Trường THPT Trần Phú Trần Hùng Quân

NHỮNG BÀI TOÁN TÍNH TOÁN VỀ SỐ PHỨC.
Câu 1:
Tìm các căn bậc hai của các số phức sau:
1/
( )
2
1
2
i − 2/ 40 42i − −
3/
2 3 4
i i i + + 4/ ( ) ( ) 5 3 5 3 i i − +
5/
2
3 4
4
i
i

| `


. ,
6/ ( )
20
1 i +
7/ 48 14i + 8/
Câu 2:
Thực hiện các phép tính:
1/ ( ) ( )
0 0 0 0
3 cos 20 sin20 cos 25 sin25 i i + +
2/ ( ) ( )
0 0 0
2 cos18 sin18 cos72 sin72 i i
0
+ +
3/
0 0
0 0
cos85 sin85
cos40 sin40
i
i
+
+
4/
( )
( )
0 0
0 0
2 cos 45 sin45
3 cos15 sin15
i
i
+
+
5/
2 2
2 cos sin
3 3
2 cos sin
2 2
i
i
π π
π π
| `
+

. ,
| `
+

. ,
6/
12
1 3
2 2
i
| `
+

. ,
7/
( )
6
3 i − 8/
2004
1
i
i
| `

+
. ,
9/
21
5 3 3
1 2 3
i
i
| `
+


. ,
10/
4
1
1
n
i
i
+ | `


. ,
Câu 3:
a/ Tìm căn bậc 5 của 1.
b/ Chứng minh rằng, tổng các giá trị của chúng bằng 0.
Câu 4:
Tìm các căn bậc 3 của số phức 1 3 i −
Câu 5:
Tìm các căn bậc 4 của
a/ -1
b/ 3 i +
Câu 6:
Viết dưới dạng lượng giác của các số phức.
1/ ( )
( ) 1 3 1 i i − +
2/ ( )
2 3 i i −
Số phức Trang 1
Trường THPT Trần Phú Trần Hùng Quân
3/
1
2 2i +
4/
1 3
1
i
i

+
5/
( ) 1 cos sin
1 cos sin
i
i
ϕ ϕ
ϕ ϕ
− +
+ +
6/ ( ) [ ]
1 cos sin 1 cos sin i i ϕ ϕ ϕ ϕ − + + + ]
]
Câu 7:
Tìm một acgumen của số phức:
1/ 2 2 3i − + 2/ cos sin
4 4
i
π π

3/ 3 i − 4/ ( ) ( )
3 3
a i a i + + −
Câu 8:
Giải các phương trình sau trong tập phức:
1/
3
3 24 0 x − · 2/
4
2 16 x +
3/ ( ) ( ) 1 1 0
n n
z z + − − · 4/ ( )
2
10 0 x i x i + − − ·
5/ ( )
2
2 4 1 x i x − + ·
6/
2
2 3 4 0 ix x i − + + ·
7/
2
1 0 z z + + · 8/ ( )
2
3 2 7 17 0 z i z i + + − + ·
9/
3 2
1 1 1
0
2 2 2
z z z + + − · 10/
2
3 2 0 x x − + ·
11/
2
3 1 0 x x − + · 12/
Câu 9:
Rút gọn biểu thức sau đây:
a/
2
1
1
1
z
z
z
z
+
+ −
với 0 z ≠
b/
( )
2 2 2
1 2 1 2 1 2
1 2
1 1 1 2 1 1
z z z z z z
z z
| ` | `
+ + +

+
+
. , . ,
với
1 2
0; 0 z z ≠ ≠
Câu 10:
Tìm giá trị nhỏ nhất của
| | z
nếu
| 2 2 | 1 z i − + ·
.
Câu 11:
Cho biết
1
| | z a
z
+ · . Tìm số phức z có môdun lớn nhất, môđun nhỏ nhất.
Câu 12:
Hãy tìm modun và acgumen của các số phức:
2
1
z z z · − nếu
cos sin ; z i ϕ ϕ π ϕ π · + − < <
.
Số phức Trang 2