P. 1
TCVN_PCCC_3890-2009

TCVN_PCCC_3890-2009

|Views: 1,544|Likes:
Được xuất bản bởidoqlinh

More info:

Published by: doqlinh on Sep 06, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

TCVN NN

TIÊU CHU

N QU

C GIA

TCVN 3890 : 2009
Xu t b n l n 2

PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG B , B KI M TRA, B O DƯ NG
Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection, maintenance

TRÍ,

HÀ N I - 2009

TCVN 3890 : 2009

L i nói ñ u
TCVN 3890 : 2009 thay th cho TCVN 3890 : 1984. TCVN 3890 : 2009 do Ban k thu t tiêu chu n qu c gia TCVN/TC 21 Phòng cháy ch a cháy và B Công an ph i h p biên so n, T ng c c Tiêu chu n ðo lư ng Ch t lư ng ñ ngh , B Khoa h c và Công ngh công b .

2

TCVN 3890 : 2009

T I Ê U C H U

N Q U

C G I A

TCVN 3890 : 2009

Phương ti n phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình – Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng
Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection, maintenance

1 Ph m vi áp d ng
1.1 Tiêu chu n này quy ñ nh v trang b và nh ng yêu c u cơ b n ñ i v i vi c b trí, ki m tra, b o dư ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình. ð i v i nhà và công trình ñ c thù chuyên ngành có yêu c u phòng cháy ch a cháy ñ c bi t, như cơ s s n xu t, kho ch a hoá ch t ñ c h i, v t li u n , cơ s h t nhân; cơ s s n xu t, kho ch a nhiên li u l n; công trình ñư ng h m, khai khoáng, h m m ; công trình trên bi n thì ngoài vi c tuân theo các quy ñ nh c a Tiêu chu n này, c n tuân theo các quy ñ nh các tiêu chu n hi n hành khác có liên quan.

Nhà, công trình và phương ti n phòng cháy và ch a cháy trang b cho nhà và công trình không ñư c quy ñ nh trong Tiêu chu n này s do cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy có th m quy n quy t ñ nh.

2 Tài li u vi n d n
Các tài li u vi n d n dư i ñây là r t quan tr ng khi áp d ng tiêu chu n này. ð i v i các tài li u có ghi năm công b thì áp d ng phiên b n ñã nêu. ð i v i các tài li u không ghi năm công b thì áp d ng phiên b n m i nh t (bao g m c s a ñ i). TCVN 4513 C p nư c bên trong -Tiêu chu n thi t k . TCVN 4878 (ISO 3941: 2007) Phân lo i cháy. TCVN 5684 An toàn cháy các công trình xăng d u - Yêu c u chung. TCVN 5760 H th ng ch a cháy - Yêu c u chung v thi t k , l p ñ t và s d ng. TCVN 2622 Phòng cháy ch ng cháy cho nhà và công trình - Yêu c u thi t k . TCVN 6101 ISO 6183:1990 Thi t b ch a cháy - H th ng ch a cháy cacbon dioxit thi t k và l p ñ t. TCVN 5738 H th ng báo cháy t ñ ng - Yêu c u k thu t 3

TCVN 7027 (ISO 11601:1999) Ch a cháy-Xe ñ y ch a cháy . ch a cháy . Ph n 2: Ki m tra và b o dư ng.TCVN 3890 : 2009 TCVN 6305 (ISO 6182-1:1993). TCVN 7026 (ISO 7165:1999) Ch a cháy-Bình ch a cháy xách tay . 3. công c h tr .Yêu c u thi t k . TCVN 4530 C a hàng xăng d u . d ng c . ch a cháy .Tính ch t v t lý và thi t k h th ng. TCVN 7336 H th ng Sprinkler t ñ ng .1 Phương ti n phòng cháy ch a cháy G m các phương ti n cơ gi i. hóa ch t. lăng phun ñư c l p ñ t s n ñ tri n khai ñưa nư c ñ n ñám cháy. 3. c u tài s n. ñ ng – Yêu 3 Thu t ng và ñ nh nghĩa Trong tiêu chu n này s d ng các thu t ng và ñ nh nghĩa sau.3 H ng nư c ch a cháy T ng h p các thi t b chuyên dùng g m van khóa. 3.H th ng Sprinkler t c u và bi n pháp th . TCVN 7435-2 (ISO 11602-2:2000) Phòng cháy. máy móc. TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2000). c u ngư i. 4 .4 H th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà H th ng các thi t b chuyên dùng ñư c l p ñ t s n ngoài nhà ñ c p nư c ph c v cho công tác ch a cháy.Bình ch a cháy xách tay và xe ñ y ch a cháy. 3. TCVN 5307 Kho d u m và s n ph m c a d u m .Tính năng và c u t o. Phòng cháy và ch a cháy . vòi. thi t b . H th ng ch a cháy b ng khí . Ph n 1: L a ch n và b trí. Ph n 1: Yêu c u chung.2 H th ng h ng nư c ch a cháy cho nhà và công trình H th ng c p nư c ñ n các h ng nư c ch a cháy ñư c l p ñ t s n cho nhà và công trình ñ m b o lưu lư ng và c t áp dùng trong ch a cháy.Tính năng và c u t o.Bình ch a cháy xách tay và xe ñ y ch a cháy.Yêu c u thi t k và l p ñ t.Yêu c u thi t k . phương ti n thô sơ chuyên dùng cho vi c phòng cháy và ch a cháy. TCVN 7435-1 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy.

Phương ti n b o h ch ng khói: kh u trang l c ñ c. 4. cưa tay. v t li u thông thư ng ñư c s d ng chuyên dùng trong công tác ch a cháy 4 Qui ñ nh chung 4. bình ch a cháy t ñ ng.Bình ch a cháy: bình ch a cháy xách tay. h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà. c và ch d n thoát n n: bi n ch d n thoát n n. b ph n công trình. . xà beng. m t trùm l c ñ c. phòng.D ng c phá d thông thư ng: kìm c ng l c. 5 .Phương ti n ch a cháy cơ gi i: xe ch a cháy. . . .H th ng báo cháy t ñ ng.Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy: dây c u ngư i.1 Nhà.7 Kho ng cách di chuy n bình ch a cháy Kho ng cách di chuy n th c t l n nh t t v trí ñ bình ch a cháy ñ n v trí c n b o v .TCVN 3890 : 2009 3. 3. ñèn chi u sáng s c . hơi nư c. bán t ñ ng b ng nư c. 3. . thang dây. máy bơm ch a cháy di ñ ng.H th ng ch a cháy: các h th ng ch a cháy t ñ ng.Phương ti n chi u sáng s ñèn ch d n thoát n n. . . b t. b t.2 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy trang b cho nhà và công trình ñư c quy ñ nh trong Tiêu chu n này g m: .5 Bình ch a cháy t ñ ng Bình ch a cháy ho t ñ ng theo nguyên lý t ñ ng ñư c treo ho c ñ t trong khu v c c n b o v . ng c u ngư i. khí.8 D ng c ch a cháy thô sơ Các d ng c .theo TCVN 7027:2002) Bình ch a cháy có kh i lư ng l n hơn 25 kg nhưng không quá 450 kg ñư c thi t k ñ t trên các bánh xe ñ m t ngư i có th di chuy n và thao tác v n hành ch a cháy.6 Bình ch a cháy có bánh xe (xe ñ y ch a cháy . công trình. 3. búa. bình ch a cháy có bánh xe. bu ng và thi t b (sau ñây g i chung là nhà và công trình) không ph thu c vào ch s h u và ñơn v ch qu n theo pháp nhân ph i trang b các phương ti n phòng cháy và ch a cháy theo quy ñ nh c a Tiêu chu n này. tàu ch a cháy.

thùng. thang (tre. x ng.Ch t ch a cháy: nư c. C. Ch a cháy không thích h p.5 và trong các tiêu chu n k thu t hi n hành có liên quan. khí 4. D u “+” D u “-“ B t BC Ch a cháy thích h p.D ng c ch a cháy thô sơ: phuy. b t. B. phương pháp ch a cháy. b t. g u v y. xô. B ng 1 Hi u qu ch a cháy các lo i ñám cháy Ch t ch a cháy A1 Nư c B t có b i s n cao B t B t có b i s n th p và trung bình CO2 Khí Nitơ. 4. b ch a nư c. m c ñ nguy hi m cháy c a nhà. hi u qu c a t ng lo i ch t ch a cháy và phương ti n ch a cháy.. v i kh năng.. chăn s i. B.TCVN 3890 : 2009 . 6 . Inergen.4 Phân lo i cháy theo quy ñ nh c a TCVN 4878. bùi nhùi. 4. A A2 ++ ++ + + + ++ B1 B B2 + + + C + + D1 D D2 D3 ++ ++ ++ - B t ABC B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u A. bơm tay . g ho c kim lo i). Hi u qu ch a cháy c a t ng lo i ch t ch a cháy ñư c quy ñ nh trong 4. lo i ch t ch a cháy. v i t ng lo i ñám cháy. Argon… B t BC B t B t ABC + B t ABCD Chú thích: D u “++” R t hi u qu . B t ABCD B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u A.3 L a ch n lo i phương ti n phòng cháy và ch a cháy. C. FM200. câu liêm. ch a cát. B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u B. công trình.5 Hi u qu ch a cháy c a các ch t ch a cháy quy ñ nh t i B ng 1. . h th ng ch a cháy ph i phù h p v i tính ch t. C và D.

TCVN 3890 : 2009 7 .

TCVN 3890 : 2009 8 .

TCVN 3890 : 2009 9 .

b trí bình ch a cháy 5.1.2 Các bình ch a cháy t ñ ng ñư c trang b cho các khu v c có nguy hi m cháy không thư ng ñ ng phù h p v i xuyên có ngư i ho c con ngư i không th ñi vào ñư c. K t qu ki m tra ñư c ghi vào s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy. 4. 4. Trong th i gian b o dư ng. b o dư ng các phương ti n phòng cháy ch a cháy ph i do các t ch c chuyên môn ho c nhân viên k thu t an toàn phòng cháy và ch a cháy c a cơ s ngư i làm vi c này ph i ñư c hu n luy n và có trình ñ chuyên môn phù h p.7 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i ñư c ñ nh kỳ b o dư ng theo hư ng d n c a nhà s n xu t và theo quy ñ nh c a cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy ho c theo tiêu chu n này.1 Trang b . s a ch a phương ti n phòng cháy và ch a cháy ñang v trí thư ng tr c ph i có phương án b trí phương ti n thay th tương ng ñ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình.8 Vi c ti n hành ki m tra. b o dư ng bình ch a cháy 5.3 Tính toán trang b . B trí bình ch a cháy t di n tích b o v và chi u cao treo ho c ñ t c a t ng lo i bình. b trí bình ch a cháy trên cơ s ñ nh m c trang b bình ch a cháy và kho ng cách di chuy n th c t t B ng 2. th c hi n.1 T t c các khu v c. b trí. ki m tra.1. Nh ng 5 Trang b . 5. h ng m c trong nhà và công trình có nguy hi m v cháy k c nh ng nơi ñã ñư c trang b h th ng ch a cháy ph i trang b bình ch a cháy xách tay ho c bình ch a cháy có bánh xe. M u s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy ñư c quy ñ nh t i Ph l c A. 5.TCVN 3890 : 2009 4. B ng 2 M c nguy hi m 10 ð nh m c trang b Kho ng cách di chuy n l n nh t ñ n bình ch a cháy xách v trí ñ bình ch a cháy ñ n ñi m xa nh t c n b o v ñư c quy ñ nh t i .6 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i ñư c ñ nh kỳ ki m tra theo quy ñ nh.1.

TCVN 3890 : 2009 tay.1 có ch t ch a cháy phù h p v i yêu c u t i 4. G B t. G M c nguy hi m cháy B t. B ng 3 Kh i lư ng ho c th tích ch t ch a cháy. kg G≥4 G≥9 Cacbon dioxit. lít G≥5 G≥9 G ≥ 25 Ch t khí ch a cháy s ch. a) ð i v i ñám cháy ch t r n. kg Dung d ch ch t t o b t ho c nư c v i ch t ph gia.1. kg G≥5 - M c nguy hi m cháy Th p Trung bình Cao G≥4 G≥6 G ≥ 15 11 .4 Bình ch a cháy trang b theo quy ñ nh t i 5. bình ch a cháy có bánh xe cháy ð i v i ñám cháy ch t r n Th p Trung bình Cao 1 bình/150m2 1 bình/75m2 1 bình/50m2 20 m 20 m 15 m ð i v i ñám cháy ch t l ng 15 m 15 m 15 m Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). 5. kg Th p Trung bình Cao G≥2 G≥4 G≥6 Dung d ch ch t t o b t ho c nư c v i ch t ph gia. B ng 4 Kh i lư ng ho c th tích ch t ch a cháy. lít G≥ 6 G ≥ 10 Ch t khí ch a cháy s ch.5 và có kh i lư ng ho c th tích t i thi u (G) không nh hơn quy ñ nh t i B ng 3 và B ng 4. kg G≥6 G≥8 - Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).1. ch t khí. b) ð i v i ñám cháy ch t l ng.

6 Trang b .1.2 Ki m tra. 5.2. 5. g n k nhau thì vi c trang b bình ch a cháy v n ph i ñ m b o kho ng cách di chuy n t ñ n ñi m xa nh t c n b o v c a m t bình không vư t quá quy ñ nh t i 5. 5.1. TCVN 7027 (ISO 11601).9 Bình ch a cháy ph i ñ m b o tính năng và c u t o ñư c quy ñ nh t i TCVN 7026 (ISO 7165). n u m t b ng ñư c ngăn thành các khu v c khác nhau b i tư ng.TCVN 3890 : 2009 Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).3 Các lo i nhà và công trình ph i trang b h th ng báo cháy t ñ ng: 12 . b trí bình ch a cháy còn ph i th c hi n theo quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1).1 Ki m tra.4. 5. rào ho c các v t c n khác không có l i ñi qua l i thì vi c trang b bình ch a cháy ph i riêng bi t và ñ m b o theo quy ñ nh t i 5. nút n báo cháy. b trí h th ng báo cháy t 6.1 H th ng báo cháy t ñ ng các b ph n cơ b n như: trung tâm báo cháy. 5.6 Trên cùng m t sàn ho c t ng nhà.8 Bình ch a cháy ñư c b trí v trí thi t k . thi t b báo b ng âm thanh và ánh sáng.1. vách. 5.1.7 Ph i có s lư ng bình ch a cháy d tr không ít hơn 10% t ng s bình ñ trang b thay th khi c n thi t. b o dư ng bình ch a cháy ñư c ghi vào s theo dõi (Ph l c A) và th theo dõi g n theo t ng bình ch a cháy (Ph l c B). vi c l a ch n.1.1.2.5 ð i v i khu v c có di n tích h p và dài ho c khu v c có nhi u c p sàn khác nhau. b o dư ng bình ch a cháy 5. 5.1.1. các thi t b liên k t và ngu n ñi n. b o dư ng bình ch a cháy ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). ñ ng ñư c c u thành t ñ u báo cháy.2 K t qu ki m tra. M i b ph n c a h th ng ph i ñ m b o có ñ ch c năng cơ b n và ph i tích h p liên k t thành h th ng báo cháy hoàn ch nh. 6.10 Ngoài nh ng quy ñ nh trong tiêu chu n này.1.2 Yêu c u k thu t ñ i v i h th ng báo cháy t ñ ng ñư c quy ñ nh t i TCVN 5738.3.1.1. b o dư ng h th ng báo cháy t ñ ng 6. Không ñư c ñ bình ch a cháy t p trung m t ch . ki m tra. b trí. 6. v trí ñ bình ch a cháy 5.3 và 5.1 Trang b .1.

000 m3 tr lên.. hàng hoá cháy ñư c v i kh i tích t 5. n) Kho hàng hoá. nhà thi ñ u th thao. công trình thu c cơ s 5.000 m3 tr lên. nhà ñi u dư ng t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t ng c ng t 5.000 m3 tr lên. xã h i c p huy n tr 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5. ñ) R p hát.000 m tr lên. Khi ki m tra ph i th toàn b các ch c năng c a h th ng và th . cơ s y t khám. d) Trư ng h c. vũ trư ng.2 H th ng báo cháy t ñ ng sau khi ñưa vào ho t ñ ng ph i ñư c ki m tra m i năm ít nh t hai kh năng ho t ñ ng c a t t c 13 l n. nhà khác cao t 7 t ng tr lên. H th ng báo cháy t ñ ng ch cho phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n liên quan. nh ng nơi t p trung ñông ngư i khác có thi t k t 200 ch ng i tr lên. e) Ch .2. tr m bi n áp ñ t trong nhà. nhà ngh . p) Công trình an ninh. ñi u hành. nhà tr t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5. b o dư ng h th ng báo cháy t ñ ng 6. nhà hành chính. cơ s 3 3 nghiên c u khoa h c. tr s 3 làm vi c c a cơ quan chính quy n. o) Trung tâm ch huy.000 m3 tr lên. 6.1 H th ng báo cháy t ñ ng sau khi ñư c l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng. ñi u khi n quy mô khu v c và qu c gia thu c các lĩnh v c.000 lên. xe máy có kh i tích t 5. câu l c b . công trình s n xu t có ch t. l) Nhà máy ñi n.000 m tr lên.TCVN 3890 : 2009 a) Nhà hành chính. m u giáo có 100 cháu tr lên ho c có kh i tích t ng c ng t 1000 m3 tr lên. q) Các công trình ng m có nguy hi m cháy n . tr s . nhà khách. nhà văn hoá. qu c phòng có nguy hi m v cháy. r p chi u phim. i) C ng hàng không. n ho c có yêu c u b o v ñ c bi t. h i trư ng. trung tâm thương m i thu c lo i kiên c và bán kiên c g) Nhà lưu tr . t ng h m. b o tàng. cơ s bưu chính vi n thông t c p huy n tr lên. ch a b nh khác có t 50 giư ng tr lên. khí ñ t hoá l ng. m) Kho. h) ðài phát thanh. c ng xu t nh p xăng d u.000 m3 tr lên. c) Nhà. truy n hình. b nh vi n. cơ s d ch v vui chơi gi i trí và nh ng công trình công c ng khác có di n tích t 200 m2 tr lên ho c có kh i tích t 1. b) Khách s n. thư vi n. nhà tr . nhà văn phòng làm vi c khác t m tr lên. Nhà ñ xe ôtô. công ngh t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích giáo d c. v t tư có nguy hi m cháy khác v i kh i tích t 1. nhà ga ñư ng s t lo i 1 (ga hàng hoá và ga hành khách).2 Ki m tra. 6. k) Nhà s n xu t. ñi u ñ . tri n lãm.2. t ch c chính tr .

ð i v i h th ng ñ ng ph i phù h p v i yêu ch a cháy b ng nư c ki u vòi phun x i (Drencher).1. ph i có nh ng bi n pháp b o v thích h p ñ ñ m b o m i ngư i di chuy n nhanh ra kh i khu v c nguy hi m. L i thoát n n trong nhà.1. ph i ñáp ng các yêu c u c a tiêu chu n TCVN 6100. ñ m b o cho ngư i cu i cùng thoát ra kh i căn phòng ho c vùng c n b o v trư c khi h th ng t ñ ng x ch t ch a cháy.TCVN 3890 : 2009 các thi t b c a h th ng.6 H th ng ch a cháy t ñ ng b ng nư c ph i có h ng ch l p ñ t ngoài nhà ñ ti p nư c t xe bơm ho c máy bơm ch a cháy di ñ ng. b o dư ng h th ng ch a cháy t 7. tr các khu v c sau: Khu v c m ư t (phòng t m. v sinh.3 Vi c b o dư ng ñ nh kỳ h th ng báo cháy t ñ ng ñư c th c hi n tuỳ theo ñi u ki n môi trư ng nơi l p ñ t và theo quy ñ nh c a nhà s n xu t. Trong nhà và công trình quy ñ nh t i Ph l c C c n ph i trang b h th ng ch a cháy t ñ ng cho toàn b các phòng. không ph thu c vào di n tích.5 H th ng ch a cháy t ñ ng ph i có b ph n ñi u khi n t ñ ng và b ng tay.1 Trang b . 7.5 và phù h p v i yêu c u c n b o v . 7.1. 7. nhưng ít nh t hai năm m t l n ph i t ch c b o dư ng toàn b h th ng. 7 Trang b . Vi c trang b h th ng ch a cháy t ñ ng cho nhà và công trình khác căn c trên cơ s phân tích m c ñ nguy hi m cháy và các y u t khác liên quan ñ n vi c b o v con ngư i và tài s n.2 L a ch n h th ng ch a cháy t ñ ng trang b cho nhà và công trình theo quy ñ nh t i 7. tr khi c n thi t ñ c p c u nhanh ngư i b n n. 7. 6. b trí h th ng ch a cháy t 7.1.1. trang b h th ng ch a cháy b ng khí ph i tính ñ n yêu c u v ñ m b o an toàn cho ngư i.3 và các tiêu chu n khác có liên quan. h n ch ngư i vào khu v c sau khi ñã x khí.1.4 Khi b trí l p ñ t h th ng thi t b ch a cháy t ñ ng có nguy hi m cho ngư i ph i tính toán th i gian thoát n n.2. b trí.1. ki m tra. h th ng ch a cháy b ng hơi nư c ho c b ng khí cho phép thi t k ñi u khi n t xa và b ng tay.1 ph i có ch t ch a cháy phù h p v i yêu c u t i 4.1 H th ng ch a cháy t ñ ng ñ ng ñ ng ph i ñư c trang b cho nhà và công trình quy ñ nh t i Ph l c C. 14 . bu ng l nh.3 Khi thi t k .1. công trình ñư c trang b h th ng ch a cháy t c u quy ñ nh trong 7. 7. Vi c b o dư ng ph i bao g m ki m tra t ng th s ho t ñ ng c a t t c thi t b c a h th ng. Khu v c không có nguy hi m v cháy. TCVN 6101 và TCVN 7161. khu r a…) C u thang b .

2. TCVN 6101.1 H th ng h ng nư c ch a cháy trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà s n xu t có di n tích t 500m2 tr lên ho c có kh i tích t 2500 m3 tr lên.2 Tr khi có nh ng hư ng d n khác c a nhà s n xu t. 7. các lo i công trình công c ng khác.3 Trong m i l n ki m tra và b o dư ng ñ nh kỳ. h i trư ng.1. nhà t p th . 8. ch t lư ng ch t ch a cháy. nhà ph tr ngôi nhà t 5000 m tr lên.4 Ki m tra. TCVN 7161 các tiêu chu n khác có liên quan và nh ng ch d n c a nhà s n xu t.. r p chi u phim. ñ) Nhà ga. e) Nhà hát. b o dư ng ít nh t m t l n trong năm.1. TCVN 7161.. trư ng h c.1 Trang b . f) Ch trung tâm thương m i kiên c và bán kiên c . ki m tra.2 Ki m tra. b trí h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình 8.2. b trí h th ng ch a cháy t ñ ng ñư c quy ñ nh t i TCVN 5760. b) Kho tàng có di n tích t 500m2 tr lên ho c có kh i tích t 2500 m3 tr lên.TCVN 3890 : 2009 7.2 Nh ng trư ng h p sau ñây không b t bu c l p ñ t h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình: 3 gia ñình t 7 t ng tr lên. c a hàng ăn u ng t 5 c a công trình công nghi p khi kh i tích 15 . H ñ ng sau khi l p ñ t ph i ñư c th th ng ch a cháy t ñ ng ch ñư c phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n có liên quan. b nh vi n cao t 3 t ng tr lên. t t c các thi t b và ch c năng c a h th ng ph i ñư c ki m tra và th ho t ñ ng. 7. b o dư ng h th ng ch a cháy t ñ ng th c hi n theo TCVN 6101. TCVN 6305. b o dư ng h th ng ch a cháy t 7.2.1 H th ng ch a cháy t ñ ng ho t ñ ng toàn b h th ng. 7. 8 Trang b . c) Trong nhà t ng tr lên. 7.2. TCVN 7336 và các tiêu chu n khác có liên quan. khách s n. TCVN 6305. trong ñó bao g m c ki m tra s lư ng. ngo i tr các thi t b ch ho t ñ ng m t l n như ñ u phun sprinkler.. b trí. b o dư ng h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà. h th ng ch a cháy t ñ ng ph i ñư c ñ nh kỳ ki m tra.7 Nh ng quy ñ nh khác v l a ch n. d) Các cơ quan hành chính cao t 6 t ng tr lên. chung cư. ñ u báo nhi t dùng m t l n . câu l c b t 300 ch ng i tr lên.1. 8.

b nh vi n. trung tâm thương m i. b) Trong các nhà s n xu t h ng D. 8. quy chu n hi n hành có liên quan. V mà có kh i tích dư i 1000 m3. khách s n. các lo i công trình công c ng khác. nhà gi t công c ng. 8.1. d) Trong nhà kho làm b ng v t li u không cháy và ch a hàng hoá không cháy.1. nhà t p th . ao.1. c ng bi n. 8.2 Nh ng trư ng h p sau ñây không b t bu c l p ñ t h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà: 16 ngoài nhà ñ ti p . bán thành ph m là v t li u không cháy.1. ñ) Nhà s n xu t.1.7 Yêu c u k thu t c a h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình áp d ng theo TCVN 2622. 8. 8. trung tâm thương m i. kho tàng.4 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình trong các nhà s n xu t. lưu lư ng. siêu th . h . vũ trư ng.5 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình có th thi t k ñ c l p ho c k t h p v i h th ng ch a cháy t ñ ng b ng nư c. TCVN 5760 và các tiêu chu n. II và có thi t b bên trong làm b ng v t li u không cháy mà trong ñó gia công. n ho c ng n l a lan truy n r ng. e) Trong các nhà s n xu t và nhà ph tr c a công trình công nghi p không có ñư ng ng c p nư c sinh ho t hay s n xu t và vi c c p nư c ch a cháy bên ngoài l y t sông. b o qu n thành ph m. trư ng h c. ch . nhà hát.1 H th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà cơ quan hành chính. b) Khách s n. IV. kho tàng có m c nguy hi m cháy cao. công trình công nghi p.3 Không trang b h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình ñ i v i nhà ho c công trình có s d ng ho c b o qu n các ch t mà khi ti p xúc v i nư c có th sinh ra cháy.TCVN 3890 : 2009 a) Nhà s n xu t có b c ch u l a I. c) Ch . tr m l c nư c s ch c a h th ng thoát nư c b n. 8. nhà ga. c t áp nư c ch a cháy trong và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 2622. công trình văn hóa. H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình ph i có h ng ch l p ñ t nư c t xe bơm ho c máy bơm ch a cháy di ñ ng. 8. chung cư. th thao. c) Trong nhà t m. nhà và công trình có chi u cao t 25m tr lên.6 S h ng nư c ch a cháy. r p chi u phim ph i thư ng xuyên có nư c ñư c duy trì áp su t ñ m b o yêu c u ch a cháy. v n chuy n. ñ) Trong tr m bơm. b trí h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà 8. E có b c ch u l a III. d) Nhà ga.2.2.2 Trang b . hay b nư c d tr ch a cháy. nhà ph tr c a công trình công nghi p. TCVN 4513.

ñ) Nhà kho ch a v t li u cháy ho c v t li u không cháy trong bao bì cháy ñư c có di n tích ñ n 50m2 8.2.TCVN 3890 : 2009 a) ði m dân cư có s ngư i dư i 50 ngư i và nhà có s t ng không cao quá 2 t ng. v sinh toàn b các van ñóng m b o ch t lư ng. 8. các nhà công c ng b c ch u l a I. b o dư ng h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà 8.3. c a hàng có di n tích ñ n 150m2 (tr c a hàng bán hàng công nghi p). ð i tư ng và ñ nh m c trang b t i thi u ñư c quy ñ nh t i B ng 6. b o dư ng phương ti n ch a cháy cơ gi i 9. ñ u n i.xã h i. kh năng ñóng m các van và phun th 1/3 t ng s h ng nư c ch a cháy. văn hoá . cơ s tr ng ñi m v kinh t . ki m tra. tàu ch a cháy s d ng ñư c c nư c và b t ñ ch a cháy. khu công nghi p ngoài vi c trang b h th ng ch a cháy. b c ch u l a I.3. ch t d o có kh i tích l n hơn 250m3) .1 Các kho l n. 8. chính tr . lăng phun ñã trang b .3 Ít nh t sáu tháng m t l n ki m tra các h ng nư c ch a cháy.1 Trang b . 8. c ng hàng không. nư c và lăng phun nư c. ki m tra ñ kín các ñ u n i khi l p v i nhau.1 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà sau khi ñư c l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng. quy chu n hi n hành có liên quan. c) Nhà s n xu t có h ng s n xu t E.2 M i tu n m t l n ti n hành ki m tra lư ng nư c d tr ch a cháy trong b . các cơ s ăn u ng có kh i tích ñ n 1000m3. 8.3 Ki m tra. thay nh ng thi t b không ñ m 9 Trang b . H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà ch ñư c phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n liên quan. b trí. v n hành máy bơm ch a cháy chính và máy bơm ch a cháy d phòng.3 Yêu c u k thu t c a h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà áp d ng theo TCVN 2622.3.3.4 M i năm m t l n ti n hành phun th ki m tra ch t lư ng toàn b vòi phun. ph i trang b xe ch a cháy.1. b trí phương ti n ch a cháy cơ gi i 9.5 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà ñư c ñ nh kỳ b o dư ng k thu t theo hư ng d n c a nhà s n xu t không quá m t năm m t l n. d) Kho ch a s n ph m nông nghi p th i v có kh i tích dư i 1000m3. 8. II có kh i tích ñ n 1000m3 (tr nh ng ngôi nhà có c t b ng kim lo i không ñư c b o v ho c b ng g . II có kh i tích ñ n 250m3 b trí t i các ñi m dân cư. b) Các ngôi nhà ngoài ñi m dân cư.3. TCVN 5760 và các tiêu chu n. 17 . c ng bi n.

000 t n/năm Công su t trên 20 tri u mét2/năm Công su t trên 1 tri u t n/năm Công su t t 180.1 4.9 3.1 3.3 18 Cơ s ch bi n khí ñ t.2 4.7 3.3 1.000m3 T ng dung tích nh hơn 15.5 3. thép Nhà máy l c d u và l c hoá 3.5 3 3.000 t n/năm tr lên Công su t t 300. c ng bi C ng hàng không C ng hàng không C ng bi n C ng bi n C ng n i ñ a khác Cơ s s n xu t Nhà máy nhi t ñi n Nhà máy thu ñi n Nhà máy nhi t ñi n.4 3. xi măng.13 Cơ s khai thác khoáng s n 3.2 1.000 t n/năm tr lên Có công su t nh hơn công su t trên T ng di n tích trên 300 ha T ng di n tích t trên 150 ñ n 300 ha T ng di n tích t 50 ha ñ n 150 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 .000 t n phôi thép/năm tr lên Có công su t nh hơn công su t trên Không ph thu c vào công su t Công su t t 15 tri u m3 khí /ngày ñêm tr lên Công su t t 300.14 4 4.4 2.6 3. th y ñi n Nhà máy ñi n h t nhân Nhà máy gi y Nhà máy d t Nhà máy xi măng Nhà máy phân ñ m Nhà máy thép Quy mô Máy bơm ch a cháy di ñ ng.10 Xe ch a cháy.5 2 2.000m3 2 1 1 3 2 2 1 1 Nhà máy gi y. phân ñ m.3 3.000m T ng dung tích t 15.1 2.2 3. d t.1 1.12 Cơ s ch bi n khí ñ t 3.8 3. chi c c p Qu c gia c p B . ngành m m m n Qu c t N iña Lo i I Lo i II T ng dung tích trên 100.2 2.TCVN 3890 : 2009 B ng 6 S TT 1 1.11 d u 3.4 1.000 ñ n 100. khai thác khoáng s n Khu công nghi p Khu công nghi p Khu công nghi p Khu công nghi p Công su t t 200 MW tr lên Công su t t 300 MW tr lên Có công su t nh hơn công su t trên Không ph thu c vào công su t Công su t trên 35.3 2. chi c 1 1 3 ð i tư ng Kho Kho d tr Kho d tr Kho d u m và các s n ph d um Kho d u m và các s n ph d um Kho d u m và các s n ph d um C ng hàng không.

3 Xe ch a cháy.1.1 Các nhà chung cư.3 Vi c trang b xe ch a cháy. máy bơm ch a cháy di ñ ng luôn ñư c n p ñ nhiên li u.1.1. 10 Trang b .TCVN 3890 : 2009 4.1 Trang b . máy bơm ph i ñư c ñ trong nhà có mái che (nhà xe). phương ti n chi u sáng s n n.1. máy bơm ch a cháy di ñ ng trang b cho nhà và công trình ñ m b o các yêu c u sau: a) Có ñ c tính k thu t và tính năng ch a cháy phù h p v i lo i nhà và công trình c n b o v . b o dư ng phương ti n ch a cháy cơ gi i 9. khách s n và các lo i nhà khác cao t 25m tr lên và có hơn 50 ngư i trên m t t ng ph i ñư c trang b phương ti n c u ngư i. d ng c trang b kèm theo ñúng quy ñ nh. phương ti n. b o dư ng theo ch ñ thư ng xuyên.6 B trí b n ñ u cho tàu ch a cháy ph i ñ m b o yêu c u tàu ch a cháy cơ ñ ng nhanh. Vi c trang b lo i phương ti n c u ngư i ñ i v i t ng công trình c th s do cơ quan Phòng cháy và ch a cháy có th m quy n quy t ñ nh. b sáng s trí. d ng c phá d thông thư ng và phương ti n b o h ch ng khói 10.5 Xe ch a cháy. tàu ch a cháy.4 Xe ch a cháy. b) Có ch t ch a cháy. 9. 9. máy bơm ch a cháy di ñ ng cho nhà và công trình không có trong danh m c trên s do cơ quan Phòng cháy ch a cháy có th m quy n quy ñ nh. 9.2.2.1 Xe ch a cháy. tàu ch a cháy. tàu ch a cháy. ki m tra. không b v t c n khác che ch n. máy bơm ch a cháy di ñ ng và các thi t b ch a cháy theo xe. máy bơm ch a cháy di ñ ng ñư c ti n hành ki m tra. b o dư ng theo quy ñ nh c a nhà s n xu t.2 Ki m tra. 9.2 C ng bi n lo i I và lo i II trang b thêm t i thi u 01 tàu ch a cháy. c và ch d n thoát 19 . b trí phương ti n c u ngư i. 9. tàu ch a cháy.2. tàu ch a cháy. b o dư ng thư ng xuyên và ñ m b o luôn ho t ñ ng t t theo tính năng k thu t c a nhà s n xu t. phương ti n chi u thông thư ng và phương ti n b o h c và ch d n thoát n n. 9.4 Khu công nghi p ha T ng di n tích nh hơn 50 ha 1 9.1. 9. b o dư ng phương ti n c u ngư i. ch t ch a cháy và d ng c trang b kèm theo ñ y ñ .1. c n tr . N i dung các ch ñ ki m tra. d ng c phá d ch ng khói 10. máy bơm ch a cháy di ñ ng ñư c ki m tra.2 Xe ch a cháy. ñ nh kỳ và ñ t xu t.

20 . gi a các ñèn ch d n thoát n n ph i ñ m b o nhìn th y l i thoát n n và kho ng cách không l n hơn 30m. 10. r p chi u phim. d) Các cơ quan hành chính. 10. ñ cao và kh năng c u ngư i an toàn.5 ðèn chi u sáng s ho t ñ ng t i thi u là 2h. móc cho dây c u ngư i. l i r trên ñư ng thoát n n ñ chi u sáng.1. b) các l i ñi và trên các c u thang b dùng ñ thoát n n cho ngư i khi s lư ng ngư i c n thoát n n l n hơn 50 ngư i. ñó kh ñ) Trong các gian phòng công c ng và các nhà ph tr c a các xí nghi p công nghi p. c a hàng ăn u ng. h i trư ng. trư ng h c. ðèn ch d n thoát n n ph i ñư c nhìn th y rõ ràng các ch “L I RA” ho c ch khác thích h p t kho ng cách t i thi u 30m trong ñi u ki n chi u sáng bình thư ng (300lux) ho c khi có s c (10lux).4 Phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n ñư c trang b trên l i thoát n n c a nhà và công trình trong các khu v c sau: a) các ch nguy hi m cho s di chuy n c a ngư i. c) Theo các l i ñi chính và c a ra c a các gian phòng s n xu t.2 Phương ti n c u ngư i ñư c trang b ph i ñ m b o các yêu c u k thu t. ng c u ngư i ph i phù h p v i gi i h n ch u l a. 10. c u thang thoát n n. d) các v trí ch d n c u thang b trong các nhà có chi u cao l n hơn 6 t ng.1.1. ñ) Nhà ga. câu l c b . thang dây. c và ñèn ch d n thoát n n có ngu n ñi n d phòng ñ m b o th i gian 10. 10. t i tr ng. trung tâm thương m i kiên c và bán kiên c .1. b nh vi n. b) Kho tàng.7 D ng c phá d thông thư ng trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà s n xu t. hành lang. ðèn chi u sáng s c có cư ng ñ chi u sáng ban ñ u trung bình là 10lux và cư ng ñ chi u sáng nh nh t t i b t kỳ ñi m nào d c theo ñư ng thoát n n ño ñư c không nh hơn 1 lux.6 ðèn chi u sáng s c và ñèn ch d n thoát n n ñư c l p ñ t.1. trong ñó s ngư i làm vi c l n hơn 50 ngư i. khách s n. n u năng t t p ñ ng th i nhi u hơn 100 ngư i. V trí l p ñ t phương ti n c u ngư i phù h p v i yêu c u k thu t và tính năng s d ng c a phương ti n.3 Vi c l p ñ t các k t c u treo. chung cư. ch d n l i ñi và d quan sát. b trí trên các c a ra vào.1. e) các gian phòng s n xu t không có ánh sáng t nhiên. các lo i công trình công c ng khác. c) Nhà t p th . yêu c u an toàn theo quy ñ nh c a nhà s n xu t và phù h p v i ñi u ki n s d ng. vũ trư ng. V trí l p ñ t gi a các ñèn chi u sáng s c . e) Nhà hát.TCVN 3890 : 2009 10. f) Ch .

1 Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy.2 Ki m tra. n ng.3 Trang b d ng c ch a cháy thô sơ cho nhà kho. c a hàng. phương ti n c u ngư i trong ñám cháy. b trí. các công trình xăng d u ñư c quy ñ nh t i TCVN 5307.9 Phương ti n b o h ch ng khói ñư c trang b cho các khách s n và b trí trong phòng t i ví trí d th y.3 D ng c phá d thông thư ng ñư c ki m tra ñ nh kỳ 6 tháng m t l n. c a hàng kinh doanh xăng d u. 11. phương ti n chi u sáng s trang b cho nhà và công trình ñư c b o qu n tránh mưa.2. 10.1 D ng c ch a cháy thô sơ ñư c trang b cho các kho d u m và s n ph m d u m .2 M i năm m t l n.1 Trang b .1.2 Trang b d ng c ch a cháy thô sơ cho kho d u m và s n ph m d u m . 10. 10.1.1. ch . cơ s s n xu t và nhà gia ñình. 21 . khí ñ t hoá l ng. nhà s n xu t ñư c quy ñ nh t i B ng 7. TCVN 5684.1.4 Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy. nh ng c và ch d n thoát n n.2. d ng c phá d thông thư ng và phương ti n b o h ch ng khói 10.8 và b trí t i khu v c thư ng tr c v phòng cháy và ch a cháy. b o dư ng d ng c ch a cháy thô sơ 11. TCVN 4530.8 Trang b t i thi u m t b d ng c phá d thông thư ng cho nhà và công trình quy ñ nh t i 10. Trang b t i thi u m t ngư i m t kh u trang l c ñ c. phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n ñư c ki m tra b o dư ng theo ñúng quy trình và yêu c u k thu t c a t ng lo i phương ti n. 10. ki m tra. m ư t. khuy n khích trang b thêm m t trùm l c ñ c. c và ch d n thoát n n 11 Trang b . phương ti n chi u sáng s phương ti n b o h ch ng khói ñư c ki m tra ñ nh kỳ m i tháng m t l n.1. c a hàng xăng d u. b o dư ng phương ti n c u ngư i trong ñám cháy.2. phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n.TCVN 3890 : 2009 10. 10. ðèn chi u sáng s c và ñèn ch d n thoát n n ñư c th nghi m trong th i gian 2h. d l y.1.2. b trí d ng c ch a cháy thô sơ 11. kho hàng hoá.1. 10. phương ti n không ñ m b o th i gian làm vi c ph i ñư c thay th . 11.10 Có bi n ch d n thoát n n và bi n ch báo các v trí l p ñ t phương ti n c u ngư i trong ñám cháy các v trí d quan sát.

1 2 1/350m2 sàn 2/350m2 sàn 1/350m2 sàn 1/350m2 sàn 2/350m2 sàn 3 4 1/200m2 sàn 1/200m2 sàn 1/300m2 sàn 2/300m2 sàn 1/300m2 sàn 1/200m2 sàn 2/200m2 sàn 2/200m2 sàn 2/300m2 sàn 5 1/300m2 sàn 11. ch bi n có s d ng thi t b cơ khí. xô ho c thùng múc nư c. ô tô. nhưng ph i ñ ng trong thùng h p kín v i kh i lư ng < 500 kg Kho.5 Phương ti n ch a cháy thô sơ ñư c b trí t ng khu v c phù h p v i yêu c u s d ng ñ ch a cháy. bơm tay c n ñư c sơn ñ . máy hàn Phân xư ng s n xu t. bao gói. xe máy Phân xư ng s n xu t. b o qu n hàng hoá không dùng ñ n l a.2. Chăn s i X ng. lò s y. nư c. vi c trang b d ng c ch a cháy thô sơ s tùy thu c vào ñi u ki n và yêu c u c a t ng cơ s .1. Kho.1 Phương ti n ch a cháy thô sơ ñư c ñ nh kỳ t ch c ki m tra. ñ ng cát ch a cháy ñư c che ñ y. chi c Phuy. 11.2 Ki m tra. M i d ng c ñ ng nư c ch a cháy kèm theo ít nh t 2 xô (ho c thùng) múc nư c.6 ð d nh n bi t trong vi c s d ng. chi c chi c 1/500m2 sàn) 2/500m2 sàn) Tên h ng m c công trình Kho. b o dư ng ít nh t 6 tháng m t 22 . M i d ng c ñ ng cát kèm theo ít nh t 2 x ng xúc. 11. 11.1. thang tre. thùng ñ ng cát. b nư c Xô múc 200lít. k c ch t l ng có nhi t ñ b t cháy > 45oC. b o dư ng phương ti n ch a cháy thô sơ 11. c a hàng ch a thi t b . chi c m3 1x2(m). x ng. c a hàng ch a hàng hoá là v t li u r n không cháy. phuy ñ ng nư c. phân lo i. bùi nhùi. Các phương ti n ch a nư c.1.4 ð i v i các cơ s khác. không ñ v t b n rơi vào. c a hàng ch a hàng hoá là v t li u r n cháy ñư c. các phương ti n ch a cháy thô sơ: câu liêm.TCVN 3890 : 2009 B ng 7 S TT Thùng cát.

23 . N u th y lư ng nư c. 11.2 D ng c dùng ñ ch a nư c và ñ ng cát ch a cháy ñ m b o luôn luôn ñ y nư c và cát ho c không ít hơn 4/5 th tích ch a. cát không ñúng quy ñ nh ph i b sung thêm. nư c m i n u th y không ñ m b o ñ ch a cháy.TCVN 3890 : 2009 l n.2. không l n v t b n. Cát ñư c b o qu n luôn khô. Thay cát m i.

................. Ngư i ph trách công tác PCCC c a cơ s :……………………………………….... ……….................T do ....... …………………………………………………………………………………………… 24 ................. …….....….....................Fax:…………………………………….................... Ngư i l p s : …………………………………………………………………………........ …………………………………………………………………………………………… S ñi n tho i:……………………….......... ngày ........H nh phúc _________________________ S THEO DÕI PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY Tên cơ s : ……………………………………………………………………………... L p s ..TCVN 3890 : 2009 Ph l c A (Tham kh o) M u s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy Trang bìa: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p ... …………………………………………………………………………………………… ð a ch :…………………………………………………………………………………..... tháng ........ năm ..............

................(ho c mã s phương ti n do cơ s qu n lý quy ñ nh)……..3.................. v trí s : ..................... cơ quan ki m tra Ký tên Ghi chú 25 ............ tháng ki m tra N i dung và k t qu ki m tra Phương pháp ki m tra K t lu n Ngư i..... ……………………………………………………………………………………………........... tháng..... Phương ti n PCCC (ho c h th ng PCCC) lo i:.......4 Ngày..... h th ng PCCC Trang 5.......TCVN 3890 : 2009 Trang 2.... (và các trang ti p sau) B ng theo dõi tình tr ng k thu t t ng lo i phương ti n (ho c h th ng) PCCC H ng m c công trình: ............................…… S TT Ngày........ năm (ki m tra ho c ñưa vào s d ng) B ng t ng h p phương ti n PCCC Tình tr ng k thu t Ký mã hi u S lư ng ðơn v tính ð t yêu c u Không ñ t yêu c u S TT Lo i phương ti n..... 6 ...................

Ngày. Ký mã hi u:…………… S seri:…………………….TCVN 3890 : 2009 Ph l c B (Tham kh o) M u th theo dõi k t qu ki m tra phương ti n phòng cháy và ch a cháy Th theo dõi k t qu ki m tra phương ti n phòng cháy và ch a cháy Tên phương ti n:……………………………………. tháng. cơ quan ki m tra Kích thư c c a th : 100 x 150 (mm) (Ghi chú: Th có d u treo c a cơ s ) 26 . Ngày. năm ñưa vào s d ng:………………. tháng ki m tra K t qu ki m tra Ngư i.

kim lo i và ñá quý. băng hình trong bao bì không cháy v i kh i lư ng b o qu n t 200 kg tr lên.200m2 tr lên Nhà chuyên doanh thương m i(**) (không l p ñ t h th ng ch a cháy t ñ ng t i các khu v c b o qu n và chu n b th t.6.7. rau trong bao bì không cháy.7.7. Thương m i . thư vi n. 1. Công c ng(*).ð ng cơ.1.7.2. ð i tư ng trang b Nhà Yêu c u.V t li u.1. 1. còn trong bao bì cháy ñư c v i b t kỳ kh i lư ng nào.2. .3. v t li u không cháy): 1. t p th . Nhà cao trên 3 t ng Không ph thu c vào di n tích 1.6) Di n tích t 3. b o qu n tài li u th ng kê.2. bát ñĩa kim lo i.Len. 1. 1. nhà kho và nhà ) và s t ng 27 .6. diêm.2. nh.5m tr lên. hoa qu .7. cá.2. . 1.7. thi t b d tr trong ñó có nhiên li u và d u m . dân d ng Di n tích t 800m2 tr lên (**) 1. Nhà chuyên kinh doanh các ch t l ng d b t cháy và Không ph thu c vào di n tích d cháy (tr tr m xăng ô tô và hàng dung d ch ñ ng trong các can.1. d . Nhà 2 t ng Di n tích t 3. máy. . Ng m dư i ñ t Di n tích t 200m2 tr lên 1.2) Nhà lưu tr . 1.3. Nhà 1 t ng T ng di n tích xây d ng t 750m2 tr lên 1. .1 và 1.4.5.1.2. 1. Không ph thu c vào di n tích hàng hóa thu c h ng s n xu t C v nguy hi m cháy xây d ng (tr nh ng trư ng h p ñã quy ñ nh t i các ñi m 1. kim lo i xây d ng và s t ng ki m.5.hành chính Di n tích t 1. 1. Nhà t 2 t ng tr lên Không ph thu c vào di n tích xây d ng Nhà kho cao t 2 t ng tr lên b o qu n v t li u. 1.4. Nhà 1 t ng (tr ñ i tư ng ñã nêu t i ñi m 1.500m2 tr lên. hàng hóa thu c h ng s n xu t C v nguy hi m cháy b o qu n trên giá cao t 5.V t tư linh ki n bán d n.500m2 tr lên 1. ch s ñ nh m c 1. Nhà kho b o qu n cao su t nhiên. m i can có dung tích không l n hơn 20 lít) Nhà và t h p văn hóa (k c t h p văn hóa trong Không ph thu c vào di n tích các t h p nhà s n xu t.V t li u và s n ph m g c xenlulô. vi m ch và linh ki n ñi n t khác. .6. tài Không ph thu c vào di n tích li u l ch s vi t tay và các tài li u quý khác xây d ng Nhà cao t 25m tr lên (tr nhà s n xu t h ng s n Không ph thu c vào di n tích xu t D và E) Nhà khung thép mái tôn 1 t ng: 1.8. da. cao su nhân t o và các s n ph m t cao su.TCVN 3890 : 2009 Ph l c C (Quy ñ nh) Nhà và công trình trang b h th ng ch a cháy t ñ ng S TT 1. Nhà kho ch a: Không ph thu c vào di n tích .Phim.

9.8. da. 3. 2.1.8.TCVN 3890 : 2009 1. 2. khoang… s d ng ñ ñi cáp ñi n l c ho c cáp thông tin) c a nhà máy ñi n Công trình cáp khác có ñi n áp t 500 KV tr lên Công trình cáp ñi n áp 110 KV ñ u n i v i máy bi n áp có công su t t 63 KVA tr lên Công trình cáp n i c a nhà s n xu t và nhà dân d ng H m cáp h n h p c a nhà s n xu t và nhà dân d ng trong ñó ñ t cáp ho c dây d n có ñi n áp 220V. Dài t 25 m tr lên Không ph thu c vào di n tích và th tích 2. diêm. TCVN 5684.3. t ng h p cao su nhân t o.8. bu ng S d ng làm kho. keo cao su. qu ng cáo: 1. máng.5. sơn. bu ng có vách ngăn b ng v t li u cháy ñư c Phòng. 3. V t li u và s n ph m t len.1. bu ng ñ ng l c Phòng máy bi n áp và máy bù t 500 KV tr lên Phòng máy bi n áp ñi n áp 220 – 230 KV v i công su t m i máy t 200 MVA tr lên Phòng máy bi n áp và máy c t trong thùng kín : Có công su t t 63 MVA tr lên Có ñi n áp t 110 KV tr lên Di n tích t 300 m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 1.2.3.2. matit. v t tư linh ki n bán d n. ñi n áp t 220V tr lên cách ñi n b ng v t li u cháy và khó cháy (bao g m c ñi chung trên cùng giá ñ ) C a hàng xăng d u và b ch a ch t l ng d cháy và ch t l ng cháy Phòng. 2. 3. 3.000m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích 2. vi m ch và linh ki n ñi n t khác. 2.1.2): t ng l ng ho c t ng h m các t ng n i trên m t ñ t khác B o qu n và s n xu t v t li u và s n ph m t qu ng nhôm.6. bu ng sơn. 3. máy nén có ñ ng cơ tu c bin khi. 3. 3.3.7. 3.7.1. Nhà tri n lãm. th tích h m cáp trên 100m3 v i s lư ng s i cáp: Băng t i kín ho c h v n chuy n nguyên v t li u d cháy Trên tr n treo (ph n không gian k thu t) ñ ñi ng thông gió. Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích 28 . phim. ñư ng h m. 2. 3. gi ng.3. 3. s n xu t v t li u và s n ph m cao su.1.9. dung d ch ngâm t m. nh.4. 3. ng c p nư c và máng cáp có trên 12 s i cáp.4. s n ph m ch t l ng d b t cháy và d cháy như: dung môi.6.2. Nhà 1 t ng 1. d . băng hình làm t v t li u cháy ñư c. sàn 2 l p. phòng gia nhi t d u m và d u diezel Bu ng thí nghi m ñi n cao áp. s n xu t Thu c h ng s n xu t A và B (tr nhà ch bi n và b o qu n nông s n d ng h t) Ch a. Thu c h ng s n xu t C (tr nh ng trư ng h p ñã nêu t i ñi m 3.2. TCVN 4530.2. giàn. 2. kim lo i ki m.5. Không ph thu c vào di n tích 3.9. Nhà 2 t ng tr lên Công trình Công trình cáp (h m. b o qu n. keo dán. Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 300m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích 3. Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Trên 100m3 T 12 s i tr lên 2.8. Theo TCVN 5307. g (xenlulô).

17. phân lo i. thành ph tr lên Phòng x lý. 3.19. 3. bu ng. phòng s n xu t. 3.24. câu l c b . gia công tàu Không ph thu c vào di n tích ho (máy ñi n. 3. 3. sác si Không ph thu c vào di n tích và bánh xe máy bay. tài li u.14.20. 3. kênh ho c ñi m n i gian phòng Phòng chia. s a ch a và gia công toa phòng. ñóng gói thư. ñi n báo c a bưu ñi n t nh. d ng c sân kh u. 3.15. 3. v t ph m Không ph thu c vào di n tích giá tr c a vi n b o tàng Phòng. trung tâm thông tin liên l c vô tuy n ñi n trung. bu ng T ng l ng.9. bu ng cao t n Phòng tháo l p ñ ng cơ máy bay. 3.000 s thuê bao.19. 3.25. 3.12. b o qu n.16. nhà hát có sân kh u Không ph thu c vào di n tích kích thư c 21x15 m v i b t k s lư ng khán gi ho c sân kh u kích thư c nh hơn 21x15 m v i s lư ng thi t k trên 700 khán gi Phòng hoà nh c ho c hoà nh c . trung tâm ki m soát ñi n tho i.000 m2 tr lên Phòng b o qu n và trưng bày tác ph m. thi t b bay. ñi n Có di n tích t 500m2 tr lên tín. Phòng t ng ñài s . t ng trên m t ñ t T 3 xe ô tô tr lên ðư ng d ng ñ tàu ñi n ng m có b o dư ng k T 4.18. bu ng tàu. ngh thu t: R p chi u phim. bu ng quy. ñi n báo.chi u phim v i 800 Không ph thu c vào di n tích ch tr lên Kho: ñ o c .25. bánh. s a ch a. 3.000 kênh liên t nh. trung tâm truy n và nh n tín hi u radio.3.19.000 ñơn v Không ph thu c vào di n tích sách. bu ng thông gió) Trung tâm ñi u khi n giao thông có các h th ng t Không ph thu c vào di n tích ñ ng. thi t b .25. k t n i có s d ng máy vi tính ñ ñi u Có di n tích t 24m2 tr lên khi n các t ng ñài ñi n tho i t ñ ng có dung lư ng t 10. 3. bu ng thông tin liên l c Các xư ng k thu t c a thi t b ñ u cu i. ch khách. báo chí Phòng. 3. Phòng. thi t b sư i. ñ ng cơ…) Phòng và công trình thành ph n c a h th ng tàu Không ph thu c vào di n tích ñi n ng m (tr l i tr m chuy n. 3. 3. s a ch a ñ ng cơ máy bay Không ph thu c vào di n tích phòng.000m3 tr lên T ng ñài ñi n tho i t ñ ng v i dung lư ng t Không ph thu c vào di n tích 10. Không ph thu c vào di n tích trung tâm máy tính.25.22. 3. bu ng giao thông v n t i Các bu ng. phông màn.500 m2 tr lên thu t Phòng công năng công c ng Phòng b o qu n và giao d ch kh i lư ng l n n Không ph thu c vào di n tích ph m. . tài li u tr lên Gian tri n lãm Di n tích t 1.1. phòng c phòng.2.11. 3.21. trư ng Không ph thu c vào di n tích quay Trư ng quay Di n tích t 1.25. tr c thăng bu ng Phòng s n xu t. thành ph v i t ng th tích ngôi nhà t 40. 3.23. bu ng Phòng ñ phương ti n giao thông trong m t s công trình (tr trong nhà ): T ng h m (k c dư i g m c u) Không ph thu c vào di n tích phòng.1. phòng.10. b n th o và tư li u khác có giá tr (k c h sơ lưu tr c a phòng m ) Kho lưu tr thư vi n v i tr lư ng t 500. 3. tr m bơm nư c. phòng Không ph thu c vào di n tích chuy n m ch trung gian.13.000 m2 tr lên 29 3. 3.2.4.TCVN 3890 : 2009 3. nhà có ch c năng văn hoá.

b o qu n b ng t .1. Trong công trình th thao có mái che v i s c ch a t 800 ch tr lên 3. trư ng quay 3.2. th thao… (**) Nhà ph c v cho kinh doanh.3.8.7. Phòng b o qu n hành lý xách tay.5.25.6.4. t ng ng m 3.4. thương m i hay gi i trí.000 ch 3. băng gi y lưu tr . nhà công c ng…) b trí : 3.6.3.6. ví d : trư ng h c. ði n áp 500 KV 4.25. vũ trư ng… 30 . ði n áp t 220 ñ n 330 KV 4.25.7.1. Các giá có chi u cao trên 5.5 m ñ b o qu n v t li u Không ph thu c vào di n tích cháy ñư c ho c v t li u không cháy ñ ng trong bao bì cháy ñư c Thùng.1.5.4. Dư i khán ñài công trình th thao ngoài tr i có s c ch a trên 3.8.5. xăng thi t k trên xe ô tô ho c rơ móoc Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 300 m2 tr lên Di n tích t 100 m2 tr lên Di n tích t 100 m2 tr lên Di n tích t 100 m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 200 m2 tr lên Di n tích t 500 m2 tr lên 4. phòng k thu t dư i sân kh u.3.2.6. Phòng máy tính ch . T ng trên m t ñ t 3.4.25.TCVN 3890 : 2009 3.1. 4. T ng l ng. thi t b máy móc quay. 4.25. 4.2. trung tâm thương m i.25. Các t ng khác trên m t ñ t 4. nhà văn hoá. Phòng.25. 4.25.25. kho ch a v t li u cháy ñư c nhà ga (k c sân bay) b trí các t ng: 3. Dư i khán ñài công trình th thao có mái che 3.8. Bu ng.25.8. gian kinh doanh hàng hoá trong toà nhà công năng khác (nhà .2. T ng h m.25. 4. téc ch a d u có dung tích ch a T 3 m3 tr lên (*) Nhà công c ng. phòng b o qu n v t li u cháy ñư c ho c v t li u không cháy trong bao bì cháy ñư c b trí : 3. 4. ví d : ch .6. Thi t b Có bu ng sơn s d ng ch t l ng d cháy ho c ch t Không ph thu c vào lo i thi t b l ng cháy Có bu ng s y Không ph thu c vào lo i thi t b Tháp thu h i ch t th i cháy ñư c Không ph thu c vào lo i thi t b Máy bi n áp làm mát b ng d u v i ñi n áp: 4.5. 4. ði n áp 110 KV l p ñ t trong nhà máy thu ñi n B t kỳ công su t nào Công su t 200 MVA tr lên Công su t m i máy là 63 MVA tr lên Máy c t d u trong thi t b phân ph i kín Có kh i lư ng d u t 60 kg tr lên Các tr m ñi n th nghi m dùng máy phát ñi n Không ph thu c vào di n tích diezel. thông tin liên l c.1.2. b nh vi n. t ng h m 3.

TCVN 4879:1989 (ISO 6309:1987) Nhóm T . TCVN 6379 : 1998 Thi t b ch a cháy-Tr nư c ch a cháy-Yêu c u k thu t.T v ng . Quy chu n xây d ng Vi t Nam 1997.Yêu c u an toàn trong khai .Yêu c u chung.Yêu c u chung. 6. th n và nghi m thu. TCXD 218:1998 H th ng phát hi n cháy và báo ñ ng cháy . 14. TCXD 217:1998 Phòng cháy ch a cháy .Nguyên t c cơ b n ñ thi t k . V t li u n công nghi p . 19. 9. v n chuy n và s d ng.B t. 24.Yêu c u thi t k . 26. 16 TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987 Phòng cháy. TCVN 3991:1985 Nhóm H . 8.Ch t ch a cháy. 15. TCVN 6379:1998 Thi t b ch a cháy . 13.Tr nư c ch a cháy .Yêu c u thi t k .Phòng cháy .Thi t b phòng cháy và ch a cháy . TCVN 5065:1996 Khách s n . 4.T v ng .Phòng cháy và ch a cháy. 17. TCN 58:1997 Phòng cháy ch a cháy ch thác. x p d chuy n. TCVN 6223:1996 C a hàng kinh doanh khí ñ t hóa l ng . Yêu c u kĩ thu t an toàn trong s n xu t. TCVN 4317:1986 Nhà kho . TCVN 3254:1989. TCXD 216:1998 Phòng cháy. 3.Tiêu chu n phòng cháy trong thi t k xây d ng .Quy ñ nh chung. 20 TCN 33:1985 C p nư c m ng lư i bên ngoài và công trình . axetylen. 25.Yêu c u chung v an toàn.Yêu c u an toàn trong b o qu n.Nh ng quy ñ nh .B i cháy . TCVN 5314:1991 Dàn khoan bi n . 28. 2. TCVN 5303:1990 (nhóm T) An toàn cháy . ch a cháy . 21. 12. TCVN 5279:1990 An toàn cháy n . TCVN 6174:1997 Soát xét l n 2.TCVN 3890 : 2009 Thư m c tài li u tham kh o 1. TCN 48:1996 Phòng cháy ch a cháy doanh nghi p thương m i và d ch v chung. 5. TCVN 4586:1997 V t li u n công nghi p .Tiêu chu n thi t k . 23. 27.D u hi u an toàn. 10. ch a cháy .Phát hi n cháy và báo ñ ng cháy.Ch t ch a cháy .Thu t ng chuyên dùng cho phòng cháy ch a cháy. An toàn cháy .Yêu c u kĩ thu t. 11.T v ng .Thi t b ch a cháy. s d ng oxy.Yêu c u an toàn v s n xu t.Yêu c u an toàn v b o qu n. 18. TCVN 6161:1996 Phòng cháy ch a cháy ch và trung tâm thương m i . 20.Thu t ng và ñ nh nghĩa. TCVN 6304:1997 Chai ch a khi ñ t hóa l ng . 31 và v n và trung tâm thương m i . 22.Thu t ng nghĩa. TCVN 6160:1996 Phòng cháy ch a cháy nhà cao t ng . TCVN 4245:1996 Soát xét l n 1. TCVN 5040:1990 Nhóm T . c u n n và x lý v t li u nguy hi m. TCVN 6100:1996 ISO 5923:1984 Phòng cháy và ch a cháy .Tiêu chu n thi t k .ð nh .Quy ph m phân c p và ch t o . 7. TCXD 215:1998 Phòng cháy ch a cháy .Ký hi u hình v dùng trên sơ ñ .

công trình. constructions.02-84 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА .TCVN 3890 : 2009 29. Quy chu n t i thi u v l p ñ t thi t b và ki m tra. th nghi m l p ñ t và thi t b ch a cháy.04. ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ. s 27/2001-QH10 ngày 29/6/2001.1994 (Codes of Practice for minimum fire service installations and equipment and inspection and testing of installations and equipment. ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. Tiêu chu n xây d ng (Liên Xô cũ). НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. M ng ng ngoài nhà và l p ñ t. Tiêu chu n an toàn PCCC. l p ñ t h th ng báo cháy. 25. Danh m c nhà. ch a cháy t ñ ng c a B N i v CHLB Nga (The list of building. 33. Lu t Phòng cháy và ch a cháy. СНиП 2. СООРУЖЕНИЙ. C p nư c. Thông tư liên t ch s 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10 tháng 5 năm 20001 c a B Thương m i B Công an quy ñ nh vi c trang b và quy ñ nh các phương ti n ch a cháy trong các kho d u m và s n ph m d u m . bu ng và thi t b b t bu c thi t k . March 1994. 32 . HΠБ 110-99 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ. 32. 31. Ngh ñ nh s 35/2003/Nð-CP ngày 04/4/2003 Quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy. H ng Kông. 30. Tháng 3.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. rooms and equipment subject to protection by automatic extingguishing and fire detection installations).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->