P. 1
TCVN_PCCC_3890-2009

TCVN_PCCC_3890-2009

|Views: 1,537|Likes:
Được xuất bản bởidoqlinh

More info:

Published by: doqlinh on Sep 06, 2010
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

TCVN NN

TIÊU CHU

N QU

C GIA

TCVN 3890 : 2009
Xu t b n l n 2

PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG B , B KI M TRA, B O DƯ NG
Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection, maintenance

TRÍ,

HÀ N I - 2009

TCVN 3890 : 2009

L i nói ñ u
TCVN 3890 : 2009 thay th cho TCVN 3890 : 1984. TCVN 3890 : 2009 do Ban k thu t tiêu chu n qu c gia TCVN/TC 21 Phòng cháy ch a cháy và B Công an ph i h p biên so n, T ng c c Tiêu chu n ðo lư ng Ch t lư ng ñ ngh , B Khoa h c và Công ngh công b .

2

TCVN 3890 : 2009

T I Ê U C H U

N Q U

C G I A

TCVN 3890 : 2009

Phương ti n phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình – Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng
Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection, maintenance

1 Ph m vi áp d ng
1.1 Tiêu chu n này quy ñ nh v trang b và nh ng yêu c u cơ b n ñ i v i vi c b trí, ki m tra, b o dư ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình. ð i v i nhà và công trình ñ c thù chuyên ngành có yêu c u phòng cháy ch a cháy ñ c bi t, như cơ s s n xu t, kho ch a hoá ch t ñ c h i, v t li u n , cơ s h t nhân; cơ s s n xu t, kho ch a nhiên li u l n; công trình ñư ng h m, khai khoáng, h m m ; công trình trên bi n thì ngoài vi c tuân theo các quy ñ nh c a Tiêu chu n này, c n tuân theo các quy ñ nh các tiêu chu n hi n hành khác có liên quan.

Nhà, công trình và phương ti n phòng cháy và ch a cháy trang b cho nhà và công trình không ñư c quy ñ nh trong Tiêu chu n này s do cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy có th m quy n quy t ñ nh.

2 Tài li u vi n d n
Các tài li u vi n d n dư i ñây là r t quan tr ng khi áp d ng tiêu chu n này. ð i v i các tài li u có ghi năm công b thì áp d ng phiên b n ñã nêu. ð i v i các tài li u không ghi năm công b thì áp d ng phiên b n m i nh t (bao g m c s a ñ i). TCVN 4513 C p nư c bên trong -Tiêu chu n thi t k . TCVN 4878 (ISO 3941: 2007) Phân lo i cháy. TCVN 5684 An toàn cháy các công trình xăng d u - Yêu c u chung. TCVN 5760 H th ng ch a cháy - Yêu c u chung v thi t k , l p ñ t và s d ng. TCVN 2622 Phòng cháy ch ng cháy cho nhà và công trình - Yêu c u thi t k . TCVN 6101 ISO 6183:1990 Thi t b ch a cháy - H th ng ch a cháy cacbon dioxit thi t k và l p ñ t. TCVN 5738 H th ng báo cháy t ñ ng - Yêu c u k thu t 3

Yêu c u thi t k và l p ñ t. công c h tr . Ph n 2: Ki m tra và b o dư ng. Ph n 1: Yêu c u chung. hóa ch t. c u tài s n. c u ngư i. 4 .1 Phương ti n phòng cháy ch a cháy G m các phương ti n cơ gi i.3 H ng nư c ch a cháy T ng h p các thi t b chuyên dùng g m van khóa.Tính ch t v t lý và thi t k h th ng.Yêu c u thi t k . TCVN 7026 (ISO 7165:1999) Ch a cháy-Bình ch a cháy xách tay . 3. 3. TCVN 5307 Kho d u m và s n ph m c a d u m . d ng c .Tính năng và c u t o. TCVN 7435-2 (ISO 11602-2:2000) Phòng cháy. vòi. TCVN 7336 H th ng Sprinkler t ñ ng . TCVN 7027 (ISO 11601:1999) Ch a cháy-Xe ñ y ch a cháy . lăng phun ñư c l p ñ t s n ñ tri n khai ñưa nư c ñ n ñám cháy. ch a cháy . 3. phương ti n thô sơ chuyên dùng cho vi c phòng cháy và ch a cháy. TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2000). máy móc.4 H th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà H th ng các thi t b chuyên dùng ñư c l p ñ t s n ngoài nhà ñ c p nư c ph c v cho công tác ch a cháy. TCVN 7435-1 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy.Bình ch a cháy xách tay và xe ñ y ch a cháy.H th ng Sprinkler t c u và bi n pháp th .Tính năng và c u t o. ñ ng – Yêu 3 Thu t ng và ñ nh nghĩa Trong tiêu chu n này s d ng các thu t ng và ñ nh nghĩa sau. H th ng ch a cháy b ng khí . TCVN 4530 C a hàng xăng d u . 3.Yêu c u thi t k .Bình ch a cháy xách tay và xe ñ y ch a cháy. ch a cháy .TCVN 3890 : 2009 TCVN 6305 (ISO 6182-1:1993). thi t b . Ph n 1: L a ch n và b trí. Phòng cháy và ch a cháy .2 H th ng h ng nư c ch a cháy cho nhà và công trình H th ng c p nư c ñ n các h ng nư c ch a cháy ñư c l p ñ t s n cho nhà và công trình ñ m b o lưu lư ng và c t áp dùng trong ch a cháy.

Phương ti n ch a cháy cơ gi i: xe ch a cháy.1 Nhà. 3.H th ng ch a cháy: các h th ng ch a cháy t ñ ng. cưa tay. ng c u ngư i. h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà. b t. bình ch a cháy có bánh xe. 3. hơi nư c. phòng. 3. . tàu ch a cháy. b ph n công trình. thang dây. xà beng. . .2 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy trang b cho nhà và công trình ñư c quy ñ nh trong Tiêu chu n này g m: . . búa.TCVN 3890 : 2009 3.5 Bình ch a cháy t ñ ng Bình ch a cháy ho t ñ ng theo nguyên lý t ñ ng ñư c treo ho c ñ t trong khu v c c n b o v .theo TCVN 7027:2002) Bình ch a cháy có kh i lư ng l n hơn 25 kg nhưng không quá 450 kg ñư c thi t k ñ t trên các bánh xe ñ m t ngư i có th di chuy n và thao tác v n hành ch a cháy.8 D ng c ch a cháy thô sơ Các d ng c . máy bơm ch a cháy di ñ ng. ñèn chi u sáng s c .Bình ch a cháy: bình ch a cháy xách tay.H th ng báo cháy t ñ ng. b t. bu ng và thi t b (sau ñây g i chung là nhà và công trình) không ph thu c vào ch s h u và ñơn v ch qu n theo pháp nhân ph i trang b các phương ti n phòng cháy và ch a cháy theo quy ñ nh c a Tiêu chu n này. công trình.D ng c phá d thông thư ng: kìm c ng l c. v t li u thông thư ng ñư c s d ng chuyên dùng trong công tác ch a cháy 4 Qui ñ nh chung 4. . 4. . khí.Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy: dây c u ngư i.6 Bình ch a cháy có bánh xe (xe ñ y ch a cháy . 5 .7 Kho ng cách di chuy n bình ch a cháy Kho ng cách di chuy n th c t l n nh t t v trí ñ bình ch a cháy ñ n v trí c n b o v . bán t ñ ng b ng nư c.Phương ti n b o h ch ng khói: kh u trang l c ñ c. . bình ch a cháy t ñ ng.Phương ti n chi u sáng s ñèn ch d n thoát n n. c và ch d n thoát n n: bi n ch d n thoát n n. m t trùm l c ñ c.

m c ñ nguy hi m cháy c a nhà. khí 4. Argon… B t BC B t B t ABC + B t ABCD Chú thích: D u “++” R t hi u qu . v i kh năng. . bùi nhùi. 6 . h th ng ch a cháy ph i phù h p v i tính ch t. Hi u qu ch a cháy c a t ng lo i ch t ch a cháy ñư c quy ñ nh trong 4. xô. FM200.Ch t ch a cháy: nư c. B. B ng 1 Hi u qu ch a cháy các lo i ñám cháy Ch t ch a cháy A1 Nư c B t có b i s n cao B t B t có b i s n th p và trung bình CO2 Khí Nitơ.. câu liêm. chăn s i. x ng. bơm tay . b t. Ch a cháy không thích h p.3 L a ch n lo i phương ti n phòng cháy và ch a cháy.TCVN 3890 : 2009 . thang (tre. b ch a nư c. 4.4 Phân lo i cháy theo quy ñ nh c a TCVN 4878. v i t ng lo i ñám cháy. ch a cát. B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u B. lo i ch t ch a cháy. C. A A2 ++ ++ + + + ++ B1 B B2 + + + C + + D1 D D2 D3 ++ ++ ++ - B t ABC B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u A.5 và trong các tiêu chu n k thu t hi n hành có liên quan. thùng. Inergen. D u “+” D u “-“ B t BC Ch a cháy thích h p. B. hi u qu c a t ng lo i ch t ch a cháy và phương ti n ch a cháy. C. g ho c kim lo i). g u v y.D ng c ch a cháy thô sơ: phuy.. C và D.5 Hi u qu ch a cháy c a các ch t ch a cháy quy ñ nh t i B ng 1. 4. B t ABCD B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u A. phương pháp ch a cháy. công trình. b t.

TCVN 3890 : 2009 7 .

TCVN 3890 : 2009 8 .

TCVN 3890 : 2009 9 .

M u s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy ñư c quy ñ nh t i Ph l c A. b trí bình ch a cháy 5.2 Các bình ch a cháy t ñ ng ñư c trang b cho các khu v c có nguy hi m cháy không thư ng ñ ng phù h p v i xuyên có ngư i ho c con ngư i không th ñi vào ñư c. K t qu ki m tra ñư c ghi vào s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy. b o dư ng bình ch a cháy 5. Trong th i gian b o dư ng.1. th c hi n. h ng m c trong nhà và công trình có nguy hi m v cháy k c nh ng nơi ñã ñư c trang b h th ng ch a cháy ph i trang b bình ch a cháy xách tay ho c bình ch a cháy có bánh xe.7 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i ñư c ñ nh kỳ b o dư ng theo hư ng d n c a nhà s n xu t và theo quy ñ nh c a cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy ho c theo tiêu chu n này. B ng 2 M c nguy hi m 10 ð nh m c trang b Kho ng cách di chuy n l n nh t ñ n bình ch a cháy xách v trí ñ bình ch a cháy ñ n ñi m xa nh t c n b o v ñư c quy ñ nh t i . s a ch a phương ti n phòng cháy và ch a cháy ñang v trí thư ng tr c ph i có phương án b trí phương ti n thay th tương ng ñ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình. 5. B trí bình ch a cháy t di n tích b o v và chi u cao treo ho c ñ t c a t ng lo i bình.6 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i ñư c ñ nh kỳ ki m tra theo quy ñ nh. 5.3 Tính toán trang b .1 Trang b . b o dư ng các phương ti n phòng cháy ch a cháy ph i do các t ch c chuyên môn ho c nhân viên k thu t an toàn phòng cháy và ch a cháy c a cơ s ngư i làm vi c này ph i ñư c hu n luy n và có trình ñ chuyên môn phù h p. ki m tra. 4. b trí.1.1. b trí bình ch a cháy trên cơ s ñ nh m c trang b bình ch a cháy và kho ng cách di chuy n th c t t B ng 2.8 Vi c ti n hành ki m tra.1 T t c các khu v c. Nh ng 5 Trang b . 4.TCVN 3890 : 2009 4.

kg G≥4 G≥9 Cacbon dioxit.1 có ch t ch a cháy phù h p v i yêu c u t i 4. G M c nguy hi m cháy B t. bình ch a cháy có bánh xe cháy ð i v i ñám cháy ch t r n Th p Trung bình Cao 1 bình/150m2 1 bình/75m2 1 bình/50m2 20 m 20 m 15 m ð i v i ñám cháy ch t l ng 15 m 15 m 15 m Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). G B t.TCVN 3890 : 2009 tay.5 và có kh i lư ng ho c th tích t i thi u (G) không nh hơn quy ñ nh t i B ng 3 và B ng 4. ch t khí.1. a) ð i v i ñám cháy ch t r n. kg Dung d ch ch t t o b t ho c nư c v i ch t ph gia. lít G≥5 G≥9 G ≥ 25 Ch t khí ch a cháy s ch.4 Bình ch a cháy trang b theo quy ñ nh t i 5. B ng 4 Kh i lư ng ho c th tích ch t ch a cháy. kg G≥5 - M c nguy hi m cháy Th p Trung bình Cao G≥4 G≥6 G ≥ 15 11 . kg Th p Trung bình Cao G≥2 G≥4 G≥6 Dung d ch ch t t o b t ho c nư c v i ch t ph gia. 5. kg G≥6 G≥8 - Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). B ng 3 Kh i lư ng ho c th tích ch t ch a cháy.1. b) ð i v i ñám cháy ch t l ng. lít G≥ 6 G ≥ 10 Ch t khí ch a cháy s ch.

1. 5. thi t b báo b ng âm thanh và ánh sáng.9 Bình ch a cháy ph i ñ m b o tính năng và c u t o ñư c quy ñ nh t i TCVN 7026 (ISO 7165). b trí h th ng báo cháy t 6.1. 6. vi c l a ch n. v trí ñ bình ch a cháy 5.7 Ph i có s lư ng bình ch a cháy d tr không ít hơn 10% t ng s bình ñ trang b thay th khi c n thi t. rào ho c các v t c n khác không có l i ñi qua l i thì vi c trang b bình ch a cháy ph i riêng bi t và ñ m b o theo quy ñ nh t i 5.8 Bình ch a cháy ñư c b trí v trí thi t k .2 Ki m tra. 5. 6.3 và 5. 5.1.1. 6 Trang b . n u m t b ng ñư c ngăn thành các khu v c khác nhau b i tư ng. ñ ng ñư c c u thành t ñ u báo cháy.6 Trên cùng m t sàn ho c t ng nhà. nút n báo cháy.2. ki m tra. b o dư ng h th ng báo cháy t ñ ng 6.5 ð i v i khu v c có di n tích h p và dài ho c khu v c có nhi u c p sàn khác nhau.TCVN 3890 : 2009 Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). vách. TCVN 7027 (ISO 11601). 5.10 Ngoài nh ng quy ñ nh trong tiêu chu n này.1 H th ng báo cháy t ñ ng các b ph n cơ b n như: trung tâm báo cháy.2 Yêu c u k thu t ñ i v i h th ng báo cháy t ñ ng ñư c quy ñ nh t i TCVN 5738.1. 5. b o dư ng bình ch a cháy 5.1 Ki m tra. các thi t b liên k t và ngu n ñi n. Không ñư c ñ bình ch a cháy t p trung m t ch .1.3.1.2 K t qu ki m tra.1 Trang b . g n k nhau thì vi c trang b bình ch a cháy v n ph i ñ m b o kho ng cách di chuy n t ñ n ñi m xa nh t c n b o v c a m t bình không vư t quá quy ñ nh t i 5.2. b trí bình ch a cháy còn ph i th c hi n theo quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1).1. 5.1.3 Các lo i nhà và công trình ph i trang b h th ng báo cháy t ñ ng: 12 .1. b trí.1. 5. M i b ph n c a h th ng ph i ñ m b o có ñ ch c năng cơ b n và ph i tích h p liên k t thành h th ng báo cháy hoàn ch nh.4. b o dư ng bình ch a cháy ñư c ghi vào s theo dõi (Ph l c A) và th theo dõi g n theo t ng bình ch a cháy (Ph l c B).1. b o dư ng bình ch a cháy ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).

tr s 3 làm vi c c a cơ quan chính quy n. m) Kho. ñ) R p hát. o) Trung tâm ch huy. cơ s bưu chính vi n thông t c p huy n tr lên. H th ng báo cháy t ñ ng ch cho phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n liên quan. vũ trư ng. c) Nhà.000 m3 tr lên. 6. cơ s y t khám. h i trư ng. b) Khách s n. l) Nhà máy ñi n. d) Trư ng h c. r p chi u phim. qu c phòng có nguy hi m v cháy.2. t ch c chính tr . c ng xu t nh p xăng d u. công trình s n xu t có ch t. ñi u ñ . khí ñ t hoá l ng. nhà ga ñư ng s t lo i 1 (ga hàng hoá và ga hành khách).000 m tr lên.000 m3 tr lên. tr s . n) Kho hàng hoá.000 m3 tr lên. n ho c có yêu c u b o v ñ c bi t. thư vi n. nhà hành chính. nhà ngh . truy n hình. ch a b nh khác có t 50 giư ng tr lên. cơ s 3 3 nghiên c u khoa h c. t ng h m. b o tàng. nhà khách. b nh vi n. b o dư ng h th ng báo cháy t ñ ng 6. ñi u hành. cơ s d ch v vui chơi gi i trí và nh ng công trình công c ng khác có di n tích t 200 m2 tr lên ho c có kh i tích t 1. tr m bi n áp ñ t trong nhà. nhà thi ñ u th thao. trung tâm thương m i thu c lo i kiên c và bán kiên c g) Nhà lưu tr . xe máy có kh i tích t 5.000 m tr lên. Khi ki m tra ph i th toàn b các ch c năng c a h th ng và th . m u giáo có 100 cháu tr lên ho c có kh i tích t ng c ng t 1000 m3 tr lên.000 lên. nhà tr ..000 m3 tr lên. công ngh t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích giáo d c.2 H th ng báo cháy t ñ ng sau khi ñưa vào ho t ñ ng ph i ñư c ki m tra m i năm ít nh t hai kh năng ho t ñ ng c a t t c 13 l n. nhà văn hoá. ñi u khi n quy mô khu v c và qu c gia thu c các lĩnh v c. q) Các công trình ng m có nguy hi m cháy n . v t tư có nguy hi m cháy khác v i kh i tích t 1.2. nhà văn phòng làm vi c khác t m tr lên. câu l c b .2 Ki m tra. xã h i c p huy n tr 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5. p) Công trình an ninh. k) Nhà s n xu t.1 H th ng báo cháy t ñ ng sau khi ñư c l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng. nhà ñi u dư ng t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t ng c ng t 5. 6. công trình thu c cơ s 5.TCVN 3890 : 2009 a) Nhà hành chính.000 m3 tr lên. i) C ng hàng không. e) Ch . nhà tr t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5. h) ðài phát thanh. tri n lãm. hàng hoá cháy ñư c v i kh i tích t 5. nh ng nơi t p trung ñông ngư i khác có thi t k t 200 ch ng i tr lên. Nhà ñ xe ôtô. nhà khác cao t 7 t ng tr lên.

bu ng l nh. L i thoát n n trong nhà. 14 . 7.1. 7 Trang b . Khu v c không có nguy hi m v cháy.5 H th ng ch a cháy t ñ ng ph i có b ph n ñi u khi n t ñ ng và b ng tay. ph i ñáp ng các yêu c u c a tiêu chu n TCVN 6100.1. b trí.3 Khi thi t k . b o dư ng h th ng ch a cháy t 7. khu r a…) C u thang b .5 và phù h p v i yêu c u c n b o v .1.3 Vi c b o dư ng ñ nh kỳ h th ng báo cháy t ñ ng ñư c th c hi n tuỳ theo ñi u ki n môi trư ng nơi l p ñ t và theo quy ñ nh c a nhà s n xu t. trang b h th ng ch a cháy b ng khí ph i tính ñ n yêu c u v ñ m b o an toàn cho ngư i. ph i có nh ng bi n pháp b o v thích h p ñ ñ m b o m i ngư i di chuy n nhanh ra kh i khu v c nguy hi m. 7.1 H th ng ch a cháy t ñ ng ñ ng ñ ng ph i ñư c trang b cho nhà và công trình quy ñ nh t i Ph l c C. v sinh. tr khi c n thi t ñ c p c u nhanh ngư i b n n.1 ph i có ch t ch a cháy phù h p v i yêu c u t i 4. tr các khu v c sau: Khu v c m ư t (phòng t m. h n ch ngư i vào khu v c sau khi ñã x khí. Trong nhà và công trình quy ñ nh t i Ph l c C c n ph i trang b h th ng ch a cháy t ñ ng cho toàn b các phòng.6 H th ng ch a cháy t ñ ng b ng nư c ph i có h ng ch l p ñ t ngoài nhà ñ ti p nư c t xe bơm ho c máy bơm ch a cháy di ñ ng.2 L a ch n h th ng ch a cháy t ñ ng trang b cho nhà và công trình theo quy ñ nh t i 7. ki m tra. ñ m b o cho ngư i cu i cùng thoát ra kh i căn phòng ho c vùng c n b o v trư c khi h th ng t ñ ng x ch t ch a cháy. b trí h th ng ch a cháy t 7.1. ð i v i h th ng ñ ng ph i phù h p v i yêu ch a cháy b ng nư c ki u vòi phun x i (Drencher).1. công trình ñư c trang b h th ng ch a cháy t c u quy ñ nh trong 7. nhưng ít nh t hai năm m t l n ph i t ch c b o dư ng toàn b h th ng. không ph thu c vào di n tích.1. h th ng ch a cháy b ng hơi nư c ho c b ng khí cho phép thi t k ñi u khi n t xa và b ng tay.1. Vi c b o dư ng ph i bao g m ki m tra t ng th s ho t ñ ng c a t t c thi t b c a h th ng.1. 7.1 Trang b . 7. TCVN 6101 và TCVN 7161. 7.4 Khi b trí l p ñ t h th ng thi t b ch a cháy t ñ ng có nguy hi m cho ngư i ph i tính toán th i gian thoát n n.TCVN 3890 : 2009 các thi t b c a h th ng.3 và các tiêu chu n khác có liên quan. Vi c trang b h th ng ch a cháy t ñ ng cho nhà và công trình khác căn c trên cơ s phân tích m c ñ nguy hi m cháy và các y u t khác liên quan ñ n vi c b o v con ngư i và tài s n. 6.2.

3 Trong m i l n ki m tra và b o dư ng ñ nh kỳ. b trí. t t c các thi t b và ch c năng c a h th ng ph i ñư c ki m tra và th ho t ñ ng. ngo i tr các thi t b ch ho t ñ ng m t l n như ñ u phun sprinkler.2 Nh ng trư ng h p sau ñây không b t bu c l p ñ t h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình: 3 gia ñình t 7 t ng tr lên. d) Các cơ quan hành chính cao t 6 t ng tr lên. h th ng ch a cháy t ñ ng ph i ñư c ñ nh kỳ ki m tra.1 H th ng h ng nư c ch a cháy trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà s n xu t có di n tích t 500m2 tr lên ho c có kh i tích t 2500 m3 tr lên.2 Ki m tra. h i trư ng... c) Trong nhà t ng tr lên. câu l c b t 300 ch ng i tr lên. trong ñó bao g m c ki m tra s lư ng.2 Tr khi có nh ng hư ng d n khác c a nhà s n xu t. 7.1.7 Nh ng quy ñ nh khác v l a ch n. TCVN 7161 các tiêu chu n khác có liên quan và nh ng ch d n c a nhà s n xu t.. f) Ch trung tâm thương m i kiên c và bán kiên c . 8.2. ki m tra.TCVN 3890 : 2009 7. 7. 7.1. TCVN 6305. b o dư ng h th ng ch a cháy t 7.2. b o dư ng h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà. TCVN 7336 và các tiêu chu n khác có liên quan. H ñ ng sau khi l p ñ t ph i ñư c th th ng ch a cháy t ñ ng ch ñư c phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n có liên quan. b o dư ng ít nh t m t l n trong năm. r p chi u phim. ch t lư ng ch t ch a cháy. 7.2.1 H th ng ch a cháy t ñ ng ho t ñ ng toàn b h th ng. b nh vi n cao t 3 t ng tr lên. nhà ph tr ngôi nhà t 5000 m tr lên. TCVN 6101. ñ) Nhà ga.1. TCVN 6305. b trí h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình 8. c a hàng ăn u ng t 5 c a công trình công nghi p khi kh i tích 15 .1 Trang b . nhà t p th . b trí h th ng ch a cháy t ñ ng ñư c quy ñ nh t i TCVN 5760. 8. trư ng h c. khách s n. chung cư.4 Ki m tra. TCVN 7161. b) Kho tàng có di n tích t 500m2 tr lên ho c có kh i tích t 2500 m3 tr lên. e) Nhà hát. các lo i công trình công c ng khác.2. 8 Trang b . ñ u báo nhi t dùng m t l n . b o dư ng h th ng ch a cháy t ñ ng th c hi n theo TCVN 6101.

trung tâm thương m i. c ng bi n. TCVN 4513. ñ) Nhà s n xu t.1.2. 8.1. 8. c) Trong nhà t m. c) Ch . 8. ch .1.5 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình có th thi t k ñ c l p ho c k t h p v i h th ng ch a cháy t ñ ng b ng nư c. b) Trong các nhà s n xu t h ng D.1. r p chi u phim ph i thư ng xuyên có nư c ñư c duy trì áp su t ñ m b o yêu c u ch a cháy. quy chu n hi n hành có liên quan. lưu lư ng.1 H th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà cơ quan hành chính. n ho c ng n l a lan truy n r ng. IV. hay b nư c d tr ch a cháy. E có b c ch u l a III. công trình văn hóa. 8. d) Nhà ga.2.2 Nh ng trư ng h p sau ñây không b t bu c l p ñ t h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà: 16 ngoài nhà ñ ti p . bán thành ph m là v t li u không cháy. ñ) Trong tr m bơm. trung tâm thương m i.6 S h ng nư c ch a cháy. nhà và công trình có chi u cao t 25m tr lên. b nh vi n.2 Trang b . c t áp nư c ch a cháy trong và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 2622. nhà hát. v n chuy n. chung cư.4 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình trong các nhà s n xu t. e) Trong các nhà s n xu t và nhà ph tr c a công trình công nghi p không có ñư ng ng c p nư c sinh ho t hay s n xu t và vi c c p nư c ch a cháy bên ngoài l y t sông. tr m l c nư c s ch c a h th ng thoát nư c b n. nhà t p th .1. vũ trư ng. th thao. siêu th . H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình ph i có h ng ch l p ñ t nư c t xe bơm ho c máy bơm ch a cháy di ñ ng. nhà ga. kho tàng có m c nguy hi m cháy cao.TCVN 3890 : 2009 a) Nhà s n xu t có b c ch u l a I. 8. b o qu n thành ph m. II và có thi t b bên trong làm b ng v t li u không cháy mà trong ñó gia công. kho tàng.3 Không trang b h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình ñ i v i nhà ho c công trình có s d ng ho c b o qu n các ch t mà khi ti p xúc v i nư c có th sinh ra cháy. các lo i công trình công c ng khác. d) Trong nhà kho làm b ng v t li u không cháy và ch a hàng hoá không cháy. TCVN 5760 và các tiêu chu n. ao. 8. b trí h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà 8. khách s n. V mà có kh i tích dư i 1000 m3. h . 8. trư ng h c. nhà gi t công c ng. b) Khách s n. công trình công nghi p. nhà ph tr c a công trình công nghi p.7 Yêu c u k thu t c a h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình áp d ng theo TCVN 2622.

các nhà công c ng b c ch u l a I. b trí. b o dư ng phương ti n ch a cháy cơ gi i 9.3. khu công nghi p ngoài vi c trang b h th ng ch a cháy. 8. cơ s tr ng ñi m v kinh t . quy chu n hi n hành có liên quan. v n hành máy bơm ch a cháy chính và máy bơm ch a cháy d phòng.xã h i.3 Yêu c u k thu t c a h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà áp d ng theo TCVN 2622. b trí phương ti n ch a cháy cơ gi i 9. nư c và lăng phun nư c. 17 . 8. c) Nhà s n xu t có h ng s n xu t E.3. 8.4 M i năm m t l n ti n hành phun th ki m tra ch t lư ng toàn b vòi phun. văn hoá .TCVN 3890 : 2009 a) ði m dân cư có s ngư i dư i 50 ngư i và nhà có s t ng không cao quá 2 t ng. ki m tra. ñ) Nhà kho ch a v t li u cháy ho c v t li u không cháy trong bao bì cháy ñư c có di n tích ñ n 50m2 8. c ng hàng không.5 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà ñư c ñ nh kỳ b o dư ng k thu t theo hư ng d n c a nhà s n xu t không quá m t năm m t l n. 8. c a hàng có di n tích ñ n 150m2 (tr c a hàng bán hàng công nghi p).3. TCVN 5760 và các tiêu chu n.1 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà sau khi ñư c l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng. II có kh i tích ñ n 1000m3 (tr nh ng ngôi nhà có c t b ng kim lo i không ñư c b o v ho c b ng g . ñ u n i. b c ch u l a I. 8. c ng bi n. các cơ s ăn u ng có kh i tích ñ n 1000m3.1 Trang b . lăng phun ñã trang b .3 Ki m tra. ch t d o có kh i tích l n hơn 250m3) . ph i trang b xe ch a cháy. II có kh i tích ñ n 250m3 b trí t i các ñi m dân cư. ki m tra ñ kín các ñ u n i khi l p v i nhau. tàu ch a cháy s d ng ñư c c nư c và b t ñ ch a cháy. v sinh toàn b các van ñóng m b o ch t lư ng.2 M i tu n m t l n ti n hành ki m tra lư ng nư c d tr ch a cháy trong b .3 Ít nh t sáu tháng m t l n ki m tra các h ng nư c ch a cháy.3.1 Các kho l n. kh năng ñóng m các van và phun th 1/3 t ng s h ng nư c ch a cháy. thay nh ng thi t b không ñ m 9 Trang b .2. b o dư ng h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà 8. b) Các ngôi nhà ngoài ñi m dân cư.1.3. chính tr . d) Kho ch a s n ph m nông nghi p th i v có kh i tích dư i 1000m3. H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà ch ñư c phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n liên quan. ð i tư ng và ñ nh m c trang b t i thi u ñư c quy ñ nh t i B ng 6.

c ng bi C ng hàng không C ng hàng không C ng bi n C ng bi n C ng n i ñ a khác Cơ s s n xu t Nhà máy nhi t ñi n Nhà máy thu ñi n Nhà máy nhi t ñi n.5 2 2.TCVN 3890 : 2009 B ng 6 S TT 1 1.000 t n phôi thép/năm tr lên Có công su t nh hơn công su t trên Không ph thu c vào công su t Công su t t 15 tri u m3 khí /ngày ñêm tr lên Công su t t 300.5 3.5 3 3.000m3 T ng dung tích nh hơn 15.4 3.000m T ng dung tích t 15.3 18 Cơ s ch bi n khí ñ t.2 2. khai thác khoáng s n Khu công nghi p Khu công nghi p Khu công nghi p Khu công nghi p Công su t t 200 MW tr lên Công su t t 300 MW tr lên Có công su t nh hơn công su t trên Không ph thu c vào công su t Công su t trên 35.3 2.2 4. phân ñ m. chi c 1 1 3 ð i tư ng Kho Kho d tr Kho d tr Kho d u m và các s n ph d um Kho d u m và các s n ph d um Kho d u m và các s n ph d um C ng hàng không.2 3.1 4.2 1.000 t n/năm tr lên Công su t t 300. thép Nhà máy l c d u và l c hoá 3.3 3.7 3.1 1.13 Cơ s khai thác khoáng s n 3.12 Cơ s ch bi n khí ñ t 3. ngành m m m n Qu c t N iña Lo i I Lo i II T ng dung tích trên 100.3 1. chi c c p Qu c gia c p B .6 3.14 4 4.000m3 2 1 1 3 2 2 1 1 Nhà máy gi y.000 t n/năm Công su t trên 20 tri u mét2/năm Công su t trên 1 tri u t n/năm Công su t t 180. th y ñi n Nhà máy ñi n h t nhân Nhà máy gi y Nhà máy d t Nhà máy xi măng Nhà máy phân ñ m Nhà máy thép Quy mô Máy bơm ch a cháy di ñ ng.1 3.4 2. xi măng.11 d u 3. d t.000 ñ n 100.1 2.8 3.000 t n/năm tr lên Có công su t nh hơn công su t trên T ng di n tích trên 300 ha T ng di n tích t trên 150 ñ n 300 ha T ng di n tích t 50 ha ñ n 150 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 .9 3.4 1.10 Xe ch a cháy.

9. không b v t c n khác che ch n.2 C ng bi n lo i I và lo i II trang b thêm t i thi u 01 tàu ch a cháy.2. 9. c n tr .1. tàu ch a cháy.4 Xe ch a cháy.1. b o dư ng phương ti n ch a cháy cơ gi i 9. ki m tra. tàu ch a cháy.1. b o dư ng thư ng xuyên và ñ m b o luôn ho t ñ ng t t theo tính năng k thu t c a nhà s n xu t. máy bơm ch a cháy di ñ ng ñư c ti n hành ki m tra.1 Các nhà chung cư. b trí phương ti n c u ngư i. phương ti n. d ng c trang b kèm theo ñúng quy ñ nh.3 Vi c trang b xe ch a cháy. Vi c trang b lo i phương ti n c u ngư i ñ i v i t ng công trình c th s do cơ quan Phòng cháy và ch a cháy có th m quy n quy t ñ nh. máy bơm ch a cháy di ñ ng ñư c ki m tra.1 Trang b .6 B trí b n ñ u cho tàu ch a cháy ph i ñ m b o yêu c u tàu ch a cháy cơ ñ ng nhanh. tàu ch a cháy.2. b o dư ng phương ti n c u ngư i.TCVN 3890 : 2009 4. 10 Trang b . d ng c phá d ch ng khói 10. 9. 9. b o dư ng theo ch ñ thư ng xuyên. máy bơm ch a cháy di ñ ng và các thi t b ch a cháy theo xe.2 Xe ch a cháy. d ng c phá d thông thư ng và phương ti n b o h ch ng khói 10.5 Xe ch a cháy. 9. máy bơm ch a cháy di ñ ng luôn ñư c n p ñ nhiên li u. máy bơm ch a cháy di ñ ng cho nhà và công trình không có trong danh m c trên s do cơ quan Phòng cháy ch a cháy có th m quy n quy ñ nh. phương ti n chi u thông thư ng và phương ti n b o h c và ch d n thoát n n. máy bơm ph i ñư c ñ trong nhà có mái che (nhà xe).4 Khu công nghi p ha T ng di n tích nh hơn 50 ha 1 9. ñ nh kỳ và ñ t xu t. tàu ch a cháy. b) Có ch t ch a cháy.1.2.2 Ki m tra.1. b sáng s trí. b o dư ng theo quy ñ nh c a nhà s n xu t. 9. c và ch d n thoát 19 .1 Xe ch a cháy. phương ti n chi u sáng s n n. khách s n và các lo i nhà khác cao t 25m tr lên và có hơn 50 ngư i trên m t t ng ph i ñư c trang b phương ti n c u ngư i. N i dung các ch ñ ki m tra.3 Xe ch a cháy. 9.1. tàu ch a cháy. máy bơm ch a cháy di ñ ng trang b cho nhà và công trình ñ m b o các yêu c u sau: a) Có ñ c tính k thu t và tính năng ch a cháy phù h p v i lo i nhà và công trình c n b o v . ch t ch a cháy và d ng c trang b kèm theo ñ y ñ .

b nh vi n.4 Phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n ñư c trang b trên l i thoát n n c a nhà và công trình trong các khu v c sau: a) các ch nguy hi m cho s di chuy n c a ngư i. ðèn ch d n thoát n n ph i ñư c nhìn th y rõ ràng các ch “L I RA” ho c ch khác thích h p t kho ng cách t i thi u 30m trong ñi u ki n chi u sáng bình thư ng (300lux) ho c khi có s c (10lux). c) Nhà t p th . các lo i công trình công c ng khác. e) Nhà hát. l i r trên ñư ng thoát n n ñ chi u sáng. ng c u ngư i ph i phù h p v i gi i h n ch u l a. c a hàng ăn u ng. h i trư ng. yêu c u an toàn theo quy ñ nh c a nhà s n xu t và phù h p v i ñi u ki n s d ng. trong ñó s ngư i làm vi c l n hơn 50 ngư i. khách s n.1. b trí trên các c a ra vào. vũ trư ng. trư ng h c. ñ) Nhà ga. b) Kho tàng.7 D ng c phá d thông thư ng trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà s n xu t. 10. trung tâm thương m i kiên c và bán kiên c . c và ñèn ch d n thoát n n có ngu n ñi n d phòng ñ m b o th i gian 10. hành lang. gi a các ñèn ch d n thoát n n ph i ñ m b o nhìn th y l i thoát n n và kho ng cách không l n hơn 30m. thang dây. t i tr ng. c u thang thoát n n. ñó kh ñ) Trong các gian phòng công c ng và các nhà ph tr c a các xí nghi p công nghi p. V trí l p ñ t phương ti n c u ngư i phù h p v i yêu c u k thu t và tính năng s d ng c a phương ti n. móc cho dây c u ngư i.5 ðèn chi u sáng s ho t ñ ng t i thi u là 2h. V trí l p ñ t gi a các ñèn chi u sáng s c . ch d n l i ñi và d quan sát. r p chi u phim.6 ðèn chi u sáng s c và ñèn ch d n thoát n n ñư c l p ñ t.2 Phương ti n c u ngư i ñư c trang b ph i ñ m b o các yêu c u k thu t. c) Theo các l i ñi chính và c a ra c a các gian phòng s n xu t. ñ cao và kh năng c u ngư i an toàn. f) Ch . d) Các cơ quan hành chính. e) các gian phòng s n xu t không có ánh sáng t nhiên. 20 . chung cư.1.TCVN 3890 : 2009 10. ðèn chi u sáng s c có cư ng ñ chi u sáng ban ñ u trung bình là 10lux và cư ng ñ chi u sáng nh nh t t i b t kỳ ñi m nào d c theo ñư ng thoát n n ño ñư c không nh hơn 1 lux.3 Vi c l p ñ t các k t c u treo.1.1. 10. d) các v trí ch d n c u thang b trong các nhà có chi u cao l n hơn 6 t ng. 10.1.1. n u năng t t p ñ ng th i nhi u hơn 100 ngư i. 10. b) các l i ñi và trên các c u thang b dùng ñ thoát n n cho ngư i khi s lư ng ngư i c n thoát n n l n hơn 50 ngư i. câu l c b .

nh ng c và ch d n thoát n n. d ng c phá d thông thư ng và phương ti n b o h ch ng khói 10. 10. TCVN 4530. c a hàng xăng d u.1. phương ti n c u ngư i trong ñám cháy.2. 10.1. 10.3 Trang b d ng c ch a cháy thô sơ cho nhà kho. b o dư ng phương ti n c u ngư i trong ñám cháy.8 và b trí t i khu v c thư ng tr c v phòng cháy và ch a cháy.3 D ng c phá d thông thư ng ñư c ki m tra ñ nh kỳ 6 tháng m t l n. b trí.TCVN 3890 : 2009 10.10 Có bi n ch d n thoát n n và bi n ch báo các v trí l p ñ t phương ti n c u ngư i trong ñám cháy các v trí d quan sát. c và ch d n thoát n n 11 Trang b . kho hàng hoá. 21 .9 Phương ti n b o h ch ng khói ñư c trang b cho các khách s n và b trí trong phòng t i ví trí d th y. phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n. c a hàng kinh doanh xăng d u. ki m tra. m ư t. b trí d ng c ch a cháy thô sơ 11. các công trình xăng d u ñư c quy ñ nh t i TCVN 5307.1 Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy.4 Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy.1.1. ðèn chi u sáng s c và ñèn ch d n thoát n n ñư c th nghi m trong th i gian 2h.1. d l y. c a hàng. phương ti n chi u sáng s trang b cho nhà và công trình ñư c b o qu n tránh mưa.2 M i năm m t l n. 11.2. cơ s s n xu t và nhà gia ñình. phương ti n không ñ m b o th i gian làm vi c ph i ñư c thay th .2 Trang b d ng c ch a cháy thô sơ cho kho d u m và s n ph m d u m . khuy n khích trang b thêm m t trùm l c ñ c.8 Trang b t i thi u m t b d ng c phá d thông thư ng cho nhà và công trình quy ñ nh t i 10.1 Trang b . n ng. b o dư ng d ng c ch a cháy thô sơ 11. TCVN 5684.1 D ng c ch a cháy thô sơ ñư c trang b cho các kho d u m và s n ph m d u m . khí ñ t hoá l ng. 10. 11.1. ch .2 Ki m tra. 10.1. phương ti n chi u sáng s phương ti n b o h ch ng khói ñư c ki m tra ñ nh kỳ m i tháng m t l n. Trang b t i thi u m t ngư i m t kh u trang l c ñ c.2. nhà s n xu t ñư c quy ñ nh t i B ng 7. phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n ñư c ki m tra b o dư ng theo ñúng quy trình và yêu c u k thu t c a t ng lo i phương ti n. 10.2.

chi c chi c 1/500m2 sàn) 2/500m2 sàn) Tên h ng m c công trình Kho. vi c trang b d ng c ch a cháy thô sơ s tùy thu c vào ñi u ki n và yêu c u c a t ng cơ s . xe máy Phân xư ng s n xu t. ô tô. lò s y. nư c. Các phương ti n ch a nư c. 11. bùi nhùi. ch bi n có s d ng thi t b cơ khí. 11.1. c a hàng ch a thi t b . bao gói. chi c m3 1x2(m).6 ð d nh n bi t trong vi c s d ng.4 ð i v i các cơ s khác. b nư c Xô múc 200lít.5 Phương ti n ch a cháy thô sơ ñư c b trí t ng khu v c phù h p v i yêu c u s d ng ñ ch a cháy. M i d ng c ñ ng nư c ch a cháy kèm theo ít nh t 2 xô (ho c thùng) múc nư c. b o qu n hàng hoá không dùng ñ n l a. M i d ng c ñ ng cát kèm theo ít nh t 2 x ng xúc. các phương ti n ch a cháy thô sơ: câu liêm. không ñ v t b n rơi vào.1. x ng.TCVN 3890 : 2009 B ng 7 S TT Thùng cát. Chăn s i X ng. b o dư ng phương ti n ch a cháy thô sơ 11. thùng ñ ng cát.2 Ki m tra.2.1. Kho. 1 2 1/350m2 sàn 2/350m2 sàn 1/350m2 sàn 1/350m2 sàn 2/350m2 sàn 3 4 1/200m2 sàn 1/200m2 sàn 1/300m2 sàn 2/300m2 sàn 1/300m2 sàn 1/200m2 sàn 2/200m2 sàn 2/200m2 sàn 2/300m2 sàn 5 1/300m2 sàn 11. c a hàng ch a hàng hoá là v t li u r n không cháy.1 Phương ti n ch a cháy thô sơ ñư c ñ nh kỳ t ch c ki m tra. thang tre. chi c Phuy. ñ ng cát ch a cháy ñư c che ñ y. máy hàn Phân xư ng s n xu t. 11. phuy ñ ng nư c. bơm tay c n ñư c sơn ñ . k c ch t l ng có nhi t ñ b t cháy > 45oC. b o dư ng ít nh t 6 tháng m t 22 . nhưng ph i ñ ng trong thùng h p kín v i kh i lư ng < 500 kg Kho. phân lo i. c a hàng ch a hàng hoá là v t li u r n cháy ñư c. xô ho c thùng múc nư c.

2. Thay cát m i. N u th y lư ng nư c. cát không ñúng quy ñ nh ph i b sung thêm.TCVN 3890 : 2009 l n. 11.2 D ng c dùng ñ ch a nư c và ñ ng cát ch a cháy ñ m b o luôn luôn ñ y nư c và cát ho c không ít hơn 4/5 th tích ch a. nư c m i n u th y không ñ m b o ñ ch a cháy. 23 . không l n v t b n. Cát ñư c b o qu n luôn khô.

... …………………………………………………………………………………………… S ñi n tho i:………………………..T do ............H nh phúc _________________________ S THEO DÕI PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY Tên cơ s : ……………………………………………………………………………............................... ………... Ngư i ph trách công tác PCCC c a cơ s :………………………………………....…........ ngày ....... Ngư i l p s : …………………………………………………………………………........Fax:……………………………………... tháng .TCVN 3890 : 2009 Ph l c A (Tham kh o) M u s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy Trang bìa: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p .................................. năm .. ……............ …………………………………………………………………………………………… ð a ch :…………………………………………………………………………………........................... L p s ........ …………………………………………………………………………………………… 24 ....

.......4 Ngày...(ho c mã s phương ti n do cơ s qu n lý quy ñ nh)…….......3.... tháng ki m tra N i dung và k t qu ki m tra Phương pháp ki m tra K t lu n Ngư i.............. Phương ti n PCCC (ho c h th ng PCCC) lo i:........................... tháng... 6 ............TCVN 3890 : 2009 Trang 2........................ (và các trang ti p sau) B ng theo dõi tình tr ng k thu t t ng lo i phương ti n (ho c h th ng) PCCC H ng m c công trình: . cơ quan ki m tra Ký tên Ghi chú 25 ....... …………………………………………………………………………………………….................... h th ng PCCC Trang 5.......... năm (ki m tra ho c ñưa vào s d ng) B ng t ng h p phương ti n PCCC Tình tr ng k thu t Ký mã hi u S lư ng ðơn v tính ð t yêu c u Không ñ t yêu c u S TT Lo i phương ti n....... v trí s : ..........................…… S TT Ngày.

TCVN 3890 : 2009 Ph l c B (Tham kh o) M u th theo dõi k t qu ki m tra phương ti n phòng cháy và ch a cháy Th theo dõi k t qu ki m tra phương ti n phòng cháy và ch a cháy Tên phương ti n:……………………………………. tháng ki m tra K t qu ki m tra Ngư i. tháng. Ngày. cơ quan ki m tra Kích thư c c a th : 100 x 150 (mm) (Ghi chú: Th có d u treo c a cơ s ) 26 . năm ñưa vào s d ng:………………. Ký mã hi u:…………… S seri:……………………. Ngày.

1.200m2 tr lên Nhà chuyên doanh thương m i(**) (không l p ñ t h th ng ch a cháy t ñ ng t i các khu v c b o qu n và chu n b th t. bát ñĩa kim lo i.6. hàng hóa thu c h ng s n xu t C v nguy hi m cháy b o qu n trên giá cao t 5. b o qu n tài li u th ng kê. 1.2. 1. diêm.5.2) Nhà lưu tr . thi t b d tr trong ñó có nhiên li u và d u m .hành chính Di n tích t 1. t p th . Nhà chuyên kinh doanh các ch t l ng d b t cháy và Không ph thu c vào di n tích d cháy (tr tr m xăng ô tô và hàng dung d ch ñ ng trong các can. vi m ch và linh ki n ñi n t khác.1.2. Nhà cao trên 3 t ng Không ph thu c vào di n tích 1. v t li u không cháy): 1. Ng m dư i ñ t Di n tích t 200m2 tr lên 1.5m tr lên. 1. thư vi n. cao su nhân t o và các s n ph m t cao su.6. ð i tư ng trang b Nhà Yêu c u. d . hoa qu . da.7. cá.7.V t tư linh ki n bán d n.3. Nhà 1 t ng (tr ñ i tư ng ñã nêu t i ñi m 1. Nhà kho ch a: Không ph thu c vào di n tích .Phim.6. kim lo i và ñá quý.1. .500m2 tr lên. Công c ng(*). nh.2.7.5. máy. Nhà t 2 t ng tr lên Không ph thu c vào di n tích xây d ng Nhà kho cao t 2 t ng tr lên b o qu n v t li u. Nhà 2 t ng Di n tích t 3.4.2. 1. .4. m i can có dung tích không l n hơn 20 lít) Nhà và t h p văn hóa (k c t h p văn hóa trong Không ph thu c vào di n tích các t h p nhà s n xu t.V t li u.1 và 1.2.8. Nhà kho b o qu n cao su t nhiên.6) Di n tích t 3.7. kim lo i xây d ng và s t ng ki m.2. . 1. ch s ñ nh m c 1. băng hình trong bao bì không cháy v i kh i lư ng b o qu n t 200 kg tr lên.TCVN 3890 : 2009 Ph l c C (Quy ñ nh) Nhà và công trình trang b h th ng ch a cháy t ñ ng S TT 1.1. .Len. 1. rau trong bao bì không cháy. 1.1. dân d ng Di n tích t 800m2 tr lên (**) 1.7. 1.V t li u và s n ph m g c xenlulô. Thương m i .ð ng cơ. Không ph thu c vào di n tích hàng hóa thu c h ng s n xu t C v nguy hi m cháy xây d ng (tr nh ng trư ng h p ñã quy ñ nh t i các ñi m 1. Nhà 1 t ng T ng di n tích xây d ng t 750m2 tr lên 1.500m2 tr lên 1. . nhà kho và nhà ) và s t ng 27 .3. còn trong bao bì cháy ñư c v i b t kỳ kh i lư ng nào.7. tài Không ph thu c vào di n tích li u l ch s vi t tay và các tài li u quý khác xây d ng Nhà cao t 25m tr lên (tr nhà s n xu t h ng s n Không ph thu c vào di n tích xu t D và E) Nhà khung thép mái tôn 1 t ng: 1.

2.1.4. sơn. khoang… s d ng ñ ñi cáp ñi n l c ho c cáp thông tin) c a nhà máy ñi n Công trình cáp khác có ñi n áp t 500 KV tr lên Công trình cáp ñi n áp 110 KV ñ u n i v i máy bi n áp có công su t t 63 KVA tr lên Công trình cáp n i c a nhà s n xu t và nhà dân d ng H m cáp h n h p c a nhà s n xu t và nhà dân d ng trong ñó ñ t cáp ho c dây d n có ñi n áp 220V.7.8. s n xu t v t li u và s n ph m cao su. 2.3. Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 300m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích 3. t ng h p cao su nhân t o. gi ng. 2. máy nén có ñ ng cơ tu c bin khi.4. phim. 3. 3. th tích h m cáp trên 100m3 v i s lư ng s i cáp: Băng t i kín ho c h v n chuy n nguyên v t li u d cháy Trên tr n treo (ph n không gian k thu t) ñ ñi ng thông gió.2.2. Theo TCVN 5307. vi m ch và linh ki n ñi n t khác.6. Dài t 25 m tr lên Không ph thu c vào di n tích và th tích 2. 3. s n ph m ch t l ng d b t cháy và d cháy như: dung môi.6. ng c p nư c và máng cáp có trên 12 s i cáp. matit. Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Trên 100m3 T 12 s i tr lên 2.9. s n xu t Thu c h ng s n xu t A và B (tr nhà ch bi n và b o qu n nông s n d ng h t) Ch a.2. 3. keo dán. 3.9. bu ng ñ ng l c Phòng máy bi n áp và máy bù t 500 KV tr lên Phòng máy bi n áp ñi n áp 220 – 230 KV v i công su t m i máy t 200 MVA tr lên Phòng máy bi n áp và máy c t trong thùng kín : Có công su t t 63 MVA tr lên Có ñi n áp t 110 KV tr lên Di n tích t 300 m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 1.1.1.2. 2.9. ñi n áp t 220V tr lên cách ñi n b ng v t li u cháy và khó cháy (bao g m c ñi chung trên cùng giá ñ ) C a hàng xăng d u và b ch a ch t l ng d cháy và ch t l ng cháy Phòng.5. sàn 2 l p. phòng gia nhi t d u m và d u diezel Bu ng thí nghi m ñi n cao áp. 3. TCVN 5684. bu ng sơn. 2. 3. 3. bu ng S d ng làm kho.8.3.3. b o qu n. máng.1. băng hình làm t v t li u cháy ñư c.8.3. 2. giàn.5.1. da. V t li u và s n ph m t len.7. Nhà 2 t ng tr lên Công trình Công trình cáp (h m. Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích Không ph thu c vào di n tích 28 .2): t ng l ng ho c t ng h m các t ng n i trên m t ñ t khác B o qu n và s n xu t v t li u và s n ph m t qu ng nhôm. 2. Nhà tri n lãm. ñư ng h m. bu ng có vách ngăn b ng v t li u cháy ñư c Phòng. v t tư linh ki n bán d n.8. kim lo i ki m. Nhà 1 t ng 1. dung d ch ngâm t m. diêm. g (xenlulô). d . qu ng cáo: 1. 3. keo cao su. Không ph thu c vào di n tích 3. 3. TCVN 4530.TCVN 3890 : 2009 1. 3.000m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích 2. nh. Thu c h ng s n xu t C (tr nh ng trư ng h p ñã nêu t i ñi m 3.

25.11. thi t b . k t n i có s d ng máy vi tính ñ ñi u Có di n tích t 24m2 tr lên khi n các t ng ñài ñi n tho i t ñ ng có dung lư ng t 10. bu ng quy. s a ch a.TCVN 3890 : 2009 3. 3. ngh thu t: R p chi u phim.19. t ng trên m t ñ t T 3 xe ô tô tr lên ðư ng d ng ñ tàu ñi n ng m có b o dư ng k T 4.25. tài li u tr lên Gian tri n lãm Di n tích t 1. b o qu n. ñi n báo c a bưu ñi n t nh. thành ph v i t ng th tích ngôi nhà t 40.25.chi u phim v i 800 Không ph thu c vào di n tích ch tr lên Kho: ñ o c .2. 3. bu ng Phòng ñ phương ti n giao thông trong m t s công trình (tr trong nhà ): T ng h m (k c dư i g m c u) Không ph thu c vào di n tích phòng. 3. 3. trung tâm thông tin liên l c vô tuy n ñi n trung.000 m2 tr lên Phòng b o qu n và trưng bày tác ph m.13.000 ñơn v Không ph thu c vào di n tích sách. bu ng cao t n Phòng tháo l p ñ ng cơ máy bay.500 m2 tr lên thu t Phòng công năng công c ng Phòng b o qu n và giao d ch kh i lư ng l n n Không ph thu c vào di n tích ph m.3. thi t b sư i. trung tâm ki m soát ñi n tho i.25.16. 3. bánh. sác si Không ph thu c vào di n tích và bánh xe máy bay.24. 3. bu ng T ng l ng.000 s thuê bao. s a ch a ñ ng cơ máy bay Không ph thu c vào di n tích phòng. 3.1. s a ch a và gia công toa phòng. Phòng t ng ñài s . tr m bơm nư c.1. phân lo i. 3. bu ng giao thông v n t i Các bu ng. 3.12. 3. câu l c b . nhà có ch c năng văn hoá. d ng c sân kh u. phông màn.22. thành ph tr lên Phòng x lý. 3. ñ ng cơ…) Phòng và công trình thành ph n c a h th ng tàu Không ph thu c vào di n tích ñi n ng m (tr l i tr m chuy n. v t ph m Không ph thu c vào di n tích giá tr c a vi n b o tàng Phòng.19. kênh ho c ñi m n i gian phòng Phòng chia. Phòng.15.14. ñi n Có di n tích t 500m2 tr lên tín. 3. tr c thăng bu ng Phòng s n xu t. 3. phòng s n xu t.9.000m3 tr lên T ng ñài ñi n tho i t ñ ng v i dung lư ng t Không ph thu c vào di n tích 10. 3. trư ng Không ph thu c vào di n tích quay Trư ng quay Di n tích t 1.25.17. tài li u.10.21. bu ng thông tin liên l c Các xư ng k thu t c a thi t b ñ u cu i. 3. . phòng c phòng. 3.000 m2 tr lên 29 3. ñóng gói thư. Không ph thu c vào di n tích trung tâm máy tính. bu ng tàu. 3.18. 3.23. ch khách. thi t b bay. trung tâm truy n và nh n tín hi u radio. nhà hát có sân kh u Không ph thu c vào di n tích kích thư c 21x15 m v i b t k s lư ng khán gi ho c sân kh u kích thư c nh hơn 21x15 m v i s lư ng thi t k trên 700 khán gi Phòng hoà nh c ho c hoà nh c .19. bu ng.20.4. ñi n báo. báo chí Phòng. bu ng thông gió) Trung tâm ñi u khi n giao thông có các h th ng t Không ph thu c vào di n tích ñ ng.000 kênh liên t nh. 3. 3.2. phòng Không ph thu c vào di n tích chuy n m ch trung gian. gia công tàu Không ph thu c vào di n tích ho (máy ñi n. phòng. 3. b n th o và tư li u khác có giá tr (k c h sơ lưu tr c a phòng m ) Kho lưu tr thư vi n v i tr lư ng t 500.

TCVN 3890 : 2009 3. trung tâm thương m i.3.2. Trong công trình th thao có mái che v i s c ch a t 800 ch tr lên 3. ví d : ch .2. T ng h m.5.25. Các t ng khác trên m t ñ t 4.7.25.5. 4. kho ch a v t li u cháy ñư c nhà ga (k c sân bay) b trí các t ng: 3.8.25.25. thi t b máy móc quay.6.3.25.2. Thi t b Có bu ng sơn s d ng ch t l ng d cháy ho c ch t Không ph thu c vào lo i thi t b l ng cháy Có bu ng s y Không ph thu c vào lo i thi t b Tháp thu h i ch t th i cháy ñư c Không ph thu c vào lo i thi t b Máy bi n áp làm mát b ng d u v i ñi n áp: 4.1.4.25. nhà công c ng…) b trí : 3.2. b nh vi n.8.1. Phòng b o qu n hành lý xách tay. ði n áp 110 KV l p ñ t trong nhà máy thu ñi n B t kỳ công su t nào Công su t 200 MVA tr lên Công su t m i máy là 63 MVA tr lên Máy c t d u trong thi t b phân ph i kín Có kh i lư ng d u t 60 kg tr lên Các tr m ñi n th nghi m dùng máy phát ñi n Không ph thu c vào di n tích diezel.3. vũ trư ng… 30 .25. thông tin liên l c. téc ch a d u có dung tích ch a T 3 m3 tr lên (*) Nhà công c ng.25. ði n áp t 220 ñ n 330 KV 4. phòng k thu t dư i sân kh u. T ng l ng. Các giá có chi u cao trên 5. Phòng máy tính ch . 4.1.6. t ng ng m 3. Phòng.25.5.1. b o qu n b ng t .25.4.5 m ñ b o qu n v t li u Không ph thu c vào di n tích cháy ñư c ho c v t li u không cháy ñ ng trong bao bì cháy ñư c Thùng. th thao… (**) Nhà ph c v cho kinh doanh. 4. thương m i hay gi i trí. xăng thi t k trên xe ô tô ho c rơ móoc Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 300 m2 tr lên Di n tích t 100 m2 tr lên Di n tích t 100 m2 tr lên Di n tích t 100 m2 tr lên Không ph thu c vào di n tích Di n tích t 200 m2 tr lên Di n tích t 500 m2 tr lên 4. Dư i khán ñài công trình th thao ngoài tr i có s c ch a trên 3. t ng h m 3. gian kinh doanh hàng hoá trong toà nhà công năng khác (nhà . 4.1. 4. trư ng quay 3.6.4. Dư i khán ñài công trình th thao có mái che 3. Bu ng. 4. ði n áp 500 KV 4. ví d : trư ng h c.2. nhà văn hoá.25.6. phòng b o qu n v t li u cháy ñư c ho c v t li u không cháy trong bao bì cháy ñư c b trí : 3.4.000 ch 3. băng gi y lưu tr .5.6.8. T ng trên m t ñ t 3. 4.8.7.

Thu t ng và ñ nh nghĩa. An toàn cháy . 17. 6. 27. Yêu c u kĩ thu t an toàn trong s n xu t. 25. ch a cháy . 8.Quy ph m phân c p và ch t o . c u n n và x lý v t li u nguy hi m. TCVN 5279:1990 An toàn cháy n . 4.Phòng cháy .D u hi u an toàn. 16 TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987 Phòng cháy.Yêu c u chung. 23.Yêu c u thi t k .Quy ñ nh chung. s d ng oxy. TCXD 215:1998 Phòng cháy ch a cháy .Yêu c u thi t k . 31 và v n và trung tâm thương m i . TCVN 6379 : 1998 Thi t b ch a cháy-Tr nư c ch a cháy-Yêu c u k thu t.Thu t ng nghĩa. TCVN 3254:1989.Yêu c u chung. TCVN 6304:1997 Chai ch a khi ñ t hóa l ng . TCVN 5040:1990 Nhóm T . 12.Yêu c u an toàn trong khai . axetylen.T v ng . TCVN 6160:1996 Phòng cháy ch a cháy nhà cao t ng . TCVN 5303:1990 (nhóm T) An toàn cháy .TCVN 3890 : 2009 Thư m c tài li u tham kh o 1.ð nh .Ký hi u hình v dùng trên sơ ñ . x p d chuy n.Tiêu chu n thi t k .Yêu c u an toàn v b o qu n.Thi t b ch a cháy. TCN 48:1996 Phòng cháy ch a cháy doanh nghi p thương m i và d ch v chung. th n và nghi m thu.Phát hi n cháy và báo ñ ng cháy.Phòng cháy và ch a cháy.Thu t ng chuyên dùng cho phòng cháy ch a cháy.Tiêu chu n thi t k . TCVN 5065:1996 Khách s n . TCVN 4586:1997 V t li u n công nghi p .T v ng .B i cháy . 22.Yêu c u an toàn v s n xu t.Yêu c u chung v an toàn. TCVN 6161:1996 Phòng cháy ch a cháy ch và trung tâm thương m i . 7. Quy chu n xây d ng Vi t Nam 1997. TCVN 4879:1989 (ISO 6309:1987) Nhóm T .B t. 9. TCVN 5314:1991 Dàn khoan bi n . TCXD 216:1998 Phòng cháy. 2.Thi t b phòng cháy và ch a cháy .Yêu c u an toàn trong b o qu n.Nh ng quy ñ nh . 26. ch a cháy . 28. 10. 18.Ch t ch a cháy .Tr nư c ch a cháy . TCVN 6223:1996 C a hàng kinh doanh khí ñ t hóa l ng . TCVN 3991:1985 Nhóm H . 11. TCVN 6174:1997 Soát xét l n 2. v n chuy n và s d ng. TCXD 217:1998 Phòng cháy ch a cháy .Nguyên t c cơ b n ñ thi t k . TCVN 4245:1996 Soát xét l n 1. 19. 13. V t li u n công nghi p . 20. TCN 58:1997 Phòng cháy ch a cháy ch thác. 24.Tiêu chu n phòng cháy trong thi t k xây d ng . 15.Yêu c u kĩ thu t. TCXD 218:1998 H th ng phát hi n cháy và báo ñ ng cháy . TCVN 4317:1986 Nhà kho . 21.Ch t ch a cháy. 20 TCN 33:1985 C p nư c m ng lư i bên ngoài và công trình . TCVN 6100:1996 ISO 5923:1984 Phòng cháy và ch a cháy . TCVN 6379:1998 Thi t b ch a cháy .T v ng . 5. 3. 14.

M ng ng ngoài nhà và l p ñ t. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. March 1994.04. ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. Tiêu chu n an toàn PCCC. ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ. l p ñ t h th ng báo cháy. Quy chu n t i thi u v l p ñ t thi t b và ki m tra.02-84 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА .1994 (Codes of Practice for minimum fire service installations and equipment and inspection and testing of installations and equipment. rooms and equipment subject to protection by automatic extingguishing and fire detection installations). Ngh ñ nh s 35/2003/Nð-CP ngày 04/4/2003 Quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u c a Lu t Phòng cháy và ch a cháy. H ng Kông. th nghi m l p ñ t và thi t b ch a cháy. Thông tư liên t ch s 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10 tháng 5 năm 20001 c a B Thương m i B Công an quy ñ nh vi c trang b và quy ñ nh các phương ti n ch a cháy trong các kho d u m và s n ph m d u m . Danh m c nhà. s 27/2001-QH10 ngày 29/6/2001. 25. 32. 31.TCVN 3890 : 2009 29. HΠБ 110-99 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ. công trình. C p nư c. constructions. СНиП 2. Tháng 3. СООРУЖЕНИЙ. 33. bu ng và thi t b b t bu c thi t k . ch a cháy t ñ ng c a B N i v CHLB Nga (The list of building. 32 . Tiêu chu n xây d ng (Liên Xô cũ). Lu t Phòng cháy và ch a cháy. 30.ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->