Bài 1.

Ph

ng pháp hàm s

CH BÀI 1. PH
I. TÍNH N

NG I. HÀM S NG PHÁP HÀM S
NH T C A HÀM S

I U, C C TR HÀM S , GIÁ TR L N NH T & NH

1. y ! f (x)

ng bi n / (a, b)  x1

x 2 

a . b ta có f .

x1 f .

x 2 2. y ! f (x) x 2  . b)  x1 3. y ! f (x) ngh ch bi n / (a.

b ta có f .a .

x1 " f .

b). x 2 ng bi n / (a. b) ng th i hd(x) ! 0 t i m t s h u h n i m  (a. b)  hd(x) u 0 x(a. b) m t s h u h n i m  (a. C c tr hàm s : Hàm s . y ! f (x) ngh ch bi n / (a. b)  hd(x) e 0 x(a. b). 4. 5.

.. x n  ..b A ng th i t c c tr t i x1 .. t c c tr t i i m x ! x k  f dx i d u t i i m xk ng th i hd(x) ! 0 t i xj I xj xj I a xi I xi xi I x j I xi I xi xi I xj xj I b x 6. b] x?a . Giá tr l n nh t và nh nh t c a hàm s y Gi s y ! h(x) liên t c trên [a.

a. b . Khi ó: Max f .

x ! Max _f .

x1 ..... f .

x n . f .

a . f .

x?a . b a.b A in f .

x ! in _f .

. x1 .. f ...

x n . f .

a . f .

b A x?a . b a x?a .bA y N u y ! f (x) ng bi n / [a. b] thì Min f .

x ! f .

a . Max f .

x ! f .

b] thì in f .b A y N u y ! f (x) ngh ch bi n / [a. b x?a .

x ! f .

x?a .bA ax f . b .

x ! f .

a y Hàm b c nh t f .

x ! Ex F trên o n ?a. b A nh t t i các u mút a. b t giá tr l n nh t. giá tr nh 1 .

Nghi m c a ph ng trình u(x) ! v(x) là hoành y ! u . PH ng I. Hàm s ± Tr n Ph NG PHÁP HÀM S ng NG TRÌNH. B T PH NG TRÌNH BI N LU N PH 1.Ch II.

x v i th y ! v .

x . Nghi m c a b t ph ng trình u(x) u v(x) là ph n hoành t ng ng v i ph n th y ! u . 2.

x n m phía trên so v i ph n th y ! v .

Nghi m c a b t ph ng trình u(x) e v(x) là a E ph n hoành t ng ng v i ph n th . x . giao i m c a u(x) th v(x) F b x 3.

x n m phía d i so v i ph n y!u th y ! v .

x . 4. Nghi m c a ph giao i m c a ng trình u(x) ! m là hoành ng th ng y ! m v i xI th y ! u .

x . BPT u(x) u m úng xI  Min u . y=m 5.

x u m 6. BPT u(x) e m úng xI  Max u .

BPT u(x) u m có nghi m xI  Max u . x e m xI 7.

x u m xI 8. BPT u(x) e m có nghi m xI  Min u .

x e m xI a b x III. Các bài toán minh h a ph ng pháp hàm s Bài 1. Cho hàm s f .

Tìm m b. 4] ng trình h(x) u 0 có nghi m x ?1. Tìm m ph ng trình h(x) ! 0 có nghi m x[1.3A ng trình h(x) ! 0 ta có: 3 3 ! !m. x ! mx 2 2 mx 3 a. 2] ng trình h(x) e 0 nghi m úng x[1. Tìm m c. x 2 2 x .

x 1 2 1 b t ph b t ph i ph Gi i: a. Bi n f .

x ! mx 2 2 mx 3 ! 0  m .

x 2 2 x ! 3  g .

x ! h(x) ! 0 có nghi m x[1. 2] thì Min g .

x e m e Max g .

4] thì f .2A x?1.2A 8 b. x  3 e m e 1 x?1. Ta có x[1.

x ! mx 2 2 mx 3 e 0  m .

x 2 2 x e 3  g .

x ! 3 u m . 4A  M in g . x  ?1.

x u m .4A x 2x 2 Do g . x?1.

x ! 3 gi m trên [1. 4] nên ycbt  Min g .

x ! g .

4 ! 1 u m 2 x?1.4A 8 .

x 1 1 2 .

3A thì f .Bài 1. Ta có v i x ?1. Ph ng pháp hàm s c.

x ! mx 2 2 mx 3 u 0  m .

t g . x 2 2 x u 3 .

3A .0 ! 0 u 3 nên vô nghi m. x. Xét các kh n ng sau ây: x 2x 2 + N u x ! 0 thì b t ph ng trình tr thành m. x ! 3 . x  ?1.

3A + N u x  .0.

0.3A thì BPT  g .

x e m có nghi m x  .

3A  Min g .0.

x e m . Do g .

x ! gi m / .

3A nên ycbt  .0.

x 1 2 1 x.

0 thì x 2 2 x 0 nên BPT  g .3A + N u x  ?1.0.

x u m có nghi m x  ?1. 0 .

 Max g .

Ta có g dx ! ?1. x u m .0 3 .

2 x 2 .

x 2 2 x 2 ?1.0 e 0. Do ó g . x  ?1. 0 A .

x ngh ch bi n nên ta có Max g .

x ! g .

3A  m  . 1 ! 3 u m K t lu n: h(x) u 0 có nghi m x ?1.

g. 3A U « 1 . Tìm m b t ph ng trình: x 3 3mx 2 Gi i: BPT  3mx x 3 13 2. g ¬5 ­ Bài 2. x u 1  3 m x x 2 14 2 ! f .

x x 4 22 . x u 1 . x .

" 0 suy ra f .

Ta có f dx ! 2 x 45 22 u 2 2 x ¨ 45 ¸ 22 ! © ¹ x x x2 ªx º x YCBT  f . x t ng.

x " 3m. x u 1  min f .

x ! f .

Tìm m Gi i: b t ph ng trình m.4 x .1 ! 2 " 3m  2 " m x u1 3 Bài 3.

4 x .2 x 2 m 1 " 0 úng x  ¡ úng x  ¡ t t ! 2 x " 0 thì m. m 1 .

2 x 2 m 1 " 0  m. m 1 .t 2 4 .

t . m 1 .

m 1 " 0. t " 0  m .

t " 0  g .t 2 4t 1 " 4t 1.

t ! 2 4t 1 .

Ta có g d ! 4t 2t 2 t 4t 1 .t m. t " 0 .

Tìm m Gi i: ph t u0 ax g .t 2 4t 1 2 bi n trên ?0. g suy ra ycbt  Bài 4.

t ! g .

0 ! 1 e m ng trình: x x x 12 ! m .

x x x 12 i PT  f . 5 x 4 x có nghi m.

5 x 4 x 3 i u ki n 0 e x e 4 . x ! !m. Bi n   3 in g .

x ! g .

3 ! 1 e m 5 1 nghi m úng x u 1 x3 0 nên g .

t ngh ch ¡ .

Hàm s ± Tr n Ph ng .Ch ng I.

Th thu t: 1 . Chú ý: N u tính f dx r i xét d u thì thao tác r t ph c t p. d nh m l n.

t g .

x ! x x x 12 " 0   g dx ! 3 x "0 2 2 x 12 .

h .

x ! 5 x 4 x " 0   h dx ! Suy ra: g .

h . x " 0 và t ng.

x > 0 và gi m hay   f .

x ! 1 1 2 5 x 2 4 x 0 1 " 0 và t ng h .

x g .

x t ng. Suy ra f .

x ! m có nghi m h .

x  m  « min f .

x . max f .

x » ! ? f .

f . 0 .

4 A ! « 2 .

15 12 .4 A ½ Bài 5. Tìm m Gi i: b t ph b t ph ng trình: x 3 3 x 2 1 e m .4A ­ ?0.12» ­ ½ ?0.

x x 1 có nghi m. Nhân c hai v BPT v i . 3 i u ki n x u 1 .

x x 1 " 0 ta nh n 3 3 c ng trình f .

x ! .

x 3 3 x 2 1 .

3 t g . x x 1 e m .

h . x ! x 3 3x 2 1 .

x ! .

x x 1 .

.

Ta có g dx ! 3 x 2 6 x " 0. h dx ! 3 . x u 1.

ª 2 x 2 x 1 º Do g . x 2 1 ¨ ¸ x 1 © 1 ¹"0.

h . x " 0 và t ng x u 1 .

x " 0 và t ng nên f .

x ! g .

x .h .

x t ng x u 1 Khi ó b t ph Bài 6. Tìm m ng trình f .

x e m có nghi m  min f .

x ! f .

1 ! 3 e m x u1 .

4 x .

6 x e x 2 2 x m nghi m úng x  ?4. BPT  f . 6 A Cách 1.

x ! x 2 2 x .

4 x .

6 A . 6 x e m úng x  ?4.

f dx ! 2 x 2 2 x 2 1 ¸ ! 0  x !1 ! .

1 x ¨ 2 © .

4 x .

6 x .

4 x .

6 x ¹ 2 ª º L p b ng bi n thiên suy ra Max Max f .

x ! f .

1 ! 6 e m ?4. .6A Cách 2.

4 x .

6 x t t ! .

4 x .

2 ng trình tr thành Ta có t 2 ! x 2 2 x 24 .6 x e !5.5 A  f . t  ?0. Khi ó b t ph t e t 2 m 24.

Ta có: .t ! t 2 t 24 e m.5 A . t  ?0.

t f d ! 2t 1 " 0   f .

t t ng nên f .

t  ?0. t e m.5A  max f .

t ! f .

5 ! 6 e m ?0.5A 4 .

Bài 1. Tìm m Gi i: 3 x 6 x 18 3 x x 2 e m 2 m 1 úng x  ?3. Ph ng pháp hàm s Bài 7. 6 A 2 t t ! 3 x 6 x " 0   t 2 ! .

3 x 6 x ! 9 2 .

3 x .

6 x   9 e t 2 ! 9 2 .

3 x .

6 x e 9 .

3 x .

6 x ! 18   18 3 x x 2 ! .

3 x .

6 x ! 1 .

t  « 3.t 2 9 .3 2 » ­ ½ 2 .

t Xét f .

f d ! 1 t 2 2 « 3. t  «3.3 2 »   max f .3 2 » ­ ½ 0. t ! 1 t 2 t 9 .

t ! f .

3 ! 3 ­ ½ « 3.3 2 » ­ ½ ycbt  max f .

t ! 3 e m 2 m 1  m 2 m 2 u 0  m e 1 V m u 2 Bài 8. 2007) ph ng trình 3 x 1 m x 1 ! 2 4 x 2 1 có nghi m th c. i ph ng trình t . ( Tìm m Gi i: TS H kh i A.

t gd g .

bi n  3 x 1 2 4 x 1 ! m .1 . x 1 x 1 0 + 0 13 0 13 ± 1 t u ! 4 x 1 ! 4 1 2  ?0.t K: x u 1 . x 1 x 1 Khi ó g .

t ! 3t 2 2t ! m ±1 .

t Ta có g d ! 6t 2 ! 0  t ! 1 . ph x . Do ó yêu c u  1 m e 1 3 3 Bài 9. 2007): Ch ng minh r ng: V i m i m " 0 . ( TS H kh i B.

g dx g .

x ng trình x 2 2 x 8 ! m .

Gi i: Bi n i u ki n: x u 2 . x 2 luôn có úng hai nghi m phân bi t. i ph ng trình ta có: 2 + g 0 g  .

x 2 .

x 6 ! m .

x 2  .

x 2 .

x 6 ! m .

x 2 2 2  .

x 2 .

x 3 6 x 2 32 m ! 0  x ! 2 V g .

x ! x 3 6 x 2 32 ! m . ycbt  g .

x ! m có úng m t nghi m thu c kho ng .

g . Th t v y ta có: .2.

g dx ! 3 x .

x 4 " 0. Do ó g . x " 2 .

x x pg ng bi n mà g .

x liên t c và g .

lim g . 2 ! 0.

x ! g nên g .

x ! m có úng m t nghi m  .

V y m " 0 .2. g . ph ng trình x 2 2 x 8 ! m .

x 2 có hai nghi m phân bi t. 5 .

( TS H kh i A.Ch ng I. Hàm s ± Tr n Ph ng Bài 10. 2008) Tìm m 4 ph ng trình sau có úng hai nghi m th c phân bi t: Gi i: 2x 2x 24 6 x 2 6 x ! m t f .

6A ¸¨ 1 ¹ © 2x º ª 1 ¸ . x  ?0. x ! 4 2 x 2 x 2 4 6 x 2 6 x . x  .

0. 6 ¹ 6x º 1 .

Ta có: f dx ! 1 ¨ 1 3 2 © 4 .

3 4 .

6 x ª 2x t u .

x ! 1 4 .

v . 2x 3 4 .

x ! 1 2x .

6 x 3 1 1 . x  .

6 6 x f (x ® d ) " 0. x  .0.

0. 2 ® .

v . x .

x  . x " 0.

x  . 2 u ± ± (x   ¯ f d ) 0.0.

6   ¯u .2.

2 ! v .

2 ! 0 ±d ±.

.

v x 0. f u ° (2) ! 0 ° x . x  .

6 x .2.

2007): ® 1 y 1 !5 x ± x y ± ng trình có nghi m ¯ x ± 3 13 y 3 13 ! 15m 10 x y ± ° Tìm m h ph Gi i: t u ! x 1 . ( TS H kh i D. f dx f(x) 0 + 2 0 3 26 ± 6 2 6 24 6 4 12 2 3 Nhìn BBT ta có PT có 2 nghi m phân bi t  2 6 2 4 6 e m 3 2 6 Bài 11. v ! y 1 ta có x 3 13 ! x 1 x y x x .

 3x ™ 1x .

x 1x ! u 3u 3 và u ! x 1 ! x 1 u 2 x . 1 !2 y u u ® v !5 ® v !5 ± Khi ó h tr thành ¯ 3 ¯ 3 uv u ± v 3 . x x x v ! y 1 u2 y y. 1 ! 2 .

u v ! 15m 10 ° !8 m ° 6 .

Ph ng pháp hàm s  u .Bài 1. v là nghi m c a ph ng trình b c hai f .

t ! t 2 5t 8 ! m H có nghi m  f .

t ! m có 2 nghi m t 1 . t 2 th a mãn t 1 u 2. L p B ng bi n thiên c a hàm s f . t 2 u 2 .

t v i t u 2 t .

t f d f .

t g ±2 2 5/2 +g ± +g 22 2 ± 0 + +g 7/4 Nhìn b ng bi n thiên ta có h có nghi m  7 e m e 2 œ m u 22 4 Bài 12.2 B b t ph TS H 1987-2001): ng trình x 2 2 x . ( Tìm x Gi i: 1I.

sin y cos y 1 u 0 úng v i y  ¡ . t u ! sin y cos y  « 2. 2 » . 2 » ­ ½ BPT  g . ­ ½ u« 2 .

u ! .

2 x u .

2 »  ­ ½ Do Min u« 2 . u  « 2. x 2 1 u 0. ­ Min g .

u u 0 th y ! g .

u là m t o n th ng v i u  « 2. 2 » nên ­ ½ ® ®2 « x u 2 1 g x ± .

 2 u 0 ± 2 2x 1 u 0 g .

u u 0  ¯ ¯ ¬ 2» ½ x2 ¬ g ± 2 2x 1 u 0 ± ° ­ x e 2 1 ° .

Cho ¯ Ch ng minh r ng: a 2 b 2 c 2 abc u 4 a ° bc!3 Gi i: B T  a 2 . 2 u 0 a ® . c u 0 Bài 13. b.

b c 2bc abc u 4  a 2 .

3 a .

a 2 bc u 4  f .

u ! .

a 2 u 2 a 2 6 a 5 u 0 trong ó 0 e u ! bc e b c 2 1 .

! 4 .

2 2 2 2 Nh th 2 th y ! f .3 a .

u là m t o n th ng v i u  «0. 1 .

Ta có ¬ 4 ¼ ­ ½ f . 3 a » .

0 ! 2a 2 6a 5 ! 2 a 3 2 .

 1 u 0. f .

1 .

3 a ! 1 .

a 1 .

a 2 u 0 2 4 4 2 2 2 2 nên suy ra f .

 u  «0. u u 0. 1 .

¬ 4 ¼ ­ ½ V y a 2 b 2 c 2 abc u 4 . 3 a » . ng th c x y ra  a ! b ! c ! 1 . 7 .

27 a b c !1 ° Gi i: a . Hàm s ± Tr n Ph ng Bài 14.Ch ng I. Ch ng minh r ng: ab bc ca 2 abc e 7 . c u 0 Cho ¯ . b. (IMO 25 ± Ti p Kh c 1984): a ® .

b c .

1 2 a bc ! a .

1 a .

1 2 a bc ! a .

1 a .

1 2 a u ! f .

u th y ! f .

u ! .

1 2 a u a .

1 a v i 0 e u ! bc e b c 2 .

2 2 2 ! .

1 a 2 là m t 4 7 và 27 o n th ng v i 2 giá tr « a .

1 a » 1 u mút f .

0 ! a .

1 a e ¬ ¼ !4 2 ­ ½ 2 f 1 .

1 a ! 1 .

2a 3 a 2 1 ! 7 1 2a 1 a 1 4 4 27 4 3 3 .

.

.

7 .

27 Do th y ! f . e 27 7 .

1 . u là m t 2 o n th ng v i u  «0.

1 a » và f .

0 ¬ 4 ¼ ­ ½ 2 f 1 .

1 a e 7 nên f .

Ch ng minh r ng: 2 . 4 27 27 ng th c x y ra  a ! b ! c ! 1 3 Bài 15.u e 7 .

a b c .

c ta có f . tham s b. b. 2 A . c  ?0. Gi i: Bi n i b t ng th c v hàm b c nh t bi n s a. a. ab bc ca e 4.

a ! .

2 b c a 2 .

b c bc e 4. c  ?0. a. b. 2 A th y ! f .

a là m t o n th ng v i a  ?0. 2 A nên f .

a e Max _f .

0 . f .

2 a Ta có f .

0 ! 4 .

2 b .

f . 2 c e 4.

2 ! 4 bc e 4   f .

c  ?0. a e 4. CMR: . a. 2 A Bài 16. b.

1 a .

1 b .

1 c .

d. b. d  ?0. tham s b.1 d a b c d u 1.1A Gi i: Bi u di n b t ng th c v hàm b c nh t bi n s a. c. a. ta có: f . c.

a ! ?1 .

1 b .

1 c .

1 d Aa .

1 b .

1 c .

a.1 d b c d u 1. c. d  ?0.1A th y ! f . b.

1A là m t o n th ng nên Min f . a  ?0. a .

a ! Min _f .

0 . f .

1 a a?0.1A Ta có f .

1 ! b c d 1 u 1.1A f . b . c . d  ?0.

0 ! .

1 b .

1 c .

1 d b c d  g .

b ! ?1 .

1 c .

1 d Ab .

1 c .

1 d c d th y ! g .

1A là m t o n th ng nên Min g . b  ?0. b .

b ! Min _g .

0 . g .

1A Ta có g .1 a b?0.

g .1 ! c d 1 u 1.

0 ! .

1 c .

1 d c d ! 1 cd u 1   f .

0 ! g .

V y f . b  ?0.1A . b u 1.

a u 1 hay ta có ( pcm) 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful