P. 1
Giao Trinh Chuyen de Lanh

Giao Trinh Chuyen de Lanh

|Views: 131|Likes:
Được xuất bản bởijf_qn

More info:

Published by: jf_qn on Aug 29, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2010

pdf

text

original

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh

TS. Nguyãùn Thaình Vàn

Trang 1

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh
CHÆÅNG I :

TS. Nguyãùn Thaình Vàn

VÁÛN HAÌNH, THÆÍ NGHIÃÛM HÃÛ THÄÚNG LAÛNH

1.1/ Thæí kên, thæí bãön hãû thäúng laûnh : Caïc thiãút bë phaíi tuán theo nghiãm ngàût quy phaûm vãö thiãút bë aïp læûc Chæïa mäi cháút Pdæ ≥ 0,7 at. * Khäng cáön phaíi âàng kiãøm âäúi våïi : - Hãû thäúng laûnh nhoí, læåüng mäi cháút naûp vaìo dæåïi 5 kg . - Caïc bçnh coï thãø têch  25l vaì pV  200 ( p : at, V : l ). (vaì caïc bçnh coï p  0,7 at) . - Caïc daìn chãú taûo bàòng caïc äúng vaì âæåìng kênh trong cuía äúng låïn nháút  150 mm 1) Thæí nghiãûm khi xuáút xæåíng : Bao gäöm thæí kên vaì thæí bãön thiãút bë * Mäi cháút thæí : -Hãû thäúng laûnh våïi mäi cháút laì NH3 ngæåìi ta duìng næåïc hoàûc khäng khê. --Hãû thäúng laûnh våïi mäi cháút laì frãon <taïc nhán thæí täút nháút laì duìng N2 .Âäúi våïi hãû thäúng laûnh nhoí coï thãø duìng khäng khê neïn (phaíi âæåüc loüc áøm cáøn tháûn).Ngoaìi ra ngæåìi ta coìn coï thãø duìng dáöu bäi trån cuía maïy neïn laûnh thaíi ra âãø thæí sau khi loüc saûch . * Thæí kên : Kiãøm tra sæû roì rè cuía thiãút bë åí aïp suáút laìm viãûc Plv . (van an toaìn keûp chç åí aïp suáút 1,1 Plv) + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv =18 at . + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv =12 at. * Thæí bãön : Âãø kiãøm tra khaí nàng chëu taíi cuía thiãút bë .Thiãút bë phaíi khäng bë biãún daûng khi aïp suáút taíi væåüt quaï aïp suáút laìm viãûc 1 giaï trë naìo âoï + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv =24 at . + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv =15 at. Duy trç aïp suáút thæí bãön trong voìng 10 phuït ( Nhæîng ngæåìi khäng coï traïch nhiãûm khäng âæåüc vaìo khu væûc thæí).Khi thæí bãön ta duìng buïa âãø goî kiãøm khi rung. Ngoaìi caïc thao taïc thæí bãön ,thæí kên ngæåìi ta coìn phaíi siãu ám toaìn bäü mäúi haìn,âãø kiãøm tra mäúi haìn coï bë ngáûm xé hoàûc bë räø, moüt 2) Thæí nghiãûm sau khi làõp âàût : Trang 2

2/ Huït chán khäng hãû thäúng : . haûn chãú duìng khäng khê neïn vç trong khäng khê coï håi næåïc ngæng laûi.. bäi kên xaì phoìng.aïp suáút thæí kên laì 5 at ) nãn thæí kên hãû thäúng laûnh phaíi cä láûp maïy neïn * Phæång phaïp thæí kên : duìng xaì phoìng âaïnh cho näøi boüt . . ren . .Sau khi xong giæî nguyãn aïp suáút chán khäng räöi khoaï laûi . .Trong 6 giåì âáöu aïp suáút trong hãû thäúng tàng lãn laì do khi huït chán khäng nhiãût âäü trong hãû thäúng seî laûnh âi.nháûn nhiãût mäi træåìng bãn ngoaìi noïng lãn laìm aïp suáút tàng lãn.coï thãø chaïy dáöu bäi trån .læu yï bäú trê áøm cáøn tháûn..Täút nháút thæí pháön cao aïp træåïc. . Trang 3 . . . Nguyãùn Thaình Vàn Chè bao gäöm thæí kên hãû thäúng vaì siãu ám caïc mäúi haìn chæï khäng cáön thæí bãön.Täút nháút laì ta huït chán khäng bãn pháön haû aïp træåïc . .Âäúi våïi caïc màût bêch : duìng giáúy daïn laûi. Do caïcte maïy neïn khäng chëu âæåüc aïp suáút cao ( aïp suáút thæí bãön laì 10 at. choüt läø vaì bäi xaì phoìng lãn caïc läø choüt vaì caïc âáöu näúi äúc vêt.Huït chán khäng âãún khi naìo maì khäng huït næîa thç dæìng.Phaíi âaím baío aïp suáút pháön cao aïp ≥ aïp suáút pháön haû aïp. .Do duìng khäng khê neïn nãn nhiãût âäü ráút cao . + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv = 18 at + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv = 12 at .Giæî trong voìng 12 giåì.Huït chán khäng bàòng chênh maïy neïn laûnh trong hãû thäúng hoàûc bàòng maïy neïn ngoaìi .chaïy sån .duìng maïy neïn ngoaìi hoàûc maïy neïn chênh.Âäúi våïi caïc mäúi haìn.tuyãût âäúi khäng duìng oxy âãø thæí.Trong hãû thäúng laûnh nhoí thç coï thãø duìng khäng khê . 1. * Læu yï : Trong quaï trçnh thæí phaíi luän âaío baío aïp suáút bãn pháön cao aïp ≥ aïp suáút pháön haû aïp.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.Hãû thäúng laûnh NH3 chè duìng khê neïn. thæí tiãút pháön haû aïp.Hãû thäúng laûnh frãon nãn thæí bàòng Nitå.räöi giæî aïp suáút âoï.thæí xem coï näøi bong boïng khäng.

måí heï van âãø cho chai gaz coï thåìi gian äøn âënh.nhæ hçnh veî. 2.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Nguyãùn Thaình Vàn Coï thãø do håi næåïc trong khäng khê ngæng laûi trong hãû thäúng khi åí aïp suáút chán khäng . 1.1/ Naûp gaz ban âáöu : (Sau khi làõp âàût hoàûc sæía chæía låïn) : naûp nhanh nãn naûp gaz daûng loíng.3/ Naûp gaz : Bçnh chæïa cao aïp 1 2 Naûp gaz 4 3 Chai gaz 1.âãún khi khê ra coï maìu âuûc xáûm thç dæìng. * Bæåïc 3: Âáúu näúi chai gaz theo hçnh veî Trang 4 . 3.læåüng næåïc naìy hoaï håi laìm aïp suáút tàng lãn.ÄÚng mãöm chëu aïp .nãn chuïng ta phaíi thæí kên laûi.Van naûp gaz. 1. 6 tiãúng sau aïp suáút váùn coìn tàng lãn hoàûc sau 12 giåì aïp suáút tàng lãn quaï mæïc thç chàõc chàõn hãû thäúng váùn coìn bë xç håí .Van chàûn âæåìng loíng ra cuía bçnh chæïa cao aïp.thæåìng chènh Pra = 5 Kg/cm 2 .3.ta âàût chuïp chai gaz xuäúng dæåïi.Van giaím aïp (bäü âäöng häö naûp gaz). * Bæåïc 1: Tênh toaïn læåüng gaz naûp * Bæåïc 2: Chuáøn bë chai gaz Âäúi våïi caïc chai gaz frãon thæåìng nháûp ngoaûi nãn cháút læåüng âaím baío coìn caïc chai gaz NH3 thæåìng láùn caïc khê taûp cháút nãn træåïc khi naûp gaz vaìo hãû thäúng phaíi xaî khê taûp ra ngoaìi.Træåïc khi xaî phaíi âãø cho chai gaz coï thåìi gian äøn âënh .Sau bçnh chæïa cao aïp. 4.måí heï van âãø xaî khê taûp ra ngoaìi .

chè coï âoüng sæång.3. hoàûc do roì rè. ta coï thãø naûp gaz cháûm bàòng caïch naûp gaz åí daûng håi : naûp taûi van naûp âáöu huït maïy neïn vaì chai gaz âàût âæïng . mæïc loíng xuäúng âãún âáu. Trang 5 .chai gaz âoïng vai troì nhæ 1 bçnh chæïa cao aïp phuû cáúp loíng cho daìn bay håi räöi qua maïy neïn . 1. seî coï baïm tuyãút bãn ngoaìi.Phaíi måí ráút nheû . + Âäúi våïi hãû thäúng laûnh nhoí khäng coï bçnh chæïa cao aïp nhæ tuí laûnh. nháûn biãút chai hãút gaz khi nghe tiãúng rêt cuía khê khi qua dáy naûp gaz .âãún thiãút bë ngæng tuû räöi däön vãö bçnh chæïa cao aïp. loíng mäi cháút ngáûp næîa pháön kênh quan saït cuía bçnh chæïa cao aïp. nãn læåüng gaz trong hãû thäúng bë thiãúu. Nãúu váùn chæa aính hæåíng âãún chãú âäü váûn haình cuía hãû thäúng laûnh.Chènh van giaím aïp .2/ Naûp gaz bäø sung : Sau mäüt thåìi gian hoaût âäüng.khi doìng âiãûn tàng âãún doìng âënh mæïc thç dæìng. thç ngoaìi caïch naûp nhæ trãn.ta nãn duìng ampe kãú âo doìng âiãûn cuía maïy neïn.Khi âoï van 1 âoïng . + Læu yï .thç khäng âuí laûnh âãø baïm tuyãút.coï 2 caïch: _ Quan saït âáöu huït cuía maïy neïn nãúu tháúy âoüng sæång nhiãöu laì âuí _ Âäúi våïi hãû thäúng laûnh låïn hån 1 chuït. hoàûc do mäi cháút bë chaïy phán huyí.Caïch phaït hiãûn læåüng gaz naûp vaìo hãû thäúng âuí : + Âäúi våïi hãû thäúng laûnh låïn khi maïy âang hoaût âäüng. + Âäúi våïi caïc chai gaz coï taûp cháút : khi chai gáön hãút gaz.âãún khi naìo maìu âuûc xáûm thç ta xiãút chàût mäúi gheïp (van 2 luï âoï âang âoïng ) * Bæåïc 4: Måí van 2 thç gaz chaûy vaìo hãû thäúng (Maïy neïn chæa hoaût âäüng ). låïp tuyãút tan âãún âoï .2 Kg/cm 2 thç cho khåíi âäüng maïy neïn . . maïy âiãöu hoaì gia âçnh.Caïch nháûn biãút hãút gaz trong chai gaz : + Âäúi våïi caïc chai gaz khäng coï taûp cháút : khi chai gáön hãút gaz. Nguyãùn Thaình Vàn Læu yï mäúi vàûn ren vaìo van 2 phaíi làõp loíng .måí ráút nheû chai gaz âãø gaz âáøy khê khäng ngæng trong äúng mãöm ra ngoaìi .âãø aïp suáút naûp gaz laì 5 Kg/cm 2 * Bæåïc 5 : Khi aïp suáút trong hãû thäúng laûnh tàng lãn trãn 1.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.nãúu khäng gaz seî væåüt qua khê taûp ra træåïc .

Âäø dáöu vaìo cacte qua van naûp dáöu âãún 2/3 kênh quan saït trãn cacte maïy.Aïp suáút ngung tuû tàng ( do khê khäng ngæng chiãúm mäüt pháön thãø têch thiãút bë ). gáûp âáöu äúng laûi nhuïng vaìo thuìng dáöu. 1. .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. (khi maïy hoaût âäüng bçnh thæåìng thç dáöu ngáûp åí 1/2 kênh).Naûp láön âáöu tiãn. maïy váùn hoaût âäüng bçnh thæåìng. Khi naûp dáöu. . dãù xaíy ra nguy cå chaïy dáöu bäi trån.5.Naûp dáöu bäø sung (khi hãû thäúng âang hoaût âäüng bçnh thæåìng) : âoïng båït van huït âãø taûo chán khäng mäüt chuït trong cacte maïy neïn . Caïc nguyãn nhán loüt khê khäng ngængvao hãû thäúng: . Trang 6 . Nguyãùn Thaình Vàn Chènh aïp suáút sau van giaím aïp bàòng aïp suáút âáöu huït maïy neïn hoàûc låïn hån mäüt chuït : âáy laì quaï trçnh naûp daìi ngaìy.2.5. . hoàûc sæîa chæîa maïy neïn): måí van âãø aïp suáút trong cacte thäng våïi khê quyãøn .Hãû säú laìm laûnh giaím  nàng suáút laûnh giaím. khi maïy neïn chæa coï gaz (træåïc khi làõp âàût.Luïc làõp âàût huït chán khäng khäng hãút. 1.4/ Naûp dáöu : .1.5/ Xaí khê khäng ngæng : 1. räöi måí van naûp dáöu. Taïc haûi cuía khê khäng ngæng khi loìn vaìo hãû thäúng laûnh: .Tàng nhiãût âäü cuäúi táöm neïn. 1. quaï trçnh naûp váùn naûp. haûn chãú khäng khê loüt vaìo bàòng caïch âäø âáöy dáöu vaìo äúng nhæûa.Khi naûp gas hoàûc dáöu hãû thäúng.Khi sæîa chæîa caïc thiãút bë. . .

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. 4.5. 1.5-Âæåìng tiãút læu cuía loíng cao aïp 6. Nguyãùn Thaình Vàn .4/ Thao taïc xaî khê khäng ngæng: Khê khäng ngæng tuû laûi chênh åí thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp. Khê khäng ngæng seî tuû Trang 7 .3.Âæåìng xaí khê khäng ngæng ( Nãúu mäi cháút laì NH3 thç khäng nãn xaí træûc tiãúp ra ngoaìi maì phaíi suûc qua næåïc ).Âæåìng vaìo cuía häøn håüp khê khäng ngæng vaì håi mäi cháút tæì thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp.P ngæng tuû cao ( âoï laì biãøu hiãûn nhæng chæa chàõc chàõn ). Phaït hiãûn coï khê khäng ngæng loüt vaìo hãû thäúng laûnh: . a/ Hãû thäúng coï thiãút bë taïch khê khäng ngæng : 1. thiãút bë häöi nhiãût ). 6 2 5 4 3 Nguyãn lyï laìm viãûc: Häùn håüp khê khäng ngæng vaì håi cao aïp âi vaìo khoang khäng gian giæîa hai äúng nhaî nhiãût cho loíng cao aïp tiãút læu åí trong äúng trong.Khi mäi cháút. .Âæåìng ra cuía håi haû aïp ( træåïc khi vãö maïy neïn phaíi qua bçnh taïch loíng.Do roì rè åí nhæîng kháön laìm viãûc våïi aïp suáút chán khäng. . 1.Kim aïp kãú bë rung ( âäöng häö khäng hæ ). dáöu bäi trån chaïy hoàûc phán huyí thaình nhæng khê khäng ngæng.5. 2-Thiãút bë äúng läöng äúng 3.

Thæåìng thæûc hiãûn (5  7) láön..1/ Xæí lyï sæû cäú : .6.6/ Xæí lyï sæû cäú.Læu yï.6. maïy phaíi hoaût âäüng trãn mäüt tiãúng âäöng häö . cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng tiãúp tuûc khoaíng 15 phuït. giæîa mäùi láön. 1. âãø maïy äøn âënh.Træåïc khi cho thiãút bë bë sæû cäú hoaì nháûp vaìo hãû thäúng. Thao taïc : + Xaî taûi maïy neïn : Dæìng maïy neïn. ta phaíi huït chán khäng thiãút bë âoï bàòng maïy neïn khaïc . thç ta phaíi tiãún haình huït gaz ra chai. Måí heï van xaî khê âãún khi coï håi âuûc phun ra thç dæìng .. b/ Nguyãn tàõc : Nãúu thiãút bë hoíng maì trong noï chè chæïa håi mäi cháút thç ta xaî boí (Vç chi phê âãø váûn haình maïy neïn. 1.Sau khi cä láûp âæåüc thiãút bë coï sæû cäú thç cán bàòng våïi aïp suáút khê quyãøn . . . coìn thiãút bë NH3 phaíi thäng gioï tháût kyî räöi måïi haìn .Måí van xaî hãút khê ra + Xaî taûi thiãút bë ngæng tuû : Dæìng maïy neïn. däön gaz. âoïng van âáöu âáøy. Nguyãùn Thaình Vàn laûi åí phêa trãn theo âæåìng 6 xaí ra ngoaìi.. huït gaz : 1. Trong træåìng håüp khäng thãø däön gaz âæåüc. Håi mäi cháút nháûn laûnh ngæng tuû laûi thaình loíng chaíy xuäúng dæåïi qua van tiãút læu 5 tiãút læu vaìo trong äúng b/ Hãû thäúng khäng coï thiãút bë taïch khê khäng ngæng : Bàõt buäüc phaíi coï van xaî khê trãn thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp hoàûc täúi thiãøu phaíi coï åí thiãút bë ngæng tuû. . seî nhiãöu hån chi phê mua mäi cháút. nãúu xæí lyï sæû cäú phaíi haìn.vç læåüng gaz trong âoï khäng nhiãöu) Trang 8 . âãø håi mäi cháút ngæng tuû hãút . + Læu yï : Thao taïc xaî khê khäng ngæng phaíi laìm nhiãöu láön vç khê khäng ngæng nàòm raîi raïc trãn hãû thäúng.Khi bë mäüt sæû cäú taûi mäüt thiãút bë naìo âoï.2/ Däön gas : a/ Muûc âêch :Tæì caïc thiãút bë cáön sæía chæîa âãún bçnh chæïa cao aïp. Træåìng håüp huït gaz ra chai coìn gàûp khi ta låí naûp gaz quaï nhiãöu . âäúi våïi thiãút bë Freon thç haìn bçnh thæåìng. âãø khàõc phuûc ta phaíi tiãún haình caïch ly thiãút bë âoï ra khoíi hãû thäúng vaì huït gaz trong thiãút bë âoï däön vãö thiãút bë khaïc (thæåìng laì bçnh chæïa cao aïp).Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.caïc thiãút bë.

Cæï tiãúp tuûc nhæ thãú cho âãún khi xaî hãút loíng trong daìn .ta chaûy maïy neïn laûi. 4/ Bçnh taïch dáöu : Xaî dáöu. Nguyãùn Thaình Vàn Coìn nãúu laì loíng thç däön gaz. nhæng daìn vaì maïy neïn váùn hoaût âäüng hoïa håi loíng trong daìn vaì âæåüc maïy neïn huït vãö. Xem bçnh trung gian âoïng vai troì nhæ bçnh chæïa cap aïp cáúp loíng cho daìn bay håi .däön âãún bçnh chæïa cao aïp.nhæng træåïc khi boí håi mäi cháút nãn âãø cho hãû thäúng ngæng tuû trong khoaíng 15 phuït. Khi aïp suáút trong daìn âãún mæïc quy âënh (0 . * Xeït hæ hoíng taûi mäüt thiãút bë naìo âoï trong hãû thäúng laûnh : 1/ Thiãút bë bay håi : Âoïng van cáúp loíng vaìo daìn. 6/ Bçnh chæïa cao aïp : Âáy laì sæû cäú nàûng nãö nháút vaì phæång aïn täút nháút laì huït gaz ra qua âæåìng naûp gaz hoàûc âæåìng xaî âaïy åí bçnh chæïa nãúu coï.2 Kg/cm 2 ). âãø håi mäi cháút ngæng tuû hãút .måí van (8).räöi däön vãö bçnh chæïa cao aïp. 3/ Maïy neïn : Âoïng van âáöu huït. 7/ Bçnh trung gian coï äúng trao âäøi nhiãût : Âoïng van (2).(9) . cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng tiãúp tuûc khoaíng 15 phuït.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. âáöu âáøy maïy neïn vaì xaí gaz trong maïy neïn ra ngoaìi. Âãún khi âäü chán khäng khäng xuäúng âæåüc næîa thç dæìng maïy neïn nhæng daìn bai håi váùn tiãúp tuûc hoaût âäüng âãø hoïa håi tiãúp trong daìn. 5/ Thiãút bë ngæng tuû : Dæìng maïy neïn.luïc naìy maïy neïn phaíi dæìng . 2/ Bçnh taïch loíng : + Kiãøu æåït : Ta xem nhæ noï laì 1 pháön cuía thiãút bë bay håi vaì thao taïc nhæ åí thiãút bë bay håi + Kiãøu khä: Cä láûp vaì xaî boí. Trang 9 .

nãn aïp suáút âáöu neïn seî tàng lãn. b/Thao taïc: + Xaî pháön håi: Duìng maïy neïn âãø næïn vaìo chai gaz (chai gaz seî âæûoc âàût trong thuìng chæïa næåïc âaï âang tan).3/ Huït gaz : a/Muûc âêch: .1/ Taïc haûi : . + Xaî pháön loíng : Xaî træûc tiãúp loíng vãö chai.7/ Xæí lyï ngáûp loíng : 1.Gáy hiãûn tæåüng thuyí kêch. taûo air ) Trang 10 . .Laìm máút aïp suáút dáöu bäi trån (loíng vãö cacte.7.Naûp dæ gaz.Khi sæía chæîa 1 thiãút bë naìo âoï maì khäng thãø däön gaz tæì thiãút bë naìy sang thiãút bë khaïc.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. nháûn nhiãût cuía dáöu hoaï håi. Læu yï: Bàõt buäüc phaíi coï aïp kãú âãø quan saït aïp suáút âáöu âáøy cuía maïy neïn phuû.Do chai gaz khi chæïa caìng nhiãöu loíng thç diãûn têch trao âäøi nhiãût cuía pháön håi caìng giaím.Khi âoïng gáön hãút maì aïp suáút neïn váùn væåüt âãún aïp suáút quy âënh thç âoïng laûi vaì baûp tiãúp vaìo chai gaz khaïc.Âãù xaî nhanh thç chai gaz cuîng nãn ngám vaìo næåïc âaï âang tan 1. .Khi gáön âãún aïp suáút quy âënh thç chuïng ta âoïng båït van âáöu huït cuía maïy neïn phuû. phaï hoíng maïy neïn .6. Nguyãùn Thaình Vàn 11 12 13 3 2 10 4 5 9 8 7 6 1.

+ Ngáûp loíng nàûngû : dáöu säi buìng chè tháúy bong boïng. Âoïng van tæì daìn bay håi vãö vaì duìng maïy neïn 2 huït håi maïy neïn 1 (Luïc naìy âaî måí van huït maïy 1 .Ngæåìi thao taïc maïy.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.måí van thäng tuyãún âãø hoïa håi loíng ngáûp (Nãúu muäún nhanh hån phaíi duìng mãön nhuïng næåïc noïng chuìm quanh ). nãn xæí lyï phaíi hãút sæïc táûp trung : a/ Ngáûp loíng nheû.cho âãún khi dáöu khäng näøi boüt næîa thç dæìng.âoïng van thäng tuyãún ).1 ngæåìi âæïng ngay taûi tuí âiãûn . coï tiãúng khæût nheû . coï tiãúng læût khæût ráút nàûng trong maïy neïn hoàûc máút aïp suáút dáöu . 1. .Nãúu aïp máút aïp suáút dáöu hoàûc tiãúng maïy khæût nàûng thç phaíi tàõt ngay maïy neïn. maïy neïn váùn chaûy: .Hiãûn tæåüng :nhçn qua kênh tháúy dáöu säi.sàôn saìn tàõt maïy. . b/ Maïy neïn bë ngáûp loíng dæìng vaì coï maïy neïn khaïc âáúu song song : Thiãút bë bay håi 1 2 Giaí sæí maïy neïn 1 hæ .Thao taïc nhiãöu láön nhæ thãú âãún khi hãút loíng.coï bong boïng. Nguyãùn Thaình Vàn 1.vaì måí van thäng tuyãún âãø håi noïng tæì âáöu âáøy vaìo gia nhiãût vaì hoaï håi loíng vãö maïy neïn.3/ Thao taïc xæí lyï : ngáûp loíng laì mäüt hiãûn tæåüng ráút nguy hiãøm.1 ngæåìi quan saït maïy. dáöu säi boüt.maïy neïn 2 täút Maïy 1 âoïng van âáöu huït .Phæång aïn naìy coï 2 ngæåìi.Âoïng ngay van huït .7. Trang 11 .2/ Biãøu hiãûn ngáûp loíng : + Ngáûp loíng nheû : baïm tuyãút khoang huït cuía maïy neïn. .7.màõt quan saït aïp suáút dáöu vaì làõng nghe tiãúng maïy.

van thäng tuyãún måí.1 ngæåìi phaíi theo doîi aïp suáút dáöu va nghe tiãúng maïy.4 / Læu yï: Ngáûp loíng laì 1 sæû cäú ráút nguy hiãøm.Cho maïy neïn chaûy âãún khi âaût täúc âäü äøn âënh. Nguyãùn Thaình Vàn c/ Maïy neïn bë ngáûp loíng phaíi dæìng chè coï 1 maïy neïn: Thaïo dáöu ra ngoaìi.Giaím taíi maïy neïn bàòng caïch duìng van thäng tuyãún laì van âiãûn tæì (våïi hãû thäúng cuí) hoàûc giæî laï van huït åí traûng thaïi måí. . räöi âäöng thåìi væìa måí van âáøy væìa âoïng van thäng tuyãún cho âãún khi van âáøy âæåüc måí hãút vaì van giaím taíi âoïng gáön hãút .1/ Khåíi âäüng : 1/ Nguyãn tàõc: .Hãû thäúng ngæng tuû hoaût âäüng räöi måïi khåíi âäüng maïy neïn . .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.8.nãn khi bë ngáûp loíng khàõc phuûc xong thç phaíi tçm ra nguyãn nhán gáy nãn ngáûp loíng . Nãúu coï loíng phaíi âoïng båït van huït laûi.Måí nhåïm van âáøy. . .7. .Phåi dáöu âãø loíng bay hãút räöi naûp dáöu vä laûi 1. Kiãøm tra aïp kãú dáöu . kiãøm tra aïp suáút huït khäng væåüt quaï giaï trë cho pheïp vaì kiãøm tra coï loíng vãö maïy neïn khäng. -Kiãøm tra maïy neïn åí traûng thaïi bçnh thæåìng. Trang 12 . 3/ Hãû tæû âäüng : . 1.8/ Khåíi âäüng vaì dæìng maïy neïn : 1. Âãún khi aïp suáút huït khäng tàng lãn næîa thç måí nhanh hoaìn toaìn van huït .Måí tæì tæì van huït.quaï trçnh thaïo phaíi cáøn tháûn khäng âãø loíng vàng vaìo ngæåìi.Cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng .Thay vç âoïng van âáøy ta dufng van 1 chiãöu.Âãø traïnh loíng vãö maïy neïn do hiãûn tæåüng thuíy kêch thç phaíi cä láûp maïy neïn vaì daìn bay håi træåïc khi khåíi âäüng 2/ Thao taïc khåíi âäüng thuí cäng : .âãø xæí lyï vaì sau khi xæí lyï xong cho maïy chaûy laûi phaíi hãút sæïc cáøn tháûn .Phaíi giaím taíi maïy neïn træåïc khi khåíi âäüng âäüng cå âãø giaím doìng khåíi âäüng maïy neïn . . van huït vaì van âáøy âoïng.Täúi thiãøu phaíi coï 1 ngæåìi træûc åí tuí âiãûn .

räöi âãún thiãút bë ngæng tuû 2/ Dæìng bçnh thæåìng: (Âäúi våïi hãû thuí cäng) .Maïy seî tæû âäüng dæìng hoàûc khåíi âäüng laûi (maïy seî tæû âäüng giaím taíi. Trang 13 . phaíicoï van 1 chiãöu åí âáöu âáøy) . .räöi âãún maïy neïn . Nguyãùn Thaình Vàn .khoaíng 30 phuït næîa âãø huït hãút loíng trong daìn bay håi ra.giæî åí traûng thaïi måí båíi vç thåìi gian khåíi âäüng laûi ráút nhanh .Dæìng cáúp loíng cho daìn bay håi nhæng quaût daìn bay håi vaì maïy neïn váùn chaûy .måí van thäng tuyãún .8. 4/ Hãû tæû âäüng : . .Van huït váùn laì van chàûn bçnh thæåìng .thiãút bë ngæng tuû tiãúp tuûc chaûy khoaíng 15 phuït næîa âãø ngæng tuû håi cao aïp vaì haû tháúp aïp suáút ngæng tuû 3/ Dæìng sæû cäú: Nhanh chán chaûy tàõt cáöu dao täøng.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. .Khi ngæìng maïy láu daìi vaì khåíi âäüng laûi. phaíi thao taïc thuí cäng nhæ trãn.2/Dæìng maïy: 1/ Nguyãn tàõc : Daìn bay håi dæìng træåïc .âoïng van âáøy.Tàõt quaût daìn bay håi räöi bàõt âáöu thao taïc dæìng maïy neïn.aïp suáút trong daìn bay håi khäng tàng lãn cao nãn khäng cáön cä láûp våïi maïy neïn  Læu yï: Duì laì hãû thäúng tæû âäüng nhæng nãúu nghè 1 thåìi gian thç khi khåíi âäüng laûi phaíi khåíi âäüng theo chãú âäü thuí cäng (traïnh aïp suáút âáöu huït tàng cao) 1.Sau khi maïy neïn dæìng .Âoïng van huït . Chè khaïc khäng cáön phaíi âoïng van âáøy nãúu tin tæåíng åí van 1 chiãöu. .

+ Næåïc :Baïm cao. . Nguyãùn Thaình Vàn CAÏC HIÃÛN TÆÅÜNG BÁÚT THÆÅÌNG KHI VÁÛN HAÌNH MAÏY LAÛNH 2. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Baïm báøn vãö phêa mäi cháút ( ngáûp dáöu trong daìn )  xaí dáöu . + Hãû thäúng laìm laûnh mäi træåìng khäng âaím baío : quaût gioï yãúu.raïc báøn. . Trang 14 .1/ Tháúp báút thæåìng : 1/ Taïc haûi: Giaím aïp suáút laûnh vaì hiãûu quaí laìm laûnh.2/ Aïp suáút bay håi thay âäøi báút thæåìng : 2.Mäi cháút nhiãöu chiãúm mäüt pháön diãûn têch daìn ngæng  huït båït gaz ra ngoaìi . rãu. caïu  vãû sinh + Thiãúu mäi cháút  naûp thãm mäi cháút .  vãû sinh thiãút bë .2. sæîa quaût .Giaím nàng suáút laûnh vaì hiãûu quaí laìm laûnh... næåïc chaíy yãúu  sæîa quaût.Coï khê khäng ngæng trong hãû thäúng  taïch khê khäng ngæng .Nhiãût âäü cuäúi táöm neïn cao dãù xaîy ra nguy cå chaïy dáöu bäi trån.laï cáy .huyãön phuì. ..1/ Aïp suáút ngæng tuû cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : .Hãû thäúng giaíi nhiãût khäng âaím baío : næåïc laìm maït khäng âuí.cáúu .. buûi  vãû sinh (n/m thuäúc laï)  Næåïc : Rong. .. sæîa båm.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh CHÆÅNG II : TS. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : . + Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi træåìng laìm laûnh :  Khäng khê : baïm tuyãút  táøy tuyãút tan bàng.. 2.Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi cháút (dáöu)  xaí dáöu . + Do mæïc loíng trong daìn bay håi tháúp hån quy âënh  Náng mæïc loíng trong daìn bay håi lãn. sæîa båm .Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi træåìng giaíi nhiãût + Khäng khê : do buûi . quaût yãúu  chám thãm næåïc.

2/ Tháúp báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : Khäng âuí dáöu bäi trån 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc: + Phin loüc dáöu bë báøn. + Loîng vãö maïy hoaï håi taûo air  xæí lyï ngáûp loíng . + Båm dáöu bë moìn  sæîa chæîa hoàûc thay båm + Dáöu bë máút pháøm cháút  thay dáöu måïi . quãn måí van.3/ Aïp suáút dáöu thay âäøi báút thæåìng : 2. dáöu säi.3.7  1. taûo air  tàng aïp suáút huït hoàûc ngæìng maïy + Dáöu thiãúu.Khäng âaím baío âæåüc nhiãût âäü laìm laûnh saín pháøm . + Van âiãûn tæì cáúp loíng cho daìn bay håi bë chaïy  Thay van âiãûn tæì.hoàûc bë moìn  thäng tàõc vaì chènh laûi .) hoàûc maïy neïn chaûy åí chãú âäü giaím taíi.5) at . 2.3. + Maïy huït chán khäng cao quaï.2) at + Luïc chaûy räâa : pd = (1.Dãø xaîy ra ngáûp loíng. 2. 2.1/ Chè thë cuía aïp suáút dáöu : Aïp suáút dáöu chênh laì hiãûu giæîa aïp suáút âáöu âáøy cuía båm dáöu vaì aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn + Bçnh thæåìng : pd = (0. Nguyãùn Thaình Vàn + Do phin loüc cuía van tiãút læu bë báøn tàõt  Vãû sinh phin loüc.. + Do roì rè âæåìng thäng tuyãn giæîa âáöu âáøy vaì âáöu huït maïy neïnLaìm kên + Tàõt âáöu huït maïy neïn (báøn phin loüc. Sau âoï chènh chaûy laûi bçnh thæåìng.2.. + Do âæåìng van häöi læu cuía båm dáöu måí låïn quaï  chènh laûi van häöi læu. + Do van tiãút læu chènh quaï nhoí  måí van tiãút læu .5  2. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Do van tiãút læu måí to quaï mæïc  chènh laûi van tiãút læu .2/ Cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi: .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. tàõc  vãû sinh phin loüc . + Trong phoìng laûnh coï phaït sinh nguäön nhiãût khaï låïn (nguäön noïng hoàûc phoìng laûn khäng âoïng kên) xæí lyï nguäön nhiãût . Trang 15 . håí âáöu huït cuía båm  naûp thãm dáöu . + Mæïc loíng trong daìn bay håi cao quaï mæïc  Haû mæïc loíng xuäúng .

Trang 16 . + Xy lanh moìn  thay xy lanh + Dáöu khäng vãö âæåüc maïy ( âäúi våïi hãû thäúng frãon)  tçm nguyãn nhán khàõc phuûc + Van cao su cuía hãû giaím taíi duìng dáöu bë raïch  thay måïi . Nguyãùn Thaình Vàn 2.3/ Cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : Tàng læåüng dáöu cuäún theo mäi cháút .3. + Báøn tàõc åí âáöu âáøy båm dáöu  vãû sinh . 2.4/ Dáöu bë tiãu hao quaï nhiãöu : + Xeïc màng dáöu bë moìn  thay xeïc màng .3.nãn thiãúu dáöu bäi trån cho maïy neïn.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Do âæåìng van häöi læu cuía båm dáöu måí quaï nhoí chènh laûi van häöi læu.

âãø âiãöu khiãøn sæû cung cáúp âiãûn cho âäüng cå .1.âãø cung cáúp âiãûn cho âäüng cå hoaût âäüng .phuì håüp våïi doìng laìm viãûc cuía âäüng cå. a/ cäng tàõc tå: Gäöm cuäün huït vaì loíi sàõt tæì coï loì xo vaì caïc càûp tiãúp âiãøm.Væìa coï thæåìng håí vaì thæåìng âoïng.Cáöu dao reí tiãön hån .Càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn : Duìng trong maûch âiãöu khiãøn. cáöu dao : .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh CHÆÅNG III : TS.Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng :Khi chæa coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït chuïng näúi thäng våïi nhau. . Nguyãùn Thaình Vàn MAÛCH ÂIÃÛN ÂIÃÖU KHIÃØN HÃÛ THÄÚNG LAÛNH 3.Säú láön âoïng ngàõt tháúp.Thæåìng nhoí hån nhiãöu so våïi càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc. Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng seî tråí thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi * Càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc vaì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn .Nhæng dãø máút 1 pha.chè khaïc laì khäng coï càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc.baío vãû doìng täút våïi âiãöu kiãûn choün dáy chç phuì håüp. Säú láön âoïng ngàõt tháúp ráút tháúp. Muûc âêch : Bäø xung caïc càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn.Atomat âàït tiãön hån cáöu dao. Coï nuït RESET âãø quay laûi ban âáöu. 3/ Rå le trung gian: Coï cáúu taûo giäúng cäng tàõc tå.1/ Caïc linh kiãûn âiãûn thæåìng gàûp trong hãû thäúng laûnh : 1/ Atomat. * Phán loaûi càûp tiãúp âiãøm: coï 2 loaûi . b/ Rå le nhiãût : Baío vãû quaï doìng trong âäüng cå.do tiãúp xuïc khäng täút.Càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí : Khi chæa coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït chuïng khäng näúi thäng våïi nhau.Thæåìng ráút låïn.Coï thæåìng håí. .1/ Khaïi niãûm : 3. 2/ Khåíi âäüng tæì : cäng tàõc tå + rå le nhiãût . 4/ Rå le thåìi gian: Coï 2 loaûi Trang 17 . nhæng bäü pháûn tiãúp xuïc täút hån (chäúng âæåüc häö quang vaì haûn chãú viãûc máút pha) & baío vãû ngàõn maûch.2 pha gáy chaïy âäüng cå.Càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc : Duìng trong maûch âäüng læûc. .

1/ Så âäö : R. ampe kãú.Cäng tàõt : Khi taïc âäüng noï seî thay âäøi vë trê vaì giæî nguyãn traûng thaïi âoï .Nuït nháún: Sau khi thaí tay ra thç noï xeî vãö vë trê ban âáöu. Nguyãùn Thaình Vàn Rå le thåìi gian taïc âäüng ngay vaì taïc âäüng sau. vän kãú. TI : .nãn ta do våïi tyí lãû nhoí hån.TU: Âo vän kãú theo 1 tyí lãû naìo âoï .Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi. . 5/ Cäng tàõt vaì nuït nháún : .2/ Maûch âiãöu khiãøn ON . + Nuït nháún OFF ( stop ) Sæí duûng càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng .Sau thåìi gian caìi âàût noï se taïc âäüng quay vãö vë trê ban âáöu.S.2. .T F OFF (220V) (380V) ON M M1 ThM N Trang 18 .Rå le thåìi gian taïc âäüng sau: Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït thç váùn chæa coï gç xaîy ra. Coï 2 loaûi nuït nháún + Nuït nháún ON : ( start ) Sæí duûng càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí . 3.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. boïng âeìn.OFF : 3.Khi nháún nuït seî thaình thæåìng âoïng.TI : Âo ampe kãú theo 1 tyí lãû naìo âoï Vç khi âo nhæîng maûch coï hiãûu âiãûn thãú hoàûc cæåìng âäü doìng âiãûn låïn seî ráút nguy hiãøm. 6/ Cáöu chç.Khi nháún nuït seî thaình thæåìng håí.vaì giæî nguyãn traûng thaïi âoï.Sau thåìi gian caìi âàût noï måïi taïc âäüng. TU.Rå le thåìi gian taïc âäüng ngay :Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït thç rå le thåìi gian seî taïc âäüng ngay laìm càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi.

3.2/ Så âäö: R. Nguyãùn Thaình Vàn M : Cuäün huït cäng tàõc tå cáúp âiãûn M1 : Càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía cuäün huït M ThM : Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le nhiãût.1/ Muûc âêch: Âaím baío hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû phaíi hoaût âäüng træåïc thç maïy neïn måïi coï thãø hoaût âäüng âæåüc 3. F : Cáöu chç .âäüng cå dæìng . Khi muäún dæìng âäüng cå thç ta nháún nuït OFF thç cuäün huït M seî máút âiãûn .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.T F OFF IR2 Kp P Th p KF M Th F KM P1 F1 (220V) (380V) ON IR IR1 F Th M N Trang 19 .rå le nhiãût seî taïc âäüng laìm càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí  cuäün huït M máút âiãûn  âäüng cå dæìng.3.3. Khi âäüng cå bë quaï doìng .Âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm M1 vãö laûi vë trê thæåìng håí ngàõt âiãûn hoaìn toaìn cuäün huït M khi ta nhaí nuït OFF.duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït M khi nhaí nuït ON. 3.âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm M1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng .2.S.Cuäün huït M coï âiãûn  âäüng cå chaûy. * Muûc âêch: Æu âiãøm so våïi duìn cäng tàõc K laì âäüng cå khäng khåíi âäüng tråí laûi khi coï âiãûn.3/ Maûch khåíi âäüng maïy neïn âån giaín : 3.2/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi nháún nuït ON thç càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía noï seî tråí thaình thæåìng âoïng.

Coìn nãúu aïp suáút næåïc tiãúp tuûc máút thç hãû thäúng laûnh phaíi dæìng.F1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng. KP .IR2 : Caïc càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía rå le trung gian. Caïc træåìng håüp trãn seî laìm hoíng thiãút bë laûnh .âäüng cå dæìng .bët âáöu huït cuía båm . Vç váûy ta phaíi thiãút kãú maûch âiãûn sao cho nãúu aïp suáút næåïc máút trong thåìi gian nháút âënh naìo âoï maì häöi phuûc laûi âæåüc thç hãû thäúng laûnh khäng coï gç xaîy ra.quaût chaûy  Caïc càûp tiãúp âiãøm P1 .4. vç nhiãöu khi båm váùn chaûy nhæng khäng coï næåïc Do bãø caûn næåïc . IR2 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng . P : Båm F : Quaût.Cuäün huït IR coï âiãûn  âäüng cå chaûy.2 Så âäö: Trang 20 .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. 3.Thç khi âoï ta âoïng cäng tàõt KM . Nguyãùn Thaình Vàn IR : Cuäün huït cuía rå le trung gian IR1 . 3.KF .Maïy neïn khäng chaûy . M : Maïy neïn.duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït M khi nhaí nuït ON.Khi ta báût cäng tàõt KP vaì KF  cuäün huït P.bë tua .váût báøn .4/ Maûch baío vãû aïp suáút næåïc : 3.âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm IR1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng .cuäün huït M måïi coï âiãûn  Maïy neïn chaûy.3/ Nguyãn lyï laìm viãûc: Khi nháún nuït ON thç càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía noï seî tråí thaình thæåìng âoïng.Båm .1/ Muûc âêch : Nãúu chè láúy tên hiãûu âiãûn cuía âäüng cå båm næåïc giaíi nhiãût thç ráút nguy hiãøm.Âãø âaím baío an toaìn täút nháút nãn láúy tên hiãûu laì aïp suáút næåïc giaíi nhiãût . Tuy nhiãn coï nhiãöu træåìng håüp aïp suáút næåïc bë máút nhæng laûi häöi phuûc ngay âæåüc .KM : Caïc cäng tàõt. Khi muäún dæìng âäüng cå thç ta nháún nuït OFF thç cuäün huït IR seî máút âiãûn .Âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm IR1 vãö laûi vë trê thæåìng håí ngàõt âiãûn hoaìn toaìn cuäün huït IR khi ta nhaí nuït OFF.3.4.Nãúu cho dæìng maïy neïn thç khi khåíi âäüng laûi âäúi våïi maïy neïn låïn thç ráút phæïc taûpvaì coìn aính hæåíng âãún häü tiãu thuû laûnh phêa sau.båm bë e .Luïc naìy ta âoïng cäng tàõt KM thç cuäün huït khäng M coï âiãûn .F coï âiãûn .Âãø cung cáúp âiãûn cho maûch âiãöu khiãøn . 3.nhæ bë e thoaïng qua hoàûc bë báøn.

T F K KF Kp Wp F Th F KM F1 T1 T 2 (220V) (380V) P Th p W1 M Th M W N næåïc Wp : Water pressure 0.laì tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le aïp suáút T 2 : Laì cuäün huït cuía rå le thåìi gian taïc âäüng sau.2 at .Trong thåìi gian caìi âàût nãúu aïp suáút næåïc laûi phuûc 2 T seî máút âiãûn. hãû thäúng khäöng coï gç xaîy ra. Trong thåìi gian hoaût âäüng nãúu aïp suáút næåïc bë máút thç WP tråí thaình thæåìng âoïng vaì cuäün huït häöi âæåüc thç T seî coï âiãûn . W1 : Laì tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía rå le trung gian W. 3.thæåìng caìi âàût 15  30s. T1 : Tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le thåìi gian W : Laì cuäün huït cuía rå le trung gian.Luïc naìy do båm næåïc âaî chaûy .4.Nãn cuäün huït T máút âiãûn .aïp suáút næåïc âaî coï nãn càûp tiãúp âiãøm WP seî thaình thæåìng håí . Nguyãùn Thaình Vàn R.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.Coìn nãúu aïp suáút næåïc 2 tiãúp tuûc bë máút thç rå le thåìi gian seî taïc âäüng laìm cho càûp tiãúp âiãøm T1 thaình Trang 21 .S.Càûp 2 tiãúp âiãøm W1 thaình thæåìng âoïng Luïc naìy nãúu âoïng KM cuäün huït M seî coï âiãûn  Maïy neïn chaûy.7  1.Do âáy laì rå le thåìi gian taïc âäüng sau nãn váùn chæa coï gç xaîy ra .3/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõt KP thç cuäün huït P vaì cuäün huït cuía rå le thåìi gian coï âiãûn . T1 váùn åí vë trê thæåìng âoïng nãn cuäün huït W coï âiãûn .

 : 3. Âãø âáúu maûch  . Vê duû : Nãúu âiãûn aïp læåïi 110/220V thç âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå laì 220/380 V Nãúu âiãûn aïp læåïi 220/380V thç âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå laì 380/660V.5.S.nãn doìng khåíi âäüng cuîng giaím âi 3 láön. 3. Âãø âáúu âæåüc caïc maûch trãn yãu cáöu âäüng cå phaíi coï 6 cuäün dáy (xem nhæ 2 âäüng cå nhoí trong stato) Khi khåíi âäüng chè coï 1 âäüng cå laìm viãûc .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.nãn âäúi våïi âäüng cå låïn ( ≥ 11Kw ) .2/ Âiãöu kiãûn thæûc hiãûn : âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå låïn hån âiãûn aïp læåïi mäüt cáúp.Âiãûn aïp âàût lãn mäùi cuäün dáy chè laì âiãûn aïp pha. thç âäüng cå khi chaûy bçnh thæåìng phaíi âáúu åí maûch  .5.âäüng cå chaûy bçnh thæåìng 3.âäüng cå chaûy bçnh thæåìng.  . 3.T: Laì ba dáy pha.nãn doìng khåí âäüng giaím âi 1 næía vaì khi âäüng cå âaût tåïi voìng quay âënh mæïc. Nguyãùn Thaình Vàn thæåìng håí  cuäün huït W máút âiãûn  càûp tiãúp âiãøm W1 tråí vãö thæåìng håí  May neïn dæìng.  / .ngæåìi ta phaíi giaím doìng khåíi âäüng cuía âäüng cå bàòng caïc maûch  . âoïng càõt dæït khoaït caïc maûch âiãûn âãø dãø cho viãûc sæía chæîa vaì baío vãû  MC. .5.Trong thåìi gian khåíi âäüng .giaím âi 3 láön .Khi âäüng cå âaût âæåüc voìng quay âënh mæïcthç chuyãøn sang âáúu maûch  .  M : Âäüng cå.  N : Laì dáy trung tênh  MCB: Atomat. MD.âäüng cå âæåüc âáúu hçnh  .1/ Muûc âêch : Do doìng khåíi âäüng ráút låïn so våïi doìng laìm viãûc .3/ Maûch âiãûn âäüng læûc : 1/ Maûch ruït goün :  R. . MS : laì ba cäng tàõc tå.5/ Maûch khåíi âäüng  .thç âäüng cå thæï 2 hoaût âäüng .  ThM : Rå le nhiãût âäü Trang 22 .

N MCB Th MC M MD MS M 2/ Maûch khai triãøn : MCB MC MD MS M 3/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Trong thåìi gian laìm viãûc MC.MS coï âiãûn .âäüng cå chaûy hçnh  .S. Nguyãùn Thaình Vàn R.MD coï âiãûn thçnh âäüng cå chaûy hçnh  Trang 23 .Sau thåìi gian caìi âàût ( âæåüc âàût voìng quay âënh mæïc) MC.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.T.

T F K T1 MD1 T2 MS1 MC1 MD2 (220V) (380V) T 2 MC Th MD MS N MC . MD1 . Sau thåìi gian  caìi âàût thç Rå le thåìi gian taïc âäüng tiãúp âiãøm T1 tråí thaình thæåìng håí .MS coï âiãûn nãn âäüng cå chaûy hçnh Y. T1 laì thæåìng håí nãn cuäün huït MC máút âiãûn laìm càûp tiãúp âiãøm MC1 thaình thæåìng håí nãn cuäün huït MS máút âiãûn . b/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõc K thç Rå le thåìi gian gian taïc âäüng sau nãn tiãúp âiãøm T1 váùn laì thæåìng âoïng.S. Nguyãùn Thaình Vàn Læu yï: Maûch âäüng læûc thiãút kãú sao cho MD vaì MS khäng âäöng thåìi coï âiãûn.T2 tråí thaình thæåìng âoïng. T1 . MS1. Do T1 thæåìng âoïng nãn cuäün huït MC coï âiãûn  càûp tiãúp âiãøm MC1 tråí thaình thæåìng âoïng nãn cuäün huït MS coï âiãûn  cuäün huït MC.MD2 . MD .Càûp tiãúp Trang 24 T coï âiãûn . T 2 : Laì cuäün huït cuía rå le thåìi gian taïc âäüng sau.5. MC1 : Caïc càûp tiãúp âiãøm cuía caïc cuäün huït cäng tàõt tå.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. MS : Caïc cuäün huït cuía cäng tàõt tå. 3.Do dáy laì Rå le thåìi 2 . T2 váùn laì thæåìng håí.4/ Maûch âiãûn âiãöu khiãøn : a/ Så âäö : R.T2: Tiãúp âiãøm thæåìng âoïng vaì thæåìng håí cuía rå le thåìi gian.

vaì phaíi baïo tênh hiãûu chuäng reo. aïp suáút âáöu âáøy cuía maïy neïn quaï cao.Maûch sæû cäú: 3..Do båm dáöu âæåüc gàõn vaìo 1 âaìu cuía truûc khuyíu maïy neïn nãn luïc maïy neïn chæa chaûy thç båm dáöu cuîng chæa chaûy . . Cho nãn ngæåìi ta khäng chè thiãút kãú âãø baío vãû cho maïy neïn dæìng. maì phaíi thiãút kãú sao cho hãû thäúng khäng thãø tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc . Nguyãùn Thaình Vàn âiãøm MS1 vãö laûi vë trê thæåìng âoïng do T2 âaî thaình thæåìng âoïng  cuäün huït MD coï âiãûn .3 Maûch âiãöu khiãøn : Trang 25 . aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn quaï tháúp. .6.1 Rå le aïp suáút dáöu : Khaïc våïi caïc rå le aïp suáút khaïc åí 2 âiãøm : .MD2 nhàòm muûc âêch cho caïc cuäün huït MD. MS khäng thãø âäön thåìi coï âiãûn.Do aïp suáút dáöu laì hiãûu aïp suáút âáöu âáøy cuía båm dáöu vaì aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn nãn rå le aïp suáút dáöu coìn âæåüc goüi rå le hiãûu aïp suáút .6.Cuäün huït MD.Âiãöu âoï âæåüc thæûc hiãûn nhåì rå le aïp suáút dáöu.áún nuït RESET thç hãû thäúng måïi tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc .rå le aïp suáút phaíi thiãút kãú sao cho maïy neïn váùn phaíi khåíi âäüng âæåüc vaì trong quaï trçnh hoaût âäüng nãúu máút aïp suáút dáöu thi maïy neïn phaíi dæìng. Caïc càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng MS1 .6.6/ Maûch baío vãû aïp suáút dáöu bäi trån .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Trong rå le aïp suáút dáöu coï hai loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn : + Mäüt loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn âoïng måí do tên hiãûu aïp suáút dáöu ( aïp suáút âáöu taïc âäüng ) + Mäüt loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn âoïng måí do nháûn tên hiãûu nhiãût cuía dáy may so coï trong rå le aïp suáút dáöu ( Dáy may so âãø taûo ra âäü trãø taïc âäüng do âäü trãø nhiãût ) 3..Noï coï 2 âáöu láúy tên hiãûu aïp suáút vaì aïp suáút taïc âäüng laì hiãûu cuía 2 aïp suáút naìy.. 3. âeìn saïng âãø baïo cho ngæåìi váûn haình biãút .Càûp tiãúp âiãøm MD1 tråí thaình thæåìng âoïng cuäün huït MC coï âiãûn. 3.2 Maûch sæû cäú : Caïc træåìng håüp sæû cäú cuía hãû thäúng laûnh thæåìng ráút nguy hiãøm nhæ máút aïp suáút dáöu bäi trån. MC âiãûn nãn âäüng cå chaûy hçnh  . Sau khi tçm hiãøu vaì khàõc phuûc xong nguyãn nhán gáy ra sæû cäú .máút aïp suáút næåïc giaíi nhiãût.nãn chæa coï aïp suáút dáöu.

Nguyãùn Thaình Vàn R. + M Cuäün huït cuía âäüng cå maïy neïn. Dáy may so trong rå le aïp suáút dáöu . + M2 : laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía maïy neïn. + O X Cuäün huït cuía caïc rå le trung gian . + RESET: Nuït nháún cuía càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng.T F X1 M1 OPx OP O M O1 OP2 X3 X2 X (220V) (380V) OP1 L K2 B Th X M N Maûch baío vãû máút aïp suáút dáöu Maûch sæû cäú + OP : laì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn láúy tên hiãûu nhiãût tæì dáy may so cuía rå le aïp suáút dáöu. OPx OP Bäü rå le aïp suáút dáöu .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Trang 26 . + L : Âeìn . + B : Chuäng . + OPx : laì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn láúy tên hiãûu aïp suáút dáöu cuía rå le aïp suáút dáöu.S. åí âáy laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng.

Càûp tiãúp âiãøm X3 thaình thæåìng âoïng nãn âeìn saïng . nãúu aïp suáút dáöu laûi coï thç OPX thaình thæåìng håí  dáy may so máút âiãûn .do X1 . 2/ Maïy neïn cäng suáút væìa vaì nhoí : Khi phoìng laûnh âuí taíi thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng ngæìng cáúp loíng vaìo daìn bay håi (âoïng van âiãûn tæì cáúp loíng tiãút læu ) vaì âäöng thåìi taïc âäüng giaím taíi maïy neïn.baïo cho ngæåìi váûn haình .X1 thaình thæåìng âoïng vaì maïy neïn coï thãø tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc.dáy may so chæa âuí noïng thç aïp dáöu âaî coï do maïy neïn âaî chaûy nãn OPX thaình thæåìng håí.sau khi ngæåìi váûn haình âaî tçm ra vaì khàõc phuûc nguyãn nhán gáy ra sæû cäú .khäng coï gç xaîy ra .OP2 thaình thæåìng âoïng OP1 thaình thæåìng håí nãn cuäün huït O máút âiãûn . 3.chuäng reo .1 Maïy neïn chaûy cho 1 phoìng laûnh : 1/ Maïy neïn cäng suáút nhoí : Taïc âäüng dæìng maïy neïn : Nhiãût âäü phoìng laûnh âaût tåïi giaï trë naìo âoï thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng dæìng maïy neïn vaì khi nhiãût âäü phoìng tàng lãn 1 giaï trë naìo âoï thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng khåíi âäüng maïy neïn.Coìn nãúu aïp suáút dáöu maì máút thç nhiãût do dáy may so taïc âäüng laìm cho càûp tiãúp âiãøm OP1 thaình thæåìng håí .Cäng tàõc K2 âãø ngàõt chuäng .6.nãúu aïp suáút dáöu máút thç OPX vãö laûi thæåìng âoïng  dáy may so coï âiãûn trong thåìi gian dáy may so âuí noïng . * Maûch sæû cäú: OP2 laì thæåìng âoïng nãn cuäün huït X coï âiãûn . X1 thaình thæåìng håí âaím baío maïy neïn khäng thãø tæû khåíi âäüng laûi âæåüc (Vç khi maïy neïn nghè .Tuy nhiãn .dáy may so seî nguäüi OP1 seî vãö laûi thæåìng âoïng .nãn càûp tiãúp âiãøm O1 vãö laûi thæåìng håí  cuäün huït M máút âiãûn  Maïy neïn dæìng. Nguyãùn Thaình Vàn 3. Trang 27 .Nháún nuït RESET càûp tiãúp âiãøm cuía noï tæì thæåìng âoïng thaình thæåìng håí  cuäün huït X máút âiãûn .7 Maûch âiãöu khiãøn nhiãût âäü phoìng laûnh : 3. Dáy may so máút âiãûn  Maïy neïn chaûy bçnh thæåìng .duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït X .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.7.OP2 thæåìng håí ).X2 tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng . Trong quaï trçnh maïy neïn hoaût âäüng .OP1 laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng nãn cuäün huït O coï âiãûn  O1 thaình thæåìng âoïng  dáy may so coï âiãûn .4 Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõt K .

âãø thiãút kãú khäng cáön caïc phoìng laûnh âaût nhiãût âäü yãu cáöu måïi giaím taíi maïy neïn .Coìn maïy neïn khäng coï baío vãû aïp suáút tháúp.maì maïy neïn seî âæåüc giaím taíi theo tên hiãûu cuía aïp suáút huït . Nguyãùn Thaình Vàn Nãúu aïp suáút váùn tiãúp tuûc tháúp xuäúng .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. 3. * Caïch âàûc biãût Tuìy theo yãu cáöu cäng nghãû vaì tiãút kiãûm âiãûn.2 Mäüt maïy neïn chaûy cho nhiãöu phoìng laûnh : Khi nhiãût âäü 1 phoìng laûnh âaût yãu cáöu thç rå le nhiãût âäü cuía phoìng âoï seî taïc âäüng ngæìng cáúp loíng cho phoìng âoï. Nhæng maïy neïn váùn hoaût âäüng bçnh thæåìng .Khi nhiãût âäü caïc phoìng laûnh khaïc âaût âæåüc nhiãût âäü yãu cáöu thç maïy neïn måïi giaím taíi âæåüc vaì rå le aïp huït seî baío vãû maïy neïn.trong træåìng håüp taíi quaï êt thç khi âoï rå le aïp suáút huït seî taïc âäüng ngæìng maïy neïn âãø baío vãû maïy neïn.7.Coìn nãúu muäún dæìng luän thç phaíi thãm 1 rå le aïp suáút huït thæï 2 Trang 28 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->