Cách 1: 1.

Tách họ + lót và tên: Nếu dữ liệu nhiều ngàn dòng thì dùng VBA(Ngôn ngữ lập trình Visual Basic For Application) tách, còn của mỗi lớp tối đa 50 HS thì dùng Text to Column. Cách làm như sau: - Copy cột họ tên và Paste vào cột A sheet 2 - Đánh dấu dữ liệu này, mở menu Data - Text to Column - trong hộp thoại hiện ra chọn Delimited, nhấn Next. - Click chọn ô Space, Next, nhấn Finish Nếu bạn xem sheet 2 sẽ thấy chức năng này tách họ tên thành 4 cột, (có thể 5 cột nếu có tên Đào Nguyễn Thị Trúc Xinh), sau đó tôi dùng công thức nối Họ và lót vào cột thứ 5, Tên và ký tự A, B nếu có vào cột thứ 6. (Xem công thức) 2. Copy 2 cột mớ này và Paste Value vào 2 cột B và C của dữ liệu sheet 1 3. Sort dữ liệu: - Đánh dấu từ B9 đến P81: Đánh dấu đến cột nào thì dữ liệu cột đó chạy theo nhau. Vậy cột A là STT sẽ không chạy theo. - Vào menu Data - Sort, chọn No Header row, chọn Column C, chọn Ascending - nhấn OK