--- 1

---
ː

DE THI THU TRAC NGHIEM SÓ 3
Vât lý và Tuôi tre Sô 56 - Tháng 04/2008

1. Hat nhân
24
11
Na phân rã

. voi chu ky ban rã la 15 gio, tao thanh hat nhân X. Sau thoi gian bao
lâu môt mâu chât phong xa
24
11
Na nguyên chât luc dâu së co ti sô sô nguyên tu cua X va cua Na
co trong mâu báng 0,75?
. 24,2h B. 12,1h C. 8,6h D. 10,1h
2. Môt con lác lo xo gôm môt vât nho treo vao dâu duoi
môt lo xo nhe. Dâu trên cua lo xo duoc gán cô dinh vao
diêm treo. Con lác duoc kich thich dê dao dông voi nhung
tân sô I khac nhau trong không khi. Dô thi hinh bên biêu
diên su phu thuôc cua biên dô vao tân sô. Dô thi nao sau
dây biêu diên dung nhât kêt qua nêu thi nghiêm duoc láp
lai trong chân không ?


. B.

C. D.
3. Biêt vach thu hai cua dãy Lyman trong quang phô cua nguyên tu hidrô co buoc song la
102,6nm va náng luong tôi thiêu cân thiêt dê but êlectron ra khoi nguyên tu tu trang thai co ban
la 13,6eV. Buoc song ngán nhât cua vach quang phô trong dãy Pasen la
. 1,2818m B. 752,3nm C. 0,8321m D. 83,2nm
4. Ba vach quang phô dâu tiên trong dãy Banme cua nguyên tu hidrô co buoc song lân luot la
656,3nm ; 486,1nm va 434,0nm. Khi nguyên tu hidrô bi kich thich sao cho êlectron nhay lên quÿ
dao O, thi cac vach phô trong dãy Pasen ma nguyên tu nay phat ra co buoc song la
. 1,2813m va 1,8744m B. 1,2813m va 4,3404m
C. 1,0903m va 1,1424m D. 0,1702m va 0,2223m
5. Môt cuôn dây co diên tro thuân không dang kê, duoc mác vao mang diên xoay chiêu 110V,
50Hz. Cuong dô dong diên cuc dai qua cuôn dây la 5,0A. Dô tu cam cua cuôn dây la:
. 220mH B. 70mH C. 99mH D. 49,5mH
6. Cho phan ung tông hop hat nhân D D n X + ÷ + . Biêt dô hut khôi cua hat nhân D va X lân
luot la 0,0024u va 0,0083u. Phan ung trên toa hay thu bao nhiêu náng luong ?
1
0
I
B
i
ê
n

d
ô

1
0
I
B
i
ê
n

d
ô

1
0
I
B
i
ê
n

d
ô

1
0
I
B
i
ê
n

d
ô

1
0
I
B
i
ê
n

d
ô

--- 2 ---
. toa 3,26MeV
B. thu 3,49MeV
C. toa 3,49MeV
D. Không tinh duoc vi không biêt khôi luong cac hat
7. Dinh nghia nao sau dây vê song co la dung nhât ? Song co la
. nhung dao dông diêu hoa lan truyên theo không gian theo thoi gian
B. nhung dao dông trong môi truong rán hoác long lan truyên theo thoi gian trong không
gian
C. qua trinh lan truyên cua dao dông co diêu hoa trong môi truong dan hôi
D. nhung dao dông co hoc lan truyên theo thoi gian trong môi truong vât chât
8. Vât kinh cua môt may anh la môt thâu kinh hôi tu mong co tiêu cu báng 6,5cm dên 7,0cm.
Dung may anh nay co thê chup duoc anh rõ net cua vât cach vât kinh tu
. 6,5cm dên 7,0cm B. 6,5cm dên vô cuc C. 7,5cm dên vô cuc D. 91cm dên vô cuc
9. Phat biêu nao sau dây vê may phat diên xoay chiêu môt pha la sai ?
. Phân cam hoác phân ung co thê la bô phân dung yên va duoc goi la stato
B. Phân cam hoác phân ung co thê la bô phân chuyên dông va duoc goi la roto
C. Voi may phat diên xoay chiêu môt pha công suât nho co phân ung la roto thi phai dung
bô gop dê lây diên ra mach ngoai
D. Voi may phat diên xoay chiêu môt pha công suât lon, phân ung luôn la roto
10. Sô vong cuôn so câp va thu câp cua môt may biên ap ly tuong tuong ung báng 2640 vong va
144 vong. Dát vao hai dâu cuôn so câp hiêu diên thê xoay chiêu 220V thi do duoc hiêu diên thê
hai dâu cuôn thu câp la:
. 24V B. 18V C. 12V D. 9,6V
11. Trong môt thi nghiêm vê hiên tuong quang diên, nguoi ta dung man chán tach ra môt chum
cac êlectron co vân tôc cuc dai va huong no vao môt tu truong dêu sao cho vân tôc cua cac
êlectron vuông goc voi vecto cam ung tu. Ban kinh quÿ dao cua cac êlectron táng khi:
. táng cuong dô anh sang kich thich B. giam cuong dô anh sang kich thich
C. táng buoc song cua anh sang kich thich D. giam buoc song cua anh sang kich thich
12. Môt nguoi tiên lai gân môt guong pháng voi vân tôc 30cm/s. Nguoi do nhin thây anh cua
minh trong guong tiên toi gân minh voi vân tôc la
. 10cm/s B. 15cm/s C. 30cm/s D. 60cm/s
13. Môt mach dao dông gôm tu diên co diên dung C va cuôn dây co dô tu cam L 12, 5 H 3 . Diên
tro thuân cua cuôn dây va cac dây nôi không dang kê. Biêt biêu thuc cua hiêu diên thê trên cuôn
dây la

6
L
u 10sin 2.10 t (V) . Xac dinh gia tri diên tich lon nhât cua tu
.
6
12, 5.10 C B.
6
1, 25.10 C C.
7
2.10 C

D.
7
8.10 C

14. Trong mach dao dông diên tu tu do, náng luong diên truong trong tu diên biên thiên diêu hoa
voi tân sô goc:
.
2
LC
æ B.
1
2 LC
æ C. 2LC æ D.
1
2LC
æ
15. Môt vât sang AB co dô cao h va môt man E cach nhau môt khoang cô dinh. Giua vât va man
dát môt thâu kinh hôi tu. Nguoi ta thây co hai vi tri cua thâu kinh dêu cho anh rõ net cua vât trên
man. Nêu môt anh co dô cao la
1
h thi dô cao cua anh kia
2
h la:
.
2
2
1
h
h
h
B.
2
1
2
h
h
h
C.
2 1
h h h D.
2 1
h h h
16. Ky hiêu
p
m ,
n
m lân luot la khôi luong cua prôton va notrôn. Môt hat nhân chua Z prôton va
N notrôn, co náng luong liên kêt riêng báng s . Goi c la vân tôc anh sang trong chân không. Khôi
luong M(Z,N) cua hat nhân noi trên la
.
2
n p
(N Z)c
M(Z, N) Nm Zm
+
+
s
B.
2
n p
M(Z, N) Nm Zm (N Z) c + + + s
--- 3 ---
C.
n p 2
(N Z)
M(Z, N) Nm Zm
c
+ s
+ D.
n p 2
(N Z)
M(Z, N) Nm Zm
c
+ s
+ +
17. Ky hiêu ì la buoc song,
1 2
d d la hiêu khoang cach tu diêm M dên cac nguôn song co kêt
hop
1
S va
2
S trong môt môi truong dông tinh, k 0, 1, 2,...... I I Diêm M së luôn dao dông voi
biên dô cuc dai nêu
.
1 2
d d 2k 1 + ì
B.
1 2
d d k ì
C.
1 2
d d 2k 1 + ì nêu hai nguôn dao dông nguoc pha nhau
D.
1 2
d d k ì nêu hai nguôn dao dông nguoc pha nhau
18. Trong trang thai dung cua nguyên tu thi
. hat nhân nguyên tu không dao dông
B. nguyên tu không buc xa
C. êlectron không chuyên dông quanh hat nhân
D. êlectron chuyên dông trên quÿ dao dung voi ban kinh lon nhât co thê co
19. Trong thi nghiêm Young vê giao thoa anh sang, khi dung anh sang co buoc song
1
0, 5 m ì 3
thi khoang cach tu vân tôi bâc 2 dên vân sang bâc 4 gân nhât la 3mm. Nêu dung anh sang don sác
buoc song
2
0, 6 m ì 3 thi vân sang bâc 5 cach vân sang trung tâm bao nhiêu ?
. 7,2mm B. 6,0mm C. 5,5mm D. 4,4mm
20. Môt hiêu diên thê xoay chiêu 120V, 50Hz duoc dát vao hai dâu doan mach gôm diên tro R
mác nôi tiêp voi tu diên C. Hiêu diên thê hiêu dung giua hai ban tu C báng 96V. Hiêu diên thê
hiêu dung giua hai dâu diên tro R báng:
. 24V
B. 48V
C. 72V
D. không xac dinh duoc vi không biêt gia tri cua R va C
21. Trong môt doan mach diên xoay chiêu chi chua cac phân tu R, L, C, phat biêu nao sau dây
dung ? Công suât diên (trung binh) tiêu thu trên ca doan mach
. chi phu thuôc vao gia tri diên tro thuân R cua doan mach
B. luôn báng tông công suât tiêu thu trên cac diên tro thuân
C. không phu thuôc gi vao L va C
D. không thay dôi nêu ta mác thêm vao doan mach môt tu diên hay cuôn dây thuân cam
22. Môt song âm biên dô 0,12mm co cuong dô âm tai môt diêm báng
2
1, 80Wm

. Hoi môt song
âm khac co cung tân sô, nhung biên dô báng 0,36mm thi së co cuong dô âm tai diêm do báng bao
nhiêu ?
.
2
0, 60Wm

B.
2
2, 70Wm

C.
2
5, 40Wm

D.
2
16, 2Wm

23. Khi chiêu lân luot vao catod cua môt tê bao quang diên hai buc xa co buoc song la
1
0, 48 m ì 3 va
2
0, 374 m ì 3 thi thây vân tôc ban dâu cuc dai cua cac êlectron quang diên
tuong ung la
01
v va
02 01
v 1, 5.v . Công thoat êlectron cua kim loai lam catod la
.
19
4, 35.10 J

B.
18
3, 20.10 J

C. 1, 72eV D. 2, 0eV
24. Phat biêu nao sau dây không dung ?
. Dao dông âm co tân sô trong miên tu 16Hz dên 20kHz
B. Vê ban chât vât ly thi song âm, song siêu âm va song ha âm dêu la song co
C. Song siêu âm la nhung song ma tai nguoi không nghe thây duoc
D. Song âm la song doc
25. Dát môt vât sang AB vuông goc voi truc chinh cua môt thâu kinh mong (A nám trên truc
chinh) thi anh cua vât nho hon vât. Khi dich vât doc theo truc chinh, lai gân thâu kinh thi anh cua
vât co dô cao táng dân dên khi báng vât va sau do cao hon vât. Thâu kinh do la thâu kinh
. phân ky va vât nám trong khoang tu vô cung dên thâu kinh
--- 4 ---
B. hôi tu va vât nám trong khoang tu vô cung dên tiêu diêm
C. hôi tu va vât nám trong khoang tu vô cung dên thâu kinh
D. hôi tu va vât nám trong khoang tu tiêu diêm dên thâu kinh
26. 15 gam
226
88
Ra co dô phong xa báng 15Ci. Chu ky ban rã anpha cua
226
88
Ra báng bao nhiêu
nám ? Lây 1 nám báng 365 ngay
. 728 nám B. 1250 nám C. 1583 nám D. 3600 nám
27. Hinh vë sau biêu diên su phu thuôc cua li dô x
vao thoi gian t cua hai dao dông diêu hoa. Dô lêch
pha giua hai dao dông do báng. rad
4
x
B.
3
rad
4
x
C. rad x D.
3
rad
2
x

28. Mach dao dông diên tu gôm môt cuôn dây thuân cam co L 50mH va tu diên co C 5 F 3 .
Biêt gia tri cuc dai cua hiêu diên thê giua hai dâu tu diên la
0
U 12V . Tai thoi diêm hiêu diên
thê giua hai dâu cuôn dây báng
L
u 8V thi náng luong diên truong va náng luong tu truong
trong mach tuong ung báng
.
4
2, 0.10 J

va
4
1, 6.10 J

B.
4
1, 6.10 J

va
4
2, 0.10 J

C.
4
2, 5.10 J

va
4
1,1.10 J

D.
4
0, 6.10 J

va
4
3, 0.10 J

29. Phuong trinh dao dông co diêu hoa cua môt chât diêm, khôi luong m la
2
x Asin t
3
x +
æ +
¦
' '
.
Dông náng cua no biên thiên theo thoi gian theo phuong trinh
.
2 2
k
mA
E 1 cos 2 t
4 3
æ x ¦ +
+ æ +
¦ ¦
' ' ¦
B.
2 2
k
mA
E 1 cos 2 t
4 3
æ x ¦ +
æ +
¦ ¦
' ' ¦

C.
2 2
k
mA 4
E 1 cos 2 t
4 3
æ x ¦ +
+ æ
¦ ¦
' ' ¦
D.
2 2
k
mA 4
E 1 cos 2 t
4 3
æ x ¦ +
æ +
¦ ¦
' ' ¦

30. Khi cho chum tia anh sang tráng, hep di qua môt láng kinh, chum tia lo gôm nhiêu tia sang
don sác. Chon câu dung.
. Goc lêch nhu nhau dôi voi moi tia don sác
B. Goc lêch giam dân tu tia do dên tia tim
C. Goc lêch táng dân tu tia do dên tia tim
D. Su biên thiên cua goc lêch không theo qui luât nao
31. Khi dát vao A, B cua mach chinh luu o hinh bên, môt
hiêu diên thê xoay chiêu thi dong diên qua diên tro R la
. dong diên xoay chiêu không liên tuc
B. dong diên môt chiêu co cuong dô không dôi
C. dong diên môt chiêu co cuong dô thay dôi va nhâp nhay
D. dong diên môt chiêu co cuong dô thay dôi va liên tuc
32. Cho mach diên xoay chiêu AB nhu hinh
vë, trong do diên tro R 20 , cuôn dây co
diên tro thuân r 10 va dô tu cam
1
L H
5

x
va tu diên co diên dung C thay dôi
duoc. Hiêu diên thê giua hai dâu doan mach
AB
u 120 2 sin100 t (V) x . Nguoi ta thây ráng khi
m
C C thi hiêu diên thê hiêu dung giua hai diêm M va B dat cuc tiêu
1min
U . Gia tri
1min
U khi do
la

t
R
D
A
B
L, r
A
M
B
C
N
--- 5 ---
. 60 V B. 60 2 V C. 40 V D. 40 2 V
33. Trong thi nghiêm Iâng vê giao thoa anh sang, trên môt doan MN cua man quan sat, khi dung
anh sang vang co buoc song 0, 60 m 3 thi quan sat duoc 17 vân sang (tai hai dâu doan MN la vân
sang). Nêu dung anh sang buoc song 0, 48 m 3 thi sô vân quan sat duoc së la
. 33 B. 17 C. 25 D. 21
34. Môt con lác don co chiêu dai dây treo báng l 1, 6m dao dông diêu hoa voi chu ky T. Nêu cát
bot dây treo di môt doan
1
l 0, 7m thi chu ky dao dông bây gio la
1
T 3s . Nêu cát tiêp dây treo
di môt doan nua
2
l 0, 5m thi chu ky dao dông bây gio
2
T báng bao nhiêu ?
. 1s B. 2s C. 3s D. 1,5s
35. Hat nhân
238
92
U dung yên phân rã theo phuong trinh
238 A
92 Z
U X ÷ ¬ + . Biêt dông náng cua hat
nhân con
A
Z
X la
8
3, 8.10 MeV

, dông náng cua hat ¬ la (lây khôi luong cac hat nhân theo don vi
u báng khôi sô cua chung)
. 2,22MeV B. 0,22MeV C. 4,42MeV D.
2
7, 2.10 MeV

36. Trong môt doan mach diên xoay chiêu R, L, C mác nôi tiêp, phat biêu nao sau dây dung ?
. Hiêu diên thê hiêu dung giua hai dâu doan mach co thê nho hon hiêu diên thê hiêu
dung trên bât ky phân tu
B. Hiêu diên thê hiêu dung giua hai dâu doan mach không thê nho hon hiêu diên thê hiêu
dung trên diên tro thuân R
C. Hiêu diên thê hiêu dung giua hai dâu doan mach luôn lon hon hiêu diên thê hiêu dung
trên môi phân tu
D. Cuong dô dong diên luôn trê pha hon hiêu diên thê giua hai dâu doan mach
37. Môt nguoi mát không co tât quan sat môt vât qua môt kinh hiên vi quang hoc trong trang thai
mát không diêu tiêt. Mát nguoi do co diêm cuc cân cach mát 25cm. Dô dai quang hoc cua kinh
báng 12cm. Vât dát cach vât kinh
13
cm
12
. Khi do dô bôi giac cua kinh hiên vi nay báng 75. Tiêu
cu cua vât kinh va thi kinh
1
I va
2
I lân luot báng
.
1
I 4cm va
2
I 15cm B.
1
I 1cm va
2
I 4cm
C.
1
I 2cm va
2
I 6cm D.
1
I 0, 5cm va
2
I 6cm
38. Môt tia sang duoc chiêu qua láng kinh thuy tinh chiêt suât 1,5, co goc chiêt quang nho. Goc
lêch cua tia lo so voi tia toi báng
0
4 . Goc chiêt quang cua láng kinh la
.
0
4 B.
0
6 C.
0
8 D.
0
2, 4
39. Trong chuyên dông dao dông diêu hoa cua môt vât thi tâp hop ba dai luong nao sau dây la
không thay dôi theo thoi gian ?
. luc ; vân tôc ; náng luong toan phân
B. biên dô ; tân sô goc ; gia tôc
C. biên dô ; tân sô goc ; náng luong toan phân
D. dông náng ; tân sô goc ; luc
40. Nguoi ta dung hat prôton bán vao môt hat nhân bia dung yên dê gây ra phan ung tao thanh
hai hat giông nhau bay ra voi cung dô lon dông náng va theo cac huong lâp voi nhau môt goc lon
hon
0
120 . Biêt sô khôi cua hat nhân bia lon hon 3. Kêt luân nao sau dây dung ?
. Phan ung trên la phan ung thu náng luong
B. Phan ung trên la phan ung toa náng luong
C. Náng luong cua phan ung trên báng 0
D. Không du du liêu dê kêt luân
41. Kêt luân nao sau dây sai. Dôi voi mach dao dông diên tu LC co diên tro thuân báng 0 thi
. Náng luong dao dông cua mach báng náng luong tu truong cuc dai cua cuôn dây
B. Náng luong dao dông cua mach báng náng luong diên truong cuc dai trong tu
C. Náng luong dao dông cua mach duoc bao toan
--- 6 ---
D. Tai môt thoi diêm, náng luong dao dông cua mach chi co thê la náng luong diên
truong hoác náng luong tu truong
42. Cho láng kinh co tiêt diên tháng la môt tam giac dêu ABC, goc chiêt quang o A, day BC.
Chiêu môt tia sang tráng toi mát bên AB duoi goc i. Cho biêt chiêt suât cua anh sang do va anh
sang tim lân luot la
d
n 2 va
t
n 1, 5 . Diêu kiên dôi voi goc toi mát bên AB dê không co tia
sang nao lo ra khoi mát bên AC la
.
0
i 21 28' B.
0
i 21 28' C.
0
i 27 55' D.
0
i 27 55'
43. Môt vât nho khôi luong m 200g duoc treo vao môt lo xo khôi luong không dang kê, dô
cung k. Kich thich dê con lác dao dông diêu hoa (bo qua cac luc ma sat) voi gia tôc cuc dai báng
2
16m/ s va co náng báng
2
6, 4.10 J

. Dô cung k cua lo xo va vân tôc cuc dai cua vât lân luot la
. 40N/m ; 1,6m/s B. 40N/m ; 16cm/s
C. 80N/m ; 8m/s D. 80N/m ; 80cm/s
44. Môt may phat diên xoay chiêu ba pha mác hinh sao co hiêu diên thê hiêu dung giua hai dây
pha báng 220V. Hiêu diên thê pha báng bao nhiêu ?
. 127V B. 220V C. 311V D. 381V
45. Trong hê thông truyên tai diên náng di xa theo cach mác hinh sao thi
. hiêu diên thê hiêu dung giua hai dây pha lon hon giua môt dây pha va dây trung hoa
B. cuong dô hiêu dung trong dây trung hoa báng tông cuong dô hiêu dung trong cac dây
pha
C. cuong dô dong diên trong dây trung hoa luôn báng không
D. Dong diên trong môi dây pha dêu lêch pha
2
3
x
so voi hiêu diên thê giua dây do va dây
trung hoa
46. Dô cong hai mát lôi cua môt thâu kinh dêu la 20cm. Chiêt suât cua chât lam thâu kinh la 1,5.
Tiêu cu cua thâu kinh khi nhung trong nuoc (chiêt suât
4
n '
3
) la
. 20cm B. 40cm C. 80cm D. 120cm
47. Môt con lác don dao dông diêu hoa, voi biên dô (dai)
m
x . Khi thê náng báng môt nua cua co
náng dao dông toan phân thi li dô báng
.
m
x
x
2
I B.
m
x
x
4
I C.
m
2x
x
2
I D.
m
2x
x
4
I
48. Phai chiêu môt tia sang don sác tu chân không toi bê mát cua môt khôi thuy tinh, chiêt suât
báng 3 , duoi goc toi bao nhiêu dê tia phan xa va tia khuc xa vuông goc nhau ?
.
0
20 B.
0
30 C.
0
45 D.
0
60
49. Thi nghiêm Young vê giao thoa anh sang duoc thuc hiên trong không khi va sau do thuc hiên
trong nuoc. Khoang vân khi do së
. giam B. táng
C. không thay dôi D. co thê táng hoác giam
50. Hai dao dông diêu hoa cung phuong, biên dô a báng nhau, chu ky T báng nhau va co hiêu pha
ban dâu
1 2
2
3
x
o o . Dao dông tông hop cua hai dao dông do së co biên dô báng
. 2a
B. a
C. 0
D. Không thê xac dinh duoc vi phu thuôc gia tri cu thê cua
1
o va
2
o


%