Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh

TS. Nguyãùn Thaình Vàn

Trang 1

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh
CHÆÅNG I :

TS. Nguyãùn Thaình Vàn

VÁÛN HAÌNH, THÆÍ NGHIÃÛM HÃÛ THÄÚNG LAÛNH

1.1/ Thæí kên, thæí bãön hãû thäúng laûnh : Caïc thiãút bë phaíi tuán theo nghiãm ngàût quy phaûm vãö thiãút bë aïp læûc Chæïa mäi cháút Pdæ ≥ 0,7 at. * Khäng cáön phaíi âàng kiãøm âäúi våïi : - Hãû thäúng laûnh nhoí, læåüng mäi cháút naûp vaìo dæåïi 5 kg . - Caïc bçnh coï thãø têch  25l vaì pV  200 ( p : at, V : l ). (vaì caïc bçnh coï p  0,7 at) . - Caïc daìn chãú taûo bàòng caïc äúng vaì âæåìng kênh trong cuía äúng låïn nháút  150 mm 1) Thæí nghiãûm khi xuáút xæåíng : Bao gäöm thæí kên vaì thæí bãön thiãút bë * Mäi cháút thæí : -Hãû thäúng laûnh våïi mäi cháút laì NH3 ngæåìi ta duìng næåïc hoàûc khäng khê. --Hãû thäúng laûnh våïi mäi cháút laì frãon <taïc nhán thæí täút nháút laì duìng N2 .Âäúi våïi hãû thäúng laûnh nhoí coï thãø duìng khäng khê neïn (phaíi âæåüc loüc áøm cáøn tháûn).Ngoaìi ra ngæåìi ta coìn coï thãø duìng dáöu bäi trån cuía maïy neïn laûnh thaíi ra âãø thæí sau khi loüc saûch . * Thæí kên : Kiãøm tra sæû roì rè cuía thiãút bë åí aïp suáút laìm viãûc Plv . (van an toaìn keûp chç åí aïp suáút 1,1 Plv) + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv =18 at . + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv =12 at. * Thæí bãön : Âãø kiãøm tra khaí nàng chëu taíi cuía thiãút bë .Thiãút bë phaíi khäng bë biãún daûng khi aïp suáút taíi væåüt quaï aïp suáút laìm viãûc 1 giaï trë naìo âoï + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv =24 at . + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv =15 at. Duy trç aïp suáút thæí bãön trong voìng 10 phuït ( Nhæîng ngæåìi khäng coï traïch nhiãûm khäng âæåüc vaìo khu væûc thæí).Khi thæí bãön ta duìng buïa âãø goî kiãøm khi rung. Ngoaìi caïc thao taïc thæí bãön ,thæí kên ngæåìi ta coìn phaíi siãu ám toaìn bäü mäúi haìn,âãø kiãøm tra mäúi haìn coï bë ngáûm xé hoàûc bë räø, moüt 2) Thæí nghiãûm sau khi làõp âàût : Trang 2

.2/ Huït chán khäng hãû thäúng : . bäi kên xaì phoìng. .Trong 6 giåì âáöu aïp suáút trong hãû thäúng tàng lãn laì do khi huït chán khäng nhiãût âäü trong hãû thäúng seî laûnh âi. .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. + Thiãút bë pháön cao aïp : Pk = Plv = 18 at + Thiãút bë pháön trung aïp vaì haû aïp: Pk = Plv = 12 at . haûn chãú duìng khäng khê neïn vç trong khäng khê coï håi næåïc ngæng laûi.räöi giæî aïp suáút âoï. .nháûn nhiãût mäi træåìng bãn ngoaìi noïng lãn laìm aïp suáút tàng lãn. Trang 3 . .Täút nháút thæí pháön cao aïp træåïc.Âäúi våïi caïc mäúi haìn.Âäúi våïi caïc màût bêch : duìng giáúy daïn laûi. ren .Giæî trong voìng 12 giåì.Hãû thäúng laûnh NH3 chè duìng khê neïn.chaïy sån .duìng maïy neïn ngoaìi hoàûc maïy neïn chênh.tuyãût âäúi khäng duìng oxy âãø thæí.aïp suáút thæí kên laì 5 at ) nãn thæí kên hãû thäúng laûnh phaíi cä láûp maïy neïn * Phæång phaïp thæí kên : duìng xaì phoìng âaïnh cho näøi boüt . . 1.coï thãø chaïy dáöu bäi trån . Do caïcte maïy neïn khäng chëu âæåüc aïp suáút cao ( aïp suáút thæí bãön laì 10 at.Sau khi xong giæî nguyãn aïp suáút chán khäng räöi khoaï laûi .Hãû thäúng laûnh frãon nãn thæí bàòng Nitå. . choüt läø vaì bäi xaì phoìng lãn caïc läø choüt vaì caïc âáöu näúi äúc vêt.Huït chán khäng bàòng chênh maïy neïn laûnh trong hãû thäúng hoàûc bàòng maïy neïn ngoaìi .læu yï bäú trê áøm cáøn tháûn.Trong hãû thäúng laûnh nhoí thç coï thãø duìng khäng khê . thæí tiãút pháön haû aïp. .Huït chán khäng âãún khi naìo maì khäng huït næîa thç dæìng.Phaíi âaím baío aïp suáút pháön cao aïp ≥ aïp suáút pháön haû aïp.Do duìng khäng khê neïn nãn nhiãût âäü ráút cao ..thæí xem coï näøi bong boïng khäng. * Læu yï : Trong quaï trçnh thæí phaíi luän âaío baío aïp suáút bãn pháön cao aïp ≥ aïp suáút pháön haû aïp. .Täút nháút laì ta huït chán khäng bãn pháön haû aïp træåïc . Nguyãùn Thaình Vàn Chè bao gäöm thæí kên hãû thäúng vaì siãu ám caïc mäúi haìn chæï khäng cáön thæí bãön.

1.Træåïc khi xaî phaíi âãø cho chai gaz coï thåìi gian äøn âënh .Sau bçnh chæïa cao aïp.ÄÚng mãöm chëu aïp .nhæ hçnh veî.3/ Naûp gaz : Bçnh chæïa cao aïp 1 2 Naûp gaz 4 3 Chai gaz 1.thæåìng chènh Pra = 5 Kg/cm 2 .måí heï van âãø cho chai gaz coï thåìi gian äøn âënh.3. Nguyãùn Thaình Vàn Coï thãø do håi næåïc trong khäng khê ngæng laûi trong hãû thäúng khi åí aïp suáút chán khäng .Van giaím aïp (bäü âäöng häö naûp gaz).Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.måí heï van âãø xaî khê taûp ra ngoaìi .âãún khi khê ra coï maìu âuûc xáûm thç dæìng.Van naûp gaz.nãn chuïng ta phaíi thæí kên laûi. 1.ta âàût chuïp chai gaz xuäúng dæåïi. 6 tiãúng sau aïp suáút váùn coìn tàng lãn hoàûc sau 12 giåì aïp suáút tàng lãn quaï mæïc thç chàõc chàõn hãû thäúng váùn coìn bë xç håí .læåüng næåïc naìy hoaï håi laìm aïp suáút tàng lãn. 2. * Bæåïc 3: Âáúu näúi chai gaz theo hçnh veî Trang 4 . * Bæåïc 1: Tênh toaïn læåüng gaz naûp * Bæåïc 2: Chuáøn bë chai gaz Âäúi våïi caïc chai gaz frãon thæåìng nháûp ngoaûi nãn cháút læåüng âaím baío coìn caïc chai gaz NH3 thæåìng láùn caïc khê taûp cháút nãn træåïc khi naûp gaz vaìo hãû thäúng phaíi xaî khê taûp ra ngoaìi. 4.1/ Naûp gaz ban âáöu : (Sau khi làõp âàût hoàûc sæía chæía låïn) : naûp nhanh nãn naûp gaz daûng loíng.Van chàûn âæåìng loíng ra cuía bçnh chæïa cao aïp. 3.

Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.âãún khi naìo maìu âuûc xáûm thç ta xiãút chàût mäúi gheïp (van 2 luï âoï âang âoïng ) * Bæåïc 4: Måí van 2 thç gaz chaûy vaìo hãû thäúng (Maïy neïn chæa hoaût âäüng ).khi doìng âiãûn tàng âãún doìng âënh mæïc thç dæìng.2 Kg/cm 2 thç cho khåíi âäüng maïy neïn . Trang 5 . chè coï âoüng sæång. + Âäúi våïi caïc chai gaz coï taûp cháút : khi chai gáön hãút gaz. ta coï thãø naûp gaz cháûm bàòng caïch naûp gaz åí daûng håi : naûp taûi van naûp âáöu huït maïy neïn vaì chai gaz âàût âæïng . Nãúu váùn chæa aính hæåíng âãún chãú âäü váûn haình cuía hãû thäúng laûnh.ta nãn duìng ampe kãú âo doìng âiãûn cuía maïy neïn.2/ Naûp gaz bäø sung : Sau mäüt thåìi gian hoaût âäüng.nãúu khäng gaz seî væåüt qua khê taûp ra træåïc . seî coï baïm tuyãút bãn ngoaìi.måí ráút nheû chai gaz âãø gaz âáøy khê khäng ngæng trong äúng mãöm ra ngoaìi . nháûn biãút chai hãút gaz khi nghe tiãúng rêt cuía khê khi qua dáy naûp gaz . maïy âiãöu hoaì gia âçnh. hoàûc do mäi cháút bë chaïy phán huyí. 1.coï 2 caïch: _ Quan saït âáöu huït cuía maïy neïn nãúu tháúy âoüng sæång nhiãöu laì âuí _ Âäúi våïi hãû thäúng laûnh låïn hån 1 chuït.thç khäng âuí laûnh âãø baïm tuyãút.Khi âoï van 1 âoïng . mæïc loíng xuäúng âãún âáu.âãø aïp suáút naûp gaz laì 5 Kg/cm 2 * Bæåïc 5 : Khi aïp suáút trong hãû thäúng laûnh tàng lãn trãn 1.Caïch phaït hiãûn læåüng gaz naûp vaìo hãû thäúng âuí : + Âäúi våïi hãû thäúng laûnh låïn khi maïy âang hoaût âäüng.âãún thiãút bë ngæng tuû räöi däön vãö bçnh chæïa cao aïp.Phaíi måí ráút nheû . .3. låïp tuyãút tan âãún âoï . Nguyãùn Thaình Vàn Læu yï mäúi vàûn ren vaìo van 2 phaíi làõp loíng . nãn læåüng gaz trong hãû thäúng bë thiãúu. + Læu yï . + Âäúi våïi hãû thäúng laûnh nhoí khäng coï bçnh chæïa cao aïp nhæ tuí laûnh.Caïch nháûn biãút hãút gaz trong chai gaz : + Âäúi våïi caïc chai gaz khäng coï taûp cháút : khi chai gáön hãút gaz. thç ngoaìi caïch naûp nhæ trãn. loíng mäi cháút ngáûp næîa pháön kênh quan saït cuía bçnh chæïa cao aïp. hoàûc do roì rè.chai gaz âoïng vai troì nhæ 1 bçnh chæïa cao aïp phuû cáúp loíng cho daìn bay håi räöi qua maïy neïn .Chènh van giaím aïp .

quaï trçnh naûp váùn naûp. Âäø dáöu vaìo cacte qua van naûp dáöu âãún 2/3 kênh quan saït trãn cacte maïy.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.Naûp dáöu bäø sung (khi hãû thäúng âang hoaût âäüng bçnh thæåìng) : âoïng båït van huït âãø taûo chán khäng mäüt chuït trong cacte maïy neïn . Caïc nguyãn nhán loüt khê khäng ngængvao hãû thäúng: . hoàûc sæîa chæîa maïy neïn): måí van âãø aïp suáút trong cacte thäng våïi khê quyãøn .5. . 1.5/ Xaí khê khäng ngæng : 1. dãù xaíy ra nguy cå chaïy dáöu bäi trån. 1. räöi måí van naûp dáöu.Tàng nhiãût âäü cuäúi táöm neïn.5. Taïc haûi cuía khê khäng ngæng khi loìn vaìo hãû thäúng laûnh: . .4/ Naûp dáöu : .2. haûn chãú khäng khê loüt vaìo bàòng caïch âäø âáöy dáöu vaìo äúng nhæûa.Hãû säú laìm laûnh giaím  nàng suáút laûnh giaím. Khi naûp dáöu.1. maïy váùn hoaût âäüng bçnh thæåìng. Trang 6 . (khi maïy hoaût âäüng bçnh thæåìng thç dáöu ngáûp åí 1/2 kênh). Nguyãùn Thaình Vàn Chènh aïp suáút sau van giaím aïp bàòng aïp suáút âáöu huït maïy neïn hoàûc låïn hån mäüt chuït : âáy laì quaï trçnh naûp daìi ngaìy. . gáûp âáöu äúng laûi nhuïng vaìo thuìng dáöu. 1.Khi sæîa chæîa caïc thiãút bë.Luïc làõp âàût huït chán khäng khäng hãút.Aïp suáút ngung tuû tàng ( do khê khäng ngæng chiãúm mäüt pháön thãø têch thiãút bë ). .Naûp láön âáöu tiãn. .Khi naûp gas hoàûc dáöu hãû thäúng. khi maïy neïn chæa coï gaz (træåïc khi làõp âàût.

1. .P ngæng tuû cao ( âoï laì biãøu hiãûn nhæng chæa chàõc chàõn ). thiãút bë häöi nhiãût ). .3. 2-Thiãút bë äúng läöng äúng 3.Khi mäi cháút.Âæåìng xaí khê khäng ngæng ( Nãúu mäi cháút laì NH3 thç khäng nãn xaí træûc tiãúp ra ngoaìi maì phaíi suûc qua næåïc ). 6 2 5 4 3 Nguyãn lyï laìm viãûc: Häùn håüp khê khäng ngæng vaì håi cao aïp âi vaìo khoang khäng gian giæîa hai äúng nhaî nhiãût cho loíng cao aïp tiãút læu åí trong äúng trong. a/ Hãû thäúng coï thiãút bë taïch khê khäng ngæng : 1.Âæåìng ra cuía håi haû aïp ( træåïc khi vãö maïy neïn phaíi qua bçnh taïch loíng.Do roì rè åí nhæîng kháön laìm viãûc våïi aïp suáút chán khäng.4/ Thao taïc xaî khê khäng ngæng: Khê khäng ngæng tuû laûi chênh åí thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp.5-Âæåìng tiãút læu cuía loíng cao aïp 6. dáöu bäi trån chaïy hoàûc phán huyí thaình nhæng khê khäng ngæng.5.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Nguyãùn Thaình Vàn . Phaït hiãûn coï khê khäng ngæng loüt vaìo hãû thäúng laûnh: .Âæåìng vaìo cuía häøn håüp khê khäng ngæng vaì håi mäi cháút tæì thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp.5. 1.Kim aïp kãú bë rung ( âäöng häö khäng hæ ). Khê khäng ngæng seî tuû Trang 7 . 4.

caïc thiãút bë. âoïng van âáöu âáøy. b/ Nguyãn tàõc : Nãúu thiãút bë hoíng maì trong noï chè chæïa håi mäi cháút thç ta xaî boí (Vç chi phê âãø váûn haình maïy neïn. Thæåìng thæûc hiãûn (5  7) láön. Træåìng håüp huït gaz ra chai coìn gàûp khi ta låí naûp gaz quaï nhiãöu . âäúi våïi thiãút bë Freon thç haìn bçnh thæåìng. Thao taïc : + Xaî taûi maïy neïn : Dæìng maïy neïn...2/ Däön gas : a/ Muûc âêch :Tæì caïc thiãút bë cáön sæía chæîa âãún bçnh chæïa cao aïp.vç læåüng gaz trong âoï khäng nhiãöu) Trang 8 . Måí heï van xaî khê âãún khi coï håi âuûc phun ra thç dæìng . cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng tiãúp tuûc khoaíng 15 phuït. Håi mäi cháút nháûn laûnh ngæng tuû laûi thaình loíng chaíy xuäúng dæåïi qua van tiãút læu 5 tiãút læu vaìo trong äúng b/ Hãû thäúng khäng coï thiãút bë taïch khê khäng ngæng : Bàõt buäüc phaíi coï van xaî khê trãn thiãút bë ngæng tuû vaì bçnh chæïa cao aïp hoàûc täúi thiãøu phaíi coï åí thiãút bë ngæng tuû.Sau khi cä láûp âæåüc thiãút bë coï sæû cäú thç cán bàòng våïi aïp suáút khê quyãøn .Træåïc khi cho thiãút bë bë sæû cäú hoaì nháûp vaìo hãû thäúng.Læu yï.1/ Xæí lyï sæû cäú : . 1. seî nhiãöu hån chi phê mua mäi cháút.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Trong træåìng håüp khäng thãø däön gaz âæåüc. âãø håi mäi cháút ngæng tuû hãút . + Læu yï : Thao taïc xaî khê khäng ngæng phaíi laìm nhiãöu láön vç khê khäng ngæng nàòm raîi raïc trãn hãû thäúng. .Måí van xaî hãút khê ra + Xaî taûi thiãút bë ngæng tuû : Dæìng maïy neïn. . 1. maïy phaíi hoaût âäüng trãn mäüt tiãúng âäöng häö ..6. thç ta phaíi tiãún haình huït gaz ra chai.6/ Xæí lyï sæû cäú. âãø khàõc phuûc ta phaíi tiãún haình caïch ly thiãút bë âoï ra khoíi hãû thäúng vaì huït gaz trong thiãút bë âoï däön vãö thiãút bë khaïc (thæåìng laì bçnh chæïa cao aïp). däön gaz. . giæîa mäùi láön. âãø maïy äøn âënh. coìn thiãút bë NH3 phaíi thäng gioï tháût kyî räöi måïi haìn . huït gaz : 1. Nguyãùn Thaình Vàn laûi åí phêa trãn theo âæåìng 6 xaí ra ngoaìi.6. ta phaíi huït chán khäng thiãút bë âoï bàòng maïy neïn khaïc .Khi bë mäüt sæû cäú taûi mäüt thiãút bë naìo âoï. nãúu xæí lyï sæû cäú phaíi haìn.

räöi däön vãö bçnh chæïa cao aïp. 5/ Thiãút bë ngæng tuû : Dæìng maïy neïn. Trang 9 . âáöu âáøy maïy neïn vaì xaí gaz trong maïy neïn ra ngoaìi.Cæï tiãúp tuûc nhæ thãú cho âãún khi xaî hãút loíng trong daìn . Nguyãùn Thaình Vàn Coìn nãúu laì loíng thç däön gaz.nhæng træåïc khi boí håi mäi cháút nãn âãø cho hãû thäúng ngæng tuû trong khoaíng 15 phuït. cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng tiãúp tuûc khoaíng 15 phuït.2 Kg/cm 2 ). Khi aïp suáút trong daìn âãún mæïc quy âënh (0 . 7/ Bçnh trung gian coï äúng trao âäøi nhiãût : Âoïng van (2). 4/ Bçnh taïch dáöu : Xaî dáöu. Âãún khi âäü chán khäng khäng xuäúng âæåüc næîa thç dæìng maïy neïn nhæng daìn bai håi váùn tiãúp tuûc hoaût âäüng âãø hoïa håi tiãúp trong daìn. 3/ Maïy neïn : Âoïng van âáöu huït. nhæng daìn vaì maïy neïn váùn hoaût âäüng hoïa håi loíng trong daìn vaì âæåüc maïy neïn huït vãö.luïc naìy maïy neïn phaíi dæìng .(9) .ta chaûy maïy neïn laûi. 6/ Bçnh chæïa cao aïp : Âáy laì sæû cäú nàûng nãö nháút vaì phæång aïn täút nháút laì huït gaz ra qua âæåìng naûp gaz hoàûc âæåìng xaî âaïy åí bçnh chæïa nãúu coï. âãø håi mäi cháút ngæng tuû hãút . Xem bçnh trung gian âoïng vai troì nhæ bçnh chæïa cap aïp cáúp loíng cho daìn bay håi .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.måí van (8).däön âãún bçnh chæïa cao aïp. * Xeït hæ hoíng taûi mäüt thiãút bë naìo âoï trong hãû thäúng laûnh : 1/ Thiãút bë bay håi : Âoïng van cáúp loíng vaìo daìn. 2/ Bçnh taïch loíng : + Kiãøu æåït : Ta xem nhæ noï laì 1 pháön cuía thiãút bë bay håi vaì thao taïc nhæ åí thiãút bë bay håi + Kiãøu khä: Cä láûp vaì xaî boí.

Âãù xaî nhanh thç chai gaz cuîng nãn ngám vaìo næåïc âaï âang tan 1. phaï hoíng maïy neïn .Naûp dæ gaz. + Xaî pháön loíng : Xaî træûc tiãúp loíng vãö chai. . nháûn nhiãût cuía dáöu hoaï håi. Nguyãùn Thaình Vàn 11 12 13 3 2 10 4 5 9 8 7 6 1.6.Khi âoïng gáön hãút maì aïp suáút neïn váùn væåüt âãún aïp suáút quy âënh thç âoïng laûi vaì baûp tiãúp vaìo chai gaz khaïc.Do chai gaz khi chæïa caìng nhiãöu loíng thç diãûn têch trao âäøi nhiãût cuía pháön håi caìng giaím.7.Khi sæía chæîa 1 thiãút bë naìo âoï maì khäng thãø däön gaz tæì thiãút bë naìy sang thiãút bë khaïc.Gáy hiãûn tæåüng thuyí kêch.Khi gáön âãún aïp suáút quy âënh thç chuïng ta âoïng båït van âáöu huït cuía maïy neïn phuû. taûo air ) Trang 10 .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.3/ Huït gaz : a/Muûc âêch: .nãn aïp suáút âáöu neïn seî tàng lãn. Læu yï: Bàõt buäüc phaíi coï aïp kãú âãø quan saït aïp suáút âáöu âáøy cuía maïy neïn phuû.1/ Taïc haûi : . .Laìm máút aïp suáút dáöu bäi trån (loíng vãö cacte.7/ Xæí lyï ngáûp loíng : 1. b/Thao taïc: + Xaî pháön håi: Duìng maïy neïn âãø næïn vaìo chai gaz (chai gaz seî âæûoc âàût trong thuìng chæïa næåïc âaï âang tan).

âoïng van thäng tuyãún ).Nãúu aïp máút aïp suáút dáöu hoàûc tiãúng maïy khæût nàûng thç phaíi tàõt ngay maïy neïn. .7.Thao taïc nhiãöu láön nhæ thãú âãún khi hãút loíng.vaì måí van thäng tuyãún âãø håi noïng tæì âáöu âáøy vaìo gia nhiãût vaì hoaï håi loíng vãö maïy neïn. nãn xæí lyï phaíi hãút sæïc táûp trung : a/ Ngáûp loíng nheû.cho âãún khi dáöu khäng näøi boüt næîa thç dæìng.måí van thäng tuyãún âãø hoïa håi loíng ngáûp (Nãúu muäún nhanh hån phaíi duìng mãön nhuïng næåïc noïng chuìm quanh ).7. dáöu säi boüt. Âoïng van tæì daìn bay håi vãö vaì duìng maïy neïn 2 huït håi maïy neïn 1 (Luïc naìy âaî måí van huït maïy 1 . b/ Maïy neïn bë ngáûp loíng dæìng vaì coï maïy neïn khaïc âáúu song song : Thiãút bë bay håi 1 2 Giaí sæí maïy neïn 1 hæ .3/ Thao taïc xæí lyï : ngáûp loíng laì mäüt hiãûn tæåüng ráút nguy hiãøm.màõt quan saït aïp suáút dáöu vaì làõng nghe tiãúng maïy. .Hiãûn tæåüng :nhçn qua kênh tháúy dáöu säi. Nguyãùn Thaình Vàn 1.sàôn saìn tàõt maïy.1 ngæåìi âæïng ngay taûi tuí âiãûn . Trang 11 . coï tiãúng khæût nheû . + Ngáûp loíng nàûngû : dáöu säi buìng chè tháúy bong boïng.Ngæåìi thao taïc maïy.Phæång aïn naìy coï 2 ngæåìi. maïy neïn váùn chaûy: . .2/ Biãøu hiãûn ngáûp loíng : + Ngáûp loíng nheû : baïm tuyãút khoang huït cuía maïy neïn.Âoïng ngay van huït . coï tiãúng læût khæût ráút nàûng trong maïy neïn hoàûc máút aïp suáút dáöu .maïy neïn 2 täút Maïy 1 âoïng van âáöu huït .1 ngæåìi quan saït maïy.coï bong boïng.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. 1.

.âãø xæí lyï vaì sau khi xæí lyï xong cho maïy chaûy laûi phaíi hãút sæïc cáøn tháûn . 1.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.1/ Khåíi âäüng : 1/ Nguyãn tàõc: .Phaíi giaím taíi maïy neïn træåïc khi khåíi âäüng âäüng cå âãø giaím doìng khåíi âäüng maïy neïn . -Kiãøm tra maïy neïn åí traûng thaïi bçnh thæåìng. Âãún khi aïp suáút huït khäng tàng lãn næîa thç måí nhanh hoaìn toaìn van huït .Hãû thäúng ngæng tuû hoaût âäüng räöi måïi khåíi âäüng maïy neïn . .Âãø traïnh loíng vãö maïy neïn do hiãûn tæåüng thuíy kêch thç phaíi cä láûp maïy neïn vaì daìn bay håi træåïc khi khåíi âäüng 2/ Thao taïc khåíi âäüng thuí cäng : .Måí nhåïm van âáøy.7.8/ Khåíi âäüng vaì dæìng maïy neïn : 1.nãn khi bë ngáûp loíng khàõc phuûc xong thç phaíi tçm ra nguyãn nhán gáy nãn ngáûp loíng .1 ngæåìi phaíi theo doîi aïp suáút dáöu va nghe tiãúng maïy.quaï trçnh thaïo phaíi cáøn tháûn khäng âãø loíng vàng vaìo ngæåìi. Nãúu coï loíng phaíi âoïng båït van huït laûi. räöi âäöng thåìi væìa måí van âáøy væìa âoïng van thäng tuyãún cho âãún khi van âáøy âæåüc måí hãút vaì van giaím taíi âoïng gáön hãút .Phåi dáöu âãø loíng bay hãút räöi naûp dáöu vä laûi 1. Trang 12 .8. . 3/ Hãû tæû âäüng : .Cho hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû hoaût âäüng .Giaím taíi maïy neïn bàòng caïch duìng van thäng tuyãún laì van âiãûn tæì (våïi hãû thäúng cuí) hoàûc giæî laï van huït åí traûng thaïi måí. . .Måí tæì tæì van huït.Täúi thiãøu phaíi coï 1 ngæåìi træûc åí tuí âiãûn . van huït vaì van âáøy âoïng.4 / Læu yï: Ngáûp loíng laì 1 sæû cäú ráút nguy hiãøm.Thay vç âoïng van âáøy ta dufng van 1 chiãöu. Nguyãùn Thaình Vàn c/ Maïy neïn bë ngáûp loíng phaíi dæìng chè coï 1 maïy neïn: Thaïo dáöu ra ngoaìi. Kiãøm tra aïp kãú dáöu . . kiãøm tra aïp suáút huït khäng væåüt quaï giaï trë cho pheïp vaì kiãøm tra coï loíng vãö maïy neïn khäng.Cho maïy neïn chaûy âãún khi âaût täúc âäü äøn âënh. van thäng tuyãún måí.

. .thiãút bë ngæng tuû tiãúp tuûc chaûy khoaíng 15 phuït næîa âãø ngæng tuû håi cao aïp vaì haû tháúp aïp suáút ngæng tuû 3/ Dæìng sæû cäú: Nhanh chán chaûy tàõt cáöu dao täøng.måí van thäng tuyãún . .räöi âãún maïy neïn .Maïy seî tæû âäüng dæìng hoàûc khåíi âäüng laûi (maïy seî tæû âäüng giaím taíi.8. Chè khaïc khäng cáön phaíi âoïng van âáøy nãúu tin tæåíng åí van 1 chiãöu.Âoïng van huït .Sau khi maïy neïn dæìng . 4/ Hãû tæû âäüng : . phaíicoï van 1 chiãöu åí âáöu âáøy) .Van huït váùn laì van chàûn bçnh thæåìng . .giæî åí traûng thaïi måí båíi vç thåìi gian khåíi âäüng laûi ráút nhanh . Nguyãùn Thaình Vàn .räöi âãún thiãút bë ngæng tuû 2/ Dæìng bçnh thæåìng: (Âäúi våïi hãû thuí cäng) .aïp suáút trong daìn bay håi khäng tàng lãn cao nãn khäng cáön cä láûp våïi maïy neïn  Læu yï: Duì laì hãû thäúng tæû âäüng nhæng nãúu nghè 1 thåìi gian thç khi khåíi âäüng laûi phaíi khåíi âäüng theo chãú âäü thuí cäng (traïnh aïp suáút âáöu huït tàng cao) 1. phaíi thao taïc thuí cäng nhæ trãn.Khi ngæìng maïy láu daìi vaì khåíi âäüng laûi.2/Dæìng maïy: 1/ Nguyãn tàõc : Daìn bay håi dæìng træåïc .Dæìng cáúp loíng cho daìn bay håi nhæng quaût daìn bay håi vaì maïy neïn váùn chaûy . Trang 13 .Tàõt quaût daìn bay håi räöi bàõt âáöu thao taïc dæìng maïy neïn.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.âoïng van âáøy.khoaíng 30 phuït næîa âãø huït hãút loíng trong daìn bay håi ra.

+ Do mæïc loíng trong daìn bay håi tháúp hån quy âënh  Náng mæïc loíng trong daìn bay håi lãn. Nguyãùn Thaình Vàn CAÏC HIÃÛN TÆÅÜNG BÁÚT THÆÅÌNG KHI VÁÛN HAÌNH MAÏY LAÛNH 2.Giaím nàng suáút laûnh vaì hiãûu quaí laìm laûnh.Coï khê khäng ngæng trong hãû thäúng  taïch khê khäng ngæng . 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : .2/ Aïp suáút bay håi thay âäøi báút thæåìng : 2. Trang 14 .Hãû thäúng giaíi nhiãût khäng âaím baío : næåïc laìm maït khäng âuí..Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi træåìng giaíi nhiãût + Khäng khê : do buûi .1/ Aïp suáút ngæng tuû cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : . . rãu.Mäi cháút nhiãöu chiãúm mäüt pháön diãûn têch daìn ngæng  huït båït gaz ra ngoaìi ..Nhiãût âäü cuäúi táöm neïn cao dãù xaîy ra nguy cå chaïy dáöu bäi trån. + Hãû thäúng laìm laûnh mäi træåìng khäng âaím baío : quaût gioï yãúu. sæîa quaût . + Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi træåìng laìm laûnh :  Khäng khê : baïm tuyãút  táøy tuyãút tan bàng.1/ Tháúp báút thæåìng : 1/ Taïc haûi: Giaím aïp suáút laûnh vaì hiãûu quaí laìm laûnh..huyãön phuì. + Næåïc :Baïm cao..Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vãö phêa mäi cháút (dáöu)  xaí dáöu . .  vãû sinh thiãút bë ..cáúu . quaût yãúu  chám thãm næåïc.laï cáy . næåïc chaíy yãúu  sæîa quaût. . caïu  vãû sinh + Thiãúu mäi cháút  naûp thãm mäi cháút .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh CHÆÅNG II : TS. .2. sæîa båm . sæîa båm. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Baïm báøn vãö phêa mäi cháút ( ngáûp dáöu trong daìn )  xaí dáöu . 2.raïc báøn.. buûi  vãû sinh (n/m thuäúc laï)  Næåïc : Rong.

3/ Aïp suáút dáöu thay âäøi báút thæåìng : 2.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.5) at .3. + Loîng vãö maïy hoaï håi taûo air  xæí lyï ngáûp loíng . + Trong phoìng laûnh coï phaït sinh nguäön nhiãût khaï låïn (nguäön noïng hoàûc phoìng laûn khäng âoïng kên) xæí lyï nguäön nhiãût . + Do âæåìng van häöi læu cuía båm dáöu måí låïn quaï  chènh laûi van häöi læu. 2. 2. + Maïy huït chán khäng cao quaï.) hoàûc maïy neïn chaûy åí chãú âäü giaím taíi. + Van âiãûn tæì cáúp loíng cho daìn bay håi bë chaïy  Thay van âiãûn tæì. quãn måí van. tàõc  vãû sinh phin loüc . Trang 15 . 2. + Do roì rè âæåìng thäng tuyãn giæîa âáöu âáøy vaì âáöu huït maïy neïnLaìm kên + Tàõt âáöu huït maïy neïn (báøn phin loüc.. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Do van tiãút læu måí to quaï mæïc  chènh laûi van tiãút læu . + Mæïc loíng trong daìn bay håi cao quaï mæïc  Haû mæïc loíng xuäúng ..hoàûc bë moìn  thäng tàõc vaì chènh laûi .Dãø xaîy ra ngáûp loíng.2/ Cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi: . Nguyãùn Thaình Vàn + Do phin loüc cuía van tiãút læu bë báøn tàõt  Vãû sinh phin loüc.5  2.2) at + Luïc chaûy räâa : pd = (1. taûo air  tàng aïp suáút huït hoàûc ngæìng maïy + Dáöu thiãúu.2. håí âáöu huït cuía båm  naûp thãm dáöu .2/ Tháúp báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : Khäng âuí dáöu bäi trån 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc: + Phin loüc dáöu bë báøn. dáöu säi.3. + Båm dáöu bë moìn  sæîa chæîa hoàûc thay båm + Dáöu bë máút pháøm cháút  thay dáöu måïi . Sau âoï chènh chaûy laûi bçnh thæåìng. + Do van tiãút læu chènh quaï nhoí  måí van tiãút læu .7  1.Khäng âaím baío âæåüc nhiãût âäü laìm laûnh saín pháøm .1/ Chè thë cuía aïp suáút dáöu : Aïp suáút dáöu chênh laì hiãûu giæîa aïp suáút âáöu âáøy cuía båm dáöu vaì aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn + Bçnh thæåìng : pd = (0.

3/ Cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : Tàng læåüng dáöu cuäún theo mäi cháút .4/ Dáöu bë tiãu hao quaï nhiãöu : + Xeïc màng dáöu bë moìn  thay xeïc màng .nãn thiãúu dáöu bäi trån cho maïy neïn. Trang 16 . + Xy lanh moìn  thay xy lanh + Dáöu khäng vãö âæåüc maïy ( âäúi våïi hãû thäúng frãon)  tçm nguyãn nhán khàõc phuûc + Van cao su cuía hãû giaím taíi duìng dáöu bë raïch  thay måïi .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.3.3. + Báøn tàõc åí âáöu âáøy båm dáöu  vãû sinh . Nguyãùn Thaình Vàn 2. 2. 2/ Nguyãn nhán vaì caïch khàõc phuûc : + Do âæåìng van häöi læu cuía båm dáöu måí quaï nhoí chènh laûi van häöi læu.

Thæåìng ráút låïn. .Càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc : Duìng trong maûch âäüng læûc.chè khaïc laì khäng coï càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc.Càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn : Duìng trong maûch âiãöu khiãøn.Càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí : Khi chæa coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït chuïng khäng näúi thäng våïi nhau. b/ Rå le nhiãût : Baío vãû quaï doìng trong âäüng cå. Säú láön âoïng ngàõt tháúp ráút tháúp.2 pha gáy chaïy âäüng cå.baío vãû doìng täút våïi âiãöu kiãûn choün dáy chç phuì håüp.Thæåìng nhoí hån nhiãöu so våïi càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc. Coï nuït RESET âãø quay laûi ban âáöu. 4/ Rå le thåìi gian: Coï 2 loaûi Trang 17 .1/ Khaïi niãûm : 3.1/ Caïc linh kiãûn âiãûn thæåìng gàûp trong hãû thäúng laûnh : 1/ Atomat. . âãø âiãöu khiãøn sæû cung cáúp âiãûn cho âäüng cå .Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng :Khi chæa coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït chuïng näúi thäng våïi nhau.phuì håüp våïi doìng laìm viãûc cuía âäüng cå.Cáöu dao reí tiãön hån . 3/ Rå le trung gian: Coï cáúu taûo giäúng cäng tàõc tå. .Säú láön âoïng ngàõt tháúp.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh CHÆÅNG III : TS. a/ cäng tàõc tå: Gäöm cuäün huït vaì loíi sàõt tæì coï loì xo vaì caïc càûp tiãúp âiãøm. * Phán loaûi càûp tiãúp âiãøm: coï 2 loaûi . Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng seî tråí thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi * Càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc vaì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn . nhæng bäü pháûn tiãúp xuïc täút hån (chäúng âæåüc häö quang vaì haûn chãú viãûc máút pha) & baío vãû ngàõn maûch.do tiãúp xuïc khäng täút.Væìa coï thæåìng håí vaì thæåìng âoïng.Atomat âàït tiãön hån cáöu dao.1. Nguyãùn Thaình Vàn MAÛCH ÂIÃÛN ÂIÃÖU KHIÃØN HÃÛ THÄÚNG LAÛNH 3. 2/ Khåíi âäüng tæì : cäng tàõc tå + rå le nhiãût . cáöu dao : . Muûc âêch : Bäø xung caïc càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn.âãø cung cáúp âiãûn cho âäüng cå hoaût âäüng .Nhæng dãø máút 1 pha.Coï thæåìng håí.

.Cäng tàõt : Khi taïc âäüng noï seî thay âäøi vë trê vaì giæî nguyãn traûng thaïi âoï .OFF : 3. vän kãú. TI : .Sau thåìi gian caìi âàût noï måïi taïc âäüng. boïng âeìn.nãn ta do våïi tyí lãû nhoí hån. 6/ Cáöu chç. TU.TI : Âo ampe kãú theo 1 tyí lãû naìo âoï Vç khi âo nhæîng maûch coï hiãûu âiãûn thãú hoàûc cæåìng âäü doìng âiãûn låïn seî ráút nguy hiãøm.TU: Âo vän kãú theo 1 tyí lãû naìo âoï .Khi nháún nuït seî thaình thæåìng håí.Nuït nháún: Sau khi thaí tay ra thç noï xeî vãö vë trê ban âáöu.2. Nguyãùn Thaình Vàn Rå le thåìi gian taïc âäüng ngay vaì taïc âäüng sau.Rå le thåìi gian taïc âäüng sau: Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït thç váùn chæa coï gç xaîy ra. Coï 2 loaûi nuït nháún + Nuït nháún ON : ( start ) Sæí duûng càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí . ampe kãú.Khi nháún nuït seî thaình thæåìng âoïng. 3.S.Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi.vaì giæî nguyãn traûng thaïi âoï.T F OFF (220V) (380V) ON M M1 ThM N Trang 18 .1/ Så âäö : R.Sau thåìi gian caìi âàût noï se taïc âäüng quay vãö vë trê ban âáöu.Rå le thåìi gian taïc âäüng ngay :Khi coï doìng âiãûn âi qua cuäün huït thç rå le thåìi gian seî taïc âäüng ngay laìm càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí vaì ngæåüc laûi. + Nuït nháún OFF ( stop ) Sæí duûng càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng .2/ Maûch âiãöu khiãøn ON .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. 5/ Cäng tàõt vaì nuït nháún : . .

Nguyãùn Thaình Vàn M : Cuäün huït cäng tàõc tå cáúp âiãûn M1 : Càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía cuäün huït M ThM : Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le nhiãût.âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm M1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng . 3.rå le nhiãût seî taïc âäüng laìm càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng håí  cuäün huït M máút âiãûn  âäüng cå dæìng.âäüng cå dæìng . Khi âäüng cå bë quaï doìng . Khi muäún dæìng âäüng cå thç ta nháún nuït OFF thç cuäün huït M seî máút âiãûn .duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït M khi nhaí nuït ON.2.2/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi nháún nuït ON thç càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía noï seî tråí thaình thæåìng âoïng.S.3.1/ Muûc âêch: Âaím baío hãû thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tuû phaíi hoaût âäüng træåïc thç maïy neïn måïi coï thãø hoaût âäüng âæåüc 3.T F OFF IR2 Kp P Th p KF M Th F KM P1 F1 (220V) (380V) ON IR IR1 F Th M N Trang 19 .3.3/ Maûch khåíi âäüng maïy neïn âån giaín : 3. F : Cáöu chç .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. 3.Âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm M1 vãö laûi vë trê thæåìng håí ngàõt âiãûn hoaìn toaìn cuäün huït M khi ta nhaí nuït OFF.2/ Så âäö: R. * Muûc âêch: Æu âiãøm so våïi duìn cäng tàõc K laì âäüng cå khäng khåíi âäüng tråí laûi khi coï âiãûn.Cuäün huït M coï âiãûn  âäüng cå chaûy.

Coìn nãúu aïp suáút næåïc tiãúp tuûc máút thç hãû thäúng laûnh phaíi dæìng.Nãúu cho dæìng maïy neïn thç khi khåíi âäüng laûi âäúi våïi maïy neïn låïn thç ráút phæïc taûpvaì coìn aính hæåíng âãún häü tiãu thuû laûnh phêa sau. KP .Maïy neïn khäng chaûy . vç nhiãöu khi båm váùn chaûy nhæng khäng coï næåïc Do bãø caûn næåïc .KF . Vç váûy ta phaíi thiãút kãú maûch âiãûn sao cho nãúu aïp suáút næåïc máút trong thåìi gian nháút âënh naìo âoï maì häöi phuûc laûi âæåüc thç hãû thäúng laûnh khäng coï gç xaîy ra.Âãø âaím baío an toaìn täút nháút nãn láúy tên hiãûu laì aïp suáút næåïc giaíi nhiãût . Caïc træåìng håüp trãn seî laìm hoíng thiãút bë laûnh . 3.4.âäüng cå dæìng .cuäün huït M måïi coï âiãûn  Maïy neïn chaûy.4. Tuy nhiãn coï nhiãöu træåìng håüp aïp suáút næåïc bë máút nhæng laûi häöi phuûc ngay âæåüc . 3.bët âáöu huït cuía båm .Âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm IR1 vãö laûi vë trê thæåìng håí ngàõt âiãûn hoaìn toaìn cuäün huït IR khi ta nhaí nuït OFF.Luïc naìy ta âoïng cäng tàõt KM thç cuäün huït khäng M coï âiãûn .âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm IR1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng . IR2 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng .IR2 : Caïc càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía rå le trung gian.båm bë e .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït M khi nhaí nuït ON.F1 chuyãøn tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng.váût báøn .nhæ bë e thoaïng qua hoàûc bë báøn.Âãø cung cáúp âiãûn cho maûch âiãöu khiãøn .3/ Nguyãn lyï laìm viãûc: Khi nháún nuït ON thç càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía noï seî tråí thaình thæåìng âoïng.4/ Maûch baío vãû aïp suáút næåïc : 3.bë tua . M : Maïy neïn.Båm .1/ Muûc âêch : Nãúu chè láúy tên hiãûu âiãûn cuía âäüng cå båm næåïc giaíi nhiãût thç ráút nguy hiãøm.quaût chaûy  Caïc càûp tiãúp âiãøm P1 . Khi muäún dæìng âäüng cå thç ta nháún nuït OFF thç cuäün huït IR seî máút âiãûn . P : Båm F : Quaût.KM : Caïc cäng tàõt.F coï âiãûn .Thç khi âoï ta âoïng cäng tàõt KM .Khi ta báût cäng tàõt KP vaì KF  cuäün huït P.Cuäün huït IR coï âiãûn  âäüng cå chaûy.2 Så âäö: Trang 20 . Nguyãùn Thaình Vàn IR : Cuäün huït cuía rå le trung gian IR1 . 3.3.

aïp suáút næåïc âaî coï nãn càûp tiãúp âiãøm WP seî thaình thæåìng håí . T1 : Tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le thåìi gian W : Laì cuäün huït cuía rå le trung gian.3/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõt KP thç cuäün huït P vaì cuäün huït cuía rå le thåìi gian coï âiãûn .2 at .Luïc naìy do båm næåïc âaî chaûy .thæåìng caìi âàût 15  30s.T F K KF Kp Wp F Th F KM F1 T1 T 2 (220V) (380V) P Th p W1 M Th M W N næåïc Wp : Water pressure 0.Trong thåìi gian caìi âàût nãúu aïp suáút næåïc laûi phuûc 2 T seî máút âiãûn. T1 váùn åí vë trê thæåìng âoïng nãn cuäün huït W coï âiãûn .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.Coìn nãúu aïp suáút næåïc 2 tiãúp tuûc bë máút thç rå le thåìi gian seî taïc âäüng laìm cho càûp tiãúp âiãøm T1 thaình Trang 21 .S. 3. Nguyãùn Thaình Vàn R. Trong thåìi gian hoaût âäüng nãúu aïp suáút næåïc bë máút thç WP tråí thaình thæåìng âoïng vaì cuäün huït häöi âæåüc thç T seî coï âiãûn .4.laì tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le aïp suáút T 2 : Laì cuäün huït cuía rå le thåìi gian taïc âäüng sau.7  1. hãû thäúng khäöng coï gç xaîy ra.Nãn cuäün huït T máút âiãûn .Do âáy laì rå le thåìi gian taïc âäüng sau nãn váùn chæa coï gç xaîy ra . W1 : Laì tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía rå le trung gian W.Càûp 2 tiãúp âiãøm W1 thaình thæåìng âoïng Luïc naìy nãúu âoïng KM cuäün huït M seî coï âiãûn  Maïy neïn chaûy.

2/ Âiãöu kiãûn thæûc hiãûn : âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå låïn hån âiãûn aïp læåïi mäüt cáúp. 3.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. MD. Âãø âáúu maûch  .âäüng cå âæåüc âáúu hçnh  .5.3/ Maûch âiãûn âäüng læûc : 1/ Maûch ruït goün :  R.nãn doìng khåíi âäüng cuîng giaím âi 3 láön. 3.T: Laì ba dáy pha.S.  / .5.  N : Laì dáy trung tênh  MCB: Atomat. .ngæåìi ta phaíi giaím doìng khåíi âäüng cuía âäüng cå bàòng caïc maûch  .giaím âi 3 láön . Âãø âáúu âæåüc caïc maûch trãn yãu cáöu âäüng cå phaíi coï 6 cuäün dáy (xem nhæ 2 âäüng cå nhoí trong stato) Khi khåíi âäüng chè coï 1 âäüng cå laìm viãûc . âoïng càõt dæït khoaït caïc maûch âiãûn âãø dãø cho viãûc sæía chæîa vaì baío vãû  MC. .1/ Muûc âêch : Do doìng khåíi âäüng ráút låïn so våïi doìng laìm viãûc . thç âäüng cå khi chaûy bçnh thæåìng phaíi âáúu åí maûch  .Trong thåìi gian khåíi âäüng .  . : 3.Khi âäüng cå âaût âæåüc voìng quay âënh mæïcthç chuyãøn sang âáúu maûch  .5.  M : Âäüng cå.nãn âäúi våïi âäüng cå låïn ( ≥ 11Kw ) . Nguyãùn Thaình Vàn thæåìng håí  cuäün huït W máút âiãûn  càûp tiãúp âiãøm W1 tråí vãö thæåìng håí  May neïn dæìng.  ThM : Rå le nhiãût âäü Trang 22 . Vê duû : Nãúu âiãûn aïp læåïi 110/220V thç âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå laì 220/380 V Nãúu âiãûn aïp læåïi 220/380V thç âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå laì 380/660V.5/ Maûch khåíi âäüng  .âäüng cå chaûy bçnh thæåìng 3.nãn doìng khåí âäüng giaím âi 1 næía vaì khi âäüng cå âaût tåïi voìng quay âënh mæïc.thç âäüng cå thæï 2 hoaût âäüng . MS : laì ba cäng tàõc tå.Âiãûn aïp âàût lãn mäùi cuäün dáy chè laì âiãûn aïp pha.âäüng cå chaûy bçnh thæåìng.

T.S.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. Nguyãùn Thaình Vàn R.MD coï âiãûn thçnh âäüng cå chaûy hçnh  Trang 23 .âäüng cå chaûy hçnh  .N MCB Th MC M MD MS M 2/ Maûch khai triãøn : MCB MC MD MS M 3/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Trong thåìi gian laìm viãûc MC.Sau thåìi gian caìi âàût ( âæåüc âàût voìng quay âënh mæïc) MC.MS coï âiãûn .

MC1 : Caïc càûp tiãúp âiãøm cuía caïc cuäün huït cäng tàõt tå.Do dáy laì Rå le thåìi 2 . MD1 .4/ Maûch âiãûn âiãöu khiãøn : a/ Så âäö : R. MD . b/ Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõc K thç Rå le thåìi gian gian taïc âäüng sau nãn tiãúp âiãøm T1 váùn laì thæåìng âoïng.T2 tråí thaình thæåìng âoïng.MS coï âiãûn nãn âäüng cå chaûy hçnh Y.Càûp tiãúp Trang 24 T coï âiãûn .T F K T1 MD1 T2 MS1 MC1 MD2 (220V) (380V) T 2 MC Th MD MS N MC .S. T2 váùn laì thæåìng håí.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS. T 2 : Laì cuäün huït cuía rå le thåìi gian taïc âäüng sau. MS : Caïc cuäün huït cuía cäng tàõt tå. MS1. Do T1 thæåìng âoïng nãn cuäün huït MC coï âiãûn  càûp tiãúp âiãøm MC1 tråí thaình thæåìng âoïng nãn cuäün huït MS coï âiãûn  cuäün huït MC.5.T2: Tiãúp âiãøm thæåìng âoïng vaì thæåìng håí cuía rå le thåìi gian. T1 . 3. T1 laì thæåìng håí nãn cuäün huït MC máút âiãûn laìm càûp tiãúp âiãøm MC1 thaình thæåìng håí nãn cuäün huït MS máút âiãûn . Sau thåìi gian  caìi âàût thç Rå le thåìi gian taïc âäüng tiãúp âiãøm T1 tråí thaình thæåìng håí . Nguyãùn Thaình Vàn Læu yï: Maûch âäüng læûc thiãút kãú sao cho MD vaì MS khäng âäöng thåìi coï âiãûn.MD2 .

Cho nãn ngæåìi ta khäng chè thiãút kãú âãø baío vãû cho maïy neïn dæìng.Maûch sæû cäú: 3.Noï coï 2 âáöu láúy tên hiãûu aïp suáút vaì aïp suáút taïc âäüng laì hiãûu cuía 2 aïp suáút naìy.áún nuït RESET thç hãû thäúng måïi tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc .Cuäün huït MD.rå le aïp suáút phaíi thiãút kãú sao cho maïy neïn váùn phaíi khåíi âäüng âæåüc vaì trong quaï trçnh hoaût âäüng nãúu máút aïp suáút dáöu thi maïy neïn phaíi dæìng. 3.Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.Do båm dáöu âæåüc gàõn vaìo 1 âaìu cuía truûc khuyíu maïy neïn nãn luïc maïy neïn chæa chaûy thç båm dáöu cuîng chæa chaûy . MS khäng thãø âäön thåìi coï âiãûn.MD2 nhàòm muûc âêch cho caïc cuäün huït MD. aïp suáút âáöu âáøy cuía maïy neïn quaï cao. maì phaíi thiãút kãú sao cho hãû thäúng khäng thãø tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc . Caïc càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng MS1 .2 Maûch sæû cäú : Caïc træåìng håüp sæû cäú cuía hãû thäúng laûnh thæåìng ráút nguy hiãøm nhæ máút aïp suáút dáöu bäi trån.Càûp tiãúp âiãøm MD1 tråí thaình thæåìng âoïng cuäün huït MC coï âiãûn. 3.6.3 Maûch âiãöu khiãøn : Trang 25 . .6/ Maûch baío vãû aïp suáút dáöu bäi trån . MC âiãûn nãn âäüng cå chaûy hçnh  . Sau khi tçm hiãøu vaì khàõc phuûc xong nguyãn nhán gáy ra sæû cäú .Do aïp suáút dáöu laì hiãûu aïp suáút âáöu âáøy cuía båm dáöu vaì aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn nãn rå le aïp suáút dáöu coìn âæåüc goüi rå le hiãûu aïp suáút .6.vaì phaíi baïo tênh hiãûu chuäng reo. Nguyãùn Thaình Vàn âiãøm MS1 vãö laûi vë trê thæåìng âoïng do T2 âaî thaình thæåìng âoïng  cuäün huït MD coï âiãûn . aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn quaï tháúp. .nãn chæa coï aïp suáút dáöu.máút aïp suáút næåïc giaíi nhiãût.1 Rå le aïp suáút dáöu : Khaïc våïi caïc rå le aïp suáút khaïc åí 2 âiãøm : .. Trong rå le aïp suáút dáöu coï hai loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn : + Mäüt loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn âoïng måí do tên hiãûu aïp suáút dáöu ( aïp suáút âáöu taïc âäüng ) + Mäüt loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn âoïng måí do nháûn tên hiãûu nhiãût cuía dáy may so coï trong rå le aïp suáút dáöu ( Dáy may so âãø taûo ra âäü trãø taïc âäüng do âäü trãø nhiãût ) 3.6.Âiãöu âoï âæåüc thæûc hiãûn nhåì rå le aïp suáút dáöu. âeìn saïng âãø baïo cho ngæåìi váûn haình biãút ...

+ O X Cuäün huït cuía caïc rå le trung gian . Trang 26 .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.T F X1 M1 OPx OP O M O1 OP2 X3 X2 X (220V) (380V) OP1 L K2 B Th X M N Maûch baío vãû máút aïp suáút dáöu Maûch sæû cäú + OP : laì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn láúy tên hiãûu nhiãût tæì dáy may so cuía rå le aïp suáút dáöu. + L : Âeìn . åí âáy laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng. OPx OP Bäü rå le aïp suáút dáöu . + M2 : laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng håí cuía maïy neïn. Dáy may so trong rå le aïp suáút dáöu . + B : Chuäng . + OPx : laì càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn láúy tên hiãûu aïp suáút dáöu cuía rå le aïp suáút dáöu. + RESET: Nuït nháún cuía càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng. + M Cuäün huït cuía âäüng cå maïy neïn. Nguyãùn Thaình Vàn R.S.

Trang 27 . Nguyãùn Thaình Vàn 3.OP2 thæåìng håí ).4 Nguyãn lyï laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõt K .duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït X .baïo cho ngæåìi váûn haình .X1 thaình thæåìng âoïng vaì maïy neïn coï thãø tæû khåíi âäüng tråí laûi âæåüc. 3.6.khäng coï gç xaîy ra .7 Maûch âiãöu khiãøn nhiãût âäü phoìng laûnh : 3. Càûp tiãúp âiãøm X3 thaình thæåìng âoïng nãn âeìn saïng .do X1 .sau khi ngæåìi váûn haình âaî tçm ra vaì khàõc phuûc nguyãn nhán gáy ra sæû cäú .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.X2 tæì thæåìng håí thaình thæåìng âoïng . nãúu aïp suáút dáöu laûi coï thç OPX thaình thæåìng håí  dáy may so máút âiãûn .dáy may so seî nguäüi OP1 seî vãö laûi thæåìng âoïng .chuäng reo .Nháún nuït RESET càûp tiãúp âiãøm cuía noï tæì thæåìng âoïng thaình thæåìng håí  cuäün huït X máút âiãûn .OP2 thaình thæåìng âoïng OP1 thaình thæåìng håí nãn cuäün huït O máút âiãûn .nãn càûp tiãúp âiãøm O1 vãö laûi thæåìng håí  cuäün huït M máút âiãûn  Maïy neïn dæìng. Dáy may so máút âiãûn  Maïy neïn chaûy bçnh thæåìng . 2/ Maïy neïn cäng suáút væìa vaì nhoí : Khi phoìng laûnh âuí taíi thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng ngæìng cáúp loíng vaìo daìn bay håi (âoïng van âiãûn tæì cáúp loíng tiãút læu ) vaì âäöng thåìi taïc âäüng giaím taíi maïy neïn. * Maûch sæû cäú: OP2 laì thæåìng âoïng nãn cuäün huït X coï âiãûn .Tuy nhiãn .Coìn nãúu aïp suáút dáöu maì máút thç nhiãût do dáy may so taïc âäüng laìm cho càûp tiãúp âiãøm OP1 thaình thæåìng håí .OP1 laì càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng nãn cuäün huït O coï âiãûn  O1 thaình thæåìng âoïng  dáy may so coï âiãûn .Cäng tàõc K2 âãø ngàõt chuäng . Trong quaï trçnh maïy neïn hoaût âäüng .7. X1 thaình thæåìng håí âaím baío maïy neïn khäng thãø tæû khåíi âäüng laûi âæåüc (Vç khi maïy neïn nghè .dáy may so chæa âuí noïng thç aïp dáöu âaî coï do maïy neïn âaî chaûy nãn OPX thaình thæåìng håí.nãúu aïp suáút dáöu máút thç OPX vãö laûi thæåìng âoïng  dáy may so coï âiãûn trong thåìi gian dáy may so âuí noïng .1 Maïy neïn chaûy cho 1 phoìng laûnh : 1/ Maïy neïn cäng suáút nhoí : Taïc âäüng dæìng maïy neïn : Nhiãût âäü phoìng laûnh âaût tåïi giaï trë naìo âoï thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng dæìng maïy neïn vaì khi nhiãût âäü phoìng tàng lãn 1 giaï trë naìo âoï thç rå le nhiãût âäü seî taïc âäüng khåíi âäüng maïy neïn.

trong træåìng håüp taíi quaï êt thç khi âoï rå le aïp suáút huït seî taïc âäüng ngæìng maïy neïn âãø baío vãû maïy neïn. âãø thiãút kãú khäng cáön caïc phoìng laûnh âaût nhiãût âäü yãu cáöu måïi giaím taíi maïy neïn .Khi nhiãût âäü caïc phoìng laûnh khaïc âaût âæåüc nhiãût âäü yãu cáöu thç maïy neïn måïi giaím taíi âæåüc vaì rå le aïp huït seî baío vãû maïy neïn.maì maïy neïn seî âæåüc giaím taíi theo tên hiãûu cuía aïp suáút huït .Coìn maïy neïn khäng coï baío vãû aïp suáút tháúp.7. 3.Coìn nãúu muäún dæìng luän thç phaíi thãm 1 rå le aïp suáút huït thæï 2 Trang 28 . Nguyãùn Thaình Vàn Nãúu aïp suáút váùn tiãúp tuûc tháúp xuäúng .Giaïo Trçnh Chuyãn âãö laûnh TS.2 Mäüt maïy neïn chaûy cho nhiãöu phoìng laûnh : Khi nhiãût âäü 1 phoìng laûnh âaût yãu cáöu thç rå le nhiãût âäü cuía phoìng âoï seî taïc âäüng ngæìng cáúp loíng cho phoìng âoï. * Caïch âàûc biãût Tuìy theo yãu cáöu cäng nghãû vaì tiãút kiãûm âiãûn. Nhæng maïy neïn váùn hoaût âäüng bçnh thæåìng .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful