Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh

TS. Nguyãùn Thaình Vàn

Trang 1

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh
CHÆÅNG I :

TS. Nguyãùn Thaình Vàn

VÁÛN HAÌNH, THÆÍ NGHIÃÛM HÃÛ THÄÚNG LAÛNH

1.1/ Thæí kên, thæí bãön hãû thäúng laûnh : Caïc thiãút bë phaíi tuán theo nghiãm ngàût quy phaûm vãö thiãút bë aïp læûc Chæïa mäi cháút Pdæ ≥ 0,7 at. * Khäng cáön phaíi âàng kiãøm âäúi våïi : - Hãû thäúng laûnh nhoí, læåüng mäi cháút naûp vaìo dæåïi 5 kg . - Caïc bçnh coï thãø têch  25l vaì pV  200 ( p : at, V : l ). (vaì caïc bçnh coï p  0,7 at) . - Caïc daìn chãú taûo bàòng caïc äúng vaì âæåìng kênh trong cuía äúng låïn nháút  150 mm 1) Thæí nghiãûm khi xuáút xæåíng : Bao gäöm thæí kên vaì thæí bãön thiãút bë * Mäi cháút thæí : -Hãû thäúng laûnh våïi mäi cháút laì NH3 ngæåìi ta duìng næåïc hoàûc khäng khê. --Hãû thäúng laûnh våïi mäi cháút laì frãon <taïc nhán thæí täút nháút laì duìng N2 .Âäúi våïi hãû thäúng laûnh nhoí coï thãø duìng khäng khê neïn (phaíi âæåüc loüc áøm cáøn tháûn).Ngoaìi ra ngæåìi ta coìn coï thãø duìng dáöu bäi trån cuía maïy neïn laûnh thaíi ra âãø thæí sau khi loüc saûch . * Thæí kên : Kiãøm tra sæû roì rè cuía thiãút bë åí aïp suáút laìm viãûc Plv . (van an toaìn keûp chç åí aïp suáút 1,1 Plv) + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv =18 at . + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv =12 at. * Thæí bãön : Âãø kiãøm tra khaí nàng chëu taíi cuía thiãút bë .Thiãút bë phaíi khäng bë biãún daûng khi aïp suáút taíi væåüt quaï aïp suáút laìm viãûc 1 giaï trë naìo âoï + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv =24 at . + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv =15 at. Duy trç aïp suáút thæí bãön trong voìng 10 phuït ( Nhæîng ngæåìi khäng coï traïch nhiãûm khäng âæåüc vaìo khu væûc thæí).Khi thæí bãön ta duìng buïa âãø goî kiãøm khi rung. Ngoaìi caïc thao taïc thæí bãön ,thæí kên ngæåìi ta coìn phaíi siãu ám toaìn bäü mäúi haìn,âãø kiãøm tra mäúi haìn coï bë ngáûm xé hoàûc bë räø, moüt 2) Thæí nghiãûm sau khi làõp âàût : Trang 2

.Âäúi våïi caïc màût bêch : duìng giáúy daïn laûi. 1. * Læu yï : Trong quaï trçnh thæí phaíi luän âaío baío aïp suáút bãn pháön cao aïp ≥ aïp suáút pháön haû aïp.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.Giæî trong voìng 12 giåì. .Hãû thäúng laûnh frãon nãn thæí bàòng Nitå.thæí xem coï näøi bong boïng khäng. .Phaíi âaím baío aïp suáút pháön cao aïp ≥ aïp suáút pháön haû aïp.coï thãø chaïy dáöu bäi trån .Do duìng khäng khê neïn nãn nhiãût âäü ráút cao .chaïy sån .Hãû thäúng laûnh NH3 chè duìng khê neïn. Trang 3 .tuyãût âäúi khäng duìng oxy âãø thæí.2/ Huït chán khäng hãû thäúng : . .duìng maïy neïn ngoaìi hoàûc maïy neïn chênh.læu yï bäú trê áøm cáøn tháûn.Trong 6 giåì âáöu aïp suáút trong hãû thäúng tàng lãn laì do khi huït chán khäng nhiãût âäü trong hãû thäúng seî laûnh âi.Huït chán khäng bàòng chênh maïy neïn laûnh trong hãû thäúng hoàûc bàòng maïy neïn ngoaìi . choüt läø vaì bäi xaì phoìng lãn caïc läø choüt vaì caïc âáöu näúi äúc vêt. + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv = 18 at + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv = 12 at . Nguyãùn Thaình Vàn Chè bao gäöm thæí kên hãû thäúng vaì siãu ám caïc mäúi haìn chæï khäng cáön thæí bãön. .räöi giæî aïp suáút âoï. thæí tiãút pháön haû aïp. ..Sau khi xong giæî nguyãn aïp suáút chán khäng räöi khoaï laûi . .Täút nháút laì ta huït chán khäng bãn pháön haû aïp træåïc .Trong hãû thäúng laûnh nhoí thç coï thãø duìng khäng khê .Täút nháút thæí pháön cao aïp træåïc.Âäúi våïi caïc mäúi haìn. haûn chãú duìng khäng khê neïn vç trong khäng khê coï håi næåïc ngæng laûi. bäi kên xaì phoìng. . .aïp suáút thæí kên laì 5 at ) nãn thæí kên hãû thäúng laûnh phaíi cä láûp maïy neïn * Phæång phaïp thæí kên : duìng xaì phoìng âaïnh cho näøi boüt .Huït chán khäng âãún khi naìo maì khäng huït næîa thç dæìng. Do caïcte maïy neïn khäng chëu âæåüc aïp suáút cao ( aïp suáút thæí bãön laì 10 at.nháûn nhiãût mäi træåìng bãn ngoaìi noïng lãn laìm aïp suáút tàng lãn. ren .

Træåïc khi xaî phaíi âãø cho chai gaz coï thåìi gian äøn âënh .måí heï van âãø xaî khê taûp ra ngoaìi .3/ Naûp gaz : Bçnh chæïa cao aïp 1 2 Naûp gaz 4 3 Chai gaz 1. 3.nãn chuïng ta phaíi thæí kên laûi.ÄÚng mãöm chëu aïp .Van chàûn âæåìng loíng ra cuía bçnh chæïa cao aïp.Sau bçnh chæïa cao aïp.3. 1.Van giaím aïp (bäü âäöng häö naûp gaz).måí heï van âãø cho chai gaz coï thåìi gian äøn âënh. 1.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.thæåìng chènh Pra = 5 Kg/cm 2 .1/ Naûp gaz ban âáöu : (Sau khi làõp âàût hoàûc sæía chæía låïn) : naûp nhanh nãn naûp gaz daûng loíng.Van naûp gaz.âãún khi khê ra coï maìu âuûc xáûm thç dæìng.nhæ hçnh veî. * Bæåïc 1: Tênh toaïn læåüng gaz naûp * Bæåïc 2: Chuáøn bë chai gaz Âäúi våïi caïc chai gaz frãon thæåìng nháûp ngoaûi nãn cháút læåüng âaím baío coìn caïc chai gaz NH3 thæåìng láùn caïc khê taûp cháút nãn træåïc khi naûp gaz vaìo hãû thäúng phaíi xaî khê taûp ra ngoaìi. * Bæåïc 3: Âáúu näúi chai gaz theo hçnh veî Trang 4 . 2. 6 tiãúng sau aïp suáút váùn coìn tàng lãn hoàûc sau 12 giåì aïp suáút tàng lãn quaï mæïc thç chàõc chàõn hãû thäúng váùn coìn bë xç håí .læåüng næåïc naìy hoaï håi laìm aïp suáút tàng lãn. Nguyãùn Thaình Vàn Coï thãø do håi næåïc trong khäng khê ngæng laûi trong hãû thäúng khi åí aïp suáút chán khäng .ta âàût chuïp chai gaz xuäúng dæåïi. 4.

ta nãn duìng ampe kãú âo doìng âiãûn cuía maïy neïn. mæïc loíng xuäúng âãún âáu.thç khäng âuí laûnh âãø baïm tuyãút. maïy âiãöu hoaì gia âçnh.âãún thiãút bë ngæng tuû räöi däön vãö bçnh chæïa cao aïp.khi doìng âiãûn tàng âãún doìng âënh mæïc thç dæìng.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. ta coï thãø naûp gaz cháûm bàòng caïch naûp gaz åí daûng håi : naûp taûi van naûp âáöu huït maïy neïn vaì chai gaz âàût âæïng .âãún khi naìo maìu âuûc xáûm thç ta xiãút chàût mäúi gheïp (van 2 luï âoï âang âoïng ) * Bæåïc 4: Måí van 2 thç gaz chaûy vaìo hãû thäúng (Maïy neïn chæa hoaût âäüng ).coï 2 caïch: _ Quan saït âáöu huït cuía maïy neïn nãúu tháúy âoüng sæång nhiãöu laì âuí _ Âäúi våïi hãû thäúng laûnh låïn hån 1 chuït.2/ Naûp gaz bäø sung : Sau mäüt thåìi gian hoaût âäüng. + Âäúi våïi caïc chai gaz coï taûp cháút : khi chai gáön hãút gaz. nháûn biãút chai hãút gaz khi nghe tiãúng rêt cuía khê khi qua dáy naûp gaz .nãúu khäng gaz seî væåüt qua khê taûp ra træåïc .chai gaz âoïng vai troì nhæ 1 bçnh chæïa cao aïp phuû cáúp loíng cho daìn bay håi räöi qua maïy neïn . loíng mäi cháút ngáûp næîa pháön kênh quan saït cuía bçnh chæïa cao aïp.måí ráút nheû chai gaz âãø gaz âáøy khê khäng ngæng trong äúng mãöm ra ngoaìi .Phaíi måí ráút nheû . hoàûc do mäi cháút bë chaïy phán huyí.3.Chènh van giaím aïp . .Caïch nháûn biãút hãút gaz trong chai gaz : + Âäúi våïi caïc chai gaz khäng coï taûp cháút : khi chai gáön hãút gaz. seî coï baïm tuyãút bãn ngoaìi. Nguyãùn Thaình Vàn Læu yï mäúi vàûn ren vaìo van 2 phaíi làõp loíng . Nãúu váùn chæa aính hæåíng âãún chãú âäü váûn haình cuía hãû thäúng laûnh.2 Kg/cm 2 thç cho khåíi âäüng maïy neïn .âãø aïp suáút naûp gaz laì 5 Kg/cm 2 * Bæåïc 5 : Khi aïp suáút trong hãû thäúng laûnh tàng lãn trãn 1.Khi âoï van 1 âoïng . 1. + Âäúi våïi hãû thäúng laûnh nhoí khäng coï bçnh chæïa cao aïp nhæ tuí laûnh. hoàûc do roì rè. Trang 5 . chè coï âoüng sæång. thç ngoaìi caïch naûp nhæ trãn. nãn læåüng gaz trong hãû thäúng bë thiãúu.Caïch phaït hiãûn læåüng gaz naûp vaìo hãû thäúng âuí : + Âäúi våïi hãû thäúng laûnh låïn khi maïy âang hoaût âäüng. + Læu yï . låïp tuyãút tan âãún âoï .

haûn chãú khäng khê loüt vaìo bàòng caïch âäø âáöy dáöu vaìo äúng nhæûa. Khi naûp dáöu. quaï trçnh naûp váùn naûp.Tàng nhiãût âäü cuäúi táöm neïn. Taïc haûi cuía khê khäng ngæng khi loìn vaìo hãû thäúng laûnh: .2. khi maïy neïn chæa coï gaz (træåïc khi làõp âàût. maïy váùn hoaût âäüng bçnh thæåìng.5/ Xaí khê khäng ngæng : 1. dãù xaíy ra nguy cå chaïy dáöu bäi trån.Naûp láön âáöu tiãn.5. Caïc nguyãn nhán loüt khê khäng ngængvao hãû thäúng: .5. räöi måí van naûp dáöu. hoàûc sæîa chæîa maïy neïn): måí van âãø aïp suáút trong cacte thäng våïi khê quyãøn . 1.1. . Trang 6 . .4/ Naûp dáöu : . . .Khi naûp gas hoàûc dáöu hãû thäúng. 1.Naûp dáöu bäø sung (khi hãû thäúng âang hoaût âäüng bçnh thæåìng) : âoïng båït van huït âãø taûo chán khäng mäüt chuït trong cacte maïy neïn .Luïc làõp âàût huït chán khäng khäng hãút. gáûp âáöu äúng laûi nhuïng vaìo thuìng dáöu. Nguyãùn Thaình Vàn Chènh aïp suáút sau van giaím aïp bàòng aïp suáút âáöu huït maïy neïn hoàûc låïn hån mäüt chuït : âáy laì quaï trçnh naûp daìi ngaìy. 1. . (khi maïy hoaût âäüng bçnh thæåìng thç dáöu ngáûp åí 1/2 kênh).Aïp suáút ngung tuû tàng ( do khê khäng ngæng chiãúm mäüt pháön thãø têch thiãút bë ).Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.Hãû säú laìm laûnh giaím  nàng suáút laûnh giaím.Khi sæîa chæîa caïc thiãút bë. Âäø dáöu vaìo cacte qua van naûp dáöu âãún 2/3 kênh quan saït trãn cacte maïy.

Khi mäi cháút.Âæåìng vaìo cuía häøn håüp khê khäng ngæng vaì håi mäi cháút tæì thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp.P ngæng tuû cao ( âoï laì biãøu hiãûn nhæng chæa chàõc chàõn ). 1.5. a/ Hãû thäúng coï thiãút bë taïch khê khäng ngæng : 1.4/ Thao taïc xaî khê khäng ngæng: Khê khäng ngæng tuû laûi chênh åí thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp.Âæåìng xaí khê khäng ngæng ( Nãúu mäi cháút laì NH3 thç khäng nãn xaí træûc tiãúp ra ngoaìi maì phaíi suûc qua næåïc ).Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. 2-Thiãút bë äúng läöng äúng 3. Khê khäng ngæng seî tuû Trang 7 .3.Âæåìng ra cuía håi haû aïp ( træåïc khi vãö maïy neïn phaíi qua bçnh taïch loíng.5.Kim aïp kãú bë rung ( âäöng häö khäng hæ ). . 6 2 5 4 3 Nguyãn lyï laìm viãûc: Häùn håüp khê khäng ngæng vaì håi cao aïp âi vaìo khoang khäng gian giæîa hai äúng nhaî nhiãût cho loíng cao aïp tiãút læu åí trong äúng trong. Phaït hiãûn coï khê khäng ngæng loüt vaìo hãû thäúng laûnh: . dáöu bäi trån chaïy hoàûc phán huyí thaình nhæng khê khäng ngæng.Do roì rè åí nhæîng kháön laìm viãûc våïi aïp suáút chán khäng. 1. . 4.5-Âæåìng tiãút læu cuía loíng cao aïp 6. Nguyãùn Thaình Vàn . thiãút bë häöi nhiãût ).

Thæåìng thæûc hiãûn (5  7) láön. . Thao taïc : + Xaî taûi maïy neïn : Dæìng maïy neïn. thç ta phaíi tiãún haình huït gaz ra chai.Træåïc khi cho thiãút bë bë sæû cäú hoaì nháûp vaìo hãû thäúng.6/ Xæí lyï sæû cäú. seî nhiãöu hån chi phê mua mäi cháút. Træåìng håüp huït gaz ra chai coìn gàûp khi ta låí naûp gaz quaï nhiãöu .Sau khi cä láûp âæåüc thiãút bë coï sæû cäú thç cán bàòng våïi aïp suáút khê quyãøn . Trong træåìng håüp khäng thãø däön gaz âæåüc.Læu yï. b/ Nguyãn tàõc : Nãúu thiãút bë hoíng maì trong noï chè chæïa håi mäi cháút thç ta xaî boí (Vç chi phê âãø váûn haình maïy neïn.6.. däön gaz.Måí van xaî hãút khê ra + Xaî taûi thiãút bë ngæng tuû : Dæìng maïy neïn. maïy phaíi hoaût âäüng trãn mäüt tiãúng âäöng häö . cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng tiãúp tuûc khoaíng 15 phuït.Khi bë mäüt sæû cäú taûi mäüt thiãút bë naìo âoï. 1. huït gaz : 1.1/ Xæí lyï sæû cäú : .2/ Däön gas : a/ Muûc âêch :Tæì caïc thiãút bë cáön sæía chæîa âãún bçnh chæïa cao aïp.6. Håi mäi cháút nháûn laûnh ngæng tuû laûi thaình loíng chaíy xuäúng dæåïi qua van tiãút læu 5 tiãút læu vaìo trong äúng b/ Hãû thäúng khäng coï thiãút bë taïch khê khäng ngæng : Bàõt buäüc phaíi coï van xaî khê trãn thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp hoàûc täúi thiãøu phaíi coï åí thiãút bë ngæng tuû. .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.vç læåüng gaz trong âoï khäng nhiãöu) Trang 8 .caïc thiãút bë. . âãø khàõc phuûc ta phaíi tiãún haình caïch ly thiãút bë âoï ra khoíi hãû thäúng vaì huït gaz trong thiãút bë âoï däön vãö thiãút bë khaïc (thæåìng laì bçnh chæïa cao aïp). nãúu xæí lyï sæû cäú phaíi haìn.. coìn thiãút bë NH3 phaíi thäng gioï tháût kyî räöi måïi haìn . Nguyãùn Thaình Vàn laûi åí phêa trãn theo âæåìng 6 xaí ra ngoaìi. 1. giæîa mäùi láön. Måí heï van xaî khê âãún khi coï håi âuûc phun ra thç dæìng . + Læu yï : Thao taïc xaî khê khäng ngæng phaíi laìm nhiãöu láön vç khê khäng ngæng nàòm raîi raïc trãn hãû thäúng.. âãø maïy äøn âënh. âoïng van âáöu âáøy. ta phaíi huït chán khäng thiãút bë âoï bàòng maïy neïn khaïc . âãø håi mäi cháút ngæng tuû hãút . âäúi våïi thiãút bë Freon thç haìn bçnh thæåìng.

(9) .luïc naìy maïy neïn phaíi dæìng . Trang 9 . * Xeït hæ hoíng taûi mäüt thiãút bë naìo âoï trong hãû thäúng laûnh : 1/ Thiãút bë bay håi : Âoïng van cáúp loíng vaìo daìn. Xem bçnh trung gian âoïng vai troì nhæ bçnh chæïa cap aïp cáúp loíng cho daìn bay håi .Cæï tiãúp tuûc nhæ thãú cho âãún khi xaî hãút loíng trong daìn . 4/ Bçnh taïch dáöu : Xaî dáöu. Âãún khi âäü chán khäng khäng xuäúng âæåüc næîa thç dæìng maïy neïn nhæng daìn bai håi váùn tiãúp tuûc hoaût âäüng âãø hoïa håi tiãúp trong daìn.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Khi aïp suáút trong daìn âãún mæïc quy âënh (0 .ta chaûy maïy neïn laûi. 3/ Maïy neïn : Âoïng van âáöu huït. âáöu âáøy maïy neïn vaì xaí gaz trong maïy neïn ra ngoaìi.räöi däön vãö bçnh chæïa cao aïp. 7/ Bçnh trung gian coï äúng trao âäøi nhiãût : Âoïng van (2).nhæng træåïc khi boí håi mäi cháút nãn âãø cho hãû thäúng ngæng tuû trong khoaíng 15 phuït.däön âãún bçnh chæïa cao aïp. 6/ Bçnh chæïa cao aïp : Âáy laì sæû cäú nàûng nãö nháút vaì phæång aïn täút nháút laì huït gaz ra qua âæåìng naûp gaz hoàûc âæåìng xaî âaïy åí bçnh chæïa nãúu coï.måí van (8). 2/ Bçnh taïch loíng : + Kiãøu æåït : Ta xem nhæ noï laì 1 pháön cuía thiãút bë bay håi vaì thao taïc nhæ åí thiãút bë bay håi + Kiãøu khä: Cä láûp vaì xaî boí. cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng tiãúp tuûc khoaíng 15 phuït. 5/ Thiãút bë ngæng tuû : Dæìng maïy neïn. Nguyãùn Thaình Vàn Coìn nãúu laì loíng thç däön gaz. nhæng daìn vaì maïy neïn váùn hoaût âäüng hoïa håi loíng trong daìn vaì âæåüc maïy neïn huït vãö.2 Kg/cm 2 ). âãø håi mäi cháút ngæng tuû hãút .

.Laìm máút aïp suáút dáöu bäi trån (loíng vãö cacte.Khi gáön âãún aïp suáút quy âënh thç chuïng ta âoïng båït van âáöu huït cuía maïy neïn phuû.Khi âoïng gáön hãút maì aïp suáút neïn váùn væåüt âãún aïp suáút quy âënh thç âoïng laûi vaì baûp tiãúp vaìo chai gaz khaïc.Gáy hiãûn tæåüng thuyí kêch. Læu yï: Bàõt buäüc phaíi coï aïp kãú âãø quan saït aïp suáút âáöu âáøy cuía maïy neïn phuû.6. nháûn nhiãût cuía dáöu hoaï håi. + Xaî pháön loíng : Xaî træûc tiãúp loíng vãö chai.Âãù xaî nhanh thç chai gaz cuîng nãn ngám vaìo næåïc âaï âang tan 1.Khi sæía chæîa 1 thiãút bë naìo âoï maì khäng thãø däön gaz tæì thiãút bë naìy sang thiãút bë khaïc. Nguyãùn Thaình Vàn 11 12 13 3 2 10 4 5 9 8 7 6 1. b/Thao taïc: + Xaî pháön håi: Duìng maïy neïn âãø næïn vaìo chai gaz (chai gaz seî âæûoc âàût trong thuìng chæïa næåïc âaï âang tan).Do chai gaz khi chæïa caìng nhiãöu loíng thç diãûn têch trao âäøi nhiãût cuía pháön håi caìng giaím. taûo air ) Trang 10 .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.Naûp dæ gaz.7/ Xæí lyï ngáûp loíng : 1.1/ Taïc haûi : .7. . phaï hoíng maïy neïn .3/ Huït gaz : a/Muûc âêch: .nãn aïp suáút âáöu neïn seî tàng lãn.

coï bong boïng. 1. Nguyãùn Thaình Vàn 1. b/ Maïy neïn bë ngáûp loíng dæìng vaì coï maïy neïn khaïc âáúu song song : Thiãút bë bay håi 1 2 Giaí sæí maïy neïn 1 hæ .Âoïng ngay van huït .màõt quan saït aïp suáút dáöu vaì làõng nghe tiãúng maïy.måí van thäng tuyãún âãø hoïa håi loíng ngáûp (Nãúu muäún nhanh hån phaíi duìng mãön nhuïng næåïc noïng chuìm quanh ). maïy neïn váùn chaûy: .1 ngæåìi âæïng ngay taûi tuí âiãûn .7.sàôn saìn tàõt maïy. .Nãúu aïp máút aïp suáút dáöu hoàûc tiãúng maïy khæût nàûng thç phaíi tàõt ngay maïy neïn. + Ngáûp loíng nàûngû : dáöu säi buìng chè tháúy bong boïng. coï tiãúng læût khæût ráút nàûng trong maïy neïn hoàûc máút aïp suáút dáöu .3/ Thao taïc xæí lyï : ngáûp loíng laì mäüt hiãûn tæåüng ráút nguy hiãøm.maïy neïn 2 täút Maïy 1 âoïng van âáöu huït . Trang 11 . .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.âoïng van thäng tuyãún ).1 ngæåìi quan saït maïy.Phæång aïn naìy coï 2 ngæåìi. nãn xæí lyï phaíi hãút sæïc táûp trung : a/ Ngáûp loíng nheû.cho âãún khi dáöu khäng näøi boüt næîa thç dæìng. coï tiãúng khæût nheû . . dáöu säi boüt.vaì måí van thäng tuyãún âãø håi noïng tæì âáöu âáøy vaìo gia nhiãût vaì hoaï håi loíng vãö maïy neïn.7.2/ Biãøu hiãûn ngáûp loíng : + Ngáûp loíng nheû : baïm tuyãút khoang huït cuía maïy neïn.Thao taïc nhiãöu láön nhæ thãú âãún khi hãút loíng.Hiãûn tæåüng :nhçn qua kênh tháúy dáöu säi.Ngæåìi thao taïc maïy. Âoïng van tæì daìn bay håi vãö vaì duìng maïy neïn 2 huït håi maïy neïn 1 (Luïc naìy âaî måí van huït maïy 1 .

Âãún khi aïp suáút huït khäng tàng lãn næîa thç måí nhanh hoaìn toaìn van huït .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.Måí tæì tæì van huït. Nguyãùn Thaình Vàn c/ Maïy neïn bë ngáûp loíng phaíi dæìng chè coï 1 maïy neïn: Thaïo dáöu ra ngoaìi. van thäng tuyãún måí. Trang 12 .Täúi thiãøu phaíi coï 1 ngæåìi træûc åí tuí âiãûn .7.1/ Khåíi âäüng : 1/ Nguyãn tàõc: . . .Cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng . van huït vaì van âáøy âoïng.quaï trçnh thaïo phaíi cáøn tháûn khäng âãø loíng vàng vaìo ngæåìi.Phåi dáöu âãø loíng bay hãút räöi naûp dáöu vä laûi 1.nãn khi bë ngáûp loíng khàõc phuûc xong thç phaíi tçm ra nguyãn nhán gáy nãn ngáûp loíng . Kiãøm tra aïp kãú dáöu .8.8/ Khåíi âäüng vaì dæìng maïy neïn : 1.4 / Læu yï: Ngáûp loíng laì 1 sæû cäú ráút nguy hiãøm. kiãøm tra aïp suáút huït khäng væåüt quaï giaï trë cho pheïp vaì kiãøm tra coï loíng vãö maïy neïn khäng. 1. Nãúu coï loíng phaíi âoïng båït van huït laûi.Giaím taíi maïy neïn bàòng caïch duìng van thäng tuyãún laì van âiãûn tæì (våïi hãû thäúng cuí) hoàûc giæî laï van huït åí traûng thaïi måí. . .Cho maïy neïn chaûy âãún khi âaût täúc âäü äøn âënh.1 ngæåìi phaíi theo doîi aïp suáút dáöu va nghe tiãúng maïy. 3/ Hãû tæû âäüng : .âãø xæí lyï vaì sau khi xæí lyï xong cho maïy chaûy laûi phaíi hãút sæïc cáøn tháûn . . .Thay vç âoïng van âáøy ta dufng van 1 chiãöu. räöi âäöng thåìi væìa måí van âáøy væìa âoïng van thäng tuyãún cho âãún khi van âáøy âæåüc måí hãút vaì van giaím taíi âoïng gáön hãút .Hãû thäúng ngæng tuû hoaût âäüng räöi måïi khåíi âäüng maïy neïn .Phaíi giaím taíi maïy neïn træåïc khi khåíi âäüng âäüng cå âãø giaím doìng khåíi âäüng maïy neïn .Måí nhåïm van âáøy.Âãø traïnh loíng vãö maïy neïn do hiãûn tæåüng thuíy kêch thç phaíi cä láûp maïy neïn vaì daìn bay håi træåïc khi khåíi âäüng 2/ Thao taïc khåíi âäüng thuí cäng : . -Kiãøm tra maïy neïn åí traûng thaïi bçnh thæåìng.

Van huït váùn laì van chàûn bçnh thæåìng .Sau khi maïy neïn dæìng .giæî åí traûng thaïi måí båíi vç thåìi gian khåíi âäüng laûi ráút nhanh .måí van thäng tuyãún .2/Dæìng maïy: 1/ Nguyãn tàõc : Daìn bay håi dæìng træåïc .khoaíng 30 phuït næîa âãø huït hãút loíng trong daìn bay håi ra. 4/ Hãû tæû âäüng : .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. phaíicoï van 1 chiãöu åí âáöu âáøy) .Âoïng van huït .räöi âãún maïy neïn .8.Dæìng cáúp loíng cho daìn bay håi nhæng quaût daìn bay håi vaì maïy neïn váùn chaûy . . . Chè khaïc khäng cáön phaíi âoïng van âáøy nãúu tin tæåíng åí van 1 chiãöu.aïp suáút trong daìn bay håi khäng tàng lãn cao nãn khäng cáön cä láûp våïi maïy neïn  Læu yï: Duì laì hãû thäúng tæû âäüng nhæng nãúu nghè 1 thåìi gian thç khi khåíi âäüng laûi phaíi khåíi âäüng theo chãú âäü thuí cäng (traïnh aïp suáút âáöu huït tàng cao) 1. . Nguyãùn Thaình Vàn . phaíi thao taïc thuí cäng nhæ trãn.Maïy seî tæû âäüng dæìng hoàûc khåíi âäüng laûi (maïy seî tæû âäüng giaím taíi.räöi âãún thiãút bë ngæng tuû 2/ Dæìng bçnh thæåìng: (Âäúi våïi hãû thuí cäng) .Tàõt quaût daìn bay håi räöi bàõt âáöu thao taïc dæìng maïy neïn.âoïng van âáøy. Trang 13 .Khi ngæìng maïy láu daìi vaì khåíi âäüng laûi. .thiãút bë ngæng tuû tiãúp tuûc chaûy khoaíng 15 phuït næîa âãø ngæng tuû håi cao aïp vaì haû tháúp aïp suáút ngæng tuû 3/ Dæìng sæû cäú: Nhanh chán chaûy tàõt cáöu dao täøng.

caïu  vãû sinh + Thiãúu mäi cháút  naûp thãm mäi cháút .Nhiãût âäü cuäúi táöm neïn cao dãù xaîy ra nguy cå chaïy dáöu bäi trån.Giaím nàng suáút laûnh vaì hiãûu quaí laìm laûnh. 2. rãu. sæîa båm.. sæîa båm .  vãû sinh thiãút bë .2/ Aïp suáút bay håi thay âäøi báút thæåìng : 2.Coï khê khäng ngæng trong hãû thäúng  taïch khê khäng ngæng .Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi træåìng giaíi nhiãût + Khäng khê : do buûi . + Do mæïc loíng trong daìn bay håi tháúp hån quy âënh  Náng mæïc loíng trong daìn bay håi lãn.laï cáy .. næåïc chaíy yãúu  sæîa quaût..Mäi cháút nhiãöu chiãúm mäüt pháön diãûn têch daìn ngæng  huït båït gaz ra ngoaìi .cáúu . Nguyãùn Thaình Vàn CAÏC HIÃÛN TÆÅÜNG BÁÚT THÆÅÌNG KHI VÁÛN HAÌNH MAÏY LAÛNH 2.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh CHÆÅNG II : TS.. . + Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi træåìng laìm laûnh :  Khäng khê : baïm tuyãút  táøy tuyãút tan bàng. Trang 14 . + Hãû thäúng laìm laûnh mäi træåìng khäng âaím baío : quaût gioï yãúu.huyãön phuì.1/ Tháúp báút thæåìng : 1/ Taïc haûi: Giaím aïp suáút laûnh vaì hiãûu quaí laìm laûnh. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Baïm báøn vãö phêa mäi cháút ( ngáûp dáöu trong daìn )  xaí dáöu .Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi cháút (dáöu)  xaí dáöu . . .Hãû thäúng giaíi nhiãût khäng âaím baío : næåïc laìm maït khäng âuí. + Næåïc :Baïm cao.1/ Aïp suáút ngæng tuû cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : . quaût yãúu  chám thãm næåïc. ..raïc báøn.. sæîa quaût . 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : .2. buûi  vãû sinh (n/m thuäúc laï)  Næåïc : Rong.

+ Maïy huït chán khäng cao quaï. + Mæïc loíng trong daìn bay håi cao quaï mæïc  Haû mæïc loíng xuäúng .2) at + Luïc chaûy räâa : pd = (1. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Do van tiãút læu måí to quaï mæïc  chènh laûi van tiãút læu .2. Trang 15 . + Do van tiãút læu chènh quaï nhoí  måí van tiãút læu . + Do âæåìng van häöi læu cuía båm dáöu måí låïn quaï  chènh laûi van häöi læu.7  1. + Båm dáöu bë moìn  sæîa chæîa hoàûc thay båm + Dáöu bë máút pháøm cháút  thay dáöu måïi .3. + Van âiãûn tæì cáúp loíng cho daìn bay håi bë chaïy  Thay van âiãûn tæì..hoàûc bë moìn  thäng tàõc vaì chènh laûi . håí âáöu huït cuía båm  naûp thãm dáöu .Dãø xaîy ra ngáûp loíng.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. dáöu säi. 2..2/ Cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi: .3. quãn måí van.5  2. + Loîng vãö maïy hoaï håi taûo air  xæí lyï ngáûp loíng . taûo air  tàng aïp suáút huït hoàûc ngæìng maïy + Dáöu thiãúu.1/ Chè thë cuía aïp suáút dáöu : Aïp suáút dáöu chênh laì hiãûu giæîa aïp suáút âáöu âáøy cuía båm dáöu vaì aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn + Bçnh thæåìng : pd = (0.2/ Tháúp báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : Khäng âuí dáöu bäi trån 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc: + Phin loüc dáöu bë báøn. Sau âoï chènh chaûy laûi bçnh thæåìng. tàõc  vãû sinh phin loüc .3/ Aïp suáút dáöu thay âäøi báút thæåìng : 2. + Do roì rè âæåìng thäng tuyãn giæîa âáöu âáøy vaì âáöu huït maïy neïnLaìm kên + Tàõt âáöu huït maïy neïn (báøn phin loüc.5) at .Khäng âaím baío âæåüc nhiãût âäü laìm laûnh saín pháøm . Nguyãùn Thaình Vàn + Do phin loüc cuía van tiãút læu bë báøn tàõt  Vãû sinh phin loüc. + Trong phoìng laûnh coï phaït sinh nguäön nhiãût khaï låïn (nguäön noïng hoàûc phoìng laûn khäng âoïng kên) xæí lyï nguäön nhiãût . 2.) hoàûc maïy neïn chaûy åí chãú âäü giaím taíi. 2.

3/ Cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : Tàng læåüng dáöu cuäún theo mäi cháút . 2.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Trang 16 .nãn thiãúu dáöu bäi trån cho maïy neïn. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Do âæåìng van häöi læu cuía båm dáöu måí quaï nhoí chènh laûi van häöi læu. Nguyãùn Thaình Vàn 2.3.3.4/ Dáöu bë tiãu hao quaï nhiãöu : + Xeïc màng dáöu bë moìn  thay xeïc màng . + Xy lanh moìn  thay xy lanh + Dáöu khäng vãö âæåüc maïy ( âäúi våïi hãû thäúng frãon)  tçm nguyãn nhán khàõc phuûc + Van cao su cuía hãû giaím taíi duìng dáöu bë raïch  thay måïi . + Báøn tàõc åí âáöu âáøy båm dáöu  vãû sinh .

Coï thæåìng håí.chè khaïc laì khäng coï càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc. Coï nuït RESET âãø quay laûi ban âáöu.Cáöu dao reí tiãön hån .1.1/ Khaïi niãûm : 3. nhæng bäü pháûn tiãúp xuïc täút hån (chäúng âæåüc häö quang vaì haûn chãú viãûc máút pha) & baío vãû ngàõn maûch. 2/ Khåíi âäüng tæì : cäng tàõc tå + rå le nhiãût .Càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí : Khi chæa coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït chuïng khäng näúi thäng våïi nhau. Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng seî tråí thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi * Càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc vaì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn . * Phán loaûi càûp tiãúp âiãøm: coï 2 loaûi . b/ Rå le nhiãût : Baío vãû quaï doìng trong âäüng cå. .Nhæng dãø máút 1 pha.1/ Caïc linh kiãûn âiãûn thæåìng gàûp trong hãû thäúng laûnh : 1/ Atomat.âãø cung cáúp âiãûn cho âäüng cå hoaût âäüng .Væìa coï thæåìng håí vaì thæåìng âoïng. .baío vãû doìng täút våïi âiãöu kiãûn choün dáy chç phuì håüp.Atomat âàït tiãön hån cáöu dao.phuì håüp våïi doìng laìm viãûc cuía âäüng cå. Nguyãùn Thaình Vàn MAÛCH ÂIÃÛN ÂIÃÖU KHIÃØN HÃÛ THÄÚNG LAÛNH 3. Muûc âêch : Bäø xung caïc càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn. 3/ Rå le trung gian: Coï cáúu taûo giäúng cäng tàõc tå. âãø âiãöu khiãøn sæû cung cáúp âiãûn cho âäüng cå . 4/ Rå le thåìi gian: Coï 2 loaûi Trang 17 .Thæåìng ráút låïn.Càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc : Duìng trong maûch âäüng læûc.2 pha gáy chaïy âäüng cå. cáöu dao : . .do tiãúp xuïc khäng täút.Càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn : Duìng trong maûch âiãöu khiãøn. Säú láön âoïng ngàõt tháúp ráút tháúp.Thæåìng nhoí hån nhiãöu so våïi càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc.Säú láön âoïng ngàõt tháúp. a/ cäng tàõc tå: Gäöm cuäün huït vaì loíi sàõt tæì coï loì xo vaì caïc càûp tiãúp âiãøm.Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng :Khi chæa coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït chuïng näúi thäng våïi nhau.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh CHÆÅNG III : TS.

ampe kãú. TI : . 5/ Cäng tàõt vaì nuït nháún : . Coï 2 loaûi nuït nháún + Nuït nháún ON : ( start ) Sæí duûng càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí . 6/ Cáöu chç. . boïng âeìn.TI : Âo ampe kãú theo 1 tyí lãû naìo âoï Vç khi âo nhæîng maûch coï hiãûu âiãûn thãú hoàûc cæåìng âäü doìng âiãûn låïn seî ráút nguy hiãøm.T F OFF (220V) (380V) ON M M1 ThM N Trang 18 .Rå le thåìi gian taïc âäüng ngay :Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït thç rå le thåìi gian seî taïc âäüng ngay laìm càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi.Rå le thåìi gian taïc âäüng sau: Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït thç váùn chæa coï gç xaîy ra.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. vän kãú. Nguyãùn Thaình Vàn Rå le thåìi gian taïc âäüng ngay vaì taïc âäüng sau.Sau thåìi gian caìi âàût noï måïi taïc âäüng.nãn ta do våïi tyí lãû nhoí hån.Khi nháún nuït seî thaình thæåìng håí. 3.TU: Âo vän kãú theo 1 tyí lãû naìo âoï .Sau thåìi gian caìi âàût noï se taïc âäüng quay vãö vë trê ban âáöu.Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi.vaì giæî nguyãn traûng thaïi âoï.Cäng tàõt : Khi taïc âäüng noï seî thay âäøi vë trê vaì giæî nguyãn traûng thaïi âoï . TU.S.Nuït nháún: Sau khi thaí tay ra thç noï xeî vãö vë trê ban âáöu.2. + Nuït nháún OFF ( stop ) Sæí duûng càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng . .OFF : 3.2/ Maûch âiãöu khiãøn ON .1/ Så âäö : R.Khi nháún nuït seî thaình thæåìng âoïng.

3. Khi muäún dæìng âäüng cå thç ta nháún nuït OFF thç cuäün huït M seî máút âiãûn .Âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm M1 vãö laûi vë trê thæåìng håí ngàõt âiãûn hoaìn toaìn cuäün huït M khi ta nhaí nuït OFF.3/ Maûch khåíi âäüng maïy neïn âån giaín : 3.T F OFF IR2 Kp P Th p KF M Th F KM P1 F1 (220V) (380V) ON IR IR1 F Th M N Trang 19 .3. 3.2/ Så âäö: R.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm M1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng .1/ Muûc âêch: Âaím baío hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû phaíi hoaût âäüng træåïc thç maïy neïn måïi coï thãø hoaût âäüng âæåüc 3. 3.âäüng cå dæìng .2/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi nháún nuït ON thç càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía noï seî tråí thaình thæåìng âoïng.Cuäün huït M coï âiãûn  âäüng cå chaûy. * Muûc âêch: Æu âiãøm so våïi duìn cäng tàõc K laì âäüng cå khäng khåíi âäüng tråí laûi khi coï âiãûn.S. F : Cáöu chç . Khi âäüng cå bë quaï doìng . Nguyãùn Thaình Vàn M : Cuäün huït cäng tàõc tå cáúp âiãûn M1 : Càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía cuäün huït M ThM : Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le nhiãût.duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït M khi nhaí nuït ON.2.rå le nhiãût seî taïc âäüng laìm càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí  cuäün huït M máút âiãûn  âäüng cå dæìng.

KP .1/ Muûc âêch : Nãúu chè láúy tên hiãûu âiãûn cuía âäüng cå båm næåïc giaíi nhiãût thç ráút nguy hiãøm.Maïy neïn khäng chaûy .Âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm IR1 vãö laûi vë trê thæåìng håí ngàõt âiãûn hoaìn toaìn cuäün huït IR khi ta nhaí nuït OFF. 3.4.Âãø âaím baío an toaìn täút nháút nãn láúy tên hiãûu laì aïp suáút næåïc giaíi nhiãût .3.KM : Caïc cäng tàõt.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.Khi ta báût cäng tàõt KP vaì KF  cuäün huït P.båm bë e . M : Maïy neïn. P : Båm F : Quaût. 3.duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït M khi nhaí nuït ON. Caïc træåìng håüp trãn seî laìm hoíng thiãút bë laûnh .Âãø cung cáúp âiãûn cho maûch âiãöu khiãøn .3/ Nguyãn lyï laìm viãûc: Khi nháún nuït ON thç càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía noï seî tråí thaình thæåìng âoïng.âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm IR1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng . Vç váûy ta phaíi thiãút kãú maûch âiãûn sao cho nãúu aïp suáút næåïc máút trong thåìi gian nháút âënh naìo âoï maì häöi phuûc laûi âæåüc thç hãû thäúng laûnh khäng coï gç xaîy ra. IR2 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng .âäüng cå dæìng .bë tua . Khi muäún dæìng âäüng cå thç ta nháún nuït OFF thç cuäün huït IR seî máút âiãûn .Luïc naìy ta âoïng cäng tàõt KM thç cuäün huït khäng M coï âiãûn . Nguyãùn Thaình Vàn IR : Cuäün huït cuía rå le trung gian IR1 .2 Så âäö: Trang 20 .F coï âiãûn .váût báøn .cuäün huït M måïi coï âiãûn  Maïy neïn chaûy.Båm .nhæ bë e thoaïng qua hoàûc bë báøn.KF .4/ Maûch baío vãû aïp suáút næåïc : 3. vç nhiãöu khi båm váùn chaûy nhæng khäng coï næåïc Do bãø caûn næåïc . 3.Cuäün huït IR coï âiãûn  âäüng cå chaûy.Coìn nãúu aïp suáút næåïc tiãúp tuûc máút thç hãû thäúng laûnh phaíi dæìng.bët âáöu huït cuía båm .quaût chaûy  Caïc càûp tiãúp âiãøm P1 .F1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng.4. Tuy nhiãn coï nhiãöu træåìng håüp aïp suáút næåïc bë máút nhæng laûi häöi phuûc ngay âæåüc .IR2 : Caïc càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía rå le trung gian.Thç khi âoï ta âoïng cäng tàõt KM .Nãúu cho dæìng maïy neïn thç khi khåíi âäüng laûi âäúi våïi maïy neïn låïn thç ráút phæïc taûpvaì coìn aính hæåíng âãún häü tiãu thuû laûnh phêa sau.

laì tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le aïp suáút T 2 : Laì cuäün huït cuía rå le thåìi gian taïc âäüng sau.3/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõt KP thç cuäün huït P vaì cuäün huït cuía rå le thåìi gian coï âiãûn .Luïc naìy do båm næåïc âaî chaûy . hãû thäúng khäöng coï gç xaîy ra.Trong thåìi gian caìi âàût nãúu aïp suáút næåïc laûi phuûc 2 T seî máút âiãûn. W1 : Laì tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía rå le trung gian W.T F K KF Kp Wp F Th F KM F1 T1 T 2 (220V) (380V) P Th p W1 M Th M W N næåïc Wp : Water pressure 0. T1 : Tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le thåìi gian W : Laì cuäün huït cuía rå le trung gian. 3.4.Nãn cuäün huït T máút âiãûn .7  1.aïp suáút næåïc âaî coï nãn càûp tiãúp âiãøm WP seî thaình thæåìng håí .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Nguyãùn Thaình Vàn R.Càûp 2 tiãúp âiãøm W1 thaình thæåìng âoïng Luïc naìy nãúu âoïng KM cuäün huït M seî coï âiãûn  Maïy neïn chaûy. T1 váùn åí vë trê thæåìng âoïng nãn cuäün huït W coï âiãûn .Coìn nãúu aïp suáút næåïc 2 tiãúp tuûc bë máút thç rå le thåìi gian seî taïc âäüng laìm cho càûp tiãúp âiãøm T1 thaình Trang 21 .2 at .S. Trong thåìi gian hoaût âäüng nãúu aïp suáút næåïc bë máút thç WP tråí thaình thæåìng âoïng vaì cuäün huït häöi âæåüc thç T seî coï âiãûn .Do âáy laì rå le thåìi gian taïc âäüng sau nãn váùn chæa coï gç xaîy ra .thæåìng caìi âàût 15  30s.

Trong thåìi gian khåíi âäüng .thç âäüng cå thæï 2 hoaût âäüng . MD.2/ Âiãöu kiãûn thæûc hiãûn : âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå låïn hån âiãûn aïp læåïi mäüt cáúp.  / . Vê duû : Nãúu âiãûn aïp læåïi 110/220V thç âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå laì 220/380 V Nãúu âiãûn aïp læåïi 220/380V thç âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå laì 380/660V.nãn doìng khåí âäüng giaím âi 1 næía vaì khi âäüng cå âaût tåïi voìng quay âënh mæïc.  N : Laì dáy trung tênh  MCB: Atomat. MS : laì ba cäng tàõc tå.5.5.Âiãûn aïp âàût lãn mäùi cuäün dáy chè laì âiãûn aïp pha.âäüng cå âæåüc âáúu hçnh  . âoïng càõt dæït khoaït caïc maûch âiãûn âãø dãø cho viãûc sæía chæîa vaì baío vãû  MC.Khi âäüng cå âaût âæåüc voìng quay âënh mæïcthç chuyãøn sang âáúu maûch  .nãn âäúi våïi âäüng cå låïn ( ≥ 11Kw ) . .âäüng cå chaûy bçnh thæåìng 3.S.  ThM : Rå le nhiãût âäü Trang 22 . .T: Laì ba dáy pha.5/ Maûch khåíi âäüng  .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Nguyãùn Thaình Vàn thæåìng håí  cuäün huït W máút âiãûn  càûp tiãúp âiãøm W1 tråí vãö thæåìng håí  May neïn dæìng. thç âäüng cå khi chaûy bçnh thæåìng phaíi âáúu åí maûch  . : 3. 3.giaím âi 3 láön .ngæåìi ta phaíi giaím doìng khåíi âäüng cuía âäüng cå bàòng caïc maûch  .5.nãn doìng khåíi âäüng cuîng giaím âi 3 láön.1/ Muûc âêch : Do doìng khåíi âäüng ráút låïn so våïi doìng laìm viãûc . 3.3/ Maûch âiãûn âäüng læûc : 1/ Maûch ruït goün :  R.  .âäüng cå chaûy bçnh thæåìng. Âãø âáúu âæåüc caïc maûch trãn yãu cáöu âäüng cå phaíi coï 6 cuäün dáy (xem nhæ 2 âäüng cå nhoí trong stato) Khi khåíi âäüng chè coï 1 âäüng cå laìm viãûc . Âãø âáúu maûch  .  M : Âäüng cå.

MS coï âiãûn .S.T.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.MD coï âiãûn thçnh âäüng cå chaûy hçnh  Trang 23 .Sau thåìi gian caìi âàût ( âæåüc âàût voìng quay âënh mæïc) MC.N MCB Th MC M MD MS M 2/ Maûch khai triãøn : MCB MC MD MS M 3/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Trong thåìi gian laìm viãûc MC.âäüng cå chaûy hçnh  . Nguyãùn Thaình Vàn R.

b/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõc K thç Rå le thåìi gian gian taïc âäüng sau nãn tiãúp âiãøm T1 váùn laì thæåìng âoïng.T2 tråí thaình thæåìng âoïng.T2: Tiãúp âiãøm thæåìng âoïng vaì thæåìng håí cuía rå le thåìi gian. Nguyãùn Thaình Vàn Læu yï: Maûch âäüng læûc thiãút kãú sao cho MD vaì MS khäng âäöng thåìi coï âiãûn. MC1 : Caïc càûp tiãúp âiãøm cuía caïc cuäün huït cäng tàõt tå. MD . Sau thåìi gian  caìi âàût thç Rå le thåìi gian taïc âäüng tiãúp âiãøm T1 tråí thaình thæåìng håí .MD2 . T1 . T1 laì thæåìng håí nãn cuäün huït MC máút âiãûn laìm càûp tiãúp âiãøm MC1 thaình thæåìng håí nãn cuäün huït MS máút âiãûn . T 2 : Laì cuäün huït cuía rå le thåìi gian taïc âäüng sau.Do dáy laì Rå le thåìi 2 .T F K T1 MD1 T2 MS1 MC1 MD2 (220V) (380V) T 2 MC Th MD MS N MC .MS coï âiãûn nãn âäüng cå chaûy hçnh Y. Do T1 thæåìng âoïng nãn cuäün huït MC coï âiãûn  càûp tiãúp âiãøm MC1 tråí thaình thæåìng âoïng nãn cuäün huït MS coï âiãûn  cuäün huït MC. 3. MS : Caïc cuäün huït cuía cäng tàõt tå. MS1.4/ Maûch âiãûn âiãöu khiãøn : a/ Så âäö : R. MD1 .S.Càûp tiãúp Trang 24 T coï âiãûn . T2 váùn laì thæåìng håí.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.5.

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.6. .2 Maûch sæû cäú : Caïc træåìng håüp sæû cäú cuía hãû thäúng laûnh thæåìng ráút nguy hiãøm nhæ máút aïp suáút dáöu bäi trån.1 Rå le aïp suáút dáöu : Khaïc våïi caïc rå le aïp suáút khaïc åí 2 âiãøm : .6. aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn quaï tháúp. .6/ Maûch baío vãû aïp suáút dáöu bäi trån . 3.Cuäün huït MD.6. Nguyãùn Thaình Vàn âiãøm MS1 vãö laûi vë trê thæåìng âoïng do T2 âaî thaình thæåìng âoïng  cuäün huït MD coï âiãûn .rå le aïp suáút phaíi thiãút kãú sao cho maïy neïn váùn phaíi khåíi âäüng âæåüc vaì trong quaï trçnh hoaût âäüng nãúu máút aïp suáút dáöu thi maïy neïn phaíi dæìng. 3. âeìn saïng âãø baïo cho ngæåìi váûn haình biãút .MD2 nhàòm muûc âêch cho caïc cuäün huït MD... MC âiãûn nãn âäüng cå chaûy hçnh  .máút aïp suáút næåïc giaíi nhiãût.3 Maûch âiãöu khiãøn : Trang 25 .Do aïp suáút dáöu laì hiãûu aïp suáút âáöu âáøy cuía båm dáöu vaì aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn nãn rå le aïp suáút dáöu coìn âæåüc goüi rå le hiãûu aïp suáút . MS khäng thãø âäön thåìi coï âiãûn. Trong rå le aïp suáút dáöu coï hai loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn : + Mäüt loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn âoïng måí do tên hiãûu aïp suáút dáöu ( aïp suáút âáöu taïc âäüng ) + Mäüt loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn âoïng måí do nháûn tên hiãûu nhiãût cuía dáy may so coï trong rå le aïp suáút dáöu ( Dáy may so âãø taûo ra âäü trãø taïc âäüng do âäü trãø nhiãût ) 3.Maûch sæû cäú: 3.Noï coï 2 âáöu láúy tên hiãûu aïp suáút vaì aïp suáút taïc âäüng laì hiãûu cuía 2 aïp suáút naìy.Âiãöu âoï âæåüc thæûc hiãûn nhåì rå le aïp suáút dáöu.vaì phaíi baïo tênh hiãûu chuäng reo. aïp suáút âáöu âáøy cuía maïy neïn quaï cao. Cho nãn ngæåìi ta khäng chè thiãút kãú âãø baío vãû cho maïy neïn dæìng.Do båm dáöu âæåüc gàõn vaìo 1 âaìu cuía truûc khuyíu maïy neïn nãn luïc maïy neïn chæa chaûy thç båm dáöu cuîng chæa chaûy .Càûp tiãúp âiãøm MD1 tråí thaình thæåìng âoïng cuäün huït MC coï âiãûn. maì phaíi thiãút kãú sao cho hãû thäúng khäng thãø tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc . Caïc càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng MS1 .. Sau khi tçm hiãøu vaì khàõc phuûc xong nguyãn nhán gáy ra sæû cäú .nãn chæa coï aïp suáút dáöu.áún nuït RESET thç hãû thäúng måïi tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc .

Trang 26 .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. + M2 : laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía maïy neïn.T F X1 M1 OPx OP O M O1 OP2 X3 X2 X (220V) (380V) OP1 L K2 B Th X M N Maûch baío vãû máút aïp suáút dáöu Maûch sæû cäú + OP : laì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn láúy tên hiãûu nhiãût tæì dáy may so cuía rå le aïp suáút dáöu. + B : Chuäng . OPx OP Bäü rå le aïp suáút dáöu . + L : Âeìn . + O X Cuäün huït cuía caïc rå le trung gian . Nguyãùn Thaình Vàn R. åí âáy laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng. + M Cuäün huït cuía âäüng cå maïy neïn. + OPx : laì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn láúy tên hiãûu aïp suáút dáöu cuía rå le aïp suáút dáöu. Dáy may so trong rå le aïp suáút dáöu .S. + RESET: Nuït nháún cuía càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng.

dáy may so seî nguäüi OP1 seî vãö laûi thæåìng âoïng .nãúu aïp suáút dáöu máút thç OPX vãö laûi thæåìng âoïng  dáy may so coï âiãûn trong thåìi gian dáy may so âuí noïng .7.khäng coï gç xaîy ra .X1 thaình thæåìng âoïng vaì maïy neïn coï thãø tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc. Nguyãùn Thaình Vàn 3.6.Nháún nuït RESET càûp tiãúp âiãøm cuía noï tæì thæåìng âoïng thaình thæåìng håí  cuäün huït X máút âiãûn .1 Maïy neïn chaûy cho 1 phoìng laûnh : 1/ Maïy neïn cäng suáút nhoí : Taïc âäüng dæìng maïy neïn : Nhiãût âäü phoìng laûnh âaût tåïi giaï trë naìo âoï thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng dæìng maïy neïn vaì khi nhiãût âäü phoìng tàng lãn 1 giaï trë naìo âoï thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng khåíi âäüng maïy neïn.OP1 laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng nãn cuäün huït O coï âiãûn  O1 thaình thæåìng âoïng  dáy may so coï âiãûn . 3.4 Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõt K . Trong quaï trçnh maïy neïn hoaût âäüng . Trang 27 . nãúu aïp suáút dáöu laûi coï thç OPX thaình thæåìng håí  dáy may so máút âiãûn . Càûp tiãúp âiãøm X3 thaình thæåìng âoïng nãn âeìn saïng .baïo cho ngæåìi váûn haình .chuäng reo .X2 tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng .Tuy nhiãn .7 Maûch âiãöu khiãøn nhiãût âäü phoìng laûnh : 3. * Maûch sæû cäú: OP2 laì thæåìng âoïng nãn cuäün huït X coï âiãûn .nãn càûp tiãúp âiãøm O1 vãö laûi thæåìng håí  cuäün huït M máút âiãûn  Maïy neïn dæìng.dáy may so chæa âuí noïng thç aïp dáöu âaî coï do maïy neïn âaî chaûy nãn OPX thaình thæåìng håí.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.sau khi ngæåìi váûn haình âaî tçm ra vaì khàõc phuûc nguyãn nhán gáy ra sæû cäú . X1 thaình thæåìng håí âaím baío maïy neïn khäng thãø tæû khåíi âäüng laûi âæåüc (Vç khi maïy neïn nghè .duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït X .Coìn nãúu aïp suáút dáöu maì máút thç nhiãût do dáy may so taïc âäüng laìm cho càûp tiãúp âiãøm OP1 thaình thæåìng håí .OP2 thæåìng håí ).Cäng tàõc K2 âãø ngàõt chuäng . 2/ Maïy neïn cäng suáút væìa vaì nhoí : Khi phoìng laûnh âuí taíi thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng ngæìng cáúp loíng vaìo daìn bay håi (âoïng van âiãûn tæì cáúp loíng tiãút læu ) vaì âäöng thåìi taïc âäüng giaím taíi maïy neïn. Dáy may so máút âiãûn  Maïy neïn chaûy bçnh thæåìng .do X1 .OP2 thaình thæåìng âoïng OP1 thaình thæåìng håí nãn cuäün huït O máút âiãûn .

âãø thiãút kãú khäng cáön caïc phoìng laûnh âaût nhiãût âäü yãu cáöu måïi giaím taíi maïy neïn .maì maïy neïn seî âæåüc giaím taíi theo tên hiãûu cuía aïp suáút huït . Nguyãùn Thaình Vàn Nãúu aïp suáút váùn tiãúp tuûc tháúp xuäúng . * Caïch âàûc biãût Tuìy theo yãu cáöu cäng nghãû vaì tiãút kiãûm âiãûn.Coìn nãúu muäún dæìng luän thç phaíi thãm 1 rå le aïp suáút huït thæï 2 Trang 28 . Nhæng maïy neïn váùn hoaût âäüng bçnh thæåìng .Coìn maïy neïn khäng coï baío vãû aïp suáút tháúp.Khi nhiãût âäü caïc phoìng laûnh khaïc âaût âæåüc nhiãût âäü yãu cáöu thç maïy neïn måïi giaím taíi âæåüc vaì rå le aïp huït seî baío vãû maïy neïn.trong træåìng håüp taíi quaï êt thç khi âoï rå le aïp suáút huït seî taïc âäüng ngæìng maïy neïn âãø baío vãû maïy neïn.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.2 Mäüt maïy neïn chaûy cho nhiãöu phoìng laûnh : Khi nhiãût âäü 1 phoìng laûnh âaût yãu cáöu thç rå le nhiãût âäü cuía phoìng âoï seî taïc âäüng ngæìng cáúp loíng cho phoìng âoï. 3.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful