P. 1
Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế chi tiêu nội bộ

|Views: 8,868|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Nhựt Trường

More info:

Published by: Nguyễn Nhựt Trường on Aug 27, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________ __________________________________
Số : / QĐ THPT!"#$ Long Hưng B% ngày 04 tháng 01 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
V! "#$ %&$% Q'( )%* )%+ ,+-' $.+ ". ,%/) %+0$ 1'(2$ ,/ )%34
,/ )%5' ,67)% $%+08 !2 ,&+ )%9$%
__________
HIỆU TRƯ:NG TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 3
&'n c( N)h* +*nh ,ố -$/.//0/NĐ&P n)12 .3/-/.//0 c45 &h6nh ph4 782 +*nh
7829n :ự ch4% :ự ch*8 :;<ch nh=>? @9 :hực h=>n nh=>? @A% :B ch(c Cộ ?<2% C=Dn chE @1 :1=
ch6nh +ố= @F= +Gn @* ,ự n)h=>p cHn) lập!
&'n c( ThHn) :I ,ố : JK/.//0/TTLT& n)12 M :h<n) N n'? .//0 c45 Lộ :1= ch6nh
@9 @=>c HIFn) dOn :hực h=>n N)h* +*nh ,ố -$/.//0/NĐ&P n)12 .3/-/.//0 c45 &h6nh ph4
782 +*nh 7829n :ự ch4% :ự ch*8 :;<ch nh=>? @9 :hực h=>n nh=>? @A% :B ch(c Cộ ?<2% C=Dn
chE @1 :1= ch6nh +ố= @F= +Gn @* ,ự n)h=>p cHn) lập!
&'n c( Q82E: +*nh ,ố : K/. /QĐSGD&ĐT n)12 .. :h<n) $ n'? ./K/ c45 SP
G=<o dAc @1 Đ1o :ạo @9 @=>c )=5o 7829n :ự ch4% :ự ch*8 :;<ch nh=>? @9 :1= ch6nh +ố= @F=
+Gn @* ,ự n)h=>p cHn) lập!
&'n c( @1o n)8Qn n)Rn ,<ch cSp @1 n)8Qn :h8 ,ự n)h=>p :ạ= +Gn @*!
QUYẾT ĐỊNH
Đ+2' ;! Q82E: +*nh n12 C5n h1nh TU? :hVo Q82 chE ch= :=D8 nộ= Cộ :hực h=>n 7829n
:ự ch4% :ự ch*8 :;<ch nh=>? @9 :1= ch6nh c45 :;IWn) THPT "Sp #* $
Đ+2' <! Q82E: +*nh n12 cX h=>8 lực :Y n)12 /K//K/./K/ +En n)12 $K/K././K.! Z[=
782 +*nh :;<= @F= Q82E: +*nh n12 +98 C\= C]!
Đ+2' 3! L5n )=<? h=>8 :;IWn) THPT "Sp #* $% &h4 :*ch cHn) +o1n% Đo1n :h5nh
n=Dn% c<c :B ch82Dn ?Hn^@1 :o1n :h_ &L&&#& nh1 :;IWn) ch*8 :;<ch nh=>? :h= h1nh
Q82E: +*nh n12!/!
HIỆU TRƯ:NG
Nơi nhận :
NhI +=98 $ ` +_ :hực h=>n a b
SP GD&ĐT b ` +_
SP T1= ch6nh b :hVo dc= a b
dho Cạc^` +_ T=_? ,o<: ch= a b
"I8 : #T!
QUY CHẾ
V2 )%+ ,+-' $.+ ". ,%/) %+0$ 1'(2$ =. ,/ )%34
,/ )%5' ,67)% $%+08 !2 ,&+ )%9$%
( Ban hành kèm theo Quyết định số : /Q!"H#"$L%& ngày '(/')/*')'
+,a t-ư.ng "H#" L/0 %ị &1
__________
Len 782 chE ch= :=D8 nộ= Cộ C5o )Q? c<c nộ= d8n) ch6nh nhI ,58:
I>P%?$ I@ MA) =9)%4 $B'(-$ ,C) !& )D$ )E =F GH( I/$B 1'( )%*@
;! MA) =9)% GH( I/$B 1'( )%*@
Tạo 7829n ch4 +ộn) :;on) @=>c 78en lf @1 ch= :=D8 :1= ch6nh c45 Th4 :;IPn) +Gn
@*b
Tạo 7829n ch4 +ộn) cho c<n Cộ% @=Dn ch(c :;on) +Gn @* ho1n :h1nh nh=>? @A
+Igc )=5ob
"1 c'n c( +_ 78en lf% :h5nh :o<n c<c Thoen ch= :=D8 :;on) +Gn @*b :hực h=>n T=_?
,o<: c45 dho Cạc nh1 nIFc% SP G=<o dAc @1 Đ1o :ạo% SP T1= ch6nh @1 c<c cG 785n :h5nh
:;5% T=_? :o<n :hVo 782 +*nhb
Sh dAn) :1= ,en +ún) ?Ac +6ch% cX h=>8 78eb
Thực h1nh :=E: T=>?% chốn) l\n) ph6b
Tạo cHn) Cin) :;on) +Gn @*b Th82En Th6ch :'n) :h8% :=E: T=>? ch=% :h8 hú: @1 )=j
+Igc nhjn) n)IW= cX n'n) lực :;on) +Gn @*!
<> NB'(-$ ,C) GH( I/$B 1'( )%*@
Q82 chE +Igc kR2 dựn) +e? Ceo c<c n)82Dn :lc:
dhHn) @Ig: 78< chE +ộ ch= h=>n h1nh do cG 785n cX :hm? 7829n 782 +*nh ` +ố=
@F= +Gn @* +Igc n)Rn ,<ch nh1 nIFc +e? Ceo :o1n Cộ ch= hoạ: +ộn) :hIWn) k82Dn ab
Ph hgp @F= hoạ: +ộn) +nc :ho c45 +Gn @*b
Leo +e? cho c<n Cộ% @=Dn ch(c ho1n :h1nh nh=>? @A +Igc )=5o! Leo +e? 7829n
lg= hgp ph<p cho n)IW= l5o +ộn)b
Z[= @=>c ch= :=D8 phe= Ceo +e? cX +4 hX5 +Gn% ch(n) :Y hgp ph<pb
ĐIgc :heo l8ận ;ộn) ;=% dn ch4% cGn) Th5= :;on) +Gn @*b
&X f T=En :h5? )=5 c45 :B ch(c cHn) +o1n +Gn @* Cin) @'n Cen!
3>CD$ )E =F GH( I/$B 1'( )%*@
pR2 dựn) 782 chE dự5 @1o c<c c'n c( ,58:
&hE +ộ% :=D8 ch8mn% +*nh ?(c ch= :1= ch6nh h=>n h1nh c45 c<c cG 785n nh1 nIFc cX
:hm? 7829n 782 +*nh:
q ThHn) :I ,ố .$/.//J/TTLT& n)12 .K/$/.//J c45 Lộ T1= ch6nh 782 +*nh chE +ộ%
cHn) :<c ph6% chE +ộ ch= :B ch(c c<c c8ộc hộ= n)h* +H= @F= c<c cG 785n nh1 nIFc @1 +Gn @*
,ự n)h=>p cHn) lậpb
q Q82E: +*nh ,ố $././/J/QĐrLND n)12 .//J/.//J c45 rLND :snh ĐQn) Th<p @9
@=>c 782 +*nh ?(c ch= chE +ộ cHn) :<c ph6% chE +ộ hộ= n)h* +ố= @F= c<c cG 785n nh1 nIFc
@1 +Gn @* ,ự n)h=>p cHn) lậpb
q Q82E: +*nh ,ố 0M/.//J/QĐrLND n)12 .N/K././/J c45 rLND :snh ĐQn) Th<p
@9 @=>c 782 +*nh chE +ộ% ch= :=D8 :=Ep Th<ch :;on) @1 n)o1= nIFc% ch= :=D8 :B ch(c c<c hộ=
n)h* +ố= @F= c<c cG 785n h1nh ch6nh nh1 nIFc @1 +Gn @* ,ự n)h=>p cHn) lậpb
q Q82E: +*nh ,ố K././/N/QĐrLND n)12 KJ//-//.//N c45 rt C5n NhRn dRn :snh
ĐQn) Th<p @9 @=>c C5n h1nh Q82 +*nh ?(c :h8% 78en lf @ ,h dAn) h[c ph6 P c<c cG ,P
)=<o dAc @1 +1o :ạo :;Dn +*5 C1n :unh ĐQn) Th<pb
q Q82E: +*nh ,ố $././/N/QĐLT& n)12 .M/3/.//N c45 Lộ T1= ch6nh @9 @=>c C5n
h1nh chE +ộ 78en lf% :6nh h5o ?*n := ,en cố +*nh :;on) c<c cG 785n Nh1 nIFc% +Gn @* ,ự
n)h=>p cHn) lậpb
q ThHn) :I ,ố KKK/.//M/TT"TLT&L&T n)12 /K//0/.//M c45 "=Dn Lộ Lộ T1=
ch6nh @1 Lộ &Hn) :hIGn) @9 hIFn) dOn :hực h=>n :=E: T=>? +=>n :;on) c<c cG 785n nh1
nIFc% +Gn @* ,ự n)h=>p cHn) lập!
Tunh hunh :hực h=>n 785 cc n'? @9 ch= :=D8 @1 ,h dAn) :1= ,en :ạ= +Gn @*b nh=>? @A
:Yn) n'? h[c @1 dự :o<n ch= n)Rn ,<ch +Igc )=5o :hực h=>n chE +ộ :ự ch4!
II>P%?$ II@ N.+ I'$B G( I/$B 1'( )%*
C%JK$B ; @ N%L$B 1'( =5$% )%'$B
Đ+2' ;! Đố= @F= c<c n)8Qn :h8 :
N)8Qn n)Rn ,<ch cSp @1 c<c Thoen :h8 ph6 hgp php +Igc +_ lạ= nhI : h[c
ph6b c'n :=n% nh1 kVb :h8 d*ch @8 Thc ^ +Igc ch= hoạ: +ộn) :hIWn) k82Dn :ạ= +Gn @* !
TS: ce c<c n)8Qn :h8 +Igc hạch :o<n +v2 +4 @1o ,B ,<ch TE :o<n c45 +Gn
@*% :hực h=>n chE +ộ TE :o<n @1 782E: :o<n :hVo chE +ộ h=>n h1nh!
Đ+2' <! T1= ,en c45 :;IWn) +Igc 78en lf% ,h dAn) :hVo chE +ộ @1 nhjn) 782 +*nh
h=>n h1nhb :hVo n)82Dn :lc pho hgp @F= cHn) @=>c% h=>8 78e @1 :=E: T=>?!
C%JK$B <@ N%L$B 1'( =5$% )A ,%F
Đ+2' 3! &h= :Y n)8Qn n)Rn ,<ch @1 ph6 +Igc +_ lạ= nhI : h[c ph6% c'n :=n% nh1 kV%
d*ch @A Thc!!! b ch= :hVo c<c :=D8 ch8mn% +*nh ?(c% chE +ộ 782 +*nh +_ ch= hoạ: +ộn)
:hIWn) k82n ` c'n c( @1o hIFn) dOn phA lAc ,ố /K TU? ThHn) :I ,ố JK/.//0/TTLT& +_
kR2 dựn) cc chE +ộ% +*nh ?(c cho cc nộ= d8n) ch= ch= :=E: :ạ= +Gn @* a:
3M; CN$B ,7) O%9@
&hE +ộ cHn) :<c ph6 :hực h=>n :hVo 78= +*nh h=>n h1nh c45 Nh1 NIFc% :hVo QĐ ,ố
$././/J/QĐrLND n)12 .//J//.//J c45 rLND :snh ĐQn) Th<p @9 @=>c 78= +*nh +*nh
?(c ch= cHn) :<c ph6% chE +ộ hộ= n)h* +ố= @F= c<c cG 785n Nh1 nIFc @1 +Gn @* ,ự n)h=>p
cHn) lập c45 :snh ĐQn) Th<p
Thực :E += cHn) :<c Cin) kV )ln ?<2: 0//+/T?
Q85 ph1 honc += kV +w phe= cX @x :hực :E!
&hú f: Đ= :;on) :snh :Y K3T? :;P lDn +Igc :6nh phA cSp!
q "I8 :;8: $3!///+/n)12`dIF= K3T? ThHn) :6nha
q T=9n :;[: &c h82>n% :h* k% :hnh phố :;on) :snh : N/!/// +/ n)12/ n)IW= b k%
phIWn)% :h* :;Sn : .3!/// +/ n)IW=/n)12 ` cX cự l2 +ạ: :Y K3T? :;P lDna
q Đ= co= :h=% += h[c :h52 ,<ch% LDTp% += chS? :h=% += cHn) :<c cX ,ự hB :;g
c45 +Gn @* Th<c chs :h5nh :o<n :=9n :18 kV += @1 @9 q :=9n :;[ -/!///+Qn)/+D?/n)IW= phe=
cX ch(n) :Y !
q Đ= h[c nRn) c5o :;unh +ộ cho c< nhRn ` Đạ= h[c% :;8n) cSp% c5o +yn)!!!a
Th5nh :o<n :=9n :18 kV += @1 @9 K lvn/ ++g: nhập h[c `ThHn) :h5nh :o<n :=9n l1? l8ận @'n
:ố: n)h=>pa!
q Đ= h[c ,58 +ạ= h[c :;IWn) ,z ch= :hVo @'n Cen cA :h_ c45 SP GDĐT!
P Đ+ )N$B ,7) $BQ&+ ,R$%@
2 Hà n3i4 "#H564 H7i đ7o4 89ng n:i:
PhA cSp: J/!///+/n)12/n)IW=
T=9n :;[:K3/!///+/n)12/n)IW=
S T%&$% O%T ,6/) ,%'.) T6'$B ƯK$B@
PhA cSp: 3/!///+/n)12/n)IW=
T=9n :;[:K-/!///+/n)12/n)IW=
2 5;+ t<nh kh;+:
PhA cSp: 3/!///+/n)12/n)IW=
T=9n :;[: K./!///+/n)12/n)IW=
= Ngoài -a t-ư.ng s> +hi theo +;+ y?u +@u 8An B7n t-C+ tiế0 +,a DE FGH" Ing
8Ji K@n +Lng t;+
P TU8 E$B )N$B ,7) O%9@
Đ= cHn) :<c :;on) :snh ThHn) +Igc :ạ? (n)
Đ= cHn) :<c n)o1= :snh:
#V P%9# N#8@ T82En :Y TPH&Z ++En &1 Z58: &h= :ạ? (n) cHn) :<c :;on)
phạ? @= += kV @1 n)hs +D?b
"V P%9# WC) @ T82En cHn) :<c :Y TPH&Z +En H1 Nộ= cho :ạ? (n) += kV:18%
lI8 :;ú @1 n)hs +D?!
= 5h: M: S58 Th= ho1n :h1nh cHn) :<c :ố= +5 J n)12 `c< nhRn :ạ? (n)a phe=
782E: :o<n% ?[= ,ự chậ? :;_ :8{ :hVo 782E: +*nh kh lf c45 h=>8 :;IPn) `nhlc nhP% phD
Cunh% :;Y lIGn)!!!a
3M< H.+ $B%5 !& ,+*O X%7)%@
Hộ= n)h* &L#&% Đạ= hộ= cc :B ch(c% h[p ?n: .//KK% N/$^! TBn) TE: n'? h[c h|
:;g :=9n nIFc 8ốn) : 3!/// +/n)IW= dự!
&h= :=Ep Th<ch :hVo 782E: +*nh 0M/.//J/QĐrLND n)12 .N/K././/J c45 rLND
:snh ĐQn) :h<p nhIn) phe= +Igc H=>8 :;IPn) phD d82>: ThHn) 78< K3/!/// +/K lvn!&A :h_
nhI ,58: q NhX? Th<ch +Igc c<c cSp% n)1nh ?W= : cG 785n C5n% n)1nh Tsnh% H82>n 42%
rLND H82>n!
q NhX? Th<ch +En l1? @=>c% h[c :ập :;5o +B= T=nh n)h=>?b
q NhX? Th<ch +En l1? cHn) :<c :Y :h=>n% k hộ=!
3M3 VY, ,J !D$ O%Z$B@
S VD$ O%5$B O%[8@ Do )=< ce :h* :;IWn) dự :;o h1n) :h<n) ThHn) 78< .!3//!///
+/:h<n)
S M'# IA$B )A !D$ O%5$B@ 3//!/// +/:h<n)
TB ch(c Ceo 78en% phRn cHn) phA :;<ch :hVo dc=% k8S: nhập Tho ;c ;1n)% +9 k8S:
c<c C=>n ph<p :=E: T=>? cA :h_!
&<c Cộ phận phe= cX TE hoạch% n'? :h<n) @9 @=>c ,h dAn) @'n phwn) phm? do
h=>8 :;IPn) d82>: +_ +e? Ceo :hực h=>n :=E: T=>?!
&h= ThHn) @Ig: 78< $0!///!/// +/n'?
3M\ T%K$B ,+$ ]+$ ]U)@
Z|= &LG#N# phe= cX f :h(c :=E: T=>? Th= ,h dAn) +=>n :hoạ= l=Dn h> cHn) :<c%
ThHn) ,h dAn) +=>n :hoạ= @1o @=>c ;=Dn)! Sh dAn) }n:V;nV: phe= h=>8 78e% ThHn) :;82 cập
nhjn) @Sn +9 ThHn) l=Dn 785n +En cHn) @=>c!
q Đ=>n :hoạ=: 3//!///+Qn)/ :h<n)!
q &IFc CI8 ch6nh: $/!///+Qn)/ :h<n)!
q S<ch C<o :ạp ch6: 3//!///+Qn)/ :h<n)!
q Th8VR C5o ~DS" : 3//!/// +/:h5n)
q &h= ph6 ph=? enh c<c n)12 l• lFn : 3//!///+/n'?
q T=9n c5;d +=>n :hoạ=:
H=>8 :;IPn): K//!///+Qn)/ :h<n)
PhX h=>8 :;IPn): K//!///+Qn)/ :h<n)
L=>n ph<p: Hạn chE c8ộc )[= l=Dn :snh% nộ= :snh!!!
3M^ _5)% !A )K$B ).$B@
T=9n +=>n @ Lunh 78Rn .!3//!///+/:h<n)!
P W+0$ O%7O@
> Hạn chE ,h dAn) c<c :h=E: C* +=>n Th= ThHn) cvn :h=E:!
Q8ạ: P c<c lFp h[c chs +Igc ,h dAn): L8B= ,<n) :Y M )=W +En KK )=W $/% C8B= ch=98
K. )=W $/ phú: +En K0 )=W -3 phú:!
&<c phwn) l1? @=>c: dh= += ;5 Th]= phwn) `:l: 78ạ:a% ,58 Th= hE: )=W l1? @=>c phe=
:l: cv8 d5o!
T=9n nIFc : Lunh 78Rn 0//!/// +/:h<n)
&h= ?85 T=_n)% phRn CXn ho5 T=_n)% @> ,=nh ?H= :;IWn) : 3//!/// +/n'?
P W+0$ O%7O@
S58 )=W ;5 chG= ,<n) @1 ch=98% :ạp @A cX nh=>? @A T=_? :;5 c<c @w= nIFc P c<c nh1
@> ,=nh% Tho< lạ= c<c @w= nIFc C* h[c ,=nh ?P!
ThIWn) k82Dn T=_? :;5 ốn) dOn nIFc% @w= nIFc!!!ph<: h=>n hI h]n) T*p :hW= ,h5
chj5!
3M` C%+ ab# )%L#@
&h= :hVo :hực :E% nhIn) ThHn) 78< .3!///!/// +/n'?
Leo :;u @1 ho1n :h=>n phvn ?9? ?<2 :6nh!
T;5n) :h=E: C* T€ :h8ậ: ch82Dn dAn)!
Z<2 :6nh% •5k
Nh1 kV% phwn) h[c% phwn) l1? @=>c
ĐIWn) +=>n cSp :ho<: nIFc
Sh5 chj5 c<c :1= ,en cố +*nh Th<c
3Mc C%+ ,%' 8Jd$@
> #ận ch82_n @1 :h8D ?IFn Th<c ThHn) @Ig: 78< J!///!///+/n'?!
3Me C%+ $B%+0O !A )%'(-$ 8N$@
q Đ*nh ?(c n12 )=5o cho c<c :B ch82Dn ?Hn% c<c Cộ phận dự :;o T=nh ph6 :hực h=>n
n)52 :Y +v8 n'? h[c @1 :;unh lnh +ạo d82>:!
&h= ?85 @ậ: :I ch82Dn ?Hn: K.!///!///+/n'?
&h= ?85 :;5n) :h=E: C* ch82Dn dAn) : 0!///!///+/n'?
&h= ?85% =n Sn ,B ,<ch ch82Dn ?Hn: K!///!///+/n'?
&h= ?85 :;5n) phAc% +Qn) phAc TD%GDQP : 3//!///+ k 3 ‚ .!3//!///+/n'?
&h= ?85 ,<ch% :1= l=>8 ^ phAc @A ch82Dn ?Hn : 3!///!///+/n'?
&h= ?85 ,úc @ậ: `:h6 nh)=>?a:K!///!///+/n'?
&h= h| :;g LGd :h= G# )=]= @*n) :;IWn) : K3!/// +/n)IW=
&h= h| :;g l1? +Q don) dạ2 h[c :K//!/// +/:B
&h= h| :;g dự :h= l1? ĐDDH @*n) :snh: K//!///+/+Q d8n)
3Mf C%+ 8'# aC8 TgCĐ@
Sh dAn) 78€ h[c ph6 c45 +Gn @* +_ :'n) cIWn) c<c TS&Đ cvn :h=E: ` ThHn) 78<
K/!///!/// +/n'?a!
3M;h i%j$ ,%Jk$B:
q &< nhRn :
Đạ: d5nh h=>8 ch=En ,ƒ :h= +85 : $//!/// +/ c< nhRn
"oạ= ~: K//!/// +/c< nhRn ` l5o +ộn) :=Dn :=Ena
q H[c ,=nh :
&< nhRn h[c ,=nh :=Dn :=En% )=]= c8ố= n'? +ạ: hạn) }%}}%}}} : KN/!/// +/KlFp
q Tập :h_ :
TB l5o +ộn) )=]= : .//!/// +/:B
TB l5o +ộn) :=Dn :=En : 3//!/// +/:B
Đ+2' \M Đố= @F= hoạ: +ộn) d*ch @A% +Gn @* k<c +*nh +v2 +4 c<c 2E8 :ố ch= ph6% Ceo
+e? n)82Dn :lc Co +lp +Igc ch= ph6 @1 cX :6ch l8€
Đ+2' ^!#9 :;e :h8 nhập cho c<n Cộ% @=Dn ch(c
3!K #9 :;e :=9n lIGn) n)ạch Cậc% c<c Thoen phA cSp :hVo lIGn) ` nE8 cX a : &'n c(
@1o chE +ộ :=9n lIGn) n)ạch% Cậc @1 c<c Thoen phA cSp :hVo lIGn) ` nE8 cX ab h> ,ố lIGn)
:hVo :=D8 ch8mn ch(c d5nh c45 cn Cộ% @=n ch(c +Gn @* ch= :;e :=9n lIGn)% :=9n cGn) :Y n)2
3K/ hn) :hn)!
^M< Hgp +Qn) :hVo @A @=>c: T8{ :hVo +*nh ?(c Tho<n cHn) @=>c nhIn) ThHn) 78<
K!///!///+/:h<n)/n)IW=!
3!$ Th5nh :o<n lIGn) dạ2 :hD? )=W:
Thực h=>n Cin) n)8Qn n)Rn ,<ch nh1 nIFc honc h[c ph6 :hVo 78= +*nh :ạ= :hHn) :I
l=Vn :*ch ,ố 3//.//N/TT"TLGDĐTLN#LT& n)12 /M/M/.//N @9 @=>c hIFn) dOn :hực
h=>n chE +ộ :;e lIGn) dạ2 :hV? )=W +ố= @F= nh1 )=<o :;on) c<c cG ,P )=<o dAc cHn) lập c45
Lộ )=<o dAc +1o :ạo% Lộ nộ= @A% Lộ :1= ch6nh!
Đ+2' ` : Sh dAn) T=nh ph6 :=E: T=>?
0!K #9 :;e :h8 nhập :'n) :hD?: :hVo 78= +*nh :ạ= +=_? $!.% Thoen .% ?Ac }p c45
:hHn) :I JK/.//0/TTLT&!
qPhIGn) <n ch=: c'n c( @1o ,ố chDnh l>ch :h8 lFn hGn ch= h1n) 786 +_ ch= :ạ? (n)
:=9n lIGn) :'n) :hD? nhIn) ThHn) 78< 3/„ ,ố :=E: T=>? +Igc :;on) ?ộ: 786! ĐEn 786 #%
:;IFc n)12 $K/K. c45 n'? :1= ch6nh% +Gn @* c'n c( @1o TE: 78e :=E: T=>? +Igc +_ ch= :=Ep
:=9n lIGn) :'n) :hD? nhIn) ThHn) 78< /K :h<n) lIGn)/n)IW=/ n'? `)Q? l5o +ộn) :;on)
C=Dn chE% l5o +ộn) hgp +Qn) :Y /K n'? :;P lDn a!
0!. &h= phúc lg=:
&h= hộ= n)h* &L#&% Đạ= hộ= c<c +o1n :h_% h[p ?n: .//KK% :Bn) TE: n'? h[c :
.3!/// +/n)IW= dự!
Z85 781 c<c n)12 l• .//KKb N/$ ` nja% :E: N)82Dn Đ<n : 3/!/// +/n)IW=
T;8n) :h8 cho con &LG#N# : $/!///+/ch<8
H| :;g :;ực c<c n)12 l•% :E:: ./!///+/n)IW=/n)12
&h= :;1 @1 nIFc 8ốn) cho )=<o @=Dn : .//!/// +/:h<n)!
q &h= phon) :;1o:
&'n c( @1o TE hoạch cA :h_ c45 c<c Cộ phận% l\nh +ạo ,z phD d82>: :hVo hIFn) +<p
(n) 2D8 cv8 cG Cen hoạ: +ộn)% ThHn) @Ig: 78< K/!///!///+/n'?
Th= +S8 TDTT )=5o lI8 nhRn c<c n)12 l• : ThHn) 78< K!///!///+/+g:
0!$ dhVn :hIPn):
0!$!K Th= +85 :hVo +g::
"oạ= ~ : 3/!/// +/ c< nhRn
"oạ= L : ThHn) :hIPn)
0!$!. Th= +85 c8ố= n'?:
G=<o @=Dn cX h[c ,=nh )=]= @wn) :snh : K//!///+/K h[c ,=nh
Đạ: )=<o @=Dn dạ2 )=]= cSp :snh : .//!/// +/n)IW=
Đạ: )=<o @=Dn …#=Dn phSn @1n)† : $//!/// +/n)IW=
G=<o @=Dn Cộ ?Hn cX h[c ,=nh :h= :ố: n)h=>p +ạ: +=_? :;8n) Cunh +| c5o hGn :s l>
:snh : K//!/// +/)=<o @=n
G=<o @=Dn ch4 nh=>? cX h[c ,=nh :h= :ố: n)h=>p +ạ: +=_? :;8n) Cunh +| c5o hGn :s
l> :snh : K//!/// +/)=<o @=Dn
` "Fp nRn) c5o phe= +ạ: K//„a
0!$!$ dhVn :hIPn) c<c phon) :;1o phe= cX TE hoạch :Y +v8 n'?% :;unh H=>8 T;IPn)
phD d82>: ` :hVo 78= +*nh c45 :;IWn)a
C%JK$B 3@ Tl )%E) ,%/) %+0$
Đ+2' c! Đố= @F= c<n Cộ% @=Dn ch(c +Gn @*
Thực h=>n c<c 782 +*nh :ạ= 782 chE n12% :h5nh 782E: :o<n c<c Thoen :ạ? (n) T*p
:hW=% +ún) 782 +*nh ` :hW= )=5n :h5nh :o<n :ạ? (n) ThHn) 78< /J n)12 T_ :Y n)12 ho1n
:h1nh nh=>? @A a!
Đ+2' e! Đố= @F= c<c TB
H1n) 78f :B ch(c h[p :B +_ nhận kx:b )Xp f @=>c :h8% ch= c<c n)8Qn :;Dn cG ,P
nh=>? @A +Igc )=5o +_ kR2 dựn) CB ,8n) @9 ch= :=D8!
Đ+2' f! Đố= @F= dE :o<n +Gn @*
dE :o<n ch*8 :;<ch nh=>? :hVo dc=% 78en lf c<c n)8Qn :h8 c45 +Gn @* @1 :h5?
?I8 +9 k8S: Th4 :;IPn) +Gn @* 782E: +*nh ch= :=D8 :;Dn cG ,P +9 n)h* c45 c<c c nhn @ +Gn
@*! Đ*nh T{ h1n) :h<n)% 78f% n'?% +ộ: k8S: C<o c<o Th4 :;IPn) +Gn @* @9 :unh hunh TE: 78e
:hực h=>n c<c n)8Qn @1 cHn) Th5= :1= ch6nh :;IFc :ập :h_ +Gn @*!
Đ+2' ;h! Đố= @F= Th4 :;IPn) +Gn @*
Th4 :;IPn) +Gn @* ch*8 :;<ch nh=>? 78en lf :o1n Cộ T=nh ph6 hoạ: +ộn) c45 +Gn
@*b :;Dn cG ,P +9 n)h* c45 TE :ốn Th4 :;IPn) +Gn @* kV? kx: @1 782E: +*nh @=>c ch=
:=D8 c<c Thoen T=nh ph6!
Đ+2' ;;! &<c nộ= d8n)% +*nh ?(c :;on) 782 chE n12 +Igc <p dAn) :Y n)12 /K/
/K/./K/ +En n)12 $K/K././K. @1 +Igc kV? kx: +=98 chsnh Th= c<c n)8Qn :h8 @1 +*nh ?(c
ch= cX ,ự :h52 +B= lFn!
Đ+2' ;<! Q82 chE n12 +Igc :hốn) nhS: @F= &Hn) +o1n @1 :hHn) C<o +En :o1n
:h_ &L#& :;on) +Gn @*b :hực h=>n cHn) Th5=% dRn ch4! To1n :h_ &L#& ch*8 :;<ch nh=>?
:hực h=>n :ố: 782 chE n12% n)h=Dn c(8 +Xn) )Xp f T=En% +9 k8S: ,h5 +B=% CB ,8n) +_ 782
chE n)12 ?ộ: pho hgp @F= :unh hunh :hực :E c45 +Gn @*!
Q82 chE n12 )h= +En SP G=<o dAc @1 Đ1o :ạo% SP T1= ch6nh +_ :hVo dc=% )=<?
,<: :hực h=>n @1 )h= dho Cạc^^+_ T=_? ,o<: ch=!/!

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->