KHONG CO THAN THO~I

TAc GIA BAN IN NGAy PHAT HAr\JH NGAy LEE MYUNG-BAK

10. 10. 2009 10. 10. 2009
HQI HUU NGH! HAN -VI~T

NOI PHft.T HANH

#301

Hanavill,

681-26
Seoul

Yeoksam-dollg, Korea

135-080, Tel. 82-2-2051-2153
Gangnam-gu,

Fax. 82-2-2051-2238
E-mail. kovifa@kovifa.or.kl'

CH!U TRAcH D!CH GIA BAN QUYEN

NHI~fv1 XUAT BAN

CHOi YOUNG JOO CHO J;'l,E HYUN LEE MYU~jG-BAI-<

1995

TONGrnONG
f)~t;fI~ANDAN QUOC ..

LEEMYUNG-BAK
Ly
·.9

HCHHOO NGHI RAN-VIET
•.. --". -< - -. '. ',.'. -.,.'" ~.;;__ \._:. __ ~ .. _,

0

'-

,

Lal-~f)A1J~SACH '-

. ~-...~~~~Xin-chao~cac-quyvi-;-Quy~n-sach-naY'gi6'ihi~u-nhf:mg-sliy-nglir.c t
xufti ban lftn dftu van nam 1995, bay va cUQcddi cua toi da dtt<Jc gid l?i dtt<Jcxuftt ban b~ng ti€ng Vi~t lam toi co m~t cam giac ·th~tm6'i me. Han Qu6c va Vi~t Nam sau khi thi€t l~p quan h~ ngo?i giao tttcing nam 1992, da phartii~n m.Q1: cach nhay vQtiren cd s&s1;f d6ng cua hai ntt&cv~ lich sIr va van hoa. So v6'i thdi di~m thi€t

l~p quan h~ ngo?i giao, quy mo m~u dich tang 20 lftn, khoang 1100doanh nghi~p cua chung toi dang dftu ttt Vi~t Nam va co
CJ

khoang'vai chlJc nghln ngttdi lao dQng Vi~t Nam dang lam vi~c t?i Han Qu6c. G§n day, mQt nam khoang 500 nghln ngttChHan Qu6c va Vi~t Nam tham vi€ng Hinnhau, va toi dl1<Jc bi€t r~ng phim anhcua Han Qu6c rftt dU'<Jc hi~u ngttdi Vi~t Nam yeu n s1;f da m€n. v &1 giao lttu gifranhan dan hai nU'&c lam chb' s\f hi~u bih them sail s~c hdn va quan-h~ gifra hai m.t6'cthem gftngui hdn. Toi da vi€ng tham Ha NQi vao nam 2005, luc toi la thi tnlCJng thanh ph6 Seoul, toi da co ftn tU'<Jng s~c v~ hlnh anh Vi~t sau Nam d?t dU'<Jc\f tang trttCJngkinh t€ m~u m\fc mang tin Ii th€ s gidi thong qua chinh sach cai cach 'd6i m&i' aftt nttdc. Sau do, toi da ky k€t ban ghi nh& h6 tr<Jphat tri~n d\f an song H6ng. V&ikinh nghi~m khai thac song Han cua Han Qu6c chung t6i da co th~ dong gop vao vi~c duy td moi trU'dngva tri thuy song H6ng. Hdn nffa, thong qua vi~c truy~n thlJ d6i m&i h~ th6ng giab thong cua thanh ph6 Seoul va dich V\l h?mh chinh nhtt

thong tin di~n tlr cho Ha nQi, toi earn thfty hai long vi c6 th€ d6ng g6p lam ding ti~n nghi va phuc l<Jicho ngU'Cfi an Ha NQi. d Toi dang c6 g~ng nhi~u d€ tang cU'Cfng h<Jp tac gifra cac nU'dc di~u d6, chau A sau khi nh~m chlic T6ng Th6ng. £>€ lam dU'<Jc toi dii tuyen b6 khai ni~m ngo?i giao chau A mdi va tang CU'Cfng SlJ h<Jp tac va giao IU'Uvdi cac nU'dc ASEAN. Trong s6 d6, Vi~t N am Ia mQt trong nhfrng nU'dc ma toi quan tarn d~c bi~t va toi nghi r~ng sau nay chung ta se c6 nhi~u cd hQi giao h.1'U h<Jp va tac vdi nhau. £>~c bi~t, thang 5 nam 2009 vtta qua, toi dii g~p Thu TU'dng Nguy~n Tftn Dung nhan chuy~n tham Han Qu6c cua ngai, chung toi dii chia se nhfrng y ki~n sau s~c v~ phU'dng an h<Jp tac va nhfrng vftn d~ quan tarn gifra hai nU'dc. Toi nghi dng vdi kinh nghi~m phat tri€n kinh t~ cua Han Qu6c se la hinh mftu t6t cho Vi~t Nam- mQt dftt nU'dc c6 kinh nghi~m lich Slr tU'dng tlJ va dang lam vi~c h~t mlnh vi ngay mai t6t dt;p hdn, toi nghi r~ng van h6a, lich Slr va ni~m tlJ hao cao ea cua nhan clan Vi~t Nam cung se la bai hQc hfru ich cho chung toi. Hai nU'dc chung ta c6 rftt nhi~u linh vlJc dn h<Jp tac va thong qua d6 toi ch~c ch~n r~ng· c6 th€ d6ng g6p vao slJ thinh vU'<Jng chung cua hai nU'dc. So vdi khi quy€n sach dU'<Jc xuftt ban lftn dftu thi dii c6 nhi~u thay d6i. Theo th(ji d?i thi dii qua th~ ky 20 va dii mO ra th~ ky 21. NhU'ng cho du th(ji gian c6 troi qua di nfra thi vftn c6 mQt di~u khong d6i thay. £>6 chinh la dlic tin cua toi d6i vdi cUQc s6ng la 'khong c6 thftn tho?i.'

j,'

Tit nh6cho d~n khi kh thuc d:;1i Qc, toi luon luon phai ch6ng h chQi v&is\f ngheo kh6 cua minh. Sau khi vao lam d 'Hyundai', tit nhfrng nam 1960 d~n nhfrng nam 80, hang ngay toi da s6ng ..v&i.toan bQ sUc I\fCcua minh, v&i trQng tam cua hi~n tn.rdng lich slf d~ kinh t~ Han Qu6c tang tntdng t6c dQ.Tit nhan vien m&i vao d~n nha di~u hanh t6i cao, r6i trai qua chuc V\l d:;1i bi~u qu6c hQi, thi tntdng thanh ph6 Seoul va bay gid la T6ng Th6ng cua D:;1i an Dan Qu6c. H MQi nglfdi gQi toi la 'nhan v~t chfnh cua cau chuy~n thftn tho:;1i.'Nhlfng suy cho cung, di~u do khong phai la thftn tho:;1i. Do la 'qua trinh cua s\f toi luy~n' s6ng illQt cach trung th\fC !ltng ngay titng ngay khong mftt dung khf va If&cmd. Chi co mQt 'cuQc s6ng n6 lljc' dftu tranh khong ngitng va khong tit b6 vi thftt b:;1i a duc tin khong bi lung lay. Toi mong dng quy~n v sach nay se giup df1mQt phftn nh6 nao, them vao dung khf va hy vQng cho tftt nhfrng ai dang vftt va vi ganh n~ng cUQcs6ng va nhfrng nglfdi tn~ tu6i dang suy nghi mQt cach dung dan v~ , cUQcsong. Hoo nfra toi cung mu6n cho cac dQc gia Vi~t Nam bi~t nhfrng

d

ky l\lc quan trQng cua lich slf hi~n d:;1i an Qu6c xuyen su6t H trong quy~n s3ch. Toi mong dng day la cd hQi d~ cac quy vi hi~u sau hoo v~ Han Qu6c. Quan h~ qu6c t~ d th~ ky 21 khong chi mlfu cftu tinh c:;1nh tranh gifta cac qu6c gia. Cang ngay chung ta co nhi~u di~u phai d6i pho mang tinh cQngd6ng, vdi khung b6, va s\f thay d6i khf

h~u VI s\f thinh vligng va cling dm t~i cua nhan lo~i. f)~c bi~t, Han Qu6c va Vi~t Narn phai hgp tac ch~t che hd'n VI hoa blnh va thinh vli<Jngcua chau A. v criy nghia nhli th~ toi rnong dng quy~n sach nay se giup nhan dan Han Qu6c va Vi~t Nam gftn gui nhau hd'n va hi~u nhau sau hd'n, cling rnd ra 'thdi d~i hgp tac giao lliUrncri.' Cu6i cling, toi xin chan thanh earn d'n nhi~u nglidi da giup dcrt6i xuftt ban quy~n sach nay. f)~c bi~t, toi chuy~n Idi carn d'n d~n giao sli Cho Jae Hyun, nglidi chiu trach nhi~rn dich quy~n sach nay va Choi Young Joo, chu tich HQi Hftu Nghi Han -Vi~t da chiu trach nhi~rn xuftt ban quy~n sach nay. Thang 9. 2009

Lee Myung-bak

Ml)C Ll)C
LCYIDAusAcH
4

Chuang 1 L Y DO RCYIEO HYUNDAI QUYET DJNH SEOGWIPO

13
15 18
22

nl

THONG DI~P SAU CUNG CUA CHU TJCH DANH DV CONG TY c6 PHA sAN THI Tal GONG TIEU BA LAN KHUYEN CAN LOGIC TINH Hu6NG VE NGHIA L Y NHI~M V"{)CUOI CUNG TAl HYUNDAI KHONG NH~N DUQC BAT CD cAI GI CHUNG TA HAY CUNG LAM VI~C val NHAU

25
28 32

33 35

ChucJng 2 NGUGr THA Y CVA Tor CHINH LA IvI~ Tor vA ST)"

39 41
46

NGHEOKHO
PHANDolRAsTJTH~TGUAB6 TIENG MAy BAYX~C x~C vAo BUOI sANG MUA HE THANGBEc6cANHTAYDAI NEU NH~N THDC AN THI BJ MANG DAy BIET CHUA cuOc DOl CO v Ao HQC cAp 3 THANG BE DOl MU RaM v Ao MUA DONG Rm KHOI NHA vA cAu NGUY~N TV NGOI LANG CANH CHAN Ntn DEN THaN NHA G6 ITAEWON , " NGUCJITHA Y TU VAN a NHA SACH cD CHEONGGAECHEON cAI THANG NAy val THAN HINH NHU THE NAy TRONG QuAN DOl KHONG TIEP NH~N cuOc THU THAcH CUA THANG NHA QUE cAM DAu cuOc BlEU TINH 3-6 TRAI GIAM SEODAEMUN THAY DOl cuOc DOl TOI aI, M~ aI '15 81 8'1 93

48 50 54 5'1 58
62 6'1

11

2 _'

j\,T 1 ~~

r~' j

'i.

7'(-[:(' ,/ 1.1;~'---{

OC / ./

DUNG BAO GIO NGAN CAN TOI VAo LAM VI~C TOI NGHI RANG xA Y D1jNG LA SANG Tft...O

a CONG TY

101
1071 112

MOT TRAN GIUA GIAM DOC CONG TRUONG THAM NIEN vA MOT NHAN VIEN TRE Mal S1j KI~N CAI KET sA.T D1jNG TIEN

a THAI LAN

115 122 129

NEU yAy THI MAy DA AN CHAN MOT MINH? HAY TRANG DIEM VAo BAN DEM CHI THT CVA CHEONGWADAE (DINH TONG TH6NG) VI BANG XE VI DAT PHU NHAN DUQC?

135 140

a CHEONGWOONDONG

CONG TY LON NHU CHUNG TA THI LAM SAO BUON BAN NHA 143

"

,
149
151

ChU'Gng 4 IVH)T TONG GIAM DOC BA MUGI LAM TUGr

U, CU KHOC CHO THOAI MAl ANH GIU CHUC TONG GIAM D6c DI Cft...NH TRANH

154
160

CON TRAI CUA CHU TTCH vA TONG GIAM D6c LAM CONG AN 1671 LUONG LAN SONG CHUNG CU HYUNDAI

a APGUJEONGDONG

1710 1713 1719

VET THUONG vA , DAo NGUQC" s1j cuOc GAp GO CUOI CONG VOl TONG THONG PARK JEONG HEE

ChtfGng 5 KE M~NH KHONG BAG

GIG VONG VO

183

HA HA, THAT LA NGUOI KHOKHAN, PHUC Tft...P NHUNGGIQT NUaC MAT MAu THE L1jC QUAN DOl Mal vA CHU TTCH HI~P HOI LIEN HI~P KINH TE ToAN Qu6c

185
190 199

S1j THAT Bft...ITHE THAM CUA DAu THAu TRANG THIET BT 204 CHUA LNG cuOc CHIEN TRANH TOAN DI~N NHA MAy DI~N NGUYEN TU 2071 YEONGGWANG

Chlfdng 6 VUON RA TI-IJ3 GIG! THI.. TRUONG WAHAB vA TAc CHIEN D6 BO vAo IRAQ
A ;""" ~
'> _

217

219 225 229

NH~N SV TIEP DON AN CAN CUA NHUNG ANH EM CHINH PHU cAcH M~NG PONY PICKUP CUA IRAQ

sv BO CH~ Y CUA BAGDAD
14 GIOCHIEN TRANH

233
236 240 24't 251 254 256

THU TUCmG MAHATHIR, BAu V!T CUA MALAYSIA cAI MONG CUA THU TUCmG CO TO HaN KHONG? cuOc DANH NHAU GIUA MARCOS vA IMELDA MOT Lm HUA CUA 20 NAM NHUNG NGUm KHONG THE QUEN

Chlfdng

t HAY

SUY NGHI NHU TONG GrAM DOC vA

26]
263 266 268
2tO

HAY CHA Y NHU TRUONG PHONG NOI CHUY~N val TU cAcH LA NGUm DI TRUaC CO THAM NIEN TRONG CUQC SONG NGUOI PHAI NHAN LUONG TRUaC DOl TUQ'NG C~NH TRANH LA CHU DOANH NGHI~P CHUC VTJvA QUYEN UY T6NG GIAM DOC CHUNG TA VAo BAN DEM CUNG KHONG NGU CHANG? DIEU CHINH TINH cAcH PHU HQP val CONG VI~C Bu6N PHIEN vi cAp TREN HAY NAM BAT CONG VI~C vA THm GIAN THU BAy CUNG MAc DO VEST DAu TRANH val B~NH VIEM GAN MAN TINH

2t1

2t3
2t5 2t6 2t8 2t9

CHU T~CH LEE CONG c6 GIA J)INH Cl-I1J? HOA H!U CUA NGHIA TRANG CHUNG
ChrfcYng 8

287

289 292 294 297 300 303 305

LEE MYUNG-BAK SONG Val VC)LE c6 GAl TRONG PHIM MAc cAM TVTI vi GUONG MAT xAu BI QUYET CUA CHA TV NGAY MAl CON KH6NG DI XE CUA BAN DO NUA cACH KIEM TIEN vA CACH TIEU TIEN

Chu'cYng 9 c6 MOT TUONG LAI CHO PHUONG RAe DI TIM THE GIOl MOl

311

313
316

NHIN THAy TIA HY VQNG VONG BAc CVC DUC)CTAN RA BCn VODKA KHI THIEN NHIEN CUA SIBERIA DEN HAN QUOC TIM DUONG ME CUNG GOOCBACHOP MANH DAT XUAT PHAT CUA THaI DAI GOGURYO Mal, VUNG DUYEN HAl SIBERIA MO CUA BAc HAN THI MOl MO RA THE KY 21

320 325 332 340 342

THA Y La! KET NHIN LAI T61 QUA TH~ GIOl KHAc

348 348

LYDO .••.....
I I

"

ROIBO

?

HYUNDAI
lei eta tam \ii¢c khong; bi~t m¢t moi d cong t~ H~undai, tam \ii¢c roi t~i tam \ii¢c. lei luon thtml cam on \ii toi co th~ tam \ii¢c h~t slic minh trong \iai tro nong cot, gillp cho H~undai etiten ttt m9t doanh nghi¢p \iiCa\ia nho chlCa co ti~ng tam trd thanh m9t doanh nghi¢p hang et~u th~ gioi, gillp cho S\Ctang tnCdng n~n kinh t~ etat mCoc \ioi thu nh~p binh quf\1let~u nglCoi tllC et~u duoi 100 etota tang ten 8 nghin etota.

Ngay 31 thang 12 nam 1991, toi da cling gia dlnh d~n d~lOJeju du lich. Day la chuy~n du lich dftu tien ma toi dll<JCdi cling v<1iV<Jva 4 nglldi con cua toi. T§t ca mQi nglldi ai n§y ciing d~u cam th§y vui ve trong chuy~n di. Th~ nhllng, rieng toi da khong th~ hoa chung ni~m vui do cling gia dlnh, trong cai §m cung ma b§y lau nay gia dlnh toi m<1ico dip quay quftn. Chi mQt ngay nfta troi qua, bll<1cvao nam m<1i,toi se phai dlla ra mQt quy~t dinh trQng d~i cua cUQcddi. Do 'la vi~c toi co nen rdi khoi Huyndai hay khong? Day dung la mQt nga re cua cUQc ddi toi. Bo l~i sau lllng nhftng phi~n mUQn cua tu6i 50 sau mQt ngay nfta, toi nhln v~ trll<1c bi~n Seogwipo. Mlia dong, bi~n phia nam th~t rQng thenh thang. Chan trdi da khong con n~m ngay trll<1cm~t. Toi earn nh~n dll<JCslJ thenh thang do dang n~m d phia trll<1chem la qua khtf d6i v<1imlnh. Tuy nhien, Tri Thien M~nh l~i ph\f thuQc vao mtfc dQ am tlldng cua con nglldi d6i v<1iqua khtf. Khong hi~u ra qua khtf thl se khong dQc dll<JC'thien m~nh' th§u dao. Toi nhln len phia trll<1C,nh<1l~i quang ddi 50 nam troi qua va suy ngftm v~ thien m~nh da dll<JC ban cho mlnh. Th~t slJ da tll1au r6i toi m<1idll<JCdtfng mQt mlnh trll<1cbi~n th~ nay. Gifta toi va bi~n da co mQt duyen rdi.
n<J

khong th~ tach

Toi sinh ra t~i Nh~t. Sau ngay t6 qu6c dll<JCgiai phong, tren con dlldng tim v~ que hllcJng cling v<1ib6 m~ va 6 anh em toi, chi~c thuy~n cua chung toi da bi danh chlm ngoai dao Tsushima va lOan bQ s6 ti~n gianh d\fm dll<JCd Nh~t b§y lau da bi troi m§t xu6ng bi~n. Tuy may m~n dll<Jc s6ng sot nhlfng trong Iftn trd v~ que hllemg cung hai ban tay tdng gia dlnh toi

dil dl1'<Jc hao don b~ng mQt cai ngheo nghi~t ngil sau do. c Cai ngheo v~n c(r deo dudi gia dlnh toi sau cUQc chi~n. Khi cac anh trai va ca b6 m~ d~u dil len kinh thanh (Seoul) thl toi va d(ra em gai toi dil phai t11nuoi mlnh an hQc fj dl1'Cri ue, phfa q trl1'dc bi~n Pohang ndi anh em chung toi phai t11ki~m an titng bfta v~n xanh bi~c mQt each vo tlnh. Chuy~n nha len kinh thanh, vao hQc d~i hQc, tham gia phong trao sinh vien, s6ng trong tr~i giam, m~ qua dCti,vao lam vi~c fj Hyundai do chfnh la nhftng khoang thCti gian ma toi dil trl1'<mg thanh trong mQt gia dlnh co hoan canh ngheo kho tri~n mien. Trong khoang th<1igian 2'1 nam toi lam vi~c cho Hyundar, toi dil dl1'<Jc thang ch(rc tit giam d6c di~u hanh fj tudi 20, d~n tdng giam d6c fj tudi 30 va chu tich fj tudi 40. MQi ngl1'<1i gQi toi la dil 'nhan v~t chfnh trong cau chuy~n thftn tho~i.' Tuy nhien, cau chuy~n thftn tho~i ma mQi ngl1'Ctithl1'<1nghay d~n chi dd'n gian la cau chuy~n thftn tho~i cua nhftng ngl1'<1i ngoai cuQc. Con d6i vdi ngl1'<1irong cUQc nhl1' toi thl dil phai t dl1'd'ng dftu vdi mQt hi~n thlJC vo cam dl1'<Jcbao quanh bfji nhffng thtt thach va vo s6 nguy cd' luon rlnh r~p ben trong l~n ben ngoai. Toi dil khong llii bl1'dc va v~n ch~p nh~n d6i di~n trl1'dc nhffng nguy cd' va thtt thach do. Co Ie mQi ngl1'Ctidil gQi s(rc m~nh dQt pha nay cua toi chfnh la cau chuy~n thftn tho~i nhl1' v~y. Budi sang ngay horn sau, vao 1 thang 1 nam 1992, toi dil mQt mlnh d~o bl1'dc tren bili bi~n Seogwipo khi toi vita bl1'dc sang tudi 50. 23 nam trl1'<mgthanh, 2'1 nam thtt thach va 25 nam sau ngay r<1ikhai Hyundai con dl1'<1ng a toi se phai di dl1'<1ng m nhl1' dil dl1'<Jc dinh san.

a Hyundai,

toi dil lam vi~c khong bi~t m~t maio M6i ngay lam

vi~c r6i l~i lam vi~c. Toi dil co cd' hQi di d~n nhi~u nd'i d~ dl1'<Jc lam vi~c tren th~ gidi, tit khu ritng r~m xfch d~o d~n sa m~c cat

n6ng va mi~n Siberia l:;mhgia. T6i da lu6n la mQt ngU'oidung d vi trf tr\l CQttrong cac giai do~mthang td.m cua Hyundai, khi khdi dfm cua n6 chi la mQt doanh nghi~p v6 danh r6i trd thanh mQt t~p doan Wn va c6 ti~ng yang tren th~ gidi. Khi mUc thu nh~p binh quan d~u ngU'oicua ngU'oidan Han Qu6c chi dU'di 100 d6 la tang len thanh 8.000 d6 la, t6i cling da c6 m~t d d6. Khi Huyndai va n~n kinh t~ cua d~t nU'dcbU'dcsang giai do~n phat tri~n vdi t6c dQ nhanh nhU'chU'a!ling c6 ti~n l~ thi t6i da th~m earn <inv6 h~n bdi t6i da lam vi~c hh sUc minh cho slJ' tang trU'dng~y cua d~t nU'dc. Ba xa t6i vftn dang d6i bU'dctheo sau cach t6i chitng vai bU'dc tlJ'bao gio. C6 Ie ba dang c6 chu tam xem t6i nghi ng<Jigi. l~nh len lam t&ng giam d6c. cai Nam 19'1'1, b~t ngO t6i dU'<Jc

a

tu&i 36 khi d6 t6i da phai nghi ng<Jinhi~u, kh6ng bi~t minh c6 th~ lam tron dU'<Jcrach nhi~m trong vai tro cua ngU'oit&ng t giam d6c hay kh6ng. Kh6ng bi~t minh c6 nen ti~p nh~n vi tri d6 kh6ng. Nhi~u ph6ng vien cua cac to bao da keo d~n t~n nha t6i. Luc d6 la khming thoi gian ma t6i va ba xa mdi vita d~t chan trd l~i que hU'dngl~n d~u tien sau bao nhieu nam c6ng tac xa nha. Nhin v~ b~n eang Youngil vdi Ian nU'dcxanh th~m, t6i da b~t d~u tlJ'l~y l~i tinh th~n. T6i th~m nghi 'minh kh6ng nen di ngU'<Jc~i vdi s6 m~nh, di hay d gi thi minh cling kh6ng nen l lam t&nggiam d6c chi mang tinh hinh thuc.' 15 nam da tr6i qua. Khi t6i n6i 'loi chao nam mdi d tu&i 50' d~n ba xa thi t6i da earn th~y trong long c6 mQt di~u gi d6 th~t kh6 xlt. T6i phai thu x~p m6i quan h~ cua t6i vdi Hyundai. Khi nghe t6i n6i la phai dU'ara quy~t dinh sau cling d6i vdi c6ng ty trU'dckhi rdi khoi Seogwuipo, ba xa t6i da h~ giQng. "Anh hay cU lam theo y cua minh. N~u nhU' d6 la mQt quy~t dinh cua ni~m tin thi anh cU m~nh d~n len. MQi ngU'ditrong gia dinh se tin tU'dngva cling lam theo quy~t dinh d6."
LY DO ROt EO HYuNDAi 17

Toi da rCri. h6i Seogwipo khi binh minh b~t d~u tren bi~n. k Ch~c dng Hyundai cho du khong c6 toi. yeu m~n cua toi se khong ngitng di len

THONG BIEP SAD CUNG CVA ) .. CHU TtCH DANH D1j
Sang ngay 3 thang 1 nam 1992, mQt ngay sau khi toi trd v~ tit Seogwipo. Toi da d~n van phong lam vi~c cua toi t1;litr\l sd chfnh cua Hyudai d Gyedong. Ngay cu6i cung ma toi lam vi~c d Hyundai cung dung vao ngay c6ng ty t6 chttc L~ mitng nam m&., ngay d~u tien b~t d~u cong vi~c cua mQt nam. T1;liphong hQi nghi, nhi~u t6ng giam d6c cac cong ty trong t~p doan cung d~u da c6 m~t d dfty. Chu tich t~p doan Jeong Se Yeong da ng6i vao vi tri trung tam d hang gh~ d~u, ben trai la toi va Lee Hyeon Tae, ben phai la Lee Chun Rim va Jeong Mong Gu. Cac t6ng giam d6c da l~n h.r<;1t ng6i vao tu~n ttJ thanh hai hang ti~p theo. Khong khf phong hQi ngh! da trd nen nao nhi~t cung vdi nhftng ICri. chuc t\lng d~u nam gifta mQi ngU'di. Giffa luc d6 thi chu tich danh dtJ Jeong Ju Yeong bU'dc vao nhU'ng vdi trang ph\lc tren ngU'di trong hdi l~ m~t. Ong xuftt hi~n vdi bQ ao gi6 tren ngU'di cung vdi doi giay th~ thao. H~ng ngay ong v~n thU'dng m~c trang ph\lc nhU' v~y va di bQ tlf nha d Chungwoondong d~n cong ty sau d6 thay qu~n ao va b~t d~u cong vi~c. Horn nay la ngay Hyundai t6 chttc l~ mifng nam mdi c6 cae vi khach mdi la cac t6ng giam d6c cua cac cong ty trong t~p doan nhU'ng ong l~i d~n th~ng phong hQi ngh! vdi trang ph\lc nhU' thU'dng l~ nhU' th~. MQt stJ pha l~ chU'a c6 ti~n l~. Ong chu tich danh dtJ da ng6i vao chi~c gh~ ma chu t!ch Jeong Se Yeong vita vQi yang x~p cho v&i ve m~t nghiem ngh!.

I ,.

I

Khong mQt ldi chao h6i, ong b~t d~u len ti~ng. "K~ tit horn nay toi va chu tich Lee Myung-bak, cling vCri ho p t6ng giam d6c Lee Nae Heun se quy~t dinh nght vi~c &c6ng ty d~ tham gia VaG chfnh tni'dng" Noi vita dill ldi, ong da dung d~y bl1'ckth~ng ra kh6i phong nhl1'hIe ong d~n. Ca hQi tnl'dng d~u im l~ng. MQi ngtfdi khong ai noi diu nao trong khoang 5 philt. MQt hit sau thl chu tich Jeong Se Yeong mc1ingl1'<Jngngling pha tan s1;firn l~ng va nhanh chong cho bu5i l~ k~t thuc. Cac t6ng giarn d6c da rdi kh6i phong hQi nghi va cling nhau di v~ Trung tam huftn luy~n Mabukni d~ d1;fcUQchQp. Day la cUQC hQp chung di~n ra theo thong l~ hang nam m6i khi l~ mitng nam mc1ik~t thuc. Toi da khong di theo xe buyt cling mQi ngli'di d~n do. Thay VaGdo, toi da ghe sang phong cua chu tichdanh d1;f eong Ju Yeong. Khi toi bU'<1c aGthl ong con J V dang trftm tU'mQt mlnh tren gh~. "Toi xin 16ila da khong giilp gl dU'<Jcho ngai trong thdi gian c qua. Toi xin chao tit bi~t ngai &day. TrU'<1c ra v~ toi da noi cho chu tich Jeong bi~t v~ y dinh khi cua toi. Tuy nhien, d6i·v<1itoi thl mQt ldi nh~c nh& la qua duo Toi da noi r6 quy~t dinh cua toi trU'<1c thong di~p sau cling cua chu tich Jeong danh cho toicu6i nam vita qua.Chu tich Jeong titng chu§n bi mQt k~ ho~ch thi~u can nh~c khi d1;fdinh sang l~p ra mQt chfnh Bang m<1i aGdftu nam 1992, va di~u ma ong V nh~c nh& trong ngay horn nay, theo nhU' toi suy doan, do la vi~c ong se sIt d\lng quy~n h~n theo y mlnh v<1itU'each la chu doanh nghi~p va ong khong mu6n toi tach bi~t hoan toan v<1i Hyundai cho dli toi co tham gia hay khong tham gia VaGvi~c sang l~p chfnh Dang m<1i. Dola cach hanh xIt co tfnh chftt ap bac mQt chi~u mu6n d6n ep toi VaGchan tU'dng. Toi chU'atitng chiu khu~t ph\lc trU'<1c
L~·DO RuI BO HYtH'\iDfJ 19

_~9t sltc m~m4na~ cltep ep to~n!!l! v~y. Toi da n6i ro quy~t dinh cua rninh 1a se rai kh6i Hyundai, trong hIe toi dang dinh blt'&cra ngoai thi chu tich Jeong da dttng d~y va 1en ti~ng.. "Chung ta hay g~p l~i nhau sau vai horn nfra."

"E~l1sesuy-ng h~1 ." --- -~ 1 ~1.

-- - -~

Vi~c toi tra 1ai dng se suy nghi l~i tltc 1a c3.ch toi mu6n tit ch6i dtft khoat. Khi trao d<3iv~' nhftng vi~c c6 lien quan d~n doanh nghi~p va chu doanh ng1?-i~p, 1a~glt'ai_ toi chlt'a t~ng rnQt 1ftntra 1Mmd h6 dng 'toi se suy nghi l~i.' D6 1adiu tra 1ai dang ra khong 'n_~_n Khi t§i yita k4ep cli'apl1.ongch..utich va blt&~ c6. fa ngoai, chlnh khoanh kh~c ~y la 1uc toi cam nh~n dlt'<;fC rnQt di~u r~ng m6i day g~n b6 bUQcch~t toi v&iHyundai trong 2'1 nam dang dftn dftn bi thao rM. Toi da tr<~xu6ng phong lam vi~c. Day 1a ngay cu6i cung rna toi dlt'<;fc g6i trong can phong cua minh t~i Hyundai. T~t ca n cac t<3nggiam d6c va giam d6c di~u hanh da sang ben Trung tam hu~n 1uy~n, co Ie chi con l~i mQt minh toi & t~i tr\l s& chlnh trong 1uc nay. N6i tr6ng v~ng va co ddn dang t6a ra kh~p can phong. Ch~c ch~n se khong co mQt nha di~u hanh chuyen mon nao c6 th~ n6i 1ai tit bi~t v&ingtiai chu doanh nghi~p nhlt' cach cua toi. Da s6 hQ se phai tuan theo m~nh l~nh cua ong chu ma hQ titng ton sung. Tuy nhien, toi phai rai kh6i Hyundai. Toi da khong mQt chut nghi nga hay h6i h~n gi v~ quy~t dinh cua minh d6i v&ivi~c khong tham gia vaG Dang qu6c dan sau d6. Toi vftn tin r~ng v&ithai gian troi qua toi se chltng minh cho mQi nglt'ai th~y dlt'<;fC quy~t dinh cua toi 1ah® 1yva chlnh - -xac. ---=---- - -

Khi d6 da titng c6 nhi~u phong vien Slrng s6t keo d~n nha va h6i toi t~i saDl~i co cach hanh xli'nhlt' v~y. "Ong n6i se rai Hyundai d~ tham gia vao chlnh tri, c6 phai 1a

s\f th~t kh6ng thl1a 6ng?" "Ong co nghi la n~u chu tich Jeong sang l~p ra chinh IHng mdi thi 6ng se cung hqp ll1Uhay kh6ng?" T:lt ca nhftng phong vien d~u bi~t mQt s\f th~t r~ng t6i quy~t dinh rdi Hyundai la d6ng nghia vdi vi~c t6i se ti~n than VaG con dl1dng chinh trio "Vi~c t6i co tham gia vaG chinh Dang mdi hay kh6ng do kh6ng phai la v:ln d~ ma t6i can nh~c d day. Ma t6i phai suy t nghi d~n mQt v:ln d~ mang tinh cd ban hdn do la t:;1i hdi di~m nay lam chinh tri la phu hqp hay kh6ng phu hqp." Nhi~u phong vien da lfin ll1<Jta v~ sau do. r Khi t:lt ca cac d6ng chi cua t6i tttng mQt thdi tham gia VaG phong trao sinh vien 30 nam trl1dc nay d~u da bl1dc chan VaG chinh trl1dng thi t6i da chQn lam vi~c d c6ng ty. Lilc b:ly gid, t6i co mQt suy nghi la dn phai v\fc d~y n~n kinh t~ d:lt nl1dc va khi n~n tangkinh t~ da vffng thi vi~c t6i b~t dfiu theo con dl1dng chinh tri lilc do vfin chl1a muQn. Trong tinh hinh d:lt nl1dc con dang la mQt qu6c gia kern phat tri~n vdi nllic thu nh~p binh quan dfiu ngl1di chi co 80 d6 la thi vi~c t:;1od\fng cong an vi~c lam cho nhffng ngl1di ngheo th:lt nghi~p la mQt c6ng vi~c l1Utien hang dfiu hdn la lam chinh trio Co m:ly ai dam phu nh~n mQt di~u la dQng l\fc co th~ keo d:lt nl1dc di len co dl1<Jchanh qua nhl1 ngay h6m nay do Ia chinh kinh t~, chlt t kh6ng phai Ia chinh trio T6i da nhi~u lfin di l:;1i ang vung Siberia va Trung Qu6c d:;1i s l\lc d~ tim ki~m cd hQi md rQng thi trl1dng len phl1dng B~c cho Han Qu6c, va nh~n th:ly r~ng tl1dng lai tl1di sang tren ban dao dang d~n gfin. T6i da nh~n thltc dl1<Jc di~u do ttt trong bong dem cua vung Siberia l:;1nhleo, r~ng gid day phl1dng B~c la m6i quan h~ kh6ng th~ tach rdi kh6ng chi d6i vdi doanh nghi~p Han Qu6c ma cho ca tl1dng lai cua toan th~ dan tQcnay.
L'? DO ROI BO H'r"UNDAI 21

T11d'ng lai cua Han Qu6c l~i ph\1 thuQc VaG chinh trio N~n chinh tri cua Han Qu6c hi~n t~i r6 rang la dang trO nen u am kh6 tranh kh6i t\1t h~u, khong th~ ttJ mlnh thay d6i di~n m~o do chiu stJ klm ham cua n~n kinh t~ l~c h~u trong mQt thdi gian dai. Dil c6 th~ la toi khong du sttc m~nh nh11ng toi phai c6 tdch nhi~m vtJc d~y n~n chinh tri nay. Nhfrng d6ng g6p cua toi se trO thanh mQt li~u thu6c d~c tri tiem VaGcd' th~ chinh tri cua Han Qu6c, gi6ng nh11 mQt li~u thu6c thong qua 6ng tiem di VaGvilng huy~t quan mong manh d~ chfra lanh b~nh cho toan bQ cd' th~. Day chinh la thdi di~m toi c6 th~ d6c toan bQ nhfrng kinh nghi~m cua mlnh d~ ph\1c V\1cho n~n chinh tri, nhfrng kinh nghi~m ma toi da tich luy d11<Jcrong thdi gian lam vi~c 0 t Hyundai. Trong thdi d~i ma qu6c t~ hoa - khu vtJc hoa dang d11<JC tri~n khai nh11 vu bao thl n~n chinh tri cua 30 nam ch11a tirng mQt l~n thay da d6i thit nh11 H~m Qu6c kh6 c6 th~ d11<JC se lam tin nen mQt di~u ky di~u. N~n chinh tri hi~n t~i khong con mang y nghia cua stJ cai tri, ma la stJ di~u hanh di tr11<1c11d'nglai. t Ngay 3 thang 1 nam 1992, toi da rdi kh6i Hyundai.

CONG TY CO PHA SAN" TI-II TOl CUNG TIEU
Mila he nam 1991, tin d6n v~ chu tich Jeong Ju Yeong tham gia chinh tr11dng da Ian toa, va ngay khi d6 ong da d11ara d~ nghi thanh l~p ra mQt t6 chttc phi chinh tri mang ten 'Tr\1 sO v~n dQng t11t110ng qu6c dan.' Thanh ph~n tham gia t6 chttc nay da d11<JCtJ tinh huy dQng trtJc ti~p tir m6i quen bi~t cua chu tich d Jeong. Khi chu tich Jeong n6i ong se d11atoi VaGdanh sach hQi d6ng sang l~p cua t6 chttc thl toi da d6ng y, va ti~p theo toi da

ti@ncrr m\lc stt Han Gyeong Jik, t6ng giam m\lc Kim Su Hwan vao c!1li'cV\l c6 vftn, m~c dil v~y nhttng t6i hoan lOan kh6ng hi~u dttqc b\lng d? cua 6ng. Chu tich Jeong da chftp nh~n k@ ho?ch cua t6i va t6i attqc bi@t rang 6ng da g~p vai vi kia va dtt<;jclj'a6ng y cua hQ.Th@nhttng s sang ngay h6m sau, chu tich Jeong aa n6i nhtt th@nay. "Cai gi th@nay, n~u mu6n lam vi~c cho dftt nttdc thi phai tlj' lam di chli', kh6ng c6 v~n dQng ttt tttdng qu6c dan gi nfta h@t." K@tC\lC, r\l sd v~n dQng ttt tttdng qu6c dan aa kh6ng dttqc ra t ~ mat. T6i da kh6ng hi~u ra dttqc y 'phai tlj' lam' trong cau n6i cua 6ng. Cling gi6ng nhtt t6i kh6ng bi@tattqc gi v~nhftng nhan slj' hay phong thtt ky cua 'Tr\l sd v~n dQng ttt tttdng qu6c dan.' D6 la cUQcvi hanh ky I? cua chu tich Jeong. Ngoai ra t6i can c6 nhftng nghi ngCY khac d6i vdi 6ng. Chu tich Jeong rarang da cho thfty nhftng ho?t dQng cua 6ng chi lien quan d@nchinh tri kh6ng dinh dang gi d@ndoanh nghi~p nhttng phai day I?i la slj' h~u thu~n hay la bttdc t?Oda cho vi~c sang l~p chinh Dang, hay la slj' tuyen chi@ntrlj'c ti@pd~ li'ng cll' T6ng Th6ng chang, qua thlj'c trong tinh hinh hie bfty giCY hoan toan kh6ng th~ n~m t6i dttqc mftu ch6t cua vftn d~ la gi. Bttdc sang thang 12, t6i mdi hi~u ra dttqc d6i chut khi cac vftn d~ lien quan d@nvi~c t6· chttc chinh Dang dang dirqc cac cd quan chttc· nang ti@nhanh ra soat. C6 ngu6n tin bao la chinh .phu va bQ K@ho?ch . An toan qu6c gia (ti~n than cua Cd quan tinh bao trung ttdng) cho r~ng tinh hinh dang trd neri nghiem trQng. Gifta luc d6 thi chu tich Jeong da cho gQit6i d@n. "T6i cling da bao cao len chinh phu." Sang I~p chinh Dang m&i, dung la di~u nay da rdi vao tinh canh kh6ng th~ quay trd I?i dttqc nfta. Chu tich Jeong da yeu du t6i quy@tdinh. Tin d6n v~ vi~c t6i ra ttng cll' d?i bi~u qu6c
LYDO ReI BO HYUNDAI 23

hQi kh6a 14 kh6ng thua gi vi~c._chu tich-1eong b11dc VaG chinh tr11Ctngdii Ian toa kh~p ca mtC1cnh11 mQt s\l' th~t dinh m~nh. Chu tich Jeong dii dftn cho th§'y thai dQ mong mu<3n mQt cach thftm kin vi~c t6i tham gia tranh clf trong khi n@u la nhftng hIe khac c6le la tron~ lo~~. ?n~ c~ngkh6ng hlrng th~ gi. T6i !lh~n thttc d11<JC r~ng vi~c 6ng ta thay d6i thai dQ nh11 v~y ch~c ch~n kh6ng th~ kh6ng lien quan 'd@nho~t dQng chinh tri cua ban than 6ng, nh11ng di~u nay dii lam t6i b<3ir<3ivi nO cling chinh la con d11Ctng t6i dang chQn. ma "Nay chu tich Lee, anh hiiy quy@t dinh nhanh len, ho~c la ra ttng

dt

dQc l~pho~c lah<Jpl11u cung vC1i 6i" t

"Th~t s\l' thi eITich11a tifng nght la ngai chu ~j~~se ti@n than VaGchinh tr11Ctngb~ng hinh thttc nay. N@u clr ti@p tl).c thi tinh hinh se tr& nen qua phlrC t~p. Em thi kh6ng thich lam chinh trio Va cling kh6ng c6 ly do gi b~t bUQc em phai nhay VaGchinh trio Trong tr11Ctngh<Jp ngai chu tich l~p ra chinh Bang r6i lam thanhDang d<3il~p, em cling VaGBang d<3il~p, va n@ucac t6ng giam d<3c,ph6 t6ng giam d<3cben d11dichung ta cling ra lrng

dt

thi t~p doan nh11 Hyundai se nh11 th@nao n@uxet v~ kl?-iac~nh tinh earn hay phong th6 chinh tri cua xii hQi chung ta. Hi@m c6 t~p doan nh11 chung ta phan ph?~. ~hi~u _I?-_~u6I?: h~!lg.,:ho .!1MJ) 9.an. HO'n nfta, nh11 chung ta dii bi@t c6ng ty xay dlJng Hyundai la c6ng ty di~n hinh cua t~p doan hi~n dang th\l'C hi~n phftn ldil cac c6ng trinh xay dlJng do chinh phu trong n11dc va
)
.-

n11dc

.ngoai d~t hang, cho nen n@u chung ta c6 nhftng b11dc sai lftm tren con d11Ctngchinh tri thi chang ai biet d11<Jc c6 h~u qua se kh6n l11Ctng." Chu tich'Jeong dii nght r~ng t6i se nghe theo nhfthg .'_.. _....

gi rrii"':6ng

--

dii tuyen b<3v~ vi~c l~p ra chinh Dang, th@nhttng sau khi nghe t6i p~~ phan quy@tli~t thl 6ng dii to ra kh6 chiu va n6i r~ng. "Chu tich Lee kh6ng dn 10 l~ng nhftng di~u v6 ich nhtt v~y
24 KHl'>NG Cl1 THkN THOA.I

lam gi. C6ng ty co pha san thi t6i ciing tieu. T6i noi kh6ng saD t11C 1akh6ng sao, t~i saDchu tich Lee l~i 10Uingnhtt v~y?" "Thtta ngai chu tich, v~ m~t 1u~tphap thi c6ng ty nay 1acua ngai, co th~ 13em kh6ng hi~u nhttng v~ m~t tinh cam thi em 1u6n nghi r~ng em ciing 1achu nhan cua c6ng ty nhtt bao anh em khac trong d~i gia dinh Hyundai. K~ tit khi em rn&i vao lam c6ng ty cho d~n bay gid em v~n nghi c6ng ty nay 1acua em kh6ng phai cua ai khac, em dfi d~t hy vQng vao n6 va theo du6i d~n t~n gid nay. Xin thtta v&i ngai r~ng quan di~rn cua em 1a nhtt v~y." T6i dfi earn thfty tam h6n minh tr6ng r6ng khi n6i nhftng 1di nhtt th~. T6i ch<1tnh~n ra dng dang c6 mQt btfc tttdng kh6ng th~ vtt<1tqua gifta nha di~u hanh chuyen m6n va chu doanh nghi~p, d6 1aslJ gi&ih~n cua rnQtnha di~u hanh.

BA LAN KHUYEN CAN
T6i phai ngan ch~n chu tich Jeong btt&c1en vii dai chfnh trio Chu tich Jeong co quan h~ rftt t6i t~ vdi ngttdi ph\! trach chfnh sach kinh t~ cua chfnh quy~n Noh Tae Woo. BC1i ~y, kh6ng v chitng 6ng fty se lam chfnh tri b~ng tam 1yphan bac chi vi mQt tinh cam kh6ng dt;pde gi giifa 6ng va T6ng Th6ng Noh. Chfnh quy~n Noh Tae Woo trong giai do~n cu6i ky da ep bUQc truy thu ti~n thu~ kinh doanh khoang 160 ti won mQt cach qua dang d6i v&ic6ng ty Hyundai, va di~u nay kh6ng khac gi 1av~y mlJc 1en long tlJ trQng cua chu tich Jeong. T6i da suy tttC1ng d~n mQt trttdng hqp 1a bC1i i bi truy thumQt each oan tfc s6 ti~n v thu~ 160 ti won nhtt v~y nen c6 th~ 13Chu tich Jeong da nghi d~n vi~c t6t hem 1a 6ng lam chfnh tri vdi s6 ti~n 1dil kh6ng 16 d6 va nhtt v~y vita mang tfnh kinh t~ vita c6 hi~u qua cho 6ng,
LY DO ROI BO HYUNDAI 2S

hay la ong dinh giup cho mQt chinh tri gia hay chinh IHng nao d~y.Th~ nhlfng, ong da tuyen b6 r~ng 'se lam tn!c ti~p.' Toi da - earn th~y b6i r6i. "Binh th11cmg trong s6 nhf:fngttng dt vien, khong phai la ngai chu tich th11cmgco nhf:fng ICtidanh gia t6t d6i vdi ttng elf vien Kim-Yeong Sam do sao. N~u ong Kim Yeong Sam dUng vaGthi no se trd thanh mQt chinh quy~n dan s\;fdung nghia hoan toan khac vdi chinh quy~n quan s\;fD~ Ivc cQng hoa (chinh quy~n Noh Tae Woo), hem nfra ong Kim l:;1ila con ng110ichinh tn!c nen se khong can thi~p b~t chinh vaG doanh nghi~p gi6ng nh11 .chinh quy~n quan slj' khong chinh th6ng da ttrng lam. Do do n~u ngai tich C\tcung hQ ong Kim thi khong phai la ngai da d:;ttd11c;1C to:;tinguy~n hay sao?" Tr116'c m6i lftn nh~c d~n ong Kim Yeong Sam thi chu tich day Jeong th110ng to ve hai long khen ngc;1i"con ng110ido qua la chinh tntc." Tuy nhien trong ngay horn nay ong da khong cho th~y mQt chut phan tfng nao khi toi ban d~n chuy~n h~u thufin ong Kim. Toi vfin ti~p wc tim cach thuy~t phvc. "N~u ngai nghi se lam chinh tri vi khong 11agi ong Noh Tae Woo thi cach t6t nh~t la ctf m:;tnh d:;1ndfty ong Kim vao. N~u . ong Kim d11c;1C trung elf thi vdi t11cach la mQt ong trum tai phi~t ngai co th~ ki~n nghi nhi~u v~n d~ ma binh th11cmgngai vfiil mu6n lam. Hc1nnfra, ng110i ta th110ng noi n~u thi~u b~c tntdng lao thi xa hQi se khong con quy~n uy. Vi v~y,vdi t11cach la d:;tidi~n cho doanh nghi~p l:;tila ng110ico tftm anh h11dng16'n nh~t trong n~n kinh t~ qu6c gia ngai chu tich phai dem quy~n uy cua b~c tr11dnglao ma dong gop cho d~t m.f6'cnay chtf." Chu tich Jeong mQt mlJc khong d6ng tinh v6'i y ki~n cua toi. "Thoi dtrng nh~c d~n nhfrng chuy~n khong dau vaG dau nfra. Toi se t11minh lam chinh tri d11c1c." ... Sau do, vi~c chuftn bi sang l~p chinh Dang cua chu tich Jeong

dt1'Q'ci~n h~mh th?t nhanh chong. Vai ngay sau khi g~p l:;ti,toi t da c6 tinh nhac l:;tichuy~n Cll d~ thuy~t phl).cong. L~n thi1 hai toi khuyen can la nht1'th~ nay. "N gai dang lam vi~c cho mQt cong ty ma l:;tidi lam vi~c chinh tri thi sau nay se gay kho khan l&n cho t?P doan. Hi~n t:;ti Hyundai dang chi~m mQt d trQng khong nh6 trong n~n kinh t~ qu6c gia vi th~ ma tac h:;ticua no ding se r~t la kinh khung cho n~n kinh t~. Nhftng quy~t dinh va hanh dQng cua ngai khong bi~t sau nay ngt1'Cfi se danh gia nht1'th~ n~1O, dan nht1'ng dil th~ nao di nfta thi no cling se co nhftng illih ht1'&ng tieu clj'cgay h:;ti cho n~n kinh t~ d~t nt1'dc.N~u ngai nh~t dinh mu6n thanh l?p chinh Dang thi trt1'dch~t ngai hay tai trQ'cho nhftng (rng cir vien dQcl?p, n~u hQtrung elr r6i thi ta t?P h® l:;tiva hdn nfta la co th~ dung hQ t:;10 mQt th~ h!c b~t man vdi Dang dm quy~n, ra sau khi cUQct6ng tuy~n dr k~t thuc thi ngai thanh l?p chinh Dang cling chl1aphai la muQn." Th?t slj' la trong long toi dang nghi d~n mQt vi~c khi cUQc t6ng tuy~n clf k~t thuc thi chu tich Jeong se khong co cd hQi thanh l?p t6 ch(rc dam phan v?n dQng. Nhling ma ong ~y qua nong vQi,nen vi~c bao ong ~y dung l:;tithi kho co th~ dl1<Jc ng o ~y ch~p nh?n. "Day la each lam tieu clj'c.Toi da quyh tam chQn ra mQt each lam h® ly hdn r6i." Sang ngay horn sau, toi da dlf'ara lCfid~ ughi thi1 ba. "Thl1a ngai, n~u ngai bao la se tlj' l?p ra Dang mdi thi em xin dlf'Q'c nghi nhlf' th~ nay. V?y thi ngai hay t?P hQ'pt~t ca d~ nhftng ngl1Cfire tu6i chlf'a dl1Q'cgQi, ho d~n giCfchl1atUng d~t t c chan vao chinh tri d~ thanh l?p ra mQt Dang. N~u ngai lam nhl1 V?ythi em cling se xin h6 tnJ ngai h~t minh. Cho dil l~n nay khong g~t hai dl1Q'c qua nhlf' mong d¢ nhling ta co th~ k~t thu hut dl1Q'c nhi~u slJ ung hQ tU phia nglf'Cfi an cho l~n sau. d
Cf DO ROlBO HYUNDAI 27

Day la k~ ho~ch dang d~ ta thlJc hi~n. Hdn nffa n~u ta dung ti~n cua doanh nghi~p ki~m_dlfcJc b6i dlfang nhffng chlnh khach tan th(ji thi ta se t~o ra dlfcJcmQt th~ llJCc6 th~ ap dao
_, ~ ~ • • • n _

dlfcJC llJCdm quy~n va d6ng thC1iSlJkhac bi~t d6i v~i cac th~ chlnh Dang hi~n -nay ding se dlfcJChinh thanh mQt cach tlJ nhien. Cho du la quandi~m v~ tri~t hQc chlnh tri,. dlf(jng l6i, phlfctng hlf~g khong dlf<;1c i?p ngay nhlfng ta chi cftn t~o ra xac slJ m~i me la c6 th{d~p'~~~g'dlf<;1c mong m6i cua nhan -danlong v6n dang phai chiu bu6n non vi n~n chlnh tri hi~n thC1i." Chu tich Jeong da dap l~i gQngang.
•.• ••• _4' ~_

:'N~u lam v?~ thi5uD:#)hang dlf<;1c. xem .cac Dang. khac Clf ti~n ctt thanh vien lfng ctt trlf~c, sau d6 ta se chQn l~i nglf(ji c6 kha nang nh~t trong s6 nhffng nglfC1i khorig dlf<;1C ctt d6 t?P ti~n hcJpl~i thi c6 th~ t~6 ra dlfcJC nhi~u nglf(ji trung ctt hdn." CUQcd6i tho~i v~i chu tich Jeong da di~n ra trlnh tlJ nhlf v~y. N~u tai giai thkh dai dong thi chu tich Jeong chi dap l~i dung chitng InQt cau. Cau tra l(ji ng~n gQllva r6 rang d6 chlfa dfty slJ b~t man cua ong v&i ng\! Y dng 'chlnh tri cung la cai ma anh cung lam v~i toi, va anh clf di theo toi thi t~t se dlfcJC khong va vi~c gi ma anh phai l~m l(ji nhlf th~.' Tinh hinh da bi dfty len theo mQt chi~u hlf&ng khac khang th~ clfang l~i dlfcJcva hoan toan khong lien can gi d~n y dinh cua taL

LOGIC TI:NH HUOr.JG VE I~GHiA Lv){
Th(ji h~n dlfa ra quyh dinh da d~n gftn sau nhffng lftn khuyen can ma khong mang l~i k~t qua. thu~ doi Hyundai hIe d6 dang phai kh6n d6n vi T6ng C1J.C truy thu 160 ti won mQt cach qua dang. D~ giai quy~t vi~c nay tai da phai b?n biu su6t mQt th(ji gian ch~y chQt kh~p ndi.

Chifng hie d6 thl chu tjch Jeong d11ara thong di~p sau cung cua ong cho toi la h:~m ch6t d~n cu6i thang 12 nay phai c6 cau tra Wi. Thong di~p d6 ham chtra mQt y nghia rang trong tr11dng h<Jpnhl1 th~ nao di nffa thl toi cling phai rdi kh6i cong ty vdi chu tjch Jeong. Da d~n hic toi phai tinh tao dl1aquy~t djnh cua mlnh. Tli' trl1dc khi chu tjch Jeong quyh tam lam chinh trj thl toi da suy nghi d~n vi~c di tlm mQt khdi d~u mdi. Tli' vai nam tr11dc, Hyundai da b~t d~u chuftn bj cho mlnh 'th~ h~ lanh d~o k~ thli'a thlt hai', va dbng thdi nhi~u nha di~u hanh chuyen mon trong cong ty v:ln dang duy trl vj tri cua mlnh mQt cach 6n djnh. Da d~n hie toi phai rdi kh6i cong ty, va toi da cam nh~n d11qcrang du c6 ra di thl mlnh cling khong con n~ng nq gl nffa. T oi da nh~n ra t~m quan trQng cua n~n chinh trj Han Qu6c d~ md rQng ph11dngB~c, va cling da suy nghi rang 'se c6 nhi~u vi~c ma mlnh c6 th~ lam dlfqc.' SlJ'tham gia chinh trj cua chu tjch Jeong Ju Yeong l~i rdi dung VaGthdi di~m xuftt ph at cua toi da lam cho cach trng xlf cua hai phia trd nen kh6 khan. Di~u lam toi 10 ng~i nhftt d6 chinh la tlnh earn mang n~ng t11 t11dngphong ki~n phat sinh trong m6i quan h~ chu td trong cong ty. D6i vdi toi thl khong th~ chftp nh~n d11qcl6i t11duy theo ki~u bftt ctr lam cong vi~c gl nhftt quyh phai tuan theo l~nh ong chu mQt each mu quang, mQtthtr y thtrc d~o ly truy~n th6ng da dm r~ sau VaG trong suy nghi cua nhi~u ng11diHan Qu6c. Nha di~u hanh chuyen mon dung nghia tltc la nglfdi phai s6ng lam saGcho th~t xltng dang la mQt chu nhan hdn la mang y nghia ong chu cua mlnh. Hdn bao gid hh, chu nhan tr11dc tien phai la 'chu nhan d6i vdi cUQcs6ng cua chinh mInh', va la 'chu nhan cua llfdng tam.' Phai nh11v~y thl mdi trd thanh chu nhan cua tftt ca mQi cong vi~c.
LY DO ROI BO HYUNDAI 29

Khi chu doanh nghi~p cua c6ng ty yeu du 'khoan dttcmg hftm xuyen bi~n gif:taHan va Nh~t b~ng ngu6n v6n dan s1,f'ho~c 'xay d1,fngc6ng trinh d~p Tam Hi~p' thi t6i vili ttt cach la nha di~u hanh chuyen m6n se kh6ng bao gio phan d6i . . Di~u do cho dil la chi thi phi hi~n th1,fcnhttng n~u chu doanh nghi~p da ra quy~t dinh thi b~t bUQc t6i phai tuan theo m~nh l~nh va d6c to an tam to an y vao c6ng vi~c. Do m{ji chinh la phong cach cua nha doanh nghi~p. T6i da s6ng nhtt v~y cho d~n t~n bay gio, va vi~c C6ng ty xay d1,fng Hyundai nhf:tng thanh chUng thuy~t phl;lC. Trong cUQc t6ng tuy~n cl:f d:;1ibi~u qtt6c hQi kh6a 13 vita qua, vi~c t6i ra lrng elf hay kh6ng cling da dll<;1c lla ra b~m b:;1c,va t6i d da nghi d~n hk phai tlJ kh~ng dinh minh. Llic nay Hyundai dang phai kh6ng ngltng d6i m~t v{ji c:k cUQctranh chftp lao dQng. MQt bu6i sang nQ, chu tich Jeong da noi v{ji t6i r~ng "nay chu tich Lee, day la lftn cu6i cilng t6i nho va anh. Anh hay xu6ng Uisan nghi (j do va giai quy~t tftt ca nhf:tng vftn d~ lien quan d~n tranh chftp lao dQng giilm t6i." Va ngay t:;1i i tri do t6i da nh~n v dtt<;1C chi thi phan c6ng v{ji ttt cach la chu tich cua C6ng ty to c6 phftn c6ng nghi~p may moc Hyudai xu6ng giai quy~t tranh chftp lao dQng (j Uisan. T 6i da phai doi k~ hO:;1ch cua minh l:J.irftt lau sau do vi c6ng ty dang g~p nguy cd. K~ tit ngay h6m do t6i da di xu6ng Uisan va t6i da phai v~t IQn cac can bQ c6ng doan (j do trong 2 thang. Tuy nhien lam chinh tri thi khac v{ji lam doanh nghi~p. Do la stJ dn thi~t phai co chung mQt cach nhin, kh6ng phai la vftn d~ co kha nang hay kh6ng co kha nang. Chinh tri thi dn co tri~t hQc, va dn phai co tftm nhin d6i v{ji lich slt. Phai co chi httdilg phil h® v{ji ml;lc dich, mQt ml;lc tieu mang tinh t6ng th~ v~ s1,f phM tri~n cua dftt ntt{jc. co dtt<;1c qua ben trong va ngoai Han Qu6c da la b~ng

Toi da nh~n thfty dng, n~u lam chfnh tri chi vi nghia ly co tfnh chftt dd'n thuftn ma khong coi tn;mg tri~t hQCva tftm nhin thi nhlf trong vftn d~ cua toi vili chu tich Jeong, se ch~ng giup fch dlf<JC cho xa hQi ma minh dang s6ng. gi Gia sir chu tich Jeong Ju Yeong tuyen b6 tham gia vao chfnh tri vdi tlf cach la mQt nglldi binh thlldng khong phai la nha lanh d~o tai phi~t ldn nhftt Han Qu6c thi toi se phan ttng ra sao? Toi rftt thfch Jeong Ju Yeong d di~m nhung ngay con tre ong da luon cho thfty nhung lfu th~ cua minh th~ hi~n qua tfnh each nhlf khiem t6n va gian di, co tinh thftn khai pha, kha nang phan doan va giau nghi h!c. Toi con nhd rftt ra 'cuQc ch~m tran nay lira' giua t~p doan Hyundai vdi td Nh~t bao Trung lfd'ng cua t~p doan Samsung xay ra nam 19'19. Cd' quan ngon lu~n cua tai phi~t nay dii t~o anh hlfdng ldn kinh khung d6i vdi nhi~u doanh nghi~p khac. Trong trlfdng h<Jpkhi ma t~p doan tai phi~t Hyundai da co trong tay quy~n ll!c do tham gia chfnh tri thi co th~ d~ dang lien tlfdng dlf<JC dQng tieu cl!c d6i vdi xii hQi cua t~p doan tac tai phi~t nay nhlf th~ nao. Day la mQt trong nhung ly do ma toi da quy~t dinh khong th~ ti~p Wc di chung con dlfdfig vdi chu tich Jeong. M~t trdi cua nam 1991 da t~t dftn tren bi~n cling vili nhi~u suy nghi cua toi. Dii lau l~m r6i toi mdi co dip d~n dao Jeju chd'i cling gia dinh nhlf horn nay. Sau khi toi b~t dftu chQn di con dlfdng khac vdi con dlfdng cua chu tich Jeong thi co nhi~u nglfdi to thai dQ trach moc d6i vdi toi Ia t~i sao toi l~i khong cling lam vi~c chung vdi nglfdi dii tling nuoi nftng minh. Nglf<JC ding co nhi~u nglfdi ma toi l~i chlfa kip bih ten dii gQidi~n va giri thlf d~n d~ dQng vien toi tit dlfdi que va cho r~ng toi dii quy~t dinh dung d~n va can dam khi khong lam chfnh tri chung vili chu tich Jeong.
LY DO RbI BO HYUNDAI 31

Toi da khong bi~n minh hay giai thfch mQt ICtinao. Toi tin r~ng thC1igian troi qua mQi thtt se d11<Jc hi~u theo dung nghia . cua no, va chinh t~i thCti di~m nay suy nghi nh11v~y cua toi vfin khong h~ thay d6i.

NHIEM VU CUDI CUNG T AI HYUNDAI ...
Dftu thang 1 nam 1992, tr11<1coan th~ hem 5 tram nhan vien co t m~t t~i tr\l sCichinh cua Cong ty xay d1!I1gHyundai toi da phat bi~u tit nhi~m ... "Kfrlh th11a toan th~ cac anh em nhan vien, ngay t~i luc nay toi xin noi IC1iit bi~t v<1icong ty ma toi da cling hoa minh VaG t trong 2'1 nam qua. Co nhi~u ly do ma toi phai ra di nh11ng toi khong mu6n nh~c d~n
Ci

day.

a Hyundai,

chung ta co r~t nhi~u

nha di~u hanh chuyen mon tai nang chinh vi th~ ma cho dli toi co ra di thi cling khong gay anh h11<1ng ~u nao d6i v<1icong ty, x do do toi th~t sl! yen tam. T~t ca chung ta d~u la chu nhan cua cong ty nay, n<1ima chung ta dang hoa minh vao. T~t ca cac b~n va toi cung vili nhfrng ng11C1i cong tn~ tu6i VaGlam vi~c lam sau nay da t~o ra cong ty nay v<1it11each la chu nhiin cua no va trong t11<1ng cling se nh11 v~y. T~t ea chung ta d~u la chu lai nh~n cua cong ty ma khong co s1;1 phan bi~t nao cho dli do la chu nhan v~ m~t phap ly hay chu nhan v~ m~t tinh earn, va do do vi~c di hay
Ci

se khong con quan trQng nhling n~u co hanh

vi phan l~i l<Jiich cua cong ty n<1ima chung ta dang hoa minh VaGthi di~u do se khong bao giC1d11Q'C dung thtt. Va d6i v<1itoi cling nh11v~y." Toi da nh~n m~nh mQt di~u r~ng cong ty phai luon d11Q'C coi trQng h<1nh~t. Toi da di~n d~t y cua toi mQt each gian ti~p r~ng khong d11<JCy sinh doanh nghi~p nh11la mQt con tin hay mQt h

32 KHON(, CO THAN THOAI

cong c\l chinh tri cho bftt c(f ca nhan nao. Day chinh la nhi~m V\lsau cung ma toi co th€ lam VIHyundai, vdi ni cach la mQt "ngtfdi lao dQng tren danh nghla cua Lu~t lao dQng tieu chu~n" titng btfdClen vi trf la 'nhan v~t th(f 2' trong cong ty ma khong phai ngtfdi co quan h~ mau thit, mQt nha di~u hanh chuyen mon co tlnh thtfdng yeu d6i vdi doanh nghi~p dil khong phai la ong chu th~t slJ'cua no. Sau khi toi rdi khoi cong ty dtf<Jcit ngay thl chu tich Jeong
Ju Yeong da tuyen b6 sang l~p chinh Dang t~i bu6i hQp bao t6

ch(fc t~i nha rieng cua ong ta d Chungwoondong. T~i day ong da cong khai 'khoan h6 tr<Jngu6n quy chinh tri cho n~n cQng hoa th(f 6" va d6ng thdi tri€n khai cong khai 'n~n chinh tri theo ki€u Jeong Ju Yeong.' HQi ch(fng Jeong Ju Yeong sau do da b~t d~u bao phu tren toan Han Qu6c.

KI-IOl\TG NHAN D1JO'C BAT

cD CAI GI

MQi ngtfdi ai cling nghI r~ng trtfdc khi toi rdi Hyundai toi da nh~n dtf<Jc mQt th(f gl do ldil lao. Co mQt td bao nao do da dang tin la sau khi toi tit ch(fc toi da yeu du xin t~p doan cho toi ti~p nh~n nha may ch~ bi~n thep d Incheon. Cling co tin d6n la toi se sang t~p doan Daewoo lam vi~c.. Th~ nhtfng, vao ngay 3 thang 1 nam 1992, khi toi rdi Hyundai hlnh anh cua toi da trd nen hoan lOan khong khac gl so vdi hIe toi mdi vao lam d day. Toi da nh~n ti~n thoi vi~c va rdi khoi cong ty theo Lu~t lao dQng tieu chu~n nhtf toi tang phai trai qua mQt d<Jtphong vftn va dtf<Jc nh~n vao lam. Toi cling la mQt ngtfdi lao dQng nhtf bao ngtfdi lao dQng kh:k. Toi dii earn nh~n tlJ'hao v~ mQt slJ'th~t dng toi dii thoi vi~cd Hyundai ma khong dn nh~n bftt ky khoan ti~n b6i thtfdng nao. Toi ch~ng trong
L1 DO RGI BO HYUNDAI 33

d<Jima cling ch~ng nh~n ti~n b6i thlfemg, d6 la tlf th~ cUQcdCh ma ngay tit s&n toi dii dlf<JC thita hlfemg tit m~. M~ toi dii titng din d:;1y r~ng phai hanh dQng th~t dlfCingdlfCingchinh chinh trong mQi hoan eanh kh6 khan nghi~t ngii. Nhftng d~u so tai phi~t luon slf d\mg nglfChc6 tinh tmin mQt cach chi ly. Toi dii clfCiith~m khi c6 ai d6 noi r~ng toi vdi chu tich Jeong c6 tinh cam nhlf hai b6 con. D6i v<iinhftng nglfCii khong hi~u bi~t gi v~ nguyen ly cua doanh nghi~p thi c6 th~ nghi nhlf v~y. Khong c6 mQt d~u so. tai phi~t nao slf d\mg nglfCiicua minh b~ng m6i quan h~ tinh earn rieng tlf nhlf tinh d6ng hlfdng, tinh d6ng mono Gi6ng nhli Hyundai, n~u mu6n trfj thanh mQt d:;1i tai phi~t tit mQt doanh nghi~p nho thi phai bi~t cach slf d\lng nglfCiimQt cach khoa hQc ma khong c6 ngo:;1il~ nao. Nhli c6 th~ nhin thfty tit ben ngoai ve l:;1nhlung cua n6, vftn d~ tinh earn rieng tli hoan toan khong c6 ch6 fj day. Chu tich Jeong tit rftt s&n dii cho thfty tai d\lng binh cua ong ta trong each dung nglfCiic6 tinh toan mQt cach chi ly. Ly do ma toi c6 th~ lam vi~c fj Hyundai trong 2'1 nam th~t ddn gian. D6 la vi toi dii lam nhftng cong vi~c ma nglfCiikhac khong lam dlf<Jc. hu doanh nghi~p luon co suy nghi trong d~u C dng Lee Myung-bak c6 th~ hoan thanh mQi cong vi~c du kh6 khan d~n mfty. Hdn nfta, tftt ca d~u bi~t dng hdn ai hh toi la ngliCiidn thi~t cho cong ty b~ng nhftng gi ma toi dii lam. Toi cling chlia titng n6i r~ng toi lam vi~c la vi chu tich Jeong. Qua khtr dii nhlf v~y va bay giCicling nhlf v~y. Toi dii fj l:;1i Hyundai chi vi cong vi~c. N~u khong c6 cong vi~c thi toi dii khong dtrng fj vao vi tri d6 titlau. Slj' tit bi~t d6i vdi Hyundai cling vi th~ ma di~n ra mQt cach thu~n l<Ji.Quan di~m v~ tinh cha con. trong m6i quan h~ gifta toi va chu tich Jeong fj day dlf<JC xuftt phat tit th6i quen suy

nghi eua nglfdi Hfm Qu6e Iuon xem tftt ea mQi quan h~ xa hQi d~u b~t ngu6n t11m6i quan h~ tinh earn dia phlf6'ng, tinh d6ng mon ... L6i suy nghi nay n~u Ian tran trong trong xa hQi thi no se gay b~nh eho xa hQi. Nhi~u nglfdi sau khi rdi b6 doanh nghi~p thlfdng Ien an v~ 16i hanh xtr phi nhan each eua doanh nghi~p. Tuy nhien, day Ia h~ qua eua each suy nghi mang n~ng earn tinh. Toi da co du ban linh d~ nh~n thlte r6 v~ m6i quan h~ gifta doanh nghi~p va ehu doanh nghi~p trong vftn d~ nay. Do do ma sau khi nghi vi~e toi da khong co mQt s1;t uy~n ti~e, I thftt vQng hay oan gi~n nao d6i vdi ehu tieh Jeong.

CHln\TG TA HAY CUNG LAIV1VII::C Val :NHAU
"T~i sao I~i rdi b6 Hyundai va tham gia vao Dang e~m quy~n?" Thdi gian g~n day toi thlfdng nh~n dlf<Je h6i nhlf v~y.Day eau Ia eau h6i mang tinh bao quat va kho co th~ giai thkh d6'n gian dlf<Je. Khi toi quy~t tam rdi kh6i Hyundai (j Seogwipo thang 1 nam 1992, toi da co d1;tdinh Ia se ra nlfde ngoai hQe h6i them kinh nghi~m trong khoang tit 1~ 2 nam. Tit khoang eu6i th~p nien I~n toi ra nlfde ngoai toi d~u da earn nh~n dlf<Jes1;t thay d6i. Do ehinh la, n~n ehinh tri th~ gidi khong con mang y nghia eua s1;t ai tri ma no da dlf<Je e thay d6i b~ng y nghia eua s1;tdi~u hanh. Tlte la di~u hanh nha nlfde ehlt khong phai la quan Iy nha nlfde. D~e bi~t Ia (j cae nlfde nhlf Singapore hay Malaysia d~u da lam nhlf v~y.Tftt ea nhftng nha Ianh d~o ehinh tri d~u Ia nhftng nha di~u hanh. Cae nlfde tien ti~n vdi n~n t1;t tri dia phlf6'ng nhlf My va Nh~t Ban cling d~u tlf6'ng t1;tv~y. Phan quy~n dia phlf6'ng ehinh Ia mang y nghia eua di~u hanh
L'f"DO ROI Bel HYUNDAI 3S

to, m6i

dia phlfdng, tren th~ gidi di~u nay da v~n d\lng trong th1;tcti~n ttr 20 nam trlfdc. Gifta cai tri va di~uhanh th~t s1;tco mQt khoang cach rftt ldn. NglfiJi n~m gift quy~n l1;tc(j khai ni~m chinh tri la cai tri thi se co suy nghi r~ng minh la chu nhan cua dftt nlfdc. Va khai ni~m cong bQc cua dan chi con la ly lu~n. Dlfdi n~n chinh tri cai tri thi nhftng cong ch(fc se ng1;ttri tren dan chung. Nhlfng trong n~n chinh tri co v~n d\lng th1;tcti~n khai ni~m di~u hanh thi khong nhlf v~y.Ban than no t1;tnh~n th(fc dlf<Jcdng vi dftt nlfdc ho~c vi khu v1;tct1;ttri no phai ki~m dlf<JC nhi~u hO'n va phai hoan l~i cho vi khach hang chinh la nglfCiidan nhftng th(f ma no ki~m dlf<Jc. Trong thCiigian toi dang chu§n bi hanh trang di du hQc vdi m\lc dich dm toi hQch6i thong qua th1;tcti~n n~n chinh tri cua cac nlfdc tien ti~n ma toi da dlf<JC nhin thfty, thi co mQt nhan v~t nao do trong IHng dm quy~n da lien l~c cho toi. Ong nay da khuyen toi hay ra (fng clf nghi vi~n c\lm b~u khu v1;tccho Dang Dan Chu T1;tDo. Toi da noi vdi ong ta th~ nay. "Hi~n t~i thi toi chlfa co y dinh nhay vao chinh trio N€u ma ra (fng clf (j c\lm b~u khu v1;tcthi toi phai d6i d~u vdi Dang ma chu tich Jeong da sang l~p ra. Toi khong mu6n la hinh anh cua toi thong qua ngon lu~n bi nglfCiidan danh gia khong t6t trong cUQcd6i d~u nay gifra toi va chu tich Jeong. Day cung khong phai hinh anh ma nhfrng nglfCiico tu6i eam thfty thich thU." Va r6i toi da yen l~ng. Nhl1'ng khong lau, vao mQt bu6i sang nQ luc do khoang chung 6 giCico mQt nglfdi t1;txl1'ngla d~i di~n cua Dang c~m quy~n gQi di~n tho~i cho toi va h~n g~p toi sau do. Toi da d~n ndi h~n va noi chuy~n cung ong. "Nay chu tich Lee, n~u ong da noi l~ se khong ra (fng clf (j c\lm b~u khu v1;tcvi s<J anh hlf(jng xftu d~n m6i quan h~ vdi Dang Qu6c Dan thl ong hay tham gia vao (fng elf (j c\lm b~u ca

m1'dccua Dang chung toi. Chu tich Lee ding la ngl1'dittrng lam vi~c thi sau nay n~u co y dinh ti~p wc lam vi~c thi ctf vao lam vi~c d Dang chung tOi. a c\lm bftu ca m1'dC Dang chung toi ma tham gia khong co ai la nha di~u hanh chuyen mon ca. Chung toi r~t dn chu tich Lee giup dcr." Bl1'dC nhftng tuftn dftu cua thang 2 nam 1992. Toi vftn ti~p vao t\lc nghi ng<Jid~n vi~c ho~c la minh se co khoang thdi gian nhan r6i ttr 1~ 2 nam, ho~c la minh se t?n dVng nhftng kinh nghi~m lam vi~c d doanh nghi~p v6n co cua minh mQt cach co fch theo ldi d~ nghi d6. Dli co lam vi~c gi di nfta thi toi vftn kien dinh l?p trl1'dng cua minh. Toi da nh?n thtfc rang toi se gift long t\f trQng cho toi va c6 th~ lam cho mQingl1'dihi~u dl1'<Jc y mu6n khi tham gia vao Dang dm quy~n. Toi se chi lam vi~c vi s\f c6ng hi~n cho xa hQi nay. D~ lam dl1'<Jci~u do toi phai d tham gia vao Dang dm quy~n chtf khong phai Dang d6i l?p. Trong xa hQi, nh6m da ti~p c?n va thfch tfng dftu tien nh~t vdi qu6c t~ hoa d6 la nhftng nha doanh nghi~p. Toi da nh?n thtfc dl1'<Jcang vai tro cua toi tuy nho be trong mQt n~n chinh tri r hi~n th\fC luon tin tl1'dngchinh tri nghia la cai tri nhl1'ng ch~c se co gia trio Doanh nghi~p cua chung ta da dl1'<Jcrl1'dng thanh va dang t sanh vai cling cac doanh nghi~p hang dftu khac tren th~ gidi, nhl1'ng n~n chinh tri thi con dang phai s6t rUQt tranh gianh quy~n l\fC nhl1' ~ch ng6i day gi~ng. Y thtfc stf m~nh vai tro nao d6 da dfty toi di d~n mQt s\f l\fa chQn rang toi phai l~p dfty h6 sau ngan cach do bang ki~n thtfc va kinh nghi~m ttr trong doanh nghi~p cua toi. Thang 3 nam 1992, toi da b~t dftu cang bu6m ra khdi; hl1'dng v~ dfch d~n mdi sau khi toi trung elf nghi si Qu6c hQi bang c\lm bftu ca nl1'dcDang Dan Chu T\f Do ding la Dang cftm quy~n luc do.
LY DO ROI BO HYUNDAI 37

"-

NGUOI THAy ? A (~UATOI " CHINH LA ME TO I vA su . NGHEOKHO
"~

1<.)' et~u til~nctla t6i ac

'V~

que hltdng chinh la

khu chq ngheo nan Pohang. Cai ngheo lu6n eteo bam et~igia etinh chtmg t6i nhlt chi~c 'Vo so eta lam cho t6i dun th5-yki¢t qu¢ elll eta qua tu6i etOimltdi.

;::.

A/':;'

;..,

PIiJYN DOl RA S1} THi\ T C:UA 130
Thang
11 nam 1945 sau giai phong, t:11d 8 thanh

vien cua

trong gia dinh chung toi da thu dQn hanh ly chuftn bi rCriOsaka Nh~t Ban. Nha toi vdi dong anh chi em g6m chi ldn Gwi Seon, chi k~ Gwi Ae, anh ldn Sang Eun, anh k~ Sang Deok, cling vdi dlra em gai Gwi Bun va toi ... da cling bl1dc len con thuy~n chb khach t~m b<;)' hl1dng v~ Busan tit dng Shimonoseki. Do la mQt chuy~n tau h6i hl1dng. Hanh trang ma chung toi da mang chi co vai v~t d\lng ca nhan, mfty bQ qu~n ao lam Iii, cling vdi mQt it c£c b~c ... do la lOan bQ tai san ma gia dinh chung toi da ch£t chiu th~t kh6 sb t~i manh dftt Nh~t Ban d~y ap ch~ va bu6n chan. S6 hanh khach tren tau Vl1<;)'t qua tai chen lftn nhau mu6n nght;t thb gi6ng nhl1 nhftng d6ng hanh ly d~y £p da khi~n toi nhl1 bi say song, dli v~y nhl1ng tam tr~ng cua mQi ngl1di d~u dm thfty h6 hdi nhl1 con thuy~n nhftp nho. Chi~c thuy~n dang hl1dng v~ que nha nhl1 trong mQt giftc chiem bao. Do la con dl1dng tim v~ cQi ngu6n vdi cd th~ con nguyen vt;n va s6ng sot Vl1<Jt ua cdn ho~n n~n. q Chuy~n tau h6i hl1dng chb d~y £p ngl1di Han Qu6c da bi chim t~i vling bi~n g~n dao Tsushima. May m£n la tftt d mQi ngl1Cri d~u dl1<;)'c thoat con lOan bQ s6 hanh ly va con thuy~n thi da clru dim sau vao long bi~n ca. Co th~ noi la chung toi da trb v~ que hl1dng vdi hai ban tay tr£ng. Dl1<;)'c dt len tit long bi~n, khi toi d~t chan len dftt nl1dc minh v la luc toi mdi vita tron 4 tu6i. Toi hoan toan khong th~ quen dl1<;)'c on thuy~n bi d£m. Ky lrc d~u tien d6i vdi que hl1dng c cua toi chfnh la cai sl! ngheo cua khu ch<;)' Pohang. Vlta dl1<;)'c may m£n thoi! kh6i cdn ho~n n~n bao toan dl1<;)'C ~ng s6ng m trb v~ thi cai ngheo cay dQc do dii chao don chung toi ngay t~i
NGUOr THAY CUA T()! CHiNH
LA tvfE

TOI vA SVNGHEO KHO 41

que nha. Cai ngheo deo barn d~i gia dinh chung toi nhll nhftng chi~c vo so da khi~n toi c6 th~ g\lC nga bftt c(f luc nao du luc do toi da bllUc sang tu6i 20. B6 toi (Lee Chung Woo) la con trai ut dll<JCsinh ra trong mQt gia dinh nong dan g6m c6 3 anh em dang s6ng t~i ftp Deokseong Gyeongbuk, xa Heunghae huy~n Buk thanh ph6 Pohang tinh cach trung tam thanh ph6 Pohang khoang chifng

hoo 30 d~m v~ phia b~c. Trong nha chi c6 mQt manh vlldn nho nho da gianh phftn cho 2 ngllCh anh trai, va do do ngay tlf khi con tre b6 toi da phai di tha hlldng day d6. D6 la khoang th(ji gian" ni~ o~g eta ·dit~en con dll(jng cling gi6ng nhll v~n m~nh cua bao chang trai tre khac dang bi mftt nllUc trong thCh ky do hQ Nh~t Ban. Trong th(ji gian lang thang day d6 b6 toi da dll<JC lam quen vui cac ky thu~t chan nuoi gia suc vui s6 111<JngUn l nhll1<Jn, bo ... Tren con dtf(jng tim ki~m ngu6n sinh s6ngb6 toi cung mQt vai ngtfCh b~n cua ong da quy~t dinh sang Nh~t va t~i d6 ong da dtf<Jctuy~n d\lng vao lam cho mQt trang tr~i d gftn thanh ph6 Osaka. B6 toi da trd thanh mQt ga m\lc phu hang ngay phai d~y sam cham 10 cho dan gia suc, c~t co va v~t sfta. CUQc s6ng cua ong tuy vftt va cd q1'c va bu6n te hoo so vui cUQcs6ng lam cong t~i que nha trllUc do nhtfng ong da lam vi~c mQt cach sieng nang va toan tam lOan y cho cong vi~c. Chinh vi th~ ma ong da c6 th~ HI danh d\lm dll<JCcho minh. Sau khi c6 dtf<JcmQt ch6 lam ttfdng d6i 6n dinh t~i Nh~t Ban ong da quy~t dinh trd v~ tham que mQt th(ji gian va cllui v<J. Ong da kh duyen cung mQt ngtf(ji con gai trong gia dinh nha hQ Chae vung Banyawol phftn n6i dai cua thanh ph6 Daegu. Sau tuftn trang m~t vai ngay thi b6 m~ toi da phai trd l~i Nh~t Ban va trong th(ji gian s6ng tha hlldng hai ong ba da sinh ra dtf<Jc6 ngtf(ji con. Sang Pil dtfa em trai ut cua toi thi dll<Jcsinh

ra t~i que nha sau ngay trd y~ que h11'emg. Khi b6 toi trd l~i que nha tr11'Oc UQcchi~n Nam B~c 25·6 (nam c 1950) n6 ra thi chb lam yi~c cua ong da d11'<Jc chu~n bi san sang. B6 toi da lam yi~c t~i mQt trang tr~i cua mQt chu sd la giam d6c hQi d6ng qmin tri thuQc tr11'dngtrung d.p 3 th11'ang m~i Dongji. Cong yi~c cua ong tuy cling binh th11'dng nh11'ngl~i h<Jpyoi ong hem la yi~c di lang thang kh~p ch<Jd~ ki~m mi~ng an. B6 toi thuQc tuyp ng11'dicua con nha gia giao di~n hinh mang trong minh dfty ~p nhftng gia tri quan truy~n th6ng nho giao d~c tr11'ng. Ong luon coi trQng tinh th11'ang yeu g~n bo gifta nhftng ng11'<1i trong gia dinh, ya ong chinh la ng11'<1i co tac da dQng khong nho d~n s1;fhinh thanh nhan each ben ngoai cua anh em chung toi t11each cung kinh ng11'dicao tu6i d~n each l~ bai. Th~t s1;fla kho co th~ giff gin d11'<Jc s1;fuy nghiem d6i yoi mQt ng11'<1i dang s6ng trong mQt gia dinh ngheo kho. Th11'<1ng trong d~i da s6 hQ ho~c la se t1;fdanh mftt minh, ho~c la nh~u nh~t say s11'at6i ngay, ho~c la chiu nhffng don tra tftn nhit ttr. Th~ nh11'ng, b6 toi da gift gin d11'<Jc th~ do yoi uy tuy~t d6i trong hoan canh gia dinh
YO Y

thttc gia tr11'dng

cung tung thi~u nh11'y~y.

Trong thdi gian b6 toi lam yi~c t~i trang tqi, mQi thtt dft phftn nao d11'<Jcai thi~n trong mQt th<1i gian d6i yoi mQt gia dinh c nhi~u mi~ng an nh11'gia dinh chung toi. Tuy nhien, khi cUQc chi~n tranh Nam B~e 25·6 b~t dftu n6 ra thi cling la hie can nha nho tra trQi cua gia dinh da bi danh pha tan taco Pohang n~m d cu6i tuy~n phong ng1;fcua dong song N akdong y~ phia dong dft trd thanh mQt tr~n dia di~n ra kh6c li~t, eac cUQc tftn cong ya phong ng1;flien ti~p n6 ra gifta mQt ben la 11;fC 111'<Jng quan dQi qu6c gia Han Qu6c ya mQt ben la 11;fC11'<Jng 1 quan dQi nhan dan cua B~c Han. Khi 11;fC 111'<Jng quan dQi nhan dan chi~m d11'<Jc Pohang thi gia

dinh toi da phlli hinh n~n v~ xa Heunghae g~n d6, nhl1I1gb6 toi thi quy~t khong rOi b6 trang tr~i gia sue cua minh dang cham s6c. M~c dil ong chu da rdi kh6i d6 nhl1ng b6 toi thi nghi d~n vi~c khong th~ tr6n tranh trach nhi~m cua minh. Chi~n tuy~n da dl1qc d~y cao len phfa bftc va sau d6 gia dinh toi da dl1qc doan t\1l~i d Pohang, nhl1ng cling tit luc d6 b6 toi da trd thanh ngl1di m§t vi~c. Nhftng ngayden t6i da bftt d~u ~p xu6ng gia dinh chung toi. Toi da bftt d~u 'lam vi~c' tit thud dang con hQc l{jp 1. Toi da theo b6 toi, ngl1di c6 chi~u cao l1;1'C h.1'&lg d~o quanh khftp cac khu chq Hin c~n cua vilng Pohangnhl1 Yeongdoek, Heunghae, Angang, Gokgang ... Nhd mQt ngl1di moi gi6'i cho nhftng ngl1di dan ti n~n phl16'ng Bftcxu6ng, b6 toi hie d6 da tn~ thanh mQt ngl1di buon vlli. Vi~c buon ban nay c6 th~ ki~m lOiphv thuQc vao mltc do chenh l~ch tren thl1dc. Tl1 thl16'ng buon vlli phlf6'ng Bftc da mach cho b6 toi bi~t each ban vlli lva ki~m ldi b~ng vi~c do thl1dc ch6ng lili l~i mQt chut khi ban. Va nhl1 v~y 'ph~n doi ra thi dem khuy~n mai.' D6 la mQt tro lita bip khi ban dlfqc 6 thl1dc se con doi l~i vai ba cen ti met, sau d6 l§y ph~n doi ra dem khuy~n mai cho khach hang thi hQse r§t thfch. Tuy nhien b6 toi da khong lam nhlf v~y. Ong da do th~t tinh dung 6 thlfdC,va ch6ng ph~n doi ra chfnh xac vao do. H6'n nfta, b6 toi da thlfdng ban chiu cho mQi nglfdi. Ong cling khong dn h6i ten va dia chi cua nglfdi mua la nhl1 th~ nao. Ma chi nhd ki~u an m~c nhl1 th~ nao cua nglfdi mua chiu thoi. Vi th~ n~u nglfOimua chiu d~n ma khong trll ti~n thi ong cling ch~ng nhd ai la ai ca. B6 toi c6 mQt tfnh cach d~c trl1ng la khong th~ t1;1' lita d6i v6'ill16'ngtam cua minh. B6 toi luc con trt.~ titng di nha thd nhl1ng d~n khi ong 28 da tu6i c6 l~n ong da tranh lu~n ldn ti~ng vdi mQt mvc slf va k~ tit

do ong dfi khong con d~n nha th(j nfta. T<;1i nha thd (j vung dic que khi d~n mua t<;1 thu ho:;tchtrong nam, nhftng tin d6 d~u I~ d~n quyen gop ti~n ho~c ngii c6c cho nha thd. Th~ nhltng cUQc tranh dii xay ra bbi VI b6 toi cho r~ng ong mlfc slt nay chi du nguy~n chilc philc d~c bi~t rieng cho nhftng nglfdi co ten trong danh sach dong gop. "T~i sao mlfc sU'chi cftu nguy~n cho nhftng ngltO'idong gop v~t chftt cho nha thd? D6i vdi nhftng ng11O'i ngheo m~c du hQ ciing mu6n dong gap nhltng kh6ng th~ dong gop du'Q'cthl mlnh ciing phai du nguy~n cho hQ chli', sao I<;1i khong?" B6 toi dii kh6ng th~ tha thit cho 6ng m\lc s11nay VI ong dfi c6 tlnh che d~y tlnh yeu cua Chila b~ng nhffng ham mu6n v~t chftt t~m thu'dng. Tuy nhien, b6 toi dfi kh6ng ngan can chuy~n gia dlnh d~n nha tho d~ du nguy~n. Ong ciing ch~ng bao gid d~ c~p d~n ni~m tin ng11angtuy~t d6i cua m~ toi. K~ tir Iilc b6 t6i tranh di v6'i ong m\lc s11thi toi dii nh~n ra r~ng b6 t6i, mQt ngu'di kh6ng th~ t\1 hla d6i hlO'ngtam cua chinh minh, thl khong Ie nao ong I:;tico th~ hanh dQng vu'Q't ra khu6n kh6 cua nhffng nguyen t~c d<;1O khi trong thfty Iy nhftng chuy~n nh11v~y, m~c du ong chi Ia mQt ngu'di ban vai ngoai ch<J.Nguyen t~c d:;toIy (j day tuy chi Ia mQt Iuan ly blnh • thu'dng nh11ngI:;ti~n chita mQt sitc m<;1nh en-trong no. _ b Tuy nhien, sau do ong dfi ti~p t\lc quay trC1I:;ti nha thd vdi t11 each Ia rrlQtng11dico ni~m tin. B6 t6i noi dng ong ng11<Jng~n d nha thd Idn va chi thich nha tho nha, t:;tinha thd nay ong tham gia vao ho:;tt dQng tlnh nguy~n cung vdi vi~c dong gop mQt ph~n tai san cua mlnh tuy khong nhi~u. Sau do 6ng dii k~t than I<;1i 6ng m\lc s11 hai ngu'Ctidii thu'dng chO'icd yay vm nhau vdi va nhftng hk ranh r6i, hu'C1ng th\l khoang thdi gian con I:;ticua tu6i x~ chi~u. B6 t6i dii c~u nguy~n C1 nha thd do du'<Jc khoang mQt tu~n thi ong dii I~ng Ie ra dibi~n bi~t.
NGUOI THAY CUA Tcn CHINH LA IVlETO! vA SVNGHEO KEO 4S

!
'~/
•....

;(

/

TIENG J:,/lA BAY X~C X~C VAO BUG I SANG Y

MUAHE--

-

Tn:tdcva sau cUQtchi~nNam B~c 25'6, Pohang la mQt cang ca "nho vdi nhf:ti1gmui tanh cua ca s6ng n6ng n~c tit trong ch<J -toa ra. M~ toi thl ban hoa-qua dlt<Jcx~p len tien IilQft~in tiai d

phia sail rih~t trong khu ch<J.Toi da thltCJngquanh qu~n va phv .' M~ lam nhttng cong-vi~c l~tv~t d d6 bat dau titnamtoilen5,6
'. -." '--,'. - .. -, -"'; . .',.,:"--: .• .':. " .' ,I' .:..'

;t. tuOl.

Toi da tiai citiacuQc chi~ri NamB~c kh(mdi bVdCVaGhQc ~~p ..
. "1,

vaky-'uc; cuatqi.v~ JJ.6~h6d~ri bay giO'vftn\~oi1s6ng dQng. D6 'If cUQc-~J:iT~n-m~ d~ph~i ~~tdi ngltO'ichi -gai Gwi A~ va t6i daa em ut Sang Pil ngay trltdc m~t toi. B6 toi thl vftn (j l~i trang tr~i, can toi va gia dlnh da di lanh n~n t~i nha cua Bac trai toi dang s6ng d que Heunghae. MQt mua he n6ng bac va chan ng~t.·Anh n~ng vftn can chlta qua g~t VaGbu6i sang. Chi Gwi Ae dang cong daa em ut Sang Pil mdi vita dlt<Jcsinh ra sau ngay trd l~i que nha tit Nh~t Ban ra trltdc san nha cheli va d6 danh trong luc n6 dang qu~y. Vita nghe . ti~ng may bay chi~n d~u bay x~c qua, thl b~t ngO'c6 nhftng .ti~ng' dQng th~t kinh khung reli xu6ng mai nha b~ng thi~c ~i6ng nh~ ~Qt tr~n mlta da ~ob~ng,n~m tay d6 vp Xli6ngaftu chungtoi. Khong bi~t khoang bao lau sau toi da c6 th~ nglfa c6 d~ytrong luc vftn can choang vang va hoan toan khong th~y gl trltdc m~t. Can chi va em ut dau nbi? Ca gia dlnh tam tr~ng h6t hoang da vQi md clfa ch~y b6 ra ngoai. Chi gai va th~ng ut em t6i dang n~m.<!aitr_enm~t san trltdc nha. Tran va Iltng thl dfty mau, toan than thl bi phong khong th~ hinh dung ra dlt<Jc. M~ toi dltO'ng nhlt da khong can dnh tao. Ba da ch~y th~ng len nui vQi va nh6 nhftng cay ngai tay V~ nghi~n ra thanh
46 KH(1NG CC) THAN THO},!

thubc, boi len ngttdi chi va em lit nhtt dang cb dm mQt chlit sbng s6t nha nhoi nao d6. Vi~c tim thu6c d~ chfta tri hy v<;mg da khong phai la chuy~n d~ dang gi trong thdi di~m dang con chi~n tranh va gia dinh thi dang ngheo d6i. Nhftng ngttdi ldn tu6i da thd dai khi bih dtt<Jcquan dQi My da huy dQng nhi~u may bay chi~n dftu oanh t~c vao lang vi hQ nh~n dtt<Jcthong tin dng quan nhan dan cua B~c Han da vao lang dem qua. Ngoi lang vftn ti~p wc trd thanh ndi giao tranh ae li~t cua hai phia, va mt; toi da dtta d. gia dinh di lanh n~n d mQt nd'i an toan khac. Mt; toi da d l~i mQt minh trong khu chi~n dftu khi ma born d~n vftn n6 kh~p ndi d~ dm each ettu sbng hai dlfa tn~ dang trong dnh tr~ng nguy kich khong lbi thoat. Mt; toi da Ifty vi~c cftu nguy~n d~ lam vd'ib&t n6i dau bu6n cua minh, nhttng trttdc cai ch~t cua chi va em lit toi cung vdi vi~c ba ngo~i toi da mftt trttdc d6 mt; toi da khong th~ chiu dlj'ng hem dtt<Jcnfta va khoang 2 thang sau d6 ba da rdi khai trftn th~ trong ni~m dau kh6 tuy~t vQng. Hinh anh cai ch~t tham thttemg cua chi va em lit toi va n6i am anh v~ ni~m dau kh6 cua mt; toi gid day vftn con in d~m trong tri nhd cua toi. Ubi vdi toi cUQcehi~n tranh va st! chia dt dftt nttdc sau nay da khong phai la mQt quan ni~m trim ttt<Jngnao d6. St! chia dt dftt nttdc va cUQed6i dftu y thlrc h~ gifta 2 mi~n Nam B~c da luon g<Jil~i trong toi hinh anh v~ cai chh tham thttd'ng cua chi va em lit. St! thoat chh thftn ky cua anh em chling toi ngay t~i san nha bac trai toi horn d6 da c6 tac d\lng nhtt la mQt nhan tb tam ly anh httdng dbi vdi toi khi dtta ra quy~t dinh quy~t doan trong vi~c md rQng thi trttdng khai thac len phttd'ng B~c nhtt Lien XO va Trung Qu6c khi toi gift chlrc chu tich Hyundai. Gid day, toi da nh~n thlrc ra r~ng phai lam cho nhffng bi kich tlt cUQc

d6i d§.uth~ ch~ va y thuc h~ giffa cua hai mi~n bi~n mftt, dam thung vao b~mchftt cua y thuc h~ dii gay ra cUQcchi~n tranh.

TRANG BE CO CANH TAY DAI
B6 toi dii trd thanh ke thftt nghi~p bdi vi cUQcchi~n, con gia dinh dii phai dQn nha vao mQt khu nha chlia c~nh chan nui. C6 th~ gQid6 la nhffng gian nha chlia ma Nh~t xay d1!ng tni'dc day trong thdi ky chi~m d6ng. d6 c6 tftt ca 15 gia dinh s6ng chung trong mQt gian phong khong b~p nuc. Ngli'di dan s6ng trong vling nay dii phai di lam ki~m cmn hang ngay dli bftt cU la vi~c gi va th~ la hQ dii bi d~y vao canh b§.n cling tung thi~u. Tit md sang d~n t~n dem khuya khong luc nao ma khong nghe thfty nhffng ti~ng than kh6c do bi b~nh ch~t, kh6c vi d6i bVng, nhffng ti~ng gay g6 nhau. Gia dinh toi dli'<;j'c la kha yen l~ng. Bdi vi gia dinh toi t6i cai d~n v~ nha thi tftt ca ai nfty cung d~u dii m~t m6i sau mQt ngay phai lao d§.uvao ki~m s6ng. Tuy th~ nhli'ng cung kh6 ma duy tri dli'<;j'c bffa an mQt cach d~u d~n trong gia dinh. cac Thuc an chu y~u ma gia dinh toi an trong thdi gian nay la bii rli'qu vi n6 c6 gia rftt reoBii rli'qu la ph§.n xac cua cac h~t ngu c6c con l~i sau khi n6 dii dli'<;j'c va vilt ra thanh rli'qu u6ng. Vi toi la u duao con trai ut trong gia dinh nen hang ngay toi dii phai ch~y v~t d~n cac khu nftu rli'qu mua bii mang v~. Gia dinh toi phai chia nhau an lo~i bii ma dli'<;j'c la lo~i bii dd nhftt trong cac cho lo~i. Hang ngay phai an d~m 2 bffa cCffil ~ng bii rli'qu cho nen b toi dii luon phai di l~i chan thftp chan cao do mlii c6n thftm vao trong ngli'di. huftn luy~n ngay tit nh6 nhli' th~ hay saD C6 Ie vi toi dii dli'<;j'c ma sau nay toi dii trd thanh ngli'di c6 tttu hi'Q'ngcao nhftt d

a

nhi~u cUQc nh?u trong th(ji gian lam vi~c fJ cong ty. T oi earn nh?n dU'<;jcai ngheo da trfJ thanh mQt di san d6i vdi toi. c Tftt nhien nhi~u hie toi da khong th~ md la minh co trong tay mQt hQp cdm mang d~n trU'CJng.Trong khi nhi~u d(fa hQc sinh b~n toi d~n gi(j an trU'a la dem an cdm hQp ra an con toi thi phai c6 chiu d\fng d~n n6i b\lng toi c(f soi len nen chi u6ng nU'dC may lot b\lng, va hdn mla n~u ai chU'a tifng n~m trai thi ch~c la khong th~ hinh dung dU'<;jc o lam cho con ngU'di ta dau ddn n d~n ca nao. N~u chU'a bao gid nhin thfty canh tU'<;jng cua mQt ngU'(ji dang trong cdn doi phai u6ng nU'dc th?t nhi~u d~ ki~m ham thi ch~c la chU'a bi~t cdn doi do la gi. B6 toi trong th(ji gian s6ng va lam vi~c trong mQt trang tr~i fJ Nh?t da tifng dung s6 ti~n minh ki~m dU'<;jc Qt m~t gtri v~ m cho bac trai toi fJ que, m~t khac la t~o di~u ki~n d~ chu toi dU'<;jc sang Nh?t hQc t?p. Tuy nhien sau ngay trfJ l~i que nha thi b6 toi da khong con mQt d6ng xu dinh tui d~ nuoi con cai minh an hQc. Toi da tifng bi thfty chu nhi~m du6i kh6i l{jp vi khong dong hQc phi va bao toi v~ nha mang ti~n hQc phi d~n. Nhffng luc nhU' V?y toi thU'CJngtreo len khu v\fc nui sau trU'CJngd~ chdi fJ do d~n chi~u r6i quay l~i l{jp va tra ldi quanh co vdi thfty nhU' th~ nay. "Thfty lam dn d<;jiem them it bffa nffa em nhftt dinh se mang ti~n dong hQc d~n" BfJi vi toi thifa bih la n~u toi co v~ nha xin ti~n thi cling ch~ng lfty dau ra ti~n ma cho toi dong hQc ea. Trong thdi gian toi dang hQc nam cu6i cua cftp 1 toi dii thtr lam nhi~u th(f cong vi~c khac nhau. Toi dii tifng lam diem qu~t ban, tifng quftn cdm cUQn Kimbap ban ben ngoai hang do kern gai khu v\fc dong quan cua quan dQi My, tifng lam banh Deok bQt my ban cho linh H~m fJ do va cling tifng bi linh tom c6 va
NCUuI THAY

UJi\lOi \~HfNH IviE TOJ LA

vA SUNGHEO

KHO 49

bi rua mQt tr~n. Hang ngay toi da phai nhin doi va d~n tntcmg v~ nha m6i l~n 4 ti~ng trong khi khong co mQt hQt cd'm nao trong bVng, vi th~ ma du toi con nh6 tu6i nhttng trong ngl1C1i toi nhl1 th~ dang tV huy ho~i. Vao nam cu6i cua dp 2 t6i da b~t d~u bi dau qu~n qu~i, n~m li~t mQt ch6 trong 4 thang trClikhong dang d~y dl1qc. Khong d~n n6i phai di b~nh vi~n nhttng cho d~n giCinay toi hoan toan khong hi~u la nguyen nhan t~i sao toi bi nhl1 th~, ch~c co Ie la toi da bi chtfng thi~u hvt dinh dl1&lg trong cd'th~.Nhttng sau do nhClsac s6ng cua laa tu6i d~y thi ma toi co th~ dang d~y dl1qc sau 4 thang va ti~p wc hang ngay di l~i 4 ti~ng d~n trl1cmg va v~ nha. co Co Ie vi th~ ma sau nay toi da thuQc vao di~n ngl1C1i chi~u cao thftp nhftt so vdi cac anh ern trong gia dinh. Nha toi ai nfty d~u cling co chi~u cao hd'n nhftng ngl1C1i xung quanh mQt cai d~u. B~t d~u tit B6 t6i d~n anh ca, anh tha 2 d~u co chi~u cao g~n Im8 va chi duy nhftt co toi 'hc!i lun' la Im't3! Tuy nhien, t6i l~i la ngl1C1i canh tay dai hd'n ngl1C1i inh co b thl1C1ng khac d~n IOcm. N~u gia slt toi dl1qc phar tri~n binh thl1C1ng trong di~u ki~n cham soc t6t va khong bi d6 b~nh vi thi~u dinh dl1<Jng trong thCliky dang Wn thi toi da co th~ cao b~ng cac anh cua toi. Du sao toi cling dl1qc mQt bi~t hi~u la 'ngl1C1i canh tay dai.' co

Gia dinh ben ngo~i cua t6i thuQc thanh ph~n gia dinh co ni~m tin vao d~o Tin lanh tit rftt s&m.M~ toi (Chae Tae Weon) cung v&ini~m tin ca nhan da phai chiu sVnhom ngo tit nhftng ngl1C1i

trong gia dinh ben nQi khi m(ji v~ lam dau cho mQt gia dinh v6n dang duy tri nhung nguyen t~c gia phong cua nho giao truy~n th6ng kh~t khe. Toi nghi n~u khong co m~ toi thi ch~c gia dinh ngheo dong mi~ng an nhtf gia dinh toi kho ma vtf<Jt qua n6i va da tit b6 ganh n~ng cua s1,f gheo kho. n M~ toi co chi~u cao cling khong thua kern ai, tuy co gtfdng m~t hdi g§y nhtfng anh m~t cua ba luon ltip lanh. M~ toi da hQc xong cf1p1. Toi cling chtfa titng nghe ba noi la da t6t nghi~p hay chtfa nhtfng co th~ la da t1,fnghi hQc. M~c dli m~ toi la ngtfdi co hQc thlfc khong cao nhtfng ba co mQt tri nh(j rflt tuy~t vdi, ba nh(j r6 ttit ca cac vi~c l(jn nh6 xay ra trong gia dinh ba con hang xom d~n ngay sinh nh~t hay dia chi cua ai do trong hQ hang, hay ngay gi6 cua nhung ba con xa. Cong vi~c trong ngay cua mQi ngtfdi trong nha b~t d§u tit 4 gid sang. B<Yi vaG gid do m~ toi thtfdng danh thlfc ttit ca cac vi anh em toi d~y d~ du nguy~n. Cach du nguy~n cua ba rtit la d~c bi~t. M~ toi thtfdng du nguy~n cho s1,f inh an cua xa hQi b va dtit ntf(jc sau do m(ji d~n slfc khoe cua hQ hang than thuQc. Sau nua la c§u nguy~n cho s1,fh~nh phuc cua hang xom lang gi~ng. K~ d~n la du cho mQi vi~c dtf<Jc suong se d6i v(ji nhi1ng gia dinh co ngtfdi than bi dau, gia dinh g~p kho khan, nhi1ng gia dinh hang xom dang gay g6 v(ji nhau va sau do du Chua ban phtf(jc ni~m tin cho hQ. Sau clingh~t m~ toi m(ji gQi ten du phuc cho titng anh em toi. Th~t s1,fm~ toi da khong t1,fdu nguy~n cho chinh ban than minh dli la mQt ldi nao. I>6i v(ji cac anh chi toi thi ba du nguy~n rtit lau, nhtfng d6i v(ji rieng toi thi chi nghe duy nhtit m6i mQt cau da dtf<Jc dinh san. hQc t~p cham chi va tr<Y "C§UChua ban phtf(jc cho Eun dtf<Jc thi thanh thanh ngtfdi co ich, cho Deuk dtf<Jc d~u va d~t dtf<Jc tich t6t ... va cho Myung Bak nha can dtf<Jcchong l&n va slfc

I

I

l\JGUO]

'lHAy

CUA I()]

cHINH

LA i\ll£ TOr VA SVNGHtO KHO Sl

khoe." LCtidu nguy~n ng~n cho toi dii phan anh dung mQt thlJc t~ d6i vili t6i trong gia dinh. Anh ea va anh thtt hai cua t6i dii co th~ dl1<JC nghi~p Trl1Ctng t6t c§p 3 thl1dng m:;liDongji nhCtb6 t6i hie do dang lam vi~c t:;litrang tr:;li cua 6ng giam d6c hQi d6ng quan tri cua trl1Ctngdo. Anh ca t6i thl kheo tay tit nh6 va dt gi6i trong kinh doanh nen dii ra ngoai bl1'dnchai tit r§t s&n. Anh thtt hai t6i cling co nang khi~u thong minh d~c bi~t va dii len Seoul toan tam vaGvi~c hQc t~p. Con t6i la con trai ut trong gia dinh dii phai chiu than ph~n (j l:;liPohang phl,l m~ bu6n ban d~ ki~m ti~n 10 cho anh an hQc. C§u nguy~n vaG bu6i sang s&n la nghi thttc ma t6i earn th§y chan ghet nh§t VI sau do la phai lam vi~c m~t nhQc ca ngay. Trong luc c§u nguy~n t6i thl1Ctngng6i v~t vCtngu g~t chi khi nghe gQid~n ten minh thl mdi tinh dl1<Jc Qt lat. m Con mQt vi~c ma t6i dii earn th§y kho nhQc hdn c§u nguy~n bu6i sang do la vi~c giup da hang xom ma kh6ng dn slJ d~n dn b§t ctt cai gi cua hQ. Sau giCttan hQc m~t m6i, vita mdi ghe chQ' thl m~ thl1Ctng hay 'ra l~nh' lam mQt cai gi do cho ngl1Cti hac. k "Myung Bak a, horn nay la ngay con gai ldn nha 6ng ban ma dQn nha, may sang ben do coi giup hQ mQt tay r6i v~." "Nhl1ng ngl1Ctia dau phai ba con minh dau ... " t "Ba con xa kh6ng bang lang gi~ng g§n, con kh6ng bi~t di cho nhanh nf:fa?" Trong luc t6i con dang ch§n chit thl m~ t6i dii thet toang len sau ll1ng t6i. "Con d~n do, dli mQt ngl,lm nl1dc cling kh6ng dl1'<Jc u6ng, nghe chl1a. Nhd la kh6ng dl1<Jc mang thttc an gi v~ nghe chl1a, hi~u r6i chtt!" T6i dii la mQt dtta tre s6ng dt nQi tam cho d~n khi t6i t6t nghi~p c§p 3. 'M~nh l~nh' cua m~ sai t6i lam mQt vi~c gi do

cho nha nglfdi khac hie d§u da toi earn th~y rftt la kho chiu. Toi cling thlfdng chAng them chao h6i ai, clf quanh qu~n g§n b~p, lau lau dlfa nlfdc r6i giup mang cdm di, n~u th~y h~t vi~c thl ch~y thAng v~ nha khong noi cau nao. Th~ r6i sau do thi toi cling da b~t d§u bih b~t ra mQt vai cau chao nhlf "con d~n day giup vi~c ~." hay "h~t vi~c r6i bay gid con xin phep v~ nha ~." T oi da titng cam th~y kho xtr khi phai tit ch6i khong nh~n nhf:fng thlfc an ngon d§y h~p d~n ma nglfdi khac cho toi dem v~ nha gi6ng nhlf toi titng earn th~y kho khan khi md mi~ng chao mQt ai do. Toi da co th~ an nhung thlfC an ma nglfdi khac cho du khong ai nhln th~y nhlfng nhung luc do thl hlnh anh m~ toi l~i xu~t hi~n trong d§u. Toi titng nghi la thoi mlnh clf nh~n thlfc an nay cho du la mlnh khong an nhlfng n~u goi mang v~ thl b6 m~ va cac anh chi co th~ se an ngon mi~ng bih bao, nhlfng r6i ch<;fti~ng thet cua m~ Clfl~i yang yAng ben tai t nen toi da danh r\lt tay l~i va ra v~. Con gia dlnh hang xom thl da m~ng toi la "cai th~ng clfng d§u nay, bQ may nh~n thlfc an nay an thl may bi dau bao ttr hay saGv~y?" Nhung chuy~n nhlf v~y clf di~n ra lien t\lc vai l§n sau do thl toi da b~t d§u co th~ hi~u doi chut la t~i saGm~ toi l~i bao toi khong dlf<;jC nh~n b~t clf thlfc an gl cua nglfdi khac cho mang v~. Do la, vi~c giup dd nglfdi khac la mQt vi~c lam ngay thAng. "Cai th~ng Myung Bak do, co cai gi khac vdi nglfdi blnh thlfdng hay sao, chlf du gia dinh no ngheo nhlfng no la th~ng be co long tlJ trQng rftt cao. Giao d\lc trong gia dlnh cua no qua th~t la hoan hao", va chinh do la nhftng gl ma mQi nglfdi hang xom d~u da khong th~ xem thlfdng gia dinh chung toi. Giup nglfdi khac vi~c nao d6 va du nguy~n cho hQ la cong vi~c ma toi chan ghet. Th~ nhlfng, slJ th~t la mQt nglfdi khong dlf<;jC hanh va dang phai 10 cho cUQcs6ng cua mlnh co th~ hQc vi hang xom, hoo nua la VI nglfdi giau ma giup kh cho hQ ma
NGVO] THAY CUA TO] CHINH LA MB TO] vA s{,J NGBEO ](HO 53

khong trong d¢ vaG s1j tra <1nnao thi do th~t s1j Ia mQt bai hQc quy gia d<3iv<1itoi. N~u ma ngt1'<1i gheo c(f trong d<JivaG s1j giup da hay tra dn n cua nglf<1igiau thi su6t cUQc d<1inay hQ se khong bao gi<1thoat kh6i dlf<JCcai ngheo cua hQ. Anh em chung toi da I&1Ien v<1i mQt y th(fc dng s(fc m~nh co th~ kh~c ph\lc cai ngheo Ia gi. Chi d~n mai sau nay thi toi m<1ico th~ giac ngQ dlf<JC 11jccua uy bai hQc do ma m~ toi b~ng than xac cua minh da cho chung toi thiy va dlfa chung vaG th1jc ti~n trong cUQcd<1i.

CUQC DOL CO VAo HQC cAp 3
Khi toi t<3tnghi~p trlf<1ng cftp 2 Pohang thi Ia Iuc ma gia dinh toi dang g~p hoan dnh kho khan h<1n. Do gia dinh chung toi da phai 10 toan khi ni~m hy vQng 1&1nhit cua gia dinh Ia nglf<1i anh th(f 2 dang hQc Iuy~n thi d~i hQc. Anh d da nh~p ngli, con anh thlt 2 sau khi t<3tnghi~p thu khoa Trlf<1ngthlfdng m~i cftp 3 Dongji da xin vaG Trlf<1ngsi quan I\lc quan ma khong c§n dong hQc phi, nhlfng do di~u ki~n s(fc khoe khong dlf<Jct<3tnen sau mQt nam da xin r<1ikh6i trlf<1ngva I~i ti~p Wc hQc Iuy~n thi VaG d~i hQc. Anh thlt hai cua toi chinh Ia ni~m hy vQng lO'n nhit cua gia dinh. Anh thlt hai thi dang viIi dftu vaG vi~c hQc (j Seoul, con chung toi (j dt1'di que thi cling dang vit va khong thua kern gi. B6 M~ toi da phai th~t It1'ngbUQcb\lng va barn vao cong vi~c t~i Pohang chi d~ ki~m mQt chut dinh nao do ph\l them cho anh thlt hai dt1'<Jci~p WChQc t~p. t Toi thi di nhien Ia ngt1'<1i dltng ngoai s1j quan tam do. M~c diI VaGnam I&p 9 toi bi b~nh n~m Ii~t git1'<1ngtrong 4 thang nht1' th~ nht1'ng toi cht1'a titng bt1'dc d~n dt1'<Jc b~u ctra cua b~nh vi~n.

Bih a11qc ro ho8.n canh gia dinh kho khan n¢n toi da khong bao gid nghTd~n chuy~n minh se ti~p We d11<JC hQelen dp 3. Bubi t11vftn hQc len cao danh cho hQc sinh tnfdc ngay t6t nghi~p cua tr11dngda b~t dftu. Nhffng hQc sinh co thanh dch e t6t (j trrtdng cftp 2 Pohang thi d11<JchQn v~o hQc tr11dngdanh ti~ng nhftt cua dnh 13. tr11dngcftp 3 Gyeongbuk. Thfty giao chu nhi~m Idp thi vftn nghTdng toi a11dngnhien se vao hQc tr11dng dp 3 Gyeongbuk vi toi luon x~p th(f 2 sau m6i ky thi. Thfty da bflOtoi mdi b6 m~ d~n d~ cling ban b~c v~ t11dnglai eua toi. Luc do thl me; toi da nghi buon ban (j chQ'va b~tdftu cong vi~c n11dngbanh hinh hoa cuc ban d~o ben goc d11dnggftn ch<J d ph6 Jungang vftn ch11ad11<JC Hiu.Day khong phai la cong bao vi~c chi di l~i b~ng tay khong ma khong chu~n bi gi ca. Vi~c n11&ng banh hoa cue thi phai b~t dftu tlf vi~c nhao bQt mi d~n chu~n bi chu~n bi Ilia b~p 10, lam nhan d~u do... T6i th11erng giup m~ xong xuoi IllQith(f r6i sau do di hQc con m~ thi (j l~i dem banh ra n11dngban. Vi th~ ma m~ d5 khong co thdi gian d~ cung toi di d~n tr11dngg~p thfty. Luc do, vi~c 10 ti~n dong hQc cho anh th(f hai la mQt toan kho d6i vdi m~ toi nen c(f m6i Iftn noi chuy~n vdi hang xom ba th11emg dai ngao ngan. thd Toi d5 chuy~n ldi cua thfty chu nhi~m d~n m~ la thfty chu nhi~m d5 mdi m~ d~n tr11O'ng ~p m~t ban b~c v~ vi~c hQc ti~p g len cao cua toi, vdi suy nghT trong dftu ia th6i c(f thtr md mi~ng noi nh11 V?y xem th~ nao tnfdc d5. m~ toi vlfa nghe xong d5 dli'ng ngay nttdng banh l~i r6i li~c m~t nhin v~ mQt ndi xa. "May ding thtta bi~t la hoan canh gia dinh minh khong co kha nang d~ gai may·vao hQc ti~p dp 3 ma. N~u anh may thi rdt d~i hQc thi khong bi~t se ra sao... N~u may thvc slJ mu6n hQc ti~p nffa thi clf thli xin vao hQc d trttdIig cftp 3 Chesin (trttO'ngbliU di~n) xem d do co cho hQcbbng nha nttdc, nhttng ma n~u v~y thi ai se pht;l di ban day. Vi~c nay may cling bi~t la
1'.1G1JuI THAI' COA TOI CHINH LA jvIJ;, Tal vA S\,1 NGHEO KHQ S5

~~~k):l61lg lh~JaD) !!!QLl11J!l~h l11il·" g!!qf
c,

M~c diI t6i dft c6 ki~m ~h~l~m nhttng ngay khi nghe m~ t6i nhftn m~nh l~i 13. t6i kh6ng th~ hQc ti~p dttqc thl hIe do kh6ng hi~u sao nttdc m~t t6i Clftu6n trao ra ngoai. T6i dft rftt uftt lfCVI

'i.ftIlh6 d~n gi(j chi tOan°rri~cl~i nhung bQ quftn ao, d6ng ph\lc , di hQc macac arih t6i d~ l~i, con gi(j day boi VI cac anh ma t6i l~i ~h6ng dttqc hQc ti~J?)eIl.c~p 3... th~t slJ 13. t6i dft,oan gi~n 'cae anh va cai ngheo nay bihdtt(jng nao. 'Thfty chu nhi~m cua t6i dft kh6ng kh6i ng~c nhien,khi bi~t v~ slJ ~ln~,nha ~6ihic d?, ' , ' , . '~'Thfty v~n nghija cho',du em kh6ng dttqc hQc (j ,cac_ trttdng cftp 3 hang dft~ Seoul thl cling co th~ vao hQc (j trtt(jng cftp 3 'Gyeongbuk. Th~t la qua ti~c cho em. Kh6ng co cach nao khk nhi? Th6i dl1'qcr6i, (j Pohang co mQt trtt(jng cftp 3 hQcvao ban dem ten la'Trttdng cftp 3 thttd'ng m~i Dongji, hay 13. clf d~n do thtt xem. Co th~ em con nh6 nen chl1'ahi~u, b~ng t6t nghi~p cftp 3 se colqi rftt nhi~u cho em so vdi b~ng cftp2." T6i dft thu~t l~i y ki~n cua thfty chu nhi~m cua t6i cho m~ nhttng m~ v~n mQt mlJc cttd'ng quy~t kh6ng chiu thay d6i y dinh. "May phai di band~ giup cho anh may hQc t~p. Di ban th~ Ilay cling co th~ s6ng ngon lanh dl1'qc,bi~t chtta!" , 'C~~cd6i co girta ~~ vitlifty'chu nhi~m dftkeo dai sari do. T6i th~t slJ m~t m6i
VI

ph:ii truy~n d~t l~i Y ki~n qua l~i gifta hai

ngttdi. M~ thl v~n cft khang khang cho la du t6i co di hQc vao ban dem va co th~ ph\l ban dttqc vao ban ngay di nua nhttng ti~n hQc phi thl ki~m dau ra. Thfty chu nhi~m cling dft kh6ng chiu thua. "Thfty dttqc bi~t la trong toan bQ hQc sinh thi nh~p hQc, n~u d~t di~m cao nhftt thl se dttqc hQc mi~n phi. Thfty tin 13. em co th~ lam dttqc."
56 KHONG

cr,~ THAN

THO}.,!

/

)

Sau cling thi m~ toi cling da ch~p nh~n y ki~n nay cua th~y chu nhi~m. Nhl1'ng co Ie la bCiivi v<1idi~u ki~n la toi khong ph:ii dong ti~n hQc. "N~u ma noi nhl1' v~y thi may v<1im~ ph:ii cling hlta v<1inhau mQt di~u. M~ se cho thdi gian may di hQc. Thay VaGdo may chi dl1'<Jc hQc trong thdi gian may dtf<JCmi~n ti~n dong hQc phi di ma thoi."
...

Cling v<1ildi ht1a v<1im~ fa chi di hQc trong thdi gian d11<JC mi~n ti~n hQc phi, cu6i cling thi toi cling da t6t nghi~p c~p 3 mQt cach suong se. BCiivi trong 3 nam hQc Cido toi da luon dl1'<Jc ~p IO<;1i s~c. x xu~t

THANG BE D(H MU ROM VAo MUA DONG
Trong thdi gian toi hQc dp 3 VaGbu6i t6i thi trong nha chi co mQt minh em gai toi la Gwi Bun ra ph\1-giup m~. Do da la hQc sinh dp 3 r6i cho nen toi co th~ lam t6t dl1'<Jc nhftng cong vi~c ma ng11di Wn thl1'dng lam. Nhftng cong vi~c toi lam tr11<1Cay d khi con la hQc sinh dp 2 nh11 qu~n cdm cUQn Kimbap di ban chi con la cong vi~c v~t vanh. Toi da lam va vong quanh day do ban cac IO<;1i nh11 banh kern, k~o bd ct1ng an theo mlia ... VaG mlia dong thi lam bong ngo dem ban. Khi toi bl1'<1c aGhQc dp 3 thi m~ toi cling da b~t d~u d~t may V n6 bong ngo qnh may n11<1ng banh hoa cuc d~ lam va ban ca hai tht1 cling luc. Sau khi toi chufin bi mQi tht1 san sang ttr md sang thi toi ti~p wc lam bong ngo con m~ toi thi lam cong vi~c nl1'<1ngbanh. M~c dli la ban VaGbu6i sang nh11ng n~u khkh d~n dong qua thi y nh11 r~ng to an than toi bi 11<1t d§m m6 hoi, trQn l§n v<1inhftng ghet nh~ nh<;1i tren tran. Toi th11dng m~c d6ng ph\1-chQc sinh tren ng11di khi ban bong
NGUaI Tl-!f\Y CUA Tell CI-IINH LA MJ;:1'01 vA SV' NGHF,O KHO 57

ngo. Day la bQ d6ng ph\lc duy nhftt cua toi d6ng th(ji. cling la lo~i quftn ao t~m coi dl1<JC nh§t, vi khi hoan tftt cong vi~c thi toi phai ch~y ngay d~n trl1Ctng. Nh11ng ma, ng?t mQt n6i nO'i goc dl1Ctngma toi va m~ dl1'ng ban l~i la con dl1Ctngthong qua mQt tn1'Ctngc§p 3 nu. Nhf1'ng hQc sinh nu cua tn1'Ctngnay thl1Ctng di l~i ngang qua do d~n ldp VaGcac bu6i sang chi@u, m6i lftn hQ dl1a m~t nhin toi thi y nhl1 r~ng toi da khong dftu dl1<Jcve m?t l1'ngdo th~n thilng nhl1 ngQn lll'a than dang chay cua minh. Toi da thll' c6 g~ng to ve lam ngO' v(j nhl1 khong d~ y d~n nh11ng mQi tht1c d@u vo ich khi ma nhung hQc sinh nu cftp 3 nay m6i lftn di ngang qua ct1 nhin VaGgl1O'ngm?t dfty ghet cua toi v~i bQ d6ng ph\lc khoac tren ngl1(ji va hinh dang toi dt1ng lam bong ngo thi hQ l~i cl1(ji len. T oi la ngl1(ji co long
!\1'

trQng

rftt cao nhl1ng tinh chftt s6ng nQi tam cua toi thi vftn khong thay d6i. Roo nua, hic do toi dang (j th(ji di~m cua tu6i d*y thi. Dung la vi~c t~o cho minh tqng thai dl1<JC giai phong trl1~c s1;f m~c c{J d6i v~i ly tinh cole con kho hoo la t~o cho minh tr~ng thai t1;fdo tn1'~c cai ngheo. Sau th(ji gian suy tinh ky toi da quy~t dinh mua cho minh mQt chi~c mli rO'm d~ dQi che khuftt gl1O'ngm?t m6i khi lam bong ngo ban. M6i lftn toi keo S\lP mli S\lP xu6ng che m?t thi m~ toi l~i keu ca len. "Cai th~ng nay, la nam gi~i m£c
c{J

cai gi ma m£c

c{J.

Mila

dong l~nh th~ nay ma dQi mli rO'm, mu6n bi chll'i hay sao."

Ror v'POI NHA__V"l\. ~AU .1',__ :1. _. . J_

"

)

""

A

I

J\.

NGU-7Fl·,T , 11 )' •••• ,1

Toi da b~t dftu thll' s6ng t1;fl*p khi bl1~c VaGl{jp 11. Toi da dm dl1<JC cho minh mQt cong vi~c ki~m ti@n tlfO'ng d6i ngon lanh hO'n th(ji. gian vftt va trl1~c day. Ly do chinh cling la vi toi mu6n

tranh di nhf:fng anh m~t cua nf:fsinh luon nhin soi moi vao toi kia. T oi da dlJ tinh la vao ban ngay toi di l~y trai cay v~ sau do chd d~n khi giO'hQc k~t thuc toi se d~y xe ban d~n tnfdc r~p hat va d<;)'i nglfdi ra v~ thi ban cho hQ. mQi K~ ho~ch nay cua toi da dlf<;)'C toi ch~p thu~n d~ dang. Toi m~ da mua mQt chi~c xe d~y, sau do di l~y trai cay v~ dem chili cho th~t bong len, va toi cling da s~m mQt chi~c den eacbon ... Nhf:fng ngay d~u d~y xe d~n ban (j trlfdc r~p hat tuy toi co hdi h6i hQp mQt ty vi co nhi~u nglfdi ban d~o nhlf toi cling ban (j do nhlfng toi cam th~y r~t la ph~n ch~n. Nhf:fng trai cay dlf<;)'C anh den eacbon chi~u len trong d~p m~t lam sao. Tren ddi nay khong co vi~c buon ban nao ma d~ dang ca. Ban trai cay d~o ban khong dlf<;)'cam ra th~t thu. Vi doi luc con d phai di~u chinh gia va thdi gian. Luc d~u gid thi thet gia cao, th~y ban khong dlf<;)'C cu6i gid l~i phai ban gia beo. Gia cua thi nglfdi ban va gia cua nglfdi mua da dlf<;)'C 'tinh toan chi ly' saD cho h® lY. MQt cdn mlfa ngau tnit xu6ng vao mQt dem cu6i mila he, tinh tit hie toi b~t d~u ban d~n gid thi cling chlfa dlf<;)'c lau. D6i bao vdi nhf:fng nglfdi ban d~o thi ngay nao mlfa thi ngay do ban ~ qua la khong sai. Co l~n toi dung ban trlfdcc6ng r~p hat khi con dang tranh thu chd mQi nglfdi xem xong man cu6i chlfdng trinh ra v~ d~ ban cho hh, thi co mQt chi~c xe hdi dang lili l~i tim ch6 ra do khong quan sat va th~ng khong kip nen da dam vao xe d~y cua toi. Trai cay cua toi dang ban rdi 16m ch6m xu6ng dlfdng. Dlfa h~u thi thoi r6i no da tan ra titng manh v\ln. Khong hi~u saDluc do toi quen m~t mQt di~u la xe hdi kia da d\lng vao xe d~y cua minh nen cu th~ ma bo ch6m ra dlfdng d~ gom trai cay vung vai l~i. Ch<;5't ti~ng ai do m~ng toi phia tren co d~u toi.
NGUC)! THAY C(IA

IC)] CHiNI-!

LA ME

Icn

vA SI)NGHEO

KHO S9

"E cai th~ng nh6c nay, d~y xe di ban thi phai ki~m ch6 nao
dang hoang chtr may d~u ch6 nay lfty dttemg dau di chtr? Ch6 kia mdi la ch6 chochung may dtrng ban, bi~t chtta ha? Con khong bi~t ban cho dang hoang nfta." Toi da lfj n6i ldi xin 16i d6i vdi chu chi~c xe hdi d6 b&. cai uy th~ cua chi~c xe nhftn chim toi. Khi ngttdi chu chi~c xe kia vita di khoi thi cd'n phftn nQ trong ngttdi toi b~t dftu dang len. Toi earn thfty minh dang ghet vi slJ ttrc t6i trong ch6c lat cua minh trttdc mQt slJ vo ly cua ngttdi giau c6. SlJ uftt trc ma minh phai ganh chiu dft trao len b(ji mQt ly do la ngheo. Tam tqmg chan nan va phftn nQcua toi luc d6 dft quftn lfty~di nhau. 'Ctr s6ng nhtt th~ nay thi lam dtt<Jcgi chtr. T6t nghi~p cftp 3 r6i se lam cai gi day. Hay la minh ctr thtt tlm d~n mQt ndi nao dfty.' Toi dft dem ti~n trong tui ra d~m thtt. Ti~n xe len Seoul c6 Ie vita duoToi da giftu di slJ nght;n ngao cua toi va di th~ng v~ phia xe ban d6 an d:;toqnh d6. Trong dftu toi dang nghi la se lam mQt vai chen rtt<;9u trttdc khi len dttdng. "Ba d'i,lam d'ncho mQt chai rtt<;9ua m6i (j day." v Toi dft keu len nhtt v~y. "Oii th~ng nay, may con la hQc sinh saDmay l:;tinhtt th~ nay?" Thttdng ngay ba chu quan vftn nhin thfty toi la mQt dtra tn~ ngoan m~c d6ng ph\lc hQc sinh dtrng ban gftn dfty,khi nghe toi len ti~ng nhtt v~ynen ba rftt la ng:;tcnhien va dft hoi l:;ti. "Sao ba con' dung d6 nhi~u lCiilam gi ma khong mang rtt<;9u nhanh d~n day. Chi dn tra ti~n la dtt<Jcchtr gi?" Khong hi€u saDhk d6 toi l:;tito ra n6ng nay d~n nhlf v~y. Du v~y nhttng ba chu quan vftn ctr c6 tlnh quanh co keo dai thdi gian ma khong them mang rtt<;9u nhanh d~n cho toi. Luc d6 dang d<Jirtt<;9u ang d~n thi trong dftu toi ch<Jtloe len mQt suy m nghi chi chitng vai giay sau.
60

'Thi ra la minh da b~t dftu d~n day ban ttt khi nao ma minh l~i quen mfit khong mang mQt it d~n d~ mCiim~ dung thl:t." Co lftn toi ra ch<Jdftu m6i lfiy trai cay v~ ban thi m~ toi da dem nhftng trai cay do ra chui th~t bong va tho the "nhftng qua nay trong th~t d~p lam sao, l~i con ngon nfta." Tuy nhien do toi da quy~t dinh la buon ban rieng theo hinh thtfc "1<Jinhu~n dQc l~p" va trong long dinh la se danh gi\lm t6i da nen toi luon gia vCikhong nghe m~ noi gi. M~ toi la ngU'CiithU'Cinghay cftu nguy~n vao m6i bu6i sang, va ba Iuon cftu nguy~n cho toi m6i ngay tuy co h<1idem gian va ng~n hem so vdi cac anh chi toi. 'Ch~ng Ie minh phai nhfit dinh di trong ngay horn nay thi mdi dU'<Jc sao? Thoi c(f mang nhftng trai cay bi d~p nay v~ nha mCii m~ an cho da r6i mai Ien dU'Cingcling khong muQn. Lui I~i mQt ngay thi cling ch~ng mfit mat gi." Toi da vQi va di nh~t nhftng trai cay I~i r6i quay v~ nha. M~ toi da v~ nha trU'dc do. "B6 m~ O'i horn nay hay dung thl:t nhftng trai nay di. Con nhi~u I~m do." M~ toi da doan ngay ra dU'<Jc tinh hu6ng, khi nghe gi<;mgtoi thfit thanh Ien dfty ve tl! tin nhU' v~y va nhin thfiy nhftng trai dU'a hfiu bi trfty tr\la cung vdi chi~c xe dgy khong con nguyen v~n thi ba da chui tQt vao trong chan ma khong them noi cau nao. Toi da n~m xu6ng giU'Cingr6i nhU'ng trong dftu vftn nghi d~n vi~c ra di. Sang sdm ngay horn sau, nhU' thU'CingI~ m~ toi b~t dftu cftu nguy~n. Th~ nhU'ng horn nay m~ da cftu nguy~n cho toi dt thanh khgn va Iau. Hinh nhU' Ia dem qua m~ toi da khong th~ ch<Jp dU'<Jc ~t. m "Cftu chua ban phU'dCva chi dU'Cingcho th~ng Myung Bak sau nay, cho no Iuon dU'<Jc khoe m~nh, va giup cho cong vi~c cua no
NeUOI 'i'HAY ClJAT()[ CHiNH LAMJ;,TOI VASVNGHEO
KJ--!l'J

61

dl1<JC suong se...
1'\ )"

LCri. u nguy~n cua m~ khac vdi nhfmg thl1cmggi~mh cho toi d da lam toi dmg themxuc dQng. 'Thi ra m~ vftn luon quan tam minh nhl1 th€ nay." Qua ng:;lcnhien va cam th§y bi€t O'nd6i vdi m~, toi da quy€t dinh ddi ngay ra di them mQt thang nffa. Clf th~ toi vftn ti~p wc dCri. ngay len dl1dng cua toi, va toi da khong phai m§t thCri. ian nhi~u d~ dm l:;lichinh minh. Nhffng ldi cftu g nguy~n bu6i sang cua m~ danh ch~ toi 'dfi phat huy tac dlJng nhl1 tht N€u nhl1 khong phai la m~ va n~u nhl1 ba chu quan horn do da mang rl1<Ju d€n nhanh cho toi thi co Ie gid nay toi da bl16'clen xe ltra tren cUQchanh d~n Seoul tlr lau r6i.

TDNGOILANGC~NHCHANNDIDtNTH6N
NHA GO ITAEWON
Thdi ky toi con hQc t:;litrl1dng c§p 3 vao bu6i t6i, toi co mQt ngl1di b:;lnthan ma toi luon earn th§y bi€t O'nva khong th~ nao quen dl1<JC. Ten ngl1di b:;ln §y la Yang Jae Weon, hang ngay chung toi vftn thl1dng di hQc chung vdi nhau. B:;ln§y vao ban ngay thi lam vi~c cho mQt cong ty nhC>. au gid tan ca thi quay S .v~ nha chuftn bi c~p sach va sang nha toi d~ cung d€n trl1dng. Nha b:;lntoi co nuoi 1 con ga tr6ng va 2 con ga mai, ga mai thi de trUng m6i ngay. Jae-weon thl1C1ng gi§u mQt qua trltng trong s6 do mang d~n nha chia ra va bao toi an. Co Ie b:;lntoi 10la toi se bi ng§t co nguy cd bi suy dinh dl1dng, tl16'ngdi 10:;lng cho:;lng vi ngay nao toi cling chi an d~m chao. Nhfrng qua trlfng do da trd thanh ngu6n b6 sung dinh dUdng duy nh§t giup toi co th~ dm c,! dl1<JC trong thdi ky cua tu6i trl1dng thanh. T:;li thdi di~m luc do thi trung ga dl1<Jc xem la mQt m~t hang r§t quy gia ma ngl1C1i co th~ gom ban ki~m dan

ti~n ngay dl1qc. Trong thdi ky ma co nhi~u dlra tre khong co di~u ki~n d~ mang cmn hQp d~n trl1dng dl1qcthi mon trlrng nin la lo:;tithlrc an ma nhftng dlta tre thuQc lo:;tigia dinh kha gia hay an cung vdi c6'mhQp t:;titrl1dng. Toi da co th~ an trlrng ga cua b:;tntoi cho trong chang khoang vai thang cho d~n khi b:;tntoi bi b6 mt; b~t qua tang vi trl1dc do da nghi ngd la t:;tisaDtrong nha co 2 con ga mai nhl1ng l:;tide co mQt trlrng. Sau khi hai dlra t6t nghi~p ra trl1dng, m6i ngl1di mQt con dl1dng trong mQt thdi gian dai chung toi da khong co dip h6i tham slrc khoe l§n nhau, cho d~n gid toi v§n chl1a co hQi d~ bao dap. Tuy nhien, long bih 6'n cua toi d6i vdi Jae Weon se mai khong bao gid phai trong cUQcddi nay. Toi nghe noi la b:;tntoi da phai v~t va d~ t6t nghi~p d:;tihQc va s6ng c1;fc kh6 trong mQt thdi gian sau do da may m~n dm dl1qc cho minh mQt cong vi~c 6n dinh. Sau nay toi cling luon ghi nhd cong 6'n do. Khi toi hQc ldp 12 thi mt; toi da dl1a ra mQt quyh dinh quan trQng. Gia dinh chung toi se dQn nha len Seoul s6ng d~ co th~ cham 10 cho anh thlr 2 cua toi dl1qc an tam an hQc. Tuy nhien, toi va dlra em gai toi phai l:;tiPohang d~ ti~p wc hQc t~p cho d~n khi t6t nghi~p h~t dp 3.B6 mt; toi da phai ban can nha n~m trong khu v1;fc hua va t~t ca mQid\mg C\l trong nha d~ co du ti~n c
CJ

len Seoul sinh s6ng. B6 mt; toi trl1dc khi rdi kh6i Pohang da tim cho 2 anh em chung toi mQt can phong nh6, va bao chung toi la clr an tam khi nao d~n Seoul thi se glti ti~n v~ cho chung toi mua g:;toan. CUQcs6ng cua anh em chung toi t:;tiPohang cang ngay cang trCJnen bi tham h6'n. Hang thang thi mt; d~u gtri ti~n v~ cho chung toi mua g:;toan nhl1 da hlra. Tuy nhien, s6 ti~n do l:;ti ch~ng th~m vao dau. Noi la g:;t0d~y,nhl1ng phai n~u cho loang
NGUO[ THAY CUA Tl'n CHINH LA LvlBTOl vA SI)NGHEO KHO 63

d~ hup nghe ca ti~ng itng \fc phat ra n~u khong thi se khong an du trong mQt thang. Luc nao trong b\lng cling soi len. Do khong th~ chiu d\fng them dU'<;jc nen em gai toi da d~ nghi nffa hay la anh em minh cft an cho da dCri. trong 10 ngay con l~i 20 ngay thi nhin doi. T oi thi khong d6ng y vi n~u lam v~y thi se bi chh doi ngay. Toi da lU'<;jm nhffng to gifty v\ln v~ nha gftp l~i thanh 30 cai phong bi. Sau do toi da chia d~u s6 g~o an trong 30 ngay ra va cho vao eac phong bi do r6i bao em toi hang ngay chi dU'<;jc nftu mQt phong bi chao ma thOi. Bay gio g~p l~i toi, em toi vftn " thU'ong hay cU'oingU'<;jnga noi r~ng "Anh th~t la acdQc. Luc v do em da dinh b6 nha ra di r6i." Do da la mQt cau chuy~n co th~t khong phai la chuy~n dlia. Bac toi thi lam cong vi~c d6ng ang each do khong xa nhU'ng chU'abao gio toi nh~n dU'<;jc giup d<J.Toi thi ngay thU'Onglen s\f nui d6n cui v~ ban ho~c la ban d~o nhU'ng khong phai la ban thU'Ongxuyen cho nen chung toi vftn khong th~ nao thoat kh6i eanh ngheo doi. Vao thang 12 nam 1959, trU'dcngay l~ t6t nghi~p toi va em toi da cling nhau thu x~p qu~n ao va di b~ng xe Uta len Seoul. Toi dU'<;jc chQn la hQc sinh nh~n ph~n thU'emgcua Giam d6c hQi xet d6ng quan tri cua trU'Ongvi co thanh dch t6t nghi~p ,thu khoa cua trU'Ongdp' 3, nhU'ng do trong dnh eanh khong th~ d<;ji ~n d ngay nh~n b~ng cling vdi ph~n thU'bng va l~i toi se b Seoul va khong co ti~n mua ve xe ltra v~ l~i Pohang dU'<;jcho nen toi c da nho b~n toi la Kim Chang Dae nh~n thay toi trong l~ t6t nghi~p. Tren chuy~n xe ltra len Seoul toi da earn thfty co d<Jn.Toi da co 19 nam kh6 c\fc b Pohang, nhU'ng bay gio len Seoul s6ng thi khong bi~t co gi se thay d6i. Roan canh B6 M~ toi thi cling khong phai la 6n dinh l~m. Dli toi vftn vffng tin la se co
64 KHc')]"1c; G) THAI',] THO[.\i

mQt di~u gi do dang chd d¢ t6i (J Seoul khac vdi cUQcs6ng (J Pohang, nhl1ng saDtrong long t6i v~n earn th:1ynao nao. B6 mt; t6i dii tim cho minh dl1<;j'c can phong ddn t~i khu mQt nha g6 Itaeweon, hang ngay bu6n ban rau phia ngoai dl1dng (J khu ch<;j' do. MQi thtt dii kh6ng co gi thay d6i khac so vdi g~n cUQcs6ng trl1dc day (J Pohang. Dii tit lau r6i t6i mdi co dl1<;j'c khoclng thdi gian cua rieng mQt minh. T6i dii kh6ng con di ban d~o mQt minh nhl1 trl1dc va di~u quan trQng la cling kh6ng co ti~n. T6i thl1dng di d~o chdi b~ng xe di~n tit ga cu6i nay d~n ga cu6i nQ, d6i hie thi cu6c bQ tit Yeongdeungpo d~n Miari, noi chung h~u nhl1la t6i dii di rao quanh kh~p tren cac con dl1dng cua thanh ph6 Seoul. Th~ nhl1ng kh6ng hi~u saD nhftng bl1dc chan cua t6i thl1dng hay hl1dng v~ cac con dl1dng cua langd~i hQc nhl1 Sinchon, Anamdong hay la Dongsungdong ... Khi tr6ng th:1y nhftng sinh vien m~c d6ng ph\lc di hQc la HJ nhien trong long t6i l~i earn th:1ytui than. T6i thl1dng hay tlJ nhu 'mlnh dang con phai 10 ki~m s6ng hang ngay nhl1 th~ nay ma saD l~i d~n day nhi?' va th~ la t6i dii vQiquay bl1dc di v~. Vao nam t6i hQc Idp 11 thi anh t6i dii co glti cho t6i mQt t:1m blfu thi~p trong do co ghi. 'Myung Bak a, em ditng bao gi(j tit bo nguy~n vQng hQc d~i hQc. Dil hie nay em dang phai hQc dp 3 bu6i t6i nhlfng vdi slJ n6 IlJCcua em thi anh tin la em co th~ vaG d~i hQc b:1t ctt hic nao.' Tuy nhien n6 IlJCdo cua t6i se tr(J thanh hi~n thlJC nhl1 th~· va khi nao thi t6i hoan toan kh6ng th~ hlnh dung dl1<;j'c vi~c vi ki~m mi~ng an trl1dc m~t d6i vdi t6i hie do co Ie la mQt bai toan nan giai duy nh:1t. Vao mQt ngay nQ tronghie dang d~o bl1dc tren con dl1dng tit Samgakji v~ Itaeweon, trong d~u t6i ch<;5't len mQt y nghi. loe
NGU()i THAY CUA TC)j CHINH LA M~ TO! vA s\,J NGHEO KHO 65

'Khong phai la ngay xl1a th~y chu nhi~m minh dii titng noi vdi minh ding bftng t6t nghi~p dp 3 co 1<Ji ftt nhi~u h<1nso r vdi bftng cftp 2 hay saDchu? Th~ thi bftng t6t nghi~p d~i hQc se ngon h<1n bftng t6t nghi~p dp 3 r6i con gi. N~u v~y thi minh cU thtr thi vao dai hoc xem sao. Chi dn minh thi dau la dl1<1con c .... n~u khong di hQcdl1<Jchi minh se xin nghi cling ch~ng sao.' t Th\!c s\1'do la each suy nghi theo ki~u Don Kihote. D~n mlia .. xuan cling nam thi b~n toi Kim Chang Dae cling dii len Seoul. Ban toi len Seoul d~ hoc thi vao dai hoc va dii tim cho minh .... mQt phong .trQs6ng (j do mQt minh. Ngay l~p tuc toi dii quy€t dinh dQIinha sang ch6 b~n toi (j d~ hai dUa cling on thi d~i hQc vdi nhau. Thdi gian d~u dung la toi dii khong bi~t la minh phai dQc nhf:fng quy~n sach gi. Chang Dae thi mdi len Seoul khong dl1<Jc ao lau nen cling ch~ng giup fch dl1<Jc i cho toi. b g Toi tim g~p mQt ngl1di b~n cling hQc mQt 16'p(j tntdng dp 2 Pohang. Anh b:;tnnay t6t nghi~p dp 3 (j Gyeonggi va ngay sau do dii thi d~u vao khoa Lu~t cua trl1emgD:;tihQc qu6c gia Seoul. Khi nghe toi th6 IQv~ hoan eanh cua toi va bay to nguy~n vQng thi vao d:;tihQc thi ngl1Ch b:;tndo dii noi th~ nay. "May noi la may dinh thi vao d:;tihQcha? Noi chu khong phai ai mu6n thi cling co th~ vao d~i hQc dl1cJcdau. Nhl1 may t6t nghi~p trl1dng dp 3 do thi theo tao nghi la may nen tit bo y .... dinh hoc dai hoc di la vita. Ditng co phi thdi gian chi cho mftt cong, ki~m vi~c gi do lam thi may ra con kip." M~c dli toi dii len ti~ng mlf<JnmQt vai quy~n sach nhlfng nglfCh b:;tn do l:;tic6 tinh lang tranh qua nhf:fng chuy~n khac. Chinh vi v~y ma toi dii ra v~ bftng tay kh6ng. T6i thi hoan toan kh6ng earn th~y bu6n trach gi v~ thai dQ cua b:;tndo. Vi Sl!thl!C la b:;tn do dii bi~t qua ra v~ hoan eanh cua gia dinh toi nen dii co Idi khuyen chan thanh d6i vdi toi nhlf v~y.Tuy nhien, m\lc dfch cua toi luc do khong phai la hQcd:;tihQcma la thi d~u d:;tihQc.

"

>.

~)

NGUOI THA Y TU VAl\T Cl-IEONGGAECHEON

a f\YHA

.....

/

-

Si\CI-I CD

"N~u d~n nha sach cli Cheonggaecheon thi co th~ mua dl1qc sach tham khllOgia re." Sau khi nghe ngl1di hang xom noi th~ thi t6i da b~t d~u di ki~m ti~n. T6i da ra chq Itaeweon lam vi~c d~ gop ti~n m6i ngay, cu6i cling thi t6i da ki~m dl1qc mQt s6 'ti~n l6'n' la 10 nghin Hwan1 va t6i da thtr dm d~n Cheonggaecheon. T6i da vao mQt dfa ti~m co d~ bang phia ngoai la 'Chuyen ban tai li~u tham khao luy~n thi D~i hQc.' Chu ti~m sach cli nay la mQt ngl1di dan 6ng tr~c tu6i 40. T6i da trinh bay v&.6ng chu la t6i vtra m&. ttr dl1<1i len va d~n day d~ mua sach va 6ng da hoi que t6i la mu6n mua sach gi. "Chau cling kh6ng r6. Kh6ng bi~t la nen dQc sach gi bay gid nfta." Ngl1di chu ti~m nhin t6i to ve ngao ngan. "Khoa t\f nhien hay nhan van?" 'T\f nhien', 'nhan van' la nhftng c\lm ttr ma l~n d~u tien trong ddi t6i dl1qc nghe th~y, dli v~y nhl1ng do t6i da t6t nghi~p c~p 3 trl1dng thl1cmgm~i va hoo nfta anh trai t6i cling dang hQc d~i hQc thl1<1ng m~i nen t6i da c(f th~ m~nh d~n tra ldi. "Chau mu6n hQc d~i hQcthl1<1ng m~i." "Cai th~ng nay, do la khoa xa hQe . Nh11ng may mu6n hQc trl1dng nao?" "Trl1dng nao cling dl1qc.Lam <1n ban cho chau sach nao ma.co th~ thi d~u d~i hQcla dl1qc." Ngl1di chu ti~m nhin ch~m ch~m vao m~t t6i r6i 6ng di chQn
1. Dctn vi ti~n cua Han Qu6c thC1id;.linhftng nam 50. 2. Han Qu6c, nganh thl1ctng m;.li dl1qc quy dinh thuQc nganh khoa hQc xii hQi va nhan van, khac vdi nganh khoa hQc tlJ nhien.

a

NGubl

THAY CUATOI

CHINH LA 1\1.8TO] vA sv NGHEO ImG 67

nhftng quy~n sach dang dll<;j'C~p dfty tren k~ . Ong d~t khoang x 10 quy~n s:ich xu6ng qufty va lfty ban tinh ra tinh. "100 nghin hwan. Gia nay la tao lfty re lam do." "Nhllng lam th~ nao bay gid. Chau chi co 10 nghin
(J

day

t h'" " 01... "E, may kh6ng thfty nglldi ta dang b~n rQn hay sao ma d~n
day gicm m~t ha? Nhin may chac cling kh6ng phai la th(f dang hoang gi." Nglldi chu ti~m to ve utc gi~n nhll mu6n an tlld'i nu6t s6ng nglldi khac. Nghe 6ng chll'i th~m t~ nhll v~y nen t6i cling kh6ng th~ nhiri dll<;j'c a danh noi lftm bftm trong mi~ng. v "Ai co noi la hQc d~i hQc dau. T6i chi mu6n di thi thll' th6i

ma."
Do nghe dll<;j'c au noi do cua t6i ma 6ng cang n6i doa them. c "May noi cai gi, chac cai th~ng co vftn d~ r6i, may noi gi noi l~i nghe coi." T 6i di'ibat dftu noi h~t
SlJ

th~t cho 6ng nghe.

"Nghe cling tQi nghi~p th~t. Nhllng may kh6ng hQc d~i hQc sao l~i phai thi lam gi" T6i di'i ti~p wc k~. N~u nhll hie do 6ng chu ti~m kh6ng h~t gi~n chac la t6i di'i kho co th~ rdi khoi ti~m dll<;j'c. au khi nghe S t6i k~ xong thi 6ng chu ti~m l~i bat dftu di chQn nhftng quy~n sach ma 6ng di'ivita x~p vao k~ trll<1cdo. "DQc sach nay di thi co th~ vao d~i hQc. Co bao nhieu ti~n thi

df dlla h~t day. Con thi~u bao nhieu thi lftn sau mang d~n tra
cling dll<;j'C." Trll<1c thai dQ thay d6i bftt ngd cua 6ng chu ti~m, t6i dang chftn chit kh6ng bi~t xli' ly th~ nao thi 6ng di'i dfty vao lUng t6i ra ngoai. "Con kh6ng bi~t di mau trll<1ckhi tao d6i y, cai th~ng nha que nay."

Th~t la kh6ng th~ tin dU'<Jc,t6i 6m nhftng quy~n sach vaG long vtra quay ra ngoai thi t6i dii ch?y mQt m?ch th~ng v~ nha. T 6i dii ch?y ma kh6ng dam dlrng l?i vi s<Jla 6ng se du6i theo kip doi l?i nhf:fng quy~n sach khi 6ng d6i y. Nhd 6ng chu ti~m co thoi quen hay n6i nong do ma t6i dii dm dU'<Jc sach tham khao, nhU'ng dli v~y thdi gian danh cho ky thi d?i hQc dii kh6ng con nhi~u. T6i dii phai vtra ph\! giup b6 mt; ban hang ngoai ch<Jmoi ngay ttr sang d~n t6i vtra tranh thu nhftng hic ranh tay la dem sach ra dQc. Khi dQc nhftng quy~n sach cli ma 6ng chu ti~m dii ban cho t6i vdi gia re m?! do thi t6i mdi phat hi~n ra mQt di~u la nhftng ki~n thUc ma t6i hQc trong 3 nam qua fj que chi la nhf:fng ki~n thuc h~t sUc tftm thU'dng. T6i dii quy~t dinh dli co ch~t cling phai nghien ctfu hh nhf:fng quy~n sach nay. T6i dii nQp h6 sd thi tuy~n vaG khoa thU'dng m?i cua TrU'dng d?i hQc Goryo. T6i dii thtr dm hi~u cac quy dinh tuy~n sinh cua nhi~u trU'dng d?i hQc khac thi thfty khoa thU'dng m?i cua TrU'dng d?i hQc Goryo kh6ng co ngo?i ngft 2 nen co 1<Ji ho t6i. c Nganh kinh doanh hQc cua khoa thU'dng m?i TrU'dng d?i hQc Goryo la nganh mdi vtra dU'<Jcmfj trong nam do tUc la nam 1960 nen dii dU'<JC dV'bao la co ti l~ chQi tU'dng d6i cao. M~c dli thdi gian thi d?i hQc dii gftn k~ nhU'ng t6i dii kh6ng th~ kh6ng giup mt; c6ng vi~c ngoai ch<J. Cd th~ t6i do phai lam nhi~uvi~c n~ng nhQc nen nhin gi6ng nhU' b6ng gon thftm dU'<Jc mQi ngU'di U'adling nU'dc. TrU'dc ky thi khoang 1 tuftn t6i dii u6ng mQt lo?i thu6c ch6ng bu6n ngu co ten la 'Annapong' t?i thdi di~m do. Cu6i cling do kh6ng chiu dlJ'ng dU'<Jc hdn nfta nen t6i dii bi n~m li~t giU'dng trU'&cngay di thi 4 ngay. Trong nha kh6ng mQt ai to ra quan tam d~n cUQc thtr thach nay cua t6i. T6i dii tam s\f v&i gia dinh v~ vi~c t6i di thi d?i hQc nhU'ng ca nha d~u to ve nghi ngd v~ kha nang cua t6i, va m~c dli noi la
NGU()! THAY C(JA T()l CHiNH LA IviE TO! vA S{) NGHEO KHO 69

s~p d~n ngay thi r6i nhl1'ngtoi hoan toan khong nh~n dU'<Jc Qt m l(ji an ui dQng vien nao tit gia dlnh. D~n ngay thi t6i da t\f keo Ie hlnh hai 6m y~u cua mlnh dm d~n dja di~m thi. T oi da lam bai thi mon ti~ng Anh kha t6t, con mon toan thl khong vftn d~ gl. Tuy nhien toi cling kh6ng tin la minh se d~u ky thi. Vili toi vi~c dU'<Jchi d:;1i Qc nhU'th~ t h nay da la man nguy~n l~m r6i. Vi v~y ma toi da rftt la thmii mai trong th(ji gian ch(j bi~t kh qua cong b6. Th~ nhU'ng trong danh sach trung tuy~n bftt ng(j co ten t6i tren do. Giftc m<1cua toi da thanh hi~n th\fc. Cu6i cling toi cling da trd thanh 'ke bo hQc d:;1ihQc.' Nhi~u ngU'di d ch<J Itaeweon bi~t dU'<Jc nen da gtri ldi chuc mimg va hoi toi rang tin th~ con ti~n dong hQctinh lam sao. T6i da vita cU'divita tra ldi. "Chau kh6ng cftn ti~n dong hQc. Chi dn thi d~u la dU'<Jc6i r con sau do chau se t\f nghi hQc." "An noi sao ky v~y. It ra thl cling phai hQc xong 1 hQc ky r6i nghi chlt. N~u d~u r6i ma kh6ng dang ky vao hQc thl co ich gL" Thtr nghi l:;1ithl qua la nhU' v~y. B6ng nhien t6i cam thfty choang vang trU'C1c T6i da nghi d~n s\f th~t ma t6i phai d6i m~t. m~t con kho gftpnhi~u lftn so vC1i i~c thi d:;1i Qc.Do Ia lfty ti~n v h dau ra d~ dong ti~n hQc day. Khong phai mu6n la cling co th~ trd thanh ke bo hQc dU'<Jc. Danh phai tit bo y djnh do ma th6i. D~n luc nay dU'(ffignhU' dang co mQt 16i thoat danh cho t6i. Bih dU'<Jc dnh canh cua t6i nhU' v~y, nhi~u ngU'di trong ch<J Itaeweon da tlm each giup t6i tim vi~c lam ma t6i cam thfty earn <1nhQ. Do la vi~c quet dQn rac trong ch<Jvao luc md sang ngay sau gid giili nghiem. Luc do t6i da nghi la n~u mlnh lam vi~c t6t thl mlnh co th~ giai quy~t dU'<Jc6 ti~n dong hQc. Tuy s nhien c6ng vi~c da kh6ng th~t la d~ nu6t va t6n rftt nhi~u sltc l\fc. Vi~c quet dQn rac dU'<Jc~t dftu tit khau chftt dfty dc vao mQt b

xe keo, keo di mQt do:;tn xu6ng con dU'dng c£t ngang 2 thon Haebang va phU'dng Bogwang, t:;ti d6 ti~p wc keo di mQt do:;tn r6i tir mQt dia di~m d~t tU'~ng d6ng tU'dng Colte la dU'dng d6c v~ phia ben phai cua khu v\fc d6ng quan cua quan dQi My d~n mQt bai d:1t tr6ng thi d6 dc d d6 va quay v~. Cong vi~c ctf l~p di l~p l:;tinhU' th~ tli' hie td md sang va phai di v~ khoang 5 IU'~ thi mdi xong vi~c. Xe d6 dc khi len d6c thi r~t la m~t con khi xu6ng d6c thi m~t va nguy hi~m hem. Toi d\f dinh lam cong vi~c quet dQn rac d~ ki~m ti~n d6ng hQc phi cho hQc ky 1 nhU'ng mai d~n nam thtr 2 thi toi v~n ti~p t\lc di hQC,va sang nam thtr 3 thi toi da b£t d~u t\f ra trng elf chtrc V\l Chi hQi trU'dng HQi sinh vien trong khoa.

CAI THAl\JG NAy Val THAN HINH NHU T}-n~ NA Y TRONG OUAN DOl KHONG TIEP NHAN .....
CUQc dao chanh quan S\f xay ra VaGngay 16 thang 5 cung nam d6 khi toi dang hQc d:;ti hQc. B~u khong khi cua CUQc cach m:;tng 19·4 t:;titrU'dng d:;tihQc Goryo 1 nam trU'dc d6 da b£t d~u n~ng n~ hem. Toi da trd thanh sinh vien nhU'ng cUQC s6ng cua toi v~n khong h~ thay d6i. Thtrc d~y hic td md sang, gom dc dang phu lenh lang tren n~n ch~ ch~t len xe thanh d6ng r6i keo di, s6 ti~n ki~m dU'~c tli' cong vi~c gom rac keo di d6 qua cac con dU'dng d6c nhU' tay ngh~ SI dang bi~u di~n da trd thanh ngu6n thu nh~p h6 tr~ toi hQc d:;tihQc. Sau khi tan hQc v~ nha l:;tiphai ph\l giup m~ buon ban ngoai ch~. Thdi gian d~mh cho vi~c hQc cua toi da khong nhi~u, va toi thU'dng phai thtrc ca dem nhU'dng hai mi m£t n~ng triu nhU' mu6n dinh ch~t len d~ vih bao cao.
NGVOI THAY CVA TOl CHINH LA 1\LETO! vA SV NGHE,Q KHG 71

Trong tntcmg hQc ciing v~y. Khi nhftng hie dinh r6i bftt
c(f

CO

ti~t tr6ng thi do la khming

thdi gian quy gia duy nhftt d6i vdi toi. Toi th1.1'dngdQc sach ndi dau va th1.1'cmg VaGtqmg thai rdi suy t1.1' khong y th(fc d1.1'<Jc vi~c dang xay ra chung quanh. mQi Toi th~t slJ'da khong co thdi gian d~ u6ng r1.1'<Ju nhftng tan nh1.1' sinh vien ho~c h~n ho vdi b?n gai. Di nhien la toi khong co b?n than. Luc toi b1.1'dc VaGhQc nam th(f 2 thi m~ toi da t~u d1.1'<Jc mQt gian ban hang trong ch<J.Day Ia mQt S1J' thay d6i !dn. R6i toi con be, co khi chung toi phai vong quanh khu ch<J vung que d~ ban t?P hoa, co khi ban banh hoa cuc va bong ngo fJ ch<J Pohang, co khi keo xe ban trai cay rao quanh qua cac con d1.1'dng trong gi6ng nh1.1' a m?c khong mQt bong ng1.1'di hi s t chinh nhftng hie do di~u ma toi md 1.1'dc hong phai la s1J'giau k co sung tuc ma la mQt 'gian hang' du nho n~m fJgoc ch<J. Toi da co Iftn bi ng1.1'di hli ti~m ban hang nao do du6i toi di c bao toi tranh xa khoi gian hang cua hQ vi toi da
c(f

quanh quftn

mQt minh ban hang d?o phia tnt&c clra. N g1.1'di hli ti~m th~t c dang ghet trong y nghT con tn:: con cua toi, va mong 1.1'dc ldn nhftt cua toi hIc do la minh se ki~m th~t nhi~u ti~n d~ mua h~t eel mQt day gian hang trong khu ch<J nay (sau nay, khi toi trfJ thanh t6ng giam d6c cong ty xay d\fng Hyundai toi da trfJ l?i tham thi khu chQ'vung que do da dU<Jcquy ho?ch thanh do thi va aa bi pha bo tlf lau). Cu6i cung thi U'dc md cua toi eta thanh hi~n thlJ'c. Tuy nhien khong phai eta eo gian hang r6i la toi co th~ d1.1'<Jc thoai maio T oi eta tnJ nen ki~t sac. Cho dli Ia tu6i v~n con dang tn:: cfj nao di nf1'anhung vi~c hang ngay phai th(fc d~y tl1'4 gid sang d~ thu gom rac thl qua la kh6 chiu d1J'ngd1.1'<Jc. Toi da chQn giai phap thoat than la di linh. Tr1.1'dc mQt hi~n th1J'Ckhong 16i thoat thi nh~p ngu la mQt slJ' chQn 11J'a h<Jp IY.

Vftn d~ an d m~c se kh6ng con phai 10 l~ng nfla, va n€u thich nghi dt1'<Jc tinh th:ln se thoai maio Day la cach t6t nhftt d~ thi t6i co th~ Ifty l~i nguf>n sinh IlJc. T6i da tt! nguy~n dang ky nh?p ngu sau khi vftt va k€t thuc hQc ky 1 cua nam thtt 3. T6i da ngu l:;tid tr:;ti huftn luy~n Nonsan mQt dem d~ chu~n bi cho d<Jtki~m tra sttc khoe dt1'<Jci€n hanh t VaGngay h6m sau. Nhflng ngt1'O'i €p hang d~ ki~m tra sttc khoe x dttng trt1'dc t6i thi d~u dt1'<Jch6ng qua, d€n It1'<Jt thi mQt bac t t6i
SI

quan y b~t d:lu deo 6ng len kham kh~p ngt1'O'i6i. t

"BQ may kh6ng bi€t tlnh tr~nh sttc khoe cua minh nht1' th€ nao ma d€n day ha?" "D:;t, hoan toan kh6ng bi€t." "Nghe nay, may an cai gi6ng gi ma ngt1'O'imay no nht1' th€ nay? Tha di kham chi ti€t xem." K€t qua kham chi ti€t cho thfty ngt1'O'it6i th?t st! co vftn d~. Trong do, bQ ph?n ph€ quan cua t6i da bi dai ra mQt cach kh6ng tht1'oog ti€c. Ten b~nh Ia b~nh gian ph€ quan. Da tit lau tht1'O'ng hay bi len cdn s6t va ho. Nhflng luc nht1' V?y t6i chi mu6n n~m dai ra. Do chinh la nhflng tri~u chttng cua b~n gian ph€ quan. Ngoai ra t6icon
SI

bi chttng viem mu mang ph6i. Bac

quan y da noi vdi t6i. saD huftn

"B~nh gian ph€ quan v~ can ban la kh6ng th~ chfla tri dt1'<Jc. N€u lam vi~c qua sttc thi se bi s6t ma nht1' th€ thilam luy~n dt1'<Jc. oo nfla may con bi chttng viem mu mang ph6i ac R tinh. BQ may tt1'dng quan dQi la tr:;ti di~u dt1'fmghay saD ma d€n day?" T 6i da bi du6i ra ngoai vi k€t qua ki~m tra sttc khoe kh6ng d~t t:;ti tr~i huftn luy~n Nonsan. Nhflng ngt1'O'ikhac m~c dli la kh6ng mu6n nh?p ngu nht1'ng vi bi tri~u t?P nen b~t bUQcphai di, con t6i la ngt1'O'itlJ nguy~n dang ky tham gia nht1'ng l~i bi lo:;ti chi vi m~c b~nh. Khi t6i quay v~ nha thi con bi dQi phong
NGU(H THAY elf A Tor CHfNH LA ME Tor vA SI)NGHEO KHO 73

ch6ng gian di~p d~n di~u tra vi nghi ngeth~mh dQng bfit thl1Ctng nay cua toi. Sau khi bi t6ng c6 kh6i tr?i hufin luy~n, nhd s1!giup do cua b?n be toi da dl1<;j'c mQt b~nh vi~n ph\lc V\l cong cQng d~ vao di~u trio Phi di~u tri fJ day hftu nhl1 dt1'<;j'c mi~n phi. Tuy nhien d6i v(ji nhfi'ng ngt1'etingheo ma di b~nh vi~n hay vao tu la nhfi'ng ngt1'Cti bu6n tui nhfit qua la khong sai. MQt bu6i sang nQ, d~n gid kham luan phien cho b~nh nhan cua bac si. Khi mQt bac
SI

ph\l trach di cung vili cac bac

SI

th1!C

t~p d~n ben git1'Ctng ~nh cua toi, dt1'a~anghi chep b~nh tr?ng b cua toi len xem xong thi hQ b~t dftu trao d6i y ki~n v(ji nhau. Toi da vita ch<;jpm~t dt1'<;j'c lat nht1'ng vi nghe ti~ng bac SI mQt nen toi da tinh l?i. Bac SI ph\l trach n6i nhl1 th~ nay. "E>6iv(ji b~nh nhan nay thi thu6c nay khong h<;jp.Hay cho u6ng nhfi'ng thu6c nay nay (n6i ten thu6c b~ng ti~ng Anh). Tuy nhien mQt co y ta da dap l?i. "Nht1'ng ma b~nh nhan nay qua ngheo khong th~ dung thu6c nay dt1'<;j'c." "V~y ha." HQ b~t dftu li~c m~t sang git1'dng b~nh nhan ben c?nh. M~t toi v~n con dang nh~m het. Vi n~u toi mfJ m~t ra ngay thi hQ se nghl la toi da nghe s1!th~t cua cau chuy~n va nhl1 th~ l?i cang trfJ nen bi tham hem. Lftn dftu tien trong ddi toi dt1'<;j'c chfi'a tri trong b~nh vi~n va toi da c6 th~ xu fit vi~n vi b~nh tinh cua toi da dftn dt1'<;j'c h6i ph\lc sau 1 thang di~u trio Do c<1 toi hoan lOan khong co s1! th~ d~ khang d6i v(ji thu6c nen du toi u6ng cac lo?i thu6c re ti~n nht1'ngl?i c6 hi~u nghi~m cao.

Sau khi rdi kh6i b~nh vi~n v~ nha toi l~i vita di hQc vita ti~p wc cong vi~c quet dQn nic fJ chQ' t11sang sdm. Trong nha thi da co stJ'thay d6i doi chut. Luc toi hQc nam thtr 3 thi anh thlt 2 toi da t6t nghi~p Tn.tdng f)~i hQc qu6c gia Seoul va vao lam vi~c cho Cong ty Kolon. Ni~m hy vQng ldn nh~t cua b6 m~ toi cu6i cling da hoan thanh dl1'Q'c khoa hQc dai va bl1'dc ra xa hQi. Cong vi~c cua gia dinh fJchQ' Itaeweon thi v~n khong thay d6i, nhl1'ng b~u khong khi trong gia dinh thi da trfJ nen thoai mai hem. Ngoai xa hQi thi dang co chuy~n bi~n ldn. B~u nhi~t huy~t v~ mQt n~n dan chu hoa trong trl1'dng d~i hQc v6n dang am stJ' dan ap cua chinh quy~n quan stJ' sau cUQc dao chinh 16·5 thanh cong da b~t d~u dang cao b~ng vi~c ch6ng l~i cUQc hQi dam Han-Nh~t 0 nhl).c cua chinh quy~n nay. Phong trao phan d6i cUQchQi dam cu6i da cling da Ian nhanh thanh phong trao phan d6i chinh quy~n quan stJ' dQc tai. Phong trao sinh vien b~t d~u tit StJ'ki~n 19·4 v6n dl1'Q'c xem la phong trao mang tinh ttJ' phat thi nay da dl1'Q'c hQ'pthanh mQt t6 chltc Cl).th~. Chu t~p th~, d6i tl1'Q'ng phl1'emg cham hanh dQng dl1'Q'c ra mQt each va d~ ra rang chinh vi th~ ma tinh th~n doan k~t cua sinh vien da dl1'Q'c hat huy r~t m~nh. p Kha nang t~p hQ'p va sltc chi~n d~u cua sinh vi en da keo theo stJ' ra ddi cua mQt th~ h~ gQi la Th~ h~ 3,6 vdi cUQc d~u tranh phan d6i cUQc hQi dam Han-Nh~t di~n ra vao nam sau. Sau nay, trong hem 30 nam stJ' ki~n 3,6 cling vdi stJ'ki~n 19·4 da trfJ thanh phM sung d~u tien cua phong trao dan chu hoa ch6ng l~i chinh quy~n dQc tai quan stJ' t~i Han Qu6c k~ tit khi nl1'dc nay tuyen b6 dQc l~p. Gifta luc tinh th~n phe ph an va sltc m~nh doan kh cua sinh vien dang trong giai do~n cao trao thi cUQc b~u clf trl1'dng hQi
l\iGU(H THAy CUAT()1 CHtNHLAMB

i dl1'di

]'0] V,~SljNGHt~o

kHO 75

sinh vien khoa thttd'ng m<ili a di~n ra. T6i da quy~t dinh ra d ltng elf VaGchltc V\ldo d khoa. T 6i da kh6ng th~ tham gia VaGcac hO<ilt dQng diu l<ilc nen bQ kh6ng th~ lam quen dttqc nhi~u b<iln trong trttcmg. T 6i cling be
d kh6ng sinh hO<ilt HQi d6ng m6n (k~ tit ngay khai giang d~n h h6i ~y thi t6i 130 ngttdi dftu tien VaGd<ili Qc trong ldp bu<3it6i

cua Tntcmg cftp 3 thttd'ng m<ili ongji). B<iln D cling que thi cling chi co vai ngttdi. Sinh vien hftu nhtt kh6ng bi~t v~ slj' t6n t<ili cua t6i trong trttcmg. T6i da quyh tam ra ltng elf trong nhftng di~u ki~n nhtt v~y. Trong thdi gian hQc c~p 2, 3 t6i chtta titng mQt lftn dltng ra phat bi~u y ki~n cua minh trttdc dam d6ng. Do 130 mQt tinh cach mang tinh nQi tam va tieu clj'c.M~c dli v~y vi~c t6i lam dd'n xin h ltng elf trong hie bftu kh6ng khi d trttcmg D<ili Qc dang s6i S\lC tit cac slj'ki~n chlnh tri thi kh6ng phai kh6ng co ly do cua no. T6i da phai tlj' chi~n d~u vdi cUQcs6ng cua m6i ngay cua minh cho d~n t~n nam thlt 2. T6i phai ch<ilY ch<ilY tit sang di l<ili sdm d~ ki~m ti~n dong hQc phi va trang tdi hang ngay. Trong hoan dnh cUQcs6ng nhtt v~y, d<ili Qc 130 m6i trttdng da titng h chut md rQng tftm m~t cho t6i. Dan tQc, dan chu, slj'ph6n vinh cua d~t nttdc 130 nhftng v~n d~ da b~t dftu hi~n ra trong m~t t6i, va t6i da.chuy~n slj' quan tam cua minh tit nhftng v~n d~ ben trong hi~n thlj'Chang ngay cua t6i thanh nhftng v~n d~ co tinh ch~t ben ngoai cUQcs6ng cua t6i. T6i da b~t dftu co suy nghi r~ng ban than minh phai lam mQt vi~c gi do cho d~t nttdc dang trong tinh tr<ilnhngheo kho, vdi nhftng thanh phftn ngay ca t6t nghi~p tit c3.ctn.tdng d<ili Qc hang dftu trong nttdc d~u phai h chiu chung s6 ph~n th~t nghi~p. T6i da nh~n th~y dttqc r~ng m\lc tieu va phttd'ng cham hanh dQng cua nhftng sinh vien dm dftu cac cUQcbi~u tinh phan d6i ch6ng chinh phu luc b:1ygid rftt 130 md' h6. N~u kh6ng k~ d~n

mQt s6 thanh phftn ho~lt dQng co dch qtc thi d~i bQ ph~n sinh vien tham gia d~u chi mang tinh chftt an theo phong trao, vui la chlnh. D6i v&i t6i tuy cling la sinh vien nhl1ng t6i co th~ nh~n bi~t dl1<JcmQt each khach quan hem v~ phong trao sinh vien b~ng d6i m~t cua minh, tit mQt hi~n thlJc xa hQi dfty phli phang ma t6i phai dang d6i m~t. Trl1C1ng d~i hQc kh6ng phai la ndi sinh vien phai chiu nhftng khoan ti~n hQc phi qua d~t do ma trl1CJng d~i hQC phai dl1<Jc6n dinh cang s&m cang t6t, trl1C1ng hQc kh6ng phai la ndi sinh vien phai chiu nhftng khoan ti~n hQc phi qua d~t do n~u mu6n dl1<Jcd~n lCip. CUQc bi~u tinh sinh vien sau trong nhi~u trl1C1ngh<Jp da gop phftn gay kich dQng lam bung n6 slJ bftt man cua nhftng thanh phftn thftt nghi~p va lang thang dlfCJngph6. Trong long t6i da earn thfty r6i bu khi ch(mg ki~n tinh hinh xa hQi cling nhlf trlfCJnghQc dang rdi vaG h6n lo~n trong thoi gian dai, slJ thay d6i co khac chang chi la v~ m~t hinh thuc. Du tinh hinh co trd nen t6i t~ thi cling kh6ng co gay ra mQt slJ khac bi~t nao. Hem nfta t6i dii h~ quy~t tam la se thay d6i tinh cach v6n hay nhlit nhat cua minh. T6i mu6n tlJ minh thoat khoi th~ gi(ji nQi tam va hlf&ng ra th~ giili ben ngoai xa hQi. Do chinh la vi~c tlJ minh thay d6i cach nghi theo hlf&ng dch clJCva hlf&ng ngo~i. Vi~c t6i tlJ ra (mg Clr kh6ng phai la vi t6i co tri~n vQng dlf<JC bftu len. Du trling clr hay thftt b~i d6i vili t6i d~u mang hai y nghia. N~u co thftt b~i thi th6ng qua cd hQi nay t6i se co th~ cho sinh vien bih v~ suy nghi va SlJ dm t~i cua t6i. T6i da thftm nhu va nung nftu sUc chi~n dftu cua minh r~ng 'T6i bay giC1kh6ng phai la Lee Myung-bak cua ngay xlfa nfta. MQt Lee Myung-bak m(ji da ra doi. CUQcbftu elf nay se la mQt thdi kh~c giao thC1ivi d~i trong cUQcddi cua t6i.' Tuy nhien ngay khi vita dang ky vaG danh sach (mg Clr, t6i da
NGUOI THAY CUA T(i] CHINHLA ivLI;: OI VAS1JNGHEO T

KHO 77

mQt l~n nfra da nh~n ra dlt<Jctlnh tr~ng t6i t~ cua minh. Tuy day la cUQcb~u dt (j chuyen khoa nhltng no bao ham t~t ca mQi y~u t6 khong thua gi cUQcb~u cl:fngoai xa hQi. M(fc dQ n6i ti~ng, nang h;fClanh d~o cua ngltCh. a tfng cl:fva hem h~t la kha r nang tai chinh va t6 ch(fc la nhfrng th(f dn thi~t nh~t cho cUQc b~u dt. Toi thi l?i khong tt;ftin l~m d6i vili b~t c(f y~u t6 nao trong 4 y~u t6 do. Toi da tt;fminh b~t d~u tit vi~c dang ky vao danh sach tfng

dt

ma khong tham khao y ki~n mQt ai khac va sau do g~p nhfrng ngltCtib?n cling que d~ noi chuy~n v&i hQ v€ quyh dinh nay cua toi. Chung toi da g~p nhau trong mQt quan rlt<JU tan (j t6i Itaeweon, vita chuy€n tay nhau chen nt<JUMakkolli vita khi do toi da d€ c~p d~n vi~c quy~t dinh ra (fng clf thi t~t ca d€u to ve chu y l~ng nghe. "Cai gi, may ra tfng clf trltfJng hQi sinh vien ha? May chlta say ma an noi t~m phao gi v~y?" M~c dli toi noi chuy~n rftt nghiem tuc v€ quyh dinh nay cua toi nhltng b~n toi khong mQt ai tin tll(jng. Va trlt&c khi ra v€ nhfrng ngltCtib~n cua toi nglt<Jcl~i con dlta ra Wi khuyen cho toi la n~u cUQcs6ng trong tntCtng co gi ngQt ng~t nhlt v~y thi cling co nhi€u cach d~ co th~ giai quy~t dlt<Jckhong nen qua b~t an. Toi thi khong b~n tam d~n nhfrng phan (fng cua b~n toi ma vftn ti~p tvc blt&cvao cUQcb~u clf chinh th(fc sau do. Ung clf vien l~n nay co 2 ngltCh.. uy nhien da khong co nhi€u sinh vien T ung hQ toi, mQt th~ng nha que vita khi tan hQc la bi~n m~t, mQt ke xu~t than tit mQt trltCtngcftp 3 thlt<Jngm~i hQc bu6i t6i chlta titng co mQt ho~t dQng nao gay st;fchu y trong thCtigian qua. f)~c bi~t la nhfrng sinh vien nam th(f 3 cling khoa da to ra l~nh nh?t. Khi toi d(fng len bvc di~n thuyh toi chi co th~ nghe loang thoang nhfrng giQng het ung hQ ngo~i l~ tit sinh vien

,

nam 1, nam 2. Trong nhftng cUQc v~n dQng bftu clf vao chttc tflfdng d~i di~n sinh vien thdi fty co mQt cht1'6'ngtrlnh ldn la d~t ve xe buyt cho sinh vien di thlj'c t~p t~i Ban Mon Di~m3. Tuy nhien, ngay ca ti~n mua rt1'<;ru akkolli re ti~n d~ u6ng, toi khong c6 hu6ng gi M la d~t ve cho ca mQt chuy~n di nht;r th~ nay. "T oi la ngt1'di khong c6 kha nang l<Ji d\lng long ttr bi cua ngt1'di khac. Tuy nhien n~u dt1'<Jc trung Clf, h6'n hh toi se d6c sttc minh vao thlj'C hi~n mQt cong vi~c d6 la lam sao d~ trt1'dng d~i hQc xttng dang la trt1'dng d~i hQCva sinh vien x1ing dang la sinh vien. Toi se toan tam cho mQt di~u thuftn tuy vi mQt m\lc dich d~i hQc se la n6'i ma nhftng sinh vien mu6n hQc thi c6 th~ dt1'<Jc ao hQc." v Bai di~n thuy~t cua toi tuy h6'i v\lng v~ nht1'ng th~ng th~n va nghiem tuc. Luc dftu ben phia ttng clf vien d6i thu cua toi da khong to ve quan tam nht1'ng sau bai di~n van cua toi trt1'dc bftu clf 2 ngay da cho ngt1'di d~n g~p toi. Ngt1'di d~n g~p toi chinh la nhftng ngt1'di b~n cling que cua toi trt1'dc day ttrng khuyen toi nen ttr bo y dinh tham gia 1ing clf. Nhftng ngt1'di b~n d6 ctt nghi la toi da bo cUQcnht1'ng khi bih toi dang tham gia vao cUQcv~n dQng bftu clf thi hQ cam thfty kho chiu. Cu6i cling phia d6i thu cling da dling chieu bai glfi nhftng ngt1'di b~n cua toi sang lam 'm~t s(f' hong thuyh ph\lc toi. "Ben phia do bao dng may hay tlj' rut lui di r6i hQ se hoan tra l~i s6 ti~n v~n dQng bftu clf. Myung Bak a, may khong co kha nang trung clf dau." "Toi cling khong nghi la toi se trung clf." "V~y t~i sao may v~n ctt mu6n di d~n cling chtt? May dl1'ng l~i

3. Khu vl!c phi quan 51!thuQC dU'dng bien giC1i ua hai mi~n Nam B~c Han c j\jGUuin-iAY Tor CHINt-! LA 1\;11;: TOI vA SVNGHEO 79

C'CiA

KHO

fJ day thi mQi ngl1di cfmg da bi~t d11<;jC s1;ttbn t;;ti cua may rbi. T6t nhftt la may nh~n l;;tis6 ti~n bbi thl1cmg va dtrng l;;tifJ day la vtra." Tuy nhien t6i da kh6ng rut lui. T6i da kh6ng t6n chi phi cho cUQc v~n dQng b~u ctt va cling kh6ng stt dl;lng ti~n cua minh vao vi~c nay. Do th~t s1;tla mQt thoa hi~p de hen. CUQc tranh lu~n vftn ti~p tl;lc di~n ra d~n t~n sang s&n h6m sau. Trong s6 nhung ng11O'ib;;tn do, co mQt s6 thl dlrt khoat la 'th6i kh6ng dn noi chuy~n vdi cai th~ng ch~ng dl1<;jc tich s1;tgl nay nua' va dlrng d~y bo v~ trl1dC, con mQt s6 fJ l;;tithi ngo y ung hQ t6i ra (fng ctt d~n cling. Nhftng ngl1di b;;tn nay da t1;tbo ti~n tui ra mua thu6c la d~ di v~n dQng giup t6i ki~m d11<;jChi~u b~u. p Titng di~u thu6c la cua nhftng ng11dib;;tncua t6i d6 chinh la 'th~ tftn c6ng long ttr bi' cluy nhftt ma t6i c6 d11<;jC. Sau ngay bo phi~u, t6i dft b~t d~u chO'd¢ k~t qua ki~m phi~u. Gia stt n~u d6i thu kh6ng co ldi yeu du bo cUQc d6i vdi t6i thi cUQcb~u ctt nay da kh6ng gn chlra nhung v~t nhd. D6i vdi t6i cho dli k~t qua ki~m phi~u co nhl1 th~ nao di nua thl trl1dc h~t t6i dft gianh dl1<;jc th~ng l<;jiv~ m~t d;;to dlrC, hien ngang Vl1<Jt qua dl1<;jc mQi 's1;tearn d6 bgn thiu' cua d6i thu. Dli t6i co thftt b;;ti thl t6i cling kh6ng oan h~n. Va giCiday t6i da kh6ng con la mQt anh chang nha que hay nhut nhat xuftt than ttr mQt khu ch<;jPohang. Tuy nhien sau k~t qua ki~m phi~u t6i da dl1<;jc trung ctt vili s6 phi~u khac bi~t kh6ng dang k~ la 40 phi~u. ThCii kh~c thay d6i l<in nhftt trong cUQc dCiicua t6i da b~t d~u nhl1 v~y. Do la mQt slJ thay d6i khi t6i b~t d~u trfJ thanh trl1fJng hQi sinh vien khoa d~y thtt thach va tich clJc. Sau khi d11<;jC lam trl1fJng hQi sinh vien, t6i da co y dinh b~u ti~p wc thtt thach minh vao ch(rc Vl;lChu tich HQi sinh vien toan trl1cmg. Nh11ng cUQCb~u ctt cho chlrc vl;l chu tich HQi sinh

vien thi dt:f<Jce) chtrc theo hinh thCtcbftu clf gian ti~p thong t qua cac uy vien ban chftp h?mh hQi sinh vien da dl1'<Jc d cac bftu chuyen khoa. Thl!c t~ cua cUQcv~n dQng tranh clf hIe do 1a mu6n thuy~t ph\lc dt:f<Jc titng phi~u trong s6 cac d~i bi~u do doi h6i cftn phai co mQt 'ngu6n quy chinh tri' 1&1.Trl1'C1e canh b6i nhl1'y~y, toi nh~n thfty vi~c toi ra tranh elf 1ftnnay hoan toan khong co sl! chu~n bi ya toi da quyh tam dng minh se trung thlj'Ctrong vai tro 1atrl1'dngHQi sinh vien cua khoa.

~

~

/\

.<

"-

CAM DAD CUQC BlED TINH 3·6
Nam 1964, khi toi vao hQe nam thCt4 thi phong trao sinh vien da ne)ra 1en d~n dinh di~m. Chinh quy~n quan slj'thi con dang vQi va tri~n khai ky k~t binh thl1'dng hoa quan h~ ngo~i giao Han-Nh~t v6n da dl1'<Jcuc ti~n tit thdi eua chinh quy~n Lee x Seung Man vC1i \lc dich dm ki~m ngu6n vi~n tr<Jeftn thi~t m cho cong cUQcxay dlj'ng n~n kinh t~ theo nhl1' earn k~t cach m~ng trl1'dcdo. Vi~c binh thl1'dng hoa quan h~ hai nl1'C1e Han-Nh~t m~c du dl1'<Jchu trl1'cmgxuc ti~n mQt cach eong khai nhl1'ng day I~i Ia c mQt vftn d~ Iuon phai d6i m~t yC1i hftng phan Ctngdft dQi tit n nhftng thanh phftn co tl1'tl1'dngch6ng Nh~t. Th~ nhl1'ng,chinh quy~n quan slj' nay da ti~n hanh hi~p thl1'd'ngbi m~t trong cae eUQcg~p ngo~i giao vC1i h~t, chinh di~u nay da gay ra nhftng N phan d6i va nghi ho~c m~nh me hd'n tit phia ngl1'di dan. Sau eung, Dang d6i I~p va cac t6 eh(fc xa hQi da b~t tay vao vi~c v~n dQng thanh I~p 'Uy ban dftu tranh lOan dan phan d6i n~n ngo~i giao 0 nh\lc d6i yC1i Nh~t.' Bftt chftp bftu khong khi phan d6i nhl1'v~y, Chu tich Dang cQng hoa Ia Kim Jong Pi1Iue do da bay sang Nh~t nh~m hoan
NGlf(jI THAyc(JA T()r CHINHLAME TorvAsl}NGHEO KHO 81

tftt cUQC hi~p thttdng giua hai ben, thi ngay 24 thang 3 khoang 5 nghin sinh vien thuQc cac trttdng d~i hQc trong thanh ph6 Seoul da d(mg ra t6 chltc mQt cUQcbi€u tinh v<1i uy mo 1&1. q CUQcbi€u tinh sinh vien 24·3 n6 ra t~i trttdng d~i hQc qu6c gia Seoul da bi~n thanh mQt slJ ki~n dfim mau va Ian rQng ra toan qu6c. T6ng cQngco khoang 81 ngttdi da bi thttdng va 288 ngttdi bi b~t. T~i Trttdng d~i hQc Korea VaGhie 3 gid chi~u cling ngay .. da co khoang h<1n1 nghin sinh vien t\1 t~p trttdc san trttdng d6ng thdi cling dtta ra 'Ban tuyen b6 phan d6i n~n ngo~i giao 0 nh\1c d6i v<1i h~t danh mftt vi th~ cua minh' va sau do tran ra N kh~p cae dttdng' ph6. CUQcbi€u tinh 24·3 tuy da l~ng xu6ng bdi slJ tdn ap cua chfnh quy~n quan slJ nhttng ngQn ltra dftu tranh cua no vfin chl1a h~ t~t. MQt cUQcbi€u tinh khac sau do da di~n ra trong 3 thang li~n va tfnh chftt cua no co phftn khac di. Tlf phong trao phan d6i n~n ngo~i giao 0 nh\1c d6i vdi Nh~t da phM tri€n thanh 'cuQc da dao chfnh quy~n quan SlJ.' T~i trl1dng Goryo, Chu tich HQi sinh vien toan trl1dng nay da khong cho thfty nhung hl1dng ltng tich qtc d6i vdi phong trao chfnh vi th~ ma cac ho~t dQng cua sinh vien thdi gian nay da khong dl1<;jc chltc mQt cach bai ban. Gif:fahIe do thi cac t6 trl1dng hQi sinh vien cua cac chuyen khoa da t~p h<;1p va l~i cling dtta ra tho a thu~n bftu hQi trttdng hQi sinh vien khoa Lu~t la Lee Gyeong Woo len lam chu tich hQi sinh vien toan trttdng lam thdi d~i di~n chung cho cae chuyen khoa. Quan di€m cua sinh vien thi cho dng vftn d~ mang tfnh lich str dan tQc cua hai nl1dcvfin chl1adtt<;jc quyh 6n thoa vi v~y giai day la vftn d~ khong th€ chi dtt<;jc ly che d~y b~ng phl1<1ng xtr di~n kinh t~ d<1nthuftn. N~u nhin tlf khfa c~nh mang tfnh lich str thi vi~c binh thl1dng hoa ngo~i giao gif:fahai nl1dc la vi~c khong th€ dl1<;jc hanh mQt cach vQiva. Trl1dc tien d~ qu6c ti~n

Nh~t phai dU'a ra Idi xin 16i va v:1n d~ cua no phai la nhU' v~y, con vi~c chung ta ra di~u ki~n trlf&c bang cac cUQchi~p thlfO'ng len lut d~ chia tay ra nhlf v~y thi d6i v&i tinh earn dan tQCse khong th~ dung thtr cho di~u do. D~i da s6 nglfdi dan va sinh vien dii nhin nh~n v:1n d~ binh thlfdng hoa v&i Nh~t theo dong chay mang tinh lich str dan tQc tn.fdng ky, con chinh quy~n quan sl1 dii nhin nh~n v:1n d~ nay ttr s1;fcftn thi~t mang tinh hi~n thl1c va kien td cho m\lc dich do. S1;fnhin nh~n nay cua chinh quy~n quan sl1 dii mang tinh nong VQiva khinh su:1t. T6i cling dii suy nghi mQt cach th\fc t~ rang nhftng cUQcbi~u tinh cua sinh vien dii khong gay tac dQng x:1u d~n cac d~i di~n cua phia chung ta luc do dU'<Jc giao trQng trach trong cUQchi~p thlfOOg v&i Nh~t. M~c dli nhftng chinh tri gia xu:1t than ttr quan sl1 thi~u kinh nghi~m tham gia xuc ti~n cUQc hQi dam HanNh~t danh rang fa khong dung, nhlfng trong b6i canh cua cUQc hi~p thlfOOg khong tranh kh6i thi cac nhan v~t nay t~i sao I~i khong bi~t t~n d\lng cUQcbi~u tinh phan d6i gay g~t cua sinh vien trong nlf&c d~ tim ki~m mQt k~t qua co 1<Ji oo cho minh h trong cUQchi~p thlfO'ng do v&i Nh~t (v~ sau v&i tlf cach la mQt nglfCrid~i di~n cho gi&i sinh vien toi dii m~nh me dlfa ra y ki~n nay len ban liinh d~o dp cao cua chinh phu nhlfng dii khong co dlf<JC phan h6i. D~n khi di~u khban gQi la 'TQi sach dQng sl1 n6i lo~n' dlf<JCcong b6 ap d\lng d6i v&i cac 'd6i tlf<;5'ng m dftu d cUQcbi~u tinh Sl1 ki~n 3'6, thi luc do toi m&i nh~n ra la nhftng y ki~n cua toi neu len chi fa 'Nlf&c d61a mon'). Toi dii dlf<JCd~ ctr vao chtrc V\l Chu tich HQi sinh vien toan trlfemg D~i hQCGoryo t~m thdi di~u hanh cong vi~c cua HQi va d6ng thdi cling v&i I~p trlfdng nhlf tren toi dii di dftu trong vi~c chuftn bi va xuc ti~n cUQcbi~u tinh chinh thltc v&i quy mo l&n. Chung toi dii I~p ra k~ ho~ch la vao trlfa ngay 3 thang 6 nam
HGUC'iiTHAY

CUn Tor CHINH LA ME TOl vA 51,! NGT-IEO KHO 83

1964 t~t d. nhftng sinh vien thuQc cac tn:tC1ng D~i hQc trong thanh ph6 Seoul se ti~n hanh mQt cUQcbi~u tinh phan d6i cUQc hQi dam Han-Nh~t.Vi~c xay dlJng va tri~n khai k~ ho~ch da phai dtt<;1C thlJChi~n mQt cach bi m~t nh~m tranh khoi slJ theo d6i cua chinh quy~n va toi la nhan v~t nong c6t cua vi~c thlJC hi~n k~ ho~ch nay. Dung gifta tr\1a ngay 3 thang 6, theo nhtt k~ ho~ch c6 khoang 12 nghin sinh vien cae trttC1ng D~i hQc trong thanh ph6 Seoul da b~t dftu tran ra kh~p cac dttC1ng ph6 va cUQC bi~u tinh quy~t li~t da ne) ra sau d6. Bftu khong khi cua cUQcbi~u tinh nay khong khac gi cUQcbi~u tinh 19·4.Trtt&c nhftng long~i v~ di~n bi~n cua cUQcbi~u tinh xay ra, chinh quy~n nay da phai ban b6 l~nh gi&inghiem tren toan khu vlJc Seoull~y thC1igian b~t dftu tit 8 giC1 k~ tit ngay horn d6. Cling v&il~nh gi&inghiem, t6i chinh quy~n nay da ra l~nh truy na d6i v&i nhftng nhan v~t cftm dftu cUQcbi~u tinh d6 nhtt Lee Myung-bak, Lee Gyeong Woo, Park Jeong Hun cua trttC1ng D~i hQc Goryo va Kim Jung Tae, Hyeon Seung 11,Kim Do Hyeon cua trttC1ngD~i hQc qu6c gia Seoul. Luc nay hanh trlnh ch~y tr6n dai va den t6i cua toi da b~t dftu. Vao dem ma l~nh gi&inghiem dtt<;1C ra, toi va Lee Gyeong ban Woo (trttdng HQi sinh vien khoa Lu~t) da cling lanh n~n vao nha cua toi nh~m tranh m~t quan dQi gi&inghi~m phia ngoai. Toi thi dang n~m gift van ki~n va ban danh sach cae can bQ chu ch6t da tang ky vao lien quan d~n k~ ho~ch cua cUQcbi~u tinh 3'6, trong d6 c6 neu 'nQi dung dtt<;1c thoa thu~n trong cUQchQp nay tuy~t d6i phai dtt<;1C bi m~t.' Va n~u nhtt van ki~n cling gift v&idanh sach nay bi d~ lQtra ngoai thi r~t la nguy hi~m. Toi da dem gi~u chung vao trong nha cua minh, sau d6 mang giay th~ thao vao va di ngu. Ngay khi giC1 gi&inghiem troi qua thi dQi hinh slJ da ~p vao

nha toi nhl1' toi da dlJ tinh trl1'&c,tuy nhien chung toi da treo qua b(fc tl1'dng rao d~ tr6n thmit va m6i ngl1'di m6i hl1'&ngti~p
We dm ndi ~n nftp. Toi da tr6n trong thanh ph6 Seoul va VaG

bu6i sang nQ toi da gQi di~n tho~i d~n van phong lam vi~c cua ngl1'di anh th(f 2 cua toi. Do luc do anh toi b?n nen anh da gi&i thi~u toi g~p mQt ngl1'di b~n cua anh fty. Day la ngl1'di b~n hQc cling khoa v&i anh fty trl1'&cday, hi~n cling dang cling lam vi~c t:;ti cong ty Kolon va anh fty vita m&i kh hon. Khong mQt chut ng:;ti ngling toi da VaGnghi t:;tinha cua b:;tn anh toi trong 'mQt gian phong tan hon' tren dl1'dng Weonhyoro, va toi da chiu dn
d day chi mQt dem vi nghi ding minh khong th~ ti~p wc d l:;ti

Hiu hdn. Trl1'&c t:;titr\l sd tl1'l~nh gi&i nghiem da khong quen do, thong bao la se nghiem tri nhftng ke co hanh vi che giftu cac d6i tl1'<Jng dang bi truy na. Sau khi rdi kh6i nha cua b:;tn anh trai toi di'i di bQ qua mQt cay du bang qua con song Han. Toi dang tim dl1'dng v~ phia Nam lanh n:;tn vi trl1'&cdo anh trai toi co noi vdi toi la hay di v~ Busan thi se co ngl1'di quen cua anh trai toi giup dCf. Dl1'dng v~ Busan qua la khong d~ dang. Khi toi dang di tren xe llta n~u thfty dnh hinh khong 6n thi toi l:;tixu6ng tau va ti~p wc di b~ng xe buYt. Toi da di tit Seoul v~ Busan mftt mfty ngay. Tuy nhien toi cling da d nha ngl1'di quen d Busan cuaanh toi khong lau r6i toi l:;tira di. Co mQt ngay nQ, ngl1'di chu nha dm

td bao VaGva noi v&i toi r~ng.
"Sinh vi en, hay xem cai nay di. Ai ma che dftu tQi ph:;tm se bi tritng tri dfty.Dli khong mu6n noi nhftng ldi nay nhl1'ng ma khong bi~t la khi nao em se bi b~t. N~u V?y thi khi bi phat hi~n khong phai la nha nay se bi lien luy sao. Hy vQng la em se hi~u cho. " Th~ la toi da khong con ndi tru ~n nfta. L:;ti khong co ti~n trong tui. Vi~c phai chiu dn ngudi khac cling khong th~ d~ keo
NGVOr Tl-rAYCVA Tor CHINHLAJvlB TorvAsVNGHEO KHO 8S

dai hem nfta. Va toi da b~t dftu cam thfty uftt ac. Toi da c6 lam vi~c gi sai dau chao Toi dang dang d ngoai dl1Cingdinh h6ng gi6 mQt bit cho khuay khoa ma trong long vftn con dang r6i bCiisau khi nghe nhftng lCiin6i cua ngl1Cii hu nha thi toi bftt ngCfnhin thfty c6 c mQt tCil~nh truy na dan tren arCing.Do hoan canh cua toi hie d6 ma toi da phai quan sat xung quanh trl1dc khi ngl1dCnhin th~t ky nhffng dan bac anh tren tl1Cing Thi ra la anh cua toi d6. da bi dan cling vdi anh cua nhftng ten tQi ph:;tm hung ac ben qnh. Toi da khong khac gi mQt ten tQi ph:;tm hung ac. Hai chan b~t dftu dang khong vffng. Toi da l~p tac gQidi~n cho anh trai toi. Anh toi ding to thai dQ 10 l~ng khong kern. Anh toi da hoi toi la se dinh lam nhl1 th~ nao sau nay. "Em se tlJ di bftng doi chan cua em. D6 khong c6 nghia la em se ra tlJ thil." "N~u em tlJ thil di thi anh se dl1<;jciam an. T:;ti Sd canh sat g cling c6 ngl1Cii ling que ma em quen bih d d6. Thoi ditng chiu c khd lam gi nfta, ca len day di r6i di tim ngl1Cii uen giilp d<J." q "Anh di, em khong th~ ra tlJ thil dl1<;jc. c6 ph:;tmtQi gi dau Em chao Em se dl1Cing dl1dng xuftt hi~n cho ma xem." "Thoi dl1<;jc anh tin em. C~n th~n tren dl1Cing Seoul coi r6i, len chirng bi b~t." Con dl1dng trd l:;tiSeoul con kh6 khan hdn la lilc dao t~u v~ Busan. Toi da phai vita tranh nhftng tr:;tm ki~m soat d ben dl1Cing. u6i cling, sau nhftng thang tdm thi toi cling g~p dti<;jc C mQt ngl1di b:;tncling que cua toi t:;timQt phong tra gftn sd canh sat, va toi da 'xuftt hi~n' trong Sd canh sat. Nhting sau nay thi n toi mdi bi~t dlf<;jCgtiCfib:;tncling que d6 la canh sat hinh slJ da b~t gift toi. Anh nay cling da nh~n dti<Jc ti~n thtidng. Th~t bftt ngCfsau khi toi tlJ minh tim d~n Sd canh sat thi toi mdi bi~t dti<;jc mQt slJ th~t la canh sat trtidc d6 da n~m rftt ra dia

di~m va ngay ca danh sach nhftng ng11'ditham gia l*p k~ hO:;1ch cho cUQc bi~u tinh 3,6 cua chung t6i. Dung la sau nay m&i t6i bi~t ding luc do da co mQt ng11'ditrong s6 cac can bQ cua hQi sinh vien da lam tay sai cho cd quan tinh bao trung 11'dng.10 nam sau khi g~p l:;1ithi ng11'dican bQ do da la nhan vien lam vi~c d cd quan nay.

;(

A

TR~I GIAM SEODAEMUN DCJI TOl

TRAY DOl CUQC

T6i da bi tra h6i t:;1itr\l sd t11'~nh gidi nghiem d11'<Jc tri nam l b6 trong tr\l sd t11'~nh phong v~ thu d6 d Pildong. M~c dli la th~m l vfin nh11'nggQi la tra tfin thi cling kh6ng sai. Vien di€u tra quan dQi da ham dQa t6i nhl1'ng t6i vftn mQt m1,1'c kh6ng md mi~ng. Kh6ng cho ngu chi la chuy~n binh th11'dng. "Cai thang ranhnay, tao noi cho may bi~t tao co nhi€u cach d~ bUQc may khai ra. Tao co th~ nh6t may VaGphong d6ng l:;1nh, ho~c bUQc da VaG c6 may r6i nem may xu6ng bi~n Incheon. Cho mQt minh may v€ th~ gidi ben kia kh6ng phai la di€u kho khan gi. N~u kh6ng mu6n tao xtr ly may theo ki~u bi dQt ttr thi hay khai ra mau." M~c dli v*y t6i da kh6ng chiu noi ldi nao. T6i phai gift dung ldi cam kh vdi cae d6ng chi cua t6i. Co Ie vien di€u tra nghi la kh6ng dn lang phi thdi gian nfta d6i vdi t6i nen da d~t len ban tr11'dcm~t t6i dia di~m va danh sach nhf:fng nhan v*t co dinh liu d~n cUQcbi~u tinh. Do la tfit ca nhftng gi ma ten tay sai kia da cung dp cho Cd quan tinh bao trung 11'dng. Sau khi cUQc di€u tra k~t thuc, gift luc cac thu wc xet xtr con dang trong giai dO:;1nchu~n bi thi l~nh gidi nghiem da dt1<Jc huy b6 va chung t6i da dt1<Jcchuy~n sang toa an dan s1,1' xet
NGUOI THAY C(IA TOl CHIN1-l LA NIE TOl vA 50 NGHEO KHO 87

xtt c6ng khai lftn cu6i. Du v~y nh11ng khung hinh ph~t kh6ng phai la nh~ d6i vdi t6i. T6i da bi tuyen ph~t 5 nam tu giam con nhffng 'ke dm dftu'kh:ic thi cling nh~n me)t mUc an tltdng tl! va chung t6i da dlt<;tc chuy~n d~n Tqi giam Seodaemun. Trong s6 6 ngltChbi truy na dich danh tltS\f ki~n 3·6 thi chi co me)t minh Park Jeong Hun tftu thoat dlt<;tc, a nhffng ngltoi v con l~i nhlt t6i va Kim Jung Tae, Hyeon Seung II, Kim Do Hyeon da bi tuyen an va bi nh6t chung vdi dfty riy nhffng ten te)i ph:;1mt:;1P nham khac trong tr~i giam. Nhffng tu nhan dan anh, VaGtrltdc chung t6i da kh6ng cftn chung t6i lam l~ ra m~t. 'HQda d6i xtt'vdi chung 't6i th~t ttt t~ vi 'chung t6i la nhffng sinh vien bi b~t do tham gia bi~u tinh phan d6i ch~ de)de)ctai. T6i thi bi nh6t cung vdi nhffng tu nhan nguy hi~m nhlt Cltdp gi~t, lltong g:;1t, i~t ngltCh,hi~p dam ... Chung thltOng gi~t thCh g gian cua minh b~ng cach k~ v~ cac chi~n tich khi xlta cua minh cho mQi ngltOi cung nghe nhffng luc ranh r6i. Con nhffng tu nhan sinh vien thi lfty tr~i giam ti~p wc lam thanh me)t ndi dftu tranh rieng Ie. Ban linh chi~n dftu cho phong trao doi dan chu hoa da dlt<JC luy~n hdn trong tqi t6i giam. Khi dUng trltdc toa thi co nhi~u nhffng thanh phftn nhlt cac chfnh tri gia Dang d6i l~p, nha ho~t de)ngt6n giao, gidi lu~t "Slt, nha van ~oa va k~ ca sinh vien da dUng len ung he) chung t6i hh minh. Tam tqng trd thanh ngltOi anh hung da n6i len trong t6i. Nhffng nhan v~t tham gia dftu tranh phan d6i l~i ch~ de) de)c tai hk do da phong cho chung t6i la nhffng anh hung va kh6ng giftu di~m tham vQng d~p tan n~n chfnh tri dang bi dong bang. Nhi~u chfnh tri gia ky c\fU nhlt nguyen T6ng Th6ng Yoon Bo Seon da tim d~n tr~i giam d~ de)ngvien khich l~ chung t6i nhlt nhffng ngltOi anh hung tre tu6i. Nhffng sinh vien dang bi nh6t trong tr~i giam thi dltdng nhien la nh~n dlt<Jcs\f ung he) cua

xa hQi va chinh hQ cling da tl;txem minh nhu nhfrng ti~u anh hung th~t s1;f. Tuy nhien, t6i da nh~n ra mQt di~u r~ng t6i da chua lam nen du'qc di~u gi co ich khi thlt d6i chi~u minh vdi nhftng chi~n si yeu nUdc, nhftng nha ho:;ltdQng vi dQCl~p da va dang chh mon trong tr~i giam nay. Vi~c t6i dUng fa phan d6i n~n ngo~i giao 6 nhlfc sai lftm cua chinh phu n~u dem so vdi c6ng lao cua nhi~u chi~n si di trudc thi no kh6ng dang la gi ca. Vi th~ nen kh6ng phai tftt ca se tr<~ thanh nha yeu nudc n~u chi phe phan sai lftm cua dftt nudc. Ma do la nghia Vlf dUdng nhien cua th~ h~ tn~ n~u co tinh thudng yeu d6i vdi dftt nudc. Bi~u do kh6ng phai la tinh chftt d~ khoa trudng ho~c ly tl.:fdnghoa dudi my ttr anh hung chu nghia. Ttr khi nh~n ra duqc di~u nay t6i da t1;fy thlfc r6 hdn duqc vi~c minh phai lam trong thoi gian con d trong tr~i giam. T6i da ti~p tlfc t~p trung vao vi~c hQc con dang dd dang bfty lau cua minh vtra nghi d~n nhi~m Vlf ma minh da duqc giao pho la trudng hQi sinh vien khoa va chu tich hQi sinh vien toan truOng. T6i da dQc nhi~u lo~i sach ben c~nh cac tai li~u v~ chuyen nganh, va trftm tu suy nghi. T6i da thlt nhin l~i cUQc doi t6i hdn trong 20 nam qua, khoang thoi gian ma t6i da bi bo bUQcvao s1;f inh t6n hdn la sinh ho~t cUQcs6ng, va ti~p wc s nghi ngqi v~ xa hQi, con ngudi. Nha tu chinh la ndi da dem l~i cho t6i s1;f 'nhan r6i' ma t6i kh6ng h~ co duqc trong thoi gian qua. B6i vdi t6i do la mQt di~u may m~n 16'n. Trong nha tu t6i da hi~u duqc th~ nao la chu nghia l~c quan. Trudc do thi t6i chi nghi la cUQcdoi t6i phai noi la qua thftp kern va dfty kho khan so v6'i nhfrng nguOi khac. S1;fuy~t vQng t ma t6i tdi qua chinh la s1;f tuy~t vQng tuy~t d6i kh6ng th~ so sanh duqc v6'ibftt clf thlf gi tren ddi nay.
NGUOITHAYClJATOI CHiNHLA MBTOr vA SVNGHEO KHO 89

Khi bi nh6t vao tu thi gifta l~c quan va bi quan d~u mang tinh tltoog d6i. Ngltoi nao n~u chi nhin ben tren ma s6ng thi la ngltoi theo chu nghia bi quan, con ngltOi nao n~u nhin ben dltoi ma s6ng thi 13. ngltOi theo chu nhia l~c quan. N~u quan sat tit ben ngoai nha tu thi mQi ngltOi cho r~ng cUQcs6ng bi tham trong tu th~ nay se la r:1ttuy~t vQng nhltng con d6i vili nhftng tu nhan dang chuftn bi ra phap trltong thi cUQcs6ng (j ml1c dQ nay l~i la mQt ltoc nguy~n tha thi~t bi~t dltong nao. Nhin nhftng tu nhan dang phai d~m thoi gian trong tr~i giam voi bl1ctltOng cao hoo IS bQkia thi t6i da c6 th~ bi~n s1,fuy~t vQng t trong thOi gian qua thanh m6n tai san quy gia danh cho minh. HO'n nfta, b~ng cO'th~ cua minh t6i da dlt<;jctrai nghi~m v~ kha nang thich l1ng dang kinh ng~c v6n dang ti~m ftn trong . m6i con ngltOi. Trong thoi gian dftu s6ng trong tr~i giam vao gio rtta m~t bu6i sang t6i da r:1t kh6 chiu khi chi nh~n dlt<;jc mQt it nltOc kh6ng du d~ lam ltOt tay. Nhltng dQ chitng vai thang sau d6 cling voi Ilt<JngnltOc dlt<;jc d6 t6i da c6 th~ rtta cho toan bQm~t mui va hai tay cua minh. CO'mcling v~y, trong bat cO'mnftu tit g~o lua m~ch chi c6 vai h~t d~u trQn l§n, luc dftu tr6ng chung r:1t la bu6n cltoi. Tuy nhien cling c6 vai ngay an cO'mma trong bat cO'mhoan toan kh6ng c6 h~t d~u nao. f)~n thoi gian t~p th~ d\lc (m6i ngay cac tu nhan dlt<;jc cho 10 phut d~ t1,ft~p th~ d\lc) t6i moi earn thfty sl1cI1,fC minh da giam sut dang k~, kh6ng hi~u sao trong ngltOi kh6ng con mQt ti nang Ilt<;jng llao ca. Luc d6 t6i moi nh~n ra mQt di~u dng titng giQt nltOc, titng h~t d~u tftt ca d~u 13. nhftng thl1 r:1tdang quy nhlt th~ nao. S1,fh~t la con ngltOi kh6ng phai t luc nao cling cftn c6 nhi~u nltOc nhi~u d~u moi c6 th~ d~ duy tri dlt<;jc sinh m~ng cua minh.

Tit ngay trong tr~i giam d~n gio, t6i chlta titng mQt Iftn dlt<;jc
u6ng lQai thu6c b6 nao gQi la 'b6 dltCJngcho sl1c khoe.' T6i

~

•• -- •....-'.;!O.< f;··-~

..:.., J./
o

.\-~~;!~?.ol' ~.

Hlnh anh bi bat do sach eTQngphong trao bieu tinh 3.6. Luc eT6,(j trang tu toi eTasuy nghi rang khong nen xem bieu tinh Ie. mQt nghiL Khong the IQi dl,mg phong trao bieu tinh sinh vien nhu la mQt 'kinh nghi$m' de tra thanh mQt nha chinh trio

cling da chU'a t11ng co sd thich di dm va thU'dng thlfc nhung mon an nay nQ dU'<JcgQi la 't6t cho slfc khoe.' Tuy nhien di~u nay n~u vU'<Jt a qua gi<1ih~n no se trd thanh mQt hanh vi gay r nen tQi I6i di ngU'<Jcv<1iquy Iu~t cua t~o hoa, se gay tac h~i cho slfc khoe va hdn h~t no Ia hanh vi khong phil h<Jpv<1inhu d.u

,

von co cua con ngU'di. Trong thdi gian s6ng trong tr~i giam toi da t\f v~ch ra cho minh ph~m vi cua phong trao sinh vien mQt cach r5 rang. Phong trao sinh vien phcii dU'<Jc dung I~i trong ph~n d~t vftn d~ tren cd sd cua long nhi~t huy~t thu~n tuy, con n~u phong trao nay mu6n th\fc hi~n Iuon nhi~m vl). gicii quy~t vftn d~ thi se co nhi~u dc r6i xciy ra. Sinh vien dU'dng nhien Ia co quy~n d~t ra vftn d~ nhU'ng trach nhi~m phcii gicii quy~t vftn d~ thi I~i Ia mQt chuy~n khac. Hdn nua, toi cling da y thlfc dU'<Jc r~ng sinh vien khong th~
NGUl)I THAv ClJA Te)I Ct-IfNI-{ LA J\IB 1'01 vA 51) NGHEO KHO 91

1ftyphong trao sinh vien lam ngh~ nghi~p cho mlnh. T6i kh6ng th~ chftp nh~n dll<JC vi~c l<JidVng phong trao sinh vien lam nch 'b6i d~p 1y 1ich ho~t dQng' cho mlnh vdi mvc dich trC1thanh mQt chinh tri gia sau nay. Suy nghi cua t6i v~ phong trao sinh vien ma t6i nhftn m~nh o day 1a sl,fphan chia nhi~m vv gifta phong trao sinh vien vdi mQt xii hQi dang t6n t~i kh6ng bi~t c6 phai 1aqua 1y tll0ng hoa hay kh6ng khi c6 mQt khoang cach nao d6 so vdi hi~n thl,fc. Tuy nhien, tftt ca mQi 1y tll&ng hoa d~u kh6ng phai 1a cai gl d6 phi hi~n thl,fc. CUQcd6i tho~i gifta b6 mt; va con cai c6 Ie 1a mQt vi dv phu h<;ip.Trong gia dlnh khi ma b6 mt; va con cai kh6ng thlldng xuyen d6i tho~i vdi nhau thl d6 se 1a mQt gia dlnh bftt h~nh. Cling kh6ng th~ di~n ta dll<Jcn6i bftt h~nh khi ma 6ng b6 ba mt; bi chinh con cai cua mlnh coi thlldng. Nhftng dUa tn~bi b6 mt; mlnh uc hi~p cling 1abftt h~nh. Du n6i v~y nh11ng d6i ~hi trong mQt gia dlnh chi c6 d6i tho~i kh6ng th6i cling kh6ng th~ mang l~i h~nh phuc dll<JC. hi b6 mt; th~t sl,f1a nhftng 6ng K b6 ba mt; dung nghia va con cai th~t sl,f1a con cai, gifta nhftng nglldi trong gia dlnh phai nh~n thuc va tin tl1'&ng nhau thl l~n khi d6 d6i tho~i mdi mang l~i hi~u qua. Tuy nhien, thdi ky t6i con tn~ trong xii hQi ma t6i s6ng dii kh6ng c6 nhi~u nhftng '6ng b6' nhll t6i n6i. CUQcs6ng cua t6i trong tqi giam b~t d§u tit thang 6 nam 1964 va d~n thang 10 nam d6 thl chftm dift. T~i toa an t6i cao trlldc d6, t6i dii bi tuyen an 2 nam tu giam cQngvdi 3 nam tu treo va cu6i cung t6i cling dll<JC ra. Tit trong tu blldc ra ngoai t6i tha dii trC1 thanh mQt nhan v~t n6i ti~ng mQt cach bftt ngd. Bi b~t, bi nh6t, bi dlla ra xet Xlt, r6i khi dll<Jctha... nhftng 1uc nhll v~y hlnh anh t6i d~u dii dll<JC dang tren cae bao. C6 mQt cau chuy~n xay ra nhll th~ nay. Gia dlnh ben ngo~i t6i

dang s6ng t~i Banyaweol gftn Daegu cling v&ingh~ tr6ng cay an trai. Gia dlnh t6i thl v6n da tung thi~u nen chung t6i chlfa tttng d~t chan d~n do bao gid. Va tlj'nhien la ben hai da hftu nhlf rn~t lien l~c vdi nhau. Co rnQtlftn gia dlnh ben ngo~i t6i da glfi cho t6i rnQtthling tao, nhlfng t6i thl nh& dt ky trong dftu v~ cai dia chi cua t6i rna gia dlnh ben ngo~i t6i da ghi tren thung tao hdn la nhf:fngqua tao ben trong do. 'Glfi Lee Myung-bak, qu~n Yongsan thanh ph6 Seoul!' Sau nay nghe k€ l~i thl dlf<;jc bi~t la gia dlnh ben ngo~i t6i khi do co dQc tin tren bao th~y t6i bi b~t va dlf<;jcha ra tr6ng t th~t dang thlfdng nen da quy~t dinh glfi cho t6i rnQtthling tao nhlfng VIVQiqua nen chlfa kip xac nh~n l~i dia chi C\lth€ cua t6i. Gia dlnh ben ngo~i t6i chi bih la gia dlnh t6i da rdi Pohang va hi~n dang s6ng t~i rnQt ndi nao do trong qu~n Yongsan thuQc Seoul chinh VIth~ rna hQ danh phai ghi t~t dia chi nhlf th~. MQt thling tao 'kh6ng ghi ra dia chi glri' nhlfng vftn dlf<;jC chuy€n d~n dung can nha hai gian t6i tan (j phlfdng Hyochang, thl rn&ibi~t t6i la nglfdi da n6i ti~ng d~n rnlrc nao.

cn, M~ OI
Khi t6i dang ky di hQc l~i thl phia nha trlfdng drn 'ban ly lich' cua t6i len va noi r~ng t6i kh6ng cftn thi t6t nghi~p thl ding dlf<;jC nghi~p cho nen dttng qua 10 l~ng. Gif:faluc t6i dang t6t con kh6ng bi~t noi ldi earn dn th~ nao thl t6i da nh~n ra dlf<;jc rnQt chu trlfdng kh6ng 6n luc do cua nha trlfdng la vi~c cho nhf:fng 'sinh vien co v~n d~' t6t nghi~p cang nhanh cang t6t. D6i vdi t6i kh6ng th€ bi danh gia ngang hang vdi nhf:fng 'sinh vien co v~n d~' dlf<;jc. I hdn h~t trlfdc khi rdi kh6i tr~i giarn V t6i da tV hoan t~t chlfdng trlnh hQc clf nhan chuyen nganh cua
NGU'UI THJ\Y CVA Tor CBINH LA ME Tor vA 5V NGHEO KHO 93

mlnh fJ do. T6i da hang ngay tlm d~n giao sl1'va dtmg ra xin phep 6ng cho t6i dl1'<Jc t6t nghi~p va dng t6i se kh6ng nh~n di~m s6 ma thi nha trl1'cmgcho t6i. Phfa nha trl1'cmg thll~c dftu vllftn dftu tien th~y mQt th~ng tit ch6i kh6ng :nh~n di~m s6 ma nha tn1dng cho kh6ng nhl1'v~y. Ong giao sl1'da phai ra d~ thi mQt lftn mla bfJi VI t6i, vita phai gac thi vita phai ch~m di~m l:;liva hoo h~t 6ng da phai t6n nhi~u thdi gian cho t6i, tuy v~y nhl1'ng 6ng da kh6ng to ra gi~n gift d6i v&i t6i. T6i da trfJ l:;liphong nghien

dtu

cua

giao sl1'va hoan t~t vi~c thi fJ do. Thanh tfch thi cua t6i kha t6t dung vdi nhf:tng gl ma t6i da chuftn bi trl1'dc cho ky thi khi con fJtr:;li giam. T6i da b~t dftu dl1'<Jc thay hlnh d6i d:;lng mQt cach hoan hao nhl1' mQt con bl1'dm tung canh bay ra tit xac mQt con sau sau khoang thdi gian 1 nam k~ tit luc dl1'<Jctrung clf trl1'fJng hQi sinh vien khoa d~n cUQcdao !fiu 3,6 va bi b~t vao tU. Nhf:tng bi~n d6i trong nha t6i cling da dl1<Jcti~p n6i sau do. Khi t6i b~t dftu h<?c nam thu 4 thl ngl1di anh thu 2 cua t6i da d<?n d~n fJ t:;li mQt can nha co 2 phong rieng fJ phl1dng Hyochang, kh thuc nhftng ngay thang phai s6ng trong mQt can phong ddn (j Itaeweon. Tuy nhien, mt; t6i mQt ngl1di lu6n la g6c r~ cua m<?isuy nghl va cUQCddi t6i cling dang chuftn bi khan goi rdi khoi t6i, kh6ng bi~t co ph:ii la b(ji VIba da yen tam nh~n ra mQt di~u r~ng t6i da co th~ 11.)' dung vf:tng tren d6i chan cua mlnh. 20 nam tr6i qua k~ tit ngay tr(j l:;lique nha tit Nh~t Ban, mt; t6i da titng chl1a mQt lftn dl1<Jcngu ngon gi~c va cu6i cung thl ba da b~t dftu d6 b~nh. Cling nhl1 t6i n~u gi:i slf mt; cling dl1<Jcki~m tra suc khoe trl1dc khi nh~p ngli thl cac bac SI se cho ra k~t qua nhl1 th~ nao day? Cd th~ mt; dang m~t dftn suc chiu d1;fngd~ co th~ t1.)' b:io v~ mInh, va do lam vi~c qua sUc cQng v&i vi~c
10

l~ng qua dQ nen

tim cua my da bi m~t d~n ch(fc nang cua n6. Khi toi can (j trong tr~i giam thi my toi da d~n tham toi dung mQt l~n. D6 la vao khmlng cu6i thang 9 nam 1964. Luc d6 toi da khong d~ cho my toi nhin th~y toi m~c bQ qu~n ao nha tu, toi khong mu6n dng bdi vi dlra con trai ut cua minh bi dm tu ma lam cho slrc khoe cua my them suy y~u. Toi da c6 g~ng nai ni mQt can bQ tr~i giam cho toi dlf<;jC ~c thlfdng ph\lc d~ g~p m my, va sau d6 toi da blfdc d~n phong tham nuoi. My toi thi dang m~c bQ thlfdng ph\lc mau tdng ng6i d d6. Toi l~i nghi bQ my khong can qu~n ao nao khac hay sao ma clr phai m~c man tr~ng nhlf v~y mdi dlf<;jc? rong long toi da earn th~y T b&t dau ddn h<Jnkhong phai vi each an m~c cua my. S~c m~t my tai di vi ba dang phai c6 g~ng chiu dl;fng c<Jn dau trlfdc m~t con minh. Toi thi khong can cam giac gi v~ minh nffa. My toi da khong rdi m~t nhin vao bQdiu r~m r~p phu quanh mi~ng toi r6i tit tit nhin th~ng vao m~t toi. "Myung Bak a, my clr tlfdng con la mQt dlra con khong nen than. Nhlfng ma nghil~i thi con th~t sl;fdung la mQt dlra co tai. My nghi dng nhffng ni~m tin cua con d~u la dung ea. Con Clr lam theo dung vdi ni~m tin cua minh. My vftn dang du nguy~n cho con." Toan bQ nhffng gi my n6i vdi toi chi c6 v~y thoi khi d~n tham nuoi tOi. Day c6 th~ la l~n d~u va cling c6 th~ se la l~n cu6i my cong nh~n nhfrng gi toi lam la dung. Khoanh kh~c giffa nglfdi my va dlra con trai cua minh trong cai yen l~ng troi qua th~t dang s<;j oo song s~t kia. Th~ nhlfng, trong eai yen l~ng d6 n6 h dang ~n chlra nhffng n6i ni~m dan xen nhau, mQt ldi xin 16iva mQt sl;ftin tlfCingd6i v&i con trai cua nglfdi my, cling nhlf mQt ldi cam 00 va mQt ldi t~ 16i d6i v&imy cua dlra con trai. Nhin toi dlf<;jC Qt lat thi my toi da quay vQiblfdc ra v~ma khong n6i m them mQt ldi nao nffa.
NGuuI TI-LI\Y CVA T(il CI-lINH LA ME T(H vA S0 NGHEO KHG 9S ,

"Vftn con thCfigian ma m~." GHiy phut mftu ttr t1.1'O'Ilg phung khong bih co phai la da qua htu luy~n, hay tinh cam gifta nglfdi m~ va dlta con trai cua minh trong th~t dang thlfO'Ilg hay sao ma can bQ tr~i giam luc do da cho chung toi thCfigian tham hoi them 5 phut. "M~ nhin dlf<JC m~t con th~ nay la dlf<Jcr6i." M~ toi la mQt nglfCfinhlf th€. Ngay tit luc toi con nho m6i khi sai toi lam vi~c gi do cho nha hang xom thi ba d€u khong giai thich dai dong. Chi yon v~n trong mQt diu ng~n gQn va kho chiu. Nhlfng hinh nhlf m~ toi da khong th~ ki€in ch~ dlf<JCearn xuc cua minh t~i din phong tham nuoi. M~ da khong th~ ngan dlf<JC dong nlf<Jcm~t clt tuon trao khi trlf<Jc m~t minh l~i la mQt th~ng con trai dang bi giam cftm. Khoang thdi gian toi con (j trong tqi giam toi da luon ghi nh<J trong long diu noi cua m~ toi danh cho toi la 'hay sf>ng dung v<Jini€m tin cua minh' trlf<Jckhi ba blf<Jcrdi blf<Jc. Sau khi rCfikhoi tr~i giam tr(j v€ nha thi m~ toi da khong con dltng d~y rdi khoi giltdng b~nh dlf<JC.B~nh tinh cua m~ ngay mQt tdm trQng. Sinh dlf<JC nglfdi con thi 2 trong sf> do da

t

phai tV' chon giftu vao trong long, m~ toi da rftt dau kh6 khi trlf<Jc do tlf(jng chitng nhlf ba da phai mQt lftn nfta chon them dlta con trai ut cua minh, va co Ie da d~n luc ba cam thfty yen long vi dlta con trai ut do da dlt<Jctr(j v€ nha. M~ toi da ra di vinh vi~n vao ngay 15 thang 12 nam do, mQt nglfdi m~ ma ea cUQcddi khong gianh lfty thlt gi v€ cho rieng minh, mQt nglfdi m~ da titng chia se ea thdi gian va v~t chftt cua minh vi con cai, mQt ngltdi m~ chlfa titng mQt ngay co dlf<JC cam giac yen long cho d~n khi tftt ea nhftng nglfdi con cua minh d€u da khon 1<Jn. gay sau do nglfdi anh trai thlt 2 cua toi N da dlf<JCthue mQt can hQ t~i khu nha (j danh cho nglfdi co thu nh~p thftp (j phlfdng Imun trong Seoul.
96 KI-[()NG 0.) THAN THOAi

Co Ie do chfnh la giay phut ma giftc mefcua 'ca nha chung toi' trb thanh hi~n thl;fc,la If&cnguy~n ca ddi cua b6 mt; toi khi da phai hy sinh tftt ca mQi th(r vi sl! sinh tfm cua gia dinh b~t dftu tit nhf:fng thing ngay con s6ng sot tren mQt chi~c thuy~n bi d~m ngoai khefi d~n cUQcs6ng trong khu ch<JPohang r6i d~n ch<JItaeweon. Th~t la bu6n tham bih bao khi mt; toi da qua ddi trlf&ckhi chung toi dQn vao can hQ nay sinh s6ng, anh em chung toi da vita khoc vtra tra mt; v~ l~i v&ivong tay cua Chua, ngay dftu tien dQn v~ nha m&icling la ngay ng~p tran m1'&c ~t. m Nhf:fng gi chung toi nghi v~ mt; co th~ khic nhi~u so v&i nhf:fnggi b6 toi nghi v~ mt; toi. B6 toi da danh thdi gian con l~i cua cUQcddi v~ s6ng b Icheon thuQc tinh Gyeonggi. Anh ca toi vi 10 cho b6 ma anh fty da s~m sl.tacho ong mQt trang tr~i nh6 b do. B6 toi ngay khi v~ trang tr~i ong da quy~t dinh di ddi mQ mt; toi v~ b cung ong. Va tren bia mQ cua mt; ong da trl;fcti~p kh~c len hang chf:f:'Anh xin l6i vi chi con mQt minh anh b l~i day hlfbng l~c, em da khong th~ cung cac con t~n hlfbng nhf:fng thanh cong cua chung sau nhf:fng thing ngay vftt va va em da phai ra di vinh vi~n.' B6 toi sau do cling da v~ v&imt; khi toi len lam t6ng giim d6c cong ty xay dl;fngHyundai vao nam 1981.Dung vao thing 12Ia thing ma mt; toi da rdi kh6i th~ gian.

NGUCJl THAy COA TuT CHfNH LA MJ;;TOl vA s\)' NGHEO KHO 97

Sau khi trd v~ ta tr:;ti giam, toi da nh~n dlf<;j'C b~ng t6t nghi~p d:;ti hQc tuy nhien toi da khong hoan toan dlf<JC do. Do ti~n tlJ an la 'tQi sach dQng n6i lo:;tn' ma m6i lftn toi rdi kh6i ndi clf tru qua ban kinh 2 km ta nha anh trai toi d lmundong khai bao vdi phong canh sat khu vlJc. Trong thdi gian toi bi nh6t d tr:;ti giam Seodaemun thl toi da noi ldi chia tay vdi 'phong trao chinh tri mang hdi hlfdng ngh~ nghi~p' va chuyen tam vao vi~c trau d6i hQc t~p mon kinh t~ chuyen nganh. Bdi
VI,

la toi phai

toi nh~n thfty r~ng vdi thdi di~m hic do

thl kinh t~ la quan trQng hdn chinh trio Luc do, Han Qu6c v~n con dang la mQt nlfdc l:;tch~u vdi mUc thu nh~p blnh quan dftu nglfdi chi vao khoang 80 dola, con nglfdi thftt nghi~p thl dfty dy tren dlfdng ph6. MQt sinh vi en t6t nghi~p mQt trlfdng D:;ti hQc danh ti~ng trong nlfdc cling khong th~ dm cho mlnh dlf<JC cong vi~c do do ma vi~c t:;to ra cong an vi~c lam cho nglfdi dan la mQt vi~c dn thih hoo ca. Day khong phai la nhi~m
V\l

cua chinh tri ma la nhi~m

V\l

cua kinh t~. T oi

da nh~n ra r~ng khi kinh t~ da cd ban di vao 6n dinh thl hie do ti~n hanh d§y m:;tnh chfnh tri cling chlfa phai la muQn. Toi da thlt tham gia vao thi tuy~n xin vi~c d nhi~u cong ty sau toi t6t nghi~p ra trlfdng nhlfng m6i lftn nhlf v~y toi d~u bi danh trlf<;ftd lftn ph6ng vftn hay xet chQn h6 sd vong 2. Toi da khong dlf<Jc tlJ do di l:;ti va khong dlf<Jc nh~n vao lam vi~c. Nhi~u nglfdi d6ng chi tang mQt thCYi iam gia phong tdo sinh vien g vdi toi nay da blfdc vao con dlfdng chinh trio B6ng nhien toi cam thfty mlnh dang dUng trong mQt th~ gidi hoang v~ng nhlf sa m:;tc. Bdi
VI

'ti~u slt' cua toi, chinh X:lc la dftt nlfdc nay dang
s<J

ngan can con dlfdng toi di. Toi cam thfty

hai v~ mQt ban tay

HAy NiVv[ BAT CONG Vl£,C 101

v6 hinh tttbng ttt<;ffig,hay dung hem la mQt ban tay v6 hinh nao do dii bftt ngCi6m eh~t lfty gay t6i. Sau do, nha trttCing dii gi&i thi~u eho t6i d~n lam vi~e eho mQt e6ng ty trong lue t6i v:1n con dang trong tqmg thai chan min vi cae cUQCphong vftn kh6ng thanh c6ng trtt&c do. C6ng ty ma nha trttcmg gi&i thi~u do la c6ng ty vai s<Jin~rn (j Daegu. Nha trttcmg _ noi vdi t6i dng cho dli la c6ng vi~c kh6ng dtt<;1c dii 6n dinh lau dai nhttng di~u do se t6t cho t6i, va l~i n~u t6i v~ dia phttemg lam vi~c thi cd quan eanh sat tren nay se kh6ng con lam phi~n t6i nfta. T6i nhtt earn thfty bih dn nha trttCing v~ nhftng lCiidQng vi en nay. T6i dii rCii khoi Seoul, mQt nha tli kh6ng 16. C6ng ty ma t6i vao lam vi~c dii kh6ng giao nhi~m V\l C\lth~ nao cho t6i, kh6ng bi~t co phai la vi l~n d~u tien c6ng ty nay tuy~n mQ dtt<;1C mQt ngttCii nhtt t6i t6t nghi~p t~i mQt trttCing D~i h<;>c hang d~u Seoul hay kh6ng. T6i dii quy~t dinh t~m thCii vao s6ng cling v&i mQt ngttCii b~n mdi vtra ttr Pohang chuy~n d~n trong din nha tr<;> ngttCii b~n do. cua "C?U Lee, C?U c(f vtra lam vi~c (j day vtra d~y cho con t6i h<;>c chft la dtt<;1c." Vao mQt ngay n<;>, vtra dung 4 ngay k~ ttr khi t6i vao lam vi~c

(j c6ng ty, 6ng T6ng giam d6c dii g<;>i6i d~n va nhCi t6i giup t
lu6n c6ng vi~c lam gia stt eho gia dinh 6ng fty. Luc nay t6i m&i hi~u t~i saD 6ng giarn d6c do dii len t?n Seoul nhCi nha trttCing drn giup rnQt sinh vien t6t nghi~p con nha que th6ng rninh h<;>c gioi v~ lam cho c6ng ty cua 6ng ta. N~u chi lam vi~c v&i m\lc dich la ki~m chftt h6 tram vao mi~ng h~ng ngay thi vi~c lam (j c6ng ty nay d6i v&i t6i kh6ng co gi la b?n tam. Th~ nhttng, day kh6ng phai la 'doanh nghi~p' ma t6i h~ng ao tt&c, d~ t6i phai dn rang chiu dtJ'ng ma dlii mai kinh sa trong thCii gian s6ng trong tr~i giarn. N~u lam nhftng

vi~c do thi lam sao t6i co th~ giup fch dlf<;jc ho d:1t nlfdc, cho c xa hQi ch(f? Nhffng d6ng chi cua t6i nay da la nhffng chinh tri gia n~u bi~t dlfgc tinh canh t6i nhlf th~ thi hQ se nghi sao day? R6 rang la t6i kh6ng dam ngtta m~t len nhin hQ. T6i da nJi khoi Daegu vi qua bu6n chan sau khoang thdi gian mQt thang t6i s6ng (J do. T6i da tr& l~i Seoul cling vdi nhffng toan tinh cho tlfdng lai cua minh. Co l~n, trong luc t6i dang dQc bao thi mQt m~u tin quang cao n~m tren goc td bao b:1tngd d?p vao m~ht6i. 'Tuy~n nhan vien lam vi~c t~i c6ng trlfdng hai ngo~i' Do la mQt m~u tin ma c6ng ty xay d1;fngHyundai dang dn tuy~n nglfdi lam vi~c (J c6ng trlfdng t~i Thai Lan. Luc do, t6i h~u nhlf chlfa bi~t gi v~ xay d1;fngva d6i vdi c6ng ty xay d1;fng Hyundai thi t6i chi mdi nghe phong phanh dng day la mQt doanh nghi~p trung binh dang len, qua m~t '5 d~i gia' khac v~ xay d1;fng trong nhi~m ky cua Dang t1;f (thdi ky T6ng Th6ng do Ly Thita \Ian). Ly do ma mftu tin quang cao do da thu hut s1;f quan tam cua t6i kh6ng phai la vi doanh nghi~p nay co quy m6 ldn ma la doanh nghi~p nay tham gia th1;fchi~n c6ng trinh (J hai ngo~i. T~i thdi di~m do vi~c di may bay ra nlfdc ngoai c6ng tac la mQt vi~c kh6ng h~ ddn gian chi trit nhffng nglfdi thuQc di~n 1futien nhlf thanh vien chinh phu va cling mQt s6 it sinh vien hQc sinh xa dlf<;jC hQc b~ng ngan sach nha nlfdc ... MQt hi~n th1;fC hQi di ngQt ng~t bao phu kh~p d:1t nlfdc nay b~t d~u tit th?p nien 60 da t~o cho th~ h~ tre cd hQihlfdng d6i m~t minh ra nlfdc ngoai. T6i thi da nghi r~ng hai ngo~i la ndi duy nh:1t danh cho t6i t~i thdi di~m ma kh6ng ndi nao tren manh d:1tnay t6i co th~ d~t chan len. Cho dli t6i phai d6i m~t vdi mQt m6i trlfdng lam vi~c v6 cling kh~c nghi~t, nhlfng n~u ndi nao cho t6i 'c6ng vi~c' thi ndi do cung se tr(J thanh ndi cho t6i s1;f iai thoat. Khi mlfdng g
!-LA.YNAJVl BAT CONG VI~C 103

,

tlt<J11g d~n vi~c dlt<;jc'bi~t phai ra nltdc ngoai' cong tac thi trong ngltCritoi nhlt co lu6ng di~n ch:;tyqua. Toi da nQp h6 sci thi tuy~n vao lam vi~c t:;ti cong ty xay d\;fng Hyundai vao khming thang 5 nam 1965. T:;ti thCri di~m ma dli t6t nghi~p tit mQt trltdng D:;tihQc danh ti~ng cling vftn bi thftt nghi~p va vdi vi~c mQt cong ty dang dn tuy~n nhan vi en vao lam vi~c co kern theo tieu chu~n ra nltdc ngoai cong tac thi ai cling hi~u dlt<;jccUQc tuy~n d\lng nay se carn go d~n mUc nao. Trong khu v\;fc thi tuy~n ngay horn do co th~ noi ding 'mQt bi~n ngltdi' da co m~t. T6i vita drn td gifty thi tren tay vitachqr nh~n ra vi chua cua hi~n th\;fC ma toi phai vlt<;jtqua tit trong khe hCigif:fa nhf:fng 'ngltdi thftt nghi~p tn~ tu6i' dang t~p trung
Cido.

Toi da lam bai t6t Cidqr thi yang mQt. Sau mQt tuftn troi qua, toi earn thfty trong lang bftt an, tam tqng toi dang dftn chuy~n

tit thftt vQng sang chftp nh~n, cling vdi nhf:fng cau h6i nhlt khong
bih cong ty co lien l:;tccho minh hay khong, n~u dlt<;jcnh~n vao lam thi minh co dlt<;jcdi ra nltdc ngoai khong, c:ii yang kim co dang dang gif:fch~t minh khong bi~t khi nao dlt<;jc mCira. Th~ la vao mQt ngay nQ, co mQt buc di~n tin gtri d~n cho toi vdi nQi dung 'yeu du d~n g~p pho giam d6c nhan s\;fd~ phong vftn.' Khong Ie minh da d~u yang thi vi~t r6i hQ chi gtri thong bao v~ dia di~m va thdi gian ph6ng vftn la du hay sao. Pho giam d6c nhan s\;fph6ng vftn a, dltdng nhlt co mQt ban tay va hinh nao do dang giang h:fdi s~n. Pho giam d6c nhan sl,fv&i ve m~t ti~c nubi dm h6 sO'cua toi len xem. "K~t qua thi vi~t rftt la t6t nhl1ng ... da ti:rng tham gia vao phong tdo bi~u dnh. Ch~c la cftp tren hQ chlta bih di~u nay nhl1ng phai bao d~ hQ dl1<Jc bi~t. Co c:ich nao khong nhi?" Sau nay toi rn&i bi~t Pho giarn d6c nhan s\f ph6ng vftn toi
104: Ii

chfnh la sinh vien hQc khmi tni'dc toi trong tni'dng D?i hQc. Ngay tii'hie g~p m~t toi cling da earn thfty co chut earn tinh. Toi da tra ldi la d~ t6i tim each r6i ra kh6i phong nhu'ng d~ lam nhli' th~ nao thi toi hoan toan b6i r6i. Toi da nghi la dli di dau thi minh cling khong tim ra ngli'di co th~ nhd C?y.Toi da bay t6 s1,finh nay vdi anh trai thli' hai cua toi. Luc do, anh toi t dang lam gia slf t?i nha m9t ong t6ng giam d6c dang cong tac t?i mQt doanh nghi~p nha nli'dc nen anh toi da nhd ong t6ng giam d6c nay vih gifty bao lanh than ph?n cho toi. Th~t slf la n~u ong t6ng giam d6c da khong tin tu'dng vao anh trai toi thi co Ie do la mQt vi~c nam md'cling khong thfty.Tuy nhien vdi td gifty bao lanh do chli'a chac la se co anh hli'dng ldn. Toi da quy~t tam la tha d6i dftu mQt lftn xem sao. Ngay khi v~ d~n nha thi toi da vi~t mQt bli'c thu'. Ngu'di nh?n la T6ng Th6ng Park Jeong Hee. Trong thli', dftu tien la toi k~ r6v~ 'ti~u sa' cua toi va sau khi th6 lQ cling ong v~ slf thuftn khi~t cua phong trao sinh vien cling vdi slf trung thanh cua no thi toi da len an m?nh me vi~c cac cd quan lien quan da dling bi~n phap ngan ch~n slf dftn than do vao xa hQi. Vai ngay sau thi co tin tit Cheongwadae d~n. Ong Lee Nak Seon ph\! trach mang dan slf da lien l?c vdi toi. Ong da cho thfty ong la mQt con ngu'di sdhftu mQt tu' duy h<JplY.Tuynhien nhftng quan di~m kha m?nh b?o cua toi da khong th~ lay chuy~n du'<;jc long ong. Ong ta dung la con ngu'di kien cu'dng. "Vi~c nha nu'dc gay bftt 1<Ji ho nhiing phftn ta da titng du'dng c dftu vdi ch~ dQ khong phai la chuy~n du'dng nhien hay sao. Day cling la ti~ng chuong eanh bao d6i vdi nhftng sinh vien co y dinh tham gia phong trao sau nay, do do danh phai lam nhu' V?yma thoi." MQt lat sau khong bi~t co phai la toi dang thu'dng lam hay sao ma ong nay da dUa ra ldi d~ nghi dftyftn y.
HAy NAlYI BAT CONG VIBC 105

"Sao khong ra m.t&cngoai du hQc hay lam vi~c d mQt cong ty nha m.t&cnao d:1y?Toi se noi giilp cho. Con dttdng thi luon , rQng md saG l<;lic(f phai lam vi~c d nhftng doanh nghi~p ttt nhan. " T oi da ng~t ldi ong b~ng cau tra Idi la toi khong co y dinh di du hQchay lam vi~c cho cong ty nha ntt&c.N~u khong lam nhtt V?ythi ch~ng khac nao toi di nh~n vQi mQt cil ca r6t ma chinh phil ban cho toi, mQt chinh phil ma trtt&cday titng Ia 'dich' cila d(fc ben trong toi da minh. Do la mQt tro de ti~n. Y th(fc d<;lo khong cho p4ep toi l~m di~u do. Thay VaGdo, toi da l?t ngtt<Jc 'l<;licau h6i d6i v&iong dng toi khong hi~u ly do gi ma chinh phil l<;li i ngan can cho b~ng dtt<Jcvi~c toi xin VaGlam vi~c d d mQt cong ty ttt nhan. Trtt&ckhi chia tay, toi da noi v&i ong them mQt cau cu6i cung. "MQt nha ntt&c ma di ngan ch?n mQt ca nhan dang mu6n s6ng b~ng chinh cong s(fc cila minh thi nha ntt&cse m~c n<J ca nhan do vlnh vi~n." Th~ nhttng toi da quen cau noi do tit lau. D~n t~n sau nay toi m&idtt<Jcchinh ong k~ l<;li toi dang lam t6ng giam d6c cong khi ty xay dl;fng Hyundai con ong ciing dang la T6ng C\lC trttdng t6ng C\lC thu~. Trong mQt l~n g?P m?t d ch6 rieng ttt ong da nh~c l<;li toi nh& cau noi do cua toi d6i v&iong lilc do. cho "T6ng giam d6c Lee nay, cau noi cu6i cung cua anh lilc do th?t sl;fda lam toi bi s6c cho nen sau do trong Cheongwadae da phai md l<;li UQchQp cac thanh vien chinh phu va d6ng y cho c phep anh dtt<Jclam vi~c d cong ty Hyundai v&idi~u ki~n d?t ra la anh khong dtt<Jcgid b:1tc(f tro gi ma chi co lam vi~c thOi." Bay gid nghI l<;lihi toi m& th:1yminh gan d<;l 6ng thdi ciing t d th~m earn <:in ngttdi da chiu l~ng nghe nhftng Idi noi do cua toi, va sau nay m6i l~n h6i tttdng l<;lioi da khong th~ khong b~t t cttdi.

Nhlf da noi, sau nhffng thang trftm cu6i cung toi da co th~ blfde vao d<Jt phong vftn vao thang 6 nam 1965. Tr1,lsd chfnh cua cong ty xay dlJng Hyundai nam d Mugyodong, vi trf ma trlfdc day khong lau to>Nh~t bao van hoa da dong (j do. HQi d6ng phong vftn g6m co 6 nglfo>itftt ca b~t d~u tit t6ng giam d6c Jeong Ju Yeong d~n giam d6e thlfdng tn;fc Lee Chun Rim, giam d6c di~u hanh Kwon Gi Tae ... T6ng giam d6c Jeong trong trang ph1,lc lam vi~e in chff 'Xay dlJng Hyundai' ng6i d giffa hang gh~. Ong to ve dfty tlJ tin va nghiem giam d6c cua mQt doanh nghi~p. Khi toi gidi thi~u ten minh xong T 6ng giam d6c Jeong da dlfa ly lieh cua toi len xem va nhin th~ng vao glidng rn~t toi. "Theo anh nghi thi xay dlJng la gi?" MQt cau hoi rna toi ehlia titng nghi d~n. Tuy nhien, cau tra Idi trong rni~ng toi da b~t ra hie nao khong hay. "Toi nghi dola sang qlO." "T~i sao l~i la nhli v~y?" "Bdi vi no sang t~o ttr khong thanh co." "Noi hay th~t dfty." T6ng giarn d6c Jeong da elidi nht;. Tuy nhien, rnQt lat sau ong quay sang ph fa nhan vien ben c~nh va buong ra rnQt cau hoan toan eh~ng an nh~p vao dau. "D~o nay cling co nhi~u thang giang h6 an noi kheo l~rn." Ong da hoi them rnQt vai cau hoi v~ than th~ cua toi. Vdi ti~u stt ho~t dQng phong trao sinh vien toi da khong tranh khoi nhffng anh rn~t nhorn ngo ttr ph fa nhffng nglidi phong vftn toi horn do. Tuy nhien, hQ da khong d~ lQ earn xuc eua rninh hi~n tren khuon rn~t khi hoi v~ v§.n d~ do cua toi.
HAy NAM BAr Cl~NG vn~c 107

dang nghi

trong gi6ng nhlf la mQt tlf l~nh quan dQi da chi~n hdn la t6ng

K~t thuc yang phong vftn, toi l~i ti~p tl)c dqi k~t qua trong tam tr~ng 10 au hdn so veri.luc dqi kh qua cua vong 1. Trong cd th~ va trong long toi da chuftn bi san sang cho cong vi~c nhltng th~ gian nay da ttr ch6i no. Chinh vi th~ ma toi da phai ra m.t&c ngoai. Bay giC1 chinh la luc cd hQi do da d~n. Nhltng tn.t&c Jeong Ju Yeong, mQt con ng1.tC1i ve 111tin va d§y nghiem nghi khi nghe toi tra lC1ixay d1!11g sang t~o' thi mim ' la c1.tC1i cho thfty mQt hinh anh co sUc hftp d:ln khac th1.tC1ng va da lam cho toi phai bftt an v~ mQt di~u ding n~u toi vao lam vi~c cung v&i ong ta thi toi co th~ se lam d1.tqc gi hay khong. Hdn nffa, di~u lam toi earn thfty khong an tam do la s1;fth~c m~c cua toi d6i v&ikh qua cua cUQcdam pham giffa cong ty va Cheongwadae v~ tr1.tC1ngqp cua toi. Hay quy~n l1;fcse cho thfty h sUc m~nh cua minh tr1.t&ckhang nghi cua toi d6i v&i chinh phu, v~ vi~c toi ttrng len ti~ng dng chinh phu dtrng ngan ean toi vao lam vi~c (j cong ty. MQt tu§n sau, toi da nh~n d1.tqc gifty thong bao trung tuy~n, r~ng 'b~t d§u lam vi~c ttr ngay 1 thang t.' Toi da d1.tqcvao lam

(j bQ ph~n quan ly cong trinh cua cong ty. Toi da lam vi~c (j bQ
ph~n nay d1.tqckhoang 3 thang tinh d~n cu6i thang 9. Nhffng ng1.tC1i khac thi b~t d§u ti~p xuc v&i cong vi~c sau khi da hoan tftt vi~c hQc va b1.t&c xa hQi, can toi thi da s6ng v&i ra cong vi~c ttr khi toi hQc ti~u hQc d~n giC1.Toi da thli' lam tftt ca mQi cong vi~c b~t d§u ttr vi~c theo b6 quanh quftn (j ch<;jban vai d~n vi~c dQn dt;p v~ sinh, ban trai cay d~o, ban diem qUt;t, ban banh n1.tdng hoa cuc, ban bong ngo va dem rac di de) g§n khu v1;fcdong quan cua My ... Chinh vi th~ n~u chi c§n tinh tit thC1i di~m toi hQc tr1.tC1ng trung hQc d~n giC1thi toi cling da chinh thuc lam vi~c d1.t<;fC nhftt la 10 nam, khoang thC1igian th1;fCt~p it cua mQt nhan vien m&i vao lam cong ty. Toi da b~t d§u cong vi~c (j cong ty khong phai v&i tam tr~ng day la ndi lam vi~c dftu

tien cua mInh, ma la v{ji tarn tr<;1ngminh dang lam mQt cong vi~c m&i khac v6'i cong vi~c ma minh da lam ttr ngay xU'a d~n giO'. Th~ nhU'ng khi VaGcong ty lam vi~c thl toi m&i phat hi~n ra la co mQt hi~n tU'<Jngky 1<;1 day. Do chfnh la s\f quan lieu hoa (j t6 chlrc. TrU'O'ngh<Jp di~n hinh do la m?c dli thO'i gian tan ca da qua nhU'ng mQi ngl1O'itrong cong ty ai nfiy cling d~u khong chiu rO'i kh6i gh~ cua minh ma clr cham cham d~ y VaGthai dQ cua x~p. Lilc do, co th~ di~u nay da trd thanh ph6 bi~n trong to an bQ cong ty nhU'ng d6i v{ji toi thl do la mQt quang dmh rfit

l~ m~t.
Toi da khong th~ chiu d\fng dU'<Jcnf:fa. Toi da b~t dfiu gtri phi~u di~u tra cho cac nhan vien cong ty ngay sau do. Toi da t?P h<Jp dU'<Jc ca cac y ki~n cua nhan vien d6i v&i tfnh phi tfit hi~u sufit va tfnh Clrng nh~c ma s\f quan lieu hoa nay dang gay ra d6i v&i t6 chlrc. S6 nhan vien tra 10'i d6ng y phai cai thi~n d6i v&i tlnh tr<;1ngnay dU'dng nhien da chi~m s6 lU'<Jngap dao. T oi da lam bao cao kh qua di~u tra nay glti len ban lanh d<;1o cong ty. Tuy nhien, sau do thl toi da bi g~n mac la nhan V?t hay t~o s\f chil y.

a day, ti~u str tham

gia phong trao bi~u tinh sinh lam vi~c, cong vi~c ma

vi en da 't\f nhien' barn theo. Khi VaG cong ty xay d1,t'ngHyundai toi lam d6 khong phai la gay s\f chil y d6i v&i nhf:fng ngU'O'idp tren. N~u n6i la toi 10 ng~i vi~c toi tang bi phan 'tQi sach dQng n6i 10<;1n' bi cd quan canh sat theo d6i thl hoo ai h~t toi da va phai yen l?ng, da phai t~o cho ban lanh d:;lo chil y. Tuy nhien, toi da t1,t' nh?n la nhan V?t co vfin d~ khong mQt chilt do d1,t'. oi T da nghi di~u nay la t6t cho s1,t't6n t~i cua t6 chtfc va cong ty. Hanh dQng bQt phat cua toi hoan toan khong bi len an v~ m?t d~o dtfc. Cling khong c6 ngU'O'inao chfnh thtfc phan nan v~ vi~c lam nay cua toi.
HAYNAM BAT CC)NG VI£C 109

Trit hie toi g~p tn!c ti~p chu tich Jeong t~i phong phong v~n thi lftn dftu tien ma toi dlt<Jcti~p xuc gftn glii vdi ong la t~i hQi tr~i danh cho nhan vien mdi vaGlam (j cong ty dlt<Jct6 chttc t~i Gangneung mua he nam do. Cac hQi tr~i lftn trltdc thltemg dl1<Jc t6 chttc (j Mallipo nhung k~ tit luc chung toi VaGlam cong ty d~n nay thi ctt theo truy~n th6ng dia di~m t6 chttc dlt<Jcddi v~ Gangneung. tuy~n nhan vien cua chung toi cling la lftn thtt 2 cong ty t6 chttc thi tuy~n cong khai. Nhftng nam trltdc do thi hoan toan khong co ai nhung d~n d<Jtchung toi thi co 28 ngltdi t6t nghi~p D~i hQc dlt<Jctuy~n. Day co th~ la xu~t phat di~m cho
D<Jt

vi~c tuy~n d\lng cong khai chinh thttc xet v~ m~t ch~t Ilt<Jngva quy mo. Khong bi~t co phai v~y hay khong ma d~ chu~n bi cho hQi tr~i t~i Gangneung t~t ca cac thanh phftn tit t6ng giam d6c d~n nhan vien d~u da dlt<Jc h<Jpvui ve. t~p HQi tr~i danh cho nhan vien mdi vaGlam la dip danh cho cae thanh vien mdi g~p gCigiao lltU v&inhau trong khong khi thoai mai vitau6ng rlt<JU vita nhay mua ca hat, thi d~u v~t va d6ng th(ji lam 'l~ ra mit' nhlt la mQt nghi thttc thong qua. Day cling la nghi thttc thong l~ d~ cho cac nhan vien mdi VaGlam th~y d1i<Jc tinh thftn doan kh va ban sic cua Hyundai va thong qua do duy tri hd'n tinh b~n vftng no. Ngay tit khi ngay dftu d~n khu vtJc t6 chttc hQi tr~i chung toi da bit dftu vung v~y sttc tre cua minh tren bai cat tdng cua bi~n Gangneung. T6ng giam d6c Jeong da bit dftu hoa chung ni~m vui cung vdi cac nhan vien mdi b~ng cae mon chd'i bong chuy~n, d~u v~t. Dem cu6i cung hQi tr~i, khi llta tr~i d1i<Jchip t len ong cling hoa nhip cung chung toi. "Cha, horn nay chung ta se thttc d~n sang d~ u6ng rlt<JU nhe. Ban ong phai th~ hi~n ban linh cua minh chtt. Phai u6ng d~n khi mlo m~t trang kia l~n mdi thoi.:

T6ng giam d6c Jeong sau do nang cao ly nf<JuSoju. Ly n1'qu l~n h1'Q't dttqc chuy~n cho tli'ng ngtfdi dang ng6i quay qu~n ben d6ng Ida dang chay. Vil'a qua dttqc m~y vong thi da eo nhi~u anh b?n co ttru h1<;1ng Ian n~m quay ra c£m dftu xu6ng cat y~u va noi lam nham. ~~Th~ngnao say thi cut mau. Ti~p We quay vong
niQ'U

u6ng

d· " 1.
Hftu hh cac nhan vien d~u aa g\lC nhli'ng T6ng giam d6i Jeong thi co ve con dm clJ ali'\1c.T6ng cQng chung t6i can l?i 5 ngli'di.T6c dQquay vong ly aa trd nen nhanh hdn. Sau do chi eon l?i 4 ngtfdi, t6i, t6ng giam d6c Jeong, anh Lee va mQt nhan vlen ky thu~t xay d\1'ngsau nay dli'\1C sang aao Guam lam dli'a c6ng trinh. "Tftm long cua dftng nam nhi phai rQng bao la nhli' bi~n khdi kia." T6ng giam d6c Jeong gi(;mgvftn l&n ti~ng nhU'ngay nao. Cu6i cung thl nhan vien ky thu~t kia cung da Ian quay, chi can l?i 3 ngU'(ji.T6i thilue do vftn can dnh tao. Kh6ng phai la ngl1'(ji thich u5ng rl1'~ nhl1'ng ma t6i chU'atirng bi say d~n n6i kh6ng ch~ nglJ minh dli'Q'c gi(j. T6i vftn dang t~p trung cao dQ.K~ bao ngay tir luc t6i g?P t6ng giam d5c Jeong d~n gid t6i d~u co tam tr?ng nhtt v~y. Trang thl da tan tir luc nao kh6ng hay va binh minh dang d~n gfin.f)~n luc do thl t6ng giam d5c Jeong m&i chiu dung d~y. "Urn, t6i VaGtrtt<1cday. Con bao nhieu thl cU ti~p t\lc u5ng

d· " 1.
Chi con anh Lee va t6i nhU'ng anh Lee thl kh6ng u5ng nfta. T6i thl vftn mQt mlnh dm ly rU'~ tren tay VIgift haa voi mQi ngtt(ji la se u5ng d~n khi trang tan. Lucdo, mQt nhan vi en phong hanh chinh vtta thet IOnvira ch?y d~n. "T6ng giam d5c bi thttdng r6i."
HAy NAM BAT 0) N G VIJ~C III

Toi vaa ch~y vao phong nghi d~ xem ong th€ nao ~ ong noi ---- -.- thi
-- --._-

----

..

------

la khong sao dau chi bi td.y mQt ti, khong cftn 10 l~Ilg lam gi va ong nh~m m~t l~i. Sang ngay horn sau khi mQi ng-ltdi t~p·h<;1p~i thi thfty t6ng l ·giam··d6c Jeong v~n .mQttay che lell m~t. T6i horn qua,lilc tiill dltdng vao phong nghi thi ong bi vtt&1gvao hang do kern gai .....n~n bi Irfty xttC1cnQt it dttC1i lii... r m ..Qng da yaa p~ai n?i chuy~n vaa lftytay che v€t thttdng d~ mQi ngttdi khong nhin thfty. . "T6i horn qua toi bi nga, co hdi xay xat mQt chilt, nhttng do
..... ,

...... ' ~i~u ki~n &daykho di~u tri dtt<Jcvi th€ toi phai quay tr& l~i ·.o.: .. : .. ·.·Seoufg·ftp..R§tti€~:ia kh6ngih~ cung chung vC1inQi ngudi d€n r cung dtt<Jc.Thay vao do toi cho cac b~n them mQt ngay nfra d~ vui chdi, hy vQng cac b~n dtt<Jcvui ve trttC1c khi tr& l~i lam vi~c." Bay gid n€u nhin kY vao khuon m~t do cua t6ng giam d6c Jeong se thfty dtt<Jcv€t trfty do.

NH)T TRAl\T GIUA GIAM DOC C01\TG TRUONG /'\ " 'A /'\ A ),/ THANI N1El'J VA IVlQT NHA1\T VIEJ:\T TRE 1V101
, .'~

Vao dftu thang 10, lftn dftutien ~oi dtf<Jc giao·phv trach k€t6an .. coniiriiih: Cong"trtfCriig xaydtjrigm:l'toi ph1;itrach hie do mQt cong trtfdng xay d\fl1gnha may phan bon s6 4 &n~m &Jinhae. Cong trtfdng xay d1;fngthi cling gi6ng nhtf la mQt dan nh~c giao htt&ng lCtn.Ngtfdi chi huy d~mnh~c do chlnh la giaffi d6c cong trttdng. Giaffi d6c ~ong trttdng xay d1;fngnha may phan thatn nienJau nhftt &Cong bon s6 4 (j Jinhae la mQt ky s11=co ty xay d1JngHyundai. D~i bQ ph~n cac ky stf co tham nien lau nam t~i thdi di~m do d~u la nhfrng nhan v~t dtf<Jcm~nh danh 'm~u cong trtfdng' tuy khong co dtf<JC hQi hQct~p ttt t€ trong cd
112 [·:I·jCiNG C(i THAt,! THO!\l

tntdng D~i hQc nhl1ng hQ c6 mQt lqi th~ la da dl1qctrai nghi~m tht!c t~ t11cac cong trl1dng xay dt!ng t11thdi ky Nh~t Ban do hQ, nhf:fng kinh nghi~m d6 trd thanh mQt tai san quy gia d6i v&i
hQ.

Giam d6c thl1dng thlic d~y t114 gid sang va danh thlic cac ky sti'va cong nhan khac. "D~o nay thfty Wi may khong lam gi dti'qcca. Ngu hh nhti' th~ nay thi Iftydau fa l<Jinhu~n cho cong trinh day?" Trong m6i cong vi~c ong d~u to thai dQ nhl1 v~y. D~c bi~t la ong rftt ghet nhftng 'thti' sinh ban gifty mi~ng con hoi sfta.' Trong s6 d6 c6 ca toi. Vi~c ling lti'dng cho cac nhan vien thi la mQt trong nhftng nhi~m V\l quan trQng cua toi v&itti' cach la mQt k~ toan vien. Thti'dng thi vi~c ling lti'dng dti'<Jc ti~n hanh t11sau 5 gid chi~u. Nhftng nhan vien va cong nhan thi lam vi~c ca ngay, d~n chi~u t6i khi dti'<Jc ngoai n~u s1;fcnh& ra thi thti'dng dm d~n toi ra d~ (fng lti'dng, thti'dng thi toi h~t minh giup hQ dti'<Jc ti~n lqi. Nhti'ng di~u nay l~i khong lam v11a long giam d6c cong trti'dng. "E, thang kia, k~ tmln gi ma sau 5 gid la cho (fng lti'dng v~y. Ngan hang sau 5 gid hQ c61am vi~c dau?" C6 chftp th~t. Ngan hang la ngan hang con cong trinh la cong trinh. V~y thi d6i v&i nhftng ngti'di ky sti' b~n rQn su6t ngay khong c6 thdi gian ranh, n~u hQ mu6n (fng lti'dng vaGban ngay thi hQ phai ng11ngtay l~i hay sao? Tuy nhien toi da khong phan d6i l~i. Bdi vi ldi n6i cua giam d6c v~ nguyen t~c la dung. Cau chuy~n d6 xay ra khong lau sau, mQt l§n giam d6c cong trti'dng da d~n g~p toi xin (fng lti'dng. Luc d6 da la qua 5 gid chi~u. "Khong dti'<Jc." "May n6i gi ch(f?" Ong con nh~c l~i vi ong tti'dng minh da nghe nh§m. Th~t la

kh6ng th~ tin dtf<;)'c, mQt nhan vi en con non ndt mdi VaGlam

vi~c chtfa dtf<;)'c nam ma dam dii l~nh cua giam d6c c6ng nlta trtfcmg dtf<;)'c lay! vua (j day. xem "Th6i kh6ng dua nfta liy ti~n ra mau, tao dang co chuy~n
gip." "Nhtfng ma dii co l~nh kh6ng cho lrng ti~n sau 5 gio cd ma?" "Tao bih r6i. Nhtfng ma tao la giam d6c (j day." "N ~u gia~ d6c
11;1'

minh ch6ng l:;1inguyen t~c ma minh dii

d~ ra thi bit clr ai cling co th~ ch6ng l:;1i guyen t~c do. Do do, n tuy~t d6i kh6ng dtf<;)'c ltfdng bay gio." lrng
"Cai th~ng nay may dien rM hay sao? May dang tinh tao diy ha? Tao liy ti~n lam vi~c cho c6ng ty, vi~c quan trQng do, bi~t chtfa?" "Nhtfng ma vi~c gift nguyen t~c cling quan trQng kh6ng kern."

"U, bih r6i, may dung la..."

Thai ky lalTI vi$e a Thai eha cong trinh thi eong duang eao t6e Pathani !\larathil'/aL !2 ITIQteong trinh dau tien a Ilw'Je ng06\1trang ijeh SLJ' nganil xay dljng cua Hail Ou6c.

114

Ti;

Giam d6c hinh nhlf khong n6i gi them da bo ra ngoai. Toi da linh tfnh la giam d6c se tra diia toi vi chuy~n nay. Tuy nhien, sau d6 nglf<Jcl~i giam d6c da c6 ve th~n tn;mg hdn trong clf xtr vdi toi, nhlf c6 l§n ong bi~t toi ra ngan hang c6 vi~c nen da dung xe cua ong d~ chO'toi d~n d6 trlfdc r6i mdi di lam vi~c cua ong. MQt ngay nQ, ong chb toi fa ngan hang tren dlfdng di thi ong da n6i th~ nay. "Cai th~ng nay, mQt ngay nao d6 may se trO'thanh mQt nhan v~t c6t can trong cong ty nay cho ma xem." Trong b\lng toi l~i nghI, ong dang dinh lat 1l11a hd minh cho n ltng h.tdng hay gi day nen md mi~ng n6i nhlf v~y. Th~ nhlfng, sau d6 thi giam d6c da khong c6 mQt ldi yeu c§u gi v~ vi~c (fng h1'dngsau 5 gid.

/

"'

,

SlJ KIEN eAI fCET SAT D-Y:NG TIEN

a THAI

LAN

"Anh se di sang lam vi~c 0' cong trlfdng ben Thai Lan. Nhanh ch6ng quay l~i tr\l sO' cua cong ty." Dfm thang 12 khi toi dang lam vi~c 0' cong tnl'dng Jinhae thi t6ng giam d6c Jeong da gQi di~n tho~i cho toi bi~t nhlf v~y. Cong tnl'dng Jinhae da trO'thanh mQt tnl'dng hQc ldil d6i vdi toi. Cho d~n t~n hic d6 thi nhf1'ng doanh nghi~p xay dlj'ng trong nl1'dcthi chl1'ac6 kinh nghi~m th~t slj' v~ cac cong trinh xay dlj'ng nha may, chfnh vi th~ khong nhf1'ngtoi ma lOan bQ nhf1'ng nhan vien lam vi~c t~i Jinhae trong tinh th§n vtra lam vtra hQc nen da c6 th~ n~m b~t dl1'<Jc.t ca mQi tinh hu6ng c6 d th~ xay ra t~i cong trinh xay dlj'ng. Sau cung, ban lanh d~o da c6 l~nh cho toi di cong tac t~i cong trl1'dng 0' nl1'dcngoai. M~c du m\lc dich vao lam vi~c 0' cong ty cua toi la d~ di nl1'dcngoai nhl1'ng toi khong tl1'O'ng tl1'<Jng dl1'<Jc inh l~i c6 dip may sdm m
HAy [\JAM

sAr

C(JNG Vlf,C

lIS

qua v~y. Cong tdnh xay d\fng dl1Ctng cao t6c Pattani Narathiwat cua Thai Lan co Ie la cong trinh xay d\fng d nl1dc ngoai d:lu tien cua Han Qu6c. Dl1Ctng cao t6c co t6ng chi~u dai 98 km g6m 2 tuy~n dl1Ctnglien kih giffa hai thanh ph6 la Pattani va Narathiwat n~m g:ln dl1Ctngbien gidi cua Malaysia va phia nam Thai Lan. Day Ia d\f an ma chinh phu Thai vay n<;jttr ngan hang IBRD, va mdi d§u th:lu mang tinh q.nh tranh qu6c t~ vao ngay 30 thang 9 nam 1965. Cong ty xay d\fng Hyundai Ha Lan, Y, Phap, Nh~t va Duc .... Gia th:lu la 5.220.000 dol a nh11ng la mUc cao hdn so vdi doanh thu hangnam cua Cong ty xay d\fng Hyundai da b6 gia th:lu th§p hdn so vdi 29 cong ty thuQc 16 qu6c gia khac nhl1

hk do.

Do v~y

ma cong ty da t~p trung toan l\fc vao th\fC hi~n cong trinh nay. Cong trl1Ctng d Thai hic nay co t6 chuc can Wn hdn so vdi trt). sd d Seoul. Pho t6ng giam d6c pht). trach xay d\fng cd ban Lee Yeon SuI va giam d6c di~u hanh Kweon Gi Tae la nhffng d?i di~n chi huy cong trl1Ctng dl1<;jC thl1Ctng tni dai h?n va dQi ngii ky sl1 cling vdi nhi~u nhan vien quan ly nong c6t khac cua cong ty ciing dl1<;jC dl1a sang. Toi thi lam nhi~m vt). cua mQt nhan vien k~ toan c§p th§p nh§t cua cong trl1Ctng.Tren toi thi co trl1dng phong k~ toan, tren nffa la trl1dng bQ ph~n quan IY. T§t ca cae nhan vi en tham gia cong trinh d day d~u da dl1<;jC trl1dng thanh vdi vai tro la chi~c xe nang keo Cong ty xay d\fng Hyundai di Ien sau nay. Cong trinh nay can mang mQt y nghia Ia khong nhffng Ia cong trinh hai ngo?i d:lu tien cua Han Qu6c ma can Ia slJ md rQng thi trl1Ctng ra nl1dc ngoai d:lu tien cua Han Qu6c dl1di hinh thuc Ia tham do thi trl1Ctngnl1dc ngoai. Hdn nffa, Hyundai

hk do

m~c dli

chi Ia mQt doanh nghi~p quy mo vi1'ava nh6 nhl1ng

da l:ln d:lu tien lam dl1<JC mQt vi~c ma ngay ca cac d?i doanh

nghi~p kh:k b H~m Qu6c da eh11atifng lam d11gc.Cling vdi k~ ho~ch khai thae thi tr11dngnh11v~y Hyundai ehfnh la doanh nghi~p da gop phftn khong nha cho slJ thanh eong do. Khi chung toi ngay dftu d~n Narathiwat, lanh d~o b day da co bai phat bi~u chao mifng ma toi khong th~ quen dIfgc. "Nh~t Ban trong chi~n tranh th~ gidi lftn thlt 2 da lftn dftu tien d~t chan len manh dellnay cling vdi vli khf gi~t nglfdi trong tay. Han Qu6e cling da d~t chan len manh d:ll nay vdi nhffng trang thi~t bi d~ xay dlJilg dlfdng xa. Khi cUQcchi~n tranh Han Qu6c n<1ra chung toi da giup Han Qu6c, con bay gid thi Han Qu6c da d~n day d~ giup chung toi. Xin nhi~t li~t hoan nghenh cae

b~n!"
Sau khi cong trinh k~t thuc chung toi da xay mQt t~m bia ghi nhd co khik bai di~n thuyh nay. Bay gid day cling t~i ch6 d6 v~n con t~m bia dltng th~ng d~ ky ni~m cong trinh mang tfnh lich st:rnay. Ngay t thang 1 nam 1966, cong trinh hai ngo~i s6 1 cua doanh nghi~p Han Qu6c nay da dlfgc khbi cong nhlfng sau d6 da khong dlfgc ti~n tri~n theo dung k~ ho~ch. Bbi vi chung toi co chi tham vQng la tran dfty con kinh nghi~m thlJc hi~n thi chlfa bi~t nhi~u. Hdn nffa, dlfdng cao t6c Pattani Narathiwat l~i la cong trinh dlfgc xay dlJilg theo tieu chu~n qu6c tt T~i thdi di~m do b Han Qu6c nglfdi ta chlfa nghe v~ vi~c xay dlJilg dlfdilg cao t6c la gi ca. Cac trang bi, ky slf... ph\lc V\lcho cong trinh nay thi hoan toan khong co. Nhffng trang thi~t bi ma chung toi mang sang chi to an la nhffng thlt da 16i thdi, nhi~u ky slf nglfdi My nhin th~y trang bi cua chung toi ma n6i dlia r~ng "n~u hoan thanh cong trinh nay trong 5 nam thi se danh m~t ban tay." Thdi gian v~n hanh may m6c thi it, thdi gian st:rachffa thi nhi~u. Bbi vi chung toi da khong th~ quan ly cong tnfdng mQt cach co h~ th6ng va
HAy !'JAM BAT CONG \l1EC 117

bao qmit dtt<;jc nen chi huy cong trttemg hay k~ tmin vien blnh . thttemg nhtt toi d~u khong co s1;f hac bi~t nao trong tlnh hlnh k nhtt v~y.

f)~ giam chi phi v~ nhan cong nen chung toi dii thue cong
nhan ngttdi Thai nhttng d6i luc hai ben khorig hi~u ti~ng cua . nhau dftn d~n vi~c quan ly khong theo y mu6n nen co nhi~u xung dQt va xo xat xay ra. Luc dftu cong ty dii rot '10% chi phi cong trlnh cho nam dftu tien theo nhtt d1;fdinh nhttng ltt<;jng cong trlnh hoan thanh chi d~t khoang 30%. M~t ni~m tin vili b~n be th~ gidi chinh la bai toan thtr 2 ma cong ty phai d6i m~t. Them vao do, cong ty hftu nhtt dang phai d6i m~t vdi nguy cd s6ng con cua mlnh. Gifta luc do thl 'S1;f i~n cai ket sit d1;fngti~n' dii trd thanh k mQt ttt<;jng trt1ng cua nguy cd do va d6ng thdi cling la mQt bttdc ngo~t dii giup toi barn r~ t~i Hyundai. Vao mQt bu6i t6i nQ, thdi di~m ma nhffng cang th~ng trong nQi bQ quan ly cong trttemg dang len cao. Toi dang ng6i trong van phong d~ giai quyh s6 sach dang bi t6n dQng. Trong van phong cling co 2 nhan vien k~ toan ngttdi Thai lam dang d dfty. B~t ngd co nhi~u ti~ng 6n ao yang len ben ngoai. Vita nhln ra ngoai thl 2 nhan vien ngttdi Thai do da nhln toi va h6t hoang noi. "Anh Lee, ch~y tr6n mau." Toi tttdng ngttdi cong nhan Thai dang b~o dQng nhttng nhln ra ben ngoai thl th~y co vai ngttdi cong nhan la ngttdi Han Qu6c. Tren tay dm ma t~u, hQ blfdc vao va d~p d6 t~t ca nhfrng d6 d~c trong van phong. Day la hanh dQng pha ho~i cua nhffng ke b~o lo~n. Nh~n th~y tinh hlnh khong 6n, mQt s6 chi huy cong trttdng da phong xe hdi ch~y di m~t. Trit toi ra nhffng ngttdi Han Qu6c con l~i d~u la nhftng 'ke b~o lo~n' con l~i trong van phong. Ngtt<;jc thl nhi~u nhan vien ngttdi Thai l~i

vftn con d do. Nguyen nhan xay ra cUQc b~o dQng nay v6n da dl1'<Jc ngftm ngftm tt:r khi b~t dftu rCii khoi Han Qu6c. Sau nay mdi bi€t la phftn ldil nhffng th<Jmay dl1'<Jcuy~n dl).ng vao lam t~i khu v1;fc t lncheon d~u la nhffng ten giang h6 co mau m~t. Do hQ lam vi~c t~i cong trl1'Cingcua cong trinh hai ngo~i nen da dl1'<Jc nhi~u l1'Udai. Nh~m dQc chi€m eac l1'Udai nay, noi theo cach di~n d~t ngay nay thi, nhffng ten giang h6 da 'lfty ngh~ nghi~p d~ nguy trang' cho minh. Nhi~u cong nhan ngl1'CiiThai cling da to ra bftt man nhl1'ng nhffng th<J may d~n tt:rHan Qu6c nay da ra tay trl1'dc. Dl1'Cingnhl1' nhffng ke b~o lo~n da chCi khi toi co m~t d van phong thi ra tay hanh dQng. Tuy nhien, toi da khong th~ tranh khoi. HQ da bao yay van phong cua toi. N€u toi tim each tho at ra ngoai thi khong cht:rng hQ se tom l~i. Va l~i n€u toi rdi bo ch6 ng6i cua toi thi ai se bao quan s6 sach k€ lOan va ket s~t d1;fI1g ti~n cua cong ty day? Toi da quy€t dinh vftn d l~i. Nhffng ke b~o lo~n da vt:ra thet len vt:ra d~p d6 mQi th(f va tt:r T tt:r bl1'dc l~i gftn phia toi. Hai nhan vi en ngl1'Cii hai cu6i cling cling da ch~y tr6n vi bQn chung c(f ti€n d€n gftn, trong van phong luc nay chi con l~i mQt minh toi. Clta van phong da bi md toang. Khoang 15 ten bl1'dc vao. Mlii rl1'<Jun6ng n~c b~t dftu toa ra. Nhffng ke b~o lo~n say mem dm ma tftu va thanh g6 thi thd h6n h~n ra thanh ti€ng. Toi da khong dam ch~c la nhffng ten nay se lam gi toi khi chung dang trong tr~ng thai say ti bi l~i dang hang mau. BQn chung khi bi€t chi con minh toi trong phong nen da b~t dftu thd nh~ trong giay lat. MQt ten trong s6 do bftt ch<Jt c~m thanh ma tftu xu6ng ban toi ngay ben qnh ket s~t.

"E, noi doang hoang ch(f may lfty chia khoa
ra cho tao."

md eai ket s~t nay

HAYNAlv[ BAT CONG Vlf;:C 119

"T6i kh6ng th~ lam dtt<Jc." "May mu6n ch€t phai kh6ng?" BQn chung da k~ dao len m~t t6i nhtt th~ mu6n clfa mQt dttcmg. T6i da lui rasau mQt vai bttC1C, sat lttng vaG tttcmg. ap ·BQnchung b~t dftu cttChto ·vekhoai chi. "Th6i dtt<Jcr6i, may noi la kh6ng m() dtt<Jc,d~ xem may gan d€n cfJnao." MQt thanh ma tftu da k~ VaGben trai c6 t6i. T6i da nghieng c6 minh v~ ben phai. Phia trttC1c m~t t6i nhtt t6i sftm l?i. Lftn nay thl thanh ma tftu dtt<Jcchuy~n sang ~en phai c6 t6i. T6i cling phan X?nghieng c6 l?i v~ ben 'tr~i.. 'Ch~c la minh tieu r6i.' T6i da nh~m d6i m~t l?i. Kh6ng th~ thoat dtt<Jc. Trong khoanh kh~c t6i da tr6ng thfty ngttChMt; da mftt cua t6i, nhftng ngttoi anh cua t6i ()que da hi~n len. T6i da ch<Jtngh! hay la minh clf giao chia khoa ket s~t cho bQn chung trong luc dang c~n k~ vC1i i ch€t. Sv th~t la trong d ket s~tcling chi co mQt it ti~n m~t. Nhttng ma trong dnh hu6ng nay n€u giao chIa khoa cho bQn chung thl sau nay mQi ngttOi se noi nay nQv~ minh. VI th€ t6i da quyh dinh la kh6ng dtta chIa khoa ra. Kh6ng phai la VI c6ng ty. T6i cling da ch<Jt ngh! d€n slf m~nh con ngttoi. Chi la kh6ng mu6n phai chiu khuftt ph1;lcbQn chung. T6i da ngh! kh6ng th~ co chuy~n do xay ra dtt<Jc nen da ng~m ch~t mi~ng l?i. "A di th~ng nay, may nh~m m~t l?i a. Nh~m m~t thl co gi hay dau. E, m() m~t ra mau!" T6i da m() m~t. "Th6i ch~c may phai m() di nay ra cho tao r6i." BQn chung da earn thfty dung ma tftu uy hi€p t6i kh6ng mang l?i hi~u qua nen da keu t6i chi cach d~ chung tV m(). Hai ten dlfng c?nh ket s~t da tranh dttOng cho t6i bttC1cd~n. T6i da

bl1'dc chit'ng 3, 4 bl1'&cd~n g~n ket s~t. R6i trong khoanh kh~c toi da om ket s~t vao trong ngl1'di.

"E, pha b6 no di."
MQt vai b~m tay da nam sau gay tOi. Toi da nga xu6ng san van phong. Toi da rdi tit' tren ban xu6ng trong tl1'th~ vftn om ch~t ket sat up m~t xu6ng san. Nhffng ban chall b~t d~u dl1'alen. Toi da om long t\1' trQng cua toi ch(r khong phai la cai ket sat ddn thu~n. Chung da d~p vao ben sl1dn, mong ..., da lam cho to an than toi nong hlrng ht;fc. Cang nhl1 v~y toi l~i cang om ch~t hdn ket sat vao trong ngl1di. Luc do thi ti~ng coi h\l cua xe canh sat da yang len ben ngoai. Vlra nghe ti~ng phanh xe thang g~p thi nhffng ke b~o dQng da d6ng lo~t b6 ch~y tan lo~n. Nhi~u nhan vien da cung bl1&cvao cung v&i canh sat, nhin th~y bQ d~ng cua toi dang om ket s~t trong net m~t con chl1a hoan h6n da khong noi ldi nao vi co Ie hQ da hi~u dl1<Jcdi~u gi vlra xay ra. Sv ki~n nay da dl1<Jcthong bao d~n chi nhanh d Bang c6c va tr\l sd chinh d SeouL "Nhan vien k~ toan Lee Myung-bak minh ra bao v~ ket s~t cua cong ty." "Cai th~ng do da mQt minh ch6ng chQi v&i nhffng ten b~o lo~n d~y. Con m~t no be ti ma gan no to th~t. Bung la mQt th~ng tuy~t vdi." Nhffng cau chuy~n lam qua cua cac nhan vi en cong ty th6i ph6ng len thanh mQt cau chuy~n th~n tho~i, va tlr do toi da trd thanh anh hung. Tuy nhien, d~n gid nay toi cling khong nghi hanh dQng do la mQt vi~c gi do to tat. Co Ie no da dl1<Jcb~t ngu6n tlr long tV trQng co tinh ban nang cua toi, khong phai la mQt k~t qua tlr sv nh~n dinh ly tinh hay slf m~nh. da dem m~ng s6ng cua

HAy N)\M BXr CONG VltC 121

NED VAY THI MAy DA AN CHAN

IV1.QT

MINH?

T6ng giam d6c Jeong dii thttemg xuyen di l~i cong tac t~i Thai Lan do tinh hinh cong trinh xay dlJng dttdng cao t6c d day dang g~p nhi~u trd ng~i. Toi va t6ng giam d6c Jeong la ngttdi d~y setm nhftt. Ong thttdng di mQt vong quanh cong trttdng quan. sat xong r6i trd l~i van phong ng6i suy ttt. Cong vi~c bu6i sang b~t d~u tit 6 gid nhttng mUQnl~m la d~n 5 gidla ong rdi khai gittemg ngu. NgttCfima ong danh thuc d~y setmnhftt do la toi. To"ithi ngay tit nha nhd nghi thuc cftu nguy~n bu6i sang setm cua mt; ma toi dii quen thuc d~y setm. Thdi gian thuc d~y vao bu6i sang tit thdi hQp cftp 2. 3 r6i d~n d~i hQc luon dttcJc c6 dinh va t~i cong trttdng d Thai Lan cling v~y luon la trttetc 4 gid sang. Thdi gian ngu tit trttetc day la 4 ti~ng cho nen bay gid thi toi vftn duy tri dttcJcthoi quen la 1 gid di ngu d~n 5 gid thuc d~y. a cong trttdng Thai, chi khoang 2 ti~ng vao bu6i sang setm la thdi gian duy nhftt toi co th~ danh lam vi~c rieng cua minh. DQc sach hay hQc ti~ng Anh thi toi danh vao bu6i sang setm. M~c du ng~n nhttng Ia khoang thdi gian nhan r6i ma toi co th~ t~ptrung suy nghi. Vao bu6i sang nQ, sau khi di mQt vong quan sat cong trttdng xong t6ng giam d6c Jeong dii xu6ng phong lam vi~c va ng6i vao qmh toi. "Thang nay sang nao cling d~y setm, dang lam cai gi ma dm cui v~y?" " Khong phai vi~c cong ty~. La vi~c rieng cua em." "Vi~c rieng ha? Cai gi v~y?" "Em dang dQc mQt sach mQt chut. Bdi vi ban ngay khong con thdi gian."
'f·!,
'.t

i

I

c~.

"V~y ha?" Th~ r6i khoang chli'ng m:fa nam troi qua sau do, do la thdi gian t6ng giam df>cJeong trd hili cong tf11dng va nghi t~m vai ngay d day. f)a illQt nam n1'tJi troi qua k~ tli' ngay khdi congo MQt bu6i sang s&m nQ vaG khoang 4 gid, thay
VI

dQc sach nhli'

thli'O'ng 1~ toi da d<Ji t6ng giam d6c Jeong xu6ng van phong. Khoang d~n 5 gid thl ong mdi tli' cong trli'O'ng quay trd l~i. Toi da noi v~ nhftng gl rna toi d~ b\mg bfty lau nay chU'a co dip len ti~ng. "ThU'a t6ng giarn d6c, cong trinh nay co rnang l~i nhi~u l<Ji nhu~n khong ~?" "T~i saD anh l~i hoi nhli' v~y?" "Em chi la rnQt nhan vien k~ toan blnh thU'dng, co th~ la em da khong th~ ti~p xuc dli'<Jctn;fc ti~p ban thao cling nhU' la qua trinh ti~n hanh nhU'ng theo em nhU' nh~n thfty cong trinh nay ro rang la dang bi thftt thu. Em dang 10 ng~i la t6n thftt nay co Ie se tang trong tU'd'nglai. Em xin dli'<Jcnoi tftt ca nhftng gl rna em d~ blfng chU'a noi ra trong thdi gian qua d~ ngai dU'<Jc bi~t." "Khong phai dau, ch~c la anh dang nhftrn l~n cai gl do thoi. L<Jinhu~n v~n con. Toi da nh~n dU'<Jc ao cao r6i." b T6ng giarn d6c Jeong ngay sau do da quay v~ Han Qu6c. Toi da b~t dftu thu th~p tai li~u d~ chang rninh nhffng dl;J'doan cua rnlnh Ia khong h~ sai. Tinh t6ng chi tieu, phan tich rnQt sf> vftn d~ lien quan chinh r6i bao cao len trU'dng phong k~ toan va trU'dng bQ ph~n quan lY. Dung da co nhffng s6 li~u cho thfty co sl;J'thi~t h~i trong cong trinh nay. Ban lanh d~o thl khong bi~t dau la vftn d~ va ngay ngay v~n tlrn cach ch~p va trong tam tr~ng thftp thorn b~ng nhffng chuy~n cong tac hai ngo~i. N~u ca th~ nay thl thi~t h~i se ngay cang 1&1. T6i da bQc lQ h~t nhffng suy ngh! cua trong thdi gian qua. Tuy ban lanh d~o thl v~n to ra khong quan tam. Co Ie hQ ngh! la rnQt nhan vien quen
HAy NA.M BAT CC)NG VLFC 123

nhlf toi thi chi dn lam trung thtJc v&i cong vi~c theo kha nang cua mQt nhan vien quen la dlf<Jc. M~c dli<v~y toi dii khong h~ rut l~i nhftng quan di~m cua minh. M6i l~n co cUQc hQp cling v&i trlfemg phong va trlfCfng bQ ph~n thi toi d~u dem chuy~n thi~t h~i cua cong trinh ra trao d6i. Co mQt l~n trlfCfng bQ ph~n gQi d~n mQt ndi kin dao d~ noi chuy~n sau nhftng l~n thlfCfng b6 ngoai tai nhftng canh bao nghiem tuc cua toi. Ong b~t d~u h6i tit ngu6n g6c nhftng gifty tCf.

"Dng cung dii bih r6 v~ cong trinh nay r6i. N gu6n v6n cua
cong trinh thi co gi&i h~n va em dii suy nghi d~n vi~c chi dn tinh dlf<JCngu6n chi tieu la duo Do em khong bih r6 v~ s6 nguyen v~t li~u ben nha gtri sang nhlf th~ nao nen em dii lien l~c vdi chi nhanh cong ty CfBang C6c d~ tim hi~u. Bfty nhieu thoi cung dii cho thfty tham h\lt cong trinh la co th~t. Thtr h6i con nhftng chi tieu khac ma em khong bih, n~u gQP l~i thi tham h\lt se l&n d~n mlfc nao, thlfa ong." "Anh ctr dlfa hh gifty tCfday cho toi. N~u ma stJ th~t v~ tham h\lt bi lQ ra ngoai thi se lam mftt h~t nhu~ khi cua mQi nglfCfi nen t~m thCfianh gift bi m~t gilim." MQi vi~c thi dii dlf<JC lam r6 nhlfng hinh nhU' trU'O'ngbQ ph~n dii gftp rut mang ban bao cao cua toi gtri len cho t6ng giam d6c Jeong xem clf nhU' la minh dii lam bao cao do. T6ng giam d6c Jeong dii l~p tlfc bay sang cong trlfCfng sdm hdn so v&i l~n xay ra b~o lo~n. Cling di vdi doan con co dQi ki~m toan cua cong ty, trong ch6c lat cong trU'Cfngdii trCfllen dao lQn. T6ng giam d6c Jeong co Ie dang nghi vftn d~ nay xay ra la do ai do dii an b&t s6 ti~n cua cong trinh. Di nhien la 3 ngtfdi trong bQ ph~n k~ toan ph\! trach thu chi la nhftng ng1.i'<Ji thfim vftn trlfdc tien. bi Toan bQ gifty tCfs6 sach da dU'<Jcchd tren mQt xe
124

di nh6

v~

Bang c6c, va 3 ngli'di lien quan la toi, trli'dng phong, trli'dng bQ ph~n d\1Q'c 'dl1a v~ ngh!' d mQt kh:kh s~mtrong thanh ph6 Bang c6c. DQi ki~m tmln tit Seoul sang da lam vi~c lien wc trong 10 ngay nhli'ng da khong phat hi~n dli'Q'c tung tfch cua s6 ti~n khong canh ma bay nay. T6ng giam d6c Jeong thi dang dien dftu. Vi mUc tham h\1t theo tinh toan sd bQ da co quy mo tli'dng dli'<1ng di doanh thu hang nam cong ty. v Khi ki~m lOan s6 sach da kh thuc thi t6ng giam d6c Jeong da bilt dftu cho gQi Iftn lli'Q'ttn.J'cti~p trli'dng bQ ph~n qmln ly, trli'dng phong k~ toan va toi d~n th~m vfm. Trli'dng bQ ph~n la ng1idi dli'Q'c gQitrli'dc tien, sau khi vao th~m v~n xong trd ra ong da gQi trli'dng phong vao, d~n lli'Q't rli'dng phong vao th~m v~n t xong trd ra ong da gQitoi vao ti~p Wc, nhli'ng 2 ngli'di trong co ve r~t binh thli'dng nhli' la nhfJ'ng ngli'di vo can. f)~n lli'Q'ttoi. Luc nay toi bilt dftu earn th~y hdi 10. Toi v11amd cl:raphong bli'dc vao thi t6ng giam d6c Jeong da nht; nhang md Idi. "Anh kia, toi thi da t11nglam nhi~u cong trinh va da ciing t11ngd\1ng phai nhfJ'ng chuy~n nhli' th~ nay. Nhli'ng toi hoan toan khong hi~u t~i sao l~i co chuy~n tham h\1t d day. Toi thi tin tli'dng tuy~t d6i d anh. Anh noi di, ai gifJ'atrli'dng bQ ph~n va trli'dng phong. Co ngli'di nao khac nfJ'ahay khong?" "Em la ngli'di co trach nhi~m thu chi d cong trli'dng. Ngu6n chi t11cong trli'dng t~t ca d~u do em kY. Em nghi dng trong ph~m vi ma em co th~ n~m dli'Q'cthi khong co ngli'di nao an ch~n ti~n cua cong ty ea. Theo em th~y khong phai ca nhan nao bi~n thu ti~n cua cong ty, ma la do chung ta thi~u kinh nghi~m va ky thu~t, chung ta da khong n~m b~t dli'Q'c chinh xac v~ s6 ti~n thi cong trong khi gia thftu cong trinh chung bo l~i q1!a th~p, cQngvdi vi~c chi tieu mQt cach vo trach nhi~m va do la h~ qua t11slj'tich t\1trong mQt thdi gian dai, thli'a ong."
LiAr NAM BAT cOt':C
VLEC 125

T6ng giam d6c Jeong nhin th~ng vao m~t t6i. "N~u v~y thi may dii an ch~n mQt minh?" "Vdi vi tri cua em thi kh6ng th~ lam dttqc chuy~n d6. Kh6ng bi~t la 6ng con nhd hay kh6ng. Trttdc day vai thang em dii tirng hoi 6ng la c6ng trlnh nay co con lqi nhu~n kh6ng. Luc do 6ng dii noi vdi em la ch~c ch~n la vftn con. M~c diLem dii yen tam vi 6ng n6i la vftn thttemg xuyen nh~n bao cao, nhttng do earn th~y co gi kh6ng 6n nen em dii lam rieng bao cao gtri cho trttdng bQ ph~n vai lin sau do." "V~y ha, anh dii bao cao vdi trttdng bQph~n?" "Vang, em dii tlm tai li~u va thtr tinh toan." "Dung la cai th~ng nay, dam l~y bao cao cua ngttdi khac r6i noi la cua minh lam, th~t la dlta x~u xa." T6ng giam d6c Jeong dii lim bim mQt minh va b~t diu hoi . tlep.
/

"V~y thi anh cho la ea trttemg bQph~n va trttdng phong d~u la nhftng ngttdi kh6ng lien can chlt gi?" "Vang, dung v~y." "Th~ a, hd'i 1:;1 hi. Trttdng bQ ph~n thi noi ch~c la anh va n trttdng phong, con trttdng phong thi n6i ch~c la trttdng bQph~n va anh, nhttng ma anh lam th~ nao ma dam cho la 2 ngttdi kia kh6ng dinh dang?"

" "

T 6i chqt nhd ra la trttdc khi t6i vao day 2 x~p kia cua t6i khi vita ra khoi phong dii nhin vao t6i ma cttdi. T6i dii kh6ng con gi d~ n6i filla. "T6t r6i. Anh ra ngoai dqi di." T6i vita trd ra thi ea trttdng bQ ph~n va trttdng phong d6ng 10:;1t t6i. hoi "Th~ng nay may dii noi cai gi trong do?" "Em dau co noi chuy~n gi dau. Em dii noi dng tham h\lt la

do qWln ly chi tieu y~u kern con ngoai ra khong co ai an ch~n trong chuy~n nay ca." "V~y ha, may lam dl1qcvi~c dfty." T6i horn do thl dQi ki~m tmin cling da dua fa kh lu*n cu6i cung. 3 ngudi chung toi da dU'qcngu ngon giftc sau khi phai dqi k~t qua nhu la nhftng tQitU.
Co mQt cu di~n tho~i gQi toi VaGluc '1 gid sang horn sau.

NgUdigQitoi la vi lanh d~o chi nhanh Bang C6c,ong da gQitoi di xu6ng nha an mQt minh noi chuy~n. Hai ngudi con l~i trong phong co ve nhu dang nghi la toi se bi th~m vftn ti~p Wc. Khi toi xu6ng nha an cua khach s~n thi bftt ngd toi nhln thfty t6ng giam d6c Jeong cling dang d do. Ong da keo gh~ cho toi ng6i va h6i tham v~ que hUdng, gia dinh toi sau do bao toi chQn mon an trong th\fCdem. "Em xin phep duqc v~ phong an cung vdi trudng bQph*n cua em." "Thoi,2 ngl1'dido se t\f an d trong phong mQt minh duqc ma." T oi da cung ng6i an sang vdi t6ng giam d6c khong co s\f tinh toan trudc. Tuy ti~ng Anh cua ong khong dl1'qc1l1U loat cho l~m nhung nhin cach ong gQi th(fc an trong th*t ftn tl1'qng.Toi da an sang trong tr~ng thai cang th~ng ma cling khong th~ h6i cho bih v~ k~t qua di~u tra nhl1'th~ nao. Sau khi an sang xong, t6ng giam d6c Jeong da dua ra d~ nghi ngoai mong dqi cua toi. "Anh sechiu trach nhi~m chinh d cong trudng nay, khong bi~t anh nghi nhl1'th~ nao." "Ngai dang noi gi ~?" "Trong ngay horn nay, trudng bQ ph*n va trudng phong se v~ l~i Han Qu6c. Anh se duqc giao nhi~m v\l chiu trach nhi~m chinh d day." "N~u v*y thi trudng bQ ph*n va trl1'dngphong mdi phai sang thay ch(f?"
HAy NAM BAr CONG '/lEC 127

"Khong cftn thi~t phai nhtt v~y. Anh co th~ lam mQt minh dtt<;1c. Toan la thlt khong ra gi ca, nhan vien ma lam cling khong xong. Anh se v€ ben nha tn!c ti~p ki~m xem co ngttdi nao ben dttdi lam dtt<;1C thi dftn sang day." vi~c Toi da khong co phan ltng nao sau do. Co th~ day la mQt s1J' pha l~ nhttng la pha l~ qua mltc. Toi thi vftn con dang ban khoan v€ nang l1J'C kinh nghi~m cua minh, nhttng day la mQt va vi~c lam co tinh chftt pha vij tr~t t1J' rong t6 chltc. t S1J' ha l~ nay cling vftn clt ti~p wc khi toi dtt<;1C len lam p di€u trtt&ng bQ ph~n, giam d6c di€u hanh va t6ng giam d6c sau do. Theo cach nhin ben ngoai thi do la mQt s1J' ha l~, dli v~y p nhttng t6ng giam d6c Jeong la mQt nhan v~t xtr ly cong vi~c c1J'c h<;1pY.Co Ie day la mQt trong nhftng ttu di~m cua ong, ky l nha doanh nghi~p co y chi ti~n thu s~n sang giao nhi~m V\lcho nhftng ngttdi th~t s1J' o nang l1J'C c lam vi~c, chlt khong phai la tu6i tac hay qua trinh ho~t dQng cua ngttdi do. Cong trinh xay d1;fng dttdng cao t6c da bttdc vao giai do~n sau cling trong khi tham h\lt ngay mQt ch6ng chftt. D6i vdi cong do~n cu6i thi dli la lanh d~o giau kinh nghi~m cling kho co th~ lam t6t dtt<;1C cong vi~c quan ly cua minh. Th~ nhttng cong vi~c nay l~i dtt<;1C cho mQt nhan vien quen mdi vao lam cong ty giao chtta dtt<;1C lau. T6ng giam d6c Jeong da kha quy~t doan va bao kha nang xuc ti~n cong vi~c cua ong con nhanh hoo th~. Trong bu6i sang ngay horn do t~i khach s~n toi da nh~n dtt<;1C l~nh cho nhi~m V\l mdi. Do la 'Trtt&ng bQ ph~n va trtt&ng phong se quay v€ nttdc, nhan vien k~ toan Lee Myung-bak vai ngay sau se v€ tr\l s&tuy~n chQn nhan s\f mdi cho minh va tr& l~i cong trttdng lam vi~c." Trtt&ngbQph~n va trtt&ng phong sau 1 khi v€ nttdc dtt<;1c5 ngay, khi toi tr&v€ tr\l s&cong ty thi hQ da lam ddn xin tit chltc nQp ban lanh d~o trttdc do." Toi da chQn cho minh 3 nhan vien mdi va tr& l~i cong trttdng

ti~p t\1c lam vi~c v&i vai tro cua tnldng phong k~ toan kiem tnfdng bQ ph~n quan lY. Ngay sau do toi dii dU'gc b6 nhi~m lam d~i di~n cong trU'dngvi ly do nhan vien khong th~ chi huy nhan vien dl1'gc.Do la thdi ky toi vao lam (j cong ty chl1'ad~n 2 nam.

Cong trinh dii hoan thanh nhl1'ng tham h\1t thi l&n h(jn so v&i dt;ftinh. Cong ty xfiy dt;fngHyundai, thong qua cong trinh t~i Thai Lan dii t~o dU'gccho minh mQt c(j sd cho nhffng bU'&c nhay ti~p theo d~ thu nh~n nhi~u cong trinh m&i sau do, va b~ng nhffng dt;f an xay dt;fng t~i Vi~t Nam dii thu h6i dU'gc trong nhffng thi~t h~i tn1&c day t~i cong trinh Thai Lan. nU'&c,Hyundai ciing dii cho th~y st;fthanh cong cua minh d

a

cong trinh xay dt;fngdU'dngcao t6c Gyeongbu, trai ngU'gchoan toan v&inhffng th~t b~i n~ng n~ t~i Thai Lan. Cong trinh xay dt;fng dU'dng cao t6c Gyeongbu dU'gcgQi la cong trinh l&n nh~t trong 'trang sil' m&i sau Tangun4, dii dU'gc khdi cong tren c(j sd y chi cua T6ng Th6ng Park vdi chu trU'oog r~ng 'no se trd thanh huyh m~ch cua n~n kinh t~' cung v&i st;f quyh tam 'Chung ta co th~ lam dU'gc'cua t6ng giam d6c Jeong. NhU'ng tht;fct~ ma noi do la mQt dt;fan dfty tinh m:;tohi~m. Luc dftu chinh phu dii xin ngan hang IBRD cho yay ng d~ tht;fc hi~n dt;fan xay dt;fng dU'dngcao t6c nay. IBRD sau do dii gil'i mQt phai doan sang Han Qu6c d~ di~u tra tht;fc t~. HQ dii dong quan t:;tikhu vt;fcn~m giffa Seoul va Busan trong khoang 1 tuftn l~ d~ ti~n hanh di~u tra xem hang ngay co bao nhieu
4. Tangun la nhan v~t th~n tho:).i,vi vua sang l~p ra Vltdng tri~u Chason c6 d~u tien tren ban dao.
HAy NAM BAr CC)NCVIEC 129

xe buyt, xe tai, xe Jeep di ch:;ty qua. Va kh lu~n sau cung cua IBRD dlfa ra la 'd Han Qu6c trong vong nhi~u narn nf1'a se khong dn thi~t phai co dlfemg cao t6c. Chi dn tu slta l:;tirnQt vai con dlfemg hi~n co thi v~n du dap ting cho nhu d.u di l:;ti.' Tuy nhien, chinh phu Han Qu6c da khong chiu khuftt ph\lc (j do vab~t dftu cho l~p ra rnQt k~ ho:;tch nhi~u tharn vQng cung vdi quy rno dftu tlf la 40 ti Won d~ xay dl!ng dlfdng cao t6c nay va giao trach nhi~m cho Cong ty xay dl!ng Hyundai tri~n khai vi~c thl!C hi~n dl! an nay. Cong trinh xay dl!ng dlfdng cao t6c Gyeongbu da rnd ra rnQt trang slt rnoi, rnQt cong trinh dlfgc b~t dftu hoan toan t11y chi va tinh thftn tl! chu. T:;ti thdi di~rn do, nhi~u lanh d:;to cao cftp trong chinh phu, Dang drn quy~n va {}:lng d6i l~p da cl!c Il!C phan d6i d\f an nay. MQt bQ ph~n thi phan d6i chinh phu b~ng ldi Ie nguy~n rua theo ki~u tn~ con r~ng 'Gi6ng nhlf f):;ti vi en quan xay Cung Gyeongbok r6i tieu vong, Park Jeong Hee xay dl!ng dlfdng cao t6c Gyeongbu r6i cling se tieu vong.'

a Han

Qu6c, hi~m nglfdi nhin thfty dlfdng cao t6c. Chinh N~u cti ti~p wc ti~n hanh xay dl!ng dlfdng cao

kinh nghi~m lam dlfdng cao t6c t:;ti Thai da gop phftn rftt IOn cho Hyundai. t6c thi se anh hlfdng Wn d~n ngu6n nganh v~n tai. Vi~c xay dl!ng dlfdng cao t6c nay da co cong lao t:;to n~n tang cho s\f 6n dinh chinh sach trQng tam xuftt khftu va xuc ti~n cong nghi~p hoa d~ dong gop cho thanh cong cua k~ ho:;tch phat tri~n kinh t~ cua Han Qu6c thi ch~c dng khong rnQt ai co th~ phu nh~n dlfgc. Ngay horn nay, rftt ti~c la khi vi~c dftu Hi'v6'i quy mo Wn gi6ng nhlf v~y khong con gay ra tac h:;ti thi rndi thfty r~ng y chi va s\f tien li~u cua cac nha lanh d:;todlfO'ng thO'i xting dang dll'<Jcdanh gia d tam cao. Narn 1968 da dU'gc chao don b~ng mQt cO'n nguy bi~n khi

,

hlC 1l1'<Jngu kkh vii trang cQng sim vung len ti~n V?lO d c6ng Cheongwadae gay ra SlJ ki~n 21·1 t~i thdi di~m dftu nam mdi. M~c du th(ji cUQcnhl1' gid gidi nghiem nhu'ng c6ng trlnh xay dlJng dl1'dngcao t6c v~n dl.t<Jc ti~n h?mh theo dung k~ ho~ch. C6ng ty xay dlJng Hyundai da dl.t<Jc iao trach nhi~m thi c6ng g khoang 1/3 trong to?m bQ c6ng trlnh b~t dftu tt:rdo~n dl1dng khoi phat la Seoul-Suwon. Thang 3 nam 1968, sau khi hoan t~t c6ng trlnh xay dlJng du'dng cao t6c Thai Lan quay trO v~ thi t6ng giam d6c Jeong da b6 nhi~m t6i lam tn:rOngphong quan Iy nha may slfa chf:famay moc c6ng nghi~p n~ng d~t 0 Seobinggo. T6i luc do co tam tr~ng chan nan nhu' bi chiu tr~n. T6i clf nghT la minh se du'<Jc b~t VaGlam 0 bQ ph~n k~ toan hay bQ d~ ph~n quan ly cua trlJ.sOvi du co tham hlJ.tgiai do~n cu6i c6ng trlnh dfty kho khan nhu'ng co tham nien c6ng tac 0 nu'dc ngoai nhi~u gftn 3 nam nen t6i du'<Jc phftn thu'Ong nao do. Ngay nhan vien ciing to ra ngd vlJc, dang Ie t6i phai du'<Jcd~t ngoi VaGmQt vi tri cao han. T6i ciing da dl1<Jc nghe nhf:fng cau d~i lo~i nhu': "Anh Lee

d

Myung-bak do lam vi~c gioi nhu' th~ ma gid l~i co k~t ClJ.C nhu' vfty." Phong quan Iy may moc c6ng nghi~p n~ng do kh6ng th~ la nai danh cho nhf:fng nhan vien t6t nghi~p d~i hQc chinh quy du'<Jc. ai·do gi6ng la mQt tr~i ti n~n d6ng duc danh cho nhf:fng N ngu'di kh6ng thkh h<Jpd~ ng6i len vi tri cao tt:rc6ng tru'dng, nhf:fngngu'di VaG lam t~m thdi. Trong luc v~n con dang nghT ng<Jiva kh6ng th~ ch<Jp m~t du'<Jc t6i da b~t dftu suy nghi I~i. Giai do~n ti~n hanh c6ng thi trlnh du'dng cao t6c 0 Thai Lan ngay nao ch<Jthi~n ra trong dftu t6i. T6i da nh~n ra la c6ng trlnh xay dlJng du'dng cao t6c Gyeongbu hi~n dang la mQt c6ng trinh trQng di~m va thanh
HAy NAM BAT CONG VI~C 131

cong hay khong 1anhcJVaGthi~t bi may moc. Hem nua, cac 10i;li may moc hi~n di;lid~u da dlf\1C nh~p VaG Han Qu6c b~ng ngu6n yay n\1nlfdc ngoai va dang san sang ph\lc V\lcho vi~c xay dlJIlg cong trinh nay. Phong qmin ly may moc cong nghi~p n~ng gicJ day khong con 1andi d~ stta chua va bao quan nhftng may moc Cllky ma Quan doan 8 l\lc quan My stt d\lng r6i vlrt di. Chinh vi v~y ma Phong qmin ly may moc cong nghi~p n~ng se trd thanh la 'tuy~n sua' cho cong trinh xay dlJng dlfcJng cao t6c Gyeongbu. '0 cong ty xay dlJng, n~u mu6n tr\l dlf\1Cvung thi dn phai hi~u bi~t v~ thi~t bi may moc congnghi~p n~ng. MQt nhan vien t6t nghi~p di;lihQc nhlf toi thili;li it co cd hQi dlt\1Cti~p vdi may moc. Ch~c 1aco do gi do thi m& ra l~nh cho minh VaGch6 do. Clt d~n do thtt hQch6i xem th~ nao.' Toi da b~t d~u d~n nha may Seobinggo d~ lam vi~c ma khong mQt 1cJi him d6i, ti;lmgac 1i;li hftng 10au, nghi ngcJ... trlfdc do. p n Trlfemgphong quan 1y1achltc V\lmili cua toi lam vi~c ben dlfdi giam d6c phong, chltc V\ltlfdng vdi trlfdng bQ ph~n. Ti;li day trong s6 nhung cong nhan 1ai xe va th\1 may tlJ xlfng minh 1a 'cdm d~u me' co r~t nhi~u nhftng b~c ti~n b6i co tay ngh~ tren dltdi 20 nam. Day la nhung ngltcJima trltdc day titng di~u hanh 'nha may dich V\l Ado' 1a nha may chuyen stta chua xe hdi trlfdc khi t6ng giam d6c Jeong sang l~p ra Cong ty xay dlJng Hyundai, ben qnh hang ngay phai an cdm d~u me va lam vi~c cung nhau k~ ttt thcJi ky do. Nhung ngltcJi nay lam vi~c dlfdi trlfdng giam d6c thlfcJng trlJc Kim Young Ju hay 'thlfcJng trlJc hQ Vlfdng' ngltcJiph\l trach chinh d6i vdi Phong quan ly may moc cong nghi~p n~ng cho nen nhom nay dlf\1CgQi 'nhom hQ Vlfdng.' V& nhi~m V\l d Phong quan 1ymay moc cong nghi~p n~ng toi da b~t d~u b~ng cong vi~clam mili cach ni duy c6 thu cua 'nhom

hQ Vtfdng' nay. Nhftng ngtfdi lam vi~c Hnh v1;1'c moc cong may nghi~p n~ng da sit d\!ng t§t ca nhftng thu~t ngft v~ ph\! tung may moc theo ti~ng Nh~t. Con nhi~u nhan vien van phong mdi ra trtfdng vao lam vi~c co khuynh htfdng lfty ti~ng Anh lam chu~n da phai g~p kho khan trong vi~c trao d6i chuyen mon vCJihQ. 'Nhom hQ VUdng' kia khi yeu du cung c§p 'Dehu' thi cac nhan vien van phong mCJivao lam da khong hi~u do la gi. Dehu dtf<Jcdich sang ti~ng anh la 'Differential gear (Bq truy~n dqng vi sai).' Toi da cho gQi cae th<Jmay va nhan vien van phong t~p h<Jp l~i d~ giao d\!c. "Bay gid chung ta dang sit d\!ng cac lo~i thih bi may moc t6i tan dtf<Jcnh~p tr1;1'c tit m1dc ngoai, chlf khong phai la thlf ti~p may moc cu ky cua Quan doan 8 l\!c quan cua My d~ l~i. Cang ngay chung ta cang phai d~t mua nhi~u ph\! tung tit cae cong ty My, n~u clf gQi Differential gear la Dehu thi ai ma hi~u cho dlt<Jc.Nhltng ma n~u chi bih ten ph\! tung thoi thi cung khong dltgc. Cftn phai bi~t luon ma s6 rieng cua titng ph\! tung do. V<1ien gQikhong thi khong th~ phan bi~t dlt<Jckfch c{j va nha t san xuftt vi v~y cho nen trong thdi gian s~p t<1itoi hy vQng la mQi ngltdi n~u dn ph\! tung nao thi b~t bpqc phai tra danh b~ d~ tim ma s6 rieng cua ph\! tung do va dang kY. N~u clf gQi la Dehu thi se khong bao gid cung c§p cho." Nhftng thg may sau do da to ra bi~t nghe ldi cac nhan vien van phong tre tu6i m6i khi nhd hQ htf<1ng dfin tim hi~u cac ma s6 rieng va ten gQi v6n di cua ph\! tung. Toi da b~t dftu ti~n them dlt<Jcmqt blt<1ckhi b~t m~ch dltgc tr~t t1;1' 'nhom hQ cua Vltdng' kia. Phong quan ly may moc cong nghi~p n~ng, ndi chi vi~n cho cong trinh xay d1;1'ng ltdng cao t6c Gyeongbu, luon d b~n rqn, kho th& nhlt trong thdi gian chi~n tranh da phai tftt b~t trong vai tro la XltC1ngh~ t~o vu khf ph\!c V\!cho quan dqi. c
HAy NArvI BAT CON G vrtc 133

Vi v~y ma tinh ky lu~t va slJ t~p trung cao dQ da dl1<Jcd~t len hang dftu. Gi<1vao lam vi~c da dl1<Jcdon len thanh 6 gi<1thay
VI

1 gi<1

nhl1 trl1dc. D6i vdi nhung cong nhan, d~c bi~t la gidi lanh d~o cong doan ngay nay thl day la mQt vi~c ma khi nghe n6i d~n d~u se cam thfty choang. Toi da b~t bUQc tftt ca vao

hk 6

gi<1

m6i bu6i sang. bftt k~ gia tn~ trai gai d~u phai t~p h<Jp t~i san v~n dQng d~ t~p th~ d\lc chan "tay khoang 10 phut sau d6 ch~y bQ vong quanh nha may Seobinggo 20 phut. N~u dftu 6c tinh tao thl cong vi~c mdi hi~u qua dt1'<Jc. Ben c~nh dm tuy~t d6i cac nhan vien va cong nhan t\l t~p
'1

danh bai trong gi<1nghi giai lao. Luc dftu toi mdi d~n, nh6m 'cdm dftu me' thl1<1nghCira la Wm 5 wm danh bai, c<1tl1dng hay c<1 nhl1la mQt d~c quy~n gianh cho mlnh. Toi da khong yay cho phep ky cl1<1ngnO'i lam vi~c bi xem thl1<1ngngay ca chi~u thlt 1. 'Nh6m hQ Vl1O'ng'lau nam kia luc dftu hay cau nhau r~ng 'g~p v~n den nen mdi kh6 sCidl1di tay th~ng nh6c nay' nhl1ng sau d6 da lam theo l<1i.Tuy nhien, d6i vdi nhi~u nhan vien nu thi day la di~u khong d~ dang gi. "Nhung ngl1<1iph\l nu la nhan vien nhl1 chung toi rftt la kh6 khan khi phai vao ca tit 6 gi<1sang. Nam gidi chi cftn rlta m~t r6i di lam thl ding ch~ng sao, nhl1ng chung toi thi phai mftt hO'n nlta ti~ng d~ trang di~m. Xin hay d~ cho chung toi vao lam mUQn hO'n 30 phut." T oi thi khong thay d6i. "Nhung ngl1<1inam thi binh thl1<1ng hQc lam vi~c d~n t~n 9~ 10 mdi nghi, con cac b~n thi chi lam vi~c d~n 1-8 gi<1thoi nen bu6i t6i cac b~n c6 nhi~u th<1igian. Vi v~y ma cac b~n c6 th~ trang di~m sO'bQ trt1'dc vao bu6i t6i r6i di ngu thi cling dl1<Jc kia ma. Bu6i sang khi thltc d~y cac b~n chi cftn danh rang nua

la co th~ duy trl dtt<;jcgttO'ng m~t xinh d~p va d~n cong ty lam vi~c cung vdi cac anh con trai thoi." Cac co nhan vien nit b~it dftu gi~n d6i ngofmh m~t di khong noi cau nao. N~u noi d hi~n t?i thi day la diu chuy~n khong th~ ch~p nh~n dtt<;jcnhttng d th~ h~ chung toi thi b~ng nhung n6
h;fC

nha v~y da co th~ vtt<1tqua dtt<;jcdnh ngheo kho.

Dttdng cao t6c Gyeongbu khong phai la cong trinh thi cong binh thl.1'dng. N~u T6ng Th6ng la t6ng tl.1'l~nh nha nl.1'dcthi t6ng giam d6c Jeong Ju Yeong la t6ng tl.1' l~nh xu~t than tit nhan dan.

a nha

may Seobinggo, toi di lam s<1mhO'n mQt ti~ng d6ng

h6 ding da gay nhi~u phan nan trong bQ ph~n cac nhan vien, nhl.1'ngtrong luc chung ta dang t~p th~ d\lc tay khong thi chi~c xe ui d~t da nhQc nh~n lam vi~c cho toan khu vlj'c cua cong trinh dl.1'dngcao t6c Gyeongbu hO'n 400 kilomet rftt dai do, va chi~c xe Jeep cua t6ng giam d6c Jeong Ju Yeong di qua Suwon dang hl.1'dngd~n dl.1'dnghftm Dangjae cua phia N am Daejeon. Khi hoan thanh ky l\lc 'xay.dlj'ng con dl.1'dngcao t6c vdi gia re nh~t va trong thdi gian ng~n nh~t tren th~ gidi', d~n dftu nam 1980, dl.1'dng cao t6c Gyeongbu dii co anh hl.1'dng Idn d~n n~n kinh t~ cua Han Qu6c. Di nhien sau nay chung ta da phai tra gia cho chu nghia danh ch<ip nhoang nhl.1'phai thi cong slfa chita, r6i d~n thi cong md rQng nhl.1'ngluc thi cong, cai nhi~t khi cua t6ng giam d6c Jeong
Ju Yeong d6 vao cong trl.1'dngth~t la l<in lao. T6ng giam d6c da

ngu tren chi~c gil.1'dngda chi~n vdi chi~c chan d~p va t~p trung vao cong vi~c nhl.1'ngl.1'diquan d6c.
H},Y NAM BAT CONG VIEC 135

Bay giCi,so sanh dltCing cao t6c Gyeongbu v<1idltC1ngcao t6c cua Duc va Nh~t thi cling co ngltCii phe ph an Hyundai. Nhltng n~u lam dltCing v<1itieu chu~n cua Duc b~ng ky thu~t trong nlt<1c thi phai hO'n mltCii nam sau m<1ico th~ xay dlJng dlt<;)'c. Do la mQt tac ph~m t6i ltU nh~t b~ng ti~n v6n va ky thu~t cua chung ta luc b~y giCi. Cong trinh dltCing cao t6c Gyeongbu cling la di~m chuy~n giao cua nganh xay dlJng cua chung ta. Tit do, trang thi~t bi dlt<;)'c dlta VaGdanh d~u thCii d:;ti cong vi~c. Vai tro cua nha may stta chfra may moc cong nghi~p n~ng cang ngay cang co gia trio Vi n~u khong h6 tr<;)' nhanh trang thi~t bi thi cUQc chi~n se b~t kha. T6ng giam d6c Jeong gQi di~n mQt ngay m~y l~n d~ d6c thuc stta chfra. Cling co giam d6c cong XltCfngva cling co trltCfng phong ky thu~t nhltng ong nh~t dinh tim toi. T6ng giam d6c Jeong thi bi~t ra ten va tinh nang cua trang thi~t bi nhltng toi thi hoan toan khong bi~t gi lien quan d~n may moc cong nghi~p n~ng . GQi di~n cho toi thi ch~ng co gi d~ noi lau. "T:;ti sao? Bi hong Cf dau saG m~t thCii gian lau th~?" T oi khong th~ tra lCiidli<;)'c. "Cai th~ng d~u bo, ch~ng bi~t gi d~ r6i tr~ vi~c th~ nay." Khong phai chi gQi di~n tho:;ti, co luc t6ng giam d6c Jeong b6ng xu~t hi~n v<1itrang ph\lc cong trliCing, chtti mQt h6i va bo di.

a cong

tntCing khong co trang thi~t bi nen khong th~ lam

vi~c, ra l<1nti~ng dang lam cai gi Cfnha may stta chfra may moc cong nghi~p n~ng. Horn do chung toi cling bi quat thao. T6i horn do, khong stta chfra dli<;)'C dung giCitoi thao toan bQ may lo:;ti HD16 tltO'ng cho tlJ v<1ilo:;ti D8. Khong phai la thih t~t ca h6n lo:;tn len.
136 :·1+";;\: '(
,;
lei-\'\!'

bi d~ dlJng Cfdo ma thao

nh(1'ng trang thi~t bi phai gtri xu6ng cong trliCfng stra ngay nen

()i,

Toi md quy~n sach ra, dm hi~u chitc nang va ten cua titng IO:Ji ph\! tung. Sau do, nip l~i. Nhtfng hi~u thong subt cac phl).tung, tinh nang va du t:Jo lien quan d~n xe ui d~t la thi~t bi xfty dlJng quan trQng nh~t nen st;ft\1' tin nay sinh trong toi d6i v(ji dic thi~t bi khac. Ngay horn sau l:;tibi tr~n rn~ng x6i xa. La di~u eta dlJ tinh
tn.fC7c.

"Se rnuQn vai giG'." "Sao l?i mUQnv~y?" "Vi phai thao toan bQr6i l:;til~p rap l:;tinen phai sang nay m&i co th~ di VaGslta chua dttcJc." "Cai gi, cai con ngon lanh cling dem thao ra ca ha? Ngt1'<Yi nao chiu tr:ich nhi~m ma d~ xay ra vi~c nhtt th~?" "Em da lam :;t." T6ng giarn d6c Jeong nght;n ldi hay c6 gi d6 b~t rn:;tchhay saG ma khong di~u tra nfra va bao "gltixu6ng ngay" r6i cup may di~n tho:;ti. Vi~c toi thao gfJ xe ui d~t v&ily do thit nh~t la toi khong th~ ng6i d6 d~ bi giam d6c m~ng nhttng th~t ra toi da nhin xa han. Phai bih ro thih bi thi rn&i n~m b~t dttcJcnhfrng ngttG'i th<J. Nhttng ly do ca ban nh~t han b~t cit cai gi la toi phai n~m b~t cong vi~c thi m&ithoa man dtt<Jc.Toi khong th~ chiu dl;fngbi cong vi~c loi keo hay cong vi~c giam ham toi. Toi thao xe ui d~t d~ n~m cong vi~c do chinh b~ng tay toL Khi toi n~m ro xe ui d~t, toi c6lai no mQtl~n. Ben qnh nha may Seobinggo luc d6 la nha may Gongyeongsa san xu~t nguyen v~t li~u d6 betong l&nnh~t trong ntt&c. Cong ty Gongyeongsa di nhien ky h<Jpd6ng cung c~p cho cong ty xay dlJDg Hyundai Ei nha tieu thl). nguyen v~t li~u d6 be tong l&n nh~t trong ntt&c.La nhfrng doanh nghi~pco quan h~ g~n gili. Nhttng bl).i b~m phat sinh tit Gongyeongsa gay ra phi~n ha
HN{ NAM BAT eONG VlEe 137

r~c r6i.May ~o~ q!opgJh~~ vC1tbyi ~_~~~_DodoJ_nhftngtrang __ _ thi~t bi n~ng cua nha may Seobinggo luon luon phai danh nhau vC1i \li b~m. Gongyeongsa khong th~ khong bi~t dnh tqmg b nay. HQ da hfta se lam thi~t bi ngan ch~n b\li nhltng v~n khimg gift ldi hUa. Toi da gQidi~n d~n ng1iCh chiu trach nhi~mcua Gongyeongsa. Toi da thong bao cu6i ci:mgla d~n bao gid phai gift IChhtta. Nfil1'ngderrt hom do cung khong lien l~c bao Urdung thi~t bi ngan ch~n b\li. Ngl1'<Jc~i, con lam d~n kh~ya. Toi da gQi di~n l d~ lam dft phai trai. -"Nhftng ngl1'dinoi la s~ ngitng khCJ_i gQ_p-gJ:!haIl!ay~l! lsJi(>ng n gift dl1'<Jc hfta ma l~i lam 24 ti~ng va khong d~ trang thih bi ldi cua chung toi ho~t dQng ban dem, v~y vi ly do gi cd chtt?" Phia Gongyeongsa l~i dl1'dngdl1'dngchinh chinh. "Chung toi dl1<JC Cheongwadae uy thac cung c§p may trQn ximang nen khong th~ khong lam vi~c trong24 ti~ng." "Vi~c do la vi~c gifta cac anh va Cheongwadae, cac anh phai gift ldi htta vC1i chung toi chtt?" "Cheongwadae bi~u thi lam chtt ldi hlfa v&i Hyundai thi co ich gi?" Toi da canh cao l§n cu6i. "Hai ti~ng -sau n~u khong co bi~n phap gi thi chung toT s-e -dung phl1C1nghap v~t IY." p "Day la vi~c vdi s\f chi thi cua Cheongwaaae, anh clf thich thi lam." Hai ti~ng sau vao luc 8 gid, ch~ng co nhuc nhich gi. Toi da tim d~n Gongyeongsa. -"Toi se-ch~d~J1-12gid dem nay. Nhl1'ngn~u v~n khong gift ldi hfta vdi chung toi thi sang mai nha may cua cac anh se khong khCJidQng dl1<JC." -- Sang horn sau, ch~ng co cUQc di~n tho~i nao ca tit phia

Gongyeongsa. Toi da leo len xe ui d~t va kh(ji dQng may. Toi lai xe ui d~t hlfdng d~n Gongyeongsa. Nhftng chi~c xe tai ra VaG Gongyeongsa etabi de b~p bbi xe ui d&t.Gongyeongsa ch~ng elf dQng dU<Jc' vQi bao cho Cheongwadae, hQ tim d~n nha may gl chung t6i la 16iom som. HQ bao chung t6i phai phvc h6i l~i con dlfong nhlf cu. Toi da bao la khong th~ khu~t ph\lc theo nhlf loi hQ dl1'<Jc. Nhlfng Cheongwadae da gQidi~n tn;fc ti~p cho t6i. "Vi~c phvch6i l~i con dlfong thi tuy VaG thai dQ cua Gongyeongsa nen hay lien l~c vdi ben do. Vi Gongyeongsa da khong gift' loi hlta vo>ichung t6i nen chung toi ch~n dlfong, ch~ng lien can gi d~n Cheongwadae ca. Vi~c giao kh c~u be tong cua Gongyeongsa quan trQng nhlf th~ nao thi chung toi khong bi~t, nhlfng n~u trang thi~t bi n~ng cua chung toi khong khdi dQng dung hic thi se mlYsinh trb ng~i Idn d6i vdi vi~c thi congdlfdng cao t6c." a van phong thlf ky Cheongwadae earn th~y khong ham dQa gl dlf<JC nen da gac may. Ngay sau do, canh sat d~n cung toi ham dQanhlfng t6i ch~ng llli blfdc. Va th~ la mQt ngay tr6i qua. Bu6i t6i vlra xu6ng thi phia Gongyeongsa da thua cuQc. "Trlfdc h~t trang bi mQt vai cai dn thi~t g~p r6i sau do se trang bi hoan hao." Blfdng ra VaGcua Gongyeongsa dlf<Jc phvc h6i thi lfin nay trv sCi chinh cua Hyundai gQidi~n khi~n trach toi .. "Sao ch~Iig nh~n chi thi cua trv sCi chinh l~i t\1'y gay ra v~n d~ nhlf th~?" "T oi xtr ly vi~c nay Ci cong trlfdng dlfd! trach nhi~m cua toi la di~u dlfcmgnhien, nhlf th~ md! d~ giai quy~t. N~u trv sCi chinh bi~t thi phai d6i dfiu vd! Cheongwadae th~ nao day?" Trv sCi chinh ch~ng noi them gi nfta. Nglfoi Ci Cheongwadae cung khong lien l~c gi vdi Hylindai, th?t may la chi gQi tn;fc ti~p d~n nha may stra chfta may moc cong nghi~p n~ng. Sau khi
HAy f··rAMBAT OJNG WEe 139

giai quy~t tinhhinh t6t d~p, toi nghe noingl1'di co thl,1'cqlfy~n &phong thl1'ky cua Cheongwadae gQi di~n d~n cho ngl1di Hinh d~o cua tft). ScJ ~hlnh Hyundai. "Ngl1di trl1CJng phong quan ly nha may cua cae anh la ai ma lam vi~c theo cai ki~u d&hd'i th~ kia?" Phla chung toicfing chi vong vo tam qu6c. ."La mQt tr~~g phong tn~ t1i6i cl.1ibi~t nguyen t~c thoi. Chl1a th~o vi~c dCiil~~, thoiihi mong die aiili~ th6ng din."-

"••

A'

,),

'.

,"

.P-HUl~·HAN·a CHEOI\TGWOOND01\TGn
D6i vcri T6ng giam d6c Jeong co nhi~u nhan vi en hQ t6ng nhl1ng trong 86 do 'Lee Myung-bak' la cai ten dl1'<!,c T6ng giam d9Cnh~c d~n nhi~u nh~t. N~u &van phong tr\l s&chinh hay & cong trl.tcmgco vi~c gi sai la c(f bao tim toi "gQi di~n tho~i cho Lee Myung-bak"da tr&thanh thoi quen. T6ng giam d6c Jeong thinh thoang gQi di~n cho giam d6c cong tntdng hay nhftng nhan vien lanh d~o cua cong ty thi l~i nh~n s6 dien thoai cua toi. Khi nhan dien thoai thi mot loat ....... nQi dung khong dftu khong cu6i nhl1'sung b~n nh~nh . . "Thl1'aT<3nggi~m.dbc, elTIla Lee Myung-bak ~." "Cai gi? La ai?'; "La tn1&ngphong qmin If may moc cong nghi~p n~ng." "Sao c~u & do?" "D~ thl1'a, day la van phong may moc cong nghi~p n~ng ~. T<3nggiam d6c da gQidi~n d~n ~." ·"Th~ ha, t~t may di." Nhlfng ch~ng bao lau thi co cUQcdi~n tho~i tl1'6'ngttJ gQid~n. C(r gQi toi nhl1 th~ nay ch~ng co gid giftc ngay dem, nen phu nhan Byeon Jung Seok hinh nhl1'bi~t al1'<;i'C toi. ten

MQt horn, phu nhan Byeon dm d~n cong tnfdng may moc cong nghi~p n~ng.. "Co phai la tni'&ng phong Lee khong? Toi nghe noi c~u lam vi~c vfit va." Phu nhan khong VaGvan phong ma d~u xe (j ngoai chO'v&ive m~t b6i r6i chla cho toi mQt bao nilon mau vang; "Cai gi day??" "La sd y~u ly lich. Tntdng phong Lee, nhO'ti nhe. Toi bi~t la vi~c kh6 nhttng la con cai cua ngli'di cling que xlfa nen kh6 ma ti1'ch6i. MQt vi~c kho tranh nen mong c~u hi~u hoan canh cua toi." "Phu nhan da dl1'<;fC giam d6c d6ng y chl1'a:;1?" T6ng "N~u da dl1'<Jc T6ng giam d6c d6ng y thl toi deni cai nay d~n day lam gl? Thl trl1'dng phong Lee ciing bi~t la toi ch~ng th~ md mi~ng noi nhfi'ng di~u nhl1'th~ nay v(ji t6ng giam d6c m~l." "Em d~n day khong phai vi~c cua ea nhan ma la vi~c cua cong ty nen em khong th~ thi hanh vi~c gl n~u khong co slJ d6ng y cua t6ng giam d6c. Phu nhan co th~ noi v(ji t6ng giam d6c hay d~ em trlnh bay tinh hu6ng do cho t6ng giam d6c :;1." "Th~ thl khong dl1'<;fc. dl1'aVaG Phai khong d~ ong fiy bi~t." "V~y thl khang dl1'<Jc :;1." "N~u khong dl1'<;fC thai.". thl Phu nhan d Cheongwoondong da tr6 v~vdi ve m~t thftt th~u. Luc nay la luc ma xa hQi chung ta kh6 tim dl1'<Jc lam nen vi~c n~u Ia phu nhan cua T6ng giam d6c thi kh~p b6n phlwng keo v~ nhl1'Iii l\1t nhd tim vi~c lam. Trong s6 do ciing co tni'dng h<Jp kho ma tIt ch6i dU'<Jc. h6 SC1 lam th<;fd nha may may moc Vdi cong nghi~p n~ng thoi ma vdi cai dli cua phu nhan t6ng giam d6c v~n khang dU'<Jc aGthl hoi tren th~ gian nay phai nhd cai V c dli cua ai mdi VaGlam dU'<Jcd chIt. Phu nhan da nghi nhU'th~ mdi nhd toi mQt each thanh kh~n v~y.
HAYNPJ'/l BAT cCi:NG VIJ;C 141

Nhl1ng suy ughI cua toi th~t r6~rang. J'oi da kh,ong lui blt<1C v(ti nguyen t~c ~lt d\lng ngl1Cri.khi .n dung theo lieu chu~n cua d chung toi. Khong phai chi phu nhan cua T6ilg giam d<3cma nhftng ngl1di fJque toi, nhftng ngl1Cri. con cua toi nhCfva cling ba -d~u bi khl1&ctit. V&i thai dQ va SlJqua quy~t th~ nay cua toi nen hlnh nhl1 c6 nhi~u slJ v&i nhfrng loi ra ti~ng vao fJ cong trl1Cfngmay m6c cong nghi~p n~ng hay -tr\l sfJchfnh r~ng trl1fJngphoil-g-qU<1n ly kieu ng~o hay khong linh ho:;tt. -Tin d6n trong nQi bQ cong ty xay dlJng Hyundai da-lan nhanh nhtt kh6i d~n tai cua anh trai th(f hai fJcong ty Kolon. MQtt<3i, anh trai da gQitoi. " Vi~c s<3ng theo nguyen t~c nhl1 th~_trong cong ty cling khong d~n n6i nao. Khi la nhan vien thttCfnglam vi~c v&i tl1 th~ d6 thi dtt<;jc nhl1ng khi da len ban lanh d:;totrung cftp ma lam nhl1 th~ thi kh6 d~y.Da chi d~o dl1<;jC vi~c ma th~ng th~ng qua cong v~t cling kh6 len lam ban lanh d:;tocao cftp. Tit nha em s<3ng va nh~t trong s<3 anh em nen chi mong em s<3ng cac tho:H mai. .. " Toi th~y c6 t~m long 10 l~ng cho ngl1di em trong lCfikhuyen cua anh. Nhl1ng toi da tra lCfi h~ nay. t "Em dang lam vi~c v&i tl1 each cua nhan vien thttCfng.Nhan vien phai lam vi~c theo nguyen t~c, nguy~n-0. N~u v&ittt ~~ch cua nhan vien thl1Cfngma thi hanh v&i quy~n h~ri giai quyh qua dang thi toan th~ cong ty bi lung lay. N~u la lanh d~o cao c~p thl hie d6 se cftn slJ linh ho~t phil h<Jpv&i vi trl hIe d6. Nhl1ng em chtta bao giCf nghI la mlnh se trfJ thanh lanh d:;tocao cftp." U&cmd cua ngttCfilam cong ty la lam lanh d~o cao cftp. Nhttng toi ch~ng c6 md tt&c nhtt th~. M6i ngay, m6i giCfnhffng vi~c d~n v(ti toi, toi d~u lam h~t sltc minh.

?~/f 'd.

:11, \!,j

S\f thang ti~n cua t6i th~t nhanh. Khi chuy~n nhan s\f chinh quy thl dI nhien dl1<;jc thang chlrC,ngay ca khi kh6ng phai ding co l~nh thang ti~n d~c bi~t dl1'<;jc dl1'axu6ng ma t6i kh6ng bi~t. Va th~ la trong khoang 1 nam ttr tn.:rdngphong, qua trl1'dngbQ ph~n d~n pho giam d6c. S\f th~t t6i bi~t trl1'dcdl1'<;jc minh thang chlrc chi mQt Iftn, do la khi trd thanh t6ng giam d6c. T6ng giam d6c Jeong ch~ng thl1'dngthao(?) gl vdi t6i, co thoi quen cho thang ti~n d~c bi~t va cho dam nh~n chlrc trach mdi. Chi co mQt ly do duy nhftt d~ mQt ngl1'<1i tre tu6i va thi~u con ngh~ thu~t quan ly nhl1't6i thang chlrC nhanh kh6ng d~ y d~n quy dinh hay thu wc. Do la n~u d~ cho Lee Myung-bak lam vi~c nay thl se lam t6t. Nhl1'ng vdi chlrc V\l trl1'dng phong thl kh6ng d~ cho lam vi~c do dl1'<;jc. la cho len chlrCtrl1'dngbQ Th~ ph~n. Sau do khi len chlrCpho giam d6c, giam d6c di~u hanh thl cung chi ly do tl1'dngt\f th~. Khi T6ng giam d6c Jeong gtri t6i d~n nha may stra chffa may moc c6ng nghi~p n~ng thl hlnh nhl1'T6ng giam d6c cung co y tl1'dnggiao cho t6i trach nhi~m kinh doanh nha may nay. Di~u do cung chinh la ni~m tin va sl! quyh doan gi6ng nhl1' giao cho t6i d thdi ky la nhan vien dang con non nm vdi mQt trach nhi~m quan ly c6ng trl1'dngxay dl!ng d Thai. Nhd di~u do ma m6i khi co cd hQi d~u cho thang chlrCva khi kh6ng co cd hQi thl c6 y cho cd hQi d~ thang ti~n. Va th~ la cho d~n khi trd thanh giam d6c di~u hanh chi mftt mQt thdi gian ng~n la 5 nam. Co Ie day la mQt ky l\lChi~m thfty chl1'aco ti~n l~ d6i vdi mQt ke dl1'<;jc c6ng an 1l1'dng tra nhl1't6i ngo~i trtr la con cai hay hQhang cua 6ng chU. Day la vi~c khi t6i dam nhi~m chltc pho giam d6c quan ly nha
HAy BAT CONG VLEC 143

may stra chfla may moc cong nghi~p n~ng. MQt dnh tlJ'<;mg hung d~y b\li VI hai nha may d Seobinggo hfti la nha may nguyen li~u d6 be tong Gongyeongsa va nha may stra chfla may moc cong nghi~p n~ng cua cong ty xay d\!,ng Hyundai. Nhltng khu v\!,c Seobinggo sau nay n~u phat tri~n t6t se la manh dftt mau ma co th~ lam khong gian cl1 tru d~ chiu di qu.a song Han .. ' Vi~c nhay vao kinh doanh nha d la luc do khong phai la cong ty xay d\!,ng Wn ma la cong ty vlra va nho nhl1ng cong ty xay d\!,ng Hyundai dft trl1dng thanh thanh cong ty xay d\!,ng n6i --ti~ng trong nl1&c.

a n<Jig~n nha

may chung toi dft co chung cl1

cong chttc nha nl1<1c lang chung cl1xung quanh song Han, va va d day cong ty Hanyang dft md cho xem nha m~u d~ xay chung cl1 cho ngl1C1i an thl1C1ng. d Toi dft d~n nha m~u do. M6i quan tam cua cac phu nhan d~n do th~t l<1nngoai tl1dng tl1<;1ng. o hlnh cl1 tru trong tl1dng M lai cua Seoul dl1<;1Cuy~t dinh d day lam cho s\!, 10 Bing va s<;1 q hfti nay sinh trong suy nghi cua toi. Ngay d nhflng ngl1C1i ~n d d chung cl1 cong chttc nha nl1<1cdang d hi~n t:;1icling dft l<1n ti~ng yeu cftu nha may stra chfla may moc cua chung toi va cua Gongyeongsa dC1idi ndi khac VI b\li b~m va ti~ng 6n. MQt s\!, choang nhau vI can thi~p cua quy~n l\!,cnhltng th~t vo phl1dng k~ v<1is\!,phan d6i coly docua ngl1C1i an. d N~u v~y khong phai VI ngl1C1i an cua chung cl1 ma nha may d bi du6i di, ma ngl1<;1c l:;1in~u xay chung cl1 d day thl dl1<;1C chtt sao. T oi dft d~ nghi khi g~p T 6ng giam d6c Jeong. "Sau nay, kinh doanh chung cl1 thl se co tri~n v<;mg:;1. ong C ty xay d\!,ng Hyundai cling md rQng nganh kinh doanh thanh kinh doanh chung cl1thl th~ nao :;1?" T6ng giam d6c Jeong bi~u hi~n nhl1 co y hoi cai gl ma t~m thl1C1ngth~.

"Cai gi, chung clf ha? Chung ta xay chung cll' ha? Chung cll cai gi ma chung cli." "Xung quanh nha may nay dang bi~n thanh khu dinh ell. Vi slJ phan d6i cua nhung nglldi dan (j chung c1i cong chltc nha nlldc nen du th~ nao di nua cling khong th~ ti~p tl).clam nha Chung ta chuy~n nha may d~n Gwanak ..... " may (j day d1i<Jc. "Dli saG cling khong th~ xay chung clf (j ch6 nay dlf<JC. ~u N chung ta kinh doanh chung cll thi ffiQinglldi khong cl1Ch sao?" N~u noi d~n cong ty xay dlJng Hyundai thi it nhftt cung la dl1emgcao t6c Gyeongbu hay nha may phan bon, hayd~p song Soyang di nhien la nhftng cong trinh to l6'n do, n~u co xay toa nha thi nhung toa nha to cao chlt khong th~ xay dlJng nhung . ngoi nha co be tong b~ng hQp diem, long n1 hao da lam kien dinh them suy nghi tieu clJc v~ chung ctt cua T6ng giam d6c Jeong. "V~y thi hdn mQt tram ba mttdi hai ngan met vuong dftt nha may chia hai ra, mQtntra duy tri lam nha may, ntra con l~i xay chung cll thi slJ phan d6i cua nhung ngttoi dan chung cttlan c~n cling giam di chirng do, chung ta cling co th~ tham do linh VlJckinh doanh mdi thi khong phai la mQt vien d~n trung hai con chim do sao?" "Du th~ nao di nua cling la cong ty xay dlJng Hyundai .... " "N~u la vi vftn d~ hinh anh cua cong ty thi chung ta l~p mQt cong ty rieng cho vi~c xay dlJng chung ett." Va th~ la eong ty traeh nhi~m hffu h~n phM tri~n do thi nha dftt Han Qu6e ra doi. Cong ty phat tri~n do thi nha dftt Han Qu6c ngay sau da co doanh thu hdn mQt ngan nam tram d won, trttCfngthanh thanh mQt doanh nghi~p con co hi~u v<1i~p t doan. Luc do la khi toi thang chttc Pho giam d6c dttqc 6 thang, toi mdi 28 tu6i va VaGcong ty xay dlJng Hyundai dllqc 5 nam. MQt

hOI!1JJ~phf111p:chinhcua tr\l sOchil1h dii gl:rL~~1!~):1~In_~:£!l2t chi~c xe Cotil1a. La chi~c xe ma cOngty Hyundai san xuftt. "Giti xe cho ai ch:;ty?" "Va, anh'khOng bi~t la dii dl1cJc nhi~m thanh giarn d6c di~u b6 h~mh a?" "Ai dl1cJc rihi~m lam giam d6c di~u hanh cd chff?" b6 "Ph6 giarn d6c :;t,a khOng, chinh 1a giam d6c di~u hanh chu -'-:cc~a:i? Th~t:a:hh khong bi~thaysao?"-,"TOidU'cJc 6 nhi~m khi nab?" b "Dl1cJc4 ngay r6i :;t." ...'" .'~ :toid~flinl1QaI1:~L , r:~ng<l~ d~_l1Jt!Q' r~LAbaj~l~y l1~y~T 9,P.ggiA1Jl. d6c Jeong da giao cOng vi~c ma ph6 giam d6c lam khi tOi la nhan vien thl1dng, d~ b:;ttlen chffc Ph6 giam d6c r6i giao vi~c ma giam d6c d:;tidi~n hay giam d6c chuyen trach lam. Bay giO' d~ b:;tttOilen chtrc giam d6c di~u hanh r6i thi ch~c ch~n se giao cOng vi~c ma mQt giam d6c chuyen trach hay chtrc v\ll&1 hdn lam, NhU'ng la ngU'di chiu trach nhi~m t6i cao cua nha may slta chfta may m6c cOng nghi~p n~ng thi man nguy~n v(ji chffc giam d6c di~u hanh. Va r6i, tOi dl1cJcchuy~n di n&i khac. Vi~c b6 nhi~m giam d6c di~u hanh va chi~c xe cotina c6 y nghia nhli' ·th~. . Nh?l may. sl1'achfra may mac cOng nghi~p n?ng b6'nhi~m " ,',:,.:. ,:·:'tr6rig~J:thJdng h:;ti"~ad6ngtinh CU3 nhftng' ngU'dixung quanh, v&i tU'cach 13 ngU'dilam cOng an lU'dngthi day kh6ng phai 13 nftm m6 cua tOima la ch6 dtrng cua s\f chi~n th~ng.

,,~
I~':t~

..

... If\

-.

.

.

'

"LeeM~ung-bak co phai

ba conttlachufjdlh:ong

kh6ng?

"Kh6ng phai ctau,ct~ngsau 6ng.f.aco ThngTh6ngPark h611'<1 chc~iccta~., H j Nghe nhalig fin ct6n nhti fh~ fhl chtlfjch Jeollg .(;hlbi~f cticri.. "'lOieta fhang chtic choanh khi nao? 1\11h hJJhangH~nctfl~ cha." .

Dftu nhf:rng flam 1910, t~p do~m Hyundai bi lung lay. Ben ngoai thi moi tn1dng doanh nghi~p thay d6i nhanh, ben trong thi t6 ehuc to nhli' rang bang.

a giai

do~n nay n~u khong thay d6i

thi se g~p vftn d~. Thong thl1dng theo t6 ehtrc va di~u h~mh eua eong ty xay d1;fngCla khong th~ di~u hanh cac cong ty con mdi dli'<Jcthanh l~p lien we trong t~p do~m nhl1 cong ty 0 to Hyundai, Xli'(jngdong tau Ulsan, cong ty ximang Danyang. S1;fbi~n d6i eua doanh nghi~p bilt d~u 111con ngl1O'iva cftng k~t thuc tii' can ngl1O'i.D~e bi~t tit doanh nghi~p vita vanh6 bi~n thanh doanh nghi~p ldn thi cang hdn th~ nf:ra. T~p doan Hyundaicftng nhtt cae doanh nghi~p Han Qu6c khac daWn vQt vaG nhf:rng nam 1910, cftng nen d~ nhftng thanh vien sang l~p cong ty rut lui va dtta rihftng nhan 11;fc dfiy y chi vaG dQi ngft kinh doanh. MQtS1;flQt xac dau d&1, nghia la mQt 'n5i dau trtt(jng thanh' di theo. Vi~c dtta toi thang chtrc len thanh giam d6c d~i di~n, sau do la giam d6c thttdng tr1;fc,giam d6c chuyen trach r6i d~n pho t6ng giam d6c trong thC1igian ng~n la m<)t st;f tl1<Jngtrttng chOS1;fkh(ji dfiu tit mQt cong ty xay dt;fng l<)t xac thanh mQt t~p doan. "" Nam 1912, toi da tr(j thanh mQt giam d6c thU'C1ngtr1;fc dam nhi~m quan lY. MQt vi~c chi sau hai n"am vaG tr\l
sCi

chinh sau

khi tr(j thanh giam d6c d~i di~n. Co mQt bai t~p cho toi la phai thuc.d~y dlJ an moi tang cttdng nang IlJC cua ban than doanh nghi~p va trang bi dfiy du h~ th6ng qmln ly d~ gia tang nhanh chong cong ty xay dt;fng Hyundai. La m<)t giam d6c thttcJng trlJc toi dft d~t trQng tam vaG vi~c h<Jp ly hoa kinh doanh. Toi da chQn hai m\lc tieu Wn la xay dlJng chinh ly h~ th6ng di~u hanh nQibQ d~ theo du6i thlJC Hii hdn la m(j rQng hinh thltc ben ngoai, nang cao tinh hi~u qua
MOT TONG GL·'\1y'I OC BAJ'vnJOI LA1"!TUOI 151 D

b~ng trang bi t6 ehl:te nQi bQ. Sau d6 e6 nhfrng phl1dngan h<Jp lY.h6a di~u h~mhva-c:ii each eh€ dQto~mbQnhl1 thl;fethi e~€ dQ .... ---.. 'qmin ly ngansa~h,_tinhlQ~s.9 ltnha.J:l h!(;, eh,ll~l1bi quy dinh
,_

-.'

'

. , ~_•. __

..•...

-'_

.

_'.~

__

. ...'-__ "':'-='

.. :

-'_

--"

-',

..

~

. ..;.

~

._.:;;._

...

_-0..-,

--'-

_"

..

c.. c_..;.',;;.

quan ly t.rung h~n. , '~hi ..~oi ~§y..rn~~h.~hlnh ~aeh_ ',~<{pY.~6~ kin~ doanh thl co ! mQts6 tl€ng n6i b§t' man. Cae b~ph~niie~,quan d€n bQ·ph~n ~hi h~mhn~an sach, d€:Uc:i eong trl1dng e~ng eh~ng hai - ----.-------------- ".--- ------.-- ~-_._ .. ---~-----._----:------~~-------)---~--.I'-----. long. ...,--.. -. .. _~._ "Lee, han'len t~n (;hl:tecaonhl1.the nen (;hang thay gi ca nhi?" "Li~u co phai ti~n cua cong ty_nhl1ngh~n tl1b~g'ti~n '~~a mInh,phai khong nhi?" ,', f)i~u thl:tnh§t hQ noikhac v6'i-S\fth~t nhl1ng di~u thl:t hai thl ~~ng d§y.!.0i. ~.~hI t~e~ cua cong ty chll1~ la tien cua tO~,chl:t chl1a baogi(j nghi la tien cua ngl1(jikhac, hay tien cua chu tich Jeong. VI toi nghI cong vi~c va chu nhan,cua cong ty 1a toi. Thang 1 nam 191'4,vaG d<;ttchuy~n nhan s\f dinh ky thl toi dl1<JC thang chitc th~nh giam d6c chuy~n trich, ~im s~~-d6i~n thanh pho t6ng giam d6c. Nam 1965 la nam toi xin vaG lam vi~c (j cong ty va da tra 10'icho mQt cau h6i cua T6ng giam d6c Jeong .Ju Yeong r~ng'xay d\fng la sang t~o', toi VaGlam (j cong -' -" -.. ~ ... ty m6'i d6 ma da dl1<JC nam r6i. Theo thl:tb~c ph\lc V\ltrong 10
_

..

---

cong ty va tu6i tac thl vi~c th~~g_c:!I(fc t§.C::..<!9_C:~::!Jo~_tro.I!g~a ,hQi d6i v6'i nhfi'ng ngitO'i co tham nien dieu h~mh thl 1a mQt ta vi~c ngo~i 1~.Ng11O'i hoai nghi cling la dieu hi~n nhien . "Lee Myung-bak la ngl1O'iba con cua chu tich Jeong phai khong? N€u khong phai la ba con thl th€ nao ong ta cling n~m ch~c di~m y€u cua chu tich Jeong."
• ••••.• 4. __ • •••• _ ___ .~__ .. • __ n __ •••• _._ • •• _ •••-".--. -.,

"Khong phai dau, d~ng sau ong ta co T6ng Th6ng Park h6 tr<J tlCh-qfc d§y."" 'Khong pha! chi trong llQi bQ cong ty m6'i nhl1 tht "' Cae

phl1~l!g ti~n d~i chung chQn th\fcd<1n quen thuQcd;~ hanb~c la vi~c thang chttc cua toi va 1a 'mon nh~m rl1'<Ju' to an th~ cua
152 KH(iNC C(; THAn THOi\l

nhfrng ngl1'diao c6 tr£ng. Chli tich Jeong chi cl1'divdi nhftng loi d6n d:;tinhl1'th~ 66T6iaa thang ch(fc cho giam d6c d:;tidi~n Lee khi nao? Tl,t anh thang ti~n dfty chrt. Th~ gian ch~ng bi~t gi c(f soi m6i." MQt to bao phong vftn toi lam th~ nao ma thang chl1cv&it6c dQnhanh nhl1'th~ thi toi dii tn! Idi rang. 6'T6i kinh tn;mg ky thu~t d\lng binh va dung khi cua chu tich Jeong dam m:;tohi~m va bi~tstr d\lng nhfin tai c6 nang hJC." Vi~c thang chl1c mang d~n cho toi ni~m vui cung chi mQt hai
I I
f

lftn dftu thoi, crt m6i nam thang chrtc mQt lftn, va ban than toi cung khong bi~t di~u d6, vi~c dl1'<Jcthangchrtc lienl\lc n~n toi ch~ng c6 earn giac gl v~ di~u d6 nfta. Nhl1'ngvao thang 1 nam 1914, khi dl1'<Jc6 nhi~m len chrtc ph6 t6ng giam d6c, toi d~p b ngt;tcmlnh va khong bih phai lam sao v&iearn giac dang dfing trao. T6i horn nh~n gifty b6 nhi~m, t6i dii mua mQt chai nf<JU b va tim d~jl ngl1'Ch :;tncu. Toi b6ng nhd d~n thoi ky lang thaI!g tren dttdng ph6 Seoul earn thfty tuy~t v<;mg tu6i tre k"h6ngc6 v~ tlfdng lai sau khi t6t nghi~p tn.fdng trung hQc, di~u"ma toi dii quyh tam dli la ngl.1'Ch bo hQc d:;tihQc ntra chitng. Th~ la toi bi tlm d~n nha thue cua nglfoi b:;tncling que la Chang Dae. Bao lfiu r6i t6i mdi dl.1'<Jc c~u ta nhi? Chang Dae t6t nghi~p khoa g~p cong ngh~ tn.tong d:;tihQc Hanyang va dang lam vi~c (j mQt "cong ty khac. "Td dii xem bao. Nghe c~u dl.1'<Jc lenph6 t6ng giam d6c ?" "U, horn nay dl1'<Jc b6nhi~m." "Chuc mitng c~u. Nfing ly di chrt." Chung toi dii u6ng rl.1'<JU demo Rl.1'<JU giai toa titng di~u su6t dii mQt dii chon ch~t trong long toi bfty lfiu nay. Cu6icling toi dii kh6c. Lftn dftu tien toi kh6c trl.1'dc m~t Iigl.1'Ch khac sau khi trC1 thanh ngl.1'Ch T6i nghi d~n tu6i thd (j Pohang va nhd d~n ldn. ngl.1'Ch dii mftt. M~ di! crt m6i lftn nhd d~n m~ la t6i khong m~
tiH)T TONG GLtlJvl DOC

BAMVOILMl Tu6I

153

d.m dlt<jcnlfftcmat. __ "Myu~g Bak a, ctr khoc cho vdi di. Chi vdi hai ban tay tr~ng vdi tu6i dfiu,con tre,nhl1_the ma c~u diftr& t~anh pho t6niigiafi.1 d6c.Thdi gian qua "c~u-{hlchon ch~t trong long bIet baa "nhi~ll' di~u. _ biet ro c~u''la_ To ngl1di co dnh hdn ai het. Nhling tro~g cUQ-c-c~nh'tranhsinh t6n do c~u-aa lam mQt vi~c-ma:kh6ng ~ii-

U lam dl1<Jc. thoi, cIt khoc cho ha d~. Horn nay, tr110cm~t to day-c:~uctrgiai t6annftrig di~u vijoilg m~c trong'long'--Kh6c -di; 1\1YUI1.gJ3~l<a, khocdi!" ctr
Dfiu thang 1 nam 1?'14,t6i horn do, toi dakhoc th~t nhi~u.

/')

r-

- - -"

.-

ANI-I GIU CI-IUC TOl\TG GIA1Vi DOC D I
Vi~c tien vao Trung Dong cua nganh xay dl;fng Han Qu6c b~t dfiu tit nam-19'14. Voi di~m xu~t phafla ilir-cong'dliC1ng cao t6c &Thai cua cong ty xay dl;fng Hyundai va lu6ng gio nay da lam cho cac cong ty xay dl;fng Han Qu6c quyet tam lao ra n110cngoai. CUQcchien tranh Vi~t Nam da di .vao ng6 ct,lt, dftu nhfi'ng nam 1910, nhftng cong ty xay d1;t'ng kh6i Vi~t Nam rut
--

m va da chQn Trun~ Dong l~ thi trl1(:jngh~i _~g<?l~ Oi. Nam 19'13 , chung t6i d§:'h~canh'xu6ng-tftmdi~~--dQ~i-d~'t-gay-~a .~~~~ khung hoang dfiu. Neu dc9ngian chi la cUQckhung hoang dfiu thl the h~bay 'gf& khong earn nh~n dl1<JCarn giac th~t do. Cdn gio nong c~a chu e nghla dan tQc tai nguyen vO'igia dfiu hai ml1di cent mQt galon b8ng mQt sang mQt chi~u len' d~n-hal ml1di ta~ d6 la. MQt sl! tang-,vQt g~p·hai'ml1di ba lfin.MQt d~t n110ckhong chay n:1Qt giQt dau thl dI nhien la bi ton h~i Wn. Ngo~i t~ qn ki~t. Vi~c c(tu v6't kinh t~ Han Qu6e ngay trl1de khi h6n lo~n co's~ d6ng-g6p-'cU:a ca~-~ong ty ~ay dl;fng ti~n vao Trung Dong b~~
, J? '. -.-- .-- .....

154 KH(n',IC

'!'[-)}N'THO!',!

g6m ca cong ty xay dlj'ng Hyundai. Cac cong ty xay dlj'ng la phl1ang thu6c thin di~u lam chay ngl1<Jc d6ng do la diu giup kinh t~ Han Qu6c h6i sinh. Nhffng ky s1l'va nhffng ngU'0'ith<J Han Qu6c da lam vi~c khong k~ ngay dem nai sa m~c tren b6n mU'ai di},hQ chinh la nhftng ngU'0'iyeu nU'dcchan chinh. Han nffa, di~u khong th~ quen dU'<Jc chinh la tinh thin khai pha nU'<1cgoai cua cac cong ty xay dlj'ng eta d6ng g6p cho s1;f hat n p tri~n kinh t~ Han Qu6c. NhU'ng ngay 111 th0'i ky diu, khong phai lOan bi} cac doanh nghi~p Han Qu6c phan doan thi trU'0'ngTrung Dong la mlii hao vQng. Da s6 cac cong ty xay dlj'ng d~u phu nh~n, ngay ca trong ni}i bi} cua doanh nghi~p ti~n bi} cling d6i diu gay g~t gifta hai phai, phai tan d6ng va phai phan d6i vi~c ti~n VaG Trung Dong. Cong ty xay dlJng Hyundai cling v~y. Ngli0'i mo mftm mi}t cach tich clJc ti~n VaGTrung Dong la chu tich Jeong Ju Yeong va toi. Ngay khi nh~n d~t thi cong cong trinh (8 tri~u do la) vi~n dao t~o xlidng d6ng tau Bandarabas cua Iran la cong trinh diu tien d Trung Dong cling da bi phan d6i. Nhling nam sau d6, VaGnam 19'15, thuc d~y d:1uthiu cong trinh xlidng stra chf:ta va d6ng tau A r~p cua Basra tri gia mi}ttram nam mlidi tri~u do la thi y ki~n phan d6i trong cong ty da d~t d~n mau thuftn. T6ng giam d6c ph\! trach nlidc ngoai Jeong In Yeong cua cong ty xay dlJng Hyundai dang ra phan d6i. So vdi nang llJCcua Hyundai thi quy mo qua Idn. Y~u t6 nguy hi~m dftn d~n th:1t b~i trong thi cong cling khong nhC>.Hdn nf:ta, luc d6 chung toi cling thli0'ng nghe nhffng tin tac v~ cac cong ty da ti~n VaG Trung Dong do thi~u kinh nghi~m va hi~u bih trlidc nen thi cong thua 16 vtra kh6c vtra an mu t~t. Ngay d:1uthiu cang d~n gin thi ben tan thanh va phan d6i cangd6i l~p sau s~c. Khi lam bang gia d:1u thiu thi chu tich Jeong h6i thuc xu:1t canh,
M(JT TClNG CIA;vl DC')C BA MUO] LAlvl TU()I 155

Hlnh anh ky k&t hQp d6ng thi cong

i'J

Saudi Arabia

va t6ng giam d6c Jeong In Yeong thi ngan l~i, th*t la mQt canh tl1'<;ing dang xem. Cong trinh thi cong xttdng saa chua va d6ng tau Basra Ar*p da dfty llii nhung cong ty n6i ti~ng cua th~ gidi va k~t cvc rdi VaGtay cua cong ty xfiy dl;fng Hyundai. Khdi cong VaGthang 10 nam 19'15, ddi sdm hdn ngay lam vi~c theo dl;f dinh va da k~t thuc cong trinh thi cong VaGthang 10 nam 19'1'1. Sl;fdanh gia d6i vdi cong trinh la 'd~i tho a man.' Khi chung toi xfiy xttdng saa chua tau Basra Ar*p chfnh la dinh di~m cua cong trinh d Trung Dong. Luc nay, t6ng s6 ti~n nh*n d?t thi cong hang nam cua cac cong ty xfiy dl;fng Han Qu6c hdn mttdi ti do la. Cong trinh ttt<;ingtrttng cho dinh di~m nay la cong trinh xfiy dl;fng cang cong nghi~p Jubayl. Cong trinh nay danh dfiu m6c lich sa ldn khong chi cua cong ty xay dl;fng Hyundai ma con la lich sa kinh t~ Han Qu6c. MQt y tl1'dng ch~ t~o mQt bQ ph*n khung s~t cua thi~t bi cang d xttdng dong t~m Ulsan thanh kh6i
156
'~ • j

(sau nay d<3ithanh cong ty cong nghi~p n~ng Hyundai) va chb d~n Arabia d~ thi cong da lam cae cong ty xay d\fng tren th~ gi&ing~c nhien. CUQcm~o hi~m vao Trung Dong lien ti~p thanh cong da lam cho cong ty xay d\fng Hyundai t\f tin va tl;l'hao len. Khong co gi dm trb tnldc m?t cong ty xay d\fng Hyundai tn1'dc khi con quai V?t chinh tri"xuftt hi~n. MQt cUQcvi~n du thU?ll bubm xuoi gio. Nhtfng rbi t6ng giam d6c Jeong In Yeong rut lui va co sl;J' bi~n dQng cua th~ch quy~n vao ban di~u hanh. Cong trlnh xay dl;J'ngxttbng stra chffa va dong tau A r?p da lam mau thuftn cua hai anh em them sau s~cdftn d~n chia tay. T6ng giam d6c Jeong In Yeong dam nh?n cong tythi~t bi di~n . Yanghaeng Hyundai. S\f rut lui cua t6ng giam d6c Jeong da d~ l~i dl1 am dai. Khong it ngtt(ji ch~y theo t6ng giam d6c Jeong va chuy~n sang cong ty nay..Luc do cung co tin dbn t6ng giam d6c ph\! trach trong m1'dcJ0 Seong Geun da nQp ddn 111 chaco MQt horn, chu tich Jeong gQitoi d~n van phong chu tich b toa nha Gwanghwamun. Luc dola gi(j bai fib. Chu tich Jeong nhl1 da quy~t tam mQt vi~c gi trQng d~i, gttdng m?t hdi n~ng n~. "Phai thay d6i ban lanh d~o, anh nghi th~ nao?" T oi nghi du sao thi vi~c thay d6i nhan sl;J' phai ti~n hanh. c§n Nhttng ~oichi ch(j chu tich len ti~ng. "Baa Jeong Gap Won va Kim Ju Sin len lam giam d6c thtt(jng trl;J'c,va b6 nhi~m Kim Ju Sin lam giam d6c cong trtt®g, anh nghi th~ nao?" Ch~ng phai la thao lu~n ma la thong bao. "Va con nffa, anh co nghe gi v~ t6ng giam d6c Jo khong?" Toi da gia v(j khong bi~t. Vi toi chaa nghe dtt<Jcl~p trtt(jng chinh thltc cua dttdng sl;J'. "Pho t6ng giam d6c Lee!." "Vang ~?"
MOT TOl\,IG GlAM DISC BA IviiJCil LAlvl TU()l 157

"A khong, dltqc r6i, anh di ra di."
, Chtl-t!ch)~o~g,dI~h -~-6f-g~~6~hltn-g~§i l~itl)o-i~ Ngay ma 'chu t{ch Jeong gQitoi vaGdinh n6i thivao nam sau, dftu thang gieng nam 1911, m'ftyngay trltCtckhi c6 cUQchQp ban Hinh d~o thi da dltqc lam sang to. Homd6, chu tich Jeong cling gQi toi q€p.yaI! ppong ~hu iifP'. Ngai nhin toi ch~m ch~m mQt hIc lau
".: •.

.sau meti m6ldi. , " '"",,' ----.~:-~-Tong glam-doc Jeong, Jodeu·dlhet , '.:d5c day?"
:: ~ .•.. :.: .••... ;,<" "'.....• ;,.:.: .. ~ •. '.1...-c.. .• : ..• ~.:~"-~., •.••..•.:.~.:._ ..•..•••... -~~~ .• '.

1...

.... ,. v~y thl-al-lam tong glamA' ,~ •••• .< •.••

N 6i mQt di~u ch~ng 'lien quan git6i. Ngai chu ikh c6 th6i . .
,
..•.
"

,.'-

,

-'

.

. ,,'....:.queii*?i~h~y~n.:kb~c)titC1c,khUi6i;di~iiqqah:tiQng :.. -':A~hd~;:nh~ri t'h(ic-t6~igia~ d6~di.;'--Th~t lamQt di~u ngoai tlf6ng tlfqDg. "Thlta chu tich, em chlta co kinhnghi~m t6ng gi~~ d5c ~.,;
,

..

!:. >.

d~ dam nh~n chltc
/

)

"Khong co ngltCfi.Gwon Gi Tae (ph6 tong giam doc phV trach nltCtcngoai) la ky slt nen khong bi€t v~ quan ly, Se Yeong thi ben oto, Soon Yeong thi 10 ben xi mang ... " "Th€ nhltng d5i veti em con sCtm~. TrltCtcem c6 nhi~u ngltCfi c6 tham nien ~." "V~y thi d~ xuftt phlfdng an di. NgltCfitre tu6i saD ma ch~ng .c6 tham vQng gi ca." .. -; ....Chit tich Jeong clt bu&1.gbinh. Hinh nhlt chu tich da dlfa ra quy€t dinh. Ch~c ch~ng phai la quy€t dinh dltqc dlta ra mQt sCtm mQt chi~u. Quy€t dinh nhlf th€ ch~ng d~ gi thay d6i. Nhltng toi khltCtc tit th~t long. MQi cong vi~c tren th€ gian khong phai chi c6 nang h;tcva dQ tin c~y la dlf<;9c. con qua Toi Jr~_d~ tr6.Jhal1h mQt t6ng giam d5c cuacong ty xay dl;tng lCtn nhftt trong nltCtccling nhlt cong ty xay dl;tng tftm cfj th€ giCti nhlf Hyundai. "Cong ty xay dl;tngla gi? Cong ty xay dl;tng la dl;tan t6ng hqp.

Ngttdi thanh cong trong xay d1/ng thi co th~ thanh cong trong b§t cd' di~u gL Nhlfng d?c bi~t, qulm ly ngttdi la sinh m~nh. Toi da quen ti~t cai suy nghi do cho d~n bay gid. Toi nghi thi cong va mang lcJinhu~n d~n cho cong ty la dtt<Jc.Nhttng di€u do vftn chtta duo D~o gftn day toi nh~n ra mQt s1/th~t dng qulm ly ngttdi ciing r§t quan trQng." Luc xay ra de r6i d6i v(ji ngli'di lao dQng (j cong ty cong . nghi~p n~ng Hyundai va b~o dQng (j cong tn:tdng Trung Dong, toi m(ji cam nh~n mQt each th~m thia ding quan ly ngttdi r~t quan trQng. "Pho t6ng giam d6c Lee, hinh nhtt anh bih cach quan ly .ngttdi. Hay vi toi, a khong, vi cong ty xay d1/ng Hyundai ma dam nh~n chd'c t6ng giam d6c di." . D?t v~n d€ thang ti~n cua toi va ban lu~n vili loi v~ di~u do thi day la l§.nd§.utien. Day la chd'c V\lho~mtoan khac v(ji cong vi~c ma toi dam trach tit tnt(jc t(ji nay. Di nhien day la s1/chQn l1/atrQng d~i co quy~t dinh sinh ttr vi tttcing lai cua cong ty xay d1/ng Hyundai va t~p doan. Toi th~y ra s1/10 l~ng trong doi m~t cua chu tich Jeong. Vai ngay sau,toi dtt<Jcb6 nhi~m lam t6ng giam d6c ph\l trach cong ty xay d1/ng Hyundai trong ntt(jc. Nhttng toi khong th~ d~n cong ty, toi ngtt<Jngd~n n6i khong ng§ng d§.ulen dtt<Jc. Khi dtt<Jcb6 nhi~mlam pho t6ng giam d6c cling th~, nhttng lftn nay thl bi~t bao nhieu ldi ra ti~ng vao. "Ph\lc V\lmQt t6ng giam d6c ba mtt<1i im tu6i, nhftng ngttdi H gia nhtt chung ta dau th~ ng6i (j gh~ trttfJng phong dtt<Jc." "Cong ty nay la cong ty trQng vQng Lee Myung-bak haysao?" "Chu tich Jeong da bi Lee Myung-bak n~m di~m y€u ha?" "Khong dau, d~ng sau anh ta co T6ng Th6ng Park h6 tr<Jma." Nhftng day nghi€n nhtt th€ ra khoi cong ty va d€n t~n mi~ng cua nhftng ngttdi dan thttdng va giili kinh t€.

Th~ nao__i"n.fta,-~tQi_ciingc~hii_th§Y kh6 ilfkhi -d6i dai d th~t vdi d6ng-nghi~p hay nhffng ngl1'Cri lau nam trong cong ty.. lam Khong di lam dl1'<Jchi (J ~ha thi bi~t bao nhieu eil dt~n tho~i c gQi d~n chilc mling. Nhffng ph6ng vien bao, truy~n hin-h, t~p . chi-yeu c~u phang v§n. C6 ph6ngvien ch~y th~ii.gvaonha. Tit -' trl1'$cd~n nay, th~ gian ch-~~g"ch~~ gi~/nl~h cil y~~ i~~-g t6i suy nghi nhffng v§n d~ xay d~n vdi toi.. Toi-aa---Ci:mg"v<J que(J-Poliang~ Mtietrram-IiIffi siut6im$1 v€ -~ ..•••..•. ; •.. __ ', ... _ -,;,.,.•. ',,,.:'. __ " ,"_. u' ..••• ~ . _ .• ":. __ : _,_ ," ••.. '~. "•

......

dftm d1an, len_yung que ngheo ma toi da ra di th~m chi khong' th~ tham gia l~ t6t nghi~p trung hQc. Nhin 'bi~n xanh yen _~bl~h,dti~g_chaiLt~~ith~rihthang,v6 t~n, toi va vrJ toi tlJ-hua·. vdi long se khong ne tranh v~n m~nh se d~n vdi minh. Toi da quy~t tam se khong tr(J thanh mQt t6ng giam d6c chi lam c6~g an ll1'<Jng cung nhl1' khong. Nhl1'ng sau khi len chuc t6ng c6 giam d6c, toi khong th~ tl1'CJngl1<Jng t dl1'Q'c inh da phii giii m quy~t bi~t bao nhieu kh6 khan l$n lao va g~p Iihi~u dau d$n.

..

:

CjJ.NH TRANH~
"Hinh nhl1'chu tich Jeong Ju Yeong da dl1'ara slJ phan doan h.¢ .g§p.Ch~pg phii la cong ty vita va nha ma-ia-m~t' c6ng ty-tie~ QiI6c la cong ty xfty d\jng Hyundai 1~ib6 nhi~m " 'bi~ucua'Han mQt t6ng giam d6c tu6i chi nhfrng tren ba ml1<Ji. ong ty b6ng C ldfi V\lt nen ch~ng bih scJ cai gi thi phai. Chu tich Jeong hay chd xeni; chi qua mQt nam thoi thi se g~p tai hQa Wn d6i v$i vi~c thay d6i nhan slJ nhl1'l~n nay." - --Nhfrng ph:it ngon bita bai d6i v$i vi~c b6 nhi~ni~t6rla~ t6ng c giam d6c l~i phat ra (J nhffng n<Jidau dau. gidi t~Li hinh c6 loi ra ti~ng vao 10ng~i cho vi~c thang ti~n b§t thl1'dngcua toi. Nhl1ng 'ngay nam d6, t~p doan Hyundai l~nd~u tien dl1<JC

0

160 I<H()r"il.~ C(j

TH.AJ-J TT-1{)~iI

len thanh mQt doanh nghi~p d dinh cao trong mi'dc. Luc do, trong gi6'i tai chinh, t~p doan Samsung (j dinh cao ch~ng th~ nao lay chuy~n dU'<Jc. Doanh nghi~p khac trong nU'dcvU'<Jt qua m~t Samsung la di~u khong th~ tl1'dngtU'<Jng U'<Jc. d NhU'ng tinh hinh Trung Dong aa lam thay d6i Uinh dia. Hyundai di trU'6'c trong lInh v1,1'c d1,1'ng a dftn d~t tinh hinh d Trung Dong. xay v Samsung khong th~ nhay vaG thi tn1'dng Trung Dong. Vi~c Hyundai vU'<Jt tren Samsung khong ddn gian la s1,1' len thay d6i th(:rt1,1' hai doanh nghi~p. Sau nam 191'3, do khung hoang cua xang dftu lien ti~p, kho ch(:rango~i t~ cua chung ta xu6ng dU'6'i ba mU'ditri~u do la. Vi~c kh~c ph\lc nguy cd cua qu5c gia chinh la nhd cae cong ty xay d1,1'ng an Qu6c ti~n vaGnU'dcngoai, dQi H quan tien phong xay d1;fng(j m1dc ngoai chinh la cong ty xay dl;t'ngHyundai. XU'dng dong tau Ulsan cling ki~m dt nhi~u ngo~i t~. Ddn gian khong chi la ben ngoai, ma v~ m~t dong gop kinh t~ cho qu6c gia thi Hyundai cling di tnrdc Samsung, nhU'ng ton chi cua Samsung la 'chu nghia tuy~t nhftt', do do y th(:rcqnh tranh cua Samsung va Hyundai len cao them mQt tftng nf:fa. Cu6i nam do, toi dU'<Jc y ban quan ly nhan s1;foan qu6c mdi U t di~n thuy~t mQt hQi thao. Toi da vui mirng d6ng y. Ban lanh d~o cao cftp ph\! trach nhan s1;f ua doanh nghi~p da t~p h® (J c Suyoori Academi House. Nhf:fng ngU'di tham gia dang to mo khong it v~ mQt t6ng giam d6c tre dfty dling khi cua cong ty xay d1;fngHyundai. "NhU'cac quy vi bi~t, toi la mQt ngU'dicon tre vdi tu6i ddi tren ba mU'di.La mQt ngU'dimu6n hQc h6i nhi~u th(:r.Co ngU'dinao do (J gi6'i tai chinh 10 l~ng 't~p doan Hyundai se g~p kho khan' vdi vi~c b6 nhi~m toi lam t6ng giam d6c." Toi dU'avi d\! v~ ti l~ tang trU'(Jngcua doanh nghi~p, s1;f ong d gop d6i vdi kinh t~ qu6c gia va noi them r~ng nhi~u ngU'dinghi
IUOl 161

khong bih khi nrw cong ty Hyundai S\lP d6 nhl1ng bay gi(j l~i dltng vi tri s6 1 trong giili tai chinh. "SlJ quy~t dmin cua chu tich Jeong Ju Yeong b6 nhi~m toi khong phai la ng~u h(rng. Toi nghi d6 la slJ phan doan h<;1p thdi VaGdong chay th~ giili. Kinh t~ chung ta da trai qua th(ji d~i kinh t~ vi~n tr<J,thdi d~i kinh t~ phM tri~n va gijp phai thdi d~i vlI'a tang trl1C1ngcao dQ, th(ji d~i qu6c t~ h6a, n~u khong cai thi~n th~ ch~ cong ty se khong di dung th(ji di~m. Vl1<Jt qua hanh dQng va quy~t dmin mQt minh cua chu nhan sang l~p cong ty, met ra mQt th(ji d~i ma tinh chuyen mon cao dQ va nang IlJCt6 chlrc dang hl1dng d~n slJ phM tri~n doanh nghi~p. Chu tich Jeong chotoi dam nh~n vai tro t6ng giam d6c la c6 ly do C1 day. Toi tl! tin dng co th~ xoay chuy~n slJ 10 l~ng vd vftn dl1<JcphM ra tlI' mQt s6 ngl1(ji." MQt trang phao tay n6 ra. Ban lanh d~o cao cftp cua doanh nghi~p dang khat khao d6i mdi da rftt d6ng cam vdi toi. Dijc bi~t slJ mau thu~n vdi t~p doan Samsung da len d~n cUQc ch~m tran gay g~t gifra cong ty xay dlJng Hyundai va nh~t bao Trung UO'ng. Thang 3 nam 1919, nh~t bao Trung UO'ng da dang tren trang nhftt ding 'cong ty xay dlJng Hyundai thi cong ftu cong trinh dl1cmg hftm san bay Gimpo.' Ti~p theo, t(j bao nay cling dang dfty VaGbai bao 'cong nghi~p nijng Hyundai thi cong ftu b6n ch(ra dftu khu On san', cho thfty mQt ftn tl1<Jngdng lOan th~ t~p doan Hyundai d~u thi cong ftu. Chung toi chinh th(rc phan d6i nhl1ng khong giai quy~t dl1<JC manh m6i. Chung toi da d6i ph6 thong qua quang cao tren bao. Chu y~u chung toi xin dang tftt ca nh~t bao ngo~i trlI' nh~t bao Trung UO'ng 5 quang cao chi trich nhan cach ca nhan d6i vdi chu tich Hong Jin Gi cua nh~t bao Trung UO'ng. Phia Samsung thi danh lOan di~n. Cac cong ty con cua t~p doan Samsung dl1a ban in vdi dftu d~ 'ly do d6i dftu vdi

Hyundai' (j bu6i hQp m~t vao bu6i sang cua toan nhan vien. Nhl1'ng phia chung t6i chi c6 chu tich Jeong, t6i va giam d6c chuyen trach Song Yoon Jae v6n la trl1'(jng phong k~ ho~ch kinh doanh cua t~p doan bi~t, con l~i kh6ng d~ cac nhan vien khac tham gia. Khi ti~p nh~n vao nh~t bao 5 quang cao, chung toi da yeu cftu chu tich t~p do~mSamsung Lee Byeong Cheol tn;fc ti~p xin l6i v&idi~u ki~n Hyundai se hoa giai tlnh th~. Nhl1'ngchu tich Lee ch~ng phai la nhan v~t gil1'dngcd tr~ng mQt cach d~ dang. D6 la cUQcd6i d~u b(ji long tl;ftrQng. CUQcd6i d~u d6 Ian d~n uy ban chinh sach kh~n dp bao v~ qu6c gia. Tnr(jng ban bao an cua uy ban Gwon Jeong Dal da gQitoi d~n. Luc 10 gid sang, t6i di cung giam d6c chuyen trach Song. Trl1'dngban bao an Gwon n6i dng. "Th6i bay gid chftm dill di va ca hai phia giang hoa thi t6t. Samsung sau nay se kh6ng cong kich Hyundai." "T~i sao uy ban baoan l~i di n6i, Samsung se kh6ng cong kich Hyundai cd ch(f? Chung t6i mu6n nghe cau n6i d6 tt:rchu tich Lee Byeong Cheol cd." "Ai chiu trach nhi~m cling dl1'<;jc phai la chu tich Lee sao Byeong Cheol cd ch(f?" "N~u nhf1'ngngt1'dikhac h(fa thi se khong lam nht1'ngchu tich vftn Lee n~u mu6n thi bftt c(f khi nao clingc6 th~ l~t ngt1'<;jc d~ nen chungtoi m&iyeu cftu th~ ~. a Samsung khong c6 ai chiu trach nhi~m ngoai chu tich Lee." Trl1'(jngban Gwon Jeong Dal t(fc gi~n va la l&n. "Chll'ng d6 cht1'adu sao. Lam l&nchuy~n thi dl1'<;jc gi." cai "N ghI d~n tl1'dnglai cua bao chi va kinh t~ Han Qu6c thi vi~c nay c~n phan bi~t phai trai va chung toi cftn phai nh~n ldi h(fa ra rang. T~p doan st:rd\lng bao chi nht1'la c6ng C\l cua chinh minh va n~u tily y nhftl1 chim cong ty qnh tranh thi sl;fthi~t
MOT '10j-1G GrAM DOC I3A MUGI LAi\;I TUOI 163

h~i d6 1&1 khong th~ n6i dlt<Jc.S\f thi~u s6t cua cong trinh nho . nhlt th~ ma phai dlta len trang nh§.t cua nh~t bao hay sao? Di€u nay chung toi nh§.t dinh ph:ii lam cho ra Ie vi tltcmg lai cua bao chi Han Qu6c." T oi df ti~p t\lc phan d6i s~c ben V<1irltemg ban Gwon va th~ t la giam d6c chuyen trach Song da giftm len chan toi nhlt d~ canh cao. Anh ta giftm m~nh qua lam toi rftt dau. Toi da l<1n ti~ng v&i giam d6c chuyen trach Song. "Giam d6c chuyen trach Song, saD l~i clf giftm len chan ngltdi ta. Anh phai n6i di chlf, toi mu6n n6i l~i l:1n nf1'a, n~u ong §.y .khong g~p chu tich chungtoi quang cao da chu:1n bi san." "Chu tich Lee hi~n t~i khong c6 trong nlt<1Cthi lam saD xin 01. 1"· " "Sao l~i n6i th~? Toi bih ong ta dang (j trong nlt<1cc<J ma." "Ong §.yda di Nh~t chuy~n bay luc 12 gid horn nay r6i." Toi nhin VaGd6ng h6 deo tay thi chlta dlt<Jc 12 gid. "Chltadlt<Jc 12 gid saD l~i n6i ong ta di Nh~t?" "Di Nh~t r6i, khong c6 (j day. Nhltng hay tim di~m m§.u ch6t d~ thtfcmg hi'<Jngva hanh dQng th~n tn;mg d~ tinh hinh khong phat tri~n len nf1'a." "Cai d6la vi~c cua phia kia." Chung toi v€ d~n cong ty thi ph6 chu tich Lee Geon Hee cua Samsung gQi di~n d~n. "Kim Deok Bo cua dai truy€n hinh Dong Dlt<Jng se d~n, n~u anh giai quy~t t6t cong vi~c V<1i ong ta thi toi xin cam <In.'' "Toi ch~ng bi~t Kim Deok Bo la ai va khong c6 chuy~n d~ n6i v&i ngtfdi d6." "Kim Deok Bo la ngtfdi d~i di~n cho cong ty chung toi. Ong ta (j mQt vi tri c6 th~ chiu trach nhi~m cho cong vi~c d6." Chung toi cling ch~ng miii ding d:1u bao chu tich Lee Byeong
164i'

d~ xin l6i thi chung toi se dlta cac

II

Cheol tn;fc ti~p xin l6i dlf<;iC. Cung vo ly khi clf bilt nglfdi da di Nh~t ra xu~t d§.u 1<) i~n. Cu6i cling chung toi ch~p nh~n d~ d nghi cua Samsung, phia ben d6 g6m chu tich nh~t bao Trung Udng Hong Jin Gi va t6ng giam d6c truy~n hinh Dong Dlfdng Kim Deok Bo, phia chung toi c6 chu tich Jeong Ju Yeong va toi J da bi m~t g~p nhau (j khach s<;lnoseon luc 5 gid sang horn sau. "N6i d~n chuy~n thi cong, n~u xay nha d6 be tong thi c6 th~ se bi nlft. N~u bi nm thi c6 each d~ bao toan l<;li. lf di kh~p C tren th~ gian xem cac cong trinh thi cong c6 cong trinh nao khong c6 v~t r<;ln nm khong. Nhfrng di~u d6 ma dang hh len bao thi ca td bao vi~t b~ng chfr thoi cung khong c6 ch6 d~ vi~t. Va v~n d@ Onsan cling th~ ..... " Vita g~p m~t hQ nhli'ng chu tich Jeong v6n n6ng tinh da thao thao b~t tuy~t n6i cac ph6ng vien khong bi~t gi v~ thi cong da bita bai vi~t thi cong ftu hay gi gi da lam cho chu tich Hong Jin Gi khong n6i nen ldi. "Thli'a chu tich Jeong, toi ch~ng bi~t gi ca dli c6 nghe ngai trinh bay v~ tinh hinh ky thu~t, bay gid chung toi d~n day cung dau phai nghe n6i nhfrng di~u nhlf th~." Trong khong khi nglf<;ing ngling d6, toi da xen vao. "Vi toi la nglfdi h<)t6ng chu tich Jeong d~n day nen khong c6 tlf cach d~ dlfa ra y ki~n, nhlfng n~u chu tich Jeong va chu tich Hong cho phep thi toi xin thlfa vai ldi." Chu tichJeong ng6i yen. B6la bi~u hi~n cua slJ cho phep. "Nhi~u nglfdi phe phan slJ sd hfru bao chi cua t~p doan, nhlfng toi l<;li nghi d6la di@uh<JplY.N~u Samsung c6 dlf<;iCao chi thi b c6 nghia la mong mu6n bao chi d6 hi~u r6 doanh nghi~p minh. Nhlfng bao chi ma Samsung sd hfru da lam hinh anh doanh nghi~p x~u hoo di so v&i cac phlfdng ti~n d<;li hung khac. Vi c bao chi da b6 di slJ cong b~ng cua ngon lu~n va bi~n n6 thanh cong C\lcua Samsung. H6i nay, nhlf chu tich Jeong c6 n6i, v&i
BAMUC)]

Jjci~lTUOl16S

Ht

cach

13.

cong ty xay d1;1'ng o th~ giai thich bao nhieu cling c

du'<Jc (ji s1;1' v dang tai v~ vi~c thi cong ftu. Cho dli bi~t slJ th~t di~u do, toi cling to mo dQc gia danh gia nhu' th~ nao d6i v(ji
td bao da dang tai bai bao len trang nhftt. N~u chu tich Hong

mu6n di tren con du'dng chinh d~o cua bao chi thi hay xin l6i chung toi di." N?he xong ldi toi, chu tich Hong ng6i ngay l~i va cui dftu mQt cach trinh tn;mg. "Tit tru'(jc d~n nay toi chi nghe v~ t6ng giam d6c Lee, horn nay m(ji g~p lftn dftu. Ldi noi cua t6ng giam d6c th~t co 151. V(ji danb. nghia d~i di~n chocong ty bao chi nhu'ng toi phai hQc h6i nhi~u tit anh." Vi chu tich Jeong da chi trich vi~c vih sai v~ m~t ky thu~t tru'(jc nen toi chi noi len s1;1' eai tu' th~ cd ban cua bao chi. th~t Chu tich Hong khen ng<Jitoi, di~u do co th~ lam h~ thftp chu tich Jeong. Chu tich Hong Jin Gi nghi co di~u gi khong dung d6i v(ji tinh hinh di~n ra tit nay d~n gid va l~i cui dftu mQt each trinh trQng. T 6ng giam d6c Kim Deok Bo ng6i yen h6i nay d~n gid b6ng len ti~ng. "La thdi di~m dftt nu'(jc kh6 khan. Hai cong ty phai giup dd nhau d~ ph<ithuys(:fc m~nh ben ngoai dftt mj'(jc.Chinh phu hay nhan dan d~u co cai nhin khong t6t v~ vi~c hai cong ty xkh mich nhau. Chung ta nen nhu'dng nhin nhau va am thftm giai quy~t cho t6t d~p." Va th~ 13. di d~n hoa giai. Sau s1;1' ki~n nay, hai t~p doan Wn nhftt cua Han Qu6c ciatho<it kh6i s1;1' mau thu~n tieu hao. Chu tich Jeong va chu tich Lee v(ji tu' cach la ngl1'dilanh d<;lo gidi tai chinh, la nha doanh cua nghi~p cling di tren mQt con du'dng cia thinh thoang g~p nhau noi chuy~n.
166 'ri--!(~At

Nhl1ng st;fqnh

tranh co thi~n y gifta hai doanh nghi~p v~n

kh6ng k~t thuc. Hang nam c6ng b6 t6ng doanh s6 ban ra, tai san, va tht;tc Hii theo vi thu lam nhf:fng thanh vien ciing nhl1 gia dinh cua hai t~p doan quan tam. Sau do, Hyundai nhay VaGcong nghi~p chftt ban d~n va di~n ta, Samsung thi d~t chan VaG cong nghi~p dong tau va xay dt;tng. Gftn day, Samsung nhay VaGcong nghi~p 0 to thi st;tqmh tranh co thi~n y cua hai t~p do an ciing se dl1<Jcti~p WC. St;t c~nh tranh cua hai t~p doan doi luc lam cho nhan dan phai kho chiu nhl1ng s1,i' ~nh tranh co thi~n y nay di VaGthCii c d~i c~nh tranh vo h~n cua nhf:fng nam 1990 dl1<Jcdanh gia mQt cach tich ct;fc la dQng It;tc nuoi dl1&ng sUc c~nh tranh khong nhf:fng cho qu6c gia ma con cho doanh nghi~p nf:fa.

:>

;.

,;(

,-

CON TRAI CUA CI-IU TICH VA TONG GIAM DOC LAM C6:NG AN LUONG
Dftu nhf:fng nam 1980, con trai trl1dng cua chu tich Jeong la Jeong Mong Pil dfi dam nh~n chi nhanh d London r6i trd v~ tr\l sd chinh v<1ichuc V\l giam d6c chuyen trach nl1<1c ngoai cua cong ty xay dt;tng Hyundai.
"

H~u du~ cua t~p doan l<1nva m6i quan h~ v<1it6ng giam d6c an 111emg khong co mau mu v<1igia mon cua hQ Jeong th~t la t~ nhi. Con trai trl1dng cua chu tich l<1ntu6i hem toi, ngl1Ciinh6 tu6i h6'n la toi l~i la t6ng giam d6c cua anh ta. Trong t~p doan co nhi~u cong ty con, n~u mu6n tranh st;t va ch~m v<1inhf:fng ngl10i di~u hanh chuyen mon va trl1dng nam cua chu tich thi bftt ky khi nao ciing co th~ tranh dl1<Jc.R6 rang la chu tich Jeong co y d6 gi do.
Y mu6n cua ngl10i cha la chu tich Jeong l<1nbao nhieu khong
IvlOT TONG GIAM DOC BA IvIVOr LAlvl TUOI 167

bi~t chlt bfm than giam d6c chuyen trach Jeong thi kh6 tam khong it. Nhftng ngltCtiem thi m6i ngltCtid~u da dam nhi~m mQt cong ty nh6. Sau nay toi m<hbi~t, nhftng ngltCtilanh d~o dltng gifta toi va ·giam d6c chuyen trach Jeong thi th~t kh6 lam vi~c. MQt horn, ngltCtic6 tr9ng trach d~n tim toi va th~n tr9ng n6i. "Day la di~u hO'ikh6 n6i, trong thCti gian qua ai cling kin mi~ng, nhltng vi cong ty horn nay toi dung cam n6i ra. Sau khi giam d6c chuyen trach Jeong Mong Pil nh~n nhi~m V\l m&i, ·d~u kim ham tftt ca nhftng gifty tCtma t6ng giam d6c Lee phe .' chuftri..HO'n nfta, nhftng vi~c ma t6ng giam d6c quyh dinh khong dlt<Jclam thi cling h6i t~i sao khong dlt<Jcva g9i nhftng
-

ngltCtic6 tr9ng trach va ban lanh d~o d~n chi thi clt thi hanh y nhlt v~y lam cho nhftng ngltCtidlt<hrftt kh6 lam vi~c." "T~i sao nhftng vi~c nhtt th~ giCt &in6i?" m "Chung em bi~t tinh t6ng giam d6c ma. Giam d6c chuyen trach la con trai trltemg cua chu tich Jeong va do vi~c nay ma sinh ra di~u khong t6t vdi nhau thi lam sao?" "Ch~ng c6 gi phai 10 ca. Toi cling ch~ng n6i vdi ai la toi da nghe c~u n6i chuy~n nay va earn d'n c~u da n6i cho toi bi~t." Ngay thlt hai toi da bao giam d6c di~u hanh d~n phong lam vi~ccua toi. MQt t6ng gialll d?c dlt<Jcthue lam vi~c di ra l~nh ·con' trai tnldng cua chu tich d~n thi cam thfty bftt binh hay sao ma sau mQt luc ch~n chir anh ta mdi len. Toi da di vao cau chuy~n mQt cach th~ng than. "Giam d6c chuyen trach Jeong Mong Pil, bay giCttoi khong phai n6i chuy~n ea nhan rieng Hr. Day la cUQC chuy~n gifta mQt t6ng giam d6c Lee Myungn6i bak va mQt giam d6c chuyen trach Jeong Mong Pil cua cong ty xay dlj'ng Hyundai. Toi dlt<Jcbi~t dng anh thltCtng dlta ra nhi~u vftn d~ d6i vdi cong vi~c ma toi da lam, nen gay rac r6i cho cong vi~c trong cong ty. Khong bi~t c6 chinh xac khong
168

chli' nhfrng ngU'di dU'&isfj s~t toi, r6i d~n anh nen rftt kho lam vi~c. NhU' th~ nay thi khong th~ di~u hanh cong ty t6t dU'fjc. Toi bi~t r6 sau nay anh se la d~i di~n cua rnQt cong ty dQc l*p va la ngU'dilanh d~o cua t*p doan. Toi hi~u r6 trong qua trinh do thi bay gid anh chi t~m thdi lam vi~c v&itoi. NhU'ng la d:;ti di~n clh cong ty con hay Iii ngU'dilanh d~o dam nhi~rn lOan th~ t*p dofm thi do la chuy~n sau nay, con bay gid v&itU'cach la giarn d6c chuyen trach hay tuan theo l?nh cua toi la mQt t6ng giam d6c. N~u khong mu6n theo m?nh l?nh cua toi thi hay noi v&ichu tich Jeong chuy~n sang lam [j cong ty khac." Kh6ng ngo giam d6c chuyen trach Jeong Mong Pill~ng nghe Idi cua mQt t6ng giam d6c. "T6i nh6 tu6i hdn giam d6c chuyen trach Jeong. Tuy nh6 tu6i nhU'ng xem kinh nghi?m lau nam thi toi khong phai thuQc th~ h? cua giam d6c chuyen trach Jeong ma thuQc th~ h? cua cha anh. Khi anh dam nhi?m dU'fjC doan thi toi cung se rdi t*p cong ty cling v&ith~ h? cua cha anh. Tuy toi nh6 tu6i nhU'ng mong anh nh& va hi~u r~ng toi thuQc cling th~ h? v&icha anh. Sau nay se lam nhU'th~ nao d~u ph\! thuQc VaGst;fIt;fachQn cua anh." "Vang toi bi~t r6 ~." Giam d6c chuyen trach Jeong da nh*n loi cua tOi. Net m~t khi anh ta di vaGva khi di ra kh6i phong toi hoan toan khac. MQt thoi gian troi qua, toi gQingU'dico trQng trach da cho toi bih vi?c nay h6i r~ng d~o nay cong vi?c th~ nao. "Ky l~ th*t. Giam d6c chuyen trach Jeong hfjp tac rftt t6t v&i t6ng giam d6c ~.TrU'&c thi 'khong dn giam d6c phe chu~n, day toi da phe chu~n nen clf th~ ma lam', nhU'ng bay gio thi bao la phai bao cao t6ng giam d6c va chd phe chu~n. Em khong bi~t lam th~ nao ma co st;fthay d6i nhU'th~ nay. Li?u, gifra hai ngai da co di~u gi xay ra?"
!Vic)r GIAiYI D()( BA MUOI LAl'l! TUGr 169

"Ch~ng co vi~c gl d~ g~p giam d6c chuyen trach Jeong. Co Ie do giam d6c chuyen trach d~n cong ty chlla dll<JC bao lau nen chlla n~m b~t t6t cong vi~c. Theo toi bi~t thl giam d6c chuyen trach Jeong khong phai la ngllChnhll th~. Cac anh hay giup da anh fty." Sau do, giam d6c chuyen trach Jeong Mong Pil da chftm dm cong vi~c di~u h~lllh &cong ty xay dlJng Hyundai va d11'<Jc b6 nhi~m lam t6ng giam d6c cong ty s~t thep Incheon. Anh ta b~t dftu cong vi~c vC1i Qt tham vQng dfty nhi~t huy~t m va co tai kinh doanh, sau khi k~t thuc cong vi~c &Uisan tren b dllcmg len Seoul thl anh ta bi tai nc.mva da v~ th~ giC1i en kia. Bao ngu &Uisan r6i sang horn sau len Seoul ding dll<Jcnhllng slJ khat khao v~ cong vi~c da d~ anh ta di vao ban dem va bi tai nc.lll. ola luc ma nang IlJCdi~u hanh cua anh ta dang n&rQ. B Chu tich Jeong dang &My nghe tin bu6n cua con trai trll&ng nhllng khong v~ nllC1c. o Ie chu tich khong th~ nhln slJ ra di C cua con trai mlnh. Toi ph\! trach tang l~ do nhllng tlnh earn th~t la ph(fc t<;lp. B~n bay gid cling khong ai bih dll<JC cUQcthll<Jng thao cua ngay horn do gifra toi va giam d6c chuyen trach Jeong. Mll<Jn nhfrng dong chfr nay, lftn dftu tien toi noi ra di~u do.

LANSONGCHUNGCUHYUNDAIO
APGUJEONGDON'G

,

/

)

N~u cay Wn thl bong cling IC1n, yundai tr& thanh rnQt doanh H nen nghi~p co t6ng doanh thu s6 1 trong m1'C1c SlJthir thach cling khong ft. Chinh ngay 6. '1. 19'18 la ngay T6ng Th6ng Park Jeong Hee dll<Jcd~c cir gh~ T6ng Th6ng lftn 3 nhl1'ng co bai bao dllQ'C dang

(j trang nhftt, do la 'Sl,fki~n ban d~c l~ chung clf Hyundai.' Trang nhftt cua bai bao ngay horn do dfty sl,fki~n chung clf Hyundai, trang 2 va trang 3 cling dfty nhung bai in chi trich Hyundai. Nglt<Jcl~i, bai bao noi v~ sl,fd~c elf cua T6ng Th6ng chi (j ffiQt goc nh6 cua trang nhftt. Chi la mQt doanh nghi~p nhlfng da d~y tin d~c ctt cua T6ng Th6ng mQt dftt nltdc vao mQt goc bao thi th~t la mQt sl,fki~n vo l~ (?). Toan ca nlfdc da chia vao Hyundai, tam tr~ng dau thlfO'ng cua toi nhlf co gai giO' trong thanh kinh bi bao vay bdi nhung nglfC1i da nem. Sl,fki~n nay da cham ngoi vao dnh earn nhan dan v6n ghet sl,f dinh ch~t kinh t~ vdi chinh tri cua t~p doan. D6ng thC1i, ling c dlf<JC lien k~t b~ng y thac phan khang d6i vdi chinh quy~n quan sl,fdang hlfdng d~n sl,fdm quy~n lau dai. Chinh phu lung tung da d6i pho lanh l~. D~y dnh earn s~p bung n6 cua quftn chung sang t~p doan. Dung luc 'sl,f ki~n Hyundai' la nguyen li~u thich h<Jpnhftt d~y sl,fphftn nQ va tuy~t vQng cua quftn chung nhan dan vao vi~c th~ng ctt T6ng Th6ng lftn ba sang mQt hlfdng ky qu~c. CUQcdi~u tra l~p tac dlf<Jc ra. K~t qua la nhi~u cong chac, m(j l nhan vien ngan hang bi vao tu, va mQt s6 nglfC1iam bao cling bi du6i kh6i nO'i lam vi~c, mQt vai nglfC1i am ngh~ thu~t co l tham nien cling bi anh hlfdng ldn d~n danh dl,f.Phia Hyundai thi con trai tha hai cua chu tich Jeongla Jeong Mong Gu t6ng giam d6ccong ty phat tri~n do thi Han Qu6c va giam d6c thlfC1ngtrl,fc Kim Sang Jin bi vao tU. Va l~p tac l~nh giai th~ cong ty phM tri~n do thi dlf<JC ra. dlfa Vi~c gi th~ nhi ma l~i bi nem da cd cha? Cong ty xay dl,fng Hyundai da lftp dh b6 hoang (j Apgujeongdong va xay dl,fng chung clf vdi quy mo ldn tit khoang nam 19'15, luc toi la pho t6ng giam d6c. Toi da chi d~o dl,fan chung clf cua Hyundai ttr thC1iky Seobinggodong va ky
MQT TONG GL6u\:IDOC BAt\WOI LAM Tuor 171

vQng r~t 1&1vao chung cl1Hyundai (j Apgujeongdong. D~n Ilk do, da s6 d~u la chung cl1 cua dan ngheo, va nh~n thltc v~ chung cl1 cua ngl1'di dan ngheo Seoul khong thmh kh6i 'mQt lo:;ltnha (j d~ ti~p nh~n nhftng ngl1di khong co nha.' Nhl1ng chung toi da xay nhftng chung cl1'co ch~t 111<;h1g k~ cao, hO:;1ch dl1aIan gio m&. vao do va pha vfi quan ni~m c6 dinh v~ van hoa cl1tru. D~ thuc d~y d1jan nay mQt cach C\lth~, chung t6i da l~p cong ty con gQila c6ng ty phat tri~n do thi nha d~t va cong ty xay d1jng Hyundai dam nhi~m thi congo Li~uc6 th~ cung dp theo sltc mua khong? MQt S<Jiday b~t an da tr(j thanh hi~n th1jc. Chung toi da thong bao ban nhl1ng (j qufty dang ky thl ranh rang. Cling khong phai la thdi ky co thu !\Ic kho khan hay di~u ki~n tl1cach gl d~ mua nha nhl1 bay gid. VI vi~c ph::it tri~n (j Yeongdong chi m&i Ia giai dO:;1n ch~p chftng, nen chung cl1'cao tftng ben c:;1nhsong Han v&i b\li cat mit mil va mau d~t set phdi ra nhl1 th~ la nhln con quai v~t, cai nhln chung luc d61a th~. Vi~c ban nha ti~n tri~n ch~m nen khong th~ ng6i yen dl1<Jc. Vi~c tra ti~n mua nha dl1<Jc 6i thanh tra gop. R6i cling khong d ban dl1<Jc, hung toi da m(j rQng phl1dng phap tra ti~n. Dil da c lam th~ nhl1ng ngl1di tieu th1.lblnh thl1dng v~n khong nhuc nhich. Thay vao do, nhftng nhan v~t thl1<Jng tftng cua xa hQi da b~t dftu yeu cftu mua nha. Va yeu cftu each tra ti~n nha co l<Ji hO'nva ti~p c~n qua nhi~u con dl1dng khac nhau. Luc dftu, chu tich Jeong va toi nhl1 ve khong bi~t yeu cftu nay. Chung toi phan doan r~ng n~u nhftng nhan v~t n6i ti~ng cua xa hQi dQn nha d~n (j thl se r~t hi~u qua trong vi~c cho bih mQt m~u hlnh van h6a cl1'tru m&i.Va chung toi da bt:t&c them bl1&c nfta. Cling co y ki~n d~ cho cong chltc, nhung nha bao va ca nhftng ngl1'divita kinh doanh co quen bi~t dQn d~n (j, khuyen nhftng van ngh~ si, gi&i hQc thltc v6n gftn glii v&i chu tich
172 :i

Jeong.Th~t earn dn hQ. D~n day thi ch~ng co vftn d~ gi ca. Vftn d~ la sau do. B6ng nhien phong trao chung c11bung nd, chi trong yang 1~ 2 nam, vi~c tn! them ti~n d~ mua l~i chung cli' nha (j da b~t d~u d11<Jc nhi~u ng11O'iquan tam soi ndi. Luc nay, nhfrng nglfO'irnua khong nh~n d11<jCha da d~t vftn d~ 'd~c n quy~n mua nha' chung elf Hyundai (j Apgujeongdong ban khuy~:n mai cia bftt nga thay d6i thanh 'd~c l~.' Va chfLnh. phil <Iii hu6tng sl! ph~n ni? cua qu~n chung vaG
Hyunda:i.. Sal1 khi n.Qib{) chfnh phu. i.tinh phU'O'ngcham 'giili th~ cong ty

dlf<jCban

trudc thai ky bung n6 chung elf. Khong co nglfO'i vaG d, vi~c

ph<it tri~n ao thi Han Qu6c', I:hl !tic d6 Bi? tnrdng BQ xfly d1;i'ng Shin Hyeong Sik
d:a

gQi chi'! tich Jeong d~n. Nhlfng BQ trlfdng

C}. <~ '1"· J\ , D.' h' , ..)1m da p h ?m rnQtOl lam' nho.vo c.. m.h a d·J\ CleanJ\ nm. leu h' v&i dU'O'ngs'!j chll tich Jeong nIlling cia yeu du 'kern theo t6ng

r

giam d6c Lee Myung-bako'

"Ho?c

1a

du6i T6ng giam d6c Lee Myung-bak

di, ho~c la glri

d~n cong ty khac. Trong thO'i gian toi la BQ tr11dng bQ xfly d1;i'ng thl dli'ng d~ anh ta ng6i (j gh~ T6ng giam d6c. N~u khong thi Hyundai se bi thi~t h~i Wn." Nam 197"6, Hyundai
n11dc

da dfty cong ty xay d1;i'ngYoolsan trong

ra va khi trung th~u cong trinh thi cong nha d d Jubail

Arabia, luc do BQ tr11dng bQ xfly d1;i'ngShin Hyeong Sik gQi chu tich Jeong d~n va uy hi~p nh11 th~. Toi chinh la eai gai trong m~t cua bQ tr11fJngShin. Thai ky d~u ti~n VaGTrung Dong, luc do BQ tr11dng bQ xfly d1;i'ngKim Jae Gyu da gidi h~n 10 doanh nghi~p trong
n11dc

co

D()C BAlvWOILArvi TUOl173

th~ ho:;n dQng nh~n d~t hang fJ Trung Dong. Di~u d6 la d~ d~ phong tn1dc nhftng tac dVng phv kern theo khi ti~n vao Trung Dong qua mt1c. Nhl1'I1gBQ tntfJng Kim chuy~n d~n BQ tn1'fJng BQ tlnh bao trung t1'dng va dt1'aShin Hyeon Sik mQt nha chinh tri 16i l:;lccua dang dm quy~n len lam BQ trt1'fJng BQ xay dlJng va ong ta dfi ndi len thanh 30 doanh nghi~p ti~n vao Trung Dong. N~u chi c6 nang IlJCth1300 doanh nghi~p cling c6 th~ ra di va ki~m d6ng do la v~ nhl1'I1gtrong s6 cac doanh nghi~p tang len cling c6 doanh nghi~p mdi thanh l~p con non tn~, kh6 khan khi nh~n thi cong cong trinh trong nt1'dc. Nht1' cong ty xay dlJng Yooisan la trt1'Cmgh<Jptieu bi~u. Toi dfi chi trich vftn d~ nay fJ cUQchQp cac doanh nghi~p dang hQat dQng t:;lint1'dcngoai dt1'<Jc6 cht1c fJ BQxay dlJng. t "La d:;li di~n cua cong ty ti~n vao Trung Dong tt:t rftt sdm va thi cong nhi~u cong trinh, toi khong th~ khong khuyen BQ trt1'fJng. Khong phai toi phan d6i cac doanh nghi~p khac ti~n vao Trung Dong. Trong s6 nhf:rng cong ty nh~n quy~n ti~n vao mdi thl cling c6 cong ty chi c6 ten tu6i cht1 khong c6 kha nang thi congo D~ nhf:rng cong ty nay ra di thl sau nay lam sao c6 th~ ganh vac dt1'<JclJ thi~t h:;li v~ kinh t~ va SlJh6 th~n cua dftt s n t1'dc ?" BQ trt1'fJngShin tra Wi vdi ve tt1c gi~n. "Trung Dong bay giO' la thO'i cd t6t nhftt. L<Ji dvng thO'i cd nay d~ gt:ricae doanh nghi~p di va ki~m ngo:;li h6i v~ la pht1'<1ng cham cua chinh phu. T6ng giam d6c Lee dt:tng c6 tlJ y phat bi~u bt:ta bfii." Toi nhftn m:;lnh mQt l~n nf:ra dng khong c6 y d6 ngan ch~n slJ ti~n vao d~u tt1' cua cac doanh nghi~p khac. Toi cling n6i nht1' v~y vdi cvc trt1'fJngd6i ngo:;li di ra tt:t cUQchQp va n6i them rang.

,

"Hay ghi l:;tinhftng di~u ma toi vlfa phan d6i. Sau nay nhi~u cong ty se d~ l:;tin~p nhan tren tran cho kinh t~ va khi vi~c xay dljng d nli'dc ngoai gay dau dftu thi hay nhd nhftng ldi toi noi bay giO'." Slj 10 Hlng cua toi da bi~n thanh hi~n thljC ngay. Cong ty dtj'ng Hyundai dang thuc d~y d:lu thftu thi cong nha (j cua Jubail thi cong ty xay dljng Yoolsan chi vdi'tay khong' thanh d6i thu qnh tranh cua Hyundai. Me)t phli'dng phap xay ldn trd d~t

hang theo phli'dng thuc tn;m g6i, k~t qua d:lu thftu la Hyundai d vi tri thu nh:lt, Yoolsan thu hai. Nhli'ng Be)xay dljng cua chung ta da dinh ap d~t trifng ph:;tt vi nghi ngd Hyundai trung thftu gia qua th:lp. Toi phai b~n re)n d~ chung minh cho vi~c chung toi khong phai lam li~u. N~u xtt ly gia ca th:lp do thi h~n nhien cong trinh thi cong se v~ tay Yoolsan. Be)trli'dng Shin ma toi g~p luc do hinh nhli' co cam tinh vdi cong ty Yoolsan. Tinh cd th:ly cac gi:ly td ma cong ty Yoolsan ne)p cho Be) xay dljng, toi khong kh6i khi~p dam. Di~u ng:;tcnhien nfta la nhftng cong trinh ldn ma cong ty xay dljng Hyundai da thi cong nhlf nha may di~n nguyen ttt Gori, d~p song Soyang d~u dli'<;jc hi la do cong ty xay dljng Yoolsan thi congoToi da lam g cho ra Ie vdi Be)trli'dng Shin v~ 'Slj th~t khong th~ co dli'<;jc.' "Vi~c da nhli' th~ n~u bay gid d~t thanh v:ln d~ thi lOan be) cong ty Han Qu6c se bi an m~ng. Difng lam l&nchuy~n nfta." Trong khi Be)xay dljng keo dai thdi gian, Saudi Arabia da gQi nhftng ky sli'IBRD va giao ph6 th~m tra gi:ly td vdi ly do thi~u kinh nghi~m. Nhftng ky sli'IBRD phat hi~n me)tslj th~t l:;tlung la thanh dch thi cong cua Hyundai va Yoolsan tli'dng tlj nhau, co nhi~u cong trinh ch6ng len nhau. IBRD da cling lam vi~c nhi~u dlj an vdi Hyundai d Dong Nam A nen bi~t Hyundai r6 hdn ai khac. K~t C\lCnhftng gi:ly td Yoolsan dli'a ra dli'<;jc inh m
i\'1(JTTONG GIAMDOC BAMUOI LAM Tu61 175

chttng la gia nen Yoolsan da mftt Ht cach thi congo Cong vi~c bi nhl1 th~ nen BQ trl1dng Shin dfiy d6n dng Hyundai da bia d~t slj' th~t nay v&i Saudi Arabia. Tit d6 BQ trl1dng Shin b~t d§u khong vita long v~ toi. Khi toi nghe BQ tntdng Shin bao du6i toi ra kh6i gh~ T 6ng giarn d6c, thi chu tich Jeong vita chuy~n ldi cho toi vita ntdi. Slj'uy hi~p d6 ch~ng phat huy hi~u Ilj'C gi. Sang horn d6 v&ivi~c giai th~ cong ty phat tri~n do thi Han Qu6c, chu tich Jeong va toi da di vao van phong BQ trl1dng, BQ tntdng v&i gl1dng m~t s~c ben. Sau khi li~t ke chi tih hanh vi ph:;lmphap cua cong ty phat tri~n do thi Han Qu6c ngai da dl1a ra k~t lu~n. "T~p doan Hyundai hay tlj' giai th~ cong ty nay di. Va 5 gid chi~u nay hQp bao d~ ph at bi~u v~ di~u d6." Va BQ trl1dng gQi cvc trl1dng phv trach vao dl1a cho chu tich Jeong van ban hQp bao da chufin bi san. Chu tich Jeong nh~n ban hQpbao va h6i. "Day la phl1dng cham cua BQ tntdng hay cua T6ng Th6ng :;l? "La chi thi cua T6ng Th6ng. Khong dl1<;jc ph:;tmsai l§m." Chung toi dinh dttng d~y thi BQ trl1dng nhl1 dang suy nghi gi, nhin toi va h6i. "Nay, T6ng giam d6c Lee nghi nhl1 th~ nao v~ vftn d~ nay?" Ngai gQi toi d~n, thong bao giai th~ cong ty, toi da dQc dl1<;fC suy nghi cua BQ tn1'dngva trong long th~t bftt binh. "BQ tntdng da dinh phl1dng cham va chu tich Jeong da chftp nh~n r6i thi h6i Y ki~n cua toi dau c6 ich gi :;l.Hdn nfta, toi cling ch~ng phai la ngl1di d:;lidi~n cua cong ty phat tri~n do thi Han Qu6c." "Vi th~ toi m&ih6i y ki~n cua anh. Dli anh n6i gi thi cling dau c6 khac di dl1<;jC."
BQ
176

trl1dng nhl1 d~c th~ng va n6i v&igiQng di~u coi thl1dng.
J.
"J "

T

'I ,

"N~u h6i t6i thi t6i xin n6i y ki~n cua minh. T6i phan d6i vi~c giai th~ c6ng ty. C6ng ty la th~ ch~ phap nhan. Th~ ch~ phap nhan kh6ng c6 gi sai trai. N~u c6 sai trai thi phai xtt ph~t ngl1Chlam sai. N~u x6a b6 c6ng ty m6i khi c6 gi sai trai thi c6 m~y c6ng ty con s6ng s6t tren manh d~t nay? Ngai hay xem nhftng doanh nghi~p cua nhftng nl1dc tien ti~n c6 lich stt 100 nam, 200 nam kia. Dl1di ch~ dQ chu nghia tl1 ban n~u chinh phu lam nhl1 th~ thi c6 doanh nghi~p nao c6 dl1<Jclich stt 10 nam ?" Trl1dc khi t6i dill loi thi BQ tnt(jng Shin da la 16i. "Rtf, t6ng giam d6c tre tu6i nay, th~t la ngl10i tham nh6 m~t 1&1nhi!" "T6i da kh6ng mu6n n6i nhl1ng ngai BQ trl1(jng h6i y ki~n nen t6i tra loi ~. D6 la vi~c ma BQ trl1(jng va chu tich da quy~t dinh thi tham nh6 hay m~t Wn ch~ng dl1<Jc ~?" gi BQ trl1dng Shin vQi d(mg d~y "5 gio vao BQ xay d1Jng va hay hQp bao." Khi len xe (j BQ xay d1Jng, t6i da n6i vdi chu tich Jeong. "La chi thi cua T6ng Th6ng nhl1ng theo em nghi c6 di gi d6 ky l~. N 6 kh6ng dung logic. Chung ta hay d~n van phong ph\! ta thanh tra ki~m to an cua T6ng Th6ng." "N~u la phl1ch1g cham cua T6ng Th6ng thi di cling chifng d6 th6i. T 6ng giam d6c Lee bi~t ngl10i d6 kh6ng?" Ph\! ta thanh tra ki~m toan la Kim Yeong Jun da gift chltc vi~n trl1dng vi~n thanh tra. "La m6i quan h~ c6 th~ n6i chuy~n mQt cach chinh thltc ~." "C6 thua 16 cling nguyen v~n, chung ta hay thtt di di." Chung t6i gQi di~n (j phong ti~p khach cua Cheongwadae va dl1<Jcn6i chuy~n rieng. T6i d1 chuy~n y loi nhl1 da n6i vdi BQ trl1dng BQ xay d1Jng h6i nay.• "Theo ca nhan t6i nghi, dil sao di nfta s1J giai quy~t lfin nay

khong dung veri logic kinh t~ cua chu nghia tl1 ban. Khong th~ d:lu hang dl1<1C. Mong ngai chuy~n ldi cho T6ng Th6ng :;1." Anh Kim Yeong Jun luc d:lu n6i la vi~c da k~t thuc, d:ln d:ln nghe toi n6i thl g~t gu. "Toi hi~u logic cua t6ng giam d6c Lee. Nhl1ng chfnh t6i cling khong th~ n6i gl bay gid ca, tnt&c m~t hay v~ di. N~u co gi thay d6i, toi se lien l:;1c." Tr6 v€ cong ty, dang chuftn bi h9P bao thi van phong ph\! ta thanh tra ki~m toan gQi di~n d~n. "Toi thl1a ldi v&i T6ng Th6ng va ngai da thay d6i phl1'dng cham la khong c:ln giai th~ doanh nghi~p. Se co thong bao ngay cho BQ xay dt;fng, logic cua t6ng giam d6c Lee dl1qc ch§p thu~n." Ch~ng co thi gid ranh d~ vui mi:rng. Ngay l~p tifC, co di~n cua BQ tr116ng bQ xay dt;fng, l:ln nay ngai bao toi di m.:)t minh. Gltdng m~t cua BQ tnt6ng thl ch~ng cftn phai n6i. Ngai b6n ch6n, h6i phai trai va toi eta tra ldi "Anh lam th~ thl kh6 khan d§y." BQ trl1&ng Shin da n6i nhlf th~. NhU'ng stJ th~ eta di d~n h6i k~t th uc. Sau khi kh thuc vi~c suyt mla la 'tha:m nho m~t kin' khong dl1<1c bao lau thi t6ng giam d6c Jeong lViong Gu dlrqc xac' nh~n la vo tQi va dl1qc tha ra. Khong co ngLfdi dang
k:9"

slJ

th~t.

mua nha thl
l?l 191

ban theo di€u ki~n tra ch~m cling la c6 t9i hay sao. N ~u

thi la cai tQi bung n6 chung clf xay ra sau d6. S\!, ap buc cling khong phai it gi. Nhl1ng st;f ki~n nay !chong lien quaD. d~n 8\1 vo tQi cua T6ng giam d6c Jeong cling eta et~1:;11 thVcing long v~t cho cong ty phat tri~n do thi Ha~ Qu6c .

'Quan

h~' giffa toi va T6ng Th6ng

Park dl1<;jckhuy~ch

dC;li

hdn slJ th?t. Vi~c thang ti~n cua toi hie do qua bftt thl1cmg d~n n6i xa hQi kho chftp nh?n, d6i chi~u vdi 'hoan canh' cua toi thi ch~ng co gi ty l~ thu?n ca. Vi V?y ngl1di ta rnu6n dfty ly do do cho T6ng Th6ng. Du toi co khoae lac chuy~n dl1<;jc T6ng Th6ng giup d(j thi ch~ng ai dam di xae nh?n di~u do ca. Cai hinh ::mh toi gi6ng T6ng Th6ng cling dong vai tro trong vi~c dt:ta tin d6n v~ toi va ngai. ThlJc t~, nhffng narn 20 tu6i, bi~t danh cua toi la 'anh Park nha.' M6i khi bC;lnbe gQi nhl1 th~ thi toi nghi "toi ldn hdn sao gQi toi la anh Park nha chtt'?" / va chi cl1di. An tl1<;jngcua toi nhl1 th~ r6i lC;lihem di~rn gi6ng t nhau la lam vi~c qua nhi~u nen co nhi~u tin d6n sau ll1ng toi la dl1<;jc 6ng Th6ng Park giup d(j. T Ngl1di dtrng dftu dftt nl1dc da d~ toi vao tu va ch~n dtt'ng con dl1dng ti~n than vao xa hQi cua toi. Toi bi hi~u lftrn la ngl1di dtt'ng dftu dftt nl1dc do giup d(j nen toi thanh cong nhanh, va lftn cu6i cung toi g~p T6ng Th6ng Park khoang ngay 20 thang 10 ngay trl1dc khi ong fty tit gia c6i ddi ngay 26 thang 10. Sang horn do, Cheongwadae gQi di~n d~n. Thdi gian vi~ng da t?P hqp nhffng tham la 4 gid chi~u, nhl1ng tit 10 gidsang

ngl1di khach se d~n tharn tC;li rung tam bi~u di~n ngh~ thu?t t Sejeong. Khoang 20 ngl1di, toi thfty co ca t6ng giam d6c bao chi, va ngl1di lanh dC;lO phong trao lang rndi. Nha kinh doanh chi co rninh toi. Nhffng 'dC;libi~u cua nhan dan' bao g6rn cae gidi se co cUQcd6i thoC;livdi T6ng Th6ng. Ngl1di gidi thi~u cUQchQp rn~t ngay horn do la trl1<mg phl,1 ta hQ t6ng T6ng Th6ng. Nhffng ngl1di tit Cheongwadae di ra thi chi co vai ngl1di dl1<;jc cho phong bi. Trong do la nQi dung se

g6p Y cho T6ng Th6ng. Toi cling c6 phong bi nhl1'ng trong d6 13. Qi dung 'toi v$i nt cach la ngl1'Ch inh d:;locUQcbi~u tinh 3.6 n h trong qua khu, nghi xern thi tinh hinh sinh vien bi~u tinh horn nay hQ th~t la sai lftrn. Tinh hinh nay la rnQt nh~n thuc n;f t:;li d6i v$i tinh hinh hQc sinh sinh vien, rnQthi~n tl1'cJl1g nhftt thCh xay ra khi hQ chl1'asuy nghi chin ch~n. Nhlfng ngai khong dn
1o 1/ ang

. Nhftng t6ng giarn d6c cua bao chi, ngl1'dilanh d:;tophong trao

"

lang rn<1i ling nh~n bai t~p va kh6 nhQc d~ hQc thuQc n6. Lo c l~ng cua toi cao ngftt. N6i nhftng di~u nhl1'da ghi san, nhl1'ng trong long toi ch~ng nghi th€ nen ll1'dngtam ch~ng cho phep. Nhl1'ng n€u tit ch6i thi cong ty se bi thi~t h:;til<1n.Th~t la ti€n thoai ll1'&1g nan. Trong khi nhftng nglfChd6 dang an cdm thi toi gQi b~ng di~n tho:;ticong cQng cho anh b:;tnla thftrn phan hQc l(jp tren. CUQc di~n tho:;tixin ldi khuyen. "N€u c6 th~ khong phM ngon la thl1'cJl1gach. Nhl1'ng n€u xuc s ph:;trnhQ thi cong ty em hay em se bi tra dlia 1&1.HQ bay gid la nhftng ngl1'Chh~ng rninh m~n dau." c Ch~ng giup da dl1'<Jci. Qua gid an trl1'a,nhftng ngl1'dise ph at g bi~u da hQCthuQc nhftng gi hQ se n6i. Thu t1;f ngl1'diphat bi~u cling dl1'<Jchi dinh. Hai t6ng giam d6c bao chi n6i trl1'&c,sau c d6 la ngl1'dilanh d:;tophong trao lang rn&i,va d€n tOi. Sau khi da chuftn bi nhl1'th€ chung toi di vao Cheongwadae. T6ng Th6ng th~t gfty go, gl1'dngm~t dfty u sftu. Chung toi da g~p T6ng Th6ng (J phong ti€p khach. Sau ll1'ngT6ng Th6ng la trl1'(Jngph\! ta hQ t6ng Cha Ji Cheol nhay m~t ra hi~u chi thi chung toi phat bi~u theo thu t1;f. Hai t6ng giarn d6c bao chi n6i nhftng ldi d~ nghe nhl1' kich ban da vi€t san.
M6 hoi toi chay nh~ nh:;ti.Toi kien quy€t se khong phM bi~u

theo nhU' kich ban da vih. T6i da t\l' htfa m~y lftn la kh6ng hen h~. T6i 10 l~ng d~n kh6 ca mi~ng 't6i co th~ noi nhf1'ng gi giup ngai ma kh6ng anh hU'dng d~n c6ng ty kh6ng nhi?' TrU'dng phv ta hQ t6ng Cha Ji Cheol th~y cao l&n hdn dtfng sau T6ng Th6ng. f)~n hlgt ngU'di lanh d~o phong trao lang m&i. La rnQt ngU'di l&n tu6i qua cang th~ng nen 6ng ta noi nhU' rnQt hQc sinh ti~u hQc l&p 1 hQc thuQc bai va phat bi~u nQi dung do. "D~i di~n cho nhf1'ng ngU'di lanh d~o phong trao lang rn&i tren toan qu6c, t6i xin noi d6i ldi. Chung t6i ung hQ ldi cua ngai ... " Va r6i ch~ng noi dU'<Jc nao. MQt phut, r6i ba phut tr6i qua, ldi 6ng ~y ch~ng noi them dU'<Jc 6ng ta hoan toan bi dong bang gi. trong tinh tr~ng kh6ng th~ tuy cd tfng bi~n. GU'dng rn~t cua 6ng Cha Ji Cheol da bi~n s~c. Cu6i cung T6ng Th6ng noi. "HQc thuQc va da quen r6i nhi." Trong kh6ng khi lung tung do chung t6i ding chi nd nv cU'di ngU'<Jngnghiu. "Th6i dU'<Jc r6i." T6ng Th6ng noi se kh6ng nghe nhf1'ng ldi khuyen nf1'a. Hinh dang phia sau cua T6ng Th6ng khi di ra khoi phong ti~p khach th~y sao rna nho be. T6i nhU' giarn thQ 10 narn. T6i kh6ng th~ kh6ng carn 00 ngU'di lanh d~o phong trao lang rn&i. Va rn~y ngay sau thi s\l' ki~n 26.10 n6 ra. T6i da nghi dng vai tro phV ta quan trQng nhU' th~ nao khi nghi v~ 'cuQc d6i tho~i v&i nhan dan'v&i nQi dung co y nghia chinh dang hoo la chi hinh thtfc. N~u nhf1'ng phv ta do bao v~ T6ng Th6ng rnQt each dung d~n thi se kh6ng dftn d~n s\l' ki~n 26.10.

J\:H)T TONG GLZ1\l DOC BA NiVal LAM TUGI 181

KE lViANH
e

?

KlfONG BAO GIO 'VONG va
Nhin "ao gt.tdng
16i

1h51 co ch51 tong mau do d9ng lrong khoe mal.

No (Hnh"ao chiec khan la1. Do ta mau lrong mal. lOi lttdng no chi 10n l~i lrong "an h9c chit lh51 no lh~l S\t lhi da1 ta t~n d~u lien.

Nam 19'1'1, hie toi 35 tu6i, sau khi trd thanh t6ng giam d6c cong ty xay dtJIlg Hyundai, tlnh hlnh chinh tri d~n vdi toi nhl1' mQt tr~n cu6ng phong. Hai nam sau, stJ ki~n 26 thang 10 xay ra. Ti~p theo nam 1988, toi dii thoat ra kh6i tfmg hftm tam t6i cua th~ ltJc quan dQi mdi, di qua ch~ dQ D~ ngii, D~ l\lc cQng hoa, vdi tl1'each la d:;1i i~n cua mQt cong ty, clt nhl1'th~ toi bi d phdi bay ra trl1'dctr~n cu6ng phong cua quy~n ItJc. Sau slJ ki~n 26 thang 10, 'mila xuan cua Seoul' da d~n. Nhl1'ng la mila xu an ch~ng gi6ng mila xuan chut nao. Sang 11 gi(j 30 phut vao mQt ngay cua mila xuan ky di fty.Hai ngl1'didan ong 1:;1 m~t b6ng xQcvao van phong cua t6i t:;1ioa nha Gwanghwamun. t "Hay di di" HQ ch~ng h~ giai thich gl clt bao di. "Di thl bi~t. Chung t6i mu6n ra kh6i van phong noi chuy~n." T6i theo hQ xu6ng tftng 1. Hai ngl1'(jin~m hai eanh tay toi va keo di. T oi bao lftyxe thl hQ d~n l:;1i. "Ch~ng cftn xe cua anh. Chung t6i da co xe." La mQt chi~c xe mau den. HQ d~ t6i ng6i gifta d phia sau xe. Toi h6i di~m d~n nhl1'nghQch~ng tra l(ji. Toi h6i d6n. "Trl1'dcm~t hay di d~n sd canh sat Jongno." VIta d~n sd canh sat Jongno hQ b~t dftu d6i xtt t6i mQt cach cQc dn. Ch~ng co l(ji giai thich nao, hQ vQi b6 t6i vao phong rieng. Toi ch~ng bi~t chuy~n gl xay ra, chi bi~t mlnh bi d6i xtt nhl1'tQiph:;1m.T6i ch~ng lien l:;1c dl1'<Jc cong ty. vdi HQ giam toi 2, 3 ti~ng d6ng h6 va cho t6i mQt to canh bun. Hftu nhl1'chi lot b\lng, mQt vien canh sat d sd canh sat Jongno bi m~t cho t6i bi~t. Anh se bi di~u di ndi khac d~ h6i cung nen hay lien l:;1c nhanh d~n c6ng ty bao cftt giftu tftt ca cac tl1'li~u di.
KE MANH KHONG BAO GIG VOl'[G VO 185

Trong hie anh ta trong chitng toi len ra ctra va gQi di~n tho~i d~n cong ty. "Toi ch~ng bi~t c<1 quan nao chi bih bi dtfa d~n day di~u tra" D~n hie d6 toi nght chi mQt ch6c la xong ngay. T oi ch~ng c6 tQi gi, khong Ie hQ se lam gi toi. MQt luc sau, toi dtf<Jcchd di tren chi~c xe mau den di v~ htfdng Namsan va dtf<Jcchuy~n sang mQt chi~c xe d<Jisan ben dtfdng. Nhftng ngtfdi dftn toi d~n day giao toi cho nhftng ngtfdi mdi nhtf dang ky vdi nhau v~ thu wc chuy~n giao ngtfdi. Toi ch<Jtnght hQ lam hi~u qua mfty. khac dang va chuy~n cac gifty td vi~c ch~ng

Toi bi dtfa d~n dng hftm cua BQ tinh bao trung tf<1ngd Namsan. D~n d6, toi mdi bi~t ly do minh bi dftn di. C6 thong tin chu tich t~p doan cong ty Hyundai Jeong Ju Yeong da dtfa cho 3 ong Kim quy den chlnh tri nen d~n d~ trinh bay s\1'th~t. Toi linh tfnh hQ mu6n b~t 3 Kim. D6 chfnh la th\1'C cua 'mua t~ xuan cua Seoul.' "Toi chtfa titng g~p 3 Kim. Nhtfng t~i saDl~i di~u tra toi theo ki~u th~ nay?" "Theo di~u tra cua chung toi thi hinh nhtf anh khong gay quy den chfnh tri thi phai. Nhtfng c6 thong tin chu tich Jeong dang gay quy den chfnh trio Ma ch~ng th~ gQi ong gia d~n d~ di~u tra, chi c6 anh mdi bi~t chfnh xac ong chu tich Jeong da cho ai bao nhieu. Anh hay khai di~u d6 ra. Vi~c anh d~n day ch~ng c6 ai bi~t ca. Va clmg phai nhd mQt s\1'th~t la anh khong th~ ra kh6i day trtfdc khi n6i di~u d6." "Toi chtfa bao gid nghe ong chu tich Jeong gay quy den chfnh tri cho 3 Kim ca. Ong fty ch~ng phai la ngtfdi lam chuy~n d6. Hinh nhtf cac ong da thu th~p sai thong tin r6i." T oi da binh tinh tra ldi. " May c6 bi~t day la dau khong ma an n6i ki~u d6. May c6 bih
186

Ia khong th~ ra kh6i t~ng h~m nay tn1'<1c tra lCfikhong?" khi Toi cling clfng d~u phu nh~n. HQ ng~p ngl1'ng ch6c lat. "Dl1'Q'crbi. V~y thi th6a hi~p di. Anh khong thfty cling nhl1' khong nghe vi~c ong chu tich Jeong dl1'aquy den chinh tri cho nhftng ngl1'Cfikia. Chung toi se tin di~u do. Thay VaG do ong chu tich Jeong co kha nang gay quy den chinh tri cho nhftng ngl1'di kia. Chi dn anh chftp nh~n di~u do. Th1;fCt~ khong phai la co th~. Qua khlf cling da nhl1' th~ rbi, nen bay giCfdlfa con nit cling bi~t la co th~ nhl1' tht N~u khong nhl1' v~y thi 3 Kim lam gi co ti~n ma ch<;lynhay th~. Cho nen chi dn anh cong nh~n di~u do. N~u di~u do ma cling khong th~ lam dl1'Q'c chung thi toi chi con cach sa d\lng phl1'dng phap khac thOi." Nhan vien di~u tra am chi s1;fra tftn. Do la mQt slJ uy hi~p. MQt t cUQcdi~u tra ky l<;l i~u chftp nh~n di~u co th~ chtt khong phai b la S1;fh~t. Di~u co th~ do cling co th~ xay ra v&i bftt ky ai tren t th~ gian nay. Troi bUQc mQt chu tich t~p doan b~ng mQt slJ co th~ kia, hdn nfta l<;lia vi~c bilt 3 nha chinh tri dang ca ng<Ji'mua l XU cua Seoul.' K~ ho:;tch cua th~ llJCquan dQi m&i th~t dang sQ'. an Nhl1'ng toi chi tra ldi mQt di~u duy nhftt. "Toi cling chftng bi~t quy den chinh tri la cai gL Ong chu tich Jeong la nhl1' th~ nao d6i v<1iT6ng Th6ng Park Jeong Hee thi toi khong bih nhl1'ng tuy~t d6i khong co chuy~n l~p quy den chinh tri cho 3 Kim~ Hdn nfta, khong co vi~c cac cong ty cua t~p doan Hyundai cho quy den chinh tri." HQ chftng chftp nh~n slJ tra lCficua toi. Nhl1'ng toi da tru tfnh, 1fj bi keo len t~n t~ng h~m Namsan rbi thi phai bit kin mQi chuy~n trong kha nang cua minh. Toi nghi n~u minh noi "Chi la T6ng giam d6c thi bi~t cai gL Chu tich Jeong hay (j cac cong ty con co gay quy den chinh tri khong thi toi khong bi~t. Nhl1'ng toi khong trlJc ti~p bi~t di~u do" nhl1' th~ thi toi co th~ k~t thuc mQi vi~c t:;tido. Nhl1'ng n~u xa ly cong vi~c nhl1' th~ thi nhfi'ng ngl1'Cfi khac

cua c6ng ty Hyundai se bi 16id~n d~ di~u tra, trong qua trinh do thi mQivi~c co th~ bi sai slJth?t di nhi~u. Thdi gian dmg keo dai thi ng6n ttt cua hQ cling cQccan hem. "Th~ng chh ti~t nay, may cang tf(~nen ng6 ngao hem. 0 vi tri cua may thi chi dn noi bi~t cai gi may bi~t va co th~ vCticai may kh6ng bi~t la dttlJCr6i, phu nh?n hoan toan ha? May tttemg bQn tau la con bii.nhin ha? Cho may n~mmii.i mQt tfmCti dttlJc." "0 vi tri t6i co th~ bih chuy~n do. Nhttng t6i bi~t chu tich Jeong hay cac c6ng ty con kh6ng bao gio lam chuy~n do ca." CUQchoi cung b~t dftu khoang ttt 3 gid chi~u d~n nlta dem . n:htlng ch~ng dtta d~n k~t lu?n gi. Nhan vien di~u tra ra ngoai mQt lat r6i trb vao, nhttng thai dQ cua anh ta hoan lOan thay d6i. Gtt<1ngm~t dff tlJn va loi noi dfty uy hi~p bi~n mftt, tren gttemg m~t chi con n\l cttoi ttt<1i . . "Nay, T6ng giam d6c Lee, slJ th?t thi 6ng chu tich Jeong- 6ng gia ftyco gi sai cling kh6ng chiu thua dau.Nhttng anh thi khac, anh co bi vi~c gi b day cling dttng d~ cho ai bi~t ca. Anh nghi xem, c(f thlt phui b\li tren ngttOi xem co ai kh6ng co b\li kh6ng nao? Vao day n~u kh6ng hlJp tac thi sai lftm dfty.Chung t6i dau phai lam t6n h~i danh dlJ v6'i ngttdi kh6ng co tQi nhtt chu tich Jeong. Chung t6i chi mu6n bi~t dttOng day quy den cua nhffng .nha chinh tri th6i ma. Chung t6i co bi~u anh bia d~t hay bQi tin aidau. Chi dn anh noi Ia di~u do co th~ xay ra. Sao l~i c(tng dftu d~ rtt6'ckh6 vao than." Kh6ng uy hi~p dttlJc, hQ b~t dftu slt d\lng 16i tac chi~n hoa giai. T6i ch~ng nhttlJng bQ. "T6i tra loi l~i. Ch~ng co chuy~n t?P doan Hyundai l?p quy den chinh tri cho 3 Kim, va chuy~n do ch~ng bao gio co th~ xay ra." "Aha, th?t la ngttdi dc r6i." CUQcdi~u tra ti~p di~n d~n nlta demo Nhan vien di~u tra di ra ngoai mQt luc sau m6'i trb vao va bao t6i th~t ca v~t, slta quftn ao

l~i ngay ng~n. Chung t6i ra ngoai. HQ chd t6i tren chi~c xe con di trong dem t6i d~n khach s~n Pacific thi d~ t6i xu6ng. T 6i vao mQt phong ti~p khach rftt rQng. MQt ngtfdi hinh nhtf co dia vi kha cao dang chd t6i. "T6i qua anh vit va nhi~u nhi. Kh6ng bi~t cftp dtfdi co v6 l~ v6'i anh kh6ng nfta." MQt giQng noi v6 cam vdi gtfO'ngm~t l~nh lung. T6i linh earn day 13btfdc ngo~t cu6i cung. "Nhftng 6ng chu doanh nghi~p khac khi vao phong nay hQ'p tac rftt t6t va ra v~ tt! nhien. T6i mong rang T6ng giam d6c Lee ding se hQ'ptac t6t va ra v~ binh an. Nhtfng n~u kh6ng hQ'ptac thi vi~c dc r6i se nay sinh. Vi~c chu tich Jeong cua t*p doan Hyundai l*p quy den chinh tri cho nhftng nha chinh tri la mQt bi m*t ma ai cling bi~t. Nhftng 6ng chu doanh nghi~p khac da bQc b~ch ca r6i. Chi mu6n xac dinh thu t\lc nen chung r6i nhd d~n anh. Bay gid anh hay noi di" "Kh6ng th~ co chuy~n do. T*p doan l*p quy den chinh tri la vi~c ma ch~ng bao gid ttfdng ttf<;ffig6i, ca nhan chu tich Jeong n n~u la dang dm quy~n thi kh6ng bi~t th~ nao chtt l*p quy den chinh tri cho dang d6i l*p thi kh6ng h~ co." "Lam saDanh bi~t di~u do?"

"0 vi tri t6i thi chitng do cling co th~ bi~t dtf<Jc~."
"Nay, nay vi~c anh kh6ng bi~t thi anh noi kh6ng bi~t la dtf<Jc, saDl~i co th~ phu nh*n ea cUQcdi~u tra cua chung t6i?" "T6i kh6ng bi~t vi~c cua eac anh la gi nhtfng t6i chi noi len s\j' th*t." "Thang nay, ch~ng dtf<Jc ca." gi Du la ngtfdi co dia vi cao cling ch~ng bi~t lam cach gi khac, y dinh tit bo hi~n r6 tren gtfO'ngm~t 6ng ta. "N~u anh mu6n th~ thi ch~ng con each nao khac,n~u anh da noi hh nhf:tng gi mu6n noi thi in diu tay vao day."
kE. MANH KHONG HAO

CIa \!r)NG

VO 189

D6la ban di€u tra ghi nhttldi toi n6i. Toi ~n ng6n tay cai vao mlJc d6ng d~u va ~n vao gi~y. Hlnh nhtt cUQCdi€u tra kh thuc, ong ta n6i v&i toi mQt cach nhft nh~n. "Cam dn anh." HQ l~y xe chd toi di va d~ toi xu5ng ben dttdng c~nh cong ty. B6ng nhien cong ty bi xao trQn. Dr nhien la v~y VI ca ngay ch~ng bi~t tong tich cua T6ng giam d5c. Nhttng toi ch~ng ti~t lQ cho mQt ai bih cai ngay horn d6. Khong phai vlldi hUa v&i N amsan. Ch~c ch~n r~ng n~u cho mQi ngttdi bih slJ th~t nay chi lam t6n h~i d~n khong khf trong cong ty chu ch~ng co l<;1i lQc gl. Toichi bao cao sd qua cho chu tich Jeong. "Hlnh nhtt c6 slJhi~u l~m v€ v~n d€ quy den chfnh tri ~. Cd quan gQi d~n di€u tra nhttng em n6i chu tich va cac cong ty con ch~ng ai lam chuy~n do ea rbi trd v€ ~." Chu tich Jeong cling ch~ng h6i them gl nfra. M5i quan h~ gifra th~ llJC quan dQi mdi v&i Hyundai cua thdi ky d~u ch~ dQ cQng hoa 5 th~t t~. Vtt<Jtqua nhfrng di€u lam quen ddn gian d6 la slJ cong kich g~n vdi tac chi~n dlJa VaGkich ban di t6 k~ ho~ch. D~n gifra ky ch~ dQ cQng hoa 5 thl m5i quan h~ trang m~t dtt<;1C thih l~p. Rbi d~n cu6i ky thl quan h~ l~i x~u di va gay nen earn giac mau thu~n d6i vdi slJ khat khao v€ quy€n llJCva slJ va mQng chfnh tri d6i v&ichu tich Jeong Ju Yeong.

Nguy cd trQng d~i c6 th~ lam lung lay v~n m~nh cua t~p do an Hyundai la 'di€u chinh d~u ttt cong nghi~p n~ng va h6a hQc' dang d~n g~n bdi chfnh sach kinh t~ cua th~ h;1'C quan dQi m&i. La thdi ky 'uy ban chfnh sach kh~n dp bao v~ qu6c gia' cua quy€n llJCtuy~t d6i.
190 ':

Luc nay cac hQc gia kinh t~ hQc d nU'dc ngoai v~ cung mQt s6 hQc gia trong nU'dc tham gia vao vi~c thi~t l~p chinh s:kh kinh t~ cua th~ h!c quan dQi mdi, quy dinh vi~c dftu tU' trung l~p cong nghi~p n~ng va hoa hQc la ehttdng ng~i v~t ldn cua kinh t~ Han Qu6c va qua quy~t chu trU'dng thay d6i chinh sach. Chu trU'dng nhU' th~ nay lam cho nhffng ngU'di lanh d~o th~ h!c quan dQi mdi v6n co tham vQng phai thay d6i khong khi qu6c gia, xay d1;fngl~i n~n kinh t~ da vQi U'ng y ngay. D~o nay ch~ng eo ai phe phan dftu tU'trung l~p nhi~u cong ty san xuftt 0 to hay lang phi h!e IU'<Jng qu6c gia. Kinh t~ la chuy~n s6ng con tren nguyen tae qnh tranh, c~nh tranh la phai d~t cd
sd tren lu~t eong bang. Tuy theo nguyen tae qnh

tranh va lu~t

eong bang dU'<Jc bao dam bao nhieu thi se phan bi~t dU'<Jc nU'de phar tri~n va nU'dc kern phat tri~n. NhU'ng chi mdi 10 nam trU'de, mQt s6 hQc gia va quan chtfc kinh t~ da ng\lY bi~n rang kinh t~ qu6c gia phat tri~n la phai k~t h<Jp thanh mQt nha may san xuftt oto, mQt nha may thi~t bi phar di~n. Chinh sach di~u chinh dftu tU' cong nghi~p n~ng va hoa hQc th~t s1;fphtfc t~p nhU'ng trong do di~m c6t y~u la k~t h<Jp nha may xe oto va thih bi phat di~n nhU' th~ nao, d dau. C\l th~ la h<Jpnhftt xe oto Hyundai, Daewoo va Aseah thanh mQt, thi~t bi phat di~n la nha may dong tau Okpo cua Daewoo, cong nghi~p n~ng cua Hyundai, va cong ty thi~t bi di~n Yanghaeng Hyundai d Changwon (nay la cong nghi~p n~ng Han Qu6c) thanh mQt. Sau nhffng nam 191'0 t~p doan Hyundai da danh tam huy~t v~ phia cong nghi~p n~ng nen khong th~ tit bo cai nao, ca xe oto va thi~t bi phat di~n. Th~t la ti~n thoai IU'&1gnan. S1;f hi~t tam n va hy vQng cua Hyundai vao cong nghi~p oto th~t s1;frftt ldn. Oto Hyundai d thdi di~m sap ti~n ra th~ gidi. Khong co s1;fh<Jp nhftt bai bo.
KE JVt;d\!H

KHln\jG

BAU

GIO VaNG VO

191

Thi~t bi phat di~n cting th~. Hyundai co nang hJc san xuftt d~n ca thi~t bi cua nha may di~n nguyen t11.N~u ttr bo linh vl!c nay thi se bo 1{1 tntcmg nha may phat di~n nguyen t11va nhi~t thi htcJngl(m trong mtdc. Hai llnh vl!c xe oto va thi~t bi phat di~n la 'thap cong phu' ma cong ty Hyundai xay b~ng m6 hoi va mau. Sl! di~u chinh dftu tlt cong nghi~p n~ng va hoa hQc cua th~ ll!Cquan dQi mdi nht1'th~ la cai lt1'dibua vay t~p doan Hyundai. Nht1'ngchinh sach cua th~ ll!c quan dQi mdi dii dt1'<Jcong khai c ttr trt1'dC, 6i vdi chung toi chi con la sl! ll!a chQn. d Doan tham mt1'ucua Hyundai lien wc hQi hQp, cu6i cling chu tfch Jeong Ju Yeong diiquy~t di~h chQn xe oto. Vi nola nganh cong nghi~p phat tri~n vo cling vo h~n trong tt1'dng lai. Thi~t bi ph at di~n cting co slfc hftp d~n nht1'ng khong dinh dt1'<Jc y k h~n va cho dli n~u khong san xuftt thih bi phM di~n dt1'<Jc thi cting co th~ tham gia xay dl!ng nha may nhi~t 1t1'<Jng nha hay may phat di~n nguyen t11.GiCiday nghi I~i thi chu tich Jeong dii phan doan chinh xac. Sau khi thu th~p y ki~n nQibQ,toi dii xuftt dftu IQdi~n mQt minh (j uy ban chinh sach khftn dp bao v~ qu6c gia. D6i tt1'<Jng noi chuy~n rieng la hai si quan ky l't, 18.Hai si quan hoi n~u Hyundai chQnthi se chQncai nao trong hai cai xe oto va thi~t bi phat di~n. "Trt1'dCkhi chQn Il!a, toi khong bih Iy do t~i saD phai chQn. Cong nghi~p n~ng va hoa hQc co th~ bay giCixem nht1' dftu tt1' hdi qua mlfc nhU'ng tt1'dnglai khong xa thCii d~i thi~u hl;lt se d~n. N~u h<Jpnhftt tftt ca nhftng cong ty qnh tranh nhau thi nguyen t£c qnh tranh trt1'dcnhftt cua kinh t~ thi trU'Cing bi~n mftt, toi 10 ng~i kinh t~ se y~u di. Hyundai khong mu6n d~ ra pht1'dng an khac cua oto va thih bi phat di~n. Khi nghi v~ tt1'dnglai kinh t~ cua chung ta, toi nghi r~ng y tt1'?Jng di~u chinh dftu tt1'la sai Iftm." "V~ vftn d~ nguyen t£c thi chung toi dii ki~m tra va thao lu~n

d~y duoBay gid anh d~n day khong dn dl1ara ly lu~n nfra. Chi c~n anh cho bi~t cong ty Hyundai chQn cai nao la dl1<Jc." CUQcnoi chuy~n trong ngay d~u tien chi la dl1dng th~ng song song khong co giao di~rn. Horn sau, cUQcn6i chuy~n cling ch~ng co ti~n tri~n gi. Nhl1ng toi c6 th~ bi~t dl1<Jc rnQt di~u bang earn giac. Phia Uy ban chinh sach khftn cftp bao v~ qu6c gia da co stJ earn thong trl1dc tieu chuftn thich dang vdi daanh nghi~p dl1<Jc chQn va chung toi. Luc d6, stJ th~t chi chung toi
bi xa lanh. Uy ban chfnh sach khftn d.p bao v~ qu6c gia va

doanh nghi~p kia trong long mong rnu6n chung toi chQn thi~t bi phat di~n. Khong, toi doan cUQcg~p m~t nay la qua trlnh d~ xui gi\lc chung toi di theo hl1dng d6 sau khi hQ da quy~t dinh nQi bQgiao cho Hyundai thi~t bi phat di~n. Khi toi d~n Uy ban chfnh sach khftn cftp bao v~ qu6c gia l~n thtt ba, si quan d6 mdi bay to long minh. "Trang thdi gian qua t~p daan Hyundai da d~u tl1 VaGcong nghi~p n~ng r6i nen khong chi n6i b~t v~ m~t do ma nganh xay dtJng cling la ngh~ chu y~u nen cac anh nen d~u tl1VaGthi€t bi phat di~n se co l<Jicho sau nay." "Chung toi se chQn cong nghi~p oto." Toi da n6i th~ng thitng. HQ lung tung. Va hQ clf ep bUQc chung toi d~u tl1VaGthi~t bi phat di~n. Toi khong khu~t ph\lc chuy~n h<Jpnh~t nhl1ng n~u chuy~n h<Jpnh~t la khong th~ tranh khoi thi vi~c khong th~ tit bo xe oto la phl1d'ngcham kien quy~t cua Hyundai. Nhfrng si quan cua uy ban chinh sach khftn cftp bao v~ qu6c gia da dai dong vdi cai ly do ma Hyundai phai chQn thi~t bi ph at di~n. Toi da khong lung lay. Nhl1 da dtJ tfnh, stJ de dQava uy hi~p bay d~n. Du th~, toi vin khong chun bl1dC, l~n nay hQ b~t d~u loi thoi ti~u sa ca nhan tOi. "Anh dang s6ng (j dau?"
[(E NLi\NH KI-IONG BAO GI0 VONG VO 193

"Toi s6ng (j Gangnam." "Chung clf ha?" "Khong phai chung clf ma la mQt ngoi nha rftt ldn." "A, th~ ha? Toi s6ng (j chung clf khoang 42m2 tren dinh d6i .va nlfdc may ch~ng chay. Trong khi cac anh s6ng trong nha cao ctta rQng, an ngon m~c d~p thi chung toi phai 10 cho v~n m~nh tlfdng lai cua dftt nlfdc. Chinh phu dlfa ra mQt quy~t dinh thi khong chiu h<Jptac, th~ nay xem co dlf<JC kliong? Toi khong th~ ng6i yen d~ nghe.
• ~ r'

"Khi hai nglfCh. i hQc trlfcmg si quan bang kinh phi nha nlfdc d thi toi phai di llf<Jmrac, keo xe (j Itaewon d~ ki~m ti~n vao g d:;1i Qc. Khi b6 m~cua hai nglf<1i tti hai nglf<1idi hQc tnt<1ng h trung hQc thi toi phai mQt minh ki~m an va ca hQc phi. Sau khi t6t nghi~p d:;1i Qc, toi lam vi~c (j cong ty, ra m.tdc ngoai d~ h ki~m ngo:;1i ~ v~, lam vi~c quen ca ngay demo Khong bi~t hai t nglf<1i o bi~t khong, nam 19'14ngo:;1i~ cua nha mldc g~n nhlf c t c:;1nki~t va kinh t~ dang tren b<1v1!cth~m. Nhffng nglf<1ilao dQng nganh xay d1!ng ra nlfdc ngoai ki~m do la v~ cUll nguy cd do. Khi hai nglf<1i 6t nghi~p trlfcmg si quan va trong th<1igian t di lam co chi~n tranh xay ra khong? Toi nhay vao thi trlf<1ng nlfdc ngoai nhlf bai chi~n trlf<1nglam vi~c mQt ngay 18 ti~ng va chlfa bao gi<1ngu qua b6n, nam ti~ng mQt ngay d~ ki~m ngo:;1i t~ mang v~." Luc do, mQt si quan ng~t l<1i oi cua toi. n "Chung toi cling tham gia chi~n tranh, do la chi~n tranh Vi~t Nam." Toi nen ti~ng clfCh. chua chit va noi ti~p. "Toi khong th~ chftp nh~n ki~u ly lu~n rang cac anh la bQ dQi nen la nglf<1iyeu nlfdc con toi la mQt doanh nhan nen khong phai la nglf<1iyeu nlfdc. Doanh nghi~p co th~ la d6i tlf<Jngbi phe phan. Nhlfng thai dQcoi thlfcmg vai tro tich c1!ccua doanh

nghi~p thi khong dung. Anh noi la dang s6ng (j chung clf tren dinh d6i, nhlfng toi la nglfdi da s6ng trong mQt ngoi Hmg con t6i t~ hoo th~. Nhtfng toi la mQt T6ng giam d6c cua mQt doanh nghi~p ldn la cong ty xay dl)'ng Hyundai, s6ng trong ngoi nha ldn nhlf th~ thi co gi la sai trai? Ngoi nha do do cong ty xay dl)'ng d~ cho toi ti~p khach nlfdc ngoai d~n. N~u di~u do la sai thi toi phai h~ th~p tieu chuftn s6ng trong chung clf ma cac anh dang s6ng hay sao? Do la m\lc tieu ma cac anh di~u hanh d~t nlfdc ha? Trong thdi gian nhanh nh~t cae anh nen phai dlfa ra m\lc tieu chinh tri la keo nhffng bQ dQi, cong chItc nha nlfdc nhlf cac anh len ngang tieu chuftn giau co nhlf toi. Lam vi~c cham chi d~ r6i phai s6ng dlfdi mItc th~p hdn nhffng nglfdi giau co thi lam saGma lam chinh tri mdi dlf(/'C?" "Khong phai chung toi mu6n noi chuy~n vdi y do. Chung toi mu6n noi dng cac doanh nghi~p chi nghi d~n l<Jiich cua doanh nghi~p minh, khong nghi d~n l(/'i ich cua toan th~ d~t nlfdc tren quan di~m chung." CUQctranh cai horn do cling khong k~t thuc. Toi tr(j l~i cong ty ban b~c vdi chu tich Jeong r6i l~i d~n Uy ban chinh saeh khftn c~p bao v~ qu6c gia thtr thlfdng llf(/'ng lftn nffa. Nhlfng n~u d~ thdi gian troi di thi toi se bi dfty d~n ben bd vl)'cth~m. N gtfdi n~m can dao khong phai la toi ma la hQ. Nhlfng r6i VaGmQt dem, co mQt thong di~p tit mQt nglfdi quen (j ban nganh cua chinh phu bao mu6n g~p toi. Do la mQt cUQcg~p bi m~t. Ong ta dang giup d&cong vi~c 'cai cach' nhftng nglfdi trong quan dQi, nhlfng bi~u g~p toi nen toi earn th~y 10 l~ng. "T6ng giam d6c Lee, hinh nhlf anh khong bi~t thi phai, bay gid dang la tinh hu6ng khftn cftp.c6 ch~p thi se khong th~ giai quyh dlf(/'C vi~c gi. Hay ng~m mi~ng va d6ng y di. Thdi gian khong chi~u y t6ng giam d6c Lee dau. Ngay ngay mai hay d~n
[·.:..tivV\.NHKHONG BAO GIG V()I.,JG \liJ 195

do va d6ng y di. Day la vi~c lien quan d~n v?n m~nh cua t?P doan Hyundai d~y." Sau khi chia tay ong ta, toi th{r tham do t~m long ong ~y nh11ngkhong dtta ra dtt<Jck~t lu?n minh b~ch nao. Hinh nhtt ong ta ciing chan tinh 10 l~ng cho t?P doan Hyundai va ca toi, nhttng ngtt<Jcl~i ong ta dang v~ phia do d~ xoa diu toi ciing nen. Co th~ la slJ de dQam~m mongo Ngay ho~ sau, toi da chuy~n Idi cua quan chac kia cho chu tich Jeong. "Hinh nhtt 13. giai do~n cu6i~. Chung ta phai lam th~ nao ~?" Trong chli tich Jeong co ve m~t moi. Tinh thftn chi~n d~u va y chi kien quy~t cua t6ng s6 nhan vien cua t?P doan qua m~nh me va dfty song ngftm ciing khong th~ thoat ra khoi slJ dau dcm bi anh htt&ng sau slJ ki~n 26 thang 10. "Anh hay d~n do va c6 g~ng them lftn nlla, lftn cu6i khong dtt<Jcthi chi co ntt<1cthoa thu?n th6i. N~u chi~u htt<1ngchung nhtt V?y." Chu tich Jeong dl1acho toi khuon d~u. "Thtta chu tich, khuon d~u nay lam th~ nao ~?" "Chi~u htt<1ngchung nhl1 V?y thi t6ng giam d6c Lee khong dn b?n tam." "N~u nh1! dong khuon d~u thi chu tich tnJc ti~p di di ~. N~u khong nhl1 th~ thi glti ngl1CJi d:;lidi~n cho cong ty, co dt nhi~u ~." "T6ng giam d6c Lee di lau nay thi bay gid d~n d~ th~t nut l~i." Toi bo khuon d~u cua chu tich Jeong vao va htt<1ngd~n Uy ban chinh sach kh:ln c~p bao v~ qu6c gia. V~n co slJ tranh cai nhl1 bao lftn khac. Di~u toi mong d<Jichi dtJa vao ly lu?n nguyen t~c cua toi thoi. "D~c bi~t, cong nghi~p 0 to la bong hoa cua cong nghi~p may moc. N~u cQt l~i thanh mQt thi nang ltJc qnh tranh se giam va cong nghi~p xu~t kh:lu ciing khong th~ lcm hd'n, chi trd thanh
196
I.,",

ganh n~ng cho ngl1'di dan. Hay nhln trl1'dng h<Jpcua An DQ xem. HQ chi co mQt cong ty qu6c doanh 0 to. Ky thu~t khong ph at tri~n, kinh doanh long leo nen bi thua 10. Mftu xe oto thl la ddi cli, them tinh nang chftng dl1'<Jc Nhl1'nggia thl d~t, san gi. xwlt it, n~u mu6n mua mQt chi~c oto thl phai chd vai thang. Ngltdi khong trt!c ti~p nhin thfty cai xftu khi chi tfm t?i mQt cong ty va xoa bo qnh tranh thi kho ma earn nh~n dl1'<Jc. Bay gid cac anh thfty hinh nhlt chung toi dftu tlt trung l~p nhltng th~t st! kinh t~ bi tri tr~, cong nghi~p hoa chl1'adi VaGquy d?o chinh m6'i th~, khong lau sau quy vi se thfty dlt<Jcvai tro hi~u thao cua cong nghi~p xuftt kh~u. Vi~c h<Jpnhftt cong nghi~p :0 to phai suy nghTl?i." "T6ng giam d6c Lee, chung toi quy~t dinh d1!aVaGcac bao cao cua cac d?i hQc gia hQc (j nlt6'c ngoai v~, anh bi~t gl ma c(f ti~p t\lCdl1'ara ly lu~n phu phi~m." "Toi khong bih nhftng ngl1'dido dl1'ara chu trltoog h<Jpnhftt can clf VaGcai gl, nhl1'ng nhftng ngl1'di(j doanh nghi~p thi bi~t ro tltO'ng lai va hi~n tht!c cua xii hQi cong nghi~p. Chftng co trong sach giao khoa kinh t~ hQc nao cai ly lu~n thanh cong ma nha tlt ban phai nuoi dlt(jng doanh nghi~p dQc quy~n, bai trit cO'cftu qnh tranh nguyen dQng It!c la nguyen ly kinh t~ thi trltdng ea. Doanh nghi~p dQc quy~n khi m6'i xuftt phat rftt t6t nhltng se g~p h?n ch~. Nhltng doanh nghi~p trong xa h~i c?nh tranh thi phat tri~n vo cung. Kinh t~ cua qu6c gia do se khoe m?nh. N~u ti~n d~n st! h<Jpnhftt phi ly co th~ giai quyh dlt<Jccae vftn d~ trlt6'c m~t nhltng sau nay khong th~ ti~n ra thi trltdng th~ gi6'i. D~n luc do m6'i bih ro quyh dinh bay gid th~t la tre con bih nhltdng nao." "Chung toi dlfng day d~ nghe anh giang bai ha. Khong con thdi gian nfta, anh mu6n nhftt tri hay khong thi tuy anh." MQt cUQcnoi chuy~n quy~t li~t b~t dftu tit sang cho d~n ntra
KE I\'L~NH KHONG BAO GIO VONG VO 197

demo Keo dai them mQt ngay 111lacling ch~ng co gl khac. Khong khi cang ngay cang l~nh lung hd'n. Toi l~y khuon d~u cua chu tich Jeong d~ tren ban. "N~u th~ thl hay dong khuon d~u theo chinh sach cua chinh phu. Toi se theo s11 d~t cua cae anh." s~p NhU'ng toi khong th~ l~y tay mlnh dong khuon d~u. MQt nhan vien c~p dU'<Ji SI quan d~n dong khuon d~u cua chu cua tich Jeong thl ngay hie do, mQt SI quan chiu trach nhi~m th~y ra tam can cua toi vQil~y chan da ban va dltng d~y. "Nay, dirng dong vao!" SI quan dp cao kia bi~t r~ng vi~c toi khong dong d~u m~ d~ hQ dong d~u co th~ gay ra v~nd~ sau nay.Va da ra l~nh cho dp dU'<Ji. "Nay, ch~m dill ngay, Lee no cling chU'an~m ra tlnh hlnh thl phai." Cdn gi~n dft dang len cao va anh ta nhln ch~m ch~m vao toi. "Toi co th~ v~ dU'<Jc chlt?" "Db ch~t ti~t. ... v~ di!" "Cac anh str d\lng khuon d~u nay khong?" "Cai khuon d~u vo tich s11kia, dem v~ di." Toi ra kh6i Dy ban chinh sach khftn dp bao v~ qu6c gia vao ntra demo toa nha Kwanghwamun t~t ca cac phong d~u dt den tnl phong cua chu tich Jeong. Toi vao phong chu tich Jeong d~ chao va chu tich nhln gU'dngm~t toi mQt liic lau. "Dong khuon d~u r6i ha?"

a

"Khong~, khuon d~u day ~." "Th~ a? Cong vi~cth~ nao rbi?" "Ngay mai em se bao cao tit tit ~." Chu tich Jeong l~i nhln m~t toi mQt l~n ml'a. "Nay, m~t c~u chay mau d~y." "Lam gl cO:;t.Trong m~t ch~ng co gll~." "Khong ma, chay mau th~t, nhln vao gU'd'ng di."

Toi nhin vao gl1dng d~t d ctra phong v~ sinh thfty co nl1<1c au m do trong m~t. Chftt mau do fty dinh vao chi~c khan tay. Chinh la nl1<1C ~t mau. Toi tl1dng no chi t6n t~i trong van hQc chtt m nhin thfty no thi day la lftn dftu tien. Khong phai d6i dftu d~ co chi~n th~ng trong cUQctranh dii. Dli d6i phl1dng la Uy ban chinh sach kh~n cftp bao v~ qu6c gia, nhin vao tinh hu6ng toi hie do, logic cua toi cling du lam tro cl1di.Nhl1ng mQt dt1ctin duy nhftt d~ toi co th~ chiu dlJ'ngdl1<Jc hic do la chfnh sach cong nghi~p n~ng sai va logic kinh t~ cua toi la chi co n~n kinh t~ s6ng sot dlJ'avao lu~t cong b~ng. CUQcch~m tran chfnh di~n cua toi v<1iUy ban chfnh sach kh~n cftp bao v~ qu6c gia cu6i cling khong di d~n kh thuc slJ' h<Jpnhftt v~ cong nghi~p oto, va dii chuy~n vftn d~ nay len BQ Cong thl1dng. N~u vftn d~ nay dl1a len BQCong thl1dng thi vftn d~ h<Jpnhftt cUQChQp ma BQ se dl1<Jc tranh lu~n mQt cach cong khai. Cong thl1dng chu tri, chu tich Jeong Ju Yeong dii co l~p trl1dng cling dn v~ tfnh khong chfnh dang cua slJ' h<Jp nhftt cong nghi~p, cu6i cling cong nghi~p oto khong bi h<Jpnhftt. N~u luc do cong nghi~p oto bi h<Jpnhftt thi trinh dQcong nghi~p oto va cong nghi~p may moc cling khong khac gi mfty so v<1itrl1dng h<Jpcua An DQ. Luc do thi~t bi phat di~n bi h<Jpnhftt dii d~ l~i nhftng h~u qua lau dai.

a

THE L1JC QUAN DOl MQI vA CHU TJCI-I HI~P HQI LIEN HII;:P KINH TE TO AN Quae.
Thdi ky Uy ban chfnh sach kh~n cftp bao v~ qu6c gia dii qua, ngay sau khi chfnh quy~n cQng hoa 5 xuftt phat, T6ng Th6ng
KE IvL~H KHONG BAO GIO VONG VO 199

Jeon Doo Hwan da b~t d~u tai di€u chinh th~ ch~ kinh t~ b~ng vi~c can thi~p vao doan th~ kinh t~ la th~ ch~ cua hi~p hQi kinh t~ toan qu6c. Hi~p hQi lien hi~p kinh t~ to an qu6c hIc do la doan th~ tn!c thuQc BQ C6ng th1.1'dngchiu slJ'giam sat chi thi cua BQ tr1.1'dng C6ng th1.1'dng. BQ BQ tr1.1'Clng Q C6ng th1.1'dngSeo Seok Jun n6i la chi thi cua B T6ng Th6ng Jeon va rim t6i gftp. Toi b6ng c6 linh tinh dng khong phai la vi~c blnh th1.1'Cing. ThCii ky Uy ban chinh sach khftn cftp bao v~ qu6c gia da qua nh1.1'ngtheo lCii am chi cua quan chttc da g~p toi thlla rinh hu6ng khftn cftp. Toida d~n van phong BQ tr1.1'Clng. di ngay

"T6ng giam d6c Lee, n~u bay giCichu tich Jeong Ju Yeong rCii gh~ chu tich hi~p hQi lien hi~p kinh t~ toan qu6c thl t6t. MQt di€u rftt tl! nhien. Toi gQi anh d~n day d~ thao lu~n vftn d€ do." "V~y thl vlly do gl ~?" "K~ ho~ch khong th~ d1.1'aa ly do d1.1'<Jc. d~c l~nh cua T6ng r La Th6ng. Trong vong 4 ngay t&i, hay d1.1'a dn tit chttc mQt cach d tlJ' nhien thl t6t. N~u khong thL .... " "Toi la ng1.1'CJi t6ng chu tich Jeong v<1it1.1' hQ cach la chu tich t~p doan. N~u la vftn d€ lien quan d~n chttc V\l chu tich hi~p hQi lien hi~p kinh t~ to an qu6c thl phai thong qua hai ong pho chu tich cua t6 chttc ben d6 chtt, t~i sao l~i noi V<1itoi- mQt ng1.1'Cii ben doanh nghi~p? BQ tr1.1'ClngrlJ'c ti~p thong bao cho t than chu di ~." "Chung toi ding da thao lu~n v&i nhau r6i. Chung toi da di d~n k~t lu~n r~ng ng1.1'Cii chuy~n d~t di€u nay chi co T6ng d~ giam d6c Lee Myung-bak. Day la thong bao chinh thttc." "Toi phai bi~t ly do r6i m<1idi." "Bay giCichinh quy€n mdi da ra dCii. H~ th6ng kinh t~ cling phai co bQ m~t m&i chtt. D~ d1.1'<Jc th~ thi ng1.1'Cii nh1.1' m<1iphai d(fng ra lam di€u do."
200 '--; [
1,

'j

-~-'-r'l

j' 1-;{

l. i

BQtnldng Seo khong tn!c ti~p thao lu~n nhu'ng toi cam nh~n hQ da d~t nen kich ban du'a Park Tae Jun -chu tich cong ty s~t thep len lam lanh d:;1o. oi hoi ngu'di k~ vi la ai. T "Ngu'di k~ vi la ai :;1? hu' BQtru'dng da bi~t hi~p hQi lien hi~p N kinh t~ toan qu6c thu~n tuy la doan th~ nhan dan, nhu'ng n~u chfnh phu ddn phu'dng thay ngu'di thi con·gila chfnh phu m<1i
nfra?"

BQ tru'dng Seo ng:;1cnhien. Tinh hu6ng luc do, vi~c du'a ra mQt quan di~m khac v<1i uy~t dinh cua T6ng Th6ng Jeon Doo q H wan la mQt di~u khong th~ tu'dng tu'c;mg n6i. "Nay, T6ng giam d6c Lee, chi dn anh chuy~n d:;1t:;lithoi saG l ma l~m ldi th~. Day ch~ng phai la vi~c binh thu'dng." Toi bih r6 hdn ai ca day ch~ng phai la vi~c binh thu'dng. "Nhu'ng bao toi di thuy~t ph\lc mQt di~u ma toi kho chftp nh~n du'<Jc khong dung." thi "T6ng giam d6c Lee, vi~c nay khong phai nhu' tht v~ va chuy~n ldi nhu' v~y." Toi trd v~ cong ty va chuy~n d:;1t oan bQ s1,fh~t cho chu tich t t Jeong. Chu tich Jeong khong th~ lu'dng tru'<1cdu'<Jc,h~u nhu' khong th~ co phu'dng phap gl. R6 rang la se thao lu~n v<1ioi. t "T6ng giam d6c Lee nghI th~ nao? a tinh hu6ng nay n~u co gi sai thi cong ty se bi thi~t h:;1i en khong th~ lam ~u du'<Jc." n "Tru'<1c hftt la hoan lOan khong d~ vi~c nay he lQra ben ngoai n chung ta hay chd tinh hinh xem sao. HQ bao la rut lui trong vong 4 ngay t<1i, hu'ng tru'<1c n m~t thi khong nen tit booCho dil rut lui ding phai co danh d1,f, hu'ng bay gid thi ch~ng co danh n nghIa gl. HQ noi la y mu6n cua T6ng Th6ng nhu'ng di~u do cling ch~ng bih co phai khong. T6ng Th6ng Jeon khong bi~t nghe ai noi gl. Clf c~m c1,fcho d~n khi co quyh dinh du'a ra cling khong mUQn:;1." S1,fh~t, khong phai chu tich Jeong thfch cai gh~ chu tich hi~p t
K.EM/\NH KI-IONG BAO GIG VONG VO 201

hQi lien hi~p kinh t~ to~m qu6c. Thang 5 nam 19'1'1, chu tich ti~n nhi~m Kim Yong Wan da chan tinh d~ nghi, sau nhi~u lftn can nh~c cu6i cling ong da ch~p thu~n. Nhlfng vi tinh each giao cua chu tich Jeong 130 n~u dl1<;jC pho vi~c gi thi lam h~t sltc minh nen chu tich mong mu6n phat tri~n hi~p hQi lien hi~p kinh t~ toan qu6c. Dli th~ nao di nffa, di~u do khong lien quan d~n l<;ji ch cua cong ty thi chu tich co th~ vat b6 gh~ ng6i do i b~t clt khi nao. Tuy nhien, chu tich ch~ng ch~p nh~n slJ sl nh\lc ng~m ngftm bi loi di mQt s&m mQt chi~u ma ch~ng co danh nghia gi. Ngay horn sau, BQtrl1dng Seo Seok Jun da gQitoi. 'K~t qua th~ nao r6i?" "Toi da chuy~n d~t y nhl1 v~y ~." "Chu tich da noi gi?" "Khong tra l(ji gi ca ~. Hinh nhl1 chu tich dang suy nghi nhi~u." "Khong co th(ji gian. Hay di h6i mQt lftn nffa di." "Toi da chuy~n l(ji y nhl1 th~, lam th~ nao ma h6i l~i ~? Toi cling g~p nen sdm mUQngi cling se quyh dinh thoi." "Toi da bao 130 khong co th(ji gian. Hay xac dinh l~i y ki~n cua than chu va bao cho toi bi~t trong ngay horn nay." Toi trd .v~va chuy~n d~t nQi dung da noi v&i BQ trl1dng Seo cho chu tich Jeong nhl1ng noi the~ 130 ngai khong cftn phai rut lui. Chu tich Jeong cling da s~p x~p y minh va noi mQt each tlJ tin. "Dung r6i, tuy~t d6i khong rut lui. N~u toi rut lui khi kh thuc nhi~m ky va bftu chu tich m&i thi khong bi~t th~ nao chlt toi khong th~ rut lui ntra chlfng." Cling ch~ng phai ch~m tran mQt, hai lftn v&i Uy ban chinh sach kh~n dp bao v~ qu6c gia va chinh quy~n cQng hoa 5. Chu tich Jeong cling m~y lftn g~p mau thuftn nen cling nay sinh tinh

cttng dn. Tuy nhien, tinh hinh chinh tri kho ma d1;fdmin dU'<Jc. Chu tich Jeong dft quy~t tam b6 gifty ghi chep trU'dc m~t toi va d~n

d dQn d~p tren

ban. Co Ie ngai nghi vi~n cd khac d~ b~t

giam minh cling nen. "Cai gi, N~u b~t toi thi coi nhU' b6 vao tli. N~u vao tli thi phai dem theo sach ti~ng Anh d~ hQCthai." N gay thtt tU' cu6i cling, toi dft nh~n dU'<Jcl~nh gQi cua BQ trU'emg BQ Cong thU'dng. "Hinh nhU' chu tich Jeong chU'a dU'a ra quyh dinh gi. Ngai dang nghi mQt each nghiem dn va th~n trQng. ThU'a ngai BQ trU'dng, toi nghi vftn d~ nay la nhU' th~ nay. Cho dli chu tich Jeong dU'a ddn ttt chttc ma khang co ly do gi di nua nhU'ng mQi ngU'di nhin vao se nghi chinh phu du6i chu tich Jeong. N~u gay ra ftn tU'<Jngla chinh phu can thi~p vao nhan stJ cao cftp cua doan th~ nhan dan thi khong t6t. Nhi~m ky con l:;ti cua chu tich Jeong chi 1 nam thoi, d~n h~t nhi~m ky chu tich rut lui mQt cach ttJ nhien thi sao :;t?Chinh phu, t6 chttc kinh t~, chu tich Jeong ching ai bi thua thi~t gi ki~n nghi len tren nhU' th~ ?" Luc d~u, toi dU'a y ki~n phan d6i thi ngai BQ trU'emg Seo b1;fC minh. "N ghiem trQng dfty. IHy la m~nh l~nh cua ai, lam vi~c th~ nao

d. Mong

ngai BQ trU'dng

ha?"
Vao gid do, chu tich Jeong dft g~p Pho thu tU'dng Nam Deok Woo. Ngai Pho thu tU'dng Namdft chuy~n d?t cho chu tich Jeong y nhU' BQ trU'emg Seo. Tin d6n dft vQi Ian di. Co ki~u noi chuy~n r~ng chu tich hi~p hQi lien hi~p kinh t~ toan qu6c l~n sau thi ai lam cling dU'<Jc. e thli kh~p ndi. Toi nhftn m?nh vdi K chu tich Jeong r~ng, cang nhU' th~ thi khong nen rut lui. Khoang luc do, chu tich Jeong co cd hQi chuy~n d?t y cua minh len Cheongwadae. Chu tich Jeong tr1;fcti~p vi~t thU' dU'a
K.EIvlANH KHONG BAO GIO VONG VO 203

toi chuy~n d~n. Toi g~p mQt ngttChtrong s6 nhftng ngttai cua th~ hjc quan dQi mm. co quy€n hjc fJCheongwadae nha chuy~n thtt va chi trich quy~t dinh Iftn nay khong thich dang. "Chinh quy€n m<iivita dtt<Jcthih l~p thi dii vQi thay ngttai dltng dftu cua doan th~ nhan dan ma khong co 19' do gi se d~ l~i hinh anh khong t6t cho ea chinh phu va h~ th6ng tai chinh, th~ nay cung dtt<Jchay sao? Nhi~m ky cua chu tich Jeong chi con 1 nam. " Ngttai co quy€n IlJCma toi g~p th~t la mQt nhan v~t bi~t Ie phai. Vi~c ong ta th~ hi~n slJ d6ng earn v<iilai noi cua toi, toi .' nghi co lekhong phai k~ ho~ch cua nhftng ngttai fJ do. Hinh nhtt T6ng Th6ng Jeon quy~t dinh qua mQt kenh khac. "Hinh nhtt co gi do sai Iftm." K~t Cl,lC, tich Jeong lam h~t nhi~m kY.Trong thChgian do, chu m6i giao hao gifta chu tich Jeong va chinh quy€n cQng hoa 5 cung t6t d~p. Chu tich Jeong dii dtt<Jctai nhi~m them nhi~m ky sau va trfJ thanh ngttChng6i gh~ chu tich lau nh~t cua hi~p hQi lien hi~p kinh t~ toan qu6c.

f..

A:>:>

f...

~

SV TIIAT B~J TIlE TI-IAM CUA DAD TI-IAU TRANG TI-IIET BI CHUA LNG
Thai ky dftu cua chinh quy€n cQnghoa 5, chinh phu dii dlJ ki~n chuy~n d6i mQt lo~t chinh sach nhien li~u. Quan tn.>nghang dftu la than, dftu r6i dtta vao LNG, chinh phu dii xay d1Jng k~ ho~ch cung cftp tich clJc. Theo do, chung toi cung quy~t dinh xay dlJng trang thih bi chlta LNG s6 Itt<Jngl<in fJ khu vlJc Pyeongtaek, ba bi~n phia lay. Hoa long LNG th~ khi fJ nhi~t dQ sieu th~p va v~n chuy~n, r6i l~i chlta vao h~ fJnhi~t dQ sieu th~p, d~c bi~t phai coi trQng d~n slJ an toano trong ntr<ic,

a

204

,.

khong e6 doanh nghi~p thi~t k~, thi eong trang thi~t bi nhl1 th~ nay nen ehinh phu phf>i h<Jpv&i cae eong ty xay dt;fng nl1&e ngoai d~ d~u thftu. Cong ty xay dt;fng Hyundai da ky h<Jpd6ng phf>i h<Jpky thu~t v&i eong ty Technique gas tf>t nh~t tren th~ gi&i v~ linh vt;fcnay eua Phap. f)l1dng nhien cling ghi ra di~u khmln phong trf>n thoat trong ban h<Jp d6ng. MQt doanh nghi~p trong nl1&cq~h tranh v&i Hyundai n6i len la cong ty Hanyang. Hanyang da d6ng y h<Jptac v&i cong ty Marubeni eua Nh~t d~ d~u thftu. K~t qua la Hyundai d~u thftu thanh cong v&i vi tri sf>1, Hanyang sf> 2. Hanyang va Marubeni bi cho la thi~u ky thu~t. T6ng giam df>cPhap thi bay d~n Seoul d~ chuc mirng. Sau khi ong ~y v~ nl1&c,mQt vai ngay sau, chuyen gia h<Jpt~k cua Phap d~n. HQ bao toi sang Phap g~p, va toi da len may bay ngay. T6ng giam df>cTiro cua Phap l~p tllc h6i toi khong nh~n thltc dl1<;jc st;fthay d6i thai dQ cua ehinh phu Han Quf>c a. "Anh n6i cai gi v~y?" "N~u chung toi khong phf>i h<Jp v&i Hyundai thi se nhl1 th~ nao nhi?" "Anh dua qua ldi. St;fth~t n~u vi~e d6 co xay ra thi theo nhl1 h<Jp d6ng eong ty anh b6i thl1cmg mQi thi~t h:;1i." Gl1dng m~t t6ng giam df>cTiro Cll'ngl:;1i a n6i. v "Khong phai la y ki~n cua chung toima chi theo y eua ehinh phu Han Quf>c, n~u tinh huf>ng d6 xay ra thi chung toi cling phai b6i thl1cmg hay sao?" Luc d6 toi m&i linh tinh dl1<;jc hac da c6 vi~c gi xay ra. c Giam df>c Tiro bao toi xae nh~n y mu6n cua chinh phu Han Quf>c sau khi v~ nl1&cva lien wc xin 16i. Ngay sau khi v~ nl1&c toi da tim d~n cong ty di~n It;fc Han Quf>c. Phia eong ty di~n It;fcHan Quf>e da n6i khong chut ngftn ng:;1ir~ng vi~c d~u thftu cua Hyundai vo hi~u It;fcva da ky k~t
lzE lViANH KHONG BAa GIG VC)NG \/0 205

vdi Hanyang. Toi khong noi nen loi. "Hyundai khong chi d§u th~u thanh cong vi gia ca th§p nh§t ma phia kia con bi danh gia co v§n d~ ky thu~t ma? Lam th~ nao ma cong trinh nay giao cho Hanyang dl1<Jc hIt?" c "V~ ky thu~t thi Hanyang ph6i h<Jpvdi cong ty Technique cua Phap thi khong co v§n d~ gi." Toi ch~ng noi nen lOi.MQt vi~c khong th~ xay ra ngay (Jtren manh d§t t~n cung cua chau Phi hu6ng gi l~i xay ra tren d§t m:fdc ng§p nghe tr(J thanh qu6c gia tien ti~n. Do la vi~c phM sinh trong cong trinh d§u th~u xay dlj'ng ph6i h<Jpvdi cong ty n6i ti~ng cua nl1dc ngoai. Toi khong tin n6i. Toi cho bi~t khong th~ rut lui nhl1 th~ va ra kh6i cong ty di~n Ilj'C Han Qu6c. Rbi ngl10idltng d~u ban kinh t~ cua Cheongwadae dm d~n toi va noi cong ty xay dl;fngHyundai hay rut lui. Gi6ng nh1110inoi ma toi da nghe (Jcong ty di~n llj'cHan Qu6c. "Ngai chuyen gia kinh t~ hang d~u trl1dckhi la mQt quan chItc cua chinh phu thi ngai la mQt ti~n si, mQt hQc gia hQc (J My phai khong? Va toi bi~t r6 nhan each cua ngai. MQt ngl1<Ji dItng d~u kinh t~ nhl1 th~ cling ch§p nh~n vi~c huy b6 a§u th~u khong dung vdi Ie phai nhl1 th~ chang? Day khong phai la v§n d~ chi cua rieng Hyundai. Cong ty nl1dc ngoai nghi chinh phil Han Qu6c nhl1 th~ nao day? Chung toi co nhi~u dlJ an (JTrung Dong cung h<Jptac vdi cong ty Phap. N~u chung toi khong dl1<JC ngQ trong mtdc thi ra nli'dc ngoai cling th~. T6t nh§t dai la huy b6 k~t qua. Sau do cac anh tham gia d§u th~u l~i, lien k~t cong ty cua Phap va Hanyang theo y cac anh di. N~u th~ thi chung toi se chiu thua." R6i thi nhii'ng loi noi kho thuy~t ph\lc won ra. "Cong ty xay dlJng Hyundai khong ti~p wc kinh doanh trong nl1dc hay sao? N ~u !zhong ngoan ngoan yang 10'ithi se nay sinh nhii'ng di~u khong th~ lli'ong trli'dc dl1<Jc. bao cao y nhli' th~ C(r

vdi chu tich Jeong." Chu tich Jeong nh~n bao cao r6i g~p ngl1di d(:rngdftu kinh t~ nhl1ng ngai cling kien dinh Lftn nay ngl1di d<;li i~n cua cong ty Phap rim d~n chung toi d vita cao 16i vita thinh cftu. V di l~p tnfdng cua cong ty nl1dc ngoai d~n Han Qu6c lam vi~c khong th~ coi thl1dng thong bao cua chfnh phu Han Qu6c bi~u h<Jptac vdi Hanyang. R6i h6i Hyundai co th~ hi~u cho khong. S1;f th~t thi phfa Phap khong co gi sai trai. Chung toi co th~ dl1a ban h<Jpd6ng nhl1ng ly do quy dc vi ph<;lmh<Jpd6ng thi do phfa chfnh phu Han Qu6c nen khong th~ yeu cftuphfa Phap t b6i thl1dng. K~t cvc, chung toi da nhl1dng bl1dc. MQt s1;f h:1t b<;lihe tham khong co Ie phai va logic. t

eUGe CHIEN TRANH ToAl\J DIEN NH:A MAy . ) .
Dre;1-J NGUYEN TU YEONGG\YI ANG
'Chung toi dang rim T6ng giam d6c cong ty xay d1;fng Hyundai Lee Myung-bak." Khi dang chd b san bay qu6c t~ Changi cua Singapore d~ bay chuy~n bay luc 11 gid dem di Thai thi b6ng nhien co loa phong thanh rim toi. Toi ch<;ly d~n van phong cua san bay thi nh~n dl1qcdi~n tho<;li ua chu tich Jeong noi vdi giQng dp bach. c "T6ng giam d6c Lee, v~ nl1dc nhanh. Ban h<Jpd6ng rieng xay d1;fng nha may di~n nguyen tlf da bi vo hi~u hoa." "Khong, khong th~ th~ dl1qc." "Khong ma, h6i nay Pho thu tl1dng vita mb cUQchQp bao. Co trl1dng h<Jpnao nhl1 th~ cd ch(:r,thoi thi v~ ngay di." Thang 12 nam 198'1, la nhi~m ky cu6i cua chfnh quy~n cQng hoa 5 va cUQcbftu clf T6ng Th6ng lftn th(:r 13 dang len cao
KE lv!,:>.NH KHONG BAO GIG VONG VO 207

di~m. Luc nay, cong ty di~n hJc Han Qu6c th\;t'cthi dftu th~u d~ chQn l\;t'acong ty xay d\;t'ngs6 3-4 nha may di~n nguyen tit Yeonggwang. Luc do, trong mldc chi co 6 cong ty co kinh nghi~m thi nha may nhi~t di~n va nha may di~n nguyen tit, trong cong do chi co cong ty xay d\;t'ngHyundai va Donga co kinh nghi~m xay d\;t'ngnha may di~n nguyen tit. Nha may di~n nguyen tit dlt<Jcchia thanh hai bQ ph~n Ifty nhi~t phil sinh 10 phan trng h~t nhan va 10 phan trng h~t nhan co thi~t bi phil nang Ilt<Jngd~ san xuftt di~n.
CJ

d

CJ

Luc do, nha may di~n nguyen ttr dlt<Jcxay d\;t'ngtrong mtdc, trltdng h<Jp Gori 1-2, Wolseong 1-2 thl cong ty xay d\lng Hyundai dlt<Jcdam nh~n ph~n h~ th6ng 10 phan (fng h~t nhan 1, cong ty xay d\lng Dong-a thl dam nh~n h~ th6ng trang thi~t bi phil di~n 2. Sau do, Yeonggwang 1-2 thl cong ty xay d\;t'ngHyundai trCJ thanh cong ty duy nhftt trong nltdc co kinh nghi~m thi cong toan bQ cac thi~t bi cila nha may di~n nguyen ttr b~ng cach thi cong tftt d h~ th6ng 1-2. Kinh nghi~m xay d\;t'ngtrang thi~t bi nha may di~n nguyen ttr rftt quan trQng. Chinh phil co k~ ho~ch d~t hang tftt ca theo phltdng thtrc trQn goi s6 3-4 nha may di~n nguyen ttr, thi chi co cong ty xay d\lng Hyundai co kinh nghi~m thi cong tftt d. va co th~ tham gia dftu th~u. Chinh phil ky h® d6ng chi dinh giao cho thi cong la di~u ly t11CJng nhftt. Tlnh hlnh luc do thi ban h® d6ng chi dinh la di~u ky 1~. Vi~c thi cong s6 Ilt<jng Idn theo lu~t k~ to an ngan sach v&i di~u khoan la khong th~ ky h® d6ng chi dinh vdi cong ty d~c bi~t. MQt s\;t'chi d~o h~n ch~ ngan ch~n gi~mh d~c 1~cho mQt cong ty nhftt dinh. Tuy nhien, ly do th~t s\;t' hong th~ d~t hang k cho Hyundai b~ng h® d6ng chi dinh xay d\;t'ngnha may di~n nguyen tit la vftn d~ chinh trio VI chinh phil can thi~p vao vftn

d~ kinh doanh xang d~u cong ty Cl!CDong va sau do phat sinh v~t qn mit giua t~ng Idp quy~n ll!Ccua c9ng hoa 5 va chu tich Jeong Ju Yeong nen chinh phu khong the co cai nhin t6t d~p dlt<Jc. Nhli'ng mQt slJ c6 nam chan chinh phu eta bung phat (j My. Luc do, phat sinh sl! c6 fa d h~t nhan (j nha may di~n h~t nhan, toan bQ th~ gidi dlta fa cau h6i nghiem trQng v~ dQ an toan cua nha may di~n h~t nhan. Xu th~ cua th~ gi$i Iuc do Ia khong d~ cho nhftng cong ty khong co kinh nghi~m tham gia vao vi~c xay dl!ng nha may di~n h~t nhan. Thl!C t~, cong ty xay dl!ng dm cfJth~ gi&iBrown Route dang xay d\fng nha may di~n nguyen tIt (j Texas cua My cung vQi b6 1fJnIta chitng. Cong ty nay nh~n quy~t dinh la khong du tlt each tit C\lC giam sat, chiu thi~t h~i 1ti doia va giao cho cong ty Bechtel thi congo Dlt lu~n nh~y earn v~ nha may di~n h~t nhan, dli th~ cung khong the giao cho Hyundai, cftp chinh quy~n r<h vao tinh th~ Ilt{jng nan. Cu6i cling, dlla ra di~u ki~n tll each m$i ma cong ty di~n l1;tc Han Qu6c co the tham gia xay d~g nha may di~n h~t nhan va cong b6 d~u th~u tren bao chi. K~t qua ki~m tra gifty td cua nhftng cong ty tham gia dftu th~u dll<JC ti~p nh~n v$i k~t qua _cong b6 I~n 1 chi co cong ty xay dl;fIlgHyundai co du tll cacho Cong ty di~n Il!CHan Qu6c nQp gifty td (j Iftn cong b6 tha 2, k~t qua cung gi6ng nhlll~n 1. N~u theo lu~t thi thong qua dftu th~u I~n 2, co the ky h<Jpd6ng chi dinh ddn dQCI~n 3. Thdi ky do, cac cong ty nh~n d?t hang cua ehinh phu da s6 phai n9P quy den chinh tri nhll mQt thong l~. Nhltng trong va ngoai nlt$c d~u t~p trung vao tinh an toan trong vi~c thi cong nen hdi th& chfnh tri lien quan d~n vi~c xay _ dl;fIlgnha may di~n nguyen tIt kho chftp nh~n. Toi bftt binh vili quy~n l1;tc chinh trio
},~EHANH KJ:-:[ONG BAG GICf'i70NG '10209

J9tf]1ql1glsi~

~ap h®_~tQl1gShiJ1il1b_Y~Qnggw~mg dl1<Jc 3_-4

xac dinh xong thi bay d~n Singapore vi d\f an xay d\fng Dong Nam A. Nhltng trong hie t6i v~ng m~t thi nay sinh v~n d~. Nhfrng nha Hinh d?o c~p cao nhl1 Ph6 thu tltCing,Cvc trltemg cvc dnh bao trung ltcmg hQp l?i dm nhl1<Jcdi@msai s6t trong _ban h<Jpd6ng chi dinh-vBi Hyundai va Ph6 thu ttfC9ng cUQc md hQp bao thong bao huy boh<Jp d6ng vCiiHyundai va se tai :':~~u:-th~trthi cong nha IIia5fai~!lng~5T~nft'r,-t1i~tHC11nhii8iig h ~h6!IK!h@~!1Cii n6i. Toi nh~n di~n tho?i cua chu tich Jeong t?i san bay, cling _l<ho!1gJJi_~_l>?L<:uQcht;n'yCitTluii~__u_Ph6thu_ tl1CingphM c,hQd bi@uhuy b6 h<JPd6ng cling khong th@th\fC hi~n tai d~u th~u tron-g mQt hai ngay nen ch~ng c6 gi g~p rut th~ la toi di Thai theo lich trinh ~a dinh. Toi d~n khach s?n hic 2 giCi ang, dang ngu thi chu tich Jeong s l?i di~n tho?i d~n, luc d6la 6gi(j sang. " Du th~ nao di nfra anh cling phai v~ sC9m thoi." "K@ta bay gid phai chi~n tranh lau dai vCiichinh phil. Cong vi~c m~t 4 ngay nhl1ng em se thu x~p trong 2 ngay va trd v~ ? chu tich dang 10 ?" , "Nay, saDbao dang 10, anh n6i gi th~?" "Vi~c thi cong n1i~m-aydi~n h?t nhan kh6ng th@n6i qua n6i l?i b~ng chinh trio C~p chlnh quy~n dang lam gid6 sai trai ? N~n chung ta d~n n6i r6 tinh h<Jpphap, tinh chinh xac cuah<Jp d6ng chi dinh aa ky k~t vili chung ta thi c6 c<J hQi chi~n th~ng ? Em se chin trach nhi~m d~n cling." Toi qua t\f tin nen chu tich Jeong vQichun bl1dc. ~:KJiongbi~t anh n6i gi,nhltng toi se a<Jianh v~."------

T6i k~t thuc cong vi~c d Thai trong 2 ngay va trd v~ nltCic,toi d~n g~p Ph6 thil tltCingJeong In Yong. Ong ta da lam BQtrl1dng BQtai chinh khi Hyundai g~p b~t l<Jitrong v~n d~ quy~n kinh

doanh xang d~u cong ty Ct!c Dong tnt&c do khong lau. "Lam sao ma chinh phu l:;1ico th~ huy b6 h<Jp d<3ng dan phU'ang ma khong h6i y ki~n gi trU'&cv&i chung toi d? Di~u nay la b~t h<Jpphap :;1. <Jp d<3ngl~n nay la h<Jpd<3ngrieng d~t H v~n d~, nhU'ng tuy~t d6i khong phai la h<Jp d<3ngchi dinh. La cUQCd~u th~u qnh tranh nghiem chinh phai tdi qua l~n 1, l~n 2, l~n 3. Ngai hay xem cong b6 ~y di:;1.Day la cong b6 d~u th~u qnh tranh. Chi co Hyundai m&i du tU' each nen l~n th(r 3 ky h<Jpd<3ngchi dinh theo lu?t da dinh, phai khong:;1? Chinh phu da vi ph:;1m lu?t khi pha huy h<Jp d<3ng theo thu UJc chinh dang nhU' th~ nay. Chinh phu hay huy b6 l:;1iquyh dinh huy b6 h<Jp d<3ngdi :;1. ~u khong lam nhU' th~ chung toi N se t6 tl)ng chinh phu." Toi ra kh6i phong cua Pho thu tU'&ngva d~n g~p T6ng giam d6c cong ty di~n It!c Han Qu6c Park Jeong Gi. "N~u T6ng giam d6c lam theo quy~t dinh huy b6 h<Jp d<3ng cua Pho thu tU'&ngthi k~t qua la ngai tt! ch~p nh?n sai sot h<Jp d<3ngky kh v&i chung toi trU'&cdo. N gai m:;1nhd:;1nchu trU'ang st! th?t dng h<Jp d<3ngky k~t v&i chung toi la h<Jpphap va phai thuc dfty dt! an theo nhU' k~ hO:;1chthi m&i co th~ chlrng minh dng T6ng giam d6c dung. N~u khong lam nhU' th~ thi t6ng giam d6c phai chiu trach nhi~m t~t d v~ st!huy b6 h<Jp d<3ng v6n co." T6ng giam d6c cong ty di~n It!c Han Qu6c da rai vao tinh th~ kho xlt. Pho thu tU'&ngphit bi~u huy b6 h<Jpd<3ngda dU'<Jc cong b6 tren phU'ang ti~n d:;1ichung, va cling da bao cao v&i T6ng Th6ng. T6ng giam d6c cong ty di~n It!c khong th~ thay d6i quy~t dinh ma T6ng Th6ng cling bi~t. Sau do toi d~n g~p BQ trU'dng BQ nang IU'<Jng Choi Chang Nak. "Theo quy dinh phap lu?t, khong th~ co vi~c huy b6 thi cong dU'<Jc k~t mQt cach h<Jp phap v&i ly do chinh trio Cho dli co ky
KE rvU;-.NHKHONG BAO GIG VONG VO 211

th~ huy b6 h<Jpd6ng theo phap lu~t vdi ly do chinh tri, nhttng tn:tdng h<Jpnay khong th~ chftp nh~n dt:tqc. Logic cua chinh phu la cai gi day?" BQ trt:tdng Choi la ngt:tdi phai trai. Ong ta he ra thi kho nen ch~ng noi gi. Sau do, BQtrt:tdng Choi da cho bi~t suy nghi dl;fa tren y ki~n d~ xuftt phat ngon khong chinh thlfc cua t6ng giam d6c cong ty di~n ll;fCHan Qu6c. Theo nht:t T6ng giam d6c Park, BQtrt:tdng Choi bi~t dng vftn d~ nay khong lien quan d~n Pho thu tt:t&ng,hdn nf:faPho thu tt:t&ngcling khong nen xen vao chuy~n nay. Nghe sl;fphan d6i cua toi thi m&i bih co mau thuftn nht:tng d d.ng ldp lanh d~o dt:ta ra quy~t dinh thi ban than BQ trt:tdng kho ma bay to y ki~n mang tinh d6i ngo~i cua minh. Toi tim d~n BQtrt:tdng Choi lfin nf:fa. "Xin ngai BQtrt:tdng lltu y d~n di~u chi trfch cua toi la dung. Khi nao g~p thu~n lqi d~ noi v~ vftn d~ nay thi ngai co th~ noi len quan di~m cua minh." Toi khong dn phai lam cho l~p trt:tdng cua BQtrt:tdng trd nen kho xlt. Toi chi ht:t&ngd~n vi~c cong nh~n logic cua toi. Sl;fphan bac cua cong ty xay d1;fngHyundai cling clfng dn, nht:tng khong d~n mlfc xoay chuy~n tinh hinh, khong th~ l~t ngt:tqcnQi dung cUQchQp bao trd v~ vi tri cli vi S1;fphankhang cua mQt doanh nghi~p. Sau khi g~p toi, T6ng giam d6c Park da theo yeu du trong nQi bQ cong ty di~n ll;fcHan Qu6c 13. phai th~n trQng vi co th~ xay ra tai n~n khung khi~p do tl;fY thi cong nha may di~n h~t nhan va da khong theo pht:tO'ng cham cua chinh phu, bilt bUQcy theo h<Jpd6ng v&iHyundai. Va th~ la tfing ldp quy~n ll;fC cQng hoa 5 c(f thuc d~y 'xoa bo heJpd6ng v&iHyundai' th~m chi ph~ truit T6ng giam d6c Park la ngt:tdidan em hQc sau tnldng trung hQc ky thu~t Daegu duy nhftt va la ngt:tO'i Qc sail.tnl'dng si quan l\lc h

quan cua T6ng Th6ng Jeon Doo Hwan. Hinh nhll' chinh phu hdi cftp bach. Ngll'di k~ nhi~m T6ng giam d6c Park la Han Bong Suo Nhll'ng dnh hinh ding th~ng cua chinh phu va Hyundai kh6ng th~ hoa giai dll'Q'cma dang d~n bd v\1'cth~m. C6ng ty xay d\fng Hyundai da huy dQng lu~t sll' c6 vftn va da chuftn bi t6 tl).ng, s\1'th~t nay da thong bao cho chfnh phu. D6i tll'Q'ng t6 tl).ng la giam d6c c6ng ty di~n I\1'C Han Qu6c va BQ trll'dng BQ nang Ill'Q'ng.T6i da noi v(ji giam d6c Han Bong Suo "T 6ng giam d6c Han m(ji d~n mong ngai hay phan doan tinh hinh nay v(ji cai nhin m(ji me. Tren l~p trll'dng khach quan, co th~ xac dinh vi~c ma ngll'di ti~n nhi~m da lam." T6ng giam d6c Han noi r~ng chfnh phu da dll'a ra quy~t dinh huy b6 thi cho dli Hyundai co dung ciing kh6ng th~ trd l:;1itit dftu dll'Q'c. Ong Han thftm tra dftn va kh6ng th~ kh6ng c6ng nh~n slJ th~t la kh6ng co thi~u sot v~ lu~t trong hQ'p d6ng vdi Hyundai. Tftm nhin cua T6ng giam d6c m(ji b6 nhi~m la nhll' th~, chfnh phu b~t dftu d VaGtinh th~ kho xtt. Dung luc do thi BQ trll'dng BQ nang Ill'Q'ngda gQi t6i. "Hyundai hay c6ng nh~n quy~n uy cua chfnh phu. Cho du s\1' th~t co nhll' th~, nhttng mQt lftn da huy b6 thi kh6ng th~ huy b6 l:;1i lftn nfta. Mong anh d6ng y dftu thftu mQt lftn nfta vdi c6ng ty xay d\1'ngDonga co kinh nghi~m thi cong nha may di~n h:;1tnhan." T6i da d6ng y m?c dli sai nguyen t~c v(ji d~ nghi cua BQ trll'dng Choi. Ciing gift th~ di~n cua chfnh phil nfta. Thay VaG do, t6i da dll'a ra mQt di~u ki~n. "Kh6ng dll'Q'cdftu thftu toan bQ. Nha may di~n nguyen ttt la c6ng trinh rftt quan trQng nen phai dftu thftu titng khoan." Dftu thftu titng khoan la slJ thftm tra ky thu~t phttc t:;1Pcftn thi~t. D6i v(ji c6ng ty kh6ng co kinh nghi~m xay dlJng nha may di~n h:;1tnhan thi kh6ng th~ lI'dc dinh gia ca. N~u thlJC thi dftu
Kt IYLi).Nf-I KHONG BAO GIG VONG VO 213

thftu titng khmin thl vi~c thi cong nha may di~n nguyen tlt mQt tram phftn tram v~ tay chung toi. Chfnh phu dii chfip nh~n d~ nghi cua toi. Di~u ki~n dfiu thftu titng khoan luc d6 la mQt slJ xon xao ldn. K~t C\lC,cong ty xay dlJng Hyundai trung thftu vi~c thi cong nha may di~n nguyen tlt s6 3-4 Yeonggwang. Th~t la mQt ky l\lc hi~m thfiy, nh~n dfiu thftu hai lftn mQt cong trlnh. Dli khong dl1'<Jc ghi ky l\lc chfnh thac nhl1'ng la cong trlnh ldn nh~n thi cong d~t hang cua chfnh phu ma khong t6n mQt d6ng nao quy den chfnh trio Saud6, luc chfnh quy~n cQng hoa 6, trong tlnh hlnh chfnh tri ma s6 d~i bi~u qu6c hQi cua dang dm quy~n it, dang d6i l~p nhi~u thl c6 thlJC thi cUQcthanh tra chfnh phu d6i vdi cong ty di~n llJCHan Qu6c. D6i tl1'<Jng thanh tra quan trQng vfin d~ thi cong va dfiu thftu nha may di~n nguyen tlt Yeonggwang. Toi va nguyen T6ng giam d6c Park Jeong Gi bi gQi lam nhan chang (j qu6c hQi. Cae uy vien qu6c hQi nghi ngCili~u c6 d~t hang thi cong nha may di~n nguyen ttt b~ng phl1'dng phap bfit chfnh vdi cong ty d~c bi~t d6 hay kh6ng. M\lc dfch ti~t lQ di~u phi ly d~c bi~t trong phien hQp qu6c hQi 'thanh toan cQng hoa 5.' T6i dl:rng (j vi trf nhan chl:rng dQc lCiith~ va rnong cac uy vien thong earn r~ng "Trl1'dc khi cac uy vien qu6c hQi th§m vfin, toi xin m~n phep n6i d~n tfnh d~c thli chung lien quan d~n hQ'p d6ng nha may di~n nguyen ttt. " Toi dii giai thich t6m tilt quatrlnh tit tfnh d~c thli cua vi~c xay

dlJng nha may di~n nguyen tlt, khi cong ty xay dlJng Hyundai lftn dftu tien xay dlJng Gori s6 1-2, r6i vi~c tham gia vdi tl1'cach la doanh nghi~p hQ'p d6ng ph\l cua cong ty Westinghouse nhfit trong nl1'dc c6 th~ xay dlJng hh thay trang thih cua My cho d~n horn nay phat tri~n thanh mQt doanh nghi~p duy bi nha

may di~n nguyen ttr. R6i t6i cling cho bi~t cach chQn llJa cong ty thi c6ng nha may di~n nguyen ttr fJ cac m1dc tien ti~n nhtt th~ nao. vi~c xay dlJng nha may di~n nguyen ttr dlfa ra d~u thftu qmh tranh, n~u trung thftu vdi gia th~p nh~t bi cho la co v~n d~ thl se thanh tra tri~t d~. Nhlfng d~t nlfdc chung ta thl ngttqc l:;1i. I con thi~u nh~n thtrc v~ v~n V d~ an toan cua nha may di~n h:;1tnhan. Vi~c thi cong nha may di~n h:;1t han kh6ng th~ dlfqc xem nhlf thi c6ng xay dlJng cftu n dlfdng :;1. hi c6ng cftu dlfdng con stra chfta dttqc chtr nha may T di~n nguyen ttr g~p slJ c6 thl coi nhtt ch~m dtrt. Kh6ng xem xet fJ v~n d~ la d~t hang thi cong nha may di~n nguyen ttr cho nhftng nglfCfico kinh nghi~m ma chi xem xet v~n d~ t:;1isaD khong d~u thftu qnh tranh blnh thlfCfngthl chi co nlfdc f):;1i Han Dan Qu6c nay th6i :;1." Sau khi nghe t6i giai thich kh6ng co mQt uy vien qu6c hQi nao th~m v~n t6i v~ v~n d~ nay ca. Hai lftn trung thftu va qua nhftng lftn g~p kho khan d~u tranh mQi m~t vdi chinh phu va cu6i cung gianh dlfqc th~ng lqi fJ cong trlnh nay la mQt slJ chi~n th~ng co th~ dtrng d~y dlfqc sau khi g~p th~t b:;1i he tham fJ cUQcd~u thftu trang thi~t bi chtra t LNG da trai qua trttdc do. Luc do t6i daco th~ th~y slJy~u kern va kh6ng logic cuacac quan chtrc trlfdc chu nghia quy~n uy chinh phil. Sau do, t6i nhd l:;1i i~c nay nhlf la mQt slJ d6i khang v ch:;1mtran vdi chu nghia quan lieu. Bai hQc kh6ng phai tl1'thanh cong ma la tl1'th~t b:;1i. em v~y, X th~t may m~n khi nhi~u nglfCfico tinh nhd lau nhftng di~u x~u hdn la nhftng di~u t6t. Thanh c6ng kh6ng cftn ~p u lau. Thanh cong thl nglfCfikhac nhd gium cho. Nhttng th~t b:;1ihl ban than mlnh phai nhd c~n t ke. NglfCfi uen th~t b:;1i 6i se l:;1ih~t b:;1i. q r t
lzE 1vL~\IH K.HONG BAO

"0 qu6c hQi cua cac nttdc khac,

GIa VONG

VO 215

.,

---l
1 1

I

VUON RA THE GIGI
Thtl tl(Ong Mahathir dang di~n thu'Y~tnhl(ng trong dfu,..\dong co nhi~u 1i~ng Ct(oi. 10i khong hi~u nhl(ng theo bf.u khong kht, toi Cling cl(oi theo. MQt qufm 1~ngt(oi Mala'Ysia dfmh -vao hong toi. "'lling giam d6c Lee, anh co bi~t ong ta dang noi gi khong ma cl(oi? Thtl tl(Ong noi la cong t'Y",a,\> dtlng H'Yundai li\ Atibaba (ten Cl(Op). Chllng ta ha,\>h9c nhanh d~ clu6i ten Cl(OPna'Ythoi. "

Trong qua trinh nh~n d~t hang thi cong cang cong nghi~p Juba~l cila Saudi Arabia, da phar sinh s1!vi~c T6ng giam d6c va tnlemg chi nhanh (j Saudi Arabia bi b~t. Day la V\l an mQt s6 ngl1'di thuQc dong d6i hoang gia Saudi Arabia bf s\lpbfty dinh liu v6'i cac cong ty l6'n cila cac nl1'6'c tien ti~n. Day la mQt V\l an cho th~y dng S1! th~t kho khan nhl1'th~ nao d6i v6'i vi~c nhftng cong ty xay d1!ng cila cac nl1'6'ckern phat tri€n n~m gift thi trl1'dngchuyen ch~ ma cac nl1'6'c tien ti~n da nhay vao xa hQi qu6c t~do., . _'... ," . Qu6c vl1'dngSaudi Arabia ch~ng co cUQc~et ~lf chinh thltc cung nhl1'ldi giai thich nao ma b~t Hyundai nQp ti~n ph?t 100 tri~u dola. Khong nhangth~, con. xay r:amQt <?huy~nchl1'a~o ti~n l~ la cong ty Hyundai bi m~t tl1'cach d~u thftu thi cong trong 2 nam (j Saudi Arabia. Cong ty da c6 g~ng h~t sltc d€ giai quyh vi~c 2 can bQ c~p cao bi giam gift. Chung toi mdi Jang Woo Joo T6ng giam d6c cong ty xay d\fng nl1'6'c ngoai tr1!c thuQc BQxay d1!ng k~ nhi~m lam T 6ng giam d6cd?i, di~n_(j nl1'6'cngoai; Ong· ~y la: ngl1'di gi6~ ngo?i ngft va r~t sieng nang, da 'lam vi~c (j cong ty Hyundai 10 nam (Bay gid dang di~u hanh vi~n-kinh doanh Hanmi, d~n nay chung toi vftn gift t6tIIl6iquan h~ .vathinh tJlOangg~p nhau).Chung toi thl1'dnggQidi~n tho?i trong nhi~u gid d€ giai quy~t v~n d~ (j Saudi Arabia, va day cung la v~n d~ trQng d?i d6i v6'i' Saudi Arabia nen hQ lien t\lc nghe len cUQcnoi chuy~n cila chung toL Do do, chung toi lam clfa s6 bi m~t rieng va noi chuy~n di~n tho?i v6'i nQi dung khac. Vi d\l 'da g~p ngttCii(j toa nha chinh phil', 'da g~p BQtrl1'emg BQnQi v\l.' Chil tich thl1'dngglfi toi d~n do d€ giai quyh v~n d~ nay. Toi
. -~: 219
,0'

th11cmghtu tru d n11<Jcgoai hai, ba thang va da c6 g~ng nhi~u n nhl1ng khong d~ dang chut nao, v<JiIf do nay chung toi da rut kh6i Saudi Arabia va di tim thi tr11cmg d1Jngkhac. xay Saddam Hussein da thanh cong trong cUQccach m~ng va Iraq trd thanh mQt n11<Jca hQi chu nghia khong cftp visa cho cac x doanh nghi~p Han Qu6c khong co quan h~ ngo~i giao v<JiIraq. Nhan v~t ma Hussein ton trQng nhftt la Kim Nh~t Thanh, nen khong co If do gi d~ n6ng h~u v<Jicac doanh nghi~p Han Qu6c. Tuy bltc t11cmgchinh tri kien c6 nhl1ng Iraq la mQt thi tr11cmg hftp dftn d6i v<Jicong ty xay d1JngHyundai. K~ ho~ch dftu t11cua chinh phu Iraq dfty tham vQng. Tit nam 19'16 d~n nam 1980, chinh phu da rot 4.500 tri~u dola d~ thuc dfty k~ ho~ch 5 nam Iftn thlt 3, d~n nam 1985 dlJ dinh rot them vao '1.500 tri~u dola cho k~ ho~ch 5 nam Iftn thlt t11.Do la thi tr11cmg Trung dong 1&1 sau Saudi Arabia. D~c bi~t, so v<JiSaudi Arabia da d~t d~n gi<Jih~n dftu t11v6n ceJsd h~ tftng, thi Iraq dang d giai do~n b~t dftu nen co sltc hftp dftn 1&1. Thang 3 nam 19'18, Hyundai da thanh cong xay dlJng vi tri dftu cftu Iftn thlt nhftt vao Iraq. Pho t6ng giam d6c Jeon Gab Won dftn dftu nhom nh~n d~t hang Iraq da thanh cong dftu thftu v<Jigia thftp nhftt trong vi~c tham gia dftu thftu qu6c t~ thi cong giai do~n 1 thi~t bi xli If n11<Jc Basra mQt thanh ph6 thai thlt hai cua Iraq. So v<Jicac cong ty qnh tranh khac cua chau Au thi dftu thftu v<Jigia qua re nen dftu thftu thanh cong la di~u da dlJ t11emg. i nhien co ca k~ sach kh6 nh\lc d~ chuftn bi b11<Jc D chan vao Iraq. Luc nay, toi dang chi huy t6ng quan cong ty thi tr11cmgtrong n11<Jchi chu tich Jeong vQi d11ara chi thi 'tuy b~n rQn cong t vi~c beri trong nhl1ng anh cung nen ch~y theo giam sat cong vi~c ben ngoai.' Toi da vao Iraq b~ng d11cmg qua Kuwait d~ bQ co ph11<1ng hap C\lth~ ti~n hanh thi cong v<JiIraq- mQt n11<Jc p
220 kJll);\C

n') lH

\\

I HCJ:\,

khong co quan h~ ngo;;ti giao v&i chung toi, nhlf vftn d~ bao darn than ph~n cua cong nhan va vi~c nh~p canh cua nhftng nglfC1ilao dQng cung vdi dQi ky sU'trong nudc. La d;;ti di~n cua mQt cong ty nh~n thi cong nhlfng khong cho xuftt nh~p canh chinh th(tc, th~t la mQt manh dftt mau thu~n. Toi da di d~n Bagdad nhlf mQt di~n vien chinh cua phim tinh bao. "Nay, doanh nghi~p Nam Tri~u Tien lam sao co th€ nh~n dlf<;j'C cong nay ch(t?" thi MQt sv phan (tng kinh ng;;tc d~u tien cua nglfC1ichiu trach

( nhi~m cua cd quan ma toi g~p dlf<;j'cj cu6i cUQcvi hanh, sau do
la mQt phan rtng dng chung toi khong th€ lam dlf<;j'c. Chung toi da (j Bagdad nhi~u ngay va tham do d~ chC1xem dlfC1ngday cua chinh phu cach m;;tng Iraq. DlfC1ngnhlf khong co con dlfC1ngnao khac. Chung toi dang thu th~p thong tin lien M quan d~n chinh phil (j quan rlf<;ffi ullengruju nhlf la ngU'C1i Nh~t d~n ng6i c;;tnh'chung toi. Toi di phong v~ sinh thi co gai nglfC1iNh~t vQi di theo va do xet xung quanh. Co gai do xac dinh khong co ai (j hanh lang r6i vQi noi vdi t6i. "Oi, Anh. ttr HanQu6c d~n phal khong?". La co gai Han Qu6c. Toi nghi doan xay d1;fI1g Hyundai chung toi 1a nglfC1id~u tien d~t chan d~n Iraq sau cUQc cach m;;tng, nhlfng co gai Han Qu6c nay l;;tid~n trlf&c. "Vi (j day d~ ki~m ti~n nen toi kh hon gia v&i nglfC1i nlfcJc ngoai d€ vao day. N~u bi~t la nglfC1iHan Qu6c thi se bi du6i ngay. Nhlfng ong d~n day d€ lam gi?" S6ng miii toi cay cay. MQt co gai y~u & di mQt minh va ki~m ti~n (j qu6c gia h6i giao, l;;tiIa (j mQt qu6c gia xa hQi chu nghia khong co quan h~ ngo;;ti giao v(Ji chung ta, phai chang cong ty xay dvng Hyundai Ia doanh nghi~p 1&1 d;;tidi~n cho Han Qu6c
221

cua Bagdad va

mQt vai quan ly cua Iraq, thi mQt co gai phlfdng Dong hinh

hay sao. Co gai Han Qu6c va chung toi, ch~ng phai hQ hang nhttng vdi mlJc dich ki~m d6ng dola thl ch~ng khac nhau ti nao. Ng6i trong quan rtt<Ju (j Bagdaddtt<Jc xay lau nam, toi da chuftn bi mQt tinh thftn mdi cho vi~c d6 bQ vao Iraq. Vai horn sau, cu6i cung chung toi da co mQt tia hy vQng. MQt ngttdi ban xlf thl thftrr£ vdi toi hay g~p thi trttdng Wahab cua Bagdad. Thi trttdng Wahab la nhan v~t lien quan sau s~c vdi cUQc cach m~ng Iraq, trong thdi ky ong ta la sinh vi en trttdng d~i hQc lu~t, Sadam Hussein da ban k~ ho~ch cUQc cach m~ng tren can clf dia nha cua Wahab. Chung toi khong bi~t gl v~ Iraq nhtt khong bi~t ai la ngttdi co quy~n h;rc th~t s1,fcua chinh phu each m~ng. Trttdc khi d~n Iraq, thong tin cd ban ma chung toi nh~n dtt<Jc(j D~i Slf quan My t~i Seoul khong th~ ra kh6i trlnh dQ mQt quy~n tit di~n bach khoa. K~t ClJC,khong d~ gl g~p dtt<Jc Wahab. M~y lftn toi dang ky g~p nhttng d~u bi ld di. Toi da chan thanh nhd ngttdi thong dich (j toa thi chinh. "Hay chuy~n ldi la xin cho toi g~p mQt lftn. Ditng nghi toi la mQt d~i di~n cua doanh nghi~p d~n tit phia N am cua Han Qu6c ma hay nghi toi la mQt con ngttdi ttt mQt d~t m1dc xa xoi (j phia Dong thich mQt nha each m~ng tn~." Cling la mQt qu6c gia Trung Dong nhttng Iraq la mQt d~t nttdc khong co ch~ dQ dtta moi gidi ban xlf vao vi~c nh~n thi congo La mQt d~t nttdc s~ch se khong co tham nhling chinh thUc hay khong chinh thuc. D~ g~p mQt nha lanh d~o cua mQt d~t nttdc di dftu v~ tinh thanh liem va d~o duc nhtt th~ thl khong co phttdng phap nao khac ngoai vi~c keu gQi 'tinh nhan van.' Cu6i cung, thi trttdng Wahab da cho phep toi g~p ong. Chi cho g~p trong 10 phut, phong lam vi~c cua ong ta th~t ddn di~u. Thi trttdng vtta la mQt ngttdi dan vtta m~c trang phlJc nhtt quan llnh va co deo ca sung ben hong.
222 KH01\'C

c() THAN

THO.A!

"Toi nghe noi hinh nhl1 ong dii lam vi~c quen minh vi cach m~ng. Toi nghi sinh ra la mQt ngl1di dan ong co th~ c6ng hi~n ea cUQcddi minh cho dftt nl1dc thi th~t 13 di~u chuc phuc Idn nhftt." "Vang." Va r6i Wahab noi ti~p. "Toi chi ngu 3, 4 ti~ng mQt ngay. Toi lam vi~c d~ xay d\fng dftt nl1dc nen thi~u thdi gian. Bay gid toi cling chia thdi gian quy bau nay d~ g~p anh day." "Cho d~n horn nay, toi cling chi ngu 3, 4 ti~ng mQt ngay. T oi cling khong bi~t r~ng toi co di gi do gi6ng anh." "Anh la ngl1di dan, vi vi~c gi ma mQt ngay chi ngu 3, 4 ti~ng?" Wahab dii earn thfty httng thu. Ml1di phut cho phep dii troi qua. "Toi sinh ra trong mQt dftt nl1dc ngheo nan. Bay gid cling khong thoat kh6i dl1<Jc i ngheo. Chung toi giam bm giftc ngu d ban dem, lam vi~c d~ d~y llii cai ngheo va xay d1!TIg thanh dftt nl1dc giau m~nh. La cong vi~c cua doanh nghi~p nhl1ng trong mQt qu6c gia tl1ban chu nghia, doanh nghi~p la trQng tam, nen k~t C\lC cong vi~c vi dftt nl1dc. Ca nhan toi cling trl1emgthanh la ttt ngheo doi nen vi~c kh~c ph\lc cai ngheo vita 13 bai toan cua d nhan toi d6ng thdi vtta la nhi~m v\l mang tinh qu6c gia. T oi mu6n Iftykinh nghi~m v\fc d~y kinh t~ ttt ngheo doi cua chung toi d~ lam vi~c (j dftt nl1dc cua ong. Chung toi dii co cong trinh thi cong nhling vi co nhi~u gidi h~n nen cong vi~c khong dl1<Jc ti~n tri~n t6t d~p. Chung toi khae vdi cae doanh nghi~p chau Au. Chung toi trung th\fc va cham chi. Chung toi lam vi~c tren I~p trl1dng d6ng chi cling dttng len ttt ngheo doi. Lftn dftu tien chung toi thfty (j mQt nl1dc Trung Dong, mQt xii hQi cong chttc lam s~ch se nhl1 dftt nl1dc cua ong. Chung toi khat khao dl1<Jc vi~c (j dftt nl1dc nhl1 th~."
223

Wahab thao day deo sung va bi~u toi d~n ben c~nh ong ta. Dinh ki~n vdi mQt dftt m1'dc gftn giii vdi mQt m1'dc"ke thil la My hinh nh11'dftn dftn S\lP de>.Toi giai thich danh scich dftu thftu va thanh t\!U thi cong tit trl1'dc d~n nay cua cong ty xay d\fl1g Hyundai del lam ong ta quan tam. Ong ta gQi th11'ky bao se noi chuy~n them vdi toi va di1'ng d~ ngl1'di khcic vao. K~t Cl}.C, cUQc h~n gidi h~n trong 10 phut d11'<;9c dai thanh keo 2 ti~ng. Chung toi del phat hi~n co nhi~u s1! d6ng earn tit nheln quan dftt
n11'dc,

s1! nhi~t tinh lam vi~c, lich slf cua Trung Dong

va chau A va ea vi~c ca nhan. Nh11'th~ del d11'<;9C nam. Toi del 10 hoi la thang sau tai d~n l~i Bagdad, luc do co th~ g~p ong d11'<;9C khong, thi ong ta thich thu hlta se ch<1. "Toi del mang d~n m9t v~t ph~m d~ treo (j phong lam vi~c cua ong, n~u ong cho d~ (j day thi th~t la vinh dtJ cho toi." "Cai gi th~?" "Toi del glfi (j phong th11'ky ~." Vi cftm bftt clt qua t~ng nao nen toi mang mo hinh chi~c am con rila d~n va co th11'ky dang bao quan. Wahab bao th11'ky mang v~t do vao. "Day la ma hinh chi~c tau hinh con rila. 400 nam tr11'dCkhi Nh~t vao chi~m dong dftt
n11'dc

chung toi, mQt danh t11'dng

cua chung toi la Lee Sun Sin del lam con tau b~ng sih dftu tien tren th~ gidi. T11'dngquan do del danh pha lOan bQ h~m dQi cua Nh~t. N~u ong d~t chi~c tau con rila tl1'<;ing tr11'ngcho s1!chi~n thang (j phong lam vi~c cua ong thi se rftt t6t ~. "La mQt v~t tri~n lelm t6t dfty." Wahab delrftt vui. MQt chi~c tau con rila thftm d11'<Jm linh h6n cua t11'dngquan Lee Sun Sin del d11'<;9c ben c~nh nha cach m~ng tre cua d~t Bagdad.

224 KHOf\C

C(1 1H \\;

i HU.4.!

NHAN SU TIEP DON ,AN CAN CVA NHUNG .. ANH EM CHINH PHU CACH MANG
V~ m.f<1c da phai kh~c ph\Ic ch11&1gng~i v~t th~t st;fsau khi toi g~p Wahab. Do la vftn d~ visa cua cac ky s11va nhf:fng ng11di th<;j. Toi chi m<1ibi~t m~t Wahab thoi chu nhf:fng vftn d~ tht;fc t~ thl v~n b6 ng6. VI khong co quan h~ ngo~i giao nen chung toi phai di b~ng d11emgbQ sang Kuwait giap bien gi<1iv<1iIraq va d do 10 ngay hay 1 thang, phai qua thu t\IC phuc t~p d~ chd nh~n d11<;jC visa. Nh11ng do chAng phai la theo nhom, doan ma cftp visa cho ti:tng ea nhan nen chung toi khong th~ co k~ ho~ch d11a rihan It;fc vao. Th~ nao cling phai l~p lanh st;fquan d~ vi~c thi cong d11<;jC ti~n hanh t6t dt;p nh11ng h6i BQ nQi V\I thl chi nh~n d11<;jC st;ftra ldi la quan h~ ngo~i giao v<1iIraq khong d11<;jC dt;p d~n mUc t6t phai l~p lanh st;fquan. T oi d~n Iraq va xin g~p thi tr11CingWahab. Ong ta gtri thong di~p bao g~p d cau l~c bQ Hunting gid tr11a. Dia di~m d11<;jC la cau l~c bQ chi nhf:fng quan chuc cao cftp ht;n ngang BQ tr11dng trd len m<1ila thanh vien lui t<1i.Wahab da h6i v~ tlnh hlnh Han Qu6c. Chung toi chu y~u noi chuy~n v~ mo hlnh phar tri~n kinh t~ cua Han Qu6c va cung an tr11a.Va r6i ong ta bftt ngd noi. "Iraq chung toi c6 quan h~ ngo~i giao g:1n glii v<1iB~c Han. Anh phai hanh dQng cftn th~n d day. dfty." Nh11 th~ do la di~u ma toi mu6n noi nh11ng ong ta da md ldi nen toi th6 IQnhf:fng kho khan cua mlnh mQt each tt;fnhien. "Kho khan khong phai it ~. Di~u quan trQng khong phai la kho khan cua chung toi ma st;fth~t la kho khan trong vi~c khCJi
- 225

d thanh ph6 Bagdad hIc 12

Se

co nhi~u kh6 khan

cong xay dt;tng dt;t an (j d:lt m.tdc ong. Nhtf toi la t6ng giam d6c nhlfng vi~c nh~p canh ti:t Kuwait phai mftt 4 ngay. Nhf.tng cong nhan binh thtfCtng thi mftt hdn ca thang. Hang tram ky stf khong vao dung thdi di~m thi lam th~ nao d~ thi cong cong trinh dtf<Jc Phai co phtfdng sach gi thoi." ~. "V~y thi phai lam th~ nao?" "Hay cftp visa doan theo ti:tng doan. Nhf.tng cong nhan nh~p canh thong thtfCtngnhtf th~ nay la thong l~ cua tftt ca cac ntfdc." "Dtf<Jcthoi. V~y thi hay nQp nhf.tng gifty tet dn thi~t cho vi~c cftp visa theo doan." Sau khi an trtfaxong, chia tay thi Wahab b6ng om ch~t toi va noi. "Toi rftt vui vi dtf<Jcg~p mQt ngtfdi b~n t6t. Chung ta nhtf anh em. A khong, anh vdi toi la anh em." Wahab co tai van chtfdng va da cam. Ntta chi:tng cUQcd6i tho~i, ong ta thtfCtngtrich dan nhf.tng tac phftm van hQc Dong Tay, va thich thu tt;t minh bi~u hi~n mQt cach van hQc. Dftn than vao hi~n tht;tc chinh tri kho khan nhtfng ong ta la mQt thanh nien van hQc co di~n m~o cua ngtfeti theo chu nghia ly ttfCing. Wahab da gift dung nhf.tng gi minh haa. Horn sau ong ta gQi di~n d~n. "BQ Ngo~i giao cua chung toi xem xet nhf.tng ti~n l¢ d~c bi~t cho cac cong nhan cua cong ty ong." Nhet st;tgiup df1cua Wahab, nhan It;tccua chung toi da nh~n visa theo do~m. MQt thang sau, lftn thtt 3 toi d~n Iraq va da lien l~c vdi thi trtfCingWahab. Toi da vi~n cd la lftn trtfdc dtf<Jcong ta mdi an trtfa thi lftn nay toi mu6n mdi l~i. Toi da d~t nha hang cao cftp (j Bagdad. Dng ta noi se dan them 2 ngtfdi b~n t6t di theo. Hai ngtfdi b~n di cung ong ta la BQ trtfCingBQxay dt;tng nha
226 KHl1M, l

(J! H\'\1 HOAi

d:1t va BQ tn.t&ngBQcong thlfcmg. Hai BQ trlfdng cling la th~ h!c cach m~ng nong c6t vdi Wahab. D~c bi~t, BQ trlfdng BQ cong thlf<Jng la nhan v~t n6i trQi trong quy~n h!c th\;1'C tt Wahab dii gidi thi~u hQ. "T§t ea hQ nhlf la ngl1Cri nh cua toi. N~u anh mu6n lam vi~c a
d day thi nh§t dinh dn st! h6 tr<Jcua hai vi nay."

Wahab noi nhlf di trong bVng toi. BQtrl1&ngBQxay dlJng nha d§t la ngl1Cri hiu trach nhi~m cao nh§t cua cong trinh thi cong c chung toi, n~u t\;1' mu6n tim g~p thi cling khong bi~t phai toi m§t bao lau. Hai vi BQtrl1&ngbi~u thi earn tinh vdi tOi. Bay gi(j chung toi dii trd thanh nhftng nglf~ b~n. D6i vdi nhftng nglfCri d nlfdc khac cua Trung Dong thi do la mQt m6i quan h~ nhan van kho ma trai dl1<JC. Chinh toi cling khong th~ khong ng~c nhien. BQ trl1dng BQcong thlf<Jngto ra quan tam khi nghe t6i giai thich v~ t~p doan Hyundai. D~c bi~t, ong ta chu y d~n nang It!c thi cong nha may di~n. Hai nglfCri. trlfdc va khi chi con v~ l~i toi vdi Wahab, toi dii d~ c~p d~n v§n d~ l~p liinh st! quan d~ sau nay cong vi~c dlf<JC tri~n t6t d~p, toi cam th§y ong ta bi ti~n dlfa vao tinh th~ kho xtr th~ la t6i rut lui ICri oi. n MQt thang sau, lftn th(f tlf t6i d~n Bagdad. 'Nhftng nglfCrib~n' bi~t toi nh~p eanh th6ng qua m~ng llfdi thong tin dii vQi gQi di~n d~n. BQtrl1&ngBQc6ng thl1cmgmCritoi an t6i. MQt lat sau, BQtrlf&ngBQxay dlJng nha d§t cling gQidi~n m(ji nhlf th~. Toi noi dii co h~n trl1dc lam ong ta r§t ti~c reo BQtrl1&ngBQcong thl1cmgm<1it6i d~n mQt nha hang la mQt n<Jir§t xl1a co truy~n th6ng 400 nam tren mQt ngQn d6i d~p cua dong song Tigris. T 6i d~n nha hang thi dii co BQ trl1dng BQ cong thl1<Jng,BQ trlfdng BQxay d\;1'ngnha d§t, thi trlfdng Wahab va them 'mQt nglf(ji b~n' ca 4 nglf(ji dang d<Ji d do. Wahab gidi thi~u nglfCri ~n mdi d~n sau khi k~ l~i lOan bQ cau b
227

chuy~n r~ng nghe toi d~n nen ai ding mubn meri. a th~ la hQi y v vetinhau, cubi cung t~p h<JpIt;litftt "Day la BQ tnlCtng BQ cong nghi~p mo va cong nghi~p thu congo Lftn tntdc anh noi If!cong ty anh co nhi~u kinh nghi~m

d..

trong vi~c xay dt;tng nha may di~n. Chung toi cftn nhi~u nha may di~n. Xay dt;tng nha may di~n thuQc th~m quy~n BQcong nghi~p mo va cong nghi~p thu cong nen toi meri.d~n d~ gidi thi~u vetianh." Cang ngay toi cang cam em ong ta. Chung toi ubng lot;lint'1U 111emg vdi nt<1U Soju cua Han Qubc va say subt demo Ten 111 clmg tttemg 111 nhtt Soju, trong sb cac tit ngft cua Trung Dong ding co mQt di~u gibng nfta. Do la gQi ba la 'Ebi', m~ la 'Emi.' Chung toi nghe noi dng vao theri.ky van minh Silla, ngtteri.A r~p da vao. Va th~ la Iraq va Han Qubc la cubi hai dftu cua con dttcmg td l\la. Chung toi da th6 lQ tftm long cua nhau, noi d~n nhan duyen va dong chay cua n~n van minh bftt di~t. "Chung toi da lam vi~c veti chinh phu hay cac doanh nghi~p cua cac nttdc tien ti~n nhtt Nh~t, Anh, Duc, Phap. Nhttng hQ khong phai la dbi tac chan chinh cua chung toi. Bay gid chung toi mubn lam vi~c veti cac anh. Sau nay chung toi se cung cftp cho cac anh nhi~u thong tin nen mong dng anh danh dtt<;jc chi~n th~ng trong cUQcct;lnh tranh khong thien vi vdi cac doanh nghi~p Ctcac nttdc tien ti~n." Chao hoi· nhau Ctnha hang ben qnh song Tigris, ngay horn sau BQtrttCtngBQcong nghi~p mo va cong nghi~p thu cong da meri.toi, Ctdo, BQtrttCtngding noi nhtt tren. Vi tftt ca nhftng ngtteri. anh dt;lokinh t~ Iraq d~u cung suy nghi l nen khong lau sau cong ty xay dt;tng Hyundai da dt;ltthanh t\fU b~ng h<Jpd6ng thi cong theo phttdng thUc trQn goi nha may nhi~t di~n Almusaib tri gia 120 tri~u do la. Vi~c thi cong nha may nhi~t di~n nay la sl;tthanh cong cua cUQcct;lnhtranh gay

g~t vdi Nh~t. Nhlfng thl!c chftt, c6ng ty xay d1!llgHyundai chlfa du nang ll!Cd~ xay d1!llgtheo phlf<Jngth(fc trQn goi nha may nhi~t di~n vdi quy m6 nhlf tht Iraq cling bih sl! th~t nay. Nhlfng co nhi~u 1y do d~ hQ giao cho chung t6i dl! an mang tinh qu6c gia nay va khuyen chung t6i 'hay nh~n cung cftp may moc, nguyen 1i~u tlf Nh~t va ca sl! giup da v~ ky thu~t d~ thi c6ng thtt.' Trong do di~u quan trQng nhftt 1a1<Ji qu6c gia cua ich hQ. D~c bi~t 1a Iraq kh6ng mu6n vtrt b6 long tl! trQng cua hQ trlfck m~t mQt dftt nlfdc phat tri~n. a day t6i dong vai tro d~y du v~ tinh b~ng hftu vdi 'nhftng nglfdi bc;ln'va 'nglfdi anh em' vinh vien cua t6i.

a BQ xay dl!ng nha edfttcling"da ky h<;ipd6ng

theo phlf<Jng

th(fc trQn goi thi c6ng khu nha (j Samara Palluja tri gia 820 tri~u d61a. Chinh phu Iraq da xac dinh sl! th~t 1a chQn c6ng ty xay d1!llgHyundai va nhftng doanh nghi~p Han Qu6c ngay th~ng 13.d6i tac tuy~t vdi cua vi~c xay d1!llg kinh t~ qu6c gia. D6i vdi c6ng ty xay dl!ng Hyundai thi coi nhlf bao dam thi trlfdng co th~ nh~n b6i thlfdng dfty du thi trlfdng da mftt (j Saudi Arabia.

Vao mQt ngay t6i dang (j Iraq, thi trlfdng Wahab ch(j t6i hlfdng d~n cung T6ng Th6ng va noi se gidi thi~u cho t6i mQt nglfdi. "Nglfdi ma chung ta di g~p bay gid 1anglfdi chu quan th~t sl! chinh sach kinh t~ cua dftt nlfdc chung t6i. Tren danh nghia 1a Pho thu tlfdng nhlfng 1anhan v~t th(f hai." Iraq co nQi cac va uy ban cach mc;lngrieng nen cac chinh

a

sach quan trQng d~u dlf<;JC nghi va stta d6i (j day. Chu tich uy d~ ban cach mc;lng1aT6ng Th6ng va 1athu tlfdng Sadam Hussein,
229

tht;tct~ nhan v~t chu tri hQi nghi cua uy ban la nhan v~t tha hai Ph6 thu ttt&1g. Ong fiy se gidi thi~u ngttCiid6 cho toi. Toi da hoi Wahab. "Nen n6i gi vdi Ph6 thu ttt&1g." "Khong phai lftn trtt(jc da n6i v(ji toi chuy~n quan h~ ngo~i giao a. Hay thao lu~n vfin d~ d6 di." Th~t la mQt ngttCiisau s~c. Lftn trtt(jc khi toi n6i d~n vfin d~ d6, ong earn thfiy kh6 xtt nen toi khong th~ n6i gi them, ong fiy ghi nh(j rc3it~o cho toi cd hQi th~ nay. Vao van phong Ph6 thu ttt&1g thi c6 nhftng may quay phim d Dai truy~n hinh dang chCt.Horn d6, hinh anh toi b~t tay vdi Ph6 thu ttt(jng vao giCttin tac bu6i t6i dtt<Jcph:it s6ng. Chao hoi theo nghi l~ thi Ph6 thu ttt&1gvQin6i trtt(jc. "Day la lftn dftu tien toi g~p doanh nghi~p xay d1;fng ntt(jc ngoai. Toi da nghe n6i anh c6 tham v~mgmu6n lam nhi~u vi~c d dfit nhftng k~t qua t6t." ntt(jc chung toi. N~u dn Cll se g~t hai dtt<Jc "Di nhien, chung toi se cftn Cll ~. Nhttng d~ lam vi~c dtt<Jcthi toi chi nhCtngai mQt di~u." "Di~u gi th~?" "Bay giCt,cac cong nhan cua toi ding d~n day nhi~u, nhttng sau nay nhi~u cong nhan phai vao them nfta thi m(ji co th~ hoan thanh t6t cong trinh. Nhttng vi chtta c6 quan h~ ngo~i giao nen vi~c xufit nh~p eanh va ea trong cong vi~c g~p nhi~u trd ng~i ~." Gttdng m~t cua Ph6 thu ttt(jng t6i sftm l~i. Cach day khong lau, B~c Han da phai phai doan 30 ngttCiigc3mPho thu ttt&1g Park Seong Cheollam trttdng doan d~n chuc mitng ky ni~m cach m~ng Iraq. Khi do Park Seong Cheol da phan d6i chinh phu Iraq dtta doanh nghi~p Nam Tri~u Tien vao, va yeu cftu hay du6i hQ ra khoi dfit ntt(jc ngay: Luc d6, ngttCiingan ch~n vi~c phan d6i cua B~c Han la thi trttdng tre Wahab.
230 KHO!\C CO THAi\' THOAI

"N ~u doanh nghi~p cua cac ong co th~ lam cong vi~c ma cong ty xay dljng Hyundai lam thi d~n day. Cac anh dau co lam dtfqc ma. Chung toi chi lam vi~c vdi nhftng ngtfdi cua Nam Tri~u Tien, con quan h~ gifta chinh phu vdi chinh phu thi vftn khong thay d6i." Chinh phu Iraq chi co xoa diu B~c Han cach do. V~n d~ nay l~i dtfqc dtfa ra nen dtfemgnhien se co phan ttng nhtf th~. "Toi khong yeu cftu cac anh phai thi~t l~p quan h~ ngo~i giao ca 2 ntfdc. Chung toi d~n Iraq d~ lam vi~c, va d~t ntfdc nay hay t~o di~u ki~n t6i thi~u d~ co th~ lam vi~c dtfqc khi da ch~p nh~n chung toi. Y toi mu6n la co cach gi d~ chi co th~ lam cong vi~c lanh Slj." "V~n d~ do chung ta hay suy nghi th~n tn;mg." Slj tra ldi cua Pho thu ttfdng khong phai la ch~p nh~n, nhtfng cling khong phai la ttt ch6i. N~u co mQt kha nang nho nh6 d~ di vao ke hd do la chi~n ltfqc sinh tfm cua ho~t dQng ngo~i giao hay ho~t dQng doanh nghi~p. Toi da thao lu~n v~n d~ nay vdi Wahab. Wahab suy nghi mQt h6i lau r6i dtfa ra rnQtk~ ho~ch. "Anh da yeu d.u chinh phu chung toi rnQt quyh dinh kho khan. Cong ty xay d\fng Hyundai th~ hi~n thi~n y bdi cai gi?" "Chung toi san xu~t xe 0 to. Chung toi se t~ng 50 chi~c xe rna Hyundai san xu~t." Ly do rna toi d~ nghi cho xe la vi toi phan doan r~ng nhftng chi~c xe 0 to lam d Han Qu6c ch~y tren dtfdng ph6 Bagdad se ttfqng trtfng slj hqp tac kinh t~ gifta 2 ntfdc. 'Xe 0 to thi chung toi cling co d~y duo Cong ty anh cling lam lo~i xe Pickup ch(f?" "Di nhien ~." "V~y thi glti chifng do lo~i xe pickup.Toi se thuc dfty v~n d~ thi~t l~p lanh slj'quan." "Carn em ngtfdi anh em cua toi. Toi cling se h~t rninh cho d\j'
231

an xay dtJIlg d Iraq." Chung toi da hlta ht;n nhl1' V?y va trd v~ bao cao cho Cheongwadae. "Toi da yeu c~u thanh l~p lanh s\)' quan d~ lam vi~c, va da nh?n dl1'<Jc\)'tra Utitich c\)'c.Qua cd he)i nay chung ta cling co s th~ thih l?p quan h~ ngo~i giao." Li~u chinh phu 10 l~ng y ki~n My, co th~ khong cho phep t~ng xe pickup nen toi da c6 y nh~n m~nh d~n vi~c co kha nang thi~t l?p quan h~ ngo~i giao. Toi da non nong chd d<Jitrong 1 tu~n. Luc do thi dl1'<Jci~t b Cheongwadae cho phep t~ng. Tit horn do, nha may xe Hyundai lam vi~c ngay dem theo day chuy~n san xu~t rieng, cai t~o xe Pony d~ lam xe Pickup. Chung toi chuyen chd nhanh b~ng tau hl1'&lgth~ng d~n Kuwait. L~ trao t~ng Forni Pickup qua long tr~mg d~n noi chung toi co earn giac nhl1'da xac minh thi~t l?p quan h~ ngo~i giao. Trao t~ng xe xong, toi trd l~i Seoul. T~ng l&pchi d~o cao c~p cua Be)tinh bao Trung l1'c1ng~n g~p toi va noi. d "D\)' dinh se thi~t l?p quan h~ ngo~i giao vdi Iraq ngay. Be) tinh bao cua chung ta da giao ti~p thl1'dngxuyen thong qua f)~i slt quan Kuwait va dang co nhi~u ti~n tri~n. MQivi~c dl1'<Jc ti~n hanh thong qua ctta s6 chinh thltc cua chinh phu 2 nl1'dcd~n me)t mltc de)nao do. Va th~ la doanh nghi~p tl1'nhan xen vao, mong ditng co lam them r6i r~m nfta." Vi~c thi~t l?p quan h~ ngo~i giao vdi d~t nl1'dcdang co quan h~ g~n glii vdi B~c Han thi do la 's\)'nghi~p' l&llao luc do. S\)' nghi~p do vdi y d6 mu6n minh chang la k~t qua gieo h~t chinh hQ da lam. HQ mu6n ngan ch~n s\)'hi~u l~m r~ng cac cong ty tl1' nhan dang ra g~t hai thanh congo Toi da cong nh?n s\)''lao kh6' cua hQ. "Toi bi~t r6i. Chung toi mong mu6n co quan h~ ngo~i giao
232 kHl)Nc; CO THAN! HOA1

s&n d~ co th~ lam vi~c t6t nen da g~p va da t~ng xe. Toi khong phai la ngttdi co cong lao gi ca. N~u quan h~ ngo~i giao dtt<Jc thi~t l~p thi do la cong lao cua cac ngttdi." Vai ngay sau, ngttdi cao c:ip cua BQ ngo~i giao gQi di~n d~n noi vdi toi cling nQi dung nhtt th~. BQ ngo~i giao da va dang thuc dftydi€u do, Hyundai ditng co can thi~p vao. Noi cho cling thi toi chftng lam cai gi ca. Do chi la dtt<Jc1<Ji ben ngoai trong qua tdnh Hyundai n6 h!c d~ cong vi~c dtt<Jc troi chay. Nhttng cac cd quan chfnh phu b6ng nhien cho do la thanh tfch cua hQnen toi khong th~ khong ng~c nhien. Trai qua qua tdnh th~ nao di nfta thi quan h~ lanh slJ vdi Iraq ding da dtt<Jcthih l~p. Cling v& vi~c thi~t l~p quan h~ lanh slJ, nhftng ngttdi anh em, ngttdi b~n cua toi la thi trttCJngWahab va BQtrttCJngBQcong thtt<1ngv.v.. dtt<Jcmdi sang tham Han Qu6c. HQ d~n tham Seokguram, cui diu l~y ttt<JngPh~t b~ng da va ca ng<Jivan hoa Han Qu6c. Luc nay nhffng cong ty thttdng m~i Han Qu6c keo nhau d6 vao Iraq nhtt nttdc. Cong ty xay dlJng cf:mgmd ttdc Trung Dong thtt 2 dQcnh~t. Nhttng gi~c md nay chftng keo dai dtt<Jclau. Nam sau, diu nam 19'19, cUQccach m~ng H6i giao cua Khomeini Iran da xay ra. Thang 9 nam 1980 da xay ra cUQcchi~n tranh Iran- Iraq, m{)tcUQcchi~n tranh lau dai tieu hao. Do do cac doanh nghi~p Han Qu6c da vQirut lui kh6i thi trttC1ng dlJng b6 h~t nhftng xay cong lao kia.

Chi~n tranh Iran-Iraq da lam cho cong ty xay dlJng Hyundai dI con ngl1'ditoi cling bi anh httCJngky l~. nhien

d

233

Co cau noi th~ng trong chi~n tr~n, thua trong chi~n tranh. Toi da dlfa bao cao chi~n th~ng trong cUQcd6 bQ vao Iraq, nhlfng do chi~n tranh th~t s\f gifta Iran- Iraq da lam cu<)c'chi~n tranh' cua toi k~t thuc b~ng thftt b~i. Do chi~n tranh , nhi~u vi~c xay ra nen s\f th~t la cong ty van g~p kho khan. Nhlfng mQt luc nao d6, mua xuan thj trlfCtng Trung Dong thtr 2 se d~n Iraq va se co ngay giup df1n~n kinh t~ Han Qu6c. Toi tin r~ng, hQ cling khong quen dlf<;1C Hyundai va dftt nlfdc b~n. Trong nlfdc, b6ng co nhi~u tin df>n'do thi cong cong trinh (j Iraq nen chu tjch Jeong Ju Yeong va t6ng giam d6c Lee Myungbak chia re', t6i di cong ty khac, t6i ra lam chinh trj, nh~n d~ nghj tham gia vao nQi cac v. v... Nguyen nhan thi bftt ctr (j dau, cong ty g~p thi~t h~i thi se h6i trach nhi~m d6i vdi nglfCtilien quan, dola tam ly nghiem kh~c cua t6 chtrc. S\f bung n6 chi~n tranh khi~n khong th~ nh~n ti~n thi cong dfty du nen da nh~n dftu tho, chu tjch Jeong c6 th~ suy nghi dng vi~c khai thac thj trlfCtngdo khong dlf<;1C y mu6n nhlf cua chung toi thi trach nhi~m thuQc v~ toi. Nhlfng gifta chu tjch Jeong va t6i khong dlfa ra k~ ho~ch nao va khong dii nhau hay bi~u hi~n dnh earn thu djch nao. Chi coluf>ng khong khi l~nh nh~t va kh6ng c6 d6i tho~i gi. Nhlfng s\f thay d6i khong khi nay cling la mQt s\f ki~n khong th~ coi thlfCtngn~u nhlf nhin vao quan h~ lau nam gifta chu tjch Jeong va toi. MQt quan h~ bftt ti~n ctr ti~p t\lC nhlf th~ thi m<)thorn, chu tjch Jeong va toi co vi~c ngf>icung ban an t6i. MQt quan chtrc chinh phu than thi~t vdi toi nhCttoi dong vai tro chi~c cftu n6i giup g~p chu tjch Jeong. Trong bfta an t6i, quan chtrc chinh phu khong bi~t co bi~t S\f th~t quan h~ gifta chu tjch Jeong va toi nhlf trlfdc hay khong
234 KH()\,C,

(l~ THA '\ THOAI

ma bong nhien noi r~ng. "Thtfa chu tich Jeong, T6ng giam d6c Lee nay la ngtfdi ma t6i rit t6n trQng, mong ngai giup dfJcho." Co Ie 6ng ta th~ hi~n sV'cam 00 d6i vdi t6i da gidi thi~u 6ng d~n day. Hay la 6ng ta noi nhtf th~ vi la sV'd6i dai lich sV'd6i vdi chu tich Jeong la ngtfdi lanh d~o gidi tai chfnh va la 6ng chu cua t6i. Nhtfng phAn t:tngcua chu tich Jeong ngoai dV'doan. "N gtfdi nay dli co nga xu6ng dam len d~u len c6 cling kh6ng d~u hang dau. Ch~ng dn ai giup ca." T~i do, t6i chi ctfChcho qua chuy~n nhtfng trong long c(f ngam nghi maioN~u nhtf xet l~i titng IChcua chu tich Jeong thi t6i nga xu6ng, co ai do dam len c6 t6i thi t6i cling kh6ng d~u hang. Ho~c n~u giAithfch theo cach khac thi co th~ hi~u theo y la 'ngtfChnay kh6ng bao gid chiu thua ai va th6ng minh, ch~ng dn ai giup dfJ, la mQt ngtfCh btf&1gbinh co th~ tV'minh dt:tngd~y.' Nhtfng cho dli nhtf th~ nhtfng t6i nh~n ra mQt sV'th~t la mQt luc nao do chu tich Jeong co th~ dam len c6 t6i. Quan h~ bit ti~n gifta t6i va chu tich Jeong cling kh6ng keo dai lau dtfcJcgiAiquy~t (j Iraq. Chu tich Jeong va t6i cling VaGIraq dtfdi Ian khoi sung day d~c. Thang 12 nam 1982, chung t6i len chi~c may bay cli (j san bay Kuwait. Kh6ng chi bi kham khap ngtfdi, ma hanh ly cua ai thi ngtfChdo tV'dtfa len toa hanh IY. Hang kh6ng nghi dng hanh ly chit n6 se kh6ng co chu nhan. May bay qua cli nen cftt canh r6i thi l~i xu6ng. Co Ie kh6ng co nhi~u chu tich cua t~p doan di tren chi~c may bay nhtf th~. Chu tich Jeong va t6i d~n Bagdad va g~p nhftng ngtfdi b~n xtfa. Chung t6i dtfcJcnhftng 'ngtfdi anh em va ngtfdi b~n' haa quan tam t6i da d6i vdi c6ng ty xay dV'ng Hyundai, va chung t6i cling di xem hi~n trtfdng xay dV'ng c6ng ty Hyundai n~m trong t~m oanh t~c. Dli (j trong chi~n trtfdng, chu tich Jeong cling kh6ng chlin btfdc. Dung hoo la li~u minh x6ng VaGnguy
235

hi~m. Ngai co bQ d:~mgtl.:rdngquan l6i l~c di xem hi~n tnlcmg Iraq dang bi chi~n tranh trong mfty ngay. N~u chu tich Jeong co di~u gi khong hai long thi ngai la ldn 'nay, ti1ch(fc di.' Bu6i t<3itnldC khi rCtiIraq, tftt ca nhf1ng ngl1Ctichiu trach nhi~m d m6i cong trl1cmg cua cong ty xay d\fng Hyundai t~p h<;tpl~i d Bagdad. Tuy dang trong chi~n tranh nhl1ng day do d~u dfty rl1<Ju.Tren 40 ngl1Ctidan ong cua Hyundai th(fc su6t dem vt:tahcit,vi1anhay va say tf bi. Toi d~ nghi vdi chu tich "hay tra l~i d<1nti1 ch(fc cho tftt ca", thi chu tich Jeong vQinoi "U, dung r6i, tftt ca hoan l~i di." Chu tich Jeong cam thfty rftt vui. D~n 3 giCtsang, ngay trl1dc khi di, chu tich Jeong va nhitng ngl1Cfi an ong da u6ng rl1<Ju d say. Sau nay chu tich Jeong da vai lftn nh~c l~i r~ng cai dem . u6ng rl1<Jud Bagdad la vui nhftt. Trong cUQcdCfichl1a co lftn nao vui nhl1 th~ vdi ti~c rl1<Ju co nhitng ngl1Cfi ong. chi dan 4 giCtsang, chung toi d~n Kuwait b~ng dl1cmgbQ. Ti1 Bagdad phai ch~y 12 ti~ng dl1cmgbien gidi d~n Basrah. Khu v\fc do la ncti chi~n tranh xay ra quy~t li~t nhftt. Danh d6i m~ng s6ng cua minh, chung toi ch~y trong sa m~c dfty khoi sung. Sau khi ki~m tra hi~n trl1cmg trong Ian khoi sung, quan h~ giita toi va chu tich Jeong da trd l~i binh thl1cmg.Trang hanh dQng ngl1<Jngngung vdi nhau do co qua nhi~u vi~c d~ cung nhau giai quy~t.

14 GIO CHIEN TRANH
D6i vdi cac doanh nghi~p, thi cUQC thl1<1ng ll1<Jng mQt tr~n la dftu kh6c li~t ma tftt ca cac phl1<1ng ti~n d~u dl1<Jc uy dQng cho h cUQchi~p thl1<1ng. i1 cac doanh nghi~p tren th~ gidi cho d~n T

nhftng ngl1'diUinh d~o chinh tri trong va ngoai nl1'dcda dam phan vdi nhi~u ngl1'dinhl1'ng trong do cUQcchi~n tranh dam phan vdi Pho giam d6c cong ty xay dl;tng trang thi~t bi phat di~n 1&nnhftt th~ gi&iWesting house cua My d~n bay gid cling khong th~ quen dl1'<Jc. Westing house va cong ty xay d\fllg Hyundai l~n d~u dl1'<Jc bih 1aquan h~ doanh nghi~p chinh va ph\!. f)~u nhftng nam 1970, hie do chinh phu cua dftt nl1'dcl~c h~u nhl1'chung ta chu y d~n vi~c ph:it tri~n di~n nguyen ttr 1amQt sl;t1t;1'a chQn khon ngoan. Nhl1'ng ky thu~t xay d\fllg nha may di~n nguyen ttr phii dt;1'a hoan toan VaGmldc tien ti~n. Luc do, doanh nghi~p chu 1t;1'c VaGnl1'dcta 1acong ty Westing house. Nhftng doanh nghi~p xay dt;1'ngtrong nl1'dcv6n co quy mo nh6 va ky thu~t kern da 1i~u m~ng d~ dl1'<Jc chQn 1a doanh nghi~p do Westing house giao quy~n thi congoKhong chi 1al<Ji ich cua doanh nghi~p ma con 1a cd hQi tuy~t vdi co th~ n~m b~t dl1'<Jc thu~t tien ti~n. ky Cong ty xay dt;1'ng Hyundai trC1 thanh doanh nghi~p phl;l cua Westing house, va cung cong ty xay dl;tng Donga ti~n hanh thi hanh thi cong nha may di~n nguyen ttr d~u tien Gori 1-2, nhl1'ng 1uc d~u chi cung dp 1ao dQng ddn giin theo st;1' di~u khi~n cua nhftng ky sl1'My. Nhl1'ng Hyundai da hQc h6i dl1'<Jc nhi~u trong cong trinh nay. Toi thl1'dng xuyen d~n trl;l sC1 chinh cua Westing house C1 Pittsburgh d~ thio 1u~nva giii quyh vftn d~ ky thu~t. Luc d~u, T6ng giam d6c cong ty xay dt;1'ng Hyundai 1a toi d~n thi phia kia chi Pho giam d6c ra ti~p. Cu6i nhftng nam 1970, Westing house dQc quy~n thi trl1'dng nha may di~n nguyen t11C1 Han Qu6c b6ng thay d6i thanh thi trl1'dngqnh tranh qu6c t~. Nhftng doanh nghi~p nhiy VaGdftu th~u d~u t~p trung SUc1t;1'c~ gift nhftng doanh nghi~p ph\! d
237

trong m:tdc. B&i vi cUQc d~u thftu se dlf<JCquy~t dinh dl!a vao vi~c cung h<Jp tac vdi doanh nghi~p nao trong nlfdc. Chinh di~u do noi len rang trinh dQ cua doanh nghi~p trong nlfdc dang len. Cong ty xay dl!ng Hyundai house nh~n d~t thi congo Toi d~n Pisttburgh d~ hQi
Y

v6n da cung lam vdi Westing

house, nen quy~t dinh sau nay cling ph6i h<Jp vdi Westing v~n d~ nay. Lilc do, Pho t6ng

giam d6c thu nh~t ra ti~p. Sl! ti~p don cling nhi~t tinh hdn khong nhlf trlfdc. B&i vi n~u d6i xtt vdi cong ty Hyundai khong t6t thi khong th~ thi cong nha may di~n nguyen ttt t~i Han Qu6c. Pho giam d6c thu nh~t cua Westing house da d~n Seoul dam phan vdi toi mQt cach kien tri CUQc hi~p thlfdng do b~t dftu lilc 10 gi{j t~i van phong cua toi (j tr\l s(j chinh cua Hyundai. NQi dung cUQc hi~p thlfdng la Westing house va Hyundai cung tham gia xay dl!ng nha may ph:ii di~n nguyen ttt mdi, va ph~m vi tham gia cua Hyundai

l&n hdn so vdi trlfdc day. Chuy~n giao cong ngh~, s6 Ilf<Jng thi cong, cu6i cung la v~n d~ 1<Jituc dlf<Jcky k~t trl!c ti~p la mQt cUQchi~p thlfdng quan trQng. D6i m~t vdi cUQc hi~p thlfdng nay, toi l~i nghI d~n cong ty Pramatom cua Phap. Pramatom v6n cling la cong ty ph\l cua Westing house. Nhlfng dlf<Jcchuy~n giao cong ngh~, hi~n t~i trlfCJng thanh thanh mQt cong ty nh~n thi cong nha may di~n nguyen ttt trong nlfdc (j Phap. B6 ca an trlfa, cUQc hQp keo dai d~n 6 ti~ng nhlfng v~n chlfa hQi y dlf<Jc. Pho t6ng giam d6c thu nh~t n~m lOan quy~n cua Westing house da gQi di~n cho tr\l s(j chinh nh~n chi thi vao th{ji di~m quan trQng. Nhlfng dang trong cUQc thlfdng Ilf<Jng, hQ gQi ngt:t(ri ra lien l~c vdi Nh~t, nh~n phlfdng cham cua tr\l s(j

chinh. Chung toi da bi~t tit tntdc nhftng ngttCii cua Westing house gQi di~n cho tn:l scJ chinh thttdng khong gQi cJSeoul ma phai d~n Nh?t d~ gQi. HQ tin r~ng gQi di~n tit Seoul thi BQ tinh bao trung ttdng nghe len t:lt ca. Pho giam d6c thtt nhftt ng6i d6i di~n cJban hi~p thttdng vdi toi thi 2~ 3 ngay trttdc da d~n Dong Kinh gQi di~n cho tr\l scJchinh va quay l:;1i. Ng6i su6t 8 ti~ng va thttdng ltt<JIlgki~u marathon, ong ta lien t\lc u6ng cafe den. Hinh nhtt u6ng cafe thi co sttc hdn. B\lng doi, u6ng cafe lam toi them c6n cao va m~t moi. Hdn 6 giCit6i. Toi d~n phong thtt ky va noi vdi thtt kY. "Noi la h~t cafe, tit bay giCimang tra d:;1im:;1chvao." U 6ng tra d:;1im:;1ch,toi them sinh h;rc, ngtt<;1c Pho t6ng giam l:;1i d6c thtt nhftt earn thfty m~t moi. Cling bo ea bu6i an t6i, chi u6ng tra va ti~p t\lc thttdng ltt<JIlg. Dang qua 10 giCi.Hinh nhtt ong ta mu6n nan l:;1iqua giCigidi nghiem. Ong ta d~n Han Qu6c nhi~u l:1n nen bih ro sl;f th?t ngttCii Ha"n Qu6c nh:;1yearn nhftt v~ giCigidi nghiem. Hinh nhtt ong ta tinh dng 'anh co chiu dl;fng d~n dau di nfta thi cling phai k~t thuc trttdc giCigidi nghiem.' N~u khong thttdng ltt<JIlgdtt<;1c tit ngay horn sau phai dm thi d6i ttt<;1ngkhac. Da vao ngo C\lt. Nhttng chung toi non nong hdn. T oi nh?n ra ong ta sa d\lng tac chi~n keo dai thCii gian. T oi ra ngoai mQt lat va chi thi cho phong trl;fc demo "Dem cai d~m do vao phong hQp." MQt lat sau, cai d~m dtt<;1C dtta vao, Pho t6ng giam d6c thtt nhftt mcJ tron m~t va hOi. "Cai gi th~ kia?" "N~u khong thttdng ltt<;1ngdtt<;1C phai thttc dem, n~u qua thi giCi gidi nghiem ong la ngttCii nttdc ngoai khong sao, con toi
239

khong th~ v~ nha dl1<JCen phai ngu l~i day. V~y bay gid c(t n6i n chuy~n thoai mai." Gl1dng m~t ong ta tai di. Khong th~ nhl1 th~ dl1<JC, ong ta nghiem m~t l~i. B6 thai dQ tieu qtc, ong ta xong vao mQt cach tfch ct;tc.Hinh nhl1 ong ta doan dng n~u qua gid gidi nghiem thi se b:1t1<Ji ho minh. c K~t C\lC,cUQcthl1dng 111<Jnga theo nhl1 chung toi mu6n. d Trao d6i ban ky k~t h<Jpd6ng xong thi d6ng h6 di~m 11 gid 50. La mQt cUQC thl1dng 111<Jng dai 14 ti~ng. keo "Khi toi d~n tr\l sd chinh thi khong phai nQi dung nhl1 th~ .... " Ph6 t6ng giam d6c Westing house n6i nhf1ng ldi cau g~t. Luc d6 nha toi d Apgujeongdong. Ch~y h~t t6c It;tcnhl1ng thanh ch~n da ch~n ngang c:lu song Han. Canh sat va hi€n binh thi ch~n xe. Toi xu6ng xe va n6i. "Toi la giam d6c c6ng ty xay dt;tng Hyundai Lee Meong Bak. Ti:t sang s&n d~n h6i nay day da hi~p thl1dng mQt v~n d~ quan trQng cua qu6c gia vdi ngl1di nl1C1c goai nen mUQn nhl1 th~. n Hay d~ cho t6i v~ nha nghi. Vi~c thttc tdng mQt dem d sd canh sat thi qua m~t." "V~ d~n nha thi m~t khoang bao lau?" "0 Apgujeongdong nen khong tdi 5 phut." "V~y,ong hay di di. Thay vao d6, n~u di ma bi b~t thi giam d6c hay chiu trach nhi~m. Khong dl1<JC6i r~ng d day tha cho." n Toi sang song va v~ nha an toano

)

/

"

"

)

THU TUONG MAHA THIR, BA U V~ T CU A MALA YSIA
Thang 2 nam 1994, Thu tl1dng Mahathir cua Malaysia d~n tham Han Qu6c. Trong 4 ngay ong ~y tham Han th~t la l~ng Ie

va ngo:;til~. Ong ~y qua san bay Kimhae khong 6n ao, di tham cac cong ty con cua t~p doan Hyundai nhtt cong ty cong nghi~p n~ng va cong ty xe 0 to, thao lu~n dtJ an vdi nhfrng ngtt<1i inh d:;tocong H ty r6i trCiv~ yen l~ng nhtt khi d~n. M(>tnha Hinh d:;tocua m(>t d~t nttdc d~n tham Han Qu6c theo ki~u nay ch~ng phai chuy~n thttemg co. Nhttng do chinh Ia ban ch~t ngo:;tigiao thtJc t~ cua Thu ttt&ng Mahathir ngttdi dftn d~t phat tri~n kinh t~ Malaysia. Ong ta tranh xa stJ 6n ao va pho trttOOg. Toi noi khong ng~n ng:;tir~ng thu tttdng Mahathir la hinh mftu ngtt<1ichinh tri trong tttOOglai co ni~m tin m:;tnh me va nh~n thltc nhi~m V\l thong su6t, nang ItJc thuc d~y khong bi~t ditng, va ca nang ItJc quan sat s~c ben. Toi g~p Thu ttt&ng Mahathir cu6i nhf1ng nam 1910. Chung toi chia se tinh b:;tnda hoo 15 nam. Trong xa h(>iqu6c t~, quan h~ gif1acon ngtt<1i di con ngtt<1i a quan h~ cltng nh~c nghi 1<Ji v l ich qu6c gia tren h~t nhttng trong do thong qua m6i giao cam nhan van vftn nay m~m tinh b:;tnkhong thay d6i. Quan h~ gif1a Thu ttt&ng Mahathir va toi chinh Ia quan h~ nhtt th~. Nhtt toi da noi Citrttdc, toi da chia se tinh b~ng hi1u lau nam vdi thi trttCingBagdad Wahab, nhttng chi~n tranh da ngan can di~u do. M6i khi nghi d~n nhfrng 'ngtt<1ib:;tn'cua Iraq va Wahab toi cam th~y ti~c re va hdi bu6n. Luc do, cong ty xay dtJng Hyundai dang xay dtJng d~p nttdc Kenyar Ci alaysia. M Ngttdi d:;tidi~n cong ty xay dtJng n~u ra nttdc ngoai thi m(>t trong nhfrng nhi~m V\l quan trQng la g~p cac nha chinh tri va quan chtlc cao dp cua nttdc do. Malaysia thi Pho thu ttt&ng Mahathir la m(>t trong nhf1ng ngttdi ma toi da g~p. Ph6 thu ttt&ng la ngtt<1icao thlt hai cua Ban hanh chinh nhttng ong ~y

a

241

chi la ng11Ch h6ng co thlJc quy~n gi. Ong ~y khong tit b6 ni~m k tin, bi dang cftm quy~n tr\lc xu~t sfmg llfu vong, d11lu~n qu~n chung 6n ao nen Thu t11cmg Hussein s11 d\lng hoa giai tinh cam cua ng11Ch dan, dii cho ong lam ch(fc Pho thu t11cmg. i ch~ng V co quy~n IlJCthlJCt~ nen di nhien nen Pho thu t11cmg ch~ng co vi~c gi lam. Phong lam vi~c cua ong ta Iuon Iuon chi Mahathir ng6i mQt minh. Khi t6i vao toa nha chinh phu thi nh~t dinh t6i ghe sang phong lam vi~c cua Mahathir. Nam 1981, tit khi tham gia vao vi~c nh~n d~t cay cftu Pinang dai th(f 3 tren th~ giCri., Phap, khi Nh~t, va chung toi co cUQcc~nh tranh gay g~t, thi cong ty Marubeni cua Nh~t dang bao vay chinh quy~n tham nhung nen toi ch~ng g~p d11<JC ng11Chao co thlJCquy~n ca. n "Toi Ia ng11Ch kh6ng co nang IlJc d~ giup anh. Nhlfng t~i saD l~i c(f tim d~n toi?" Khi toi d~n l~n 2 thi 6ng ta noi vCri. nh11th~. toi "N~u trCiv~ tr\l sCichinh thi phai bao cao dii g~p ai nh11ng cong ty cua Nh~t can trCi nen khong th~ g~p Thu t11Ctng la ng11Cho quy~n quy~t dinh. N~u noi g~p Pho thu t11cmg tr\l c thi sCichinh bih Ia dii ti~p xuc vCri. ng11Cho thlJCquy~n." c T oi dii c6 tinh noi dua. "N~u nh11v~y thi co th~ d~n day bfit c(f khi nao. Va mong r~ng noi cho toi nghe v~ Han Qu6c." Mahathir cung c11C1i. tit do chung toi th11C1nguyen g~p K~ x nhau .Co nhi~u chuy~n d~ noi. I>~cbi~t, ong ta quan tam nhi~u d~n Han Qu6c. ThC1iky Nh~t xam chi~m, giai phong va chia c~t, r6i chi~n tranh, each m~ng quan slJ va xay dlJng kinh t~, phong trao lang mCri.,hanh cong c6ng nghi~p hoa cong nghi~p n~ng hoa hQc, t yeu cftu dan chu hoa, d~n yang lu~n qu~n cua cUQcdao chinh, ong ta phan tich ti mi hoo Ia mQt chuyen gia v~ lOan bQ Iich s11

hi~n d~i cua H~mQu6c. £>~cbi~t, 6ng ta chu y d~n phong trao lang mdi. "T6i nghi ly do Han Qu6c thanh c6ng trong vi~c c6ng nghi~p hoa la vi phong trao vli trang tinh thftn nhl1 phong trao lang mdi. £>0 chinh la s1Jcftn min va tinh thftn t1J chu, bay gi<1 Malaysia cftn no." Mahathir co tham vQngphai slta d6i tinh dan tQcda trd thanh thoi quen trong s1Jth6ng trj th1JCdan lau dai cua Anh. N~u khac thi ch~c ch~n kh6ng di d6i tinh 111<1i bi~ng va y l~i ngl1<1i Malaysia kh6ng th~ phat tri~n dl1<Jc. cling la ly do ma 6ng £>0 ta quan sat Han Qu6c mQt cach dn th~n. T6i cling da cung thao lu~n vdi Mahathir, cling ch~ng ngftn ng~i khuyen bao. Mahathir suy nghi gi6ng t6i la trl1dc hh phai thoat kh6i s1Jngheo doi th6ng qua phat tri~n kinh t~. T6i thl1<1ng trl1avdi 6ng ta, mQt Pho thu tl1dng cua mQt dftt an nl1dc vao ti~m an ma ch~ng co mQt ai nh~n ra. Chinh tinh b~ng hftu vdi Pho thu tl1dng kh6ng co th1JCquy~n phan chia th~ng b~i cua vi~c nh~n d~t thi c6ng cay c:1uPinang th~ gidi thi trl1dc do chinh t6i cling kh6ng bi~t ma ban than Mahathir cling kh6ng bi~t. T 6i da nghe noi Malaysia co k~ ho~ch xay d1Jllgcay c:1udai th(f 3 tren th~ gidi d~t t6ng chi~u dai la 14,5 km d hi~n trl1<1ng thi c6ng dl1<1ng t6c Thai, cu6i nhftng nam 1960. Luc do, cao t6i cling da tl1dng tl1<Jng chung t6i kh6ng th~ thi cong c6ng la trinh do hay sao. Nhl1ng giftc md do chi 10 nam da trd thanh hi~n th1Jc. Phi thi c6ng len tdi hdn 300 tri~u d6la. Malaysia qua ky vQng vao chi~c c:1u nay. Tit khi k~ ho~ch cho d~n khi hoan thanh mftt 20 nam, th~t la mQt d1Jan ftpu lau nam. Chinh phu Malaysia d~t cay c:1unay vdi 2 m\lc dich hoan thanh. Th(f nhftt la n6i li~n dao Pinang vdi dftt li~n, va khai thac dao
\ ~ ,<Jl\i RA

THF

CiOT

243

nay thanh dia di~m du lich va khu cong nghi~p. La m\lc dich kinh t~. Khi Singapore dQcl~p, nhftng ngl1Ch Hoa ki~u yeu cftu khong phai la Singapore hi~n t~i ma la dao Pinang, chtrng to dao nay co gia tri r~t 1&1. Thlt hai la m\lc dich chinh trioDao Pinang thi nhftng Hoa ki~u Trung Qu6c dang n~m quy~n thl100g m~i. Chi chtta dQcl~p thoi chlt dao Pinang la Singapore thlt hai. Co y d6 thong qua cay cftu ~inang h~p th\l n~n kinh t~ Pinang vao kinh t~ Malaysia. Cong trinh thi cong cay cftu Pinang cu6i cung dii th\1Cthi d~u thftu vao dftu nam 1981. Di nhien cong ty xay d\1llg Hyundai d6c h~t sltc l\1Cvao cUQcd~u thftu nay. Vi day la mQt cong trinh 1&1sau v~t thl100g cua Iran-Iraq nen toi dii dtrng ra chi huy. 41 cong ty cua 11 nl1dc tham gia vao d~u thftu. Nhftng cong ty xay d\1llgn6i ti~ng cua th~ gidi d~u d~ m~t theo d6i. Chung toi bo xa cac doanh nghi~p chau Au y~u hoo chung toi v~ nang l\1C kinh t~ (j gia d thi cong va chi dnh giac vdi cong ty Marubeni cua Nh~t. Nhttng pha v&mQi di~u dii dl1<;1C doan, k~t qua d\1 lftn 1 thi cong ty Bernar Capen on cua Phap (j vi tri thlt nh~t, Hyundai (j vi tri thlt hai, Marubeni cua Nh~t thlt ba, cong ty Tay Dltc thlt tl1. B6n cong ty nay vao d~u thftu sau cung, nhttng cong ty Tay f)ltc t\1bo cUQC nen chi con l~i ba. MQt d6i tl1<;1ng chung toi ma kho danh d6 la cong ty Marubeni co nang l\1c v~n dQng hanh lang va s6 v6n kh6ng 16. Trl1dc h~t cftn d~y cong ty s6 1 Marubeni ra. Va r6i chung toi co k~ ho~ch dan tr~n danh quy~t li~t vdi Marubeni. So vdi Marubeni thi nhi~m ky thi cong chung toi h<1ing~n. Gia d~u thftu cua Marubeni h<1ith~p hoo chung toi, nhttng chung toi thuy~t ph\lc chinh quy~n Malaysia chQn Hyundai va nh~n m~nh r~ng vi~c hoan thanh thi cong cay cftu nhanh va n~u thu phi giao thong thi se thu 1<Ji hu~n. n
244 kH(ii\(,

ll1

i HAl"

IHUt\!

Vftn d~ la Nh~t. HQ h~t slfc n6 hj'c d~ l~t nglf<Jcvan cC1. hinh C phil Nh~t va f)~i Slf quan Nh~t
CJ

do dii d6c h~t Slfc ltj'c. NhC1

co ti~n v6n phong phu nen d~ nghi Malaysia yay v6n dai h~n liii suftt thftp, va dii cong khai nhftng trlfC1ngh<Jp thftt b~i cua Hyundai lfctng. trong qua khlf. Tieu bi~u la nam 1980 bai bao lien quan d~n thi cong ftu dii dang tai rftt ldn tren tC1 nh~t bao Trung

a Malaysia

nglfC1iduy nhftt ma toi co th~ cftu clfu la Pho thil

tlfdng Mahathir. Marubeni dii giang Ilf<1i ~ Hyundai khong th~ d d~n g:1n van phong Thu tlfdng. "Xin 16i, toi khong giup gl dlf<JC ong." Mahathir chi bi~t noi cau do. Khong th~ dlf<JC,toi trCJl~i Seoul va 6 thang sau toi l~i d~n Malaysia. Ch~ng co mong d<Jid~c bi~t gL Mila xuan nam 1981,
CJ

Malaysia dii xay ra cUQc chi~n chia re dan tQc, toi nghe tin

chinh quy~n Hussein bi nguy hi~m nhlfng khong th~ tlfCJng tlf<Jngla se thay d6i Thu tlfdng. Xu6ng san bay vo tlnh mua tC1bao, bai bao d~p vao m~t trlfdc tien la vi~c Mahathir thi'ta k~ gh~ Thu tlfdng. Thu tlfdng Hussein b6ng nhien bi ttt vong. Toi gQi di~n tho~i ngay d~n thlf ky Pho thu tlfdng va d~ nghi g~p Mahathir. Trong tlnh hu6ng khftn cftp li~u co cho g~p dii doanh nghi~p khong, toi th~t stj' h6i hQp. Nhlfng Mahathir vui mi'tng chftp nh~n d~ nghi cua tOi. "Bay giC1toi phai di Singapore ngay nen khong th~ g~p ong Lee (j phong lam vi~c. Tren dlfC1ngd~n san bay toi phai ghe qua nha d~ thay qu:1n ao. Hiiy d~n nha toi di." f)~n nha Mahathir, toi dang noi chuy~n vui ve v<1iv<Jong ta thl Mahathir vao ... "Bai bao dang dungstj' tlfdng ?" th~·t·khong? Anh dii trCJthanh Thu

". '~-'

._',i'''~_:~;''''

b:u<'t&~·~

f1:'~J(.L'1:XU ~

'a' ~rrTTT'

'Tr

-

•••

Hinh anh cay

du Pinang

dai 14.5km noi tLt df1t li€:n Malyasia d~n dao Pinang

"Hay chCtdo. Di Singapore v~ thi mQi chuy~n se dti'<;1C quy~t dinh. " Trong giQng noi cua ong ta co stJ ttJ tin. Toi mu6n h6i v~ d~u th~u cu6i cung diy du Pinang. May m~n thay Thu tti'dng Hussein chti'a chQn ngti'Cti rung th~u cay t du Pinang da vQinh~m m~t. Bay giCtvi~c trung th~u cu6i cung cay c~u Pinang phili nh~n quy~t toan cua Mahathir. Nhti'ng horn do toi khong th~ h6i Mahathir di~u do. Chi~u horn do, theo nhti' tCtbao dang thi ong ta dti'<;1C Him b~u chu tich Dang, d6ng thCtilen lam Thu tti'dng. Thu tti'dng Mahathir da nang cao quan di~m cai cach da ve ra tit lau..Kh~u hi~u cai cach chinh tri cua Mahathir la 'hay nhin phti'dng Dong', va 'chinh phu trong s~ch.' 'phti'dng Dong' ra rang la Han Qu6c. Xay d1Jng m\lc tieu chinh sach qu6c gia la hay hQc Han Qu6c, vti'<;1t Han Qu6c. La doanh nhan cua qua Han Qu6c toi th~t ttJ hao. Nhti'ng khi nhin Mahathir la ngti'Cti lanh d~o co nang ltJc thtJc hi~n· ti'dc me!do toi khong th~ khong

thoang chut srJhiii. Ti1 tinh th~n cd ban chQn doanh nghi~p thi cong cong trinh xay d\fllg cay c~u Pinang khac vC1i hinh quy~n qua khlt, vC1i c Mahathir Iii hi~n nhien. Khong th~ co trao d6i quy den chinh trio Mahathir suy nghi dng stj'thay d6i xii hQi Malaysia v& n~n tham nhftng Ian truy~n trong xii hQi nh11'chinh quy~n,cong chltc, doanh nghi~p v.v... thl phai b£t dftu ti1 chinh phu. Khftu hi~u 'chinh phu trong s~ch' cling chinh la ly do do. Bay gid toi phai thuyh ph\lc nQi cac cai cach cua Mahathir. D6i v& cong ty Bernar thl gi6ng nhl1 trl1C1c, ng£n thdi gian rut xay dl.Jng va kh qua la mang lrJi nhu~n kinh t~ va dii thuyh ph\lc nQi cac m&. Va dii nhftn m~nh 11udi~m qnhO tranh gia thi cong thftp hcJn cong ty Marubeni. K~ sach cung cftp mon nrJ cua Nh~t v6n uy hi~p chung toi d~n cung dii bi dfty liIi do cai cach cua Malaysia. Trong qua trinh nhftng quan chltc cua chinh quy~n Hussein dii bi khdi t6 vI lien quan d~n tham nhling cac lo~i, ho~t dQng hanh lang cua cong ty Marubeni dii bi nghi ngd t6i da. Cong ty Marubeni dii danh mftt uy tin ho~t dQng nh~n d~t cong trinh. Cay c~u Pinang cu6i ciIng Hyundai trung thftu. Mahathir cho Hyundai thi cong cong trinh nay d~ cho bih hlnh anh t6t cua 'chinh phu trong s~ch' va li~u khong bi~t co mu6n d~y cho ngl1di dan va cac doanh nghi~p Malaysia tinh cftn mftn va ky thu~t cua 'phl1cJngDong' khong.

CAI MONG CVA THV TUONG KHONG?

c6 TO

HON

Co dQ nd rQ chi~n dich (sinbaram) sltc khoe cua n\l C11'di, bay gid thl qu6c t~ hoa·toan cftu hoa dang qfc thinh. Nh11ngt~i saG

phai th\;1'C hi~n qu6c t~ hoa, va b~t d:lu nhl1 th~ nao thl co nhi~u ngl1Cti on m~p mCf.Toi dft hQc qu6c t~ hoa (j l~ kh&i cong cay c c:lu Pinang. Cay c:lu Pinang khong chi d6i vdi Malaysia ma con co y nghia 1&1d6i vdi cong ty xay d\;1'ng Hyundai. B&is\;1' hoan thanh cay c:lu nay, cong ty xay d\;1'ng Hyundai dft vl1dn len thanh cong ty xay d\;1'ng t:lm c{j th~ gidi. D:lu nftm 1982, Hyundai dft chu~n bi mQt cach rQng 1&1cai 'vli dai' kh&i cong xltng vdi cong ty xay d\;1'ng c:lu d~p nh~t cay th~ gidi. D~ lam mQt san kh~u nhl1l~ kh(ji cong trong nl1dc co T6ng Th6ng tham d\;1', hung toi dft mCfichuyen gia sang c Malaysia. Chung toi dft xay d\;1'ng hO;;1Ch lam b\lc cao, va ph6i trf cai k~ la gh~ 1&1d~ (j gifta cho phu nhan va Thu tl1&1gMahathir ng6i va hai ben se d~ gh~ cho quan chac chinh phu va quy quan khach. Trl1dc gh~ ng6i cua Thu tl1&1gchung toi cling dft chu~n bi thi~t bi nh~n nut thl phao hoa va khoi se b~n len. L1iU y d~n cai n~ng gay g~t, chung toi dft phu t~m che va ca trai tham. Bu6i sang trl1dc khi kh(ji cong mQt ngay, thl1 ky cua Thu tl1&1gva canh sat bao v~ dft di quanh hi~n trl1<fng. hl1 ky nhln T b\lc di~n thuy~t va co bi~u hi~n ng;;1c nhien. Toi vui mimg nghi trong long 'ch~c co Ie kham ph\lc s\;1' chu~n bi chu dao cho l~ kh&i cong.' Nhl1ng thl1 ky d~n ben toi va noi. "Thu tl1&1gng6i ndi co bong ram, vdi 5 ngan ngl1Ctiham gia t ng6i (j phia trl1dc nhl1 th~ nao day?" Th~ nao la th~ nao? Toi nghi theo cach cua Han Qu6c. Han Qu6c, chi quan tam d~n ch6 ng6i cua T6ng Th6ng ... nhftng ngl1Ctiham d\;1' t blnh thl1<fngthl dltng x~p hang tit trl1dc 2 ti~ng

a

dl1di cai n~ng chang chang la chuy~n thl1Cfngthoi. Trong do cling co vai ngl1Cti g~t xiu ... Nhl1 th~ toi khong hi~u. Thl1 ky n vQinoi tiep.
/

248 kHl)'\l, ( \.) :! j

\ '\

:

'Il

"Phu tftm che n~ng cho ca nam ngan ngt1di ho~c la thao tftm che n~ng (j ch6 ng6i cua Thu tt1dng di. Khong chi mQt minh Thu tt1&1gng6i trong bong ram dt1<Jc." Toi dii bi s6c. Cling co nhftng quan chttc nghi d~n nhan dan nht1 th~. Dil dii di kh~p th~ gidi nht1ng toi cht1a th~ gidi hoa dt1<Jc.La mQt ngt1C1ichiu trach nhi~m chu~n bi l~ khCii cong nht1ng toi qua Han Qu6c va qua quan lieu. Yeu cftu cua ngt1di tht1 ky la bo tftm man che n~ng (j ch6 ng6i cua Thu tt1dng. Trong 24 ti~ng ma phai phu tftm che n~ng cho nam ngan ngt1C1ithi th~t la bftt kha. Nhan vien cua Hyundai va nhftng ngt1di Malaysia hQi y vdi nhau va dt1a ra k~t lu~n la khong th~ phu tftm man che n~ng rQng d~n hdn sau ngan met vuong. Nht1ng toi khong d~ dang tit bo. Vita an trt1a vita mi~t mai suy nghi. "Co th~ phu tftm man che n~ng chitng ba tram met vuong dt1<Jcchtt?" Nhftng ngt1di lao dQng Malaysia tra ldi 'khong co vftn d~ gi.' "V~y thi gQi 20 cong ty d~n va m6i cong ty phu ba tram met vuong thi dt1<Jcchtt?" Toi gQi ngay cac cong ty Malaysia. Ciing co cong ty noi se phu dt1<Jcsau tram met vuong. Chung toi chia ra 12 dQi va b~t tay vao vi~c.

t gid

sang horn sau thi chung toi hoan thanh, quet

dQn xong thi 8 gid sang. Trt1C1c id lam l~ 1 gid. Nhftng canh sat g bao v~ va anh tht1 ky horn qua dii d~n. "T6ng giam d6c Lee, vi~c gi xay ra th~? Anh thl1 ky nhin tftm che d~n hdn sau ngan met vuong thi ha h6c ca mf>m.Toi nghi tftt nhien la se d~p bo tftm man che n~ng (j ch6 ng6i T 6ng Th6ng, nht1ng chi mQt dem thoi ma di'i che dl1<Jchdn sau ngan met vuong cho nam ngan ngl1di thi vi~c toi ng:;1cnhien ciing ch~ng phai la vo lY.D~n day thi mQi vi~c d~u thu~n 1<Ji. Anh tht1 ky nhin quanh b\lc di~n thuyh, gQi toi d~n va noi.

"Hai cai gh~ nay t~i saDl~i to th~?" "La gh~ cua phu nhan va Thu tl.tcmgng6i." Anh thll ky l~c d~u va nhin t6i. "Cai m6ng cua Thu tllcmg to hem nglldi khac chang?" Anh ta bao hay dem gh~ gi6ng nhll gh~ nglldi khac ng6i d~n. MQt l~n 1l11a kh6ng kh6i bi s6c. Nglldi Malaysia tuy ngheo t6i hd'n chung ta nhllng y thttc cua nhftng nha 1anh d~o chinh tri thi hem h~n chung ta. T6i da d\f tll&lg 1a mQt ngay nao do Malaysia se du6i kip chung ta. Thu tllcmg Mahathir b~t d~u di~n thuy~t. Di~n thuy~t bang ti~ng Malaysia nh11ng trong dam d6ng nhi~u ti~ng clldi n6 ra. T6i kh6ng hi~u gi nh11ng ctt ng6i yen nhll th~ thi ngll<JIlgnen hila theo kh6ng khi dam dong va clldi theo. MQt nglldi quan 1y Malaysia nhin t6i clldi va chQc vao h6ng cua t6i. "T6ng giam d6c Lee, co bi~t 6ng fly dang noi gi kh6ng ma clldi?" T6i b6ng ngll<JIlgnghiu. Nglldi quan 1ydo noi nQi dung di~n thuy~t cua Thu tllcmg cho t6i nghe. "Ong fly noi c6ng ty xay d\fng Hyundai 1aA1ibaba (ten clldp). C6ng ty xay d\fng Hyundai 1anhftng ten clldp nen nhftng nglldi dan hay hQc nhanh 1en d~ du6i ten Clldpdi." Va th~ 1at6i bi s6c 3 l~n trong bu6i 1~khC/ic6ng diy cftuPinang. 'Kh6ng chi co T6ng Th6ng dll<JC ng6i trong bong ram. Gh~ ng6i cua T6ng Th6ng kh6ng dll<Jc1cmhem. Cho c6ng ty nlldc ngoai thi c6ng nh11ngm\lc dich cho thi c6ng phai minh b~ch.' Y thttc nay xuflt phM tit th~ gidi hoa cua nhftng nha 1anh d~o chinh trio HQ co th~ gidi quan, 1ich sa quan ra rang, vi 1a mQt nha 1anh d~o co t~m nhin vi qu6c gia nen nhftng quan chttc chinh phu cling dll<Jcth~ gidi hoa mQt each tri~t d~. Trlldc khi yeu c~u doanh nghi~p hay nhan dan th~ gidi hoa,
250 kH()!\l, ll~
'j'!--j \ \;

IH<)\j

lOan du hoa toi tin dng chinh phu se th\fC hanh tntdc. Nha liinh d:;l0phai khac thi xii hQi cong chuc cling se khac. N~u xii hQi cong chuc trong s~ch thi to an bQ dftt mldC do se thay d6i. MQt vi d\l di~n hinh cho thfty mQt nha liinh d~o chinh tri dlf<Jc th~ gi&i hoa dii dftn d~t kinh t~ cua mQt dftt nlfdc th~ nao thi chinh la Thu tlf&ng Malaysia Mahathir, chinh ong ta.

CDOC DANH NHAU GIUA MARCOS vA IMELDA
Chi~n th~ng (j Malaysia ty Marubeni dii bi dao nglf<Jc (j Phillip in. Cong

lili blfdC trong vi~c thi cong diy d.u Pinang thi tranh qu6c t~ thi cong cap tai di~n 150

chung toi bi dfty ra kh6i cong trinh (j Phillipin. CUQc dftu thftu qnh tri~u do la vao nam 1985, 1 nam sau khi T6ng Th6ng Marcos va phu nhan Imelda di llfu vong. Cling nhlf thCii ky cu6i chinh quy~n cua cac nlfdC dang phat tri~n luc do, quy~n I\fC dii can thi~p sau vao vi~c nh~n d~t thi cong, nhttng (j Philipp in thi co d~ng tl1'&ngkhac. Do la v<Jch6ng Marcos va Imelda. Hai nglfCii khong th~ la d6i thu cua nhau. Nhttng nhf1'ng nglfCii theo Marcos va nhf1'ng nglfCii theo Imelda khac nhau. D6i vdi doanh nghi~p nlfdc ngoai thi kh6 n~m b~t dlf<Jckhoang cach vi~c dUng v~ phia nao se gianh chi~n th~ng. N~u noi d~n kh qua vi~c nh~n d~t thi cong cap tai di~n thi cong ty Marubeni dUng v~ phia Imelda dii dfty lili Hyundai tin tlfdng vao Marcos. Hftu nhlf cac doanh nghi~p cua Nh~t d~u dQc quy~n thi trlfCing xay d\fng (j Phillipin vao thCii ky cua Marcos. Cac doanh nghi~p cua Nh~t lien k~t ch~t che v&i chinh quy~n dQc tai, co tin d6n la cong ty Marubeni la doanh nghi~p cua Nh~t lien k~t

ch~t che vdi chinh quy~n Marcos da dtf<Jcnhi~u cong trinh d Philippin. K~t qua dftu th~u l~n I thl Hyundai d vi tri thl:t nhftt, Marubeni (j vi tri thl:t hai. Kh qua dftu th~u thanh cong cu6i cling la cUQcch~m tnin gif:taHyundai va Marubeni. La mQt van bai tai dien nh~n thi cong cay du Pinang. Chung toi dm nhf:tng ngtfChco thl!C Il!Clien k~t trl!c ti~p v&i T6ng Th6ng Marcos. Ngtf<Jcl~i, phia Marubeni dm nhan sl! than c~n Imelda lam moi gidi. Tftt ca hai phia d~u thfty ra dnh hlnh cua nhau. Luc do, n~u dut lot ti~n cho nhf:tng cong chl:tc Phillipin thl hQ se dtfa nhf:tng tai li~u quan trQng cho chung toi CUQcchi~n tranh nh~n d~t thi cong cua Hyundai va Marubeni coi nhtf la cUQcchi~n thay th~, chinh phu cua Marcos va gidi chinh tri chia thanh gi&i Marcos va Imelda. La m6i san cua gidi lanh d~o tham nhiing Phillipin. Toi da cling v&i Pho t6ng giam d6c Yoo Jae Hwan chuyen trach v~ di~n d~n Phillipin 5, 6 l~n d~ chi huy nh~n d~t thi cong cong trinh nay va da g~p nhf:tng nha chinh tri va lanh d~o cua phia do. Moi khi nhtf th~ toi chltng ki~n chinh quy~n sai trai da d§y bao nhieu ngtfChdan vao viing l~y nhtf th~ nao. MQt xa hQi cong chl:tc s~ch se khong duy tri dtf<JcmQt dftt ntf&cl~c h~u sao? Sl! k~t thuc cua chinh quy~n dQc tai thi t~i sao (j dau ciing gi6ng nhau th~? Vao nam 1985, (j Phillipin toi da rdi vao tuy~t vQng. Cong trinh cap tai di~n da vao tay Marubeni, nhttng ch~ng co giai thich nao thuyh ph\lc v~ k~t qua nay. Nhttng co mQt logic ra rang. Nha trung th~u cu6i cling ngay sau khi dtf<Jc dinh thl moi xac gidi cua chung toi v6n than c~n vdi Marcos dm d~n va noi. "Marcos da thua Imelda. Ch~ng coly do nao khac. Nam sau, vao thang 2 nam 1986, chinh quy~n Akino da thanh
252 KHO\:(, CU J'H \\, HilJAj

l~p d Phillipin. Nam do, chung t6i da nh~n thi c6ng xay d1;fng toa nha chinh cua ngan hang phM tri~n chau A dtJ dinh xay d Manilla cua Phillipin. Sau l~ khdi c6ng se co bu6i chieu dai, (j do hinh anh T6ng Th6ng Akino va T6ng Ht l~nh l\lc quan Ramos ma t6i g~p qua ~n tl1<JIlg. Nhl1 Mahathir cua Malaysia, nhftng ngl1Ctinay khac v~i nhftng ngl1Cticua chinh quy~n Marcos. T6ng Th6ng Akino da di~n thuy~t ddn gian d ti~c chieu dai. BQ trl1dng thanh vien nQi cac va khach mCtida d~n tim ch6 ng6i trl1~c. T6ng tl1l~nh l\lc quan Ramos dl1qc bi~t la chinh quy~n mOi co th~ ltJc da khiem t6n ng6i d gh~ sau cling. T6ng Th6ng Akino la T6ng Th6ng cua mQt dftt nl1~c tuftn hanh day do ma chi co mQt s6 ngl1Cti Q t6ng th~t khiem t6n kho ma tin h dl1qc.Toan bQchi co hai eanh sat hQt6ng. Di~n thuy~t k~t thuc va u6ng cocktail, thi T6ng Th6ng Akino d~n gftn t6i va chao. Nh~n lCtichao va t6i hOi. "Canh sat hQ t6ng cua T6ng Th6ng ma long leo th~ nay cling dl1qc hay sao?" C6 ta h~n nh~ ra ch6ng minh bi dQt kich (j san bay, vi~c 10 l~ng li~u c6 ta co sq bi am sat kh6ng cling la di~u hi~n nhien. T 6ng Th6ng cl1Cti tl1chva noi. "T6i da ra ttng elf va dl1qcbftu lam T6ng Th6ng d~ xay d1Jng dan chu hoa (j Phillipin. Dan chu hoa la stJ mong mu6n nhftt th~ cua ngl1Ctidan Phillipin. Dli kh6ng co Akino nhl1ng dan chu hoa cua Phillip in cling kh6ng bi lung lay. Bay giCt,cho dli ai lam T6ng Th6ng di nfta thi dan chu hoa la di~u d.n thi~t. Nhl1ng d~ bao v~ cho mQt T6ng Th6ng, d dftt nl1~c ngheo nan nay ma phai cftn kinh phi cho vi~c do hay sao?" Dung la mQt nha lanh d:;1o mOi,lCtinoi th~t earn dQng. T 6ng Th6ng Akino di thi Ramos d~n. "Khi chi~n tranh Han Qu6c, chung t6i da giup do dftt nl1~c

cua anh. Luc do, t6ng thu nh~p d~u ngttdi cua Hfm Qu6c 1a 60 d61a, Phillipin 1a 100 d61a. Nht1ng bay gid phai nh~n slj giup dfj cua Han Qu6c. Nguyen nhan do 1a co sai l~m trong chinh trio Nht1ng bay gid, chinh tri dlrng th~ng d~y, thi d~t nttc:Jcchung t6i cling se theo kip Hfm Qu6c." T6i noi chuy~n vc:JiRamos va nghI dng mQt 1uc nao do ngttdi nay se trd thanh T6ng Th6ng. Th6ng, Ngay 6ng ta trd thanh T6ng se vao quy d:;1ophar Phillip in da dlj dmin Phillipin

tri~n chinh thitc. Nhtt dlj doan 6ng ta da ti~p n6i Akino va dtt<Jcb~u lam T6ng Th6ng, xuc ti~n xay d1jng kinh t~. Slj xu~t hi~n cua Mahathir thit hai.

MQT Lm HUA CUA 20 NAM
Ta khi t6i lam k~ toan d c6ng trttdng xay d1jng dttdng cao t6c cua Thai, mc:Jido ma da dtt<JC30 nam, cau chuy~n cua phia ben kia. Co mQt ngttdi hQ Choi lam quan d6c d c6ng trttdng cua Thai. Anh ~y da lam vi~c b~ng 10 nhan vien t6t nghi~p d:;1ihQCva chi huy nhftng ngttdi 1ai xe d Thai. Anh Choi nay bi b~n do nhftng ngttdi Thai phan d6i chi thi c6ng vi~c. Anh ~y da bi b~n 6 vien d:;1nvao ngljc. Nht1ng anh ta kh6ng ch~t ngay, nh~p vi~n Pathani va chi s6ng dtt<Jc khming 1 thang. Nhan vien thay nhau ti~p mau, ban ngay t6i lam vi~c con ban dem t6i d~n b~nh vi~n d~ cham soc. Nht1ng cang ngay anh ta cang m~t sinh lljc. "Anh Lee 1a ngttdi co nang lljc, nh~t dinh trong tttclng 1ai se lam dtt<Jcvi~c 1&1cho c6ng ty. Luc do, n~u gia dinh t6i co tim d~n thi dl:tng gia vd kh6ng bi~t chi xin giup dfj mQt 1ftnth6i." "Luc do kh6ng bi~t t6i se lam vi~c gi nht1ng n~u 1avi~c ma t6i

lam dl1<Jchi toi se giup dfJbeltclf cai gi. Toi htta." t L<h.noi do la di chuc. Hai ngay sau, anh ta da ra di d mQt dftt nl1dcxa xoi. K~ tit do, 20 nam troi qua, mQt horn mQt ph\! nft gQidi~n cho toi luc do toi la t6ng giam d6c. "Toi 13. v<Jcua mQt quan d6c ten la Choi ngay xl1a cung lam vi~c vdi t6ng giam d6c d Thai. N~u t6ng giam d6c con nhd thi toi se dm d~n, n~u khong thi toi se khong dm d~n ~." Co thl1 ky noi co di~n tho~i vdi nQi dung nhl1 th~ va toi bao d~n day g~p toi. Co mQt ph\! nftla v<Jcua ong Choi tim d~n. Ngl1<h. ph\! nftlfty la thl1 Cll da phai mau va dch goc. day anh bi~t "Khong bi~t anh con s6ng d~ trd v~ khong. mQt anh Lee k~ lOan, anh ta la ngl1<h. o nang h!c va la ngl1C1i c t6t. Anh ch~t r6i, khi co gi kho khan nuoi con trai an hQc thi hay dm d~n anh fty chi mQt lftn. Cho dil kho khan th~ nao, hay nuoi con b~ng slfc cua em, sau khi con t6t nghi~p trung hQc n~u qua kho khan thi hay dm d~n. Co th~ se nh~n dl1<Jc1)' iup s g dl1<Jc i~u gi.' d

a

Toi nhd d~n hinh anh anh quan d6c Choi m6 hoi nh~ nh~i lam vi~c d cong trl1C1ng.Bi thl1dng n~ng n~m d b~nh vi~n Pathani d~ l~i 'lC1idi chuc' cho toi vdi gttdng m~t gfty go va trong m~t clf ch~p chC1n trong dftu toi. Ngl1<h. v<Jfty lam theo di chuc cua ch6ng nuoi con an hQc va cho t6t nghi~p trung hQc d~y ngh~. Nhl1ng dlfa con trai do khong xin dtt<Jcvi~c lam d dau ca. Va th~ la b6ng nghi d~n la thl1 cua chbng, co ftyvQidm d~n toi. La thl1 gtti tit Thai 20 nam trl1dc va 20 nam sau d~n dm toi. "Chi dn giup gi ~?" "T oi xin cam dn anh n~u cho con trai toi vi~c lam. Lam vi~c va co th~ ra nl1dcngoai thi. .."

"Chi di:tng 10. Chi:tng do thi toi co th~ giup dlt<;jc." Tuy toi chlta nghe nhltng ciing doan dlt<;jcd~y du n6i kh6 trong cUQc s6ng cua co fty. NgltCh.v<;jda s6ng trong ngheo kho, vi ngheo nan nhltng khong mftt Iltdng tam. Vfin con ph§m gia. Trong ch6c lat, toi b6ng nghi d~n m~ toi. "Chi khong nhd gi khac a?" "Khong ~. Ch6ng toi d~n chi nhd mQt I~n thoi, n~u co toi ciing khong dam ~." Con trai cua Choi da vao lam (j cong ty xay dl!ng Hyundai theo y mu6n cua v<;janh fty, va r6i ra cong trltC1ngxay dlJng (j nltdc ngoai. NgltCh.v<;j au do khong thfty xuftt hi~n. s

NHUNG NGUC:lIKHONG THE QUEN
Cong trltC1ng xay dlJng nhlt bai chi~n trltC1ng.Trong qua trinh t11khong bi~n thanh co thi nguy hi~m luon luon rinh r~p. Do do nhftng tu6i tn~ ciing co khi mftt m~ng. Khi thi cong dltC1ng cao t6c Seoul- Busan, s6 ngltCh.hy sinh phat sinh tren lOan bQ do~n dltC1ngtrong 2 nam la "1"1ngltCh..Vao nhftng nam 1980 , trong va ngoai nltdc co 30~40 ngltCh.hy sinh trong 1 nam. Khi ch~y tren dltC1ngcao t6c Seoul-Busan, khi thfty trang thi~t bi cang hay nha may di~n kh6ng 16 cua Trung Dong, toi tr~m I~ng di khi nghi d~n nhftng m~ng ngltCh.dang ti~c phai ch~t (j cong trltC1ng.Co phai nhftng cai ch~t kia dang bao v~ toi, xa hQi chung ta, qu6c gia chung ta hay khong. HQ da ch~t thay chung ta nhftng ngltCh.dang s6ng. Cai chh cua nhftng cong nhan khong co ncli nao khong bu6n. Trong do d~c bi~t dt trai tim chung ta ra ti:tng manh la cai ch~t cua 60 cong nhan xay dl!ng Hyundai do V\l chay hang khong tren b~u trCh.Myanma ngay 19 thang 11 nam 198"1. Nhftng cong

nhan xay d1;tngHyundai di tren chi~c may bay KAL da bi n<3 tung do ke khung b6 Kim Hyeon Hee cua B~c Han gay ra. Da s6 la nhftng cong nhan lam vi~c trong hoan eanh b:1t1<Ji Iraq. (j Trong s6 do, co 2 nglldi ma toi khong th~ nao quen. MQt ngll(ri la giam d6c chuyen trach Kim Deok Bong dam trach thi~t bi phat di~n cua cong ty xay d1;tngHyundai (j nll&c ngoai. Anh ta cling tu<3itoi va la ngll(ri n1t trung th,!c. Trong nll&canh ta cling lam nhi~u v~ thi~t bi phat di~n nen anh ta la chuyen gia v~ phl16'ngdi~n nay. Anh dy da cling v&itoi di cong tac nhi~u l~n sang Almusaib Iraq d~ nh~n thi cong d~t lam nha may nhi~t di~n va ca nhan toi cling co nhi~u tinh earn v&ianh
dy.

Dinh ch~t vao cong vi~c nen chl1a k~t hon, toi da d6c thuc va cu6i cling anh ta Idy vcj muQn. Cai tu<3idang Ie phai co con vao d:;iihQc thi bay gid dtta con trai chi m&ihQc ti~u hQc. Cu6i nam 198'1, Kim Deok Bong luc do la giam d6c chuyen trach da cling toi hoan thanh thi cong xay d1;tngnha may di~n Almusaib, r6i ti~p t\lc thl1dng 111cjng chinh phu Iraq d~ v&i nh~n thi cong ti~p theo. Dang trong chi~n tranh nen nha may di~n c~n thi~t h6'n luc nao ea nhl1ng vdn d~ huy dQng v6n dang g~p kho khan. R6i mQt ngay, giam d6c chuyen trach Kim bao dng phai di cong tac nl1&cngoai thoi. "Phai di mQt chuy~n trll&ccu6i nam." "Cu6i nam lam gi, ctt nghi d~ d~u sang nam r6i di." "Khong, Dli saDcling phai di bay gid thOi." Th~t earn 6'n. Da s6 cu6i nam n~u co vi~c phai di thi thlldng la tranh di cong tac nl1&cngoai. Nhl1ng trl1emgban di~u hanh Kim thi tinh nguy~n di cong tac nll&cngoai. "Bay gid trong nll&c cling co vi~c b~n, d~ tu~n sau di khong dllcjCsao? "Khong th~ b6 Iff cd hQi."

Giam d6c chuyen trach Kim vQidi 2 ngay sau. Vai horn sau co di~n nhan anh Kim se trd v~, toi vQi danh di~n l~i 'dii di nht1 th~ thi ghe sang London hoi xem vftn d~ may moc trang thih bi.' Th~ nht1ng anh ta glti di~n bao 'l~n nay ct1trd v~ l~n sau di thi ghe London' va r6i len may bay ngay. Nht1ng chi~c may bay do dii bi n6 tung tren b~u trChMyanma. Nghe tin anh bi tai n~n toi vQi d~n nha giam d6c chuyen trach Kim. Bt1a be hQc ti~u hQc chi bi~t 'b6 di cong tac dai h~n khong bi~t khi nao v~.' Ngt1Ch khong tin ch6ng minh ch~t vCJ va tit ch6i tham d1!tang l~ chung. Nhltng trong s1!bu6n bii do, co fty dii tdn tinh. Giam d6c chuyen trach Kim la ngt1Ctico cht1c V\l cao nhftt trong sb nhftng ngt1Chch~t. Do do, n~u ban than minh khong tham d1!thi gia dinh cua nhftng cong nhan khac bi hy sinh se nghi nht1 th~ nao. Cu6i cling, ngt1Ch cling vCJ dii vao d\j dam tang. Horn do, toi dii can moi dt1acai gifty bao b6 nhi~m thang cht1c tit trt1C1ng an di~u hanh len cht1c Pho t6ng giam dbc tnfcJclinh b di~n cua cb nhan. BQc di~u van r6i xubng, toi dii qua dau bu6n hoo ca s1!dau bu6n v~ cai ch~t cua bb me;,anh em toi. Them mQt ngt1Ctinfta do la anh Hwang. Khi toi dang d nha may Kwanak, anh ta la ngt1Ch xe chd trang thih bi n~ng va hii lam vi~c d Hyundai lau hoo toi. Anh ta sang Iraq lam vi~c va b6ng mQt ngay nao do glti tht1 cho toi. 'Toi dii lam vi~c d Hyundai dt1CJc hoang 30 nam r6i. Cho dli k lam ca dChcling khong th~ trd thanh nhan vien ma chi la ngllCh lao dQng chan tay. Toi chi co mQt mong t1cJc duy nhftt la thfty con toi chinh thltc la nhan vien cua cong ty xay d\fng Hyundai r6i chh cling cam long. Con toi nam nay tbt nghi~p d~i hQc, nht1ng g~p phai ngt1Ch cha khong gioi giang luon phai lam vi~c d dftt khach nen khong th~ cho con an hQc dang hoang do do, dli co nQp doo vao cong ty xay d\fng Hyundai cling khong th~

d6 dtt<;tc. h11ngmong t6ng giam d<3c N hay xem toi la mQt cong nhan lam vi~c su<3td(ji vi Hyundai nen mong ngai giup dft d~c bi~t cho con toi. Toi vo cung xin 16i vi st;fnh(j va ca nhan khong nghi d~n quy dinh cua cong ty. Xin ngai lam dn giup toi.' Tdi tim toi ngh€;n ngao. Khong th~ khong cam nh~n dtt<;tc tinh cam :1m ap cua ngtt(ji cha trong blrc thtt dang lam vi~c (j mQt ncfi d~y gio cat. Su<3tcUQcddi anh :1ychi lam vi~c cho mQt cong ty, chinh di~u do cung du dtt<;tc danh gia cao. Toi da gQi ngttdi con trai do d~n d~ thi. Nh11ngdi~m khong dtt<;tc t<3t. Nh ttng xem xet d~n cac kha nang khac thi co du ttt cach vao cong ty va th~ la toi da tuy~n d\lng c~u ta. MQt la thtt cam dn dtt<;tc lti d~n tit anh Hwang. g 'Su<3tddi toi da man nguy~n. Hdn nfta, sau khi vao lam (j cong ty Hyundai, con toi da l~p gia dinh. L~n nay toi se v~ nttdc trong thdi gian ng~n d~ dt;fdam cttdi con trai toi. Khi v~ nttdc, toi se tim d~n d~ chao t6ng giam d<3c ' .... ttdc Anh Hwang da d~t dtt<;tc nguy~n, va len may bay d~ v~ dt;f dam cttdi cua con trai thi da ch~t tren b~u trdi Myanma. M6i khi nghi d~n cai ch~t cua hQ, toi khong th~ khong dtta ra cau h6i cho ban than minh r~ng tdch nhi~m chan chinh cua ngttdi di~u hanh t<3i ao vdi ttt cach chu tich hay t6ng giam d<3c c la gi. Cung co luc toi gia nhtt toi co th~ ch~t thay hQ. Chung ta s<3ngtren st;fhi sinh cua nhftng ngttdi dang lam vi~c, hQ ra di khong ten tu6i. Khi co cong ty va xa hQi khong quen cai ch~t cua hQ thi se co mQt th~ gidi co gia t~i chan chinh dang s<3ng. Cong ty va xa hQi khong coi trQng cai chh thi lam saDcoi trQng sinh m~nh cua ngttdi dang s<3ng.

HAY

SUY NGHI NHU / TONG GIAM DOC ,VA HAY CHAYNHU • ? "TRUONG PHONG
~ ~ "-

Co nhil~u ng-l(oikhi ta nhfm \1ien thi co nang- t~(Cnhl(ng- khi ten chilc pho g-iiunctoc thi kh6ng phat hu~ ctl(Q'C nang- t~(c,\1ikh6ng trung- thanh \101 ng-u~en uk cd bim ma chi quan tam ct~n ~ I'ao. Tn(oc h~t ha~ thflm nhutm cti~u cd ban ct~ttren cai ng-u~en t~c, ngu~en t~. Roi thi tren cd sd eto ha~ phat hu~ tinh tinh ho~t kheo teo \1a t~(do.

NOI CHUYEN Val TU CACH LA NGUCYIDI TRUaC co THAM NIEN TRONG CUQC SONG
Thdi ky toi con lam vi~c (j phong slta chfta may moc cong nghi~p n~ng. Co mQt ngl1di la T6ng giam dflc Lim thl1C1ngghe vao van phong chung toi. Ong ta la d:;1idi~n cua doanh nghi~p ban nguyen v~t li~u ch~ t:;10cac ph\! tung d~c bi~t cua may d~p da d~p nhftng tang da 1&1, tu6i tac cua ong fty cling cao va co nhi~u nhan duyen vdi cong ty xay dt;tng Hyundai. Vi~c san xuftt may d~p da khong k~ ngay dem, phai lam lien wc va khong ll1C1ng trl1dc dl1<JC khi nao may hong nen dii lam vi~c bftt k~ ngay demo Nhftng luc nhl1 th~, dli co gQi di~n luc 1 gid sang thi anh Lim cling b~t may ma ch~ng than phi~n gi, lam vi~c vao ban dem va giao hang vao luc nao n~u chung toi , muon. Ong fty la ngl1di khiem tfln. La ngl1di kinh doanh cong ty co quy mo kha 1&1 nhttng khi vao cong trl1C1ngchung toi d~u chao ca ngtt(fi bao v~ mQt cach lich s\f, va dfli xlt vdi cac cong nhan (j cong trl1C1ngnhl1 nhftng ngl1(fi d6ng nghi~p. Di nhien la vi cong vi~c lam an mdi nhl1 th~ nhttng khong phai tftt ca cac giam dflc khac d~u v~y. Anh fty co mQt tai d~c bi~t. Khi di qua van phong bao v~ d~u cho bao thuflc la, khi ghe vao van phong m6i khi co cd hQi d~u t~ng mQt mon qua dli la khong to tat gi. Vi v~y khi ong fty di

tit van phong bao v~ cho d~n bftt clt dau trong cong trl1C1ngd~u
dl1<JC mQi ngl1(fi hoan nghenh. Van phong bao v~ la s\f t6n t:;1idang s<Jdfli vdi nhftng chi~c xe ra vao cong trl1C1ng. ii ki~m tra nghiem ng~t li~u co ch(j ph\! D tung d~t ti~n di ra hay co trl1C1ngh® mang vao. Nhttng xe cua anh Lim d~u dl1<JC thong qua d~ dang. Co lfin vao dip Trung thu nen anh Lim t~ng toan bQ nhan

vien m6i ng11'Ch ao sd mi. Toi chi thi cho ban hanh chinh mQt thu h6i l~i toan bQ.Va r6i tra y nguyen cho anh Lim. Anh Lim nh~n l~i ao sd mi va VQigQidi~n ngay cho toi. "Nay, anh tr11'dngbQ ph~n Lee, chung ta hay g~p nhau ben ngoai mQt l~n nhe, khong phai cong vi~c ma toi co chuy~n mu6n noi verianh v~ nhan sinh." T6i horn do, chung toi g~p nhau d quan an Tay t~i t~ng h~m cua ti~m b~ch hoa trong thanh ph6. "Cau chuy~n toi noi bay gid khong phai verit11' ach la ng11'di e giao hang noi ma la verit11' each cua ng11'di i tr11'dc. d Anh Lim noi dng n~u cau chuy~n tren c11'dng nay ch:lm vi dili thi anh :ly se trd l~i la mQt ng11'Ch hang sau cUQcg~p go giao nay.

"Tit do d~n nay, toi lam vi~c khong co ngay dem vi cong ty
xay d\fI1gHyundai, va nhd cong ty xay d\fI1gHyundai nen toi t~o d11'<;1C chitng nay tai san va nha may nh11'th~. Trong thdi gian qua, toi chi bi~u thi t:lm long cua minh trong ph~m vi cho phep d6i verinhftng ng11'di a giup cong vi~c cua toi. Khi di qua d van phong bao v~ cho ti~n mua bao thu6c la. Nh11'ngtoi khong co lam gi sai trai d~ d11'a lQ cho hQ hay nghi la ban an hu~ h6i cho nhftng ng11'Cho. Tuy nhien, toi phan doan theo each cua d toi nh11'th~ se t6t hdn la bi phong bao v~ b~t l~i xem xet d~ r6i lang phi thdi gian. Nh11'ngk~ tit khi anh Lee v~ day, van phong bao v~ da lam theo nguyen t~c, va ao sd mi ding trd v~ chu cu. Th~t la qua b:lt ti~n." Trong long toi nghi, anh nay tit tr11'dcd~n gid giao hang mQt each nht; nhang nh11'ngbay gid toi nghi ngd hinh nh11'anh ta uy hi~p toi verit11' each ng11'di 6ng lau nam hdn vi toi hdi c(tng s nh~c chang. Nh11'ngthai dQ cua anh ta ch~ng co ve gi ich ky, va toi earn nh~n d11'<;1C long :lm ap 10 l~ng cho toi mQt each t:lm chan tinh ..

"Tnlemg bQ ph~n Lee qua It,mhlung. Toi nghi anh se ti~n len chltc Ph6 giam d6c d~y. Nhttng toi con nghi v~n li~u th~ng th~n nhtt th~ c6 th~ tr(j thanh ngtlCtiHinh d~o dtt<;9C khong. hay Hoan hao va chinh tf\lC clmg quan trQng nhtlng n~u khong c6 dltc va nhan tinh ~m ap thi khong th~ tr(j thanh ngttCtivi d~i dtt<;9C. khong c6 s\l m~m deo thi ch~ng kh:ic gi cai may." N~u Toi nghe lC1ianh ~y mQt cach nghiem chinh. ThC1iky toi la trtt(jng phong, khi toi tit ch6i lC1iuy thac cua phu nhan Cheongwoondong thi toi nghi d~n lCtikhuyen cua ngttCtianh thlt hai n6i v<1itoi. Anh toi hie d6 ding nh~n m~nh d~n tinh linh ho~t. Toi dfi tra lCtila se th\lC hi~n n~u nhttlen d~n chltc v\l c:1n thi~t nhtt th~. T~t ca d~u la nhftng lC1i huyen quan k trQng va dn thi~t cho toi. Va th\lC t~, nhi~u ngttCting~c nhien vi toi thfing chltc nhanh, khi tr(j thanh Ph6 giam d6c, Giam d6c di~u hanh, Giam d6c thttCtngtr\lc thi g~p trttCtngh<;9phong th~ k giai quy~t v~n d~ chi c6 nguyen t~c va nguyen lY.M6i hie nhtt th~ toi nghi~n ng~m lCtikhuyen d6, theo cd ban thi chu nghia nguyen t~c va ph6i h<;9p<1i inh linh ho~\tb~ng ky thu~t va tac v t chi~n d~ xli ly cong vi~c. TrttCtngtrung hQcHan Qu6c va Nh~t c6 t6 chltc tr~n d~u b6ng chuy~n thi Han Qu6c luon luon th~ng. Nhttng tr~n d~u b6ng chuy~n ngttC1i &n thi Han Qu6c thua. Ly do th~t r6 rang. l Han Qu6c ky thu~t cua du thu hQcsinh Trung hQchay c:1uthu thttCtngd~u gi6ng nhau . Ngtt<;9c (j Nh~t chi d~y cd ban cho l~i, cac du thu hQc sinh Trung hQc.Nhftng c:1uthu hQc sinh Trung hQc Nh~t chi hQc cd ban thi di nhien thua dQi Trung hQc cua chung toi hQc ky thu~t kh6 nhtt cac du thu ngttCtil&n. V~n d~ la sau d6. Nhftng du thu thanh thi~u nien Nh~t n~m ti mi ky thu~t cd ban, tren ky thu~t cd ban d6 chi dn them ky thu~t t~n cong theo khoang cach thCti gian cu danh nhanh A hay B. Nhtlng cac du thu cua Han Qu6c 10 ren luy~n ky thu~t

a

kho nen di nhien se Id Ia ky thu~t cd ban. Ky thu~t ma khong 1&1cua chung co cd ban thi se qm ki~t. DQi bong chuy~n ngl1C1i ta vi th€ ma thua Nh~t. Nhftng nhan vien m&i vao cong ty cling v~y. Khong nen nhl1 nhftng du thu bong chuy~n trl1dng trung hQc cua Han Qu6c. Phai ranh tuy~t d6i ky thu~t cd ban dlJa vao nguyen Iy, nguyen t~c nhl1 c:k c~u thu thanh nien cua Nh~t. Nhftng nhan vien m&i vao cong ty chl1a dl1~Cbao lau da vQi mua may thi ch~ng nen. Trong qua trinh di tltng bl1<1cit nhan vien t~p slJ, nhan t vien chinh, trl1dng phong ma phat huy tinh linh ho~t thi dl1~c xem la ngl1C1i co nang IlJc.Nhl1ng di~u do se qn ki~t nhl1 'ky d.t thu~t cua cac du thu bong chuy~n trl1dng trung hQc.' Co nhi~u ngl1C1i la nhan vien t~p slJco nang IlJCnhl1ng khi khi la trl1emg phong thi m~ch ch~y khong dung. Vi khong trung thanh v&iky thu~t cd ban ma chi quan tam d€n ky xao. Trl1<1ch€t hay thftm nhu~n ky thu~t cd ban d~t tren cai nguyen t~c, nguyen IY.R6i thi tren cd sd do hay phat huy tinh linh ho~t kheo leo va tlJ do.

NGUm PHAI NH~N LUCJNGTRUaC
D~u nhftng nam 19770, yundai b~t d~u xay dlJng Xl1dngdong H tau d Dlsan. La cong trinh qua l<1nnen ap IlJCti~n v6n rftt n~ng n~. Vay n~ ca nhan cling thi€u. Thi€u d€n 4-5 thang ti~n 111dng tra cho cong nhan. d~ a hQi nghi cua ban Hinh d~o, toi da dl1ara d~ nghi kh~n cftp. "Tinh hinh bay gid nhl1 dang dang tren vach da cheo leo. Chi con cach khong tang 111dng chl1 khong co cach nao khac. Ti~n 111dng cho cac cong nhan d cong trl1dng va giam d6c Jeong thi se dl1~Ccftp nhl1 thl1dng, con nhftng ngl1C1i quan Iy, lanh d~o se

Hinh anh khao sat hi$n truong cong trinh Ulsan khi lam T6ng giam doc cong ty xay dlJng Hyundai

n<J ti~n h1'dng, ngftn thi 3 thang dai thi 6 thang. Bay gid la hie kho khan. Chung ta hay d6ng long d~ vlf<;1t ua nguy cd nay." q Khong ai co y ki~n gi khac v~ vi~c phai tra llfdng cho cong nhan (j cong trlfdng dung h;~m.Nhlfng co y ki~n b~t man 't;;1i saD T6ng giam d6c l;;1idl1<Jcd6i dai nhlf th~?' Trong ban lanh d;;10cling co nglfdi doan gia doan non r~ng 'Anh ta dang dung thu thu~t d~ T6ng giam d6c co thi~n cam v<1iminh.' Cac nglfdi v<Jcua ban lanh d;;10cling phan d6i gay gftt. Ch~ng phai la T6ng giam d6c chi la giam d6c thlfdng tn!c saD l;;1idi~u khi~n ti~n 111dng.Toi da dlfa ra cho ly do do. "T 6ng giam d6c Jeong da chon minh trong cong vi~c khong k~ ngay demo Ong ~y mu6n rut ngftn thdi gian hoan thanh cong trinh trong 3 nam xu6ng con 1 nam rl1(ri. Chinh vi di~u do ma chung ta dang bi ap h!c ti~n v6n nhlfng n~u khong dl1a ti~n Ilfdng cho T6ng giam d6c thi T6ng giam d6c se nghi nhlf th~ nao. Ong ~y co thich thu lam cong vi~c nay khong? T6ng giam

d6c se

10

l~ng 'A, ch~c co vftn d~ v~ ti~n v6n nhi.' Bay gid cho

du T 6ng giam d6c bi~t vi~c nay thl cling ch~ng thay d6i dll<;tc tlnh hlnh tai chinh. Nhftng hie nhll th~ nay thl chung ta phai nang chi khi cua T6ng giam d6c len. Nhll th~ thl cong trlnh nay se hoan thanh nhanh va n~u dlf<;tcnhlf th~ thl toan bQ tinh hinh cua cong ty se t6t hoo." Nghe toi giai thich xong ch~ng co ai nghi ngd gi nfta. Trai qua nhftng kho khan nhll th~ cong trlnh Xlfdng dong tau v~n ti~p
U;lC

dll<;tcthi hanh.

Nam 19'12, chinh phu da dlfa 'l~nh 8-3' b~ng bi~n phap hoan n<;tca nhan lau dai. B~ng bi~n phap nay tftt ca cac doanh nghi~p tham gia VaG cong nghi~p n~ng d\1'a VaGk~ ho~ch 5 nam lfin thIt 2 da co th~ thoM ra kh6i kho khan tai chinh. Dlfa ra bi~n phap hoan n<;tca nhan thl chung toi vita thoat kh6i kho khan ti~n v6n vita co th~ hoan thanh xlfdng dong tau nhlf mong lfdc. Xlldng dong tau nay chinh la cong ty cong nghi~p n~ng Hyundai bay gid.

DOl TUQ'NG CANH TRANH LA CHU DOANH

NGHI~P
Toi th~t b6i r6i m6i khi nh~n cau h6i bi quyh cua 'thang ti~n t6c dQ' la gi bdi dll<;tcth~ hi~n r~ng nhftng nam 20 tu6i la Giam d6c di~u hanh, nhftng nam 30 tu6i la T6ng giam d6c, nhftng nam 40 tu6i la chu tich cong ty. Vi toi chlla bao gid nghi d~n bi quy~t do ca. Dia vi va chItc danh cua toi dn khi toi lam vi~c thoi, chIt ch~ng co ly do gi khac. Va di~u do thi hoan to an do s\1'phan do an cua chu doanh nghi~p. T oi VaG cong ty dll<;tc12 nam thi len ch Itc T 6ng giam d6c. Nhllng 12 nam cua toi khong nhlf 12 nam cua nglldi binh

thlfcmg. Chang co ngay nghi, moi ngay lam tren 18 ti~ng lam vi~c g~p d6i nhf:tng nglfoi khac. N~u nhtt th~ thl 24 nam t6i mdi trC1 thanh T6ng giam d6c va cling ch~ng nhanh hdn gl so vdi nglf<1i hac. k Da s6 mQi nglf<1i ~u nh~n chi thi thuc d~y dV an nao do tit n c~p tren hay chu doanh nghi~p thl thlfcmg la hQ dan ra nhf:tng kho khan trlfdc m~t r6i sau do giai thich nhan lVc hi~n t~i, ti~n v6n, ky thu~t, th6ng tin v.v... t6i t~ bi~t bao nhieu. Trlfcmgh<Jp th~t b~i thl hQ l~m c:ii 10 hong d~ ban than thoat ra. N~u c6ng vi~c thanh c6ng thlldn ti~ng, n~u th~t b~i thl hQ trlnh bay dnh ti~t va noi "Hay xem di, tit d~u t6i da noi th~ nao r6i?" Nhlfng t6i dlta m\lc tieu cao hdn m\lc tieu cua doanh nghi~p va t6i c6 g~ng h~t sttc d~ thvc hi~n di~u do. T6i dlfa ra ph~m vi giai quy~t v~n d~, m\lc tieu, phlfdng phap hay phlfdng hlfdng dV an trttdc m~t chu tich Jeong thllu6n ldn hdn sV mong d<Ji cua chu tich Jeong mQt hai blfdc. N~u chu tich Jeong yeu du

'.

'hay quan ly d~ kh6ng bi thua 10 hdn' thl t6i dlfa ra mQt m\lc tieu mdi d~ co th~ lam loi chtt kh6ng 10, va d~t m\lc tieu do. Luc nay, 1<Ji hu~n ph:it sinh thl hoan toan la ph~n cua doanh n nghi~p. Di~u t6i co dlf<JC ~am giac thanh c6ng. T6i da lam la vi~c VIearn giac thanh c6ng do. Sau nay d~ nh~n m~nh d~n c6ng tr~ng cua mInh, co nglf<1i 6 c y l~y m\lc dich th~p hdn va tit bo y thttc lam chu. Nglf<1ichu kh6ng llfUtam d~n gia tri con s6 cua m\lc tieu ma chi quan tam d~n vi~c lam ldn 1<Ji hu~n. Va kh6ng quan tam d~n tha nhan, n chi s6ng ch~t vdi c6ng vi~c. Hay coi chu doanh nghi~p la d6i tlf<jngc~nh tranh chtt kh6ng phai la d6ng nghi~p. Hay suy nghi nhlf chu doanh nghi~p, hay. dm vi~c nhtt chu doanh nghi~p va hay n~m b~t di~u do. Hay l~p m\lc tieu cao hdn chu doanh nghi~p. Ly do chu tich Jeong dm g~p t6i moi khi g~p nguy cd la kh~c sau nh~n thltc rang 'Lee
!-i \

'rl L

. '- C \ ( 11-i-.)\. -; 269

Myung-bak bi~t ra b~ng toi, a khong, hdn ca toi r~ng cong ty la cua chinh mInh'

CHUC

V1J

vA QUYEN lJY

"Doanh nghi~p Han Qu6c th~t ky, n~u co mQt lanh d~o dl1<;9C b6 nhi~m thl tai x~ hii xe, ngl1Chd~u b~p, ngl1Chdanh may di theo, toi khong th~ nao hi~u dl1<;9C." Nhftng nam 1910, cong ty xay d\fIlg Han Qu6c dang trong giai do~n thi nhau ra nl1dc ngoai lam vi~c, toi da g~p mQi nhan v~t cftp cao cua doanh nghi~p nl1dc ngoai, ong ta da noi r~ng lanh d~o doanh nghi~p nl1dc ngoai thl dkh than danh may, lai xe la di~u cd ban. So vdi nl1dc ngoai chung ta chi tieu nhftng di~u khong c~n thi~t va b~t h<Jp ly cho lai xe, ngl1Ch danh may di nhien se lam cho s1;1' c~nh tranh cua cong ty y~u di. Luc do, toi da t~c d~ ghi long. Va sau khi trb thanh T6ng giam d6c, toi da 'buQc' cac lanh d~o dkh than lai xe. T 6ng giam d6c cling t1;1' khi di lam va lai khi v~, ban ngay khi co vi~c thl dung ngl1Chlai xe chung. Cling co nhi~u b~t man. Bbi vlluc do, b trong nl1dc chl1a co cong ty l&n nao bao eac lanh d~o cong ty t1;1' xe ca. Nhlfng chu nghia lai quy~n uy nay khong dung vdi tinh each cua toi. S1;1' nhln xa trong rQng cua toi d~ blnh thl1<mg hoa cong vi~c thl cling m~t d~n 10 nam. Gifta nhftng nam 1980, trong xa hQi cong ch(fc d6i vdi C\lCtrl1&1g cling khong co tai x~ lai xe. Toi l~i thay d6i cach phe chu~n. Toi coi s1;1' ung dung t1;1' t~i cua cach phe chu§n di len theo th(f t1;1' la nguyen nhan gay chi can trb nang 11;1'c c~nh tranh. Toi da chQn cach lien k~t ngay ngl1Chco quy~n quy~t dinh va ngl1Chdam nhi~m cong vi~c do. S1;1' phi~n ha cua thu wc tit trl1&1g phong, len trl1&1g bQ ph~n,
270 I,H()i\JC

co THf\ '\

1'1-10/\1

pho giam d6c, giam d6c di~u hanh, pho t6ng giam d6c, t6ng giam d6c, chu tich cling la vftn d~ nhlfng d~t dlfqc k~ ho~ch ngay t11dftu se bi bi~n chftt khi tnii qua qua trinh trung gian. 10 nglfCh.x~p mQt hang sau do ngttCh.dftu tien noi mQt ICh.va bao chuyen d~t cho nglfCh.sau thi d~n nglfCh.cu6i cling se ra di~u ky

qu~c.
N glfdi dam nhi~m k~ ho~ch va phat thao c6ng vi~c dftu tien la nglfdi bi~t ra nhfttvi~c do. Y nghla dftu tien do rftt quan trQng.Vi~c thao lu~n v&i nglfdi chiu trach nhi~m tn!c ti~p la co ich nhftt va hi~u qua nhftt. Dftu tranh v&i thCh.gian cling co l<Ji. Theo th6ng I~, dlfdng day phe chu~n trung gian bi bi~n chftt, Cl:fngnh~c thi phac thao cua nglfCh.dam nhi~m se trd nen kh6ng co gia trio 'Co dlfa len cling bi thay d6i', 'dlfa cai nay len thi bi~t khi nao mdi dlfqc phe chu~n' n~u nhftng y th(fc nhlf th~ bi ph6 bi~n hoa thi t6 ch(fc do bi m~c b~nh. Nglfdi quan Iy cao nhftt thlfdng co khuynh hlfdng kh6ng g~p nglfdi cftp dlfdi. N~u thlfdng xuyen g~p nglfdi cftp dlf&i thi co the nay sinh tac d\lllg phl,l khac vdi y d6 ban dftu, va nhftng nglfCh.Hinh d~o trung gian se earn thfty bftt ti~n. Nhlfng t6i thlfdng xuyen g~p hQ. Vi t6i nghI la mQt nglfdi di~u hanh kh6ng co my d(fc l&n lao nao hem la xtt Iy c6ng vi~c rnQt cach hi~u qua va co ich.

TONG GIAlvl DOC CHUNG TA VAo BAN DEM CUNG KHONG NGU CHANG?
'"

,

"

)

'-'

Dli cUQc di~n tho~i nao, t6i cling la nglfdi tn!c ti~p b~t di~n tho~i t11nlfdc ngoai gQi d~n. Qua ntta dem, dli

1-2 gid

sang

cling dlf<;1c. Ie kh6ng co nglfCh.quan Iy t6i cao nao cua c6ng Co ty l&n nh~n di~n tho~i t11chi nhanh d nlfdc ngoai gQi d~n vao

ntra dem nhl1'toi. Vi~c nh~n di~n tho~i qu6c t~ nhl1'th~ thi c6ly do d~y duoN~u theo giC1 lam vi~c cua tr\l s(Jchinh t~i Han Qu6c thi (J nl1'dcs(J t~i phai gQivao ntra dem . Nhl1'th~ thi thai gian xtr ly cong vi~c (J nl1'dcs(Jt~i se mUQndi. a tr\l S(Jchinh cling v~y khi cong vi~c k~t thuc va hh thai gian lam vi~c n~u khong nh~n di~n tho~i thi (J nl1'dcs(Jt~i va (J tr\l S(Jchinh cQngl~i se mUQn2 ngay. D~o nay tren th~ gidi nhi~u cong vi~c phan xet tinh hinh chi trong vai phut ma chC1 ngay thi dai va chan bi~t chitng nao. 2 Khi toi nh~n di~n tho~i cling khong it l~n phai cftn th~n. a nl1'dcngoai, khi gQi di~n cho giam d6c ra rang la bi~t m~y giC1 va bi~t thai gian cua Han Qu6c, vi 2 giC1 sang nen toi ngap va giQng con ngai ngu va n~u nh~n di~n tho~i c6 ve blJ'C minh thi chi nhanh (J do khong dam gQi nfta, va hQ se noi r~ng 'bao c6 th~ gQi di~n luc nao cling dl1'<Jc a nh~n di~n tho~i theo ki~u m d6, v~y thi ditng noi con hem.' B~ng vi~c luy~n t~p nhi~u l~n va ding th~ng, toi da tr(J thanh 'lao luy~n' nh~n di~n tho~i qu6c t~ nhl1' binh thl1'C1ng. Nh~n di~n tho~i b~ng giQng noi ra rang nhl1'nh~n di~n tho~i (J cong ty vao ban ngay va nh~t dinh phai ghi l~i. Thinh thoang toi nghe nhftng nhan vien lam vi~c (J chi nhanh nl1'dcngoai v~ noi r~ng 't6ng giam d6c cua chung ta vao ban dem cling khong ngu', toi ngu say nhl1'ngkhi nghe chuong di~n tho~i reo thi toi nh~n di~n tho~i vdi tinh th~n minh mftn, di~n tho~i xong thi toi co th~ ngu say l~i. Cling nhC1 toi c~u nguy~n vao sang sdffi cho toi, nhl1'ngsau m~ khi toi vao trl1'Cfngrung hQc d~n bay giC1 t chl1'abao giC1 ngu qua 5 ti~ng. GiC1 thlrc d~y luon c6 dinh la 5 giC1. thlrc d~y cua toi GiC1 toi khong phai chi (J Han Qu6c la nhl1'th~ . Cho dil di dau tren th~ gidi Clrd~n 5 gi(j sang gi(j dia phl1'emgla toi m(J m~t. Di~u nay cling do hu~n luy~n mdi co th~ lam dl1'<Jc. Tren may
272 I\.H()\!(, l 0 Ii. '\ I Ht"

bay toi khong ngu. N~u ngu thi kho ma thich nghi gi(j cua dia phltc1ng do. Toi dQc sach . Vl1a xu6ng may bay la toi di d~n san ch<1itennis. Nhftng n<1inhlt Trung Dong, co san tennis trong cong trlt<mg nen toi di th~ng ngay d~n cong trlt<mg. Toi ch<1i tennis cho d~n khi m6 hoi chay d§y, n~u ngu thi 5 gi(j sang gi(j dia phltc1ng la toi mCt m~t. Nhftng nglt<1itoi g~p
ct

nlt~c ngoai thi ngc;lcnhien vi toi thUc

d~y hie 5 gi(j cho dli ngu bftt cU khi nao . "Nay, hay xem nglt<1i do, kia." Nhf:tng nglt(ji bc;ln Han Qu6c cling u6ng rltQ'U dem horn qua v~i toi va noi v~i ve thftt vQng , "anh bc;ln nay bao chung ta cling nhau u6ng rltQ'Unhltng hinh nhlt chi minh anh ta khong u6ng thi phai." Nhltng vi~c toi di ra nlt~c ngoai, khong phai d~ di ch<1i,ma la d~ giup do nhf:tng nhan vien dang vftt va toi co th~ ngu d~y mUQn dlt<Jc. Nhi~u nglt<1inghi toi co nang khi~u bftm sinh trong vi~c thltc d~y s~. Nhltng khong phai. Ch~ng co bi quy~t gi b~ng slJ no llJc va slJ no llJc dlt<Jcl~p di l~p lc;li.
ct

ban xU thi lam sao

DIED CHINH TINH cAcH PHU HQP vCn: CONG VI~C
Toi thtt<1ng noi v~ cac nhan vien m~ t6t nghi~p dc;lihQc vao lam
ct

cong ty Hyundai r~ng.
ct

"Cac bc;ln thuQc th~ h~ nhf:tng sinh vien xu6ng dtt(jng, bay gi(j cac bc;lnkhong phcii vi tri phe phan, ma cac bc;lnbi th~ h~ sau phe phan. Tuy chi khocing cach 1 nam nhltng da trCtthanh th~ h~ di trtt~c. B~ng th~ gi~ quan khi con la sinh vien thi di nhien khong th~ th~ng n6i trong xa hQi nay va ding kho ma thich nghi dlt<Jc. Nhlfng n~u co cach suy nghi tich clJc thi co

th~ phat huy nang hj'c." Khi b~t tay vao c6ng vi~c nao do, suy nghi gifta eai lam dl1<;jC va cai lam kh6ng dl1<;jc khming cach kha I&!. Trong suy nghi la cua nhftng ngl1di noi la kh6ng dl1<;jc bi dinh ch~t vao ly do thi kh6ng th~. N gl1di suy nghi lam dl1<;jC cho dil co kha nang thi chi 1% nh11ng cfmg c6 n~m lfty. Kha nang co th~ chi 1%, hay noi dung hO'n cho dil c6ng vi~c thftt b~i 100% thi ngl1di lam c6ng vi~c do se con l~i kinh nghi~m. Nhl1ng d6i voi ngl1C1ikh6ng lam tit b6 tit tr110c thi kh6ng con l~i cai gi. T6i tinh khoang each nay 50: O. Th~t stJ la khoang cach I&!. Ly do phai co y thltc thlt thach c6ng vi~c mQt cach qua quy~t va tich ctJc n~m (j day. Va t6i cfmg noi vOi nhan vien t~p stJ th~ nay. "Hay thay d6i tinh cacho Di:tng phan do an r~ng c6ng vi~c nay phil hqp voi tinh cach hay kh6ng phil hqp vOi tinh each cua t6i ma hay di~u chinh tinh cach cua cac b~n phil hqp vOi c6ng vi~c." Co ngl1C1inao do co th~ phan d6i dng cach thltc cua t6i lfl stJ nh~n thltc kh6ng khoa hQC va chu nghia quy~n uy nh11lfl yeu du di~u chinh than hinh vita vOi cai gi11C1ng. Nh11ng thtJc ti~n hoo ph1100g phap cua t6i. Th~t ra kh6ng co ng11di nao co tinh cach kh6ng phil hqp vOi nganh xay dtJng nhl1 t6i. Thdi ky tr11Cingthanh, cai ngheo clf deo du6i va t6i la mQt thi~u nien hO'i e th~n, nhut nhM hoo bftt clt ai. Nh11ng b~ng n6 ltJc ttJ t~o t6i da thay d6i tinh cach minh. Ra tranh Clt chu tich hQi sinh vien hQc sinh va trai qua phong trao bi~u tinh ch6ng chinh phu, r6i nhay vao nganh xay dtJng, thay d6i thanh tinh h11&!g ngo~i va can dam. K~t cvc, tinh cach kh6ng phai la c6 dinh bftt bi~n. Th~ gian nay khong cho mQt ca nhan nao cong vi~c phil hqp vOi tinh cach ca. Trong cong ty cang th~. Vi v~y, bay giC1 nhftng
274 i,iiU'\(,
1._'

I H \'\ !HC ~,

nhan vien mdi t6t nghi~p vita ra ngoai xa hQi thi cang kho g~p dl1<JCong vi~c phil h<Jpvdi tinh each cua minh. c N~u chi tim cong vi~c phil h<Jpvdi tinh cach cua minh thi k~t C\lCch~ng lam dl1<JCi. Thay d6i tinh each cua ban than phil g h<Jpvdi cong vi~c (j phia trl1dc con hi~u qua hoo la n6 I\fCmQt cach dau kh6 l~p d§y khoang each rQng ldn gifta eai vi~c mu6n lam va co th~ lam. Bola hi~n th\fc. Vi tren th~ gidi nay ch~ng co bang hl1dng d~n nao ghi '(j day da chu§n bi cong vi~c phil h<Jpvdi tinh cach cua anh, xin mCti vao.'

BVON PHIEN vi cAp TREN
Khi nhan vien mdi vao cong ty thoat khoi thai dQ lung tung va cong vi~c mQt ph§n nao do da quen tay thi"luon co s\f mau thu~n vdi c~p tren. N~u g~p dl1<JC tren phil h<Jpvdi minh c~p thi anh ta la ngl1Cti ~nh phuc nh~t tren th~ gian. Nh11ng vi~c h g~p dl1<JCftp tren h<Jpca tay chan nhl1 th~ thi con kho hoo la c dm dl1<JCong vi~c phil h<Jpvdi tinh cach cua minh. c S\f ding th~ng cua eac nhan vien phat sinh d6i vdi ngl1Cti ~p g phai b(ji quan h~ trong cong vi~c hdn la vdi ban than cong vi~c. N~u nhl1 trl1dng ban g~p mau thu~n vdi trl1dng phong thi trl1dng ban do khong dl1<JC cong nh~n nang I\fCtrong cong vi~c. Trong th~ gidi cua dan ong khong co nhi~u b~t h~nh gi ldn b~ng g~p phai ng11Cti tren d(j hdi. cftp Nh11ng nhan vien mdi vao khong th~ hoa thu~n vdi c~p tren ndi minh lam vi~c thi anh ta khong th~ la ngl1Cti hi~n th~ng c sau cilng dl1<Jc. uon mong mu6n lam vi~c cilng vdi c~p tren L d~n d~t minh va cong nh~n ban than minh thi do la di~u phi th\fC ti~n. Th~t la dien r6. Vi tren th~ gian nay co nhi~u c~p

tren kh6ng hcJpveri.minh hoo dp tren t6t b\mg. Bay gid (j ncti lam vi~c kh6ng phil hcJpveri. p tren '6i, b~n thiu, t6i t~ kh6ng d th~ lam an dtt<Jc'nQp doo tit ch(fc va d~n c6ng ty khac thi (j do kh6ng bao dam la se kh6ng co 'c~p tren b~n thiu, t6i t~.' N~u kh6ng phil hcJpveri.tinh cach thi thay d6i tinh each, dil trong trttdng h<Jpnao ding co th~. N~u g~p c~p tren kh6ng hcJp tinh cach thi phai thay d6i tinh cach cua ban than minh. Kh6ng phai lu6n cilng mQt c~p tren sinh ho~lt trong c6ng ty. Co th~ g~p dp tren kh6ng t6t nhtt bay gid. N~u co nang ll;fC d~ thay d6i tinh cach thi co th~ lam vi~c veri. ~t ky c~p tren nao. b N~u c~p tren kh6ng co nang ll;fCthi d6i xt:tnhtt la ngttdi co nang ll;fC. rong chd thay d6i d6i phttoog hay thuy~t ph\lc d6i T phttO'ng thi ch~ng co hi~u ll;fcgi. Phai xem d6i phttdng la c6 dinh. Nhltng chi co ta la co th~ thay d6i ban than minh. K~t C\lC chung ta phai lam chu ban than minh. la N~u co nang ll;fCd~ thay d6i tinh cach thi co th~ kh~c ph\lc dtt<Jcchtt&lg ng~i v~t, c6ng vi~c va con ngttdi. Ngttdi dii mQt lftn tranh thi luon bi tranh.

HA Y NAM BAT CONG VI~C vA THaI GIAN
T6i kh6ng h6i h~n v~ c6ng vi~c. N~u dtt<Jctai sinh va lam c6ng vi~c ma toi dii lam thi li~u co th~ lam cham chi hoo kh6ng? Da s6 mQi ngttdi thttdng noi n~u cho hQ them mQt cO'hQi nfta thi se lam vi~c cham chi va se t~o nen thanh qua t6t hO'n. Nhttng toi kh6ng nghi nhtt th~. Cho dil co lam l~i c6ng vi~c do toi cling kh6ng th~ lam hoo th~. T 6i kh6ng h6i h~n v~ c6ng vi~c. Nhltng t~i sao t6i phai lam vi~c cham chi? T6i dm ly do do tren d~t ntt<1cHan Qu6c cua minh, ncti manh d~t ma chung ta

sinh ra. Sinh ra tren manh dftt nay n~u khong lam vi~c cham chi nhlt th~ la dlt<Jcsinh ra v6'i v~n m~nh xftu. Nhlt la st! khac bi~t gifta dtta tn~ sinh ra co b6 m~ giau co va dtta tre sinh ra co b6 m~ ngheo. Nhftng ngttOi sinh ra (j dftt nltdc ph:it tri~n, diI khong lam vi~c cham chi hQ cling co d6 d~ an, co ndi d~ ngu, bi b~nh thi dlt<Jcdi~u tri con chung ta sinh ra tren manh dftt nay khong phai la mQt dftt nttdc phat tri~n. N oi la mQt giang sem dm tu nhttng th~t ra ch~ng co mQt ti tai nguyen gi va dftt chi rQng b~ng ban tay. Hem nfta, chung ta dang bi chia dt. Ly do phai ngu it va lam vi~c nhi~u la (j do. Khong co cUQcs6ng nao t6i t~ b~ng bftt binh co b6 m~ ngheo. Toi ch~ng trach moc b6 m~, cling ch~ng co vi~c gi d~ oan h~n dftt nttdc ngheo nan. Toi nghi, sinh ra tren manh dftt nay la d~ lam vi~c cham chi. Chung ta ngu va lam vi~c nhlt nhftng ngltOi

(j dftt nltdc ph:it tri~n hem ta thi se khong th~ theo kip hQ dlt<Jc.
Chung ta phai lam vi~c nhi~u h<1n hQ thi mdi co dlt<Jc chftt llt<JIlgcUQcs6ng nhlt hQ. Nhltng vdi ly do vi mQt cong vi~c ma khong lam cong vi~c quan trQng khac hay khong th~ lam thi la ngttOi nghi~n cong vi~c. Vi d\l x~p l~i nhftng vi~c nhlt ph\lng dltfmg b6 m~, trach nhi~m cham soc gia dinh, giao lltu vdi b~n be thi cong vi~c b~n rQn do ch~ng co gia tri gi. Vi~c n~m b~t cong vi~c chinh la n~m b~t dtt<Jc thOi gian. Co ngltOi chi k~t thuc cong vi~c trong 5 giC1ma ngltC1ikhac k~t thuc trong 10 giC1thi cho dli ngltC1isau n~m b~t t6t cong vi~c do nhttng do khong n~m b~t dlt<Jc thC1igian, nen k~t qua la thua trong cong vi~c. Toi da vai l~n thfty co ngttOi b~t chltdc toi d~n cong ty tit sang sdm d~n t6i khuya mdi v~ nha. Va th~ la d<3b~nh. Co trttC1ngh<Jpkhi la nhan vien mdi vao thi lam vi~c cham chi nhttng n~u thang chttc r6i thi khong lam t6t cong

vi~c. Vi khong th~ di~u khi~n dtt<Jcthdi gian. "Chu tich luon b~n nen khong co thdi gian, lam th~ nao d~ qwin ly sttc khoe ~." Day cling la mQt cau h6i toi luon dtt<Jch6i, nht:ti1gtoi khong th~ hi~u nth. Vi toi b~n nen co th~ lam tftt ca mQi vi~c. Vi toi n£m b£t eel thdi gian l§n cong vi~c nen cho du b~n th~ nao di nfta toi cling chdi tennis I tuftn 2 lftn. Toi cling danh thdi gian d~ nghe am nh~c c6 di~n. Trong hie b~n rQn di cong t:k nttdc ngoai toi cling gQi di~n v~ nha tham con. Ngttdi b~n rQn la ngttdi co th~ lam mQi vi~c. Do do, toi cling ch~ng bi cang th~ng. Khi ai sai bao vi~c gi, lam mQt cach th\l dQng thi se bi cang th~ng. Toi lam vi~c d~ d~y lui cang th~ng.

THU BAy CUNG M.(~CDO VEST
Nhftng nhan vien di lam vao thtt bay thttdng m~c trang ph\lc thttdng. Vi d~ di chdi sau khi xong vi~c. Nhftng giam d6c thi m~c k~t h<Jp. T oi nghi (j day co sl! sai lftm l&n.N~u m~c quftn ao di chdi thi su6t ca bu6i sang chi nghi d~n bu6i chi~u di chdi chtt khong d~ y d~n cong vi~c. Do do, toi quan ly ch~t che sang thtt bay. "Sang thtt bay cling nen m~c d6 vest." N~u bu6i chi~u di chdi thi chu~n bi quftn ao khac va sau khi xong vi~c nen thay quftn ao. N~u khong lam dtt<Jcdi~u do thi tha thtt bay ditng di lam. Co mQt sl! so sanh t6t gifta cong nghi~p xe oto cua Nh~t va My. nha may xe 0 to cua My nhftng san ph~m lam vao ngay thtt 6 thttdng bi htt nhi~u. Vi do tam h6n bay b6ng theo cu6i tuftn. Nhttng (j nha may san xuftt xe 0 to cua Nh~t thi nhftng

a

278

J...

H(~!\C ( (' 1H ,\ '\ I

Hli-\I

san ph§m san xuftt ttt thtt 2 d~n thtt '1d~u gibng nhau. Vi Nh~t phan bi~t mQt each nghiem kh~c gif:fachdi va lam. Toi da d~n mQt cong ty xay d\fIlg cong trinh nao do cua Dttc. Trong van phong khong co gh~ ng6i. Tftt ca d~u dltng trt.fdcban ve d~ lam vi~c. Dltng lam vi~c subt ca ngay trtt 30 phut nghi giai lao bu6i sang va 30 phut bu6i chi~u. Nhftng ngt.fOi am vi~c l nht.f th~ hQcam thfty thOi gian nghi giai lao quy nht.fYang.Di~u d6 cling gibng nht.f sau khi d6 m6 hoi treo len d~n dinh nui, ng6i h6ng gio mdi thfty no mat me va sang khoai bao nhieu. Dbi vdi nhftng ngt.fOikhong lam vi~c cham chi thi ch~ng co gid nghi, ngay nghi, ky nghi nao quy nht.fYang. Quan trQng la bi~t phan bi~t cong va tt.f,do do cling dn phan bi~t gif:fa vi~cva nghi ngdi. Khi lam vi~cthi phai mi~t mai t~p lam trung d~ khong co nhf:fngsuy nghi t~p nham di vao. Co nhtt th~ ma vao gid nghi giai lao mdi thftyno ngQtngao va quan trQng.

DAu TRANH VOl B~NH VIEM GAN MAN TINH
Tu6i d~y thi khong an dtt<Jcdfty du, toi da nghe ngttOi ta gQila 'dtta be co canh tay dai', nhttng khi ra xa hQi d~n bay gid chtta bi b~nh nao nghiem trQng ca. Tim vi~c lam, r6i dbi m~t vdi cong vi~c nen ch~ng co thOi gian d~ bi bm. Nhttng dung mQt lftn, toi bi bm n~ng. Cubi thang 11 nam 19'1'1luc b6 nhi~m vao gh~ T6ng giam dbc. Bong nhien s11m~t moi keo d~n. Trudc day toi cht.fatttng bi nhtt th~, v~y la toi dm d~n b~nh vi~n Soon Cheon Hyang. K~t qua chftn doan la bi viem gan va b~t phai nh~p vi~n gftp. Tuy~t dbi phai 6n dinh va an ubng dfty du chftt dinh dt.ffmgchtt ch~ng co cach di~u tri gi d~c bi~t khac. Vi la vi~c ch~ng It.fdngtrttdc dtt<Jcnen toi chi bi~t theo chi thi

cua bac si. Sau khi lam thu t\lc nh~p vi~n, toi mdi bi~t la minh khong c6 thdi gian d~ n~m vi~n. Lilc d6, cong ty xay d1!I1gHyundai phai khai thac thi tn1cmg mdi d~ thu h6i l~i stJ thi~t h~i d thi tn1cmg Saudi Arabia. V~n d~ lien quan d~n stJ s6ng con cua cong ty. Toi da nh~p vi~n nhlfng clf 5 gid sang la toi thlfC d~y va d~n cong ty. Tr\l sd chinh cua cong ty xay d1!I1g Hyundai md cUQc hQp lienquan d~n Trung Dong hang ngay !tic t gid sang. D~ tham gia cUQchQp lilc t gid thi it nh~t di lam lilc 6 gid xem xet may di~n bao va s~p x~p tinh hinh. MQt ngay b~t dftu vdi chu tri cUQchQp, quy~t dinh y ki~n, chi thi cong vi~c, an t6i vdi nglfdi nlfdc ngoai, dam phan ... lam d~n t6i ch~ng c6 thdi gian nght Sau khi kh thilc mQt ngay nhlf th~ d~n 12 gid khuya toi trd v~ b~nh vi~n. Nh~p vi~n 1 tuftn vdi ki~u nhlf th~ nen b~nh vi~n cho toi ra vi~n. Thay vao d6, mQt y ta d~n nha toi hang ngay lilc 12 gid dem d~ truy~n ringer cho toi. Nhlfng stJ m~t moi cling khong giam. Gia dinh va di nhien nhf1ng nglfdi trong cong ty khong ai bi~t toi bi viem gan ca. Gia dinh thi nghi toi m~t nen mdi lam th~, con cong ty thi hoan toan khong bi~t. Nhlfng, b~nh tinh ngay cang n*ng hem. Ngay 24, thang 4 nam sau, toi tim d~n b~nh vi~n trlfcmg d~i hQc Seoul. T oi da dlf<;tc ac si Ti~n si Kim Jeong Ryeong nglfdi b gioi nh~t v~ di~u tri b~nh gan. K~t qua ki~m tra GP~ GOT vdi chi s6 hem 900, toi da trd thanh b~nh nhan viem gan man tinh. Binh thlfcmg la dlfdi 30. Nhlfng vdi chi s6 nay thi vdi y chi con nglfdi kh6 ma d6i ph6 dlf<;tc m~t moi va khong th~ lam vi~c do binh thlfcmg t~i cong ty dlf<;tc. Ti~n si Kim n6i. "Tinh tr~ng khong dlf<;tc6t. Anh hay nghi lam ho*c xin nghi t phep dai h~n, trlfdc m~t phai nghi ngdi."

"Khong th~ dlf~C~." "T6ng giam d6c Lee, ng~n ngui th~ nao thi cling phai s6ng them 10 nam nfta chlt. N~u sac khoe dlf~c h6i ph\lc thi sau nay mu6n lam bao nhieu cling dlf~C,nhlfng n~u m§t sltc khoe thi t§t ca mQi cd hQi d~u ra di. Anh hay phan doan 1a cong vi~c quan trQng hay m~ng s6ng quan trQng. Horn nay phai nh~p vi~n ngay, ngay mai nQp ddn xin nghi vi~c di." T oi l~c dftu. "Nhin xung quanh toi th§y c6 nhftng b~nh nhan bi viem gan man tinh, xin nghi vi~c d~ nghi ngdi nhlfng cu6i cling chuy~n thanh ung thlf gan hay b~nh xd gan va c6 nhi~u trlfcmg h® bi chh. Toi thich lam vi~c va ch~t chlt khong thich ng6i khong n~m (j b~nh vi~n chd ch~t. Dli th~ nao di nfta cling mong ong gift bi m~t vili gia dinh toi." "V~y thi, T6ng giam d6c Lee khong th~ 13b~nh nhan cua toi dlf<jC. oi se dill tay trong vi~c di~u tri cho giam d6c Lee." T "MQt vi~c kh6 c6 th~ lam nhi." T oi nh~n gi§y chftn doan ch~ng khac gi 1aban an ttt hinh va ra khoi b~nh vi~n. Trong 2 thang toi da khong th~ d~n b~nh vi~n. Ch~ng c6 thdi gian d~ di b~nh vi~n. Hai thang sau, toi tim d~n ti~n si Kim v6n khong mu6n nh~n toi 1ab~nh nhan cua ong ta. Ti~n si Kim kham l~i cho toi- mQt b~nh nhan qua cttng dftu tit ch6i nh~p vi~n d~ r6i mu6n lam vi~c va chh. "Khong x§u hdn trlfdc. Nhlfng cling khong t6t hdn. Trong thdi gian d6 anh c6 nghi ngdi khong?" Ch~ng dn th~n dlf~c hu6ng gi n6i d~n vi~c nghi ngdi. Nhlfng toi n6i mQt each 1ich slJ. "Toi se dn th~n theo slJ chi d~n cua Ti~n si ~. Tuy nhien, toi khong th~ tit bo cong vi~c dlf~C~." "Th~t 1a nglfdi khac thlfdng." Khong th~ lam gi hdn dlf~c.
.;"

~ ,~ .
..•.

Toi se c6 g~ng hh sltc d~ di~u trio Anh noi la khong th~ tit ba cong vi~c dl1'<Jc hlt gi. T6t thoi. Thay VaGdo, khong dl1'<Jc 6ng c u diI mQt giQt rl1'<JU." "T oi se khong u6ng mQt giQt nao ca <;1." Toi nghi se 'lam cUQc chi~n vdi rl1'<JU.'Th~t slJ lam vi~c (j cong ty ma bao xa rl1'<JU la mQt vi~c ch~ng de dang gi. Ti~p thi tl;lc u6ng rl1'<JU lien quan d~n cong vi~c, ng6i (j do nhl1'ng vi chi minh la khong u6ng n.t<JUma chi duy tri khong khi thoi cling ch~ng de. Th~ h~ bay gid khong ep u6ng rl1'<JU nhl1'ng th~ h~ chung toi qua gay g~t. Tranh cai do con kho hoo la ba rl1'<JU. Toi chi nhftp moi mQt ti bia va cling xin ly nl1'<1c<;1nh rtra, l d~ toi tuy~t d6i gift Idi hlta. Va toi cling khong d~ d6i phl1'dng nh~n bi~t dng minh khong u6ng n:t<JU. uc nay, toi da noi cho L gia dinh bi~t. Vi bi viem gan. Nhl1'ng khong u6ng rl1'<JU cling khong th~ di~u tri dl1'<Jc b~nh viem gan. Dftn dftn, chltc nang tieu hoa bi y~u di, bl;lng bi cttng l<;1i. f)i~u toi khong th~ chiu d\fng dl1'<Jc la slJ m~t maio Bu6i do sang diI saG cling chiu dl1'<Jc,nhl1'ng bu6i chi~u ghen (j m~t chay qua nhi~u. Khi co cUQc hQp thi clt 10 phut toi phai di VaG phong v~ sinh 1 Iftn. "D<;1o nay saG clt bu6n di ti~u nhi?" Noi nl1'dc doi ki~u do va toi VaGphong v~ sinh rtra m~t b~ng nl1'<1c<;1nh tr(j l<;1i l r6i cUQchQp. Hanh dQng cua toi nhl1' th~ cling qua thi~u th~n trQng. Co th~ toi bi phi bang la chi co mQt cUQcddi duy nhftt nhl1'ng qua xem thl1'dng no. Nhl1'ng toi nghi, nguyen nhan cua b~nh la gi di nfta thi chu th~ tri b~nh la chinh b~ng tam h6n th~ng b~nh hoo la ky thu~t cua y t~. Toi co nghe mQt ngl1'di bi tai n<;1n giao thong nhl1'ng s6ng l<;1i nhl1' mQt ky tich k~ dng. Anh ta bi chi~c xe l~t nhao de b~p.

Anh ta ch\lp lfty mQt tia y thuc md h6 va c~u nguy~n nhl1 th~ nay. "C~u chua. Con ch~t bay giCtthi khong dl1<JC Con co vi~c ~. nhftt dinh phai lam." Vi~c mong mu6n dl1<JC s6ng l~i va vi co vi~c phai lam nen s6ng l~i la 2 di~u hoan to an khac. T oi dftu tranh vCrib~nh viem gan va khong quen cau chuy~n cua ngl1Cticon s6ng sot trong tai n~n giao thong kia. Toi la ng11Cti hai s6ng lau d~ lam nhi~u p vi~c. Vita lam vi~c vita ki~m tra sUc khoe dinh kY. T6i u6ng thu6c dung giCttheo chi thi cua bac sl. T oi an cdm xong u6ng nhi~u thu6c nen nhi~u ngl1Ctihoi t6i thu6c gi. "La vitamin, d~o nay toi thl1Ctngm~t moi. .. " Cling co ngl1Ctihi~u l~m dng t6ng giam d6c tre tu6i qua coi trQng d~n SUckhoe. Khi di ki~m tra sUCkhoe dinh ky, xay ra cUQctranh lu~n gifta bac SI Kim, cac bac SI khac va toi. "Gia v(j nghi ngdi, va s6ng nhl1 nhftng bong hoa trong nha kinh, cho diI co chfta dl1<JC b~nh, khi ra ngoai cling tai phM thoi.Nhl1ng sinh ho~t binh thl1Ctng nhl1 anh ta va n~u b~nh dl1<JC chfta tri thi diI trong trl1Ctngh<Jp nao cling khong tai phM ma?" Cac bac SI cl1Cti. "N~u chfta b~nh theo ki~u do thi cac b~nh nhan khac phai nh~p vi~n vi cai gi. Bac SI noi la sinh ho~t binh thl1Ctng nh11ng sinh ho~t cua giam d6c Lee la binh thl1Ctnghay sao?" Nh11ng ch~ng hi~u sao b~nh tinh cua toi df1 d~n d~n. Cac bac SI l~c d~u va noi toi la 'th~ chftt d~c bi~t.' Chi s6 nhi~m trimg gan dl1<JC cho bih cling giam d~n. Va r6i d~n nam 1985 mQt l~n nfta l~i bi xftu di nhi~u. Sau do ve mQt dl1Ctngdi xu6ng. Phat b~nh dl1<JC nam, vao nam 1988, gan 10
I·i \ " ., "' 1 H= '\ LJ!

cua t6i da trd I~i binh thl1cmg. Nhl1ng h~t nhiem trung d gan va b~nh viem gan dl1<Jc i~u tri Ia hai v~n d~ rieng bi~t. Co kha d nang ph:it b~nh Virus viem gan sieu vi B hay b~nh xd gan cao, n~u slrc kh6e kh6ng t6t thi co th~ tai ph:it thanh viem gan b~t clr khi nao. Bac SI Kim noi. "Chl1a co thu6c di~t virus viem gan. N~u bi x~u di se dftn d~n cai ch~t, nen hay cftn th~n. Se co thu6c chfra tri trong mQt ngay kh6ng xa. Phai s6ng d~n ngay do chlr." Vao nam 1990, t6i d~n b~nh vi~n mQt Iftn nfta. Bac SI ki~m tra k~t qua th~y I~va noi r~ng. "L~ th~t. Virus viem gan sieu vi B da bi~n m~t. Ch~ng th~ co chuy~n th~ nay .... hay ki~m tra I~i." Ngay thlr hai tai ki~m tra, kh qua cling nhl1 v~y.Cling co ch~t d~ khang r6i. Bac SI nhl1 earn kich. "Trong m~y ch\lc ngan ngl1di co 1 ngl1di tlJ nhien chfta tri kh6i. Chu tich Lee chinh Ia trl1dng h<Jpdo." D6i vdi y hQc dl1<Jc giai thich ddn gian Ia dfty Iui b~nh viem gan do th~ ch~t d~c bi~t, nhl1ng t6i kh6ng chi hi~u theo nhl1 th~. Co phai do mi~t mai vdi cong vi~c kh6ng? T6i s6ng vi c6ng vi~c nhl1ng c6ng vi~c do cling da clru m~ng s6ng cua t6i.

CHU -'TICH LEE • CUNG CO GIA DINH CHU?
~

?

N~u con cai luon bi~t ba,,?gia be m\? dang lam gi, d c1authi gia dinh do khong dm giao (11,IC d~c bi¢t gi cho con cai. Co be m\? nao cho con cai bi~t -vi¢cminh di quan n(9u, quan bar. Oil khong co thai gian chdi -voinhau -vao nga,,?chil nh~t nht(ng con cai Cling kh6ng b5t binh, -Vichllng no bi~tt6i dang lam -vi¢c.

HOA HAu CUA NGHIA TRANG CHUNG
"Chu tich Lee, anh co dua khong dfiy? Anh l&1len trong s\f ngheo kho, khong th~ tin dlt<Jc.Toi tlt&lg 130 dtta con quy cua ." n h'a gIau ... " Xem bai bao dang tren t~p chi hang thang cua mQt to bao thi chu tich Jeong khong th~ tin qua trinh sinh trltCing cua toi. Trong thdi gian qua di nhien trong ch6 dong ngltdi hay trong ch6 rieng tlt toi chlta bao gio noi v~ lich sa ca nhan. Veti v~n m~nh chung cua cong ty, dli gifta chu tich Jeong va toi dfi cung nhau chia se va kh~c ph\lc nhftng giay phut nguy cc1va thanh t\!U nhlfng toi chlfa bao gio noi v~ chuy~n ca nhan toi cho chu tich Jeong. Nht1'ng d6i vetitoi khong co qua khtt nao phii che dfiu hay co di~u h6 th~n nao d~n n6i khong th~ noi ra..Duy chi co mi~t mai veti cong vi~c va noi v~ cong vi~c chtt ngoai ra ch~ng co gi d~ noi. Trong thdi gian hQc d~i hQc, toi dfi 'di t~o' hoan toan tinh cach hlf&1g nQi cua toi nen ch~ng ai phat hi~n dlf<JC dfiu vh ngheo nan cua toi. Cai ngheo cling ti~p wc deo barn sau khi toi vao lam Cicong ty Hyundai. Ch~ng co dlf<JC nha nh6 mQt gian cho nen d6i vetitoi vi~c cai kh hon cling ch~ng lien quan gi nhlt 1a chuy~n CimQt dfit nlfdc xa xoi. M~ toi d~y 'khong th~ ti~p dfii nglfdi khac dlf<JC cling thi dlfng nh~n ti~p dfii' nen trong cUQcs6ng sinh vien toi khong co cc1hQi giao ti~p b~n be hay vui chc1igiii tri gL Nht1'ng khi di Him cling v~y. B~n trai chi co vai nglfdi, b~n gai thi 130 di~u khong th~. Nho thang chttc nhanh nen luc 28 tu6i toi trCithanh giam d6c d~i di~n va day do lam mai gietithi~u cho toi. Co vai nglfdi lam mai n6i ti~ng dlfa toi vao danh sach nhftng nglfdi ch6ng tlf<1ng

lai co gia tri cao dii giCri hi~u nhi~u co gai cua gia dinh danh gia. t Trong do cling co con gai nha giau, cling co ti~u thlf con nha chinh tri gia hay quan chtrc cao cftp,va cling co nhftng di~n vien dt;p. Nhlfng th\fC t~ toi ch~ng cam th~y thanh cong th\fc s\f cua ban than nhlf nglfdi ngoai nghi, do do toi ng~i nhftng co gai co nhi~u ti~n va co di~u ki~n t6t. MQt horn, mQt co gai khoang tren 20 tu6i gQi di~n d~n. Co ta h6i ngay "Anh co phai chinh la Lee Myung-bak khong?" Toi tra ldi "vang, dung", va co ta hoang h6t vira noi vira khoc "Toi dii bi nglfdi cho la Lee Myung-bak lira. Toi mu6n g~p d~ xac nh~n s\f th~t. Toi cling 10 sf}khi nghe mQt Lee Myung-bak gia xu~t hi~n lira co gai. Di xu6ng dlf(ji quan cafe thi g~p mQt co gai dt;p. "Toi dii g~p mQt nglfdi dan ong, anh ta noi la Lee Myungbak lam vi~c (j cong ty xay d\fng Hyundai. Toi dii cho anh ta t~t ca va noi la dn ti~n g~p nen l~y ti~n cua b6 mt; cho anh ta nhlfng .... Anh co dung la giam d6c d~i di~n Lee Myung-bak cua cong ty xay d\fng Hyundai khong?" "Chinh toi la Lee Myung-bak." "V~y anh khong bi~t anh ta ha?" Gia tim d~n th~t d~ xin phep di lira hay sao, lam saGtoi bi~t dlff}C anh ta. "Toi cling mu6n g~p anhta, co gi6ng toi (j di~m nao khong?" Co gai li~c nhin toi khong tra ldi ma chi khoc. Th~t la mQt quang canh dang thlfdng. MQt horn, co cd hQi d~n vCritoi. Thdi hQctrung hQc (j Pohang, mQt giao vien ti~ng Anh thlfdng toi dft gi(ji thi~u mQt em gai cua b~n cho toi, ch~ng phai la co gai con nha giau va b6 la mQt cong chtrc thanh liem trong's~ch nen toi thich. Chung toi g~p nhau nhung nam 19?'0 VaGmua xuan khi co ~y dii t6t nghi~p
290 KHC)NC (() THAN THOA[

tntcmg d~i hQc nft Ehwa, sau nay toi mdi bi~t la mQt co gai d~p n6i ti~ng (j cUQcthi hoa h~u trong tnt(jng vao thang 5 (May Queen). Nhttng trong m~t toi la mQt co gai c6 dim h6n d~p hem la mQt my nhan. Vi cong vi~c cua cong ty nen chung toi it c6 dip h~n ho. Toi chtta c6 lftn nao dung h~n ca. C6 lftn h~n g~p (j quan cafe gQi di~n d~n bao chuy~n d~n quan an, va cfmg khong d~n quan an d6 dung gi(j, d~ cho co gai ng6i an mQt minh, mQt vi~c vo l~ d6 khong phai chi 1,2 lftn. C6 nhi~u lftn qua mUQncu6i cung nhCi tai x~ cua toi dtta xe d~n ch(j co gai v~ nha. Trong long toi nghi 'chinh la co gai nay day', toi da d~ nghi co ta di cung toi d~n mQ m~ toi (j nghia trang chung Tuegaewon. Xong vi~c (j cong ty m&i di nen cling hdi t6i, va d~n ndi thi t6i nhtt m\t'c, ch~ng h~n ho dtt<;1C nhi~u, chi b~n tam vi~c con dttcmg cao t6c Seoul-Busan dang lam, cling chtta chQn ngay lam l~ h6i thi l~y gi tin toi ma ntra dem theo toi d~n nghia trang th~ nay. Nhttng may m~n thay co ta cling theo toi. Toi cui dftu trlfdc mQm~. "M~ di, c6l~nh khong? Con Myung Bak da d~n~. Con xin l6i khong d~n tham m~ thlfcmg xuyen dtt<;1c. va cac anh cling B6 kh6e. Con cling da ki~m dtt<;1can nha. Con da di Thai v~ va c dang lam vi~c (j nha may stra chfta may m6c cong nghi~p n~ng. Va day m~ ~, con da dlfa nglfCYi la con dau ut cua m~ d~n day. se Th~ nao ~? Gia nhlf con khong bi di tu thi m~ se dtt<;1con dau c ut ph\mg dttcmg va an nhan ... " Toi l~y trttdc mQ m~ toi kh6c khong nen l(ji va cftu chua. Vi trCYi nen co ~y khong bi~t toi kh6c. Toi cui l~y th~t lau. t6i Tlt mQ m~ xu6ng con dlf(jng t6i, nhtt (j trong long m~ di ra nen toi earn th~y ~m ap. Cai ~m ap d6, da chuy~n sang thanh lCYi r~ng toi phai lam cho co ta h~nh phuc, phai s6ng cham hlta chi hem, va khong sai lCYi d~y.Va toi earn em co ta da theo toi m~
(j-:Cnd-j LEE CONG

co l;IA DINE

CHU, 291

khong chlit nghi ngC1. Sau khi di chao m~ toi d nghia trang t6i nhu mlJ'c v(j toi nghi 'mQt m~ ch6ng chua nhin dU<Jcm~t.' Sau khi k~t hon, v(j toi cung trd thanh mQt tin d6 d~o tin lanh ch~ng khac gi m~ toi.

LEE MYUNG-BAK SONG Val VQ LE
"Oi , co gi sai khong? Sao l~i g~p nguC1idan ong xc1uth~?" K~t thlic l~ hoi xong, llic g~p nhau lfin th(f hai, nhffng ngti'C1i b~n cua v(j toi noi vCti v(j toi nhu th~. Vi cong vi~c nen k~t thlic l~ hoi thi toi ch~y ngay d~n cong ty. MQt co gai d~p dU<Jc chQn lam hoa h~u trong truC1ng saD l~i g~p nguC1inhu toi, nghe nhffng lC1i hu th~ ch~ng phai vo ly gi. n Hdn nfta, di~u ki~n cua toi ch~ng t6t gi. V<Jtoi co lfin noi r~ng truCtc r~ng dam cuCtiv(j toi da bi li:fad6i 2 di~u. Gia dinh va hQC llJ'c. Th(f nhc1t la khong bi~t toi ngheo d~n nhu th~, th(f hai la khong th~ tUdng tU<Jngla t6t nghi~p trung hQc ban dem r6i vao dUdc dai hoc ' nhu th~ . . . . Dam cuCti cua toi thi b6 toi ch~ng cho lc1y'IOwon.' GQP ti~n dam cUCtil~i d~ thue phong, ch~ng phai thue nam ma thue thang. Toi da ki~m dU<JcmQt chung cu Seoul mCti42 met vuong
d Mapo. Giam d6c d~i di~n kh hon nen d cong ty cung tdi

tham d nha thue do. Th~t ra vao s6ng mQt chung cu chi dU<Jc 30 met vuong thi toi ch~ng s~m stta cai gi. CUQcs6ng hon nhan la lOan bQ lUdng hang thang.
C(f 6 thang llfin,

chu nha tang gia nha va th~ la trong 3 nam

toi da chuy~n nha 8 lfin. Lfin th(f hai thi md d6 d~c d~ sinh ho~t nhl1'ng ti:f khi chuy~n nha lfin th(f 3 thi chi md nhffng th(f dn dung. Chuy~n nha lfin th(f '1 thi h~u nhtt chi bo ra chen bat va dua. Collic ch~ng bi~t chuy~n nha nen lam xong v~ l~i nha cu.
292 KHONG Cl~I HAt\' T!-!Oi~l

V9 tai bj oan Ltc gQi JEi CJIe VI ngLfoi ch6ng Juan di v~ng v

Ben qnh chung clf cua cong chttc song Han Ia chung clf tlf nhan ma cong ty xay d1JIlgnha Han Qu6c xay Ia nha d~u tien cua toi vCtidi~n tich 66 met vuong. Luc do, toi trCJthanh giam d6c thlfdng tn;fc chlfa dlf<JC Iau. Luc do, chung clf chlfa co bao d~ng qnh tranh mua b~ng tra ti~n them cho nen nhftng nglfCti mua chung clf thi dang ky r6i qua b6c tham b~ng qua ngan h~nh n~u co s6 thi th~ng. Gia nha Iuc do Ia 2tri~u 200 ngan won, trong do 1tri~u won Ia ti~n yay tra d~n trong 15 nam. Va th~ Ia v<J toi tl1 thCtiky mCticlfCtingheo nan phong thue cung nhau chia se kho khan th~ ma bi oan gQiIa 'V<J hai.' Nhftng nam cu6i 19'10, khu v\;fcGangnam co tin d6n 'T6ng
CJ CJ CJ

giam d6c Lee Myung-bak cua Hyundai s6ng vdi v<J hai nho tu6i.' Tin d6n nay Ian vao ca cong ty va d~n ca tai toi. Luc d~u toi chi clfC1i cho qua chuy~n. Nhlfng tin d6n khong I~ng di. ClfCti ho qua chuy~n cfmg co giCtih~n. Toi gQidi~n d~n phong c hanh chinh va hoi thtt.
::- " >-1.~'

293

To~mbQ cau chuy~n la nhll th~ nay. Luc do, cong ty toi cung dp mQt chung cll Hyundai (j Apgujeongdong d~ s6ng, nhlfng sang sCtmra di, t6i khuya mdi v~ va thllC1ngra nllcrcngoai nen nhf:fngnglldi xung quanh chi th~y nglldi vc:j re cua toi. HQ nghi t toi la mQt T6ng giam d6c cong ty lcrn thl tu6i cling dang Ie khming 50, va vc:j hl cling kholmg 40 nhlfng chi 29 nen hQ nghi t hcti l~. Vc:j toi niim tay con gai di chc:jthl nhf:fng nglldi (j chc:jbiit d~u la "co ~y la vCJ cua T6ng giam d6c cong ty xay d\fIlg Hyundai kIa", "oi, vc:jcua T6ng giam d6c gi ma tre th~?" va r6i tin d6n clf th6i bung len. T6ng giam d6c tu6i nhf:fng 30 cling nhll vc:jgiam d6c 29 tu6i thl d6i vdi nglldi binh thllC1ng th~ qua tre. co

CO GAl TRONG PH 1M
Co phM song tren TV mQt bQ phim [thang ngay cua tham vQng]va toi la nhan v~t chinh. NQi dung trong phim do la sau khi toi k~t hon Clfti~p t\lc g~p co gai ma toi dft g~p khi hQc d~i hQc. Khan gia thl d6ng nh~t gifta phim va hi~n th1;fc. Co nhi~u cUQcdi~n tho~i gQi d~n cho vCJ 'ch6ng co clf g~p toi co gai khac nhll th~ co khong saG a?' Toi cling dft phan d6i ki~u khong phai phan d6i vdi tac gia phim. V toi clldi va noi phim chi la phim thoi.
CJ

MQt chi~u thlf bay, VI cong vi~c (j cong ty nen toi v~ nha mUQn,bi~u hi~n cua vc:j oi hcti l~nh lung. t "Anh tit dau v~?" T oi ClfnghQng. Tit dau v~ la dau? LM sau, vc:jch6ng toi clldi l&n. T6i horn do, t~p phim dllc:jc phat song tren TV vdi nQi dung la khi toi la sinh vien toi dft
294 KHC)\,C,

c6

I'HA:'.: IHnAt

g~p co gai do (j khach s:;1nr6i chia tay. GiC1toi v~ d~n nha la phim vira k~t thilc mQt vai philt tntCfc do va vcJ toi da nh~m tl1fJng.. Toi phai k~ chuy~n co gaitrong phim thoi. Di quan dQi thi bi du6i ngay t:;1isan huftn luy~n sau do g~p co gai fty (j trong nha thC1.Lilc do ch~ng co ti~n u6ng ly rl1Q'U n~p nen hai dtfa g~p nhau thlfC1ngbftt ti~n. Co gai fty luon luon mua Jajangmyeon hay mua ve xem phim. Sau nay m<1ibih co fty la con gai cua mQt cong chltc cao cftp. Co fty Clt tim d~n nha toi (j Itaewon ru di xem phim m6i chu nh~t. Co fty du ti~n d~ di taxi nhl1ng
scJ

ch:;1mlong tlJ trQng cua

toi, co fty da di xe buyt, va luon an Jajangmyeon. L~n d~u tien (j trl1C1ngd:;1ihQc toi t6 chltc l~ hQi v<1ibfta ti~c titng doi. Co fty mong chC1nghi r~ng di nhien toi se mC1ico fty. Nhl1ng trong mO'toi ding ch~ng nghi r~ng minh se tham gia l~ hQi do, nen toi ch~ng mC1i.Vi di~u nay nen co ta da rftt gi~n toi. MQt thC1igian sau, sinh nh~t co fty nen bao toi dai bfta cO'm. Nhan ti~n sinh nh~t d~ hoa giai. Va cling co y d6 dlJng long tlJ trQng cua minh da luon dl1cJcmC1ian. Co fty bao la dai mon an th~t ngon. Bay giC1 ngan hang ngo:;1ih6i (j Euljiro 19a nhl1ng la trl1Cfcday la mQt quan an Nh~t cao cftp. Co Ie gia dinh co fty thinh thoang d~n. Len phong tren t~ng 2, co nhi~u thltc an ma toi ch~ng bi~t ten. Co fty da gQi mon Skiyaki ma d~n lilc do toi vftn chlta nhin thfty. Va mQt cai trltng s6ng dlJng trong mQt cai chen nho dl1<Jc bl1ng ra. Toi da hilp mQt ngl;1m. Nhan vien mang ra them mQt cai nfta. Toi l:;1i ilp ti~p, nhan vien nhin toi v<1icon m~t ky 1:;1. h Co fty hi~u tinh hinh va lam thtt cho toi xem. Cai trltng do qu~y lam nltCfcchftm chftm thltc an. Toi khong chi mftt h~t can dam vi cai trltng ma con 10 l~ng khong bi~t ti~n thltc an bao nhieu, trong long earn thfty bftt an. Toi ch~ng bi~t thltc an vao

mi~ng hay mlii. Di xu6ng tinh ti~n, thi co ta ra ngoai ctta dt1ng d<Ji.Gia thltc an hoan toan khac vdi tinh hinh trong c:ii vi cua toi. T oi da d~ l:;1i ai d6ng h6 d~ lam ti~n th~ chftp nhl1'da titng lam (j quan an c khu trl1'dng d:;1i Qc. Cai d6ng h6 do dfty reu xanh. Nhan vien h tinh ti~n vita cl1'C1i vat cai d6ng h6 di. Gia nhl1'co 16 chuQt va thi toi cling mu6n chui vao. Ch~ng bi~t th~ nao toi phai noi th~t v&ico ta dang chd (j ctta, va noi toi se tra ngay nhd co ta giai quy~t ti~n thltc an. Co fty nhl1'vui mitng va dtta ti~n tra. Toi khong th~ chiu n6i. Sau do toi earn thfty ng:;1ingung khi g~p co ta. Sau do, thong qua b:;1nbe toi da gtti ti~n tra l:;1i i~n t thltc an cho co ta. CUQcbi~u tinh ch6ng chinh phu mung 3.6 k~t thuc va khi toi dang (j trong tu, m6i sang Sdm co ta ra kh6i nha Ifty danh b6 la mQt quan chltc cao cftp d~ tham toi. Con gai cua quan chltc cao cftp l:;1ii~u linh di g~p 'tu nhan xui givc n6i lo:;1n', Qt vi~c l m khong th~ xay ra dl1'<;tc. cvc gia dinh da ep co ta hlta hon. K~t t Ngay dtt<;tc (j tr:;1icai t:;1o, oi da c6 dm trong nhftng nhan tha v~t thuQc dang ly khai va nhom sinh vien ra hoan nghenh toi, nhttng ch~ng thfty co fty. Sau do, toi co g~p co ftymQt Iftn (j ti~m banh. Co ftythfty toi va rttng rttng ntt&cmat. "Khong th~ng n6i s11ep bUQccua b6 m~ nen em da hlta hon, nhttng n~u anh bao em ditng Iftych6ng thi em se ra kh6i nha." di~u do. Sau ngay horn do, Nhttng toi chtta chuftn bi dl1'<;tc
/

chung toi ch~ng g~p l:;1i hau . Nhttng nQi dung trong phim thi n d~n bay gid toi v~n con g~p co ta.

296 KHONC UJ I HANJ

HOAJ

MAccAM TVTI vi GUONGMAT xAu
Khi xay dt;fng dttdng cao t6c xuyen ritng nhi~t ddi phia Nam cua Thai, co hai ph\! nit da an ui toi. MQt ngttcJido 13. hu nhan p cua giam d6c thttC1ngtnjc Kim Yeong Ju, chinh 1a phu nhan Jeong Hee Yeong ngttcJiem cua t6ng giam d6c Jeong Ju Yeong, va mQt ngttcJi khac do 1a co gai Chen Ling ngttcJi Trung Qu6c s6ng trong 1angg~n van phong cong trttdng. Phu nhan Jeong dam nh*n vi~c chi huy, giam sat nhftng ph\! nit lam vi~c (j nha an, nhttng hie d~u co hi~u l~m ky 1~vdi toi. La k~ toan phai thu h6i cac hoa dcm hay tra ti~n thltc an nen toi thttdng g~p cac ph\! nit (j nha an. MQt ngay, nhftng ph\! nit nha an hoi toi. "K~ toan Lee, anh da co gia dinh chtta?" "D~ chtta, toi vftn con dQcthan." Gttcmg m~t cua phu nhan Jeong ng6i ben c~nh b6ng bi~n s~c. Toi khong bi~t 1ydo nhttng k~ tit do phu nhan co thai dQ l~nh nh~t vdi toi. MQt horn, phu nhan gQi toi "K~ lOan Lee, t6i nay hay d~n nha toi, co vi~c dn noi." Ch~ng bi~t vi~c gi, phu nhan th*t tha da khuyen toi mQt cach khong do dl!. "K~ toan Lee, toi nghe d6n anh lam vi~c t6t. Cling cam dn anh da giai quyh vi~c (j nha an mQt cach t6t d~p. Tftt ca d~u t6t, chi co mQt di~u dn phai noi. Thfty l~n trttdc k~ toan Lee co con sao l~i bao 1acon dQcthan?" Phu nhan co tinh noi th~ng nhtt anh trai, ngttcJida co vCJ ma noi d6i 13. on dQc than thi khong th~ tha thlt dttCJc,do 1adi~u c d6i tra "Phu nhan noi cai gi ~? Toi co con ha? DQc than chtta vCJ thi lam sao co con ~?" "L~n trttdc khi (j ti~c chia tay thfty co dlta be ma." , "A, cal 0 a.... " /'d/!'

NhCtdo toi mdi bi~t t:;1i ao phu nhan d6i xl! vdi toi mQt cach s ngl1<;h1gghiu. Luc do, khi ra nl1<1c goai thi d6i v<1ica nhan n n cfmg nhl1 gia dinh la mQt vi~c trQng d:;1i en trl1<1c hi di Thai n k t~p trung (j toa nha Mugyodong va lam bfta ti~c chia tay, gia dinh toi duy nh~t co ba chi dau dl1adlfa chau gai ra chuc mi:fng chuy~n di cua toi. Sau khi nghe trinh baydftu duoi cau chuy~n, phu nhan om b\lng cl1Cti. ~ t11do, tham tinh cua phu nhan nghieng v~ toi, K d6i xl! toi nhl1 em rUQthay con trong gia dinh. Bi~t toi thich an tteok (banh g:;1o) en m6i lftn co vi~c gi d~u lam tteok va mang n rieng cho toi, sau nay phu nhan s6ng (j Ulsan thinh thming toi d~n tham cling vui mi:fngdon ti~p nhl1 ba con. Va mQt ngl1Cti fta la Chen Ling, la con gai cua chu quan an n Trung Qu6c ben qmh van phong cua chung toi. Vi la quan an nen co mua ban vdi chung toi. Gifta san nha do co gi~ng nl1<1c trong. Nhftng ngl1Ctitrong van phong chung toi mu6n u6ng nl1<1c gi~ng do, nhl1ng chu quan ngl1CtiTrung Qu6c do nhl1 ngl1Cti Trung Dong khong d~ cho nhftng ngl1Ctidan ong 1:;1 i vao. d Nhl1ng toi Clfnai ni nen da bao nhftng ngl1Ctitrong nha 'anh Lee la ngl1Cti ang hoang, clf d~ cho anh ~y l~y nl1<1c." hCtdo d N toi d~c bi~t dl1\1C san cua ngoi nha d6. vao Vao san muc nl1<1ci~ng thi earn nh~n dl1\1c g d~u hi~u c6 ngl1Cti nen thinh linh nhin vao g6c san, mQt co gai tdng nhl1 ngQc khoang tren dl1di 20 dang nup d~ nhin trQm toi va r6i doi m~t ch:;1m m~t nhau nen co ta bi~n m~t vao nha. Toi m~t h6n va dtfng bftn thftn nhin v~ hl1<1ng gai bi~n m~t. co Doi long may r~m, nl1<1c a tr~ng ngftn, va ve d~p cua than hinh d dl1\1C sau trang ph\lc truy~n th6ng cua Trung Qu6c, t~t ca che nhftng di~u d6 nhl1 th~y trong mO'. Khi muc nl1<1c thlf hai, dftu 6c toi chi nhin quanh b6n Iftn
298 KH(iNC
CC) j HA1\1'HO,:"1

phl1<1ngh<1n1a ngh! d~n chuy~n muc nl1dc thi b6ng nhien gl1dng m~t tr~ng nhl1 ngQc b6ng xuftt hi~n. La l§n g~p th(f hai nen chung toi trao nhau nl) cl1Ch. b~ng m~t mQt cach t1! nhien. Nhttng l§n nay, co gai cfmg ch~y nhanh bi~n mftt vao nha. Di muc nl1dc vai l§n nfta thi co gai dn th~n d~n g§n cai gi~ng. xuyen h<1n,nhl1 th~ co ta da Toi thi cang muc nl1dc thl1C1ng chC1 d~n m6i l§n muc nl1dc thi ron ren d~n g§n tOi. Cu6i cung chung toi da phat tri~n d~n giai do~n g~p nhau (j quan tra tren dl1C1ng. G~p (j quan tra, toi cang nhin ky hdn thi thfty co ta d€;phdn nhi~u. Trong m~t cua mQt th~ng dan ong gifta nhftng nam 20 tu6i thi hinh anh cua co gai nl1dc ngoai cho du m~t co r6 hoa ciing thfty nh111atien sa. Nhttng co ftyd€;pth~t, lam toi chi bi~t ngay ngat. "T ~i sao em d€;pth~?" Chung toi co th~ noi dl1<JCdi nhau khong nhi~u. Vdi nhftng v tit ti~ng Anh ng~n ngui nen ch~ng d~ dang gi. Ti~ng Anh cua Chen Ling con t~ h<1ntoi. Nhttng du khong noi vdi nhau dl1<JC nhttng chung toi ciing noi dl1<JCdi nhau nhi~u b~ng cam giac. v Tuy chi g~p nhau dl1<JCai l§n nhttng chung toi earn nh~n dl1<JC v tinh earn quen thuQc nhl1 da quen bi~t nhau tit 1aur6i. C(f m6i l§n g~p co ta thi toi earn thfty bu6n phi~n vi gl1dng m~t xftu trai cua minh. Tit nho trong gia dinh toi da nghe cau 'trong s6 cac anh em thi Myung Bak 1axftu nhftt', va ban than toi ciing ngh! v~y,trl1dc m~t co ta thi toi cang m~c earn t1!ti vdi 'gl1dng m~t xftu' cua minh. "Em d€;p th~ nay ma toi thi xftu qua. D~c bi~t doi m~t nho khong h<Jpvdi doi m~t d€;pcua em. Di ra Bangkok ph~u thu~t th~m my d~ co doi m~t to va mu6n co gl1<1ng ~t d€;ptrai." m Nhttng r6i Chen Ling l~c d§u. "Tren gl1dng m~t cua anh, cai co duyen nhftt 13doi m~t sang.
CHl T[(t-! LEE cC\iC
CC" Gj-\.

,

DI:\H (Hl"

299

Ai noi la anh xftu trai dfty?" Tren gl1dng m~t c~a toi, d~c bi~t doi m~t nh6 luon bi treu chQc nhl1ng ngl1(ji d~u tien bao la d~p, co duyen thl chi co Chen Ling. Titng ngay titng ngay
Ci

cong trl1C1ng nhl1' bai chi~n trl1C1ng, nii t

tim ri ra trong giftc md mau h6ng khong phai hie. Nhl1ng giftc md nay ch~ng ti~p wc dl1<;1cflU. Chu quan an l Trung Qu6c bi~t chung toi thl1C1ngg~p nhau
Ci

quan tra va ra

l~nh dm ra ngoai, d6ng thC1iciing dm toi ra vao san. T oi tl1CJngtl1<;1ng qua xa vC1ir~ng mlnh la ngl1C1i o dnh cam c d~u tien vili Chen Ling v6n s6ng trong khue cac va xoa diu dau kh6
VI

khong dl1<;1C g~p. Nhl1ng, cong tdnh dang vao ng6 qIt,

d~ giam b&t thua 16 chung toi ti~p t\lc li~u m~ng va giftc md mau h6ng v~ co fty ciing d~n bi~n mftt.

BI QUYET CUA CHA
'Chu tich Lee ciing co gia dlnh ch(r?" Thinh thoang toi dl1<;1C Qi ngl1C1i 6i cau do. Th~t la kho xtr. m h N~u noi co thl se bi nghe
quCi

trach la ngl1'C1i trong gia dlnh chu

ma ldla th~ dl1<;1c n~u noi khong thl coi nhl1la noi d6i. M6i sao, l~n nhl1 th~ toi thl1C1ng di "nQi dung xa vili cong vi~c nen vftn l(j d~ do hay ban sau." Gia dlnh toi thl hoan toan do v<;1oi 'di~u hanh.' Toi co 4 d(ra t con 3 gai 1 trai nhl1ng toi chl1a bao gi(j nhln m~t gia dlnh toi.
Ci

ben c~nh chung ngay

th(ji di~m sinh ra. Lam vi~c lien wc nen ch~ng co th(ji gian

Tit sau nhftng nam
ty xay d\fng Hyundai

19'10 khi nh~n ch(rc T6ng giam d6c cong

thl cang b~n rQn hdn nf:ta. Co luc thl

trong mQt nam phai ra nl1<1c ngoai hdn ntra nam. Chl1a bao gi(j
300 I,HC)NC CO THAI\ THOAI

di du lich dlt<Jcvdi gia dinh. A khong, di vdi V<J mQt lftn, va mQt lftn di vdi ca gia dinh. Co mQt lftn di v~ que vdi V<J d~ tranh thu thdi gian va ca.khong gian cho suy nghi khi dlt<Jcb6 nhi~m lam T6ng giam d6c cong ty xay d\fIlg Hyundai. Ca gia dinh chung toi di dao Jeju vai ngay d~ quy~t dinh khi nao Sf rdi Hyundai. Nhltng ca hai lftn d~u lien quan d~n cong vi~c cua toi, chtt chlta bao gid toi co chuy~n di du lich thuftn tuy vdi gia dinh. Dil v~y,cac con cua toi d~u noi "b6 cua chung con qua tlt t~." Giao vien chu nhi~m cua cac con toi khong hi~u cau noi do. Th~t ra, toi ch~ng lam gi dlt<Jccho cac con. Di cong tac nlt&c ngoai v~ ciing ch~ng mua cho mQt mon qua. Chi dem nhftng dao qo rau phat (j may bay mang v~. Luc dftu cac con toi nghi b6 mua (j nlt&cngoai v~ lam qua, nhltng l&llen thi cac con toi hi~u do khong phai la qua va bi~t r~ng b6 la ngltdi khong bao , gid mua qua mang ve. V~y bi quy~t gi d~ toi nh~n dlt<Jcdi~m tit cac con toi? Do chinh la lich hQc cua cac con nh~n dlt<Jctit v<J toi. N~u khi toi co chuy~n cong tac nlt&c ngoai thi toi len nh~n lich hQc cua 4 dtta con tit v<J toi. Ngay di dft ngo~i, ngay thi, mon thi v.v... la di nhien va d~o nay g~p gfJ nhftng ngltdi b~n nao, gia dinh cua b~n ~y th~ nao toi ghi titng chi ti~t (cac con toi dQc nhftng dong nay bih dlt<Jc'nQi dnh' thi b\1'C tttc bao nhieu). "B6 day, day la Singapore, ben nay mlta nhi~u, (j do th~ nao?" Sau khi noi chuy~n v~ thdi ti~t r6i h6i bai thi cua horn do.

"A, horn nay con thi co t6t khong? Con thi mon ti~ng Han,
Toan va V~t ly 3 mon phai khong?" "Va, lam sao b6 bi~t di~u do?" T oi cltdi va l~t quy~n s6 xem ngay horn sau co thi mon gi. "Ngay mai co thi mon ti~ng Anh va Lich stt phai khong?" Dlt<Jc nhlt th~ thi cac con toi nghi r~ng 'B6 bi~t thdi gian thi

cua t6i co nghia la b6 quan tam nhi~u d~n sinh ho~t cua t6i." T6i co gQidi~n cho dtta con gai thtt 3 cua t6i va noi. "Ngay mai con di da ngo~i phai kh6ng? Da chuftn bi xong ch11a?Con da goi gimbap r6i chtt, Ai goi cho con?" "Gimbap thi co ng11Cri. vi~c goi." giup "Th~ a? Con chuy~n di~n tho~i cho m~ di." Du vcJ nh~n di~n tho~i t6i cling kh6ng can thi~p 'Gimbap thi em goi cho con di.' T6i chi noi chuy~n qua loa v~ thCri.i~t va t mua r6i cup may. Va r6i t6i t11<Jng t11cJng i~c gi se xay ra. v "B6 gQidi~n noi cai gi?" "B6 noi mai di chdi vui ve va h6i ai goi gimbap, con tra lCri. la ng11Cri. vi~c goi." giup N~u d11cJch11th~ thi vcJ t6i dang lam vi~c khac se d~p ngay va n goi gimbap. Day kh6ng phai la t6i h11du cau chuy~n ma day la s\f th~t t6i da xac nh~n d11cJC khi v~ nha. Co ly do t6i kh6ng sau tr\fc ti~p noi veri.vcJ la goi gimbap cho con. Chodu la giua vcJ ch6ng nh11ng noi tr\fc ti~p nhftng di~u nh11th~ thi chAng phai
d:;1o.

T 6i kh6ng co t11each dy la vcJ t6i da lam h~t minh 10 cho 4 con an hQc va ca nhftng ho~t dQng tit thi~n (j nha thd. Hd'n nua, mQt th~ng dan 6ng nh11 t6i kh6ng lam tron trach nhi~m cua mQt ng11Cri. ng11dich6ng thilam sao noi nhftng di~u nh11 cha, th~. T6i cling co th~ noi veri.con "con noi veri. ~ la goi gimbap m cho con", nh11ngt6i kh6ng lam di~u do. Vi vcJ t6i bi~t t~i sao l~i h6i con gai nh11th~. Nh11ngxem k~t qua thi da d~t d11cJC nhftng gi t6i mu6n chi b~ng mQt cu di~n tho~i. T6i cling kh6ng h6i tr\fc ti~p theo ki~u "Ditng g~p b~n nh11 th~ nao." N~u t6i th11dng dung nhung tit nh11 'ditng lam'va 'kh6ng d11cJC.' con cai kh6ng chiu nghe lCri.. thi Ng11cJC cang l~i phu nh~n, n~u ctt l~p l~i thi se kh6ng th~. T6i d11ara nhftng cai ten cua nhftng ng11Cri. t6t d~ con lam b~n
302 kHOA'C CO THAI\' THOAI

b~n va h6i r~ng con d~o nay co chdi t6t vCtib~n be khong, va h6i b6 m~ cua nglloi b~n nhll th~ nao. Ngll0i b~n t6t khong phai la con cai cua gia dinh co quy~n ItJcva ti~n b~c. Phai phan doan gia dinh do co binh thll<1nghay 'khong. N~u co th~ ding nen h6i v~ b6 m~ cua ngll(1ib~n do. Trong s6 nhftng dtta b~n chdi vCticon toi, toi khong neu ten ngll(1i b~n xdu. Thi ttJ nhien con toi chi g~p nhftng ng11(1i b~n ma toi h6i tham, va g~p mQt cach ttJ tin. B~ng cach gian ti~p d~ con co th~ phan bi~t dll<jcb~n xdu va b~n t6t. N~u lam nhll th~ ,cac con toi suy nghi r~ng 'b6 bi~t tdt ca v~ chung, chung lam gi, g~p ai, g~p b~n xdu b6 cling bi~t, v~y thi ditng chdi vCtib~n xdu nf:ta.' Giao d\lc con cai khong phai chi cftn quan tam. Tren th~ gian nay lam gi co b6 m~ nao khong quan tam d~n con cai hQ. Nh11ng dn bi~t 'phllcmg phap' truy~n d~t stJ quan tam do mQt cach ti mi.

TU NGA Y MAl CON KHONG Dl XE CUA BAN DO NUA
Con gai thtt hai cua toi co Iftn di nho xe cua cong t6 vien trong xom d~n trll<1ng.MQt ngay nQ, khi d~n trll<1ng,xe bi canh sat bao ditng l~i vi vi ph~m giao thong. "B6 con la cong t6 vien ~." Con gai cua cong t6 vien noi vCticanh sat giao thong nhll th~, va canh sat giao thong xac nh~n ten cua b6 dita b~n do va cho di. "Tit ngay mai con khong di xe cua nha b~n dy nl:ta." Btta con gai thtt hai cua toi t6i horn do v~ nha noi v~y.Tuy la xe cua cong t6 vien nh11ngvi ph~m la vi ph~m. N~u da bi sai thi phai tra gia cho stJ sai Iftm do. Xe cua cong t6 vien nen xin

tha thlt thi ngl1Cfi in va ngl1Cfiha thlt do d~u sai lftm ca, con x t gai toi noi mQt cach hl1ng phfm. "Co Ie b~t cftn gi mdi vi ph~m th~, con dirng nen qua b~t binh." Toi dii noi vdi con nhl1 th~ va tam tr~ng ch~ng qua bu6n. Thinh thoang (j nha khi toi co di~n tho~i gQid~n nhCftoi mQt vi~c kho. Co lftn toi quen la cac con dang nghe va noi ldil ti~ng. "Th~ a? Ditng 10, D~ toi noi giup cho, n~u th~ ma cling khong dl1<Jchi co dl1Cfng (j tren cling ma ... " t day Cup di~n tho~i thi 4 dlta con vay quanh l~y toi. "Lam th~ nao ma b6 lam th~ dl1<Jc.Khong dl1<Jc. i~c nhCf V ngl1ai co th~ h;fC mQt cach khong chinh dang, phai khong ~? la Vi th~ ma d~t nl1dc chung ta mdi th~ nay ... " Horn do, ca 4 dlta con cong kich khong thl1dng ti~c lam toi phai chay m6 hoi d~ bi~n minh. Cac con toi ghet nhf:tng di~u hen h~, de ti~n gi6ng tOi. La nhf:tng dlta theo chu nghia nguyen , taco D~o nay, th~y b6 m~ lam cho con cai ma b\;fCminh. Khong nghi d~n l~p trl1Cfng con cai. Co nhi~u ngl1ai nghi rang cho cua con cai dfty du v~t ch~t nhl1 thltc an, quftn ao, ti~n b~c thi do s\;fthl1dng yeu nhi~u nh~t va la giao d\lc t6t nh~t. Ban than khi con nh6, khi di hQc khong co an, khong co m~c nen bay giCf trut h~t cho con cai cho ha gi~n. Toi khong thl1Cfngxuyen (j vdi con nhling c6 g~ng cho cam giac dang sinh ho~t cling. Di~u do cling gi6ng nhl1 toi s~p x~p thai gian va lich trinh cua con, va toi cling cong khai chi ti~t cUQcs6ng cua toi vdi con cai. Do do, cac con toi thl1Cfng bi~t b6
(j dau. Con gai toi dang hQc d~i hQc nhCftoi vi~t chf1 cho mQt

ho~t dQng cua cau l~c bQ, toi ng6i vi~t ban thao (j van phong. Vi ban thao d~n ky h~n, con gai toi "B6 dang vi~t"
10

l~ng gQidi~n d~n.

"B6 vi~t nhanh va v~ nhe." N~u con cai luon bi~t b6 m~ dang lam gi, (j dau, thi gia dinh d6 khong dn giao d\lc d~c bi~t gi cho con cai. C6 b6 m~ nao cho con cai bi~t phong nhay, di quan nf<JU.N~u mu6n ro rang vdi con cai thi chi c6 th~ lam vi~c mQt cach dfty y nghia. N~u b6 m~ lam vi~c gi khong h6 th~n vdi con cai thi con cai lam sao c6 th~ khong bi~t va khong hQc di~u d6 dltqc. Cho du toi khong cung chdi vdi con ngay chu nh~t nhltng cac con toi cling khong bftt binh. Vi chung bi~t toi dang lam vi~c. CUQcs6ng cua b6 m~, d6 chinh la slJ giao d\lc. Khong cftn phai 10 l~ng d~y con cai th~ nao. Toi, chinh b6 m~ phai 10 l~ng s6ng nhlt th~ nao, hanh dQng va suy nghi th~ nao trltdc m~t con cai.

CACH KIEM TIEN VA CACH TIED TIEN
Toi vao gidi chinh tri va c6 vai vh thltdng ma khong phai v~t thltdng Nhlt toi da n6i (j trltdc d.ng mQt nha chinh tri c6 m6i quan h~ vdi chu tich Jeong da di tren chi~c tau khac, va mQt di~u khac la dltlu~n phan xet t~i sao mQt nha kinh doanh chuyen nghi~p ma c6 nhi~u tai san Wn nhlt th~. day c6 ly do d~ toi n6i r~ng 'v~t thltdng ma khong phai v~t thltdng.' C6 hk, trong xa hQi chung ta nghi r~ng c6 nhi~u tai san la lam

a

an bftt chinh va nhffng ngltC1ic6 tai san do dltqc xem nhlt tQi nhan. MQt nh~n thttc nguy hi~m ch~t ngltCh.N~u suy nghi nay cai tri xa hQi thi khong th~ nang cao 'chftt Ilt<JngcUQcs6ng' la m\lc tieu tich clJc cua qu6c gia dltqc. Khi cong khai tai san cua cac cong chttc khi~n cho xa hQi quan tam, toi co xuftt hi~n tren TV mQt chltdng trinh Talk

show 60 phut.

a do toi dii nhftn m~nh

d~n di~u dn thi~t cua xii

hQi chung ta khong phai la 'thanh bftn lu~n' ma la 'thanh phu lu~n' dii gay xon xao 1&1 trong dlt lu~n. Nhi~u va it tai san khong phai la vftn d~. Tai san it cilng se la co vftn d~ n~u trong qua trinh tich lily khong chinh dang. Tai san nhi~u ma qua trinh tich lily chinh dang thi di~u nay trCfthanh d6i tlt<JIlg bi nhi~u ngltCh ganh ti, mQt xii hQi khong co vftn d~ thi xii hQi dang ao ltdc. Di nhien, bang phltdllg phap khong chinh dang, cac doanh nghi~p lam giau hay mQt s6 ngltdi thi~u chinh ch~n thi se lam cho khong khi xii hQi md d\lc la mQt vftn d~ 1&1 dn dlt<;1C nhanh. stta T\lc ngft cua chung ta co cau 'ki~m ti~n ch?t V?t, tieu ti~n dltdng hoang', nhltng bay gid phai vih l~i la 'ki~m ti~n dang d~n tieu ti~n dltdng hoang. Co nghia la tai san gom gop mQt cach trong s~ch va h® phap d~ stt d\lng dltdng dltdng chinh chinh. Quy mo tai san cua toi so vdi nhftng nhan vien binh thltdng thi th~t slJ la nhi~u. Nhltng toi nghi tai san cua toi dlt<;1C ra lam mQt cach chinh dang qua qua trinh sinh ho~t lam vi~c Cfcong ty, mQt nhan vien lam h~t minh vdi cong vi~c dlt<;1C giao, dch luy thanh giau co thi do la mftu hinh dn hQc t?p. Trong 30 nam qua, toi chlta co mQt ngay nght cho ca nhan minh, toi dii lam vi~c vdi toan bQ sac IlJCma toi co. N~u toi lam vi~c 15 nam vdi tlt each d~i di~n cho doanh nghi~p 1&1 cua My thi se nh~n dlt<;1C ngQ gi? Va cai gici do co bi xa hQi xem la diii vftn d~ khong? Tai san toi co la nha va dftt. Hi~n t~i, nha toi dang s6ng CfNonhyeondong trong mQt ngoi nha kha 1&1. Nam 19'19, luc toi dang la T6ng giam d6c cong ty xay dlJIlg Hyundai, cong ty da xay cho toi mQt ngoi nha d~ ti~p khach nltdc ngoai d~n.
306 j,J-IC)NC C() fHAN THOAI

a Seochodong thi

c6 dftt va toa nha d€ toi nghien cW. Nam
1&1

1916 khi toi la ph6 T6ng giam d6c, toi dtt<;1C thtt&ng vi da nh~n

d~t hang thi cong cong trinh

(j Trung Dong. Luc d6, toi da

dtta d. s6 ngan hang cho giam d6c di~u hanh Jeong Tae Gyu quan ly giup toi vi toi khong co thC1igian. Sau do, toi quen khufty thi giam d6c Jeong v~ hltu va noi vdi toi r~ng da mua dftt (j Seochodong b~ng ti~n thtt&ng do. Khoang hem 800 met vuong dftt (j Yangjaedong VaGnam 1912 thanh ph6 Seoul da ep bUQcdtta cho toi. Luc d6, thanh ph6 Seoul da ban cong trai cho ban giam d6c doanh nghi~p tham gia thi cong dttC1ng di~n ng~m s6 1 vdi di~u ki~n hoan tra tau l~i ca v6n lftn lai sau 2 nam. Toi dtt<;1chia cong trai vdi gia 2 c tri~u 500 ngan won, va sau 2 nam toi khong nh~n dtt<;1c ~ng b ti~n m~t ma nh~n nhftng manh dftt con l~i (j Yangjaedong. N~u n6i Yangjaedong thi luc do chi la manh dftt (j vimg ria mep. Toi da phan d6i thanh ph6 nhttng khong lam gi dtt<;1c. D6 chinh la toan bQ nhftng gi toi c6. Tftt ca khong phai toi co y d6 tich liiy. Toi ch~ng co thdi gian d€ chia ph~n cho cong vi~c d6. Toi da nh~n dtt<;1Cai ngQ t6i da v&i ttt cach la mQt d nha kinh doanh chuyen nghi~p va lam vi~c v&i s1;f t1;fhao d6. Chuy~n 'd~u cd dftt' hoan toan ch~ng phai 13m6i quan tam cua toi. N~u da lam di~u d6 thi toi da 1i~um~ng mua vung dftt t~n Manju hay Siberia. D6i vdi nhftng ngttC1i 0 tu6i thi m\lc tieu cua cUQcs6ng 1aan 5 ngon, s6ng t6t. Th~ h~ tr\l cQt da d6 m6 hoi, va mau tren s1;f 6 d nat do chi~n tranh da mQt ph~n nao d~t dtt<;1c m\lc tieu. Nhttng chung ta da chi c6 sUc VaGvi~c ki~m ti~n, chung ta thi~u thi gid d€ nghi d~n tih ki~m va tieu ti~n nhtt th~ nao. Chung ta ciing khong d~y t6t cho th~ h~ con cai cua chung ta. Do d6, mQt s6 th~ h~ tre 1ang phi tai san cua b6 mt; ki~m dtt<;1C, va gay ra vftn d~ xa hQi.
CHL' TfC-( LEE CCNG CC\ C',-I, D!'\iH Ct-rC' 307

Toi va vrJ toi co suy nghI la se khong nhlfcmg tai san l~i cho con cai. B6 m~ toi, b6 m~ vrJ toi da chuy~n y nguyen tai san tinh thftn cho vrJ ch6ng chung toi. Chung toi cung se chuy~n tai san tinh thftn nay cho cac con toL Chung toi khong cam ghet b6 m~, nhlfng con cai chung toi co th~ oan h~n chung toi. Nhlfng toi nghI, khi da thanh nglfCfi ldn, n~u chung co con se bih nen d~ l~i cai gi va d~y cai gi thi luc do se hi~u dlfrJC Y mu6n cua chung toi. Va cu6i nam 1994, toi da thanh l~p mQt quy nghien clfu tlfdng lai cua ban dao Han Qu6c va Dong A. Toi h6 trrJ hQc b6ng va chi phi nghien Clfu cho cac hQc gia, di~u tra trong nlfdC, va nlfdC sCit~i t6 chac hQi thao va d\f dinh se phat hanh cac lo~i sach co lien quan. Se co d\f an nghien clfu chuyen mon trong ph~m vi ldn vi tlf<1nglai cua Dong A nhlf khoa hQc ky thu~t, moi trlfcmg, ph\! nu, dan tQc, kinh t~, quan s\f, van hoa v.v... D\f an phuc lrJi xa hQi thi nha nlfdc va doanh nghi~p co th~ dam nh~n dlfrJC. Cong vi~c giup df1 nglfCfi gia, nglfCfi tan t~t thi ca nhan cung co th~ lam dlfrJc. Nhlfng vi~c nghien c\1u t~p trung va d6ng thCfi lien wc thi chi co quy m& lam dlfrJC.Quy nghien c(fu Dong A coi nhlf la s\f th\fc hanh thanh phu lu~n dftu tien cua toi. T oi mong r~ng do 13 mQt hinh mau nh6 khong phai lam th~ nao d~ ki~m ti~n ma la lam th~ nao d~ tieu ti~n.

CO MOT • TUONG LAI CHO / PHUONG BAc
Nga-y thoi kh~c h(,'1p kinh t~ ctla Nam- B~c bM c1f1u, on c1uong b¢ tac c ht(ong c1~nphu'dng B~c c1t((,'1C mO',-a. Thoi c1i~mc16,khu kinh t~ Dong B~c A b~t df1uho~t c1¢ngthanh m¢t khoi kinh t~ CtJth~. ll-ong tt(dng lai n~u chiu c1\(ngap l\(c bon khoi kinh t~ Ion tn~n th~ gioi nhu' NAFTA, EU, ll-ung Quoc, Nh~t thi phai thong nhat Nam B~c chtt khong co cach gi khac.

DI TIM THE Glal Mal
Thang 3 nam 1988, toi da dl1<Jchang chttc thanh chu tich cong t ty xay d\!ng Hyundai. Toi dl1<JC thang chttc sau 11 nam lam T6ng giam d6c. Khi vao lam nhan vien d~n nay dl1<JC nam. 23 Luc do toi 46 tu6i. Thong tin d:;1i hung nhl1 dang chC9 c d¢, hQ ph~n khich. Cai tit 'th§n tl1<;1ng nhftng ngl1C9i ll1<1ng' cua an luon di theo. Nhltng toi da dltng dltng vdi s\! to mo d ben ngoai cong ty. ThC9idi~m toi trd thanh chu tich, lien quan d~n thang 2 nam 1981', mQt s\! thay d6i IOn d6i voi t§ng 1(1pkinh doanh cua t~p doan Hyundai. Luc do, chu tich cong ty 0 to Jeong Sae Yeong trd thanh chu tich t~p doan, chu tich Jeong Ju Yeong rut lui chi~n tuy~n chi con l:;1i en gQi cua ngl1C9i t sang l~p t~p doan la chu tich danh d\!. Nhltng th\!c t~ thuy~n trl1dng leo lai Hyundai chfnh la chu tich Jeong Ju Yeong. T~p doan Hyundai da da ng:;1chhoa t~p doan tit d§u nhftng nam 1980. Thang 5 nam 1982, Lee Chun Lim, Kim Yeong Ju da trd thanh chu tich cong ty cong nghi~p n~ng Hyundai va chu tich cong ty Hyundai Engine. Sau nay, ngl1C9i di~u hanh chuyen mon dam nh~n mQt kh6i cua t~p doan va phfa khac la anh em cua chu tich Jeong hay con cai hQ nh~n trach nhi~m di~u hanh. Luc nay, nhftng ngl1C9i di~u hanh chuyen mon dam nh~n cac cong ty con phai t:;1o di~u ki~n cho th~ h~ con cai cua chu tich Jeong. Vao thC9idi~m nhftng ngl1C9idi~u hanh chuyen mon b~t tay v<1ith~ h~ di~u hanh thtt hai thi toi trd thanh chu tich. Hyundai khong th~ khong can nh~c d~n vi th~ cua toi. Toi b~t d§u earn nh~n da d~n luc rC9i yundai. Th~ h~ kinh doanh thtt H hai khong phai la th~ h~ cua toi. Nhl1 toi da noi vdi c6 giam d6c chuyen trach Jeong Mong Pil r~ng toi la ngl1C9i di~u hanh cung

thdi d:;1i ili chu tich Jeong. Toi khong th~ Bing phi thdi gian v ngbi nh~n sl! ti~p diii cua ngttdi c6 tham nien fJHyundai. Toi khong ngbi chCftttch1glai. Di~u d6 la each ma ai ciing c6 th~ lam dtt<Jc.Toi dii lam vi~c nhtt th~, dii di~u khi~n thdi gian nhtt th~, ch:;1y tttch1glai d~ lam tttch1glai cua minh. dm Sau khi trfJ thanh chu tich, toi dii can nh~c dn th~n se lam vi~c gi cu6i cimg fJ cong ty. Day ciing la thdi ky c~n bi~n d6i sau s~c trong n~i bQ Hyundai. Nhin l:;1i hi cong ty xay d\!llg t Hyundai chuy~n d6i phttch1g htt&1g Idn theo chu ky 10 nam. Gifta nhftng nam 1960, cong ty xay d\!ilg Hyundai la cong ty Han Qu6c d~u tien nh~n d~t thi cong cong trinh xay d\!ilg fJ nttdc ngoai, gifta nhftng nam 1970, ti~n d~n Trung Dong, vttch1 len thanh doanh nghi~p qu6c t~. Nhftng nam 1970, dQng Il!C d~u tien tang trttfJng nhay vQtcua kinh t~ Han Qu6c la sl! tham gia tich cl!c cua doanh nghi~p Hyundai va sl! n6 Il!Ccua chinh phu. Doanh nghi~p n~u khong ti~n len se bi dfiy liIi. Khong c6 dinh tr~. Phai bi~n n1'dng lai thanh hi~n thl!C thong qua cai ti~n ban than khong ngi1'ng.Gifta nhftng nam 1980, cong ty xay d\!ilg Hyundai l~y tinh th~n khai thac htt&1gngo:;1ihanh hinh t anh cua doanh nghi~p dii yeu cdu mQt vii dai hO:;1t dQng mdi. Phai ph6ng len vii dai d6 thanh ch6 dftng. Sau khi chu tich Jeong Ju Yeong xu~t hi~n t:;1i UQcch~t v~n c cQng hoa 5 fJ qu6c hQi vi v~n d~ 'thanh ly cQng hoa 5'(nlc la thanh ly h~u qua cua chinh phu Jeon Doo Hwan d~ l:;1i),chu tich dii dau d&1 vi sl! th~t vQng va bQi tin vili quy~n ll!c chinh trio Quan h~ b~t ti~n gifta chu doanh nghi~p va cQng hoa 6 dii anh httfJng d~n nhu~ khi cua toan th~ doanh nghi~p. L6i thoat di cach khong khi doanh nghi~p dii bi chim, nghia la t~m nhin dii d~n lilc thanh khfin. Lilc d6, toi dii nhin ch~m ch~m vao ban db th~ giili.
314 1..:I101\'C; CC) rJ-i

\!\

J

110-\1

Vling dftt m<1i ao ma Hyundai va t6i d~t chan d~n? n T6i dii b~t d~u suy nghi d~n phl1ch1gB~c. Phl1ch1gB~c chfnh la vling dftt ti~p giap ban dao v~ dia ly la nhftng dftt nl1dc cQng san nhl1 Lien X6 cli, Trung Qu6c, D6ng Au, va B~c Han. Sau th~ chi~n tha 2 dii trd thanh ke hy sinh cua th~ ch~ chi~n tranh l~nh tren th~ gi<1i, gl1<ti ling dan tQc dii trai qua bi kich n c the tham chia nong sung vao nhau, phl1ch1gB~c la ke thli cua chung ta. Dii trd thanh d6i tl1<Jng ganh ghet va srJhai. MQi ho~t dQng cua chung ta da trd thanh mQt ntta. Th~ h~ cua chung ta dii s6ng nhl1 ngl1<ti an t~t v~ y thac h~. t phl1ch1gdi~n chfnh tri, ngo~i giao phl1ch1gB~c, chfnh sach

a

phl1C1ngB~c dii b6 trf phli hqp dfch cu6i cling do vdi Binh Nhl1fmg cua B~c Han. Moskva va B£c Kinh chi la con dl1dng vong d~ di Binh Nhl1fmg. N~u nhin d goc dQ kinh t~ xa r<tichfnh tri thi nh~n thac nhl1 tren la t~m nhin rftt h~p. Lien X6 cli va Trung Qu6c kh6ng chi la n<1id~ di qua Binh Nhl1fmg. Hai qu6c gia do dii co anh hl1dng quy~t dinh d~n chfnh tri, kinh t~, van hoa cua ban dao, va sau do cling la chu th~ l&nco anh hl1dng lien t1}c. Vi c6ng vi~c cua c6ng ty nen t6i dii di kh~p th~ gi<1i,dli th~ nhttng t6i cling kh6ng th~ rtta b6 cam giac dau d&n trong long. T6i vita tlJ hao dii md rQng kinh doanh tren vli dai th~ gidi nhl1ng nhi~u luc cling mQt minh cam thfty h6 th~n trl1dc SlJ th~t r~ng minh chl1a d~t chan d~n mQt ntta cua qua dia cftu do la nhftng nl1dccQngsan. Trung Qu6c cling nhl1 cac bang li~n nhau cua Lien X6 cli hay Siberia theo dia ly thi g~n v<1i l1dc ta bi~t bao nhieu. Chung ta n lam b~n v<1i y d ben kia Thai Binh Dl1ch1g, gl1rJcl~i v<1i ai M n h nl1dc l&nd khoang cach rftt g~n thi l~i coi nhau nhl1 ke thli g~n ntta th~ ky, mQt slJ th~t dang ti~c. D~ ke dich dang srJdl1<1i d~u thi lam th~ nao co th~ don nh~n th~ ky 21.

Tham nh~p vao ph11emg B~c la mQt 'dl! an hoan t~t' cua t6i v&i t11cach la mQt nha doanh nghi~p.

NHIN THA Y TIA HY VQNG
Tac phftm cu6i cung (j Hyundai, v<1it11cach la mQt doanh nhan, vi~c suy ngh! dng (j Tundra Siberia menh m6ng rQng 1<1il co mQt dl! an mang d~n sinh khi cho ca hai phia kinh t~ se qu6c gia va doanh nghi~p da dftn dftn tr(j thanh ni~m tin vftng ch~c. Nhltng kh6ng co d11Ctng i. Da chQn dich d~n nhltng d~ d d~n do thi chtta co d11Ctng i. Luc do thi ch11aco ngot;ligiao hay d

dta giao lltU chinh thltc nao v&i Lien X6 ca. Kh6ng phai la cd
quan cua chinh phu, con d11Ctng doanh nghi~p di vao thi d~ kh6ng (j dau co ca. Nhttng kha nang cang md h6 thi sl! mong mu6n dt;ltd11<;1C It;li cang nhan d6i. N~u trong m~t t6i, th~y co nhi~u kha nang thi trong m~t ng11di khac cling v~y. Phai thtr thach d6i v<1idi~u kh6ng co th~. CUQcmt;lohi~m m&i, sl! thtr thach m&i, t6i ngh! c6ng ty xay dlJng Hyundai phai lam nh11da tltng lam tit tr11<1c d~n nay. Trong khi do d11dng ti~p c~n MatxcdVa, ng11di chiu trach nhi~m cua c6ng ty th11emgmt;liNissho Iwai cua Nh~t da d~n. C6ng ty th11emgmt;liNissho Iwai la mQt d6i tac xay dlJng cung lam nha may di~n Almusaib (j Iraq. Ong ta th~y d11<;1C nhi~m tin 1<1il trong thdi gian th~y t6i lam vi~c mQt cach t6t d~p. "Kh6ng co c6ng trinh (j Trung D6ng thi th~t mQt v~n d~ 1<1il. Cftn mQt c6ng tr11Ctng dlJng m&i va 1<1il xay hem. MQt d~t n11<1c nh11 Lien X6 thi t6t, gia nh11co mQt c6ng trinh thi c6ng ma ch11aai lam tren manh d~t rQng 1<1il .... " do T6i noi qua d~ tham do y d6 cua 6ng ta.

"Anh quan tam d~n Lien XOha?" 40 "Ch~ng co gi C\l th€ ca. Chung toi da lam vi~c fJsa m1;lc dQ nhttng cht1'abao gid lam vi~c fJmanh d§t am 40 dQ ca." Ngt1'dichiu trach nhi~m cua cong ty tht1'dngm1;liNissho Iwai da ph an trng nhanh. "Cong ty chung toi co chi nhanh fJ Matxcdva. Trong cac doanh nghi~p cua Nh~t thi c6ng ty chung toi co m6i quan h~ tich qfc nh§t v{jiLien X6. "T6i mu6n di tham Lien X6 mQt chuy~n, co pht1'dng phap gi kh6ng nhi?" "Ch~ng d~ dang gi. N~u phia dang cQng san Lien X6 mdi thi ok th6i ... chung toi da co quan h~ vdi Lien X6 cling lau r6i, d€ t6i thuc d~y tha." Ngt1'dichiu trach nhi~m cua cong ty Nh~t kh6ng phai dtrng ra thuc d~y vi~c nh~p dnh d~n Lien X6 vi m6i quan h~ vdi t6i. Vi 6ng ta ph an doan r~ng bih tay vdi c6ng ty xay d\fng Hyundai cua Han Qu6c d€ ti~n VaGLien X6 thi hQ cling co l<Jinen gifta chitng hQ dtrng ra. Tht1'dng m1;li h6ng phai la dt1'dngmQt k chi~u. Khi nay sinh 1<Ji nhu~n cho d hai thi mdi co b~t tay. Cho du s\f can thi~p tich c\fc {;ua c6ng ty thttdng m1;li issho N Iwai nht1'ng con dt1'cmgdi d~n Moskva cling ch~ng mfJ ra mQt cach d~ dang. Khong co quan h~ ngo1;ligiao nen chinh phu Lien X6 kh6ng th€ mdi toi mQt cach chinh thtrc. ChQn dich d~n ma khong th€ di dt1'<Jc th~t la b\fc minh va kho chiu. thi "T6i th~y tia hy vQng." Mua thu nam 1988, cu6i cung cong ty thl1dng i111;li Nissho Iwai gQidi~n tho1;li ~n. d MQt trong s6 nhftng ngt1'did1;lidi~n cua phong Thttdng m1;li cong nghi~p Lien X6 tren dt1'dng sang Nh?t, ghe sang Han Qu6c g~p toi r6i se quy~t dinh. T6i g~p ngt1'dicua phong Tht1'dng i111;li c6ng nghi~p Lien X6
317

d H~m Qu6c va co linh tinh t6t. Ong ta co y dinh tfch ctj'c h<Jp tac vC1i an Qu6c va cling to mo mu6n bi~t v~ Hyundai. Ong H ta trd v~ Lien xo va da noi vC1i ac phong vien "CU9C c g~p gfJ d Han Qu6c da thanh cong t6t d~p." Ti~p ngay do, ong ta glfi cho toi m9t thong di~p 'se md con dltdng mdi sang Lien xo. cho chung toi bi~t danh sach ai se d~n.' D~n luc nay chu tich Jeong hoan toan khong bi€t v~ dtj' an ti~n vao phltdng B~c ma toi da thuc dftym9t cach kin dao. "Thlta ngai chu tich, chung ta hay di Lien XO m9t chuy~n." D€ d~n ngay s~p co giftymdi, l~n d~u tien toi noi vC1i hu tich c Jeong. Phan ttng d~u tien cua chu tic Jeong th~t nh~t nheo. "Oi, d dftt nltC1c l~nh leo do co gi lam ma di? Chu tich Lee di m9t chuy~n di." Chu tich Jeong ch~ng quan tam gi d~n Lien xo. Nhltng vC1ilt t cach la nha doanh nghi~p l~n d~u tien chinh thttc tham Lien xo thi chu tich Jeong la chu tich danh dtj' Lien hi~p kinh t~ lOan qu6c vC1i cltdng vi chi huy se co l<Jihdn toi nhi~u. Nh~c d~n vi~c di Lien xo chlta dlt<Jcbao lau thi toi cung vC1i chu tich Jeong co vi~c di New York. Toi da nghiem chinh ban b~c vftn d~ ti~n vao Lien XO trong 16 ti~ng d tren may bay. Phai giai thfch dltC1i ~ng kinh doanh thi chu tich Jeong mC1i i€u. d h co c "Lien XO la m9t nltC1c y nghia d6i vC1i hung ta tren ca My. M9t dftt nlfC1c o nhi~u tai nguyen nhftt tren th~ giC1i. c Chung ta la dftt nltC1c ngheo tai nguyen nhftt. V~n m~nh ma chung ta phai ti~n vao Lien XO co ly do d day. Co th€ mang tai nguyen kh6ng 16 do di b~ng dltdng b9. N~u nhin trltC1c xem B~c Han co md dltdng cho chung ta khong la khong dlt<Jc.B~c Han tuy~t d6i cling dn tai nguyen nen khong th€ khong md dltdng. Th~ ky
21 chung ta dn nhi€u nang Ilt<Jnghdn. Nhftng tai nguyen do

khong chd b~ng dltdng thuy ma b~ng dltdng b9 thi ch~ng khac gi nhftng tai nguyen do co d dftt nltC1c chung ta."

Chu tich Jeong dfin dfin to thai dQ quan tam. Tren may bay ttr New York tn~ v~ toi cling da nh~n m~nh d~n hi~u qua va tfnh cfin thi~t d~ ti~n vao phU'oogBac va y nghia Iich sa cua no. "Da d~n hk chu tich phai nghi d~n tu6i tac ~.Vdi tU'cach la mQt nha doanh nghi~p, n~u chu tich tham gia vao vi~c ti~n vao phU'oog Bac v6'i dlJ an I6'n mQt each tfch qic thi ph fin cu6i dCh minh se y nghia t6t d~p ~." "Th~ a? V~y thi di thtt mQt chuy~n di. Toi thfch tuy~t nen di ngam tuyh cling t6t thoi." Vtra v~ d~n Seoul, chung toi thuc d~y vi~c dam phan chuy~n vi~ng tham. Cac bQ nganh cua chfnh phu da co bi~u hi~n b~t ngd. Ching ai ngan can. Vi cling ching mong d<Ji16'nlao gi. NhU'ng BQtinh bao trung U'OOg a phan ltng nh~y cam. Chung d toi da dU'<Jciao d\lc trU'dcva hlta la 'khong di xa ngoai v~n d~ g kinh t~' thl m6'i co th~ dU'<Jchfnh phu ch~p nh~n. c Doan di tham Lien XO cua chung toi da trang bi dfiy du qufin ao ~m, giay ch6ng l~nh v.v chung toi trang bi dfiy du d~ d~ phong eai l~nh. Chung toi co 10 lang cai l~nh cong nhU'ng th~t ra lfin dfiu tien di vao d~t nU'dcba chu cua chu nghia cQng san, eai s1;f hac bi~t cua y thltc h~ mang d~n con s<J hoo ca cai l~nh. k Doan cua chung toi co 5 ngU'di g6m ca chu tich Jeong Ju Yeong va toi. Trong do, co hai ngU'di dU'<Jc tuy~n chQn d~n Matxcdva trU'dcvao ngay 5 thang 1 nam 1989 d~ ti~p xuc vdi nhan v~t chiu trach nhi~m, ba ngU'dicon l~i ca chu tich Jeong va t6i di qua Dong Kinh, d~t chan len Matxcdva vao ngay 1 thang 1.· Chung toi di tren chi~c may bay cua hang hang khong qu6c doanh Aeroflot Lien xo, vtra ph~n khfch, mong d<Jiva b~t an nen chung toi da dua gi&1 tren may bay. a 62 dQ vi bac may bay bay tren vung d~t dong bang cua Siberia khong th~y ca dU'dngchan trCh.:Do chfnh Ia tU'OOg cua Hyundai, tU'OOg lai lai
319

cua toi, va tlldng lai cua ban dao Han Qu6c, manh dftt thanh dia cua th~ ky 21 dang khbi hanh. Toi nhin Siberia qua ctta s6 may bay va chu~n bi mQt tinh thftn mOi.

"

~

~

VUNG BAC ClJC DUQC TAN Rf\~BOl VODKA
8 gia sang thu hai ngay 10 thang 1 nam 1989, phia phong Thl1<1ng m:;1i ong nghi~p lien bang Lien XO g~p chung t6i lftn c dftu b Matxc<1va b~t dftu di vao dam phan. da Chung toi dl1a ra d€ nghi tr110c.Hay mb ra ch~ dQ d~ doanh nghi~p Han Qu6c co th~ hqp tac kinh t~ vOi Lien xo sau nay, va to y dng dl! an dftu tien la Hyundai mu6n tham gia phar tri~n b Siberia. Phia Lien XO hoi cac doanh nghi~p Han Qu6c mu6n dftu tl1 vao lanh Vl!C b Lien xo. gi Chung toi da d€ nghi lam uy ban hqp tac kinh t~ Han- XO. a cUQcg~p gfJ dftu tien, lai d€ nghi th~t la tao b:;1O. Han Qu6c a thi d~t Y nghia b vi~c doanh nghi~p Han Qu6c tham Lien xo. Di€u do chUng to buc tl1<Jng ngan cach gifta hai n110c.Phia cao Lien XO chi quan tam d~n hqp tac kinh t~ khong cong khai cua cac doanh nghi~p chu chl.1'a tinh d~n canh ctta chinh thuc nhl.1' U y ban hqp tac kinh t~. Phia Lien XO bi bftt nga. Hqp tac kinh t~ voi doanh nghi~p Han Qu6c mQt cach cong khai thi con qua sOm,chung toi thfty hQ co ph:in ung dn th~n trQng hdn nfta. Co Ie khong th~ khong 111u d~n quan h~ voi B~c Han. y Nhl1ng chung toi thi nghi khac. Kh6ng ph:ii m\lc tieu chi la hqp tac kinh t~ gifta t~p doan Hyundai cua Han Qu6c va Lien ti€n d6 cua xo. Toi nghi ph:ii dl1a cd hQi nay thanh giai dO:;1n vi~c thih l~p quan h~ ngo:;1i iao. Dl! an lOn ma chung ta co th~ g
320' -, \ -:

'i

I

lam cho th~ h~ sau la vi~c bi~n Lien X6 thanh b~n ch(f kh6ng phai la thu. Phi a Lien X6 thi clfng ran tit ch6i d~ nghi cua chung t6i. CUQchQp dftu tien ch~ng di d~n k~t qua gi. Phia chung t6i thi co t6i d~i di~n, ntta chitng thi bao cao tinh hinh cho chu tich Jeong r6i chung t6i thao lu~n, nhling ngay tit dftu da g~p tr& ng~i nen chu tich Jeong th6i chi. "Tr& v~ thi t6t hem. N~u lam theo each do thi chung ta th6ng bao se trd v€. N~u kh6ng thi anh chiu trach nhi~m ti~p tl)C . thao lu~n va md ra mQt l6i thoat. a Han Qu6c thi nhi€u doanh nghi~p dang chd d<Jik~t qua t61. .. " Chung t6i he lQ Y mu6n trd v~. Phia Lien X6 cling cho th§y thai dQ 'di cling t6t.' Bu6i thliemg lli<Jl1glftn dftu da g~p th§t b~i. N~u chung ta rutlui theo ki~u nay thi eac doanh nghi~p Han Qu6c va di nhien la con dlidng hQi nghi thli<Jng dinh ngo~i giao gifta hai nlidc cang xa dftn. Th~t la mQt nguy cd.

y

mu6n th~t long cua chu tich Jeong la c6 lam th~ nao d~ do ma la

thuc d~y cu6c dam phan. V§n d€ la phia Lien X6. T6i da lliU ..
y r~ng cUQcdam phan nay kh6ng phai la dan chu
1\1'

cUQc dam phan v(h Lien X6 do dang cQng san va KGB cai trio Dam phan vdi qu6c gia ph11emgThy thi thuy~t phl)c dliemg slJ la dli<JC. hling d day v§n d~ kh6ng giai quy~t dli<JC ranh gidi N d d6i phl1dng t~i ban dam phan. Vdi phan doan cua chung t6i hie do thi hinh nhli cftn slJ quy~t doan cua Goocbachop. CUQc dam phan tni'dc m~t bi ngl1ng l~i, t6i cia u6ng vodka va ' ti~p tl)c noi chuy~n d~n khuya vdi Golanof pho chu tich thl1dng tn1c cua phong Thli'O'ng m~i c6ng nghi~p. Co ngl1di noi r~ng n~u g~p nhfing nglidi Lien X6 thi phili bi~t u6ng vodka t6t, va di~u dola S1!th~t. N~u nhftng ngl1di nl1dc ngoai u6ng Vodka t6t thi ngl1di Lien X6 d6i dai vdi hQ nhl1 ng11Ch b~n lau nam. Cling gi6ng nhu nglidi mldc ngoai d~n Han Qu6c bi~t u6ng soju va
321

rnakgeolli t6t thi chung ta cling carn thfty gfin glii. Horn d6, chung toi da u6ng nhi~u vodka. Gif1'anhf1'ng chai vodka chung toi da earn nh~n nhf1'ng gi thuQc v~ tinh earn con ngl1'di. Khi trdi da v~ khuya toi l~i dl1'ara vftn d~ dam phan. "N€u anh kh6 quy€t dinh thi t~i saG eac anh khong d~ chu tich Jeong cua chung toi g~p giarn d6c phong Thl1'dng rn~i cong nghi~p? Anh n6i dng giarn d6c phong cong nghi~p thl1'dng rn~i hi~n t~i khong c6 fJMatxcdva, nhl1'ng toi khong nghi v~y." Chung toi c6 th~ doan dl1'<Jcly do hQ khong dl1'a ngl1'di c6 trach nhi~rn t6i cao ra. Vi dang dam phan vili rnQt nl1'ac khong c6 quan h~ ngo~i giao rna dl1'angl1'di c6 trach nhi~rn t6i cao ra n€u
1[1 bi

gian do~n thi ch~ng t6t ti nao. Cach thlfc dam phan

cua hQ luon la th€. Sau khi toi n6i th~t nhf1'ng ftn tl1'<Jngcua toi cho Kollanof, cu6i cling toi da dl1'ara y ki€n v~ cUQcdam phan. "Chu tich Jeong di cling toi la rnQt ngl1'di d~i di~n th1;fCchftt cua giai tai chinh Han Qu6c. Ong fty da lam chu tich uy ban kinh t€ toan qu6c 10 narn, va bay gid clmg la chu tich danh d1;f. Va toi la ph6 chu tich phong Thl1'dng rn~i cong nghi~p Han Qu6c dl1'<Jc13 narn. Do d6, n€u cling chung toi thao lu~n rnfJ con dl1'dng hqp tac thi se c6 anh hl1'fJngIan d€n s1;fhqp tac cua cac doanh nghi~p Han Qu6c va Lien xo. Cho dli khong c6 quan h~ ngo~i giao nhli'ng hqp tac kinh t€ thi nhf1'ng ndi nhl1' phong cong nghi~p thl1'dng rn~i c6 th~ lam dl1'<Jc." Ti€p theo toi da dli'a ra nhf1'ng trl1'dng hqp thanh cong cua cac doanh nghi~p Han Qu6c ti€n VaGthi trl1'dng Dong N am A va Trung Dong, r6i nhftn rn~nh them dng chung toi c6 th~ giup dB'l&n trong vi~c phM tri~n kinh t€ Lien XO. "Vi chung toi d€n day vai tl1' each doan th~ tt1' nhan khong c6 b6i eanh chfnh tri gi. Ch~ng c6 vftn d~ hay khieu khfch B~lc Han gi ea. Bay gid anh hay chuy~n cho nhfrng ngli'di cftp cao cua chinh phu nhfrng nQi dung da d6i tho~i vai toi. N€u nhl1'
322

,II

th~ se bi~t dl1<Jcftm chfm dnh cua chung toi." t "Dl1<Jc Ngay mai chung ta hay dam phan mQt l§n nl1a." r6i. Cho diI chuy~n vi~ng tham l§n d§u khong co thanh qua gi, nhttng ch~ng ai chi trich ea. Co th~ dlia ra hang v~n ly do nhl1 bltc tl1<1ngh~ ch~, hi~u qua th\fc t~ cua d§u tl1,ly do dam phan t thftt b~i. Nhttng toi da khong liIi bl1$c. CUQcdam phan dl1<Jc ti~p t\lc VaGsang horn sau. Vao bu6i chi~u, phong Thl1dng m~i cong nghi~p Lien XOlien l~c d~n. "MQt tin t6t. Chung toi dung earn ky k~t. Hay lam l~ ky k~t." CUQcdam ph an di d~n h6i xftu nhftt thi b6ng ch6c dl1<Jch~ng t 1<Ji. Ngay 11 thang 1 nam 1989, gifta Han Qu6c va Lien XO da ra ddi mQt cong van chlnh thltc d§u tien trong lich stt. D6i vm cac doanh nghi~p thi khong co gi vui b~ng thdi kh~c h<Jpd6ng dl1<Jc y k~t. Thdi di~m ky xong, d~y n~p but l~i thi k cai cam giac thanh t\fUdo khong bi~t phai th~ hi~n no b~ng ldi nhl1 th~ nao. Cho diI ch~ng co thl1dng 111<Jng d\f an C\lth~ nao ea, nhttng v~ s\f th~t da he m<1 dnh ctta chinh thltc h<Jptac kinh t~ gifta Han Qu6c va Lien xo d§u tien trong g§n SOnam thiI dich da lam toi qua tran ng~p ni~m vui. Chu tich Jeong cung th6a man. T6i horn do chung toi da m<1 mitng. ti~c Canh ctta da m<1trong chuy~n tham l§n thlt nhftt cho d~n nam 1991, cac chuy~n tham Lien xo khong ngitng. T~p doan Hyundai vdi cac cUQcvi~ng tham chinh thltc cua doan di~u hanh cftp cao cung da t l§n. Chung toi da d~n tham bftt clt dau ma chung toi co th~ ti~n VaGdl1<Jc dong sang tay cua Lien tit XO nhl1 Matxcdva, Leningrat, Nakhodka, Yakutia, Bosnoichi ... Khong co ngl1di nl1dc ngoai nao nhl1 chung toi di kh~p toan lanh th6 cua Lien xo. M6i sang thltc d~y s&m,chung toi chu~n bi, thl1dng 111<Jng vm
"''.' ' ,:: 323

cac nha lanh d~o cua chinh phu Lien bang hay cac mldc cQng hoa ho~c ti~p n~c hanh quan d~ khao s:h hi~n tntdng. D~n 12 gid dem ding ti~p Wc khao sat, r6i g~p gfJ vi dnh b~n. Co ngay chung toi ng6i tren may bay tnjc thang h<Jn 10 ti~ng, nhffng ngtfdi quan ly (j do bi non va bi ki~t slfc. CUQchanh quan lien ti~p vai ngay nhlf th~, tung hoanh ngang dQc kh~p dfit nlfdc Siberia menh mong th~ ma chu tich Jeong va chung toi cling chiu dl;f11g~n bi. Khong chi chiu dl;f11g a b m chung toi con tich qtc di dm nhffng n<Jihi~n trlfdng lien quan d~n dlJ an, xac nh~n va ghi l~i ca nhffng di~u nho nh~t. Toi dlfdng nhlf trt~l~i. . Tfit ca dlfdng nhlfbi bao vay bfJislJphfin khich r~ng lich stt va tlf<Jnglai dlf<Jc thay d6i sC9ffi h<Jn.N~u khong co long tlJ hao va y thlfc trach nhi~m thi cling ch~ng th~ chiu dlJng dlf<JC nhffng cUQchanh quan phi thlfdng nhlf th~. Nhffng nglfdi lanh d~o cua Lien xo kh6ng khoi ng~c nhien khi thfiy hinh anh cua chung t6i. Co mQt nglfdi lanh d~o da tlJ b~ch dng chau Au hay nhi~u nglfdi (j cac nlfdc c6ng nghi~p tien ti~n cling da sang nhlfng kh6ng co ai ti~p c~n mQt cach nghiem chinh va nhi~t tinh nhlf cac doanh nghi~p d~n tit mQt nlfdc nho (j phia Dong xa x6i. Thanh qua cling dt ldn. Nhi~u cUQcthao lu~n dlf<JC th\fc hi~n nhlf xay dlJng nha may luy~n nh6m (j Leningrat, thanh l~p c6ng ty h<Jptac lam san, thanh l~p c6ng ty h<Jptac hoa hQc d~u mo, thanh l~p nha may bQt gifiy (j cang Olga, xay dlJilg dlfdng s~t va khai thac than da Yelkinscore, khai thac khi d6t Yakutia. Tit nam'1989 d~n 1991, trong thdi gian ng~n ngui do, k~ ho~ch mQi dlJ an cua Hyundai d6i vdi Lien X6 d~u dlf<JC thih l~p trong qua trinh dfin than (j nlfdc sd t~i. Trong s6 cac k~ ho~ch do co nhi~u bQph~n da di vao giai do~n thlJChi~n, mQt s6 bQ ph~n se dlf<Jc thuc d~y. Di1 cai nao di ll11athi cling se la
324 '., ,f!i
L.

nhftng d\f an quan trQng can ban cho n~n kinh t~ Han Qu6c Ci th~ ky 21. Trong do, d\f an ma toi quan tam nhftt la khai thac dftu khi cua cQng hoa Yakutia.

KHI THIEN NHIEN eUA SIBERIA DEN RAN Quae
Nam 1989 lftn dftu tien ngay ma chung toi d~n Lien xo, nhi~u phong vien t~p trung Ci san bay Gimpo. Trong do, co mQt ph6ng vien dai truy~n hinh MBC di cung xe vili toi d~n san bay. "N~u ngai di Lien XOse lam cai gi ~?" "MQt dftt mldc chl1abi~t d~n, lam gi co m\lc tieu c\l th~ nao?" "Nhttng du sao ding co md l1dc cha?" Nh~n l<tihaa tuy~t d6i se khong dtta tin, toi dii bQc b~ch 'l1dc md' cua toi. s~ch. Trong nhftng nang "Th~ ky 21 se la th<ti d~i nang ll1<;h1g ll1<;h1g th~ch, nang ll1<;h1g chi co khi thien nhien. Tieu hoa s~ch th\l se tang vQt. Khi thien nhien cling co nhi~u Ci nl1dc b~n nhl1ng se co nhi~u kho khan vi phai v~n chuy~n b~ng dl1dng bi~n. D~ v~n chuy~n khi thi phai hoa long, r6i cftn nha may rieng cho no. Cling phai co tau v~n chuy~n thi~t bi d~c bi~t, cftn cd sCi h~ tftng d~ chUa no, r6i ca nhftng cd sCi, trang thi~t bi d~ hoa khi da hoa long nen rftt phac t~p. Khi co tinh kinh t~ cua th~ giili t\f do thi Nh~t dii chi~m h~t r6i. Chi co Lien XO la Nh~t chlfa nhung tay vao. Xem cac tai li~u thi Ci Lien XO co mo khi thien nhien phong phu Ci vung dftt gftn vili chung ta. Ddc md cua t6i 13. mang cai do vao nl1dcta b~ng dl1dng bQ thong qua B~c Han." T6i noi md l1dc v~n chi la l1dc md. MQt vftn d~ kho kh6ng th~
, ,.', 325

giai thich b~ng logic kinh t~ ddn gian nen n~u dlfa tin thi mQi nglfdi se clfdi cho va toi da yeu du tuy~t d6i khong dU<Jcdlfa tin. Ph6ng vien cling da n6i la se gift ldi haa. Nhlfng sau d6 vao ngay toi trd v~ tit Lien XO, r6i t6i horn toi rdi Seoul toi bi~t s1!th~t la giQng n6i cua toi dlf<Jcphat ra d dai, ph6ng vi en da mang theo may thu am va di cung xe v&i toi. Horn sau, tren cac bao in bai bao l&n v&i t1!a d~ 'khi thien nhien Siberia, d~n Han Qu6c thong qua B~c Han.' Toi dfi bi ph6ng vien lita nhttng If&cmd toi noi vdi anh ta dfin dfin c6 kha nang th1!Chi~n qua nhi~u lfin vi~ng tham Lien XO. f)fiu nam 1990 khi toi tham Matxcdva, lfin dfiu tien Ban trung lfdng dang cQng san dfi mdi chung toi va da tom t~t tinh hinh, tri~n vQng cua m6i quan h~ gifta hai nlf&c. Luc d6, ngUdi d Ban qu6c t~ cua Ban trung lfdng dang cQng san dfi noi nhu sau. "Chung toi da quan sat ky Han Qu6c tit Hiu. H~m Qu6c la Goocbachop noi Han Qu6c

nlf&c di~n hinh thanh cong trong vi~c phat tri~n kinh t~ trong s6 cac nlf&c m&i, T6ng Th6ng la d6i tlf<Jng quan tam tit lau cua Lien xo. V~ vi~c tham gia Olympic, d Ban qu6c t~ cua dang cQng san chung toi dfi phan doan dng Han Qu6c qua than My nen se co nhi~u ch6ng d6i do an tham gia Olympic. Do d6, chung toi dfi mang s6 Ilf<Jng l&n nhftng nglfdi ngh~ si, doan ngh~ thu~t mang tfim dj th~ gi&i di, d~ thong qua van h6a va ngh~ thu~t khong khi than My ch6ng Lien Xo se giam bm phfin nao. Nhttng th~t b~t ngd, earn giac thti dich v&i Lien XO cua nglfdi Han Qu6c rftt it. Nglf<JC l~i, so v&i chung toi thi My tham gia Olympic mQt cach hdi h<Jt thi phai, nhd th~ Lien XO da blfdc dfiu thanh cong d Han Qu6c. Chung toi da c6 t~t ca cac tlf li~u di~u tra v~ cac cong ty l&n cua Han Qu6c nhlf Hyundai, Samsung, Daewoo. Chung toi cling c6 bang danh gia r~ng n~u h<Jp tac m~t nao v&i doanh nghi~p nao thi se c6 k~t qua t6t. Chung toi ngh! Hyundai la doanh nghi~p
326 :' H, '

chuyen v~ xay d\fIlg va c6ng nghi~p n~ng nen mong mu6n thuc d~y cling h<;tptac vC1i ac dtj an IC1n khai thac Siberia cua c va Lien X6 thi se thich h<;tp." C6 Ph6 thu t11C1ng cua mlC1c Jatif cQng hoa ttj tri Yakutia tham gia (j day. Ngl1ai b ban qu6c t€ cua Ban trung l1dng dlmg cQng slm nhin t6i r6i nhin Ph6 thu tl1C1ng va n6i. Jatif "T6i nghi stj h<;tp cua doanh nghi~p nhl1 t~p doan Hyundai tac vao stj ph at tri~n nl1C1c cQnghoa Yakutia th~t la quan trQng. Ph6 thu tl1C1ng6 d€n day d~ g~p cac quy vi cua t~p doan Hyundai, c v~y xin cac ngai hay chao hai nhau." Ttt cQnghoa Yakutia d€n Matxcdva b~ng may bay mftt 1ti€ng. Ph6 thu tl1C1ng a vita mb cac tai li~u dem d€n va b~t d§u t6m d t~t v~ tai nguyen cua cQng hoa Yakutia sau bang t6m t~t cua ngl1ai lanh d;;10 dang cQng san. Nghe xong chung t6i th~t ng;;1c nhien v~ bao cao tai nguyen. Lien X6 c6 cau chuy~n th€ nay. "Thai khai thien l~p dia, dftng t;;1o h6a da c§m trong tay tai nguyen va dem rii kh~p day d6 tren qua dia du nhl1ng d€n tren b§u trai cua Yakutia thi trai l;;1nhqua nen tha h€t ca.cac tai nguyen ma ngai da n~m trong tay.' Do d6 Yakutia c6 nhi~u ma nhftt tren th€ giC1ittt ma kim Cl1dng,mo than, ma vang, mo s~t, d€n cac 10;;1i d~c bi~t nhl1 ma khf d6t, d§u.

a

"Hyundai cua Han Qu6c cling nhl1 1ftt ca chung ta mong mu6n tham gia vao dtj an phat tri~n cQng hoa Yakutia c6 tai nguyen phong phu nhl1 th€." "Chung t6i se nhftt dinh d€n cQnghoa Yakutia." Chung t6i haa h~n nhl1 th€, va theo nhl1ldi haa thang 6 chung t6i tham Yakutia. Nl1dc cQng hoa Yakutia n~m ngay tren Trung Qu6c. Tit phfa b~c Seoul di may bay thi chi mftt khoang 3 ti€ng. Cling kinh dQ

vdi Seoul nen cling giC1,fJ vi tri thu~n lqi cho s\f giao h.tu kinh t~ vai H~m Qu6c. Tuy da s6 d~t bi dong bang nhl1'ng di~n tfch d~t thi rQng hoo Trung Qu6c va dan s6 chl1'ad~n hai tri~u. Chung toi d~n thu do Yakutsk, mlii sd'n cua buc tl1'C1ng nha khach vftn con nguyen nhl1' mai sd'n danh cho chung toi. Sau khi g~p Thu tl1'Ongva Pho thu tl1'ang chung toi di khao sat hi~n trl1'C1ng ngay. Di~m d~n trl1'ac nh~t la mo khi kisilsir vling ngo~i 0 cua Vilyuy di 2 ti~ng b~ng may bay ttt thu do. Ll1'qng mo khi chl1'a dl1'qc khai thac Ian thu hai fJ Lien XO, co quy mo tfim ca th~ giai. Anh llta d6t khi ro ri cung coth~ lam ftm ca bfiu trC1icong cua dem tr~ng. D6i vai mQt du khach d~n ttt mQt dftt nl1'ac khong co lfty mQt giQt dfiu thi anh llta do th~t la d~p va dang ganh ti.

a do chung

toi di may bay tr\fc thang dm d~n mo qu~ng kim MQt mo qu~ng kim cltd'ng t\f

cl1'd'nggfin thanh ph6 Mirunui.

hao vdi san ll1'cJngIan thu hai tren th~ gidi sau lien bang Nam Phi. Gfin do cung co nha may gia cong kim CltOOg. Sang ngay thu hai, thuc d~y luc 9 giC1chung toi di may bay tr\fc thang d~n thanh ph6 Alan xem qu~ng Yang, r6i ti~p d~n di xem qu~ng than lQ thien cua N erungri. Quy mo than lQ thien lan nhftt tren th~ gidi da lam toi ngh~t thfJ. Quang canh mo than Ian nhl1' nui da lam cho mQt doanh nhan d~n ttt dftt nl1'ac ngheo tai nguyen chi co th~ ngcln ngl1'C1i Chi ra. dn dao nui la co dlt<Jc,nen khong th~ khong nghi d~n nhffng phu mo cua chung ta vftt va dl1'ai dQ sau hang tram met trong long dftt cua Gangwondo. Phli heJp vai quy mo cua mo than, nhffng trang thi~t bi di chuy~n fJ day cling d~u 80 dn, 120 tftn. Than fJ day thi Nh~t da nh~p khclu m~y tri~u tftn mQt nam. Chinh phu cQng hoa Yakutia mu6n cho chung toi xem ph6 mo than chlta dl1'<Jckhai thac la Elkinscore gfin thanh

N erungri. Mo than lQ thien nay cling dl1<JC danh gia la co kha nang kinh t~ cao nh11ng chl1a dl1<JC khai thac. K~ hO:;1chtham vQng cua chinh phu Yakutia la cung khai thac mo than nay va xu§t kh~u sang Han Qu6c. K~ hO:;1chla n6i dl1cvngsat bac ngang Siberia tit Elkinscore ch(jd~n Vladivostok, r6i n6i tit Vladivostok d~n cang Posiet cua phia Bac song Duman va tit day d~n H~m Qu6c v~n chuy~n b~ng dl1CVng i~n ho~c dttCVng b bQ. Do do, v§n d~ khai thac mo than va dt;t an gan li~n dl1cvng sat lien k~t vCti dl1cvngsat bac ngang qua Siberia (j mo than phai dl1<Jcthuc d~y. Chinh phu Yakutia va chung toi bat d~u ki~m tra dt;t an nay mQt cach nghiem tuc. f)~c bi~t tit Vladivostok qua song Duman di qua Bac Han, d~n Han Qu6c co th~ di b~ng dl1cvng bQ dl1<Jchay khong la v§n d~ dl1<Jc quan tam 1&1nh§t. M6i sang chung toi cung vC1inhftng ng11CVi Hinh d:;1oC§p cao cua Yakutia di may bay trt;tc thang ti~p t\IC hanh quan khao sat hi~n trl1CVng. M~t trCVi~n d~n 12 gicvdem ma chung toi vin l chl1a k~t thuc khao sat. Du gi di nfta, (j cQng hoa Yakutia di~u lam trai tim chung toi xao xuy~n co Ie la khi d6t. Nghe noi la mo khi 6 ti t§n, nh11ng tieu th\I nang ht<Jng cua chung ta ngay cang tang thi trong th~ ky 21 cling co th~ dung trong hem 50 nam. Trf:tll1<Jngr§t 1&1va dan s6 (j day chi 2 tri~u ngl1cvinen phai xu§t kh~u thoi. Xu§t kh~u di dau? Tit Yakutia d~n chau Au thi qua xa, ban cho chau Au thi hoan lOan khong co 1<Ji ~ kinh t~. K~t C\ICchi v co th~ glti d~n d§t nl1C1c i~n dong thi phu h<Jp. Chi v~n chuy~n v con dl1CVng 3 ngan 800 kilomet thi d~n H~m Qu6c. Tl1erng dai nhl1 khi nay la tai nguyen t6n t:;1icho Han Qu6c (j th~ ky 21. Toi xac djnh mQt s11th~t r~ng (j mQt ndi g~n dftt nl1C1c ngheo nan v~ tai nguyen nhl1 Han Qu6c dang chon d§u tai nguyen trCVi ho lam toi vo cung earn em dlfc chua TrCVi. c
__:', _._ 329

SlJ th~t la d~n khi Slf d\lng tai nguyen nay lam n~n tang

c<J

sd

kinh t~ cua chung ta thi phai vtt<Jt qua nhi~u ldp nui. Cho dil da thao lu~n k~ ho~ch khai thac vili phia Yakutia r6i nhttng vftn d~ thu t\lc la phai nh~n dtt<;9C d6ng y cua chinh phu Lien slJ bang. Cho dil vftn d~ thu Wc da dtt<;9C giai quy~t nhttng vftn d~ 1&1 mla la lam sao co th~ chiu dlJng trpng di~u ki~n khi h~u d~c bi~t ma chung toi chtta baa gio trai qua. MQt dftt nttdc vao mila dong ban dem keo dai 24 ti~ng trong cai l~nh am 30 ~ 40 dQ, ngtt<;9c vao mila he thi ban ngay keo dai 24 ti~ng vdi cai nong l~i 30 ~ 40 dQ. Can dttOng v~n chuy~n vfin con g~p nhi~u dc r6i. Vili di~u ki~n kh~c nghi~t nhtt th~ nay nen nhi~u doanh nghi~p va chinh phu cua cac nttdc da phai chay nttdc bQt d~n r6i di. N~u v~y d6i vdi cac nttdc chau Au khong co tinh kinh t~ va chi vdi di~u ki~n kh~c nghi~t nhl1 th~ thi ngl1<;9c d6i vdi l~i chung ta la ly do hftp dfin ch(f sao. Ch~ng ai dam vao trong di~u ki~n kho khan nhtt th~ thi chung ta phai vao thOi. Va dlJ an nay phai lien k~t b~ng dlJ an co quy mo 1&1 dl1a khi dtt<;9Can xuftt ngang qua d~i l\lc, di qua B~c Han dtta vao thong s qua 6ng dfin khi n6i vdi Han Qu6c va thong qua dttong hftm dl1ili day bi~n d~n Nh~t. Vi~c v~n chuy~n khi dn thih tuy~t d6i cho kinh t~ Han Qu6c d th~ ky 21 b~ng dttOng bQ ch(f khong phai b~ng dl10ng bi~n se co hi~u qua tl1<JngtlJ nhl1 khi dtt<;9Can xuftt t~i dftt nl1dc chung s ta. N~u nhtt giai thich rQng ra thi co th~ se co hi~u qua nhl1 vi~c xay dlJng mdi vung dftt rQng Wn d phtt<Jng B~c. Chau Au thi khai thac dftu khi d vung nui phia Dong r6i va dang nh~n khi cua Lien XO qua dttOng 6ng dfin khi dai 6 ngan 500 kilomet. So vili di~u nay thi do~n dttOng dfin khi tit Yakutia d~n dftt nttde chung ta chi 3 ngan 800 kilomet. b~ng nlfa do~n dttOng d~n chau Au. Chi dn
330

Coi nhtt chi

lap d~t t~m bng

dftn khf dl1dibi~n d~n Nh~t khoang 200 kilomet. Vi~c l~p d~t 6ng dftn doo gian co y nghia 1&1 trong vi~c thuc dfty hinh thanh khu kinh t~ cua vung ti~u Dong B~c A ngoai vi~c cung cftpkhi. b~t Vi~c bao dam nang ll1<JIlg hi la tftt y~u d~ d1;1 n 1&1 "dl1<Jc k a d§u mQt each c§n thi~t (j khu v1;1c ~c Han va vung bi~n phia B Dong Siberia, dnh Jirin, dnh Haerongjang. MQt lo~t khu v1;1c xung quanh dl1a6ng dftn khi thien nhien cua Yakutia d~n Han Qu6c, t1;1 nhien dl1<Jc l1avao theo sau cd s(j h~ t§ng cd ban da d d~ng co th~ trao d6i cac lo~i san phftm veti tai nguyen thien nhien. Day la mQt vi~c nhftt dinh phai lam d~ mQt nl1etcnh6 nhl1 Han Qu6c dttng vftng tren th~ gidi. Va chung ta sinh ra dii co .nghi l1;1Chl1 th~. Th~ gidi th~t rQng 1&1. Chung ta phai keo cai n th~ gidi rQng 1&1 do vao tntetc san nha chung ta thay vi chi ng6i tntetc ban noi th~ gidi hoa, qu6c t~ hoa thi cfmg ch~ng co ich gL Sau khi k~t thuc khao sat Yakutia, chung toi dii lam ban ky k~t tren chi~c tau (j tren song Lena. Song Lena dai hoo 4 ngan kilomet b~c ngang qua Yakutia va la mQt trong ba con song 1&1 nhftt cua Lien XO. Vung rQng letn cua con song lam 11mdftm vung dftt cua Siberia va chay qua B~c hai rQng d~n 12kilomet, dttng (j gifta song khong th~ nhin thfty hai ben bC1. Nhftng ngl1C1i cling bi~t s1;1 hong ll1Uva thl1CJng nay p th(fc ve d~p. MQt chi~c du thuy~n sang trQng mua (j Ha Lan, th(fc an tren tau thi qua phong phu va hdi xa hoa. Nhl1ng cho du co phong ll1Uva th(fc an co ngon mfty di nfta thi kinh doanh vftn la st;ftinh toanoVi vftn d~ ti~n b~c lien quan d~n ca hai phia nen chl1a thao lu~n dl1<Jc, §u nhl1 cUQcdam h phan g§n did~n nguy cd bi huy b6, va tren tau chung toi thao lu~n b~ng mi~ng rieng Ie ho~c ng6i (j do ma khong noi gi nhau, khong khi l~nh nh~t keo dai trong hai ti~ng d6ng h6.
331

Nhl1ng chung toi thfty co th~ di d~n thltemg Ilt<Jng(j giai dO:;1n cu6i cling ngay trltdc khi pha b6 cUQcdam phan. N~u di d~n cUQcthltemg Ilt<Jngsau n<3i au l6'n thi ni~m vui se tang gftp doi. d Vi hoan canh va l~p trltdng cua nhau ma di d~n d6i l~p mQt cach gay g~t r6i di d~n th6a thu~n lam chung toi hi€u nhau mQt each sau s~c hem mang dnh nhfin van, chung toi carn nh~n dlt<Jc tinh earn ftm ap nhlt th~ anh em. Trong qua trinh thltemg Ilt<Jnggay g~t va nghiem kh~c cua th~ gidi, thinh thoang cfmg co nhffng cUQcg~p gfj tinh carn, nhfin van nen th~ gian Il!di dang s6ng chlt. Cling co luc mlY sinh hy vQng d6i vdi th~ gidi con ngltdi. Cu6i cling ban hi~p thltd'ng dlt<Jcthao ra vdi cac nQi dung chu y~u khai thac tai nguyen nhlt khai thac qu~ng than Va dftu khf cua Yakutia, va xfiy d1;1'ng ltdng s~t. Chung toi bay ngay d~n d MatxCd'Va k~t thuc dam phan vdi chfnh phu Lien bang. R6i va lam l~ ky tren tau (j tren song Matxcd'Va, Pho thu tl1dng Jatif, chu tich Jeong Ju Yeong va toi da kY. Sau do Hyundai t~p trung vao chfnh tri nen nhffng dlJ an nay bi llii bttdC, do m6i quan h~ Nam B~c va tinh hinh chfnh tri (j n Lien XO cli xftu di, nhi~u di~u d6n l:;1i en dnh hinh t:;1mthdi bi kim ham. Nhttng vi la d1;1' dn phai lam nen se dlt<JC an tai thuc dfiy, d~ lam dtt<Jcdi~u do phai co nhffng ngltdi bi~t nhin xa trong rQng va phai mQt lftn nffa d6 m6 hoi.

TIIVl DUOI\rG IvIE;CU)\fG GOOCBACHOP
Thang 11 nam 1991, toi vi~ng tham Lien XO lftn th(r bay. Toi d~n Matxcd'Va, thi co cUQclien l:;1c ong Petrakov, mQt ph\! ttr ta d~c bi~t v€ kinh t~ cua Goocbachop bao g~p T5ng Th6ng Goocbachop gftp,trong thdi gian qua toi da bih m~t ong ph\! ta
332
1-

nay. Nhl1'I1g ong bao toi d~n mQt minh. Toi linh earn co di€u gi do quan trQng. Toi di VaGvan phong cua Petrakov n~m d6i di~n vdi di~n Kremlin. Ong ta l~p tttc noi th~ nay. "Cac anh khong mu6n g~p T6ng Th6ng Goocbachop ha?" "T~i saD khong. Vi~c g~p T6ng Th6ng Ia mong ltdc lCtncua chung toi. Chung toi chuy~n d~t nhftng gi chung toi phai lam (j Lien X6, va ciing mu6n bi~t suy nghi cua T6ng Th6ng." N~u hoi y ki~n chung toi nhlt th~ toi doan dng chttng to T6ng Th6ng co m6i giao earn. Dli th~ nao di nfta ciing la vi~c b§t thltdng. "Hay cho toi danh sach nhftng ngltC1i e g~p T6ng Th6ng va s tuy~t d6i gift bi m~t vi~c nay." Chu tich Jeong nghe toi noi va r§t ph§n khich. Ong ta vui qua va noi th~ nay. "Xem nay, chung ta hay chu~n bi nhftng gi se noi khi g~p T6ng Th6ng Goocbachop, va co doan phong vien cua KBS d~n day. Hay thltdng llt<Jl1ghtt d~ cling di vao." t Sang horn sau, toi nh~n dlt<Jclien l~c tit Petrakov 'hay di VaG mQt minh.' "Chi€u 5 giC1 ngay mai di VaGdi~n Kremlin se g~p dlt<JcT6ng Th6ng. Danh sach cu6i cling la Jeong Ju Yeong, Lee Myungbak va ngltC1ithong dich Han Qu6c. Hay cho toi trltdc danh sach ngltC1ihong dich." t Nhl1'I1g luc do mQivi~c b~t d~u bi l~ch hltCtng. tit Toi da d~ tr6ng thC1i ian d~n 5 giC1 g ngay horn sau. Day chinh la nguyen nhan. L¢ d\lng thC1i ian nay, chi nhanh trltdng cua g Hyundai (j MatxcdVa co nhi€u thtt dn ban cho cQng hoa Nga nen co yeu du phai g~p thu tltCtngcQng hoa Nga do do chung toi da dang ky di tham trltdC, nhl1'I1goai am thay luc hai giC1 chi€u ngay horn trltdc hie h~n g~p T 6ng Th6ng Goocbachop.

Chu tich Jeong, t6i va chi nhanh tn:r&ng (j MatxcO'Va, ba nglfdi da di vao phong Thu tlfdng cQng hoa Nga. CUQc noi chuy~n vdi Thu tlfdng t6t dt;p, c6ng ty thlfcmg m:;ti t6ng h<JpHyundai cung cftp nhung hang hoa ma cQng hoa Nga dn va phia Nga tra ti~n hang hoa b~ng nguyen li~u tai nguyen da dlf<;YC r6 trong ban hi~p thlfcmg. Ca hai nlfdc d~u quay ghi camera tren tivi. Nhlfng trong nQi dung cua ban hi~p thlfcmg h6m do, trong cac nguyen li~u tai nguyen co ca dftu. Dftu, khi, yang va nhung thtt chu y€u dlfdi long dfit d~u thuQc quy~n h:;tn tr\fc ti€p cua chinh phu Lien bang, nhl1ng chung t6i kh6ng bi€t gi v~ s\f th~t nay. NQi dung hi~p thlfdng nay dlf<;YC len truy~n hinh va bao chi dlfa cua Nga sang thlt hai. Petrakov tim t6i vdi giQng gfip rut. MQt linh cam kh6ng lanh llfdt qua. T6i ch:;ty d€n van phong cua Petrakov, 6ng ta qua gi~n du. MQt hie Hiu 6ng ta kh6ng noi gi. "Cae anh da ph:;tm sai lftm ldn. Cac anh da pha vfi quy dinh cua qu6c gia chung t6i. Kh6ng chi huy b6 cUQc vi€ng tham T6ng Th6ng ma sau nay chung t6i kh6ng h<Jp tac vdi nhung ho:;tt dQng cua cac anh." Nhlf ti€ng set danh ngang tai. Nhlfng t6i cling co ldi mu6n noi. "Co th~ nhli th~ dli<;Ychang. Chung t6i kh6ng bi€t co hi~p c thlfdng nhlf th€. N~u phai chiu traeh nhi~m chang thi phia cQng hoa Nga phai chiu vi bi€t s\f th~t nhlf th€ ma cling ky, kh6ng g~p dlf<;YC6ng Th6ng cling dliqc th6i, nhlfng sau nay T t6i kh6ng th~ chfip nh~n quy€t dinh sau nay se kh6ng h<Jptac." "Phlfdng cham da dl1<;Yc quy€t dinh rbi. Anh hay quay v~ di." Ngay trlfdc khi g~p m~t T6ng Th6ng thi nh~n dl1<;Yc th6ng bao huy b6 nen chu tich Jeong qua thfit vQng. Di vao phong khach s:;tnva khoa d:ra l:;ti.
334 ',.
"11

Trong thdi gian qua chung t6i d:1 c6 m6 ctta d~ ti~n VaG phttdng b~c thi d:1bi phong toa. Khming thdi gian do, mau thuan gifra T6ng Th6ng Lien bang Lien X6 Goocbachop va T6ng Th6ng cQng hoa Nga Yelsin sau s~c kh6ng th~ quay tr6 l~i. Chung t6i kh6ng nh~n thttc dtt<Jc di~u do nen kh6ng th~ d6i pho mQt cach thfch h<Jp,k~t C\lC chung t6i bi xen VaGcUQcd\lng dQgifra Goocbachop va Yelsin. T6i da binh tinh l~i "Co cach gi d~ thuy~t ph\lc Petrakov kh6ng?" T6i da nhin ch~m ch~m VaG bttc tttdng t6i om. Th~ d~y. a Nga kho chuy~n d~t tinh earn nhan van cua minh b~ng ti~ng Anh. Phai co th6ng dich th6i. T6i tim Yoo Hak Gu. Anh ta sinh ra 6 Jinju, d~n B~c Han khi chi~n tranh Han Qu6c 6.25 va r6i s6ng 6 Nga. La mQt nha stt hQc, trtt&llg khoa D6ng Dttdng 6 vi~n nghien cttu qu6c gia Matxcdva. Khi chung t6i di g~p Goocbachop, chung t6i d:1nQp danh sach nhfrng ngttdi cung di co anh Yoo(sau nay, anh ta th6ng dich 6 hQinghi thtt<;tng dinh gifra T6ng Th6ng No TaeWoo va T6ng Th6ng Nga). T6i da dang ky danh sach d~ g~p Petrakov va Yoo Hak Gu. Nhttng qua m~y lftn dang ky anh ta van Hinh d~m. T6i noi "Dang tren dttdng tr6 v~. Coldi cu6i cung mu6n noi" va 6ng ta m6 ctta van phong cho. Luc do la 5 gid chi~u. T6i da nhd anh YooHak Gu chuy~n d~t tinh cam cua t6i. "Theo k~t qua la chung t6i lam trai chinh sach cua chinh phu Lien bang, nhttng chung t6i kh6ng c6 y. Anh la ngttdi chiu trach nhi~m thi hanh perestroika kh6ng chi 10 l~ng cho tttdng lai cua Lien X6 ma con nhi~t tinh dan dttdng cho chung t6i. Trong thdi gian qua, chung t6i d:1lam hai hoa slJ phat tri~n kinh t~ cua Lien X6 va tham vQng dftu ttt cua chung t6i va mang d~n nhfrng m6i quan h~ h<Jptac tren ca slJ mong d<Ji. Nhttng bay gid kh6ng bi~t quy dinh 6 Lien X6 nen d:1ph~m

I

",I
Anh cung chl,1p vai T6n9 Th6n9 Goocbachop tsi cung di$n Kremlin

mQt sai lftm, va n~u d.t ca nhffng thanh qua ma chung toi xay dlJng dl1qc d~u bi SlJ.p thi di~u nay d6i v&i ca hai phia qua d6, lang phi." Toi da nan nL Luc dftu Petrakov co y khong mu6n nghe, nhl1ng anh Yoo Hak Gu noi b~ng ti~ng Nga thi hinh nhl10ng ta co ve Hlngnghe. "T oi thinh cftu anh b~ng dnh cam con ngl1di. Vi~c khong g?P dl1qcGoocbachop, chung toi g?P nhi~u b~t lqi. Nhl1ng di~u nay khong phai chi co b~t lqi cho Hyundai. D6i v&i Lien xo cling thi~t h~i l&n.Toi khong hi~u ly do t~i sao l~i lam t6n h:;ticho ca doi ben." Ong ta suy nghi mQtch6c r6i bao chd d van phong cua ong ~y. Li~u co con tia hy v9ng nao khong? Qua non nong. Toi dang chd thi chu tich Jeong g9i di~n d~n. Ngai cling khong yen tam. MQt luc lau sau Petrakov trd vao. "Toi hi~u y cua anh. Chung toi cling co mQt d~ nghi. Anh hay h9P bao v&i phong vien va thong t~n Tass v&i nQi dung nhl1

th~."

Van ban hQp bao la nQi dung huy bo hi~p ttdc dii ky k~t (j ban hc;1p d6ng rna chung toi Hyundai khong bi~t quy dinh cua chinh phu Lien bang. Van ban hQp bao nay n~u dtt<Jcdang len bao thi luc do se co quy~t dinh l~i. Chung toi dang (j trong tinh hu6ng bi k~t trong stJ c~nh tranh cua cQng hoa Nga va chinh phu Lien bang khong lien quan gi d~n y chi cua chung toi. Nhttng chung toi khong th~ bi~t dtt<Jcvi tri sau nay nhtt th~ nao cua cQnghoa Nga va chinh phu Lien bang. Chung toi dang (j trong tinh th~ kho xtt nen khong th~ bftt c~n dang v~ phia nao ca. Toi dii quy~t hQp bao. Petrakov dii gtti phong vien. Luc 5 gid ngay 12 horn sau, ngay trttdc gid g~p Goocbachop nQi dung hQp bao phai dtt<Jcdtta len bao nen khong co thdi gian. Sang horn sau, phong vien thong tftn Tass d~n sdm. Anh ta dii bih trttdc tftt ca nQi dung. Toi dii giai thich chi ti~t tinh hinh nay cho phong vien. Nhttng co vai ch6, dii stta l~i ban hQp bao rna Petrakov chuy~n cho. Phai d6ng thdi xern xet ca hai phia cQng hoa Nga va chinh phu Lien bang. 'Chung toi khong huy bo hi~p ttdc nay', 'chi chi trich stJ th~t ca hai phia d~u sai lftrn nen ban hc;1p d6ng kho co dtt<Jchi~u ItJc' va nhftng bi~u hi~n dung hoa nhtt th~ dtt<Jc dtta vao. NQi dung hQp bao cua toi dii dtt<Jcin vao bu6i sang. Petrakov gQi di~n d~n bao toi g~p ong ta. Toi khong th~ khong bi~n rninh v~ nhftng di~u khac di trong ban hQp bao. "Horn qua anh bao la huy bo hc;1p d6ng, nhttng nghi l~i thi huy bo la di~u ghi trong ban hc;1p d6ng dtt<Jcky k~t rnQt cach hc;1p phap. Trttdfig hc;1p nay la ban hc;1p lftn d6ng vi ph~rn· quy dinh nen khong th~ ph at sinh hi~u ItJc, d~n khi stta l~i thi tit khong th~ phathuy hi~u ItJcco y nghia rn~nh hoola huy bo." Petrakov g~t dftu, anh ta di dau rnQtch6c r6i tr(j vao vdi gttOOg rn~t sang len.

"T6t r6i. Theo k~ ho~ch anh co th~ g?P T6ng Th6ng hie 5 gid." Toi da mong Petrakov thong earn va ngay t~i do gQi di~n cho chu tich Jeong d~ bao tin. Va luon ti~n toi da yeu cftu them mQt di~u nf1a. D~ cho doan ph6ng vien truy~n hinh KBS dang (J Matxcdva cling vao. Do v~n d~ bao v~ nen ong ta do dlj nhltng cu6i cling cling ch~p nh?n. Doan chung toi d~n di~n Kremlin theo gid da h~n va ng6i (J phong dcJi.Dung 5 gid, nhan vien phong th11ky di ra va mong chung toi thong cam. T6ng Th6ng dang ti~p khaeh va cau chuy~n ch11ak~t thuc nen mUQnmQt chut. Hay chd cho m11diphut. M11diphut sau, l~i ng11dido d~n va noi vdi chung toi la chd them m11di Him phut nf1a. Toi da nhin Goocbachop khac tht1dng. Tht1dng thi khi nha doanh nghi~p n11dcngoai g~p nguyen thu qu6c gia bao chd ba m11ch. phut hay mQt gid thi phai chd chlt ch~ng co ly Ie gi d~c bi~t. Nhltng Goocbachop thi giai thich ly do mUQnm6i gid. Cu6i cling chung toi g?P dt1<Jc oocbachop. Sau khi lam dang G d~ phong vien ch\lp hinh, ngai mdi chung toi ng6i va xin l6i chung toi. "Phai trao gi~y b6 nhi~m cho nam d~i slt, nht1ng vi qua b?n vi~c ch11atrao d11<JCen h6i nay toi vtra trao cho t~t ca nam n vi mQt lftn. Sau khi trao gi~y b6 nhi~m mdi xong, ufmg tra va chung toi n6i chuy~n. f)~i slt la nhf1ng ng11di n6i nhi~u ma. Mong cae anh thong earn." Ngai la ngt1di co ki~n thltc chinh xac v~ quan h~ trong lich sa cua Nga va Han Qu6c va ngai la ng11dichan th?t. Ngai bQcb~ch nhf1ng kh6 khan cua kinh t~ Lien xo va cftn slj heJptac cua cac doanh nghi~p Han Qu6c. "200 nam trt1dc, mQt hQc gia n6i ti~ng sang l?p Academi Lien XO bay gid da noi rang'st;f phM tri~n cua Nga d~n ttr khu vljc
338
1. ,,' .

vien dong.' N~u phM tri~n khu vrjc vien dong cua Lien XO thi cftn srj h<;1p cua nhftng mtdc khu VrjCcrjc dong (j Crj 1y gftn. tac f)~c bi~t chung toi mong chd vai tro 1&ncua H~m Qu6c." Ti~p theo Ngai noi nhftng di~u ng~c nhien d~n n6i toi khong nghi ngai 130 T6ng Th6ng cua mQt d§t mldc ba chu chu nghia
A )

c<;mgsan. "Luc ban dao Han Qu6c bi chia cftt N am Bftc, cong nghi~p cua Bftc Han da phat tri~n hOO, thu nh~p qu6c dan cung cao hoo. Nam Han hftu nhlf chi drja vao nong nghi~p. Nhlfng bay gid thi nglfqc l~i Bftc Han ngheo hctn N am Han. Cac anh co bi~t t~i sao nhlf th~ khong?" Chung toi b6i r6i khong bi~t Ngai hoi vdi y d6 gi. Ngai da giai thich th~ nay. "VI Bftc Han chQn xa hQi chu nghia, va Nam Han chQn tlf ban chu nghia." Nhftng 1di noi chan th~t cua mQt T6ng Th6ng Lien Xo vdi cac doanh nhan cua mQt d§t nlfdC chlfa thi~t l~p quan h~ ngo~i giao. T oi nghi 130 gai se dfin dftt mQt cach 6n dinh mQt 1ich sa n khong co h6n lo~n 1&ntrong qua trinh thay d6i y thltc h~ manh 1i~t vdi tftm nhin hi~n thrjc nhlf th~. Toi §n tlfqng hoo v~ nhftng di~u ti~p theo sau. "Lien XO da thuy~t ph\lc Bftc Han chQn xa hQi chu nghia. Do do, v§n d~ cua Bftc Han thi Lien xo phai chiu trach nhi~m dt 1cm.Trlfdc khi chia cftt thi N am Han va Bftc Han 130 Qt dan tQc m co chung ngon ngft va van hoa chlt. Khong bi~t khi nao nhlfng n~u N am Han va Lien XO thi~t l~p quan h~ ngo~i giao va h<;1p tac kinh t~ thi .chung ta cung hay chia se trai ngQt do cho Bftc Han. Lien xo co trach nhi~m d~o nghia phai lam nhlf th~." Chung toi d6ng cam vdi cau chuy~n ngai noi. Toi nghi do 130 noi t~p trung vao y nghia h<;1ptac kinh t~ Han -Xo. 1di Goocbachop da bQc b~ch suy nghi v~ tlfoog 1ai cua hai nlfdc

mQt cach thmii mai va ngai da tha thih nh:1n m:.mh vi~c thi~t l~p quan h~ mdi vi tl1<1nglai. Va cling khong quen h(fa vdi chung toi dng se h6 tr<J tich clJc nhftng ho~t dQng cua cac doanh nghi~p Han Qu6c d Lien XO. CUQc vi~ng tham T 6ng Th6ng Goocbachop qua thanh congo I>~c bi~t, chu tich Jeong da co dl1<JcSlJtlJ tin r:1t Wn. Ong ta noi 'luon ti~n chung ta hay di g~p T6ng Th6ng Bush' va bay ngay d~n My, tham Trung Qu6c va cu6i cung di Binh Nhl1fmg. Sau khi g~p T6ng Th6ng Goocbachop, chu tich Jeong tlJ tin b~t d~u nghi r~ng minh la nhan v~t co th~ dong vai tro chinh tri ldn. SlJ th~t thi vi~c ti~n vao phl1<1ngB~c cua chu tich h<1nea nhan v~t chinh tri nao cua Han Qu6c. Do do, chu tich r:1t tlJ hao.

Quay trd l~i thdi ky tri~u d~i Tri~u Tien m:1t khu vlJc duyen hai Primoski, da la 'n<1iti n~n' cua dan tQc chung ta, nhl1ng n~u di xa h<1nnfta thi la mQt manh d:1t rQng ldn trai dai khi phach cua tri~u d~i Goguryo va khu vlJc Man chau. Bay gid nhftng ki~u bao cua th~ h~ ong va cha chung ta dang sinh s6ng. M6i khi nghi v~ phl1<1ngB~c, toi ngh! ngay d~n vung duyen hai. 100 nam trl1dc day, n~u t6 tien chung ta ngan ch~n dl1'<JclJ s Cl1dp boc cua chu nghia d~ qu6c sdm md m~t theo dong chay cua th~ gidi thi chung ta da lam 'bien gidi' cua chung ta ea vung d:1t Man chau cho d~n vung duyen hai hi~n len mQt vai tro chu ch6t oai v~ cua n~n kinh t~ Dong B~c A. Ti~n vao phl1<1ngB~c va toi earn nh~n d~n t~n xl1'<1ng tuy slJ tu tung khong chi trong qua kh(f ma con trong tl1<1nglai ban dao cua Han Qu6c bi chia dt. Khi nghi d~n tl1'<1ng cua dan lai
340

tQc thi mu6n dtfdng ranh gidi ngtfng chi~n dtf<Jcthao di dmg nhanh dmg t6t. Toi ch~ng co ranh roi d~ dtfa ly do dai dong nhtf ly do chinh tri, tinh d6ng ch§t b§t di~t cua dan tQc ddn nh§t, tinh l~p l~i cua lich stt v.v... Toi hi~u th6ng nh§t va h<Jp tac kinh t~ N am B~c theo logic kinh t~ hoo b§t c(f cai gi. Th~ gidi la s1Jsat nh~p VaGmQt kh6i kinh t~, vao tr~t t1J m~u dich. Th~ gidi chi di chuy~n d1JaVaGlogic kinh tt Di~u khong dtf<Jcbao g6m trong logic kinh t~ thi bay giC!khong t6n t~i tren dia cAu nay mia. Toi dm
CJ

'banh mi' ly do din ban xoay chuy~n
Y

y thltc h~ cua kh6i Dong Au va Lien X6 cft ttt

thltc h~. Banh

mi dtf<Jcsan xu§t va dtf<JcItfu thong d1JaVaGlogic kinh t~. Lu~n th6ng nh§t kinh t~ cua toi xu§t phM ttt vimg duyen hai, di qua s1Jh<Jptac kinh t~ Nam B~c va trCJl~i kh6i kinh t~ Dong B~c A. Lu~n th6ng nh§t kinh t~ nay khong ngoai tAm nhin d6i vdi th~ ky 21 cua ban dao va ttfOOglai cua dan tQc. Khi toi thuc d~y h<Jp tac kinh t~ vdi Lien xo, toi da d6 d6n mQi quan tam VaGrltng cua khu v1Jcvimg duyen hai trtfC1ctien. Thang 10 nam 1989 khi tham Lien X6 IAn thlt ba, toi da lam ban ky k~t lien quan d~n vi~c thanh l~p cong ty lien doanh lam san gifta giam d6c di~u hanh Ju Gang Su cua cong ty trach nhi~m hftu h~n lam san go t6ng h<Jp Hyundai Gravovski
CJ

va giam d6c

Lien hi~p san xu§t lam nghi~p cua vung duyen

hai. N~u theo ban ky k~t thi cong ty h<Jp tac nay dam nh~n t§t ca cac li:nh v1Jclam san nghi~p nhtf cho thue khu v1Jcnh§t dinh va d6n cay, v~n chuy~n va xu§t kh~u tau, go xe va m~t ctfa, d6 go v.v... san xu§t d6 gia cong cho d~n xu§t kh~u. D1J an nay, khi ban ky k~t dtf<Jctrao cho nhau VaGnam sau ttt nam 1990, thi nhi~u ltfqng go da dtf<Jcxu§t kh~u sang ntfC1cta va ntfC1cthltba. C6ng ty lam nghi~p h<Jptac Han -XO cua vung duyen hai Siberia dtf<Jcchinh phu Lien XO ghi nhtf mQt trtfdng h<Jp thanh c6ng duy nh§t trong s6 cac d1Jan h<Jptac vdi doanh

nghi~p midc ngoai trong s1!kho khan cua thdi ky T 6ng Th6ng Goocbachop. Chung ta mua tai nguyen Him nghi~p midc ngoai v~ sa d\lng d~n 90% cua hi<;mgtieu th\l trong nl1'dc,va sau nay fling rQng k ldn (J vung duyen hai Siberia se dl1'<Jchai thac dung mttc co kha nang v?n chuy~n theo dl1'emg Khi thien nhien cung vdi bQ. lai kh6i kinh t~ Dong Bac A trong tl1'<1ng cho thfiy tinh dn thi~t se dl1'<Jc k~t b~ng dl1'dngbi~n va di nhien b~ng dl1'emg lien bQ.

">.)

NHJ CUA BAC RAN THI Mal MO Ri\ TI-IE IZY 21
Chung toi bat d~u khai thac h<Jptac ning (J vung duyen hai Siberia, thl nhffng ngl1'dith<JmQc Bac Han bat d~u b6 Xl1'(Jng mQc. Nhffng ngl1'dith<JmQc Bac Han b6 ch:;1y hang do cua ra th~ ch~, va chung ta di vao dl1'dngvi~n ngoai cua .th~ ch~ do. Di~m 'giao nhau' ch~ng phai ng~u nhien (J vung duyen hai cua nl1'dcthtt ba la mQt s1!ki~n tl1'<Jng trl1'ng cho thfiy dang co s1! thay d6i nhanh giffa Nam va Bac. Do la mQt tin hi~u d1!avao logic kinh t~ ma Nam va Bac se dl1'<Jc nhau. g~p Hi~n t:;1i ung duyen hai Siberia la Hinh th6 cua cQng hoa Nga. v Nhffng ki~u bao dang xem ndi dola 'que hl1'dng'bi chinh sach di tru Cl1'{jngh~ cua Stalin nen da di chuy~n d~n vung trung c tam chau A va dang s6ng (J do, nhl1'ngph~n ldn da mu6n tr(J l:;1i vung duyen hai. N~u th~, vung duyen hai khong phai la lanh th6 cua Han Qu6c nhttng no co y nghia mdi la vung lanh th6 keo dai cUQcs6ng cua dan tQcchung ta. V~ m~t kinh t~, 'lanh th6 cua dan tQc' nay (J vi tri d~u du chac chan ma doanh nghi~p Han Qu6c ti~n vao d:;1i\lc. vung nay l co th~ di qua bi~n dong va di ra nam d:;1i l1'dng,va co th~ lien d k~t tr1!c ti~p v&ichau Au b~ng dttdng sat. Nhffng hang hoa xufit

0

,.

,'./:>

f...:>

a

342

T~i song Duman vao thang 7 nam 1991. Toi uCic mo dim tQc minh co th~ ti~n vao phuong Bac va tro thanh trung tam khoi kinh t~ Bong Bac A bCiiSll hQ'p tac kinh t8 Nam-Bac.

ph:it tit Busan, n~u dtt<Jcn6i li~n vdi chau Au tn!c ti~p b~ng dttdng s~t thi d6i vdi m~t th<ti gian hay chi phi cling ch~ng la bao so vdi v~n chuy~n b~ng dttdng bi~n cua hi~n t~i di vao titng nttdc chau Au, qua eo bi~n Malaka, qua kenh dao Suez r6i b~ng dttdng bQ di vao chau Au. B~ng dttdng bQthi c6 l¢ hoo nhi~u. Khi d~t gia thuy~t Nam B~c dtt<Jcth6ng nh~t trong mQt ngay gftn day, thi tftm quan trQng cua ba tinh Dong B~c cua Trung Qu6c va khu v\J.cnay se cao g~p m~y lftn. Chung toi da t~p trung quan tam va thlt ti~n vao cang khong d6ng bang Posiet cua Nga sang ben kia song Duman cung vdi vung duyen hai. Posiet la cft di~m r~t quan trQng cua tttOOglai. Hi~n t~i nhftng ki~u bao cua chung ta dang ctt tru (j ba tinh Dong B~c cua Trung Qu6c nhtt Jirin, Haeirong, Lyaoning len d~n mQt tri~u nam tram ngan ngtt<ti. Nhftng ki~u bao d6 c6 ngay se ho~t dQng ~ich qfc tren vli dai qu6c t~, (j khu v\J.c d6 khong c6 dttC1ngra Thai Binh Dttctng. Ncti gftn nh~t cang

khong dong bang Posiet n~m giffa song Duman va Vladivostok. N O'i day chi cach bien gi<1iTrung Qu6c khmlng b6n mlwi kilo met. Khong nhftng th~. Posiet con la khu vlJc trung tarn cua vung tarn giac ti~p di~m kinh t~ N ga, Trung Qu6c, B~c Han va Han Qu6c. Bay gi(j B~c Han dang thuc d~y dlJ an khai thac song Duman cling la khu vlJc tarn giac n6i li~n Vladivostok Changchun h® nay thl Posiet v~n la trung tarn. N~u vi~c khai thac khu vlJc nay thanh cong thl v~ sau toan bQ khu vlJc nay khong chi la vung trung tarn kinh t~ m<1icua nhftng ki~u bao chung ta dang s6ng a Trung Qu6c va N ga, ma tra thanh trung tarn khu vlJc m<1icua khu kinh t~ Dong B~c A n~u dtt<Jclien kh vili dan tQc chung ta a ban dao. Vi~c ti~n vao phttO'ng B~c dtt<Jc lien k~t mQt cach dt g~n glii vili tttO'ng lai cua dan tQc chung ta. T oi l~c quan v~ tttO'ng lai kinh t~ cua Han Qu6c. Kinh t~ cua chung ta phat tri~n v<1islJ l~p di l~p l~i tang trttang va nguy cO'. D~c thu Vi~t N am cua d~u nhffng nam 1960, d~c thu Trung Dong cua nhffng nam 19'10, r6i ti~p t\lc tang trttang nh(j xay dlJng trong ntt<1cva Dong Nam A nhffng nam 1980. SlJ tang trttang kinh t~ Han Qu6c chinh la slJ tang trttang thi trttang xay dlJng. Thai di~m bi~n d6i cua nhffng nam 1990 la h® tac kinh t~ Nam B~c. cua N ga, cua Trung Qu6c, Najin cua B~c Han, trong tn1'dng

a day bao g6m ca phttO'ng B~c nhtt Nga, Trung
a m~t d6i pho

Qu6c.

H® tac kinh t~ Nam B~c khong chi gi<1ih~n bai slJ phcit tri~n kinh t~ cua Nam va B~c. mQt each hi~u qua d6i v<1ihi~n ttt<Jng kh6i hoa kinh t~ th~ gWi r~t quan trQng. Thai kh~c h® tac kinh t~ N am B~c dtt<Jcb~t d~u thl di nhien dttang bQ se dtt<Jcma ra. N gay khi dttdng bQ dtt<JCma ra thl kh6i kinh

t~ Dong B~c A b~t d~u hO;;1t Qng thanh kh6i mQt cach C\l th~. d Nam 1990 vi1a qua, chu tich Jeong Ju Yeong d~n B~c Han, dam phan dlJ an ph:it tri~n nui Geumgang th~t slJ dft trd thanh mQt slJ bi~n d6i quan trQng. Luc do, trong 86 cac y ki~n cua chu tich Jeong chung toi mong it nh~t se co mQt di~u dl1<JcthlJc hi~n. Nhttng Iy Iu~n kinh t~ bi hy sinh vi Iy Iu~n chinh trio Luc do, n~u h<Jp tac kinh t~ thanh cong thi vi~c th6ng nh~t se dtt<Jc s&n hdn. Khong phai Ia vi~c khong dang ti~c. B6n kh6i kinh t~ Idn trong tttdng Iai N AFT A, ED, Trung Qu6c va Nh~t thi trong do n~u chiu dlJng ap IlJC cua Trung Qu6c, Nh~t thi se th6ng nh~t Nam B~c cha khong co phttdng phap nao ca. MQt s6 ngttdi d~t v~n d~ chi phi th6ng nh~t va dlJ do an n~u dtt<Jc th6ng nh~t thi kinh t~ cua ca N am va B~c se bi I;;1C h~u, nhttng tuy~t d6i khong phai nhtt v~y. H<Jp tac kinh t~ khong phai Ia chung ta giup B~c Han mQt chi~u. Khong phai la vi~n tr<Jma la h<Jptac kinh t~. Ca N am va B~c cung phat tri~n. Trttdc m~t cac cong ty vi1a va nha cua chung ta dang g~p phai v~n d~ nhan IlJC va ti~n Ittdng cao, nen ti~n vao B~c Han Ia vi~c lam co hi~u qua. Ky thu~t va trang thi~t bi cua cac cong ty vi1a va nha co th~ thua kern cac nttdc tien ti~n nhttng n~u vao B~c Han thi co th~ khdi dQng du trong mQt thdi gian D11a.B~c Han se ph:it tri~n kinh t~ thong qua cac cong ty vi1a va nha cua chung ta, d6ng thdi se hQc d~n chu nghia Ttt ban. Nhtt th~ thi sau do nhftng cong ty I&n se ti~n vao va r6i se chu§n bi vi tri d~u du cua vi~c ti~n vao d;;1iI\lc. N~u dtt<Jcnhtt , th~ thi con dttcmg d~n An DQ, Trung Dong, chau Au se dtt<Jc md ra.

a Busan

mQt 'con dttcmg I\la' mdi se b~t d~u dtt<Jcmd ra.

Xem th6ng ke cua nttdc ngoai, nam 2002 thi sac mua cua Trung Qu6c se d;;1t640 ti do Ial mQt nam, va Nh~t se d;;1t520 ti do Ia. Nhl1 th~ n~u xem xet ca v~n d~ xu~t nh~p kh§u thi l11<Jng

hang hoa di dQng d~t g~n 2000 ti do la mQt nam (j ban dao. Thi tntcrng kh6ng 16nhlf th~ ph\! thuQc vao cach d6i pho cua chung ta nhlf th~ nao. Trong do, ph~n Wn se la cua chung ta. Nhlfng d~ tam h6n dau dau thi chung ta se bi hut vao tl1 trlfcrng cua hai n~n kinh t~ Trung Qu6c va Nh~t Ban. Ly do dn h<Jptac va th6ng nhftt Nam B~c khong phai (j ndi khac ma Iy do tha thih qu6c t~ hoa d6i pho v&itr~t u;r kinh t~ mdi.

346

- ,.d

THA Y Lar KE1~
NHIN L~I TOI QUA THE GIOI KHAc

D~o nay t6i dam nh~n c6ng vi~c htt&1g dftn d6 xe

Ci

nha thCi

ndi ma t6i di vao chu nh~t hang tu~n. T6i d~n sdm hdn nhfrng ngttCii khac dqi mQi ngttCii d~n nha thCiva httdng dftn d6 xe dungch6 la vi~c cua t6i. B~t d~u c6ng vi~c nay dttqc hai nam, t6i cam thfty thich thu no. Nhfrng ngttCiidi l~ bu6i sdm lu6n d~ chiu, nhfrng lCiichao h6i vdi nhfrng ngttCiidi nha thCicling th~t tinh earn, t6i cam dn dac chua va nha thCida cho t6i cd hQi mQt ngay nghi d~ lam 111 thi~n. Tuy la vi~c nh6 nh~t nhttng lam t6i earn nh~n dl1qcb~ng bi~u ttt<Jngcua tQa dQ se phai lam trong cUQcs6ng sau nay cua t6i. T6i da s6ng ntra cUQcdCiitrong linh vlJc kinh t~. Nghi l~i thi la mua tang trttCinggay go. Nhfrng d6ng nghi~p cua t6i phai ch~y di ch~y l~i vftt va. T6i da h~t suc lam vi~c hdn ai ca tren th~ gian nay, va dtta ra kh qua vtt<!tqua m\lc tieu. C6ng ty da d«ng Ci vi tri cao nhftt vdi t6c dQ tang trtt&ng khung khi~p va kinh t~ cua chung t6i da dang vi tri thu 10 tren th~ gidi. Nhttng n~u co anh sang thi se co bong ram, cling nhtt co bong ram cua slJ tang trtt&ng.Trong qua trinh phat tri~n dftt m1<1cta e co nhi~u ngttCiilao dQng, c6ng nhan xay dlJng, nhftng nha kinh c t~ vfj mQng hay hy sinh. SlJ thinh vtt<:Jng ua n~n kinh t~ chung ta la nhCinttdc m~t va m6 h6i hi~n than cua hQ, t6i nghi kh6ng th~ quen dtt<:Jc6ng lao cua hQ. c
348

Bftt binh d~ng kinh t~, mau thu~n giai cftp di theo mau thu~n cua sl! phan b6, phat sinh nhftng vftn d~ pha huy moi tntcmg va hlt h~i van hoa truy~n th6ng. U6i vC1irltcmg h<Jpcua chung t c ta d~c bi~t la trong thC1i ian dai dltC1i d cftu chinh tri kim ham g thi cang nhlt th~ hoo. Bay giC1 chung ta phai th~n trQng can nh~c va thl!Chi~n nhftng di~u d~ cUQcstmg dlt<Jcnhan van hOO,tang trltCJngchftt Ilt<Jng hoo. Nhi~u ngltC1i ao toi la nhan v~t dong vai chinh cua sl! tang b trltCJng.Trang thC1igian qua, la mQt nha doanh nghi~p toi da vltt bo xi~ng xich ngheo doi, va d~t n~n tang cua sl! thinh Vlt<Jng kinh t~ thi bay giC1oi nen giup dB chia d~u nhftng thanh t qua kinh t~ do va toi dmg co mQt ph:ln trach nhi~m lam cho xa hQi t6t d~p v~ ca chftt va Ilt<Jng. "Myung Bak cJi,c(f giup dB ngltC1ia ch(f di:tng mong nh~n sl! t tra 00 cua hQ." C:lm den pin ra dltcmg m8i bu6i s&n toi thltcmg nghi d~n IC1i ngltC1i ~ da mftt d~y toi. M~ d~y toi phai co long tl! trQng ban m than, d~y toi chinh trl!c va thanh tam, d~y toi hoan thanh cong vi~c ma Chua giao. D~y toi dng khong hi~n than la khong th~ ph\lc V\lngltC1i hac. N~u m~ toi con sbng thi co Ie se noi nhlt k th~ nay. "K~ t11bay giC1 nhin phai trai hOOla nhin trlt&c, hay thu hay
H.\"\ :',
T,Y'l

349

d<;>n ong ram cua tang tn-rang. Chinh tri cfmg Him tli' thi~n. b ThCYihai ml1di tu6i, toi tham gia phong trao bi~u tlnh sinh vien. Bi dinh liu d~n V\l 3.6 va bi vaG tiI, toi eta suy nghl r~ng tl1 con s6 khong toi co th€ lam
att<;jc

gl cho t6 qu6c ngheo kh6 cua toi
r1fty

12.

Nhfi'ng ngl1CYi thftt nghi~p nh6n nhao

cHang, 16t Ilghi~p d~li

h<;>c cling khong co vi~c lam. Toi tin rAng vi~c xay d1Jng kinh t~ la vi~c lam trl1l1ctien cho aftt m:fdc ngheo nail khong co cdm an, ao m~c va ch6 ngu dang hoang. 1)6i v6'i toi, kinh t~ khong phai la ly lu~n hay hanh chinh ma trd thanh mQt doanh nhan. Nhl1ng toi da gl1'itoi sang th~ gi6'i kh8.C. Khong, toi da trd l?i di€m xu~t phat chinh tri thdi ky 20 tu6i. V~y trong thCYi ian 2'1 nam qua, bay gi,egcia d~ g khong th€ hQc dl1<;jc nhftng t6i, do do toi l~y lam tt! hao.
kef....~ lem Ii?.i dU'qc

xem

121phai

tham gia

VaGnhfi'ng cong vi~c th~t d~ nang cao n~n kinh t~, do do toi ail.

cho toi c@i

gi? N~u toi d~n than VaG vii dax chinh tI~ nJu1 t11~thil toi eta

dih~ma

Huh

Vl,i'C

kinh t~ d~.y d10
h9C cach

Toi da h<;>c ach lam vi~c cung e

nhj~ulO.gl~fC7i Iduk va
A •
I'"

'I·t:., tIen. H<;>c "h p h'" tIc h thong I:m) xay dl/nB ctuen hi'0'C cac an /'

va quan ly t6 chl1c.Toi cling hQc each n~m b~t mQt dch c.o h0 th6ng / nhl1 th~ nao kinh t~ dia phl1dng, kinh t~ qu6c gia va kinh / / te quoc te. Nhll'ng toi co th€ tt! tin noi dng minh cIa hQc tinh th~n ella
350

mQt doanh nhan. Doanh nhan khong phai la ke thltemg gia. Doanh nhan chan chinh Ia ngltCti phat minh sang t~o tit khong thanh co. Doanh nhan chan chinh la ngltCti giai quy~t thay d5i tit bftt kha thanh co kha nang. Doanh nhan chan chinh la ngltai cai cach tit khong sinh ICtithanh co ICti.Doanh nhan la ngltCtiyeu cong vi~c hem ti~n, d~t y nghia vao thanh t\fU cua cong vi~c. Hftu nhlt tr~t t\l kinh t~ cua th~ gidi dlt<;tct5 cht1c l~i mQt cach mdi me. Cimg vdi di~u nay, chinh tri chinh Ia kinh t~ va kinh t~ dang hoan thanh s\l thay d5i thanh thai d~i chinh tri gia. Do do, s\l ti~n vao chinh trltCtng cua mQt doanh nhan phai la
y mu6n dlta tinh thftn cua doanh nhan vao do. Pha(slt

d\lng

nhftng tri tht1c cai each kinh doanh linh hQi dlt<;tc (j doanh nghi~p vao chinh trio Dlta ra d\l an qu6c gia mdi va phai lam chinh phu sang t~o gia tri gia tang. Khong phan d6i hay tan thanh mQt cach mu quang, bao dam vi th~ qu6c gia c~nh tranh, va phai dlta ra chi~n llt<;tctang lai th\lC va t5ng doanh s6 ban ra cua qu6c gia. Thay vi nhftng cong cht1c va chinh phu kieu cang, lang phi va long leo, phai sang t~o ra nhftng cong cht1c va t5 cht1c chinh phu coi khach hang la trQng tam, co hi~u qua va nang suftt. Va phai lam cho khach hang la nhan dan thoa man cUQcs6ng. Phai di~u hanh qu6c gia theo hinh tht1c dftu tlt dai h~n xem l<;tiich qu6c gia 10 nam, 20 nam sau hdn la chinh tri It, ~\
Y

tht1c --351

phi~u bftu. Phai di~u h~mh t\1 nguy~n hi~n than cho to~m th~ qu6c gia ch(f khong phai th6ng tri cho ban than. Nhfing chinh tri gia di tntOc cua nhfing dftt ml0c tien ti~n d~u lam nhl1 th~. Gftn day, mtOc My da g~n IQCtinh thftn doanh nhan theo tieu chu~n di t~o chinh phu. Lanh d~o thanh cong cftp cao nhftt cua doan th~ tlJ tri dia phl1dng cua Nh~t luon luon co tinh thftn kinh doanh. Th~m chi, co trl1dng hqp d dang cftm quy~n va d6i l~p hoan nghenh giam d6c doanh nghi~p. N~u quan dQi la mQt t6 ch(fc di tr110c gifia th~ ky 20 thl doanh nghi~p la mQt t6 cht£c di tien phong nhfing nam cu6i cua th~
kY20.

Doanh nghi~p va chinh phu, doanh nghi~p va qu6c gia thl th~t slJ rftt khac nhau. Hdn bftt elf cai gl, doanh nghi~p theo du6i l<Jifch IOn lao cua mlnh nhl1ng VI qu6c gia va chinh phu d~t l<Jifch cua toan th~, slJ t6t d~p cua cQng d6ng lam m\lc tieu. N ~u hi~u slJ chenh l~ch do va co th~ di~u hoa dl1<Jcthl tinh thftn doanh nghi~p co th~ d6ng gop vo cung vo t~n VaGthoi d~i c~nh tranh vo h~n, thoi d~i th~ gi&i hoa. f)i~u hanh doanh nghi~p hay di~u hanh qu6c gia thl ban chftt di~u hanh khong gi6ng nhau sao? T6i tin nhU' th~. Do do, toi tr~ l~i di~m b~t dftu cua nhfing tu6i hai mlfdi. Da co hie toi da nhay VaGd~ dm li:fa tang trl1dng trong doanh nghi~p, bay gid toi quy~t tam phai cham chi ch~y hdn nfia d~ tang tntdng cho tftt d chung ta.
352 '

Th~t slJ quy~t tam b~t dftu vi~t thi bi~t bao nhieu ldi mu6n noi va bao nhieu chuy~n mu6n k~. Nhttng nhi~u vi~c phai lam nen t6i phai di1ng but. Nam 2000 thay d6i nhanh chong dang d<Jichung ta .. Hili nhftng ngttdi tre tu6i! Kh6ng co thftn tho~i. Nhttng tftt ca chung ta phai thlt thach vi mQt thftn tho~i mOi. Thang 1 nam 1995. sau nay t6i con

Lee Myung-bak

353