y lúng túng không bi t tr l i sao.

Chính s c u nguy n các ng này mà vào phút lâm chung.? i u kh ng khi p áng s nh t là khi h ang ng gi a 6 con ng mà h ch ng bi t ch n ng nào .tha th cho nh ng ai ã t ng làm c au kh và sám h i nh n l i nh ng gì mà mình ã t ng sai l m hay làm t n h i h . Các b c th y n i danh x Tây T ng u t ng d y các môn r ng: Hãy tâm luôn c thanh t nh và an l c ng s kh au.. không b l m l c ch n l m ng vào 6 cõi b t an c a l c o là 6 n o luân h i. h t ra ân h n. nh ng lúc s p m t. Do ó n g i ch t th ng hoang mang vô nh. h không còn trên cõi i này n a. Theo i c Rinpoche thì: N u ng i s p m t là m t tín Thiên Chúa Giáo và b n là tín Ph t giáo thì khi b n c u nguy n.ch ng có gì phân bi t. v âu. Sám h i và tha th là hai y u t giúp ích cho b t c ng i nào khi vào phút lâm chung.N u lúc ó Trang 10 . s d n d t ng i ch t i vào cõi thanh cao. khi c sách này vào o n này.phút lâm chung n m m t mình c . ng i s t qua i s c yên tâm h n khi h c m th y nh có. b n ng bao gi truy n gi ng c tin c a ban cho ng i s p m t khi ho khác ni m tin v i b n. h i ti c. i s Dudjom Rinpoche ã nói: " ng bao gi b ng i s p qua i .´ N u ng i s p m t tin vào Chúa Jesus thì hãy nguy n c u Chúa Kitô hãy th ng xót và giúp h . i u luôn luôn c n l u ý là ng i s p qua i s ra i m t mình nên phút ti n a c n có thân nhân bè b n lúc qua i kh i c m th y b v l c l ng. V i tâm th c trong sáng y. C U SIÊU CHO H NG LINH LÀ ÐI U C N THI T Con ng i khi ch t. Ph t Quan âm c u h . NG I S P LÌA Ð I V I Ð C TIN C A H T t c chúng ta. Theo các L t Ma Tây T ng thì dù ng i s p lìa i ã t o nhi u ác nghi p.vì Ph t hay Chúa c ng u mang l i lòng t bi bác ái c u c . Ch có i u là vào giây phút ó. Vì th s l loi n c là i u b t h nh nh t c a ng i s p m t. gi n. h ãy h ng t i Ph t . ghét oán h n bám díu vào . .Hãy tâm mình hòa cùng v i tâm c a ng t i cao. h t i âu. mong c u s tha th thì ch c ch n s ph n nào chuy n hoá c nghi p x u. H run s tr c nh ng gì x y ra sau khi h qua i. n n n sám h i. ta hãy t ng t ng r i có ngày ta c ng nh th thì cái ao c v s an l c tâm h n khi ra i c ng là i u mà ta mong c. g p ai. hòa c thi n tâm c a mình vào v i h lúc y chính là giúp h an tâm v ng ti n vào th gi i khác mà không lo l ng s hãi c nh h vào cái giây phút quan . N u h là m t tín Ph t giáo thì hãy c u nguy n Ph t A Di à.tr ng nh t y v i l i thành t âm c u nguy n cho h là i u c c k quý giá . c nh h . ph n l n h ch a hay không c m nh n c là h ã ch t.. ng t i cao bên c nh mình..

di n bi n c a s ch t ± S ch t theo h ch là m t chu i bi n chuy n v s hu ho i tan rã c a thân xác v t ch t mà thôi ch không gì khác . M y ngày sau. Vào giai o n ó tâm th n b t nh.có ng i còn b o thân nhân m h t các c a ra vì nh c m th y ng t ng t. d trong c th không còn c gi l i nh khi còn s ng.nh t là giai o n mà T th Tây T ng g i là giai o n Trung m. Lúc b y gi h c m th y nh choáng váng. ch p ch n ôi khi nói nh mê s ng và chìm d n vào tr ng thái hôn mê. không b hoang mang m h thì thân nhân ph i lo li u vi c c u siêu c u an cho h ng linh m i ch t h u d n d t h ra kh i ch n o t ng m h . c m n m. ³h n´ ng i ch t hi u rõ tình c nh th c c a h . d sa vào n i Ng qu súc sanh hay cõi a ng c.."linh h n" h b t nh hoang mang thì s i vào con ng t i t m l m l c.. chuyên trách ti n a ng i ch t ã k l i r ng ph n l n nh ng ng i s p lìa i có nh ng báo hi u tr c nh trong phòng h n m th ng t a ra mùi khó ch u ± theo cô M thì vì lúc y các c quan và nh ng ch c n ng trong c th không còn ho t ng nh tr c nên nh ng ch t th i c.khác v i s hi u bi t sâu xa k di u c a các b c i s t ngàn x a ã có cái nhìn thông su t rõ ràng v các di n bi n. cho n nay gi i y khoa bác s v n ch a có ch ng trình nào nghiên c u tìm hi u sâu xa v nh ng giai o n. S b c t a mùi y có khi xu t hi n s m tr c ôi ba ngày Trong dân gianVi t Nam g i ó là mùi T khí . mùi T khí xông lên kh p phòng và nh p vào ng i cô Tr. dù t m k . Trang 11 . Trong b T th Tây T ng có nh ng o n mô t di n bi n c a s ch t nh sau: Tr c tiên ng i s p lia i nh n bi t rõ c th h suy y u d n.Có l n có m t bà M da en qua i. các giai o n c a s ch t v i nh ng s ki n chi li mà gi i y khoa ngày nay v n ch a bi t rõ . khi còn kho m nh nên b t u thoát ra qua các l chân lông và nh ng ph n h c a c th . Các c ng tay chân.Theo cô Tr M thì ôi khi mùi t khí t a ra r t m nh và duy trì mùi không tan r t lâu . k biên so n sách này c ng xin nêu thêm vài chi ti t v giai o n s p qua i c a nh ng ng i trong b nh vi n mà cô Tr n T. Nh ng tr ng thái v a mô t trên ây t ng t nh các nh n nh c a gi i Y khoa x a nay. NH NG GIAI ÐO N VÀ DI N BI N C A S CH T Th gi i ngày càng v n minh phát tri n m i m t bao g m trong ó c lãnh v c y khoa Tuy nhiên. mùi k l y v n ph ng ph t kh p ng i cô. M t th y l m không rõ. M. màu da và môi tái xanh. h không th ng ng i. C th nh b m t l c n ng nh n xu ng nên r t d té ng và nh t là khó th .. thân mình tr nên khó kh n...D i ây là nh ng t li u quý giá biên so n t các tài li u kinh sách r t h u ích cho b t c ai mu n ng i m i qua i c sáng su t bình tâm i vào con ng sáng. ây. r ng có nh ng ch m en xu t hi n. M. hai má hóp l i.

tái mét. D u hi u khác báo tr c s s p lìa tr n là da thay i màu s c. kho ng h bên tro ng c th . màu s c và th giác . .N c t o nên máu huy t.H i th lúc b y gi tr nên l nh giá và khó kh n khi qua m i. ây là giai o n mà tâm th c m m t. h u nh không còn nh n bi t nh ng gì th t gi chung quanh.Gió t o nên h i th . nh n . ngón chân tr vào thân mình.ó là t. N c. va ch m. chua ng m n. khát n c vô h n . h th ng th y nhi u ng i thân quen qua i t tr c n ng i bên gi ng.h i th vào ng n nh ng th ra l i dài h n. ng t.L a t o nên h i m. hình th và c xúc giác c m nh n khi ti p xúc.i v i nh ng ng i làm ph n hành nh cô các b nh vi n thì h r t nh y v i mùi này. Lý do là vì máu không còn luân l u i u hòa trong c th n a mà rút d n v tim nên da tái nh t hay tím d n t u các ngón tay. . Nh ng ng i ã có l n ch t i s ng l i th ng c p nhi u và gi ng nhau v v n này S TAN RÃ C A T Ð I Ch t chính là s h y ho i c a c th . xác nh hình th s c màu.Kho ng không t o ra thính giác giúp nghe và phân bi t các âm thanh . Trang 12 . nhìn ng m. mi ng .Kho ng không còn t o ra nh ng xoang bào.Theo kinh nghi m c a cô Tr. tr n tr ng vì các dây c m t không còn gi th cân b ng cho m t n a. thì có th suy oán là s có ng i qua i trong phòng nào ó khi mùi T khí t a ra trong phòng . ch t nh n. s mó. nh ng kho ng tr ng. D u hi u k ti p là n c m t. Mi ng môi. x ng và c kh u giác nh n bi t các mùi. Chính vào giai o n này ng i s p m t trông th y nhi u th h h th t th t phát sinh do nh ng o giác. Theo các Kinh sách c ông ph ng thì thân xác và tâm th c hình thành là do s liên k t c a 5 Th hay 5 i . không còn h ng hào t nhiên nh khi còn s ng mà trái l i xám x t. m t khô. Theo các L t Ma Tây T ng thì vào g iai o n này m t ng i s p qua i t nhiên l nhi u lòng tr ng. Gió. ch t l ng trong c th và luôn c v giác bi t cay. L a và kho ng Không. t t o nên th t. Ph n l n nh ng ng i ang g n k cái ch t. bùi. n c m i. M. n c mi ng ch y ra m t cách t nhiên không còn có s ki m soát nào.

thân nhân ng i m i ch t không nên gây huyên náo. n c ti u. Nh ng khi các i b t u tan rã thì các c ph n c a c th c ng không còn kh n ng c m gi các th ó n a mà phân r hay tuôn ra khi n t a mùi khó ch u. m t m i mi ng. Hai l m i nh lún vào trong. khi ó ng i s p ch t c m th y c th n ng n k l và nh b té chúi xu ng. h i th hay phân gi i.Khi ch t thì nh ng tan rã c a các Th hay các i nên di n ra r t nhanh và ng i s p ch t lúc y c ng s trãi qua nh ng xáo tr n bi n chuy n trong c th và c tinh th n r t nhanh. Ti p n Th N c b t u tan rã v i d u hi u n c m t n c m i n c mi ng ch y ra mà ta không th c n c.nh nh n nh c a các v chân s quán tri t cái thân ô tr c . nên c th l nh. m h . giai o n tan rã c a th N c thì qua m t s ng i ã có l n ch t i s ng l i nhi u khi nh và mô t lúc này h nh b chìm sâu trong lòng bi n l n hay b kh i n c ào t cu n i. bu n phi n. Khi y các o giác b t u hi n ra.nó tích ch a bi t bao cái x u xa. Khi Gió b t u tan rã thì b n thân ng i s p m t c m th y khó th . Da b t u có màu tái xanh. ây là lúc máu rút v Tim H i th cu i cùng h t ra. không t mình nh c ng i lên c. má hóp và trên r ng hi n ra nh ng i m màu en. ta c ng th y l i t t c quãng i c a ra nh m t cu n phim chi u ng c . Tâm th c lúc y m m t t i t m. run r y. .Lúc này các hình nh và s ki n nh cu ng phong. i u này c ng d hi u vì c th con ng i th t s là m t kh i d dáy . c h ng khô và l i nh c ng l i và khát n c vô cùng. M t mi ng. tâm th n suy s p. nh t là nh ng ghi chép trong T Th thì lúc này th t s v n ch a ch t vì tâm th c còn có th nghe. Ch còn m t chút h i m tim. tái. th y m m .. không còn kh n ng nh n bi t nh ng gì x y ra chung quanh. Ðôi m t lúc b y gi tr n ng c vì các giây c trong m t không còn t o th cân b ng n a. Tuy nhiên theo các L t Ma Tây T ng. Vì là gió ang tan rã nên thoát ra t bên trong c th qua c h ng khi n ta th h n h n.ó là mùi T Khí. H th y nh ng ám khói m b c lên. Ti p theo là giai o n Th L a tan rã d n.và th y rõ ³cái c th c a con ng i³ là nh v y . H i th l nh. Nh ng không có s c hít vào. Ác mà ta gây ra lúc còn s ng mà ta s trông th y nh ng hình nh t ng ng. nhi u ng i vào giai o n này th ng b o thân nhân m các c a ra vì h ng p th . C c th tr nên c ng . Khi ó t c th t a ra mùi khó ch u . Tr c h t thì Th t tan rã nên c th h u nh không còn s c m nh n a. khóc lóc k l hay làm nh ng i u gì có th gây au kh . Tùy theo Nghi p Thi n. nh n bi t nh ng gì v chung quanh ± Do ó m i có l i c n d n r ng. c khô rát. Lúc này không th y rõ s v t tâm trí m t i không nh n rõ ra b t c ai c ng nh không nh c ai.ch th nh tho ng th y qua m hôi.Tay chân co gi t. S s ng ch m d t. bão t vì Th Gió ang i giai o n tan rã. tâm th n m m t nh b ng b nh. Nh ng ng i làm vi c b nh vi n th ng cho bi t là h ã t ng c m nh n nh ng mùi hôi t a ra trong phòng ng i s p qua i hay v a m i qua i. b t toàn và xú u nh ng nh các c ph n c a c th gi chúng l i bên trong nên m i ng i không th y . th t v ng cho ng i v a m i qua Trang 13 .. mi ng b t u nói nh ng l i t i ngh a. Khi ó hai m t nh b kép s p xu ng.

Tài li u trích d n m t s l i k c a nh ng ng i ã t ng ch t i s ng l i nh Michael Sabom có ng i b n quân nhân tham chi n Vi t Nam b n và b t t nh nhân s Trong giai o n ch t ng t ó anh ta th y l i 13 ng i ng i .h c gi c a i h c Luân ôn Anh qu c khi vi t v S Ch t có nh c t i v n Ng i ang i d n vào cái ch t. N u khi s ng h ã làm vi c thi n thì s th y c nh an l c. Khi ch t. bè b n i c n i danh tài c c a Tây T ng là Soyal Rinpoche . Các hình nh ó chính là do tâm t o ra. h th y nh ng ng i thân mà ph n l n là nh ng ng i ã ch t tr c ó.. thanh tao. gi i thích n gi n nh t là con ng i khi sinh ra và l n lên thì trong su t th i gian lúc còn s ng. di n ra nh m t b phim chi u l i. ti p xúc quen bi t v i bi t bao là ng i. h suy ngh .Vào tháng 9 n m 2006.xem nh i vào cõi ch t. Tuy nhiên nh ng gi i thích trên ch a hoàn toàn c xem là chính xác vì có nh ng tr ng h p khó lý gi i nh : ph n l n nh ng ng i ch t i s ng l i cho bi t r ng lúc h i vào giai o n hôn mê . bao s ki n.Tuy nhiên theo l i quân nhân này thì: ³nh ng ng i mà anh ta th y ó không trong hình d ng mà ta th y nh ng i th ng. NG I CH T TH NG TH Y L I B N BÈ NG TR C ÐÓ NH TH NÀO? c kinh c u ngu y n ít I THÂN ÐÃ QUA Ð I H s th y nhi u hình nh tùy vào nghi p l c mà h ã gây ra lúc còn s ng nh tr c ó ã t o nhi u nghi p thì ác thì h s th y nh ng hình nh ghê r n. Nh ng ng i vì lý do nào ó có l n ch t i s ng l i ã k r ng h ã th y l i nh ng hình nh t quá kh xa x m trong i. nh t là trong vòng 49 ngày. T t c i vào trong b não và n nh p trong ó. Nhi u ng i có l n ch t i s ng l i ã k r ng.. hành ng. êm . Nh v y t i sao ch th y nh ng ng i ã ch t mà không th y nh ng ng i còn s ng m c d u nh ng ng i còn s ng th ng g n g i thân m t v i h h ng ngày? Bác s oàn v n Huy khi làm vi c m t s b nh vi n t i New York (Hoa K ) ã t ng l u tâm nghiên c u tìm hi u s ki n v a k . liên l c v i nhau không b ng l i nói..Lúc này là lúc mà thân nhân nên thay phiên nhau t ng kinh. h ã th y nh ng ng xu t hi n . Có nhi u l i gi i thích.y v y mà anh ta c ng th y c b n h . i bà con. i u k l là trong su t c tháng tr i anh ta nh b hôn mê thì c trung oàn c a anh b t n th t 42 ng i .Anh ta c m th y s hi n di n c a h .´ Theo các lài li u kinh sách nói v giai o n này thì các hình nh mà ng i s p qua i trông th y nh v a mô t trên là nh ng o giác ch không ph i là hi n th c. Nh ng anh ta bi t h có m t y .và nh ng ng i này là nh ng ng i u ã ch t c r i..i . bác s Huy cho bi t là Trang 14 . Tuy nhiên nh ng con ng i mà h g p u là nh ng ng i ã ch t. b não c ng nh cái bình ac -quy v n còn ho t ng .. h th ng g p g nh ng "ng i"' khác.lúc này nh ng hình nh c in sâu trong b não t lâu d n d n hi n hi n ra nh chi u m t cu n phim. ây c ng t ng t v i lý lu n c a y khoa hi n i..mà c 13 ng i này th t s là ã ch t m y hôm tr c r i. có khi th y ng i b h tàn h i tr c ó xu t hi n òi m ng hay kêu van. g n g i.

m i ng i trong gia ình u kinh ng c vì th y trong hình có nh ng ng i l ng i quanh xác ch t: Nh ng ng i y khi nhìn k u là nh ng ng i tro ng gia ình ã qua i tr c ó. th n m nào ó. an bình. có th th gi i mà "linh h n" ng i m i ch t t i là th gi i thu c chi u th t .´ Trang 15 .i uý Tommy k r ng chính khi h p h i. t nhiên i uý Tommy c m nh n là mình ang n m trên bàn m . h không còn th y và bi t ngay th gi i h ã t ng s ng nh ng cái tâm linh.R i m t v ng sáng t a n. NG I M I QUA Ð I CÓ BI T LÀ H ÐÃ CH T R I KHÔNG Tâm th c c a ng i s p qua i r t nh y bén. (ng i th ng nghiên c u v các c bác s Robert K.i uý Tommy nói v i nhà báo ± là t i sao lúc ó tôi ch th y nh ng ng i ã ch t mà không trông th y các ng i ang s ng? M t tài li u trung th c khác trong t p h s l u tr t i Vi n Nghiên c u các tr ng h p k bí l i ti u bang Virginia Hoa K ghi l i l i k c a bác s Lucien Grau . Theo các L t Ma Tây T ng thì cái mà ng i ta th ng g i là Linh H n thì ng i Tây T ng g i là Thân ý sanh v cõi không gian mà thân ý sanh th y các hình nh lúc ó g i là cõi Trung m. Sau ó. Vì th mà ng i thân ph i c g ng làm sao gi cho phút lâm chung c a ng i s p m t c yên l ng . ch y n lôi kéo nh mu n r ông theo h ..chính bác s ã nêu v n này ra v n liên quan t i s ch t) thì h i bác s Robert K.thanh th n có th ng i y m i ra i m t cách t nhiên.. Khi ó bên gi ng m ..´ Là n i mà nh ng ng i ã ch t t i ó. cái bi t c a cái mà ta g i là ³linh h n´ n u có l i i vào th gi i khác hay chi u khác. hi n h u ó.Trong lúc ng i nhà lo t ng i ch t n m ngay ng n chu n b h a táng thì ng i cháu ch p m t b c nh . i u áng quan tâm th c m c c a tôi .Khi nh c sang ra. khi t nh l i ông ta m i bi t nh ng ng i b n níu k o ông u là nh ng ng i v a m i ch t trong tr n ánh ó. ông th y mình nh thoát ra kh i cái thân xát y máu me c a mình và t trên cao ông nhìn xu ng th y xác mình n m sóng soài b t n g. không còn thoát ra kh i thân xác c a mình n a. Terry. Th gi i mà chúng ta ang s ng là th gi i 3 chi u. Ralph. Nh ng ông không i theo h .Hoa K có ng t i nhi u s ki n có th t liên quan t i nh ng ng i ch t i s ng t i ã t ng thu t nh i uý Tommy Clark trong m t cu c hành quân t i Vi t Nam vào ngày 29 tháng 5 n m 1969 qua i vì ã p nh m qu mìn: Nh ng sau ó thì ông s ng l i nh m t phép l .M t ng i n tên là Laila Kundan Lal Kapur qua i vì b nh t i Burdwan .Life Books .. tr l i nh sau: ³Khi m t ng i qua i. ông th y nh ng b n ng i nh Dallas... R i ông th y xe c u th ng ch y n ch xác ông v n v Mash gi i ph u. T th Tây T ng có ghi r ng "Khi ng i s p ch t nghe và th y ng i thân khóc lóc th m th ng bên c nh h thì s c m nh n au n c a h gia t ng kh ng khi p. Tài li u ng t i trong các sách thu c v nh ng s k bí không th gi i thích (Mysteries of the unknown) c a nhà xu t b n Time . Lúc này i uý Tommy v n còn ngoài thân xác c a chính ông nên ông có th quan sát c m i tình hu ng x y ra.

hàng xóm láng gi ng. au kh hay chán ch ng.. C nh trí ây trong sáng t i vui. kêu g i. ch a nh n th c c là mình ã th c s ch t r i mà c ngh là mình ang còn s ng bình th ng. Lúc b y gi h nên tránh xa lo i ánh sáng nào. Theo tài li u trong T th thì lúc b y gi ng i Ch t ang trong c i Tr ung m. Cõi Tr i: là n i thanh thoát an vui. c ng theo T th Tây T ng vi t v s Ch t thì giai o n này qu là r t t nh . v t lý và Hoá h c nh tr c ây n a. bà con nói v h . b n. khó kh n.M c d u. âm thanh nào nên t i. hi m th y khi h còn ang s ng nh : ánh sáng l to ra chi u vào h . h v n trong tình tr ng m h phân vân không nh n nh hoàn toàn rõ r t tình hu ng c a h lúc y.ó là i u mà b t c ai c ng u ph i trãi qua không s m thì mu n ..Ngoài ra. D i ây là tánh cách c a 6 cõi mà kinh sách g i là L c o: 1. kh o sát? V y. Vì c ngh là mình còn s ng t nhiên nên v n i l i c ng ra vào nhà. cái thân xác thì n m b t ng. t c gi n. Giai o n này qu th t là ph c t p... ta hãy xem qua m t s t li u liên quan t i S Ch t này: c ghi l i trong b T Th Khi Ch t. h v n không th làm cho b t c ai th y c h . SÁU CÕI (L C Ð O) Sau khi qua i. Lý do lúc b y gi h không còn cái thân v t ch t. c n ng. nên vào v i ánh sáng nào. Do ó các v i s th ng c n d n các t khi c nh ng i s p qua i hãy t nh cho h bi t rõ là h s ph i t giã cõi th gian . Nh ng ng i khi s ng làm i u ph c thi n t t lành c ng nh nh ng i tr c ó ã t o ph c c. có nh c a h phóng l n t lên ó n a thì h r t phân vân t ng nh là m . ánh sáng nào nên lìa xa.i u ó s giúp h i phó v i nh ng tình hu ng b t ng s xu t hi n khi h vào giai o n Trung m .. ph i bi t rõ. l lùng và c ng y tính khoa h c bên trong s mô t n u ch u tâm nghiên c u. Nh ng có i u là không ai trông th y h dù h làm m i cách nh xô y. và c âm thanh n a: V ánh sáng thì có nhi u lo i ánh sáng m i c p sáng t i và màu s c khác nhau. R i khi h th y trong nhà bày bi n bàn th khói h ng nghi ngút. Chính lúc này là lúc quan tr ng. S phân vân mê m c a ng i ã m t không bi t rõ tình tr ng. H c ng th y gia ình. nh c nh h . l lùng mà ngày nay các nhà nghiên c u v s ch t t i m t s i h c M r t l y làm ng c nhiên vì tính ch t vi di u. tu ni m chân chánh thì khi ch t s vào n i ây.giai o n mà nh ng gì xu t hi n th ng s r t l lùng. c ng ti p xúc g n g i v i v con... ch có ph n nh s ng khói là Th n th c thoát ra kh i c th . không có s lo bu n. nh ng r i th y ng i thân v t vã khóc lóc khi n d n d n h hi u ra r ng mình ã ch t . Nói v chi ti t thì cõi Tr i r t r ng l n chia ra nhi u t ng và m i t ng ng v i Trang 16 .. kh i i vào 6 ng l c o x u xa tai h i do tâm th c m h l m l c. v i ý th c là mình ã th c s ch t r i .Bi t c ch c ch n nh th thì h s m nh d n và d t khoát ra i. hoàn c nh c a mình nh v y r t tai h i vì trong vòng 49 ngày n u tâm th c h c m m màng màng không rõ r t thì h l i càng khó ph n ng thích h p thu n l i v i nh ng gì ang ch i h bên kia c a t . "H n" hay Thân trung m s chuy n vào m t trong 6 cõi tùy theo Nghi p mà khi còn s ng t o nên.

Màu s c cõi ng i th ng là mây vàng không chói sáng mà sáng c.d nhiên không ph i ai c ng u t o nghi p lành nhi u h n nghi p ác . thích c m i ng i bái l y. . Trang 17 . 5. b chê thì n i gi n.Vì th mà khi qua i ph i a vào cõi A Tu La. Do ó kinh sách th ng khuyên ta ki p này c làm ng i là may m n hãy c g ng làm ph c c.Tuy nhiên h l i là ng i tham danh l i. Cõi này g m có hai t ng: Atula th ng là n i t do tho i mái h n t ng Atula h . c p c a nh t là c a t thi n làm c a riêng mình. c g ng . nh ng k chuyên mua bán các lo i c n sa. ng i au kh . Ví d nh ng i tu hành t i c p cao nh ng l i tham sân si.. Còn Atula h dành cho ng i lúc s ng làm nhi u i u thi n nh ng v n t o ác n ghi p. luy n t p. ây là n i dành cho ng i nào lúc s ng làm c nhi u i u lành nh ng không có ph c báu l n. ch a ch p.. o t ti n c a. có n i r c r vì là c i 2. t c. tr ng xen k . Nh ng k lúc s ng th gian chuyên ch y theo v t ch t. nh ng k chuyên tàn sát. Màu s c n i cõi nga qu là màu b m d t n. . chiêu d . b t cóc àn bà con gái hãm hi p hay b t làm i m . lòng còn y tham luy n ích k . còn t c gi n. nóng n y c khen thì vui. h c h i. Cõi Súc Sanh: ây là cõi gi i c a nh ng loài sinh v t.Theo T Kinh Tây T ng thì ng i m i ch t khi "h n" còn ng ngác th y nh ng vùng t trãi dài y hang l . ây là n i dành cho nh ng linh h n mà lúc còn s ng là nh ng k i gian ác. ng á th là h n ang ng ng c a c a cõi Súc sanh . Kinh Sách x a g i h là Ng i không có ph c báu l n . sung s ng. hay l n l n k bên nh ng h sâu th m th m thì ó chính là cõi a ng c. xây nhi u n i tu t p cho m i ng i nh ng không g t r a c lòng tham luy n sân si. k an vui. kh ng b . chúng ch bi t s ng theo b n n ng ch không có lý trí. hay phân bi t giàu nghèo sang hèn.. tôn x ng. chung quanh y k h u ng i h . 3. Theo T Kinh Tây T ng thì khi H n t i m t n i mà c nh trí n i ó t i t m th p thoáng nh ng c n nhà màu en... vô l ng tâm. m i b c i có l ng tàng che.nh ng c p khác nhau v nghi p lành. ham mu n xác thân. t o nghi p lành khi ch t i thành l i ki p ng i s ng h nh phúc. b ch phi n.. ph ng ph t màu xanh lá cây . Cõi ATULA: ây là n i hi n di n c a nh ng linh h n c a nh ng con ng i mà khi còn s ng th ng kiêu hãnh vì c nhi u ng i kính n do có công tu hành.. Dù h là ng i có công v i o pháp. thích tán t ng công c.. Cõi Ng i: Là n i dành cho nh ng ai mà Nghi p t o ra tr c khi ch t c xem là nghi p lành .V màu s c thì cõi Atula th ng m h . 6) Cõi a Ng c: Cõi này có màu s c t i m h c ám ghê s . Màu s c c a Ch Thiên. huênh hoang. Cõi Ng Qu : ây là cõi gi i c a nh ng linh h n mà khi còn s ng ã r t tham tàn gian manh x o quy t h i l tham nh ng v vét c a công gi t ng i.vì th nên tuy vào nghi p mà khi tái sinh thành ng i s có ng i h nh phúc ng i b n hàn. 4. hút xách... th y ng i ói khát mà lòng không m y may th ng xót còn ánh p xua u i. thích ti ng khen. an vui.. Nh ng tánh cách y ã t o thành Nghi p. c i tr i t a sáng. . nh ng k gây tai h a au th ng nghi t ng cho vô s ng lo i. c i u vu kh ng cho ng i vô tù r i n h i l th ra hay t kh o ng i o t tình.Màu s c cõi này màu xám m m .

tùy theo lòng tin vào tôn giáo c a mình lúc còn s ng nh i v i nh ng ng i theo H i giáo... Bác s E. Ng i thân hãy cùng nhau giúp ng i m i m t c êm .. màu s c s v t n i h n. ta b o là ng i y ã ch t không còn bi t gì n a c . c ng nh các tài li u kinh sách vi t v s Ch t c a T th Ai C p và T th Tây T ng thì lúc con ng i i d n vào cõi ch t thì h vào tr ng thái hôn mê. h c n ph i thanh th n an bình m i có sáng su t nh n nh nh ng gì s n v i h .Davis. không hô h p t c là ã ng ng th . Thiên Chúa giáo hay Bà La Môn h .h không bi t r ng ng i m i m t v n nghe bi t và i vào th gi i bên kia v i m t tâm th c au xót kh n kh nh th nào.vân . Tuy nhiên th c t không ph i nh v y.. khóc lóc . Khi ó m i ng i u th y cái th c a ng i này b t ng. C n ph i ghi nh r ng: " ng ai ch t trong kh au. Nh ng ng i v a m i qua i tuy r ng h b t ng nh ng th c s là h v n còn nghe. i c Sogyal Rinpoche khi nh c t i v n này ã nói r ng : ³nh ng ý t ng và c m xúc nh ng giâv phút tr c khi lìa i r t quan tr ng .vì s có nh h ng l n lao i v i i s ng kê ti p . Bác s A. c M .. s th y c nh trí tr c m t theo tâm th c riêng c a tôn giáo h ã qua Kinh sách t ng c ví d .W. Moody. níu kéo. c a Thiên s hay Qu Sa t ng vân vân. vì lúc y h còn ph i i di n v i nhi u th mà ph n l n xa l .. phân vân khi n ph n ng ôi khi v ng v .. tranh ch p nhau v v n . Ti n s Laubscher. tim ng ng p. Nhi u gia ình khi ng i thân v a m i nh m m t xuôi tay ã b t u tranh c i nhau. t t lành r t c n thi t vào giai o n quan tr ng này.P.ó chính là cu c ti n a t t p và thánh thi n nh t mà b t c ai khi phút lâm chung c ng u mong c. ³Ta i Chùa. sai l c r t tai h i´. Bác s Raymond A.Oaten. . Nh ng l i nói y thi n c m.) . Nhà th l y Ph t. Ngoài ra.´ Do ó mà lúc có ng i s p m t. Bác s Hereward Carrington.... lý s . k l . lay g i . tranh cãi.H. L y Chúa mà ta quên không ng h t i Chúng sanh Nh có Chúng sanh mà ta có th th c hành vi c thi n t o ph c cho ta: V y c ng T i cao và Chúng sanh u góp ph n vào qu v t t lành mà ta mong t t i vì v y t i sao ta ch lo tôn kính ng t i cao mà b quên chúng sanh và còn gan h ghét.. ng i theo Thiên Chúa giáo h có th th y Chúa Jesus. Ma i th 14) Trang 18 .vân. ng i thân b n bè nên t o m t s an bình thanh th n và thiêng liêng quanh ng i y (không n ào. b t ng . Giáo s Bác s Wilfred Abse.Theo các L t Ma Tây T ng thì khi ch t linh h n ng i ch t s chuy n vào cõi gi i nào ó và tùy theo tâm th c mà h th y c hình dáng. ph i ng n g làm vi c. bi t nh ng gì x y ra chung quanh h . NG I V A M I QUA Ð I CÓ TH T LÀ ÐÃ CH T H N CH A? Qua các tài li u nghiên c u c a các Y Bác s Âu M nh Giáo s Bác s H. Price.. .Kayner. Nh ng i u mà vì lúc còn s ng không tu t p hay chu n b tinh th n nên th ng kinh ng c.J. lo âu . Vì th nên ng i thân c n ph i th n tr ng trong l i nói lúc g n bên ng i h p h i hay ã ch t. Thông th ng vào giai o n ó. c m thù hay nu i ti c c . ích k v i h ( c ai L t Ma.. ân h n. an bình khi i vào cõi gi i khác v i cái tâm an l c .. thi n tâm. Bác s D.. ho c th y các Thiên Th n bay l n hay s xu t hi n c a ác Th n.

. t cõi Ng qu súc sanh phát ra ánh sáng màu xám m c . Nh ng ng i nh th khi phút lâm chung n.N u tâm th c sáng su t an l c thì s bi t n ng vào ánh sáng c a Ph t A Di Ðà ± Nh ng k mà lúc còn s ng ã làm nh ng vi c ác. công minh thì ghét b gi n h n tránh xa cái thói quen y ã n sâu vào tâm trí lúc còn s ng nên lúc lâm chung . ton hót. B nh. Vì th các v th y th ng khuyên t hãy t p ngay t bây gi . khen ng i mình thì thích thú th y ai nói th t. sân h n. th p hèn. ch c quy n. n ngon m c p vân vân. con ng i ta không ai gi ng ai.h u giúp Th n th c k m i lìa i n ng theo ± Nh ng lúc y. l í th ng. S ng ch thích cho an nhàn. V i b n ch t mê m y h s vô cùng khi p s khi th y ánh sáng chói chang vàng r c to ra n i cõi Trung m ± Khi th y ánh sáng xanh xu t hi n. danh v ng. trung tr c. có ng i b n tánh r t x u xa c ác nh ng không bao gi bi t h i c i ân h n ch ng nói t i chuy n tu t p. Tuy v y. sân. Khi vào ó r i thì s gi i thoát r t khó kh n. h th ng b t lo n tâm thân vì ác nghi p tràn t i làm h kinh hãi. H khó ch p nh n hay tin vào nh ng gì mà ng i thân c u nguy n hay gi i thích cho h bên gi ng. gian x o nên th ng có thói quen tìm nh ng n i t i tâm. N u ng i Ch t ã c truy n d y. khi con ang còn s ng hãy h c x b d n cái tánh tham lam. ghét gi n nh ng ai h n mình.. b n tánh nh lúc còn s ng nên r t d l m l c khi vào giai o n Trung m..V Ph t y là Ph t A Di Ðà ± Ngài s xu t hi n ti p n i d n d t cho k l m mê thêm m t l n n a b ng cách to ánh sáng d n ng màu chói . h s tr n ngay vào n i có ánh sáng xanh d u y tìm ch n ng thân n náu ± ó c ng chính là n i mà h s tr thành ng i ch u tr qu . c m thù nh ng ai làm mình au kh . x u xa ê ti n thì b n tính luôn t i tâm. Vì th mà thay vì khi th y màu sáng ác chúng l i s hãi.. Nh ng theo các v L t Ma Tây t ng thì nguyên nhân khi n Th n th c chuy n vào cõ i màu xanh y là do khi s ng. tr n tránh. s c p. thích v t ch t. ch t h n r i nh ng Th n th c thoát ra v n còn mang n ng cái ký c. m m t n thân. c n d n. h c h i c khi ang còn s ng thì lúc này Th n th c s an tâm n ng vào ánh sáng y t i m c cho ánh sáng quá chói chang làm cho khi p s . Già. Theo kinh i n Tây t ng thì m t v Ph t nguy n quy t tâm c u v t và d n d t các vong linh trót mang nghi p ch ng mà tâm th c u t i mê m .ác nghi p mà h ã gây ra. Nh ng b c Ð i s nh ng v th y th ng khuyên nh ng thân nhân có ng hãy nh h tr thêm cho ng i y b ng cách: Trang 19 i s p lìa i .. ánh vàng chói m i r c r khó ch u ng n i khi th y chính là ánh sáng trí tu phát ra t cõi t t lành hay Cõi Ph t. thích có nhi u c a c i b c ti n. Ch t. Si làm mê m . con ng i ta hay b cái Tham.. Ánh sáng màu xanh d u chính là ánh sáng c a c i ng i.dù xác thân b t ng. Lâu d n (tr i qua m t i làm ng i) nh ng x u tánh y tr thành t p quán khó b nên khi th y ánh sáng êm d u mát m thì v i tìm n. âu là x u . th y ai n nh b . n i mà b t k ai c ng u ph i tr i qua s kh au tàn h i c a Sanh. th y ánh sáng chói chang thì khi p s tránh xa ch không bi t âu là t t. kho kho n. si mê l m l c lúc lâm chung không b nh ng cái x u xa y d n ta vào nh ng cõi x u xa mê m nguy hi m c a l c o. kiêu c ng..c ng gi ng nh khi còn s ng. tâng b c. nghi ng tìm t i n i ánh sáng m c t i tâm n ng thân mà không ng ó là coi a ng c x u xa ghê r n.ÁNH SÁNG MÀU S C TH Y GIAI ÐO N TRUNG M Kinh sách c Tây T ng k chi ti t v màu s c th y n i cõi Trung m nh sau: màu s c c u v ng.

... v a trình bày trên. xe c d p dìu n th c u ng tràn ng p. m t i. tr ng li ng gi ng y. không nh ng ki p hi n t i mà t nhi u ki p i tr c ó n a? Có khi c nhi u Thi n Nghi p t t lành nh ng r i phát sinh các nghi p x u ác k ti p khi n nghi p thi n b gi i tr i nhi u ít khi n s m t cân b ng v thi n ác. an tâm ti n vào ó c vãng sanh an lành vào n i t nh . Vì Nghi p quan tr ng khi u thai nên các V chân tu th ng khuyên thân nhân nên h tr thi n nghi p cho ng i m i qua i trong th i gian ít nh t là 49 ngày . ác. Dù cho ng i s p m t lúc còn s ng h t o nhi u ác nghi p. xe c rình rang. ng i a ám càng ông càng n m t n mày v i thiên h bà con. Vì ph i h i i u ki n thu n l i và t ng ng v i Nghi p u thai cho x ng h p nên không ph i t c thì c mà có khi lâu. phân vân lo s tr c sáu ng luân h i (l c o). vong linh ng i m i m t vô cùng au n xót xa. Theo l i khuyên c a các v chân s thì thân nhân nên làm vi c ph c thi n.. v a tr l c t o ph c thay ng i m i m t và giúp h sáng su t kh i l c vào cõi gi i u t i x u xa. hay vì quá th ng xót nên ch bi t than khóc. c trong sáng h nh n th c úng khi nhìn th y . Tuy nh ng i u khuyên c a các v chân tu v a mô t trên th ng ít c th c hi n do b i nhi u lý do: nh có ng i không tin. nh n thói h t t x u làm phát sinh vô s nghi p.. n chay. c k inh. s t ng gi m thi n ác qua l i này s h ng d n Thân Trung m t i cõi gi i t ng ng v i Nghi p x u hay t t mà ng i ch t y ã t o nên u thai. hoang mang. Trái l i nhi u gia ình vào lúc y l i lo t ch c tang ma cho l n.k t khi ng i y m t (vì trong kho ng th i gian ó vong linh ng i m i ch t vào giai o n c quy t nh u thai d i hình th c nào tùy theo duyên nghi p c a h t o lúc còn s ng). T th Tây t ng ghi r ng: M t khi ng i thân làm c i u v a nói trên bên c nh ng i s p m t thì k t qu mang l i th ng r t t t lành. cho r ng ch t là h t. Câu h i c t ra là t i sao sau khi ch t l i có khi ph i qua giai o n Trung m lâu ngày mà không u thai ngay? Câu tr l i là: do ki p i c a m t ng i tích ch a vô s nghi p mà nghi p lo i x u t t ch ng ch t nhau khi s ng.Hãy nói v i h là n u trông th y ánh sáng màu vàng chói chang r c r thì ng có s hãi ± vì ó là Ph t quang ± là ánh sáng c a Trí tu t t lành ± hãy tin t ng m nh m vào ánh sáng ó. hành ng x u xa thì lúc lâm chung nghe c l i nói và l i c u nguy n giãi bày v ánh sáng n i cõi Trung m s có l i nhi u cho h vì m t khi h ã ghi nh n nh ng hí u bi t y v i ni m tin t ng nhi t tình thì s ph n nào làm i thay nghi p l c c a h dù cho ó là nghi p x u. t ng kinh siêu . nh ng gi quy t nh sinh m nh cu c i m i qua u thai chuy n ki p h t s c gay go nghi t ng « h Trang 20 . Nh ng h không bi t r ng chính lúc ó. Còn khi th y màu xanh êm d u thì không nên ch y vào n i ó ± vì n i ó là cõi ng i ± vào ó s l i ch u nh ng sinh t tri n miên. b thí.Ng i bên h nói cho h nghe v v n . khó lòng thoát kh i.giai o n Trung m.Hãy c u nguy n cho tâm th c h ánh sáng .. ch không bi t làm gì h n vào nh ng lúc au kh ó.

nh n nh sai l c mang l i h u qu x u xa b t l i cho ki p lai sinh.tr l c mà các v chân s t ng ch bày l à cách nên làm nh t. Chính vì s quan tr ng c a nh n th c hi u bi t vào lúc ó nên T th Tây T ng ã th ng nh c nh m i ng i r ng: b t c ai r i c ng ph i tr i qua giai o n Chuy n Ti p y nên ph i c n th n . d d n hi n ra thì c ng ng lo s vì ch là do tâm t o ra mà thôi ch n ng l c th t s t hì không có. ôi khi r t khi p s . Tr c tiên là th y ánh sáng màu s c vàng t a ra nh c u v ng. C n ph i nh k r ng: n u có nh ng hình nh ghê r n.Nh ng hình nh y u là o giác. Vào giai o n này. ánh sáng. Vì th nên ã ch bày r t chi li. c n th n cho các t . nh c nh h ph i bi t rõ v giai o n này (giai o n Trung m) h u c u giúp m i ng i lúc lìa i kh í r i vào l m l c« Theo s gi ng d y y thì: y Sau khi ch t c 3 ngày. c nh quang chung quanh giai o n Trung m là r t quan tr ng. Nh ng vì sao lúc y l i s hãi? Vì lúc ch t i.giai o n n y g i là giai o n Trung m. Do ó mà vào giai o n Trung m. yên bình quá nên v i vã tránh ánh sáng vàng r c r ti n vào vùng ánh sáng màu xanh mát d u v a m i xu t hi n kia. ph n l n nh ng hình nh do tâm t o s gây nên s lo s hay thích thú C m xúc m nh nh t c a nghi p th c ta lúc y s nh o t a ta i vào l i nào ó c a l c o (còn g i là 6 ng luân h i) khi n ta d sa vào nh ng cõi x u xa d n a ta vào m t ki p i m i qua s tái sanh m i. Mà tr l i ki p ng i thì c ng l i ph i m mình trong ki p tr m luân. Các v i s Tây T ng t ngàn x a ã th y rõ là s th n th c cu ng i m i qua i i v i màu s c.. không th t vì ó chính t tâm c a ng i m i ch t hi n ra. tâm trí b t nh ho ng h t khi n mê m . NH NG HÌNH NH XU T HI N GIAI ÐO N TRUNG M Khi c th hoàn toàn b t ng và ng ng th thì t thân xác. i v i nh ng ai lúc còn s ng không tu t p v ng vàng khô ng c ch d y v s ki n này. Nh ng cùng lúc y l i có m t ngu n sáng d u màu xanh chi u t i khi n Th n th c c m th y an n. Ngu n ánh sáng y r t chói chang khi n Th n th c không ch u n i khi trông th y ánh sáng y. cái thân v t lý c a ta không còn n a. ã b t ng. n c mà nào ai có th bi t t i.ch có Th n th c mà thôi thì nh ng hình nh y l i trông nh th t .mu n v y ph i chu n b h c h i t khi ta ang còn s ng ch ng i t i lúc lâm chung. h tr hay giúp .mà giúp làm sao c khi cõi s ng và cõi ch t cách ly nhau? Ch có v n . Ngoài c nh gi i màu xanh d u kia ra còn có nh ng cõi gi i c ó m u s c khác Trang 21 . Th n th c s ch ng ki n nhi u hình nh l lùng k di u.b v . N i có ánh sáng xanh mát y không ph i thu c c nh gi i t t lành thanh th n mà là cõi c a ki p ng i..h n n a. tâm th c ng i ch t s th y vô s hình nh . ã ch t . ch u qu báo do nghi p t o ra. ph n vi di u g i là Th n th c thoát ra . không chu n b nh ng ki n th c c n thi t cho giai o n Trung m thì nh ng hình nh v a nói s là hình nh th t s hi n ra ngay tr c m t ch không th b o là o nh hay o giác không th t.

nh ng giây phút lúc lâm chung càng lo l ng. không lo l ng phân vân. Lúc y. là x u . Khi ng i s p ch t. n i lu n t i. i u ó c ng th ng khi n h sa vào nh ng ng sai l c các n o luân h i khi ch t. níu kéo còn tâm th n thì ho ng lo n. ng ngác ± Giây phút u tiên ti p c n ranh gi i c a s ng ch t mà ã v y thì r t tai h i ± Vì th khi còn s ng nên t p cho quen hay chu n b tinh th n phút ra i th y nh ng i u v a nói s không làm cho tâm th n chao ão. ghê s hay nghe nh ng âm thanh l lùng s làm cho ta lo l ng s hãi bàng hoàng. gi tâm a n nh. Ph n l n nh ng ng i ch t. Do ó t t nh t khi còn s ng m i ng i nên t p tr c v tâm thân. Ngoài ra phút c n k cõi ch t. N u là Ph t giáo thì h th y Ph t. t ng c qua. Tâm xao xuy n c a h lúc y s hi n ra mà ph n l n theo s t ng t ng c a mình qua nh ng gì mà lúc s ng h ã t ng nghe. các L t Ma r t t i k . Lúc y c n nh t tâm c kinh ho c t ng kinh. thân nhân bên mình thì khóc lóc kêu than. súc sanh. Nh ng l i khuyên trên c a các v chân s t ng th u rõ m i s vi c bên kia c a t mách b o cho chúng nhân tránh r i vào cõi x u trong l c o r t khó tránh.nhau t ng ng v i nh ng cõi gi i khác nhau ± Vì có nhi u cõi gi i còn x u h n cõi ng i nhi u n a nên c n bi t rõ kh i l c vào«Do ó mà lúc còn s ng nên bi t rõ v màu s c. au bu n. Lý do là càng làm cho ng i s p ch t dùng d ng không th lìa i m t cách thanh th n t nhiên. ng khi p s mà hãy c kinh h ng v Chúa hay t ng kinh h ng v Ph t ± ngh a là tùy theo ni m tin tôn giáo c a mình mà liên t c t ng ni m c nh t tâm b t lo n có th thì m i hình nh x u s qua mau. c gi tâm an nhiê n t t i. Lý do là gi phút h p h i ph n l n con ng i ta ham s ng s ch t. nh ng hình nh quái d .i u mà các v s . Trang 22 . làm sao bình t nh làm y l i d n h u ích trên. Tuy nhiên s bình t nh. th y hào quang hay th y ng qu .vân. a ng c. ho ng h t bao nhiê u thì h s ph i trãi qua m t giai o n th i gian r t lâu v i c nh trí mà h ã t ng t i b y nhiêu.. au kh . xót xa vì c m th y xa lìa ng i thân và b v l c lõng n i mà h ngh là ch a bao gi th y hay bi t. th y nhà s . ý chí.Chu n b c s hi u bi t ó tr c khi m t là i u r t quan tr ng... hay th y Chúa có th h s th y Thiên àng vân . sáng su t th ng hi m th y n i nh ng ng i s p lìa i nh t là khi quanh h có các ng i thân v t vã khóc lóc .. th ng thì ai c ng hay th y nh ng ngu n ánh sáng. Trong phút lâm chung. N u h là ng i Thiên Chúa giáo có th h lúc y s th y Ð a ng c.. Nh v y: Theo các v L t Ma Tây T ng thì tùy vào Tâm th c mà ng i ch t th y nh ng c nh gi i khác nhau. âm thanh t ng cõi gi i khi lìa i nh n bi t c cõi gi i nà o t t. khi b c vào cõi gi i bên kia th ng b cái ³Tâm tr ng h t ho ng. ph n l n u th y ng i thân ã quá c t i bên gi ng hay chào ón lôi kéo thì phãi bi t h ã vào m t trong 6 n o luân h i không m y t t lành nên ng theo h vì có th b lôi kéo vào cõi gi i không an lành. lo s .. s hãi. t p chu n b cái ch t tr c sau r i c ng ph i n ± Theo Kinh Ph t Giáo thì ng i s p lìa i hãy trì chí ni m câu ³Nam Mô A Di Ðà Ph t´ thì s c vãng sanh c c l c ± (Ph t A Di Ðà có i nguy n là d n d t b t k ai lúc lâm chung mu n c ngài n d n v cõi an l c).

cái gì c ng tôi c . bác ái t o ra H nh phúc .Ph n l n nh ng ng i ch t v n còn mang n ng cái ³Tôi´ t c là cái b n ngã c a h mà ngay lúc s ng h luôn luôn b o v l y (cái này là c a tôi. ng thì th ng sau khi ch t 49 ngày là b t u chuy n i u .S tìm ki m y mau hay ch m còn tùy t hu c vào ng i ã qua i lúc s ng b n th vi c làm thi n ác c a h t t x u nh th nào ± Ví d : . tôi thích.vì th nên phát tri n tâm thi n này thì h n. ³CÁI GÌ ÐI TÌM³ M T THÂN KI P M I NG V I NGHI P ÐÃ T O RA KHI S NG Theo trình bày trên thì Thân Trung m là cái i Nghi p l c i u thai. cái kia là c a tôi.Ng i có lòng nhân t t lành tuy không t ng tu trì công qu th ng th a nh ng vì ít ph m vào các gi i có khi ch n a tháng. luy n l u ki p s ng c i t v n mà Ch t (ch a t i k ch t) hay n nh ng oan h n này th ng lang thang vô t o thành th ch t c bi t mà ng i cõi th Trang 23 . Vì T bi. thích ng v i Nghi p t o ra . Các v L t Ma Tây T ng cho bi t r ng: r t nhi u linh h n m t d p may vì khi b t u i vào th gi i bên kia th ng có m t lu ng ánh sáng r c r phát ra. Tuy nhiên ph n ông các linh h n u l m l c nên ã i nh m vào nh ng n i tai h i.) Vì c b o v l y ngay c sau khi lìa i. ch d y lúc lâm chung thì h s th y và bi t ngu n sáng ó là lo i ánh sáng cao c p ch ng cho h t i cõi gi i t t lành yên n h n.chính vì cái tôi y mà khi s ng ã t o ra bi t bao s kh .Còn nh ng k bình th thai.nhi m v nó là mang theo Ð U THAI KHÓ KH N HAY D DÀNG? LÂU HAY MAU? ³Nhi m V c a Thân Trung m là i tìm m t ki p i m i thích h p. lìa b thân xác.. i s l ng danh thì có khi ch trong . ng i này là c a tôi.vì th không gi n là hay h n c . t c t i. tôi ghét. cái tôi v n eo ng n i cái g i là H n và vì ch bi t có mình nên không l u ý t i nh ng gì x y ra khi linh h n thoát ra kh i thân xác. N u h sáng su t do không b mê m c bám l y cái Tôi hay cái Ta c a mình ho c ã c các L t Ma h tr .´ ( c t Lai L t Ma i th 14).. hay m t tháng là ã u thai. *** ³Vì cái gi n s gây nên Phi n não . u thai . tôi th ng.. . Ph n l nh.Ng i có thi n tâm nhân c th t s nh các b c ch c lát ã i vào ki p khác ngay sau khi qua i. tôi gi n.nh t là nh ng ng nh ng ng i b ch t oan c.Tuy nhiên c ng có nh ng ng i khi ch thì h s trì ch m u thai . không có n i n ng t a nên lâu ngày d t vì quá u mê m t i.

Nh v y A L i Gia Th c có nhi m v thu nh t ghi chép t ng chi ti t hành vi cu c i t o ra Nghi p và c t gi . SINH M NH KI P Ð I TR C S CHUY N QUA SINH M NH KI P Ð I K TI P Nói theo kinh i n Ph t giáo thì khi ch t cái thân xác s b t ng. Sau khi bi t rõ nh ng i m liên k t v a trình bày trên. Khi b c qua c a là ã ch t. mang theo b i A L i Gia Th c . v a c v a suy ngh . ng linh c siêu m i mong thoát c ki p oan KHI CH T. khi n cu c i m i c a sinh m nh y kh au hay sung s ng là tùy vào nh ng h t m m y. . khi ó thân xác c h y ho i nh ta thay b c b i và m c vào b m i khác -B m i này là Thân xác khác .g i là "Ma" .Nh ng Nghi p t o ra t nh ng ki p i v a qua c gi gìn . c xong quý v s th y là: . nó Duy Trì Nghi p Nhân Qu Thi n Ác. s chuy n ki p hay còn g i là 2 . phân tích hi u cho rõ thì nh ng lý gi i v sau m i c rõ h n. Khi ó A L i Gia Th c s mang nh ng Nghi p x u t t. không còn bi t gì n a c và cái xác thân y s ph i b h y ho i theo lu t t nhiên ch m d t m t ki p i hi n t i. nh ng tính ch t. A L i Gia Th c r t quan tr ng. chúng ta b t o n k ti p là: 1 . V y. n u th y có vài i m ch a hi u thì xin quý v c l i l n n a th t ch m. Nh ng cái dòng sinh m nh thì l i không m t mà ti p t c chuy n i qua m t ki p i m i khác qua m t hình hài thân xác m i.Cái gì i 34u Thai? àng không? ub c qua giai u Thai s nh th nào? u thai có d u thai lâu hay mau? Trang 24 .Sau khi Ch t. Quý v c gi c n ây. cá tánh hoài b o c a sinh m nh ki p i tr c (nh nh ng h t m m) chuy n qua cho sinh m nh ki p i sau r i nh ng h t m m y s m c lên cây lành hay cây t t theo úng lu t Nhân Qu .c n ph i c u h n cho h h n v t v ng.Ch t là chuy n i ki p i này qua m t ki p i khác nh b c qua m t cánh c a chuy n ti p.Ch t không ph i là h t..

M t s nhà khoa h c. y bác s .trong cu n S ng Ch t . y tá mô t nh bác s R.Theo tài li u c a Hòa Th ng Thích Chánh L c . M c ích bu i l là giúp "linh h n" ng i t h c h i c nh ng gì bên kia c a T . ông K. trên th gi i c ng có l n mô t v s i dây l lùng k bí n y. V d ng th thân này nh cái bóng m . th ng là nh u .Ta l n l t c qua tài li u kinh sách ghi rõ các v n h t s c n gi n d hi u nh sau: SAU KHI CH T. T i Na Uy.cu n th 9).Street th y làn h i t t gi ng d ng ng i. nghiêng hay ng c..N u Thân trung m c a loài Tr i thì ph n u s ng a lên phía trên . nhà nghiên c u v cõi ch t n i ti ng c a Tây T ng ã cho bi t r ng: Khi ch t. Trên c san Society for Psychical Research. Oliver Fox. Có m t s nhân ch ng khác còn cho r ng.mà các L t Ma Tây T ng th ng nh c t i phút giây s p lìa i hay S i dây b c Silver cord mà ngày nay các nhà khoa h c c ng nh m t s bá c s ã nh c t i? S LIÊN H GI A LINH H N VÀ TH XÁC QUA S I DÂY LIÊN K T Trong T th Ai C p và Tây T ng u có s mô t ph n n i "linh h n" ng i ch t v i Thân xác ng i ch t. ó là m t gi i m sáng gi ng s i dây. S nêu trên qua nh ng ph n thu g n CHUY N KI P RA SAO? Ki p này mu n chuy n qua ki p kia hay còn g i là u thai do nhi m v c a Thân Trung m . Bác s A.Tuy nhiên ch a t lìa h n mà n i b ng m t s i dây lung linh m sáng r t khó th y . Các v Chân s th i c i Ai C p trong các bu i l i m o.J.N u c a ng i. Các hình nh t ng t c ng c các bác s . Nh bác s R. ây t ng nên nh c l i v s ki n Thân Trung m có liên h gì v i hi n t ng S i dây m c liên k t thân xác ng i ch t v i ph n m nh s ng khói . bác s E. h th ng quan sát s i dây liên k t n i l n thân xác và Linh h n c a ng i t ang trong tình tr ng mê man c a c n ng thi p .J sTaver.Khi chuy n i s t th khác bi t d nh n bi t .Nh ng i v i ng i lìa i thì s i dây liên k t này s t lìa. Reverend L.Món n c a thân này là mùi h ng.Tuy nhiên các b c chân tu thì l i th y rõ . Qu là u i ngang.W.Phú Lâu Na xu t b n thì d ng th c a thân Trung m cao ch ng 90 cm -g n b ng m t a bé 5. Bác s Hout mô t r ng kh i h i hay s i dây liên k t y rung ng và nh có ch p sáng. t s i dây mô t trên h th y có ph n khói m c thoát ra l l ng g n c th ng i v a m i qua i. Bác s Raynor.Ti n s v n ch ng Tr ng Hoa ..i u ch ng t cu c i m o ang trong tình tr ng bình th ng. 6 tu i nh ng r t sáng su t. "linh h n" ng i ch t thoát ra t m t huy t o. Johnson. n m ngang. Dawasandup. Giáo s R. Davis. i u này trùng h p v i mô t Trang 25 . Còn nhà khoa h c J. th ng ng. Bác s Wiltse. Oaten.j. Còn c a Chúng sanh trong Cõi a ng c thì u chúc ng c xu ng phía d i (trong Lu n Câu Xá . Hout.Crookall.C.G ã ch ng ki n s i dây n i linh h n và th xác c a ng i v lúc bà qua i.B.C. cô Engeborg cho hay là cô có l n th y mình nh l t ra kh i c th m t cách nh nhàng và cô th y có m t s i d ây m sáng lung linh theo mình.. nh ng v này còn cho bi t là kh i h i có d ng hình ng i và có khi nh ng v trí ngang. Bertrand. ó không ph i là m t s ch t hoàn toàn . lanh l i .

nh n th c rõ.. i chi u r t c n th n . sinh viên khoa h c Sylvan Muldoon là ng i có th xem nh là tiên phong trong v n nghiên c u tìm hi u s liên k t gi a cái g i là "H n" và xác c ng nh s i dây m c lung linh n i hai ph n v a k . D i ây là m t s s ki n c các nhà nghiên c u hi n t ng C n T ghi l i nh sau: 1) phút h p h i r i xuôi tay. c m giác nóng l nh hay au n rõ h n. s ki n c xem là bên kia c a T . nv ib n Sau khi m t s y bác s trình bày nh ng bài thuy t gi ng. H th y mình l t i r t nhanh qua m t ng h m hun hút. NG IM VÀ NI M TIN VÀO CÕI GI I MÀ LINH H N Ð N SAU KHI CH T NH TH NÀO? Ngày nay m t s l n ng i M có thái và ni m tin v nh ng gì s x y thân h sau khi ch t có r t nhi u thay i sâu xa. nhi u mô t c a nh ng ng i M này l i khá t ng t hay trùng kh p nhau v nh ng c nh trí. V sau. vi n Gallup ã m m t cu c th m dò r ng rãi kh p n c M v nh ng hi n t ng c a v n c n t . Lúc ó h l t i d dàng nh lên cao xu ng th p và có th xuyên qua t ng hay v t r n .i u l lùng k thú là m c dù nh ng ti u bang khác nhau. Nh ng h s ghi chép v nh ng gì mà nh ng ng i này ã có l n i vào cõi gi i khác mô t l i c em phân tích so sánh. vi n này ã tham kh o c 8 tri u ng i M ã có l n Ch t i và S ng l i. N m 1929. bi t mình ang vào hoàn c nh khác v i tr c lúc còn s ng .M t khi siêu v t th y t lìa t c là s s ng c a thân xác không còn. 3) Lúc này h bi t mình ang vào tình hu ng nào. Ngày nay.h th y rõ thân xác h và th y bi t nh ng gì ang x y ra chung quanh. V âm thanh h nghe nh có ti ng gió m nh và thân xác h nh nh i và tách r i kh i thân xác.H t m cho r ng ph n k l ó thu c siêu v t th có kh n ng v n truy n s c s ng cho c th . N m 1982. Trang 26 . lúc ó h ch còn liên k t v i tâm h thôi nên c m th y nh nhàng m t cách k di u. K t qu .H c m th y mình nh b cu n hút vào trong m t kho ng t i en mông lung di u v i không bi t âu là chi u h ng. còn h thì trên cao . không còn dính d p v i xác thân. . h th ng có nh ng c m giác l lùng nh c m th y thanh th n. s ki n s i dây màu tr ng b c c ng nh kh i h i v n ang là tài nghiên c u c a m t s nhà khoa h c . Ph n l n h u th y mình n m ch t b t ng. cá c nhà báo b t u xô i s n lùng nh ng tài v a k . an vui.Vào giai o n ó h không c m th y n ng n . 2) Các giác quan lúc ó (c n t ) t nhiên nh c phát huy nên nghe rõ. các nhà khoa h c khác ã b t u l u tâm nghiên c u. hoang mang hay ng ngác. Cu n Projection of the Astral Body do sinh viên này biên kh o và xu t b n. nh ng bài báo và c lu n án c ng nh nghiên c u v v n k c n v i cái ch t. không quen bi t nhau.trong các c th Tây T ng. nh ng có ng i l i c m th y lo l ng s s t. Ai C p v hình nh l lùng này.

. t ái. h mô t ó là lo i ánh sáng ch a t ng th y. 5) Ph n l n mô t th y nh ng c nh trí p l lùng di u v i v i âm thanh thanh thoát phiêu b ng ± ôi khi hình nh có v nh xa v ng mông lung h ay t i t m u bu n d s .Có ng i t i nhà th làm vi c thi n. 6) Ph n l n th y là h không th v cánh c a hay cái c ng l n... h ra d u b o hãy mau mau quay v ng t i ây làm gì và sau ó chính h tr l i thân xác c a h . . r c r nh ng l i không làm cho m t b lòa. Có ng i th y dinh th lâu ài nhà c a. thì nay không hoàn toàn nh th n a -Tr c ó h hay tham lam. ã m t tr c ó r t lâu. . Ngh a là tr c ó h s ng ³r t là tính ng i. ch b o h nên quay v . k l i c a nh ng ng i c n k cái Ch t và may m n s ng l i là h u tr i qua giai o n th y l i rõ ràng toàn c nh cu c i c a h vô cùng chi ti t t nh ng hành ng t t c ng nh x u . m t th ánh sáng mà khi c bao ph h c m nh n s an l c k di u vô b b n nên lúc y h hoàn toàn hòa vào v i ánh sáng y.. m t th ánh sáng toàn v n. t p tu Thi n..Có ng i g p l i ng i cha. t qua m t l n ranh gi i nào ó mà ph n l n nh 7) V n trông th y ng i thì ây có i m r t t ng ng là trong s 8 tri u ng i M ã t ng ch t i s ng l i ph n ông u k là h ã g p l i ng i thân thu c. b n bè nh ng là ng i thân.Nh ng l i k l i y Trang 27 . h sâu. Lý do là h m i t i ó r i tr v nh p xác ch n u vào sâu n a thì ch c ch n h ã Ch t h n không th tr v l i v i thân xác n a. tìm hi u thêm v lý thuy t c a Ph t giáo .c bi t là nh ng giáo lý c a Ph t giáo Tây T ng có nh ng lý gi i ph n l n trùng kh p v i nh ng i u h ã tr i qua trong th i gian c n k v i cái ch t. V s ki n ánh sáng thì hình nh m i ng i ã c h i qua u c m th y hân hoan k l . m . có ng i tìm c sách Thi n.Lúc b y gi nh ng hình nh c a cu c i h b t u di n ra nh m t cu n phim c a i mình c chi u l i. 8) Nh ng ng i ch t i r i t nhiên s ng l i u k gi ng nhau là có m t ng l c thúc y. tranh ch p. h ng v ng t i cao nhi u h n . r i m t v ng sáng r c r t a ra ng th i h c m th y m t tình th ng bao la nh hoa trong ánh sáng bao ph l y h . K t qu nh ng khám phá và nghiên c u trên còn mang l i m t s i m nh sau: Nh ng ng i ã t ng Ch t i S ng l i y h u nh t t c u thay i thái s ng. M t s ki n làm các v L t Ma l u ý là qua l i mô l . h th y t xa m t i m sáng. có ng i th y hang á. s ng nhi u v n i tâm.Nh v y là rõ ràng v n t o Nghi p r t quan tr ng phát sinh t nh ng hành ng vi c làm c a chính mình trong i . (* Quý v mu n bi t thêm chi ti t v các s kiên trên xin tìm c cu n: Bí n sau Cõi Ch t và cu n Biên gi i T Sanh c a tác gi oàn v n Thông biên so n) .. anh em. bè b n ã qua i r i ch không g p ng i hi n ang còn s ng.4) K n..... i v i nh ng v i s Tây T ng thì nh ng s th y bi t c a nh ng ng i Ch t i s ng l i mô t trên th t ra ch là nh ng gì x y ra ng ng c a c a Cõi Trung m mà thôi ch ch a th c s vào sâu sau cõi Ch t. gi n d . thì nay h s ng có khi nh an b n l c o...

ã c o s Dilgo Khyentse Rinpoche gi i thích r t t ng t n: .. Trang 28 . Ngày x a. Trong hai b sách T Th Ai C p và T Th Tây T ng. Nhi u v n th c m c v sinh t c ng nh ó mà c các i s gi i thích rõ ràng. nóng gi n. o s .nói lên r ng Nh ng gì ta ã làm. v t t c do t ái. nên d b các vong linh x u d n d t vào cõi x u xa c a l c o. . s b t ng mà không th c ng l i c nên Th n th c hay Thân Trung m khi ó v t thoát ra kh i thân xác . i s Sogyal Rinpoche ã t ng i tho i v i nh ng y bác s Tây ph ng v v n này r ng: "Làm sao mà b n là v Bác s tài ba và giàu kinh nghi m th c s n u b n không c h tr thêm m t s ki n th c v s th t c a cái ch t nh th nào. Ví d nh v n s ng ch t... không k m n i lý trí .. Ngoài ra còn vô s các th c m c liên quan t i s ch t ví d nh nh ng th c m c v t t . các y bác s hi n nay khi nghiên c u tìm hi u v C n t . sau khi ch t. h t n d ng kinh sách Tây T ng nhi u h n . qua ó còn có c S Ch t . k c các h c gi .. v b o qu n c th . v s h thai.Lúc ch t vì t sát. trong khi ch t. trong ó có c v t Lai L t Ma và m t s l n các v Ð i c. v v n hi n t ng xác thân. nh t là các v i s hay t Lai L t Ma s ng n d t t i quê h ng h nên th gi i ít bi t v nh ng v n sâu xa thu c lãnh v c Tâm tinh Nh ng ngày nay.M t v n n n mà Con ng i th ng phân vân tr n tr và lo s . T v n là do mình quy t nh l y thân ph n ch ch a h n là ng i y ã t i giai o n ph i lìa i . các nhà khoa h c Âu M có d p ti p c n và thu th p ki n th c v th gi i tâm linh. Chính nh y khoa ngày càng ti n b có th giúp h i sinh m t s ng i t ng ã qua i ± Nh ng c ng chính nh v y mà gi i Y khoa ngày nay bi t thêm m t s s ki n c bi t. ã gây nên và th y rõ trong phút lâm chung không th nào ch i c i hay tr n ch y c Nghi p báo.vì th h i vào cõi ch t trong u t i l m l c nên Th n th c bu c ph i i theo Nghi p X u c a mình . thì n i dung có nhi u i m t ng ng.Nh v y thì vong linh h ch a c s p x p quy nh nên mãi c lang thang v t v ng vô cùng tai h i.. các v L i Ma Tây T ng. nhi u y bác s ã m nh d n i sâu vào vi c nghiên c u tìm hi u nh ng gì liên quan t i s Ch t và có gì ng sau cõi ch t .nh t là B T Th . .ó là lúc r t nguy hi m vì không có th i gian suy ngh ki m soát chu n b phòng. tâm th c ng i y r i ren. Khi m t ng i t t thì Th n th c c a ng i ó c ng không có th i gian chu n b . qua bi n c Trung qu c t chi m óng Tây T ng c tr m nghìn ng i Tây T ng ã s ng l u vong. tuy nhiên v chi ti t v n có nh ng i m h i khác bi t.V ng i T v n thì vi c làm ó là m t sai trái mà ngay c Thiên Chúa giáo c ng tuy t i ng n c m. i v i nhà khoa h c. N u không có c may m n ó thì làm sao b n có th giúp ng i s p c h t v m t tâm linh? Ngày nay trên th gi i. i v i T Th Tây T ng thì chi li và ng h p v i nhi u i m mà nh ng ng i ch t i s ng l i mô t th ng r t n kh p. Nh ó mà nhi u ng i.. H n n a. nh ng ti n trình cùng v i hình nh màu s c di n ra khi con ng i ti n d n vào cõi Ch t qua nh ng mô t c a nh ng ng i có l n ch t i s ng l i.

V y mà a bé ã ch t tr c khi c sinh ra nên Th n th c c a bé l i ph i chuy n qua m t ki p i khác.. h t ho ng. t i t m mê m . tâm th c h ã bi t rõ vi c y r i nên không t o s b t ng . . h c ng khó mà ti p nh n c l i c u nguy n lúc tinh th n ang b n lo n y . tâm th c h kinh hãi.. N u ng i b nh. phiêu diêu v t v ng tình tr ng h s vô cùng au th ng vì h ã r i vào cõi gi i giá b ng ghê r n mà h không bi t.nh v y có ngh a là vong linh nào ó nh p vào gia ình này không h p ý v v n gì ó .dù b nh vi n có t n d ng ph n thân xác h bao nhiêu i n a thì Th n th c v n không b nh h ng mà còn mang thêm công c.. Theo o s Dilgo Khyentse Rinpoch e thì khi m t ng i trút h i th cu i cùng thì Th n th c s r i kh i thânxác th c hi n vai trò u thai chuy n ki p. au kh ng p tràn. tim. nên làm vi c t thi n. t o c ng c giúp mình và bé c an lành m i mong hy v ng có bé khác sinh ra bình th ng.s h tr giúp công c cho tâm th c hài nhi sáng su t. ng i mang thai cháu bé ph i h t lòng c u nguy n cho bé chuy n di trong an l c.Vì th mà v n b thí tu t p c a ng i m b s y thai r t quan tr ng . i u tai h i l n lao nguy hi m h n n a là tr c khi ng i y ch t mà c h a h n là c b o qu n nh ông l nh ch i c u ch a thì khi ng i y ch t. Trong tr ng h p này.nh v Ch ng hay tranh c i ánh p nhau.H n n a vào giây phút b gi t dù h có linh m c hay nhà s làm l i n a. Do ó mà càng bám víu vào cái xác l nh vô h n làm cho s tái sinh vào ki p i khác b ng n c n.. Vì th tr c và trong khi ch t h s hoang mang ng ngác không bi t vào âu d b các vong linh x u xa lôi kéo vào Cõi t i t m kh n kh .Vong linh h s lang thang v t v . ch n ng . th t c ... ng i s p ch t có hy sinh y. tâm th c h s y hy v ng vào s s ng l i qua cái thân xác c y. tiêm thu c c vân vân thì tâm tr ng c a h tr c giây phút lìa i vô cùng kh ng khi p. Theo Ð o s Dilgo Rinpoche thì ây là m t ngh a c vô cùng c ao c . V v n hi n t ng thân xác . nghi p t t c a ng i ch t h tr vào ti n trình tái sanh qua m t ki p i m i khác an lành h n.V v n h thai: Khi m t ng i àn bà có thai và thai b h . giác ng thoát c s l ch l c tr c tr l n u thai k ti p). i s ng c a cha m t ng lai c a vong linh m i nh p vào s ng bê tha c b c r u chè. gian ác.qu không có gì tai h i cho b ng .Vì th thân nhân Trang 29 . Vì th không có v n Th n th c ch i thân xác cc u ch a. m t. m t công c không th ngh bàn.khi n b khó kh n tr ng i gian nan trong giai o n chuy n ki p . th n. ng i gh i n.V v n ngày nay khoa h c ti n b ã khi n các nhà khoa h c ngh t i vi c ông l nh thân xác ng i m i ch t vì b nh ch i t ng lai ngành y khoa ti n b h n có th làm cho s ng l i nh lo i thu c hay ph ng cách nào ó. ph i. c nguy n cúng hi n y thì khi ng i y m t. Theo o s Dilgo Khyentse Rinpoche thì dù là cái tr ng th tinh m i t ng hình phôi thai nh ng nó c ng ã có Th n th c ti m n bên trong. Nh ng c ng có khi là công c ki p tr c c a hài nhi quá nghi t ng x u xa.. x b n. (Tuy nhiên c ng có nhi u ng i b s y thai liên ti p nhi u l n . lo l ng cho h .D nhiên là Thai nhi ã ch t. i nh ng ng i b x t i b ng b t c hình th c nào nh x chém.Ví d nh có ng i h a là s hi n thân xác h sau khi qua i h u giúp các công trình nghiên c u y khoa hay sau khi ch t có th dùng c ph n c a c th h c u giúp nh ng ng i không may b b nh nh gan. xót xa..

gi l i t t c hành ng c a ta t ng li t ng lí m t . n u tái sinh tr l i làm ng i thì ó là là m t i u áng m ng vì khi ch t i tùy theo nghi p mà tái sinh vào cõi gi i nào ó .. Tùy theo Nghi p x u t t mà ki p i m i c a ta theo lu t Nhân qu s sung s ng hay kh au. n u khi s ng không ch u tu t p t i c cõi gi i thanh cao thì m t khi ã m t làm thân ng i thì khó mà tr l i ki p y´ Ch t không ph i là m t h n .Nó gi ng nh nhà quay phim v m i hành ng t t x u c a i ta. Khi ta còn ang s ng trên cõi i thì A l i Gia Th c không ra kh i thân xác c a ta . Theo các v L t Ma Tây T ng thì tùy theo n i phát xu t mà các v bi t c cõi nào th n th c i tái sanh. B nh. Khi m t ng i ch t i thì Th n th c thoát ra kh i thân xác c a ng i y . Có Cõi l i khó n nh Cõi Tr i là Cõi sung s ng t t lành .làm ác t o ra Nghi p ác.Ch có cõi Ng i là trung bình. Do ó thân nhân ph i lo c kinh.vì nó luôn luôn có nhi m v ghi chép.Th n th c là cái mà dân gian th ng g i là H n hay Linh h n. té ng .. NH NG ÐI U C N BI T SAU CÕI CH T V Tái sinh làm ng i c n l u ý i u này: Th t ra thì. T . Nh ng Nghi p y c tích ch a..Nghi p phát sinh là chính ta cho không ai khác c . thì ó là i u mà h không ngh t i..Ch khi th y bàn th có hình nh h và gia ình t h cúng khóc l y h thì h m i c m nh n mình ã qua i nh ng v n hoang mang.. h tr i v i nh ng ng i b ch t b t ng nh tai n n. làm l c u h n c u siêu giúp h n ng i ch t y mau siêu thoát . con ng i khi ch t i. nghe h .. tuy cõi này ki p i c ng nghi t ng kh au v i Sinh. m h ch a rõ. Súc Sanh hay Cõi không m y hoan nghênh là Cõi A Tu La. b n. l u gi b i A l i Gia th c. nh ng n u xét t i c nh làm thân thú v t hay qu d thì làm ng i là may m n h n r t nhi u .Vi c làm này r t c n kíp. T i khi ta nh m m t qua i thì nó m i thoát ra kh i thân xác ta làm s m nh u thai cho ta.Các Kinh sách c ng th ng nh c t i v n này nh sau: "n u l khi tái sanh không c làm ki p ng i mà làm ki p thú thì không gì kh n kh cho b ng . t ng kinh h ni m.Theo Ph t giáo thì có nh ng cõi gi i áng s nh cõi a ng c. b xe.Nguyên nhân là do Nghi p mà khi s ng ta t o ra .Do ó. Câu h i x a nay là Th n th c thoát ra nh v y là t n i âu c a thân xác? Theo T Th Tây T ng thì có 9 huy t o trên c th và Th n th c s thoát ra t m t trong 9 huy t y.ng i ch t y ph i thi t l p bàn t h c u nguy n ti p l i nhà hay t i chùa. Vì th dù ã ch t nh ng h v n n gh là mình ch a ch t nên th ng c v nhà nh lúc còn s ng .Ch t ch là chuy n i cái ki p thân này sang cái ki p thân khác mà thôi. Nh v y Nghi p là c u n i làm cho Sinh M nh m i ng i ti p t c t i này qua i khác ..N u Th n th c thoát ra t nh u c a ng i ch t thì h s tái sinh vào cõi thanh cao. Cõi Ng Qu . bi t h còn s ng c .Tuy nhiên vì ch là cái ³vong linh´ vô hình vô nh nên không ai th y h . không ng t i. m nh kh e hay t t b nh tri n miên.Nghi p y ho c t t ho c x u. làm Thi n t o nên Nghi p Thi n. .Tình tr ng y khi n h au kh vô cùng .. ho c Thi n ho c ác. b ám sát. Trang 30 . nhà th cho h ng linh ng i ch t. Lão.

N u Th n th c thoát ra t ph n chân. Kíp ban phát. Tr c h t ta hãy th c hành vi c B thí.n u không c ngay trong i này thì c ng s i sau nh Chúa Kitô ã nh c nh các t : "Hãy r n b o h làm i u lành.. H th nào ta v n c th ng . Th t ra thân nhân không c n tò mò bi t i u này vì ch ng ích l i gì .Khi ch t c th tái và l nh d n . Làm nh th r t tai h i vì có th làm cho Th n th c b t ng b ng nên thoát ra t nh ng v trí b t l i khi n cho s t ái sánh l ch l c có khi t t thành ra x u. b thí v i kh n ng mình .Còn k mà ta g i là k Thù thì làm t t m y c ng b ta ghét .. phân chia c a c i mình có. u g i thì s tái sinh vào cõi Súc sánh thú v t. ³ LÀM SAO TRÁNH Ð C QU BÁO X U XA V SAU? N u mu n tránh c Qu báo x u xa. . Nh ng ai làm l i cho ta thì g i là b n. G i và ánh giá nh v y có cái h i là ta c b v ng m c vào ng i mà ta g i là b n. C a cho tuy ít nh ng c làm mãi thì có ngày càng c nhi u lên. ta ch c n bi t qua nh ng vi c làm hành ng c a ng i lúc còn s ng th nào: ác c hay hi n l ng mà ta có th bi t là h s tái sánh vào cõi x u hay t t. i ta c ng s t o c p h c c l n . Sách Kinh c x a ã ghi r ng:" Mu n bi t quá kh hành ng ra sao thì hãy nhìn cu c i hi n t i ± Còn mu n bi t t ng lai ta ra sao thì c ng hãy nhìn nh ng gì ta làm trong hi n t i. Trang 31 .N u Th n th c thoát ra t vùng Tim thì s tái sinh s là Ng i.N u Th n th c thoát ra t ph n b ng thì s tái sinh vào cõi x u nh cõi c a ng qu . V y là d n ch a v ngày sau m t cái n n t t và b n v ng cho mình cc ml ys s ng th t. Theo l i c n d n c a các b c chân tu thì sau khi ch t kho ng 10 ti ng ng h . a ng c. . Nh ng ai làm h i ta thì g i là K Thù.N u Th n th c thoát ra t l ng bàn chân thì s tái sinh vào cõi N i Th n th c thoát ra t c th là n i th ng còn chút nóng m .Lòng ta ph i h ng thi n và tránh ác.ng kh kh ôm l y nh ng gì mình có hãy chia s t ít nhi u cho ng i túng thi u. Ta không có kh n ng và ý ngh ó thì hãy làm vi c Thi n. D n d n ta hãy làm vi c thi n. ." ³ Ta có B n và K Thù.ó chính là do ta b cái ch p ng ngay trong tâm ta chi ph i ta . t c là th hi n Thi n tâm qua hành ng.N u i m nào trên c th còn nóng thì n i ó Th n th c s r i b xác thân mà chuy n i làm nhi m v u thai. au kh thì ngay trong cu c i hi n t i. ng ai ng ch m vào thân xác c a ng i ch t c gi c nh th là giúp cho Th n th c t thân xác ng i y thoát ra kh i m t cách t nhiên. làm nhi u vi c ph c thi n..H n n a nhi u ng i vì mu n bi t ng i ch t s tái sanh vào cõi nào nên ã mày mò tìm h i m còn l i trên xác thân ng i ch t xác nh. Có m t câu nói t c x a m i nghe qua th y vô lý nh ng y s thi n tâm nhân c: "Cho t c là Nh n" hay "Cho h t l y vô nhi u´. Ch c n có ý ngh v nh ng gì g i là Thi n không thôi c ng t m là cho tâm thanh th n vì tâm h ng v cá i Thi n. ". ta hãy c t p cho mình có c m i Thi n tâm . N u mu n.

hòa nhã. Sau ây là m t s i u c n làm: 1) i u quan tr ng nh t và c ng là khó nh t. không h i ng i. Do ó thân nhân nên c g ng tránh khóc lóc. trong s ch. ó không ph i là ích k .Vì ng i s p ch t s r t kh au ray r t khó ra i.Tuy nhiên c n ph i l u ý: vì có ng i làm c vi c b thí thì t cho mình là ng i c ph c báu l n lao. kêu gào. t m r a. x o ngôn. keo ki t bõn x n. hãy tránh sát sanh. ang theo u i thì qu báo x u xa v n t i v i b n. thay qu n áo hay di chuy n thân xác ng trong kho ng th i gian 12 ti ng ng h k t khi ng i y m t. N u b thí v i m c ích mong c u l i l c cho chính mình . Qu báo t t lành nh n c khi Ph c và c c làm tròn . sáng su t. N u b n làm vi c ph c thi n mong kho l p. khoe khoang. T o Nhân lành thì g p Qu Lành. ánh p ng i? Gi t ng i? Mà ã không làm nh ng i u v a k t c là không t o nên nghi p ác . không h i v t. Nh ng th t s là h v n còn nghe. tiêu tr vi c gian ác mà b n ang làm. b thí mà ch trông ch ng i mình b thí tr n. hành ng và vi c làm úng h p v i hoàn c nh lúc ó . Th ng chúng sanh là th ng m i loài. ganh ty: Luôn luôn ngh n ng i khác v i m i thi n lâm. thì ó không ph i là b thí. Còn khi ng i m i xuôi tay nh m m t. Trang 32 im im t . c v y thì s thành thói quen dù con ki n c ng không n gi t thì làm sao ta có th h i ng i. làm kh ng i. l ng ..Nh t là th c hành B thí giúp ng i. ó là khi ng i thân s p hay m i qua i thì thân nhân không nên khóc lóc. dù cho tim ng ng p.ã không t o nên nghi p ác thì s không b qu báo tr vay. thì tr c nh t ta nên t p làm vi c Thi n. bi t nh ng gì x y ra chung quanh h . phách l i. N u làm nh th thì vi c b thí c ng nh không. giúp ng i sa c l v n giúp ng i cô th là vi c ph i làm theo úng v i thi n tâm. kh au. c m thù. k l làm au lòng ng i s p m t. gi gìn cho chúng kh i h hao t n kém. Th ng v t t c là ti t ki m ch m sóc.mà cái c luôn n m s n trong Tâm mình. không u bu n nu i ti c.. trách m ng la r y. t p c tính h xã khoan ung. 2) Không nên ng ch m. v t vã . b thí mà t cao t i.. không gi t loài v t.có v y m i mong ng i s p m t ra i m t cách thanh th n. V y mu n tránh c qu báo không hay i này hay i sau.Làm Ph c ph i kèm theo c . Vi c Thi n n y sinh t cách s ng chân th t. nh n n i. . b ngoài th y là h ã m t. Nh ng cái Tâm Thi n c trong sáng thì i u c n thi t là nên t p th ng m i v t. NG I TRONG GIA ÐÌNH NÊN LÀM GÌ KHI NG I THÂN S P M T Nhi u kinh sách tôn giáo x a nay ã t ng khuyên ng i thân trong gia ình m i khi có ng i thân s p qua i thì nên có thái . b thí nh th thì s t t s m t i r t nhi u. không l y c a ng i.. không ích k . Làm vi c b thí. Có ng i vì mu n có tài v t b thí cho k khác ã làm i u không hay có c ti n c a. t o Nhân ác thì nh n Qu ác.

. gi cúng cho l n m i cha.Ph i nh k i u ó. Ng i s p lìa i n m ó nh ng tai nghe rõ h t.. chùa làm l c u nguy n cho linh h n ng i m i m t c siêu thoát. Hãy chú tâm vào nh ng i u v a k h n là chú tâm vào nghi l phi n toái linh ình. n u là ng i b nh s p m t. N u có th nên thanh toán n n u s c thì ó qu là m t vi c phúc c áng làm. dùng d ng. nu i ti c.. th t ãi.có ng i nh là h còn n ai s ti n ch a tr ch ng h n .Nh ó mà vong linh s sáng su t. xe c xênh xang ch là b m t và cho ng i s ng có h danh .c tránh không có ti ng than khóc au th ng .. ng i thân ph i hi u rõ i u ó. Có ng i lúc lâm chung.còn ng i ch t thì vong linh. h kh i b n tân. ng i thân nên c kinh c u nguy n (n u là Thiên Chúa giáo) hay t ng kinh siêu (n u là Ph t giáo) liê n t c cho vong linh hay linh h n ng i m t c ra i m t cách thanh thoát. tránh m t nhau thì khi ó hãy ng bên nhau hoà ng vui v ng i s p m t vui lòng. nh ng gì h c n d n và h a s làm cho h yên lòng .. 7) Tránh khuyên r n ng i s p m t tin theo m t tôn giáo nào ó khác v i tôn giáo mà h ã theo ± làm nh v y t o nên hoang mang tâm th c h khi ang ng ng ng c a c a s ch t khi n h không bi t b c vào cõi gi i nào lúc ó. r t áng lo cho ng i m i qua i . không b n tâm.. h luôn nh l i nh ng gì x y ra nh t là quá kh . Nói tóm l i Ta hãy c t o s thu n l i an n cho ng i s p ra i. c kinh hay t ng kinh c ng nên theo ý mu n c a Trang 33 .. n chay hay in n kinh sách ph bi n ho c nh nhà th . làm cho h an tâm tuy t i ng kh i d y nh ng n i au mà h ã hay ang tr i qua lúc còn s ng. n u thân nhân nghe h phàn nàn lo âu i u ó thì n u có th tìm cách nói làm sao h an vui. còn nhi u tình c m quy n luy n . không u bu n nên kh i ph i i vào ng l m mêc a L c o.Hãy b o r ng: "..c u h n. lênh ênh. nh t là b ng s b thí giúp ng i. vong linh hay linh h n (theo Ph t giáo thì giai o n này là Thân Trung m) ng i m i m t y còn trong tình tr ng hoang mang.. 4) C n nh r ng: trong th i gian 49 ngày k t khi m t. vô nh..D nhiên l i h a ph i thành th t không gian d i dù sau ó vì quá s c mình không chu toàn c. ch có ti ng kinh thôi . 6) Tr c m t ng i s p m t hãy làm nh ng i u t t lành nh nh ng ng i trong gia ình m y lâu xung kh c gây g . c ng viên h . th y t i cho ông.th i gian này c n thân nhân h tr b ng l i c u nguvên . Nh ng vi c làm v a k r t quan tr ng và r t có hi u qu vì giai o n 49 ngày là giai o n r t áng quan tâm. không có gì ph i lo c .. th n trí h v n còn ho t ng . ngay c khi h nh m m t xuôi tay. Làm c v y là giúp ng i s p m t thanh th n ra i m t cách nh nhàng . gia ình s lo chu áo.Khi c kinh hay t ng kinh âm i u c ng không nên ai oán bi th ng.. Vi c r c l .thân nhân c n ph i nh i u ó giúp ng i thân m i m t c ra i trong an l c t t lành. c u siêu. nhi u c nguy n ch a thành. t nhiên.".c yên tâm. tránh nh c l i nh ng th y . thân nhân hãy ch lúc h t nh táo hãy h i h c n k nh ng gì h mong mu n. d nhiên là trong th i gian ó nên gi yên l ng. mà vi c ta làm lúc này là giúp ng i m t ch âu cho ng i ang s ng? 5) Ng i s p m t ra i v i tâm tr ng lo bu n. au kh . ám cho to..3) Trong kho ng th i gian 12 ti ng k t khi m t.Do ó phút lâm chung. m i vi c u n th a. Ch ngo i tr ng i s p m t t nguy n hay ngh mà thôi. d t d . m h .h mu n ra i c thanh th n. an l c. Tránh gây g tranh c i nhau. Vì h còn r t nhi u vi c ch a hoàn t t. phân vân tr c nh ng cõi gi i không bi t vào âu .

sáng su t m i nh n th c c âu là n i áng t i.Th c m c nêu ra lúc b y gi ã c bác s Melvin Morse tr l i d t khoát r ng: ". nh t là các n c Âu M 90 ph n tr m b nh nhân quá i u ã dùng nhi u thu c an th n . Có ng i t i lúc c n k s ch t h m i m tâm khai ng vì th lúc y h tin i u gì.. C ng theo bác s Melvin Morse thì v n s d ng lo i gi t i n giúp h i sinh này c n ph i c n th n . bé m m t nói v i ng i thân ang vây quanh gi ng: "Ba má và các anh ch hãy c u nguy n cho con . 8) Nh ng bà con bè b n t i th m mu n g p thì nh nh c nh h ng t v lo s v cái ch t s p n ng nói l i ti c th ng u bu n mà t ra t nhiên xem cái ch t là i u bình th ng vì ai c ng tr i qua c . Vì theo Ph t giáo. n u trí óc th n trí u l i.Do ó theo bác s Melvin Morse.mà cõi gi i khác thì có bi t bao hình nh k bí l lùng có khi áng s mà ng i s p lìa i th y c trong khi nh ng ng i ang s ng (y.H không bi t lúc y ng i s p m t ang biên gi i c a t sinh n i gi i h n c a cõi gi i h ang s ng (th gian) v i cõi gi i khác . tr c m t con ó! " Nói xong bé nh m m t và m t m t các an bình t t i. không th dùng thu c an th n . Sai l m Trang 34 . hi n nay t i các b nh vi n. hoang mang vô nh thì r t d l c vào cõi gi i t i t m kh n kh . bác s . Có khi vì mu n th y m t l n cu i hay nghe l i tr n tr i sau cùng mà ph i dùng t i d ng c gi t i n giúp ng i m i ch t h i sinh ch c lát thì qu là sai l m.Dùng thu c an th n lúc h p h i chính là khi n th n trí ng i ó mê m nh k m ng du. Giây phút ra i.i u mà t t c m i ng i có m t hôm ó hi m khi th y . n i không nên vào. tâm trí c n ph i an bình. Bác s Melvin Morse cho hay là có l n m t em bé tên John 11 tu i ang k c n v i cái ch t trong b nh vi n mà ông có nhi m v theo dõi b nh tr ng. khi ch t b t c ai c ng ph i vào m t trong 6 cõi gi i g i là L c o ch ngo i tr nh ng b c tu hành c o. 10) T i các b nh vi n th ng có d ng c gi t i n giúp h i sinh cho ng i b kích ng t. ó là do bé John lúc c n k cái ch t.nên dùng nh tr ng h p ng tim ch ng h n. say r u. Theo bác s Melvin.Vì tr ng h p c a bé John c bi t. thanh cao là không b a vào ó theo nghi p báo c a h gây ra khi còn s ng mà thôi. em bé này ã ra i th t an bình .Chúa ang trong phòng. không nên t mình a h v ào hoàn c nh hay ni m tin mà h không mu n. Theo các L t Ma Tây T ng thì gi phút h p h i r t quan tr ng. Dùng thu c an th n giúp gi m c n au n cho ng i b nh nh ng lúc ó mà thôi. chán n n.Tr c khi th h i cu i cùng.ng i s p m t. 9) V n dùng thu c an th n: ch nên dùng khi b nh nhân ang tình tr ng au b nh nh ng ch a i vào giai o n h p h i. ng ép u ng h .ng làm cho h s . Còn tr ng h p ch t vì ung th hay b nh không th ch a kh i thì không dùng là h n. Em này b b u giác tính h ch B ch huy t Lymphoma .. lo l ng. kêu hay nói ho c mô t nh ng hình nh mà h ã th y lúc ó thì các y bác s cho là h ang b mê s ng nên tr n an b ng cách cho h u ng thu c an th n . mê m .. ng i chuyên nghiên c u nh ng gì bên kia cõi ch t thì tr ng h p c bi t c a bé John ã x y ra tr c m t c a nhi u y tá và bác s trong b nh vi n. Bác s Paul Perry. mong c gì là nên h t ý.. Bé ra i m t cách thanh th n t nhiên . bác s Melvin Morse cho bi t r ng.Tuy nhiên..Nh t là khi th y ng i ang h p h i t v lo s . khi h i vào giai o n s p th h i cu i cùng thì t t nh t là không nên. may m n ã không dùng thu c an th n!´. thân nhân ng i h p h i không th th y. N u vì lý do thân nhân yêu c u thì c ng nên h n ch .

Th n th c r i kh i Thân xác qua m t huy t o nào ó trên thân xác nh t là nh u. Theo các v L t Ma Tây T ng thì khi ch t. ch t tr n vân vân . ng i hay làm vi c . Nh ng b c tu ch ng th ng cho r ng: m t ng i ang chú tâm c u nguy n. Nh ng n u ta ng ch m hay tiêm. ngay c khi ang i. t ng kinh mà t nhiên b ch t thì tâm linh ng i y ã c trong sáng. ã i vào trong l i c u nguy n nên h ch t trong an l c. THÂN XÁC NG I M I M T NÊN GI BAO LÂU Kinh nghi m c x a c a m t s n c nh Trung Hoa. ch a xong´ Ngay c nh ng l m l i mà lúc s ng h ã Trang 35 . b t l i cho lúc tái sanh.T p quen nh th r i thì khi s p lâm chung ta s quen v i tâm ni m t t lành y. c u giúp ng i nghèo v a giúp lòng tâm mình b t áy náy v a làm vui lòng vong linh ng i ã khu t.h chú tâm c u nguy n mãi nh th cho t i khi nh m m t xuôi tay thì ph n l n ng i y s tái sinh vào m t ki p ng i y h nh phúc an vui. Nh t B n. c kinh. Do ó khi còn s ng.. Ng i Vi t Nam c ng v y. Các b c th y kinh nghi m v tu t p cho bi t r ng: lúc s p qua i n u ng i s p m t y c u nguy n c tái sinh làm ng i v i m c ích giúp k khác . chích vào da th t lúc y thì Th n th c có th b ng nên có th thoát ra t m t n i nào g n nh t ch không t nh u . h ng ngày ta c ng nên t âm ni m nh th . khi ã bi t ch c r ng ng i b nh không th nào qua kh i thì nên yêu c u bác s g b nh ng th y c trên ng i b nh nhân nh t là các kim chích ra kh i c th . Vi t Nam và nh t là Tây T ng thì th i gian 3 ngày là th i gian c n thi t không h n không kém gi thân xác ng i m i qua i c n th n tr c khi chôn c t hay thiêu xác. lúc có ng i thân m t ph n l n h không nh n ti n phúng i u (ch ngo i tr gia ình ng i qua i quá nghèo túng không mua n i áo quan hay chi phí l tang ma. không dùng d ng hay b níu k o . Vì th . b o hi m. Ch t trong khi c c u nguy n là i u v n h nh.th nh t là làm ng i s p qua i ph i ch u au n kh ng khi p . thì nh n nh ng c ng gi i h n). n m.n u ch vài phút h i sinh r i m t thì tâm trí ng i y âu còn minh m n an bình n a? Sai l m th hai: ng i ra i ph i úng gi gi c.. không nên ng t i thân xác nh t là không nên thoa x c. i c Sogal Rinpoche ã t ng thuy t gi ng r ng "Mu n v i i th t nhi u n i au th ng v ng i thân m t thì không gì h n là hãy ti p t c th c hi n nh ng gì mà khi s ng ng i y mong c hay còn dang d . Trong 3 ngày y... hay tiêm chích vào c th ng i m i m t b t c th gì. Nhi u v L t Ma Tây T ng khuyên thân nhân ng i ch t ý i u này: N u ng i qua i l i m t s c a c i ho c ng i ó m t i thân nhân s h ng m t s ti n nào ó nh n bù vì tai n n.Thân nhân không nên tiêu dùng h t s ti n ó mà nên trích ra m t ích cho h i t thi n hay ích thân i làm vi c thi n.gi phút quan tr ng ã t i mà l i làm h "tr chuy n i" c ng nh gây hoang mang nghi t ng tâm h n thì qu th t là vô cùng tai h i.mà Th n th c m t khi thoát ra b t ng và khô ng úng v trí nh v y s mang l i s r i ro.

khi ch t gi ng nh là c i b b áo qu n c i u thai chuy n vào m t sinh m nh m i nh m c b m i khác.. Kinh nghi m dân gian cho th y nh ng n i x y ra tai n n ch t ng i "h n" ng i ch t th ng hi n ra v i b qu n á o h m c lúc b tai n n.Do ó ch có thiêu xác là tránh c nhi u i u không hay. ít t n kém. v và ch v b ch t vì tai n n phi c ã h a thiêu theo truy n th ng Ph t giáo và công chúa Margaret c ng yêu c u c thiêu xác mình ch không chôn khi bà m t vào n m 71 tu i.Vì th h th ng quay tr l i nhà và s ng nh lúc ang còn s ng m c dù ng i thân ch ng t h y ch ng bi t có h hi n di n. M t s v i s còn cho r ng: khi ch t thân xác s d n d n tan rã. Vì lý do ó mà khi ch t nên thiêu xác ng i ch t không th m n xác thân c a mình hi n ra n a ho c không còn quy n luy n cái thân xác c n a. Ngoài ra có m t câu chú khác giúp ng i ch t không b mê m u t i l c vào 6 n o luân h i ± Câu chú ó là A A HA SHA SA MA. Có khi h m n t m xác thân ã ch t hi n ra trong ch c lát mà ng i s ng khi th y ho ng s và g i là Ma.. Kho ng 5 n m sau tro c t c th nên em rãi trên bi n là t t nh t. N u là tro c t c a h .Cái thây ng i ch t c xem nh bi u t ng c a t t c nghi p ác . trong n m 1999 John F Kennedy Jr.. ta c ng không t th trong nhà.gây ra ta c ng nên tha th .vi c duy trì b o qu n ho c ph i di chuy n c n g d dàng. T t nh t là em th Chùa hay nhà Th ho c chôn c t làm m chí nh bình th ng. dù em chô n thì lâu ngày xác thân c ng b các loài vi sinh v t c khoét bi n d ng r t ghê r n . au thi t th i thì c ng ph i KHI M T. th c t thì vi c thiêu xác t t lành thu n l i h n chôn c t xác ch t r t nhi u . THÂN XÁC NÊN CHÔN HAY THIÊU? i v i ng i Tây T ng. nh ng ngày nay nhi u ng i ã nh n th y ít nh t là v m t v sinh. Câu Th n chú giúp xóa tan ác nghi p c a ng i qua i ang r c cháy trong l a là OM VAJRA SATTIVA HUM (ý ngh a c a câu chú là mong m i Th n Kim c ng tát õa chuy n hóa Ác Nghi p. Dù ng i thân qua i ta th ng quý n m y c ng không th chôn c t trong v n nhà c g n g i. M i ây. Ch c n quan sát xác thân m t ng i ch t bên b b u không ai th a nh n lâu ngày tan rã t a mùi hôi hám thì s th y rõ cái xác thâ n ch là cái t m th i. c ng nh nh ng gì mình làm h kh n n n. Theo ni m tin c a ph n l n ng i ông ph ng thì khi ch t ph n l n ng i ch t v n còn m h ch a bi t là mình ã ch t .. h ã nghe các v L t Ma gi ng gi i t t m bé r ng thân xác c a m i con ng i là v t t m b nh b áo qu n m t mà thôi .Nên khi thân xác b l a thiêu cháy thì nh ng nghi p ác tiêu tan và ng th i phát ra ánh sáng r c r .. Trang 36 ..). Do ó khi ch t ng i Tây T ng th ng h a táng xác ch t . Ng i Âu M tr c ây không ngh t i v n thiêu xác khi ch t..

. Trái l i n u b n s ng an hòa vui v v i m i ng i thì b n s th nh th i h nh phúc su t i. S ki n th c t y t lúc con ng i xu t hi n trên qu t cho n nay u th y rõ.. gây i u t i l i. h i h p. Trang 37 . t phú s ng trên c a c i. có ng i h ng ch c t m Kim. Có ng i lúc s ng r t giàu có nh ng gian ác b t l ng thì Nghi p d ó s làm h kh s i sau. tranh dành.. Ng i giàu có. Cái mê m u t i y ã t ng bao ph bi t bao ng i khi n h không thoát ra c th y cái ánh sáng vi di u c a s gi úp b thí k khác.. nh ng không bi t mình nh th . Ngay khi ang làm giàu h luôn luôn ph i ph n u. t t c u b nh th . khi ch t không mang theo c m t câu nh . không nh ng lúc th c mà có khi ng và n m m ng. Ngày nay càng có nhi u i phú gia. lo l ng. ôi khi h còn chê c i phê bình ch trích ng i khác keo ki t hà ti n. TA RA ÐI V I 2 BÀN TAY TR NG. m t trí vì tính toán không nh ng th h th ng keo ki t không dám giúp ai vì s s ti n có c c a mình hao h t i. Ngh nh v y là sai. là câu nói c a c nhân ta t lâu nh c nh cho th y c a cho quan tr ng t m lòng. có r i mu n có thêm n a vì th n u em cho.KHI CH T KHÔNG MANG THEO Ð C GÌ ± KHI CH T. hai tay buông xuôi thì h tr thành tay tr ng vì không mang theo c dù m t chút c a c i v t ch t nào. làm sao l i nhu n t ng thêm? Nhi u ng i l i ngh sai khi cho r ng b thí là vi c làm c a k giàu có.. ( c t Lai L t Ma i th 14). Nh ng ng i hay gây h n hay làm phi n k khác luôn luôn b t an. khi ch t hai tay buông xuôi. NG I GIÀU VÀ NG I NGHÈO KHI CH T GI NG NHAU Ng i giàu C ng nh ng i nghèo. Có ng i. vui thú vì lo thu nh t ti n b c vào cho y túi nh ng không bao gi ch m d t c cái ham mu n y vì lòng tham quá m c. s ng trên c a c i nh ng khi h ch t i. Có bi t bao nhà tri u phú. H b o " tôi âu ph i là ng i giàu. H s ng vì ti n. giúp b thí thì ti n c a s hao h t. không ai ch i c i.Vì th ôi khi sau khi ch t ng i giàu có không ch c gì sung s ng h n ng i nghèo hèn -Lý do là có ng i lúc s ng nghèo nàn vì h s ng v i thi n tâm không làm sai qu y.Cái mang theo th t s là cái Nghi p . nhi u ng i giàu có. Ph n ông nh ng ng i càng giàu có h l i càng có cái Tâm Ti c R . không mang theo c gì . B thí không ph i b t bu c ph i nhi u. Do ó lâm h n nh ng ng i giàu có th ng b t an. "C a ít lòng nhi u .. v y mà t x a t i nay có bi t bao ng i quy t chí làm giàu. n khi xuôi tay thì t t c ti n b c c a c i y u l i th gian còn h thì n m d i lòng t l nh. m u l c ch ng ch i l i v i nh ng gì b t l i n v i mình. lúc nào c ng mong ti n b c n v i mình không d t.. làm sao tôi có b thí giúp ai?". ti n b c ít i. ngay chính b n thân h c ng không dám n tiêu hu ng h là nói n chuy n giúp k khác. Lý do là vì lòng tham con ng i quá l n.

1992 .USA. D. Publising Group ± 1992 .Nh H nh d ch ± Kinh Thi xu t b n Sài gòn ± 1974.T. .The mystical Life .Phú lâu Na Tùng th VI .Thích Chánh L c .J.Ngu n s ng Xu t b n ±1994 .USA.USA. . . Los Angeles.Paris .Làng Cây Phong xu t b n .Chúng Liên Trì n t ng ± 1988 ± Hoa K .Les Morts nous parlent .H i Ngoai xu t b n ± 2000 .Dying in peace Huy n d ch .New York.1977.oàn v n Thông .David.Elizabeth Hanley .Bí n sau cõi Ch t .Ngu n s ng xu t b n. .1988. Crookall.Jeremy P.Xu t Thu n hành xu t b n . A.Vãng Sanh quan y u .Lama anagarika Govinda.S ng và Ch t .1989.Sogyal Rinpoche .nhà x t b n Th gi i ± 1995 .Biên gi i T Sanh .Bí n v ti n ki p.R.USA .Brune. Francois .1967. .T Suzuki .n m 2000 -Hoa K . .D. .1961.1977.The next World .2003-USA.D ch gi Viên Thông .One hundred cases for survival after Death .Life After Death . Trình bày: Nh T C p nh t: 6-2007 ng t Lai L t Ma th 14.Billy Graham .Pierre Barguet.T .Kinh Thi xu t b n ± 1974. .Siêu hình s Ch t ± Schopenhauer . . H u ki p . .Huy n h c c m t s tài li u tham kh o chính) o Ph t và Thiên Chúa .ch t Bình an .The Joy of living .Phillips.1996.Nh Pháp Quân Tr n Ng c Anh d ch .Hoa K .TÀI LI U THAM KH O (S l .London.in l n th 5. .USA.and the Next .Z.USA.Chân Trang 38 . .Le livre des Morts des anciens Egyptiens .H. H t.Out of the body Experiences .USA.1987 ± Hoa K .oàn v n Thông. Tarcher Inc.The Future of the Body .Death and Immortality .Death and After life .Michael Murphy .oàn v n Thông .Lodon. 1970 . .Siêu hình ± Tình Yêu .M: Whiteman .C s M t giáo Tây T ng . .S ng H nh phúc . ± 1943 . ---o0o--Vi tính: Di u Khánh.Robert Crookall (A citadel Press Book Published by Canh. .Hoàng Thiên Nguy n d ch.T ng Th S ng Ch t (The Tibetan Book of Living and dying).How to be Born Again .Baird.1966 .world Books Publisher .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->