P. 1
Giao Trinh Chuyen de Lanh

Giao Trinh Chuyen de Lanh

|Views: 131|Likes:
Được xuất bản bởijf_qn

More info:

Published by: jf_qn on Aug 29, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2010

pdf

text

original

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh

TS. Nguyãùn Thaình Vàn

Trang 1

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh
CHÆÅNG I :

TS. Nguyãùn Thaình Vàn

VÁÛN HAÌNH, THÆÍ NGHIÃÛM HÃÛ THÄÚNG LAÛNH

1.1/ Thæí kên, thæí bãön hãû thäúng laûnh : Caïc thiãút bë phaíi tuán theo nghiãm ngàût quy phaûm vãö thiãút bë aïp læûc Chæïa mäi cháút Pdæ ≥ 0,7 at. * Khäng cáön phaíi âàng kiãøm âäúi våïi : - Hãû thäúng laûnh nhoí, læåüng mäi cháút naûp vaìo dæåïi 5 kg . - Caïc bçnh coï thãø têch  25l vaì pV  200 ( p : at, V : l ). (vaì caïc bçnh coï p  0,7 at) . - Caïc daìn chãú taûo bàòng caïc äúng vaì âæåìng kênh trong cuía äúng låïn nháút  150 mm 1) Thæí nghiãûm khi xuáút xæåíng : Bao gäöm thæí kên vaì thæí bãön thiãút bë * Mäi cháút thæí : -Hãû thäúng laûnh våïi mäi cháút laì NH3 ngæåìi ta duìng næåïc hoàûc khäng khê. --Hãû thäúng laûnh våïi mäi cháút laì frãon <taïc nhán thæí täút nháút laì duìng N2 .Âäúi våïi hãû thäúng laûnh nhoí coï thãø duìng khäng khê neïn (phaíi âæåüc loüc áøm cáøn tháûn).Ngoaìi ra ngæåìi ta coìn coï thãø duìng dáöu bäi trån cuía maïy neïn laûnh thaíi ra âãø thæí sau khi loüc saûch . * Thæí kên : Kiãøm tra sæû roì rè cuía thiãút bë åí aïp suáút laìm viãûc Plv . (van an toaìn keûp chç åí aïp suáút 1,1 Plv) + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv =18 at . + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv =12 at. * Thæí bãön : Âãø kiãøm tra khaí nàng chëu taíi cuía thiãút bë .Thiãút bë phaíi khäng bë biãún daûng khi aïp suáút taíi væåüt quaï aïp suáút laìm viãûc 1 giaï trë naìo âoï + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv =24 at . + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv =15 at. Duy trç aïp suáút thæí bãön trong voìng 10 phuït ( Nhæîng ngæåìi khäng coï traïch nhiãûm khäng âæåüc vaìo khu væûc thæí).Khi thæí bãön ta duìng buïa âãø goî kiãøm khi rung. Ngoaìi caïc thao taïc thæí bãön ,thæí kên ngæåìi ta coìn phaíi siãu ám toaìn bäü mäúi haìn,âãø kiãøm tra mäúi haìn coï bë ngáûm xé hoàûc bë räø, moüt 2) Thæí nghiãûm sau khi làõp âàût : Trang 2

.Huït chán khäng bàòng chênh maïy neïn laûnh trong hãû thäúng hoàûc bàòng maïy neïn ngoaìi . . bäi kên xaì phoìng.Huït chán khäng âãún khi naìo maì khäng huït næîa thç dæìng..Trong 6 giåì âáöu aïp suáút trong hãû thäúng tàng lãn laì do khi huït chán khäng nhiãût âäü trong hãû thäúng seî laûnh âi.Do duìng khäng khê neïn nãn nhiãût âäü ráút cao .Täút nháút laì ta huït chán khäng bãn pháön haû aïp træåïc . * Læu yï : Trong quaï trçnh thæí phaíi luän âaío baío aïp suáút bãn pháön cao aïp ≥ aïp suáút pháön haû aïp.aïp suáút thæí kên laì 5 at ) nãn thæí kên hãû thäúng laûnh phaíi cä láûp maïy neïn * Phæång phaïp thæí kên : duìng xaì phoìng âaïnh cho näøi boüt .Hãû thäúng laûnh frãon nãn thæí bàòng Nitå. . Trang 3 .thæí xem coï näøi bong boïng khäng.Hãû thäúng laûnh NH3 chè duìng khê neïn.læu yï bäú trê áøm cáøn tháûn.Sau khi xong giæî nguyãn aïp suáút chán khäng räöi khoaï laûi . thæí tiãút pháön haû aïp. . .chaïy sån . + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv = 18 at + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv = 12 at . choüt läø vaì bäi xaì phoìng lãn caïc läø choüt vaì caïc âáöu näúi äúc vêt.Trong hãû thäúng laûnh nhoí thç coï thãø duìng khäng khê . Nguyãùn Thaình Vàn Chè bao gäöm thæí kên hãû thäúng vaì siãu ám caïc mäúi haìn chæï khäng cáön thæí bãön. .tuyãût âäúi khäng duìng oxy âãø thæí.räöi giæî aïp suáút âoï. . haûn chãú duìng khäng khê neïn vç trong khäng khê coï håi næåïc ngæng laûi.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. ren .Âäúi våïi caïc mäúi haìn.2/ Huït chán khäng hãû thäúng : .Phaíi âaím baío aïp suáút pháön cao aïp ≥ aïp suáút pháön haû aïp.Täút nháút thæí pháön cao aïp træåïc.coï thãø chaïy dáöu bäi trån . .nháûn nhiãût mäi træåìng bãn ngoaìi noïng lãn laìm aïp suáút tàng lãn.. 1.Giæî trong voìng 12 giåì.Âäúi våïi caïc màût bêch : duìng giáúy daïn laûi. Do caïcte maïy neïn khäng chëu âæåüc aïp suáút cao ( aïp suáút thæí bãön laì 10 at.duìng maïy neïn ngoaìi hoàûc maïy neïn chênh.

nhæ hçnh veî.Træåïc khi xaî phaíi âãø cho chai gaz coï thåìi gian äøn âënh . * Bæåïc 1: Tênh toaïn læåüng gaz naûp * Bæåïc 2: Chuáøn bë chai gaz Âäúi våïi caïc chai gaz frãon thæåìng nháûp ngoaûi nãn cháút læåüng âaím baío coìn caïc chai gaz NH3 thæåìng láùn caïc khê taûp cháút nãn træåïc khi naûp gaz vaìo hãû thäúng phaíi xaî khê taûp ra ngoaìi.thæåìng chènh Pra = 5 Kg/cm 2 .Van giaím aïp (bäü âäöng häö naûp gaz). 2.Van naûp gaz.Sau bçnh chæïa cao aïp. 4.âãún khi khê ra coï maìu âuûc xáûm thç dæìng.3/ Naûp gaz : Bçnh chæïa cao aïp 1 2 Naûp gaz 4 3 Chai gaz 1.ÄÚng mãöm chëu aïp .nãn chuïng ta phaíi thæí kên laûi.Van chàûn âæåìng loíng ra cuía bçnh chæïa cao aïp.måí heï van âãø xaî khê taûp ra ngoaìi . 1. 3. 1.1/ Naûp gaz ban âáöu : (Sau khi làõp âàût hoàûc sæía chæía låïn) : naûp nhanh nãn naûp gaz daûng loíng.måí heï van âãø cho chai gaz coï thåìi gian äøn âënh. 6 tiãúng sau aïp suáút váùn coìn tàng lãn hoàûc sau 12 giåì aïp suáút tàng lãn quaï mæïc thç chàõc chàõn hãû thäúng váùn coìn bë xç håí .3. * Bæåïc 3: Âáúu näúi chai gaz theo hçnh veî Trang 4 . Nguyãùn Thaình Vàn Coï thãø do håi næåïc trong khäng khê ngæng laûi trong hãû thäúng khi åí aïp suáút chán khäng .læåüng næåïc naìy hoaï håi laìm aïp suáút tàng lãn.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.ta âàût chuïp chai gaz xuäúng dæåïi.

âãø aïp suáút naûp gaz laì 5 Kg/cm 2 * Bæåïc 5 : Khi aïp suáút trong hãû thäúng laûnh tàng lãn trãn 1. nháûn biãút chai hãút gaz khi nghe tiãúng rêt cuía khê khi qua dáy naûp gaz . hoàûc do mäi cháút bë chaïy phán huyí.âãún khi naìo maìu âuûc xáûm thç ta xiãút chàût mäúi gheïp (van 2 luï âoï âang âoïng ) * Bæåïc 4: Måí van 2 thç gaz chaûy vaìo hãû thäúng (Maïy neïn chæa hoaût âäüng ).Phaíi måí ráút nheû .coï 2 caïch: _ Quan saït âáöu huït cuía maïy neïn nãúu tháúy âoüng sæång nhiãöu laì âuí _ Âäúi våïi hãû thäúng laûnh låïn hån 1 chuït.thç khäng âuí laûnh âãø baïm tuyãút.ta nãn duìng ampe kãú âo doìng âiãûn cuía maïy neïn. mæïc loíng xuäúng âãún âáu. låïp tuyãút tan âãún âoï .Caïch phaït hiãûn læåüng gaz naûp vaìo hãû thäúng âuí : + Âäúi våïi hãû thäúng laûnh låïn khi maïy âang hoaût âäüng. hoàûc do roì rè. + Læu yï . 1.âãún thiãút bë ngæng tuû räöi däön vãö bçnh chæïa cao aïp.Khi âoï van 1 âoïng . chè coï âoüng sæång. loíng mäi cháút ngáûp næîa pháön kênh quan saït cuía bçnh chæïa cao aïp.måí ráút nheû chai gaz âãø gaz âáøy khê khäng ngæng trong äúng mãöm ra ngoaìi . Nãúu váùn chæa aính hæåíng âãún chãú âäü váûn haình cuía hãû thäúng laûnh.khi doìng âiãûn tàng âãún doìng âënh mæïc thç dæìng. ta coï thãø naûp gaz cháûm bàòng caïch naûp gaz åí daûng håi : naûp taûi van naûp âáöu huït maïy neïn vaì chai gaz âàût âæïng . thç ngoaìi caïch naûp nhæ trãn. + Âäúi våïi caïc chai gaz coï taûp cháút : khi chai gáön hãút gaz.chai gaz âoïng vai troì nhæ 1 bçnh chæïa cao aïp phuû cáúp loíng cho daìn bay håi räöi qua maïy neïn . seî coï baïm tuyãút bãn ngoaìi.2 Kg/cm 2 thç cho khåíi âäüng maïy neïn . maïy âiãöu hoaì gia âçnh. Nguyãùn Thaình Vàn Læu yï mäúi vàûn ren vaìo van 2 phaíi làõp loíng . .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.nãúu khäng gaz seî væåüt qua khê taûp ra træåïc .2/ Naûp gaz bäø sung : Sau mäüt thåìi gian hoaût âäüng.Caïch nháûn biãút hãút gaz trong chai gaz : + Âäúi våïi caïc chai gaz khäng coï taûp cháút : khi chai gáön hãút gaz.3. nãn læåüng gaz trong hãû thäúng bë thiãúu.Chènh van giaím aïp . Trang 5 . + Âäúi våïi hãû thäúng laûnh nhoí khäng coï bçnh chæïa cao aïp nhæ tuí laûnh.

5/ Xaí khê khäng ngæng : 1.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. quaï trçnh naûp váùn naûp.Hãû säú laìm laûnh giaím  nàng suáút laûnh giaím.2.Tàng nhiãût âäü cuäúi táöm neïn. 1.Naûp láön âáöu tiãn. . dãù xaíy ra nguy cå chaïy dáöu bäi trån.Khi naûp gas hoàûc dáöu hãû thäúng. hoàûc sæîa chæîa maïy neïn): måí van âãø aïp suáút trong cacte thäng våïi khê quyãøn .Aïp suáút ngung tuû tàng ( do khê khäng ngæng chiãúm mäüt pháön thãø têch thiãút bë ). haûn chãú khäng khê loüt vaìo bàòng caïch âäø âáöy dáöu vaìo äúng nhæûa. Khi naûp dáöu. Trang 6 . . .5. 1. räöi måí van naûp dáöu. .Luïc làõp âàût huït chán khäng khäng hãút.Naûp dáöu bäø sung (khi hãû thäúng âang hoaût âäüng bçnh thæåìng) : âoïng båït van huït âãø taûo chán khäng mäüt chuït trong cacte maïy neïn . 1. maïy váùn hoaût âäüng bçnh thæåìng. Âäø dáöu vaìo cacte qua van naûp dáöu âãún 2/3 kênh quan saït trãn cacte maïy.1. khi maïy neïn chæa coï gaz (træåïc khi làõp âàût. . (khi maïy hoaût âäüng bçnh thæåìng thç dáöu ngáûp åí 1/2 kênh). Caïc nguyãn nhán loüt khê khäng ngængvao hãû thäúng: . Nguyãùn Thaình Vàn Chènh aïp suáút sau van giaím aïp bàòng aïp suáút âáöu huït maïy neïn hoàûc låïn hån mäüt chuït : âáy laì quaï trçnh naûp daìi ngaìy.5. gáûp âáöu äúng laûi nhuïng vaìo thuìng dáöu. Taïc haûi cuía khê khäng ngæng khi loìn vaìo hãû thäúng laûnh: .Khi sæîa chæîa caïc thiãút bë.4/ Naûp dáöu : .

Âæåìng vaìo cuía häøn håüp khê khäng ngæng vaì håi mäi cháút tæì thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp. 2-Thiãút bë äúng läöng äúng 3.5.Âæåìng xaí khê khäng ngæng ( Nãúu mäi cháút laì NH3 thç khäng nãn xaí træûc tiãúp ra ngoaìi maì phaíi suûc qua næåïc ). dáöu bäi trån chaïy hoàûc phán huyí thaình nhæng khê khäng ngæng.4/ Thao taïc xaî khê khäng ngæng: Khê khäng ngæng tuû laûi chênh åí thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp. 4.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Khê khäng ngæng seî tuû Trang 7 . Phaït hiãûn coï khê khäng ngæng loüt vaìo hãû thäúng laûnh: . 1.Âæåìng ra cuía håi haû aïp ( træåïc khi vãö maïy neïn phaíi qua bçnh taïch loíng.3.Do roì rè åí nhæîng kháön laìm viãûc våïi aïp suáút chán khäng.Kim aïp kãú bë rung ( âäöng häö khäng hæ ). .5-Âæåìng tiãút læu cuía loíng cao aïp 6.5. 6 2 5 4 3 Nguyãn lyï laìm viãûc: Häùn håüp khê khäng ngæng vaì håi cao aïp âi vaìo khoang khäng gian giæîa hai äúng nhaî nhiãût cho loíng cao aïp tiãút læu åí trong äúng trong. Nguyãùn Thaình Vàn .P ngæng tuû cao ( âoï laì biãøu hiãûn nhæng chæa chàõc chàõn ). a/ Hãû thäúng coï thiãút bë taïch khê khäng ngæng : 1. thiãút bë häöi nhiãût ). . 1.Khi mäi cháút.

6.Læu yï. seî nhiãöu hån chi phê mua mäi cháút.Måí van xaî hãút khê ra + Xaî taûi thiãút bë ngæng tuû : Dæìng maïy neïn.2/ Däön gas : a/ Muûc âêch :Tæì caïc thiãút bë cáön sæía chæîa âãún bçnh chæïa cao aïp. Thæåìng thæûc hiãûn (5  7) láön. coìn thiãút bë NH3 phaíi thäng gioï tháût kyî räöi måïi haìn . Håi mäi cháút nháûn laûnh ngæng tuû laûi thaình loíng chaíy xuäúng dæåïi qua van tiãút læu 5 tiãút læu vaìo trong äúng b/ Hãû thäúng khäng coï thiãút bë taïch khê khäng ngæng : Bàõt buäüc phaíi coï van xaî khê trãn thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp hoàûc täúi thiãøu phaíi coï åí thiãút bë ngæng tuû.vç læåüng gaz trong âoï khäng nhiãöu) Trang 8 .6/ Xæí lyï sæû cäú. maïy phaíi hoaût âäüng trãn mäüt tiãúng âäöng häö .Træåïc khi cho thiãút bë bë sæû cäú hoaì nháûp vaìo hãû thäúng.caïc thiãút bë. huït gaz : 1. âoïng van âáöu âáøy. thç ta phaíi tiãún haình huït gaz ra chai. Trong træåìng håüp khäng thãø däön gaz âæåüc. + Læu yï : Thao taïc xaî khê khäng ngæng phaíi laìm nhiãöu láön vç khê khäng ngæng nàòm raîi raïc trãn hãû thäúng. âãø khàõc phuûc ta phaíi tiãún haình caïch ly thiãút bë âoï ra khoíi hãû thäúng vaì huït gaz trong thiãút bë âoï däön vãö thiãút bë khaïc (thæåìng laì bçnh chæïa cao aïp).. 1. Træåìng håüp huït gaz ra chai coìn gàûp khi ta låí naûp gaz quaï nhiãöu .Sau khi cä láûp âæåüc thiãút bë coï sæû cäú thç cán bàòng våïi aïp suáút khê quyãøn .1/ Xæí lyï sæû cäú : . .. cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng tiãúp tuûc khoaíng 15 phuït. b/ Nguyãn tàõc : Nãúu thiãút bë hoíng maì trong noï chè chæïa håi mäi cháút thç ta xaî boí (Vç chi phê âãø váûn haình maïy neïn. âäúi våïi thiãút bë Freon thç haìn bçnh thæåìng.Khi bë mäüt sæû cäú taûi mäüt thiãút bë naìo âoï. 1. Nguyãùn Thaình Vàn laûi åí phêa trãn theo âæåìng 6 xaí ra ngoaìi. giæîa mäùi láön. ta phaíi huït chán khäng thiãút bë âoï bàòng maïy neïn khaïc . .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. däön gaz. âãø håi mäi cháút ngæng tuû hãút . Måí heï van xaî khê âãún khi coï håi âuûc phun ra thç dæìng .. Thao taïc : + Xaî taûi maïy neïn : Dæìng maïy neïn. âãø maïy äøn âënh.6. . nãúu xæí lyï sæû cäú phaíi haìn.

7/ Bçnh trung gian coï äúng trao âäøi nhiãût : Âoïng van (2).nhæng træåïc khi boí håi mäi cháút nãn âãø cho hãû thäúng ngæng tuû trong khoaíng 15 phuït. Xem bçnh trung gian âoïng vai troì nhæ bçnh chæïa cap aïp cáúp loíng cho daìn bay håi . * Xeït hæ hoíng taûi mäüt thiãút bë naìo âoï trong hãû thäúng laûnh : 1/ Thiãút bë bay håi : Âoïng van cáúp loíng vaìo daìn. 2/ Bçnh taïch loíng : + Kiãøu æåït : Ta xem nhæ noï laì 1 pháön cuía thiãút bë bay håi vaì thao taïc nhæ åí thiãút bë bay håi + Kiãøu khä: Cä láûp vaì xaî boí. Âãún khi âäü chán khäng khäng xuäúng âæåüc næîa thç dæìng maïy neïn nhæng daìn bai håi váùn tiãúp tuûc hoaût âäüng âãø hoïa håi tiãúp trong daìn.Cæï tiãúp tuûc nhæ thãú cho âãún khi xaî hãút loíng trong daìn .räöi däön vãö bçnh chæïa cao aïp.(9) . Khi aïp suáút trong daìn âãún mæïc quy âënh (0 .ta chaûy maïy neïn laûi. âãø håi mäi cháút ngæng tuû hãút . cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng tiãúp tuûc khoaíng 15 phuït.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. âáöu âáøy maïy neïn vaì xaí gaz trong maïy neïn ra ngoaìi.däön âãún bçnh chæïa cao aïp. nhæng daìn vaì maïy neïn váùn hoaût âäüng hoïa håi loíng trong daìn vaì âæåüc maïy neïn huït vãö. 3/ Maïy neïn : Âoïng van âáöu huït.luïc naìy maïy neïn phaíi dæìng . 4/ Bçnh taïch dáöu : Xaî dáöu. Trang 9 .måí van (8). 6/ Bçnh chæïa cao aïp : Âáy laì sæû cäú nàûng nãö nháút vaì phæång aïn täút nháút laì huït gaz ra qua âæåìng naûp gaz hoàûc âæåìng xaî âaïy åí bçnh chæïa nãúu coï. 5/ Thiãút bë ngæng tuû : Dæìng maïy neïn.2 Kg/cm 2 ). Nguyãùn Thaình Vàn Coìn nãúu laì loíng thç däön gaz.

Khi gáön âãún aïp suáút quy âënh thç chuïng ta âoïng båït van âáöu huït cuía maïy neïn phuû.6. b/Thao taïc: + Xaî pháön håi: Duìng maïy neïn âãø næïn vaìo chai gaz (chai gaz seî âæûoc âàût trong thuìng chæïa næåïc âaï âang tan). + Xaî pháön loíng : Xaî træûc tiãúp loíng vãö chai.Âãù xaî nhanh thç chai gaz cuîng nãn ngám vaìo næåïc âaï âang tan 1.Laìm máút aïp suáút dáöu bäi trån (loíng vãö cacte.Khi âoïng gáön hãút maì aïp suáút neïn váùn væåüt âãún aïp suáút quy âënh thç âoïng laûi vaì baûp tiãúp vaìo chai gaz khaïc.Gáy hiãûn tæåüng thuyí kêch.7.Khi sæía chæîa 1 thiãút bë naìo âoï maì khäng thãø däön gaz tæì thiãút bë naìy sang thiãút bë khaïc. Læu yï: Bàõt buäüc phaíi coï aïp kãú âãø quan saït aïp suáút âáöu âáøy cuía maïy neïn phuû. Nguyãùn Thaình Vàn 11 12 13 3 2 10 4 5 9 8 7 6 1. taûo air ) Trang 10 .Do chai gaz khi chæïa caìng nhiãöu loíng thç diãûn têch trao âäøi nhiãût cuía pháön håi caìng giaím.7/ Xæí lyï ngáûp loíng : 1. . phaï hoíng maïy neïn .3/ Huït gaz : a/Muûc âêch: .1/ Taïc haûi : .Naûp dæ gaz.nãn aïp suáút âáöu neïn seî tàng lãn. .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. nháûn nhiãût cuía dáöu hoaï håi.

sàôn saìn tàõt maïy. nãn xæí lyï phaíi hãút sæïc táûp trung : a/ Ngáûp loíng nheû.7.1 ngæåìi quan saït maïy. coï tiãúng læût khæût ráút nàûng trong maïy neïn hoàûc máút aïp suáút dáöu .âoïng van thäng tuyãún ).Nãúu aïp máút aïp suáút dáöu hoàûc tiãúng maïy khæût nàûng thç phaíi tàõt ngay maïy neïn. b/ Maïy neïn bë ngáûp loíng dæìng vaì coï maïy neïn khaïc âáúu song song : Thiãút bë bay håi 1 2 Giaí sæí maïy neïn 1 hæ .maïy neïn 2 täút Maïy 1 âoïng van âáöu huït . dáöu säi boüt. Nguyãùn Thaình Vàn 1.Âoïng ngay van huït . coï tiãúng khæût nheû . .cho âãún khi dáöu khäng näøi boüt næîa thç dæìng. .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.7. + Ngáûp loíng nàûngû : dáöu säi buìng chè tháúy bong boïng.Ngæåìi thao taïc maïy. Âoïng van tæì daìn bay håi vãö vaì duìng maïy neïn 2 huït håi maïy neïn 1 (Luïc naìy âaî måí van huït maïy 1 .2/ Biãøu hiãûn ngáûp loíng : + Ngáûp loíng nheû : baïm tuyãút khoang huït cuía maïy neïn. Trang 11 .coï bong boïng.vaì måí van thäng tuyãún âãø håi noïng tæì âáöu âáøy vaìo gia nhiãût vaì hoaï håi loíng vãö maïy neïn.måí van thäng tuyãún âãø hoïa håi loíng ngáûp (Nãúu muäún nhanh hån phaíi duìng mãön nhuïng næåïc noïng chuìm quanh ).Thao taïc nhiãöu láön nhæ thãú âãún khi hãút loíng.Phæång aïn naìy coï 2 ngæåìi.1 ngæåìi âæïng ngay taûi tuí âiãûn . 1.Hiãûn tæåüng :nhçn qua kênh tháúy dáöu säi. .3/ Thao taïc xæí lyï : ngáûp loíng laì mäüt hiãûn tæåüng ráút nguy hiãøm.màõt quan saït aïp suáút dáöu vaì làõng nghe tiãúng maïy. maïy neïn váùn chaûy: .

quaï trçnh thaïo phaíi cáøn tháûn khäng âãø loíng vàng vaìo ngæåìi. Kiãøm tra aïp kãú dáöu . . van thäng tuyãún måí.Cho maïy neïn chaûy âãún khi âaût täúc âäü äøn âënh.Giaím taíi maïy neïn bàòng caïch duìng van thäng tuyãún laì van âiãûn tæì (våïi hãû thäúng cuí) hoàûc giæî laï van huït åí traûng thaïi måí. .8. Trang 12 . .Phåi dáöu âãø loíng bay hãút räöi naûp dáöu vä laûi 1.Âãø traïnh loíng vãö maïy neïn do hiãûn tæåüng thuíy kêch thç phaíi cä láûp maïy neïn vaì daìn bay håi træåïc khi khåíi âäüng 2/ Thao taïc khåíi âäüng thuí cäng : . 3/ Hãû tæû âäüng : . 1. .Måí nhåïm van âáøy.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.nãn khi bë ngáûp loíng khàõc phuûc xong thç phaíi tçm ra nguyãn nhán gáy nãn ngáûp loíng . Âãún khi aïp suáút huït khäng tàng lãn næîa thç måí nhanh hoaìn toaìn van huït .Cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng .Thay vç âoïng van âáøy ta dufng van 1 chiãöu.7.Måí tæì tæì van huït.âãø xæí lyï vaì sau khi xæí lyï xong cho maïy chaûy laûi phaíi hãút sæïc cáøn tháûn . .Phaíi giaím taíi maïy neïn træåïc khi khåíi âäüng âäüng cå âãø giaím doìng khåíi âäüng maïy neïn . . räöi âäöng thåìi væìa måí van âáøy væìa âoïng van thäng tuyãún cho âãún khi van âáøy âæåüc måí hãút vaì van giaím taíi âoïng gáön hãút .8/ Khåíi âäüng vaì dæìng maïy neïn : 1. Nguyãùn Thaình Vàn c/ Maïy neïn bë ngáûp loíng phaíi dæìng chè coï 1 maïy neïn: Thaïo dáöu ra ngoaìi.1/ Khåíi âäüng : 1/ Nguyãn tàõc: . kiãøm tra aïp suáút huït khäng væåüt quaï giaï trë cho pheïp vaì kiãøm tra coï loíng vãö maïy neïn khäng.Hãû thäúng ngæng tuû hoaût âäüng räöi måïi khåíi âäüng maïy neïn .1 ngæåìi phaíi theo doîi aïp suáút dáöu va nghe tiãúng maïy.4 / Læu yï: Ngáûp loíng laì 1 sæû cäú ráút nguy hiãøm.Täúi thiãøu phaíi coï 1 ngæåìi træûc åí tuí âiãûn . van huït vaì van âáøy âoïng. -Kiãøm tra maïy neïn åí traûng thaïi bçnh thæåìng. Nãúu coï loíng phaíi âoïng båït van huït laûi.

phaíi thao taïc thuí cäng nhæ trãn.måí van thäng tuyãún .räöi âãún thiãút bë ngæng tuû 2/ Dæìng bçnh thæåìng: (Âäúi våïi hãû thuí cäng) . .khoaíng 30 phuït næîa âãø huït hãút loíng trong daìn bay håi ra.Van huït váùn laì van chàûn bçnh thæåìng .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. phaíicoï van 1 chiãöu åí âáöu âáøy) . Chè khaïc khäng cáön phaíi âoïng van âáøy nãúu tin tæåíng åí van 1 chiãöu.8.thiãút bë ngæng tuû tiãúp tuûc chaûy khoaíng 15 phuït næîa âãø ngæng tuû håi cao aïp vaì haû tháúp aïp suáút ngæng tuû 3/ Dæìng sæû cäú: Nhanh chán chaûy tàõt cáöu dao täøng.Sau khi maïy neïn dæìng .Maïy seî tæû âäüng dæìng hoàûc khåíi âäüng laûi (maïy seî tæû âäüng giaím taíi.Âoïng van huït . .Khi ngæìng maïy láu daìi vaì khåíi âäüng laûi.aïp suáút trong daìn bay håi khäng tàng lãn cao nãn khäng cáön cä láûp våïi maïy neïn  Læu yï: Duì laì hãû thäúng tæû âäüng nhæng nãúu nghè 1 thåìi gian thç khi khåíi âäüng laûi phaíi khåíi âäüng theo chãú âäü thuí cäng (traïnh aïp suáút âáöu huït tàng cao) 1. Trang 13 .Dæìng cáúp loíng cho daìn bay håi nhæng quaût daìn bay håi vaì maïy neïn váùn chaûy . . 4/ Hãû tæû âäüng : .2/Dæìng maïy: 1/ Nguyãn tàõc : Daìn bay håi dæìng træåïc . .âoïng van âáøy.Tàõt quaût daìn bay håi räöi bàõt âáöu thao taïc dæìng maïy neïn. Nguyãùn Thaình Vàn .räöi âãún maïy neïn .giæî åí traûng thaïi måí båíi vç thåìi gian khåíi âäüng laûi ráút nhanh .

2/ Aïp suáút bay håi thay âäøi báút thæåìng : 2.. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : . .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh CHÆÅNG II : TS.1/ Aïp suáút ngæng tuû cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : . Trang 14 .2..Mäi cháút nhiãöu chiãúm mäüt pháön diãûn têch daìn ngæng  huït båït gaz ra ngoaìi . 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Baïm báøn vãö phêa mäi cháút ( ngáûp dáöu trong daìn )  xaí dáöu . buûi  vãû sinh (n/m thuäúc laï)  Næåïc : Rong. . + Do mæïc loíng trong daìn bay håi tháúp hån quy âënh  Náng mæïc loíng trong daìn bay håi lãn. .cáúu .huyãön phuì.Coï khê khäng ngæng trong hãû thäúng  taïch khê khäng ngæng .Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi cháút (dáöu)  xaí dáöu .Hãû thäúng giaíi nhiãût khäng âaím baío : næåïc laìm maït khäng âuí. + Hãû thäúng laìm laûnh mäi træåìng khäng âaím baío : quaût gioï yãúu. sæîa båm . sæîa båm. Nguyãùn Thaình Vàn CAÏC HIÃÛN TÆÅÜNG BÁÚT THÆÅÌNG KHI VÁÛN HAÌNH MAÏY LAÛNH 2...Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi træåìng giaíi nhiãût + Khäng khê : do buûi .Nhiãût âäü cuäúi táöm neïn cao dãù xaîy ra nguy cå chaïy dáöu bäi trån. næåïc chaíy yãúu  sæîa quaût. + Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi træåìng laìm laûnh :  Khäng khê : baïm tuyãút  táøy tuyãút tan bàng. + Næåïc :Baïm cao.1/ Tháúp báút thæåìng : 1/ Taïc haûi: Giaím aïp suáút laûnh vaì hiãûu quaí laìm laûnh.. caïu  vãû sinh + Thiãúu mäi cháút  naûp thãm mäi cháút . .laï cáy .raïc báøn. 2.Giaím nàng suáút laûnh vaì hiãûu quaí laìm laûnh.. sæîa quaût . rãu.  vãû sinh thiãút bë . quaût yãúu  chám thãm næåïc.

2. + Do roì rè âæåìng thäng tuyãn giæîa âáöu âáøy vaì âáöu huït maïy neïnLaìm kên + Tàõt âáöu huït maïy neïn (báøn phin loüc. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Do van tiãút læu måí to quaï mæïc  chènh laûi van tiãút læu .5) at .hoàûc bë moìn  thäng tàõc vaì chènh laûi .Dãø xaîy ra ngáûp loíng. + Maïy huït chán khäng cao quaï. 2. 2.5  2. + Båm dáöu bë moìn  sæîa chæîa hoàûc thay båm + Dáöu bë máút pháøm cháút  thay dáöu måïi . tàõc  vãû sinh phin loüc . + Loîng vãö maïy hoaï håi taûo air  xæí lyï ngáûp loíng . dáöu säi..3. 2. håí âáöu huït cuía båm  naûp thãm dáöu .. + Do âæåìng van häöi læu cuía båm dáöu måí låïn quaï  chènh laûi van häöi læu.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Sau âoï chènh chaûy laûi bçnh thæåìng. + Trong phoìng laûnh coï phaït sinh nguäön nhiãût khaï låïn (nguäön noïng hoàûc phoìng laûn khäng âoïng kên) xæí lyï nguäön nhiãût .) hoàûc maïy neïn chaûy åí chãú âäü giaím taíi.2/ Cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi: . + Do van tiãút læu chènh quaï nhoí  måí van tiãút læu .3/ Aïp suáút dáöu thay âäøi báút thæåìng : 2.2) at + Luïc chaûy räâa : pd = (1. + Mæïc loíng trong daìn bay håi cao quaï mæïc  Haû mæïc loíng xuäúng .Khäng âaím baío âæåüc nhiãût âäü laìm laûnh saín pháøm .3.1/ Chè thë cuía aïp suáút dáöu : Aïp suáút dáöu chênh laì hiãûu giæîa aïp suáút âáöu âáøy cuía båm dáöu vaì aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn + Bçnh thæåìng : pd = (0. Trang 15 . taûo air  tàng aïp suáút huït hoàûc ngæìng maïy + Dáöu thiãúu. quãn måí van.7  1. Nguyãùn Thaình Vàn + Do phin loüc cuía van tiãút læu bë báøn tàõt  Vãû sinh phin loüc.2/ Tháúp báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : Khäng âuí dáöu bäi trån 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc: + Phin loüc dáöu bë báøn. + Van âiãûn tæì cáúp loíng cho daìn bay håi bë chaïy  Thay van âiãûn tæì.

Nguyãùn Thaình Vàn 2. 2.4/ Dáöu bë tiãu hao quaï nhiãöu : + Xeïc màng dáöu bë moìn  thay xeïc màng .nãn thiãúu dáöu bäi trån cho maïy neïn. + Xy lanh moìn  thay xy lanh + Dáöu khäng vãö âæåüc maïy ( âäúi våïi hãû thäúng frãon)  tçm nguyãn nhán khàõc phuûc + Van cao su cuía hãû giaím taíi duìng dáöu bë raïch  thay måïi .3. Trang 16 .3.3/ Cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : Tàng læåüng dáöu cuäún theo mäi cháút .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Do âæåìng van häöi læu cuía båm dáöu måí quaï nhoí chènh laûi van häöi læu. + Báøn tàõc åí âáöu âáøy båm dáöu  vãû sinh .

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh CHÆÅNG III : TS. a/ cäng tàõc tå: Gäöm cuäün huït vaì loíi sàõt tæì coï loì xo vaì caïc càûp tiãúp âiãøm. 3/ Rå le trung gian: Coï cáúu taûo giäúng cäng tàõc tå. Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng seî tråí thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi * Càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc vaì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn .1.Thæåìng ráút låïn.baío vãû doìng täút våïi âiãöu kiãûn choün dáy chç phuì håüp.Càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí : Khi chæa coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït chuïng khäng näúi thäng våïi nhau. 4/ Rå le thåìi gian: Coï 2 loaûi Trang 17 .1/ Caïc linh kiãûn âiãûn thæåìng gàûp trong hãû thäúng laûnh : 1/ Atomat.Säú láön âoïng ngàõt tháúp.do tiãúp xuïc khäng täút. b/ Rå le nhiãût : Baío vãû quaï doìng trong âäüng cå. Muûc âêch : Bäø xung caïc càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn. * Phán loaûi càûp tiãúp âiãøm: coï 2 loaûi . nhæng bäü pháûn tiãúp xuïc täút hån (chäúng âæåüc häö quang vaì haûn chãú viãûc máút pha) & baío vãû ngàõn maûch.Nhæng dãø máút 1 pha.2 pha gáy chaïy âäüng cå. âãø âiãöu khiãøn sæû cung cáúp âiãûn cho âäüng cå .Càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc : Duìng trong maûch âäüng læûc. Coï nuït RESET âãø quay laûi ban âáöu.Atomat âàït tiãön hån cáöu dao. 2/ Khåíi âäüng tæì : cäng tàõc tå + rå le nhiãût .Cáöu dao reí tiãön hån .phuì håüp våïi doìng laìm viãûc cuía âäüng cå.Coï thæåìng håí. .Càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn : Duìng trong maûch âiãöu khiãøn.Thæåìng nhoí hån nhiãöu so våïi càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc.Væìa coï thæåìng håí vaì thæåìng âoïng. Nguyãùn Thaình Vàn MAÛCH ÂIÃÛN ÂIÃÖU KHIÃØN HÃÛ THÄÚNG LAÛNH 3. . Säú láön âoïng ngàõt tháúp ráút tháúp.âãø cung cáúp âiãûn cho âäüng cå hoaût âäüng .Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng :Khi chæa coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït chuïng näúi thäng våïi nhau. cáöu dao : .chè khaïc laì khäng coï càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc.1/ Khaïi niãûm : 3. .

Sau thåìi gian caìi âàût noï måïi taïc âäüng. + Nuït nháún OFF ( stop ) Sæí duûng càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng . TI : . Coï 2 loaûi nuït nháún + Nuït nháún ON : ( start ) Sæí duûng càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí .1/ Så âäö : R. 3. Nguyãùn Thaình Vàn Rå le thåìi gian taïc âäüng ngay vaì taïc âäüng sau.2.vaì giæî nguyãn traûng thaïi âoï. boïng âeìn. .Rå le thåìi gian taïc âäüng ngay :Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït thç rå le thåìi gian seî taïc âäüng ngay laìm càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi.Cäng tàõt : Khi taïc âäüng noï seî thay âäøi vë trê vaì giæî nguyãn traûng thaïi âoï . vän kãú.Sau thåìi gian caìi âàût noï se taïc âäüng quay vãö vë trê ban âáöu. .OFF : 3.Nuït nháún: Sau khi thaí tay ra thç noï xeî vãö vë trê ban âáöu. TU.nãn ta do våïi tyí lãû nhoí hån.S.Khi nháún nuït seî thaình thæåìng håí.TU: Âo vän kãú theo 1 tyí lãû naìo âoï .T F OFF (220V) (380V) ON M M1 ThM N Trang 18 .TI : Âo ampe kãú theo 1 tyí lãû naìo âoï Vç khi âo nhæîng maûch coï hiãûu âiãûn thãú hoàûc cæåìng âäü doìng âiãûn låïn seî ráút nguy hiãøm. 6/ Cáöu chç.Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. ampe kãú.Khi nháún nuït seî thaình thæåìng âoïng.Rå le thåìi gian taïc âäüng sau: Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït thç váùn chæa coï gç xaîy ra.2/ Maûch âiãöu khiãøn ON . 5/ Cäng tàõt vaì nuït nháún : .

Khi muäún dæìng âäüng cå thç ta nháún nuït OFF thç cuäün huït M seî máút âiãûn .3.3.Cuäün huït M coï âiãûn  âäüng cå chaûy.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.2. 3.âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm M1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng .S.2/ Så âäö: R. Nguyãùn Thaình Vàn M : Cuäün huït cäng tàõc tå cáúp âiãûn M1 : Càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía cuäün huït M ThM : Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le nhiãût. 3.T F OFF IR2 Kp P Th p KF M Th F KM P1 F1 (220V) (380V) ON IR IR1 F Th M N Trang 19 .2/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi nháún nuït ON thç càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía noï seî tråí thaình thæåìng âoïng.rå le nhiãût seî taïc âäüng laìm càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí  cuäün huït M máút âiãûn  âäüng cå dæìng.duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït M khi nhaí nuït ON. * Muûc âêch: Æu âiãøm so våïi duìn cäng tàõc K laì âäüng cå khäng khåíi âäüng tråí laûi khi coï âiãûn.1/ Muûc âêch: Âaím baío hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû phaíi hoaût âäüng træåïc thç maïy neïn måïi coï thãø hoaût âäüng âæåüc 3. F : Cáöu chç .Âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm M1 vãö laûi vë trê thæåìng håí ngàõt âiãûn hoaìn toaìn cuäün huït M khi ta nhaí nuït OFF.3/ Maûch khåíi âäüng maïy neïn âån giaín : 3. Khi âäüng cå bë quaï doìng .âäüng cå dæìng .

duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït M khi nhaí nuït ON. vç nhiãöu khi båm váùn chaûy nhæng khäng coï næåïc Do bãø caûn næåïc . Caïc træåìng håüp trãn seî laìm hoíng thiãút bë laûnh .Âãø cung cáúp âiãûn cho maûch âiãöu khiãøn .cuäün huït M måïi coï âiãûn  Maïy neïn chaûy. 3.Cuäün huït IR coï âiãûn  âäüng cå chaûy.3/ Nguyãn lyï laìm viãûc: Khi nháún nuït ON thç càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía noï seî tråí thaình thæåìng âoïng.IR2 : Caïc càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía rå le trung gian. Nguyãùn Thaình Vàn IR : Cuäün huït cuía rå le trung gian IR1 .KM : Caïc cäng tàõt.Thç khi âoï ta âoïng cäng tàõt KM . IR2 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng . KP . 3.nhæ bë e thoaïng qua hoàûc bë báøn. 3.âäüng cå dæìng .2 Så âäö: Trang 20 .4/ Maûch baío vãû aïp suáút næåïc : 3.3.Luïc naìy ta âoïng cäng tàõt KM thç cuäün huït khäng M coï âiãûn .váût báøn .bë tua .1/ Muûc âêch : Nãúu chè láúy tên hiãûu âiãûn cuía âäüng cå båm næåïc giaíi nhiãût thç ráút nguy hiãøm.âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm IR1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng .F1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng.Coìn nãúu aïp suáút næåïc tiãúp tuûc máút thç hãû thäúng laûnh phaíi dæìng.båm bë e .bët âáöu huït cuía båm . Khi muäún dæìng âäüng cå thç ta nháún nuït OFF thç cuäün huït IR seî máút âiãûn .F coï âiãûn .Båm . Vç váûy ta phaíi thiãút kãú maûch âiãûn sao cho nãúu aïp suáút næåïc máút trong thåìi gian nháút âënh naìo âoï maì häöi phuûc laûi âæåüc thç hãû thäúng laûnh khäng coï gç xaîy ra.Khi ta báût cäng tàõt KP vaì KF  cuäün huït P. Tuy nhiãn coï nhiãöu træåìng håüp aïp suáút næåïc bë máút nhæng laûi häöi phuûc ngay âæåüc . P : Båm F : Quaût.Maïy neïn khäng chaûy .quaût chaûy  Caïc càûp tiãúp âiãøm P1 .Nãúu cho dæìng maïy neïn thç khi khåíi âäüng laûi âäúi våïi maïy neïn låïn thç ráút phæïc taûpvaì coìn aính hæåíng âãún häü tiãu thuû laûnh phêa sau.4.Âãø âaím baío an toaìn täút nháút nãn láúy tên hiãûu laì aïp suáút næåïc giaíi nhiãût .KF .Âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm IR1 vãö laûi vë trê thæåìng håí ngàõt âiãûn hoaìn toaìn cuäün huït IR khi ta nhaí nuït OFF.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. M : Maïy neïn.4.

Trong thåìi gian caìi âàût nãúu aïp suáút næåïc laûi phuûc 2 T seî máút âiãûn. Trong thåìi gian hoaût âäüng nãúu aïp suáút næåïc bë máút thç WP tråí thaình thæåìng âoïng vaì cuäün huït häöi âæåüc thç T seî coï âiãûn .Càûp 2 tiãúp âiãøm W1 thaình thæåìng âoïng Luïc naìy nãúu âoïng KM cuäün huït M seî coï âiãûn  Maïy neïn chaûy.Do âáy laì rå le thåìi gian taïc âäüng sau nãn váùn chæa coï gç xaîy ra .S.3/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõt KP thç cuäün huït P vaì cuäün huït cuía rå le thåìi gian coï âiãûn . T1 váùn åí vë trê thæåìng âoïng nãn cuäün huït W coï âiãûn . W1 : Laì tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía rå le trung gian W.thæåìng caìi âàût 15  30s.laì tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le aïp suáút T 2 : Laì cuäün huït cuía rå le thåìi gian taïc âäüng sau.Nãn cuäün huït T máút âiãûn . T1 : Tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le thåìi gian W : Laì cuäün huït cuía rå le trung gian.4. Nguyãùn Thaình Vàn R.7  1.Coìn nãúu aïp suáút næåïc 2 tiãúp tuûc bë máút thç rå le thåìi gian seî taïc âäüng laìm cho càûp tiãúp âiãøm T1 thaình Trang 21 .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.T F K KF Kp Wp F Th F KM F1 T1 T 2 (220V) (380V) P Th p W1 M Th M W N næåïc Wp : Water pressure 0. hãû thäúng khäöng coï gç xaîy ra. 3.2 at .aïp suáút næåïc âaî coï nãn càûp tiãúp âiãøm WP seî thaình thæåìng håí .Luïc naìy do båm næåïc âaî chaûy .

3.  / .âäüng cå âæåüc âáúu hçnh  .thç âäüng cå thæï 2 hoaût âäüng .5. : 3.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Âãø âáúu âæåüc caïc maûch trãn yãu cáöu âäüng cå phaíi coï 6 cuäün dáy (xem nhæ 2 âäüng cå nhoí trong stato) Khi khåíi âäüng chè coï 1 âäüng cå laìm viãûc . MS : laì ba cäng tàõc tå.5. âoïng càõt dæït khoaït caïc maûch âiãûn âãø dãø cho viãûc sæía chæîa vaì baío vãû  MC.Trong thåìi gian khåíi âäüng .Khi âäüng cå âaût âæåüc voìng quay âënh mæïcthç chuyãøn sang âáúu maûch  . 3.Âiãûn aïp âàût lãn mäùi cuäün dáy chè laì âiãûn aïp pha. .nãn âäúi våïi âäüng cå låïn ( ≥ 11Kw ) .  ThM : Rå le nhiãût âäü Trang 22 . .1/ Muûc âêch : Do doìng khåíi âäüng ráút låïn so våïi doìng laìm viãûc . Âãø âáúu maûch  .  N : Laì dáy trung tênh  MCB: Atomat. Vê duû : Nãúu âiãûn aïp læåïi 110/220V thç âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå laì 220/380 V Nãúu âiãûn aïp læåïi 220/380V thç âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå laì 380/660V. MD.ngæåìi ta phaíi giaím doìng khåíi âäüng cuía âäüng cå bàòng caïc maûch  .âäüng cå chaûy bçnh thæåìng.5/ Maûch khåíi âäüng  .giaím âi 3 láön .  .nãn doìng khåí âäüng giaím âi 1 næía vaì khi âäüng cå âaût tåïi voìng quay âënh mæïc.nãn doìng khåíi âäüng cuîng giaím âi 3 láön.  M : Âäüng cå.âäüng cå chaûy bçnh thæåìng 3.T: Laì ba dáy pha. Nguyãùn Thaình Vàn thæåìng håí  cuäün huït W máút âiãûn  càûp tiãúp âiãøm W1 tråí vãö thæåìng håí  May neïn dæìng.S.2/ Âiãöu kiãûn thæûc hiãûn : âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå låïn hån âiãûn aïp læåïi mäüt cáúp.3/ Maûch âiãûn âäüng læûc : 1/ Maûch ruït goün :  R. thç âäüng cå khi chaûy bçnh thæåìng phaíi âáúu åí maûch  .5.

MD coï âiãûn thçnh âäüng cå chaûy hçnh  Trang 23 . Nguyãùn Thaình Vàn R.MS coï âiãûn .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.S.âäüng cå chaûy hçnh  .Sau thåìi gian caìi âàût ( âæåüc âàût voìng quay âënh mæïc) MC.N MCB Th MC M MD MS M 2/ Maûch khai triãøn : MCB MC MD MS M 3/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Trong thåìi gian laìm viãûc MC.T.

MS1.T2 tråí thaình thæåìng âoïng. T1 .T F K T1 MD1 T2 MS1 MC1 MD2 (220V) (380V) T 2 MC Th MD MS N MC .MD2 .5. Do T1 thæåìng âoïng nãn cuäün huït MC coï âiãûn  càûp tiãúp âiãøm MC1 tråí thaình thæåìng âoïng nãn cuäün huït MS coï âiãûn  cuäün huït MC. Nguyãùn Thaình Vàn Læu yï: Maûch âäüng læûc thiãút kãú sao cho MD vaì MS khäng âäöng thåìi coï âiãûn. MS : Caïc cuäün huït cuía cäng tàõt tå. MD . Sau thåìi gian  caìi âàût thç Rå le thåìi gian taïc âäüng tiãúp âiãøm T1 tråí thaình thæåìng håí . MC1 : Caïc càûp tiãúp âiãøm cuía caïc cuäün huït cäng tàõt tå.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.Càûp tiãúp Trang 24 T coï âiãûn . 3. T2 váùn laì thæåìng håí. b/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõc K thç Rå le thåìi gian gian taïc âäüng sau nãn tiãúp âiãøm T1 váùn laì thæåìng âoïng.T2: Tiãúp âiãøm thæåìng âoïng vaì thæåìng håí cuía rå le thåìi gian. T1 laì thæåìng håí nãn cuäün huït MC máút âiãûn laìm càûp tiãúp âiãøm MC1 thaình thæåìng håí nãn cuäün huït MS máút âiãûn .4/ Maûch âiãûn âiãöu khiãøn : a/ Så âäö : R.S. T 2 : Laì cuäün huït cuía rå le thåìi gian taïc âäüng sau. MD1 .Do dáy laì Rå le thåìi 2 .MS coï âiãûn nãn âäüng cå chaûy hçnh Y.

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. MC âiãûn nãn âäüng cå chaûy hçnh  ..6. Nguyãùn Thaình Vàn âiãøm MS1 vãö laûi vë trê thæåìng âoïng do T2 âaî thaình thæåìng âoïng  cuäün huït MD coï âiãûn .6. Trong rå le aïp suáút dáöu coï hai loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn : + Mäüt loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn âoïng måí do tên hiãûu aïp suáút dáöu ( aïp suáút âáöu taïc âäüng ) + Mäüt loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn âoïng måí do nháûn tên hiãûu nhiãût cuía dáy may so coï trong rå le aïp suáút dáöu ( Dáy may so âãø taûo ra âäü trãø taïc âäüng do âäü trãø nhiãût ) 3. .1 Rå le aïp suáút dáöu : Khaïc våïi caïc rå le aïp suáút khaïc åí 2 âiãøm : .6/ Maûch baío vãû aïp suáút dáöu bäi trån .vaì phaíi baïo tênh hiãûu chuäng reo. 3.Maûch sæû cäú: 3.Càûp tiãúp âiãøm MD1 tråí thaình thæåìng âoïng cuäün huït MC coï âiãûn.6. maì phaíi thiãút kãú sao cho hãû thäúng khäng thãø tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc . Sau khi tçm hiãøu vaì khàõc phuûc xong nguyãn nhán gáy ra sæû cäú .Do aïp suáút dáöu laì hiãûu aïp suáút âáöu âáøy cuía båm dáöu vaì aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn nãn rå le aïp suáút dáöu coìn âæåüc goüi rå le hiãûu aïp suáút .. aïp suáút âáöu âáøy cuía maïy neïn quaï cao.2 Maûch sæû cäú : Caïc træåìng håüp sæû cäú cuía hãû thäúng laûnh thæåìng ráút nguy hiãøm nhæ máút aïp suáút dáöu bäi trån.Âiãöu âoï âæåüc thæûc hiãûn nhåì rå le aïp suáút dáöu.Noï coï 2 âáöu láúy tên hiãûu aïp suáút vaì aïp suáút taïc âäüng laì hiãûu cuía 2 aïp suáút naìy.Do båm dáöu âæåüc gàõn vaìo 1 âaìu cuía truûc khuyíu maïy neïn nãn luïc maïy neïn chæa chaûy thç båm dáöu cuîng chæa chaûy .áún nuït RESET thç hãû thäúng måïi tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc .nãn chæa coï aïp suáút dáöu. MS khäng thãø âäön thåìi coï âiãûn. .MD2 nhàòm muûc âêch cho caïc cuäün huït MD. aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn quaï tháúp. Cho nãn ngæåìi ta khäng chè thiãút kãú âãø baío vãû cho maïy neïn dæìng.Cuäün huït MD.3 Maûch âiãöu khiãøn : Trang 25 . âeìn saïng âãø baïo cho ngæåìi váûn haình biãút . 3.máút aïp suáút næåïc giaíi nhiãût.rå le aïp suáút phaíi thiãút kãú sao cho maïy neïn váùn phaíi khåíi âäüng âæåüc vaì trong quaï trçnh hoaût âäüng nãúu máút aïp suáút dáöu thi maïy neïn phaíi dæìng. Caïc càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng MS1 ..

åí âáy laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng. Trang 26 . OPx OP Bäü rå le aïp suáút dáöu .T F X1 M1 OPx OP O M O1 OP2 X3 X2 X (220V) (380V) OP1 L K2 B Th X M N Maûch baío vãû máút aïp suáút dáöu Maûch sæû cäú + OP : laì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn láúy tên hiãûu nhiãût tæì dáy may so cuía rå le aïp suáút dáöu. + M2 : laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía maïy neïn. + RESET: Nuït nháún cuía càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng. + B : Chuäng . + OPx : laì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn láúy tên hiãûu aïp suáút dáöu cuía rå le aïp suáút dáöu. + O X Cuäün huït cuía caïc rå le trung gian .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Dáy may so trong rå le aïp suáút dáöu . + L : Âeìn .S. Nguyãùn Thaình Vàn R. + M Cuäün huït cuía âäüng cå maïy neïn.

nãúu aïp suáút dáöu máút thç OPX vãö laûi thæåìng âoïng  dáy may so coï âiãûn trong thåìi gian dáy may so âuí noïng .X2 tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng .nãn càûp tiãúp âiãøm O1 vãö laûi thæåìng håí  cuäün huït M máút âiãûn  Maïy neïn dæìng.7 Maûch âiãöu khiãøn nhiãût âäü phoìng laûnh : 3.Coìn nãúu aïp suáút dáöu maì máút thç nhiãût do dáy may so taïc âäüng laìm cho càûp tiãúp âiãøm OP1 thaình thæåìng håí .6. X1 thaình thæåìng håí âaím baío maïy neïn khäng thãø tæû khåíi âäüng laûi âæåüc (Vç khi maïy neïn nghè . nãúu aïp suáút dáöu laûi coï thç OPX thaình thæåìng håí  dáy may so máút âiãûn .Nháún nuït RESET càûp tiãúp âiãøm cuía noï tæì thæåìng âoïng thaình thæåìng håí  cuäün huït X máút âiãûn .X1 thaình thæåìng âoïng vaì maïy neïn coï thãø tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc.chuäng reo . Nguyãùn Thaình Vàn 3.khäng coï gç xaîy ra .OP2 thaình thæåìng âoïng OP1 thaình thæåìng håí nãn cuäün huït O máút âiãûn .do X1 .duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït X . 2/ Maïy neïn cäng suáút væìa vaì nhoí : Khi phoìng laûnh âuí taíi thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng ngæìng cáúp loíng vaìo daìn bay håi (âoïng van âiãûn tæì cáúp loíng tiãút læu ) vaì âäöng thåìi taïc âäüng giaím taíi maïy neïn.sau khi ngæåìi váûn haình âaî tçm ra vaì khàõc phuûc nguyãn nhán gáy ra sæû cäú . Càûp tiãúp âiãøm X3 thaình thæåìng âoïng nãn âeìn saïng .1 Maïy neïn chaûy cho 1 phoìng laûnh : 1/ Maïy neïn cäng suáút nhoí : Taïc âäüng dæìng maïy neïn : Nhiãût âäü phoìng laûnh âaût tåïi giaï trë naìo âoï thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng dæìng maïy neïn vaì khi nhiãût âäü phoìng tàng lãn 1 giaï trë naìo âoï thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng khåíi âäüng maïy neïn. Dáy may so máút âiãûn  Maïy neïn chaûy bçnh thæåìng .dáy may so seî nguäüi OP1 seî vãö laûi thæåìng âoïng .dáy may so chæa âuí noïng thç aïp dáöu âaî coï do maïy neïn âaî chaûy nãn OPX thaình thæåìng håí. 3.baïo cho ngæåìi váûn haình .7. Trang 27 .4 Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõt K .Tuy nhiãn .OP1 laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng nãn cuäün huït O coï âiãûn  O1 thaình thæåìng âoïng  dáy may so coï âiãûn . * Maûch sæû cäú: OP2 laì thæåìng âoïng nãn cuäün huït X coï âiãûn .OP2 thæåìng håí ). Trong quaï trçnh maïy neïn hoaût âäüng .Cäng tàõc K2 âãø ngàõt chuäng .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Nhæng maïy neïn váùn hoaût âäüng bçnh thæåìng .Khi nhiãût âäü caïc phoìng laûnh khaïc âaût âæåüc nhiãût âäü yãu cáöu thç maïy neïn måïi giaím taíi âæåüc vaì rå le aïp huït seî baío vãû maïy neïn.maì maïy neïn seî âæåüc giaím taíi theo tên hiãûu cuía aïp suáút huït .2 Mäüt maïy neïn chaûy cho nhiãöu phoìng laûnh : Khi nhiãût âäü 1 phoìng laûnh âaût yãu cáöu thç rå le nhiãût âäü cuía phoìng âoï seî taïc âäüng ngæìng cáúp loíng cho phoìng âoï.Coìn maïy neïn khäng coï baío vãû aïp suáút tháúp. âãø thiãút kãú khäng cáön caïc phoìng laûnh âaût nhiãût âäü yãu cáöu måïi giaím taíi maïy neïn .trong træåìng håüp taíi quaï êt thç khi âoï rå le aïp suáút huït seî taïc âäüng ngæìng maïy neïn âãø baío vãû maïy neïn. 3. * Caïch âàûc biãût Tuìy theo yãu cáöu cäng nghãû vaì tiãút kiãûm âiãûn.7. Nguyãùn Thaình Vàn Nãúu aïp suáút váùn tiãúp tuûc tháúp xuäúng .Coìn nãúu muäún dæìng luän thç phaíi thãm 1 rå le aïp suáút huït thæï 2 Trang 28 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->